+ ipil.sk

MONOZIDEPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05448


Písomnáinformácia pre používateľa


MONOZIDE

sodná soľ fosinoprilu/hydrochlorotiazid

tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek pretože obsahuje dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Monozide a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Monozide

3. Ako používať Monozide

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Monozide

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


  1. Čo je Monozide a na čo sa používa

Monozide patrí medzi antihypertenzívne lieky. Obsahuje dve liečivá - fosinopril, ktorý je inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a hydrochlorotiazid, ktorý patrí medzi diuretiká, ktoré zvyšujú vylučovanie moču. Obe liečivá spôsobujú pokles krvného tlaku.


  1. Skôr ako užijete Monozide


Neužívajte liek Monozide

  • ak ste alergický (precitlivený) na fosinopril a na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) Monozide, na tiazidové diuretiká, sulfónamidy a na iné inhibítory

angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE)

- ak trpíte na nedostatočnú tvorbu moču

- ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (v prvých troch mesiacoch tehotenstva je lepšie sa užívaniu lieku Monozide vyhnúť – pozri časť Tehotenstvo). ),

- ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Monozide

- ak trpíte ochorením srdca, obličiek alebo pečene

- ak máte vysokú hladinu cholesterolu alebo triglyceridov

- ak máte cukrovku, pretože ak ste liečený inzulínom bude potrebné vám dávku inzulínu

upraviť

- ak sa liečite na dnu, pretože vám Monozide môže zvýšiť možnosť akútneho záchvatu dny

- ak podstupujete desenzibilizačnú liečbu

- ak ste tehotná alebo dojčíte

- ak súbežne užívate lieky obsahujúce sulfónamidy, ktoré môžu viesť k prechodnej myopii

(krátkozrakosť) a akútnemu glaukómu s uzavretým uhlom (ochorenie prejavujúce sa

bolesťami chorého oka).

- ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

- blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany - napríklad valsartan, telmisartan, irbesartan), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

- aliskiren“


Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.


Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Monozide“.


Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť). Monozide sa neodporúča v rannom štádiu tehotenstva a nesmie byť užívaný po 3. mesiaci tehotenstva, pretože ak je užívaný aj po treťom mesiaci môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa (pozri časť Tehotenstvo).


Iné lieky a Monozide

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky Monozide a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Váš lekár musí byť preto informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate alebo ktoré začnete užívať. Ak vám iný lekár bude predpisovať alebo odporúčať nejaký ďalší liek, informujte ho, že už užívate Monozide.

Ak užívate lieky na trávenie, užívajte ich 2 hodiny pred alebo 2 hodiny po užití Monozide.

Potravinové výživové doplnky s obsahom solí alebo draslíka neužívajte bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom.

Ak užívate lítiové soli (súčasť niektorých antidepresív) ubezpečte sa, že lekár, ktorý vám predpísal Monozide je s touto skutočnosťou oboznámený.

Užívanie nesteroidových protizápalových liekov a selektívnych inhibítorov COX-2 (lieky používané na protizápalovú liečbu, napr. kys. acetylsalicylová) môže znížiť účinok ďalších ACE inhibítorov.

Pri súbežnom užívaní liekov obsahujúcich karbamazepín je potrebné, aby váš lekár sledoval hladinu elektrolytov alebo použil iný druh diuretík.

Vždy informujte svojho lekára ak užívate iné lieky, napr.: soli vápnika, lieky na vysoký tlak, inzulín alebo iné lieky na cukrovku, protizápalové lieky, lieky na liečbu dny, kĺbových problémov (nesteroidové antireumatiká), na zníženie vysokej hladiny cholesterolu a na zníženie svalového napätia alebo ak sa chystáte na chirurgický zákrok.


Monozide a jedlo a nápoje

Účinok lieku nie je ovplyvnený príjmom potravy.

Pri užívaní Monozide nekonzumujte alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť). Váš lekár vám obvykle poradí ukončiť užívanie Monozide skôr ako otehotniete alebo hneď, keď sa dozviete, že ste tehotná a poradí vám užívať iný liek namiesto Monozide. Monozide sa neodporúča v rannom štádiu tehotenstva a nesmie byť užívaný po 3. mesiaci tehotenstva, pretože ak je užívaný aj po treťom mesiaci môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa.


Dojčenie

Oznámte svojmu lekárovi že dojčíte alebo že budete dojčiť dieťa. Monozide sa neodporúča pre dojčiace matky. Ak si želáte dojčiť váš lekár vám môže vybrať inú liečbu, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenia vozidla a obsluha strojov.

Hlavne na začiatku liečby môže Monozide znížiť pozornosť pri vedení vozidla a obsluhe strojov, pretože môže vyvolať pokles krvného tlaku spojený so závratmi a zníženou pozornosťou. O svojej spôsobilosti viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje sa vždy poraďte so svojím lekárom.


