+ ipil.sk

Montaro 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/00396-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Montaro 10 mg,

filmom obalené tablety

Pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov


montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Montaro 10 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Montaro 10 mg

3. Ako užívať Montaro 10 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montaro 10 mg

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE Montaro 10 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Montelukast je takzvaný je antagonista leukotriénového receptora. Blokuje prirodzene vyskytujúce sa látky v pľúcach, ktoré sa nazývajú leukotriény a ktoré spôsobujú zúženie a opuch (zápal) dýchacích ciest v pľúcach a ktoré môžu vyvolať príznaky astmy.


Montelukast bol predpísaný na liečbu Vašej astmy. Montelukast sa používa:

 • ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní svojou súčasnou liečbou astmy a potrebujú doplnkovú liečbu. Ak užívate montelukast na liečbu Vašej astmy, montelukast môže tiež spôsobovať úľavu od príznakov sezónnej alergie.

 • na predchádzanie príznakom astmy, ktoré sú vyvolané námahou.


Na základe príznakov a závažnosti Vašej astmy Váš lekár rozhodne, ako sa má Alvokast 10 mg užívať.


Čo je astma?


Astma je dlhodobé ochorenie.


Astma zahŕňa:

 • sťažené dýchanie v dôsledku zúžených dýchacích ciest. Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený

vzduch alebo námaha.

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.

Medzi príznaky astmy patrí: kašeľ, sipot a pocit tiažena hrudníku.

Čo sú to sezónne alergie?

Sezónne alergie (tiež známe ako senná nádcha alebo sezónna alegická rinitída) sú alergické reakcie často vyvolané lietajúcim peľom zo stromov, tráv a burín. K typickým príznakom sezónnych alergií patria: upchatý, usoplený, svrbiaci nos; kýchanie; slziace, opuchnuté, červené, svrbiace oči.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE Montaro 10 mg


Povedzte svojmu lekárovi o akýchkoľve zdravotných problémoch alebo alergiách, ktoré máte v súčasnosti alebo ste v minulosti mali.


Neužívajte montelukast

 • ak ste alergický (precitlivený) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tabliet lieku Montaro 10 mg


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní montelukastu

Overte si, či sa jedno z nižšie uvedených upozornení nevzťahuje na Vás alebo sa na Vás nevzťahovalo v minulosti.


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi:

 • ak už na astmu užívate iný liek. Montelukast nesmie nahradiť iné lieky predpísané Vaším lekárom.

 • ak sa Vaša astma alebo dýchanie zhorší, alebo ak potrebujete použiť inhalátor s beta-agonistom (známy aj ako bronchodilatátor alebo úľavový inhalátor) častejšie ako zvyčajne.

Montelukast Vám nepomôže v prípade náhleho záchvatu dýchavičnostia nikdy sa nemá používať na tento účel. Ak sa vyskytne záchvat, majú sa presne dodržiavať pokyny dané lekárom. Je veľmi dôležité mať liek potrebný na takýto záchvat (napr. krátkodobo účinkujúci inhalačný beta-agonista, tiež nazývaný bronchodilatátor alebo úľavový inhalátor) vždy ľahko dostupný.

- ak sa u Vás objaví kombinácia ktorýchkoľvek z nasledujúcich príznakov: ochorenie podobné chrípke, zvýšená dýchavičnosť, nezvyčajnú pocity pichania (mravčenia) alebo necitlivosť končatín a/alebo vyrážky.Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, najmä ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú.U malého počtu pacientov užívajúcich lieky na astmu vrátane montelukastu sa pozoroval zriedkavý stav (Churgov-Straussovej syndróm), ktorý tieto príznaky spôsobuje.

 • ak viete, že aspirín alebo určité protizápalové lieky (tiež známe ako NSAID) zosilňujú Vaše príznaky astmy. Užívaniu týchto liekov sa musíte vyhnúť.


Používanie u detí

Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov sú dostupné žuvacie tablety Montaro 4 mg.

Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov sú dostupné žuvacie tablety Montaro 5 mg.


Užívanie iných liekov

Montelukast môže ovplyvňovať iné lieky. Naopak tieto lieky môžu ovplyvniť správny účinok montelukastu.


Účinok montelukastu môže byť oslabený, ak sa užíva súčasne s:

 • určitými liekmi používanými na liečbu epilepsie (fenytoín a fenobarbital).

 • liečivom používaným na liečbu tuberkulózy a niektorých ďalších infekčných ochorení (rifampicín).


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie montelukastu s jedlom a nápojmi

Montelukast sa môže užívať s jedlom alebobez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Používanie v tehotenstve

Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred začatím užítím lieku Montaro poradiť so svojím lekárom. Váš lekár posúdi, či Montaro môžete užívať.


Používanie počas dojčení

Nie je známe, či Montaro prechádza do materského mlieka ľudí. Ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť, musíte sa pred užítím lieku Montaro porozprávať so svojím lekárom.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak odpovede na liečbu sa u jedincov môžu líšiť. Montelukast môže (v zriedkavých prípadoch) spôsobiť závrat alebo ospalosť. Ak pociťujete závrat, únavu, ospalosť alebo sa celkovo cítite zle, neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje, pokiaľ sa opäť necítite dobre.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Montaro 10 mg

Tablety lieku Montaro 10 mg obsahujú mliečny cukor laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára.


 1. AKO UŽÍVAŤ Montaro 10 mg


Vždy užívajte montelukast presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Montelukast tablety

 • sa majú užívať ústami.

 • sa majú užívať, aj ak nemáte príznaky astmy alebo počas obdobia zhoršenia astmy.

 • sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Dávkovanie

Zvyčajná dávka pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších je jedna tableta denne, ktorá sa má užiť večer.


Pre deti a dospievajúcich mladších ako 15 rokov Váš lekár predpíše odlišné sily tabliet.


Ak užívate Montaro 10 mg, uistite sa, že neužívate žiadne iné lieky, ktoré obsahujú rovnaké liečivo, montelukast.


Ak ste starší pacient, máte problémy s obličkami alebo máte mierne až stredne závažné problémy s pečeňou, nie je potrebná úprava dávkovania. Ak máte závažné problémy s pečeňou, je na Vašom lekárovi, aby sa rozhodol, či môžete užívať montelukast.


Ak užijete viac montelukastu, ako máte

Ak ste užili viac montelukastu, ako ste mali, ihneď informujte Vášho lekára alebo lekárnika.

Ak ste užili príliš veľa montelukastu, môžu sa u Vás objaviť príznaky ako bolesť brucha, somnolencia (spavosť), smäd, bolesti hlavy, vracanie a psychomotorická hyperaktivita (vrátane podráždenosti, nepokoja, nervozity vrátane agresívneho správania a triašky).

Ak zabudnete užiť montelukast

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.Vynechanú dávku neužívajte a nasledujúcu tabletu užite vo zvyčajný čas.


Ak prestanete užívať montelukast

Montelukast neprestávajte užívať, ani v prípade neprítomnosti príznakov, okrem prípadu, keď Vám to nariadi lekár. Montelukast dokáže liečiť astmu len vtedy, ak sa užíva nepretržite.

Váš lekár Vám poradí ako dlho máte pokračovať v užívaní montelukastu, aby sa dopomohlo udržiavať Vašu astmu pod kontrolou


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Montelukast môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Svojmu lekárovi musíte okamžite povedať, ak sa u Vás objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov:

U pacientov s astmou liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, zvyšujúca sa dýchavičnosť, nezvyčajné pocity pichania (mravčenia) alebo znecitlivenia končatín a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm) (pozri časť 2 – Buďte zvlášť opatrný).


