+ ipil.sk

Monotab 20Príbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02252


Písomná informácia pre používateľa


Monotab 20


izosorbidmononitrát 20 mg

tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Monotab 20a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Monotab 20

3. Ako užívať Monotab 20

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Monotab 20

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Monotab 20 a na čo sa používa


Monotab 20 je vazodilatans (látka rozširujúca cievy).

Monotab 20 znižuje napätie svaloviny cievnej steny v oblasti zúženia vencovitých tepien a zabraňuje nežiaducemu zvýšeniu ich napätia. Spôsobuje mierne rozšírenie ciev telového obehu. Týmto spôsobom dlhodobo znižuje zaťaženie srdca a zlepšuje zásobovanie kyslíkom v menej prekrvených častiach srdcového svalu.


Monotab SR sa používa na:

 • predchádzanie a dlhodobú liečbu angíny pektoris (bolesti pri srdci spôsobené poruchami prekrvenia srdcových vencovitých tepien);

 • liečbu ťažkej srdcovej nedostatočnosti (chronická srdcová insuficiencia) v kombinácii so srdcovými glykozidmi (digoxín), diuretikami (močopudné lieky), ACE inhibítormi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Monotab 20


Neužívajte Monotab 20

 • ak ste alergický na izosorbidmononitrát a iné nitráty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • pri akútnom obehovom zlyhaní (šok, obehový kolaps);

 • pri súčasnom podávaní liečiv typu sildenafilu (tadalafil, vardenafil) používaného na liečbu porúch erekcie, pretože zosilňuje vplyv na pokles krvného tlaku;

 • pri výrazne nízkom tlaku krvi (výraznej hypotenzii: systolický krvný tlak < 90 mm Hg).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Monotab 20, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


V nasledujúcim texte je opísané, kedy môžete užívať liek len za určitých podmienok alebo s osobitnou opatrnosťou. V prípade, že ste sa v minulosti liečili alebo sa liečite na nižšie uvedené ochorenia, oznámte to svojmu lekárovi.

Zvýšená opatrnosť je potrebná ak máte:

 • ochorenie srdcového svalu spojené so zúžením srdcových dutín (hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia), zvrašťujúci zápal osrdcovníka (konstriktívna perikarditída) a srdcovú tamponádu (stlačenie srdca nahromadením krvi v dutine osrdcovníka);

 • zúženú srdcovú chlopňu (aortálna a/alebo mitrálna stenóza);

 • sklon k poruchám regulácie krvného obehu s nízkym tlakom krvi (ortostatické poruchy regulácie tlaku krvi);

 • ochorenia, ktoré súvisia so zvýšeným vnútrolebkovým tlakom (intrakraniálny tlak);

 • ťažkú málokrvnosť;

 • zelený zákal (glaukóm);

 • zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreóza);

 • vážnu poruchu funkcie pečene.


Monotab 20 nie je vhodný na liečbu náhlych srdcových bolestí (napr. pri akútnom záchvate angíny pektoris, akútnom srdcovom infarkte).


Iné lieky a Monotab 20

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok Monotabu 20 sa môže zosilniť

 • pri súčasnej liečbe vysokého krvného tlaku (antihypertenzíva: beta blokátory, antagonisty kalcia a iné lieky rozširujúce cievy);

 • pri niektorých liekoch podávaných na liečbu duševných ochorení (neuroleptiká alebo tricyklické antidepresíva);

 • pri užívaní sildenafilu, tadalafilu, vardenafilu (liekov na poruchy erekcie).


Ak sa Monotab 20 užíva súčasne s dihydroergotamínom (liečivo na liečbu migrény), môže dôjsť k zvýšeniu hladiny dihydroergotamínu v krvi, a tým k zvýšeniu krvného tlaku.


Je potrebné si uvedomiť, že tieto údaje môžu platiť aj pre lieky užívané pred krátkym časom.


Monotab 20a jedlo, nápoje a alkohol

Počas užívania Monotabu 20 sa neodporúča konzumovať alkohol, nakoľko alkohol môže zosilniť účinok Monotabu20.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Počas tehotenstva a v čase dojčenia sa má izosorbidmononitrát užívať len na výslovné odporučenie lekára, pretože doposiaľ nie sú dostatočné skúsenosti s používaním nitrátov v týchto prípadoch.

