+ ipil.sk

Moloxin 400 mg filmom obalené tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Moloxin 400 mg filmom obalené tablety


Moxifloxacín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Moloxin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin

3. Ako užívať Moloxin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Moloxin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Moloxin a na čo sa používa


Moloxin obsahuje liečivo moxifloxacín, ktoré patrí do skupiny antibiotík nazývaných fluorochinolóny. Moloxin pôsobí tak, že usmrcuje baktérie, ktoré spôsobujú infekcie.


Moloxin sa používa u pacientov vo veku 18 rokov a starších na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií, ak sú spôsobené baktériami, voči ktorým je moxifloxacín účinný. Moloxin sa má použiť na liečbu týchto infekcií vtedy, ak sa bežné antibiotiká nemôžu použiť alebo ak neboli účinné:


Infekcia v dutinách, náhle zhoršenie dlhodobého zápalu dýchacích ciest alebo infekcia pľúc (zápal pľúc) získaná mimo nemocnice (okrem ťažkých prípadov).


Mierne až stredne závažné infekcie ženských horných pohlavných ciest(zápalové ochorenie panvy), vrátane infekcií vajíčkovodov a infekcií sliznice maternice.

Moloxin tablety nepostačujú na samostatnú liečbu tohto druhu infekcií. Preto vám váš lekár predpíše na liečbu infekcií ženských vnútorných pohlavných orgánov okrem tabliet Moloxinu ďalšie antibiotikum (pozri časť 2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin, Upozornenia a opatrenia, Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Moloxin).


Ak sa po nasledovných infekciách dokázalo zlepšenie počas začiatočnej liečby Moloxin infúznym roztokom, môže váš lekár na ukončenie liečebného cyklu predpísať aj tablety Moloxinu:

Infekcia pľúc (zápal pľúc) získaná mimo nemocnice, infekcie kože a mäkkých tkanív. Moloxin tablety sa nesmú používať na začiatočnú liečbu žiadneho druhu infekcií kože a mäkkých tkanív alebo na ťažké infekcie pľúc.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin


Kontaktujte svojho lekára, ak si nie ste istý, či patríte do skupiny pacientov popísanej nižšie.


Neužívajte Moloxin

Ak ste alergický na liečivo moxifloxacín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- Ak ste tehotná alebo dojčíte.

- Ak ste mladší ako 18 rokov.

- Ak ste v minulosti mali problémy so šľachami súvisiace s liečbou chinolónovými antibiotikami (pozri časť 2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin,Upozornenia a opatreniaa časť4. Možné vedľajšie účinky).

- Ak ste sa narodili s alebo ste mali:

 • nejaký stav s nezvyčajným rytmom srdca (viditeľné na EKG, záznam elektrickej aktivity srdca),

 • nerovnováhu solí v krvi (najmä nízke hladiny draslíka alebo horčíka v krvi),

 • veľmi pomalý rytmus srdca (nazývaný bradykardia),

 • slabé srdce (srdcové zlyhávanie),

 • nezvyčajné srdcové rytmy v minulosti,

alebo

 • ak užívate ďalšie lieky, ktoré vedú k nezvyčajným zmenám na EKG (pozri časť 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin, Iné lieky a Moloxin). Je to z toho dôvodu, že Moloxin môže spôsobiť zmeny na EKG, ako je predĺženie QT intervalu, t.j. oneskorené vedenie elektrických signálov.


 • Ak máte závažné ochorenie pečene alebo zvýšené pečeňové enzýmy (transaminázy) viac ako 5-násobne nad hornú hranicu normálnych hodnôt.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Moloxin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Moloxin môže zmeniť EKG vášho srdca, najmä ak ste žena alebo starší pacient. Ak v súčasnosti užívate nejaký liek, ktorý znižuje hladiny draslíka vo vašej krvi, pred užívaním Moloxinu sa poraďte so svojím lekárom (pozri tiež časť2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin,Neužívajte Moloxin a Iné lieky a Moloxin).

- Ak máte epilepsiu alebo stav, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť vzniku kŕčov, porozprávajte sa so svojím lekárom pred užívaním Moloxinu.

- Ak máte alebo ste niekdy mali akékoľvek duševné zdravotné problémy,poraďte sa so svojím lekárom pred užívaním Moloxinu.

- Ak máte myasténiu gravis (nezvyčajná svalová únava vedúca k slabosti a v závažných prípadoch k ochrnutiu), užívanie Moloxinu môže zhoršiť príznaky vášho ochorenia. Ak si myslíte, že sa vás to týka, ihneď informujte svojho lekára.

- Ak máte vy alebo niekto z vašej rodiny nedostatok glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy(vzácne dedičné ochorenie), informujte svojho lekára, ktorý rozhodne, či je Moloxin pre vás vhodný.

- Ak máte komplikovanú infekciu ženských horných pohlavných ciest(napr. súvisiacu s abscesom (hnisavým ložiskom) vajíčkovodov a vaječníkov alebo panvy), pri ktorej váš lekár považuje za nevyhnutnú vnútrožilovú liečbu, liečba tabletami Moloxin nie je vhodná.

- Na liečbu mierne až stredne závažných infekcií ženských horných pohlavných ciestvám má váš lekár predpísať okrem Moloxinu aj ďalšie antibiotikum. Ak po 3 dňoch liečby nedochádza k zlepšeniu príznakov, informujte svojho lekára.


Ak užívate Moloxin

- Ak máte búšenie srdca alebo nepravidelný tep srdca počas liečby, okamžite musíte informovať svojho lekára. Možno bude chcieť vykonať EKG na zistenie vášho srdcového rytmu.

- Riziko srdcovýchťažkostí sa môže zvýšiť so zvýšením dávky. Z toho dôvodu sa musí dodržiavať odporúčané dávkovanie.

- Existuje zriedkavá možnosť, že môžete mať závažnú náhlu alergickú reakciu (anafylaktickú reakciu/šok) dokonca už po prvej dávke. Príznaky zahŕňajú zvieravý pocit na hrudi, pocit závratu, pocit nevoľnosti alebo mdloby, alebo závrat pri vstávaní. Ak je tomu tak, prestaňte užívať Moloxin a okamžite vyhľadajte lekára.

- Moloxin môže spôsobiť prudký a závažný zápal pečene,ktorý môže viesť k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (vrátane smrteľných prípadov, pozri časť 4.Možné vedľajšie účinky). Ak sa náhle cítite zle a/alebo máte pocit nevoľnosti a tiež máte zožltnuté očné bielka, tmavý moč, svrbenie kože, náchylnosť na krvácanie alebo ochorenie mozgu vyvolané pečeňou (príznaky zníženej funkcie pečene alebo prudký a závažný zápal pečene), obráťte sa na svojho lekára pred užitím ďalších tabliet.

- Ak sa u vás vyvinie kožná reakcia alebo tvorba pľuzgierov/odlupovanie kože a/alebo reakcie na slizniciach(pozri časť 4.Možné vedľajšie účinky) ihneď kontaktujte svojho lekára predtým, ako budete v liečbe pokračovať.

- Chinolónové antibiotiká vrátane Moloxinu môžu spôsobiť kŕče. Ak sa tak stane, prestaňte užívať Moloxin a okamžite kontaktujte svojho lekára.

- Môžete mať príznaky neuropatie,ako sú bolesť, pálenie, mravčenie, necitlivosť a/alebo slabosť. Ak sa tak stane pred pokračovaním v liečbe Moloxinom o tom okamžite informujte svojho lekára.

- Môžete mať duševné zdravotné ťažkosti dokonca už pri prvom užívaní chinolónových antibiotík vrátane Moloxinu. Vo veľmi zriedkavých prípadoch viedla depresia alebo duševné zdravotné problémy k samovražedným myšlienkam a k sebapoškodzujúcemu správaniu, ako sú pokusy o samovraždu (pozri časť 4.Možné vedľajšie účinky). Ak sa u vás vyvinú takéto reakcie, prestaňte užívať Moloxin a ihneď informujte svojho lekára.

- Počas užívania alebo po užívaní antibiotík vrátane Moloxinu sa u vás môže vyvinúť hnačka. Ak je závažná alebo pretrvávajúca alebo ak si všimnete, že vaša stolica obsahuje krv alebo hlien okamžite musíte prestať užívať Moloxin a vyhľadať svojho lekára. Nesmiete užívať lieky, ktoré zabraňujú alebo spomaľujú pohyb hrubého čreva.

