+ ipil.sk

MONO MACK DEPOTPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05978-Z1APísomná informácia pre používateľa


Milá pacientka, milý pacient!


Prečítajte si, prosím, pozorne túto písomnú informáciu pre používateľa, pretože obsahuje dôležité pokyny o tom, čo musíte zohľadniť pri užívaní tohto lieku. Ak máte ďalšie otázky, spýtajte sa, prosím, svojho lekára alebo lekárnika.


Mono Mack®Depot

(isosorbidi mononitras)

tablety s predĺženým uvoľňovaním


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Europe MA EEIG,

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,

Veľká Británia

VÝROBCA

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

Nemecko


Zloženie lieku

Liečivo: 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje isosorbidi mononitras(izosorbidmononitrát) 100 mg

Pomocné látky: montanglykolový vosk, hypromelóza, mastenec, sodná soľ stearylfumarátu, koloidný oxid kremičitý.


Farmakoterapeutická skupina

Vazodilatans


Charakteristika

Mono Mack®Depotje liek, ktorý sa používa na liečbu porúch prietoku srdcových tepien.


Indikácie

Prevencia a dlhodobá liečba angíny pektoris (bolesti srdca spôsobené poruchami prietoku srdcových tepien).


Kontraindikácie

Kedy nesmiete užívať Mono Mack®Depot?

Mono Mack®Depotnesmiete užívať v prípade:

 • precitlivenosti na liečivo izosorbidmononitrát, iné nitráty alebo na akékoľvek pomocné látky,

 • akútneho obehového zlyhania (šok, obehový kolaps),

 • kardiogénneho šoku (šok vyvolaný nedostatočnosťou srdca), pokiaľ nie je vhodnými opatreniami zabezpečený dostatočne vysoký plniaci tlak v srdci (ľavokomorový diastolický tlak),

 • veľmi nízkeho tlaku krvi (výrazná hypotenzia: systolický tlak nižší ako 90 mmHg),

 • pri súbežnom užívaní inhibítorov fosfodiesterázy‑5, napr. sildenafilu, vardenafilu alebo tadalafilu, pretože účinok lieku Mono Mack® Depot na zníženie tlaku krvi môže byť nimi značne zosilnený.


Kedy môžete Mono Mack®Depot užívať len po dohovore s lekárom?

V nasledovnej časti je opísané, kedy môžete užívať Mono Mack®Depotlen za určitých podmienok alebo so zvláštnou opatrnosťou. Prosím, spýtajte sa na to svojho lekára. Toto sa má tiež zvážiť, ak sa vás tieto stavy týkali už v minulosti.


Izosorbidmononitrát možno podávať s opatrnosťou v prípade:

 • ochorenia srdcového svalu s následným zmenšením srdcových komôr (hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia), zápalu osrdcovníka vedúcemu k zovretiu srdca (konstriktívna perikarditída) a tamponáde osrdcovníka,

 • nízkych plniacich tlakoch, napr. pri akútnom srdcovom infarkte, pri obmedzenej funkcii ľavej komory (nedostatočnosť ľavej srdcovej komory). Malo by sa zabrániť poklesu systolického tlaku krvi pod 90 mmHg.

 • zúženia aortálnej alebo mitrálnej chlopne (aortálna alebo mitrálna stenóza),

 • sklonu k poruchám regulácie krvného obehu s nízkym krvným tlakom (ortostatické poruchy regulácie krvného tlaku),

 • ochorení, ktoré súvisia so zvýšeným vnútrolebečným tlakom (intrakraniálna hypertenzia) (ďalšie zvýšenie tlaku sa doteraz pozorovalo len pri vysokých vnútrožilových dávkach nitroglycerínu).


Mono Mack®Depotnie je vhodný na liečbu náhlej bolesti srdca (napr. akútny záchvat angíny pektoris).

Čo je potrebné zohľadniť počas tehotenstva a dojčenia?

