+ ipil.sk

Monkasta 4 mg žuvacie tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/07520 - ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Monkasta 4 mg žuvacie tablety

Pre deti vo veku 2 až 5 rokov


montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete tento liek podávať vášmu dieťaťu , pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vaše dieťa.

 • Ak sa u vášho dieťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Monkasta a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako podáte Monkastu vášmu dieťaťu

3. Ako užívať Monkastu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Monkastu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Monkasta a na čo sa používa


Monkasta je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach. Blokádou leukotriénov Monkasta zlepšuje príznaky astmy a pomáha kontrolovať astmu.


Váš lekár predpísal Monkastu vášmu dieťaťu na liečbu astmy, predchádzanie príznakov astmy počas dňa a noci.


Monkasta 4 mg žuvacie tablety sa používa na liečbu pacientov vo veku 2 až 5 rokov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní svojou liečbou a potrebujú dodatočnú liečbu.


Monkasta 4 mg žuvacie tablety sa tiež môže použiť ako alternatívna liečba k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku 2 až 5 rokov, ktorí v poslednej dobe neužívali na astmu perorálne kortikosteroidy a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy.


Monkasta 4 mg žuvacie tablety tiež pomáha predchádzať zúženiu dýchacích ciest vyvolaného námahou u pacientov vo veku 2 rokov a starších.


Váš lekár určí, ako sa má Monkasta užívať v závislosti od príznakov a závažnosti astmy u vášho dieťaťa.


Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie.

Astma zahŕňa:

 • ťažkosti s dýchaním z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie sa vplyvom rôznych podmienok môže zhoršovať alebo zlepšovať.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho vecí, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha,

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.

K príznakom astmy patria: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako podáte Monkastu vášmu dieťaťu


Povedzte svojmu lekárovi o problémoch s liekmi alebo alergiami, ktoré má alebo malo vaše dieťa v minulosti.


Nepodávajte Monkastu vášmu dieťaťu

 • ak je alergické na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete podávať Monkastu vášmu dieťaťu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak sa astma alebo dýchanie vášho dieťaťa zhorší, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • Perorálna Monkasta (užívaná ústami) nie je určená na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak sa záchvat objaví, riaďte sa pokynmi, ktoré vám dal lekár. Záchranný inhalačný liek na astmatický záchvat noste vždy so sebou.

 • Je dôležité, aby vaše dieťa užívalo všetky lieky na astmu, ktoré mu predpísal lekár. Monkasta 4 mg žuvacie tablety nemá byť použitá namiesto iných liekov na liečbu astmy, ktoré lekár predpísal vášmu dieťaťu.

 • Ak vaše dieťa užíva lieky na liečbu astmy, musíte si byť vedomý, že ak sa objaví kombinácia príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, musíte jeho stav konzultovať s lekárom.

 • Vaše dieťa nemá užívať kyselinu acetylsalicylovú alebo protizápalové lieky (tiež známe ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSAID), ak zhoršujú jej/jeho astmu.


Iné lieky a Monkasta

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Monkasty alebo Monkasta môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Ak vaše dieťa užíva, alebo v poslednom čase užívalo, resp. bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak vaše dieťa užíva niektorý z nasledovných liekov, povedzte to svojmu lekárovi ešte pred začatím užívania Monkasty:

 • fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie),

 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie),

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých iných infekcií).


Monkasta a jedlo

Monkasta 4 mg žuvacie tablety sa nemajú užívať spolu s jedlom, ale minimálne 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Táto časť sa netýka Monkasty 4 mg žuvacie tablety, keďže sú určené na užívanie deťom vo veku 2 až 5 rokov, avšak nasledovné informácie sa týkajú liečiva montelukast.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár rozhodne, či môžete v tomto období Monkastu užívať.


Dojčenie

Nie je známe, či montelukast prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, pred užívaním Monkasty sa poraďte so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Táto časť sa netýka Monkasty 4 mg žuvacie tablety, keďže sú určené na užívanie deťom vo veku 2 až 5 rokov, avšak nasledovné informácie sa týkajú liečiva montelukast.


Nepredpokladá sa, že by mala Monkasta vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Niektorí ľudia však môžu na tento liek reagovať odlišne. Niektoré vedľajšie účinky (ako sú závrat a ospalosť), ktoré boli hlásené pri používaní montelukastu veľmi zriedkavo, môžu u niektorých pacientov ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Monkasta obsahuje aspartám

Obsahuje zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre deti s fenylketonúriou.