- Moloxin môže spôsobiť bolesť a zápal vašich šliach, dokonca už v priebehu 48 hodín po začatí liečby a až niekoľko mesiacov po ukončení liečby Moloxinom. Riziko zápalu alebo natrhnutia šliach je zvýšené, ak ste starší alebo ak sa súbežne liečite kortikosteroidmi. Pri prvom prejave akejkoľvek bolesti alebo zápalu musíte prestať užívať Moloxin, postihnutú končatinu (končatiny) šetriť od fyzickej aktivity a okamžite vyhľadať svojho lekára. Vyhnite sa akejkoľvek nadbytočnej fyzickej aktivite, pretože to môže zvýšiť riziko natrhnutia šľachy (pozri časť 2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin, Neužívajte Moloxinačasť 4.Možné vedľajšie účinky).

- Ak ste starší a máte problémy s obličkami, dbajte na dostatočný príjem tekutín počas užívania Moloxinu. Ak budete dehydratovaný môže to zvýšiť riziko zlyhania obličiek.

- Ak sa vám počas užívania Moloxinu poškodí zrak alebo ak máte nejaké iné očné poruchy, okamžite vyhľadajte špecializovaného očného lekára (pozri časť3.Ako užívať Moloxin, Vedenie vozidiel a obsluha strojova časť 4.Možné vedľajšie účinky).

- Chinolónové antibiotiká môžu zvýšiť citlivosť vašej kože na slnečné lúče alebo UV žiarenie. Počas užívania Moloxinu sa musíte vyhnúť dlhodobému vystaveniu sa slnečným lúčom alebo silnému slnečnému žiareniu a nesmiete navštevovať solárium alebo používať inú UV lampu.

- Účinnosť moxifloxacínu v liečbe závažných popálenín, infekcií hlbokých tkanív a diabetickej nohy s osteomyelitídou (infekcia kostnej drene) sa nestanovila.


Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, pretože účinnosť a bezpečnosť nebola pre túto vekovú skupinu stanovená (pozri časť 2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin, Neužívajte Moloxin).


Iné lieky a Moloxin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri Moloxine si buďte vedomí nasledovného:

 • Ak užívate Moloxin a ďalšie lieky, ktoré ovplyvňujú vaše srdce, existuje zvýšené riziko zmien vášho tepu srdca. Preto neužívajte Moloxin spolu s nasledovnými liekmi:

 • lieky, ktoré patria do skupiny antiarytmík (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid, amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid),

 • antipsychotiká (napr. fenotiazíny, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid),

 • tricyklické antidepresíva,

 • niektoré antimikrobiálne liečivá (napr. sachinavir, sparfloxacín, vnútrožilovo podávaný erytromycín, pentamidín, antimalariká najmä halofantrín),

 • niektoré antihistaminiká (napr. terfenadín, astemizol, mizolastín),

 • iné lieky (napr. cisaprid, vnútrožilovo podávaný vinkamín, bepridil a difemanil).

- Musíte povedať svojmu lekárovi, ak užívate iné lieky, ktoré môžu znižovať vaše hladiny draslíka v krvi (napr. niektoré diuretiká, niektoré laxatíva a enémy [črevný nálev na vyprázdnenie, vo vysokých dávkach] alebo kortikosteroidy [protizápalové lieky], amfotericín B) alebo spôsobovať spomalenie srdcového rytmu, pretože to môže počas užívania Moloxinu zvýšiť riziko vzniku závažných porúch srdcového rytmu.

- Niektoré lieky obsahujúce horčík alebo hliník (ako sú antacidá na poruchy trávenia), železo, zinok alebo didanozín alebo niektoré lieky obahujúce sukralfát (na liečbu žalúdočných ochorení) môžu znížiť účinok Moloxin tabliet. Moloxin tablety užívajte 6 hodín pred alebo po užití iného lieku.

- Užívanie niektorých liekov obsahujúcich aktívne uhliev rovnakom čase ako tablety Moloxinu znižuje účinok Moloxinu. Súbežné užívanie týchto liekov sa preto neodporúča.

- Ak súbežne užívate lieky na riedenie krvi(perorálne antikoagulanciá ako je warfarín), pre vášho lekára môže byť potrebné kontrolovať čas krvnej zrážanlivosti.


Moloxin a jedlo a nápoje

Moloxin sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla (vrátane mliečnych výrobkov).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Neužívajte Moloxin, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Štúdie na zvieratách nepreukázali zhoršenie plodnosti počas užívania tohto lieku.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Moloxin vám môže spôsobiť závrat alebo točenie hlavy, môžete mať náhlu, prechodnú stratu videnia alebo na krátky čas môžete mať mdloby. Ak ste týmto ovplyvnený, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať Moloxin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka pre dospelých je jedna 400 mg filmom obalená tableta raz denne.

Moloxin tablety sú na vnútorné použitie. Prehltnite tabletu vcelku (aby sa prekryla horká chuť) s dostatočným množstvom tekutiny. Moloxin môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Pokúste sa užívať tabletu každý deň približne v rovnakom čase.


U starších pacientov, u pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou alebo u pacientov s problémami obličiek sa môže použiť rovnaká dávka.


Dĺžka liečby Moloxinom závisí od druhu vašej infekcie. Ak váš lekár neurčí inak, vaša liečba bude nasledovná:

- pri náhlom zhoršení (akútnej exacerbácii) chronického zápalu priedušiek 5 - 10 dní

- pri infekcii pľúc (zápal pľúc) s výnimkou zápalu pľúc, ktorý začal počas pobytu v nemocnici

10 dní

- pri akútnej infekcii prinosových dutín (akútna bakteriálna sinusitída) 7 dní

- pri miernej až stredne závažnej infekcii ženských horných pohlavných ciest (zápalové ochorenie panvy), vrátane infekcie vajíčkovodov a infekcie sliznice maternice 14 dní


Ak sa Moloxin filmom obalené tablety užíva na ukončenie liečby začatej Moloxinom infúznym roztokom, odporúčaná dĺžka užívania je:


- Infekcia pľúc (zápal pľúc) získaná mimo nemocnice 7 - 14 dní

Väčšina pacientov so zápalom pľúc bola do 4 dní prestavená na perorálnu liečbu moxifloxacínom filmom obalenými tabletami.


- Infekcie kože a mäkkého tkaniva 7 - 21 dní

Väčšina pacientov s infekciami kože a mäkkého tkaniva bola do 6 dní prestavená na perorálnu liečbu moxifloxacínom filmom obalenými tabletami.


Je dôležité, aby ste dokončili celý liečebný cyklus, aj keď sa po niekoľkých dňoch začnete cítiť lepšie. Ak prestanete užívať Moloxin príliš skoro, vaša infekcia sa nemusí úplne vyliečiť, môže sa vrátiť alebo sa váš stav môže zhoršiť. Baktéria spôsobujúca vašu infekciu si môže vytvoriť rezistenciu na Moloxin.


Odporúčaná dávka a dĺžka liečby sa nesmie prekročiť (pozri časť2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin, Upozornenia a opatrenia).


Ak užijete viac Moloxinu, ako máte

Ak užijete viac ako predpísanú jednu tabletu denne, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Skúste si so sebou vziať akékoľvek zvyšné tablety, balenie alebo túto písomnú informáciu pre používateľa, aby ste ukázali lekárovi alebo lekárnikovi, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Moloxin

Ak zabudnete užiť vašu tabletu, užite ju hneď ako si spomeniete v ten istý deň. Ak si nespomeniete v ten istý deň, užite vašu zvyčajnú dávku (jednu tabletu) nasledujúci deň. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak si nie ste istý tým, čo spraviť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak prestanete užívať Moloxin

Ak prestanete užívať tento liek príliš skoro, infekcia sa nemusí úplne vyliečiť. Ak chcete ukončiť užívanie tabliet pred ukončením liečebného cyklu, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby moxifloxacínom.


Časté vedľajšie účinky: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • Infekcie spôsobené odolnými baktériami alebo hubami, napr. infekcie ústnej dutiny alebo pošvy spôsobené kvasinkou Candida (opar).

 • Bolesť hlavy.

 • Závrat.

 • Zmena srdcového rytmu (EKG) u pacientov s nízkou hladinou draslíka (pozri časť 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin).

 • Pocit na vracanie (nauzea).

 • Vracanie.

 • Bolesť žalúdka a brucha.

 • Hnačka.

 • Zvýšenie špeciálneho pečeňového enzýmu v krvi (transamináza).


Menej časté vedľajšie účinky: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • Alergická reakcia.

 • Nízky počet červených krviniek (anémia).

 • Nízky počet bielych krviniek.

 • Nízky počet špeciálnych bielych krviniek (neutrofilov).

 • Zníženie alebo zvýšenie počtu špeciálnych krviniek nevyhnutných na zrážanie krvi.