Pokusy na zvieratách nedokázali poškodenie plodu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek môže zmeniť reakčnú schopnosť i napriek tomu, že sa užíva v predpísaných dávkach. Preto môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, či pracovať v rizikovom prostredí. To platí najmä na začiatku liečby, pri zvýšení liečebnej dávky a spolupôsobení alkoholu. Tieto činnosti by ste mali vykonávať iba so súhlasom lekára.


Monotab 20 obsahuje laktózu.

Ak viete o neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Monotab 20


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Nasledujúce údaje platia, pokiaľ vám lekár nepredpísal Monotab 20 inak. Dodržiavajte schému dávkovania, aby liek pôsobil správne.


Zvyčajne sa užíva 2-krát denne 1 tableta Monotabu 20 (40 mg izosorbidmononitrátu). Dávku možno v prípade potreby zvýšiť na 3-krát 1 tabletu (60 mg izosorbidmononitrátu) alebo výnimočne na dávku 2-krát 2 tablety (80 mg izosorbidmononitrátu).


Tablety sa užívajú nerozhryzené s malým množstvom tekutiny (napr. pohárom vody). Pri užívaní dvoch dávok lieku denne je potrebné dodržať 6 až 8-hodinový interval medzi dávkami.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


O dĺžke užívania rozhodne ošetrujúci lekár.


Ak užijete viac Monotabu 20, ako máte

Pri podozrení na predávkovanie väčšími dávkami je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

V závislosti od miery predávkovania sa môže objaviť výrazný pokles tlaku krvi so zvýšením pulzovej frekvencie, pocit slabosti, závrat, malátnosť, bolesti hlavy, sčervenanie kože, nevoľnosť, vracanie a hnačky.


Ak zabudnete užiť Monotab 20

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v pôvodne stanovenej dávkovacej schéme.


Ak prestanete užívať Monotab 20

O dĺžke užívania rozhodne ošetrujúci lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Na začiatku liečby sa môžu častejšie vyskytnúť bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), ktoré podľa skúseností väčšinou doznejú po niekoľkých dňoch pri ďalšom užívaní.

Pri prvom podaní alebo pri zvýšení dávky môže zriedkavo nastať pokles krvného tlaku a/alebo ortostatická hypotenzia (poruchy obehu pri zmene polohy), spolu so zvýšením pulzovej frekvencie sprevádzanej stavom malátnosti, ako aj pocitom slabosti a závratu.

Občas sa môže vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, prchavé povrchové sčervenanie kože (flush) a alergické kožné reakcie.

V zriedkavých prípadoch dochádza k výraznému poklesu krvného tlaku so zosilnením príznakov angíny pektoris (bolesť v hrudníku).

Zriedkavo nastanú kolapsové stavy, niekedy s poruchami srdcového rytmu, spojené so spomalením pulzovej frekvencie (bradykardia) a synkopou (náhla strata vedomia).

V jednotlivých prípadoch sa môže vyskytnúť exfoliatívna dermatitída (ťažké zápalové ochorenie kože).


Bol popísaný vývoj tolerancie (zníženie účinnosti) a vývoj skríženej tolerancie k iným nitrátovým zlúčeninám (zníženie účinku pri predchádzajúcom liečení inými nitrátovými liekmi). Aby sa predišlo oslabeniu účinku alebo strate účinnosti, nemali by sa užívať vysoké dávky.


Pri prvých známkach precitlivenosti (napríklad sčervenanie kože) sa nesmie Monotab 20 ďalej užívať.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Monotab 20


Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Monotab 20 obsahuje


 • Liečivo je izosorbidmononitrát 20 mg.

 • Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, mastenec, mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy.


Ako vyzerá Monotab 20 a obsah balenia


Biele okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou typu karate na jednej strane.


Veľkosť balenia: 20, 50 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, a. s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Saneca Pharmaceuticals a. s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.