 1. Ako užívať Monkastu


 • Tento liek sa podáva deťom pod dohľadom dospelého.

 • Vaše dieťa má užiť jednu tabletu Monkasty denne tak, ako predpísal lekár.

 • Liek sa má užívať aj vtedy, keď vaše dieťa nemá žiadne príznaky astmy alebo počas obdobia záchvatov astmy.

 • Vždy podávajte tento liek vášmu dieťaťu presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Užíva sa ústami.


Použitie u detí vo veku 2 až 5 rokov

Jedna 4 mg žuvacia tableta sa má užiť večer. Monkasta 4 mg žuvacie tablety sa nemá užívať spolu s jedlom, má sa užívať najmenej 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.


Ak vaše dieťa užíva Monkastu, ubezpečte sa, že v tom istom čase neberie iné lieky, ktoré obsahujú to isté liečivo, montelukast.


Pre deti vo veku 2 až 5 rokov je dostupná Monkasta 4 mg žuvacie tablety. Pre deti tejto vekovej kategórie, ktoré majú ťažkosti s užívaním žuvacích tabliet, je dostupný 4-mg granulát.

Pre deti vo veku 6 až 14 rokov je dostupná Monkasta 5 mg žuvacie tablety.

Monkasta 4 mg alebo 5 mg žuvacie tablety sa neodporúča pre deti mladšie ako 2 roky.


Ak vaše dieťa užije viac Monkasty, ako má

Ihneď požiadajte o radu lekára vášho dieťaťa.


Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce príznaky hlásené pri predávkovaní u dospelých patrili bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak zabudnete vášmu dieťaťu podať Monkastu

Podávajte Monkastu vášmu dieťaťu tak ,ako mu bolo predpísané. Ak vaše dieťa vynechá dávku, jednoducho pokračujte podľa obvyklej schémy jednej tablety jedenkrát denne.

Nepodávajte mu dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak vaše dieťa prestane užívať Monkastu

Monkasta lieči astmu vášho dieťaťa iba ak vaše dieťa bude pokračovať v jej užívaní.

Je dôležité, aby vaše dieťa pokračovalo v užívaní Monkasty tak dlho, ako mu to predpísal lekár. To zabezpečí zmiernenie príznakov astmy vášho dieťaťa.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V klinických skúšaniach s montelukastom 4 mg žuvacími tabletami, boli najčastejšie hlásené vedľajšie účinky (prejavili sa u viac ako 1 zo 100 alebo menej ako 1 z 10 liečených detských pacientov), považované za súvisiace s montelukastom:

 • bolesť brucha,

 • smäd.


V klinických skúšaniach s montelukastom 5 mg žuvacími tabletami, boli najčastejšie hlásené vedľajšie účinky (prejavili sa u viac ako 1 zo 100 alebo menej ako 1 z 10 liečených detských pacientov), považované za súvisiace s montelukastom:

 • bolesť hlavy.


Okrem toho sa v klinických skúšaniach s montelukastom 10 mg filmom obalenými tabletami vyskytol nasledovný vedľajší účinok:

 • bolesť brucha.


Tieto vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne a častejšie sa vyskytovali u pacientov liečených montelukastom ako u pacientov liečených placebom (tableta, ktorá neobsahuje liečivo).


Častosť možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa nasledujúceho pravidla:

Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb,

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb,

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb,

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb,

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb.


Po uvedení lieku na trh boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

 • infekcia horných dýchacích ciest (veľmi časté),

 • zvýšený sklon ku krvácaniu (zriedkavé),

 • alergické reakcie vrátane opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní (menej časté),

 • zmeny správania a nálady [poruchy snov vrátane nočných môr, ťažkosti so spánkom, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, podráždenie vrátane agresívneho správania alebo nepriateľského správania, depresia (menej časté), tras (zriedkavé), halucinácie, dezorientácia, samovražedné myšlienky a činy (veľmi zriedkavé)],

 • závraty, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvaty (menej časté),

 • palpitácie (búšenie srdca) (zriedkavé),

 • krvácanie z nosa (menej časté),

 • hnačka, nevoľnosť, vracanie (časté), sucho v ústach, tráviace ťažkosti (menej časté),

 • hepatitída (zápal pečene) (veľmi zriedkavé),

 • vyrážka (časté), modriny, svrbenie, žihľavka (menej časté), citlivé červené opuchliny pod kožou, najčastejšie na predkolení (erythema nodosum), závažné kožné reakcie (multiformný erytém), ktorý sa môže objaviť bez varovania (veľmi zriedkavé),

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče (menej časté),

 • horúčka (časté), únava, pocit celkovej nevoľnosti, opuch (menej časté)..