Monozide obsahuje laktózu (mliečny cukor)

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Monozide


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka je jedna tableta denne, ktorá sa užíva vždy v rovnakú dennú dobu. Tableta sa prehĺta nerozhryzená a zapíja tekutinou. Zvýšiť dávkovanie vám môže len lekár. Dĺžku podávania lieku Monozide určí váš lekár. Neprerušujte užívanie lieku svojvoľne bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom a to aj vtedy, ak sa počas užívania objavia nežiaduce účinky. Vždy dôsledne dodržujte jeho pokyny.

Starší pacienti môžu užívať rovnaké dávky ako mladší pacienti.

Tento liek nie je určený pre deti a mladistvých.


Ak užijete viac Monozide, ako máte

Pokiaľ ste užili viac tabliet Monozide ako vám lekár odporučil (alebo ak niekto iný užil tablety Monozide), kontaktujte okamžite svojho lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice a vezmite si balenie so sebou.


Ak zabudnete užiť Monozide

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Monozide

Monozide sa užíva dlhodobo. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Monozide môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Monozide sa zvyčajne dobre znáša a nežiaduce či vedľajšie účinky sa počas liečby nepozorujú. Pokiaľ sa u vás prejaví niektorý z nižšie uvedených príznakov, oznámte to okamžite svojmu lekárovi:

- závraty, pocity na mdlobu, mdloby;

- svrbenie, problémy s dýchaním, opuchy rúk a tváre;

- teplota, zimnica, bolesti v krku;

- výrazné bolesti v hornej polovici brucha;

- akékoľvek žlté zafarbenie kože alebo očného bielka

U niektorých pacientov sa môžu objaviť nasledujúce nežiaduce účinky: kašeľ, závraty, žalúdočné problémy, únava, slabosť a kožná vyrážka.

Veľmi zriedkavo sa môžu objaviť ostatné nežiaduce účinky: bodanie, pichanie, bolesti svalov, poruchy chuti, zrýchlený alebo nepravidelný tep (palpitácia), zimomravosť, kožné reakcie na slnečné žiarenie (fotosenzitivita). Pokiaľ tieto prejavy pretrvávajú alebo vám spôsobujú problémy, informujte svojho lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Monozide


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Monozide obsahuje

Liečivá sú: fosinoprilum natricum (sodná soľ fosinoprilu) 20 mg a hydrochlorothiazidum

(hydrochlorotiazid) 12,5 mg v jednej tablete.

Ďalšie zložky sú:laktóza, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, sodná soľ stearylfumarátu, červený oxid železitý E 172, žltý oxid železitý E 172.


Ako vyzerá Monozide a obsah balenia

Tablety Monozide sú okrúhle oranžovej farby na jednej strane s vyrazeným číslom 1493 a s deliacou ryhou na druhej strane. Liek sa dodáva v blistrovom balení, ktoré obsahuje 28, 50 alebo 100 tabliet.

Nie všetky balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.,

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7, Česká republika


Výrobca

Bristol-Myers Squibb, S.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso

03012 Anagni (FR)

Taliansko


ICN Polfa Rzeszów S.A.

2 Przemyslowa Street

35-959 Rzeszów

Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.

4/4

MONOZIDE

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05448


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


  1. Názov lieku


MONOZIDE


  1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Sodná soľ fosinoprilu 20 mg a hydrochlorotiazid 12,5 mg v jednej tablete.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje laktózu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta.

Tablety sú okrúhle bikonvexné oranžovej farby s vyrazeným číslom "1493" na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Monozide je indikovaný na liečbu hypertenzie pacientov, u ktorých liečba samotným fosinoprilom nie je dostatočná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie je vždy individuálne.

Tablety sa užívajú ráno a zapíjajú tekutinou bez ohľadu na príjem potravy.


Dospelí a staršie osoby:Obvyklá dávka je jedna tableta lieku Monozide denne.


Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek:Pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min, sérový kreatinín približne ≤ 265 mol/l) sa podáva zvyčajná dávka lieku Monozide. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min) sa podávanie lieku Monozide neodporúča (pozri časť 4.3), preto sa uprednostňujú slučkové diuretiká pred tiazidovými.


Dávkovanie pri poruche funkcie pečene: Úprava dávkovania u týchto pacientov nie je potrebná (pozri časť 4.4).


Použitie u detí a dospievajúcich: Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola stanovená.


Použitie u starších pacientov: V klinických štúdiách bolo zahrnutých 20 % pacientov 65 ročných alebo starších. Nebola pozorovaná rozdielnosť v účinnosti a bezpečnosti medzi týmito a mladšími pacientmi, avšak nie je možné vylúčiť väčšiu senzitivitu niektorých starších jedincov.


4.3 Kontraindikácie


Monozide je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na tento liek, na iné inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), na sulfonamidové deriváty (napr. tiazidy), alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Reakcie z precitlivenosti sa častejšie vyskytujú u pacientov s alergiou alebo bronchiálnou astmou v anamnéze. Monozide je tiež kontraindikovaný u pacientov s anúriou.


Použitie ACE inhibítorov je počas druhého a tretieho trimestra gravidity kontraindikované.


