+ ipil.sk

Monotab SRPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02251


Písomná informácia pre používateľaMonotab SR

izosorbidmononitrát 100 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Monotab SRa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Monotab SR

3. Ako užívať Monotab SR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Monotab SR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Monotab SR a na čo sa používa


Monotab SR je vazodilatans (látka rozširujúca cievy).

Monotab SR znižuje napätie svaloviny cievnej steny v oblasti zúženia vencovitých tepien a zabraňuje nežiaducemu zvýšeniu ich napätia, ďalej spôsobuje mierne rozšírenie ciev telového obehu. Týmto spôsobom dlhodobo znižuje zaťaženie srdca a zlepšuje zásobovanie kyslíkom v menej prekrvených častiach srdcového svalu.


Monotab SR sa používa na:

 • predchádzanie a dlhodobú liečbu angíny pektoris (hrudníkové bolesti vznikajúce v dôsledku nedostatočného prekrvenia srdca);

 • liečbu ťažkej srdcovej nedostatočnosti (chronická srdcová insuficiencia) v kombinácii so srdcovými glykozidmi (digoxín), diuretikami (močopudné lieky), ACE inhibítormi a vazodilatanciami (lieky rozširujúce cievy).


Liek je určený dospelým pacientom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Monotab SR


Neužívajte Monotab SR

 • ak ste alergický na izosorbidmononitrát a iné nitráty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • pri akútnom obehovom zlyhaní (šok, obehový kolaps);

 • pri súčasnom podávaní liečiv typu sildenafilu (tadalafil, vardenafil), používaného na liečbu porúch erekcie, pretože zosilňuje vplyv na pokles krvného tlaku;

 • pri výrazne nízkom tlaku krvi (výraznej hypotenzii: systolický krvný tlak < 90 mm Hg).


Liek nie je určený na liečbu detí.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Monotab SR, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak ste sa v minulosti liečili alebo sa liečite na nižšie uvedené ochorenia, oznámte to svojmu lekárovi.

Zvýšená opatrnosť je potrebná ak máte:

 • ochorenie srdcového svalu spojené so zúžením srdcových dutín (hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia), zvrašťujúci zápal osrdcovníka (konstriktívna perikarditída) a srdcovú tamponádu (stlačenie srdca nahromadením krvi v dutine osrdcovníka);

 • nízky plniaci tlak, napr. pri akútnom infarkte myokardu, pri obmedzenej funkcii ľavej komory (nedostatočnosť ľavej komory srdca); Je potrebné zabrániť poklesu systolického tlaku krvi pod 90 mm Hg.

 • zúženú srdcovú chlopňu (aortálna a/alebo mitrálna stenóza);

 • sklon k poruchám regulácie krvného obehu s nízkym tlakom krvi (ortostatické poruchy regulácie tlaku krvi);

 • ochorenia, ktoré súvisia so zvýšeným vnútrolebkovým tlakom (intrakraniálny tlak);

 • ťažkú málokrvnosť;

 • vážnu poruchu funkcie pečene;

 • zelený zákal (glaukóm);

 • zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreóza).


Monotab SR nie je vhodný na liečbu akútneho záchvatu angíny pektoris.


Iné lieky a Monotab SR

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinky lieku Monotab SR a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

 • Súčasne užívané lieky na zníženie krvného tlaku (antihypertenzíva: beta blokátory, antagonisty kalcia a iné lieky rozširujúce cievy).

 • Niektoré lieky na liečbu duševných ochorení (neuroleptiká alebo tricyklické antidepresíva).

 • Sildenafil, tadalafil, vardenafil (lieky na poruchy erekcie).

 • Ak sa Monotab SR užíva súčasne s dihydroergotamínom (liečivo na liečbu migrény), môže dôjsť k zvýšeniu hladiny dihydroergotamínu v krvi, a tým k zvýšeniu krvného tlaku.