U astmatických pacientov liečených montelukastom boli veľmi zriedkavo hlásené stavy, ktoré boli kombináciou príznakov, ako sú ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u vášho dieťaťa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď informovať svojho lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Monkastu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Monkasta žuvacie tablety obsahuje

 • Liečivo je montelukast. Každá žuvacia tableta obsahuje 4 mg montelukastu (vo forme sodnej soli).

 • Ďalšie zložky sú manitol (E421), mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza, aspartám (E951), červený oxid železitý (E172), čerešňová aróma (obsahuje triacetát (E1518)) a magnéziumstearát (pozri časť 2).


Ako vyzerá Monkasta žuvacie tablety a obsah balenia

Ružové mramorovité okrúhle mierne z oboch strán vypuklé tablety so skosenými hranami a s nápisom 4 na jednej strane.


Dostupné sú škatuľky so 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140 alebo 200 žuvacími tabletami v blistroch.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Krka, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Výrobca

Krka, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Krka Polska SP. z.o.o.

Równoległa 5

Warszawa

Poľsko


TAD Pharma GmbH

Hein-Lohmann Strasse 5

27472 Cuxhaven

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Členský štát

Názov lieku

Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Nórsko, Švédsko

Montelukast Krka

Írsko, Veľká Británia

Montelukast

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Taliansko, Španielsko, Nemecko

Monkasta

Maďarsko

Monalux

Portugalsko

Montelucaste Krka


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.

6Monkasta 4 mg žuvacie tablety

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/07520 - ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

Monkasta4 mg žuvacie tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá žuvacia tableta obsahuje 4 mg montelukastu (vo forme sodnej soli).


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá žuvacia tableta obsahuje 1,2 mg aspartámu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Žuvacia tableta.


Ružové mramorovité okrúhle mierne bikonvexné tablety so skosenými hranami a s nápisom 4 na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Monkasta je indikovaná na liečbu astmy ako prídavná liečba u detí vo veku 2 až 5 rokov s miernou až stredne ťažkou perzistujúcou astmou, ktoré nie sú dostatočne kontrolované inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých podávanie „podľa potreby“ beta-agonistov s krátkodobým účinkom nezabezpečuje dostatočnú klinickú kontrolu astmy.


Monkasta môže byť tiež alternatívnou možnosťou liečby k nízkym dávkam inhalačných kortikosteroidov u detí vo veku 2 až 5 rokov s miernou perzistujúcou astmou, ktorí nemali v nedávnej minulosti závažné astmatické záchvaty, ktoré si vyžadovali použitie perorálnych kortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy(pozri časť 4.2).


Monkasta je tiež indikovaná v profylaxii astmy u detí vo veku 2 roky a starších, ktorej hlavnou zložkou je záťažou navodená bronchokonstrikcia.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Všeobecné odporúčania

Terapeutický účinok Monkasty na ukazovatele kontroly astmy sa objaví v priebehu jedného dňa. Pacientom treba odporučiť, aby pokračovali v užívaní Monkasty, keď je ich astma kontrolovaná, ako aj v obdobiach jej zhoršenia.U pacientov s renálnou insuficienciou alebo miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. Nie sú k dispozícii údaje o pacientoch s ťažkou poruchou funkcie pečene. Dávkovanie je rovnaké pre pacientov mužského aj ženského pohlavia.


Monkasta ako alternatívna možnosť liečby k nízkym dávkam inhalačných kortikosteroidov pre miernu perzistujúcu astmu

Montelukast sa neodporúča ako monoterapia u pacientov so stredne ťažkou perzistujúcou astmou. Použitie montelukastu ako alternatívnej liečebnej možnosti k nízkym dávkam inhalačných kortikosteroidov pre deti s miernou perzistujúcou astmou sa má zvážiť len u tých pacientov, ktorí nemali v nedávnej minulosti závažný astmatický záchvat, ktorý si vyžadoval použitie perorálnych kortikosteroidov a u ktorých sa dokázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy(pozri časť 4.1). Mierna perzistujúca astma je definovaná ako astmatické symptómy vyskytujúce sa viac ako jedenkrát týždenne, ale menej ako jedenkrát za deň, nočné symptómy viac ako dvakrát za mesiac, ale menej ako jedenkrát týždenne, s normálnou pľúcnou funkciou medzi epizódami. Ak pri ďalšom vyšetrení nie je dosiahnutá dostatočná kontrola astmy (zvyčajne v priebehu jedného mesiaca), má sa prehodnotiť potreba prídavnej alebo odlišnej protizápalovej liečby na základe postupného systému terapie astmy. U pacientov sa má pravidelne vyhodnocovať kontrola astmy.