 • Zvýšenie počtu špeciálnych bielych krviniek (eozinofilov).

 • Znížená zrážanlivosť krvi.

 • Zvýšenie hladiny krvných lipidov (tukov).

 • Pocit úzkosti, nepokoja alebo rozrušenia.

 • Pocit mravčenia a/alebo necitlivosť.

 • Zmeny chuti (vo veľmi zriedkavých prípadoch strata chuti).

 • Pocit zmätenosti a dezorientácie.

 • Problémy so spánkom (napr. nespavosť alebo ospalosť).

 • Tras.

 • Pocit závratu (točenie hlavy alebo odpadnutie).

 • Problémy so zrakom (vrátane dvojitého a rozmazaného videnia).

 • Zmena srdcového rytmu (EKG), búšenie srdca, nepravidelný a rýchly tep srdca, závažné abnormality srdcového rytmu, bolesť na hrudníku (angina pectoris) (pozri časť 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin).

 • Rozšírenie krvných ciev (návaly horúčavy).

 • Ťažkosti pri dýchaní (vrátane astmatických stavov).

 • Znížená chuť do jedla a príjem jedla.

 • Vetry a zápcha.

 • Podráždený žalúdok (porucha trávenia alebo pálenie záhy).

 • Zápal žalúdka.

 • Zvýšenie hladiny špeciálneho tráviaceho enzýmu v krvi (amyláza).

 • Problémy s funkciou pečene (vrátane zvýšenia hladiny špeciálneho pečeňového enzýmu v krvi (LDH)), zvýšený bilirubín v krvi, zvýšenie hladiny špeciálneho pečeňového enzýmu v krvi (gamaglutamyltransferáza a/alebo alkalická fosfatáza).

 • Svrbenie, vyrážka, žihľavka, suchá koža.

 • Bolesť kĺbov, bolesť svalov.

 • Dehydratácia.

 • Pocit nepohody (zvyčajne slabosť alebo únava), mierna bolesť a intenzívna bolesť ako je bolesť chrbta, hrudníka, panvy a bolesť v končatinách).

 • Potenie.


Zriedkavé vedľajšie účinky: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

 • Závažná náhla alergická reakcia vrátane veľmi zriedkavého život ohrozujúceho šoku (napr. ťažkosti pri dýchaní, pokles krvného tlaku, rýchly pulz), opuch (vrátane potenciálne život ohrozujúceho opuchu dýchacích ciest).

 • Závažná hnačka obsahujúca krv a/alebo hlien (zápal hrubého čreva v súvislosti s antibiotikami vrátane pseudomembranóznej kolitídy), ktorá sa za veľmi zriedkavých okolností môže vyvinúť do život ohrozujúcich komplikácií.

 • Žltačka (zožltnutie očných bielok alebo kože), zápal pečene.

 • Bolesť a opuch šliach (tendinitída).

 • Zvýšený cukor v krvi.

 • Zvýšená kyselina močová v krvi.

 • Citová nestálosť.

 • Depresia (ktorá môže vo veľmi zriedkavých prípadoch viesť k sebapoškodzovaniu, ako sú samovražedné predstavy/myšlienky alebo pokusy o samovraždu).

 • Halucinácie.

 • Problémy s citlivosťou kože.

 • Zmeny čuchu (vrátane straty čuchu).

 • Nezvyčajné sny.

 • Problémy s rovnováhou a koordináciou (v dôsledku závratu).

 • Kŕče.

 • Porucha koncentrácie.

 • Problémy s rečou.

 • Čiastočná alebo úplná strata pamäti.

 • Ťažkosti súvisiace s nervovým systémom, ako sú bolesť, pálenie, mravčenie, necitlivosť a/alebo slabosť končatín.

 • Zvonenie alebo hučanie v ušiach, porucha sluchu vrátane hluchoty (zvyčajne vratná).

 • Abnormálne rýchly srdcový rytmus, mdloby (pozri časť 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin).

 • Vysoký alebo nízky krvný tlak.

 • Ťažkosti s prehĺtaním.

 • Zápal ústnej dutiny.

 • Svalové kŕče alebo zášklby.

 • Svalová slabosť.

 • Problémy s obličkami (vrátane zvýšených výsledkov špeciálnych laboratórnych testov pre obličky, ako je močovina a kreatinín), zlyhanie obličiek.

 • Opuch (rúk, nôh, členkov, pier, úst alebo hrdla).


Veľmi zriedkavévedľajšie účinky: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

 • Závažný zápal pečene potenciálne vedúci k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (vrátane smrteľných prípadov).

 • Zmeny kože a slizníc (bolestivé pľuzgiere v ústnej dutine/nose alebo na penise/pošve), potenciálne život ohrozujúce (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).

 • Natrhnutie šliach.

 • Zvýšená zrážanlivosť krvi, významné zvýšenie počtu špeciálnych bielych krviniek (agranulocytóza).

 • Pocit odosobnenia (nebyť sám sebou).

 • Pocit duševnej nepohody (potenciálne vedúca k sebapoškodzovaniu, ako sú samovražedné predstavy/myšlienky alebo pokusy o samovraždu).

 • Dočasná strata videnia.

 • Precitlivená koža.

 • Nezvyčajný rytmus srdca, život ohrozujúci nepravidelný tep srdca, zastavenie srdca (pozri časť 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moloxin).

 • Zápal kĺbov.

 • Stuhnutie svalov.

 • Zhoršenie príznakov myasténie gravis (abnormálna svalová únava vedúca k slabosti alebo v závažných prípadoch k ochrnutiu).


Okrem toho sa vo veľmi zriedkavých prípadoch po liečbe inými chinolónovými antibiotikami hlásili nasledovné vedľajšie účinky , ktoré sa pravdepodobne môžu vyskytnúť aj počas liečby Moloxinom:

 • Zvýšené hladiny sodíka v krvi.

 • Zvýšené hladiny vápnika v krvi.

 • Špeciálny druh zníženia počtu červených krviniek (hemolytická anémia).

 • Svalové reakcie s poškodením svalových buniek.

 • Zvýšená citlivosť kože na slnečné lúče alebo UV žiarenie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Moloxin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Tento lieknevyžaduje žiadne špeciálne teplotné podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Moloxin obsahuje

 • Liečivo je moxifloxacín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg moxifloxacínu (ako moxifloxacíniumchlorid).

 • Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy a magnéziumstearát v jadre tablety a hypromelóza 6 mPa.s, makrogol 4 000, oxid titaničitý (E171) a červený oxid železitý (E172) vo filmovej vrstve.


Ako vyzerá Moloxin a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú tmavo ružové, obojstranne vypuklé tablety v tvare kapsuly s rozmermi: dĺžka 15,9 mm - 16,6 mm a hrúbka 5,8 mm - 7,0 mm.


Moloxin je dostupný v blistroch obsahujúcich 5, 7, 10, 14, 25, 28, 30, 50, 70, 80, 100 alebo 120 filmom obalených tabliet v škatuľkách.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

KRKA, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobca:

KRKA, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko

Moloxin 400 mg филмирани таблетки

Česká Republika

Moflaxa 400 mg Potahované tablety

Chorvátsko

Moloxin 400 mg filmom obložene tablete

Dánsko

Moxifloxacin Krka

Estónsko

Moflaxa

Fínsko

Moxifloxacin Krka 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Francúzko

Moxifloxacine Krka 400 mg comprimé pelliculé

Litva

Moflaxa 400 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Moloxin 400 mg apvalkotās tabletes

Maďarsko

Moloxin 400 mg filmtabletta

Nemecko

Moxifloxacin TAD 400 mg Filmtabletten

Poľsko

Moloxin

Portugalsko

Moxifloxacina Krka 400 mg Comprimido revestido por película

Rakúsko

Moxifloxacin Krka 400 mg Filmtabletten

Rumunsko

Moflaxa 400 mg comprimate filmate

Slovensko

Moloxin 400 mg filmom obalené tablety

Slovinsko

Moloxin 400 mg filmsko obložene tablete

Španielsko

Moxifloxacino Krka 400 mg comprimidos recubiertos con película

Švédsko

Moxifloxacin Krka 400 mg filmdragerade tabletter

Taliansko

Moxifloxacina Krka


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.


9


Moloxin 400 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Moloxin 400 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg moxifloxacínu (ako moxifloxacíniumchlorid).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Filmom obalené tablety sú tmavo ružové, obojstranne vypuklé tablety kapsulovitého tvaru s rozmermi: dĺžka 15,9 mm - 16,6 mm a hrúbka 5,8 mm - 7,0 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Moloxin 400 mg filmom obalené tablety sú indikované na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií spôsobených baktériami citlivými na moxifloxacín u pacientov vo veku 18 rokov a starších (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1). Moxifloxacín sa môže použiť len vtedy, ak sa považuje za neprimerané použitie antibakteriálnych liečiv, ktoré sa zvyčajne odporúčajú na začiatočnú liečbu týchto infekcií, alebo ak táto liečba zlyhala.