Hoci pokusy na zvieratách nepreukázali žiaden dôkaz poškodenia plodu, Mono Mack®Depotsa má podávať počas tehotenstva a dojčenia len na výslovný predpis lekára, pretože s jeho užívaním u tehotných a dojčiacich žien nie sú žiadne skúsenosti.


Nežiaduce účinky

Ktoré nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri liečbe liekom Mono Mack®Depot?

Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), ktoré podľa skúsenosti pri ďalšom užívaní po niekoľkých dňoch vymiznú.


Pri prvom podaní alebo pri zvýšení dávky sa môže príležitostne pozorovať pokles krvného tlaku a/alebo ortostatická hypotenzia (poruchy regulácie krvného obehu spojené s poklesom tlaku krvi pri zmene polohy), ktorá súvisí s reflexným zvýšením tepovej frekvencie, sprevádzaná stavom ospalosti, ako aj pocitom závratu a slabosti.


Zriedkavo sa môže vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, prechodné sčervenenie kože a alergické kožné reakcie.


V zriedkavých prípadoch sa zaznamenal značný pokles krvného tlaku, ktorý sa spájal so zvýraznením príznakov anginy pectoris.


Zriedkavo sa pozorovali kolapsové stavy, príležitostne s poruchami srdcového rytmu so spomalením tepovej frekvencie (bradykardia) a synkopy (náhla strata vedomia).


V jednotlivých prípadoch sa môže vyskytnúť exfoliatívna dermatitída (zápalové ochorenie kože).


Bol popísaný vývoj tolerancie (zníženie účinnosti) a výskyt skríženej tolerancie (zníženie účinku po predchádzajúcej liečbe s inými nitrátmi). Aby sa predišlo oslabeniu účinku alebo strate účinnosti, treba sa vyhnúť vysokým kontinuálnym dávkam.


Poznámka:

Podanie lieku Mono Mack®Depotmôže viesť k prechodnému zníženiu obsahu kyslíka v arteriálnej krvi (hypoxémia) v dôsledku relatívneho prerozdelenia krvného toku do menej prevzdušnených pľúcnych úsekov. U pacientov s poruchami prietoku srdcovými tepnami (koronárnym ochorením) môže liek vyvolať nedostatok krvi v srdcovom svale (ischémiu).


Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak spozorujte nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov.


Pri prvých príznakoch precitlivenosti sa nesmie Mono Mack®Depotznovu užiť.


Interakcie

Ktoré lieky ovplyvňujú účinok lieku Mono Mack®Depot alebo sú ovplyvnené liekom Mono Mack®Depot?

Súbežné podávanie iných liekov, ktoré rozširujú krvné cievy (vazodilatanciá), liekov, ktoré znižujú krvný tlak (antihypertenzíva), ako napr.: ACE inhibítorov, betablokátorov, blokátorov kalciového kanála, diuretík, ďalej neuroleptík, tricyklických antidepresív a alkoholu môže zosilniť účinok lieku Mono Mack®Depotna zníženie krvného tlaku.


Toto platí osobitne pri súbežnom používaní inhibítorov fosfodiesterázy‑5, napr. sildenafilu, vardenafilu alebo tadalafilu (pozri časť Kontraindikácie). Súbežné podávanie lieku Mono Mack®Depota dihydroergotamínu môže viesť k vzostupu hladín dihydroergotamínu, a tým k zosilneniu jeho účinku na zvýšenie tlaku krvi.


Je potrebné si uvedomiť, že tieto údaje môžu platiť aj pre lieky užívané pred nedávnou dobou.


Dávkovanie a spôsob podávania

Nasledovné údaje platia, pokiaľ vám váš lekár nepredpísal Mono Mack®Depotinak. Prosím, dodržujte návod na užívanie, pretože inak nemôže Mono Mack®Depotsprávne pôsobiť.

Koľko tabliet a ako často máte Mono Mack®Depot užívať?

Užívajte 1‑krát denne 1 tabletu s predĺženým uvoľňovaním Mono Mack®Depot(100 mg izosorbidmononitrátu).