Monkasta ako profylaxia astmy u pacientov vo veku 2 až 5 rokov, u ktorých je prevládajúcou zložkou bronchokonstrikcia vyvolaná námahou.

U pacientov vo veku od 2 do 5 rokov môže bronchokonstrikcia vyvolaná námahou predstavovať prevládajúci prejav perzistujúcej astmy, ktorý si vyžaduje liečbu inhalačnými kortikosteroidmi. Stav pacientov sa má vyhodnotiť po 2 až 4 týždňoch liečby montelukastom. Ak sa nedosiahne uspokojivá odpoveď, je potrebné zvážiť prídavnú alebo odlišnú terapiu.


Liečba Monkastou vo vzťahu k inej liečbe astmy

Keď sa liečba Monkastou použije ako prídavná terapia k inhalačným kortikosteroidom, Monkasta nemá nahradiť inhalačné kortikosteroidy náhle (pozri časť 4.4).


Iné dostupné sily/liekové formy


10 mg tablety sú dostupné pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších.

5 mg žuvacie tablety sú k dispozícii pre pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.


Pre deti, ktoré majú problémy s užívaním žuvacích tabliet, je k dispozícii lieková forma granulát.


Spôsob podávania


Tento liek sa má podávať dieťaťu pod dohľadom dospelého.

Dávka pre pediatrických pacientov vo veku 2‑5 rokov je jedna 4 mg žuvacia tableta denne, ktorá sa má užiť večer. Ak sa užíva v spojitosti s jedlom, má sa Monkasta užiť 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. Pre túto vekovú skupinu nie je potrebná úprava dávkovania. Pre pediatrickú populáciu mladšiu ako 2 roky sa bezpečnosť a účinnosť 4 mg žuvacích tabliet nestanovovali.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti majú byť informovaní, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel pri sebe mali k dispozícii svoju zvyčajnú vhodnú záchrannú liečbu. Ak dôjde k akútnemu záchvatu, má sa použiť inhalačný beta‑agonista s krátkodobým účinkom. Ak pacienti potrebujú vyšší počet inhalácií beta‑agonistu s krátkodobým účinkom než zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú k dispozícii údaje, ktoré by preukazovali, že pri súbežnom užívaní s montelukastom je možné znížiť dávky perorálnych kortikosteroidov.


V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami vrátane montelukastu vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy sprevádzaná klinickými znakmi vaskulitídy zhodujúcimi sa s Churgovým-Straussovej syndrómom, ochorením, ktoré sa často lieči systémovou kortikosteroidovou liečbou. Tieto prípady boli zvyčajne, ale nie vždy, spojené so znížením dávok alebo vysadením perorálnej kortikosteroidovej liečby. Možnosť, že antagonisty leukotriénových receptorov môžu byť spojené so vznikom Churgovho-Straussovej syndrómu sa nedá ani vylúčiť ani preukázať. V prípade výskytu eozinofílie, vaskulitickej vyrážky, zhoršenia pľúcnych príznakov, srdcových komplikácií a/alebo neuropatie majú lekári venovať svojim pacientom zvýšenú pozornosť. Pacienti, u ktorých dôjde k vzniku týchto symptómov, sa majú znova vyšetriť a majú sa prehodnotiť ich liečebné režimy.


Pre pediatrickú populáciu mladšiu ako 2 roky sa bezpečnosť a účinnosť 4 mg žuvacích tabliet nestanovovali.


Osobitné informácie o niektorých pomocných látkach

Monkasta obsahuje aspartám. Obsahuje zdroj fenylalanínu. Pre deti s fenylketonúriou môže byť škodlivý.


 1. Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať spolu s inými liekmi rutinne používanými na profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významné účinky na farmakokinetiku nasledovných liečiv: teofylínu, prednizónu, prednizolónu, perorálnych kontraceptív (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadínu, digoxínu a warfarínu.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa zmenšila približne o 40 % u ľudí, ktorým sa súbežne podával fenobarbital. Vzhľadom na to, že sa montelukast metabolizuje prostredníctvom CYP 3A4, 2C8 a 2C9 pri podávaní montelukastu súbežne s induktormi CYP 3A4, 2C8 a 2C9 ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín, je najmä u detí potrebná opatrnosť.