5Monotab 20

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02252


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Monotab 20


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 tableta Monotabu 20 obsahuje 20 mg izosorbidmononitrátu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Vzhľad: biele okrúhle ploché tablety s deliacou ryhou typu karate na jednej strane.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Profylaxia a dlhodobá liečba angíny pektoris.

Liečba ťažkých chronických srdcových insuficiencií v kombinácii so srdcovými glykozidmi, diuretikami, ACE inhibítormi.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Užíva sa 2-krát denne 1 tableta (čo zodpovedá 40 mg izosorbidmononitrátu).

U pacientov s vyššou potrebou nitrátov môže byť dávka zvýšená na 3-krát 1 tabletu denne (čo zodpovedá 60 mg izosorbidmononitrátu).

Výnimočne sa môže dávka zvýšiť na 2-krát 2 tablety denne (čo zodpovedá 80 mg izosorbidmononitrátu).

Pri užívaní dvoch dávok lieku je vhodné podať druhú dávku za 6 – 8 hodín od prvej dávky.


Liečba sa má začať s najnižšími možnými dávkami, ktoré sa postupne zvyšujú až na požadovanú dávku.


Spôsob podávania

Tablety sa prehĺtajú po jedle nerozhryznuté s malým množstvom tekutiny.


4.3 Kontraindikácie


Monotab 20 sa nesmie užívať pri:

 • precitlivenosť na izosorbidmononitrát a iné nitráty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1;

 • akútnom obehovom zlyhaní (šok, obehový kolaps);

 • kardiogénnom šoku, pokiaľ nie je zabezpečený intraaortálnou kontrapulzáciou alebo pozitívne inotropnými liekmi dostatočne vysoký ľavokomorový diastolický tlak;

 • súčasnom podávaní inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil), pretože tým sa zosilňuje účinok liečiva na pokles krvného tlaku;

 • výraznej hypotenzii (systolický krvný tlak < 90 mm Hg).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Izosorbidmononitrát môže byť podávaný len po starostlivom zvážení pomeru rizika a prínosu liečby pri:

 • hypertrofickej obštrukčnej kardiomyopatii, konstriktívnej perikarditíde a tamponáde perikardu;

 • nízkych pľúcnych tlakoch, napr. pri akútnom srdcovom infarkte, pri obmedzenej funkcii ľavej komory srdca (ľavostranné zlyhanie). Je potrebné zabrániť poklesu systolického tlaku pod 90 mm Hg;

 • aortálnej a/alebo mitrálnej stenóze;

 • sklone k ortostatickým poruchám regulácie krvného obehu;

 • ochoreniach, ktoré súvisia so zvýšeným intrakraniálnym tlakom (zatiaľ bolo ďalšie zvýšenie tlaku pozorované len pri vysokých i.v. dávkach nitroglycerínu);

 • ťažkej anémii;

 • ťažkej poruche funkcie pečene (zvýšené riziko methemoglobinémie);

 • glaukóme (nebezpečenstvo zvýšenia vnútroočného tlaku);

 • hypertyreóze (zvýšenej funkcii štítnej žľazy).


Monotab 20 nie je vhodný na liečbu akútneho záchvatu angíny pektoris a akútneho srdcového infarktu.


Monotab 20 obsahuje monohydrát laktózy.

Liek sa nemá podávať pacientom s poruchami: laktázovej insuficiencii (enzým štiepiaci laktózu), galaktozémii (vrodená porucha premeny galaktózy) alebo glukózo-galaktózovom malabsorpčnom syndróme (porucha trávenia glukózy a galaktózy).


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie iných vazodilatancií, antihypertenzív, beta-blokátorov, blokátorov vstupu kalcia, neuroleptík alebo tricyklických antidepresív a konzumácia alkoholu môžu účinok izosorbidmononitrátu na zníženie krvného tlaku zosilniť.

Antihypertenzný účinok izosorbidmononitrátu je tiež zosilnený pri súčasnom užívaní inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil) – ich podávanie je kontraindikované.