U pacientov, ktorí neužívali nitráty a/alebo majú nestabilnú cirkuláciu sa odporúča začať s nižšou dávkou, napr. od 1. do 4. dňa ½ tablety Mono Mack®Depot. Od 5. dňa sa potom podáva jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním Mono Mack®Depot.


Ako a kedy máte Mono Mack®Depot užívať?

Tablety Mono Mack®Depotsa užívajú celé s malým množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

Liečba sa má začať nižšou dávkou a pomaly zvyšovať na požadovanú dávku.

Ako dlho máte Mono Mack®Depot užívať?

O dĺžke užívania rozhodne lekár.


Špeciálne upozornenia

Na čo je potrebné dbať pri vedení motorových vozidiel alebo pri práci so strojmi?

Aj pri odporučenom dávkovaní môže tento liek zmeniť reakčné schopnosti v takom rozsahu, že zhoršuje schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo vykonávať prácu bez bezpečnej opory. Toto platí osobitne na začiatku liečby, pri zvýšení dávky a zmene lieku. Predovšetkým to platí pri kombinácii s alkoholom.

Čo je potrebné urobiť, ak bol Mono Mack®Depot užitý vo veľkej dávke (úmyselné alebo neúmyselné predávkovanie)?

Pri podozrení na predávkovanie liekom Mono Mack®Depotje potrebné ihneď upovedomiť lekára.

V závislosti od stupňa predávkovania sa môže objaviť silný pokles krvného tlaku (hypotenzia) s reflexným zvýšením tepovej frekvencie, pocit slabosti, závrat a ospalosť, ako aj bolesti hlavy, sčervenenie, nevoľnosť, vracanie a hnačka.


Čo musíte urobiť, ak zabudnete užiť Mono Mack®Depot alebo ste užili príliš malú dávku?

Neužite dvojitú dávku, ale pokračujte v dávkovaní podľa predpísanej schémy.


Varovanie

Mono Mack®Depotsa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.


Balenie

10, 14, 20, 28 alebo 50 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie textu

Október 2014

4MONO MACK DEPOT

Súhrn údajov o lieku


_____________________________________________________________________________________________


Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č. 2012/00505


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTí LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Mono Mack Depot


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje: isosorbidi mononitras 100 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním


Žltobiele oválne tablety s deliacou ryhou na oboch stranách, na jednej strane na jednej polovici je vlisované M, na druhej polovici je vlisované číslo 100.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Profylaxia a dlhodobá liečba anginy pectoris.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčania na dávkovanie


Pokiaľ nie je predpísané inak:

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním (zodpovedá 100 mg izosorbidmononitrátu) denne.

U pacientov, ktorí neužívali nitráty a/alebo majú nestabilnú cirkuláciu sa odporúča začať s nižšou dávkou, napr. od 1. do 4. dňa polovica tablety Mono Mack DepoT. Od 5. dňa sa potom podáva jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním Mono Mack DepoT.


Spôsob a dĺžka podávania


Tablety s predĺženým uvoľňovaním sa majú prehĺtať celé s dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

Liečba sa má začať s nižšou dávkou a pomaly zvyšovať na požadovanú dávku.


Dĺžku podávania určí ošetrujúci lekár.


4.3 Kontraindikácie


Izosorbidmononitrát nesmú užívať pacienti:


 • s precitlivenosťou na liečivo izosorbidmononitrát, iné nitráty alebo na akékoľvek pomocné látky,

 • s akútnym obehovým zlyhaním (šok, obehový kolaps),

 • s kardiogénnym šokom, pokiaľ nie je zabezpečený dostatočne vysoký ľavokomorový diastolický tlak v ľavej komore intraaortálnou kontrapulzáciou alebo pozitívne inotropnými liekmi,

 • s výraznou hypotenziou (systolický tlak nižší ako 90 mmHg),

 • pri súbežnom užívaní inhibítorov fosfodiesterázy‑5, napr. sildenafilu, vardenafilu alebo tadalafilu, pretože sa v tomto prípade môže objaviť účinok značného poklesu tlaku krvi.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia

Žiadne.