In vitroštúdie preukázali, že montelukast je silným inhibítorom CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a rosiglitazón (skúšobný substrát reprezentujúci lieky primárne metabolizované prostredníctvom CYP 2C8) však preukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo.Preto sa nepredpokladá, že bude montelukast výrazne meniť metabolizmus liekov metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


In vitroštúdie preukázali, že montelukast je substrátom CYP 2C8 a v menej významnej miere aj 2C9 a 3A4. V klinickej štúdii liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a gemfibrozil (inhibítor CYP 2C8 a 2C9) zvýšil gemfibrozil systémovú expozíciu montelukastu 4,4-násobne. Pri súbežnom podávaní s gemfibrozilom alebo inými silnými inhibítormi CYP 2C8 sa nevyžaduje úprava zvyčajného dávkovania montelukastu, avšak lekár si má byť vedomý možného zvýšeného výskytu nežiaducich reakcií.


Na základe in vitroúdajov sa klinicky významné liekové interakcie so slabšími inhibítormi CYP 2C8 (napr. trimetoprim) neočakávajú. Súbežné podávanie montelukastu s itrakonazolom, silným inhibítorom CYP 3A4, nemalo za následok významný vzostup systémovej expozície montelukastu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidity nepoukazujú na kauzálnu súvislosť medzi montelukastom a malformáciami (t.j. defektmi končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené po celosvetovom uvedení lieku do praxe.


Monkasta sa môže užívať počas gravidity, iba ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Laktácia

Štúdie na potkanoch preukázali, že sa montelukast vylučuje do materského mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do ľudského mlieka.


Dojčiace matky môžu užívať Monkastu, iba ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však pacienti hlásili ospalosť alebo závraty.

 1. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby montelukastom sú rozdelené do nasledovných skupín v poradí klesajúcej závažnosti:

Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Montelukast sa v klinických skúšaniach hodnotil nasledovne:

 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých pacientov a dospievajúcich pacientov vo veku 15 rokov a starších,

 • 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov a

 • 4 mg žuvacie tablety u 851 pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov.


Montelukast sa v klinických skúšaniach s pacientmi s intermitentnou astmou hodnotil nasledovne:

 • 4 mg granulát a žuvacie tablety u 1 038 pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov až 5 rokov.


Nasledujúce nežiaduce reakcie súvisiace s liekom boli v klinických skúšaniach u pacientov liečených montelukastom hlásené často (>1/100 až <1/10) a s väčšou incidenciou ako u pacientov liečených placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí pacienti vo veku 15 rokov a starší

(dve 12-týždňové štúdie; n=795)

Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov

(jedna 8-týždňová štúdia; n=201)

(dve 56-týždňové štúdie; n=615)

Pediatrickí pacienti vo veku 2 až 5 rokov

(jedna 12-týždňová štúdia; n=461)

(jedna 48-týždňová štúdia; n=278)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha


bolesť brucha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniasmäd


Pri predĺženej liečbe v klinických skúšaniach s obmedzeným množstvom pacientov až do 2 rokov u dospelých pacientov a až do 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Súhrnne bolo montelukastom liečených 502 pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov minimálne po dobu 3 mesiacov, 338 po dobu 6 mesiacov alebo dlhšie a 534 pacientov po dobu 12 mesiacov alebo dlhšie. Pri predĺženej liečbe sa u týchto pacientov rovnako bezpečnostný profil nezmenil.


Postmarketingové skúsenosti


Nežiaduce reakcie hlásené pri užívaní lieku po jeho uvedení na trh sú v tabuľke nižšie uvedené podľa orgánových systémov a špecifického názvu nežiaducej reakcie. Kategórie frekvencie boli určené na základe príslušných klinických štúdií.


Trieda orgánových systémov

Kategórie frekvencie

Názov nežiaducej reakcie

Infekcie a nákazy

Veľmi časté

Infekcia horného dýchacieho traktu†

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

Zvýšený sklon ku krvácaniu

Poruchy imunitného systému

Menej časté


Reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaxie

Veľmi zriedkavé

Hepatálna eozinofilná infiltrácia

Psychické poruchy

Menej časté

Poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, insomnia, somnambulizmus, podráždenosť, anxieta, nepokoj, agitovanosť zahŕňajúca agresívne správanie alebo hostilitu, depresia

Zriedkavé

Tremor

Veľmi zriedkavé

Halucinácie, dezorientácia, suicidálne myšlienky a správanie (suicidalita)