- Akútna bakteriálna sinusitída (dostatočne diagnostikovaná)


- Akútna exacerbácia chronickej bronchitídy (dostatočne diagnostikovaná)


- Pneumónia získaná v komunite, okrem závažných prípadov


- Mierne až stredne závažné zápalové ochorenie panvy (t.j. infekcie horného ženského genitálneho traktu vrátane salpingitídy a endometritídy) bez pridruženého tuboovariálneho alebo pelvického abscesu.

Moloxin 400 mg filmom obalené tablety sa neodporúčajú na použitie v monoterapii mierneho až stredne závažného zápalového ochorenia panvy, ale má sa podávať v kombinácii s ďalším vhodným antibiotikom (napr. cefalosporínom) vzhľadom na narastajúcu rezistenciu Neisseria gonorrhoeaena moxifloxacín, pokiaľ nemožno vylúčiť Neisseria gonorrhoeae rezistentnú na moxifloxacín (pozri časti 4.4 a 5.1).


Moloxin 400 mg filmom obalené tablety sa môžu používať aj na ukončenie liečebného cyklu pacientov, u ktorých sa dokázalo zlepšenie počas začiatočnej liečby intravenóznym moxifloxacínom v nasledovných indikáciách:


 • Pneumónia získaná v komunite


 • Komplikované infekcie kože a kožných štruktúr


Moloxin 400 mg filmom obalené tablety sa nesmú používať na začiatočnú liečbu žiadneho druhu infekcií kože a kožných štruktúr alebo na závažnú pneumóniu získanú v komunite.


Je potrebné zohľadniť oficiálne odporúčania týkajúce sa náležitého použitia antibakteriálnych liečiv.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporúčaná dávka je jedna 400 mg filmom obalená tableta raz denne.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek/pečene

U pacientov s miernou až závažnou poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov s chronickou dialýzou, t.j. hemodialýzou a kontinuálnou ambulantnou peritoneálnou dialýzou (pozri časť 5.2) sa nevyžaduje žiadna úprava dávkovania.


U pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú k dispozícii dostatočné údaje (pozri časť 4.3).


Starší pacienti a iné osobitné skupiny populácie

U starších pacientov a u pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou sa nevyžaduje žiadna úprava dávkovania.


Pediatrická populácia

U detí a dospievajúcich (<18 rokov) je moxifloxacín kontraindikovaný. Účinnosť a bezpečnosť moxifloxacínu nebola u detí a dospievajúcich stanovená (pozri časť 4.3).


Spôsob podávania

Filmom obalená tableta sa má prehltnúť celá s dostatočným množstvom tekutiny a môže sa užívať nezávisle od jedla.


Dĺžka podávania

Moloxin 400 mg filmom obalené tablety sa majú používať podľa nasledovných dĺžok liečby:


- Akútna exacerbácia chronickej bronchitídy 5–10 dní

- Pneumónia získaná v komunite 10 dní

- Akútna bakteriálna sinusitída 7 dní

- Mierne až stredne závažné zápalové ochorenie panvy 14 dní


Moxifloxacín 400 mg filmom obalené tablety sa hodnotili v klinických skúšaniach v dĺžke trvania liečby do 14 dní.


Sekvenčná liečba (intravenózna nasledovaná perorálnou)


V klinických štúdiách so sekvenčnou liečbou prešla väčšina pacientov z intravenóznej na perorálnu liečbu do 4 dní (pneumónia získaná v komunite) alebo 6 dní (komplikované infekcie kože a kožných štruktúr). Celková odporúčaná dĺžka intravenóznej a perorálnej liečby je 7-14 dní pre pneumóniu získanú v komunite a 7-21 dní u komplikovaných infekcií kože a kožných štruktúr.


Odporúčaná dávka (400 mg raz denne) a dĺžka liečby pre danú indikáciu sa nesmie prekročiť.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na moxifloxacín, iné chinolóny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 • Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).


 • Pacienti mladší ako 18 rokov.


 • Pacienti s anamnézou ochorenia/poškodenia šliach v súvislosti s liečbou chinolónmi.


V predklinických skúšaniach a u ľudí sa po vystavení účinku moxifloxacínu pozorovali elektrofyziologické zmeny srdca vo forme predĺženia QT. Z hľadiska bezpečnosti lieku je preto moxifloxacín kontraindikovaný u pacientov s:


 • Vrodeným alebo dokumentovaným získaným predĺžením QT


 • Poruchami elektrolytov, predovšetkým s neupravenou hypokalémiou


 • Klinicky významnou bradykardiou


 • Klinicky významným srdcovým zlyhávaním so zníženou ejekčnou frakciou ľavej komory


 • Predchádzajúcimi symptomatickými arytmiami v anamnéze


Moxifloxacín sa nesmie používať súbežne s ďalšími liekmi, ktoré predlžujú QT interval (pozri tiež časť 4.5).


Z dôvodu obmedzených klinických údajov je moxifloxacín kontraindikovaný aj u pacientov s poruchou funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre C) a u pacientov so zvýšenou hladinou transamináz >5-násobne nad hornú hranicu normálnych hodnôt.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Prínos liečby moxifloxacínom najmä pri infekciách s nízkym stupňom závažnosti sa má vyvážiť s informáciami obsiahnutými v časti osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.


Predĺženie QTc intervalu a možné klinické stavy súvisiace s predĺžením QTc

Dokázalo sa, že moxifloxacín u niektorých pacientov predlžuje QTc interval na elektrokardiograme. V analýze EKG získanej v programe klinického skúšania moxifloxacín predlžoval QTc o 6 msec ± 26 msec, 1,4 % v porovnaní s normálom. Keďže ženy sú v porovnaní s mužmi náchylné na dlhší interval QTc pred začiatkom liečby, môžu byť citlivejšie na liečbu predlžujúcu QTc. Starší pacienti môžu byť tiež citlivejší na vplyvy na interval QT súvisiace s liekmi.


Lieky, ktoré môžu znižovať hladiny draslíka, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí užívajú moxifloxacín (pozri tiež časti 4.3 a 4.5).


Moxifloxacín sa má použiť s opatrnosťou u pacientov s existujúcimi proarytmogénnymi stavmi (najmä u žien a starších pacientov), ako je akútna ischémia myokardu alebo predĺženie QT, pretože to môže viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnych arytmií (vrátane torsade de pointes) a zastaveniu srdca (pozri tiež časť 4.3). Rozsah predĺženia QT sa môže zvyšovať so zvyšujúcimi sa koncentráciami lieku. Preto sa odporúčaná dávka nesmie prekročiť.


Ak sa počas liečby moxifloxacínom objavia prejavy srdcovej arytmie, liečba sa má ukončiť a má sa vykonať EKG.


Precitlivenosť/alergické reakcie

Pri fluorochinolónoch vrátane moxifloxacínu sa hlásila precitlivenosť a alergické reakcie po prvom podaní. Anafylaktické reakcie môžu progredovať do život ohrozujúceho šoku dokonca už po prvom podaní. V takýchto prípadoch sa moxifloxacín musí vysadiť a začať vhodná liečba (napr. liečba šoku).


Závažné ochorenie pečene

Po moxifloxacíne sa hlásili prípady fulminantnej hepatitídy vedúce k zlyhaniu pečene (vrátane fatálnych prípadov) (pozri časť 4.8). Pacientov treba poučiť, aby vyhľadali svojho lekára pred pokračovaním v liečbe, ak sa vyvinú prejavy a príznaky fulminantného ochorenia pečene, ako je náhly vývoj asténie spojený so žltačkou, tmavým močom, sklonom ku krvácaniu alebo pečeňová encefalopatia.


V príadoch, keď sa objavia známky dysfunkcie pečene, sa majú vykonať funkčné pečeňové testy/laboratórne vyšetrenia.


Závažné bulózne kožné reakcie

Pri moxifloxacíne sa hlásili prípady bulóznych kožných reakcií, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.8). Pacientov treba poučiť, aby okamžite vyhľadali svojho lekára pred pokračovaním v liečbe, keď sa objavia kožné a/alebo mukózne reakcie.