Súbežné používanie Monozidu s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Anafylaktoidné a s nimi súvisiace reakcie:Po podaní ACE inhibítorov môžu vzniknúť reakcie v súvislosti s degradáciou endogénneho bradykinínu, napr.:


Angioedém hlavy a krku:Angioedém zahŕňajúci edém končatín, tváre, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek, hrtana, bol pozorovaný u pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane fosinoprilu sodného.. Pri edéme jazyka, hlasiviek alebo hrtana môže nastať aj fatálna obštrukcia dýchacích ciest.Okamžite sa má začať neodkladná liečba zahŕňajúca podanie, okrem iného, aj adrenalínu subkutánne /roztok 1:1000/, ak je to nevyhnutné. Opuchy na tvári, mukóznych membránach úst, pier a končatín obvykle vymiznú po vysadení fosinoprilu, niekedy je však potrebná liečba.


Intestinálny angioedém:Intestinálny angioedém bol zriedkavo hlásený u pacientov liečených ACE inhibítormi. Títo pacienti pociťujú abdominálnu bolesť (s nauzeou a vracaním alebo bez nich), v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho faciálneho angioedému a zmien normálnej hladiny C-1 esterázy. Angioedém bol diagnostikovaný abdominálnou CT alebo ultrazvukom, prípadne chirurgicky a symptómy vymizli po ukončení užívania ACE inhibítorov. Intestinálny angioedém prejavujúci sa abdominálnou bolesťou má byť zahrnutý v diferenciálnej diagnóze pacientov užívajúcich ACE inhibítory.

Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:u dvoch pacientov počas desenzibilizačnej liečby hymenopterou užívajúcich ďalší ACE inhibítor enalapril, sa vyskytli život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. U niektorých pacientov sa tieto reakcie nevyskytli, keď dočasne neužívali ACE inhibítor, ale znovu sa vyskytli po obnovení užívania. Preto je potrebná opatrnosť u pacientov liečených ACE inhibítormi podstupujúcich desenzibilizačnú liečbu.


Anafylaktoidné reakcie pri hemodialýze/lipoproteínovej aferéze:anafylaktoidné reakcie boli hlásené u pacientov užívajúcich ACE inhibítory, hemodialyzovaných vysoko-prietokovými dialyzačnými membránami. Anafylaktoidné reakcie boli hlásené aj u pacientov podstupujúcich aferézu s nízkou hustotou lipoproteínov s dextrán sulfátovou absorpciou. U týchto pacientov sa má zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány alebo iná skupina liekov.


Neutropénia/ agranulocytóza:Zriedkavo bola hlásená agranulocytóza a depresia kostnej drene spôsobená ACE inhibítormi, častejšie sa prejavuje u pacientov s poškodením funkcie obličiek, obzvlášť, ak majú kolagén-vaskulárnu chorobu ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia. U týchto pacientov je nevyhnutné zvážiť monitorovanie množstva bielych krviniek. Zriedkavo bola hlásená agranulocytóza a depresia kostnej drene spôsobená tiazidovými diuretikami.


Hypotenzia:fosinopril môže zapríčiniť symptomatickú hypotenziu, táto bola hlásená zriedkavo, a s najväčšou pravdepodobnosťou sa vyskytuje u pacientov s objemovou depléciou a/alebo depléciou solí, ako výsledok prolongovanej diuretickej liečby, reštrikcie solí, dialýzy, hnačky alebo vracania. Deplécia objemu a/alebo solí sa má upraviť pred začatím liečby liekom Monozide.


U pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca, so sprievodnou renálnou insuficienciou alebo bez nej, ACE inhibítory môžu spôsobiť nadmernú hypotenziu spojenú s oligúriou, azotémiou a zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním a smrťou. U takýchto pacientov sa má liečba Monozidom začať pod starostlivým dohľadom lekára. Pacienti majú byť dôsledne monitorovaní počas prvých 2 týždňov liečby a kedykoľvek pri zvýšení dávky fosinoprilu.


Tiazidy môžu zvyšovať účinnosť iných antihypertenzív (pozri časť 4.5). Okrem toho, antihypertenzívne účinky tiazidových diuretík môžu byť zvýšené u pacientov po sympatektómii.


Gravidita:ACE inhibítory sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby ACE inhibítormi považované za nevyhnutné, u pacientok, ktoré plánujú otehotnieť má byť antihypertenzívna liečba zmenená na inú, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri užívaní počas gravidity. Ak sa diagnostikuje gravidita, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Fetálna/ neonatálna morbidita a mortalita: ak sa ACE inhibítory užívajú počas gravidity môžu spôsobiť poškodenie prípadne smrť vyvíjajúceho sa plodu.

Zlyhanie funkcie pečene:zriedkavo boli ACE inhibítory spájané so syndrómom, ktorý začína cholestatickou žltačkou a ktorý môže vyústiť až do fulminantnej nekrózy pečene a niekedy smrti. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy.U pacientov liečených ACE inhibítormi, u ktorých sa vyvinie žltačka a výrazné zvýšenie pečeňových enzýmov sa má ukončiť liečba ACE inhibítorom a zaviesť primeraný lekársky dohľad.


