+ ipil.sk

Mononine 500 IUPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/00657PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

Mononine 500 IU
Prášok a rozpúšťadlo na injekčný alebo infúzny roztok
Ľudský koagulačný faktor IX

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Mononine 500 IU a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Mononine 500 IU

3. Ako používať Mononine 500 IU

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mononine 500 IU

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MONONINE 500 IU A NA ČO SA POUŽÍVA


Čo je Mononine 500 IU?

Mononine 500 IU je vyrobený z ľudskej plazmy (to je tekutá súčasť krvi) a obsahuje ľudský koagulačný faktor IX. Používa sa na prevenciu (predchádzanie) alebo zastavenie krvácania, ktoré je spôsobené vrodeným nedostatkom faktora IX (hemofília B) v krvi.


Na čo sa Mononine 500 IU používa?

Faktor IX je veľmi dôležitý pre zrážanie krvi (koaguláciu). Nedostatok faktora IX znamená, že krv sa nezráža tak rýchlo ako by mala, a preto má organizmus zvýšenú náchylnosť na krvácanie. Nahradenie faktora IX Mononinom 500 IU dočasne obnovuje mechanizmus zrážania krvi.

Pripravený roztok sa podáva do žily injekciou alebo infúziou.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE MONONINE 500 IU


Nasledujúce odseky obsahujú informácie, ktoré by ste Vy a Váš lekár mali zvážiť skôr ako budete užívať Mononine 500 IU.


Nepoužívajte Mononine 500 IU:

 • keď ste alergický/á (precitlivený/á) na ľudský koagulačný faktor IX alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Mononinu 500 IU alebo na myšie bielkoviny. Prosím, informujte svojho lekára, ak ste alergický/á na akékoľvek lieky alebo potraviny.

 • keď máte vysoké riziko tvorby krvných zrazenín (trombózy) alebo sa Vám môže zrážať krv častejšie ako normálne (diseminovaná intravaskulárna koagulácia).

Buďte zvlášť opatrný/á pri používaní Mononine 500 IU:

 • Tak, ako v prípade akéhokoľvek injekčne podaného proteínu (bielkoviny), je možný vznik alergických reakcií. Prvotné príznaky zahŕňajú žihľavku, generalizovanú kožnú vyrážku, tlak na hrudníku, sipot, pokles krvného tlaku a anafylaxiu (závažnú alergickú reakciu, ktorá spôsobuje dýchacie ťažkosti alebo závrat). Ak sa tieto príznaky objavia, prerušte okamžite užívanie lieku a vyhľadajte lekára.

 • Mononine 500 IU obsahuje stopové množstvá myších bielkovín ako zvyšky zo špeciálneho purifikačného (čistiaceho) postupu. Aj keď sú hladiny myších bielkovín extrémne nízke, infúzia týchto bielkovín môže viesť k alergickej reakcii.

 • Tvorba inhibítorov (neutralizujúcich protilátok) faktora IX je známou komplikáciou pri liečbe a znamená, že liečba prestáva byť účinná. Ak spozorujete, že Mononine 500 IU neovplyvňuje u Vás krvácanie, okamžite informujte svojho lekára. Váš lekár bude pozorne sledovať, či sa inhíbitor vyvíja.

 • Ak existuje riziko zvýšenej tvorby krvných zrazenín v cievach (tromboembolitických komplikácií), najmä:

 • u preparátov s nízkou čistotou (pri vysoko čistených koncentrátoch, ako je Mononine, sa považuje toto riziko za veľmi nízke)

 • ak trpíte ochorením pečene

 • ak ste práve po chirurgickom výkone

 • u novorodencov

 • ak sú u Vás ďalšie rizikové faktory tvorby krvných zrazenín v cievach, napríklad tehotenstvo, užívanie perorálnej antikoncepcie, obezita, fajčenie.

Nie sú žiadne údaje o bezpečnosti a účinnosti pre aplikáciu kontinuálnou infúziou u detí, obzvlášť možnosť vývoja inhibítorov nie je známa.Váš lekár starostlivo zváži prínos liečby Mononinom 500 IU v porovnaní s rizikom týchto komplikácií.

Bezpečnosť z hľadiska vírusov

Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy sa vykonávajú určité opatrenia na predchádzanie prenosu infekcií na pacientov. Tieto opatrenia zahŕňajú starostlivý výber darcov krvi a plazmy s cieľom vylúčiť tých, ktorí môžu prenášať infekcie, a testovanie každej darovanej krvi a zmiešanej plazmy na prítomnosť vírusov/infekcií. Výrobcovia týchto produktov zahŕňajú do procesu spracovania krvi alebo plazmy tiež kroky, ktoré inaktivujú (zneškodnia) alebo odstránia vírusy. Napriek týmto opatreniam nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie, keď sa podávajú lieky vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy. To sa vzťahuje aj na doteraz neznáme alebo nové vírusy a iné druhy infekcií.

Vykonané opatrenia sa považujú za účinné pre obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV, vírus AIDS), vírus hepatitídy B a vírus hepatitídy C (infekčný zápal pečene) a neobalené vírusy hepatitídy A a parvovírus B19.


Ak pravidelne/opakovane užívate lieky vyrobené z ľudskej plazmy (napríklad faktor IX), Váš lekár Vám odporučí zvážiť vakcináciu proti hepatitíde A a B.


Je nutné, aby ste pri každom podaní Mononinu 500 IU zaznamenali dátum podania, číslo šarže a množstvo podaného lieku do denníka liečby.

Používanie iných liekov

 • Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Faktor IX a kyselina ‑aminokapronová (chemické liečivo, ktoré zastavuje rozpad krvných zrazenín) môžu byť použité k liečbe krvácania z úst, buď po úraze alebo po stomatologickom výkone, ako je vytrhnutie zuba. Avšak nie je veľa informácií o tom, čo sa stane, ak kyselina ‑aminokapronová a Mononine 500 IU sú podané súčasne.

 • Mononine 500 IU sa nesmie miešať s inými liekmi, riedidlami a rozpúšťadlami s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca (pozri časť 6. „Ďalšie informácie“).

Tehotenstvo a dojčenie

 • Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek.

 • Počas tehotenstva a dojčenia sa Mononine 500 IU má užívať iba vtedy, pokiaľ je to jasne určené.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Mononine 500 IU by nemal ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Mononine 500 IU obsahuje sodík

Mononine obsahuje až 10,2 mg sodíka v 500 IU. Prosím, rátajte s tým, keď máte diétu s nízkym obsahom sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ MONONINE 500 IU


Vždy užívajte Mononine 500 IU presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba hemofílie B sa má začať a viesť lekárom, ktorý má skúsenosti s ochorením tohto druhu.


Dávkovanie

Množstvo faktora IX, ktoré potrebujete, a doba trvania liečby závisia od viacerých faktorov, ako je Vaša telesná hmotnosť, závažnosť ochorenia, miesto a intenzita krvácania alebo potreba predchádzania krvácania počas operácie alebo vyšetrenia.

Ak Vám bol Mononine 500 IU predpísaný k užívaniu doma, Váš lekár zabezpečí, že Vám bude ukázané, akým spôsobom liek podať injekciou alebo infúziou a koľko lieku užiť.

Postupujte vždy podľa pokynov svojho lekára alebo zdravotnej sestry z centra pre liečbu hemofílie.

Ak užijete viac Mononinu 500 IU, ako máte

Žiadne príznaky predávkovania Mononinom 500 IU neboli hlásené.

Rekonštitúcia a aplikácia

Všeobecné pokyny:

 • Liek musí byť rozpustený a natiahnutý z injekčnej liekovky pri dodržaní aseptických (sterilných) podmienok.

 • Pripravený roztok má byť číry alebo slabo opalescentný, to znamená, že sa rozptyľuje svetlo na drobných čiastočkách, avšak nesmie obsahovať žiadne viditeľné častice. Po filtrácii alebo natiahnutí roztoku do striekačky (pozri ďalej) je potrebné zrakom skontrolovať, či neobsahuje malé častice alebo nestratil farbu, a to ešte pred podaním. Nepoužívajte roztok, ak je viditeľne zakalený alebo obsahuje vločky alebo častice.

 • Nepoužitý liek alebo odpadový materiál sa musia znehodnotiť v súlade s miestnymi požiadavkami a podľa pokynov Vášho lekára.

Rekonštitúcia:

Zohrejte neotvorenú injekčnú liekovku s liekom Mononine 500 IU a rozpúšťadlom na izbovú alebo telesnú teplotu. Toto môžete urobiť buď zanechaním injekčných liekoviek pri izbovej teplote približne 1 hodinu alebo podržaním injekčných liekoviek v rukách na niekoľko minút.

Injekčné liekovky nesmiete vystaviť priamemu zdroju tepla. Injekčné liekovky nesmú byť zohriate na teplotu vyššiu ako je telesná teplota (37 °C).

Opatrne odstráňte ochranné viečka z injekčných liekoviek obsahujúcich liek a rozpúšťadlo, očistite odkryté gumové zátky tampónom napusteným alkoholom a nechajte zaschnúť predtým, než otvoríte balenie Mix2Vial. Po zaschnutí postupujte podľa pokynov uvedených ďalej.


1

1. Otvorte balenie Mix2Vial tým, že vyklopíte viečko. Nevyberajte Mix2Vial z blistra!

Morr4TyrEL6/w3Brrx2iy666KI//elP7e3tWWVJGqLdvCA0RcTyIbzwwgtipevAamC11mIg/85ZZ531wx/+8BOf+ISWHOVWAUVlckFoACA5CE0RMcvl5Zdf1lVuAyuZNRTLvKNpIsaMGbNy5cpbb73Vcllosh76tpVAaIqI3a/PPPPMpEmTLFkcWtMQopBI+Rfa2to++9nPbt26dezYsaE0/u1X+EZrsiA0RcSWav3Vr341c+ZMv65rYyt2ZBIJh/4LI0eO/Pvf/65CE3o9frLpQGiKiKrM7t27xZbRNYagaIwePfo///mPvbXZ6jwMckFoCoo8GF999dVzzz230RWBfOQBsGHDBh148rlKG12vgoLQFBHt8Hd2dkaJeBtdL/j/DBw48LXXXtNt9OUtQWiKiHb4t2/fPn78+OBSz6E1xWHMmDH333//PffcE8qTRZCbKiA0RcQSdBL9VVj279+vWXKCW9COvOWV4KIUF7FoJkyYYG8xZwpFv379urq6ogXt/Bq74EFoACA5CE0R0X7Tv//976FDhza6LlARXec7lKwbW0sXcyYXhKag6PL1ljm40dWB/4d3yS9atGjHjh2yYfHBUUJlMBCagiJ37cqVK6+88korYdSpIUTa4TMff/Ob31y4cGFww9uyJw+GXBCa4qKT90JmUUroNQ4cOFDJQtHs8e94xzuCy9xuw08QgdAUFxvkzl0WFnoBm2WWa05GOQ9t1Ypeq14TgdAUEQ3HkLtcVUYtGlSmUXiVsW1d5FeDtuVVDRkeBpVAaIqIrdzk14G1teKg11Dh0NV7LTGwdpHU2NRngAXp8QdVAqEpLgdL6J0duIkbgS1y4ON9dQw7moCmSqTqQ3BwFq4IACQHoSk66gsIpWcmI9yNwl92P8fVUnmqQ+3oEg2rZYHhohQRH4sh+qJCY84apUruCO/NIcVEt4iiYLLKrjoSrTiuX0FiqsClKSLqAtBk1xpvqoVyK6uHOHcxOWskqjKWxbb3699E2EXbt29f//799cqbi9cGmEJ52e+DZbiw3QKhKShqv4jEyN2v97SIi9rq6nH0O5sZb+XylgdsLZhey3W2wEh/6WyMSd9iIdYH92JxkXta7v5Qsk1C6QGrd7mGn2omlKgZKNZOCIevBdOO6FqZfHsR15VVQnkyWkMq3IwgNMVFH7AiKBZWoxtSbne5KNHeEmr42A7SMLynhjHXKuhqNv369bMOkfZVLfTOe2R0XadsOVSHm6+IePeKLrkdDjXX7RbX3VRuwqEtRFTGtAaVqYRcSRMU83xF0b1+rhlZO+uD+6+IiC7s27fP7BGVGLu5RVMGDBigd7/1qszID6VHtJ/EEBCa2pCrpBM+cgeV1PBRYcJC7C5crCIi97oYKWqeRMiNLipjpore8V1dXfrW3AfmU6A9VEeuj3q7QnnByVBhuryPGOCqdheuFwAkB6EpIlVcANo5sqerPlrtrT2cZTex8MXw0XErMXn0i5F/oZK7IbvuYjSDOWSGeNUWyA6BVccfthbfR+6pqw85V4p50RilkOfTrV4NBpvqAKFpHbJaEMqdKd+i3iwRypMD7eu+q6Vxazp0FUpCVikGP5R9RrWPqUcdEzmOjfu85W+MPOIabZTN4WBo3fSLciksxa+WyKfy06L66NtAprEeBaFpHayNaXIDbXXahqPUWdqW/EhtyPPm6BQe3dZwWJ8+zr4rLdk7R3Ojlj32qX3LDyRXsRf8AL+aTpGoSYn+RqnDoEGDQnkYTkXTRzlKufw0Pa8dwYKDq1Qe6gOhaUFsWMS3Q9m2pAe2EUpyI3uqHilmDflkCBa5448p7VnTp5vKaDuvpRNkNbSKdXZ2qjpUwo6pFfNzGu1TPZQFN/pukemsXQFfT7N9IAUITUth3R+dFRVlUdEN0wUTjuDME43KkTZp7h7FWqk/jvWwbDebn1VLJcOhuV1EZaorlE0rlbPYFLDg1MR+sq+8aKhKUjZexgQrlOyyQAb4ZCA0LYUpizU5MRNCqQ1biWXSsrFwf4TIM2piJK104MCB6tRQ80cjCaVcCn2Cy7eMl40Cne0sb9nCfeiz7wdl5yhpJ0h/jvX+LCYg6m15X7KvA8EyPQjXsQXRQA954Euzsc6Itpkoqa1NRLaOg+X0y0aL7N69O+uvtSOYvlSaBBRpkOVC1g6UHa32n5kVDu3KiUCoyvhKaq1MkvS7lbKjqs9YhLX2ykB1EJoWRNt57iBO5EDxDl0ryfZ9vPsj63+NNlR6ulXh2qdEe3dMNueO2mg+ZYy3U0w3LQWHHsHG4PRTeasSg0XTg3AdASA5CM0Rx1uOB1W3LA7z64f5ldyzV+qpVT+d7RAd04bwMWd6EC4lACQHoQGA5CA0AJAchAYAkoPQFBdCVKFlQGgAIDkITXEh9zW0DAgNACQHoQGA5CA0AJAchAYAkoPQAEByEBoASA5CAwDJQWgAIDkIDQAkB6EBqBMmo9UOQlNcuI+hZUBoACA5CE1xYVJlweEPqh2EBgCSg9AAQHIQGgBIDkIDUCcMC9YOQgNQJziDawehAYDkIDQAkByEBgCSg9AUF3yN0DIgNACQHISmuDCoAS0DQlNc6DpBy4DQFBcsGmgZEBoASA5CAwDJQWgAIDkIDQAkB6EBgOQgNACQHIQGAJKD0ADUCRGVtYPQANQJEZW1g9AAQHIQGgBIDkIDAMlBaAAgOQgNACQHoQGA5CA0AJAchAYAkoPQAEByEBoASA5CAwDJQWgAIDkIDQAkB6EpLmQhgJYBoQGA5CA0xYV0J9AyIDQAdULftnYQGoA6weSsHYQGAJKD0ABAchAaAEgOQgMAyUFoACA5CA0AJAehAYDkIDQAkByEBgCSg9AAQHIQGgBIDkJTXJizBy0DQlNcmLMHLQNCAwDJQWgAIDkIDQAkB6EBgOQgNACQHIQGAJKD0ABAchAaAEgOQgMAyUFoACA5CA0AJAehAYDkIDQAkByEBgCSg9AAQHIQGgBIDkIDUCekQKwdhAagTkiBWDsIDQAkB6EBgOQgNACQHIQGAJKD0BQXBjWgZUBoiguDGgWHJ0HtIDQAdcKToHYQGgBIDkIDUCd0nWoHoQGoE7pOtYPQAEByEBoASA5CAwDJQWgAIDkIDQAkB6EBgOQgNACQHIQGoE4I2KsdhAagTgjYqx2EprjwwISWAaEpLjwwoWVAaAAgOQgNACQHoQGA5CA0xQVnMLQMCE1xwRkMLQNCAwDJQWgAIDkIDQAkB6EBgOQgNACQHIQGAJKD0ABAchAaAEgOQgMAyUFoACA5CA0AJAehKS5MqoSWAaEpLkyqhJYBoQGA5CA0AJAchKa4HH30If/O//73v759+zaqMpAl14kmHV6ca1kQGgBIDkJTRPSpKCaML+zTpw9Py0Ihf4f+R1iabwlCU0RUTXTUyXpMSEzRkH/ES4z+U/xNuSA0RUcMmUZXAfKx+IP//ve/Rx99NHZNFRCa4qLPRp6Qxcfc9vRtK4HQFBe5Zffs2XPcccc1uiKQj+jLgQMHZOOYY45pdF2KDkJTXOTx+PrrryM0hUV6TC+//LJsDB8+XLVGng3ajWp01QoHV6S4iNB0dnb6t5jlxUH/jv3794eyRSPb/fr1Q2Vy4aIUmtNPP908jpHKaDmP0NRUurxvvvmmlJ9wwglWIirTi/VqMrhBASA5CE0Rkado3759N27ceP7551uhdZ2ieA3MmaTI5VWjRmPz5F/QCz5gwAApGTJkiO3JHJEqcI8WEb2Vhw0bJva5GOT79u0LpftYy/3dLG0gChuDHkQlRjXdLvL+/fuPPfZY+eiLX/yi7Sn/Uf/+/RtTy2YAoSkoIitjx46VjQMHDugtLqJjz0yzbtS0MX9NQ6vcgojKyLWVi+ytFZF++VPuvfdeKxHRQWWqg9AUFLmJ5fZdunRpR0eHdqBMUELZBxzKto9sE8qRCL3spimy3adPH7nsjzzyyPLly/Uf0X8Bua8CQlNc5PadOHHi3XffLbaMvtVHq31qezJNIRG+66Qd2Le97W3y+uyzzy5ZsmTUqFE2K+2oEo2tbZFBaArNmWee+YMf/GDZsmWh7I4RTVHdUfQWFwEiyiYFGvsr1qJc20GDBknJ3r175VKLpTlz5kzbTafa4ymrAkJTaKTn/+CDD65du1a2V65cqWqiPgIz1HmcJkVVRvT9jTfe0JJt27Y99thj8+fPt1QefUsEgiorg9AUEf94vPjii8WokY3Nmzd/8IMf1JFvvfVDyUPsH6fmuDnMO74ZG4xdBH/1Kv2Q3PIqO+thQ0lTVq1atXjx4mOPPTZkMtE03UXrNRCaImKqIZIxYMCAefPmydsVK1bce++9en/7USfZts6UeSXlUx2uynXfeEeyIj0COZFuZ8e2mgJr87JhPye3U2Mlct3s+lT/sfaVX/ziFy+99NLHPvaxRL+iVUFoACA5CE1xsR7QRz/6UXn79NNPr1279qabbvL590LpoX3MMceIkWIlGtqXO+BdaeJfZM740ZYmQqstr/ZzwqHmoZXohfXmnmX/kevmIyTN3b5lyxYpvPDCC3fu3NmbP6o1QGiKiN7c2jZ01EMKFy5cOH369CeeeGLSpEm2pwjHwRJ+UoJsS1PRVwsk06NFE/9UVnyKYh1Bb9JpDVptefV9IvvIrmRwzhTrE2lK5lC6pNmvdHV1zZ49O5Tk/l3velcv/Z4Woinvp5ZHm0HUNmTjrrvumjp16qBBg8aPH6+tQoRDNqRt+DFv+broizQh2dBynaFjbgjvM866MKyJNuOQbWSq6Ft99SaeDdXZnnI1VLVtH7348iqXa8GCBTNmzJDCjo6OpjP0igBCU2j0Ea3PWNGU4cOHP/zww9OmTVu1atWZZ56phSoroaQL2mx0ZCqUFMd6BGr4BNeJ8JaL15TcSVXNgipI1ssbZXvwF0TZu3evlpsjWYVJDnX99dePHj167ty5ofwMaEYJbiwITaHR21r7O3pzDxs27MEHH7ziiituvPFGKZwyZYruqZ9a90ebkG9Iciidghw1MEW+oraPNDOxmFSzmvHRrfoir34hFA0+MoPFclb5CUoqLt6/I7bMrl27brnllrFjx9r8STVzUJnugtA0DXZzn3TSST/60Y+WLFki27/73e8WL14s0hBN/MtmyRJ8Ryy4Rugf7xr/2tQNyU9NUkR3REDtmuhG7jRIP2vpD3/4g9gyc+bMmTVrlhUyp6w+EJqmRPpQd9xxh2zI64wZM1avXn3qqaeaO9Pb/36mnw5O+R6E6YvZL/rkN+eOp1vBbz1FdPAoGbg6WdTl5HVE/VOhch9H+1a5ITbCihUrZPvxxx+///77R44caYft8V935IDQNCsDBw6U1y996UtPPvmk9KSuvPLKz3zmM/qUltZoKmPNQ7dVZaxQ2pv2s6xlhnLvQLd9tic5pnqLdE/LX1F7iG2NyFksqN+vOSOv+qs7OztNVbUzGA6NvvMDcFYl75NSG0d+UVRVsWJuvfXWcePGybZcWNkNE6ZHQGgAIDkITfPhe0PyiD7vvPM2btz4wAMPTJgwYcGCBVJ4+eWXBzeyG8oJa9RU8c9wsxr8tAPZR80EW31RD7Jv3z6N99OHvBgXGiUYTQWSt21tbV1dXdma+5Q6lQrVcatZvkLJTgklz5HOacxN1e6tnmgHq5VZc7aPmDNSSTWRhK1bt65bt+5vf/vb17/+9TPOOMOfwvc3GW+qD4Sm+Yh6JXLfDx48+POf//zFF1/83e9+V0o2bNgwf/580Z3gvDOqEcE1bGuZoiA21KKdKXXZSKPSdm7OHT3Cnj17ggsmtmqEsrrJDofTGi2M0GqrlYkGwvw6EKGsJtmLoxsishrI5wtFZV577bX169fL9s9//vOFCxeuXr3a9yIVUv8cPghNs5KdqH3KKafcdtttsrF9+/Zly5bJ9jXXXKPTF44//ngN7fMP/+Dmbdphbbaht2iCa2wiWJHEaPyx2Q6HufyLjRnpATX8PxovizJj1HK6rKtl8+bNP/7xj59++umpU6fK202bNqmHq7pEEkdTHwhNk2GGibWubCeivb39vvvu27Jli/QFli9fLiUzZ84866yzxo0bF6mAl49KI1MRNonBumbaPvVR34Mt0Kanh7JMeKE06ame28EMIi1UW+zZZ5/9zne+I2J67bXX3nTTTdXXApWvZzOlojLdBaFpMtQwkWaWu1yZn680evToNWvW7Nq1S0o2bty4atUqUZNp06adffbZ733ve4NrotKQ/NHMSopUI3qb29oPvwXqyLqcy45so0U2IcscSX6Gl+mjDj/50e69e/eKwfLQQw9p13Lp0qUrVqwYNWqUP69+3Tu2/DRLv2dzZc8oCAhN86HuUl9izcPnZAkladAct6Ivl1122T//+U9pbAsXLnzllVek8FOf+tQZZ5wxZsyYd77zncG5UbVhZ22TrIhk5yj6uUV1/8A+JeytVSaKxIsSmPqha3ndsWOHvD733HPPP/+89CKXLFkya9YsUd5QDkq0H6vH9GepPmCPytQBQtMKRJ4XwzdLaSrDhg373Oc+N2/ePF2aftu2bU8++eSECROuuuqqD3zgA7q6i7wOHTo0+m5uzrrcHlalmuQSNWl/Fju4GUq57T8qeeGFF6TD+Mwzz6xcufLjH/+4lEyaNOmSSy752te+Vmk5lEi5KlUecTlMEJojBZ+EZcSIEVLy7ne/e+LEibfccou0zxdffFEe/lJ45513iuHz4Q9/+EMf+tCQIUPU2BGrR31DPqHE4aeSsMA/tYy8ltnKkKEctRx15bq6ul566aW//vWvIpdis0jJ9773vWuuuaa9vV2U5YYbbrBVse040EAQmiOIqF9jMTWnl9AGuWjRot27d2sD3rRp0/bt26Xw+9///qWXXnrKKaeIvSMN+KSTTgqlseETTzxRLAWfTjSbZaoSOoochd764SQ91NatW2Wfv/zlL52dnVIljaZZvny5nH3u3LkjR44cNWrU5MmTpXD9+vVRJHQoD1pVvyB1X0+oHYQGAJKD0BxB+CmXoWQy2NhNcD2XwYMHi4Hzvve9z572d999986dO3ft2rVlyxaxVnRVBvnimjVrxJAZX8KGt0eUqNJhsWnQciiND3zqqadCeYU86Unt2LHjpz/9qe48e/Zs6b695z3vEXuqo6Pj5JNPlsKvfOUr8vXqRlMtAS+YM70GQnMEYZFv2Qg9S/qpAbh+NYVQGlOX7pKIgsbmT5s2Tb97++23y+urr776+uuvaw9o//79//jHP+StHkHVJ5p2oB9JJ6itrU32F7m56qqrQnlgW+oj5T/5yU8ipbAAolChy2OFNn8iVPYiQy+D0Bwp+GlKUVSxBd2Fsu7Y8ow+7E23oyBdYUgJC+E57bTTqtfER6nY9CsriXTBZjaoyliyweA8Qfb1zs5OTc3jT4fKFAGE5khBGmc0ZhzKM5uiPTUcLrg2f7C8EkAou5BDRhdqXwrK+2vtRFYZ+1T7d2p8aYCiyY2SzfIVBcgEQngLA0JzpGC9iXDoWmtZachaFja0HE0yChl7oVvmgypL1o2iZ7H+nR9Zf8tz9WCMMvQgCM2RQiUJqLG8SjBb3URO6EqntknntRyTjlIxQWgAIDkIDQAkB6EBgOQgNACQHIQGAJKD0ABAchAaAEgOQgMAyUFoACA5CA0AJAehAYDkIDQAkByEBgCSg9AAQHIQGgBIDkIDAMn5P6lnmk96HxwWAAAAAElFTkSuQmCC" name="Objekt1" align="bottom" width="60" height="116" id= "Objekt1">2

2. Postavte liekovku s rozpúšťadlom na rovný a čistý povrch, držte ju pevne. Uchopte Mix2Vial spoločne s blistrom a zatlačte hrot modrého konca adaptéra rovno dole cez gumovú zátku liekovky s rozpúšťadlom.

MoR8XdCAThVVTuAxkpGsOUYx2Ljz35sF6FxXD+4VoedTZGbM4In+JMh19EERf6urYBR7xIQAusQK+ckfeHtOf9xpEcgHYUwnxMBUu5gsmR+9Q/c9KVR1hhozP/d1nEUd5f27L1yiKlDuLpDQccGZobfDhRN6/UlkPUqkH3jYa2NYlc50xQvmP+2/0gY34t6OH+Xyb8FR1yaVVZwTpz1+pRPBDYWwUZ8cwUu8c8wz0TRJ+9roatilluKggM8kTiINT3L5BUSURnTpS37ycfkpJ69Nr8QKq8wOJQ1TYaPTXo0wYrpocao/1cXPo49p4CkuDlJVCORFlphioG1idh8GPgyqMp8SV0caUqKccSBxelQ5a2qqznbCgtCyJEoiPXYl+3A0xSp/gpE3kWxJdb0e/ZYm5rxEsiqKIis1RAmP7UDWkySdmi9XQOuKLKup92aif6ShBKNWVGi7ixsXCWePGxOcWDvOPOhPYP9TcI8HZaeqNNlr8vqCTJtWQPLD1D7SX1SI0DjQcTTpyBwGPcIn+miDyJRX6CtxhBedajZU8X8N/JW2qeigveBShoL/IrheTlKXRg4XyBIKu9aBBEQvZ+m9aLjk7HvHhOad2JbQCIkG4ugkhj93rzhWxDiVyNEi0GGR2bcTHLS2e73LVMUuCEL31Q/+K88UxU38wq8n1iAiDDGvB4UYcE1O7/sBh/x93SgqKOxP5cvL1A4jLN3o/ZBwHCZM0IGk/OgNenL41P94ggJYXdHWZKvQf+IEnB2XoUITO0UyWGZI/2fBOl5lfybefi2kwfhCzdhdE4KwZLQ3CpfUQlgSlqLOsdpSxq9le5pIsyPGRbTOdPvrgoe8Bz48EBwdO+XGeThEDVHRUn1dU2u/czAffTqXaJqtK5wCOMqYP/EqvKYzvLrBJwb0r2nsVgIUcABYKv+gGoPelvTOaViw+3I0qeJEU/VRSkULyYdhs7OQ8d2K3m+JYSX/E88CB6LGtkeRFDkzs6QLFn4B+sP9kKrWVHqBDN3kdyE545Oqvprn248oKjFXx+I9ahhIzIMhGNIpOQOLQtKijMZf2m+oukErQDwXofbgh0+tGvuQNBT5gZWv4nN/fquNeVf456xusAB9tvlSTACJVdRCG+6RLlAhilomG9aMezjH9wiBedQ+rcVC68ZGZdKKj1G0jQtEzpLd/3i2EClEuKHh8jPgi4gdr+/tg7htWKwpw8We4tpPc7ouydNaPx8Dc4GyGs1rdiuiHkmjoScOPvrkbuPT6cYGEt49yNtDqEEwIfoijQYWIKHN2M/MKVsdfU+0uGe7FBX3rTF89o3GgqjvVJmIdGX/qXPSi7qbHRx+T0sK945mfyZq231HOFGbir3qM8lr/d13iSeBHhuj/irONeoGYIfpahScB7BfXwxRCqGgLFaHzi9oJzLwmvbVwDLKQQR8FhbjNyi0f5W8HvMZy+rog5B9du3E/UFFBUWxw6oxFgirb5XKOuv0gLrsN0sHJf67U00TeQpoHmI1KprxnbgmPfO2Wel4AgVysXBwO54+o9aT2a2jWALa6LQc6YJs3ZpYFlw48CPUMCJAMBW8MxomL4g7fpHEWfxkNPtBC9mF90pHxc+3KQqgL/d+xVfTJhZG9EvBA7sDQsbCA0NS2hlwRroHRXZ/RbZ66CPDxPsUeSdCn5xwGXRmIi7D+uh7dk8IEwzE9lqZZbIJHGmtZJLVdDbiqTDk84jSzOzU3lQ6UsFLVqxc0iMB3cjQu8zzcRRKJCLyNCfuahFenhw9AsdmPgg6Lx7hcfpS9iJl+NTVeCFse/Vsc3ii/5Xhif5Xhif6Xxme6H9leKL/leGJ/leGJ/pfGZ7o3wrEJeGyn4O9Fm3I+QzvPuoQvRu7MtzKmQI3RN9T5NdRcgi7Kjlhp+WUgPEHBd9cMSxlMRS4HHjj3WcvcAJHDsEpYqPETikUmBOjCiQL3A79duSOnwZ8p9cdku9/5Ct0k7D2mnAz9NvsqBzl7iFTzocG7n3Jb1M1IsNy04rzAiSPYIlH8yjccPfDENl0SI+rKH8PqRiTfQW2Sr9I9BZ3KkJKrHtg9FP+8xtywup84ZApYhQBR6LkT4Q74qK0lsJ6nDcUplJgHbjd7lMMx6idtuk1s70Pm8rhIFxG58AP/jM6Xa9bF8qjTzhSmK9SdrqDmZ37FAPJ0SCFkjqconPwIhniAnCwl2RHunDuwgK2WBB9ZK07Ds342igzyuJOxO5k7j5Jdy8qkdH+e+h2uDxD+f34HF3WMZy+1YUwkZE/Zs6xIPqeM9yAfZWaS7dZmvMLyb8S0U7ykC8lcjkIHkgWK9+lqqhMRBIlHAmfGeIviD7v847CmHiS4bNOWckt/bS65gyluuJEBciB7wbR7oCDMkzOMRNwzCV9x6yzGy6UzOSJ5dCnrRTMNTdPQEJ3on+vBWVO8ZHdeyP6B+L1z+CRG6PsG2fCdH5g/p4yBiRBfHYjm1CY9XGOHZVADMh79ZR2mu8a/+QjL9c/08Vzyomtqa5SToaqU7ZeKyenDXzdmmCBLVAM/Sjfq4ZPtiMyfg3W8aXQEFICzOTEdtRHg7+iQhVQgC8d+LhsUAuTeOB7FFgVZpb93L4AxdCnqeEXOgR0B0c1egjbJ2U25b9MzFoUAkmT64a0wMjyhgIjtAz7uRltAmXQb+PWT3YWdOo1G+uTjfKDPjjUjAK1IDXU5DvTvRhGni7UdVKTD3+UivF3tPseZDnQLVLcaM56msrlk1MDQLo9ZWjilq176TWV0nrNn0hrg3SgOl3Po++oe8rsSrcGU/qVZwaI66PIvm3zLT1YPUozE9fK5ot7eq9xS0Sjvsyg5kLXaxOXr6j1DsAg0W9v3ue7XAwldt/hhIpVG8hm8/koH1ICtFQcYHWukytqQd6JqxW5frfn+5o++HyzyfM/EKggK0qa5kWcBSXQx2VDOtOey4l4T6y//4bqp8jjq0hYJZp1gzLAdhCSvmhiRnR6p+NCSMKUl09j4J0NrVVVVe0Od3P2/U4NAq1SScmJPynZPddF9IO2piskgSPF0ViLLY9EvYvUUxHKTPDR9G/SZOlLkIShxYV8N79SXoGzTzTNKlqlWEY70mByJUEu60U3GJHvq/bJ/cndIPo9XwWodKXy3XAMg+uDpk9Goasr4vstawizoEBC+7D5LKWZ/UWSrpOFKw2HsxD4UCrOIKcTkqLWSNsX5ZgdATXo543rzXqb73XPnOy8r50Ak4VUVkkM3ynTbPnILQ+S4qT/Iu1ZGQtBHikaBSM0oZ++TpfWTU4SVk2SCFIhBhaz4HHtpZkCux8C0zJKSPHd98qjfjAOP4rm8JmP7E0LZ/ATdcCR2mBYHgo6He16uiTlu1ppusYjm+6wkLMuDJVAXxqXVLRfuN7kpZYnC6qa0/APCWEf3tVVpqqbxEPIDwKtQFHXt1r9Jl0cN3F0rsHDHhKnwk88+Er5vzr6eofJUEEdkk81V4HEzSZU84W/ioTiTzoj729Vcwr0jharZqcA7uo5urCEv0MkOJKFkRbiOSFTuHPytKthdfQV3RvXNREmLvuzbaq8p7ohqnPiqBnVM5rM+xWl0+AGsYlAnBj25AKJ0mRH5H5ARYak/vlQtXeBfqWDhqHrLS4gkJLGYQu6VhrtWBTUIN9NXAHX+/Cu6Sxug1Ts+pGrei2/zYcCp0JLVeEayjHVBIuvahKH15r+65/9ODlUbouqTMUMGp5tR9cxdJDrC1xGok8H/m1CAG1kc1SxYlQbxac8dmKhfU0nCEUk5BP49AEfuNL1U0DwRZ2tojmR4CN+TYXsHDm6lRcnpaTtp7sK/JoXhBm6PebAxCe1AV8xMkJHQnVG/LvEPb5eGoFiJWi36cxGNcaYVAh/5J5MLTCcOD0cbXH4WPA7lzcg6YKqanpwndyN2qMbmwqBHlh+V9/FtQ0tsK9cpmkQffJXd/BlCh+j3dfJ0zcBzy5i8g0buTXD/pFZUELnJxbveWrUUT6Vzq2seK/ZaytzTyVO8q0Vqnd6MKlLRkgfG6k1VeL54iKaa/MUsPj2yZspEQtSctjE0xVCHqOTH3JtDxeCWK29rpouzWzqGXMSDXutEfCTMFfbf9ps7SJYHf0u/IiCWVw9XB4yKuzson2jZs1NO0Ie8BocFVogSx/WoUebgxzeZHDpnPd0RZqRF78/NIF5UMTVKU5eDkGgigVqD2GyMFYyl5L+X9nSDUkJxCK1jm3Y8e57Lh4Dg8gox73G2T82O+69PvqRfbfcCJy08eS/xS096yqD8CUh6wdvpUNcy3LxIt3oFwfVscprw5+hQfYU66dAAKsO9K6dnfdSxtEN1SdPaeBYcvU8RWipFh4qAhpx1iU7NqpwPmq+ejK5VIfGV2w3J/mhrZmf9FCA9cX/GqqLOHZk599Rcg0NdKIOJPkKrlZ0v1vhArdGNgcbDmTZG/qbUnpUhddAjTQ06AEpEHeFPvnedKjIUZUm9joUOyXZCKRwbRVII42FDgp8PNAFTDDkHEDxLmsViQr4Qn4VU7qt46fRWqcnd3G9AIciZz+Qp5ac0ZzZwQV0XGbfYrOzC7wGY0TBlajLUGkGOhPa1uzIC0Mygzh+yXGoqR0BOZG+9bNKyodQQu3BHH++UDIHLDKR8QefXfmJIlB4AkUMmN93I04oP4Tz+S4hnpQljKop2oFhmmMl0y6AAqyP+H1F0dhONS/Y+Y659EjdgYkaGuKDktfCHtw+iIODv9GxSeCSg8CTmgTWgIvtrFRUSQOYAaujz3UovZKKuPEXzZi4PEfZqppad8a/dr2bcMiWGyenK++DF5D9BOFg6p02XP3DkDk9O8pXJsTZk49PZl+nAtq/gsERLj1VgiZvoEolOUM2/JJzZwptOv5x2xv+Dnis+uSjl0MJzh9o94yE8/G6UjrX6807ZXLgb4qAF19QentE15CHUPdF6dEsDxeUhCqW3kCB6PHoKM2iRoh22ldiqR4mR3eUtMYgyW7eUyELFCBk9N9VqJoD5XJ7+n4P1cejegfr9G+k9u0gtthngYfbz2h32uOb+sdahMNAVVFDJH8KFmJubCtDOfS9OLp05chyz2iSH1hrrxD3dGpasjNJh+EdlHwin2Zgj1DNQ0R596Jmy/s8+LKvnwIw6p0mtxRetij2Sr4dIgWjapwNjxSHyWYTw9+rBNqkvBYZNIq7HquxmPABBdEHeOjxiEWT1irOvfQPu/Qqrj5GqCquwfUywswnwgGVwCEChaKORhVnui+EksTvuf+TratE07TvnRScC6hJFPp3ac4fhwmpGzblyUDLQbLjXi0n/YLot+ycU9GO7ypi14hppgyFjjt2h737IPncRDry34hTInZAAiQq1BbVIcPyi11lid/3qEj1wlyQOEC24T2btFE9xskfVXj3U08YMYuaW4b5lMdDtTiXKTwMRdEn5U95borgtbHJ6UlF9xAEMoG7gPbvcvMcvVfDMM7vHlD2jebLNxvWmHpB9HH4UYQuPmMvaS1R6jeqToFtjZ7xnuqQ7cH+aont1TbKOkS2RzkL2P6672sTDiQyujtHv091+RGw/Mk+C0fcX+2rKMc9YtQNLQ5LNZe6N0Djd9mOcbjnRQXmNR0WbcWMvm/0ZfgmVA35qWCcJPSQ47xDckdU+z0psIjMckPgdMM1CvxIEBUanHj+4y5+64W4H3/2rtFvyWsP88TFFYCtsotTfx1zuSjBXA1XJfctqHSjI0e3eh/ZJfx57CTqxaYhDZKma9abelGt75WyeWxINxSRpsXtc9gHFhVYQxIgX8XxWZa9pUF6chJ69x0pHRQqUqxA3Tf6xLwt/LTs+Qm4ylBx3hbhxjYbz6F/p8GR+e9BKcQnayUnCE3f6hTbWWGSJc++lwjn4LGhysK1tpKrd2D83wVp/Og3ymsxNIZqukC1WtOU7x39IOhP4TA8s9ZweaCZHld1J0hUAIYgoUtaECgP1O6vkZs/D4D+R4cEmhZKt8Oo6FTs8TE17JzIDKMtBzFHrkFqgUHB0dB7FDqlJsPoUcLOoAdA/5Pdp3T/5MeKgq1HTh7xOwqK0OUtxEAaOjWwiuAQN5wcQY4uFgertHu/OfpE22gQVSGBiUsXVxIMxheMeLiT+9tjNWxwhkJ+XkwH/7C7H5gAKse3eskHZq3QM/eTSH3hcqlqeHxCeAnJyeHXmvrt0Zf2NpTp6xDainIAn/uOisXZq+OZvyH4Qz976nIc+ipkM/8x0U9Bnog/+n260FEuEJyg01wGlpcUM6IMDoPWSuqtTu6yx0D/Mw4lxNvVxL8ozqu5qMvwf8DgBvU63QdSKUL6GOgffQLcN3i+Fq5+ZqSQ0B+9s3x+K4xxavij6OOyhrIO9k5lL8hNUizp/lLQh/0Sam9QpsJ7e+RDo5Eec/f1kSe8kaMLJwDuz7O0/6joH999QgjKrg3dRe2jGH09emf5/FYY49TwJ1ifpSwelODvL5jGY+6+Pkb8SE9xNup5h/iJtyvO/l/G7nsIcDjBiQwuJn79YLt/Qu7z2Q8emZ7nR0roNylIqFbodrQt+ugZ2CJifzH66ez70O5GqYKz57fs62eHP6X1UWkqE95enP92dh91Qn//Jrce1anI6KXzWzrAmeFPoK+F+BNmZ0YS9F26KVOxt3Dh/BZ+/9zwp3dfUTmT+hr0gzqIxWgfe/cZfYRzfLhc8EX9mM475TUvbvS3NfpaIwEm6LMsLO8+VgqX5IzcX1w2v4XfPzf8ecFX95W7XO6z2uPn12v4MGopcByjVsNtxGkgxzLxW60uU3uojlUUlah5xq3+7jm9gZUT6tUcQs7o9cOfgbUztUPlifPoQzzs8aUqkryW+p5uKfWXJH4EeQ23hB1urI4e7djgRdvSy9QeXak6qB6lKzHSCmWLi+4+3NU2ldWgfRrPGJe6SN2rL7mDGq3iPRq34xRwm92fZ79zHkqefTdk3tKNhndXko3ze3gwQ3Xh7ps27JEOoVWzVtXSgugnh22lg+GEtnbiySZljwr5xc+cFXxQDioXrURDQbCUG7+wwW0x9H3OVFB6x/dzph+I2muPeHUX6reLWF+k+VpTydooLSXjf0mlRprbwu+fAcpHpOtpoFkzfhptujLkv3fniV87SQ+gkoeK13axyVsYfXqEoVRMrAAunXMGE5L7vFcNK0Y+uTqn2GTs+Nom0n0DrWS11rTLo9+ityalNCp0F1Wk5vTyaOBjrOfcRujvPRfuQYlbyWGRG+rIeYoH3+5NHdT5qMiFcIvdx711RO3r4CpjlMMGRllAsW1LxcnSNMZFPDzfegDBW43u2v0LpT7gFK027Zugj8u6qCuqEdS1LyhApXWtvumcvwvXxaATdJzcZ3FglFx1fQHmlebqJ/5hdr+lW3dxx33ALW29b7ngOEk94omUpY7GtHTtOfJJ/SLV+nkE1IFB0S7Dxbwoz9Es9vIx3Gb3EdRodIcW9RE7akZcpYJbnLLLqQwsxVvVWGQ5IhWQr0BEqq+o7ll8p4O69wBqT4JaebrDEhfAmQpXkiECdY/L2tj9Kh55S/nOtMVVbTgXruXqZbViRSfuPBIhSBxUarmxR1Ae/VFVFbQb9w11m4YoQJlqEAJS2EDZLatyPudwa4hLXPTG1Q2swZukg65Wqf8Guz9xTSBBzZMER2QbKky6sqQgFXR+raoeWc2GC5bbSZqEWWvzy6PvwsHXSOLKpr61aD4OU1cqExC21hpNBSxkBbTe0+mHnPtOC/hDxgtcB2QVKL/7uIJdcTb7UM8F5UmQzN8bULjcWDOKr+/TCsSz4ZH1pCpL1U/EYYJyDeztWwVuQfw9+eYMsOiTz4PqzaqmSZSP+25AqUq0bxpjTRiK10h5H6+5KNJKU7sB8UsGbmpAk9N3o87zNqJhzbUshjcO3MlgqGvg6eaLT2Xa14Bb7L6ga/VuevkKv79OX05esY+wd+kiIxraUL12tzS0l+EGu995J60HyFoNuQRh1nPkhZs6LziS5+Ufq/d06FfDnOA2u8+7x+UG4ym37/7Av3wg6FTA31cQ/zrZgG5paGcEN0J/DLiPbZMlI05wwnK0FMO6sJJUapq3R5/LuLFss2rs/RZKl6K9UHegE+8ooLGSnH8PG+x+2lcUKrZGcwI/1+CgBhxNtHb2MADVnnsVvq9muiLcHP3UoALxmY7zdANV7d7zNYa9YeY4zMx/CJCsB7ff/VxrG3F6NwTpE+/rc+En36eOPSt34BxgC+JP+n8fJLzTpu3Nt1hDCINqO7vxyHnYAP2QDZbWp+fnWozDH3epnk83FgQrw0a7P3o+VbGUvwiL49KEw0dLMb6bou8m2yuKUBXyzo64W8tpe5M9f3v/oTXglrv/a76s2rIB6+1eK6636v2Qp8NM0FBiiE/Wkc/tS9eEG6KfFbz0GkWYtN7BpDs4Nn5ykz14xdm07waiWRv5W6LfyuQPUsKUKq6qiGNlnfj3sm6no1XfUHCI3cRh/X1nuBn67diq6YND2oeni0lw3Zs6NTCjnrxU56XBlU2bclhData2Ktxu90HcpL44XEpslG1QZpRUPOwuNL542nd1qu8Zl8a0qtao2mIz2ivjfzP0c11Z03AAh/7Tlm/uHlKpbmEQHXW0++bxyR0K9KFgTRdm9946BrfbfS6wrNLNvr7WxtVK5b9lEN9OtAIcQiLUogKu7lqt5+RKcBv02cuLg2yyu14rrlObPzStWxZPgqfbrX2u9sbtTT71jMyFGzi6hWnHE9yifB85b3tChnvO2Beu5xEG60fCIBznzL5R3HO19nXNA3CD3afZNtSEiIEx1WjeQIU3kf1SgSNU5OO32pKrA4dedF8aJZrIFfkGVrSBbuHoljDeTgoUvI6eTBJ9R74fY1DDQSMGhC671HAt9IaTV30yFHTq3LEO3OLseyopL6pbNuwMl3B0uq64RAeXc8Efe83NuqipDb3J50dcnVIDdw24BfroSWBDakUuRhxZ+iAEFOnlxnV1PAV1TlWmfyLRMP1gbRh7lKfdnc//vwxukNr0IpvVcsSK0PrBpm7IjYi5ylEGz68pGSy950adxvVK2S03OPuKDFjvRAgA30M8BIRAYvUfbV4qz0pV61UiBtH4jHOrzbss+tDSxkU1RwxbH4vRU/ovB7Uo9Y3K2GR/YAhBKqCFNTTgokmt/IRDVmXxQ3qQRCFX92Lny9nI/q5X+ggsvkPObOzY5senwSg7Ltu4WAKW3f04OUQpHNUa88lpH1CFL0jMmxCkWwmdEPkB8qHWuOHkk5vvLX+zx70fDEQX2paKgILos7bGD9BmXJMKlcm5XxcinuzFos098Ncit2zE25+gy51oWhKF0Uqe3313gHLoM0tXhlskEq2mAwE1XkL5Uebv2N3poQeQeWOM5PS1+WB06WSgaQW4qELZh+Xiv9zZH/y1pOuhryb3H+ilLhE17MKfFDLVKefdxt/Qv8zIIeCBkiLQJ72Bmr359+Wt50BhwefVIVdgCyFIBJ/n7N0LutIEP1D5m8yHXrfOSfP5X8PABXrcYiHiqFbQ/Uujb3OvAfZlJadd7qZRU0JrjmPlMv6Ti1/iCOFab5203l7QjyZDMfTJMePFyst9iZP9Rsi4XJfIRCqginWjwuOOZeJItkv5Pic3f9aYesGbXFyDn6ffcl6apzROVv3Yvw/SaLP/4pWWI6+PCA/WgUyl6fU/B8n0vW/0Ic961QTK6/E5RB23sOYD8DYuziwiT5RjH6RJoygF0oc+BO493ac06MVQDH3xb6k36sxRDZl7ROApNxngc2kul72dnkcIh45OhqZT4JiNqL3jPmwrzLIk63PhTVcmdw+LauxOp3g+fNq4kiJ77XJTRjd8O+4/9aVySSHmhUn84653P6eycR7XgSW5103mfrjgrGqDllRqbL70dFtVWGCf+WYS+XSna62pF919F3ALJwxbCg9+RJfNH4l1yTUt7sPe6NCOP80/upwNESkAfqPDWlMvbPIobiKRo3eU1VpJn95UkdCLDyCE/JaTT7uPuR0PVbbo8/IF3KyVgHFrx/4MMPqhV4eUrU/deYJUuX0M9D+r1IqELrq9mm9isspH1WcRy5i026GIx47kIakK4BOv6cQsnt8KY5wa/pPaHczDpTmRTxUqsRY7uuL4QZHv2LlD9l8UmVmFXGN+K4xxavgPtTo5Vk/RfWky5qTdsMJNNinQOsn/gc5kRCO2zuD160pTv/3upwNu7SEZ9MDV5mt77zMZmA0iqRnJwJB7vP8PiX6cfESvi6jb0XswhjoSAa8j+1CglZrMuLpcZ63nMdEnuU7bp3PzdRTypx/k5T28y2ThFzb0hlQ+E+RGzGOiH+R2hjMGnck4W12L3/oTE56VAK71EG3dQ5aZD4C+Pl22CPV56Wr/FWWL1OidxbDB7jN0hBAuuFXmqqpNj4T+iX6Jr+hKtGOUZqF/7wZvOLX7VKHR9DsU7PUXTOMhd/9kxTYfUNWh/q5Cf1nRqvCA6B/BDIVqO+PrqPWpEM431fxL233HxSodl+Q5P9Jf2NnnI6+JDK6o1vgwu494nf1QrGnyaC4+qOdy/sNdB7k86q2crdVJv1xdpzcMMYQlUJr4Tyh0Y/Rn7D6VLvJ3vPtxc6pzxL8A/Xz3YQGUQx+GypvVpXbf7z5r034tlFZ6L9l9feHZl1Kl/LpZZebl0OfbimcL1YYLd/+91rdOZm/h3V8P/ffEf+JUXQGF0BeRhBpj07v3ow0jeafYdX18Gr1caK9aOShaomc7zckxbskV39XRdykx4+CRlN2oijOxcnbH+NG8l03w9fEsJUp1dcwgsATac3tjg/J1/Lf5UGD3UwbnXgW04jTISc953ONkDWZkDvVHjxMyB789Fkj7tPseLchrraxpF2FfAn1J28E1NBx8i3sZRx6tpNPSCc6fAtuK8oRQvSUuYYV2biiBWtU+tAu0v9XRl+SENhJmpE/rqQGFkjDvhFUz8SuNgN+ZabzFE9IHQ5EtKvxqEOVGsjt8pP38crUFdp8C13FqjULWdkMErpRk84/KNDP6/oLuDPgSHKJxAEuuYWMpu4XK3y7CYH30OSENuDmxaal/qgnvL2Ax+g05RI4bvJ4uOTrktNnkPvmme0kLULTQd0T8TIuop8msjXqO4UF40sRC0YnzW4c61acB11sMenCHUe6fpqameoH2U0Tu+4Cm25ErY+OtRDC01ZPL6D5SrsYa/TTM+j4pRdWnBeM6naz46CQmlMra0FwowvqSghZkynivpjweSeCi/zSKMxv1FqpKMJLUrczIDnx73RtUeqp2kPoqXe6Jy1gH1zfpItA8KCP3KW/te2ib7736Jrm4Lxr3UCtDTaW1rg3VoRW+p1XOYvEySL4OQUUtiXsEypNKGQGpJXtksLNvt5dgfeK2V2FXHdTulakaVLxHFVoo633g8oSqdhALZqcaDeE42UQkNHlNhZ2QJEhLQAxEkmFxwHZyZWDu8V9f6ZVRpTobympyYYouuPaAHMUmvOZ85bgIju6uU+Umto6d5LtGdR4XXSm/r1Z7SgCo+9ysHRtfqQ6h3vk+nyKsL25kbTkGjyvqBD7/SzXWOb3RU2niqM4dRFuiVCjyYDayfnHrcbvTd/Ho5CJPwPnbAWo1MRF1T2efrinx/ufjibfTbRWqwYhqZE1U4HSlrHQvkS2MXK4GV7BozW6IB7xSYjAyvjkljK640Rkji2CB6lPi7GtqJo2pA4fAVuCH40kFS8HPXODKrFSmSSOxnZbDKMpo88lc8lTen+ZLRnSknArXHTwShs9HiT6HAruPG7uNlNCXq7tDSZqQUhfls3SZMSkuLpkM+QOMOiVDch2TeDQMX+HEySARSYV/+eP9tTxwffS9dUGlnpF9TT3GIxlkm86n4ASV7MLzSZS7vEgk+71LSd7JSHahNnCeVZYuCkAi0Egg/Z+VqELX8sD11R5b0R1zm6fiBVGlHCWyesrd5z4tDVoq5jn4zNYDXVVmRw9rQfG7JAdIw6+0XIGNb9Y9iEdh1OtLmK6/+9gHHP26ylnLuLAZcdllHij/tlGdiz93YbipRCizgwcvXyUPECuGSge0slLbUEQLqY/wLswRf+ujj6kp2+0o9VrotyKPZwd0DBkshCCqMSBQpzLyjECq08QHgD3GVMIXpqMz1Kmd7ztEVRicExxw90rDXrn966MfN/1noIY7qmESJixQkYISeoOUJSKvwDcXJLHHSYY3kUYX5KILkXNvKVTWhYZtA7oSiq83VOqzJkHBCtO12u/q6Otoi+90NOVIiZGcTQ7I6N+A0SeDRqMiJ4sHN5QnAchdP6WbWqnsJEKh7x2nx1dkICrL/E51OcH5asN/dfRRSZ8deIOelw5ly4V7bJZspuHEPii9Uo2WapnQb4buf/J9b2W4qU/kFpLLnpv8iM6jwvV8vwTxp5YDNDK008YO03J8v4k7FFFec3AVd6Rqh8+EQejxJIeavlQJg1oXyMKmglYq60fXQAHWV7GiG7l/y7wLnk6wMOmex9NtuBZ9/E0fqJxDEDMnIe5Vs6fazK0QkFCT4sv7BNAwHLkCD+xM3B59ozom41F4R6nE0hxfZGZkdTC+g9qvoPkrqEgBftxKdCRK8R1xRDB3WAgw/CTWI/ERtze8hFfyvtXRj3Y5igySea9exHfB/h21y5xgqFlPTKKVchXpgm9IG0nlTt5Yfwgc26nZi4oCn6Tqk0PMScTzWsuvgM5vkn47ahhKHgtPLG5Q6VOQIyHHpr0UOQlvcqtRhAd7RwLpPT0JPNT446TwaA/s22FZr4AC6GvNikv85+0bn4AupCod9DZVH3EH09lIFzvv+qwMyvTJ4efSTa4DvPu5Uo0mw8cpXbt09fHNmzTAlVDC11frzIJ9Xydr3OXr+68U947cn6xCFdX/nmbOV3MHJBoqa5BeyeZ6/RtH90Gxogf5vPgUrq9mVsbbMwk5+51KFq1w/kT8ZKWjUBnfW4snm71Blc4+EoJ+nMlAIYTUlCqHEzkSfrXgL2Dw8gzlV6J2FxVeXQ9MWebOpXtO6St51Vx+WRExyfLw26NbgddCCT8/tR3KunuQC7woSJq1UrIEedofoj/pE/Fggym2iaC7wKzTgkbg6ZFWrNq66wW+QKH4vq+lRlkYa3SaC/EH7tEVdEOy26frS++hy9e68TH9okyLQ9XZyTU2o65n+BmKnH2AzjaIb9uxMQItZ0c1Bznoo0aq4Ai8BK6h4Zqq0WzRhVcUbKsCtaTDF1Ob35lRzhLoMymnpKYJdsQNUIsNd/K4EcFuqMM8GYT84SjgC5EnTYlkGGjCZEio5hTnuABK7b6na/gpKONZq/dUmEigI/0NnpDfoDzl0J1LyrlWhFYffOrRCXBEEiklRO2cHLC78fMTeohP9W8WirwPozJ1HbFrqTzZcIlmf/zk9lL6afAasuVDDqVoJkjUY0Hx7hK7n3KbjKeeySPDP4Mn082cmoCsG4MwUPGKacWeXiKD9lPBcSEUY308OQpB5RY8PqkDNF+dMlpPT350z1eOw6AMns+FPQPl0HfeyO55JX0320F7OyAuDc1fonYfQbz7rfh6uYrHgWobiDvskgtgZ6AY+pFJmX4oT2RI98+OHH60oo7yvf9UcOclaXPZfm/Y50VdyVhjXNizpdzuh5CqcXoh9xpePKHXFo824qH9rJP4iCB6qetgTUoB4hhJe8e7H5CuJRVLfOqrQazAWIMCllyfvD/mp+iE43uo+dAAGrnwTfVveLjll7mKod+iwA7xrF7UmlStzfMlD+Rn0jX0Vuzdd/AW0JUWBKNy2ZLEAz0nSN337pNJQz0VXDi8JRYGELaGE48wfzN0YNXDbybVJ0JA0LNyMxVxZnG14pLoi9orOd5tvqDvEkMIqUzPp6y/m3wo+CnjpMnfL/FHBdf2VrP6m6h2gXY+Cv0GWUVt7pj4SSqriiSTxLB+XaCfMQm9cszswHmSfTPb0hUoevYD0Wc3JLcs2v0+7z9Bre6a9XnqKy4lxkXtbxfsFhd5ddm/h3HrpRc5S+6+kfBk5TP3mm+bZV+4HyXF3y/r62GQgOp/RvltE+V/ot5dDi7FArw4xNt60WkKJXf/NQxkr7kcb1jglYOa/yuER5VSIu/a5PFUnyAkcteckDN/t/ib1OAkl3K9Z4P3w8mMK9Akv28vof7UmPQTcEIqLn8+fLi1e7+7/2FszzFejlqyOie/+8/jM60Us5TICUJF722DB0KfIny0+1YhFzlFKYZ9/gid5AFbxMM+cQg/EvqJ9/k+tFFfpTJskY0du4WPzI16py0pzX22nSefuV/B935sNyj9TPcuvNICcPVi9QlEaeE8O7IHH9m6s7/l7oulzq8oKseJDUco/3XI5pXeHA/M+ghHUVEFCXhDvPOfnuqRjdhLOW//8Zw8DvqDP6tP1k9OWPw0SDO989qzq+zdKj3O2b/PJzzRLwbl0X8S/8YDbDT2Sk94ol8MnugXhrtGf426QoWf8Nz9YlB+9+8a/S+++0/0C8MXR/+uOf+T9RWGJ/obD7DR2Cs94Yl+Mfji6D85f2F4or/xABuNvdITnugXgyf6heGJ/sYDbDT2Sk94ol8MnugXhif6Gw+w0dgrPeGJfjH44p7e5+4Xhif6Gw9wAp7OrsLwRH/jATYae6UnPNEvBk/0C8Ndo/8UfIXhif7GA2w0NsPT4tt4gI3GXukJT85fDJ67XxjuGv0vvvtP9AvDE/2NB9ho7JWe8ES/GHxx9J9yvzA80d94gI3GXukJj43+092x8QAn4Mn5C8MT/Y0H2GjslZ7wRL8YPNEvDE+5v/EAG4290hOe6BeDJ/qF4Yn+xgNsNPZKT3iiXwy+OPpPe78wPNHfeICNxl7pCU/0i8ET/cLwRH/jATYae6UnPNEvBk+trzA80d94gI3GXukJT/SLwRP9wvBEf+MBNhp7pSeUm6IP3IX4SNehZUNzN+P+jtGPY++lAfGiNowfAF2sWmrZZc399uIMaKMXDqFDy61FLUjfwytW4BDnru+3Bzf2Bc3TV9x2Bj5JXRy4svdM/G/BBFV57ji+HvQ0NPoba9vfbxvinjolM/tb2ip7BG3w1JNQ6VCppdgXRd8Fbb2q9NLW6x/BBdUEr5aPW5D4PTdh97Ve9SF9auVn6uWDFUU/CO1rZoH+XRv2RLndh+8NLTfd0HQ8SIvGStEIRnfSzHIBlBR81CcZD2ijCNwxFjTzHoLQDZ12u6FVI33gp/wc1KUf8vMQNGgJctSGFdSpYuhHxaQF12fKhwqoREr78bydbPAY+qFp61Rn9ERHqa33u5FmQVm9HDIPwrmjRtLflfoGQsf0+zdqzy6fes/CDtRjXtagxXq0odWCKra+rZdzfUBp4o//RBbFbVW5l3Z3qLWg66YfJehT1923RAZx8ZTaK12l9qyRlOrF6i5DMfRHe6Mq0lOIkGnLrbLME134SL69fBTw6kixc1VeH+rnzgeKPviuL/G1UG73W/kZJ1410jWeZuwGYjdV5AiE4OSrcXuNapTaxf/4T+1oOZUy/sNXZkJ5mzwQ9WotvwnTF8gknDtPgzJ2ytC+9tR3uU+te5n0SYim792z4JuAjozf88lNc393fIXT9YE1RgY6/gcWEHHtlDGrBk9uhj6m/k2YfB8OPeM3oeAfw1v4lTWAqNkceJN7HAl84Fc+SavMaaVxLgGvat0cssB7h4OfkLL0mxcVkBRIUythlet5j26HPjheaNU31dSfur/aYTVEnfEdvxUppVG6TvpBUvrXgNuhL8zLwVZVNetsr1k+hMCnm9ut8yshB2uiac+coWUtcA2Fh+Fm6NOkfXb+RRavbTXC3mfmDtkQkYynRDXaxM8NXL+XoVaj/huefS/cO7P8Tkf7hUFD/IsuX1cmvmGgE+ANaTzfJfoZtMEV4Hboi342UvTDhPRNFPeVqnRIZrEPebHee4pX857ckvPfITzR/8rwRP8rwxP9rwz/H2Eoyq1VBk3mAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek 5" align="bottom" width="45" height="112" border="0">3