Pacienti s predispozíciou na záchvaty

Chinolóny sú známe tým, že spúšťajú záchvaty kŕčov. S opatrnosťou sa musia použiť u pacientov s poruchami CNS alebo u tých, u ktorých sú prítomné iné rizikové faktory, ktoré môžu viesť k predispozícii na záchvaty kŕčov alebo znižujú prah pre vznik záchvatov. V prípade záchvatov kŕčov sa má liečba moxifloxacínom ukončiť a majú sa nasadiť vhodné opatrenia.


Periférna neuropatia

Prípady senzorickej alebo senzoricko-motorickej polyneuropatie vedúce k parestézii, hypoestézii, dyzestézii aleko slabosti sa hlásili u pacientov, ktorí dostávali chinolóny vrátane moxifloxacínu. Pacientom, ktorí sa liečia moxifloxacínom, sa má odporučiť, aby pred pokračovaním v liečbe informovali svojho lekára, ak sa u nich vyvinú symptómy neuropatie, ako sú bolesť, pálenie, brnenie, necitlivosť alebo oslabenie (pozri časť 4.8).


Psychiatrické reakcie

Psychiatrické reakcie sa môžu vyvinúť dokonca už po prvom podaní chinolónov vrátane moxifloxacínu. Vo veľmi zriedkavých prípadoch progredovala depresia alebo psychotické reakcie do suicidálnych myšlienok a sebapoškodzujúceho správania, ako sú samovražedné pokusy (pozri časť 4.8). V prípade, že sa u pacienta vyvinú tieto reakcie, moxifloxacín sa má vysadiť a majú sa nasadiť vhodné opatrenia. Ak sa moxifloxacín používa u psychotických pacientov alebo u pacientov s psychiatrickým ochorením v anamnéze, odporúča sa opatrnosť.


Hnačka spojená s antibiotikami vrátane kolitídy

Hnačka spojená s antibiotikami (AAD) a kolitída spojená s antibitokami (AAC) vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hnačky spojenej s Clostridium difficile sa hlásili v súvislosti s používaním širokospektrálnych antibiotík vrátane moxifloxacínu a v závažnosti môžu siahať od miernej hnačky až po fatálnu kolitídu. U pacientov, u ktorých sa rozvinie ťažká forma hnačky počas alebo po použití moxifloxacínu, je preto dôležité o tejto diagnóze uvažovať. Ak sa predpokladá AAD alebo AAC alebo ak sú potvrdené, prebiehajúca liečba antibakteriálnymi liečivami vrátane moxifloxacínu sa musí ukončiť a okamžite sa musia podniknúť adekvátne terapeutické opatrenia. Okrem toho sa na zmenšenie rizika prenosu musia podniknúť náležité opatrenia na kontrolu infekcie. U pacientov s rozvinutou ťažkou formou hnačky sú lieky, ktoré inhibujú peristaltiku, kontraindikované.


Pacienti s myasténiou gravis

Moxifloxacín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s myasténiou gravis, pretože môže dôjsť k exacerbácii symptómov.


Zápal šľachy, ruptúra šľachy

Počas liečby chinolónmi vrátane moxifloxacínu môže dôjsť k zápalu a ruptúre šliach (predovšetkým Achillovej šľachy), niekedy obojstrannej, dokonca už v priebehu 48 hodín od začatia liečby a hlásili sa až do niekoľkých mesiacov po ukončení liečby. Riziko tendinitídy a ruptúry šliach je zvýšené u starších pacientov a u tých, ktorí sú súbežne liečení kortikosteroidmi. Pri prvom prejave bolesti alebo zápalu majú pacienti prerušiť liečbu moxifloxacínom, postihnutú končatinu (končatiny) šetriť od fyzickej aktivity a okamžite vyhľadať svojho lekára, aby sa začala vhodná liečba (napr. imobilizácia) postihnutej šľachy (pozri časti 4.3 a 4.8).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Starší pacienti s poruchou funkcie obličiek majú používať moxifloxacín s opatrnosťou, ak nie sú schopní dodržať adekvátny príjem tekutín, keďže dehydratácia môže zvýšiť riziko zlyhania obličiek.


Poruchy videnia

V prípade poškodenia zraku alebo iných vplyvov na oči je potrebné okamžite vyhľadať špecializovaného očného lekára (pozri časti 4.7 a 4.8).


Prevencia fotosenzitívnych reakcií

Ukázalo sa, že chinolóny zapríčiňujú fotosenzitívne reakcie u pacientov. Avšak štúdie potvrdili, že u moxifloxacínu je nižšie riziko vyvolania fotosenzitivity. Pacientov aj napriek tomu treba upozorniť, aby sa vyhýbali expozícii UV žiareniu alebo intenzívnemu a/alebo silnému slnečnému žiareniu počas liečby moxifloxacínom.


Pacienti s nedostatkom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy

Pacienti s rodinnou anamnézou alebo s momentálnym nedostatkom glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy sú počas liečby chinolónmi náchylní na hemolytické reakcie. U týchto pacientov sa má preto moxifloxacín používať s opatrnosťou.


Pacienti so zápalovým ochorením panvy

U pacientov s komplikovaným zápalovým ochorením panvy (napr. spojeným s tuboovariálnym alebo pelvickým abscesom), u ktorých sa intravenózna liečba považuje za nevyhnutú, sa liečba Moloxinom 400 mg filmom obalenými tabletami neodporúča.


Zápalové ochorenie panvy môže byť spôsobené Neisseria gonorrhoeae rezistentnou na fluorochinolóny. V takýchto prípadoch sa má preto empiricky podať moxifloxacín súbežne s ďalším vhodným antibiotikom (napr. cefalosporínom), pokiaľ nemožno vylúčiť Neisseria gonorrhoeae rezistentnú na moxifloxacín. Ak sa po 3 dňoch liečby nedosiahne klinické zlepšenie, liečba sa má prehodnotiť.


Pacienti so komplikovanými špecifickými infekciami kože a kožných štruktúr

Klinická účinnosť intravenózneho moxifloxacínu v liečbe závažných infekcií popálenín, fasciitídy a infekcií diabetickej nohy s osteomyelitídou sa nestanovila.


Interferencia s biologickými testami

Liečba moxifloxacínom môže interferovať s testami na kultúrach Mycobacteriumspp. tým, že potláča rast mykobaktérií, čo spôsobuje falošne negatívne výsledky vo vzorkách odobratých pacientom súbežne užívajúcich moxifloxacín.


Pacienti s infekciami MRSA

Moxifloxacín sa neodporúča na liečbu infekcií MRSA. V prípade predpokladanej alebo potvrdenej infekcie spôsobenej MRSA, sa má začať liečba vhodnou antibakteriálnou látkou (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia

Z dôvodu nežiaducich účinkov na chrupku juvenilných zvierat (pozri časť 5.3) je použitie moxifloxacínu u detí a dospievajúcich < 18 rokov kontraindikované (pozri časť 4.3).


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie s liekmi

Pri moxifloxacíne a iných liekoch, ktoré môžu predlžovať QTc interval, nemožno vylúčiť aditívny účinok na predĺženie QT intervalu. Toto môže viesť k zvýšenému riziku ventrikulárnych arytmií vrátane torsade de pointes. Preto je súbežné podávanie moxifloxacínu s ktorýmkoľvek z nasledovných liekov kontraindikované (pozri tiež časť 4.3):


- antiarytmiká IA triedy (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid),

- antiarytmiká III triedy (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid),

- antipsychotiká (napr. fenotiazíny, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid),

- tricyklické antidepresíva,

- niektoré antimikrobiálne liečivá (sachinavir, sparfloxacín, erytromycín i.v., pentamidín, antimalariká predovšetkým halofantrín),

- niektoré antihistaminiká (terfenadín, astemizol, mizolastín),

- iné (cisaprid, vinkamín i.v., bepridil, difemanil).


Moxifloxacín sa má s opatrnosťou používať u pacientov, ktorí užívajú lieky, ktoré môžu znížiť hladiny draslíka (napr. slučkové a tiazidové diuretiká, laxatíva a enémy [vysoké dávky], kortikosteroidy, amfotericín B) alebo s liekmi, ktoré sa spájajú s klinicky významnou bradykardiou.


Medzi podaním liečiv, ktoré obsahujú dvojmocné alebo trojmocné katióny (napr. antacidá obsahujúce horčík alebo hliník, tablety didanozínu, sukralfát a lieky obsahujúce železo alebo zinok) a podaním moxifloxacínu sa má dodržať interval približne 6 hodín.


Súbežné podávanie aktívneho uhlia s perorálnou dávkou 400 mg moxifloxacínu viedlo k výraznému zníženiu absorpcie liečiva a znižovalo systémovú dostupnosť liečiva o viac ako 80 %. Preto sa súbežné podávanie týchto liekov neodporúča (okrem prípadov predávkovania, pozri tiež časť 4.9).