Monotab SRa jedlo, nápoje a alkohol

Počas užívania Monotabu SR sa neodporúča konzumovať alkohol, nakoľko alkohol môže zosilniť účinok MonotabuSR na zníženie tlaku krvi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Počas gravidity a v čase dojčenia sa má izosorbidmononitrát užívať len na výslovné odporučenie lekára, pretože doposiaľ nie sú dostatočné skúsenosti s používaním nitrátov v týchto prípadoch.

Pokusy na zvieratách nedokázali poškodenie plodu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek môže zmeniť reakčnú schopnosť i napriek tomu, že sa užíva v predpísaných dávkach. Preto môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, či pracovať v rizikovom prostredí. To platí najmä na začiatku liečby, pri zvýšení liečebnej dávky a spolupôsobení alkoholu. Tieto činnosti by ste mali vykonávať iba so súhlasom lekára.


Monotab SR obsahuje laktózu.

Ak viete o neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Monotab SR


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Presné dávkovanie určí vždy lekár.

Zvyčajne sa užíva raz denne 1 tableta (100 mg izosorbidmononitrátu).


Tablety sa užívajú nerozhryzené s malým množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


O dĺžke užívania rozhodne ošetrujúci lekár.


Ak užijete viac Monotabu SR, ako máte

Pri podozrení na predávkovanie väčšími dávkami je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

V závislosti od miery predávkovania sa môže objaviť výrazný pokles tlaku krvi s reflektorickým zvýšením pulzovej frekvencie, pocit slabosti, závrat, malátnosť, bolesti hlavy, sčervenanie kože, nevoľnosť, vracanie a hnačky.


Ak zabudnete užiť Monotab SR

Ak ste si nedopatrením nevzali 1 dávku alebo ste užili malú dávku a od pôvodne stanoveného času užívania neuplynulo viac než 2 hodiny, pokračujte v pôvodne stanovenej dávkovacej schéme.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v pôvodne stanovenej dávkovacej schéme.


Ak prestanete užívať Monotab SR

O dĺžke užívania rozhodne ošetrujúci lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Na začiatku liečby sa môžu častejšie vyskytnúť bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), ktoré podľa skúseností väčšinou doznejú po niekoľkých dňoch pri ďalšom užívaní.

Pri prvom podaní alebo pri zvýšení dávky môže zriedkavo nastať pokles krvného tlaku a/alebo ortostatická hypotenzia (poruchy obehu pri zmene polohy), spolu so zvýšením pulzovej frekvencie sprevádzanej stavom malátnosti, ako aj pocitom slabosti a závratu.

Občas sa môže vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, prchavé povrchové sčervenanie kože (flush) a alergické kožné reakcie.

V zriedkavých prípadoch dochádza k výraznému poklesu krvného tlaku so zosilnením príznakov angíny pektoris (bolesť v hrudníku).

Zriedkavo nastanú kolapsové stavy, niekedy s poruchami srdcového rytmu, spojené so spomalením pulzovej frekvencie (bradykardia) a synkopou (náhla strata vedomia).

V jednotlivých prípadoch sa môže vyskytnúť exfoliatívna dermatitída (ťažké zápalové ochorenie kože s olupovaním kože).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Monotab SR


Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Tento liek uschovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Monotab SR obsahuje


 • Liečivo je izosorbidmononitrát 100 mg.

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, hypromelóza, montaglykolový vosk, mastenec, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý.


Ako vyzerá Monotab SR a obsah balenia


Oválne krémové tablety s obojstrannou deliacou ryhou.


Veľkosť balenia: 20, 50 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, a. s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca

Saneca Pharmaceuticals a. s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.

4Monotab SR

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02251


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Monotab SR


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 100 mg izosorbidmononitrátu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Vzhľad: oválne krémové tablety s obojstrannou deliacou ryhou.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Profylaxia a dlhodobá liečba angíny pektoris.

Liečba ťažkých chronických srdcových insuficiencií v kombinácii so srdcovými glykozidmi, diuretikami, ACE inhibítormi a arteriálnymi vazodilatanciami.


Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Užíva sa 1-krát denne 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním (čo zodpovedá 100 mg izosorbidmononitrátu).