3. Opatrne odstráňte blister zo súpravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a ťaháte zvislo hore. Presvedčte sa, že ste vytiahli len blistrový obal a nie súpravu Mix2Vial.

4

4. Postavte liekovku s liekom na rovný a pevný povrch. Obráťte liekovku s rozpúšťadlom spolu s nasadenou súpravou Mix2Vial a zatlačte hrot priehľadného konca adaptéra priamo dole cez gumovú zátku liekovky s liekom. Rozpúšťadlo sa samo automaticky nasaje do liekovky s liekom.

MoRiDJIqSEdkl1AKwgmYp4VMQUgwIAmfft3e3a9go7iiY42xR9eSJAWwvXpGp8ckDxroyBDX4sqZIyVqlhZPFY1coDyinlyM/hZte+tTLM2NEmTlrW/Nq74ii5V8jI2kX4sSIuzJ1/vK+CmNnUGuRtUVUFEmtw3H1zV4hCn1yPKnqjB8wURMmPCpwVNey+zJLJM4WlKJQlQKJ0RufaP7NfE9iD0KaCIhpOuxPRFWWMo5XxOgvjIlDsQ71GYGU2wrJRiWEEQZjujmLNmyTPi1713VmVXnVgLPjgCtLUQmvHIkFllnlncPUlkofXYWKEeEfH25SoIFNfiRqbYiHqYqcjMIZBCH1x2UPXii9JLnvmUELiJ442xR+izgCkqfXI8qakOiX4URhMCxdFL38CRd1LKvhtfIsUHtrOuFL5eNXy8YoNdly4atFF+y6VjE+yCYn3wLVJsrVJsBj1KeXMv85yq+kwWNBUhwdOPFiU6eFw8+uj+1L6TJ/ZUVwpdfJrkGVJrpLU+nPjTxp4+xpEzFiyNasXJ7V8eOXzAavmIxfMRi+YjFnYDVm+OWbmwynWRrk4iZ3Y0ed6ZUnSJmulOUetx4UVMDEpImRCKk4jpxP8AW02IXufrxDXDekyf2a9xv0OijenVwb1mlAys0AOVnXBV8twL5biXy1GvluJY1uBY1wRY18LCbSgNTa0JqbDEz6iPLKk4jp2f6WxMDSR4JJK2wY/EjPSJP7Ne43qCPLKk4jp5/wDS1WwBd6oDu9vpE8b4p6u2yCoCIiY+ntLhkbFUMyyq6e5Z7FqO/wAQd7MSMKgkrDwimGDejm10BzDK+cJ8M8o7xdiUBUBLejKtBRUbckFpjHSPraVsPU7Ez2T6l/t1atAMHDVprq8vGcOx6PnGHYMoIpUTXFCprstzBdGwqHY4sqK1CmWM4dj7ec92JbMOFT7GzCJtiyV+UHSEEZEBHCb1OyRf89dl9sHsva7/ADR2fs+lkVAZCn1x+FLWmQr8Jr3Myy0NjTdgNwm7JMsbLhY2SJfMkC+ZIVnZWLOyvT9hLcn3Bz0+aSXsgrSyFBrbkMAMJ1lzF4tXrsvsmdmcYzi2rshTU9n71H6ZJBFMn0gD1JrcOU7W5U7XzcLNIfhZqD8L4UcvhJyxTH5WKE7KZrhOUzWmKKiCjUY0EPXyMxJGJJkGy7ZoWERGhy1hVXZNOi/Wb2DwbGtn94r+0keMqEgYiqMrbNh0f6xsEHiB64R9JI0ZcJYk9WTW27DMfq8keJYo3PrbFrsOb9E0EZEVhVygPrbzGV+f1fYhfZmoS/GD+lzcPbY0eWKvt5QkOTEVH9jOe7DHtkb+lljNLFDnfXWGM4dj6rCniMTmF1ZAN7FNjGe/H1X2c4rAT5QZBS4jIf0vYAvZkoTfFH+uWGOeMzX3sQx5Ve8W7FIWM9+Pov8AjKuvYfHhxVUWBYRHRfpU8LCIXYmq7AYhhQ/2CQhy2l6/NGoSzK94+xsyoDBycdl/xms/yMCiNiIHJqya21Yc39KugPehqWwwJL9qYeEhpGuxOU1OdBmOxOGzHsk2FYXERoes/wAkQPGVEdXzV0tXc4I67JEDV78IviIffg4TKwRC70m7rfAfR2Xit+5JDFNiSjBepNbjVZW4AZ2PjbKyzqHh5q7ru6iYmAfE+xDsUmwluUlkZKnSPf8AU2WRijszYlFsRTVBsA0ihIhnx6G9jZGHhSVpVZZtOj6LOO/FpS5jVXcZGTXNe3oySoRIyr+eZZy6R0FQbOiARw1nLexkb5FivMcvhhqdXmNTo3s7G5b3j18JqnqjB01z4nibBNGoCIiY/QiR4yoSByKoyusWHw9HaUuJFXWcte+GaMiLoTzWAjkEylSg0cpGBgRxMXVjkSOOOSeUXXVDWhwLu7vozjvxNWBzorXcpzZIJKewybAVXDFo+llFwMVKJKGXGaP6EWJGZBNCTVF1tnGczo7OoYYhTCKwgUuIyHoL2fMtlQgNf27Bh2LLXp4WP+zsE0Mk+utd772XoDB36/PmM/0MkaIuIwKesIrrphPSWFZEezDiqosCxiOj+/dQ+FZ68Wz2Oyzr8HQSwyDyi3hUGIdhFemWIb1iWNy9pqzNE1SWQUam2EViJuyyFAPKTJXAMBH7NhLY9UMOZLH0SSJk0djSvGVddvHUUsc7Ohe9sbLWywdJR10sDvv2dfg+BzZIJQb/ALlFPFOxECwlMI1xS1J0Scx7PoZG+RRVB0qH1xQDQjMUxEI7T77L8RRPnkrgWgjejWFHGQmSF1ZAN1CVj785EY0J9jNYy1dNiDoja+A5hlUQFiOWSF0F+XEotiGco7QKVNkY9flZHgyvcxu/A8Lex0sbFJaBRKXYh2qe+MlUkj5XgAvPmDBgCZ6QQNEVGZQzRIWzLByJdCkr8/cMNiCinnJtCqyqYE3o7zihImzGT62pKY6JPiki7GkTNXvpa+Imr30tOImd2RwyyqKlOkUGuK6DhDzrfnPSygRzMFa/PGoyTK94+x4UNkHP9mws4gGYaValgV0QMfSXnFV3JdrhR3rNUC5Zpa/K+BgLFLX4WKoFqaNBH9Gy/wBmt+c9NlhjmaRrw8imojIk2Y0F0ewGMUey4QZ0R0fbZ27BMCBkWZAokQcPRZdhuH2IcaffAtVjdRmC13Jfd2X+ysPwBMzYQ3JlsDIo5opfTnNw7ElYFIraqGEF1n89lpdewq6rkPfDDHBF9+UqCBTX4cal2OdyktjpU975M9tdyX3dl/s+hhpUSZdntTNjJwo9khyo7kGRMljlx6TsHGaz+c5w3Fpc5mVXT5JTW4Y37pB4oqn2RT2phC/P0RhEzKOiOema3JlH0sYYVdyX3dl/sqgWHzP1pP18xqkqzY05uW5+jGe7MNoZAodjkwoLgKdYz349F2DjNfkZCyztXnOqqXu+7nOG4KvhoUTblk/RBWlkKHW5MqKiCjUY0EP0XnFV3Jfd2X+zW/Odr2MkxLTgyqXW2qelNhTm5Zn6BzSBcibC3KjlZMz0PYOMZh781dO0X7pl9BAijiDHdg4k5Th9cUAAo32Lziq7kvu7L/ZrfnPrlgimaRrw8iKqSxfpFNnDfX2EZ8XoRYrDBwKuEH7hZ0AbD7ac3LInvahhZi5A6GGJNbhuPs3nFV3Jfd2X+zW/OfaLqhS0bUEB9jYXyNQ87xpxSGFj+m2VrGC2aaQmUWm9mIsv3h1ZUPMUMEY8f276aNtfXcl93Zf7KCaOIv7llRtfhj5IJmCQW480Eg8tKfgQj8+mWlk0GP8A6ETVlOwVbCX7UtTX++kYxhrft2tz7u573SOA/wAWP3dkz/6FXXEormPbIz7d5XYkjAKyGYUHAfAaFKFNTWvh59KJIYKPPO8ienq/dWIyTxTaWLEVX9s2b3cJrXSSNpYo67/eGWttoi2/bKLhDiPNecRS1zJBbIL3ErXCPah+3nGHYIj8Impk8SrLEjMgJHeLPSH+8j+k7CV7ZFGD7yT2GR+EbSy4kq/tmw+8BYzlj6+yiNjs6dpalhkgkFuCxlBsUDlHZByprmu+j8KQwaJS3wTERsBEie98r62kdKppoRIbIz34vXB/Zg+3nOGtIk8UmpZ4dWrwH3gYQnIhWM4c30gmXxyaaDwa1xELHYzjONhE9mSpsPciMZw7H27Wn94dlr4ZBb4mFfFKw5klDBNianOhT43x5xnuzgmfC99KWSycpz3PWMd+Yq0yVQ67JlRuqaxE7HnKnIlJfXU0hLmNaxn27yxwyMAXJhmMYxhZx34Ki8Aqnl8Wr9Hmz3QI22e6FCHThvGJgtRLCveBNWWzwlDPGRH9skEcxpOuyNUwRI6a5zMx2ZsaxfGL4tG9e/hL3quXvoOFizHavjpDVJcnSJ80sqjhkmyPQly5EphRc/b/AArK8a3DGSTzVoDQR+255bXc/wDz/RyMd4qFHcURAJCNDb1DY2glvCIziA4U+mlDQ5Uwsgd/FKmva9v3JQBZlJQBPTtaYna3Ks64Uvl4xfLpaxrc6brSZrojVHVAxprWsx9wu2FERtsQahApzJAK6ICP6DZfGN1zyPo8/l1rjcZLWcd6tgfciteL/wAo2jgIRVeQHkcucVw+xoexFJ9AlnigwRsMDETallKGCQh4evKOJkLPoti/dAVrnkPR5/LrW/M9lsJ72FBM4eeGTE0KzjvwVSCkIiiLhTmOY6CxLHUOxy4UV8FIoyh5uofKyLEtyDEpdkwp7o2dZzl2R6owlDa7ExRQxws+mSRsTLE5xxK1zyHo8/l1rfmu2yH92PoJ/FB+iSGOZs9CJKpddIapa4yFfhRmExJl4cxM2SXCbskCbfAuTbYFyaaI5Ymjyvz9eZGYTih2p1mC1OvAGp2xi4T9lypNgNepLI2VZznOYhp5lDQGSKHXIWqAIYZE2Aoqm2RSXZz8uPLcveyUyzNjUewGsUOyMyrS0cc6srnHT3DcMtNc8h6PP5da35vt2SH/ADr8vsWH2JIIpVJSgyKTXIcp+tzYT6I5qdWGsTh52rP+OzH+F4si8eZe8Trx5l40qy5zu1sUjk0At6ZSnuTNdKyma01R0ITFEEND2klwiRmXhBGWtfK8ehLmUWuDtTaSvws04GcPoQXJ+tNU9EZEnxvjdrkz8q65fXPIejz+XWt+c7b2P26sGbwDvsOdhuJbgGFSbJDhO2SdZ2A3K+PHLGwG4WNhnym3grlGZSzKMKtmx8KBXwkBfCgV8MCWK4PCwKPhYjY37NlbxhqaaQiUGilmQ4kArfr2TzOtf33XL655D0efy61zz/bZ8Yhb8iFC2ghX0l2QwaJ2Gd6knlmzENNOo6I6RN1qVY1pi+W4VnWmJ2tPT6A1qlBKhTXuZmC7NgQ18LMmuw7H27a393TGSTzV1PGJ9rZPMa35i65fXPIejz+XWuch22XGtx3vK1+aNSRvicPZliofY2ZXxULwjbyafLGPmeNr00igqQx8Yx3Y+xOAKSidcblEgkiIU8gPIF1CV9q4tPdWxRyETV1dGBF9rZf7tb8zdcvrnkPR5/LrXeR7bDjm57nWlvkKSO6FKY+kDKaRTGQdlfTSFoYSERn3c4w7BlDDLiceUaStunjZjkbKz6rM9oA+cvnlq63AMP29l/t1vzd1y+ueQ9Hn8ute5HtP49X3JMHmkjZI+J1KXIUFN/dWcZ0BA0RUVjWSgOrLN4MmDxM4dbAsT74FqfsY+MP2WTKffHPU08pElHXewz7my/z1vzl1y+ueQ9Hn8ute5LtO49XvJa35e7xjFrrnkiPM1XF9DJG2Vh0GBjU2KR69zIXur0LX4Kksan3AeshYRY/d2X+WueduuX1zyHo8/l1r/J9p3Hq85LW/K3mf/ra55ErzdRxXRW3KUDW/DrcuZ567s5UP9+x+RpOX+7s351zkLrl9c8h6PP5dUHJ9p3Hq75PW/J3XL655Azz1NnvqeiteUoOMtOToIYnA3P8ArUweY2PyNJy33dmWu8jdcvrnkPR5/Lqg5TtO49XfJ655K65fXOPO5Ck4jorTk6Hi7Lk9f4284kbzOx+Ro+V+7suP9dd5G65fXPIejz+XVDynab/kBXHKa55G65fXOPseSo+K6Kz5Oh4ux5LXuNvs91YL5zY/JUfK/d2X+vXuSuuX1zyHo8/l1Rcr2l+SVxymucfc8tr3HWfJ0PF9FZclRcUdyFDjuq9g4wPzux+So+V+7sv9Wv8AJXXL655D0efy6pXezbdpfklb8nrnH3HK69xtrylBxnRWXJUfFGeepOJ2HjQvP7J5Kj5X7uy/06/yd1y+ueQ9Gy7DcWN632UHL4BnaX5NWvJ65x9tymvcbb8rr/G9FYf5saPiSvN0nEbFxwH+bDZPJUXK/d2Ty9Byd1y4Z84TwbaA30UoqISI+ymOeHXTnOe32HqqJwUB2F+TVpyWucfacnr/ABtzy2vcd0R3IUnEEeZpeI2Ljq7ktk8lRcr93ZPLUPKWUni2MFM4queySCWtvfQzDIwoCy5TJqulzOmsaxtyP7vY/wD5Tn+5k9hXlFY/5P1zj7Lktf4y65fXPIdEb5+k4ib+6l4jY+PreT2TyVFyv3dgLhlwAT7qRjGXuHhwOMbXwnMMDlCmqbfwM+gSSNijPMcaTTVXi9tyD72JjPdlze5VFxiLGM9+J/Lo7/Jmu8dY8jQcZecrrnkuiM89T/4qZP7Kjitj46r5PZPJUXK/bmnjHjsLuQhQDykSSNwx9AF4s/YSLGXCYJIERR2WXegbCYqoL30vGO7Hbc1fgPjfjCkgdG0OzICTb8aaFFf5J17jrDkaDjL7lNb8p0Rfnajiu/vzV47qzY+PquU2TyVFyv2j7qEVElTFyV9RKWjzYYogg3mkQQsHh7bILBorcvhkCJwWJ1uc92CZskE0w3u9f9Dm4e20qHCZGLeNmOuFsGS1RsKbDI+QjGWkUDMtrD+QoOMv+T1vy/RFebquJQGO6u2Pj6jldj8nRcr9gs8cJp11OUoBpSZBqkYCOyuXlIQOU2YQOMKD6b4fwT9bn/z1p7/Yr8Y78tbhrfpzjvxY0KxmSCULYFHIyVpGfaJpeJu4PBstbn/xsHJa1/V0RPmq3/FOgeP2Pj6fltk8nRcr9RJkAjS9glkX+80gVA+RTWYVbGUZOY+vqJjFAPELF9WyN/8AJRO9m16204xue52M9+PrMrRzcG1RAWYCZhnZ/wA5rm+xW7FB7Q1VP7vZbDyOvkwxdHP5gD/FKgeP2PyVNy+yeTouV7c5xjBNyIOib8mVOy6V4tJPLj3ysq8F2hJiHFmKeDRRQrGMYx9exu/8dRyvW20jWVqqCPeK77NhUDSQoRvshnRYnB/CNAksx5oJR3DWJQqH2NmVAcKT95zmsxPdhQp7vbkD4NBeQ2TytLy+yeUFJeIRjZJVnZJu6W9OkUk8s2YRpiHYr4IViyHERBhBWRwyCsi661qjjZEz7OwEeKdWysgsMZ78dXNMyCI855xCqDvcivs2OfZrV3d2LOTw61Rzyw5bdkew51dOnjdyc3Lcw2JcCi2Mhqj2MZyZcAPTTBXrEjMrvwvbaszRNTrMJidegNUuyNUt6bIpZ5Z8wiEEIfXZnKVjYq9CeS2T+ij5UgeMqGTW4srOtzKSlxAsxVsS99gjUpxM2GRvlcPQlzIajEgWMYbj7RxbQhnOy9ypLPLXdXeH+POIC8qLH5LFcJPT232bjPs1ULfbnWwyezX1kXjWU9SFOptbU1MdCnMczPtZ7vstje9MrjHqKgMkUWtx4UNQFBnH+MKRmJY3szHJVS+LWbFE5woJPuZj9lcpL816kOKlX5UVaZModcncoaEOJRxMib9yeeMeI815xDhXsDrhcGFzwPGmpj/ex+ptC/dAY43TSjisHEmjzDNBFHb0xA8gs1Zd+ysZ78fVfO9mrA5BbJJ3za7H7R/a5rX4kqQZVJrg+VJrc2E+jPangFxpzXN7fbcmlTsXxY7C+MWC+NWC+M2C+MH5XxQ7KyeW5ZImd2a3L3jlQYJGdjLXB00xkMetsUdIDGoh4YegKLiDiOsJTpaqqyY6/mxkrXIO+W+C8YcErIZeM4djqNhn9szXRvbnWwCeGTRne7kmBQmxGgzAyg204WRDoDGfQdYRAxlmSmzUtdI+dXUniWmtx9w/2c/5ThoHJ1YE5Zpa/KzQg5Xy+Evl4NfLgi+XBF8vBLFACsUdfhYqgWq/EjgVBL7FirsfwLHXCOiPu4hlORKTLWUmZVPLGEJI900tYJ7mDnGHYMg92LoyPHruosJPFsKOPw6tEjsKHmidBNUWfvcckTJmH0Lo01z4Xh7A9qgIhJYrK4YIpJHzSVlH2W9v4OIYZCJa4T3ITpryLxawWXwC1sA/iBV5Hux33y7YURG2xBiHFmLkApoRFnOMYt7D32ekr/Hn7Nij9k3WpP8AfqJe/wAWr4zsta3BsTXPgmrLVhrUXWjmYMpiBVHI+J+bwzI8UUhEtbUxh4Vvbe64jjknlra1gEXTzx+NBnHdkCXxgJY8TRSR5ilqiPea/wC25zWYJvhYUXblFKKGSd4evKKKOFmc4a22tveUADIdNDCyCLs2X8673/EOoMZ4ZtLJ7dX22lQ0zHdJBLXXrZF+ewqsFLViD7gTrTP+6tbfAqa188tZWMBi6m0i8Gy16b2wVfj+EdrpHszfYc7DcT3IUKI2KZ6mJmIcOCQUhddbhQwRQMRBMQsdjaynZBr5TpBhoxIe3Y395WtN/wC3UX8Hh2GuEfSfVwnYKCmDkBt5w0JYDmtWwZ77PWsf62MzoK//AGke5uWZhsSx1Fsc2FFfhyKIqCbp9ji7iNcl9kpX0LZK4B7oz/oznGMS2YUKm2OBqmvzJFLPLPmEWcjI+vTvQ9MGOsY7sdh17DAiCZSpK6lkJzFEyCP6LGf3iwoIfDr+ovBfeARSHCkxSNmi+iaGMiI6gexf7wyCbBLGrMhhR+uN/wDHdcQJjvMlhimxNQhyKXXJ2qWtMhX4UZpUKjvzWJmypmwBuTLQF6ZPDJ0Oy/00LfatFeZ7qkLLWnPugGJ+xj4UmyTZUlydInyyS5ZG+XMVKdKodbwoKgKBYx3Y7Pwi7sUZGWhJiGEnLeDSwi/VdGe7BDQOJIijbDF1NsD7mVR2PhP+ouvHMwXQkQrOM4zr7e6tvM91SBjvsPokghlUlIDIpNaYpNdLapKk6NPhlj7Gzyxptma1Nuj2puwm4WNkIWNlkWNlwvmWNfMkS+ZYV8yQr5kiXzKxZ2ZZ2WVO2MpGWExy1zkFsXHd3flgRUiZSHvUetzZUeujNUVWFEsYw3H0TEQjtJ2KJiJsSi1ANMS4PX2tTI2RM+maZkEJpbzCaEDwo+qMEYYOQPILNUW+JMfVJI2KOaTM01VE6Ct2Dv8AhscjopINjlaoLkKZNdh2PrePDIn1QL06hByna4LlO1pqzrT1nWyFnXTF8vmr4AcvgR6+AnL4Acvl41fLpaxrc6xrTlZgtAm1vGfeVseM+402e62+uUmGDE+wjRqe9MmT3ukcPUmEoXXx4kxjY2/VI9sTLSzcdJVDsKP/AB1luLFOEqu6X5+nYCfDFrRvezlsMrWhhQYJMn14hilGmgzHNLDmG9NiUWyR5UVwDKmva/HSbDnvstZx2XjPaqgX+wd2yFDwqW+CjUuySZU1qbOv8uzBVmEKDW0PXii/ZnIjGisbOQ5zBZpB6+XwbDrL+Xw64MfJZRYUwUlfbyhocqEqPttCfej9eF9gcspgY5JDyp6Ws8BizjvxNVBTqbW2qWiNjUo00Ka7Lcx2Zsaj2ExqZsuEzYQ3JluA9NMGesOa77167vtdbb/51Ys8Suxn2XP2SXKfenPUhZEq/Kiry51FrpLlDrwrFCIOP9s62gDwUXMZJWU7ylMOz3FQP8SDq9kl759ci9oqaGOeOwpJR8wzSQSBX7HprsOxale6gQxZmmjjbBBY2Dz5qSt8d/1yACSqSgCepNaT9eMan1B7E8WePs7+5NJnasWJmFi2PwsXlhhfHjl8fOXzAavmA1fHzl8dPWbqwys2p2U44tyc7L863n/yqRmJI847si0MpMLNbhwo6UGNRwRRfdIKhFYdeyzJkck0lfRti7Z2eHPVP9ur6u5k8S012P2Quw6ogMRdeQG4U4gPNhZPPQRXuZEmwlPwhceyJ91zGuTgRXp1QA5ZogMrOvhZXy4KvluBfLcSzrTF8tRr5biWNbHWNcEWNfBwsUgGFdDxjG61n/n2GN9g6lf7VV90gqAVpewuypJHzPCpJyEKHAGzttG+xZ0Du+s6sl/iFVEfh1fbnGHYMoYJlJVGxzM10nOH67mOJQ/0dZsmP/ZrWf8Ap2XLPYtddf3gfbJuBB0TfkSpznSPFoyiEHVjB/Vdf4ttcz/4Oqmd7EKGb4Yv1kNy8Z7HRuHtzB0PscTlCaMR1ey4/wCmuZ/9nZsLfZsNaf8AYznuxNbBQKfY35U5xJKhHmIcNrsrkLXjCfYvsf8A1Nbz/wCbqrJ3s1sbfak+zMLARifXYXoimMgTm5bmGwLHUOxzNUV+G9RGDz9PsuP+dJOyA9r2vwtlZ/trr+47t7+5S2QcKl2OBqm2AuRSkzTqKCWbMGvlSKCiDhTGNjb9m+5TW/K9Vc57qoTHeb9yWGKbE1CHKpdcnapaw2FZxnGYzSYVHfHMUey5TNhDcmWwL0wiGTodkx/40yR8eYrs6JH2mT4awlohz9jHwpNkmypLk6RPmklTI3yOipTpVDreVDThQLGMNx9y7z322ueQ6q94qux32PQSQRTYkpQZFJrcWVJrpTU+oOYnjzR9jZpWJtiYxNuj2rGwm4WNjJWNlesbK1fMsa+ZIl8yQL5kgXzJCvmVizsqzssizsZKLtCDY6n/ABaTVgc6m1yFyJpCx2sDJkTKQ96Zrc+VHrozVHVBRJrWsx0Ftyuvcd1V7xVbyXTPHhkTqoFydRAZTtcFys601Z1p6zrZC+XjF8vmr4Acs0R6+AnL4Ccvl81fLpixrc6xrTljWokHUDhydTb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8XXf4sv0K25XXuN6q94qt5L9Ct+V1/jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr7i67kf0K25TXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94uvd7Nh+hWufatNe47qrt2W1WM92R5fHH/AECSTEUcj8ySUDsurOquo8yVi14nxBP0C+I8EBULHMrOqkZiSJ7csfXF+5m4zjOPX7Qz3w38oaLwBervBvAPVFYeIz169sPCiVON7zY9Zcie9Apj3RvrbFh8PrllYsAhkkdLIqQP3YPrbkH3UrGO9QzPglrrOM5nrVjZxgsmmkIldj2VUA++FdcUMwuAoV4hEUbS8f8ASCWvvWyL8+r5zjGLC9axf9J5ZY8B4FHkLnEFjDg6+xAYfBPDINNFJFY4KDnDeDbEBIOzGMx6oZajBo61INyKFOY+WWKuxDDITNXV7AIfQTgIjoihJg5RLPMcc1O2aN7HxPEvCh0LbiFeolXQgyKuyiFHG+V8VQwdhlpmVgokxkoIEQMXoc8ERMdhSyiqEiUZ8dmIe0igd3SwSwPHsShVBsigsBCPS57MMdEbGiDySlCPKQ6Cgy1stqKEyaeUh9fSykqGCMeP0Y2lHKRdeQE4YycR0N5AQx1MCW0ikMgTm5bmE4odQ7EQxRbCI9RWAc3oX4UlkHCpdiFaptiJepjCCExjpHD0RkyxUV4WJr6KFpBc5ThK4gzIVOOJ6VnGM4LohZ0VUli5Y90bh74uFNuK8vGamtMxNrk7VLVmxLLctzHPLEo7g+NM2MnCZsseU3YAnJtuA9YMGcsOw7o3Oa1ZMFanW4DE7YAmp+ysT9iKypLc6RSTSy5a1z8xVJsqh1yXK+F1YWH3QAuCL0uZOy57hacslCUgo6xjux6aRXilIjXMqatLgWM5bmG4OhUWyPWLmuIx7nTlJ+ujOUmtyYT6E5qdWGsT4JY+1s0rFiwMwsWp2F8asF8cPXx85fMBq+YjF8xlr5jLXzEYvmA1fHzlm8PXxqwWbU7KzYGZTppX9rR5nplWa9MoTnKPW5EzXRWr3anFTrwCDEuySZU1sbOv8uzBVmTofXEOCML6pMEMQpddGcpddJapa4yFfhMImiUdydGmbGThM2XCZsImV8Uq5V7dNIvcqiVfA696zr4SzrgqzrcK+WmLOs4XyyvlrK+Wsr5ZWNZwvlpixrcKxrgqxr4S+B17F7nURrxKaNfFauJO2ITCfsqfsZWVJcHSJ80sqxjOcxVhkyi1whyi14VihEHH9bfFHIpKkGRP10VydrTk/XjGp9OexOCKanRvZ2Y/wvGkwsFk4WLAzC+KHL4qcvi56+MHr4wevi56+KnL4ocs2BmVksnK8aTKz/nsbG96wCU5Mpj3puvGOTdaco9eEao6oGNMjZH+juijcsgiOXwwLKzTgZxLUhNTgBsJwkGFkeJPiZjDYmZWB4k0SDKaANlRVITlinAxjFYDhNBEamxRt63/xABIEAABAwADCQ0HAgYCAgMBAQABAAIDBBEhEiIjMUFRcXKxEBMyM0BQUmFzgYKRwSAwNEJikqFg0RRDY6Ky4QWjU/Akg5NE8f/aAAgBAQAGPwLmy/e1ukq2ks7rVY57tDVewSHSale0Zo0urVjIR3FWSNGhoXxLvIL4mTzVtJmPjK41/wBy4x/muGfNcI+a4Z81xj/Nca/7lZSJvvK+Kl+5fEuXGA6WhWsiPcr6jtOhyv6O8aDWrS9ulqspLO+xYORjtU1/oHCysbpKvS9+q1YKj97nKx7WarVf0iQ+JW+7sC4B8lwHeS4B8laPeXk8g8StlD9ZqwtHB62mpX13HpCwUzHHNXbzxdPeGjOTUqmuMh+gLAxNZptV/O+rMLPaqa0nQr2jSd4qVrWM1nK/nYNArV/SHnQKlbvjtLlxFelxXw0feK1ZRoR4ArImDuWL2sStjYe5W0eI+AL4aPuFS4irQ4qzfBocryd40itXlIYdIqVgY/Q5X1Gk7hWqnNI0j2sHO8dVdYWFYyQeRV+XRH6grqN7XjqNfORAfvjszFVEBE3zKupHucesq6cLgfVYsd1osVg3LyjvqzmxYWVjB1WrCPkf+Fe0dnitVTQBo5VURWr6js7hUrx0jO+tYKZjtaxX1HfpbasxWILGW/lXl/q2qtri12cGpVSVTN+rGqnkxO+rF5qsGsc2VuIAzlFtHbvrukcSwshueiLAsDESM+ILDz76/oQ/uqqOxsI+nheayuce9VuaIm/WsK98h8gsFCxvWBzJhYmP0hVxOdEfMKuOqVv041U5rmuzEVKqZrZ2/Xj88awcxgf0ZbR5qt8ZuOm20KuKUjqyINpLLg9JuJBzHBzTlHNJa3CTdEZNKwr7OiMSra25j6bsSwn/AMmkdHIrkm4j6DLAsDGXdeRA0mS6PRbiVUUTWaBzVVKxrx1hXVHfvZ6JtCwsZuekMSwb62ZWHEqqv4akHNiKuiLuPpNV1DIR1ZCgyaqOX8Hmasow0Q1MyyZ9CuImlzlvlJqkeLbeCEYaIblnTGPuVxG0veUHUk747ojEg1jQ1oxAc3VG1F1HwT83yq4mZcnahHSCXx9LK1b7DUxzhY5uIq4mZVmOQoRUgl8WR2VqDmkFpxEcyGCF2BGP6lZexjhPVxE0NGXrRhhdgB/crL2IcJ6uIWVD8nnIxytrarttboTiObSrh5rgOMZlcvAkjcrptboTidm0q4fbAcf0qsWjmIUaM3z+EepBjbG/M7MmxxiprV/DMN9IL7QhGLGi1zswTY4xU1vOha8VtOMFWWxO4B9EaI/Sz9kWPFbTjCsrMTuC70X8JIeuP9uYpJj8xs0Jp+eS+O5M76qh3JrvmkvjztKPmaLpqjl6Lq9x8fzY26UyRuNprTXjE4V8wTOzRk/hAIAbkgOO6Ko9XQHO0pOK4O4Ace5M0Yg8j8pt18huRo5gezpAjcjlHzNr3HnJJfhOorja21ujnbeGm/k2KJmSu6PduOe41NaKynPPzGteM8xfwkh62ftuVDjG2tKrFbJGHyWaQcJvOl283x4Lc6Mkhrc5XcnGvx9Qzbn8Iw37uF1Dc8Z5itra4WoRSmqcf3bm/QgCbKOkroVxyMPkhHSKo5M+Q85FkeElzZAjJIS5xQpFJF/8rejuXLb6Y4m5tKyvkefNOhJrLaq/JeM8xQngyiMVOVw8Fj2oRUvuk/dVg1hXXAlyOCuZW2ZHDEUG175H0XKoPuH9F/Nxu5K39BuNFrMFHmGNXELKz+Ag9+Emz5BuGOi1Pd08iyvkefNXb6nTZ8yn7tgXjPMUOoNiqlbaMThjCrcLqPI8Kpjq2dB2JBpO9ydFyuZGhzcxRfRXVHoOVzNG5h61U2S6b0X2qqZrojnxhXUUjXjqPNF1I8NGclVRAynqsCqu97Z0WWK5jY55zAIPpbvA390GRMDW5gqi67k6LVck3EfQaqoxU0Y3HEFeXz8rzuT92wLxnmKHUGzcqIrByFF9GO9u6JxK5mjLetVNkumdF9qqlrhd14l8kkZ7wq4CYnZsYXFXbc7LVW0ljs4sVrxIPrCw0TmdbbVeUhmg2cxYSdg6q61gY3SHrsCvS2IfSFdSPc4/UVexXLc77FdUh++HoiwKprWRsHcqozvzvpxeaqu97Z0WK4iYXO6ld0o3Z6DcSDWNDWjIN2fu2BeM8xQ6g2excvaHNzEKuA707NjCN3ES3pNtCuonuYeoqqZjZRnxFXzjGfqCrcyOX6h+6wMjozmNoV60SD6SqpI3s1hUsFK9ugq17X6zVhaP3tcr67Zpar2ks7zUr1wOg8mrc4DSr6kx9xrVhe/Vb+6wVH73OV6WM1WrCzPd1EqqNjnH6RWrYxGM7yq55XO6m2K6bHGyr5j+6skMhzMCqgjDOs2quaVz9JWDiNz0jYFdUh++HoiwK5jYGtzAezP3bAvGeYodQbPbrkiF10hYVXR5u56v4HVZ22qtj3NOdpqXGB4zPCw1H72FVGW56nhVhkLuuM/srySRn5WDlY7TYuIJ1TWsJC9ulqrCvaRKPEV8QTpAKt3s6Wq+hjOitX1F8nq2B/mrYpvIL+Z9q4T/ALVw3fauMd9pXDd9q4T/ALV/M+1WRzeQVkD/ADV7RfN6sgjGkrFENDVx9WgBX1IlPiVZNelXkT3aG1qyjka1iwkkbPysJK92ixVuZGOuQ/uqhKD1MCwMBPW41Kx7Yx9IVcj3PPWa1g4H1ZzYEDPMG9TbVW2IF2d1vuJ+7YF4zzFDqDZ7rCwscc9Vqwbnx/lYN7JPwr+jv7hWsxV5SJO81q0sfrNWEowOq5XzJG9yvzGdeNWfw/c6pXt2NVyvZ5BpqV7SvNivZozprC4UR8S4LD4lxH9wXw5+4L4d3mF8M9fDO8wvhz5hcR/cFwGjxLHEPEr6aIaK1fUryYr6eQ6Ar67Os5W7x4n1q83oH6I1eiR3csHRu9zlZvbNDVfUh/calnKvKPIeuqpYRzI++tYWR7z1WBYOBgOfGfdz92wLxnmKHUGz32Eja/WFa4i51TUryWRum1YOdjtYVKyNrtDlbRpO4Vq+Y5ukKxXs0g0OKspMnea18R/aFw2nwrFEfCrYoT3FcTF+VxEf5XER+a4iNcTF+VZFD5FYoh4Vw2jwr4j+0K2kydxqV9PIdLirSr1pOgKyjSd7alxQbpcFfzRt0Wq/nkdosXFXWsVg4mM1R7+fu2BeM8xQ6g2clvomHS1fCxdzalxFWhxWJ48SsfMO8KyeT8L4l32qylH7F8X/ANf+18UPs/2vi/8Ar/2raUfs/wBr4l32q2aRWvm8x+yxSHxLiK9LirKNH3itXsMY0NHJp+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzBvkrqht3IdQbOfZ+7YFdROsytOIqoXsuVh5dW6154LFvkrqzkGbch1Bs59n7tgW/RuqmDiKjiKtrZIw+SENIIbLkdkdyzIZXcFqLnEvkefNCakgGXI3I3ch1Bs59n7tgXjKvrJBwXIxyio7UKNSDf8AyPz9XKnSvyYhnKMkhrc5CaYYc/27sOoNnPs/dsC8Z3DG8W/K7MjHIKnNW9yHDM/uGflJa04KOwfuv4uQXo4v9/Yh1Bs59n7tgXjO7dMGGZi6+pNlZY5pTJWcFw5O4jhvvWpkLcbimxsF60VDcO5Af6bdnPs+kbEeqQ+xvjReS29+VPortZvJ44eg2vzUs5yXo3TuQOHQA8ufKziUsvScV4z7Dzljv1DJ9VvJ59NX4QPTcT6exNFka41aF/DSG8eb05jz5/Dt4yQW9Q3IRlIuj3+w9h+YEbmPk1I11F37fYbOMUgt0jcFHpTrflecunnrI6U8FidJIa3ONqjhHzGpADEPaxnkzz0wHKSPKx+32HR/NjbpVRxoPqvTlQinrkjz5WrfInhzerncx0ep8nSyBFziXOOM7hpbx1M9maTMwprBjcalweTR0gfKbkoNdwZb3vyez/FxCw8YPVFsrN8gdw2oUihu3+A22YwruF5aUG0ptwekMSDmODmnKOcyHOupOg1Fte9x9BquYm2ZXHEEYKM67/8AJN0uodSqPFNteUGtFQGIeyyjjG81nQmH5Y7/AJPJCfmFScx1j2FB/wA7bH6fYqNoRmhbXAf7Ve30Z4TEZoryTKRj7wiXNuo+m1VwyluhXNKj8TFgZWu6svN1ZsVTDvrvoxeaIad6Zmb+6uYmOe7qW/U+QVC25Bs81/DURu9wYrLLpXLLGjhOzIRxNqGU5/ZdI81NaKynzOy4hmCu3C/lt7snKP4uMWt4Y6s6EmNhscM6bIw1tdiPsVHEjLRBXnj/AGV3GS14VxSKon9L5VdXNw4/MxVx1TN+nH5K2trh3Kov31uZ6qmY6I58YVcUrX6DzTbLdnMy1VQRBvW61YaVzurIsFESOkcSBpMl0ei3Et6iaC/oM9VXI69yNGIIPfg4eln0IRxNqaPa/hojg2m+Ocq6eMCzH19XKaiKwt9iGAcftVy+t0JxjMg9hBaco9m64uXpDLpWEZe9MYlVG6tnQcg2XAu68XmsIxkgyFEwSuYczrQuL3wZ2WrK0qyYuGZ9qw0A0sKtkLD9YWDka/VNfMGEkYzWNStnB1bVgYHO63GpXrmx6oWFle7SVgYnO66lXPIGdTbVXvd27O+1XN1dOHysRazBMzNx+auIWFx6kH0k747o5PbdRqM7qc8eiZA01F2VNijFg/PKnxkcJpG5ZfRnhMW+QurGz2anCsHIUXUc707NkWFjvekMSwMpaM2RVUmLxM/ZYOZteY2FVSxsfpCvLqI9RWClY/TYr+jv0i1ZirykP7zWr4Rv0hYSjnwuVu+M6y1WUlnfYryVjtDuRXzgNJV9SYh4lx9ehpV6yV3cryjeblexxN/K4+51QFfzyHS7cqjY5x+kVriwwZ3lby5wcaq6wpXyRtc4OsLhWsJKxnVWqqPGXnpOsCv5SG9FtgVzDGXnqQdSn+Bn7q4iYGt6vaLnuDWjGSjDRiRHld0tyvotJ5ZMzJdVjvRnhv7k1PaMY61dxPLTtQjlqjl/B9sm43t2diriLZW+RVUjHMP1BYOd4GY2hYaFruttivi+PWCwUrH6CsJEx2sFxVzqlYOkPGsK00Ola66zKpjS45gFU4Eady9e4aCrKTL9yspLu+orhtOlq4MR8Kthi7q18OzzXwo+9fC/9n+l8J/2f6VlGb9ysgj/ACrI4fI/uv5Y8K4+rQ0K2kydxqV9K86Xbl6xx0BWUaTvbUrYw3S4K/ljGisq/pJOhqvt8dpKsozPFapi0ANujUBmUf1Vu3JeoDYjHHK5rTjqKqaC53Ur5u9NzvVclczuuwK5Y0NbmA9uuR1bsjRjKvjcx5GBV8GIY3lCjQC8iFWk5VLOcpuRyxlJb8t65BrjVHJen0Rkjwc34KuJmFp2oNkwseY4wsE++ytOP26nNBHWrIzGc7CsDM13U4VK2BxGdtqygq8pEg6q1fFkms1YSjfa5PmdlxDMFv7hfy4tVVOaHaQnymjR3WIVWWprG8JxqCDTDWRlrK4L/uVkkw7wrKQ/yVlK/s/2viR9i+IZ5Lj4/JcdH+VbSG/aviv+v/atpLvtVs8n4Vu+HS5cRXpcVZRYu9tavYmDQN2/kY3SVbSY+41qwvfoasHRidZ1SvGxs7q9yKPotA3JC7E++CkbO26e20CtVRsawfSPcXcrw1vWiyiC5HTcvmfI46SUJKZ/+Y9U6SoAMF60InG95/Kjh6It08sdG/guFRToX42/lXDzho8fWFcSsDm9aL6KbodA41bdMe3uIVzON9bnyrByX3RdYfc1SMa7WFa4i51TUsHO9um1Oe2Rjw22rKgSK+pMkj4LhZuCjjFHadKD2Gpwyr4g94C4TDparWQnuKtgj81bRh96tov9/wDpfDH7l8O77l8O77l8O77l8M77lZRT96soo+9WQM81ZFCO4r+WNDVx9WhoVtJk7jUr+V7tLty8hkOhq4gjWNSvnxt761hKQTqipPidjaak0k37b125vo4UVvco5sgNuhVj2rqaQMHWrmis8b/2V3K8ud1oOdgo87lgmX2V5x7m9MOCj/JX8U8XjODp5ddsGGZi6+pCSM1OahJGdYZtyqZgOZ2UIuozt8HRNhVy9pa4ZCqid9ZmeqpK4XddoV0xwc3OD7o3Iwb75qNEefqZuMpTRjvXJkdIbWx9mOq1cF40OVkso8lZSXfarKV/1/7VlIZ5Ljo/yrJYfM/suHD5n9lwofNcOHzP7LjIfM/suOi/KtnZ5K2lD7FbSj9itmlOipfzDpcuIr0uKso0fe2tXrGjQPZbSmjhXrlcHgS3vfk3C04jjUkJ+U2Lezw4r3uyexVvl27My1EQsEQz4yrp7i5xylAuG9Mzux+SDg27k6Tt00WA354bhk6kImYvmOYJkUYqa0cvdSqOL7525+tCSM6RnV1HY4cJpxjduZow8daJo0tz9L8SwkRuekLQrqKRzD1FVTMbIM+IqpxMR+oK6Y8OGdp9tzQMI2+YmyNsc01pkzcTgpIT8wRBsc0qOXKRbp5Q+F3zBFpsc01FMk+bE7TuMpLcl65NrN4+9KqM10czLVVBCB1vWFlJHRyKqKJz9AQNIkDB0W2lYKMXXSNp9gwUY4T5n9FCNlrnZVcNteeE7PzCZ6ML/wCZmdB8ZLXhXDqo5ujn0ezfRBrukywquCYHqesJA4DOLQq2Pc0/SalxgeMzwsNAdLCuODT9dirY4OHUfY3xowctvejRXG9fa3TuCYC9lH5T6M42Ptbp5SKQ0XsmPSjC43suLTuSROxOFScx3CaaiqoonP0BVyuZEPMqtwMrvrQa0ADMPYLnkBoxkoxUWsMyvylb3ENJzK4Za48J+fmPfI7ybPkdpVxK0tcEI6VfM6eUIPjeHNzj2sLAwnPiKwUr2abVeXEmg1LCwvaM5Cra4g9SvaQ/xWrCMjf+FhKO8aprT4i8tfjbdNyoOaaiLQUyYYzjHWntAv23zUyRuNprTJW4nCvkd/PG3S5cddaoKvIpHabFg4GN1jWuOudUVLCSOdrGtBzTURaFHNVVdDckuMwutKnPyVirT7V+6t/QGNXxuY8jBiV1wIcrv2W9xNqGXr5l3uZl0Nikha+6Dcqu4Xlp2oNpGCfn+VVg1j3B3yCNxz1Wq9D2arv3WCpHc5qvQx+q791bRpO4VqpzSNIT4q71za6uvceBwHXzUIo7gtGK6CvoojorVtGB0OVtGPc5WwyfhcVN+Fxc3kP3WKX7Vil+1cCbyH7ripvIfuuJl/Cso7vuVlFH3qyCP8qwRN0NXH1aGhW0mX7lfPcdJVivaNKfCrYw3WcFhZ2N1RWr90j++pXtHZ4rdqe/pElQDO2vztVakl6TiVFndf8An7F1NIGosot43pHGrlgc95zISUu+PQHqqhi5mkmPyhdJ7j5poxtcBb15dzAyEDonEg2kN3p3SFoV0xwc3OD7tjui9Q9dY/G5DL0XVJkBfc3WWpWUr/r/ANqyaI6a1xkPmf2XBYfEuKH3BcR/eFxH94Xw/wDcFxH94XEj7wuA0eJcKEd5VssX5V9SgNDFfUlx0NqVr5j3hcRXpcVZRou9taqa0NHUPZnfmYUAE1gxNFSmdlIuR3pkYxucAg0YhuYWUA9HKi2ituB0nY0XSOLnZynUqrBt8ymy/LicM4TXtNbXCsczx0YZb5yuzwYr7vyIxSdxzLe5RoOdXE9cbskrfUK7ud8iySR2hXUUjmHqKApDA8dJthV7MAei6z3M3Vb+VC/M8bkv01FQPzPHKHjpkBQN+sbkMAy3xQlkcGsiF1W4qqOuV3ViVTXb0zMz91Wce5dvBEAy9JBgAuaqqk8DISFRuzbs5nkldlOLMmu+aS+3N7lGg5lWb6LI8K8dWzKwqqRghnPcfPKiaO8SDomwqqWJzNIWCmcBmxhVUiEHrYuNuDmfYq2uDhnB9mWPpMI3I5Ok0FTMzsKrTX9IV8ngjzklB3QaTuSZmXm5dCItZ0n2BVXe/wAn08Afuv2QkpVbGZG5SgzfI4wMlYC+Kh+8KSrpFUbsxzPLrFUbsxu1OFY60X0Y727o5FczRlp61VdXbOi9XEw3snI+0K6Y24ryxmxYGRrxmNhWEgeOuqsK6je5pztNS4wPH1hYWj97SrXuZrBYOZjtDtySLoOIUX03u5JH0XEKA/TV5WcjrJqV/SI+41rBte/uqWDhYzTag6Z1ZGKxTyaAnyH5ASi44ya0wQUcST1WvOdYWSzojEsGypnTdiVzG3+IpQxudiasJKauiLArAuA7y3KPqDmeXXKo3Zj2S2Roc3MUXUd+9/SbQsJEbnpC0KuGVzNBVU8YeM4sK4y4OZ4qV06KN9fzD91g5Hs/Kwcsbx12K+o7/DaqnAjSsHNI3Q5F73XTjlKnh0OG5OM5rW9Ty3Lg41WFfEs71ZSYT4wrJGnQfbxhWyxjS5fFQ/cviW9yse52hqvYZDpqCvKMBpcr0Rs0BX1Jf3WKtzi7SVg43u1QuKuB9RWGpAHUwKWJldyx1V8i7pPKm1Ds3AQy4Z0n2KuXDP8AqxeSEMRqlf8A2hb3E26cVXKN+f8AVi8lUxoboG47SqPqDllcsjWD6ir1zpD9IWCo4Gsa1Y9rdVqtpMnc6pX0rzpcrSdxjA43L66x3bs2udqo+oNyuWVrNJXGOOhpXCePCrKQ3xWKtj2uH0mvcvorl3SZYq4JQ7qdYsLA8DPkVcb3MP0mpWubIPqCw0Dh1tNa48N1hUrCyQeavqMzuFSbLACL6oitMHTBbuNd0mIiKNz6sdyFbR5RpYVa0jSN2wrhu81w3ea4Z8/YsiedAVlGm+wqyjO77FbvbdLlf0hg0CtYSd51RUuLLtZyrEMLOuoK2dp6m2rAwudrWK9LYx9IRc41uOMqLSdql1DuM0BVlSTHKbNCEh4yS0+zR9XlN09wa3OSqoQZT5BWP3tuZircSTnPuIO/Zuz9o7aqPqIqu1z3KyjP8Vi4j+4K2jP7rV88bvJcZvgzPtVU7TEc+MK6jeHNzg7mEgYTnFiwUr2abVeXEmg1LCQSDrqVYNR6le0mTvNaMMpa4HLVamSD5SCg5prBtBUEnWQr94a1zSKyVeyMdoO5awHSFxMf2riIvsC+Fh//ADC+Fh+wKyjQ/YFxEX2hcUz7VYAFa4DSr6kRDS8K2kN7rVZvjtDVeUdx1nVK8ZG3urVtIcNWxVvcXHrKwcL3dYar65jH1FYWZ7tWxTRs4LXVBR6TtUuodyPVCfVjfeBRQ5CbdHtUfV5OXSODW5yi2ituj03YldTSF+n3cHfs3Z+0dtVH1UV4D7FTmhwzELit7OdlirgeJBmNhVm+QvQZS21fW1BzHBzTlHsYWJjtIXFXOqUTHO8abdyHUGxE9FwO7Y4jQrJ5B4ivipvvK+Jk818S9fEvXxMnmviZPNW0mY+Mq2V58W5YCdCvaPKfCVxFWkhXz4296wlIJ1Wq1r36zlg4I29dXsUjXKZpKl1TuR6oUEWclyc/oM9g7lH1eTFkNUsv4Cupnl2we9g79m7SO0dtVH1U7QvAfbuJWBw61d0Q+Bx2IgVt6THYirL2XKw+y7RuQ6g2KXu2qjdo3ar5gOkK2jxHwBfDR+S+Hb5lcR/cVxR+4rij9xXEf3lcR/cV8MxfCxfarf4ePyC+Jj7lx/8AaVx/9hXxA7wVe0iI9V0rPZpGum6xUmqdyPVCjzb36lUg6vr7DtG5Bo5IZJXVNCLI8HFmyn38Hfs3aT2rtqg0J+hHsz7m5lbbkcMYQkaTcV3sjUIZyBNkPS9h+g7kOoNik0jaqPrj26yagqt9uzmZasDB3vK4251QsJK92kqoBWUeU6GFfDSeS+Gk8lbRZvsKv2ObpCrjkezVNSwlUreuwoNBuJD8rt2kayGsVJqnci1QotT1VJGr6+w/QdyDR68jvr6TIwK7ldoAxDkEHfs3aT2rtqg0eqk1Sndmdo90WuALTjBW/wBHr3rNlat4mOGbl6W6/VO5FqBP0hUfXHs4aQA9HKqqNHcjpOtKrmlc/SVgoXuGfIsLKxmi1X7pH99SvaNH3itXrQNHtYSBlecWKujS1HovVxMy5P4KENKfdR5Hn5VWFSNZDXKk1TuRagUOqqT4fX2JNU7kGg7eRXDKnTHJmRe81uOM8hg79m7SO0Kg0eql1Sn9kdo93UcSbPBWIya2nonMhIOFicMx3JNU7kWqE7WCo+tumSV4a0Z0WUYb23pHGqmhz3nvQdSH72OiLSr2IOd0n2+9McrA5pzoxB10MYPUhWcTjUqRpXjKfoO5FqDYoNBVI0D2JdQ7kHi/yPId7jtnP9qLnklxxnkUHfs3aR2hUGg7VLqFSdkdo946KQVtcnQzGphNy70O5Jqnci1QjrBUfW3bqV1eZuQIST1xR5spVzCwNHIB2YXjKn0+i8ZTtG5DqDYqP4vRT6o9ibUOzch8W08gstmdwR6ovea3HGeRwd+zdpGuVB4v8iptQ7FL2fr73wBN0KXVO5HqheMKDT6bhTNI5EOzC8ZU+kbEe0Kdo3IdQbFRfF6KbU9fYn7N2zch79vvzK7uGcp0shrceSQd+zdpGuVD4tpU3ZnYpdT1974Am6FLqncj1Qh2gUGk7Nx2hR6w5EOzC8ZU/dsTu0PonaNyHUGxUfSVKP6fr7FIP9J2zci0nb74ucagLSVdDi22MHIbyCR2hpXw0nkvhz5hfD/3BMmlZcNZnOOzdpGsoe/aqQf6btim1PX3vgCboUuodxmqE3tBsKg79m4/VKi1xyIdmF4yp+7YFJ2p2BHRuQdm3YoNYp/ZHaPYpPZO2bkek7fffwcZ7Q+nvbljS45gFawRjO8rCzvdqipcQHH6rVeMa3QPcUjWUXftVJ7J2xTanvfAE3QptQ7NxmgKPtRsKg79h3JdUqHXG3kQ7MLxlT92wKTtfQI7kHZt2KHXR7M+xSezds3GaT710px/KM5Re41uJrJ93WxlTOk6wIGd5kOYWBXMbA0dQ95SNZR6TtVJ7J2xT6o974Am6FNqHZuN0KPtPQqLv2bk2odig7Ru3kQ7MLxlTd2xSdp6BHco5/pt2KLtPReA+xSezO43WPvd7bxcVnf7qtgqj6bsSDnDfX53ft7+fSmaTtVJ7M7FPqj3vgCboU2odm43Qou09FHoOzcm1DsVH7Vu3kQ7MLxlSaBsUvaem7RuybsUfa+hTdU+xSNQ7g1j7x7wb83rdPuRHEwuccgQfScI/o5FUOQT6fRM1iqT2ZVI0D3vgCboU3ZnZuN0KHX9EzQdykH+m7YqN2rdvIh2YXjKk0DYpe09N2jdk3Yh2g9VHoOz2KRq7kPXWfz7zehwYrO/3FfBiyuVxE3Scp5FPVn9EOpxVI1CqRob73wBN0Kfs3bNwKHWTdU7lJ7J2xUbtByIdmF4yn6oUuv6btG7JuxeMKDv2H2J6yBWLEAMaZGPlaB7uSY/KESbSfbEtJaWx5G4i5BrQA0YgORz5MWxXTbWHhNzqaWI1tLFSdDfX3vgCboU/Zu2bgUGsUNQ7lJ7N2xUfXHIh2YXjKdqhTa+7RuybsTtYKDSdm4XPIa0YyUWUQf/AGO9FdSvc85yUwt4MZDnH3kcA+c1n2xSaS2z5WH15Lv0Qwzf7tx7GuvXipwzqk+H1974Am6FSeyds3AoNJXgO5SezKo+tyIdmF4yjqhTa24QqN2bdik0jaoNKupTbkaMZVchqYMTBiCNIkvIR8x+bQrE1p4x1873kpyMvB3e0KVO29+Rpy9fJ3UuBt7/ADANu5W1xGhXtJk7zWr64fpasNR+9hXG3JzPFSrY9rhnaa/ceAJuhUnsnbN2j6Sj2Z3KRqKj63Ih2YXjKOqFPrDcdpVG7MbFN3bU2VvCbiV28l73L+Jp9VQtuDiGlC5vYWWMav4uUXo4sdef3j5D8oJRJxn2d+lGBbk6XKTSaOLz5mD5dCumgOGVrsRV02jsDvmbiIV7vjNBWBpAPU4LiboZ2GtfPG7yXG74Mz7VVM0xHPjCumODm5wfZ8ATdCpPZO2btGGt6J3ZnaNykaqg0+nIh2YXjK0sBVJc4gCsWlXMA312fIq1R+zCkic8B7qqm5ce5/FUktElVdfRVwy9hGIZ1vklkA/uQY0VNbYB7x4yvIb7IjFjRwnZgmxsFTRiHKjNRRU7LHn0K6YSx7UI6RVHJnyHdqc0OGYhcVcHOyxVwOEgzGwqy7idmOVBlJG9u6QxKsGsHLu+AJuhUnsnbN2jeL0T+yO0blI1VBpOzkQ7MLxlN7MeqqyLBRmrpHEhLTpro9HJ/tFlFbcDpuxq8a+V5xlB9Nlu5cYhYrp9jRwWjEEJZr2H8uQYwVNGID3sEek+wGtFZNgCbH85teevll1wJekFcytsyOGIoMdhIuiciwb77oHH7FxMwOCL6KbtvQONXHy12xuV1E63K3KNzwBN0Kk9m7Zu0bQ70Uh/p+o3J9HqoO/YfcYSdg6q1Y9ztDVewynTUvhj9ytov/Z/pW0d/mrd8bpar2kM8VirBr0bg7MLxlA3VxIPmqrQdSXh8n1fsriisuB0jjVl3LIe9b9/yEoa3og+q3n/AI+IMb06l80kju8lCWl2u/8AHk7/AH9XRYB7H8Y8dUf78uLJGhzTkKL6Ia/6blU4OY9vcrmcb63PlWCkvuibD7F8LmTI8IOrLT8r24irh9TJs2fQvAE3QqR2ZQ3KPoKl1PXcn0DaoO//ABPsVyytZpKwTXynyCvLmIdQrWEme7qJVTGOcfpFaso7hpsX8saXK2WL8rjovyuFEfEuIr0OCwkT26Qq45HMP0lC7uZR1hCYNLb2qpb2WufJdE1BVMqib9ONYNjnnKVvv/ITho6IK3qgQCrpFXczy4oOdgo87lVE2+yvOM8gnPXV+N1kLfmKbGwVNaKhzBczRh2Y5VdUZ92Oi7Grl7SxwyFVF++NzPVUtcTuu0K6Y8OGcHcMcjQ5pyFb7ESYq7HDG1Nkk4Qbc1503Qp2xitxbi3LKS/vtTd/fdXOKxTanruTeHaFHoOxXT3Brc5KqiDpT1WBVNdvTczP3WVzj3rirgZ32KueUu6m2K9o7a/qtVTQAOr3GEgaTnFiro8pacz7QrYS4Z2Wq6lLYW/VjV+80mTMLVvdFjZAwYqrVXI9z3dZQLm70zO79kHVXcnSdyKkH+o7bumkuF8+xujmO5lja8dYVdHeYzmdaFfREt6TLVdRvLDnBVTyJR9QWFjfH+Qrls0b7r5T+ydvcTjEbWlttSqZLIzqBXG3WsFXNQqM45wKir6iyx6kte1WOpTdIaUQ18l07hOLVxp+0qSKJ5LzVVenOt8iNTldSyOeesq9iuW9J9irneZDmFgVUUTWaB7zCysbpKvLqQ9QqVUTGR/krDSufpKwULnddSrpMtz9LFg4hX0jaeSPOdx3GRNxuNSbG3gtFQ5mwsLCc+VVwSlvU61cWHjOw7mDne0Zq7FVKIph9bFhv+OaOuN1Sx0iH8rBf8k0a4WDpkTlZJCe8rhRfcscX3L/AORK1rfotKwcQuukbT7m+e1ukq2kx9xrVjnv1WrB0cnWcrwRs0CtX9IeeqvdZO+aprq70BWQhxzvt5PHE7E6QA+afE7G01KSkH5b0c1O0q6ljrddkVgrBzPbptV5JG78LiCdU1q/hkbpbuXsr26HL4mTvK+IP2hcNp8K/l/auBD5H91wIfI/uuDD5Ffyh4Vw2jwr4j+0K2ky9zqlfTSHS7cvIZHaGqyjuGtYr98be+tYSd51RUuJuj9RrUoYxrRcHgircg8X+R5RD2o2plJaLDeuToMT2GvTzU7Sjrn2b5jXaQraNH3NqXEVaHFYnjQ5WSzeYXHSfhfEP8l8Q77V8Q/yVs8n4Vr5vMfsv5h8S4ivS4qyixd7a1eRsboHtS6h3IPF/keUDqn9U+F+JwQJFsbqnDOg9prabQeaXaUdc8pl1DuQeL/I8okryTHbuClsHU/91/CSG0Wx/tzS9jxU4G1b09t1ETkxhXcTw5vVyh0EFT3kVE5G7kAdZYT+eUTddR/Cif0mgoscK2mwhWE3pumOzpsrcfzDMeaKnip4xPGMKqRtbMjxiV3E8td1INpTPGz9lXDK13JCHSVv6DbSi1p3qLotQawEuOIBCWkgOkyNyN5S13SYoD1VblQ41trCr+vezY9qrFo5oqIrHWrqjHenZsiwsRuekLQq2kg5wuM3wZn2rDwub1ttV7SGjqdYqwax1e8rKvqQzQ21VQQl3W6xVOkuW9Flm5XIN5Z9WNVRMtyuOM8qhmzEtT4+g7d/i4m9oBtQokx7MnZzXWYrh2dlirgmDup1ivqO/SBXuVscWnqKvaS/vtVu9u0tV/BGdBqVtF8n/wClbR3+a4iT8LiH+avaMTpcr2jNGlyvWxN7l8QRqipYSR79Y17l5C6rO6xVzzAdTFgogD0jaeWS523yfH027N2orfI+JcbPp6lvMpwzf7hzbhImP1guKudVywc726RWr2kMOkVKze3aHLiK/EF8M7zC+GevhnL4fzcFwWDS5X8sbdFqv6Q46rala10msVg4WN0Dl7mOxOFSYX2XD7l2w+w6KQVtcgWk1Y2PCuXWTNxjP1/pouGKQXShfXbVUdPsOikFYP4QviCLWSDKqjezDG39v0y2UY4z+FJRifqb6+yYpW1tP4QIJzseEI5amz/5fph0buC4VFW44nVHrQcMR9kxytumlb40l0VdjsyENLOiT9/0wykjE+9dpW8nhxWd3tFrgCDkKMtEvm/+PKNC3t9b4ejlGhXcTwRs91dMcHDOD+jHwuy4jmQLvlNy8IEYvbL2YObPn0rLG/IRiKuKTVG/pZCqx7ZqNV8K1dMtYeE05VvkR0jKP0YKUwWOsfpX8M838eLrHuCyVgc3rRfRXXQ6Bxq4FYAxxvQa870/6sXmqx7J1gqQ0mp7arl3mug8Y8zgq22PHCbm/RbopBW1wX1xn7gmzMxO9zVMyvM7KFdUd2+N6JsKuQ5zM7HKqkRXJ6TFgZWu6su6dYKk+H1VxILcjsoQtLT8r25VcPqbMMbc+j9F76wYWP8AIRilOCf+D7u5lja/SFXBIWHM60LiroZ2Wq5EzxVkfbtWEgY7QalvQje11YPUqT4fXcMcra2lXQrLK72QIQ0ggS5HdLl1s0Y0uXxUP3hVfxUX3KylQ/eFeysOh3NJpMQwbuEMxQospvxwDnHvapI2vH1BcWW6rlgqQ4awrTq3XT3YzuljwC04wUZIq3QflqEFLdqyH15RXNK1mkqqFjpOvEFeNjZ3Vq+pMncalfPLtJ9q9e5ugq9pL/Ea9qv2Rv7qlVK10R8wq4pWP0HmQseK2nGECwm5rrjeFU6pszcY9eR1HEjPRRWz5mZtCEM9boch6KDmkFpxEcku5n3I2otgG9Nz5VWSXOOdWQlozvsVU1Ju5OhEPVXoq3LxjnaArKNL9q+Gk8lbRpftV8wt0jcvm1jqNSqo9Jqk6EgqV9CSM7bVW0lrhlFiDaQN9bnGNb5E8ObzG6KQVg/hC20GtjxlWaQcJvJDPRRU/wCZmdXDwXRZW5kJInXTTyLfHWuPBbnRkldWUHz1xR5spWCjAPSONbzHWJHjhZggxjS97syrpUnhYryjs0uFfs1FX0DQc7bFXRZK/perlwLHtPki2TjWYznWFjvukLCruKuSLRaFdxOqzjOhKzvGY8xmOTuOZC2pw4LhlVyb2YY2/tyQyxXs34ciKst/G5b5EdIzchc3JGKgjS323JqYN2s4iwXKfE6yV/BOf3UbGVGRld0RsT3A3oZbusniFTXmogZ0Yskg2cyGOVtY2IEE1V1skCEc9UcmfI7knRlGJ66DxjzOCrbZIOEzkEhqsffBOorrH13TevdsslbwT6K4kaWOCuX4Zv1Y/NYQPj7q1ZSY+81KyRh0FYwrZGDSVfUmPuNawTXyHyCqa7em5mfuhHEwucrkWvdwnbrKM20tN07qQfVZGCeZSyRoc05CjLBW+LNlat7pFb48hyhXcbw5ucciL3kBoxkoNjYN7bicRaV/Ey3tbag3kFlkreCfRXLgWPafJCOl2/1B6q6ieHDq3LmaMORNHm8L/wB1bA46tqvmlukexeMc7QFxBbrWIGkTV/Sz91cwxho6ty6lkDB1re6JW0dM40GMaXOKuMbza88zmSj1RyZshXzRu6JxFXMtUUnWbDyAySuqaFcisR13rAhNSRXLkb0eRYRtTsjhjCunVOj6YV1G8sOcFVSXMo67CsIyRn5V7SGeKxXr2nQdy2GP7VX/AA8VeoFZFGPDuXz2t0lX1IZ4bVg43vPXYqmXMQ+kK6keXOzkre2uDarSSrmJtuVxxnmm4mYHBF1HO+szZVcVktHyPVTzvT8zsXn727kNuRuUoWEk8FgyK7fU6Y5c2jkkmkbVFG7gucAVXBP3PC4m6H0mtYRjm6wq3L2aQaHL4mb7yvipfuXxM33lX0rzpduYON79UVribnWNSrpE3hYoGwtqrBrtUup682YWOs9IY1XRzvrc2Iq5Dnx/Q79lVSYvExXk7a8zrPc1cKU8Fi6bzjzNCqba88J/JZNI2qjdoPYv4I3aWhfDM7lxH9xXFH7ivh/7ivhmd9qvIY26G+xR9BUup683XMjGvGYhVwvdF1Ywr0NlH0lXN1LF9JV9cP0hYWj97XK7jrsxg5PYMUV9N+GomvrfI5b3E3Sc/I63EDSr6kx9xrVjnv0NToGRPFdVpVG7Qe+o+gpzywuum1WFXwkZpCspDfFYsHIx2qa+bqnAEdavqMzuFS36K6Buqqq7FSfD67pgopvvmkzaFdvrbDldnQjjbctHIMLMxukq8u5NAqWCiYzTaraQ4atire4u0n2KN2g99R9B9m8pEg6rpcdXpaFfxxu/CwkD26prXHhusKlWx7Xapr5q8YVJ8PqqyagjBRjUz5n9JCakAiHIOkg1oAAyD32FmaD0RaVVR4O96vpi0ZmWezg4JD13KtY1ms5YSkNGqK06YSvc4VKjdoPfUfQU+N7nNqbXYryk/c1XpjfoKvqM/utVTgRp9msK9ncep1qw0Id1tsVW+3Dsz7FWOZvGFS5JHBrRc2nvW9x1thzdJCelNt+WM+vvayah1qqLDO6sSqMlw3Myz2LyB1Wc2LDTBvU0Vq+a6TWKwcLG6G+xJpG1UbtB76j6CpdT19ip7Q4dYXEBp+ixYGc6HhcXvgzstVTmkHMfZwUpb1ZFc0plz9bVdxvDm5xzJ4wt7ZWbo8EZUJp6jNkHR96WwYV+f5VXNJWMwxbtUMZd15FXSZfCxYKFoOc2n3EmkbVRu0HvqPoKl1PX3FUsbXj6gq4XGI5sYRJZdM6TLfZuon1ZxkKrFkg4TeYzE/EcoyIuF+8/MfeVyvtyNGMq54EXQHqi4C9GN2QblxCy6OxB1Iwr82RVNAAzD3UmkbVRu0HvqPoKl1PX3ZJZcP6bUXVXcfTbuFzBdVY6sm42VmNqbMzE78c3XLanTH5c2lGSRxc4o0mnHe4miu5yoNa0MhbwGDIt8lrZD/khHEwNaMg946IvF26qpveqN2g99R9BT98eG3TahX70y0QXL8seQ6EHNJY9p8kZYbmGlN4bRwSjHK0tcEWSGqKTLmPNtyy2Z2IZutZXyPPmUJpr6b8NTaK02NtdpVb+KZwutAAVAe8NHo/GfM/Mi55LnHGSqN2jdvvoG/SbdwRzOL4fyEHtNbTaD7w0uIX7eGM4TJcmJ2hVP8LxjCuJBZ8rhiKFFndefI45Ormt0z8Tfynyv4Tit/lGGdk6I3Jn5C8qOy198feSyjG1tiDRwnGpSRAB07m8PrWVr2HyKDJDcT5j82j3l3K6rMMpW+OsGJrcykknjrbJY2tFnyG1qkgPyGse8INoKlj6LiFAcwqRik7jmToX4x+VvLzhY/yOam0YcFlp0rfXjBx/k7s7MgeVGAbWXp95LEMbm2IEcJqFoE2Vi32Gpk2X6kWSsLXDIVVd743M+1YaN8Z6rVe0hnealeuB0ezfzxjxI3BdIeoIiJjYhnxlXT3FzjlKbNSRcx9DKVdSEMYEZaqmgVNCknPzmoe8JNgClk6TiVAPpr89zf2jCRfkJkw+XGOpAjEeaZJek4lRZ335Vy6aMHMXKsGsJtKaLHWO0qp3FP4XUgRaD7w0iDjcrekqnAse38ICWqZvXjVxOKuqQequ6HSBV12hcTdjOy1VPYWnrCsVk8g8RXxM33lW0iX7yr5xOkqoK8o7+8VKukTNYMzbVY9rpM/CKIo0VX1PV3M8ud1oSTNLIfyUGtFTRYB7w0SM3zuGcwTIsmN2hVDcqKli6LiFFnbe80SEY7k7jKNAbmNrQC4ZdwOjfZlacRRsxip7DkVRtjPBct7krfDm6KEkTw5vV7yqZleY5VXRpLodF9hWFge0Z6rFW1xB6le0h/far7en6zVhf+PoztAqVv8AxjO6Qq3/AI0//sVZ/wAY3vlKvP8AjYPFasHFBHqtXH3OqKlhJXu1jWqo43O1RWsJVC3rtKDrnfJB8zvemKiG6dlkyDQg1gL3uKqxyu4Z9ifu2J/aHYOaJR9B3GQsxuW9RsFWWzGjSaO2oDhsGTrTZG4vmGcK0B8Twi9mEhz5QruF5adquaSN6dnyIOYQ5pyj3t/R4z11K9D2aHK9pDhpbWr2kMOkVKyWHzP7LhRfcuHD5n9lbNH+VfUryYr58ju9WUdh1rVU0ADMPekXV3J0Gq5JuI+g1XMTdJOIKy+kPCd7M0gxF5qUnaeg5ol1TuSuyhm7e8W+1v7J9FcfqZ67l1Fgn9WIrCx3vSGJVwyFvUqqTF4mfssHM2vMbDzBXLI1g6yqoGGQ5zYFU6S5b0WWK4iYXO6kH0s//W391cRtDWjIPZdUcI+9buSdr6DmiXVO5Nq7rg0YRl81MlZjaa0yRuJwr3a2jen524vJVsqlb9ONXLmkHMQsHO6rMbQsNC13W01K+c6M/UFg5mO0O5RW97Wj6jUuOuj9FqwMB0vK424GZlircaz1q9iLR0n2KukP3z6W2BXMbA1uYD2i95qa3GUX/ILGDq3JO19BzRLqncm1PX2JY8ldY0IxHHEfx7NUjGvH1CtVsuoj9KwUrH6bFf0d+kCvcvJ5B1XStkDtZqv6Ow6DUr+CQaLVa57dLVZSG99ispMX3hWSMPf7i1481fTxDS8K2kx9xrXGk6GlXscp8gryjeble72zQ1X1Jf3GpVk1lYOF7tAV/cRj6iq5pXP6hYsFCxpz5VhZRddEWlYCDveVxtyMzQraTN95XxEv3lWUmTvNavt7fpaqpoCOthrVwytsIyZ1bZC3hO9FKxoqaA0AeEKTtfQc0S6p3JdT19iGfwlFnTb7nCRMfrCtcTcn6TUsHPI3TaryeM6bFYxrtDlbRpO4Vq+hkGlqt3LFw3ea41/3LjpPuXGv+5cY/wA1a4ndvWOOgKyjS/auIq0uCvnxN71hKQTqtVoe/WcsHBG3u3buZ9WYZSi2HBR9WNVNBc45BaVW+qIfVjWElkceqxcTXpcV8OPMqxr2aHLB0gjWar1olH0lXL2FpzOFSlhJvG2jqU/d/iFJ2voOaJdU7kvZ+vsPPQIcoZTiDrfc1uIAzlccHH6LVg4Hu1jUr2CMabV/LHhXCZ9q/lnwrCQQuWEoDe6oq2KJh+qKpVxxQP1V8MxfDNXwzF8NH5L4WL7VZBEPCFYwDQPc71HfzZsjdKL5HFzig+k4NnRyn9lcwxhvX7iHUU+qFP3f4hSdr6DmiXVO5J2XqPYpGpuBsw35ufKqmSVO6L7D7OEfW7ottKqgYIxnNpVckjnnrKwUT36ArWNZrOV9SGDQK1fUknQ1ce/yVlId3tV7SWnS2pWb2/VcsJBIOupVtJBzhAF++NzPVUtcLuvEq2kEZx7wwUc4X5ndFBrAXvcUJJL+bPkb7qDVKm1VP3f4hSdr6DmiXVO4/sjtHsUjsygFXR3b6MxsKuZGlrsxCvJSW9F1oVVIiLfqYjJ/EMqGTL5Itgrij/KuWguecyBneIxmFpQqiDznfaqh7nCwtJz4iq6NLV9L1hYiB0siwT7OicSuJaopfwfdbxCcMcvRQjYLp7l0pTwn+7g1SptRT93+IUna+g5ol1TuO7M7R7FJ7N2xAoRRNa6Sqs3WRXFOgGmqsK7oc9XfdBcXvjc7LdwSSYOH8lXMLAOvKffVEVjrRdR8G/N8quJWFpW90it8WfK1B7CHNOUe3WLZXcALK57z5lVutmdwjm6veUfQVNqeqn7v8QpO19BzRLqncPZn09ik9k7ZueAJ0jIy5rcZCumPLXZwalXLa5hua86k1iqPqchMcraxsVfChOJ/7q5dfQnGMyB/iofvCtpLO61WPe7Q1XkUpPXUFg6O0axrVjmM1W/uruV5c7rQpcov3cDqGf3tH0FS6nqp+7/EKTtfQc0S6p3DqH2KT2Ttm4dQKbWUlQyDYpe09FLrFUfV5EWPFbTjBUsLbWtNm5escdAVsDxrCpXzom6ZArgUuEOzWpsm/XZLquDUoY5BW04x3e+o2h3opez9VP3f4hSdr6DmiXVO54D7FJ7J2zcOq1Ta/opu7YpO09Aptc7VBo9eR0jSq6hXdlSR3ZDGGoNB3MSZV0go+09CoPF/iffUbxeik7I7Qp+7/EKTtfQc0S6p3Bqn2KT2Ttm47VbsUuv6Kfu/xCk7X0CpHaO2qDQdvI6RrIaxVI1kXujaXXZtIU1zZi2qPWCj7T0Kh8Ww++ovi9E/sjtCn7v8QpO19BzRLqncbqn2KT2Ttm4/Q3Ype09FP3bApO1OwKk9q7aoe/byOkaybrFUjXK8ZUvdtUWuFH2noVHoOz31GPW70TuzO0Kfu/xCk7X0HNEuqdxmqfYpA/pO2bkvh/xCk7T0Cn7tgUnanYFSe0Ki0nbyOka6ZrFUjtCj2hR63BQ642qLtPQqPQdnvqPpKPZlT93+IUna+g5ol1TuR6Ds9ifs3bNyXw/4hSdqdgU/dsTu0PoqRrpmk8jpGuUzSdqpPau2pvW4rxhQdo3aou09FHoOz30GkrwFT93+IUna+g5ol1TuQ94/HsT9m7ZuTd2wKTtTsCn0jYj2hVI1kNY8jpHaFR6TtU/aO2qHv2odoFR+1btUXaeij0HZ76DWK8BU/d/iFJ2voOZySah1p0NFtrsMh9NyGQ4muBPsT9m7ZuTd2xSdqdgVI1l4yp9PovGeR0ntCou/aptc7VB4v8im9oNhVG7Vu1Rdp6KPQdnvoNYoapU/dsCride5WnEVc8CXoH05lMkrqswzq03MeRgKwbamZXnEnNzGrcjd8zRcu3Z+zds3Ju7YpO1OwKka68ZU/dsR7Q+nI6T2rtqh79ql1ioO/wDyKZ2o2FUbtAou09FHoOz30Oum6pU7h0k2kROwhrvTlRa4Fr2lCGl90n78xmSTuGdb5IdAzITUkFsWRuVyDWtAaMQCfVwX343Ll5wUlh6uvdm1Ds3Jf/cif2p2BUjXK8ZU/dsCk7X0HI6R2rtqg8W0p+sVB37SmdqNhVH1wou09FHoOz30cDH3T2urNWRGXKGGrSgBa4qOIfI2pVSCpwxPGMK4lGh2dCj0g4L5XdHmF0jzU1uMp0hrDflbmCFKnF58jc/Xu3TBhY7R17lnBOJNo1JN5ia/NpVYUuqdyRO7U7AqT2hQ1ypNA2KXtPTkc/aO2qDQdqdpUGj1TO1Gwqj6yi7T0Ueg7PeGSV4a3rRjgrjiz5SriJtZRaHB1WUL+JeLyPg9Z3THKLDlzIxP7jnQokuMcWfTmBtEbrPVTuLZa5VDF7BpMIwZN8Oirl4rYcaD8cZxPCqY66Z0HYk5sjXRuI0jccndofRUntHbUNYp+gKbX9ORz9o7aoNHruUfUUfajYVBrKLtPRR6Ds92WRYWX8BXcz6zsQe/Bw9I5dCNDoFkf8x4+ZCNmL5jmCbFGKmtHsFn8wWsPWg4Vte0+SZMMuPTy+SU/MUw/NJfH2S1wrBxgozQ30H5ajVU6N3CjdiKLqFLvcmWKRWwOPW21b21ji/NUpGuxhxCB6TiQqT2rtqGsUdUKbW5HNrnaodXco3Zt2KPtRsKg0+ii7T0Ueg7Pc1yvtyNGMotZgoswxlXELC4rf6Y9rnDPwQjFDWyHLncriIaXZlvcY0nP7W+AWSivvU1H8Y/98uXUh39MqpBoxD2qijJQ++P9lWK2Pae8IMpY/8AsaNqD43BwOUKU53lQd+0pxGKS/U1HOuF4Ap9I5HLrnaotTco3ZN2KPtRsKg0nYou09FHoOz265pA3qyotozd7b0jjXzPe7vJV3SjvbeiMa3miMa5304u8q6mfXmGQIPdg4eln0IRxNuW+3E7M+r8KMdIEfjl1I1UCgR7i/bU/ptxqsi7j6bVdQyFp6lWqOP6YKjmHyGo6CoXZCbk96HZj1UzJJA0uIqr5HLrFR9nuUbsm7FH2noVB37FF2noo9B2exWSqt83x2ZlqIiAib5lVklzjlNpKu5zvMf1Y1VRm79L0v8Af7Kpz7lnQbiVzCwuQfSKpX5vlH7qoe4ibnkr/Cgsrt9OXTXRquhUNyPpMvD7qSVrd7e0E3uI7kDc0bR+FNGcrcu5BS4qt9LBdCtXMsbmHrVUcpueibQqqREWnOxYKZhObL76txAGcqyTfDmZanOzmtM7I7lH7JuxQ6/ooO/YVFr+iE0YBcOkraOzuKvYIxpKse1mqFXJI9+sa1VDG5+gL/5lLY36I75yqoNFAd/5JLSsNK53VkVUMZd15EHUp919Df3QZG0NbmHuhEDZEPyoZHmpoOPlrpJDU1qL3WN+VubcvuKfY7q6/dUjszuVKkO+irzs3K45HMPUVcTsjnZmeFwJaM7qvmrByxyj6Tb5KpwI0rBzv0E1hYSJj9FiwkcjfyuPA1gQr2kRHxhWPHmsa4Q81bKwaSraTH3GtWPc7Q1YGjk9byr1zYx9IVcsjnnrKwUTndYCBnkawZhaVIxgvWxkDy3IOzbsUGsVFoOxGKVtbSsFO8awrVk7O8LDU6FitpE03Zsudq/+PQoh9Ul+VU+V1z0RYPJVMY5x+kVqt9UTfqxqt4MrvqxeSqAqHV7t0h4XyjOUXONZNpO4KJMb08Wc3Vyz+HjODjx9ZU8uJkTCdJzK1FjsWNrs4TaLSD1Md6e5n0Dao2dJwG4GV8N6gbV81fkrYQ052WLAT9zwuJuxnZaqnNLdIVVdmb3V4wu0BWUaTvFSvriPWKw07j1NFSrEIcc77VZuOYcThUnMONpqUBzNufKxRyjEx1vemTkVhuRYOjjxOV6WM1Wq/pEh6rrcvKO/SbFhZWM0Wq+DpD9RVzGxrRmA96ZJDU0K7dY0WNbmCbSHWB7qmjOt6NguSnRSCpzVcPOGjx9Y5U944ZvWprG8J5qCFHGKqo9afG7G01KNrzfsFV1mIRilFTghDSzZkk/dVj23DpOAVG7Vu3cgizNLvP8A/wATn9BnsVOaHDrVtHaNWxXksjdNqwc7HaRUuKDtVwV9RpftV80jTu8I+avX1L4g+QXxB8gviP7QviP7QviD5BfEvVtKm+8q+ledLtyaLour8/8A/FJCfmFSLSKiMiEzZIww+awlIcdVtS4ov1isFExmqOQb5K7QMpVbrGDgsGRb7LZAP7kyBvBibiUs5+UXIX8QwX8ePrCZLk+YdSBFoPKWwg2Rj8lPpB+SwadwUhovZLDpW8vODl/BVzILcjhjCuZBW08F2QoNr3yLon0V1E63K04x7NbjW88Fgyq7ldoGQJlKeLmNto+rcltrDamhTSdJ1X/vn7q1X0EZ0tCto0fcKlxHk4rgOHiX8z7lwpR4lxk3mP2XGTeY/ZY5fuXBf9y4knxFfDM71C+KNrAawbkVK4/8jSPXcc4cGS/Clox1xyIsgqkkz5AjJK66chNShUzIzKUX2BrBYPROe61zimMPDN87SiDaCpYeiU0HHHe8pnd9ZTD0yXbj4X4nfhOifwmmorepDhm/3IskaHNOQoyUWt7ehlVbSWPGaxBtKbdDptxq6hkDh1bhiiv5vw1F7yXOdlKbPSxoj/fcNHo7sJ8zh8qEcYunuQiJrdXWTyd5ysIcopcjXAncEoxxH8H/ANCilyV26OQEF92/osVyTcR9FquIWXR2IPkwkufIFWcSuWHAsxdfWv4h4wcZs6zusf0mKePOAeUvusdao+ru3bLJm4uvqQc2tj2nyVw69nGMZ9G5hGVP6YxouaN9jztV1G4tdnBRiuhddMC1BkbS55V2+p82fNo3DBCcMcZ6KDGAue4rpTO4TvQcofGfmaQiCoJM7RWnxuxOFSdG7G01KJ3zC9PvLpxAGcoiOuZ3ViVV1vbOixXETC52YIPpbvA0oMjaGtzBVk1AIwQGqHK7pK5bYwcJ2ZNijFTW4t2jeL0T829naOUztzPKi+msexvsNTZ/8llZI094QipZuX/+TId2t7Kn9JthQiu7usXWJTvzNA3DBDbNlPRQaK3PcfNVm+mdwnenKpm5zdeadHljd+P/AGvc30YpRX3qSjn5hdD3NbiAM5XG74czLVVAwRjObSq5ZXP0lYGIkdLIg6kyXX0sVxEwNHVub5K4NG1XAvIejn0qptjBwnnIhFEKgPz7ETMzFO7M0DlN3kkFalo51x7N0b2XI8K5lbocMRQacJF0Tk0LBPvsrTj3NDAqSdX1U0jeEBYsrnO/Kqc0g5isHO6rMbQsLCx2rYr67j1gsHMx2g8nil6TavJSRdNtfluGQ8KM1hQOZjuwPZrJV9SGd1qwUT36bFeXEegKuWRzz1lYKJz9AVc7xEMwtKr3vfHZ32qobpZBhZM/yhXczy47EJJ62RZsrkI42hrRkHszSA1iuoaFd5ZDXym6aL+K+7sqZM35SmyMNbXCseyY5WhzTkKL6KbtvQONfMx7e4hBtIbvjekMafLHaw1VeSldnkq/Cn7toUA/qN2qqSNrx1hXl1EeorBSsfpsV/R36RbuYOeQdVaviyTWasJRu9rlfCRmkKyks77FeSsdodyGDSU09FpO5J1kbVA55qaHgkrjrrVBV5FI7TYsHAxuk1rjrnVFSwkjn6xrVTGOcfpFa4q4Gd5qWGn7mBWQhxzvtVQ9ghh31+Zv7qp76mdBuJXMLCevIEHy4WT8D2i1pwkl6PVMhbjcU2NnBaKhyo3IwT7W/sv4WU3jjeHMfbwrL7pjGrqHCs6saqONV53kqTrI2qjdo3b7OEiY/WC4q41SsFSCNYVq9dG7vVtHcdW1X8b26RuXkr26HKykyd5rXH16WhW70dLVbDF+VbRm/craL5P/ANL4Z33L4d/muIf5riJPNfDv818M77lZRf7/APSso7PNWRRDuKbv1V7iuQn9kdo3G9oNhVivKPIfCuKudZwWEnY3VFav5JHfhXtHYda1VAVDq9m6lkawdZVVHYZD0nWBYSU3PRFgVzDGX6FdUt10eg3EgxjQ1oyD2nSSGprcadK7uGYL+KkF8/gaOVmJ/ccxTopW1OCbRqQ7CYmuPze26R3BaKynyHG4kqFj+FVX5rxhNkYanNtBVU8Qf1tsXG3BzPsVbSCM49xfxMdparaMzusVjHDQ5Xsko7wr2kkaWKykt+1WTR/lcKHzP7L+X9yxM+5cW0+ILgN+5cFn3L+V9y4cPmf2Vs8atpQ+xNjEl3W2vEpjkuNyM/1MXcoNJ2e4wsrGaSqomulPkFUwiIfSrp7i45yVW2K5bnfYq53GU5sQVyxoa3MB7Ze81NbjKuWWQtxDP1pkcnBx1Z+WvkfY+NpLXbggpbtWQ+vtNgBtkNuhRxkXuN2jcbFXfudXUo4XEgOyhVwvbIM2IqqWJ7dIVccjmapV8WyD6gsLA5uqa1ZOGn67FWxwdoPJR1RhUk6vruSHokH8qB2aQexhJmN0uV650h+kLAwNHW41q+nIGZtizlXsDgM7rFXSJu5iwUQB6RtPuTJK65aFUL2EYm/upJ2swbMZUEn1W8tuf/I4BMhBqusquZW2ZHZCgx+Eh6ObQruF4cNnsSP+UXrU6kHHJYNCMsncM6dLIbT+EKTKMKeCOiNyoq+gaDnbYsDOR1PFasa2TVKwkT26Qq2uIPUr2kP77VfCN+kK/o32uV8JG6QrKQBpFSvaREfGFYQdHvpOoDYpnZ3VblIH0EoEZFg6OwaxrVj2s1Wq/nkdpduXlHfpIqWEexn5WEc+T8BYKFjesD3ZbXdy9Aequ5nV5hkCEs17D+XKSBram3BAA3I5Ok0HlkMXRbX/AO+Sll6DavNGOVoc05CjJBXJFmyhB8Ty1wzK4pd47pjEq2kEZwpHA3zr1qZG3G41JrBY1gVeKNvBahSZRg28EZz7i/o8Z66leh7NVywdI7nNV6Y3d6to5Og1q/hkGlu5Yr2eQaHFfFS/cviXLjq9LQuG37Vwmfav5f2r+X9qxs+1cY37QuP/ALQviXq2kzfeVW4knOVMPr9NxzDicKlUUyXfmNa4V51hJ3u0CpcTdH6jWsHExmqKve3Uzw0Iso1cbOllP7K5Y0vccgQkpVT39DIN2RnRcQoD9NXLJczamqR/SfulwwcvSGXSsIy96YxLBSEDo5FHdNubkYgcqE1wHkCytECOIDQdyEDFcD3180HSFfUaL7AraOO4kLiiPEV/MHiVks34XHyfhfEP8lZST9q+Id9q+If5LjpfwrZJvMfsv5h8S4mvxFBkTLltwDUqQOsbs7c0h2qHqrH599dTSBqLaK25+tyunuLnHKUHS4KPrxq5hZVnOU+xSB9VaAzOI5ZK/pPJUAziv2KiKwi6DBPzZFve8Od1txeavpYx5pz3UkXorqDdxmqOWxH+n6qkDqG7N11H8J7ejJ7yq73x2ZlqqhAib5lVuJc45TagXjemZ3Y/JVtbdSdN3tTd2xPH9T0HK3vzNJ3IW5mAe4lY3hFhARa8VOGMFACW6bmfaqp4izrbasFOx3VXbyujnqKlb/T9d1rukwKkM0H3FZVswcczLVVR4Q3resLM4jNkVzFG556ggaRIGDottKwUYuukbT7h+qFMPr5XSD9BCa3OavdVSxNdpCrhkdGcxtC4vfBnZaqnAg5isHO+rMbVhoWv62mpX93HpCwUzHHMDbyeju6yrqR4a0sIrKra4OGcblHfpCe3Oz2LVf0hmgWrBRPfpsWDDI9ArWFle/SVVHG9+qK1XKWxDzKreDKfqQaxoa3MPdP1Qpj9fK5+7aoB/Ubt97VJG14+oK8Doj9JWClY8ddivqO/S21VFYOeQdV0rXMfrNWFo/e1yvhI3SFZSG99ivJWO0O5DEf6npuVse5pztNS4y7GZ4rTGuiDXNNdYKZLJwKjXVoV5FI7TYsHAxuk1rjrkfSKlhJHu1jWqmMc4/SK1xVwPrNSw0/cwKsRXRzvtVQFQ6vezd2xSdr6Dlb9IVG7QchqkjY/WFa4q51SsHO8awrV4+N/fUraO7utV/E9ultW5eSPboKspMve6tcfXpaFiiOlqthi7q1bRm/craKfvXw7vuXw7/NcRIuIk/C4h/mvhnfcrKL/ANn+lZR2/crIoh5re5bi5BrsCg0+iv6OyvO2xYKZ7Na1F4qkaOiryCQ+FcVc6zlfzsbotWEkkf8AhXtHYda1VNaBo5DPp9Ee0PK36RtVH1xye/iY7S2tW0ZndYrI3N0OKvZJR5K9pR72Kykj7VZNF+VwovuX8v7lwWfcuLB8QXAb9y4LPuX8v7lw4fM/srZ4/wAq2lD7FbSHnQFvja3vyF2TlU+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK3aQqN2g/Qc+lHXPK36RtVH1x+g59Poj2h5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt2sFR+0H6DpGlHtDyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt9mUKjn+oP0HSNapHtDyuWrLUPyqxjUco+ZoP6Bc92JorKc92NxrKqPyvIHK5avlvtx0BxxmzQf0DvY4Upq7twE/M4kcrcw4nCpFpxg1Jkny4naFWMX6Ac4cBt6zcii6LQOWF4F7Lfd+Xc/hJDft4HWOf/4WM37+F1DcZWL1l+eWm5Fckd8NwPaanC0FZpm8Jvrz7nldwWovea3Oxncu3C/lt7uXXbRgpLR1FVISRuqcFUamzDGz9ue6rHTHEz90ZJHVuKqyqt4wTLXdfVy90UmI5cydFJjGXOrgGqkZK/n/ANr5mPadBCEdLqa/p5DzxWUY6JfO6eTuXzPe46SVck10nLV/L/2mxRisn8IRR95z8wXJseOC5GOQXLwhFSn3E44E2fqcrmVlWY5Crnhx9Byqa65k6DudSC66k6DVUTcR9BquYmV5ycQRior7uc8KfN1NQjjF08qrHI7hO5iuX2PHBfmVxK2o5DkK/h6SzfqP0TjGhb//AMfKJGH5DjCuXtLXDIUGvwrPqx+aAu97f0X841B2+vzM/dVNO9MzNx+auWNLnHIEJ/8AkZRGzoDGVvFGZvNH6IxnSriJtec5Arllrzwn5+ZDHKwOajJFXJF+QruF5a7qQi/5CIB2SQf+2K7okolZkBVzKwsPWFVHKbnom0KqkQ98f7LBzNrzGw81387a8zbVVR4fE/8AZYWUkdHEFcxRl56lvlMmbGwYwD6ow/8AHxCvK8/+2q7leXO60JJq44vyUI4mBrRzOXMwUmcYisKyzpDEq4ZC3qyLe6dCNNVYV3RJrnQawq2s31udiqcCDmKwU72jNXYsLGyTRYULtskfdWFeUiPQTVzHf0hnca1g2SPPkFgmMjHmVhZnu6q7FcsaXHMAq3ARD6kHUua61jUPJb3QoRVnIqHkq5pC7qyLBsqZ03YkHHCS9J3NVRtRMeBd9OLyVsd2zpMtV0xxac4Kqkqlb9WNXNJjq121hXVHfV2bq1gZWP02K+o7/DaqnAjSsHK9mq6pWTk6wBV/FG4eSv6O4aHVq3fG6WqykN7wQrKREdDwrCDo5HfEDSraTEPGFbSB3AlWb47Q1XlGcdLqleMjb+VbSCNWxVySOfrGtVNaSepWUdw1rFhpmt6m2qudwJ/qO9Fc0aK61W3IVTSIm/SqyS5xylV3G9s6T7EC8b6/O7F5c34WEV9IWFV0ebuf+6v4HVZxaqwaj1Kya6GZ9qwtHB62mpVTCrqkZWrzeq/ofUryWRv5WDpDDrCpWMa7Q5W0aTuFav4nt0t3b2V7dBXxU33lfEv71x/9oXGg+ELGz7V/K+1cGHyP7ri4fI/uuLh8j+64EPkf3WKL7VjZ9q40faFx/wDaF8S/uXxU33lX0j3aTu3sT3aGqyjP77FaxjNZywlIaNUVq/kkd+Ffbz4nVqqJpdqNqWCgaNY1q2YtGZlizlXsDgM7rFXSJvCxYKJoOfLzphYWO66rVgpHx/lYN7H/AIV/R39wr3MHK9uhy4+61hWr6KJ34V/RvJyvmyt7lfOZ4o1//L5AKwQnVer1hGh6xyjxKyWbzCsnf5L4l32qylf9f+18X/1/7XxQ+z/a+KH2f7Xxf/X/ALVtK/6/9r4k/arZ3+Stlm8wscp8SvmE6Xq0QDWev/5e4Aq8c3wxq9ZK7uV5RvNyvY4m/lceRqipYSV79Y1qoWq9o79LrFhZWM0WquR75OrEFgoWN6wOe8Ixr9YK2jtGrYrx8jfyrykg6Wq9MbtBXEE6CCraNL9hV8xw0jcsVkjx3qykS/eV8VN9y+Jf5r4l6+Jd+F8QfIL4g+QXxLvwviXr4l/mvipvuVtIl+8q2R57929Y46ArKNN9hXEVaSAr50Te9X9JHc1X7pH99Sso7DrWq8Y1ugfoe+jadIVtGi+wL4aPyXw48yrIf7iuL/JXA/K4P5VgWJcH8rgflcX+SrYf7ivhx5lfDR+Sso0X2BXrGjQOW//EACsQAAECAwYFBQEBAAAAAAAAAAEAESExUUFhcaGx8BCBkcHRIDBAUOHxYP/aAAgBAQABPyH6wNALoKa3H2pw3dVkPlt5IjMDsCLJZN1q2Kq9TXkA7IznLU5wPMjNHxJO23PwFEQ/okzZc6ApDwJSNYeZSHmOUk5oB7ICH31JMTXeY7oHNgeUXkP4LeXYOpPOfWhHRX/AnrB4vRP7rsmyjAEU7IKXPTzOpGVHN0RIiSJNpPtzUOAX9Fwx/RKagxHtuxUm+gJkSgFBdooRhUtGLrvG9HTa7LGl9wZBeiJ0ofA6lPIB1N6dHxWrOgUXGJr6XMGgOrPFe6W8wwdHNze8EI3IfyU1biwI2Ii2pqTG2JrLIRkcCpIAwHqM4B5LNUFCuveBTQe1JRKNcO62ZOaLfk94ITMfyQXdV7KyBuQT0fRr0TViaWYSLIGCgFUDdkmAcgHUK/jH2MJAEksEdKDsHzknuxwgZp8K/TbyaXbInFhaeSIPN0XU+EywEGUWCJommIWLOpUfoaL21TQSlHAJrdXh3pkFoDfKOAgNhCf4+vaKOnaBjNP5E0An3U9goNyRYSCCqErkuIQBeQdAASIEVu6TTR2qgTV0A6gm4lWDs5shkIkiD9YTiKZGCI8kDzKIxzqDyR8sKZ6hR2OCckYn2CxwuLqx6MgGIB/EUylC0o9EyEamB/bNTScR1n9Ixr4jdU4WCAHIMc1CS9G6CmrlVAiLkAuGEjqpsK+eWXMII+TdxCEwvnLkjXMq6JhS+wGcH6kWUJDmYn8cvhCHkgqrIHJVNKGtmDEWc3QFqGAlF9USgYJyhzTq1pD6p6Jk6ttsT9Vcqh5FSVsW0ZohDOqHzTYiNrPlZyQ4/Zp+6zQoARRBzZ4ixX2DPiBdST6fj6YBiAARJJRSIoAn2BegQ1Tay8mxCxogd/Xmgm2WImLsCEzYdhqVWnJQ+UNoDBsB9cRAAERBCekDRrcrE9pYGzAVJnMFuITl3Jm8eE9wdhkFS1QmeQIbdHIgfpGPUIhb8JkumwSuFSgifJW3iUWgIJIt+FBIzAMhUpkScTqH7ICc1bLwjB1r26geQb54TJMgi0GhBUezNaXEETk2DUEMnBIggz+iaJihWU80Hohi3AfKA3GYBGEycEDKnmi4kbaJphDmAH2gBorATU/XZ7q8IoluwJyZV7uqAIFYloRIAJObVeiCfhnDn3dfoZBEMoKWMkUwgv4yHTgZ/LAsKDshmRH5FmWv2zZXdV42QjAyzRNS3g2MFr9yXjmiJw4qUCA5/QFHOSCbEr7CyEMMAGA4HPcBE80M8oNdIfbFOYCk8kzlGNHAMTwGOMHDmTGZpqgzaty+g/vCDhIeFzW8GGFIvnm6CQfj2lPPX7YFAZFLfjqiscPKxcHCQENgCnHFPmthh9BM4PrVy6c+7rwHBwd1mOaBD8xkE8Aw82V4u+0aCMhMT3aifDv4AjHAJ4dLgL3TJb0cTpw2GH0EzgPAWANQUG8M0ZXxfdwABGA2aoYLhAkigFjd/P7KGqWw9U9kZG+wAiCy2fMb9MZIlaC8xP2GIoSYJwVIHuthh9BM4OGEO90jdoj44nn0IKlFMgDbmhsYggQZoYYwhrVcRaoaZVGEUNgG3kLjYhYCW8x5V+uY6BaP+VOmQdixKcEtjqFPaAZGOiO6JAEksFSCSURwqgxjnwkhR8zsXQswtsMPoJnDa6FK8lg4cZgYc6IsItjE/CizdpA4FFxumFwqyU9DkfKpEhkDgbUykDuH4m6jL+yvAA99QTAeiTpcOzD4TvENozQPeyk9ALXtfBAKKwQI343POic3DaTxNqjVreJp5gShpk+BwzC2ww+gmcNro4HYwEQTTSE+0+FdYFg4FEwQK4fibB8y614CmT1WpFR4mC3hNMn20cE2gTs7gimgFqjeybYiq/oUCxwXH0Lw7CYOdBFPYqT+pOwpiN1KvU24mAlJdPKKgrYlpU9JCwYgRIols5J+jVx1M0Al6wJYmxMgdUzG1BrAwCwHHMLbDD6CZw2uj0F5sm6Cej9xuRMgraWc1eElpNlEH8skxgvshdQmhIia56E6nZGtR4mto3QrnJikauU4TQx08TKUCdqBQkONjaOmtjd3qfg+r3xmUGpMn+Ip2S3fHIrLarAn9l2TdSg8D0R644qGwdgDCKYCegxdV1Y5k5gDqs5IObz7/Ce4nhKGATKX7+raiIK2LackIDai9OYW2GH0EzhtdHrenZtBNCuCRYPuPCcHlE3Jb9kEE0PfQzmjmBBswPlApxaR+IA6aAJPIoWBPZH3SfdPji1Aj4xi0wRBEIItBTfCbAqUAbhwtqzkUA3NALy34KxPAFYxh5EDU4/rgL+r4Tf1fARHXh+kDNbKq1vEAgvEIr+KPzwKlGJO5ThGNBuy6Pj0/EVSWa/JLiqQ1KOBLnJN5P3QPdc+WaQDaT/SCeBT9ECehSHfKv5wo2vCsMwpmKtG7qU34tb2MwtsMPoJnDa6Pae3xOB1CKjh6jszjmnojqEv8Zp/ZgWsMkREggUvQFjLoVvaMGQjXgWMiEIjeA90ZyjsiFKuk2Psin41q7q6JyASK5ILh+iAG6FxQUsEXhaNBRC3h51sHut0d1tAtgd1trugZZx86JnihU2xxeES3UDsodgXfqh8kAo8jqzoys0DTuigfFuEQEAi1zdSjSBsSZPO5Xusv/aou5JIZlSzKmupTGQNoLmUM03mhkjwI1IhmH28wtsMPoJnDa6PebgKgdSj5Aqm/CP8sZ4LPGPNZKt3ZbHrBZz2ECSciLwshVICNtVUkLmXsgJ44VMMQXlB5B5FtPJf1E/vF/YK2nkrGMSd1JsMXlE6IU6RNd4VI1tSWZmkVchN5Rxj+Mo21vNSmIle0WUZPgmrlEeSjzzqc/iD9IR7+YW2GH0EzhtdHxLETi9wVOAYGhEpSuHdSTBJ05B4lYTiCRseg8otZj98W6wUM8grbfKCmsAEBNXKTTEJVjYmps9qaZeQpAACA+LmFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFt1h9Aa2MAEyoBw2uj73MLQGyqMQIShYcjQ2/OuOYMTjQIvsQCQUA4bXR97mFg3agHsm0GHCSssjI8J+ZALN+5uXP7QJTkqLHyHhtdH3uYW2GCadEREXGoTTdiCJBUI935M6++3GfyTV0ORsgndmsyATqUMBTTGvTGZw2uj73MLbDDg1yGIBE92I3w6zIhPgzUT8kGceR2m1GCOWA2nw4TOG10fe5hbYYcQyou2yhJy4NW5GTd0LrvjutbMpno6slE9BaeiZmBA4G4oOF5xsn3r1uOgJ4NBkPRI9CNZsfmoxm6I0+Owxg5x/hN2lHOie3ERGk3AprsTjAdPvAEIAEyUz8jBhYpm6XoYoPCcp5OopMAAwGB1+OUwmQdAII+1dsPQ3AYEGTJQaRxNsfvCgoLLZt4QobVTRvQCVivNSKuHT4zUvFOBodb0GFJUtljcBC2DA7ovX7P3MxA/0NyMhfCKfpcZEWC09EMJgMB6CWDolyIDXfHW4pOjdkIiXcNcHkH0Da4Y9zbIiAQECCEXBSAEnpihkPYOgdwgApW2MftxB8mdtyibvckSeD9AJhmlp7dfTG5i0xszRpAAc/jxgkeUmWeqGdMDcy5+kpnsgsO0VIyHui8IqEFlivFu4IGurkcRasET3PETCCUBwRwfsxbLXp50UyTaTxNqjthQY5TzZJj8GpDwCIA0xKHeHYAkPSAyym/dE4ocLsRLNunx5OJ3UNhQmy0FrCKIijZWrn6CMAJAghFxRRFdML07IiHDA3ihRsHKECiBLXoGNE8p2goHESQoMN0k8i7Owwcp/XERAAESSn00dmx0TYpA1r3J2QWBqjcENzYMfBQ7+Ig4Ow1V8bIh+rk0GsQ6k+kXAgRQUATdICPCRn6G6/IJJUwrfAhsBmHJ5QSYjg9BEAEoEEIr3Cexkgg1dghNQZCKLwoe5KG/KRRMhqYNlyLCB+RiCaAgQZc9Zpvoo/tkryKEbp9QACSQAJkp9AA2eqSeg+u7p/UXcPUW6BBEByidSFlJ0vqnoj8Oda9sqE0BSDYBqhHdahfs5efUAr6AzysAp3Cu8T2fJHIxAxBE0VPJIW6YURg8bgmVQgX3cEn6RhEXPkWo4Bo2EU1BK65iD8T0CWEce1UHPkRA/Qp9AS/sJ9Ia2uiauB5EJsG8GKgwdgMj5TY4rGcxBOodUP0AQ+CKPQL0E6YKF3AtDo1Aqed105Xx0RBg9EHWSbw+g5NMGt9EkALMtHbGwIcQD2kWKApPsCWJsTIwZDLjVAAAAAAJD1dQmyQfAkxWMH7JltPNpVPyhuCGBEEEghlNObDO8UKFAbYWlQj0m4gDEECnISW4+YRA/FCOfNORyOZ+hGgKal7vKDCKW2QUziY6eTzyHQoUSDoD+6fYCi3JAuQSBN7MCxhmmECKsnJGyV7mRCGgIr0MiVINz60wcqj8LRXFPyo1VNoZ2UJvBgGqitze2yzWAe5QmBQJP7PQqmUeuOKk8uo5ByiQEAQKoJXQAMghoNwni6J83QgnonsHG0t5qrTGQGJsQJva5qgjToPUNoDlsArGxjgcFBwMKvNO/zIfMXJRDVRIjTYAVCBRjNpYhauZlmPce3qAQEAg2FMoR7rKSc6NDR/VdThhGw0LTIKbwLqO7psBzbJ10JBlBWwtKfy8zacZSTtyl8EfZyAS4FVANjxRT0BQG4M3P0Kx/QmVORg1Ap5h3sg54ovKGnOR3QtiYGhbcj8K4odQixrH8o2IxKFGAUknK/SpzTwFsWsFmnh4ZtIVt+MVtWlyim3FiB0L7qbC4OgU8m21QgTqwDoKS4mTmYZNwZ1DkRJHuDTp3nWA5KMgiqEek03FE3AgceSZD1xgEJBKGibhzqmKjoTIVKFoDkbSxI3y6JphcRrhE9unzCD0ejsz1UEAxbDa66ooSCRJbqjujuyGmAqSotegU5JCxjy8esxOdguE4kjospJ7ITaTUv1tsmOQHYQxUoip46FaHxoyFLmdhlBQfoAUhwndZY6z6JoAo4oFxgp2HXkhBuAC8pjoRi2JvgUXkDBDTyj8FYziKG8cYqNifH9I2fMNf3i/jpYXgSBJiMEATGA+VaTgEAxbywKrFTO6mgwNSySUccqTCma3pLe1YshOpfoTgBNhDmfCFHbBwidBBbpdkXqEDmgi3srueMewTj60lThGo8hYiXJOKgsxA2rsFA9KAwJsCiceYWkhAZ4gW2s/mDWimFNNIEWLCpvgMR5RR0crEqJ7rBgbUQzAlIxCYei4+UEDQ3kW8vZbB6BSNkCqb8J25VHggnkgAghcEIGiCCStuRQJzgMWltipfjdUXuc4CxS82K1Cn2FUNoh3Qc1gStTw/CtSMFbv4X8J4X88v4Zb74RazH5ViGP5VieJI/OCd1KztLUQMdzwEF21cnvmUeBQc1CmphagSXXiLRADlXdOhss+KM114W9OEDXN5Ox5I8SkottIDICCHBHqxQYicBaplzY0QhL1pSwFibG7ZROAU4jGiT4Wnptco1IDra+Xzpvhw02oT4d/QUKg8Kp04PWthDCKbx2rYckVzPBYhBQODE6pkdG4Qg8+SdD2pdOSVG7kwZ5NzHfrwYDWMdD26K8j6ZYl05qUbZajs6JdkSYDEPKIJJxRaBiaNhzfwneZ4C5H73xwmBLNj4KxPAlYhh+1BPMGd12uHZTPeUCLWm1NNEvaDUtOm9MqqRrYekOQTMdojZy58AIgiYDaE9zaDaLD0QhltGzly4yCeSEW4ZJ2a2v4o+muI5UbfscnkygoUZ/QWcQ2chEvcoNk2bKCQIfPIdQjHQvqriESQ0Kf1IFf1F/GnJGSwNicULG6p6p7I4f1Ar/oKbQNMO1DJMpdshdQhy9cD1xYuqU5o3MGG8K2lRFDaFShwTYbD1Q+y2EUIQXWQG5P5EoxoGhsPVPHs5QhCdw2Hcn558GHdnYdeqkqz+R6p3ApmuScgmwz5BEi/rBboCemHjKGJsVtsO6SGaDiSV3n49EZ+QErgv00FeTolZeUPBEQcRPx9CEhwnBnF+upCrt+EIWsQ4w3Wel4JxspHmnwPsEx6j8TiRWJExzCv3kQk2uKqcxFHMBquMj5UMFKDXJX+Me9Et8A1lsd+a00kp5jThAicFqZ9lKQWjRPLT5MDyDdHyNFBEFasy3hwh9FupQoIbEAvCeigYmEMSmcsTErpDNMIatKHQd3QwbgAMPQAqjkMAigyUnBpqhF6bSQ1KaRNEET8XfRvJg3sNUWVrW3gp7ZFAT41dURlpE9RskqmIc5iKiR+gt7Kyfjs1HMDHqrzREya3Vxd6h4SoBJZcL4KbhyWAyk+HNH0FsLCEzCAMKy0o1wOcLOjoicOHJEBhg5/D6VgFWahShfKiPQvgngoeTCgv0jzk6lQ9wtwVQq6AvEDwCCRyDwydd3C6j6j1G917zKR4moMalWAhiid1SHA7ZaVT9KUgWBtvAp1hGDMlXZAEsQQAMSa3jmhkYgcEH2HMUTIc01sXOZGYkL2d0PC2znIjTHbsk9n0aT373CEdn4NSi8o2dXUbhmOMh8mB3QunPZHgN+b2QsXgU/leXD5/PeV/HeURGB8OEwGx2MVaPiAVimLuysJxJLMyO5XaydlONcDC16RAiYCcEzEQZF7dUcAD17B1myWtk3kraCAHp5QZ8WHmTYAABGvKgfsmqAQiwFqOesjCxNMyXaMm9DUHYCYnAWpjJlmdwon8XdgclEyBYGgMVqAgABAAD6Zjln2qbB1RJ5L9TEo+gWVZLO7hN4XMQ+SeSJePcIbPknQ9tpZhfAg/ifhk95lwhpEr7iPxHhC9hdYSitqoEOUHZEciqS7CAt9d1dNt62/Kgfy86um29bB7oieOFTLGeJCzeB8EVqB3QB6QdxWcB4kGEyvkIQ2PDqV3nGvTWBhiyMMOSWAQ5QAclGLwwpZyeaAiwGA4OWy0xcl1wWLlIIwWTK5QViAOATBtIuCHJ7CQ3iAjTBl9O+OP4u6YRuN2znyQBIGIJlYURREwSGoRBHkgHG60IJADByHhVXvxadVl1oEtEyA3vefst0TAdIFRVnD14XsY9VQx3g8fkRgiF6v2UC3Dh5R7cGSkxFhAalPp5JgHkNckNNHS9R7J6FJidyIQhJTJ4CJyxkwBCJhYEQaiCJMAg+okHoQWQVgQAQSQtZusy14GDgTBMqhEgnywGtEJAT7yP4rUAGMS6TmQ/ahLE49WWya2NbOQU3ANZj0KFDknVJCZwqh6drEOA5pnIdVDHGLIggLESQgUg9Xx2BbV5Q7qFEOy9+EGl2A5TzfhbRCyquVKe2e3MnyMnwsA9gMEAdOIc6iJ4GYG0CfIDu6qMEpAgtHmthp9PvVVsNOJ+ISBAJpaa+fCioc5kDgUCAtr7obEMyUIHeflN/FEI5ykipO/NYpHtGYEFe0IJDDQncxFSBjdmfKYHmnjdMeBi4TPgD2ixCrRJcvxlYv55JUU5bTl8NsIKkp9ihMPOgUHL1gZp1ar5Psmo8ZgBlEdA5k9kIaJBUC4OijuURvKGQYt4C0xMdFEsXuIA8lb4IwP0hkWiZ7hvFPq9ljkirEJuCgPCx/Sue/0brVbjT0mCyYXCdhqOZMJwLR/cU/iciEcRamW0b+ImkPN/UlmmKawxPIiJNxmDfNZ1Aac3QqHanoCgMmhhsBgihpq0UeGRCxgdBwopmwChR5ACaBvHNSseJkeY5QKyq0pyRHX1GYFiVlWCn/ACBKnhcBOgWfH92Quf8AyI3qT/ZQvnDqpWcfan86ryABiqUwkhUGMpqGNQc5nwjcGQJmLK8SaDstzq4RJTcE0xCwG7mmggGDdXwggi/ZuhgS1IQ7VTeNRrhnPzSXjAYUFoSH1LIx8S0wZdKUHd1v+MFnrimKxKkVBegYwLEeO11cfBIUZWyZAvqk2xhqXfAdav5kAOAQkJLx4TkF03df4nwgU2v1CCvp4gzimO+GTQNijFlDgRQ2aS5MOQKf+Z7VCu5dnbknULAjrqBwZOQ+oJHhEAQODjcIoDMuOM3BgU3YcyYDNcyNp1SmeDOVnkpRgOr0Sw4xqKlTbWOj8w/BZY5qdNTmi0nZMWAtizUJLS/GncE6kzuncc7PUo781yGZW41LdacNyogGIwESUfAsZhssDogKwwagsHoJEJmVkvyS8eTZBFDWcaqdgGktnNE5imRz7Ga1eO0VLKlXNCaIonB4BySo8IMGtTjHp+6Cubh7EQjgGTgkmgFjY6ppupz/AKoUO1VwfHBYO6hOBOUFvZGS8WKzUWC4o6oZKBIkmKEsHeJg8bwYI2KY4N5IdwNhaE7TEnFj2RuYUVB3B7LJMSrFrVCJJmxBVVGzOyYQA+CNR4kAKhKDwBZGAQiEXmQVCBxd4ToWwtzZC5YeScmPEWqCtdwDSr02PJtbzaG6pnI45PQJhJmgN7oKRBwCbFtdS3WnDYKI7mxwTGeTr8AZE5IAAAAw4mb5IiCyZWCorTDcgtTtNY6AwFnt5rV47dVw3JqRsl6MZoJAXF4dEk97yqxP64CGflaEXAHIChzHhACA4I4PonL1GVac6lCDZmHYR4cIdvAh73G7pnPDPILJ4VJeYgCkv/Z4kwm7anOJ5lmZEiSSSS6MNdoOmmKWhTMxjUbuogLxE6IVjXgxqthhgynaUC/X0k2uq3qnDfKJkAzAYQGpTriBI3kgefRkOG0vPxuQoHrG3BO6juAT0BZ7ua1eO1VcIzxT90vWQUPFMg3s6556qA0GDyO6bxtByI8qj05vw2OhZvTTAvsi1AxCuvIn48Gom3GaJt/VE4lYeZb67q8bb0UePHzqS8xypNzRVxFVALC++iKNHh41eNtylw8BqExg4aD9EAByBFR6c2W21WzU4bNRTmxZGOyHoQ4jhnep+ILPnLgoo6Y9U9vfzWrx2Cpb+8rNVuFR7MRkBYMEo7ILoJjfQoNIFJH79G1U45b7R7DjkYEySiJJnY6pKKAxTtB5VnxoMZzRh8XygogkyACzmggbv8PNMBEWYhRpOJF6gUDphzAiRSUt8Db6RPvFOG9UWzvJykJehNbm4Z/q+HEIEnIm80CjrWZIHwM1q8d4qWZ6lsFPbEDbowDgqIY5yBi+EAUBQKzXHjuFOG+UW719THnYqYuSdBNyCWqn8TgQBgLExPiluowTORNAeoqZoWMkLEYJF51KCMBoDekgAxAIoU5uqB3UIGTMYHUJ0KwOgUfgSE5iuQBEBBiCCt5cOGdopw32iGLU9UXT9Ae4s4bZV8I+aKFm+Ud6a5LT8HNavEG3sVn2pb1T3IBEAEoEEIkLMCQVgAg+BsFOGxUXWaqynjasGR7KSZ3Cid4eQDigYKR+AQsEQvG8PdseDIKHq+m6t6HbwCCg263twWwwWzU4bLQgi3WYRQNsfRBsYfDAIWxYCwKnwiDVchifhZrV47pVG+0iW+U93AxMDG69RNAdmzI8N+pw3qnDW4u4EuFpWIjNB4WSEUEiMH8+aqWgtE4n4G4VKk7JLL9Cm7pLO+G50IYtyDhXmfo2OrhnfgKVEB31yOpNclvw81q+nwGx1IYm0HugBCLTVOiEksiVvVOG8UW6xWzvcIMMoHB8K3CpUnZJbpQtgoFmXDa6OBlC9BtFXDNa/vxTTJ/kLRTu4fEzWr6CZ1Ldals7nuyd01ki2KnDYKLYKFb5VwgPfUvuf4W4VKk7JLNaCNwU0kzzhu9C3e5Y0dk9BsUwQdXDcaveFYDcGQRSQiOKV5/Bz8su6TEO6/Mr1vvUYnpBiId+OarOa6uoNmWxue7J3TWSLfKcNwomg1EjPavCC70FGPY/wtwqVJ2SWY4bBnXDaKFP7G9MDaKuG11e9GN6Aenugwm1RTASPYE0xOFAeSigqB6JLLXx7I5zWW2VLKtfdk7prJOOW1U9ECae3MhfbwfC3CpUnZLhNniMmeG0UIItC0RbC0eoTd6+60MQDE5COqJEWk+2ND83lvJbhnNVdl9r3NpcFttS3CpblX3ZO6ayRbHVwydZehwpsB5uOUW+g+FuFSpOySML4HlWfoynC8Q2RDG2iRwX9j0bjThvtfdeylwjfaPtGwC8xgclVDT7OHL32V6Djcttlfdk7prJFt9XDKVtLy2urhu9S3yj4W4VKk7JLbaFvbim4cN9oWWI6vR9RqKHuUHgPNW8p+0sEH5iwGXGqAIAAEgB8DL9C2mq3Gi2O/3ZO6ayRbrVwyRbG8trpwuENmQOK8yfC3CpUnZJb3QttcUzhttCeuyZJttXozngYMzDqF7kW9wfHL2GPhFijSqh9vNzT8IqyNHQEAAEOEeHt8v92TumskW0VcMuFnenGO0VLcK/C3CpUnZJbrRbO4jLhtFCDp7npGFRBlxmhtORYBDkYTyHt2qmRebM0dMkOSfXaxm/wBDbowDAfDaQDHKVxRnQj8nlAEnI9j70EndNZImgmx3DILYKfGzJbcKlSdklvtFuLuO4UIXQm20i4BSg5DALo+xo89FialII2HRjAe48qMDoJZ6evE0t1/h8UJoPiBZpjTgb+KYpkfdpO6ayRb7Vwyy2+gU/dLhuNFkvwtwqVJ2S4Hy/ThbIxZbVQge40yNt+RU+3vOqj4zcIm9ULoGJUG3RTgG4Jjdo3mzl7hnhybGL+plXg3Uup8d4GUbF4V4OYNSZZGO+TO7dWMjoEGzA+VDd4IyT/wArAHsSd01ki22rhIW73LdKjhnS3Fx+FuFSpOyXDW0U4Z5w2HraaBsCV3VR8XzPMm4BPUELOoeCMAJA8hNkWxLfB7kg87yDoqTkcn0x3PQK3TBAAAAGHyH0bxG6rl1mEgkywGcKNRPJGU1U/wDMdUECSFjPMeEcO0EpoxYA1BNDEQbPVNMS3ISfpOh6ZO6ayRbBVwEk1YiSQeLC5nq+FuFSpOySfiMQ5dkBInSMBNORHLDztTiUyXQkBIL2uCm+bUTAZcuAmaIkwA2Cp2FGgX5ZQQAmxNpUCBKAYWAe5FRgnU5A+lxGK3EULGOwLPlMHTRS7BuQUbzPIi5lTwhvtxeaFUiaE1rByknjfc2KNFvGw5DNNBHxvhDY0gBnxk7prJFuFXqMw2l4W6VfC3CpUnZJb1VLaNpnQmDrcAeaEBmiUrmmgDmGHgLEdghOQv1JW06B7txTjbUv6G9EBjPA0br0BSKwEvdkd7kB39B7hbC0png5g+YBGNiAp4i1QW7wwCngMwBY4CoOoYwR5ejEZQiMDYgxXlHCqMQBIweR7FS7AjZvCTumskW1VKZ4wPURjgZfoWe9jTV+b0Rfq93ZCaId1G38kAJigXIsYwEqSd9YSm9maF3oYCA2lw3CpUnZJADnAiwUITbVSj6D3dFg8sDyCQzRgyaGZMM6bTr4Ijrsb0HcoBqHDEIuIJwmDu3NSHvND4aoe/oeGCiA59nX50zYwFBjTcjyPlO8NIxBFAHJsj5QMAOyN49GAIcedVGYG05FDTBEXwv+Ck7prJExguSNis8eG63LZ3OBOLjJ6dGIqzxIORZAtrRyRkg8ZOpTq3m0t0V3suwWbtGpTMbSxM4PA+Cg7GSk2CLwqG1M7o4cfOFflQoTKMGcI9QoflmRdiHtQjZ4AdU+lou54Rs9zF7lAANoh1t5IkDBZsOkzzVElPIYCxMrJbKJwCiqF8CF2A9ADjPZYJoLSoTAD6DogAGBTrerbqkckYx1MMQmEAV6es0wgOt1KECvVDgKWcQIDEzphsfym8WhBQ8VkiJDbAAmHjk6dihzG4+9FSdwEwN0WxucSttqRmPpsgnQB26gp9BJcHuV5/EUGBirXRPJMRPTZ1TG4q86B6RAw9h8elg7qEJ2dD/1NU+kNuXdW/zJiDkp4YtGZQ6lXOGAXhOeC15R5OzjyRpG28Cz4VMSaOLjp2IPk6fRs3CQlJy3RFuqj+EggYC0SaaKsHqExAgbR/bJFQgDE7EjEnpWIAsUKgwkHIyUHIjQZRkSpnm5hPtpKEQ2J1AdlCIK02wkt9dlASqEEgKARBggEh5q/OLzJqJDXDymjfmWpk6ttsfcEclj9E7Dl06lCiG1MLtkn9c0DojcLog6yTWIGIeqGAjjY5nxL6Rnwsj+PdCJYIFw+mcCVTEN1CKfSymzqnVhVTkYogkQQxTIBSQaUkcLmBHRkJttoIIarf0smIO5CLkseCULKLwdl/ZeF/feFhsMR1kmEtH9yzl7OV5BFem7JDeuHdkBC/GMghhF4us04tRsNHQICCBJPAiWERcCRPkm845vhAAAABgPjRHGSpMpwfLym1wHmmeWv1WbIihgGA2J9e7o8U7N95JJ8cWoEM9YhwzvoJsbruq70E7IDnihQFXj+kAWnCXNtd0VIYH6ROmFTQuQey2KGCzcQqZWehFFupBqTUQ+ItFk2up1EgFY2SSlS00F3ygIS5LDdClRmCLRI7omvjkEbfqs2W1UHpyTsp+j9iCPnY8VLdstRJgLvwRseeENkDEV/HL+ZVpOAQCauUmQxEiUa8d1MRgallKY9W+0+UBsSS2OmelCi8g01iRQJQLC0fU5stqoPk77T5QEdgfcJxlwbFLOzon62ATMW93X6l484BWgkJme6AD1bY8fIPuSD2mp4C6dAGhIjI/IYLMC6gKIrxTEIEoFxaEzBDcJYithwYPOH1EIKbpEI7IsBF4KAQ9aU1CI7Jpf6IBiMRP4gMGLaWc0adCDkTiUQKrARKHzdlj5D8lh7HqCfxROllEjtwIAgRRpzTYYK+svaoQycEiCDP6g/GIIgE9iVc/hESWD+ogcRSIxTCCIbHVNDWJ1WKdFtxQ+ESRL3AGIABaShZeGo/JO5VYdnRAy9ZgZ5QBIAAkmxA501wiwHlMlBtq53yngrR5xGhTgGMPAx1fiYkdKA2xQChpLFbYfVWJ2cFvokncCpu6pyhQbEyRBIghiFf4xpTs4+9TNsLEPmt5K3QSsYwFf1U/nkMMmeyN1B7J2FFYycypngRDTlKl1cG83bMzRDBlo3zPhABsov8xmgQQPKeTp/wAwfGP4J4kQAQYEFNnMcQtbQQBhtwJ62P1o5sISpSZ1InLkV4IPOnyU1bi0IlAAu86mHI8i3wX90K3wwHdTzCnZaoxBemA8lN+r42Te91G/z4rxx4EMo1DCR6C3p4KPBdtaoKRvGf5pk0MGMju9Py4eXQ9GayZWEI0ggsUdzCh75+vuf5ltTxcLUNWQeVWXZ6ZkKA2lUIZkAav+3JqpCVmDx/mBauUDFApdCgsW9QiIggcEU9Ils0CrJImdIPlNMgyPbtagQAILj/LsTgchLLRRJiMe05ePUOEzEDghN+Mw7A4I0LFO2sEP25C24R7ICEkAC0oeLsnQ/wAZCFA4iwoDZDt3t88kcsEg4I9cDVCIYXdDpJGmoOhQ5YPaggCICDIg+sVnAgZaKJ/riKh4G9Czmwk2h/xl0ZQ5DuiGYBifbDx7BgimAVaDsWBtRuQxCQ6WJ8I0GtrvJAEQEGRHq0RgOdkHtBGYjJDHuAndW5MfIf4uCYIpnOzkGzwEIgsJ2obR7LapiRDAKdAsIexRe2jBw6FNJ1pEHRBxKXm6J+jWQQTtAlCKoBbE6A7mEKMNcX/D/FzIBcNzQmbp3BMq/tshlllgnva1W6oyLhSPomo7EjKcpELGMm80ZmuMIMCyHABcyhqEOkjVlN9CrK5kgP380kARKOMYuAiMsXVVwwoixF37I2xagFZ9RBGPC3MVJT4vQxHu3ZUCU5kG1J3RT3GB6GUpnsCAuHEV92AmhBFW6t16s0y0Hl1Vnx7kCEY8k5k9X9slDRtQ5mi25blGTWN6s5yCmBuRMLTaXFl4TcXZltCOSZyLY30ghArEtCe6tqBdiFS8HaKPhgMAEoEEJ5maGd+5dsO9kJp8wht0ciB+IUiWAtwBNQHxHzsR6cESTkphOx2qIwzOVxKXRGGSeDlzw1YJCHZ3mODQDsrjRljWFwCBxyMRvknJnB49yIn0TkR+75IYPyBHBEQciUPYobKFLMRZ9HmlmVQiCCFmgdzCegYfCvF3xGmJoZXxfdsxRDHnWRfcgDQ4EfCK4gat8Iwc/QXBGSsDP5pvW4iFzQLXMuoXoiKICIlQQbvmSgAcEVHqUAAAAAWegBgAihCDF+WD8kE+4bUcxFAYElJCQKWwoGSHZXR8a1N1Ypeh44+QFCoZhMH+R9GLK8MzqETnGPJDuxQ2jY19z4gRmMf0vvT2wAZaPBvQs5sLM6H4NgHax1RsERAk9p4uxc5cFOrpjUgOCSj+03ygWaTO6otsNBq5hxCHbOgLmMU8CXIviHf6R0vyNpVBVAYh/hRax0O/kfiPEsNCGRqEZiMkMe4Cc5bAxHkfAPCDbV883Tqg5uNoxhxl5H99cjY0pFBRBRPZzTEC9rsZeEHHL90h3TFQO8hD4ahBS6aztUMIsVDWjknkbniHZClmNEBWiamaYDicLDmi1IDM5KMUaG8wGv0s4YYFfYbP6BMMPsHeQgk5SJ8Iet3IkhhB9xMLtgpGYpwLQienwG62LPbeuR3IWkSTcEsgAx5PCEq3nwZ0RImYwKigGsD2eE6sot8aOMeo16CzEMZMrDG0++KCDegHd4VXXMicTbwx24nhVH1VzmFMUSm7ABDQEYsm676cg6ESe8IkEHP+AUGHo+hHt8AWzOXBBA4NPE31KHDZ1n5HT4TAYRtEUYDcsC6ixDNzqTYC48wKDlKgAEKDO4u9a9MiADEA4qazEFyXOgs5SoBAACAWU9hP7o0LtQYivIKdC4kPUooM1UUYhg0QXC1TSQ+pgWWUvMYGxPrTHy+Uw0JEcvCGi+fkQEACCCDT3CeOSjFuQWkaVDdqDmmjZu+XxN9oTy8GjVEi6p3w8J+LxWiyTR5i9C8EHA3gQFIeHmX9EiaZ8fMgcHvDwIscoXQqG1Hkmhwc1D3PhH5iYRcTJbO59YyRMsIA80VItQWexT9+Jgh1KEN22FNoDqn5+zKAKAczQIzMZoYdgExy3AifA+LvtC3GvEgERCz9kjjkHMNEUeHDzqO8Gn7KwHPyqUHwdybuSYUhx3e5bO59didlIoSCr+2afjXEboUGAeKoHQwXav6MpAo2oFGpQJMPH0G0Tj+t9ycdIeYN5NyFmAmSZVPwzQBqTI+QAadks9y7snLbJ8WF5Lca+9u9yF/YFhoqGX8EjIqRfm1oI4W50fXE1KgcJ3Y39qpbYdfEsnxBtsygyXr09IA3mHygLw4AfAfsDi9E6B7hM0cIGVN/ZPgA0HtToNV70bjX3t3u9DsUIABiwbdFYIaGdkbg1wJarKKPFQsEUNmkmw+ofqkzZNZFRyMAOSTJDDckE7goNVbyKSfEIcJmAGAHvOgAbTICFFxQ/YeU7AtuuSJJEkuT6GZlNRuqybjs6bsDL4InlQAIAESy3Gvvbvcg2xqcbK35fddafDqgZJIu9rpzFoDekgikGoKNBuqtzR4AVaV3QptBxY6pIAiAgyIP02wxQwBmSJAkTC1ePhQv2gZX+Hun4wBEknl/k+vwixIPvGat4sZerNmaYDtkeCb3SvbDKeXUQ9G+0Lca+9u9y2dz0XIMeUZNSLSII8Eh0cZhOJAhtdE0ejKYGPpBCOvuXJN75RccxNCpWkV/pNhigIBwNaLNShgM3MHmfcsUKQ7Bg528k4A5CEHLjT1yAgxKl7LU+E2kAssw+xvtC3Gvvbvctnc9i4UDieKuv7qCPXDpP0vPBaxxAnyAfDvF30bk4iCYVU7khSZYU9xnwEHisIIgdGgWeK1MjJ9qduDoFobMRQ0sTGy+UDiOQGHtb7Qtxr7273LZ3PbGgC2LHnVAygPkYizhbEkJgq1L+B32M7VFFJMIg2rR9cQNtCxe8ESk8zoE8G+bfGmE8EZ41AbAKm+9EA0ZG3Bdfse5UEACByeiWTca+9u9yF0S02cuIe4QCCCHQNswH8BUxFaRJYiAJq1jqywkeyBHmi5RQIAEFx9Y+QDYSpeRAkUJDTgN0am9SQmGbUh01T1OQQ0IcYJgBZ7hmIRhYXRfoilQchyUZwFk945YQBuY/nCUYbGN6PCAKFYWj3BiAGF1sRpggxJaWBaU0JCBcPbCiK3xRkFTqsCp6rtNPqjOwJVWBGXd0fCAN0KBdLHg05csDc8EUQAcJVzDJvcO1rYrIZqMswPaSohWDY2gA8hJfraBBWMAEjAq+HuFF3GQEUgZFwIbqEgsFopHRFAkkL5myIXyB3GeevuDKADEFQogN5FCeHLvlBCwvDM6hD5jzEgqrCTCPP7dPqiGMFup+BqnF5FjyR34iChgwFzwQtBeDSMMm9wrWhHVmM1D6I4ewoOw6dHlVOWBEMd96nJGAgoHZzGaBgVBB8pvj6Pc0FcDUn9BIByQAg3LSD9EFYyxvVPzDZ/iLpjiOSiVpALNoEyLkB2ARRBOmmBfmiC8jDE89PcOmAHJKjBAbzKvS7rvwASCnLDFHKfVPWl2JaCOmCBwR9S+1kYPBAhmA5V5ZMiwJzABQ0ESRBUlIhixI9NE9RygFqR2wE4It9wrVBT4DBejQyIgwJJkYMHg60AQVMngEkfuSQLOCdCSDa6J5K4czSIAkQagrIgVc26qmBxRqziIIBJNgCsN2FpmhzQWDuqDwhZ7csk1MNk7or3lWOVinehGGDdegrhWFg9waoiYXQxOiCEF5cFlvd6AwAABgBwAYDghiFd5GFifpMB/KWTfUGGnAgHLgZGSZEwNFMojKtZSHZA1OLcio0rLzuN6nmZOjguuRqCt9wIAmJMA5ooRNwGWicGBb1JJkxWkyZ+TPvTBhBTwoxBG0/qTuiXZPRANrLGuS7IHAGpd4UYBm21QIkFAJnwqPUdCo+hqDc5BEgW4gS9wkASSwQVhYA/oxUtIa0lDRtEXtBcPQLYmijEFgEPqCMRDxBhwgcEZ6C0oRBtZ0WOqnGkBAKPCKWS9nVBURQfcCo0xRIjqjuqyIAliCFgSjn8ITUHBXB90kSYM4J6oNHcbV0bll3BB50+StIxQZIi3u8IHMRqWF4BBvGw/ZGHutgGi2uOKAR1YN7oQgitX6mQTk4bSeJtUVMXLFKaEJiidwoPSA8coVzwWf/UG9U4GEBAA4ngACCAQZgpxAZXXkRpHMA5O/Xg58vdYeESuRQjnzV6LgYHEIzgU1P3eUDAMO3yD9BybZOnfYxWp8IPdP1AtHhWsZr4IVk8B6RksAn9TyHbhnX1BvVOGV68TvhIbajoiQQwKTEx58AEBAINhRcnGxSPwb0boPZ0ZBObIoiGIW+QUygDeCabieFNj2bAP8i+nQEFsQpBqko8HYHIeU5CKsdU80fmEiSSaDhkokDy2Bmga75eoF0ZyWIjXGGfIogiYWdfUG9U4ZZ6DHButop9DtZ2ojv09N1OEH4N5OOhUdB0i99U+wAonUIgkQQxClu0E3RdOMHZkG6z+SOzCPBZ0v2dMzPAdSmtNEZGgoESEH1yE4oHSiaLYkpFuqYTw+3juKIAxQv5MnAdRaurEtO1R0USZJTLG7St1TEQxSckaBPRagwbFD9RinUBbAFPGH2w8omYaRH6iT8kBAZcDKCUdvzTAOgtGRDaQgVHGcCmdSgZhIftL0HUCCwIzr6g3qnDb3PQABCJc2Y7p8TA4AvEfPsg2whQ0+KPkknbkEeCyqZ8lkyfdlOlvSWaiBASYCDQ8CJORBqEBSHgaYl1SlciJE0+uTltzrNAPFn5ulHo/EwqO1E7ovDMROiFbBmFt9MGUySoF+vFrATIjgBGAN8j52ckEH/ADiAM38/QEAHLUe6CxK/5aZnQ8yGtfhjq6Nc04OaJ7IjbG6FNJeoZoO6CD5mPDTOvqDeqcNtc9AWiITq3dCNGDdcYHL2ScRTIyOMaUGuShBi480Q/OB8FJOV+l/KKbc/8ASku0AI8rMp3ACmOLBZhBMblWnRfw1/ZPlbw8OSLmiUzwSitLo9l1CGdhorTOxRx9PgUkMUQETifYzrVbBXhpnX1BvVOBQr3oBfHIEgggshAINot12plBPuLeXpDkbWLuaed5zYr5qPqFXocqRJUXZ0RnD4JpFsHuh+WRoLbAPdC7jYlD4dhayIllF6OskIjuRWKMAxWL5zTYLmPWgcwBwRwfcGxDKDaKhpDC0lC2892R59rcqrK9eGmdfUG9U9TDZKIRqRLJ3E2zYUVi6iKbgMbyzkgYJKjjpZmgcA0yTrRR+5NxPzs5IFL2AByVCme5gFz4T/CAIAAEgB7LgS6YjMCcjDxh1RCl2R6gnKcPcxD5JhNIsT0j29pzgOIWfKK6LherEgyMhd7eyVWWa8NM6+oN6p6rGxVK4guo++AoXWCDhV39QzRPh4/QE7kNLXRNSKHnkkQdHypMLHUH3j8YkwCPvbi28I6GMnkcDahAxsiL+QXIFs3BJ+uCKALqbgiUk82kTUwHgqPc2O5bG5w0zr6g3qnDfK+htlXCekjKmAdkMjaqImJyFMJ3oGutRE+A+CJGeVbwNimmZCErqCnQkvzgmCgMYgU6nPoWZj92W2alSs6N0Mjj3aDyVmsnoQ4Yjidh9Mfd325bO5w0zr6g3qnDaqj0b7Vxzl+iEogHSwuLe3EDA3OifYn8IH8drQiUmJDThnGxUHmfdJg4p2YLqjcZpwcAFO/IeAIE1uT9RE1GI9lIe9gcDaDhpnX1BvVOGww9G+1cN+ossRwVAOVZ+gWHTXLM9Xw97cEU+aYIwVntqWKJcoCEgiBMgIyCkxDB5rK/fEMjxsGmdfUG9U9Wt9q4bpQtnc4aZwiHZRLkAzfD3F3DRuqy601JZgrOhDAXFI7n4WA937ym4uBpnX1BvVPUHfauG3ULe3FnOGgbDUs5r/G2Nh3rlmdJRb2PCzfave5QOJxpnX1BvVOG009A3gDNwPpoZ+jMcMo3GqPc2vh50tpqicu10DXhMgjMywCKj28HDTfave3e5bpUcNM6+oN6p6ptwq4ZHgIGa0ELErpJnSJ93H4vrtgqTwqc1sMVFvoFvby32r3tvoFP3S4aZ19Qb1Tg4TInMejcKvQsoN95AtwoEDIF8Ptkqt9qUZdzkLGqddbBQrfKFtLy32r3tkoFI2S4aZ19OC7ADklAIwAGiAhyd+AICwIt9G0VcM5ocFERtoBTd0kDYPQt9h8M9rmszrIn38XEAQDIbAW0vLbave3KnHQ01UUhpdWLPFb9Kz0SBM6BELgTYmJqU1WC4vKKVmYuXB0j89Db8doq4E5L9DhgJ8Qt9goMbQRuOgMvht4qWc10Tk3Px0gbjVbC8ttq97OtFuNEIscPAOEOyacmowBaBqogbgMCCohtBtZqY+iJE9g5nREVyDIaBAygjL8AQmyMAwCfANLL55umnyQIa5zsSY4bHVwJxeNHFg7YYcJs8+Gb5VwSiv8AUWQ45hbYXlttXvA5ErFAzPVCsscYQQ6SSwFSVKGA7VQuFuEQpOkxSFHekoFyYaKY+gFjGciLy5YxUK0Zy5128eDk4kNi0JpJAIEwU9BJ5jzemSAReW5fZoARAQYggoXFubgTqpGg4UNrrwyLX+iR7lHw92qQsLzMpm8hYd85uBDJVsLy22r3BUFalPYLv5oCNtmkBUmxCrpNZHC5ONkHDa3ji99kBM6hY4oxAap97gi02h9BFLNhNB36JuAZ3Wg5oAgABAAD0Gch8O0bcE+2RhMXi9CDZ5Q+DcofnXMTkojGkiVhUcDc1bQLcqJsVXB210UhvB8PcKln+pEiEzK5AHiorYXlttXtlmQLAeueycMshZgCi7nMRHaaF0JRcbr2jckLYiZnnKCYAegXgPxDmikuIG0gg6AEYBZa+cAhJYC1GvcnIuFiEUDZ3LL0ggBMBAhBAJJiflF6FIBWEce7UTIKadsDNuqNFvo9qHTQWE5Gsc45QRimGmOy2ypGCIWCQLjg3dPh7/UoT3tTwaG5nBRs7y3l5bXV7LBULxXKTmiS36hQsYaSGJsULSL7cLShIUgWpQXIchZmkN6FL8WZ3+qWCUUQPbqooMDByPzkaGYIN7QTBaJZAdYLAeoBgAgzBUAK8h25IAJhQiOItZ2DwgcKgdXonNAysIcAEAAvgcwTzUUJMHI9kG9etuofh7LUo3Qu/Df6OEDdKltry2ur13UpOWAXXFHxGaJeEkMQmo6a9HjRGYTsKA1tCnTGyYYARF3UCOF3QyYOpvPrc/vReFthndvnUwNJTnRYuQhHTghx7B0YXCFzVRhSoIcxYq/OdA4hESFMoYKR6oP3TWiTDBzDzA6p4C3LEGrLfKpCV8mzz+HvVUeDPvw3GhHDuozmutteW11egqAAEySgZDb0ZK9mw1UWnfEjhDwjTk2OFnNAi34F80P75ueaqf1LSJDEqrkwoAQAAIAD2GrZkC8qlRIc3zmvSZjaacBkEuCbSWTezYo0aUZAtHCpmQE2ZFYlAERGYCBJAgsQiCsKSNsOaubiKZ2Z/EQkWoRh0TICqRlugx94hFVoyeQQdjqkoYM8xFGeWkeG+UKSx5uE1Ef7IeiSAAhFW+4oRrCFSFAWB2/u6eCL1HtS2QMTYo2YEz8g2BOkgH8mxOwI9vRJNs1rWDmjTjwRzm0QcOkFh7UQhqcUT2U81lDhkABBBBtHzAdxnJTlQYPSeeDIDl6DkUx7LpqHqGVqAACAZCOCZbmPC+ajaMdpPwU/kEa/2RYrIQeoxTmLQGRMMgPwBQAAdUifdAorcAClptEE9CgRMTgjUw6ojmNBzibkKdLeks8f7sgoUBjkPK5Ozzuuf4JGWH4DqidoP+YmWgYuHBuFCOFsZDytUsfhmINQnp1oDwQxj8QLo1mfRG+WgDqhgCNU5kEZveD+SgruZkJEgGuJ+gd2TNULc6ofGBIB7Z6w4EG5CPcLcWngdWSMW12U+Yc0ZSneyiAIJAsHCMZYeKBETZGGU+wiAL1ey+qg6gEcZ5A8CimEAIqBHVk8rhEHV2Tqs2ecHvh4TgXAtNE0/nUaVqMSCJc2eybbEorb9YqJCDFOSaDtUi6aDNp3wQAAAACwcH735tQwU4EFyULwIgDZYn3ScBGbdUMsPHAzcEIxwFQuZAJ72JV08tN43RAEgAHJTTAUWZphImgvTUeWroFgYNe6B+PEo/3JF6C3EFYAidEMHJCuLC0M09UDHypm4D+UflPRbrpt5TQu3jSpQ9QRcNNaVP6Z8kzIaQEYbMNBZUkEVCanbJrNrUARAQZEH1hcQCAHN+yjFsZwhpbGJkdMQIxvJA8+i7OAOp4NfGnPCWAsyK81KRa9wpMLwR0RVrhBuIDJYo5SwCAzBvZYt1dlet9yvm25HsvxIznLKNZBWduIly5moGS34GRgyOBIkbDyKKiIYlYU+pQRJZyZBxG0BqdT4ipyursEfAP2VgZtAn9vIiHkUPDJ3M6C6p2Gmw0ZIE/jJrEOYGJ0zVjT3bvKEV2lgW2kcoAOCPkxaHJGyxkANl5qeWvAlpk0HyNFIwRo8k9lJXKMdAQdvJHgVqeWKxRmQHgHpr9YR8AjR5YGTcj05tmVjXcIeGFFjCI6uoJxB0h/aAAYAQneI1Sky2JIzEQbj3Uiwxq+Ha5E8sEHjj8+D8B4QEypMMZ51Licx1UH4lMWd1GzsExH4PBhgAYFTPNzzU4bWPb4WEJj/dEDkrZcE5RP1WgR1hjjhgCLGXYmpTA26i2yG2AGIKIck2MJjJk45zvwsy+TeGAYCA0Q2JiU6t24SkCBaawoMgBTCEMYDactcaqdXYCdjMEpcK7mn/5mTgqY01mFqqiZ0RiLOApqzHuX3Ig8nNomJnM+3TrRWIIKJwK6BfoiPyGACZ8cBSJOx8dtBBGmhU+oMUeOXBr1pjcHNHKLC3GgfgQlG+PMyCc3HbTxNqeMtDZiKgjrh0R3REQAIklXLi/QwqqN8OLZiDRvIP8AExTjyh3+SRktL4v6NbyA4qakeCBrCQQOyBc3/DgbGAMIP6UORMqIxCChdJkUbgipG7tR8iyCC3zRDdbwAEiDB+Uw5UAJkp+FgMDsa6fHDI3WQjDDEFiFFhyEV4gcwp9XPmhaseeITimDzRse4QhuZGChLOHq8IOTEtw+JtQYTrF0bmXfHx1QWekBHgwUSTJFIgAwt4KO6Mbk8oHEZg48+yJQDNfJDFbGOqBXueRPoJABCMIY779gkweWiIQJkAoYlNECABBccBJDJvLeaEAaZGAgOR2QDaAHM/nDGKog/UodLOEYkVASBgXLvlQ6gyzd08peBFCjrwNIGsqxA9uqeJDnInlp7JOIpkZByICx1ST0fN5JPbFkoYCxG5miUOooi5rYQ6oCo+HAvzZwBFASAwAxv+Cb+8gIeRU+yiTMqm/0CDGLxGJ/E5+8D+fJIcRD84gdB1Qg+m2ie3pLHRhu4Fqhfg1GAU9pmD+ZYnhAB4MOEGoNT3TVQQQz5DEhYTB80SQSSU5kij0ZTAxTcAQt8gqGiakT7prBlxRk6Y3ug36fHb8QMeP9IJ42C8/gngMYAImJAI3ReQzCx19JUEALSU4R1D7U4A5U2905Ag45zXPokmJf0DqmfYhWJqgFvokgCAABYOBIAJJZMDAIbEeSJTDJ5XALEAJ24IfyF6HbOHpLaBotCA0UXiL5BAaH5Ls8IzQ3RR3S4RUWhN7AJ6kaQ5taEhwNqvhYhdLaB7FHGIAEQ0g7umv5QHlZBa8QGRXLweT6RxkOhTwRlBen2AotyRBIghimxlvW6LdsYMjSBsSZa/DopKcfcmTk0fg8z4kMhsh34NGhyFDgn0MmLquVCk9vmBMyK8VD3hQX6T8JVLqV3ckLNbgE1BE5r3B8JhO4miAIAAFg4kgCSWCxBNhzQieQzmqr911BUOQZOOmO/qA2kksFrdVYO56VPRBOaKDZ8mYRDphBlXkTVaIWtnPXH1wewsII7vTiW6Bh5W8kdjICBBCMchAZkOyaNDkKINfZPSF6QlRsEVTjKSN6F2zKQfcQOiAluwaU4c9xwaoBWCma2pqjFPBUhbSwoGcwZ3VoGBeFboJfwHhfzK/hl/OL+bRsd3BfoqsExMonOid1GqexibeED8MCMEtnIBAAEmgUpOoJlOBCqATqx4qLGbiATO6VDvQ8ECwPTQDFsnrfAW6IwQ8fzU7TWsgMSmcSsQYm1SgQCYeprKnJQmwYdMCIRgJgNlfP5dprEIjWWQUJvCaZg2TCa64+sxrFEuCmjt5oZADhDET3RSZFzNP8lASKaAqu7p/EDAZTdUkDmKRH9hyi1Ip0Yc+hZmb3WYMTsi9eO6Bmsf2gHe4s7IG2wU3/AMK80ImbAK/m1cKAloYl4QOYjUsAwBVimDu6K+J6Sy0jsihZAB5n8PAgQwAvzEEwyY6kPYe10Np6sUIGYY5J8oKMepRaTZuimwg108pg5RlB4skyHrDdGclgTxid5pFthc7mxAAAAGHzIcxBpz4DAugrLyQIAEEEG302+2wf1lHQE8ptufButmFwPFHyKQQREE/1Cd6GaNrwwuqfKqlCbBTUbqE1A1UWplAaADWYJvGq98VkUGZKgYTgFbQroHdUPc9fQ+P4sA6ebgd8sngbVGDJ8BNtsiXJJIiAuptzmhQc1H3PhNxDf6B9kEe1G3BT/SfO+8jsG48pswqosMAIK4wOR+a6iY8hn2TuY6STB1PMSslGyDVGO6xCVsAtxD0N4X6cNk80x2JFo/dEaaAgCZ2AJ3tZ2BYAoAYYuxzwAYAINhTptTkiS9M1AJ3bK+dlA79OFeaImQUQdD70wgRbBOSkDC/8V1RwnQrNStSnzUCBD34T+8xHkch7pqnegfvB5fyR7I8xE6fOYvgsqQ7undsNhG6IAkAA5U+oNA6lNJH0Ee+ai52hOhHNBIziOvtiYFmWWKxYJpk3BFRjPA0Lr0QLHFkoJ2Ki8+ch/mMIYEPmWQJSMBj/AAUBy0UARmmD+6k9EJIUACwBHiLNyQOY5EcFQFBc4/joGcOHNNdsoJoE4bwj0r8VNGo3WwGvrmEdJIGYNPULUnNXQpnGxEJ4Z7jGoWQlaCiXVQKRQInIg1Cye0pXzCKlpcQD2U4DZWL+PV4peovUGyWNJVQOHjU35EFNVcgtNUyOVgB3BMFBc0QwGILFEKwwAEk1civJNZgrT5JIG2EPuqEqBMTgFTUy5QSlrA5KP2ogI41eMBGyAqNUsiHb5kJmQch5dPDS5Afp4szcs8i1FzxewimnDbAolyQkQCZ4AlamNMgEpE2ogTBph14BEgACAMPe1dxTomqJK9hAqRYJQyBwvwiaSxPgj+In82nEDj+1/DeV/Mq0Gw/CAMUhMBiJb7F5kGkdgxPhYLL1fxxh2wBCXmcci965JwTE4C1DWdJmPIIln+I5RcM3SPAeUyadrHEPov1zo909m8Pf5hDfkCqyZkk+g5GIGIITurZgc+VnJBD4TATnoHNBxuMEuyiSTcPPgDBoDL5rNezoXlM1pej+eLDaBdQFeYdCB++2SACSWTvtdOSf6xDVRMZsSOKakNY7ObIKOfE8qeocX205RH8s/j0DhDVsqHsWuKFSIIhUxgJJzIVkzyogrDdP6h4cDcdBj8tmtD0bym6x3QPPGGk1mQoRLrP89gBiAATJKfd6soJ8ALDOeifwbWS3QIKqHLLFVFlqEtUHDLZT49hg1S5J6kA5fLvm6yCc6QUs9nEL4g5p6sQ/vIuSN1QmicRTAyOBlUM6FBAMSHum0OMcZKBF38L479AHq3hG7rAsLD2QqcLRxwkGYMeivjz0I9BACSAFpKf4gWr8k5AtYSAp+AGrjNG3uB9OJl6jbQwnIHlNlRTh0HdB7iQWA9onug5IWqAGXywnXB1BX8gye7clQJT0eQDoUaJoSOp7BQbkmEEETBCagFFgm6IDtC5lYE7UCpkeLoVJ3hOpNcfpH4ODWZvHH+QNIbuAzVn3Gx5I1BAAae13ZH+eM8kA6teKfw+kLNNGnK1Kl3suwUZxmgmoIjFe9PhGgDXNEkPhAkA93ALcqGJeHyx8Ewj9Uwr3P4LAZQKW9OpxlJOnLTQycmijiTm4xjQnNvE3uBuglcLfYYqnNPAU4xJ2KGnOR3Qs5g3smWQ/C/hPC/m1/YC/uJ/PIhkTEPCi6qLB8SKPHWgXdDcgIbjso4oOCQlUgpAKB+SciYoDeyGRHnOPRGbXZwSnIjUCyip8FPgoCAU7SvlTYTQG+C8uzboW+UH2d3sr+SQHB2Lagr1GLlJLsrMOZ3QE/i3urTMWdkR2uBeEdt4V4oBplfx6u7lQPTj+ECWGKlhOASxTB3dCZQhQeT8T5WR6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S+WYEWbfVG42v/g8r0CZupD/P3eyPQpyugP8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6Xy3T6vVWM/1/wAHvbgnRLjoP8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL5b4Dp5pFOZJnP/BhIFmQGRWR/AfLhAiJgxEGRgLgoLYaE2f4ElzHmuEUXJzjXlCjLYAgdSflu9YsIVAnwART+1V/8C8kAgdyJ7DnwOLAaoJdj8ufuz5wQR2KIXhGMkvh3tvyQEQEogg/fyCenpAt5oAkAA5V/GY/Mh5CZs58+FkhjJ5HLTD78B4OjB5fPTHhMJlss2+aQt4ecdNOBlRrCwqOGE/Jdp97YAb9zciTTnJbwlOjbrA3X5z3HEAYgT2qxE3HwIQ+bmlfc0+7PxIbCvuao44+JKdvxClybXk8kVnzwarQBMrCELK0ASCwhHQFnJhdu14zB1Dgn9SQlxqaYIEACCCDb9uREAAiSU64SzOHdpiidQ4IOFJITi5vDGTpVxNgWkoB0BEkzqfoIMI9uV2CLnJ2Qg3BGLuY7L7wGTHAKIADfksDYgqrIB5V+1Es9ennREFOkhzNqcKAUWIUA8IwrOyOweGTLuU0ZEY1O4XfRNssAI/m5EFOEioKbSlsulNSZzkf1FRHRAxCcCKR7ObqeIuOhl9hYnDmyHORPd/nN4MgaX4DlBYSL3IfwmLBwbba2UEX8ybym2WgEfzd9IUsLDZgieBY647oVqcU8RamefYCA5z0KL6ByQ5wMjkroWtJqDh/EKFDm7u8plB5QBsg/VgC5G2flLmixwRezyoFTrQCuL6MlNCAFmUArAHBQ8od1+KWFEZBoSOnTFWfIBbj9O0oFi31AmJcY58/KqQxnLEIMbjZ59pjNG2ANXKYTsAC0c9JonFcwMU0sCUboMEMAGC3+LJMgwZksOkckED4mTh0MVZ9CSAJJAFpQro3vQOnEWKLAnfJPQskSNaGSf2029CSDCbVFMFXTj0CeKqOWExTV4YDpBLmXIwYBD7lpA/fJMzasIDAfVEQABEQQmBktG7kigkBFhn4g0GyZFNBKIG6gg1zoxcwjnEWXMF04ELQX905uhUO1PYtAZF+tCBAAlMwKaRbZgS1RCH3XYEc6vxEowwW4iFuuGKFOIqT/DAOEqTLPKQcYk7hgjkF+LuQgSWmw+IUNIDmRYkM0HYFcGlOp1SpdnIHUTF186bSJou7IAJ8C15JohdrNY/E5lqwY9UVnBEjkpjiH8QmnRhWOzm6AAAAAWD654JJ2GYE6ITU+zwn/DtuSHzgSJICAQVhqmgmFa0Yun3QuDJ05mnY46Ap8Jq8gE7cxdDrI7u7J+dbklmRQ455CFIOYqUm6kBV4+NAc8d4kBWuKCkXN5QBxp8+FRLo5vKJrHBC5Cw8SJqcPGpzzzKYchRDrieOd9FMTHD3LK4OzopsBLqZRJivAaK/omHvQlGw1RlmygV9m0Mnwb4YIl+SSImLoLc0AMcbnufCDDDV+o/aPL4bjqEU+klYDCO+aeyHoS7fNOrUCZYdQiCRBDFGurwUGBBQH6Uii4HuVoxf+ag+KCe6dRxvvCcxiqUGm2biiB1KKKEMAHhWIY+BWJ4gt98oiaMUYPAyDcQYKdQgCacEbv5VqeAK1DDwIKeIDwhmggmu9bynMIqpHhZG+8IzzBgGqBI5v/NZjAPcnJxaATPAdSAgEqAKVwUG5qJA6OPsjgKhNznSOamE4jr92PYNQJU2q8dKfCXo4BCvgTfdaA7qFNBK94RctWtRoAnAiTkQahDJAakBwRL+YZ4C3gX8DwW/uy392X8DwW8HAU/5BhTA4oOaA0RJySTU8NWETW+vQwRhXvizxDOgUIQrn+6ihS9jJdVzyoEwCjX+GsTryNKOOeaoM/ymI2fli7qy/fVSjexUgzkB+yKzmlDg+coj9lMM5TjexVt++qFm55u6knOcijhmqGHk6Pm//9oACAEBAAAAEP8A/wD/AP8A/wD/AN4AGf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/vf/AA/9H/8A/wD/AP8A/wD/APn15f8A487/AP8A/wD/AP8A/wArp/8A/wD9WZ//AP8A/wD/APz0/wD/AP8A/wDiH/8A/wD/AP8A/r//AP8A/wD/AP8Am/8A/wD/AP8A4r//AP8A/wD/AP8AHf8A/wD/AP8Az/8A/wD/AP8A/wD/APz/AP8A/wD/ANT/AP8A/wD/AP8A/wDt/wD/AP8A/wDJ/wD/AP8A/wD/AP8A8X//AP8A/wDt/wD/AP8A/wD/AP8A8z//AP8A/wCv/wD/AP8A/wD/AP8A+j//AP8A/wCq/wD/AP8A/wD/AP8A+7//AP8A/wCv/wD/AP8A/wD/AP8A9z//AP8A/wC3n/8A/wD/AP8A/wBXv/8A/wD/ALlr/wD/AP8A/wD/ABe//wD/AP8Av7Q//wD/AP8Aso+//wD/AP8Av8W5/wD/APD3H7//AP8A/wC/xrcHV2IUP7//AP8A/wC//HVP90Cj/wC//wD/AP8Av/8AjtcWR/8A/wC//wD/AP8Av/8A/sHOn/8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDf/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Ar/8A/wD+P/8A/wD/AP8A/wD/AP8Ah/8A/wD+v/8A/wD/AP8A/wD/AP8Au/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL3/AP8A+L//AP8A/wD/AP8A/wD/AH3/AP8A/a//AP8A/wD/AP8A/wD/APv/AP8A+f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC9/wD/APn/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AP/8A/wD76f8A/wD/AP8A/wD/APH4/wD/AP8A9H//AP8A/wD/AP8A7f3/AP8A+/x//wD/AP8A/wD/AEHz/wD/APzxE/8A/wD/AP8A/wBr+f8A/wD+vRV//wD/AP8Anwf7/wD/AP5+8Gr/AP8AkqOv/wD/AP8A/wCf7nGW4kTdP2f/AP8A/wC3+bipQ1/b/wAX/wD/AP8AZ/8A1jTp+JX0T/8A/wD/AKj/AP8AYUQfscX/AP8A/wD/AN9v8P8A/wD/APj3f/8A/wD/AOfO/T//AP8A/wDdP/8A/wD/APz9xd//APee/f8A/wD/AP8A/X+DgCLM7uT/AP8A/wD/APu//fTKi/zz/wD/AP8A/wD/AFH/AL//AP8A+7X/AP8A/wD/APlePd//AP8A+6X/AP8A/wD/AP3tlR//AP1vR/8A/wD/AP8A/ekZ6/e3jn//AP8A/wDIuSvea4X6Bff/AP8A/wA/3EelUKZBtjf/AP8A+v8A3/E/7I60xH3/AP8A/wD/AN5/Pt3o1853/wD/AO//AN//AK/P457Vff8A/wCf/wDbf97PAfI8df8A/wA//wDff+uPj/8A5Pf/AP8A/wD/AN9/+49//wCc/wD/APz/AP8A2/8A/Iv/AP8An3X/APv/AP8A3/8A+sn/AP8AjH//APP/APzZ/wD7vf8A/wCWf/8A9/8A4/p/+93/AP8ArH3/AOf+f/x/+73/AP8Ap3X/AP8A/v8A/wB/+r3/AP8AjfX/AP8A+/8A+H/7z/8A/wC1ff8A3/8A/wD+/wD67/8A/wC2f/8An/8A/wD7/wD66/8A/wC13/8Av/8A/wD+/wD6y/8A/wCPE/8A/v8A/wD9L/qP/wD/ALoP/wA+/wD/AP8ARnvL/wD/ALK3/wB9/wD/AP8Am/q9/wD/ALg//wBz/wD/AP8A5/t7+nG5f/8Ad/8A/wD/AM362fqwX3//AHf/AP8A/wD6f3gX+uX/AP8Ab/8A/wD/APzEI/8A/r//AP8A3/8A/wD/AP8Anqj/ALlf/wD/AF//AP8A/wD/APP6JQ3/AP8A/wCf/wD/AP8A/wDzw3t9/wD/AP8AL/8A/wD/AP8A8/8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3/AP8A/wB//wD/AF//AP8A/wD/APZ//wDyf/8A/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wCF/wD/AP8Au/8A/wD/AP8A/paTR/8A/wD/APn/AP8A/wD/AP8A+M9//wD/AP8Avf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Avz//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM9P/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDP3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/n7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/j4/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/y6/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8/8A/f8A/wD/AP8Ag/8A/wD/AP8A/f8A9Zf/AP8A5/h//wD/AP8A+f8A/wDH/wD/AP8AHY//AP8A/wD8/wD/AP8A/wD/ABv5z/8A/wD/AP4//wD/AP8A/wB3/wB3/wD/AP8A/wBf/wD8f/8Afm9v/wD/AP8A/wDX/wD8f/8AOnnn/wD/AP8A/wD5/wD8/wD/AP8AeK//AP8A/wD/APz/APH/AP8Ax47f/wD/AP8A/wD/AK/r/wD/AN/P3/8A/wD/AP8A/wAT3/8A/wA//wDD/wD/AP8A/wD/AOvP/wDu/wD/APr/AP8A/wD/AP8A+/8A/wB+v/8A/f8A/wD/AP8A/wD+P/8A/wDf/wDf3v8A/wD/AP8A+P8A61/f/wDfz7//AP8A/wD7/wD1f9//AN/97/8A/wD/AP8A/wCv/wDf/wD/APx3/wD/AP8A/wD/AOf/AP8A/wC3/wC3/wD/AP8A/wD+d/8Al/8An/8Ae/8A/wD/AP8A/n//AM13N/8Ak/8A/wD/AP8A/U//AO8/H/8A3f8A/wD/AP8A/wA//wDHRT/8Pf8A/wD/AP8A/XL/API8f/8Aff8A/wD/AP8A/Xdf/wD/AP8A0/8A/wD/AP8A/wD9c7X/AP8A/Vfr/wD/AP8A/wD999Ou++INC/8A/wD/AP8A/XP8J+dm3Bv/AP8A/wD/AP37/Q56/wB/4/8A/wD/AP8A/fr4QM/+P+P/AP8A/wD/AP305/8A5/8A/wDz/wD/AP8A/wD9eUf/APf9/wDr/wD/AP8A/wD9dA//APJp/wDr/wD/AP8A/wD99r//APlb/wD7/wD/AP8A/wD99l//AP8Ao/8A8/8A/wD/AP8A/XR//wD94/8A8/8A/wD/AP8A/fYv/wD+h/8A4/8A/wD/AP8A/X3v/wD+J/8A6/8A/wD/AP8A/XY//wD9p/8A6/8A/wD/AP8A/fcP/wD+L/8A6/8A/wD/AP8A+bUv/wD8/wD/APr/AP8A/wD/APW1X/8A/Hv/APt//wD/AP8A8n5v/wD8G/8A63//AP8A/wDuT3//AP5L/wCj/wD/AP8A/wDXHA//AP2j/wB/3/8A/wD/AN/xn/8A/qP+79//AP8A/wDv6t//AP6L+P8A7/8A/wD/AO/8V/8A/wC7g/8Az/8A/wD/AP8A82H/APTUZn/f/wD/AP8Ab/8A1W2v+9//ANf/AP8A/wAn/X3/APddj/8AM/8A/wD/AF37f91/XP8A/pX/AP8A/wD9+/8A6NS//wD7/f8A/wD/AHehf/8A/wCj/wD6Hf8A/wD+5oz/AP8A/wD3/wCZ2/8A/wD+/u7/AP8A/wCf/F65/wD/AP585H//AP8Ak9+19f8A/wD/ADzeqP8A/wDxRcf/AP8A/wD/AP8Ax/vfHjMfa+f/AP8A/wBf535Q1zf+/wDT/wD/AP8Av+UH/wD/AJu2f7f/AP8A/wCTj8hf/wCQ6/8AI/8A/wD/AITn+0A4fD/9R/8A/wD/ALuf/wD2Vnv/APh3/wD/AP8A3j//AP8A/wC9/wC58/8A/wD/AP8A+f8A/wD/APn/AC/3/wD/AP8Af+E//wD/AL/3f/f/AP8A/wA//wB4/wD/AOZf/wD/AP8A/wD/AP8A/wDznOj2v/8A8/8A/wD/AL//AP8Ax6//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wD/APP/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wDz/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APP/AP8A/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wDj/wD/AP8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+/8A/wD/AM//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM//AP8A/wD/AP8A/wD/AKf/AP8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A9v8A/wD/AP8A/wD/AP6f/wD/AP8A9R//AP8A/wD/AP8Ayz//AP8A/wD7w/8A/wD/AP8A/wAU/wD/AP8A/wD/AJxf/wD/AP8A8vn/AP8A/wD/AP8ANJT/AP8A/s6X/wD/AP8A/wD/AO7hwoUd3j//AP8A/wD/AP8A/Xr0MI3S/wD/AP8A/wD/AP8A/wDm9Qayz/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC4EDf/AP8A/wD/xAArEAABAgMHAwQDAQAAAAAAAAABABEhMUFRYXGBkaHwELHBIDBAUGDR8eH/2gAIAQEAAT8Q+sdtru6p9glt2SpGG1Dq4MFYnFpLEASmoh38UPI4KkKlc5EAXfmjst/AoQfnOqM1wVqJ56pTUXEgOSQSXBWovxnetuUIwBoLXuRWM4UUBDXxMCN2hOW3iuBy2hGW+PJI0as96MsQ4GhOgCeID+AhCOigHkTYGrUDVRmJw7A7ogxlQ93t04u6x6BZG6G0H26c84iBJJI7RcaI5pK98oHtghEFiJFAeOMzshW887gNyEk+o7DuUBM1Sz3lsmBRRbsdvuJzbANQoIC2IZA0dWAlM8I2KZUwOx0KNEJkiG9F7BSWgUQeqgNWoc+ApVj6PJJjJPKFB4Bq5HYRsYrXtAuHyxLbQXhbCD8IE2VHqBNjCbjC8JmY4k2PnwLjp1IE4M5tBWDo8OnJRrChgcm+1AZJYTP7NX+XB7+gCQJiHUKbH+7AWxNl/RqBwhcraPbzdlck3Bt9iwQIklQ0kwB8baCUdPb+BGmZE5Grz3VfFBGrQOyKZZPuZgA+xE0JqVJ1rgyjRCQI6VKdhITYQrTRgTijhAAndRY4qC70wLaENB8qZEJwE5Hybjq1GrhBoA+65LogM7J4IT5BO2aNp7BAQmSzQGgOzFNww7ST3kMQMAVEC9SLTLGIClGa4zAinYC2NPzAo5BGqmCDIB0N3YEXEfWBem4gAvJTSMhEHh/iLCi8EDhthPEuUXKFIOkMppoUCR0li4VZz06xe2lypjYAJfcr+aWCLnVlerAjIOgTgo6yi1+kk6MASGEwyTjFoGgcwJcXKhKmvuSMkWKGLfUFckbC5a/4q4cH9E9mIImLZQzZV8XdmzhnNOJmEZ2+LcQe7uKzA+puWgQ9jCeE0YCl2ltWJc3p8NGCgbsmZCl9koC3DjA5cuz+zKrNCwBGye0LGlDKaBTRaGJxZI/86AHcHP6q6Vrbg8kaG4xMgoOWAA2ok9hYoUfFo2eJawo47IAuCbCJeo3kwEDrYpXqKMmNqCBxnYU64mAdhjJ5MDeyJ+mHGcsAACpTi0IYewv2DRhM3H3oaAF5Q7PyRq4tBbBcEOe3QLq7cZ7GRoXqi8hgBaSgUlYomwme0XFN0JBFsAEB9c23M4Ai8KnpQP2ssLkTzhnAtkEKEmseB33hR5IRg+bGqCEbWG15I5ObmICK1O4qAoDOmf6gWTFHkhvlPAJqD9GSyw1rNMS+0VnYzYSDQjgLq0cTBgVIM0URu8laqbtBmaMKki0DiYVo7vfNUS0kT4p9kE0+I7ShFqgkMKJkmNjI3GCtqF5x5kVxUymqYEOAlCRBU77gIpsK2GRukgp7zCSNKypAnS8Fkw7ABkQfon4vkyMrAezFMRB4BKQHgFMRW8bm0kxJqU9MSKH21IYA2rF4CxS9IDOQKGkE2cO5tNftCBePACaEJrAScHIafAIjaA2pUEH8CH4jlBJgryuSIWNxHAjVxMA0dCCzJ9CSHDABGgEFeoQHJiAuAlUwbW4nobZNKi25AmAo1aBwm+2Eq8KwDeGI1Ea1eYAwZhwgXDhCIJcqeZNcjL7KEu2BkVtWHA4+gtRhQ4JBU1a1Jns1gA6PWH6pBunIgZgHbj7a4ZEABoEIAOTIJr6ZFSB0wagwAIW5M0LR9AKN76DoZgOO4hBkXHQgwngVLezUhJhg6g4DCL/H2xLnEDmzPAKOANqzWWfQQigODk6KC7joTqdzh9A2HQG5Tyxz3JP8dGXmFsWtB3AI4aswxZiCDoQcCn7hFd3BHSv2kaMBAJZYBWQYkKUNeJCxWCQCDoN2K3Km+FH6b4pEC4Rv6HSdzh9A2HR0P3kYgAG8MQVYtQgRkXswg7KxJGgAEIyAUNZG6wR0IaBBB0IOBRgChPWJnuJa9y32RBkYoq7wsZsmqJBdZQCwBM0XnPCMXQIhc+dtWCZwiAO6uSVF6vHCBcCxTucPoGw6CADkoQ3H3TCoIBdwZhDSDYhBCW2gQ4BLBmKpy85+AGoIRoFklIJUS+d7QR09E5wkjG5Hy0gCQqT8ERcjSDJTG9LJG0D64LQMYPXjyZDyYqIB4yZSSNSBbIAXAYALVGxkwQIklGCg+E53yxQqDGCcyU09wSWI34mvSlO5w+gbDqcB4ySjthqLjBQYGaICvGFhKnstUE2qWGbovLHOOmcCxuUmM47iIv8AVDvxg7EI95AAbIUYtVpm4zyFkNPOHkRBpmroDhmLS+opU+AbpuOyMT1NCWYuDhfO1a5GTSo1tIXog5/TAXFqlELYf03lNkakAb0s0bleZ4ABrdtyPoEB2uL7g2Cs6T9liQBKBLUnrSnc4fQNh6DjFIjwANCCn/Raj3V3i5O77yHwyBVvoSZuM8hZQshOKNwyzAxRDI8Q5hDy8jEyhLjXJEyWOvY0ZDpMs5LxDEK+1gHY1EqmMSBuuG6YjvLsRKCyCSI+gJYOU1v9yB9i56yIvsToZtDM3ZkZmasPdcoMp4sgULG4xM0/oRxJEA7yfJVBsWWcoaCiV4QXjVatcrmvgvEgF5KJTsvAOgcAYYprppuAA9FKdzh9A2HqOS6WobEFAiti5yZGOQtcsFB/WwiGAI3raQ7G3NAAx/ogEtGKzNsDMGrKGpwCZBXGq4bgKbig4vQDYHR0OFDtNMHEUSwaTMSKLANUPd7dAMWVYbB7q0h0lrQa5jJw0arrbgdvjXDFAbooDVMAtHIeXm9CAR4xQ8pkHViTqp3BRU/qV+2gbAokL0I7moK7hWwiS5OywYs9xGquRAHU2goOf/xIgG6AIwHB2AZBGpgKVcXY6HqcYmYUJITAA2r6qU7nD6BsPZOccIZLNTojYaA6cdCIkC/6FzZsrxVktUPgJUe025X8047SRWk4ZmWO5G5YqXcN1F+aUwO6u814A3RxhbTZAvsrdOA+pClwGYFNYNYLR2TU3Kd0Cu7t8CxY3kSVT4mh80fvT/S7hj4qdZb4QGmDOn6a+JeER1sFkciZ1KMp8oaIyEUDlFihWXQGw81yIOxly5V4osKf6UO3UFDYPQFlih8HdG5vzgEaHHDcCsOE2pgN00mpgg7t1C34tO8ytF6A5EO5XckYbncJ4J0D7h0V6beW6MF/BpIOSJ+B5EADQpmJf57wGQHs0p3OH0DYe4c4oQDW5P10bpoX47Bci6HVNjczwmOR8CCmmnBm4BAWyd70bFtDuHdMTAz1DtlBptPd2d0INoB0gFMLIkiOIQ2AKAG4JHioubggjkgbxUi5BNkxAzanIFkhmqRW4c0DySAVPbhxk/HZ3OuUDuNAeENQRgvE43IrkAdrpyD1D2EJ7B1o6FWYBJPDarpeaHY7I+CcMHkiDoKRTvSBMrg0aFfHOCSm4kkiNkCcmv6DQG1NMaAc7r/XESEd/cpTucPoGw+Acp7jwAuEGZgexGBwc+xboWeY0lOwHniJTC4/mVBjgkJ/wFRiuNSWFDg1rXyISzPjOvBR3ALlArgW0QPNCsoFbiXqJQSaPHvRpKDOUV1coHealfI5uirgFQNXCJcEC4dJaVfdJxYrGOxTx1QnYjfPFAidk0m3fLo9DImznVC4bP8Ag3GxNYVxWHwKU7nD6BsPjHCAWGScXOM4XLhLieh5DCBchvEFEHvUBupfIC4IsQuKh0DNwfFE6IxqGNHVRhxM3A8lbaNNi5+Cjb4KAnEZwAUZxxe0C2VnyKRul4QJhsCwfGpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpFw2fQL91prAeH8AOUonwd9xkwxvRYPNopNxUfOfSBzqT3Gjq6eAaYDe38AOUnCaAEAYXozldVHDwM2SIIPYofDVDEUFhbJGlnzH4cVEsujeQqREjZLORAAAaADAJth2wE0JoHQUjH8AOUp3OCM6AvEQs0UyrgegJYdbQEUPkvMnbgH5Q/lEDYRJ5AOaIhxkaQCgsFFOqtVxJfE2SqbD8AOUp3OHQPA8dlvFotqxYiaFbIbRYZgovaMgGISORqw+Q8ARDJ54wFwvKCcTYSyxwSC97Omw/ADlKdzh1E0ZM0E8aX4lRQIimpXEQKafhbUErwYH4+3QYhsajKW+bojkASsAhrANr0fmoej/wAN4+9ACKaB+Fxnj+fQIjHGkDJm6GZs8Y7zX4543UN9+g1QAgc8xGg1dSATCfo1oYKO994BgB4AABeeFfwZAA1OPp6IXUQwYN9DDOF+U+Oc2NtwAUxbIh9CPMtSP2kyBLYiwbCTHE/eEPgveBPYM+gMzOEkzseiJlhwBCBLwgR8dxS0a6+KAEpzr+jsjVKOMHA9IDNQoFDHRVWMfuhsC4D1NvuMBVivSGq+AJAUEE2O5wQHFNZiswEB6AGKQQmAE/HfYpuR3XJIKCN6C15l4UMjHMjt1LAIImCEaSOZsCbrFRNiDIgoECAI2zB9AkNSxVrCkSsCYNx+2kgk+4kcE9qFpoiVzcgw06EdM4R/rkw9IB3UTDbgW9YcTfHxIlA4xCyAhIkRTmAc5a+lNP2QgIsO6NSzaggsxNh6UjCxw7qCQYMoUSLBwZgyB6M6GwkAxVkovOAKjBM0JIANhH2dwE0E3pZ42AoeYYOg6+wXKPAJ/gJBzcoMLJjJ5MWqkHGQA7A+4FCgn+AcoDErQAgwAw9NH8oylg491GfcHRCRncXxzSg5wECxROh3jOJluDmpPCu4SCyYZinoGvMuAEGYIUKRCiTGat3IaEmEQH+EBXV1SZKDR441oUdsTBAuzzwsJTr3qGKuWYR0ZZWZ+DkpzyGGIbBmPrn2ZmAAYq0hQGoobk8iKqA2l2Mpprlw15SAvKh1CIuscGRkSjsILBAACbWtTRCEQhmXwPkqdgimtjiYyuJ2kGDD0nMACgCyXiR4J3um5RFsGxNSfkDh5ZwpYpDdghSlb5kXJjSpQUra4D2Nop6Bt1LgBBmCFm1Fi9091lian8/ZExaCi54wBuTHO4vRQAA7KLU+A96EAFDXI9xVtrwL2IX+PwAe4lW8ABugIPAtoCQxmGf1ACxPIAIbbrDogzKx4OPAGAKPEg0Bg0GiF1SQPNDIRU9PmjE4sksTk/ctm9xCbgjDZVTeYo+SRkKwD3QxkqRV6lUlSbfUcu7QgVF5qcASYDcgwOATdiPkk8GdgAzBClPUci13qsjQnvdAYe4qouNHAHpHEmcgXzvoiUhdyGhuLFEJJg065Di6GWkSJ2aMUOnWAIDUMRkVNiwDKBgAxJU+TfwGxftT5iaT9w1iGRQAtZ8lI2qmDuNy5qcjH6BkAt7sUUA8VBmB3J6O2kkHCJqEwJXYnftMibnbTkSBYFKA4mwarnDZmAG6GGghqAybEYMDMiuF5HuUAJJcA1NAEVrlgvEgF5KLR3O60douKGGBgeoDRyIAzNEw0J0tQvTVESEdCTBOSLwapPIfKcNMQeYgnwATCdBFHhHgFa1oxfLutMj3mHHpjPWIBeCiUVJp88JEiwJgjA2ESwLFV0MDmJwQ7SWIc+CxDg/+fg6IKkBC0kyTIjeGnYhAxqoL2bo+TD/oHpzh8CCiISY2M8K3TxOsYGyPMPsOwd0TvhEEF0Zst+L2IQUnGXgz8KO4FdyFZwZ0BdQXgA8G6Pu/ji7ZAoXCzzUMC2kuwbLhCWbPumIfVMaOyJLxiSr9tA2BR8E2oOAsR3nwALkU3hayYoOpCdAILhjoEZke3ITM0yleqwtHMK/sdAkMxQmggzPAzQWOjUG0mZOPqboSCLaSYBGam2u9W6cHBQ4yzc3zMsfJt1hAikvcKcwKgnUNY7YI5gskBinSEAAQL1SN7In1AjExkEIoXt3Gvf8AqBvTDwl3JDTIr5ek8nmqUBd4AV4shpFh2TkDtSHxUPJvwAxAiE0AnjkIMD+2OOxYEEbiEHa8kIAqBgxxUZ7nBoTLBX2LBb9JISXgCoaBYNuVAeEERNvMdAXHB3CgjH+CZBbY/CqbihRUUFIEbgnwXfEPIUP/AIhTvSfJKCi4PvFuhxAr2vgXGZrT0b4vLwqiDW0gdiiQfiiK3A47Fo3B3klpbkNpMcBvd0ozeCEiCAACAgnKWZxI2OgYX/bvKdQK4+zRIigSNlxlBFXPUDIPcybOqNTcPklSqGoLIeuaER75FBeU4xzwDeVeOQCGRlighuf8BWgIaPpqJFWQckgyI6pFkGZ+YWa0LRc8nDIhsEhZP4i4EU7uWZd1Ik0ZgqYATogtBAhOvhhIXGBfJSjbv9VYuF/rndsF0irmYB1PoCspcQeoZ2TwbOAO86hOrHMAKAMEVO8BNgAVilNnT8LvJX27pUMgTtLmqcW4Zi4JJcZVBuhGkDjoQMspkI/vtBgmnxuKgM5hQ47JMWF0XRscVQUveD+kXBFj+4BB78haqYNGihL4Zuv8ETuS8hd4w8FshDyQewDwUJO9yOwozxGaBcVkvLjE1gQDBh0B8BalcLjjThp/3pCLqOwDuT8jmAcybboMKx3xAD0M1kWoMizRGwgIk8AZ2O5G1ewdbexYcMj3ATJuCGWDgT28RfALHwgQ3JXAJsOEzMIdIsYmAwJB7JCKNUF7Iib5JUH8bZRPN3zH9gKmYil6bGuiLEGIQQNA/uDQ3xqo53mpG0GYN4irjXTZmZjiVTEyEZuCjwUMIgNjLNG9DIoEYRwqI9mF62YG4RPg4QD2IeREyAfZDlEmB4OYBBNzqXLeIQYlioay3Ysyl0G4CSTN9oWJVrKkO0Lh81ouDAuZS/cYuxAf2gNyB5o/vT4IVNGgrrkYSq/yRo8q5GhoUGiZuB5ordg+KK3Z/pcEAurlc4ioACw/2TWDe18CbzjPyZ6Ax75wCjjn+DJfZRLnkAZunIWsO4uxPXlbq1RcZrVFKQQzMOL9Id5HmTgOW4Q6SesIBodUNM6QEGR9RtTTYSJYBAEV4APJyVzXwXAQC4BAuIp7nEsLHTOce4LQXAAdI8yS4SA4vQJDM1RrFpHxgG7WfOaCyRBi4lRfCqkDXmRsFhkQmViAdkYl4NejMZDaAMcpWhNoOTAM+CiPi2I2SBimU8CIQFwx1dXM44bEBS6GobMe09ojs3HZOxQEE3XiY+zodBjFUIEbIRXAo5qDMU7kKo3WH9k8HmBKoMq9eC7Qx5IDZH5KmS0AYgLn5IiXiIA4uD0lCzEYWttZBe7P9Irdg+KFDiq35UPyDeSZNK+BBhgrTtAp2MhJq5bfb2+lvWE2pEbFBJLN3U1PQN7XKCBiE+MdFRxzmJ0SUCqa2nVJDxgAolBV72GRqh7tQ8kYNDiitciRtUYxcQNTYvRWA8GiB0opGd/UXEjqBoNqtgvMLp4sAGP6CpQIrJ22k3kxN/z3guC2jsVnN3bzFNCH6JsPJTsLgdD2NtW/MK8I2WcRoQGAYgr0Y44GFs2KMKzkB8RI5qkEwdzQlxREbwasjttQ6w9YM0kEBHKhixoiYhZVCV8hSg5kImBgmu2JQOOQwo5VcoTmOYKBbJNA3Rw+QwO5sFHIYUOMorDmOhCOEwGlPMhg6J9sYLUcosyJ/tV0yDtjY6IA1bmjuKMWmB7QGpQc/jQwapk6gCmORmKkzssxB7BCM0xXAmk9jB6GRbfrS1tmWJHJLnBAVPGAqfKbRr/jAFB5JP0JdaeXHWxtCVwoXHovJFLQUeW8lWkZ7sZ+nNUwLS0TAURckSTasjAnJO8sAM6BmmP3+6AjQUsXYbldi59kjVa1NzyV3RgO3oeYwUnmpP0U8rJyZQjkNQt6AwzaQNQdqhZYzKAY/JYBqh0XC8igsKAdAPMDjop1GpvAYq7PyhGKJmWCJ2QZq2LJ0SBltg1EWNBrkASuyAC4D0QaqiG0kok9WMWCYjfsqVSWOehx6IGZwMrxApReXJ+iEzLNBBW5G0GDF4Y4o0Ai8Jt/JrwO/cqxayGFxu9RohPmIbLVOZDMhkiLcqN2DuAaNCVMymc6ZDqmcJUFqE2AooA71yjgiCRshgea+TRvhs8YAADMbEAFfMDHBGauTBJwD9XMs2AmoGLCYGPvaTtgU/ayrSN4+ESwcqeEKGdHdQzhK7Nun4lFWfcnZN59CfZHL+lmA7lz2xHJQGRZkALgoB3iXZixc4h0BCxhbhluXugCTNjJgJmTuXqHz0I0E3kTYvOTqfauaxO4OQCCyBuhswVXyGMEJ0b23NT2kPpZzAyjZgHvVwhLpeRiAXXiRT1aacEKEgVBqKY7jPavUTgYwIuPsUQhFo+SMPiKRsQUlWB3kJQLB7EhNV21eFf1cHoUb4JUMwA6ug7e3BcjkYwZGYJkXilyxBFYrmgN9QTGnyJ6Lqz3CjxFrx5CFZBFRKBUOG6G2r18pDQSpArFAPES4ozcnwo7kJeEHa9PJVDINm4RKQVYbQEIjM7fuT2pZEhVIp9QMigN/CItkcgyZb6vYCB0O4HGJDNxDBAUDQIUEMwhPMUMck5uBTVrlEYMgq8NuvQIV/7BkcgRoroEO+A6nBO4icDjMnyShZixfOQgIXlDbqGAABIAfTRb0EsPMYFHrkbe6ElFZFUwLO4XHoFnugVLuGKawJohXC0XqSy0CZj2/C5Bd0rY9EN26DER1xKOatOkwCQJBxNmVcjZ5EhzOGBIY6kcUdeyI5HWK1kVvp4uEzBqSHJR3EqM8FSNH7sPFA41e94qGi4joZDgKGyvoyqe0GyzWRtQJV19AOg9MW4viEBumezWglbfhwMmUZCU3o4AkqC+yV5nTDh7MAGHQgbVwHJjHOSsxNoYL9hT8jibMqVLBAmAzCTk6e/Y4Z5iYvCjRBcGDkxjL6c4botggOZdkEBvwetQ3Ol5bZ45Bt8OEzdkbGHGRKm2RVBgG15qK3VBpQRAvML1aMAjMEiMUHk6YY5mZJmL0NgkORKn7FPz8w2dFgjLwF9ujtE7JCDsSolNmwA2fIka3OdlctwKuJ23QbiPx4hEAMcHgac5kYQ0gxr/ABCsIBDP4GwRMAPEEk9IOYlEQr9zlOQMqoYCGDLGV1McACQuIsfTkmL/AMRACN6j6/HID3ZulyjDtxRUnskjIDVsaFF7iYTtapYboOo7B8BoHuQYpiNjM2yGiHBwBgMjkmJ/cgwXPFCeB1CBkXwz7lK6UBqD027DcSYHQQoHXAQgruktunKTcrwpJx8j/H/R6QB3qZBzXlumHmmbP0sRQOheAuMHUu3ISE5c2iOVuwGACssIDOCHfCaZTdEoriQwQGhBkyxKhIJEPRPw4fpxYXN6J+HD1n0XIDiCns1F/vt4uCei36CQORQw8M4QG5qa5frZoCtoCb1lmjAibgFeVKYFS1CcyA/0FuV7TyahDWekJ2G5E452SMorqe7W6EkeNROjv0MSMSqAxZiKInmMWQQCwyRJRuoEONO/H4YxAbAEP4QkkoubDwaxPsiYHVfCGyFgaoCM4AAJ2iZugnCCoIJ4LF/sw5RhlbaSHmAA2AL09fHxV3LlD5JAQTaxquD3oiFf7ALp3JIuHmYFZJPNyrrpOLcF/gpI348PowBl6AsHk9R+mEvI4myKNCPWO3fsLlMhZLNk6qxAGyZguCeUIloEUJwwHQW0OwaCd0eMmTA9WKGybBbAxG6dQFQB3prF1BaFDwCJD6ApqVL6LA0cgn4Ww0dBgNADzJlMBPBIRkETqXHp3ssfIBo64fJYUJlekSBNbJgEM0R+VMNxoEp8LBxyLYmauPwWFHa5idoBQg9pT3kbJwAY80KvoqD3RMyZeFCew3+JPsRV4AdojQaOIxiSwAnK5BMzyUBAXD0Sqz5BrplzBr0IC5AwkOpHjVUxlMFCZZjROafLWKkUALymLo7ASHVkrrzkdB0Ny8XRP8ynNdQvweaLEAIECAvQnYdyeyNPDeUuOJ4FvzPuUFYbeFAl4QIUaQ2SyBa0NA9QYKw35EOlOIgBwCZyRwwbC3ARhr88J0SYrwmhf3HtARDhiv3wcOEWYKsA/sM4KDJMwy1tyv1ySOLTTCWoXbNaunxmoQ9hqUeBTsDmHcnnzpIhCGEmbp2pweFIsQSCHjO0hakOAzom3dxBsj0F0DC1gtmRdwn0LFp3da5twhLpQYgRioiZQSXjEnoCEAHJkFxoawIaPFy1ZlzYeyXdie1OKLW9CK4/q2HsQGy/rCgEd0KbioyQkBWOqF0g7sgZMwnbnZkdtF5E0yUaGj58fSLjQIfQMkUARBSxoQykCjtbHjpxN5u9EYMjlE/yXl0NQWZQ0NcVLEHOQa9Oap5jnHoIUZqZAmJPt/RYaA3RuBg47AnXclELBB+IOBhEMcxfxTaBcd8oiT0A/YrF3wcr06xeEINDipcTAAwhXo+p5dppKdw9AHu3KKlB7gGjcoCxtronCoZYAjMJiMFA6PCcX8YiJBwgFLE+/Cq86AyPICBwQmXG3gHciMNgAmCJhcXCBrCgQYJLbLO5ckngiWb5WIkWgUSInKSflljSTA5WINzncoHhkE+rpPcn9gw8o2MnDEpz273oBjtuyAIyKP7oWbIkAD/ohBV6DgepT4qIuwyf33ATuQgtTQu47sn4yeIDaUboSLkR9I+FAogkAvwZUNSFyNBTBAgAOpsS7pFg+5+PLyOIsyr2XAO5mbNR3r4CQyD3vosNAb4fuUbHv9kDms9Ge2tAGhRtwIzbFB+r9hq1GCdRaQ2LShrBFytv2DjF2AUPMJQuI9EetUXUh1Ex/JcSRsnLziHwD06AYiiwgZj83WCEAHJkOhDWkdltJbyjDZ5dyu5MygINtP0if/H9IlSmeejst/Apv2PynwAzKfTLT2Iwy7BasycRJY3Iu2WfGaMGbq6hh3keyZyRFqqMCFS1o7+gGVE/OjXN2+kfChXYoUBFQ4u5Db0CY9/t0J/jEEM4CHcPcTXMyEYuYmQpI+A+iw1xPxzKJj82Qvcd/wBY5P2hrwZg3hHJZvJxp+hO+cXMzwasgnvyYL/YVAh6YebDqUJr1LQztCLaKO5N7HF4Wy89jKJl64CFnhexdpDnc0A66wChsY5e9lBRXBMruyfcJh2c9kzCyp+2TmOC17rFQxjv3FArlNnqF094Lz0gyE3RI+XH0j5cKJkXeInhCFfooLz6Dc2dvob/ABGq9DiYnQFTco2NCSrq2xC0n4X0GQxPj1ExebFA9z7LsdMHMiwwuQQOopsmHxGlQBhnQeELsjSwdYONF04OwjYVq4H48fXExAxAZqPAX8FuROLR9pCRA5YwO5GhKZ+XKrZmAlczUsCiwzUKG6RTgCwK8Bx70SFku7pi01XoMDIF3BUIrBAD7JXdd1gxfYI34kVFwounN2UMRT+jl/n0G1m7zob/AA1CMgd+ZBPR0UnGKIGyh3NT8T6GN14bE5OQv7WBRKhAE0IKKDgiQGijM2DMVtQ0IuMezUVmKt05y10h5MKNr7tUD8qPpgSVwaMI5yRj+DgCDNH/AFiB2TIE6pIeCtytYCR4RumOwEaAPugx/QDJV3dyG3pfuCAjhfw6VQhLZROMwU77g84FoIHxVMhpjhL8zeMRhIcZw4AQahCyJyFyi5UXTmLKgCjWAW+htFs734jm/wCXQDzArgjUrzwk/ifQBiA8tRp02Nzeh9tEbdS4AQZghCyfvSOIQcPSEWjE2NEieRmLukPKi6Q8uFGy0B+vC4RHtATJuEU88+BhvN4UY2Tou21FyiYDN5/YseB12xgMgQDBh7gmMxFuDMG8RTqjEZUMKGMzic4SGOkLh21KC2FUcC0XCi6+MR6ZEf1PofRN3Z3Pw+CMP2YVvWZjCZaqHkU1PxvrQGEfAs2Nxf7ovFViFQLwYhd+YCM2R1ekPJj6QcuFE1550D8s3SehjsQuxKQAaeSZqVAQkkVwMt8VzRQlT4zZInP4RU4WShcOix8+HXpiIW6PWnSeiTH6IXwEiAGFNj8DcwtIP07PSPxvoNyI9OCYqQTmYIe6gZYJOvLoZGiAmGCg5cfSHjQImxdlAfH9A3dnaV8XeHxCpwN0D2xc+HU4MSVjATs9BMToBe/KS8DpxNL9jQIpIxyaBQFAKfH+g3SiRsdIMT3Zwdq8lYoeXH0h5UCJSg/Ts7u7KF7Z2fxCpwsnxhqU6yi58OpwI3FlECJl0ft9Be2FOkb+9MXv1hAQckmwBPeA1gd7NGFPgluEtApZxFVKMsd+iu5EM5EwAAmFr/W6Ayc0uAjLSEDEue6cHavJWLmbfTnLC4dBPCB+ipO+IkN+dv8AEKnC3RYXHzIdQA4AOxGwLfQJt0mN/e0KWoA05V8pyFvuyCyEGyCJ2PAOl9QCcVYAODlMTWW8excvBsHsQYvsES/JlMEb3Xwdq8lYuDtdIONAigIxfo42snfpg2/FwqdcS356zr4fsg1VoNofRm3Ki6G/Lj92+FJjJ5NwKnmVMMcnX26OuG0K5BTE1n4KLUYIeH1IG3uAyITqw2QE97t4O1eSs6lIebBFAVCpjtPz0JiWd8hZ2/EAqcZzIVo+EUJdvHSl0KxVhUAloRo/QJugCf3WGbQk1dtYMML/AGoRdCkTtFhmQgBAJ2DToDNzegGDD3hZNE/PiRtwYlMcXe7wdq8lZ1uc7Yihoi/QQ2KsFwfFYqdsOBeTvXWUEVObBsXoE3Ah0Il1gN3xHuUQcJsSYHyezIgUDcmQF5ggc+3+rHoLjNCguzAABQfAFkqamTIE/wA391wdq8lZ1aQcSCOBeQD3PT1O2pRxn+InxCpwISQR2HVEI807S8o2vvRhN07sY5IGze4WV/CTieUMz2AW+91oGrYIRebXJb4JWD4RlnDPAHcIpwDBQuDHIo25EFP8n93wdq8lZ14Qc6COAuL3Pa6Gymj+JIqcPApRw7noDs8ZtaG2L6MzHHAD3EBamGZWgmSjfZdA9uOw2sgM2BHrknhJiT63AXd1iK7po00N0pqEUAHwwPQNIJnJzKAyMcgtBYFD4V5LXAwcFCKoY3B/dcHavJWIy6AHSNn7IofJiF7jwdCbkRIX4EfiFTgTCg3e30QHTYbdPS416cKPIgvJT4IxfuJe6Dox1DLg8hcFd1jYOYhbvZ7k+66THEn9e5hGZRWWVVhP4mV3gexVlYycvP8AEFC1ooUET3Twdq8lZ1lbIjgqBe47/RCoC/xHKnA3Egjh9PFyKdh0gPK0odt8aqjAjM4S4UFpQzYKcABuZ5GTCCoe9gKlWDbJEvBEQ4g2hQx74FZDDFzX3AkgVsEB1c9QJxBoBHQrOTP8aPgE6Ooj+E5OQr2CktQoG0Fg6PTCCicEnWmqSHYQMy/DgxQn+8xA9jg7V5Kzqq2CKFxZQe46eTIxf4lCp3B3ooPJ3Tj7VxNhPHsTltAEEICA6ADpAcGAA2ARzTdo3T/byFPOaBrYEiQwagzT/OCF2FK+NPc2ROiI5G63ExPp0FnHsVtlazBAgAPkTI6qBpb8hEBhzLEINbDNVmYQzWVwaBsXCjRegGG0ndV0sPfFCoWdBwYJ588KxQhMxRDnanwjCqzAcaZqQ3kDZj08HavJWdY0hG/SC/2nLvoBNj+4Qv8AE8KnBCi5qI25Egc8oDTkwCbPPGRyBr0edEWaA6BBwUFhFuLNM1qXRyuO6HQamibO5haJ7EpIJc2FFZNbQW3achGQr6ZYIwHuMVqAH0gojFuBSH6BQSA6QHyp9bhl/wD4Bo1TVrwHIgSLcHNRvlqixruML6dbLagGhViFuSMExVZeSi1GChXEToD1gBfojjCAcJPfXeLSECkzvQA1BHXg7V5KzrACKBckOkZthFA/xEypwsW1Fe9sT2sv90ecwyDlDDyAjxFn6wtCKikwNgbjgnWhkFjDDElGSVMxBqI6pElhNkLneMseD9ggn43oPA/haB1+NACPg04AcvmBiwAxKHwggLWmHsEhrX5hyAPZgUmhvoo7gWfcZIsbkKI0pDWGBhghIiRP9hC8OPQVsbA5iCJYIWFRLIBeltOJR5HgYAqM8eRBUtSP2NcssMj04O1eSs6CAC0Ik9DhcHQFV1D9HQmSgv7GEptYHQc7ImDAuc4DcSMgzhXWiQ9iO5d4IppaVAjsScHwapNCnA1HoKnBDOB60kuA84RhmUAdnCYOOhoWoWOhoFlzuJPIOJmEyGyBoi2NhUN2QqOyLg57f+CE8SffCgR+0HjUjuELUADAgB71hJF5PoEQYL0SyIh/j5we8s8D/CKGYXEVAeBwZiVG9gwS7RXNC2JmGGxlmjerbjw3NPFw9BeW0NALUsLjkyC8cU0CyMMQbIhHk2D/AELxFcHavJWJyn/cYVAAYDHoUDm6jE6QJb/QNR+hglQYAE4THJf0ikCBQxlvLuwCvUAXgV4i6WiHhjncwXDtwFFgSFhHijKPIGvdfmiirniQItkxiihtWZPLiO4WRWSQgeRuCoUNWPBFoHEbAmsAjQQWZy8AoWX96WeOxAZ10YATU8BmV4WlQJxK4M0/m6IMbe4IYJvuuKSaAhkU+MJD18ywxTXAbROdQXBhn8AtjXwKdRaZQccgJq4V0Ab6BrZH6CRHZA2LoMuBA9PwRFkI8FF29rCu8xKzHUDDHUBS63Baw6NYmbwKg2ERFEBmWHPJolGVuwoW5Q9IkihLxaD2SXJWKOBAAsIAJmQgQiCxEim07inTF3GC4s8gsRi8Z0DZaBWS2UhrFNmkQxH1NAVKKLgmRCA3GC+5TIXM50YcWFmcnZP4OjEJ85GiBhEgNAeshwxQkv4RMKNv8lAAxCVWoDyhkCEzYHlhhlmQUQsXMcGZSIkQQZgRdBmmadZiBBxsdGgzAzEamrC9HLloWOh3X/Cb6SLkDqGdy9URORs+jCIugBfaDMG8J4Of5RkQyf7kbRGYCrU6BbJgG3JuY3dV6uYBmGQRnUAJQILJIyRZHcldmB2IvT4XSPqQPl5ywO6IDckxpqSRN6lj/wBDeVOh2QaxYkjXgHe5ukHMjLpeJLGsEIkNIIZ87jGMSxggegBGRZkiUckf02QQapUm/NqE/E6AHEmc/cIiy0AyTFN7El4FOyNhX6oSyLmwgOAQGi5ToxtuR6oHueA0K/1xEFLJvif34C6S+UZR5lcBFYCuUGH038gyCty5B5AMRoUQKlw7DYmCBAgoVNsPc8EIg65yBjW6GkPJDImYAGgUGRYmALoWUGt6DrD93wBGtmQA3YLhtjBeD2Y3yliiAPRMDzLT0pRBjWHaHuh9eheqZGyZE+iNsGyYeYxPSbm8AzUi2hMZaNQwMGQVFgAPjWWSFExmSDbLKrSC4iKj2bnixEH1Xl7UwjxF4AYIFq1Q0qaATZ26LF/DGYjdOAUtFkC+yYBcccjoQ5z0KbhrWvmRoMQCnek5bO5lOs58JNscoVkKi7uD5JSPkcwUJZnxmUAQA9p4Fw+a0okvGJKO816BQ4lvc4V2D9kDN01G1RuaOaUl3gpUbBCf5RiNnDOuhXL8smWIhkT1AeWkYafVcvb6hvLwLQnY5TIPAj44jYtoFwOcBRwQN4UuTxHhFb4/KtedehWT9kA8FG3wUBDT8ZoAuenUgXGBLyAchaD1cxb+UxkWkFETfZgvBYohY2FKJOCIg4FAurlhg4P1PL2/KG8xb+UwctY5YCL9HSJFyE0yBCseMJ2VJdc+pxVR08xcZi5CjbfgMCRYhLdAr5MiVhBiVx+RHnW8IGIFNoVi46GEl/pHgfIZ9huYO7oPbByUb+uSGDEJu8N5XLwc6K5kBiP42hj9RKbATIPYOTGKIgU+NnHYP+r9b3AIkRcUKM0mJ4ng5IaCZsGMsGY+Jj4lCwtDMCuBAB1zgGFxQLjHoU0ATaj7g6bQo8CpfIosPyLsk43T6f11aFTu2FijyFRC7S2IbOJoFkw7ABkQfqGy7nQEXgqtYYx8+VxcgoP8JSzZFam5AGBCv9kDt3ICsrGMxYjdFACuEQn0jRVy7IDmPcnwWYBMxn/CPX8oUQcnUL9mKBGbMlHDAwCqb0kFCZzdmadBDNQPAMLvlMsmnAiK5xLLBs6pgAGxDSbtqtKuheITXidULPqiAWGSa4t8+TMKwj2SGODoF/upBO9SCAIKv6MD2TAAw5o1C+X1BMN4eSQvvh3BFbg/0jT4F6NJLGFXPaS35ntBDgDVqYg2T+1WbkA65bIjj0iJ36GWPkjdpoW02pHgVDNOZojAQ+Z3gAbod6yk46kBF5gCDQp3RmE3Gy1ZCYczsKCIOxUZ2t9YzU8Vwo5YwdiSNkTJ1kxjROcFWJvxfgWPAecpfcLsgJxd0D8HdG4Xruy8cliURzZdgiPNJElBwIzU9mkcZqhamf54/tR4KOcMSDh0A/oYoppci4LioMVYSbhhQ2BVQIHagyWBaKHEfjUNSyqh1DpCw09ZonFnz9DF9TAvCoR/YIwhwhgPMWK82iCCYQ5uxvtQmNCfxiz6U5opI07LU1h36+kNoBhAaRqEf4XBIUijEoewV7gUdC5Fut+3Q8W/F8OYKAyi6DgizYQ+b64QcH04VCQbQaEWhD0VkMZ5GRskNxgmx+JELIsnTbaXCBEEfi4mbyARZwKAr8KoijyjkFvqJlEMEpggzCOOJq+4DVY6Y9BduI90MFB7O2tAfZBGJzIAUmpxGzH4ZoxGMcg7K+I8D20My8ECi6SEGR9b9iZ8kWI2vJPKIiAFlG45hEHhwixn84XocB3cARd6wqR61GK52OSD2FSz4NqcQTYdY1gOA0/DCSFKQE3EQyWqoTKjxNh7CrwtMxYbwjk25IdkjMxxUX2RWGZiYng16GtJVHQbECCTxAI9PF3oG/FTYgqAsLxSwg462pt1pzFGIUELjXgdzVvwsA1k7LCLwYi9MA0pIj/Af2E8LnSNYvBh7LbdNoERylciI/RgcRdgiNGMX6z2hsUI/pYeI1KMB1DTE2DTrxd64e1I9tTxWGw1EjonYLiQACbHuZwIetUwkTc3mF4j+FiI6WsnXpExpVNI4sIB1gIgTcKe2PBegJxpjJfx3wAyJNDWgbA8URwIaKYOhkBGGpjqxS2SUE0RHbqXql0pEoQm35OgIi4BCXS2YqwOApsKkBYDskaRh81xMBXK67sUdBAmP9k72MayT8Abwl8Lj7FAguEvqDSVFQPUXmhxAUSeKEsT7Fowj7nIUBdHSXoezhshZEP2AfAirNeAEXkZz6x8KKAEUuzma4t2Mho4woU1KwvO5AguEvjtMlAGBMck1EbyzIKBF4I1CbZPXAsNGhGMVHv9RiVcUI8+HBo5Ew/2YZMkPAPI0CIBRYkMRMZ/SF6jlhJhBAI6AyYEf7TuBEyTnQvmloocvhj4qXACDMEKaYI53C3MLwklU/1K5mKWIJlTwCZEEfEkNjOPYCJParBRp6AkWzIIWqIb8B5vMSUZJq5aGLIKHrpqSvjblyaNVIdeYA6DoUYnKL2rniNMLu6ML7z7BY1Ue7pM6bQILEDUhFY1zFkBg65ZcnJbUMwFHn+MvERChdyTQ3GbYqH6Q1HZMK4/RsOVMC4GoR/YJgihmA4xcIguQSo5/obS+JNdEK7DbkNxQpNTYYzzMgqUDdNPoIdkRMEVB+FW0iR8ITJ8kKQyexsKBHrCMpXAy3nSqh0GA1yOQgn7ZkgyoJTdQ0nNOwABOKk9yTiU4KDNzsuwzQakF3inRCjCQeg+NzcBfuhCjt3WaqmOQhsiM0MjYgEZEHyCiVPLECvmwjrVhCYcIRkngXCBEQc9AJ3GYCcrkWGLsVB1sTSdRxaiRg9xqPo4KbZLwinSvf2sLSzQBVkwx2yYvmfh4RhAzyGQ2iY/jgG+CQbiCbDrEshwGnwTRMB7yATVmSehqIkiKLnYazZulHdLIcHcZqzj+ABcaJOxn7TBBmSFxKmiue1096O4Rmzv++psKmYzcELgcLRemAH9wiTTf9JM/ORSURH+Fw4TfXqY1DuDuEdk2jEsD6BnQ0+IYiYfITUUqCDjram3WnMUYhMxivmyO5q3wGPBraY2ZqzFAMHAGLkTWYHqxwcLV5G04xBclWr3EETFhCFjEiG4BHcgdTZjziQ+Rsgz0aU7BF67FTkLAmUi3uxRaqRy0eVURF3CD4AqEHjNo2CoVFkG0pBeVICh0VLsMzXrcD2QHEsQpGIFJAGtFp9KKODPgP8At9EJcQvGDvbUpW1Bjh5kuY70RSxVzVkMLjcfhQ0qKAEbJpifMy8zfsaBDxEz46JM7AcbPgTqZri8bFjaDFg2iGRBB3BGIRhnTIZcTx0VRm3tjXGw3Hpd01MEiEQZXRQMFZNOyInZR0ozjv8ARQMzF7UaKl2ZiPAmOIRYwbkHys1gZORzHpZneEcCeRODQMM1wNF6NwmgVjgKks5MgHMzBEpKBJNykgprX6cpL1NjKfCF1UDN8QN4k3jIq6g0YhW9ugXDj36wd6lQFSbE13sM5UAWTaCQkKkgSVjonoTTZxRHwZJjQ/6Fx2Q9vlFEsHIkdL0IJagtkyFK+ANQUxf7UGCDsioUNodq2+3tTYBYh1yptfhXZKk2iaHEgfhMJgLn4tpUICqC703iUGNWJ2T4GlIczYBTcmmahTL7vExQIE0ZOMUwxCBPjmy4Q+pJS1CLbMLBF4koAD7ZWNycdl2EXQ8cuiCJsi45AObG5RgwA1e5Pp0sVAstMhohvPufryebAQzGWBNzeY3D4u6lOICxMWKCagQZ4LQW1div32DcDoB4o0D0XG5X56DjMLjGc9OMiIwoI5d8AOxDWAQwuYVRoLXfx9bZ4/oKh2LhUAtG1HcGCIzDch4kbRqjgAGFTU3Y5J1IyiGxmvkgXiJewYkXVwE1NKkApiqbZsmaOSmnh9iR2NX+TuQYbgsK5pJaE9AcMQTmOGx7L4rPyRlwQ3vupt8YO4UKBml4YIAMCA68zb9fsunyNDyKNWNDRBIBBga2FuTs6iKiDl3miYg3qXe8NkYczHYHdAtmYhjJ6RtHoKfHhneWrGqwmCUlI7gOwK9DbW44BT4YupmAGpQgUmAWjk75TlU9BiMSHst99DmbVgfmQUAvHBGXN/Qg7JsivE0LhkmiP1xGAmBoFAXAZunajAdO1OtD0tQROrnCqODvNAUjEPL5fnVD5m2QXmCbVc74mZJqTE/AAukUA8igiP8AUadlbASthmxQ8iaBmYg7q9N4PU/CQ5m30QTwgVKD13OZQM/2iMO6Yn9sRw2TKDNSC3Q2P6mEO5XX7BsfrNkSeDMwAJklRQzhQtW1M7gdyhsVYVtt7M0tQPomwUgAJD3uSZBiRnBAIAw9gMBZUcyVMIAk+jCjC1oKRrb+1I8VvblJSE8cA0oRNbffQ5m1YCBaTZE4vRI8Ro8EcJB0dPYBuhYBMg7qM62pLQ+keFyYFcISCNslVX0twB1ClAS+eE0GAzuAP005ZuG0wD9zQVoikd7XBgztmiWYhwIiSKia2UVjAe4+XcyAC8lMeArAG855DijaQsuczMtciSXGfX/WJDdr5JjfqQepg0KcAPUNstUTe1wtQH+HuQ5m307LknAd1jYkZwUR4XQO07K/2QO3YpnRhBkfTWRXUxuNnVkVvN1DJ8ApMx1Dat30k9aPXNBZcQCZ7hXASioXshS0+2SA4yTAIJNPCxepsAaZh5c9YIUYAxWAXad7i4qh/wDRqEdPj7kOZt9nY0hYsW4PJPfz+AYNclo42L5GYa/0gJw4iZzvQcAiLEtwv8P0budhgYSB+MiDFQiONgUHW/3CJ+RB4BeYXrI3QeBpXVUBi5Fy20aBE0BRaiZ/zNQEakgPNEFE6gH2OeFyGlFgAMAPk7kOZt9zZLDMA5clmD2EKNLcgl1twv6FMiE2tyaKiAqzjo3vWJCsVxECoZ9tQYEwP1xy3Q9on+jdNfr8MAUFgCsEAQIpfyZFKJROTiAXYECdUpnkCO8rNrIHikgn1S8mZN5j7kglWGAktZCfvoczaslwsD9EYP7jAAZhBpKQDkoSwrDy2kSBBB0IOBQS4UExEq14KuCDNT1yhmLSqDQhNp0EoGZcZHImAThAiCPrJrl+NLAsFTgV+59nlDBTw4gdFLSaFMHMmGESSgV2GZDi0bkJIAcwAQAA9yYKaYuiTW28JImUbvIwvJRQE94D3iwhzaLJGTNenlNWFmQP8MhNxyQkQfccogoH+z9AOgKRM8i8BQw4wKhysNRI6KJoOZEWEVFMGJKAO4iLdDgl9WniKHRoF5Kwm4QoAuAgLgsaI8O7U0kKuoFIVe9ivrhdKNgPcLyBJpP8gKCxbiYaJxRKtagBjCYAgzzKBfDI5XuCEFvAEtAvzCjz9xpEvZLOAtKmrO0P2mp/QTCMcTRpukIZIX5jOOhvBhfNYu0aKwXAH9yTmSWEGBCEFYDrigIAshzyzQJlkDoh4RWc6QJBcQobyCCMUgYhNmr9VBtp1IQfhGgOMw2TsAmyt6tAAq97FfoAyDO4XuR8RomzMgUPKWkgvI3qqX/MFXyVg7VQthnLmZSWBjQj99DAFCLxBBoBtGCxxmrXLjnIy2FD4k/wDVc2Q9nov5gUdEn/AAguhZIIkCcWoK5UBJZlgEMy2IaxS0i/M4P3YKDLKRkJm4IIBzSxcyVJJbUVSzOcd2BJvcniklgAiSgDXE64pCCLDF7mPSf/ABMwm9g/ZQpRarQzBuhxXVwGIP1BLByiGjnFSBkFM61qKpdVjmRKB8F3AEXFGg7DyJljBkVpEudjsODxuQq4DzgDEEe5NFFswEypbeBurCc1BGRF4QeaQNrPMHFZwGFiBicFTmGC5cYZujtJwPwBF/XUehQcjkwKguFLygIMAltxFeUafG7uUuAzgqIu37CaFOD4wBeTAboEr/ETiBGVKAgiMgwGZOCLZfCQFgCAYBfonOITBf4QU4YABQAHuOj2BO/s/aF1oBKa6wXghpnSAASHQfwtaAVNcgruHwRnGKzLfUCNrMGcgmj0aX54GAQDQTrgiS8YkofK6IEF/kIoBar4h2qHYggRwETQNAB2jcCxLf46l+q3ENF5fI6BsImDcfcGXttEwi10rl/MDgCLNB5TkJOi+5CFVlLUIKBwEv21F5bzuCLwZmrViRSAncSoG3ZBmg+GUfw/JAXA+6D4bLhimcB91zba0lUZ34ArjmjAG7kKIMARQDbJXTIt9xggRJKrcwLyGix6QMsgiVEkk6knEobAQC6OQZwdh1AOJO6pJ7ygfUPQwMgz9KoCshRJgFHrEgJKk6sU+eDUDSIaAVzBgEz0gOCoMbDQpgubShkbQagp6YD+AK5C1k722eOIUJAqXMMY+fO4vTUEDRbiIH3aHfhomKMLDPpBy/08IgtAOUyBmE3HyRbDiiCsOZVQsw68eAmAmC47nxQxz5mdump0FXd0qWFIABkPdh1wiAPAeNyvo4AA1uy5QVmu4iQc3ItC0TbgG19OhHYrYyCN9R3N2+h4AexMv26ALE0gQq/fChHwWEIKcK0KGzPLoGHGOE2cdBQqGFn+KMCxT30S7hjkDogwgsA8P8L+EGIBOX0ELJPByAYnJNneQu7FoFGd6wbCRHMUSBrS15MgLyng217AXFqpvSYf2/0uMyBMCR5R7b31Qbm7fQ4XX4p2Qh3dzJkZfU0wbiIFbBnoP0BGJjIIUeqDIzChoyZX1YBf5iTsWADIoMf2oQBkrfeEaRcdkGAyqSNXq+DEaHf5F1VialXiKm15IU2Cgd8gDiyzIn0fITiSihT/AOC8TkCr8BTeO2Qm2oMxtN/qM2DLACMI/H6x1Do7AKAMfUhubt9Cgcmej9STVo7ZJsEq2b9o30gGy0hunctwQ7EJ+GdpkiBDtq3cSFIIAgoGOeM5kPYOP6biEOTc04ItaU3ZEqZk4QBHWx0tHW5QvKHPhHqJaa2mwJzCBYO5XFIYkIL+KeMBNIGqAO47IvgRmB3QK4JdDWGyGzKbBo1VOgATmmZRBLwJzcT7A/chAxCYGbM7hcwAp7cmFOH8ClmyM8O/oLHwmo4ZkHctHomgLK9SA/cnhwpWgDBqXR1hshgLsnYNqVMO6A8JoM5yOwyST+RsI2AwIKoAQAB9SG5u30OB6Jtwrk86z5D7D2bbTxnCLoh/ROxO4yZM40RyuHw6BSW9MeYVwxri81oTMg6DMgRw8GKEouNqwBxxU2fO1GcxH7lCMYD1mrJeACaF8BtSAFERxAEWyenHsAzdPS3gd5J7JuJwWoUVBAK1qRUuhzBFECyp2RwvgBAbT2tRRqOHAmZgIlWApjHYzZFIS/iMW6Cn4cIAE6IxczqEd6UyuoYd5DsieCQGUdHR3PcToI1KiRCGIAsM8cfqrA3N2/UDFW32djWAxfeYH2ZCEgAZlX0oGx5J1osQ2yYaPwRQ043ZfJInkBXeF+AUE4MRKSjlGoZFfdQDuRGB5sY1K11H7RMXkLAEuDFAckhfG1oQUKQZeFtnnZ7IghvAwVsDNoOX98doACAFwQeq1grCPKN1U0H1BjkT7ARUyg8nfVWBubt9DChJdPRsw2+kU+ACRULLEB9mYObVcYMPWCLFiPpsI7vIlmBO9XhGDQ4oWfh3TcHkiZuQAYmQUYOv4D2y5a5aUGylR3JVad2Pp4QEHj972IKiXFGe1KyAO6N9ynd+EGYTQEJi2GbElOMGdVcMswFBfuQLiPcEHVUBdHLYygZYESokknUk4lBNg6gsGpFrJvanlTh/VewNzdvoXojFxJSAmTXlNy2MAWvcGCm1dI0ijjZVhigBiGIJpN4xHebEM0mwzCSYMHoiw4JDHIbSzUUmhCSnZ6B2I/sOCapcS05axgyCgQGYAPZ/nmQkd1wAAAYjMHFFRfzAP2ThkYrzPo1LuGN6BGAWR7R2ptZP7VcB1zXHSydjswZg8SmSSdSU1AxrZ2x3maAe0EbixFD4N+qsDc3b6E3o4F1AAtIegoxRAeERkTBciMwwabr/AEzIW7eZMNBsncY6xOCmWDkdiILBgQrqsY7pkL2QKBR8gBB7yYfeGSdnQEXgoSSsIuETlhcsPsw2yAvCINRimDf9KlhiRQMAespI72xXkEsLxidvFO5Ka8I1Go9ZbacA3tz/ADdDgXPqiwNzdvpD6PgfpM0kFe0VPC8Wzi0c1KhYdqBTVd8wGBJ4xRNcXTC4iTx5j4M2OwzMwSZKAtAH+BpUATnZcT79oroU1gYAHI2glwjbcBylbNLVohR1HYQjjrQjcRaSD8tAWYKACAGCxnYFG6j3QY3N1OB9VLA3N2+hN6jZRPc9lDHXLJUAHJcKHUJutHvXI5F8IlnEoBNa4zLgCAcHbpUb4oQG4DaB1aFAmConUbE/OO6diCUFs+baC4dzpZIjxsg3ExXIAMCAHujE4OgnMyR+qbA3N2+hti7/AKkonVQicmLhFF89VwTDf4fhPhVUm5h8yNF3MhoEwEyX8IhiS5Myo1IZBindirAs+BgICJ9WRdgbm7fQmvPH6pRuuBidZZ2BtYgAeP8AEP4ZPyyIG4ck87/YI7nChgGw5DsoNMgMQIyEL2zt1tSDligjpe/I/qkbA3N2+hNwoeqUSqGJe6rYGLCRE9z8NTfH9gha97yNycHTDzUuyGrwZW9itq983DNYNQP0Rt9UBYG5u30JvQMo6etdIxeo36BdShgyA8Kz4bG6MGQxiow9DCfP8rQLaCtMO7agIGNqzbPfNwRuLKTfVP2Bubt9C5VXqMG6wCIjN0+MNWnSQMBeARfDm/IioL/vkbkTc2RnhExC1YWdqDaPfdwxVBted/6rYG5u30B5YoY39Rgn6UhuO606ZVs49QE8Kzvj4ca0LK4r+QX9XZRtepRcCbYffdwRkhN9TawNCL+YC0kqQ+9gDAuTxQsBn0KVq4+DoFw49Pg36bwyyjojg7FaN/qgnIWdn4YZAsdDCFle8LemMG1+gPNDuhCth99eTyhMO3thG+Ks5QQjHYwobwxTUk3AMf8ACbq/SsomoWRqe1WCG0ZkSS7poowAhCME1XDNlvd9E3SAaDs2wHOIbN1Fx+gJpFuewOi59yAxXjDV7W8/EDClbzO/6WGgAdA2X31YEVMmXHrndRYTugQxuEFYYKgzUCiD5BzCciE0a7lnagQ4Ig/ReJoah5NE7fM0whx1VfQwLTWxqZhgxLWJRAbAAghcEMoWOjUEwsTBjcPOylwgpkDsSNxeiBDwiD0Bw29EvV6IjNy83QwLCydJ/Dc3J0YInfESFuiyMX4EVsvvuyYDAdYXlKVZG7EIWsNxQOq5gmQzJRwBicQIszFfrdiHcByYxU0VuMB7iY0T1HCcWS5ySBDgiD9AVgGkAKbGBAkSk5Zzeo/I0KQo2DIVrDqJGMjm8mIi8NVCxlQCoQ5j/wAdgKjMOCCYCtURTajMhFB8nDgBBqCr5O/6oGBIE/BjXIXIRYmWdJQiw/hpudEMN/oOie3d9cqRL0pi6fZfddk/F9Y2ACJNwUQmeBBvNNwjaaIzLx8CAXlWrpWxMutSNZwkiYBiFqMG56p0XYSnoR/hcQQsSQJMoQ8ihQEvgoCfAaIUH0BmGADhPm5CwcFmPutnQ+KhgAASAHoNPtYFJfOhhJkCcIP5HAZGRUW2kJLodwo5RWbAgJ2iwLWgqtq7okhCJqOu7C1+mJ1APLqEDHt7VFgAPww3OohWsYMjlM+3VR6QwfnkVsHuOyKhAMUXUzczIU0HCUKyQAouC2kAe6GMlU70kHFtDWQtDoUiTORxWCpQJbd9ybyYm/0RSLlmvLJDrRDItkCVhqCmky6agGsrvnMBg5uI6RxVpBkGCqoyWSdm/pP/APvAqBBBmCjGoeK5odnIbTmt8KIUIoERsoh2tM2K9maSGQ3YhvnOoQGhnKI2imazQxsv0TmK44Bu80TqaagexgfKYLaXZYXP8OTlWFdx+ljBak6QwfH+2c9GCBbAHkWF6BwYJA18gwtdTmHMg2yAxURNROoEbJxgEZcLAHgtVsUNIaaypdhMqdJ3Sl2s9QAh3bf0RRiBgXwN87ME/eQMbijDJKK9NcBuwDD1AgE0QCCgFim9mM92RorwB4VuE8mMkRkzx0KCFYBDL+uyZRgzYeqrczeMzeVBxAA2nWn3Q4fw8NzKCvJ79QIoCMH9kMHo69kPtNicZJhg7iY3gDimiGcaXIaklApAAGakOpwU0L1kkyc4mhIRjygA1nehoExkqzyIYyUeM5abUkyb/XzjEK6EtxfOBJbjeoI5TCELMHgCmeDEuPsDqSwEGVgMcmUTE/1FnheU79v2EcHMKKiRzmu8+F7uhzxOWAEy4ELkgn2jBzJCx7VzyXLRawsTB4iCBcOPhG5ub04LT1ImreRAv6kQelLMwAJmAWGr9z3J5OS7ggMhmosPAELzElB4PgDmDAo4gBg7VDAYGRi+sMbsxa4IBpeGxyAT85Z2g90LqoBF5AABQewOkrQUZErNqZT+cGj4nh5AKmuEegltSReEji57JALDJQ9moDgbHMMehjU0ZAUGOewAnSbAQphAAhF7S7ZDmSBBM3Zo1zAGD4GRGC4pSXSyZf2LBsuNSv5NsHbPenhyAAZlXGhBrbQUIOxchy6EBugAMCxMbWwtCBdeJxyJ2hiI6CgBgMXYg7oMRnhu6OKEgegZOCuhB1c0QM7L9gcpl3mLxJmKNHvXSBF1Qe1slh4C1ymkYCYOA+CCJGagnDdWzaedyCyGJSyQhse0GGyw5jNxCcLnZAVxucxQIxOJBHzHArfsBaSYAVKjJHEh23VP6HQtRRmBP/querIEPCIPs/2M3yQDsUIEYAnfWrwt+k2fh3T8WmjyRQXOcGyJSXGHsCw5aKLSv/o9uAKJBLUFoVyQLSQEBAqgdmyan9OZwdlD/wCwIQ26hl/g0dbTYUZIJ2IivSh3Yrhcca2TH2ocNlg7xHoEVC7YvaIMD0nWYCipl6Q4lAap2lLJ2PIb3KnhJ6BIE49AACJIMZG2IBMakKhToaCkQSI/wwJQ0qCB9kgSePNFoXeaSIJUUyLSMQwwBQVgpYhAMA5K7ygKyDsX8hpQEeVJwBd2iTiiUwQ3IZN2ZAMAPbuyIKYMLUZy+YGLknE9AMTVirvaDCRh8uSBZQATykF73IYaHQTA0c3YhMmiagsR/wAbENJynYYKNsEDJQHjORp7PHxbup62io6Xa89xLQFExWNMwGNHAbRmHwEDmEXnjVZxKWT8ngr6Kg90AS8X/QkokfD2X0OX6FBna2l8CPA8/wAB/dOSdQRwfwBAlQg2QMgoOQhIHSxPDiw5b1l5MVEsY8SD4h2aPxQxAAALAgBWgPWgh5R1fhw7B3TACmxJVE1bBoMNlIIAAI+TzLczQraYmeEblHA3uNju6YpdEO3uuV0ErYAKk0CfOduoPVvVPgBWwr8MHBdgtjc9h/kwbsIFgC1DYFoIiEeHgDTdxob41+UQY40FJgfEExch5MjRKlQjoSCJeVYjeM7mfOaDdkHOmtDg1A0LEFP/AKqJUHkUU2AaPGyLY/q0DgOC4Ag1HrPa0GGkIGOOnQAEiO2oBdiCyG3oXOEoaFR+/wAbTA2RAj5sNsDunU8moIT5goEDspZFh9QITllae7rJ7gQTZ4qP0KHnIAXR1cnV5xljsnbADsE7MgBoCt5Z9yiGI5TKemIPcgsu9QM74AszAKLyNPAQIKJa+JSAsQQZujoqRuwuxA3/AJEAYbJ0xU5xID/AawC8UsBwCqGKrkvCYYmjK+JTAUyU/UEXKNbjkWcs1wrKYJ7zYAIFg0Gc0+WCEuO1RyecQgcySwgxB+TXGdSiFL+IDz12UHSbKwKILwblBqEdgHLDNlYihuIsohsNlokUyaSpwdiKluGJgQA6Q8LSuqmW3SGxvIQ9MPa75HuaOVBjHglgDzM1VV93DNmLE3kZB4smyMrkOgedPzAc3e1lzICrxU8oFw2WBOLiEAauVjvJRPLJUHNeXkmjQ6KXgzIpuYn4XEBXAo5yDMUQD+CQYxItVtib3liVRoLPoMchiLDO3IKPcTpx3/Bkn5niLk15E1wzNFCYe8gWEgLgpO7jhedpM3Vd8/YAWDYyQRmKbcGi/kaUyDZEaqSWEGBCnlF2pxcySI6uCjvAZfJJS8UHYBGD2JDYelMuxBoF4KEqKicOLLkHc24Rb0MxYKjCGHL0Lt4ni6bpoGwuCSxS1XC+AHYyNgUF/q8MwriOh0oZV5f9Gq/xYjkuQApJPXGCnWHnuQABgkncZYYknOKXcIgAk0FSSttFGE9GHx0YzIou3SntZUoRgZuHSsZcCgW+RQNXPwGBdT9/Bi0I8By9xVOXPAB1u25Sw+ZQrZAChYsdxVb2TIb9SQYACZJRwFvmaLUhsLsSjJwARCAYgYTHIW9QNcHeEOxQhQwzcJdnyZhHvxA1OHuetyqWqOdjQ3FOYbkzikQdwcCshvQT80wwj0s+CFsc0YuqXYQFrjJxeFNi6GsEy2kQjUHEHuAEYxEMuycbSSYAWkoMoR5127/WHSBTZRBPOgpM0eeA4xUSSTqSZTKsF44BOJIdSiaD5CB8e5gTvZrAQhR6IWXdECt8NQZNSE94xUXbY6+Ydn7kcyoAGJK3IwcfgUFEBEVvEfsuX+zLAsGKMgAgEZh40Uy9kMbzeiqgFuACZJKZ2AcAs7P1ncg8THILAWlQeE2LKdSTaSYk29W5hUhdh3ESPkwVsqPY5hMJ+prZvRTG6AOyzZymDFMaLQm+YKoRgm2g79icIEQR0/1xpJlkFNKHikAAzjwyJ/boxPb0DyyBAAHeNAwoK2KIv2OLTJO5OJQFhkhn5VpiaAfJaZhuClGrEWBZ0INKOgEk0eb0l1wRwgxJD2chCQAMygo4wwbkMlcamBJmCgB1XcHZMgTWgMAxoDyquidZhxOQGKAw9ne81JvPQQNyeZZMJT75sgJErbQLyHR7VclwBDA1ZAzhTA2Z6l/gYAD0PsCrI6n9UIPyRGYd1JVuIaYi02y57/TGYjlBISg3vUfcTnGSnaEdvUAHA0RdVMM+ITqLw46cz7ofxVP9KQaOBMAhhEn6+STlWpJKmdGEGRXJAhJAyRwf1ohh2QouYeQ7wCiLVS3H+OXUQofttTNZu9EtVl0LwPc2z0cHIjwM1XhqzBD0zsDMAigNMyC0emVnITytgitEfen9grzdFZgDJAT6g/I4yDMq22viSzU4K1YqhdBsQKBMIAHRgAEyrdoCJeR+q9OpWsDIBgmxpMANwqf4tTPVnJE2kxNfSB7EyjiJhcQ7NBh6NeVEz+SUSHLUsgZMUzgGHDMCdpOgoRW+30iAKx7gMwRQiIVVDhtkGCeJQLkYpCbgomxRocRdijsR0FAFwUDqW8KExU39uBDAdo9Lp9Qx/duxCbwciPIN0fJh/wBA9MECBBR1gLVrQ2QgAALk6qrk4XeShhepCO4nZBgXi27YU2TLw5+CQZueiURtzHT5z3iJpOqIAGLRAW4SOzbpvA1WZ3J2QEiySSGiOxf0yN3K/wAqDcVf3+loEec2ANh9iCwYPvoSCqs7QwZBQKDCAB1YIESShDOwlJ0NHKJeOYE/YzbKCUz4XhIDvYEcJajNE4kzeyA9UYa3Uf1sMQTsrOE7ZkuDimJCjcgDT+SQGDEFHoA5Ygj/AMFzII1HEJbZ6wkH7AlqLnC5HgjzwDv8x7giIXLEIIoQtHA43cTnPeIhl/wE9LacuKQo0b/pT7FEA9h3F2JzNPDRRZuiQEV7AyUVgCflR0uhLwZTBAuCJGo3ov2W5C+BAAClf9BDbUvJF98O4IVkwVugvmghs0IUziIQkckpGcRrguKIXVJ5kxqPEo6LOhiBigEaDyjZBKIVxGGiQyLi5YbAk7IGPNaKt1h2wgTunEAVBd6kl8YDQekYI9ADhEzksQGmOBMnJEgCeblf3yoSAzKPTVvhoJwBsShA9YUDIeoI/tNAF5MBejanAbP+hvJR+9plRz0XY/LB+wmQBIOREE8AlkGhKg8iu1JDGkh8xKPqwHUoOVAju7JOyuajYyg3sDoEwMDw/wCmTHGWwsSLGC5YcZOCj6KuXhapCEgA5j2AlrXlwpmjheFxveJFnuEAu0AdordKR5IU5qf6CkvOpgiC3nQjllKnIsFqQnaaweeQqdcCkgg21jIdvT8BHbn+FMK8wa4EHKb1WQSOhRE4TJZOXlTN2ZDbn2BAVNARwEzkmsCgweB+A3vHRlMzYBszFGKg3tzZAoCEMZsoC5zLXKXS1BYAes75MsAptFeBLiwoL3UGAALF8prc8ppggQAHzB/1lDiL7Qxs36SW90KF5ttQwwOAr6YCG8XfYKy3455BxLdAsLaa04rnYJxyVBgj4TUXkR3JAwJBZyMkhyVYU+AooD9ANidXVomBHFoG6Pi0YbDuV15wOo+Lyu/O6gpCcKGBqJWwiIO3oGWCI0O6BACVDbJXImXyLyrvToBc7Ccyj8h5mJJT2TuDaCzQ6FyIqnFShcIyb2cahgVAEybgjh53FF3lyQvmWx1GCIkLwDuWkJzD8svnWnzbH7tiPtGafPSsjHHRR5LZivW2iYQ8khIVpHuhhNUCBp1kwH0HcI5uQ+ZQM18Lq8Tn2UXbfsdUdg5onopg7wAEI3O0I4Gciw0F79JlFogKEEZ3p7ZQcwioTiy9h2KNEO0L6OIjBNAamCZwlQWoQMZpMXeitTwusQGyPg687EO6MsXsJuHZCGLWdjAIk1umOjptNsPZ7wA7l4cuZPSCTm+It3SVRBxEU0LJPY0GkBTTunkfD+0WMnCBAAIoKedho3WLuzRDBOBGJkJUWzHXMdfbFpYtDwNO6qOyCDiFsFDualXGjjwi/wAWhpPgQPJmveKBCILESKBUBMH5iVwde0SA2HcEnopkobuAZg2ERCfBQk4DeKbxmKrAy8lhoRcYKWk5I6oS2Qb03EAXELMghbmMHMk5MxzJnwCNuD2QTPcoTBXCvFe/xFdeDUB1XmuAj1kBoxBUjHQ7YUGLzepblj3PCK2POmwN0cJHCvcwoiDfxiEQWjAhNeiUBccksKDtC8clcSOtQjx3YCAa2KwGeQri/wBon4+6Ikcv7RUsJ5gneVYGsomTsC2aENAVOrmJMSUcwjBDMP102fvwYp/owLwhS/DNBtEA+aOlarWdU4RgouxNpPGYe7+g/BgickyIqAgriOyN9EZLTkLYf2U3tt0FrtigGDDpYGbiBTDd3PzKfDQa6K4mGC89QXNdIFwPA3oTecENMCxTs7L61lDMRTunQCUjFcA02jFPh+gAhJLnGaKXWdQvh26YMVYPvQPAjuUTxENWdPcW4AFzKV5KJMrfJLfAHiqIPCxGmhLBmqyfBCqqCspB7QeSfFwtJwG8AE3EnjnYFE8TSZCTFBmtb8A9Q9IFHNso3/Ths3vMNbO4YZHIFZZ5DvQMS+ARe2RIl3+I/MxeA7OOgp2OD/Q04SFB6BjqumFFlAdt8wOA51NKBVGb8hj6InAxgReFEDKg92xciJDwOOOCBqp0NxcAxginTx3Jdjs5Ht05GgfNDUd6UeP9+60ogTmDu6MXMWOJ9/bMAAmVLyQhRXyNXuT2dcTAYgwyGaiVaAXiYkqsu0QF0yISKjsKWQPaT6iwcHRmkpY/u/LP6NoejayNwR7BvRjuo3Il2TQJBSgnG+pMimGW7meSYjJOMRE1s+W0f78oVY60m2gdLx2QCJRvGn2EaAzAAhgAt61gZlGf8EBWA1KOTFuw5DJwpgjEkM0Jm6YYZkZIRq4jGaWDB7HLKb4X9GQf18sgz9A/ZC80UWQADBIey3l2HImGRXOcAkGpRIg34fYoEUyBDEFMpCXe4Bkr4Khi8FhOiBun/Sf2TXQgf2bfHDV9PGk7BtsSByYJIZUHqDo0NscJjuU/UhmPhk+gXQ2AIKFRbAeU3mpge52QD+owvGyeObQAwEgicJzDJiwgnIXPwIRoH2B9zQ3KFA0BkB7TI5Er+IIP7+WV9dK1/bo90YXH6C6OFLfb3ZlSRJxncbogSM+QO9s0dUbAQgEh4lrQ2QIBIsVChsGGwe6Ei1zIbnZMUd4YhBS5z2PwXP6p0V8/yWoRog6j2G3I67LyQkMQ4QpUqLdlgxYggwGDn3LZFwvntyOAQ/hncuWSI5KvEXS0SrNSeTYml7gaKDAr+i8FTLsgGQ90juTZLB1dF8uIYAWMDfK45gJ+DyiQHCDkg3/RjsQJx0Xjyo/YBDbo0zxXuYoAX9YcOjKojwpU2GJ5EV1D7xbrg8LhBGP8Ey3R/wAiOgpuT4oV1wV0PB/KNDjXo0ku3UkHBDt8CE8RLgmoct8BTF4V4GAiZJoSDEo4i/oIESUT3A181YhITYd3UVFAoiLSYB0dN8S6BwRaWYKOWFHYEnZNJtvy6Mp/xwQBO6NAgFoW8q585DQfBMz+igbICH5Qfl/NWFxFvxwJD/ziFuaHcC4ZK8URNwy9h3R+xvaK3wnyIR7k/wBBSbjM1Ck7OhDLIU3txKZCBeXugZAnGe+Em/MpIduC8BG7n+FcLHtJTwp1RAQxYAA9893+V84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5cRlhGvGNAIWGrPwMwWYqiIFj/y3mrC4i38DBlwIaVJ+W81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl3mWDMBBJGwfwMPjWVXa0X7/l81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fLz/AAhFNZzhmgScKzEfgckbZBdk4NhgxrZ/LDzGfiG9hWAhBmAsETiHIyMPwHCvJg7ZXlhYI53QQIJdR8sC7HEVw0jl0A6fAvCc23R+AhCpBqmI3Ol0uz6w7zZ/Lir4Tg5Yn9mGKkDIKztIIG3UOAEGRB+/JDxgAonudG7zm1mFE4QIABDEzwEETmfmFlKVKgNeiIcWDIGeOj78CAt8E7uUB6EB2kys5Vj/ADRnWBEyBKxiapDoGuOaAiCgwGEC17pboGhP3h6QSjlybyFSDJgzwj0PGmDgiz5ifnDNMcGB+7iLi1FDs+s2J/3jtjaDUIDE4x307k6qE/dQOYo12Urk6KkOv2bAAUAoF/uG+QqpcZ5kGZuBtHz8D7gdUP8AFS36ReiOxcTCCTxgAd4wsKV1I4BjwNuCnDcwf+jvQMsDgJEfbgIvIAAKlN7Ryxk1d6HAceFtSSo2JBAV4QN6VMhTiGBaYf4IkLH/AOhnfHYMPoCgjvUNq9XVSRarbCVBoVYkjdAhaGye2KFJwc7MJ2hMA2oYNbeLk+nBxIZcwPtbYNoAN+WeNgKiaOqN7PCwBDRxczMJ2BWnS2QixI2z2RT/AHW6EoBUpjphUnYbz+iJ2tM4PJV7DFTS0YwLNDcVAKGyPIAKONlBShCJROkF0JqLGHFRqygMzTKauEXTIZCXQXnUXRe77AkBxkoVjUDnBByLFGeTMOGpsXKamQjaKoFpDtSrc6FQjOE4ABVwtqK1KHdFAwlopdzQIGZ0Tg8BTuMfpMcg4VpTBvCECDF3AXUxczAQ2quFwkAuIUSJnATBUxtQUsgihXKl4vA7C0YILA6odzgGTIyDWvBq8UTqNBwRNAwTl9WNHgEwihD9hFQEcInFE/2nHZgc1W6hcZjIDFGExpAHAB0dlnI6+MS8wxCOb36AJBcE6sDwAbhkvZAqV0YM1pTJvP08SUpkaeYY2unDXnmoYADcmZMmKzLA4zTuXxzQN8hyjt8WOOI7mSnMF3RZ2AKhZBIAxBTZ/sI7YpsZjEmJD7CpDEGcJEtAHH09iBBcJfQiSCJFPz/0DpDQ+8hCUPOCgObEMQxO5GQYNFILIQbIJ1N4Lc8dWUuplixsNByo4gsHvBE5tgoT0XYMFgNEfrUKYxY1XOWe+A6YxLm/6ptmZwBF4QGLlMI3yDQoA1BjF4nmGamQMAWYimEd+heYFO8KBBwgCc2CdizFjsBhBXygnhbhOoCoA701IagtCnsVPKBQEr/woTujwCVEzcNliRHfUNYR2EqOzh/oiU/29JdJoBt8O5dQ7k6QKxeUWAz+oQJmXcQUGlADsCP3YcMM2XDfU4g7rgByOUAEatLQJiLNhsadkatbDWLBugAHQ8jGRimS84AGeQfcjX+mCnHRlFxyA3ExKKYkEGq0a9BYq0hN0iARiYSAPruOnBATmhCVQ0bI4qnMw+Qu9s0Um7shGBCphWW95ILaWHAvQceoEHtCYTdB2U7J2RSHYwO6clkhCOMFSpYrjjThCZ+THQEguIIm/KaBXc0O5W7wHeCofrNeeDuBTnmaFBzxik2MoEvKXkyCoTywCkp5mpXHd3kofpNZHMDtAXYUOxT6IcZyiSYnoQ5z0Cm7uOFMEQtSnVb25S7FHezeMdugK99HZzYIZbSD5lyfA2hrp5E5DbhrFunyHmYklFQ3uhbK+TqmAEsNeS1FALq7uP2g+oY+wtyOlRQZIsi9n40y4Ryf6kkhMECBBQQWWXiyuGK5yO5Qe+Fdw2RRbEjsQ7oK5bj2dshGk8JLUX43ql1ICM4657afgLjOSirjKpIncj4ovdn+kaGhTuXHgnURmnrkmQXhQVEPYuPJCpo0D2Z/tA7EfNDxwFQEIcNxmIRdgQvlxSCqXUAqBC2Hdo3TeP8AHF2y24DsPJQgbaS7BsmceWDzAfdHuU1SOjMnBRYE58gdr5LkhhaDdU0CDKIDJKkdcx1+7oMjyEIu9qtiMBcocgEPun5YxO8F2TszUdLY7px55gDkAMJLVmUWYLTu6MyBG1ovK21V5QVuZplASwBydkAJAArUF4kTCbg7ImWCtzNIrfVXlb2i8p2YdAQ4s2vYjwADctWZQQW/whdsjgIGrtuDdHXlE7iHZYKsHQB90xQS07pVyah2/gxThoCoRcZZsiYWgKXPikmiHKgC88jutClKYc7VLGcLU1BNrnlRQ+VqnjuFqrhztVSlPHI7K8Q5USU1fFNBg1k6Ihay4LAoEPmf/9k=" name="Obrázek 3" align="bottom" width="39" height="125" border="0">5