Po opakovanom podávaní zdravým dobrovoľníkom moxifloxacín zvyšoval Cmaxdigoxínu približne o 30 % bez účinku na AUC alebo najnižšej hladiny. Pri použití s digoxínom sa nevyžadujú žiadne opatrenia.


V skúšaniach vykonaných u dobrovoľníkov - diabetikov súbežné podávanie perorálneho moxifloxacínu s glibenklamidom vyústilo do približne 21% zníženia maximálnych koncentrácií glibenklamidu v plazme. Kombinácia glibenklamidu a moxifloxacínu môže teoreticky viesť k miernej a prechodnej hyperglykémii. Pozorované farmakokinetické zmeny glibenklamidu však nevyústili do zmien farmakodynamických parametrov (glukóza v krvi, inzulín). Klinicky významné interakcie medzi moxifloxacínom a glibenklamidom sa teda nepozorovali.


Zmeny INR

Vo veľkom počte prípadov sa hlásila zvýšená aktivita perorálnych antikoagulancií u pacientov užívajúcich antibakteriálne liečivá, najmä fluorochinolóny, makrolidy, tetracyklíny, kotrimoxazol a niektoré cefalosporíny. Infekčné a zápalové stavy, vek a celkový stav pacienta sa javia ako rizikové faktory. Za takýchto podmienok je zložité zhodnotiť, či infekcia alebo liečba zapríčiňujú poruchu INR (international normalised ratio). Bezpečnostným opatrením môže byť častejšie sledovanie INR. Ak je to potrebné, má sa dávka perorálneho antikoagulancia vhodne upraviť.


Klinické skúšania nepreukázali žiadne interakcie po súbežnom podávaní moxifloxacínu s: ranitidínom, probenecidom, perorálnymi kontraceptívami, doplnkami vápnika, parenterálne podaným morfínom, teofylínom, cyklosporínom alebo itrakonazolom.


In vitroštúdie s ľudskými enzýmami cytochrómu P450 podporovali tieto zistenia. Vzhľadom na tieto výsledky metabolická interakcia prostredníctvom enzýmov cytochrómu P450 nie je pravdepodobná.


Interakcia so stravou

Moxifloxacín nemá klinicky významné interakcie so stravou vrátane mliečnych výrobkov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť moxifloxacínu sa v gravidite u ľudí nehodnotila. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Z dôvodu rizika poškodenia chrupavky nosných kĺbov vyvíjajúcich sa experimentálnych zvierat po fluorochinolónoch a reverzibilnom poškodení kĺbov popísanom u detí, ktoré dostávali niektoré fluorochinolóny sa moxifloxacín nesmie používať u gravidných žien (pozri časť 4.3).


Laktácia

K dispozícii nie sú údaje o laktácii alebo dojčiacich ženách. Predklinické údaje ukazujú, že malé množstvá moxifloxacínu prechádzajú do materského mlieka. V dôsledku nedostatku údajov u ľudí a rizika poškodenia chrupavky nosných kĺbov vyvíjajúcich sa experimentálnych zvierat po flurochinolónoch je dojčenie počas liečby moxifloxacínom kontraindikované (pozri časť 4.3).


Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali zhoršenie fertility (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku moxifloxacínu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Fluorochinolóny vrátane moxifloxacínu však môžu narušiť schopnosť pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje v dôsledku reakcií CNS (napr. závrat, akútna prechodná strata videnia, pozri časť 4.8) alebo akútnej krátkodobej straty vedomia (synkopa, pozri časť 4.8). Pacientom sa má odporučiť, aby pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov zistili, ako reagujú na moxifloxacín.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie vychádzajúce zo všetkých klinických skúšaní s moxifloxacínom 400 mg (perorálna a sekvenčná liečba) zoradené podľa frekvencie sú uvedené nižšie:


Okrem nauzey a hnačky sa všetky nežiaduce reakcie pozorovali vo frekvenciách menej ako 3 %.


V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky zoradené podľa klesajúcej závažnosti.

Frekvencie sú definované ako:

 • Veľmi časté ( 1/10),

 • Časté ( 1/100 až < 1/10),

 • Menej časté ( 1/1 000 až < 1/100),

 • Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000),

 • Veľmi zriedkavé (< 1/10 000),

 • Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Infekcie a nákazy

Superinfekcie v dôsledku rezistentných baktérií alebo húb, napr. orálna a vaginálna kandidóza
Poruchy krvi a lymfatického systému


Anémia, leukopénia(leukopénie), neutropénia, trombocytopénia, trombocytémia, krvná eozinofília, predĺžený protrombínový čas/zvýšené INR


Zvýšená hladina protrombínu/ znížené INR, agranulocytóza

Poruchy imunitného systému


Alergická reakcia (pozri časť 4.4)

Anafylaxia vrátane veľmi zriedkavého život ohrozujúceho šoku (pozri časť 4.4), alergický edém/angioedém (vrátane laryngálneho edému, potenciálne život ohrozujúceho, pozri časť 4.4)


Poruchy metabolizmu a výživy


Hyperlipidémia

Hyperglykémia, HyperurikémiaPsychické poruchy


Anxiózne reakcie, psychomotorická hyperaktivita/agitácia

Emocionálna labilita, depresia (vo veľmi zriedkavých prípadoch potenciálne kulminujúca do sebapoškodzujúce-ho správania, ako sú samovražedné predstavy/ myšlienky alebo pokusy o samovraždu, pozri časť 4.4), halucinácie

Depersonalizácia, psychotické reakcie (potenciálne kulminujúce do sebapoškodzujúce-ho správania, ako sú samovražedné predstavy/ myšlienky alebo pokusy o samovraždu, pozri časť 4.4)

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat

Parestézia a dyzestézia, poruchy chuti (vrátane ageuzie vo veľmi zriedkavých prípadoch), zmätenosť a dezorientácia, poruchy spánku (hlavne insomnia), tremor, vertigo, ospanlivosť

Hypoestézia, poruchy čuchu (vrátane anosmie), abnormálne sny, poruchy koordinácie (vrátane porúch chôdze, najmä v dôsledku závratu alebo vertiga), záchvaty vrátane záchvatov grand mal (pozri časť 4.4), narušená pozornosť, poruchy reči, amnézia, periférna neuropatia a polyneuropatia

Hyperestézia

Poruchy oka


Poruchy zraku vrátane diplopie a rozmazaného videnia (najmä v dôsledku reakcií CNS, pozri časť 4.4)


Prechodná strata videnia (najmä v prípade reakcií CNS, pozri časti 4.4 a 4.7)

Poruchy ucha a labyrintuTinnitus, porucha sluchu vrátane hluchoty (zvyčajne reverzibilná)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Predĺženie QT u pacientov s hypokaliémiou (pozri časti 4.3 a 4.4)

Predĺženie QT (pozri časť 4.4), palpitácie, tachykardia, fibrilácia predsiení, angina pectoris

Ventrikulárne tachyarytmie, synkopa (t.j. akútna a krátkodobá strata vedomia)

Nešpecifikované arytmie, torsade de pointes (pozri časť 4.4), zástava srdca (pozri časť 4.4)

Poruchy ciev


Vazodilatácia

Hypertenzia, Hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe (vrátane astmatických stavov)Poruchy gastrointesti-nálneho traktu

Nauzea, vracanie, gastrointesti-nálne bolesti a bolesti brucha, hnačka


Znížená chuť do jedla a znížený príjem jedla, zápcha, dyspepsia, nadúvanie, gastritída, zvýšená amyláza

Dysfágia, stomatitída, kolitída súvisiaca s antibiotikami (vrátane pseudomembra-nóznej kolitídy, vo veľmi zriedkavých prípadoch spojená so život ohrozujúcimi komplikáciami, pozri časť 4.4)


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie transamináz

Poškodenie funkcie pečene (vrátane zvýšenia hladiny LDH), zvýšený bilirubín, zvýšená gama-glutamyltransferáza, zvýšená alkalická fosfatáza v krvi

Žltačka, hepatitída, (prevažne cholestatická)

Fulminantná hepatitída potenciálne vedúca k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene (vrátane fatálnych prípadov, pozri časť 4.4)

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Pruritus, vyrážka, žihľavka, suchá koža


Bulózne kožné reakcie ako Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza (potenciálne život ohrozujúca, pozri časť 4.4)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia, Myalgia

Tendinitída (pozri časť 4.4), svalové kŕče, zášklby svalov, svalová slabosť

Ruptúra šľachy (pozri časť 4.4), artritída, rigidita svalov, exacerbácia symptómov myasténie gravis (pozri časť 4.4)