Súčasné podávanie izosorbidmononitrátu a dihydroergotamínu môže viesť k vzostupu DHE hladiny, a tým účinok na zvýšenie krvného tlaku zosilniť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V humánnej praxi nie sú dostatočné skúsenosti s užívaním lieku v čase gravidity a počas dojčenia.

Gravidita

Pokusy na zvieratách nepreukázali žiadne poškodenie plodu. I napriek tomu je potrebné dôkladne zvážiť pomer rizika potenciálneho poškodenia plodu k prínosu liečby pre matku.


Laktácia

Nie je známe, či sa izosorbidmononitrát vylučuje do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek môže i napriek užívaniu podľa návodu zmeniť schopnosť reagovať, takže môže byť ovplyvnená schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo vykonávať prácu bez pevnej opory. To platí hlavne na začiatku liečby, pri zvýšení dávky, zmene liekov a v kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Veľmi časté (≥1/10)

Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), ktoré podľa skúseností väčšinou odznejú po niekoľkých dňoch pri ďalšom užívaní.


Časté (≥1/100 až <1/10)

Pri začatí liečby, ale aj pri zvýšení dávky, môže byť pozorovaný pokles krvného tlaku a/alebo ortostatická hypotenzia, súvisiaca s reflektorickým zvýšením pulzovej frekvencie sprevádzanej zmätenosťou, závratmi a pocitom slabosti.


Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Môže sa vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, prchavé povrchové sčervenanie kože (flush) a alergické kožné reakcie.

Môže dôjsť k výraznému poklesu krvného tlaku so zosilnením príznakov angíny pectoris (paradoxné pôsobenie nitrátov).

Boli pozorované kolapsové stavy s bradykardickými poruchami srdcového rytmu a synkopami.


Jednotlivé prípady

Celkom výnimočne sa môže vyskytnúť exfoliatívna dermatitída.


Upozornenie

Bol popísaný vývoj tolerancie a výskyt skríženej tolerancie s inými nitrátmi pri chronickej kontinuálnej liečbe izosorbidmononitrátom vo vysokých dávkach. Aby sa predišlo oslabeniu účinku alebo strate účinnosti, je potrebné vyhnúť sa aplikácii vysokých kontinuálnych dávok.

Pri podávaní izosorbidmononitrátu môže nastať v dôsledku relatívneho prerozdelenia krvného toku v hypoventilových alveolách prechodná hypoxémia a u pacientov s koronárnou srdcovou chorobou aj ischémia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky pri predávkovaní

Môže sa objaviť pokles krvného tlaku s ortostatickými poruchami, reflektorická tachykardia a bolesti hlavy, pocit slabosti, závraty, flush, nevoľnosť, vracanie a hnačka.

Pri veľmi vysokých dávkach môže dôjsť k methemoglobinémii s cyanózou, dychovou nedostatočnosťou, tachypnoe v dôsledku metabolizmu organických nitrátov a vzniku nitrátových iónov.

Pri veľmi vysokých dávkach sa môže objaviť zvýšenie intrakraniálneho tlaku s cerebrálnymi príznakmi. Pri chronickom predávkovaní boli zistené zvýšené hladiny methemoglobínu. Ich klinická významnosť je však nejasná.


Terapia pri predávkovaní

Okrem bežných opatrení (výplach žalúdka a horizontálna poloha pacienta s podloženými dolnými končatinami) je potrebné dôsledné sledovanie a podpora vitálnych funkcií erudovaným lekárom.

Pri výraznej hypotenzii a/alebo šoku by mala nasledovať objemová substitúcia, dodatočne môže byť podaná infúzia noradrenalínu a/alebo dopamínu na úpravu krvného obehu.

Podanie adrenalínu (epinefrínu) a príbuzných látok je kontraindikované.


Podľa stupňa závažnosti sa môže použiť na liečbu methemoglobinémie:

Vitamín C: 1,0 g p.o. alebo ako sodnú soľ i.v.

Metylénová modrá: až 50 ml 1 % roztoku metylénovej modrej i.v.

Toluidínová modrá: spočiatku 2 až 4 mg/kg telesnej hmotnosti prísne i.v. V prípade, že bude nevyhnutné viacnásobné podanie, tak podávame v hodinových intervaloch 2 mg/kg telesnej hmotnosti.