5. Uchopte jednou rukou časť súpravy Mix2Vial, kde je liekovka s liekom a druhou rukou časť, kde je liekovka od rozpúšťadla a odskrutkujte ich od seba opatrne na dve časti. Odstráňte liekovku od rozpúšťadla s pripojeným modrým adaptérom súpravy Mix2Vial.

6

6. Jemne otáčajte liekovkou s liekom s pripojeným priehľadným adaptérom, kým sa prášok úplne nerozpustí. Netraste s liekovkou.

7

7. Nasajte vzduch do prázdnej sterilnej injekčnej striekačky. Kým je liekovka hore dnom, spojte injekčnú striekačku pomocou koncovky Luer lock so súpravou Mix2Vial. Vstreknite vzduch do liekovky s liekom.


Natiahnutie a aplikácia:


MoRwIph47qnZ2xlpEZmTtj5Ovcd6tqqEIHfY7vwg4cmJkTC6OIySvqim4Mlwj6dK8FeNNB6ROnGZrnC6brzIKujTGl43Q7jCGvKw/HDPvw/Nr2XN1bA1QNWcLhzleY2yragb2QK2kPBd6ILnmSRgug3n4KO+i0AwwFk7EnKD8IR45ZiCk8i/SlXHEVe2Z8OT5C44tvUIrAyt29In/tQVK4eQOk8LrkHx2/tQ9mGsI9xxCHeHvILQ3PofEUvgCOH9C+4uaJjMnzBeYJA4lmErHLSVM0DnntCUXNO+y77ykylV23HNn8SQYRhWFsVvE9gl8R78w6H6j3CF/k4g0lKy1uZqN9OasA3oV+iPonSltiCvdfwhgOOnCBKkKLlO31y9dGZu97sCIiNL1jU+9c4WQpy8Xuc4CDxgHsd0LsM21hnyCzmu2pUPtoz3rfrIYnp3Urbzu7HXjRODkdYeD30fciOmMyd5JxyU3yABWwyYiWNPrPJF5yNRS3L6AB7Tp1VRxEjNR3I1hjZ+8Mh8yTZqKF4TsP48DH3//ZXpuOJf/VNzPw0jePd7kDDM5LH2MpRWYpYaq0igd4btY+S0kjaWAWYAAcwUENyGVcIilrsAvQqcHcy7Q6tQOA18TfUNDBFnY9cofm5b19iXbB83T5yPL7f+0bP0KP/FNkpj7rbTObNJM9aOwA7LdhJzSlylIE1ZEVAlqutkSzMkqZqacxjn28EiSc/te+F5I/pTEGr8DBjZ+k2QRZtpAf9S/2wfEef/JwSON9urRImEXwvkus5Pzx+/rJaeodNA+HLK89jM7xWS3QZo0LHxKnn7zolXJvzlxfmBqtKUTu/n+gMzLC6+NrZETQegIHy/VAGAaoAge7h8bnb/98cXpZsogLFL+Sh75Dd/+EAuf+W2L2vjBrL82fkMxQnJrHOQ5sFjU3fsZncZntdaaUbDWQt2o7d4EV9qbrleSEAdgCv6MMOupBO7dqtUCQJ9k6qyA2eTFyaG3pNFotL1CTJS400qLYJ2zm9exxzbCQaq0tL109omefb6ru5vGzb1/SOIv3KZi+/tY8zsRDs77jFUE2q7l+wvYgeV5GU9mS+66iMpHkzxsUhZxjaMHRe4TfmhUnjdoePFa2qYV89UsXTzfT2Tqytd82gGlpXx9+Iof7SetreGFWvzR2YTKr34bf/hKxX/E0FHvZz2AUyFpvbqU2cqnBLoZDjsLCaynGnpmaxpioEPo/EOXlgvnqMLeiXAwr3micrd+Ack3V3SwANgUK86yXMIvIQh27N0TAvEiT+x09WG9WwjT7zOeyPrRdJkYuRuPY94euZh6lAf0gljz2yAFTXPVzSnfl/VSMrKga4IbhHqJhRMInbktelpt1ZAGL0bMiYpGkLmzfW2di7Z8qt+RryduWqWsqx0zqa9/lMkZLu77JUaR0pMn7tga2fW+u7Kwmso7MeW9PdXvb+qbK9i+7975WmadWua35bifL4lAK2freOSJ1XPFlSit7eY2U7US0sc6SVgs5wyQX0QKZLt4h5t67yJbWCldk7aiyHeMfBFk5T8w4ouwdMJ/HArKxrEvJHpbi3m8tyWVBeZ9bOhbMjhSndBuGGQsV5ydGyCgbjZEN9CjUmz8pWCF3Wseop9UE7RHHaOj8fTZEFA00QkBRalKzeXhkM3DLIWdiz9gxT0xGLZW5w9FEzFORjr0jXRUNlO/l12MrIatiombHEvPUkanhPYuuUrqYe14hghHDFxe+IJ25XqHOMq9buvYghQz9SMZ+l0UhP6BezbsCc7l56pzIm8Us5aa5beX6WVVxqRv1aWQWDAYwjnOzNub7saXefHiPLnPQKdqjqUBnlcU0Ma2PvcUz+B3gD/NdTlKNe0LblKP/5vk3ZhnY2eexgDWZ18dq8OznZ2eYfop2Jtw8S+q9voTXTTg8LfAuOR+JJBnIOykOsS+VdqhnBiYD3gt9jDo+EeuQlKgdNXkKiwQDUwnlIsYhjsZfkDPDD09JvcLsRnK3+vhcyUCrbAH6Gp3IRUtdteD1tXm4mfxoJF1XqEDcoZhXXAIuReQ6nFvSM7kyFw7+gv/qDTwbUyaT3nihGFkVkeE5tRyI2s7jOGTkCvxrfNm2FVpDs5GApecPvYbcMiqTDjmXT2/ea1PnQLx22wCeclZnp1d5zxbrNZbNUF904RDCAfPQMw8Q4r9/tedYaBZnn6N53MnILfWnHMWBx6/RM3UN1Zd4aqOPvAECq1dHKyPjA6lGzyjaYA+taweHsbzAX+GReRCgL4QvZwMNSaMhCi7RbncOLszTSD3zOKiSAQKE1ePnHFnBa82n4geSg9lvZdylbDxQMUp+YR7GgS+usGv6L5486ySvIryYbOuwD9zBO8uNGB+iFJ6v1W4r/91EyR8r68zBcPDEMs9Io+3GFKE/UXo+sCV+ekYYOrYpH9MfTmPq3zzah13YtwX2faEYZyLWzuRR+XHpZGP+fEAu9UaKguBEfhxJTyr0vWBg1pgL2zxhpJdPYNXNJMA5OiKabJwWRSIKMeBCkv1cIZTPg+YhyxXzcBgdPEaX2E1QGGzWxFKT+U4VENN0uVvds2ccme3dAiF7oG5IGUh2WH3/MxVO9lPTnJ8rzmqt0hNWcqdcMGsHRyMHGxiOInUeExv055+XeWmzn5qZUWM2OdxPj+6lsxxxKT43b9GKPbzt+undqHMgmhniyXIPd4iDx3CYf4FEwlk5R9c97dTgxQccBbFW6JUdP5f5fmo3sVmtEaT2WchtpnLcxKGyTmx4zn7E28DDylVOhziQme/EyIb9seiUnzFDlLtmL/kJ9cioFoUAb369wg/dyuxZTXd4eGc3Hjc9HG4+zorVJszznC5ru6gQWie/4DrfKjp5tp/aV9Dxx9KNqsfpDGTZlZZphYVhgFcv4Rkoh6FjNg1TnHyq5/A5C6JDuJL0oSZC7kpOREPWoA3xZHnvBi8LSe3MlifzvespxnzAn76sHbY+okuXtWMe3UZm7zE92fFDe1Eflaf07QgviTVdHAG8vFGaGjA+t2LtKd7Ea8yqBXzkdxFvIoR6k1QhpTAbWLzD6S4R5CMcCqVqLAeI3z06gb32kz6Fj2s9WRAqNtJZRZnXy4jHoDumHrOJYfQPoAknTWg9mcyImeM8gT+/OICD+g48efyWNPwTXukxeRnziMfnQ2Z6k40jicTubc8yMwHUc2P8+GoR0fcBXh39iCPZY8QnfabNbqEeD0hnKldnWdlK9XuY749Nnsl3+/GIRpVzqYnaKjamoTd7eF97TFGuRyZg8ysVW9pxfMpqKEc3DwVsZgEV72H6rjSyzch3SHHEUC/GZkEO0WezTaGabHZAf2mL8hjZM5vOhChtCuW+itB1J0ui58iqWF0KWd5rNOfvMTQTv76L5hn/gMaPKfRE5iHv+f4tXKFwYxWZrc7GKnAFZcTkPSYWMEFWSgHi4jnh1CzM9E3rGbs0rR+W+5HJEJRYQ1ZcFa7c76SK3HfAZ1Xek5dVUhOyDSZVNrDNic7UynUrzQXNO8ekNPdHlnUlNakYZ+usiqh5b26CrFJ8ot5US51tLtL0ZqbXyLl8Uc1x7Vfz6GxynG1SEZQb6UxUG2dihizXAqo0MHnI6TONM7JNfa/ezInoeb1ZtUemtlmos9x3HU9tU2+ls3J8U53FW690I68Rz+NmJW1s4s9UfgyogGzyMN1n8bT3sIDJ+ZMYIIpGz4r7FlUzlHjiadXc05amM8kfxUxnVbzGevWgoPEFMj2Nm5v4sFWRk+j0kJx2jmQanYq9RmF2N+vN+yJLs4dJb87H2RaKU/fWWe5FS+bNy0Sm2HaV+YBKMuO0VSpTWaIqR6dN67QrK0fKDD/x0xzZw4yzPGQV1lvnyISflXralfuB7I8zpOwdVkVXiafRKZuf5cgm0en+OhOp3ClfG5VZUOkbY0tkM+aYgSz3Hkrf4laGLP5sFqDXMpSNHYeMV3L0Km1ketpMTqvvmaHED1qlWoG4nm9ugczUgirZ5pqnrdA3RTl6NWQFtaCs65fdg1jhGqmsLr/ZjENK6rSpVsptUyyQbaWzeYPTWlB2DFhdU7H4cQPbJAvI4WdVDDWnTptfD9ogBpSNs7xK1fTziW3m1c+2GWcryMo9bZHujAV8nrgZF62frWLbcrtMuFxK30xcIhTRZ2y7Yvh4GJ1VkHsyx4Iq4hrXKCpn5XwsV6oHqQOzyqmV6wyZ70wuxbNy/gYsSCyQFbc5d+GVc6dkO9P624NnwnNJvs88qwOKtD+xzVyvkXFe9ar7hAVtHJ0Wl5STWcQVZDlxsGIMWDl7GtFFRsVF5P6yKhvMIopcZJmXUml+thmv/Wzzm9Oq+z34WYxJtl0slTPTfH5WTXdy83n0ilea8bMtq6GTjZVy2HaVmYoi2ZY5zi+d1lnJ/F71amjhLGIBpJks+FnWxbLeE1i55hhPdLaWo2+Yc5rcqSILElWQzaXsfeZlMCfjTBR62nVJztXlHz9b41KIqoCDFGZ1eciqSbWIXhwDUr1ZoLgNZyruUQuKH8CfTSSZAq4+ebVNnfbzrb6J76uzzN5MSxHXyNbIdCVJtTwgszJYkKNnygY6m3mNLad3KtZpl0Wyh8ydcmsiE2STTLjyfEDuHpjp62ziaXN6s4BtZ5xZvU6rs2rbVfK52fkFWV3myenYn5eVFT/hVwpOTqoHFVYszWWz1Tc5tplV/kpim+Sbn2mmwnjaRG9uYKeqFFmiscpHJudQivs+/Xn+6pscuW/9rNBTrH64WBm3LbIC26wWA9bT2ZXzJ3GzWgxYqWtUGC9L2yw/OC86fR5+dr95J5ER0fO0u4KsZDDPvrlnZS9+GH6WNU50Uf1slW/ncJUZP8t5nXouspLDRdV59BTSFWQV8gCx8u+Gc8L3md/8HHN1s3G27M2KPbKeCd8ndyoqh9636h7L1MxrwdWSyIobLt7noPT8+8aATFlUkE3c3Ixtr1ZDizOUZLvpI/O8W4an3QRktm1WyoRLyq2V5wPykM1t88GZY3xfZFXG2Wp/VV6lUN2fZVfsPusTMmnbLAm1q99vxzVKov605Sp1jYI2tlgZtxqripCtxM3tKy58Mr9Z6fxNKi6bxID1Yp/4vJW97WxzDjF3nOUpsOjItXPK9gcqvMpEpvMBWYdknrZJBTk/Qymoz84/uh/XKGy+sDfLx3TmiqUiBW4wv5k771Qky2tPLKBCVjevoG1Y15ggWxmJG/iP3GcqViGtSOWq0QxZhdmdggxl03FWFmMmomYrlgr8ZCFb2SAP2JDTTmbEJsiyrlsuE9ushGw20DacRdx+NWEcV6xtb2ObyfnNIsWlMuJqVfeCOm0RsvvNo2cgKxwTOWubsth2lYqLSP0wl/KaYxpZIaBCZGV2sJYJm1VemU/m55yx4VxdRa6RoTq1jqz85IrrdMQDPB+wxfqzKs5JlO0sWY4MU7M7ZRZQhmn6T3It1ebIPmNtO3cevUjmeqn+hMymyOI5p90mPYmnvZmM6BV7s+SK0+fqtopOYo4s0Zu5ldMEshKE1dZSZdNu84+Kk8+jl+ab1Y6bP795r6e+75cH5CGs8DRuCbLP9RxK9efRV9NCMWf19/caaee/RLbZs9WJlqbraat7jeqVtoI1eyWXmF5gy3FWoQhynyfljSTnhBfdvCJrv5da8eLTcq5RyHGrVPbykGUftPjhvnMoK3vfbFilKjv8niwoe++bgmFUOQZUrW2vZH3rtaR7z7wWe9qKK0kyjikZZ+mwBiVxdSnV550ym6uwMm79vHvOIhbWnhO9+bmqodXm6oqSr3T1oII/q9CdK3lAydE5taCHqzkmpUqdNiWrUxV5c3Ui88eHW+mbbjpx/lo1tDwR3iRHrx4Dsic/ynszPzplRdkVZPeeq/v8MxUp9BUKHOu1oAomt9k4W83RVxsvUvb8/Mo1x42RLWpBlRxr+vzMmdeNsro8ybHNqonx9GmPz7f3zf12/njovQlX5wO252flMxUJKcuEFx/fe9+D+cxr1e7/jCvjkrVtvbaasBRg9fVnCa6xcUkosc6xtG69IT8rHmdFaIk5qoeygERvbF8NFTNkU66x0TircnDZO2NKz6++ymsF2VwKeyMzQ9kAWVx1F4ssZDPJzjAeYP3ZfeNmJjCx8XxAshYUJ57GLbpaDrJsSfuzgr7P8jpmH5eHqW0n73lj5piaRZx4jTTonApCxXsQD7NqdYPnA3IyhqzeqMI1RH7CP9/PsXLs2DpHz+qVwvNn1dByZKtzdZU87T13Ztusti0qWoD5sYBrVMhP8mrbD8G27xudsuadCqXyyo5URM+mMdluOn7oPTBXL3PfZxGrz/CvWkC6tbT1b7C/RqYskP3/gG3Ha3dXund0sppefZyl8s3N+HbJiqV0Y9XippiPs4pcIwt0zl746YmHUmTJhvXiubpc+ytuYINn+JPIRNE1Kq0NzReR2mUs4zLLultWDMivn22OTKz89NnqtGLNa2ycbGZW9opbKYvoy+qBWUly3zzgPs8JJ75eaXltnIncSLRsJcFpH3gfl6Xcf2Vc6TjbdnanArLCfPWzPMM/4QpVdukvqtrnVENzZ3g2WBVxn71vViwgH/2WvfkAM/yf6U0tW6+KmMjE06Zz9KKBuYHORKWVvrkxpCwGiMQvK8yxJCtb6iz3wOJQv6gFVYsgG+To9+C0IsXPytFtNh9wn+i06M0KM4gzZMkOzmk5j2tUTLqnyPg2K0lKJLuuURI6V8+P8/dYSmVHWchE3lkZGUpmg3kQ89+gsXbukjxW50v3fk541QJE6eUKe3P91AdYsbRVnbY860jUgqo5peVRWTOvqTZWVVm4Um1VJvwsYzVhZusZH+RVQzeuIKdOyFobWjm9EwnmWMV2qlbd77Hf9kJn89p2dvK7dSacvwdmAf1b+byMBaX0kRMt0rd176eKEmy71IKS0SL3hELmWHhz8TKi3zt3yqzM5WQolbzHgmtsmqFUaX1dZ+nKXxm0SnvfrLZZOXda8xrVI+ZC7l1BLmBBkzcCJXMnkUrG85HlVJBzTk9H9HTcn/x83xxdVd5lLANZccvTd2I94JML9+Aaa21stdfqysW3epNeupmM8uN0L/zSfZBz4X22fd3FanSqmDqsSWIV/pa5U6anrZSj519wuQNgRUe4acVl9V2S1SDNkZlM+DPt0r/t3tFiBVnRnHDim1Jk8+NnXKNSlSqLH6d2zi27ZOW5uqmnTbKgDA3kKGX65EJeb4r0mZvMvC7ygI2C+QKZ3oJrVESWjAGVAuYik46xfCVJLtcozJ2qv001M/I+8C5ja8iW70NJOdoKynuwJxdS1PDe7/aotD/tyjVL6qbLTOUB3iO2eW9WCsn3XbU62Tl3w6yumtwfWcW3XM6l+pGmN3X2+1CqSLU36a3IJjqrOI+eDTtrnBXeYOXK3gOMs4w8oOCSZdXJdWQV9yjP5Hfz3YYrgMpFlnnOBit9M8/PyQPy8W1gAey+u6evIKtgQtWRZe5qXV3MrtYP99T3ep02OR9QUmZPSEFWl07USpGtSfGq1dISjIo/X29uspowHYAf/s2gC+b3ANHpc73nNd2bmwSpijMVyybvhWwTWdVZmqbfM0O577M75b25WjCuhkysrD+r0IXZ0Wll75sqDL16RN9gbeiqLDLpyUrfDfenrTSQM/fCL2g4KZPdUv7f2aM823Pnn3/v3VISV579LQr8WTVsapGjr87PbMLP8o7NenKhYqo5RRbPMpSqJ5TOInKNsqsdwhSqBh/hRIHb1RxX553KI1ppvyOixxF9PpaiqdHdDM8asvs/77QmY+H46srVAX5C8JhMfF0d4EOspVq7Gqo+xxvSXL8BgFdR8dEZv68iq/S8k1hHlnvv+gzja4wJ1st3L85wnHdcqmafqAhlr6WqapuZUSWSdrAPEOBd9OJCVN5rNV0NrbrfdkJnuXKO37yGTheDUEigPi07Plc2qVKJUmR0BP7yGqSHQcw91Q6Divu4ZAC7f/1s3rRD5uhRUwfPLpEH4bx+Vm6MyREn1pC1d2uIZ+hhD0VXu27uybn3wJCLa7w8enTJ8Bq9sEomXIR6Piesrh4DHB+CS9DwVua/xycXWRReIX73Bn5GVyJKL65S2cus0M6QzVYTMnmLH/CPb+AF+SD0g9y2cpGFMfYHr0Dh8DL2R5F6qL3wNQ5OyTv+gn2AF1f9/Ldm5iLDYYiiYeMFN6ON3/854dl7EaMANX4cIV7gr/VWyHNPyJ0HukW82e3gR+TcQc/F+1aQ5yvjaNDKyMWQhz/geBfy21tfFbGS1KC6RWB97EkeCIy8VX621RzKbOdcruORRmYPlRxhv24XIcu+Djpo7cbkydDFyNfL91SUiVj7YfHb3GvI2EfPcRAZ0lCGRvb5ooCfoY8CqAH0u2TaOJZ4IyFkUhARijzNq2lOxIz7AYYYcxHEQ7xuzb9hDp7j1Ul+1T/XAjj2xkc4ZK6MA2ZHzO1hCKh9uuUIiRFVgDURpCEVMBGhFd7i1eHieuh1ETXUck9cm+FfhUwWhFAnpQ91PNCfENWNd7jXE9pXqh+oJBvKVWAUK/SFjHvI9XUNFvnqEDE451CvgmxdiLXfnQB05DgSITqxQ5o6BYgcQR6YgkJyQOUh1Zyjy+gObcrRzfif3/noEmWnnuZ7ecgWLY7Q4bDX79SP3iO+RZd69xMO2ns8xIGDAz8PUlKiwNEY+xZHG+qA3fnnZFq/ADzOn2POnaNFFgWq+eR6XG8BvHmP3PPwR+w3G/s/4ndkHpm3kyEM5RVZgCVvjjoX+MPiPD3uP+soGG2KLI4tRXzAhl2CE9QB6k0gzi0xGsPeL2RVw+z7Sdd5hkIJ/JPG1iFFuju9OE/JPWDHteq9uRAp/dhTUQcOwQcpVQywB20Ra0XEGwpnYFdz6BgDjt9/TR1JXijSkZx/B7WaqtWc/GpE6cyB6L+AZ3CJQuix32pCfY/slODW9RidgHOFFo4No/EF+WEMFPNQDaRx0MJ8owJ4Ds8uUN1hV2rbd5AxzRiZvX0EYxzk3l86Y0ggDPDv8PuXj6ABNGZ/Rd+BPwM4dMijHMEBaA9HEfIrtBmyEVKmHEiOFK/fU4yM8PQJwG7jDofYU6yL+iP5olvhM/gS4mHnyenKuEtl/OXsl5Nv/cjw6gV14skH8hifYt2ETnPHQucAOtDqgEBH4ZhMcIxchaMQ8S9/B0bapBUhLRwFGMUu0Qz0LRw24cUFwiP4iYDl1zaK1k9M/vUpE3DR63O7i6cdaMJXYwxPKV7Rj4/Al8Rm4HkTjvZhhz45hp0GQa19TcnMLUeflDzGaIAj7YUUj37xEZ7CCf76FdRd7GMUFEb0YkFLMAyGKIfiAl3PF7U21PYg7KMb2G3yxV/5miKr20URSN8nekia8YzbQc+P8CZEhTaFX+7ZTO3X4cU7/PioAwyjEO+cjLRi/kkpMk9yjQFSHAgumHAp/lG2EsHuC9jHYERD6yk02/uXiNY35LTQtdC+lCh8fi0Ej7qEa8gHDO0IXtJoCLCL1MtE+3QY6AFafrnO8rxlFHucc5PX2WhdoaT7t8T4i4Yldmh0743wrosW0EjvfP29wCuyGKHjXmCs4Bothirm/uEO2efBt9gLQ9wlXBdIZm1MIgh07sXLLcBRkUM+38Vb8ueKO8QmXTlqCc86QRf2m7A3wFBqHMLuDrQ0emPFIhxKOcYP7UNjBVCn0Ek969A4AJCTjE5JxZVPIzE3flSeQ1kqUYVC+BCbhMXZI7t9A3AEMQ6CjitqE5OsTf4/AjigdJLoAKPOhddtOPyIyfwyX6rnzHOkARdkZW05JJs8BBrdPyL+wyOA13DooqGaU5H6lxfk/zyFF/CosQOvvvGph8+Kd96txBxzzo1lMMI4QvK7339lu3uuIFd7gV0H330Br0hPSlFH0X93FCngDelu5+CwT5TzZ6IIYxoHZe1vicwIEh9ysCVsBIwAA0vjiBztDWkk+tg4oHg4kWOAnf0bHtNYpIgrAry2XFe5SW7xELPVMxmRF+fIyMDE3jWrWXgd3yl0XbwzKWSzO+9Nh2jJOfVpoJ+EO8TOh9JUB/Mj+P2RRTLE0P/2N4AOvLIOBNmcIu5NyQFFTgI8FztWlCQRBQoAYUSeRrpEsL3eZ0SGKoo4vqu56O/ae+Azi4cUxgO0LMRnC/6FYiivuS8ImaqHRqmUCMip/yqv1hdkdbmiKKpQD2KLAjVgv8FdLocq5HiFLByCnOuM4i0xssAPJdhtHMUY9pTFKPeKH/wNZ4nbrGsyUOY3FXO4EMoyT4UTvUzZXoAQ7VxItnFevzbjXuns2UHtIXMO7uwdSv6Q8UBPkIk0Mvxwwkwxo6Cp7M+rzOplNkBpkLOH9m5oj4k6hrHSTKuMh22J8NTao5uCNQs5sml0Wvx6Ykh3NDHGQCPF/JzeRLh7dKN1PqveGlmeNHfPFHhxu+uJOPQwF5nbJEPpblp4rmibmRq3AG+blBpjdEZMGx1CpjN11hiTXqNeXju5srXOIpDBq3cIb5H55PDlTGep43xytP7Qe4BxVvXGRH0k4WjQfv2W+HwgVLI3F+3sfmqHopz9pK67tc74jo/ddqiBT6dHKDUmhrFszlax4DbTcGgDBdNijkFC0ThyFeUQIxlRosW2QTa9O2aqCcAZiMlLC2JF/6/qTAecEmPUj97t7sX2VenT4pTCaMrEIkqtGRc6jCHrqFJYpiWgOAgEUExeZC8nyFZ0JihghSM7pGFGXAQvyxrWKjCLmsaUa7lMhe72vekd/Yg3dWJoYlqCTeqMNKapb7Bu7eMlZVBl7VkuRVmH1MzPFXVBFGfM6lWLVJdHX/SxFehJb+pJb8pVZAy9MBbeHcRwpmUJl41NFLMUYzz+1rABn2eZeSWhRPf7E4V1cmti+qj5rDcXCBxycvKUor7soDVGtsZ8Mm77n/+OUvx6G77+E5exiPz0ivJcXSXWG1CCMnQJ1swCZFJnkpwcZW3vOgpCStVL7/UvKNOapFwafSkFbj/OsL+LvBZJEGJVZ4vvicySo3v3FYTE2SLMrLet3uwfoL4DO/UWZWM2mgL19v4samu7AfFLwDtTXpjozPTm7HJa3UlHx8DgoEeKZGXt/aFeJ43Vgbph+thi9TUnCZHE7/H0y/F3v+E2BiaXW+/NvkRKlnvg7n+PMshdGJCBTEyWw5TPVufJCNu/CHJq2DgT6JMzmutsJqjxSqN3Qod8HOPayoDMdRR/aKzprARZkTrxw97LU3E46rYEuUaptFyPTqFJ4yhV6B8IrcNhwX7wUzE6q2frLLXWp7glB7uAAhg+IjdkirQJr8FJT+ceaax5jlbSAjKaXiDjk6UdW/szYjdEaV3ewBDsMJYeVwmdeXiLHv67AxvMPBWW5plLnZnezEUmMn9cEwfPX+PVsa/2iRdS0pscZ9wsXbh+3q4dcIH98hnbVWSTCceV1Tfl61RWv6BgSE4RuKz5nGKxp8ilrXENHylxb7KWo2KbGE5uQzP5fb02782Ezorcf5ZI4kCqfyAlsS8/pLzJ5E4rXcBiSlzsuoRIMFdGpf7s943aXGey3DZzxegMu/U7UtvN8y+/R8vHZB6AjA3EqKXaaEd8iSz37n/fyLXNqpBmciujw6++oWDyx11UvnSUWmfbToiSi9aQDEDiKCiNTr9vrHjafAuoIBSw//0uep1TYhN9CnRy2psLZEoL2yGn0UF3gEH5A6l/mOuMCzlHVjC8Cr5C7mLdDkAzMgTdp95ka7mTO6Zg+vaFCwEy6u382cKZ/H4ZneT9dHaOrgIztT7+KpBurJNZnZSR//7pY+JbXoShrBDRa1NkXExfCbt9b16Qz8CbfQzannYoR1dsbZwpsxYFzr74ngI7WWlYZvnrXIMYWv4qr6QfSbRMWVj36ZjDGBvk5N1FJjw/LAhwKCg9wfhay4hnt7Ly2wIZFxUiepHwGEdN1W2zsE1JOuMzFrS4IEYhc5urT3lnUoyF/FVtNpMw7U1ZHVmyXbw9j9vnJgiQX7h2U9HJ1ywKWuFhcYsrMWCBbLbEu6A3i8VBvKofdnf7uP8nDJWb5BquE5AjxrzqROoqf7WGLE9nZXmOET66xvO968P2Dy9OrrCXYkGaxfj24OZptfuc6wwmXkMldZY93nOQYaxdUxkD/JvmANFO9qbE26uXzRqUbnw6+2fRm2K2xHtrCwh66Cggn0b44q4zz9EX348osu7+/MKq2t5SZ5Nxti0yutFAotaA7NlPujGi8J7KA6L4auI0NkJmdCbiyWtA8ldZ5SBa/Cgtzz6wyGX1GgH2dDJ3CilHb/b2ZyuDix/3N1/+VX3Rm3GqNzPHmcgxJ4xDSp36FM912+cepSjrcdPM1YLfEeUjdvr579f8WabXKG5liWyg8Gr/5dlXP8o9z6WM3yBbeaAPr7DfwfztNJJqWOlNuca2N0bm6KiHP9dpJFFK7I5tNZ2pWHx/g1g7+LG5Ps4KWv39ZCJ5ZpuZyHIDW0IsFDb1ZQQxHn9Dae+MBS0twL1+NPxq7y7z5Ixm/2oNWUFvlgqSJ7VuANvwx5MaG4ySszt2ZCLAsPJqsPVxVsmf5Xla6QwwejamfPLnvSGiStS2sRftuDvVVu1PbHOhs8rIcsQTcoTcFGopER9rf8bPFt+f46gTQpS191emrPVmNj+rKNSbcqRrTDUGxNBsPrPNpc7OsZKjnYNe82eJcVZ8Y1xFzOPcVBKlL3E8wqHk2BTuHoqmJaNJVrdyowHGNTzw9BCvUYSmbOurkMe567QXtaBVrlGpZKyZ1L7JvK815R79yVo0jFothEDW5cWKbU4bwtPO8ffHvsZb7EeIfg/l0I/cXCX+fp4H5HqNOAFz/hM6ASPf4LsUI9EJY/v4APahVpMwMFU0lrQAB+unT+AxQPsS/VEURsy1Qz/28i61rJ+JuNDTps71BZ1iB5TW/gl/ru0A/OZcKY0N69gwoW6czFDQomEWcc324BE8txBJeUzJ3CcVVqtU2dEpr1MV743RRgsv9huw1zNrbGVoUV/Wurh/oSYrkFaRjcli9xn3KB/wvR1oNd7jeRh3VZ4nX6kF5XDavHSJhgiN5cEOvKxfYA85KstH7Nc9OPnuUT10ZKLiEprpw55G/EhWeo0KnsGjcR9z15utI4vnXiN/9C++Yfgj/vgEAJ0hDf3QtcxqUFS7viSfARxntrnszdOvBm3ljxmPw3CMdwKva8/gNj3O5siWddo0CyoUHOCHrwFVaNbU2yhJbxJHUU2NGx4ej0OZmOEfSlA12TOrXZAroYl72FGttpt3+yvIKmZ1TDLSBoUfqw17YeDNL63i2UwEEVt/n5CHLAgjcq30n+v6TLZ2oYZ3ixqQEh4Z9dvXtRB7Si533tLjgPpAqj/UGkDGDhAEOmBRAllWpwaacYYiGDSPB8ILF/7IzN54HN+BbPim+jiU5EfpBy5YyMiBqYPTx90BLjyrJibpc/zerHy1hsqZfx6Sy3OUHv6liU5t6DSFWaZDSX2pzmxfEGOVIbZ/Qofhoqppz2a8jvovrtSuiiWL3JB3zIM0vtax7zSxhtGyPGWO1+c0HuHgRsh44T0ExbRugPz3Jjg1YBd8hWO6s/xV+HMxTx7oCyLWO3gWSG+lqu4H0swSvqIeBIZ4QccF9TGKiGKD0vH+sGl87KJh9EMZe131qRGj3VvGgiikbEbxf7W/14FGxzzbRn6beeXIUBCXJu919BaH6CzrrYyhDs062S6Eoh0JSqXGF+TePFcQp+RmyNWkG+Pq8YFGTYn77vnKM419chCUhfX/EuAYyALa/HzIuKwwVxcELJDht2SWF/EI/YXVC0pQwpFNllpXQ/CkFdyhjskaMMBLSfYL48OYuYvxxPxIByM31ANKtwb95R7UGH3yfRH+6xo0Jvkm3a6IqszVkdNTrlmzSKnvUEZLm5rO4KsA4SOpQUkbR/L//o8vEb+hU3Dw8WkEvpQLC1BMmOONE90dmSX+M3FCGlSXI/xfnu9Ard44ePWdVGcYO1VWlKN5RAz2PBySa1iMXEsLs+pB8ai240jgofTNissOwNfvkNjSLgx3lRgtMkKL4hJ3YmJeUNdsmX/imOEf/+l/8V/9OTw3j0c04L/9L//z//7T0gLygwC5goBUDuCjrTx0SYFjLsNly6ZMbLc1QuP4FzMHdjpZXytBwOEQ7+heqHs9FNynKMUoxRLQuUFnWdQh19P9n8kmdxsNaEK70arB/8QGFTyt8GMV3UbQfkUcjBp3hWDCWt4K5+OjS2yRqn69xbMBjvAHxL9/BNB59g4/ECalbR2Qwx4hfqIs1N55DPjT0i+GfjTC/+tLoLC5P1sk/NV3FmYiE+v/ehQdNTZteEJxXAwkRlpzuVhNY+NNvfUYDsSPeOV7SEdb0aVZX8su0A65tiKzlDTUHoUnYQndODw7OEW5mIolNuIg/g+wUzcrrevNxgH8M/LPolxnvus6CsmeGBzufEKBoxBZNFo+t3Q9WUo7xr4Xa0WwbPrLVRSJcHCLA45EhoOYfG8UMYkXj1u3uIcf1cIveoGIu/h3r+q70Gi3d5vQ/PLf2RRr8yt7c3FRCtv/5rfEWzm8ucQhjZqfVyxBuUKqARmJ9PC2Z+yM35Kh2njrm0lsDBVdRbI7HeHYbe6ChWPoYrSwTUYt2q74Z9DYh3qnQV36P8ZhsPC0Be+AVCIkp47ftzzSu1naLz+iK5e2FSAGklQZyAsVafTN+lpJbr2H7kDTF+R34z5Fc1vzHTggPhJBJ/6wzJApnptY9O1jIEZKwxWe/g2nHqjgz5wwEPxOYgNMx2EdHn35Dv8Ow/n3kuKejB1phWZNIcFkjpw8HD4MUd/GdLIY0I1h2IF9iiIqbjVCGnnX8+7xUbGhHMX/HZB9mmX6/5RYcFRlnFF/EAWydVirU75L6rmEL+DlMvWeTHiRI0ePXFbIdGSzuK9DxiMiScYZk5fBb1+SozIPLEcxaV25chk3I/op8AT/315QR+7U6vW/oKYCrMA1FrlTtLsjI9R4SQZAPuEAQvJ1DgFQhrCKxbJoUiyFS0HhVjoeklVQhrIPNMqxK7B79NU74qBk3snruP91Cw52D+G/OSOfGEpRzs+WyrkGaBmrGVojch/2zjFQBkXKOh+g30XGSRhjZ3jr8gCJ5OIPh8cUohtP+mgRLusW8ZdX8ANRBNJiao7Y/t87Jgfs/K9mMbrLww3Y9gciCMcg1BVDopM+XtJoGp3QoH3SBPhHoBUJ/YV/2ps8lUK8+cvan8gaHHIoTPCA+Do8NStxzqj7cV5ZXjhPz/tzOGzAn0fmwSm/ggUs1BjhryMc7h7AzhV2ZUyOokcZ5BXB1TTSvvtqVpkmJZGFGIpCdtnFYdTFYIwMryJ/F3akhV2ieCFLry4U+C8MD/oXkRMQ4USR+dR3ZqfqS5Nr2J4N9RbEFA+5SwMOHQdHVkwBUsaTixGeS7zSlo5ZoALzpN1HirP4908p9JgF7/9Padey0zAMBMNDSC2ICqQeuCBOfCwHxIWvq6oCRQpqadIk5GEn8TLTkCI5kKbpHpzIkeyVvfbO2LsKVq8kxmSNW0U/9e5Br0GojYpK1WEF1BLyJOMj4ay6w1MA2TnwIfyo4gJcgp+ojWTcw+YSJQuM1kSmTNS5IQjBSDC0Mo68FeYqbiLUNH8YnTyRNSX82cbueI1tlQ5gmtgozawQ//3cGVw746kQKrgy00wrFhb5l07hr2JUA0QAd1w5l2vG5L8CoUUuQBVDLDNj96GW6eLudh0xAaEEpNntneoKWC1ohSRw1fIGqiThSoDGjkHexhMJGBYEolgwoyyklQyc0RGjybDLuHBGIbQrS1/AXkLSz0+7G18y7/EZvJRMmEPa+2SvFiy0C+ds6NjSs7lfbXdmr7Vf2uncy+XFFGtTWNKt+5YPB40ZcYDOXF0Adosle2nxl+wZGddsDmRXpRmsW2kKSrV5swHoHlIBn4PtrNKMnGOj1Y923f4Q0XYt0v9se9tCytkM/p3NLipZOlWPb3pV1leqBb4/AAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek 8" align="bottom" width="27" height="114" border="0">8

8. Zatiaľ čo držíte piest striekačky stlačený, obráťte celý systém hore dnom. Pomalým vyťahovaním piestu natiahnite roztok do striekačky.