Poruchy obličiek a močových ciest


Dehydratácia

Porucha funkcie obličiek (vrátane zvýšenia hladiny močoviny a kreatinínu v krvi), zlyhanie obličiek (pozri časť 4.4)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Pocit nepohody (prevažne asténia alebo slabosť), bolestivé stavy (vrátane bolesti chrbta, hrude, panvy a končatín), potenie

EdémVo veľmi zriedkavých prípadoch sa po liečbe inými fluorochinolónmi hlásili nasledovné nežiaduce účinky, ktoré sa môžu pravdepodobne vyskytnúť aj počas liečby moxifloxacínom: hypernatriémia, hyperkalciémia, hemolytická anémia, rabdomyolýza, reakcie fotosenzitivity (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Po náhodnom predávkovaní sa neodporúčajú žiadne špeciálne opatrenia. V prípade predávkovania sa má začať so symptomatickou liečbou. Z dôvodu možného predĺženia intervalu QT sa má sledovať EKG. Súbežné podanie aktívneho uhlia s perorálnou dávkou 400 mg moxifloxacínu zníži systémovú dostupnosť liečiva o viac ako 80 %. V prípade perorálneho predávkovania môže byť na zabránenie nadmerne vysokej systémovej expozícii moxifloxacínu prospešné skoré použitie aktívneho uhlia počas absorpcie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, chinolónové antibiotiká,ATC kód: J01MA14


Mechanizmus účinku

Moxifloxacín má in vitroaktivitu proti širokému spektru grampozitívnych aj gramnegatívnych patogénov.


Baktericídna aktivita moxifloxacínu vychádza z inhibície oboch topoizomeráz typu II (DNA gyrázy a topoizomerázy IV), ktoré sú potrebné na replikáciu, transkripciu a reparáciu bakteriálnej DNA. Zdá sa, že zložka C8-metoxy prispieva k zvýšenej aktivite a nižšej selekcii rezistentných mutantov grampozitívnych baktérií v porovnaní s C8-H zložkou. Prítomnosť objemného bicykloamínového substituenta v polohe C-7 zamedzuje aktívny eflux spojený s norA alebo pmrA génmi pozorovanými u určitých grampozitívnych baktérií.


Farmakodynamické výskumy ukázali, že moxifloxacín vykazuje koncentráciou podmienený smrtiaci pomer. Zistilo sa, že minimálne bakteriálne koncentrácie (MBC) sú v rozsahu minimálnych inhibičných koncetrácií (MIC).


Vplyv na intestinálnu flóru u ľudí

Po perorálnom podaní moxifloxacínu sa u dobrovoľníkov pozorovali nasledovné zmeny črevnej flóry: došlo k redukcii Escherichia coli, Bacillus spp., Enterococcuss spp. aKlebsiella spp. rovnako aj anaeróbov Bacteroides vulgatus, Bifidobacterium spp., Eubacterium spp. a Peptostreptococcus spp. Nárast sa pozoroval pre Bacteroides fragilis. Tieto zmeny sa vrátili do normálu počas dvoch týždňov.


Mechanizmus rezistencie

Mechanizmy rezistencie, ktoré inaktivujú penicilíny, cefalosporíny, aminoglykozidy, makrolidy a tetracyklíny neinterferujú s antibakteriálnou aktivitou moxifloxacínu. Iné mechanizmy rezistencie, ako sú permeačné bariéry (bežné u Pseudomonas aeruginosa) a efluxné mechanizmy môžu tiež ovplyvniť citlivosť na moxifloxacín.


In vitrosa získava rezistencia na moxifloxacín prostredníctvom postupného procesu mutácií cieľového miesta na oboch topoizomerázach typu II, DNA gyráze a topoizomeráze IV. Moxifloxacín je nepatrný substrát pre mechanizmy aktívneho efluxu grampozitívnych mikroorganizmov.


S inými fluorochinolónmi sa pozorovala skrížená rezistencia. U niektorých grampozitívnych baktérií však moxifloxacín inhibuje topoizomerázu II aj IV s podobnou aktivitou, takéto baktérie môžu byť rezistentné na iné chinolóny, no citlivé na moxifloxacín.


Hraničné hodnoty


EUCAST klinické hraničné hodnoty MIC a hraničné hodnoty diskovej difúzie pre moxifloxacín (01.01.2014):


Mikroorganozmus

Citlivý

Rezistentný

Staphylococcus spp.

0,5 mg/l


24 mm

> 1 mg/l


< 21 mm

S. pneumoniae

0,5 mg/l


22 mm

> 0,5 mg/l


22 mm

Streptococcus Skupiny A, B, C, G

0,5 mg/l


18 mm

> 1 mg/l


< 15 mm

H. influenzae

0,5 mg/l


25 mm

0,5 mg/l


25 mm

M. catarrhalis

0,5 mg/l


23 mm

> 0,5 mg/l


< 23 mm

Enterobacteriaceae

0,5 mg/l


20 mm

> 1 mg/l


< 17 mm

Hraničné hodnoty súvisiace s nešpecifickými druhmi*

0,5 mg/l

> 1 mg/l

*Hraničné hodnoty súvisiace s nešpecifickými druhmi sa stanovili predovšetkým na základe farmakokinetických/farmakodynamických údajov a sú nezávislé od distribúcie MIC špecifických druhov. Používajú sa iba pre druhy, pre ktoré sa nestanovila hraničná hodnota pre špecifické druhy a nie sú použiteľné pre druhy, kde je ešte potrebné stanoviť kritériá interpretácie.


Mikrobiologická citlivosť

Prevalencia získanej rezistencie sa môže u vybraných druhov geograficky líšiť a s časom meniť a osobitne pri liečbe závažných infekcií je potrebné poznať lokálne informácie o rezistencii. Ak lokálna prevalencia rezistencie je taká, že je otázna účinnosť liečiva minimálne u niektorých typov infekcií, je potrebné poradiť sa s odborníkom.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus* (citlivý na meticilín)

Streptococcus agalactiae (Skupina B)

Skupina Streptococcus milleri* (S. anginosus, S. constellatus a S. intermedius)

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes* (Skupina A)

Skupina Streptococcus viridans (S. viridans, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivarius, S. thermophilus)

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter baumanii

Haemophilus influenzae*

Haemophilus parainfluenzae*

Legionella pneumophila

Moraxella (Branhamella) catarrhalis*

Anaeróbne mikroorganizmy

Fusobacterium spp.

Prevotella spp.

Iné” mikroorganizmy

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae*

Chlamydia trachomatis*

Coxiella burnetii

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma hominis

Mycoplasma pneumoniae*

Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis*

Enterococcus faecium*

Staphylococcus aureus (rezistentný na meticilín)+

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Enterobacter cloacae*

Escherichia coli*#

Klebsiella pneumoniae*#

Klebsiella oxytoca

Neisseria gonorrhoeae*+

Proteus mirabilis*

Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis*

Peptostreptococcus spp.*

Inherentne rezistentné organizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Pseudomonas aeruginosa

*Aktivita bola uspokojivo dokázaná u citlivých druhov v klinických štúdiách v schválených klinických skúšaniach.

#ESBL-produkujúce kmene sú zvyčajne rezistentné na fluorochinolóny

+Miera rezistencie > 50 % v jednej alebo viacerých krajinách


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a biologická dostupnosť

Moxifloxacín sa po perorálnom podaní vstrebáva rýchlo a takmer úplne. Absolútna biologická dostupnosť predstavuje približne 91 %.


Farmakokinetika je lineárna v rozmedzí 50 - 800 mg, keď sa podáva ako jednorazová dávka a až do 600 mg podávaných raz denne počas 10 dní. Po perorálnej dávke 400 mg sa dosiahnu maximálne koncentrácie 3,1 mg/l za 0,5 - 4 h po podaní. Maximálne a minimálne plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave (400 mg raz denne) boli 3,2 mg/l a 0,6 mg/l v uvedenom poradí. V rovnovážnom stave je expozícia v dávkovom intervale približne o 30 % vyššia ako po prvej dávke.


Distribúcia

Moxifloxacín sa rýchlo distribuuje do extravaskulárneho priestoru; po dávke 400 mg sa pozorovala AUC 35 m.gh/l. Rovnovážny distribučný objem (Vss) je približne 2 l/kg. In vitroa ex vivoexperimenty ukázali väzbu na proteíny približne 40 - 42 %, nezávislú od koncentrácie liečiva. Moxifloxacín sa viaže prevažne na sérové albumíny.