Poruchy nervového systému

Menej časté

Závrat, ospalosť,

parestézia/hypestézia, záchvat

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé

Palpitácie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Epistaxa

Veľmi zriedkavé

Churgov-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Hnačka‡, nauzea‡, vracanie‡

Menej časté

Sucho v ústach, dyspepsia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

Veľmi zriedkavé

Hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté

Vyrážka‡

Menej časté

Podliatina, urtikária, pruritus

Zriedkavé

Angioedém

Veľmi zriedkavé

Nodózny erytém, multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Pyrexia‡

Menej časté

Asténia/únava, celková nevoľnosť, edém

Táto nežiaduca reakcia, hlásená ako veľmi častá u pacientov dostávajúcich montelukast, bola tiež hlásená ako veľmi častá u pacientov dostávajúcich v klinických skúšaniach placebo.

Táto nežiaduca reakcia, hlásená ako častá u pacientov dostávajúcich montelukast, bola tiež hlásená ako častá u pacientov dostávajúcich v klinických skúšaniach placebo.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania montelukastom. V dlhodobých štúdiách astmy sa montelukast podával dospelým pacientom v dávkach až do 200 mg/deň počas 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň približne počas jedného týždňa bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Po uvedení lieku na trh a v klinických štúdiách s montelukastom boli hlásené prípady akútneho predávkovania. Tieto prípady zahŕňali hlásenia u dospelých a detí s dávkou až 1 000 mg (približne 61 mg/kg u dieťaťa vo veku 42 mesiacov). Pozorované klinické a laboratórne nálezy sa zhodovali s bezpečnostným profilom u dospelých a pediatrických pacientov.U väčšiny hlásených prípadov predávkovania nedošlo k žiadnym nežiaducim reakciám. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky sa zhodovali s bezpečnostným profilom montelukastu a zahŕňali bolesť brucha, somnolenciu, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiastmatiká, antagonisty leukotriénových receptorov, ATC kód: R03DC03

Spôsob účinku

Cysteinylleukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinylleukotriénové receptory (CysLT), ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a majú účinky na dýchacie cesty zahŕňajúce bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, cievnu permeabilitu a mobilizáciu eozinofilov.


Montelukast je perorálne aktívna látka, ktorá sa s vysokou afinitou a selektivitou viaže na CysLT1receptor.


Farmakodynamické účinky

V klinických štúdiách montelukast inhiboval bronchokonstrikciu spôsobenú inhaláciou LTD4už pri dávkach 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený beta‑agonistom bol aditívny k bronchodilatácii spôsobenej montelukastom. Liečba montelukastom inhibovala ranú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie navodenej expozíciou antigénu. Montelukast v porovnaní s placebom znížil počet eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (podľa merania v spúte). U dospelých a pediatrických pacientov vo veku 2 až 14 rokov montelukast v porovnaní s placebom znížil počet eozinofilov v periférnej krvi a zároveň zlepšil klinickú kontrolu astmy.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

V skúšaniach u dospelých pacientov preukázal montelukast v dávke 10 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom významné zlepšenie ranného FEV1(zmena oproti východiskovej hodnote 10,4 % vs. 2,7 %), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (PEFR) (zmena oproti východiskovej hodnote 24,5 l/min vs. 3,3 l/min) a významné zníženie celkového užívania beta‑agonistu (zmena oproti východiskovej hodnote ‑26,1 % vs. –4,6 %). Zlepšenie pacientmi hláseného skóre denných a nočných astmatických príznakov bolo signifikantne väčšie ako pri placebe.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu prispieť ku klinickému účinku inhalačného kortikosteroidu (zmena FEV1v % oproti východiskovej hodnote pre inhalačný beklometazón plus montelukast oproti beklometazónu: 5,43 % oproti 1,04 %; použitie beta‑agonistu: ‑8,70 % oproti 2,64 %). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 g dvakrát denne s nadstavcom (spacer)) preukázal montelukast rýchlejšiu počiatočnú odpoveď, hoci počas 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (% zmena FEV1oproti východiskovej hodnote pre montelukast oproti beklometazónu: 7,49 % oproti 13,3 %; použitie beta‑agonistu: ‑28,28 % oproti –43,89 %). V porovnaní s beklometazónom však vysoké percento pacientov liečených montelukastom dosiahlo podobné klinické odpovede (napr. 50 % pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1o približne 11 % alebo viac nad východiskovú hodnotu a zároveň približne 42 % pacientov liečených montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď).