Kyslíková liečba, hemodialýza, výmenná transfúzia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vazodilatans

ATC kód: C01DA14


Mechanizmus účinku

Izosorbidmononitrát je organický nitrát. Pôsobí priamo relaxačne na hladkú svalovinu cievnej steny a spôsobuje vazodilatáciu.

Postkapilárne kapacitné cievy a veľké artérie – obzvlášť tie, ktoré majú ešte reagujúcu časť koronárnych artérií – sú tak silnejšie postihnuté ako cievy návratu. Vazodilatácia v telovom obehu vedie k zvýšeniu venóznej kapacity (pooling), spätný tok k srdcu sa zmenší, klesá objem ľavej komory a pľúcnych tlakov („praeload“).

Zmenšená náplň ľavej komory a systolického napätia stien znižuje potrebu myokardu na energiu, zvlášť spotrebu kyslíka.

Zníženie srdcových plniacich tlakov zlepšuje perfúziu ischémiou ohrozených subendokardiálnych vrstiev myokardu a môže sa zlepšiť kontraktilita stien a pulzový objem.

Dilatácia veľkých artérií blízkych srdcu vedie ku zníženiu ako systémového („afterload“), tak pulmonálneho odporu.

Izosorbidmononitrát spôsobuje relaxáciu bronchiálneho svalstva, vývodných močových ciest, svaloviny žlčníka a žlčových ciest, pažeráka, tenkého a hrubého čreva vrátane zvieračov. Na molekulárnej úrovni pôsobia nitráty tvorbou oxidu dusíka (NO), ktorý stimuluje tvorbu cyklického guanozín-monofosfátu (cGMP), mediátora relaxácie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Izosorbidmononitrát je rýchlo a úplne absorbovaný pri užití per os. Systémová biologická dostupnosť je 90 až 100 %.


Biotransformácia

Izosorbidmononitrát je úplne metabolizovaný v pečeni. Vzniknuté metabolity sú inaktívne. Plazmatický polčas je 4 až 5 hodín.


Eliminácia

Izosorbidmononitrát je vylučovaný výhradne obličkami vo forme metabolitov. Len asi 2 % sú vylučované obličkami v nezmenenom stave. Pri zníženej funkcii obličiek môže byť biologický polčas predĺžený.


Tolerancia

Aj pri rovnakom dávkovaní pri konštantných hladinách nitrátov bolo pozorované zníženie účinnosti.

Vzniknutá tolerancia odznie po vysadení terapie v priebehu 24 hodín. Pri zodpovedajúcom intermitentnom (občasnom) podávaní neboli pozorované žiadne známky rozvoja tolerancie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


a) Chronická toxicita

Testy chronickej toxicity u potkanov nepreukázali žiadny toxický účinok. Po perorálnom podaní izosorbidmononitrátu psom v dávke 191 mg/kg telesnej hmotnosti bola zistená zvýšená hladina methemoglobínu len o 2,6 % v porovnaní s pôvodnou hodnotou. Koncentrácia nitrátu v sére je po podaní 191 mg/kg telesnej hmotnosti izosorbidmononitrátu per os na hranici dokázateľnosti (menej ako 0,02 mg/l). Alkalická fosfatáza a GTP sa nemenia.


b) Mutagénne a kancerogénne účinky

Testy mutagenity, vykonané na spoľahlivých testovacích systémoch (in vivo a in vitro), boli vykonané s negatívnym výsledkom.


c) Reprodukčná toxicita

Štúdie zamerané na embryotoxicitu a perinatálny a postnatálny vývoj nepreukázali teratogénny účinok izosorbidmononitrátu. V humánnej praxi však nie sú k dispozícii skúsenosti z bezpečnosťou použitia lieku v čase tehotenstva a laktácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy, magnéziumstearát, mastenec, mikrokryštalická celulóza


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 oC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister ( transparentná PVC/PVDC fólia/Al fólia s tlačou ) papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 20, 50 a 100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, a. s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0255/02-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 8.11.2002

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11.02.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014

6Monotab 20