U pacientov, ktorí doposiaľ neužívali nitráty a/alebo u pacientov s nestabilným krvným obehom sa odporúča pomalé zvyšovanie dávky, napr. od 1. do 4. dňa ½ tablety lieku Monotab SR (čo zodpovedá 50 mg izosorbidmononitrátu). Piaty deň potom celú tabletu lieku Monotab SR (čo zodpovedá 100 mg izosorbidmononitrátu).


Spôsob podávania

Tablety sa prehĺtajú nerozhryznuté s malým množstvom tekutiny.


4.3 Kontraindikácie


Monotab SR sa nesmie užívať pri:

- precitlivenosť na izosorbidmononitrát a iné nitráty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1;

- akútnom obehovom zlyhaní (šok, obehový kolaps);

- kardiogénnom šoku, pokiaľ nie je zabezpečený intraaortálnou kontrapulzáciou alebo pozitívne inotropnými liekmi dostatočne vysoký ľavokomorový diastolický tlak;

- súčasnom podávaní inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil), pretože tým sa zosilňuje účinok liečiva na pokles krvného tlaku;

- výraznej hypotenzii (systolický krvný tlak < 90 mmHg).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Izosorbidmononitrát môže byť podávaný len po starostlivom zvážení pomeru rizika k prospechu liečby pri:

- hypertrofickej obštrukčnej kardiomyopatii, konstriktívnej perikarditíde a tamponáde perikardu;

- nízkych pľúcnych tlakoch, napr. pri akútnom srdcovom infarkte, pri obmedzenej funkcii ľavej komory srdca (ľavostranné zlyhanie). Je potrebné zabrániť poklesu systolického tlaku pod 90 mmHg.;

- aortálnej a/alebo mitrálnej stenóze;

- sklone k ortostatickým poruchám regulácie krvného obehu;

- ochoreniach, ktoré súvisia so zvýšeným intrakraniálnym tlakom (zatiaľ bolo ďalšie zvýšenie tlaku pozorované len pri vysokých i.v. dávkach nitroglycerínu);

- ťažkej anémii;

- ťažkej poruche funkcie pečene (zvýšené riziko methemoglobinémie);

- glaukóme (nebezpečenstvo zvýšenia vnútroočného tlaku);

- hypertyreóze.


Monotab SR nie je vhodný na liečbu akútneho záchvatu angíny pektoris a akútneho srdcového infarktu.


Bezpečnosť a účinnosť podávania lieku deťom nebola stanovená.


Monotab SR obsahuje laktózu.

Liek sa nemá podávať pacientom s poruchami: laktázovej insuficiencii (enzým štiepiaci laktózu), galaktozémii (vrodená porucha premeny galaktózy) alebo glukózo-galaktózovom malabsorpčnom syndróme (porucha trávenia glukózy a galaktózy).


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie iných vazodilatancií, antihypertenzív, beta-blokátorov, blokátorov vstupu kalcia, neuroleptík alebo tricyklických antidepresív a konzumácia alkoholu môžu účinok izosorbidmononitrátu na zníženie krvného tlaku zosilniť.

Kombinácia nitrátov s betabklokátormi je však klinicky výhodná (betablokátory potláčajú nitrátmi navodenú tachykardiu a naopak, nitráty zamedzujú vazokonstrikciu, ktorá je spôsobená betablokátormi). Antihypertenzný účinok izosorbidmononitrátu je tiež zosilnený pri súčasnom užívaní inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil), ich podávanie je kontraindikované.

Súčasné podávanie izosorbidmononitrátu a dihydroergotamínu môže viesť k vzostupu DHE hladiny, a tým účinok na zvýšenie krvného tlaku zosilniť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V humánnej praxi nie sú dostatočné skúsenosti s užívaním lieku v čase gravidity a počas dojčenia.


Gravidita

Pokusy na zvieratách nepreukázali žiadne poškodenie plodu. I napriek tomu je potrebné dôkladne zvážiť pomer rizika potenciálneho poškodenia plodu k prínosu liečby pre matku.