Poškodenie funkcie obličiek:Monozide sa má opatrne používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min/1,73m2). U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa môžu vyskytnúť kumulatívne účinky hydrochlorotiazidu (HCTZ) a azotémie vyvolanej HCTZ. U citlivých jedincov sa poškodenie funkcie obličiek môže prejaviť taktiež ako následok inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému fosinoprilom.


U hypertenzívnych pacientov so stenózou renálnej artérie jednej alebo obidvoch obličiek sa počas liečby ACE inhibítormi môže vyskytnúť zvýšenie hladiny sérového kreatinínu a močoviny v krvi. Tieto zvýšenia bývajú obvykle reverzibilné a vymiznú po ukončení liečby. U týchto pacientov sa odporúča sledovanie renálnych funkcií počas niekoľkých prvých týždňov liečby.


U niektorých hypertenzívnych pacientov s neprejavujúcou sa preexistujúcou renálnou vaskulárnou chorobou sa vyvíja malé a dočasné zvýšenie močoviny v krvi a sérového kreatinínu pri podávaní fosinoprilu súbežne s diuretikom. Tento účinok sa vyskytuje častejšie u pacientov s preexistujúcim renálnym poškodením. Je potrebné zvážiť redukciu dávkovania lieku Monozide.


Poškodenie funkcie pečene:Monozide sa má opatrne používať u pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo progresívnym ochorením pečene, keďže aj malá zmena rovnováhy elektrolytov a tekutín môže vyvolať hepatálnu kómu. Pacienti s poškodenou funkciou pečene môžu mať zvýšenú plazmatickú hladinu fosinoprilu. V štúdiách u pacientov s alkoholovou alebo biliárnou cirhózou bol celkový telový klírens fosinoprilátu znížený a plazmatický AUC bol približne dvojnásobný.


Akútna myopia a sekundárny glaukóm s uzavretým uhlom:Sulfónamidy alebo sulfónamidové deriváty, lieky, ktoré môžu spôsobiť idiosynkratickú reakciu vedúcu k prechodnej myopii a akútnemu glaukómu s uzavretým uhlom. Hoci je hydrochlorotiazid sulfónamid, boli zatiaľ pri hydrochlorotiazide hlásené len ojedinelé prípady akútneho glaukómu s uzavretým uhlom bez určitej príčinnej súvislosti. Symptómy zahŕňajú akútny začiatok zníženej ostrosti zraku a bolesť očí a väčšinou sa objavujú niekoľko hodín až týždňov od začatia užívania lieku. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť k trvalej strate zraku. Primárnou liečbou je ukončiť užívanie lieku tak rýchlo, ako je to možné. Ak vnútroočný tlak je stále nekontrolovateľný, môže sa zvážiť potreba rýchlej lekárskej alebo chirurgickej liečby. Rizikové faktory pre rozvoj akútneho glaukómu s uzavretým uhlom možu zahŕňať precitlivenosť na sulfónamidy alebo penicilín v anamnéze.


Elektrolytová nerovnováha:stanovenie sérových elektrolytov, ktoré určuje možnú elektrolytovú nerovnováhu si vyžaduje sledovanie v pravidelných intervaloch.


Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu spôsobiť elektrolytovú nerovnováhu (hypokaliémiu, hyponatriémiu a hypochloremickú alkalózu). Pacienti majú byť pravidelne monitorovaní na príznaky nerovnováhy elektrolytov a tekutín ako je sucho v ústach, smäd, slabosť, letargia, ospalosť, nervozita, bolesti svalov alebo kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia, nauzea alebo vracanie.

Napriek tomu, že tiazidové diuretiká môžu pri súčasnej ťažkej cirhóze pečene vyvolať svojím diuretickým účinkom hypokaliémiu, súčasné podávanie fosinoprilu mieru hypokaliémie znižuje. Celkový účinok lieku Monozide môže sérový draslík zvýšiť, znížiť alebo ponechať nezmenený. Deficit chloridov je vo všeobecnosti nízky a obvykle nevyžaduje liečbu. Tiazidy znižujú exkréciu vápnika. U niekoľkých pacientov s prolongovanou liečbou tiazidovými diuretikami boli pozorované patologické zmeny paratyreoidey s hyperkalciémiou a hypofosfatémiou. Bežné komplikácie hyperparatyreoidizmu ako je renálna litiáza, kostná resorpcia alebo peptický vred neboli zaznamenané. Podávanie tiazidových liekov sa má pred testami na funkciu paratyreoidey prerušiť. Tiazidy zvyšujú exkréciu horčíka močom, čo môže spôsobiť hypomagneziémiu.


Metabolické poruchy:počas liečby tiazidmi sa môže vyskytnúť hyperurikémia a u niektorých pacientov aj záchvat dny. Môže dôjsť k manifestácií latentného diabetu a pri manifestnom diabete môžu byť tiazidy príčinou zmeny dávkovania inzulínu. Liečba tiazidovými diuretikami sa spája so zvýšením hladiny cholesterolu a triglyceridov.