Opatrenia pri používaní

Izosorbidmononitrát sa môže užívať len s opatrnosťou pri:

 • hypertrofickej obštrukčnej kardiomyopatii, konstriktívnej perikarditíde a tamponáde perikardu,

 • nízkych plniacich tlakoch, napr. pri akútnom infarkte myokardu, pri obmedzenej funkcii ľavej srdcovej komory (ľavostranné zlyhanie srdca). Malo by sa zabrániť poklesu systolického tlaku pod 90 mmHg.

 • aortálnej a/alebo mitrálnej stenóze,

 • sklone k ortostatickým poruchám regulácie krvného obehu,

 • ochoreniach, ktoré súvisia so zvýšeným intrakraniálnym tlakom (ďalšie zvýšenie tlaku sa doteraz pozorovalo len pri vysokých i.v. aplikovaných dávkach nitroglycerínu)


Mono Mack DepoT nie je vhodný na liečbu akútneho záchvatu anginy pectoris.


4.5 Liekové a iné interakcie


Musia sa zohľadniť nasledovné interakcie tohto lieku:

Súbežné podávanie iných vazodilatancií, antihypertenzív, ako napr: ACE inhibítorov, betablokátorov, blokátorov kalciového kanála, diuretík, ďalej neuroleptík, tricyklických antidepresív, ako i alkoholu môže účinok lieku Mono Mack DepoT na zníženie tlaku zosilniť.


Toto platí osobitne pri súbežnom používaní inhibítorov fosfodiesterázy‑5, napr. sildenafilu, vardenafilu alebo tadalafilu (pozri časť Kontraindikácie). Súbežné podávanie lieku Mono Mack DepoT a dihydroergotamínu môže viesť k vzostupu hladín dihydroergotamínu, a tým k zosilneniu jeho účinku na zvýšenie tlaku krvi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Z dôvodov osobitnej opatrnosti sa môže Mono Mack DepoTužívať počas gravidity len na špeciálne odporučenie lekára, keďže nie sú k dispozícii žiadne dostatočné údaje o použití u gravidných žien. Pokusy na zvieratách nepreukázali žiadne známky škodlivých účinkov na embryo (pozri časť 5.3).


Laktácia

Z dôvodov osobitnej opatrnosti sa môže Mono Mack DepoTužívať počas laktácie len na špeciálne odporučenie lekára, keďže nie sú k dispozícii žiadne dostatočné údaje o použití u dojčiacich žien a nie je známe, či Mono Mack DepoTprestupuje do materského mlieka. Ak sa Mono Mack DepoT užíva počas laktácie, pozornosť sa má zamerať na možné účinky lieku na novorodenca.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Aj pri odporučenom dávkovaní môže tento liek zmeniť reakčné schopnosti v takom rozsahu, že zhoršuje schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo vykonávať prácu bez bezpečnej opory. Toto platí osobitne na začiatku liečby, pri zvýšení dávky a zmene lieku. Predovšetkým to platí pri kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky z hľadiska frekvencie ich výskytu rozdeľujeme na:

Veľmi časté: 10 %

Časté: 1 % – 10 %

Menej časté: 0,1 % – 1 %

Zriedkavé: 0,01 % – 0,1 %

Veľmi zriedkavé: 0,01 %, vrátane ojedinelých hlásení

Veľmi časté: Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), ktoré zvyčajne vymiznú po niekoľkých dňoch, ak sa v liečbe pokračuje.


Časté:Prvé použitie alebo zvýšenie dávky môže viesť k poklesu krvného tlaku a/alebo ortostatickej hypotenzii, čo sa môže spájať s reflexným zvýšením tepovej frekvencie, vertigom a pocitom slabosti.