V 12-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov zlepšil montelukast 4 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom ukazovatele kontroly astmy bez ohľadu na súbežnú terapiu kontrolórom(kortikosteroidy na inhaláciu/rozprašovanie alebo dinátriumkromoglykát na inhaláciu/rozprašovanie). Šesťdesiat percent pacientov neužívalo inú terapiu kontrolórmi. Montelukast v porovnaní s placebom zlepšil denné príznaky (zahŕňajúce kašeľ, piskot, ťažkosti s dýchaním a obmedzenie aktivity) a nočné príznaky. Montelukast v porovnaní s placebom znížil tiež užívanie beta-agonistov „podľa potreby“ a záchrannú terapiu kortikosteroidmi pri zhoršení astmy. Pacienti užívajúci montelukast boli viac dní bez astmy ako pacienti, ktorí užívali placebo. Terapeutický účinok sa dosiahol po prvej dávke.


Významný pokles bronchokonstrikcie vyvolanej telesnou námahou (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) bol preukázaný v 12-týždňovej štúdii u dospelých (maximálny pokles FEV122,33 % pre montelukast oproti 32,40 % pre placebo; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5% bol 44,22 min pre montelukast oproti 60,64 min pre placebo). Tento účinok bol konzistentný počas celých 12 týždňov trvania štúdie. Pokles EIB sa preukázal aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV118,27 % oproti 26,11 %; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5% bol 17,76 min pre montelukast oproti 27,98 min pre placebo). V oboch štúdiách sa účinok preukázal na konci dávkovacieho intervalu jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú súbežne užívajúcich inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy viedla liečba montelukastom v porovnaní s placebom k signifikantnému zlepšeniu kontroly astmy (zmena FEV1 oproti východiskovej hodnote 8,55 % vs. ‑1,74 % a pokles celkového použitia beta‑agonistov oproti východiskovej hodnote –27,78 % vs. 2,09 %).


Pediatrická populácia

V 12-mesačnej placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov s miernou astmou a epizodickými exacerbáciami montelukast v dávke 4 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom signifikantne (p≤0,001) znížil ročnú mieru epizód exacerbácie astmy (exacerbation episodes, EE) (1,60 EE oproti 2,34 EE), [EE definované ako ≥3 po sebe idúce dni s dennými príznakmi vyžadujúcimi použitie beta-agonistu alebo kortikosteroidov (perorálne alebo inhalačné) alebo hospitalizáciu z dôvodu astmy]. Percentuálne zníženie ročnej miery EE bolo 31,9 %, s 95 % IS 16,9; 44,1.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov montelukast v dávke 5 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom signifikantne zlepšil respiračnú funkciu (zmena FEV1oproti východiskovej hodnote 8,71 % vs. 4,16 %; zmena dopoludňajšieho PEFR oproti východiskovej hodnote 27,9 l/min vs. 17,8 l/min) a znížil použitie beta‑agonistu „podľa potreby“ (zmena oproti východiskovej hodnote ‑11,7 % vs. +8,2 %).


V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu s inhalačným flutikazónom na kontrolu astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov s miernou perzistujúcou astmou nebol montelukast menej účinný v porovnaní s flutikazónom pri zvyšovaní percenta dní bez záchrannej astmatickej terapie (rescue-free days, RFD), čo bol primárny cieľový ukazovateľ. Počas 12-mesačnej doby liečby sa priemerné percento astma RFD zvýšilo zo 61,6 na 84,0 v skupine s montelukastom a zo 60,9 na 86,7 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) vo zvýšení percenta astma RFDbol štatisticky významný (-2,8 s 95% IS –4,7; -0,9), ale v rámci limitu, ktorý bol vopred definovaný ako klinicky nie menej účinný.

Montelukast aj flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:

 • FEV1 sa zvýšil z 1,83 l na 2,09 l v skupine s montelukastom a z 1,85 l na 2,14 l v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) zvýšenia FEV1 bol –0,02 l s 95 % IS –0,06; 0,02. Priemerný nárast oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol 0,6 % v liečebnej skupine s montelukastom a 2,7 % v liečebnej skupine s flutikazónom. Rozdiel (priemer najmenších štvorcov) v zmene oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol signifikantný: ‑2,2 % s 95 % IS –3,6; ‑0,7.

 • Percento dní s použitím beta-agonistu kleslo z 38,0 na 15,4 v skupine s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) v percente dní s použitím beta‑agonistu bol signifikantný: 2,7 s 95 % IS 0,9; 4,5.