Kašeľ:Pri užívaní ACE inhibítorov vrátane fosinoprilu bol hlásený kašeľ. Charakteristický je neproduktívny, perzistentný kašeľ, ktorý odznie po prerušení liečby. Kašeľ indukovaný ACE inhibítormi má byť zahrnutý do diferenciálnej diagnostiky kašľa.


Chirurgické výkony/anestézia:U pacientov, ktorí podstupujú chirurgický zákrok alebo počas anestézie spojenej s podávaním liečiv spôsobujúcich hypotenziu, môže fosinopril prehĺbiť hypotenziu.


Systémový lupus erythematosus: boli zaznamenané prípady exacerbácie alebo aktivácie systémového lupus erythematosus po tiazidových diuretikách.


Použitie u detí a dospievajúcich: Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola stanovená.


Použitie u starších pacientov: V klinických štúdiách s liekom Monozide bolo 20 % pacientov vo veku 65 až 75 rokov. Nebola pozorovaná rozdielnosť v účinnosti alebo bezpečnosti u starších a mladších pacientov; avšak nie je možné vylúčiť väčšiu senzitivitu niektorých starších jedincov.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Laktóza: Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Alkohol, barbituráty alebo narkotiká: potencujú účinok tiazidových diuretík a môžu vyvolať ortostatickú hypotenziu.


Antacidá (hydroxid hlinitý, hydroxid horečnatý, simetikon): môžu zhoršiť absorpciu lieku Monozide a preto sa tieto lieky majú užívať s odstupom najmenej 2 hodín.


Antidiabetiká (perorálne a inzulín): tiazidy môžu zvyšovať hladinu krvného cukru, preto je niekedy potrebné upraviť dávkovanie antidiabetík.


Lieky na liečbu dny:pretože tiazidy môžu zvyšovať hladinu kyseliny močovej v krvi je v niektorých prípadoch nutné zvýšiť aj dávkovanie probenecidu alebo sulfinpyrazolu.


Soli vápnika: tiazidové diuretiká môžu zvyšovať hladinu vápnika v sére jeho zníženou exkréciou. Ak je nevyhnutné vápnik podávať, je potrebné zároveň sledovať jeho hladinu v krvi a následne upraviť dávkovanie.


Cholestyramín a cholestipoliumchlorid: môžu oddialiť alebo znížiť absorpciu hydrochlorotiazidu. Tiazidové diuretiká sa majú užívať najmenej 1 hodinu pred alebo 4-6 hodín po podaní týchto liekov.


Lítium:pri súbežnom užívaní ACE inhibítorov a/alebo diuretík bolo hlásené zvýšenie hladín lítia v sére a zvýšené riziko intoxikácie lítiom. Preto sa Monozide a lítium majú podávať s opatrnosťou a odporúča sa časté monitorovanie hladiny lítia v sére.


Inhibítory syntézy endogénnych prostaglandínov: tieto lieky môžu u niektorých pacientov znížiť účinok diuretík. Indometacín môže tiež znížiť antihypertenzívny účinok ACE inhibítorov hlavne v prípadoch hypertenzie s nízkou hladinou renínu. Iné nesteroidové antiflogistiká (napr. kyselina acetylsalicylová) a selektívne inhibítory COX-2 môžu mať podobný účinok. U starších pacientov s depléciou objemu (vrátane tých, ktorí sú liečení diuretikami) alebo s oslabenou funkciou obličiek, súbežné podávanie NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov COX-2 s ACE inhibítormi vrátane fosinoprilu, môže spôsobiť zhoršenie funkcie obličiek vrátane možného akútneho zlyhania obličiek. Tieto účinky sú zvyčajne reverzibilné. U pacientov liečených fosinoprilom a NSAID je potrebné pravidelné sledovanie funkcie obličiek.


Ostatné diuretiká a antihypertenzívne lieky:tiazidová zložka lieku Monozide môže potencovať účinky iných antihypertenzív, obzvlášť lieky blokujúce gangliá a periférne adrenergné receptory. HCTZ môžu spôsobiť interakcie s diazoxidom. Má sa sledovať hladina glukózy, kyseliny močovej v sére a monitorovať krvný tlak.


Diuretiká šetriace draslík/doplnky s obsahom draslíka:draslík šetriace diuretiká (spironolaktón, amilorid, triamteren a iné) alebo výživové doplnky obsahujúce draslík môžu zvýšiť riziko hyperkaliémie. Pokiaľ je indikované súbežné užívanie Monozidu a týchto látok, majú sa podávať s opatrnosťou a hladiny draslíka sa majú pravidelne sledovať


Lieky používané počas chirurgických výkonov: účinky svalových nedepolarizujúcich relaxancií, preanestetík a anestetík používaných v chirurgii (napr. chlorid tubokurarínu, galamíntrietojodid) môže byť potencovaný HCTZ; vyžaduje sa úprava dávkovania. Rovnováhu elektrolytov a tekutín je nevyhnutné monitorovať a upraviť pred chirurgickým zákrokom vždy, ak je to možné. Opatrnosť je nevyhnutná pri užívaní lieku Monozide a presorických liekov (napr. noradrenalínu) u pacientov po chirurgickom zákroku. Dávka preanestetických a anestetických liekov má byť znížená a ak je to možné, odporúča sa prerušiť liečbu hydrochlorotiazidom týždeň pred operáciou.