Menej časté boli:

 • nevoľnosť, vracanie, prechodné sčervenenie a alergické kožné reakcie,

 • silný pokles tlaku krvi, ktorý sa môže spájať so zvýraznením príznakov anginy pectoris,

 • kolapsové stavy s bradykardickými poruchami srdcového rytmu.


Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť exfoliatívna dermatitída.


Bol popísaný vývoj tolerancie a výskyt skríženej tolerancie s inými nitrátmi. Aby sa predišlo oslabeniu účinku alebo strate účinnosti, treba sa vyhnúť vysokým kontinuálnym dávkam.


Upozornenie:

Podávanie lieku Mono Mack DepoT môže viesť v dôsledku relatívneho prerozdelenia krvného toku v hypoventilovaných alveolách k prechodnej hypoxémii a vyvolať u pacientov s ischemickou chorobou srdca hypoxiu myokardu.

Zvýšenie dávky a/alebo zmena intervalu užívania môže viesť k zníženiu účinnosti alebo strate účinnosti.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania:

Pokles tlaku krvi s ortostatickými poruchami jeho regulácie, reflexná tachykardia a bolesti hlavy. Môže sa objaviť slabosť, vertigo, závrat, sčervenenie, nevoľnosť, vracanie a hnačka.


Pri vysokých dávkach (viac ako 20 mg/kg telesnej hmotnosti) možno očakávať methemoglobinémiu, cyanózu, dychovú nedostatočnosť a tachypnoe v dôsledku vzniku nitrátových iónov po metabolizácii izosorbidmononitrátu.


Veľmi vysoké dávky môžu viesť k zvýšeniu intrakraniálneho tlaku s cerebrálnymi príznakmi.


Pri chronickom predávkovaní boli zistené zvýšené hladiny methemoglobínu; ich klinická významnosť je však sporná.


Liečba predávkovania

Okrem bežných opatrení, ako sú výplach žalúdka a horizontálna poloha s vysoko podloženými dolnými končatinami pacienta, sa majú sledovať vitálne funkcie pri podmienkach intenzívnej starostlivosti a v prípade potreby korigovať.


Pri výraznej hypotenzii a/alebo ak je pacient v šoku, sa má vykonať objemová substitúcia; v mimoriadnych prípadoch sa môže na podporu krvného obehu podať infúzia noradrenalínu (norepinefrínu) a/alebo dopamínu.


Podanie adrenalínu (epinefrínu) a príbuzných substancií je kontraindikované.


Podľa stupňa závažnosti sú v prípade methemoglobinémie dostupné nasledovné antidotá:


 1. Vitamín C: 1,0 g p.o. alebo ako sodná soľ i.v.


 1. Metylénova modrá: až do 50 ml 1 % roztoku metylénovej modrej i.v.


 1. Toluidínová modrá: spočiatku 2 – 4 mg/kg telesnej hmotnosti striktne i.v.; ak je to potrebné, je možné viacnásobné opakovanie podania v hodinových intervaloch v dávke 2 mg/kg telesnej hmotnosti.


 1. Kyslíková terapia, hemodialýza, výmenná transfúzia krvi.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:organický nitrát, vazodilatans

ATC klasifikácia: C01DA14


Izosorbidmononitrát má priame relaxačné účinky na hladké svalstvo steny ciev a vedie k vazodilatácii.


Postkapilárne kapacitné cievy a veľké artérie – zvlášť stále reagujúce časti koronárnych ciev – sú viac ovplyvnené než rezistentné cievy. Vazodilatácia v krvnom riečišti vedie k zvýšeniu venóznej kapacity (“pooling“), zníži sa venózny návrat a klesajú komorové objemy a plniace tlaky (zníženie “preloadu“).


Zmenšený polomer komôr a znížené systolické napätie ich stien znižuje energetickú potrebu myokardu a spotrebu kyslíka.