Nasledovné maximálne koncentrácie (geometrický priemer) pozorované po jednorazovom perorálnom podaní dávky 400 mg moxifloxacínu:


Tkanivo

Koncentrácia

Pomer tkanivo:plasma

Plazma

3,1 mg/l

-

Sliny

3,6 mg/l

0,75 – 1,3

Hnisavá tekutina

1,61 mg/l

1,71

Bronchiálna sliznica

5,4 mg/kg

1,7 – 2,1

Alveolárne makrofágy

56,7 mg/kg

18,6 – 70,0

Tekutina epiteliálnej výstelky

20,7 mg/l

5 - 7

Maxilárna dutina

7,5 mg/kg

2,0

Etmoidálna dutina

8,2 mg/kg

2,1

Nosové polypy

9,1 mg/kg

2,6

Intersticiálna tekutina

1,02 mg/l

0,8 – 1,42,3

Ženský pohlavný trakt*

10,24 mg/kg

1,724

* intravenózne podanie jednorazovej dávky 400 mg

110 h po podaní

2voľná koncentrácia

3od 3 h do 36 h po podaní dávky

4na konci infúzie


Biotransformácia

Moxifloxacín prechádza II fázou biotransformácie a vylučuje sa obličkami a žlčovými/fekálnymi cestami ako nezmenené liečivo a tiež vo forme tiozlúčeniny (M1) a glukuronidu (M2). M1 a M2 sú jediné významné metabolity u ľudí, oba sú mikrobiologicky neúčinné.


V klinickej fáze I a in vitro štúdiách sa nepozorovali metabolické farmakokinetické interakcie s ostatnými liečivami prechádzajúcimi I fázou biotransformácie zahŕňajúcej enzým cytochrómu P450. Nie sú prítomné žiadne známky oxidačného metabolizmu.


Eliminácia

Moxifloxacín sa z plazmy eliminuje s priemerným konečným polčasom približne 12 hodín. Po dávke 400 mg je priemerný zdanlivý celkový telesný klírens v rozmedzí od 179 do 246 ml/min. Renálny klírens predstavuje asi 24-53 ml/min, čo naznačuje čiastočnú tubulárnu reabsorpciu liečiva z obličiek.


Po dávke 400 mg je obrat v moči (približne 19 % nezmeneného liečiva, asi 2,5 % M1 a približne 14 % M2) a zo stolice (približne 25 % nezmeneného liečiva, približne 36 % M1 a bez obsahu M2), celkovo je to približne 96 %.


Súbežné podávanie moxifloxacínu s ranitidínom alebo probenecidom nezmenilo renálny klírens základného liečiva.


Starší pacienti a pacienti s nízkou telesnou hmotnosťou

Vyššie plazmatické koncentrácie sú pozorované u zdravých dobrovoľníkov s nízkou telesnou hmotnosťou (ako sú ženy) a u starších dobrovoľníkov.


Porucha funkcie obličiek

Farmakokinetické vlastnosti moxifloxacínu nie sú signifikantne odlišné u pacientov s poruchou funkcie obličiek (vrátane klírensu kreatinínu >20 ml/min/1,73 m2). Ak je znížená funkcia obličiek, zvýšia sa koncentrácie M2 metabolitu (glukuronid) až o 2,5-násobok (s klírensom kreatinínu <30 ml/min/1,73 m2).


Porucha funkcie pečene

Na základe doteraz vykonaných farmakokinetických štúdií s pacientmi so zlyhaním pečene (Childovo-Pughovo skóre A, B) nie je možné určiť, či existujú nejaké rozdiely v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Porucha funkcie pečene sa spájala so zvýšenou expozíciou M1 v plazme, kým expozícia samotného liečiva bola porovnateľná s expozíciou u zdravých dobrovoľníkov. V klinickej praxi nie sú dostatočné skúsenosti s používaním moxifloxacínu u pacientov s poruchou funkcie pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov a opíc sa pozorovali účinky na hematopoetický systém (mierne zníženie počtu erytrocytov a krvných doštičiek). Rovnako ako u iných chinolónov sa u potkanov, opíc a psov pozorovala hepatotoxicita (zvýšené pečeňové enzýmy a vakuolárna degenerácia). U opíc sa vyskytla toxicita na centrálny nervový systém (kŕče). Tieto účinky sa pozorovali len po liečbe vysokými dávkami moxifloxacínu alebo po dlhodobej liečbe.


Moxifloxacín, podobne ako iné chinolóny, vykazoval genotoxicitu v in vitrotestoch na baktériách alebo cicavčích bunkách. Pretože tieto účinky možno vysvetliť interakciou s gyrázou u baktérií a - pri vyšších koncentráciách - interakciou s topoizomerázou II na cicavčích bunkách, na genotoxicitu možno predpokladať 3-násobnú koncentráciu. V in vivotestoch sa nepozorovali známky genotoxicity aj napriek skutočnosti, že sa použili veľmi vysoké dávky moxifloxacínu. Tým sa zabezpečí dostatočná rezerva bezpečnej terapeutickej dávky u ľudí. Moxifloxacín nebol v skúškach iniciácie-propagácie na potkanoch karcinogénny.


Mnoho chinolónov je fotoreaktívnych a môže indukovať fototoxické, fotomutagénne a fotokarcinogénne účinky. Na rozdiel od iných sa pre moxifloxacín dokázalo, že nemá fototoxické a fotogenotoxické vlastnosti po testovaní v porovnávacích programoch in vitroa in vivoštúdii. Za rovnakých podmienok iné chinolóny indukovali tieto účinky.


Pri vysokých koncentráciách je moxifloxacín inhibítorom rýchlej zložky oneskoreného usmerňovača draslíkového prúdu v srdci, a preto môže zapríčiniť predĺženie QT intervalu. Toxikologické štúdie vykonané na psoch s použitím perorálnych dávok ≥ 90 mg/kg viedli k plazmatickým koncentráciám ≥ 16 mg/l, ktoré vyvolali predĺženia QT, ale nie arytmie. Iba po veľmi vysokej kumulatívnej intravenóznej aplikácii viac ako 50-násobku terapeutickej dávky (> 300 mg/kg), vedúcej k plazmatickým koncentráciám ≥ 200 mg/l (viac ako 40-násobok terapeutickej hladiny), sa pozorovali reverzibilné, nie fatálne ventrikulárne arytmie.


O chinolónoch je známe, že spôsobujú poškodenia chrupky veľkých diartróznych kĺbov u nedospelých zvierat. Najnižšia perorálna dávka moxifloxacínu, ktorá spôsobila kĺbovú toxicitu u juvenilných psov bola štvornásobkom odporúčanej maximálnej terapeutickej dávky 400 mg (za predpokladu 50 kg telesnej hmotnosti) v mg/kg s plazmatickými koncentráciami dvoj- až trojnásobne vyššími ako sú pri maximálnej terapeutickej dávke.


Testy toxicity na potkanoch a opiciach (po opakovaných dávkach až do šiestich mesiacov) neodhalili žiadne náznaky vzhľadom na riziko okulotoxicity. U psov vyvolali vysoké perorálne dávky (≥ 60 mg/kg), vedúce k plazmatickým koncentráciám ≥ 20 mg/l, zmeny na elektroretinograme a v ojedinelých prípadoch aj atrofiu retiny.


Reprodukčné štúdie vykonané na potkanoch, králikoch a opiciach ukázali, že dochádza k placentárnemu prenosu moxifloxacínu. Štúdie na potkanoch (p.o. a i.v.) a opiciach (p.o.) nepreukázali teratogenitu alebo poruchy fertility po podaní moxifloxacínu. Na plodoch králikov sa pozorovala mierne zvýšená incidencia malformácií stavcov a rebier, no len po dávke (20 mg/kg i.v.), ktorá sa spájala so závažnou toxicitou pre matku. U opíc a králikov sa pri ľudských terapeutických plazmatických koncentráciách pozoroval zvýšený počet potratov. U potkanov sa pozorovala znížená váha plodov, zvýšenie predčasných pôrodov, mierne predĺženie gravidity a zvýšenie spontánnej aktivity u niektorých samčích a samičích potomkov pri dávkach, ktoré boli 63-krát vyššie než maximálna odporúčaná dávka v mg/kg s plazmatickými koncentráciami v rozsahu ľudskej terapeutickej dávky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát


Filmový obal

Hypromelóza 6 mPa.s

Makrogol 4 000

Oxid titaničitý (E171)

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne teplotné podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (OPA/Al/PVC-Al blistre): 5, 7, 10, 14, 25, 28, 30, 50, 70, 80, 100alebo 120 filmom obalených tabliet v škatuľkách.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


42/0208/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


06/2014


16


Moloxin 400 mg filmom obalené tablety