Karbamazepín:Súbežné používanie karbamazepínu a hydrochlorotiazidu je spojené s rizikom symptomatickej hyponatriémie. Počas súbežného užívania sa majú sledovať elektolyty. Ak je to možné, má sa použiť iný druh diuretík.


Iné lieky: biologická dostupnosť neviazaného fosinoprilu sa nemení pri súbežnom používaní s kyselinou acetylsalicylovou, chlortalidonom, cimetidínom, digoxínom, metoklopramidom, nifedipínom, propranololom, propantelínom alebo warfarínom.


Interakcie laboratórnych testov:

Monozide môže zapríčiniť falošne nízku hladinu sérového digoxínu pri použití absorpčných metód (drevené uhlie). Namiesto tejto metódy sa môžu použiť také, ktoré využívajú protilátkové metódy. Liečba liekom Monozide sa má ukončiť niekoľko dní pred plánovanými testami funkcie paratyreoidey.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu IIalebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Použitie ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity sa neodporúča. Použitie ACE inhibítorov počas druhého a tretieho trimestra gravidity je kontraindikované.


Použitie ACE inhibítorov počas gravidity je spojené s fetálnym a neonatálnym poškodením a smrťou.


Epidemiologický dôkaz rizika teratogenity ACE inhibítorov použitých v prvom trimestri gravidity nebol presvedčivý; napriek tomu nie je možné vylúčiť malé zvýšenie rizika. Ak je pokračovanie liečby ACE inhibítormi považované za nevyhnutné, pacientkam plánujúcim otehotnieť má byť liečba zmenená na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má stanovený bezpečnostný profil pre použitie počas gravidity. V prípade diagnostikovania gravidity má byť liečba ACE inhibítormi ihneď ukončená a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna terapia.


Je známe, že expozícia ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra gravidity spôsobuje ľudskú fetotoxicitu (zníženie obličkových funkcií, oligohydramión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). Ak dôjde k expozícii ACE inhibítorom v druhom trimestri gravidity, odporúča sa kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Deti, ktorých matky užívali ACE inhibítory, treba pozorne sledovať pre hypotenziu.


K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s hydrochlorotiazidom počas gravidity, najmä počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné. Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Na základe farmakologického mechanizmu pôsobenia hydrochlorotiazidu môže jeho použitie počas druhého a tretieho trimestra ohroziť fetálno-placentárnu perfúziu a môže spôsobiť fetálne a neonatálne účinky, ako je žltačka, poruchy rovnováhy elektrolytov a trombocytopéniu. Hydrochlorotiazid sa nemá používať na gestačný edém, gestačnú hypertenziu alebo preeklampsiu vzhľadom na riziko zníženia objemu plazmy a placentárnu hypoperfúziu, bez priaznivého vplyvu na priebeh ochorenia. Hydrochlorotiazid sa nemá používať na esenciálnu hypertenziu u tehotných žien, s výnimkou zriedkavých situácií, kedy žiadna iná liečba nemôže byť použitá.


Laktácia

Fosinopril aj hydrochlorotiazid sa vylučujú do materského mlieka. Tiazidy vo vysokých dávkach spôsobujú intenzívnu diurézu a môžu utlmiť tvorbu mlieka.

Keďže nie sú dostupné žiadne informácie týkajúce sa použitia lieku Monozide počas dojčenia, liečba liekom Monozide sa neodporúča a odporúča sa alternatívna liečba so stanoveným lepším bezpečnostným profilom pre použitie počas laktácie, najmä počas dojčenia novorodencov a predčasne narodených detí pre možné riziko vzniku závažných nežiaducich reakcií.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zoznam nežiaducich reakcií uvedený nižšie je vytvorený podľa tried orgánových systémov, termínov podľa MedDRA a podľa frekvencie ktoré sú definované nasledovne: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé(1/10 000 až <1/1 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Termín podľa MedDRA

Infekcie a nákazy

Časté

Infekcie horných dýchacích ciest

Neznáme

Faryngitída, rinitída

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Lymfadenopatia, leukopénia, neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia, anémia (vrátane aplastickej anémie a hemolytickej anémie)

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme

Dna, hypokaliémia, hyponatriémia, hypochloremická alkalóza

Psychické poruchy

Neznáme

Depresia, porucha libida

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy, závrat

Neznáme

Somnolencia, parestézia, hypestézia, synkopa, cerebrovaskulárna príhoda

Poruchy oka

Neznáme

Porucha zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme

Tinnitus, vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

Arytmia, angína pektoris, infarkt myokardu

Poruchy ciev

Neznáme

Hypotenzia, ortostatická hypotenzia, prechodná klaudikácia, nekrotizujúca vaskulitída, sčervenanie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia

Časté

Kašeľ

Neznáme

Kongescia dutín, respiračná tieseň, pneumonitída, edém pľúc, bronchospazmus


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme

Nauzea, vracanie, hnačka, abdominálna bolesť, dyspepsia, gastritída, ezofagitída, pankreatitída, dysgeúzia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatitída, cholestatická žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

Angioedém, vyrážka, Stevensov-Johnsonov syndróm, purpura, pruritus, urtikária, fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Bolesť svalov a kostí

Neznáme

Myalgia, svalové spazmy, artralgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Polakizúria, dyzúria, zlyhanie obličiek

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme

Sexuálna dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Únava

Neznáme

Edém, bolesť na hrudníku, asténia, pyrexia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene (zvýšenie transamináz, LDH, alkalickej fosfatázy a bilirubínu), abnormálne výsledky vyšetrení elektrolytov, kyseliny močovej, glukózy, horčíka, cholesterolu, triglyceridov a vápnika v krvi


Počas klinického skúšania s liekom Monozide nebola incidencia nežiaducich účinkov vyššia v skupine starších pacientov (≥ 65 rokov) ako u mladších pacientov.


Klinické nežiaduce účinky s pravdepodobným alebo možným vzťahom k liečbe vyskytujúce sa najmenej u 2 % pacientov liečených liekom Monozide v placebom kontrolovanom klinickom skúšaní sú nasledovné: bolesť hlavy (7,0 %), kašeľ (5,6 %), únava (3,9 %), závrat (3,2 %), infekcie horných dýchacích ciest (2,3 %), bolesti svalov (2,0 %).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je známa špecifická liečba predávkovania liekom Monozide; liečba je symptomatická a podporná. Podávanie lieku Monozide sa má ukončiť a pacient má byť dôkladne monitorovaný. Navrhované opatrenia zahŕňajú vyvolanie vracania a/alebo výplach žalúdka, úpravu hydratácie, rovnováhy elektrolytov a hypotenzie podľa stanovených postupov. Fosinopril sa hemodialýzou ani peritoneálnou dialýzou výraznejšie neodstráni.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum, ACE inhibítor a diuretikum, ATC kód: C09BA09.


Fosinopril je ester prodrug, ktorý sa esterázami hydrolyzuje na účinný fosinoprilát, špecifický kompetitívny inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), ktorý zabraňuje konverzii angiotenzínu I na vazokonstrikčnú substanciu angiotenzínu II. Redukcia angiotenzínu II vedie k zníženiu vazopresorickej aktivity a sekrécii aldosterónu. Oneskorený účinok môže mať za následok mierne zvýšenie hladiny draslíka v sére (priemer=0,1mEq/l) spolu so sodíkom a stratu tekutín. ACE je identický s enzýmom "bradykinázou". Inhibícia ACE tiež interferuje s degradáciou bradykinínu, potenciálne vazodepresorického peptidu ktorý prispieva k antihypertenzívnemu účinku a tým má fosinopril terapeutický účinok u pacientov s nízkou renínovou hypertenziou.


Mechanizmus antihypertenzívného účinku tiazidových diuretík, ako aj hydrochlorotiazidu nie je známy. Tiazidy ovplyvňujú mechanizmus tubulárnej reabsorpcie elektrolytov, zvyšujú vylučovanie sodíka a chloridov približne v rovnakom množstve. Spôsobujú vylučovanie sodíka, sekundárne straty draslíka a bikarbonátov. Hydrochlorotiazid zvyšuje plazmatickú aktivitu renínu, zvyšuje sekréciu aldosterónu a znižuje hladinu draslíka v sére. Súbežné podávanie fosinoprilu znižuje straty draslíka vyvolané hydrochlorotiazidom.


V klinických štúdiách bola redukcia krvného tlaku pri kombinácii fosinoprilu a HCTZ v priemere aditívna. Maximálna redukcia krvného tlaku sa dosiahla za 2-6 hodín po podaní a antihypertenzívny účinok trval 24 hodín. Symptomatická posturálna hypotenzia nie je častá, ale môže sa objaviť u pacientov s objemovou depléciou a/alebo depléciou solí. Náhle vysadenie liečby fosinoprilom/HCTZ nevedie k spontánnej hypertenzii.

V kombinácii s HCTZ sa začiatok diurézy dosiahne za 2 hodiny, maximálny účinok do 4 hodín a účinok pretrváva priemerne 6-12 hodín.


Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu IIsa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo numericky viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní Monozidu sa fosinopril absorbuje asi z 30 až 40 % a hydrochlorotiazid z 50-80 %. Celkový podiel absorbovaného množstva fosinoprilu nie je ovplyvnený podaním potravy, absorpcia sa však môže spomaliť. Absorpciu hydrochlorotiazidu zvyšujú látky, ktoré znižujú gastrointestinálnu motilitu.