Zníženie srdcových plniacich tlakov zlepšuje perfúziu ischémiou ohrozených subendokardiálnych vrstiev myokardu a môže sa zlepšiť regionálna kinetika a srdcový výdaj.


Dilatácia veľkých artérií v blízkosti srdca vedie k zníženiu systémovej (“afterload“) a pulmonálnej rezistencie.


Izosorbidmononitrát spôsobuje relaxáciu bronchiálneho svalstva, močových ciest, svaloviny žlčníka, žlčových ciest a pažeráka, tenkého a hrubého čreva vrátane zvieračov.


Na molekulárnej úrovni pôsobia nitráty pravdepodobne tak, že vedú k tvorbe oxidu dusnatého (NO), ktorý stimuluje tvorbu cyklického guanozín-monofosfátu (cGMP), mediátora relaxácie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa izosorbidmononitrát rýchlo a úplne resorbuje. Systémová biologická dostupnosť je 90 až 100 %. Izosorbidmononitrát sa takmer úplne metabolizuje v pečeni. Vzniknuté metabolity sú inaktívne.


Plazmatický polčas je 4 až 5 hodín.

Izosorbidmononitrát sa takmer výhradne vylučuje vo forme metabolitov obličkami. Len asi 2 % sa vylučujú obličkami v nezmenenom stave.


Polčas eliminácie pre Mono Mack DepoT je 6,5 hodín.

Liečivo lieku Mono Mack DepoT je inkorporované do hydrokoloidného matrixového systému. Napučaním vznikne vonkajšia ochranná vrstva, ktorou liečivo postupne difunduje. To znamená, že tabletu možno rozdeliť bez toho, aby stratila schopnosť predĺženého účinku (po 8 h sa uvoľní z tablety 80 % liečiva).


Tolerancia:

Aj pri rovnakom dávkovaní a pri konštantných hladinách nitrátov sa pozorovalo zníženie účinnosti. Vzniknutá tolerancia odznie po vysadení liečby v priebehu 24 hodín.

Pri intermitentnom podávaní sa nepozoroval rozvoj tolerancie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Chronická toxicita:

Štúdie chronickej toxicity na potkanoch neukázali žiadne známky toxických účinkov. Po perorálnom podaní izosorbidmononitrátu v dávke 191 mg/kg telesnej hmotnosti sa u psov namerali zvýšené hladiny methemoglobínu len o 2,6 % v porovnaní s pôvodnou hodnotou. Koncentrácia nitrátu v sére po podaní 191 mg/kg telesnej hmotnosti izosorbidmononitrátu per os bola na hranici dokázateľnosti (menej ako 0,02 mg/l); alkalická fosfatáza a GPT sa nemenili.


Mutagénne a karcinogénne účinky:

Dlhodobá štúdia na potkanoch neukázala žiadne známky karcinogénneho účinku.


Testy mutagenity vykonané na rôznych testovacích systémoch (in vivo a in vitro) boli negatívne.


Reprodukčná toxicita:

Štúdie embryotoxicity na zvieratách nepreukázali žiadne známky teratogénnych účinkov izosorbidmononitrátu.

V štúdiách peri- a postnatálnej toxicity sa pozorovali fetotoxické účinky iba po podávaní veľmi vysokých dávok v rozsahu toxických dávok pre matku.

Nie sú dostatočné skúsenosti s používaním počas gravidity a laktácie u ľudí. Ak sa použije u dojčiacich matiek, odporúča sa novorodencov sledovať v dôsledku farmakologických účinkov izosorbidmononitrátu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


cera montanglycoli, hypromellosum, talcum, stearylis natrii fumaras, silica colloidalis anhydrica.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka


Veľkosť balenia: 10, 14, 20, 28 alebo 50 tabliet s predĺženým uvoľňovaním


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG,

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0035/88–S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum registrácie: 05.12.1988

Predĺženie registrácie do: bez časového obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Február2012

6/6


MONO MACK DEPOT_sSPC_TR (EEIG)_wc.doc

MONO MACK DEPOT