Laktácia

Nie je známe, či sa izosorbidmononitrát vylučuje do materského mlieka.

Liek sa môže podať dojčiacim ženám len po starostlivom zvážení pomeru rizika pre dojča a prínosu liečby pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek môže, i napriek užívaniu podľa návodu, výrazne zmeniť schopnosť reagovať, takže môže byť ovplyvnená schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo pri práci bez pevnej opory. To platí hlavne na začiatku liečby, pri zvýšení dávky, zmene liekov a v kombinácii s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Veľmi časté (≥1/10)

Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy (nitrátové bolesti hlavy), ktoré podľa skúseností väčšinou odznejú po niekoľkých dňoch pri ďalšom užívaní.


Časté (≥1/100 až <1/10)

Pri začatí liečby, ale aj pri zvýšení dávky, môže byť pozorovaný pokles krvného tlaku a/alebo ortostatická hypotenzia, súvisiaca s reflektorickým zvýšením pulzovej frekvencie sprevádzanej zmätenosťou, závratmi a pocitom slabosti.


Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Môže sa vyskytnúť nevoľnosť, vracanie, prchavé povrchové sčervenanie kože (flush) a alergické kožné reakcie.

Môže dôjsť k výraznému poklesu krvného tlaku so zosilnením príznakov angíny pectoris (paradoxné pôsobenie nitrátov).

Boli pozorované kolapsové stavy s bradykardickými poruchami srdcového rytmu a synkopami.


Jednotlivé prípady

Celkom výnimočne sa môže vyskytnúť exfoliatívna dermatitída.


Upozornenie

Bol popísaný vývoj tolerancie a výskyt skríženej tolerancie s inými nitrátmi pri chronickej kontinuálnej liečbe izosorbidmononitrátom vo vysokých dávkach. Aby sa predišlo oslabeniu účinku alebo strate účinnosti je potrebné vyhnúť sa aplikácii vysokých kontinuálnych dávok.

Pri podávaní izosorbidmononitrátu môže nastať v dôsledku relatívneho prerozdelenia krvného toku v hypoventilových alveolách prechodná hypoxémia a u pacientov s koronárnou srdcovou chorobou aj ischémia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky pri predávkovaní

Môže sa objaviť pokles krvného tlaku s ortostatickými poruchami, reflektorická tachykardia a bolesti hlavy, pocit slabosti, závraty, flush, nevoľnosť, vracanie a hnačka.

Pri veľmi vysokých dávkach môže dôjsť k methemoglobinémii s cyanózou, dychovou nedostatočnosťou, tachypnoe.

Pri veľmi vysokých dávkach sa môže objaviť zvýšenie intrakraniálneho tlaku s cerebrálnymi príznakmi. Pri chronickom predávkovaní boli zistené zvýšené hladiny methemoglobínu. Ich klinická významnosť je však nejasná.


Terapia pri predávkovaní

Okrem bežných opatrení (výplach žalúdka a horizontálna poloha pacienta s podloženými dolnými končatinami) je potrebné dôsledné sledovanie a podpora vitálnych funkcií.

Pri výraznej hypotenzii a/alebo šoku by mala nasledovať objemová substitúcia, dodatočne môže byť podaná infúzia noradrenalínu a/alebo dopamínu na úpravu krvného obehu. Podanie adrenalínu (epinefrínu) a príbuzných látok je kontraindikované.


Podľa stupňa závažnosti sa môže použiť na liečbu methemoglobinémie:


Vitamín C: 1,0 g p.o. alebo ako sodnú soľ i.v.

Metylénová modrá: až 50 ml 1 % roztoku metylénovej modrej i.v.

Toluidínová modrá: spočiatku 2 až 4 mg/kg telesnej hmotnosti prísne i.v. V prípade, že bude nevyhnutné viacnásobné podanie, tak podávame v hodinových intervaloch 2 mg/kg telesnej hmotnosti.