 • Percento pacientov s astmatickým záchvatom (astmatický záchvat definovaný ako obdobie zhoršenia astmy, ktoré si vyžiadalo liečbu perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu ambulancie lekára, pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine s montelukastom a 25,6 v skupine s flutikazónom; miera pravdepodobnosti (95 % IS) bola významná: rovná 1,38 (1,04; 1,84).

 • Percento pacientov, ktorí použili systémové (hlavne perorálne) kortikosteroidy počas trvania štúdie, bolo 17,8 % v skupine s montelukastom a 10,5 % v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel priemerov najmenších štvorcov bol signifikantný: 7,3 % s 95 % IS 2,9; 11,7.


V placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov až 5 rokov, ktorí mali intermitentnú astmu, ale nemali perzistujúcu astmu, sa liečba montelukastom podávala počas 12‑mesačného obdobia, buď v režime so 4 mg montelukastu jedenkrát denne alebo ako séria 12‑dňových cyklov, z ktorých každý začal, keď nastala epizóda intermitentných príznakov. Medzi pacientmi liečenými 4 mg montelukastu alebo placebom sa nepozoroval významný rozdiel v počte epizód astmy vyúsťujúcich do astmatického záchvatu, definovaného ako epizóda astmy vyžadujúca si využitie zdravotnej starostlivosti, ako napr. neplánovaná návšteva ambulancie lekára, pohotovosti alebo nemocnice, alebo liečbu perorálnymi, intravenóznymi alebo intramuskulárnymi kortikosteroidmi.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalená tableta podávala bez ohľadu na dobu príjmu potravy.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne za 2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardné jedlo ju zníži na 63 %.


Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku 2 až 5 rokov nalačno sa Cmaxdosiahne 2 hodiny po podaní. Priemerná Cmaxje o 66 % vyššia, zatiaľ čo priemerná Cminje nižšia ako u dospelých užívajúcich 10 mg tabletu.


Distribúcia

Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8‑11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia

Montelukast je extenzívne metabolizovaný. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Štúdiein vitrona mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme montelukastu sa zúčastňuje cytochróm P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalšíchin vitrovýsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 ani 2D6. Podiel metabolitov na terapeutickom účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnej dávke rádioaktívne značeného montelukastu sa v priebehu 5 dní vylúčilo stolicou 86 % rádioaktivity a močom sa vylúčilo <0,2 % rádioaktivity. Spolu s hodnotami perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristiky u pacientov:

Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov, ani u pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou. Štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa neuskutočnili. Pretože montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčovými cestami, nepredpokladá sa, že u pacientov s poruchou funkcie obličiek bude potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o farmakokinetike montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre >9).


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobkoch odporúčanej dávky u dospelých osôb) sa pozoroval pokles plazmatických koncentrácií teofylínu. Tento účinok sa nepozoroval pri odporúčanej dávke 10 mg jedenkrát denne.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali mierne biochemické zmeny ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov v sére, ktoré mali prechodný charakter. Medzi znaky toxicity u zvierat patrilo zvýšené vylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto sa vyskytli v dávkach, ktoré boli >17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa nežiaduce účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (>232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil plodnosť ani reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii prevyšujúcej klinickú systémovú expozíciu viac než 24-násobne. V štúdii samičej plodnosti u potkanov pri dávkach 200 mg/kg/deň (>69-násobok klinickej systémovej expozície) sa zaznamenal mierny pokles hmotnosti mláďat. V štúdiách na králikoch sa v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii >24-násobku klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke. U potkanov sa žiadne abnormality nepozorovali. Zistilo sa, že montelukast prestupuje placentovou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Po jednorazových perorálnych dávkach až do 5 000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov), čo bola maximálna testovaná dávka, sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka je ekvivalentná 25 000 násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelého človeka (vychádzajúc z hmotnosti dospelého pacienta 50 kg).


Zistilo sa, že montelukast v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne >200-násobok vychádzajúc zo systémovej expozície) nie je u myší fototoxický s UVA, UVB alebo viditeľnými svetelnými spektrami.


Montelukast nebol ani mutagénny v in vitroa v in vivo testoch, ani tumorogénny u hlodavcov.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (E421)

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Hydroxypropylcelulóza

Aspartám (E951)

Červený oxid železitý (E172)

Čerešňová aróma (obsahujúca triacetín (E1518))

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/Al/PVC/Al blister, veľkosti balenia: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140 alebo 200 žuvacích tabliet v škatuľke.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Krka, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8105 Novo mesto

Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0116/11-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16.02.2011

Dátum posledného predĺženia: 23.05.2013


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

December 2014

10Monkasta 4 mg žuvacie tablety