Fosinopril sa esterázami hydrolyzuje predovšetkým v pečeni za vzniku aktívneho metabolitu fosinoprilátu. Pri dysfunkcii pečene môže byť táto konverzia spomalená, celkový podiel vzniknutej aktívnej látky sa však nemení. Hladina fosinoprilátu v sére za normálnych okolností vrcholí za 3 hodiny nezávisle od podanej dávky fosinoprilu. Po jednorazovom aj opakovanom podaní sú farmakokinetické parametre (napr. Cmaxa AUC) priamo úmerné podaným dávkam fosinoprilu. Maximálna koncentrácia hydrochlorotiazidu sa v plazme dosiahne počas 1-2,5 hodiny po perorálnom podaní. Fosinoprilát sa z viac ako 90 % viaže na bielkoviny krvnej plazmy, väzba na formované krvné elementy je zanedbateľná.


Jeho distribučný objem je malý. Štúdie na gravidných zvieratách dokazujú, že fosinopril a fosinoprilát neprechádzajú hematoencefalickou bariérou, avšak fosinopril preniká placentárnou bariérou pokusných zvierat. U ľudí, HCTZ preniká placentou bez obmedzení a jeho hladina je podobná maternálnej cirkulácii.


Hydrochlorotiazid sa nemetabolizuje a je rýchlo vylučovaný obličkami, na proteíny plazmy sa viaže asi 68 %. Biologický polčas hydrochlorotiazidu sa pohybuje v rozmedzí 5-15 hodín.


Po i.v. podaní sa fosinopril eliminuje takmer rovnako intenzívne pečeňou ako obličkami. U zdravých osôb je celkový klírens fosinoprilátu 26 až 39 ml/min. U hypertonikov s normálnymi funkciami pečene aj obličiek je pri opakovanom podávaní priemerný biologický polčas fosinoprilátu 11,5 hodiny.


Fosinopril sa ťažko odstraňuje hemodialýzou (priemerný klírens fosinoprilu predstavuje len 2 % klírensu močoviny) a tiež peritoneálnou dialýzou (priemerný klírens fosinoprilu predstavuje len 7 % klírensu močoviny).


U pacientov s poruchou renálnych funkcií (klírens kreatinínu 80 ml/min) je celkový telový klírens fosinoprilátu zhruba polovičný ako u pacientov s normálnou renálnou funkciou, avšak absorpcia, biologická dostupnosť a väzba na bielkoviny nie je ovplyvnená. Klírens fosinoprilátu sa príliš nelíši od stupňa renálnej insuficiencie, znížená renálna eliminácia je kompenzovaná zvýšenou hepatobiliárnou elimináciou. Mierne zvýšenie hladiny plazmatického AUC (menej ako dvakrát ako za normálnych podmienok) sa pozorovalo u pacientov s rôznym stupňom renálnej insuficiencie zahŕňajúce renálne zlyhanie (klírens kreatinínu 10 ml/min/1,73m2). U pacientov s ťažkým renálnym poškodením (klírens kreatinínu 20 ml/min) sa eliminačný polčas zvýšil na 21 hodín.


U pacientov s hepatálnou insuficienciou (alkoholová alebo biliárna cirhóza) sa rýchlosť hydrolýzy za vzniku fosinoprilátu môže spomaliť, celkový podiel vzniknutej aktívnej látky však nie je výrazne redukovaný; celkový telový klírens môže byť znížený na polovicu ako u pacientov s normálnou hepatálnou funkciou.


Farmakokinetické parametre fosinoprilátu u osôb starších ako 65-74 rokov s normálnou funkciou obličiek a pečene sa výrazne nelíšia ako u mladších jedincov (20-35 ročných). Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie AUC pre HCTZ bola zvýšená v skupine starších pacientov po viacnásobnom podávaní v súlade s predtým publikovanými údajmi.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nebol pozorovaný karcinogénny ani mutagénny účinok u myší a potkanov. Až po vysokých cytotoxických dávkach metabolicky nezmeneného fosinoprilu, nie však fosinoprilátu, sa zvýšil počet chromozomálnych aberácií ovárií pokusných škrečkov.

Podľa dostupných údajov podávanie ACE inhibítorov má teratogénne účinky na plod.

Mutagénne účinky kombinácie fosinoprilu a hydrochlorotiazidu nie sú známe.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Lactosum, croscarmellosum natricum, povidonum, stearylis natrii fumaras, ferri oxidum rubrum E172, ferri oxidum flavum E172.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


18 mesiacov.


6.4 Špeciálne opatrenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Liek uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal: Al/ PVC/PVDC blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 28, 50 alebo 100 tabliet.

Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky. Nepoužitý liek alebo odpad z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registráciI


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.,

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7, Česká republika


8. Registračné číslO


58/0370/03-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/Predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie:19.12.2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.6.2008


10. Dátum revízie textu


Október 2014
11


MONOZIDE