Kyslíková liečba, hemodialýza, výmenná transfúzia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vazodilatans

ATC kód: C01DA14


Mechanizmus účinku:

Izosorbidmononitrát je organický nitrát. Pôsobí priamo relaxačne na hladké svalstvo svaloviny cievnej steny a spôsobuje vazodilatáciu, silnejšie pôsobí na postkapilárne kapacitné cievy a veľké artérie, vyvoláva artériodilatáciu v oblasti stenotických koronárnych artérií. Vazodilatácia v riečisku vedie k zvýšeniu venóznej kapacity (pooling), spätný tok ku srdcu sa zmenší, klesá objem ľavej komory a pľúcnych tlakov (zníženie

praeloadu“). Zmenšená náplň ľavej komory a systolického napätia stien znižuje potrebu myokardu na energiu a spotrebu kyslíka.

Zníženie srdcových plniacich tlakov zlepšuje perfúziu ischémie ohrozených subendokardiálnych vrstiev myokardu a môže sa zlepšiť kontraktilita stien a pulzný objem.

Dilatácia veľkých artérií blízkych srdcu vedie ku zníženiu ako systémového („afterload“), tak pľúcneho odporu.

Izosorbidmononitrát spôsobuje relaxáciu bronchiálneho svalstva, vývodných močových ciest, biliárneho svalstva, svalstva žlčových ciest, pažeráka, tenkého a hrubého čreva vrátane zvieračov.

Na molekulárnej úrovni pôsobia nitráty tvorbou oxidu dusíka (NO), ktorý stimuluje tvorbu cyklického guanozín-monofosfátu (cGMP) mediátora relaxácie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Izosorbidmononitrát je rýchlo plne absorbovaný pri užití per os. Systémová biologická dostupnosť je 90 až 100 %. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne za 4,25 hod (1,25 hod).


Biotransformácia

Izosorbidmononitrát je plne metabolizovaný v pečeni. Vzniknuté metabolity sú inaktívne. Plazmatický polčas je 4 až 5 hodín.


Eliminácia

Izosorbidmononitrát je vylučovaný výhradne vo forme metabolitov obličkami. Len asi 2 % sú vylučované obličkami v nezmenenom stave. Polčas eliminácie je 6,5 hod. Pri zníženej funkcii obličiek môže byť biologický polčas predĺžený.


Tolerancia

Aj pri rovnakom dávkovaní pri konštantných hladinách nitrátov bolo pozorované zníženie účinnosti.

Vzniknutá tolerancia odozneje po vysadení terapie v priebehu 24 hodín. Pri odpovedajúcom intermitentnom podávaní neboli pozorované žiadne známky rozvoja tolerancie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


a) Akútna toxicita

Vyšetrovanie akútnej toxicity nepreukázalo žiadne zvláštne hodnoty.


b) Chronická toxicita

Pokusy chronickej toxicity u potkanov nepreukázali žiadny toxický účinok. Po perorálnom podaní 191 mg/kg telesnej hmotnosti isosorbid mononitrátu bola zistená u psa zvýšená hladina methemoglobínu len u 2,6 % oproti pôvodnej hodnote. Koncentrácia nitritu v sére je po podaní 191 mg/kg telesnej hmotnosti isosorbid mononitrátu per osna hranici dokázateľnosti (menej ako 0,02 mg/l). Alkalická fosfatáza a GTP sa nemení.


c) Mutagénne a kancerogénne účinky

Pokusy mutagenity vykonané mnohými testovacími systémami (in vivoa in vitro) boli vykonané s negatívnym výsledkom. Dlhodobé vyšetrovanie u potkanov nepreukázalo žiadny kancerogénny účinok.


d) Reprodukčná toxicita

Štúdie zamerané na embryotoxicitu a perinatálny a postnatálny vývoj nepreukázali žiadny teratogénny účinok isosorbid mononitrátu. Avšak, nie sú známe skúsenosti z bezpečnosťou lieku u človeka počas tehotenstva a laktácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy, hypromelóza, montaglykolový vosk, mastenec, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/PVDC-laminátová fólia, hliníková fólia s potlačou), písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 20, 50 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, a. s.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

Slovenská republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0257/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 8.11.2002

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11.02.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014

6Monotab SR