MorddP3wdmJ94Eyx3mfx40ofhk7/GUUiw3Gf+OXfa9lNRmaaDa2+f3zEtaDZhS0AtnNbQ59YsX4EhC6Rs/Io+6irwMHx8AdC+YJ4TL+vuebiLpHNWQJWpko3T0tFsl9T8rA2gu/CxpUjKPL1HbJU2AVGUbOZfR3GgQFlqJt7Qm56lYcQ6zgXZS40zCzgXEAYxYQ3Jd+L+6UIMKL45Y2SmnmDDqhslP8x0QDDAVLrklXdROEDYOyVwMQXmrqJKMUkQJ4oDXiIsdKNRjKuPNxFEUt6zBNgTU6OHgDtYu7uou2AF2P4N5SGZovYQFkRDdnsMgUW8b0Zeg+YgieK0Ux/sD9b0mWqP8yl/MgdojrMG5GH8NgV9zzmmDOzBGucGOq+ssspkTVjvnmdg4fiYHA6NJHQrBXAgZgaC7CIRPGTBh4GQ2a8FERpN9sRfF9GFL5/U3B49H4v88iW6IZu+WIbRbRjIGMRuv78q6363s58K+cIXXoFjZw4IKBc9ff9S+RRyX6lIvYh4E7UcP1RgNXQeqcxM5+xEunHKnljgsgMXoLwNjzdsseqJHnC6YFTlV00gJb3sbHWFC5Nx0OUR2PTaw6oUW9HnnKV7ndOig7u3sfhA1mzITLS8ScKK5HGNYCF7lmLoggju7TczjgSAHjrJQD/whCNsPrhBYZo4H4txzjgzXbZzY2QWa5GAAJG7jEDEwAPwMxOGh4CIAvHRPLxLYuP0OL8Ir5XguCRpTCXXR2yGwAgD469HV8+kfwhiA3RE3jUzhFDJB2vTt4Szza4CSAD/+5PkTypT+4iIFeyOU+ylVQfznfg4Z8LAQGVHS4XtPoiIeOZg5AQ5RVJBwvJt58fOoQDY4TN2h8AD7AO2rXZQ0gJAdsKqK7s/WQHlsAwNmV0FbpVOSI/g/AYX5s+CPew6fGAMFtxPDSg0CUF8strVIVVD4Kex6LmAeCxuCP3/X88m+O4XtgcPvA4t9scIcee0K2u07UABWLadTUZhqXgALPB+BeN0ZvjHMdM9prG1kk4KyNsfkeTdox1JdmSYLivsUogCEzwnZcEAa53cGzhd4+VlHmGI9jNBCxu2diWDuPU0l5AS1qgIXWhYNG4NmpXxrGwSvPIzVlyCqWU7aW0hbUQnCM8wUDMN0OGFDAkZdpcWt6mdgIfAXnu3uM4Xx0/BksDymM00eoprOowelhulEAfGoAhgMZg34mCgzOxShivEYQ3o+Ued5yKovKWGOPXRmjQFN5twJHIZTGWUZinzwdp0CaSvIpAC2YrUegiRMUkCiutQb55KREH6TeqrFHmYiCuB/DZAKApYEVZ7AoMSt7EqIVppULkla6O/aYC1EQUXzZHzMnAMCdRuQ4xwB6FDP2FLo+iPq5yyiYH/kuAhRbyUxvilJGCiZkAAwhVWUbzJUS2ud6ouDbs0qkh55GmQAAIfxBsAwKtClsBXAOcQUyStqC3CEAjgBSzbADBa6OPD1P11DHLpCOm8T4JEU610xUOonwYe7VGrt/EgCUlEYojILHmYwAoGENdBh9gPSBHKnK4sPL8S9MsAh4hEMxyNLDJY0JAAcM4X0a2/pLaT1LQqu43Zy4fwJAyX+6jxGP4+zRDGbiC/hUL8sNWJRYl6uaJeDP/Ac/4Wswh7hTcpz9zKe5MNryvCEKepJiUXVZKl5mCC2DAgyBi6diw5NZCBhIKAhb+hTQUCBbEcyT9UjAMg0An3dqYRgLJpNMAkBUyV/GaCcGgJYSYBrOSpdjj3tNBUCNa/kwU9iOW2rk2Sf87eIElw3UFIXbKIoizqPkuP/OAkivFs4BYa5jqt9xdpzQVJNTmIEz9YY0c4O4lIPAZVo7UwFguluG6Gu7Xo/+kcrcbak+WggtUDHewHgSuvGR31zhIXTseGt/F43ifqPxDbSF8+VGBFM0z9vbdc0kBII6fw+onJ7QmA5AjxKp733PhxB3A0KqOH4VO+CnITx9FXG+kWNu0SvbNZMVAcxg3vTwiQxgDAbBFDK5Dgh6Q4Bg7ZN2q7DIPuBE8kXzReex53m/hiAMprPgMLib9ChaocWpaQizZKDN42LQCPQdus1gGh5FDZh04EMmXLg9mwuScvpjwDMooKjLuGOOQz3NYxwQB8txupjpRab6zwcYAAELXFCdXQ7TGgy6cIpIcwOh1HTWLA6A0SdGnLLswwQNoi40AxgOXFbWC6TbFgBQtKYewTStDvMnEeG8BiXgZW5dsDwAaGICQSlMC3CgBta/B7MFJt5jZn3/XQFoYUeprvJ8CHlByC66OlDRXU+b3MQ7U0DDLYXWux4uG0PvN/ieR3mLBZJhCwDY5zrR44GZgZ3te3v0nI+6CRaZNVljcOaJm166Gq6zYoLlAd71WhDg1dHRU7heXf54SwBHO/3rwaOnl7cB8NnncA1QThcFWRjgSZOur2tPfvsJYew/eXUbAHR9W/uSQPZP54tkJQC8vvnqM8Q4mseqlQEQ40sfIWZz6l0A4PrjJ/OoeEcAkDqq1qPpsnhnAEPF/vNbBGg2n4AsjqYQcSMAzW+AT/vZwr4ZgGbzKyDi9DYBmn8Cs3j05hYBmt8+BBc1iXBzAM3ml1kINwnQ/GMGwo0CZCHcLEAGwg0DIMKTWwVogi6NuI2FAT7/6uuvv14EAYz6h1UAzOV//uVXf5oN8K2/8+mQGBYEeHp09KA/4vu//eqbGQhfjziNhQMvjOF+/u7F3/3XfQL5bAbGl8NMWiKyk12dvAWc//X8EYH8tjaNSZ/sHK0AcN2jXTHUNa74vXqCGJ/8MRsBdPXF0gBdWjelHeG6mHB88+LBdIjPdz5dngIMsd9q+3A7hdWXqFufZDHq6wEJCwPQ1iBmH4bBvmQ/IsTnGeL+vC+FxSno6R7LMcpVM2SYuYiKSSv/Y1+R5k9AtN0XUUvOk/egdRfrVWgnCPjvWr4AcX82YXyfpLYwnwKzzH0N82Jo2dGq6yjHZTmzgoyfvXkEtjcu7C939heloIeFlcx5n7jPGc+pDfYerirg3M3siPIKiHg4CvCnnZ3LRVmEd1GSkedou0WsHNjABR7dXxz/EVT2s28zebQAi7pa8WsNzTo9XKlgwCLMQSnGhlZBnoDCjgjiy50HiwFI1XBY732mE2EavAapOLwL/NrAytL0vhcgiGGE2s7OgizqxdzRQmjFhJZvabFZoS1gjiEemsiCIIYRvrFCmL+UoGPgBecq2WCYQpAaBIuLpswFjPrQRPmHUQTfjGyLUMC4duE+wSjtjyAO0zkmXUEZoSkIn+88XQxAxTkhJGgl4z2zrxFqLdLABY964wh9v/Gl8RYLuIoYU1LQ/xwHEf+FFhPY+5iWn0xc/jCkrU8WBMBaDlQYTJHBf+8DmIvb0LigriwXjy24gC79tg/wYDGApO66wA6w3g1c1GdiA82azIxyTqPX077r+9ro6WJahIzv/gfM3GC1BZozCOOftcvjic2lwDF9vQwAqD4CSLOLlEQ3jVxJTAZbRBP3v/l055Nvl6JAvRTc7OclqQLo2qzF42r/hphgEQn64SIAtuIUfte5yKrJTVAwsankG1n5emqYNJcCWvbFpemGYFkAPSWZaChbcjf8CTBpEQqwmJKKNOti4+3kPl6YDWHsG3p0YWzx8ZI0aQEWJYYG8KZZu/N0VU9QkXiixjPjj3b8b+cCyESlWyU67mCQ71/oVN8TzGxdN7ZF5o9IwnwK5F+udcQF2m0GAOoU28DN6/T1X8Zry58ACXMBFBaHYlq5gZm5jCvRwCJKIevxFAuSsICQ60zsY1UWdxM1QQKaBsNqpX3B6hMpnCc7n0wDsHW2Paxl8in708hRTu6aRq+u2bPVJK8Zb6COeqCudrU21Sawti+zAWjDP/rBx4pIgLHYwNpq8NRaXpOneIsuu6vf5tyIdnjywR50YndjMhdNV7JZZGsjY8ejfd4SEHSOYtGexFI76HFi6mV7imoc8P6e915Mn/RZdTQVAA2Y8uJeWpEcCUwVXJvcK91D76ueyyJTuqH0HqcAo2/SP+5MBaCNcSGSKJsUFxAeo6F1zaZXVCVL6+IU7jU0NQq28GtRV92kXyzwdCqADXRjtjsoLWpw1ks3I+uZokpASmCkJpHhsJzsohgGGcH96RRQJ1TEy/0abnwPE+A4s0HtMt13aEwzlcsoGh/r31IlgpHzaLoMsKsR7WZryuvxS1i177LEzNIkPXfAbYqra4rVcefXftLo052j59Mp0Nruzaf1kBNTlEKjnCaO/nyoR1Rc7w2Nz0DA5eVcAPhWd9hAgTFYGYVlDzrRQ5lyurzhAAAI0G/mATAf+z/YY9lMQ2iMG3F98Ao5X+YDgOcUlgLAm5kAJs/Ufwe091pRNX/S1cMZxreozlgHkQK82aeQ64GJfqcDYPHM0D6lNLNEJZXDDCLaurj17kAGpzs7uEh7NAfA07Enhxui3e3+r7Zl6n0KsHbVhyi7DwB+jqLeOQDc70aOWx401DUE2OcOhu/1We4VWFoK8GBn/80CAKimGPV6/bfQWyZUaKKHnx4DX+3EmrbsJABwEmaN+cUcIdOWwjSk+em2zqmnsNXXqAF94SpLATDokWniuVmvmEEB1e42qCLOVbbXtvaJCgcxq4mJ5uSfcZNlQ8GblEFIyqzwnUazxFRzN9BLUNzLzIjCRI7l/jPHd2NyJXbLTkWTzXQRfg6AGQ7oMR/oeRfmB5hExvnxBmZ7nbDqmIHHCEdJYtGLodW0I7O+OYsCLPjowkDQ6xLjQY+wfoNtYNBFpv2WHlNK6LkVfOQWBPCg38SDmXM0FHLP7sZrKtLB5K7N/yjAxq53zRBGFSTKy3d+3N/ZH+RBZk9jYURL+s8qofJgmeO1tnXzNHyaZwDQFdFzsaevQcBDi4GXxp5nUZDYFpAAE6b0zKNK6DSe77xK+gV11BNs/8Wghad2VW2GkGddqT8YXGPtpzJeEQDmSWMA2P7wqvibFG41AJjpjQKMt586ihUBXuyMAfww3j50wXqMVQB+gBHlaBjgcn+U/xR4vVgdAPzNj8MA4ED3R9uHQSd1SSsAnKK/GQDg2umnP4zeAqNm6jKWB3hF/qYP8Hw/I0H31FrZKgDQOUwDWYDLB1mZWLinL/KlAY529n/QFoCWfTNyyUMELA3w1OaAjnZOafn904xs+I/DKZAlAS7TEdEkdT59kXXTUV+FlgYAF2ETQGjLj7IzyM9HjGI5gEfpgrH+4cmLjNwufbI/lGBZEuD5hA+dvHDYHxb7MgBjfcu+hob9ZQHG+5Z5PR3PvC8BcDrWt6wL506j7ywO8GpKVcBY+wvmkycBftzPytjPbX9xAOsi5rQ/ec+iAE/H0sQZF9zyYLIPCwL0XcTU682TzKqHRQGORnLEGReOyo/+T8YHCwI86fuI7AuHnSBzXWxBAPBy+9NJwFHz47sZq8CLA2AoN81NvMGllaP/NLkSvxQAOrpsNXrxKY2a3rsC4BCTYQjY/M6TN/oGAGAkH9ekN0+x+SPCfXeACVt49Wi40O4GANBU+2PhD5TU33nS59pNAGDMmDaIvX/wfIhlNwIw5FGPxuOhGwEYGhOOxkfnmwEYjGq3BdAfl28LoB9Z3BoADltPbxXARne3CGA89y0CmDWn2wSgAOBWAdBzf3qrAG/2x2f6NwyAnvt2AdBl3C5AumB2ewBvxmdQNw0wca0B1gBrgDXAGmANsAZYA6wB1gBrgDXAGmANsAZYA6wB1gBrgDXAGmANsAZYA6wB1gBrgDXAGmANsAZYA/xrA9AD+isA4LPKi+xUTHuxqJgvC7AvIpW1He84gN3nMlqaAh9YROftzAGwO+DXl6bAd/CJ+t7E8/wTAHRgygrHQpZFnIw97JoNYM4rjJamALWIdlqdA2BPNFpBi0TJb3UX2+9at7zS8kLGc5uak3u2pgB2n1Q6bdEvuXx5IfOzRrG020qPexgHoEfm8RHA5l6Rlxq/X8nQWtu8TqcH6clDj+jYQjrFjk49WsWSYyW/iw7Ll3Jk79kBgFGfuISHKvVW8kU96H1rG08Ny6BA4/YaIN2DFj1J38gtDeDUicn/dL/UUnLyPBzaU/k7POPMbGQglhdyTLtfSx9PJco4kwjeO/+w9L3Z7EEu7+x8OmkHT5Irli6HHmEeUKB0aJ5XRWqWd3aeExstVx7u5pJxBkWShLwszWkc6IuUzHLvGZeijUk8t6GlOQzvfqk2+HTY0ALuoZxQjSNuATJPaRy+pDnJBADoKB/c+sDPVQcdG2JRrVBqSnPeq7SbMSxw+qoyT+eqXR6pHp1bqPacMINFUobEd0VHWNpDdjNOcJhESGh3uDKPTXd6yncfZx2dpapO2R7xqpIItzKQQydgTW/fMCbx8KhS2ioepByqSQrw/Mm7x+bAQdxaazc9TXHuRSZ6vNlA48KjzBBAZhlaVaBkaQ8Z9ctZmU4UzdgQZqJ9EoHH4vQUweM7dM7kJAWdQ7Au81C1Vq9r3kOy7rkAdDDg8Z3TX4zQNJgyDyYtGT8N2Z2Hhi/Qlddnvt0BxW6kPX4ltP+Hecb7+IOzn80e2/g3P2tnnIcDknq8AQj4JYpu4k3/IT3orjKOpcUvdBN7oHHy8A5J2DyN7XH3lZpkEd56dZpjm8e0iQnc+/pU3Cn/rmfOtknsCXCDyxzjhoL9XXkT25fmXKLjvxJnr3WWmoJIf/5bATTQnQDxS+MP7l3/mI5NmzyNmM56BWL/m7fJT19Le5jJf/fvOLh72KQl0yGF8qc/uOLOsbKnCsnX8ZnY9Pzf2TNuRylAPh570OBp/IukE9fg1SYXZ9FPKsvZ0emZ8qe/Ec6md2yOaINmXjfORG6zvOv5ExSUPW//LhNn0Lw63vV9z9vEw9n4S5U96NvzJH/Bc1fvHOOWL+Z4hddx41QIB0+eGL24S6eLFfEEuA/owCtXOBzwaEP4LC0yBvAzNOdu+t6x7Qj8+6XeiGM2fjncYQ6eYkZHpwn800X5pjvFjAP0CfnlTOAxYne8Y7slUQ/iQQgm8eyAGHdtoY0LBXMZnd9Kh+Q5nDrfaLyesJiMGc7r6BQPrOEgXu+YWKUk7oi/C7/wkBE8wQF3iRHIFE4nv/FToPHn66zDtbOC32uAgL7luOAfeH55z/fKeH4ZnWzB+Pt40gh+luPu30Z4plxcdBrp+a4TzU2yiGzgp5enRoaMjkbBxjgemMaES2dGiTjC8y3/N7XZK4uGPWZg8riCjOAXJypK/VI/pZMGoX1XEAGCDkZ79TLGAygSe94R+UafBpskPThkPoA5mzEWxXoM8kDmRHgmcD1ucAeawGOpFLqPXmJ67Ztjq5OsETBrGktnStOwCQHAz6Q9tCsMvO1w+IC2LKSdSYhYPNU4oh3bFjquxh5fiWGqKFvfTR4VNx/ReIilQlUiz0xHBQG1vj3jU2VIOWuebH+n0Z3tlqKdu/B+2hpUp7NiRYHv8HfnsshekxG2sgCcjX7NGz+Ybg0g/s1TsGbRXIBbp+DfPovWAP/6AGstWgOsAUYBcJKLCyHT1hzenQJaK4qmrmm8M0CPVj/iqa28MwDOO3weLX8I3sIyAAx/dO/xmwXQtC/lLQJgYL87vvf4jQLArKAZ/7w8BQo3UR1bUstkkVT/w2+tdJxlJPwFAHCdFDcsXh6g9yq3myxAgVJ7Ip5Mb80DAO1uiF21AABunhpPP85vhgxisflwdKPuKTLwRGOlAzlhwl0eXbvOtORE+U4ja/o3l4Kff4/L/cPvySwhy+M7Z6+ntTJTizBLIRfQIo9FmRPYuQC4YXSGkBUeTiD670lFuY9VhKzBELIAFHM2xNB9mIddQcjQqVgUapMAIAhn42TwnvTceMaZjTMoAAAxuthIAIkSDg8H753fq3TU9DXu6YamVLuSBaAkLiP1ewwcipSazITPBwAEtOVxAPDOjmCDjdrNYlGy/IhGWWXHnzA0qaVDe133KcDlrulHc86QAfrTrdokBZrnxIBF2qynraCmko4U98yxNAMA0CJckcV3zIbIHgxnq2gRyqBzIDw5lE8jCnDZS5Ad0NpYrVBpzzqedrqQNfHIU3qwVEwAKhQnBJDgBrzKyHgVbyrJ1Mr2dNIBgOYu6BFmAzSuCPrIofHTAxahIKH0Nd+qUS5RjgBIh0uzx20iwVEkM8xgBgCKocExaaq0tVRjaA6HaSAdbIy7FJedKFFjBywsBEDphKtD7g30xWqR4yhQU4V7zUuUcWclGdASqEpwSNCjagquCI+rodoDiHtpPJ6RVJ1laPAlTPsO0mhmwHGYElzbk5k9Edn01rIA9B3KKycjdgB2JpTLtd1h26NDfWakPGe5a42Z8UItMdnHFEDxnEwBwAyo8mqFAcccDi5xg3mbqdPpeOA4vRxXlB+0e/qrFcYDrFIA7YAhwaOk9wBAugwoIMmCEm1V2lLNSqrOZBGFd75JbfQBtODIIjpU2cRcahUWpWcYx8KnNMqAAnCmQIT9nFypSmW0FIA0mdwIBn6thi0ZtChkodFd6fEoPS19WQCTIMCzUkDKdrN9yyLGhbZZPACYfU75LAC6OhXH6582b9w1jPk5c0S8Rkcxp4F5ACpyfKWttzTeVAjm0Pb1ycw1hAUBgEdlTc5fp74IhmROO/xDXD1jBr4oQMwLNakGdiDBm6KdmeHsRgAg+koG7hoAhCukEa03Y/66KACFd1IP+yLBXHvs900AKDS1oUE/CZ0T7mrydEHhsL00gI2DbEWF7gQHBKBTABguJXfIlQKzDoO2SWqalNoC2VhTX2ZK4iAwCr/gVNMnhwAQwzSHme1KNbyySXwlMxDGAczwTUUkslOt8K2wwvOhGgNwzGjjuAdhXvBK2DYi0QskrE0chx6+HVREIazhsU1MDYScAmCDDkTutSAoMBj4Ka+ZLJQRN16mjc1foBQO0TlPAsBLR9Tx5ouT/GF4RZVVi7CIyshku1IIasbPx5zrQeDVZ5FWoVP5c0LDWa0gKldqQRmg44H+52vSVMaouuMMGVpfyCrJsbopKQCvV83HFAzOL8klOqH9C0XVKzKRABCoCQAQi+tG1H8SSC0M/rxQVQIGVJ3DfE0rmxmXL7lw6XxAaIYzKcgUEEAgQP+UBY9nzmazhAz8r8nBy6sKBIs0RKuEojqITnGIk1iHM+jyOQaRi2lRxHYHN2JRiOPYemwAUBwAGIo/5KD//RvJtS4IEDNPDlGg6kIQ8bIHkxvFeCgCHYZVghncB6r0XzJImJQBRlsjADJizokpKULuO64QQVU4jhsMWy6oQzkXL1Q5nkTO7kDbQIp15vAgqJ6E1YADAMxihaiGYTASD0k7m5rLItDmyB1aBEGjC6hWBoYBjiEL/KqGMAZ1R+IJKc/zWStfWWqKhY6D12gXgQir9BMKKkZB9QUT7KohLYLZmrMIBXgKDgzDWqcHmRCXQm3/Dtl7jOXo7D6afZuwkoYHAMhY3syw5CRm4lfgKGhIQN9hzkyzl5MTjmvapjkaBcnoI8AfiQUowC9E/N4XnrT1QoraGJTyPQ4d90Qb5y/pgLOEJoS1PAw+nQUowNJ9pxwVwmfSVrUkIy5G6aBqJidU+2ackQQ7/nyLx4tU58A32of58FBsnWN57qB4pk8iOlxTK6iNs5bqPMwfnNw7bC864LQPtqrVSj68sFW8g4PVNJWX2rUFmVaz1vK80vZHipVnAsBwdliodSriXlDDHnaHvSR23PpW1cUCposw/NVh8LhaOGhnTWazwhaF4Vah1g4PYcwPa0lvOB6hebk9zK2b1MKwIA6rndrWF2E7c9EoK/BCrYYhIbhoQ9Qi8tUALAy/mljGaHNSHZgdxRTV9nmQxzA+c5YwNbJrf85AkzpBUOHcEQxcD7qfsFqFXwG+qGIJ30EYtp+FW/xgaoQ3fQp1FVQc4NB5BzxzGDicfjDUcsAnYZEgwnTUs/CegMBopaWEDvRe5ENQJi2r4eOTk+BxAFQ8JgLC/wn3wEC8JUzctTQArQr+OTgBDt0LngRBqMlwe3jQHjQXho+BsrwDzV+pWRXsMxcFQX8kcKiC65gCnelJCEgn0HaVYeEgBqZtrM1dabWF1iqpZx3UFxjDsG4Qj8EDCQh4J3wctKUtmVuJRQbA1OfC95HvQECATVcDatiW7s9YNZ2znGOjLZ2GvukqUhpLm/v0igA3dK0B5l7/Aq3qcOXaD5WIAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek 7" align="bottom" width="21" height="120" border="0">9

9. Po natiahnutí roztoku do striekačky uchopte pevne valec striekačky (piest stále smeruje dole) a odpojte priehľadný adaptér súpravy Mix2Vial od striekačky.


Jednorazová intravenózna infúzia

Použite venepunkčný set dodaný s liekom, vsuňte ihlu do žily. Počkajte, kým krv neodtečie späť na koniec rúrky. Pripevnite injekčnú striekačku na závitový, zatvárací koniec infúznej súpravy. Pripravený roztok pomaly injikujte do žily podľa pokynov, ktoré Vám dal Váš lekár. Dávajte pozor, aby sa Vám žiadna krv nedostala do injekčnej striekačky s pripraveným roztokom. Maximálna rýchlosť podania je 2 mililitre za minútu.

Kontinuálna infúzia

Mononine 500 IU môže byť podávaný tiež dlhotrvajúcou (kontinuálnou) infúziou počas niekoľkých hodín alebo dní. Takú infúziu Vám urobí a skontroluje Váš lekár.

Pozorujte, či sa pri podaní okamžite neprejavia akékoľvek vedľajšie účinky. Ak sa prejavia akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré môžu byť spájané s podaním Mononinu 500 IU, prerušte injekciu alebo infúziu (pozri tiež časť „Buďte zvlášť opatrný pri používaní Mononine 500 IU“).

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Mononine 500 IU môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z príznakov uvedených ďalej, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo pohotovostnú službu alebo centrum pre liečbu hemofílie v najbližšej nemocnici:

 • náhla alergická reakcia (ako je kožná vyrážka alebo žihľavka, svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela),

 • skrátenie dychu, sipot alebo dýchacie ťažkosti,

 • záchvaty,

 • strata účinku (krvácanie neustáva).

Ďalšie vedľajšie účinky sú:

 • Alergické reakcie, medzi ktoré môže patriť:

 • pálenie a pichanie, sčervenenie a opuch žily v mieste, kde bola podaná injekcia alebo infúzia;

 • opuch tváre, hrdla alebo iných častí tela, triaška, návaly horúčavy, kožná vyrážka na celom tele, pupence;

 • bolesť hlavy;

 • pokles krvného tlaku, nepokoj, zrýchlený tep srdca, tlak na hrudníku, sipot;

 • únava (malátnosť);

 • nevoľnosť, vracanie;

 • mravčenie.

Tieto vedľajšie účinky boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch sa môžu vyvinúť do závažných alergických reakcií (anafylaxie), vrátane šoku (toto bolo úzko spájané s tvorbou inhibítorov faktora IX).

 • Zriedkavo bola zaznamenaná horúčka.

 • Veľmi zriedkavo bola zaznamenaná špeciálna forma zápalu obličiek (nefrotický syndróm) po liečbe pacientov s inhibítormi faktora IX. Títo pacienti mali tiež v chorobopise výskyt alergických reakcií.

 • Po podaní liekov s obsahom faktora IX existuje potenciálne riziko zvýšenej tvorby krvných zrazenín, ktoré môže spôsobiť infarkt myokardu, upchatie ciev v nohách (venózna trombóza) a krvné zrazeniny v pľúcach (pľúcna embólia). Pri používaní Mononinu 500 IU sa tieto vedľajšie účinky vyskytujú zriedkavo.

 • Veľmi zriedkavo sa môže u Vás vytvárať inhibítor (neutralizujúca protilátka) faktora IX. V tomto prípade faktor IX nebude viac správne účinkovať. Pokiaľ sa toto stane, je potrebné vyhľadať špecializované centrum pre liečbu hemofílií.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MONONINE 500 IU


Nepoužívajte Mononine 500 IU po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na škatuľke.


 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Neuchovávajte v mrazničke.

 • Uchovávajte injekčnú liekovku v škatuľke na ochranu pred svetlom.

 • Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C).

 • V rámci uvedeného času použiteľnosti sa liek (vo vonkajšom obale) môže uchovávať pri izbovej teplote (až do +25°C) maximálne jeden mesiac bez uchovávania v chladničke počas tohto obdobia. Začiatok uchovávania pri izbovej teplote a koniec jednomesačného obdobia sa má označiť na škatuli. Na konci tohto obdobia sa liek musí použiť alebo zlikvidovať.

 • Pripravený roztok sa má použiť okamžite.

 • Ak je pripravený roztok zriedený (do 1:10), roztok sa musí použiť okamžite, avšak, fyzikálno-chemická stabilita je preukázaná počas 24 hodín.

 • Váš lekár Vás poučí ako zlikvidovať nepoužitý ale odpadový materiál.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Mononine 500 IU obsahuje

Mononine 500 IU obsahuje 500 IU ľudského koagulačného faktora IX v jednej injekčnej liekovke.

Po rozpustení v 5 ml rozpúšťadla, pripravený roztok obsahuje približne 100 IU ľudského koagulačného faktora IX na 1 ml.

Ďalšie zložky sú:

Histidín, manitol, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (v malých množstvách na úpravu pH).

Rozpúšťadlo:voda na injekciu.


Ako vyzerá Mononine 500 IU a obsah balenia

Mononine 500 IU je biely prášok a je dodávaný s vodou na injekciu ako rozpúšťadlom.

Pripravený roztok má byť číry až slabo opalescentný, to znamená, že môže slabo iskriť na svetle, avšak nesmie obsahovať žiadne viditeľné častice.


Obsah balenia

Balenie 500 IU obsahuje:

1 injekčná liekovka s práškom
1 injekčná liekovka s 5 ml vody na injekciu

Aplikačná súprava obsahuje:
– 1 filtračná prenosová súprava 20/20
– 1 jednorazová 10 ml injekčná striekačka
– 1 súprava na podanie do žily

2 alkoholové tampóny
­– 1 nesterilná náplasť


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg

Nemecko

Tento liek bol registrovaný pod názvom Mononine 500 v nasledujúcich členských štátoch Európskej únie: Rakúsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v júli 2013.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Dávkovanie

Počet podaných jednotiek faktora IX sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré súvisia so súčasným štandardom WHO pre lieky s obsahom faktora IX. Aktivita faktora IX v plazme sa vyjadruje buď v percentách (relatívna ku normálnej ľudskej plazme), alebo v medzinárodných jednotkách (relatívna ku medzinárodnému štandardu pre faktor IX v plazme).

Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora IX zodpovedá množstvu faktora IX v jednom ml normálnej ľudskej plazmy. Výpočet požadovanej dávky faktora IX sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora IX na kg telesnej hmotnosti zvyšuje aktivitu faktora IX v plazme o 1,0 % normálnej aktivity.

Požadovaná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca:

Požadované jednotky = telesná hmotnosť [kg] × požadovaný vzostup faktora IX [% alebo IU/dl] × 1,0*

* obrátená hodnota zisteného zlepšenia

Množstvo, ktoré sa má podávať, spôsob, ako aj frekvencia podávania sa majú vždy zamerať na klinickú účinnosť v individuálnom prípade. Lieky s faktorom IX sa zriedkavo musia podávať častejšie ako jedenkrát za deň, keď sa podávajú formou bolusu.

V prípade nasledovných hemoragických udalostí nesmie aktivita faktora IX za príslušné obdobie klesnúť pod danú hladinu aktivity v plazme (v % normálnej aktivity alebo v IU/dl). Nasledovné tabuľky sa môžu použiť ako návod pre dávkovanie pri krvácavých príhodách a operáciách:

Tabuľka 1: Jednorazová intravenózna injekcia

Stupeň krvácania/ Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina faktora IX (% alebo IU/dl)

Frekvencia dávkovania (hodiny) / Dĺžka liečby (dni)

KrvácanieZačínajúca hemartróza, krvácanie do svalstva alebo krvácanie v ústnej dutine.

20-40

Opakujte každých 24 hodín.
Minimálne 1 deň, až kým sa krvácanie prejavované bolesťou nezastaví alebo nedôjde k zahojeniu.

Rozsiahlejšia hemartróza, krvácanie do svalstva alebo hematóm

30 - 60

Opakujte infúziu každých 24 hodín počas 3-4 dní alebo dlhšie, až kým bolesť a akútna slabosť nevymiznú.

Život ohrozujúce hemorágie

60 - 100

Opakujte infúziu každých 8 až 24 hodín, až kým ohrozenie nevymizne.

Chirurgický výkonMalý
vrátane extrakcie zuba

30-60

Každých 24 hodín, minimálne 1 deň, až kým sa nedosiahne zahojenie.

Závažný

80-100
(pred a po operácii)

Opakujte infúziu každých 8-24 hodín, až kým sa rana primerane nezahojí, potom pokračujte v liečbe minimálne ďalších 7 dní na udržanie aktivity faktora IX od 30% do 60% (IU/dl).


Tabuľka 2: Kontinuálna infúzia pri chirurgickom výkone

Požadovaná hladina faktora IX na hemostázu

40 – 100 % (alebo IU/dl)

Úvodná útočná dávka na dosiahnutie požadovanej hladiny

Jednorazová bolusová dávka 90 IU na kg (rozsah 75‑100 IU/kg) telesnej hmotnosti alebo dávkovanie riadené farmakokinetikou

Frekvencia dávkovania

Kontinuálna i.v. infúzia, závislá od klírensu a nameraných hladín faktora IX

Dĺžka liečby

Až do 5 dní, ďalšia liečba sa môže vyžadovať v závislosti od druhu chirurgického výkonu

V priebehu liečby sa odporúča príslušné stanovenie hladín faktora IX, aby sa určila podávaná dávka a frekvencia opakovaných infúzií. Presné sledovanie substitučnej liečby pomocou analýzy koagulácie (aktivita faktora IX v plazme) je nevyhnutné najmä v prípade závažných chirurgických výkonov. Odpoveď jednotlivých pacientov na faktor IX sa môže líšiť dosiahnutím rôznych hodnôt zlepšenia in vivoa vykazovaním odlišných polčasov.

Na dlhodobú prevenciu proti krvácaniu u pacientov s ťažkou hemofíliou B sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora IX na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 3 do 4 dní. V niektorých prípadoch, najmä u mladých pacientov, sa môžu vyžadovať kratšie dávkovacie intervaly alebo vyššie dávky.

Pacienti sa majú sledovať kvôli tvorbe inhibítorov faktora IX. Ak sa nedosiahnu očakávané hladiny aktivity faktora IX v plazme, alebo ak sa krvácanie nezvládne príslušnou dávkou, má sa vykonať analýza na prítomnosť inhibítora faktora IX. U pacientov s vysokými hladinami inhibítora faktora IX nemusí byť liečba účinná a majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

Liečbu takýchto pacientov musia viesť lekári, ktorí majú skúsenosti so starostlivosťou o pacientov s hemofíliou.

Aplikácia

Mononine 500 IU sa môže podať buď jednorazovou intravenóznou injekciou (pozri pokyny v časti 3.), alebo kontinuálnou infúziou (pozri pokyny ďalej).

Kontinuálna infúzia

Mononine 500 IU sa rekonštituuje pomocou vody na injekciu podľa pokynov v časti „Rekonštitúcia a aplikácia“. Po rekonštitúcii sa Mononine 500 IU môže podať kontinuálnou infúziou buď nezriedený, alebo zriedený pomocou injekčnej pumpy alebo schváleného infúzneho setu.

Zriedený roztok sa pripraví nasledujúcim spôsobom:

 • Rekonštituovaný filtrovaný roztok sa nariedi prenesením príslušného množstva Mononine 500 IU do požadovaného objemu izotonického roztoku aseptickou technikou.

 • V riedeniach do 1:10 (koncentrácia 10 IU faktora IX/ml) zostáva aktivita faktora IX stabilná počas 24 hodín.

 • Vyššie zriedenia môžu spôsobiť zníženie aktivity faktora IX. Aktivita faktora IX sa má sledovať, aby sa udržiavala požadovaná hladina v krvi.

Príklad riedenia 500 IU rekonštituovaného Mononinu:

Požadovaná účinnosť po nariedení

10 IU/ml

20 IU/ml

Objem rekonštituovaného Mononinu

5,0 ml

5,0 ml

Potrebný objem izotonického roztoku

45,0 ml

20,0 ml

Dosiahnuté zriedenie

1:10

1:5

 • Odporúča sa používať vaky a hadičky z PVC typu IV.

 • Dôkladne premiešajte a skontrolujte vak, či nemá trhliny.

 • Odporúča sa vymeniť vaky za vaky s čerstvo zriedeným Mononine 500 IU každých 12-24 hodín.

Odporúčaná rýchlosť kontinuálnej infúzie Mononine 500 IU na udržanie rovnovážnej hladiny faktora IX približne 80 % je 4 IU/kg telesnej hmotnosti/hodinu, ale závisí od farmakokinetického profilu pacienta a požadovanej cieľovej hladiny faktora IX. U pacientov, u ktorých je známy klírens faktora IX, možno vypočítať rýchlosť infúzie pre jednotlivého pacienta.

Rýchlosť (IU/kg telesnej hmotnosti/h) = klírens (ml/h/kg telesnej hmotnosti) × požadovaný vzostup faktora IX (IU/ml)

Bezpečnosť a účinnosť u detí pri kontinuálnej infúzii nebola sledovaná.

Preto u detí a mladistvých sa má uvažovať o kontinuálnej infúzii Mononine 500 IU iba vtedy, ak sa stanoví predoperačné farmakokinetické údaje (t.j. vzostupné zlepšenie a klírens) na výpočet dávky a úrovne sú starostlivo monitorované pred operáciou.

9 / 9

Mononine 500 IU

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/00657


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Mononine 500 IU

100 IU/ml

prášok a rozpúšťadlo na injekčný alebo infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka obsahuje prášok s obsahom 500 IU ľudského koagulačného faktora IX.


Po rekonštitúcii s 5 ml vody na injekciu obsahuje 1 ml:

ľudský koagulačný faktor IX 100 IU/ml


Účinnosť (IU) je stanovená s použitím jednostupňovej skúšky zrážavosti podľa Európskeho liekopisu. Priemerná špecifická aktivita Mononinu 500 IU nie je menej ako 190 IU/mg proteínu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Sodík (vo forme chloridu): do 10,2 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný alebo infúzny roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Liečba a prevencia krvácania u pacientov s hemofíliou B (vrodený nedostatok faktora IX).


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou hemofílie.


Dávkovanie

Dávka a dĺžka substitučnej liečby závisia od závažnosti nedostatku faktora IX, miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.


Počet podaných jednotiek faktora IX sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré súvisia so súčasným štandardom WHO pre lieky s obsahom faktora IX. Aktivita faktora IX v plazme sa vyjadruje buď v percentách (relatívna ku normálnej ľudskej plazme), alebo v medzinárodných jednotkách (relatívna ku medzinárodnému štandardu pre faktor IX v plazme).

Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora IX zodpovedá množstvu faktora IX v jednom ml normálnej ľudskej plazmy. Výpočet požadovanej dávky faktora IX sa zakladá na empirickom zistení, že 1 IU faktora IX na kg telesnej hmotnosti zvyšuje aktivitu faktora IX v plazme o 1,0 % normálnej aktivity.

Požadovaná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca:


Požadované jednotky = telesná hmotnosť [kg] x požadovaný vzostup faktora IX [% alebo IU/dl] x 1,0*


Množstvo, ktoré sa má podávať, spôsob, ako aj frekvencia podávania, sa majú vždy zamerať na klinickú účinnosť v individuálnom prípade. Ak sa injekcie s obsahom faktora IX podávajú formou bolusu, zriedkavo je potrebné podať liek častejšie ako jedenkrát za deň.


* obrátená hodnota zisteného zlepšenia


V prípade nasledovných hemoragických udalostí nesmie aktivita faktora IX za príslušné obdobie klesnúť pod danú hladinu aktivity v plazme (v % normálnej aktivity alebo v IU/dl). Nasledovné tabuľky sa môžu použiť ako návod dávkovania v prípadoch krvácania a operácií:


Tabuľka 1: Jednorazová intravenózna injekcia

Stupeň hemorágie/Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina faktora IX (% alebo IU/dl)

Frekvencia dávok (hodiny)/Dĺžka liečby (dni)

HemorágiaZačínajúca hemartróza, krvácanie do svalstva alebo krvácanie v ústnej dutine

20-40

Opakujte každých 24 hodín. Minimálne 1 deň, až kým sa krvácanie prejavované bolesťou nezastaví alebo nedôjde k zahojeniu.

Rozsiahlejšia hemartróza, krvácanie do svalstva alebo hematóm

30-60

Opakujte infúziu každých 24 hodín počas 3-4 dní alebo dlhšie, až kým bolesť a akútna slabosť nevymiznú.

Život ohrozujúce hemorágie

60-100

Opakujte infúziu každých 8 až 24 hodín, až kým ohrozenie nevymizne.

Chirurgický výkonMalý

vrátane extrakcie zuba


30-60


Každých 24 hodín, minimálne

1 deň, až kým sa nedosiahne zahojenie.


Závažný

80-100

(pred a po operácii)

Opakujte infúziu každých 8-24 hodín, až kým sa rana primerane nezahojí, potom pokračujte v liečbe minimálne ďalších 7 dní na udržanie aktivity faktora IX od 30 % do 60 % (IU/dl).


Tabuľka 2: Kontinuálna infúzia pri chirurgickom výkone

Požadovaná hladina faktora IX na hemostázu

40-100 % (alebo IU/dl)

Úvodná útočná dávka na dosiahnutie požadovanej hladiny

Jednorazová bolusová dávka 90 IU na kg (rozsah 75-100 IU/kg) telesnej hmotnosti alebo dávkovanie riadené farmakokinetikou

Frekvencia dávkovania

Kontinuálna i.v. infúzia, závislá od klírensu a nameraných hladín faktora IX

Dĺžka liečby

Až do 5 dní, ďalšia liečba sa môže vyžadovať v závislosti od povahy chirurgického výkonu


V priebehu liečby sa odporúča príslušné stanovenie hladín faktora IX, aby sa určila podávaná dávka a frekvencia opakovaných infúzií. Presné sledovanie substitučnej liečby pomocou analýzy koagulácie (aktivita faktora IX v plazme) je nevyhnutné najmä v prípade závažných chirurgických výkonov. Odpoveď jednotlivých pacientov na faktor IX sa môže líšiť dosiahnutím rôznych hodnôt zlepšeniain vivoa vykazovaním rôznych biologických polčasov.


Na dlhodobú prevenciu proti krvácaniu u pacientov s ťažkou hemofíliou B sú zvyčajné dávky 20 až 40 IU faktora IX na kg telesnej hmotnosti v intervaloch od 3 do 4 dní. V niektorých prípadoch, najmä u mladých pacientov, sa môžu vyžadovať kratšie dávkovacie intervaly alebo vyššie dávky.

Pacienti sa majú sledovať kvôli tvorbe inhibítorov faktora IX. Ak sa nedosiahnu očakávané hladiny aktivity faktora IX v plazme, alebo ak sa krvácanie nezvládne príslušnou dávkou, má sa vykonať analýza na prítomnosť inhibítora faktora IX. U pacientov s vysokými hladinami inhibítora faktora IX nemusí byť liečba účinná a majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti.

Liečbu takýchto pacientov musia viesť lekári, ktorí majú skúsenosti so starostlivosťou o pacientov s hemofíliou.

Pozri tiež časť 4.4.


Spôsob podávania

Liek rekonštituujte podľa návodu v časti 6.6. Pred podaním sa liek musí zohriať na izbovú alebo telesnú teplotu. Mononine 500 IU sa má podávať pomaly intravenózne tak, aby sa registrovala akákoľvek okamžitá reakcia pacienta. Ak sa objaví nejaká reakcia, pri ktorej sa predpokladá súvislosť s podávaním Mononinu 500 IU a ak si to klinický stav pacienta vyžaduje, rýchlosť infúzie sa má znížiť alebo infúzia prerušiť (pozri tiež časť 4.4).


Jednorazová intravenózna injekcia

Vykonajte venepunkciu pomocou priloženej venepunkčnej sady. Pripevnite injekčnú striekačku na koniec luer zariadenia.

Podávajte pomaly intravenózne rýchlosťou, ktorá vyhovuje pacientovi (max. 2 ml/min).

Kontinuálna infúzia

Mononine 500 IU sa má rekonštituovať pomocou vody na injekciu podľa inštrukcií v časti 6.6.

Po rekonštitúcii sa Mononine 500 IU môže podávať nezriedený kontinuálnou infúziou pomocou injekčnej pumpy.

Účinnosť rekonštituovaného nezriedeného Mononinu 500 IU je približne 100 IU/ml.

Zriedený roztok sa pripraví nasledujúcim spôsobom:

 • Rekonštituovaný filtrovaný roztok sa nariedi prenesením príslušného množstva Mononinu do požadovaného objemu izotonického roztoku aseptickou technikou.

 • V riedeniach do 1:10 (koncentrácia 10 IU faktora IX/ml) zostáva aktivita faktora IX stabilná počas 24 hodín.

 • Vyššie zriedenia môžu spôsobiť zníženie aktivity faktora IX. Aktivita faktora IX sa má sledovať, aby sa udržiavala požadovaná hladina v krvi.


Príklad riedenia 500 IU rekonštituovaného Mononinu:

Požadovaná účinnosť po nariedení

10 IU/ml

20 IU/ml

Objem rekonštituovaného Mononinu

5,0 ml

5,0 ml

Potrebný objem izotonického roztoku

45,0 ml

20,0 ml

Dosiahnuté zriedenie

1:10

1:5

 • Odporúča sa používať vaky a hadičky z PVC typu IV.

 • Dôkladne premiešajte a skontrolujte vak, či nemá trhliny.

 • Odporúča sa vymeniť vaky za vaky s čerstvo zriedeným Mononine každých 12-24 hodín.


Odporúčaná rýchlosť kontinuálnej infúzie Mononinu 500 IU na udržanie rovnovážnej hladiny faktora IX približne 80 % sú 4 IU/kg telesnej hmotnosti/hodinu, ale závisí od farmakokinetického profilu pacienta a požadovanej cieľovej hladiny faktora IX. U pacientov, u ktorých je známy klírens faktora IX, možno vypočítať rýchlosť infúzie pre jednotlivého pacienta.


Rýchlosť (IU/kg telesnej hmotnosti/h) = klírens (ml/h/kg telesnej hmotnosti) x požadovaný vzostup faktora IX (IU/ml)


Bezpečnosť a účinnosť u detí pri kontinuálnej infúzii nebola sledovaná (pozri časť 4.4.)

Preto u detí a mladistvých sa má uvažovať o kontinuálnej infúzii Mononinu 500 IU iba vtedy, ak sa stanovili predoperačné farmakokinetické údaje (t.j. vzostupné zlepšenie a klírens) na výpočet dávky a úrovne sú starostlivo monitorované pred operáciou.


4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Známa alergická reakcia na myšie proteíny.


Vysoké riziko trombózy alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (pozri tiež časť 4.4).


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak, ako v prípade akéhokoľvek intravenózneho lieku na báze proteínu, možný je vznik reakcií precitlivenosti alergického typu. Mononine 500 IU obsahuje stopové množstvo myších proteínov (monoklonálne protilátky myší použité v postupe čistenia). Ak sú hladiny myších proteínov extrémne nízke (≤ 50 ng myších proteínov/100 IU), infúzia s týmito proteínmi môže teoreticky vyvolať reakcie precitlivenosti.


Pacienti sa majú informovať o prvotných prejavoch reakcií precitlivenosti vrátane žihľavky, generalizovanej urtikárie, tlaku na hrudníku, sipotu, hypotenzie a anafylaxie. Ak sa objavia tieto symptómy, musí sa odporučiť okamžité prerušenie používania lieku a vyhľadať lekára.


V prípade šoku sa majú dodržať zvyčajné medicínske postupy pri liečbe šoku.


Mononine 500 IU obsahuje do 10,2 mg sodíka na 500 IU. Musí sa zohľadniť, ak sú pacienti na diéte so zníženým obsahom sodíka.


Po opakovanej liečbe liekmi s obsahom ľudského koagulačného faktora IX sa musia pacienti sledovať z dôvodu vzniku neutralizujúcich protilátok (inhibítorov), ktoré sa majú kvantifikovať v Bethesda jednotkách (BU) s použitím príslušných biologických testov.


V literatúre sa zaznamenali správy, ktoré poukazujú na súvislosť medzi výskytom inhibítora faktora IX a alergickými reakciami. Preto sa u pacientov, ktorí mali alergické reakcie, musí vyšetriť prítomnosť inhibítora. Treba poznamenať, že pacienti s inhibítormi faktora IX môžu mať zvýšené riziko anafylaxie s následnou stimuláciou faktorom IX.


Kvôli riziku alergických reakcií na koncentráty faktora IX sa má začiatočné podávanie faktora IX podľa úsudku ošetrujúceho lekára uskutočniť pod lekárskym dohľadom, kde môže byť v prípade alergických reakcií poskytnutá náležitá zdravotná starostlivosť.


Keďže používanie koncentrátov komplexu faktora IX sa historicky spája s vývojom tromboembolických komplikácií, riziko sa zvyšuje pri preparátoch s nízkou čistotou a použitie liekov s obsahom faktora IX môže byť potenciálne nebezpečné u pacientov s príznakmi fibrinolýzy a u pacientov s diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou (DIK). V prípade, že sa tento liek podáva pacientom s ochorením pečene, pacientom po operácii, novorodencom, alebo pacientom s rizikom trombotického fenoménu alebo DIK, musí sa vzhľadom na potenciálne riziko trombotických komplikácií začať klinické sledovanie prvotných príznakov trombotickej a konzumpčnej koagulopatie s príslušnými biologickými testami. V každej z týchto situácií musí prínos liečby Mononinom 500 IU prevážiť riziko týchto komplikácií.


Nie sú žiadne údaje o bezpečnosti a účinnosti pre aplikáciu kontinuálnou infúziou u detí, obzvlášť možnosť vývoja inhibítorov nie je známa (pozri časť 4.2).

Bezpečnosť z hľadiska vírusov

Medzi štandardné opatrenia na predchádzanie infekciám, ktoré sú následkom podávania liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy, zahŕňajú výber darcov, kontrolu jednotlivých odberov krvi a zmiešanej plazmy zameranú na špecifické markery infekcie a zaradenie účinných výrobných krokov na inaktiváciu alebo odstránenie vírusov. Napriek opatreniam, pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy, nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Platí to aj pre akékoľvek neznáme alebo nové vírusy alebo iné patogény.

Vykonané opatrenia sú účinné proti obaleným vírusom ako je HIV, HBV a HCV a neobaleným vírusom ako je HAV a parvovírus B19.


Pacientom, ktorí dostávajú koncentráty faktora IX pochádzajúceho z plazmy, sa odporúča vhodná vakcinácia proti hepatitíde (hepatitída A a B).


Pri každom podaní Mononinu 500 IU pacientovi dôrazne sa odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby sa udržiavalo prepojenie medzi pacientom a šaržou lieku..


4.5. Liekové a iné interakcie


Nie sú známe žiadne interakcie liekov s obsahom ľudského koagulačného faktora IX s inými liekmi.


K dispozícii je málo údajov týkajúcich sa použitia kyseliny ε-aminokaprónovej po začiatočnej infúzii Mononinu 500 IU určenej na prevenciu alebo liečbu krvácania z ústnej dutiny po úraze alebo dentálnom výkone, ako je extrakcia.


4.6. Gravidita a laktácia


Reprodukčné štúdie na zvieratách neboli uskutočnené s faktorom IX. Kvôli zriedkavému výskytu hemofílie B u žien nie sú dostupné skúsenosti týkajúce sa používania faktora IX počas gravidity a dojčenia.


Faktor IX sa preto môže používať počas gravidity a laktácie, iba ak je to jasne určené.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nezaznamenali sa žiadne vplyvy na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky


Uvedený zoznam nežiaducich účinkov vychádza z postmarketingových skúseností, ako aj z literárnych údajov.

Na zatriedenie sa použili nasledujúce štandardné kategórie frekvencie výskytu:

Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), (vrátane individuálne hlásených výskytov)


Poruchy obličiek a močových ciest:

Nefrotický syndróm sa zaznamenal veľmi zriedkavo pri pokuse o indukciu imunologickej tolerancie u pacientov s hemofíliou B s inhibítormi faktora IX a anamnézou alergickej reakcie.


Poruchy ciev:

Po podávaní liekov s obsahom faktora IX existuje potenciálne riziko tromboembolických epizód so zvýšeným rizikom pre lieky s nízkou čistotou. Používanie liekov s obsahom faktora IX s nízkou čistotou sa spájalo s prípadmi infarktu myokardu, diseminovanej vaskulárnej koagulácie, venóznej trombózy a pľúcnou embóliou. Používanie faktora IX s vysokou čistotou sa zriedkavo spája s týmito nežiaducimi účinkami.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

V zriedkavých prípadoch sa pozorovala horúčka.


Poruchy imunitného systému:

Precitlivenosť alebo alergické reakcie, medzi ktoré patrí angioedém, pichanie, pálenie (iritácia), alebo flebitída v mieste podania injekcie/infúzie, triaška, sčervenenie, generalizovaná urtikária, bolesť hlavy, žihľavka, hypotenzia, letargia, nauzea, nepokoj, tachykardia, pocit tiesne na hrudníku, mravčenie, dávenie, dýchavičnosť (sipot), sa pozorovali zriedkavo u pacientov liečených liekmi obsahujúcimi faktor IX. V niektorých prípadoch sa tieto reakcie vyvinuli do závažnej anafylaxie a objavili sa v úzkej dočasnej spojitosti s tvorbou inhibítorov faktora IX (pozri tiež časť 4.4).


Z postmarketingových skúseností bolo hlásené, že u pacientov s hemofíliou B sa môžu veľmi zriedkavo tvoriť neutralizujúce protilátky (inhibítory) na faktor IX. Prítomnosť týchto inhibítorov má za následok nedostatočnú klinickú odpoveď na liečbu. V takýchto prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum pre liečbu hemofílie. V klinickej štúdii sa u 2 z 51 (4 %) predtým neliečených pacientov (PNP) vyvinuli inhibítory a u jedného z týchto pacientov boli v dvoch prípadoch spájané s anafylaktoidnou reakciou.


Informácie o vírusovej bezpečnosti, pozri časť 4.4.


4.9. Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne symptómy predávkovania sa ľudským koagulačným faktorom IX.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina

Antihemoragiká: krvný koagulačný faktor IX

ATC kód: B02B D04


Farmakodynamika

Faktor IX je glykoproteín pozostávajúci z jedného reťazca s molekulovou hmotnosťou približne 68 000 Daltonov. Je to koagulačný faktor závislý od vitamínu K a syntetizuje sa v pečeni. Faktor IX je aktivovaný faktorom XIa vo vnútornej koagulačnej dráhe a komplexom faktor VII/tkanivový faktor vo vonkajšej dráhe.

Aktivovaný faktor IX v kombinácii s aktivovaným faktorom VIII aktivuje faktor X. Aktivovaný faktor X premieňa protrombín na trombín. Trombín následne premieňa fibrinogén na fibrín a vzniká zrazenina.

Hemofília B je dedičné ochorenie zrážania krvi viazané na pohlavie spôsobené zníženou hladinou faktora IX a vedie k nadmernému krvácaniu do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov, buď spontánne, alebo následkom náhodného úrazu alebo operačného výkonu. Substitučnou liečbou sa zvýšia plazmatické hladiny faktora IX a umožnia tak dočasnú úpravu nedostatku faktora a úpravu náchylnosti na krvácanie.


Ak sa liek rekonštituuje podľa odporúčania (pozri časť 6.6), výsledný roztok je číry, bezfarebný, izotonický s neutrálnym pH, s obsahom približne 100-násobku aktivity faktora IX pozorovanej v rovnakom objeme plazmy.


Dávkovanie u detí mladších než 6 rokov, pozri časť 4.2 (Dávkovanie a spôsob podávania).


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Krátkodobá infúzia Mononinu 500 IU u 38 pacientov s hemofíliou B (štúdia zlepšenia) ukázala priemernévzostupné zlepšenie1,71 IU/dl na IU/kg telesnej hmotnosti (rozsah 0,85-4,66). Priemerný terminálny polčas v podskupine 28 pacientov bol 14,9 hodín (rozsah 7,2 až 22,7).


Farmakokinetické údaje o Mononine 500 IU sa stanovili aj u 12 pacientov (zvolený chirurgický výkon) v minulosti liečených kontinuálnou infúziou Mononinu 500 IU.


Parameter

Štúdia zlepšenia (n=38)

Priemer (rozsah)

Zvolený chirurgický výkon (n=12)

Priemer (rozsah)

Vzostupné zlepšenie

(IU/dl na IU/kg)

1,71 (0,85-4,66)

1,21 (0,83-1,60)

Terminálny polčas (h)

14,9 (7,2-22,7)++

16,4 (8,7-36,6)

Iniciálny polčas+++ (h)

n.d.

2,46 (0,34-6,2)

Plocha pod krivkou+

(h x kg/ml)

n.d.

0,254 (0,147-0,408)

Objem v rovnovážnom stave

(ml/kg)

n.d.

111 (77-146)

Klírens (ml/h/kg)

n.d.

4,27 (2,45-6,78)

Priemerný čas zotrvania v organizme (h)

n.d.

27,4 (17,7-42,6)

+ štandardizované na 1 IU/kg dávky n.d.: nie je k dispozícii

++ založené na podskupine 28 pacientov

+++ údaje iba zo 4 z 12 pacientov. Zostávajúcich 8 pacientov nasledovalo jednoduchý jednokompartmentový model. Proces distribúcie Mononinu sa preto pozoroval len zriedkavo.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Ľudský plazmatický koagulačný faktor IX je prirodzená zložka ľudskej plazmy a správa sa ako endogénny faktor IX. Testovanie toxicity jednorazovej dávky nie je relevantné, keďže vysoké dávky môžu spôsobiť preťaženie.


Testovanie toxicity opakovaných dávok na zvieratách je nepraktické z dôvodu vývinu protilátok na heterológne (ľudské) proteíny.


Keďže klinické skúsenosti nepreukázali žiadne tumorogénne alebo mutagénne účinky ľudského plazmatického koagulačného faktora IX, experimentálne štúdie, najmä u heterológnych druhov, sa nepovažujú za významné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Histidín, manitol, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (v malých množstvách na úpravu pH).


Dodávané rozpúšťadlo:

Voda na injekciu


6.2. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi s výnimkou fyziologického roztoku.


6.3. Čas použiteľnosti


2 roky.


Z mikrobiologického hľadiska sa má rekonštituovaný liek použiť okamžite po rekonštitúcii. Avšak, fyzikálno-chemická stabilita je preukázaná počas 24 hodín pri teplote do max. +25°C.


Po zriedení (do 1:10) sa rekonštituovaný roztok Mononinu 500 IU ukázal ako stabilný až do 24 hodín.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 oC – 8 oC). Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale.


V rámci uvedeného času použiteľnosti sa liek (vo vonkajšom obale) môže uchovávať pri izbovej teplote (až do +25°C) maximálne jeden mesiac bez uchovávania v chladničke počas tohto obdobia. Začiatok uchovávania pri izbovej teplote a koniec jednomesačného obdobia sa má označiť na škatuli. Na konci tohto obdobia sa liek musí použiť alebo zlikvidovať.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal

500 IU prášku a 5 ml rozpúšťadla v injekčnej liekovke (sklo typu I) s gumovým uzáverom.


Obsah balenia

Balenie pre 500 IU

1 injekčná liekovka s práškom

1 injekčná liekovka s obsahom 5 ml vody na injekciu

Aplikačná súprava obsahuje

 • 1 filtračná prenosová súprava 20/20

 • 1 jednorazová 10 ml injekčná striekačka

 • 1 súprava na podanie do žily

 • 2 alkoholové tampóny

 • 1 nesterilná náplasť


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpadový materiál sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.


Spôsob podávania


Všeobecné pokyny

- Rekonštitúcia a natiahnutie sa musí vykonať za aseptických podmienok.

 • Roztok je zvyčajne číry alebo mierne opalescentný. Rekonštituovaný roztok sa má po filtrácii/natiahnutí (pozri nižšie) a pred podávaním skontrolovať vizuálne, či neobsahuje častice a nie je zafarbený. Nepoužívajte roztok, ktorý je zakalený alebo obsahuje reziduá (sediment/častice).


Rekonštitúcia

Zahrejte rozpúšťadlo na izbovú teplotu. Pred otvorením Mix2Vial balenia zaistite, že vyklápacie viečka z injekčnej liekovky s liekom a rozpúšťadlom sú odstránené a zátky očistené dezinfekčným roztokom a vysušené.


1

1. Otvorte balenie Mix2Vial tým, že vyklopíte viečko. Nevyberajte Mix2Vial z blistra!

2

2. Postavte liekovku s rozpúšťadlom na rovný a čistý povrch, držte ju pevne. Uchopte Mix2Vial spoločne s blistrom a zatlačte hrot modrého konca adaptéra rovno dole cez gumovú zátku liekovky s rozpúšťadlom.

3

3. Opatrne odstráňte blister zo súpravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a ťaháte zvislo hore. Presvedčte sa, že ste vytiahli len blistrový obal a nie súpravu Mix2Vial.

4

4. Postavte liekovku s liekom na rovný a pevný povrch. Obráťte liekovku s rozpúšťadlom spolu s nasadenou súpravou Mix2Vial a zatlačte hrot priehľadného konca adaptéra priamo dole cez gumovú zátku liekovky s liekom. Rozpúšťadlo sa samo automaticky nasaje do liekovky s liekom.

5

5. Uchopte jednou rukou časť súpravy Mix2Vial, kde je liekovka s liekom a druhou rukou časť, kde je liekovka od rozpúšťadla a odskrutkujte ich od seba opatrne na dve časti. Odstráňte liekovku od rozpúšťadla s pripojeným modrým adaptérom súpravy Mix2Vial.

6

6. Jemne otáčajte liekovkou s liekom s pripojeným priehľadným adaptérom, kým sa prášok úplne nerozpustí. Netraste s liekovkou.

7

7. Nasajte vzduch do prázdnej sterilnej injekčnej striekačky. Kým je liekovka hore dnom, spojte injekčnú striekačku pomocou koncovky Luer lock so súpravou Mix2Vial. Vstreknite vzduch do liekovky s liekom.


Natiahnutie a aplikácia

8

8. Zatiaľ čo držíte piest striekačky stlačený, obráťte celý systém hore dnom. Pomalým vyťahovaním piestu natiahnite roztok do striekačky.

9

9. Po natiahnutí roztoku do striekačky uchopte pevne valec striekačky (piest stále smeruje dole) a odpojte priehľadný adaptér súpravy Mix2Vial od striekačky.

Podávajte okamžite pomalou intravenóznou injekciou alebo infúziou (pozri časť 4.2 „Dávkovanie a spôsob podávania“)


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

D-35041 Marburg

Nemecko


8. Registračné číslo


16/0005/06-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 24.5.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.09.2008 (bez obmedzenia platnosti)


10. Dátum revízie textu


Júl 2013

10Mononine 500 IU