V klinických štúdiách boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky


Časté(u viac ako 1 zo 100, ale u menej ako u 1 z 10 liečených pacientov)

 • bolesť brucha

 • bolesti hlavy


Tieto vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne a častejšie sa vyskytovali u pacientov liečených montelukastom ako placebom (tableta, ktorá neobsahuje liečivo).


Navyše po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky

Infekcia horných dýchacích ciest, zvýšená náchylnosť ku krvácaniu, alergické reakcie zahŕňajúce vyrážku, opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla (angioedém), ťažkosti s dýchaním (anafylaxia) alebo prehĺtaním, halucinácie, nezvyčajné sny vrátane nočných môr, neschopnosť spať, námesačnosť, podráždenosť, nervozitu vrátane agresívneho a nepriateľského správania, nepokoj, tras, úzkosť, pocit smútku (depresia), samovražedné myšlienky a pokus o samovraždu (vo veľmi zriedkavých prípadoch), závrat, ospalosť, nezvyčajné pocity pichania (mravčenia) (parestézia), znecitlivenie (hypoestézia), záchvaty, búšenie srdca, krvácanie z nosa, hnačka, sucho v ústach, porucha trávenia (dyspepsia), nutkanie na vracanie, vracanie, zápal pečene, tvorba modrín, svrbenie, žihľavka, citlivé červené hrčky po kožou (nodózny erytém), bolesti kĺbov (artralgia), bolesti svalov (myalgia), kŕče svalov, slabosť a únava, celkový pocit choroby, opuch v dôsledku zadržiavania tekutín (edém), horúčka.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Montaro 10 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Montaro 10 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Montaro 10 mg obsahuje

 • Liečivo je montelukast.

Každá tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 10 mg montelukastu.

 • Ďalšie zložky jadra tablety sú: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy (89,3 mg), sodná soľ kroskarmelózy (E468), nízko substituovaná hyprolóza (E463) a magnéziumstearát (E470b).

Zložky obalu tablety sú: hypromelóza (E464), hyprolóza (E463), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Montaro 10 mg a obsah balenia

Montaro tablety sú svetložlté až béžové okrúhle tablety. Tablety sú na jednej strane označené s "M9UT" a "5“.


Tablety sú dostupné v blistrových baleniach po 7, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 tabliet (NL/H/2252, 2253, 2255/003/MR).

28 tabliet (NL/H/2254/003/MR)


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Výrobca(ovia):

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španielsko


Sanico N.V.

Industriezone 4

Veedijk 59

B-2300 Turnhout

Belgicko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Holandsko Montelukast Synthon 10 mg, filmomhulde tabletten

Bulharsko Montelukast Synthon 10 mg, Филмирана таблетка

česká republika Montelukast Synthon 10 mg Potahovaná tableta

Estonsko Montelukast Synthon 10 mg

Grécko Montelukast Synthon 10 mg, Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο

Lotyšsko Montelukast Synthon 10 mg apvalkotās tabletes

Litva Montelukast Synthon 10 mg plėvele dengtos tabletės

Rumunsko Montelukast Synthon 10 mg comprimate filmate

Slovenská republika Montaro 10 mg

Slovinsko Montelukast Synthon 10 mg filmsko obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v03/2012..


6Montaro 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/00396-REG


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1 NÁZOV LIEKU


Montaro 10 mg,

filmom obalené tablety


2 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 10 mg montelukastu.

Pomocná látka: 89,3 mg monohydrátu laktózy v tablete

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3 LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

10 mg filmom obalené tablety sú svetložlté až béžové okrúhle bikonvexné tablety. Tablety sú na jednej strane označené s „M9UT“ a „10“.


4 KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


10 mg filmom obalené tablety sú indikované na liečbu astmy ako doplnková terapia u pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistentnou astmou, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých krátkodobo pôsobiace β-agonisty „podľa potreby“ nezabezpečujú dostatočnú klinickú kontrolu astmy. U astmatických pacientov, u ktorých je montelukast indikovaný na liečbu astmy, montelukast môže tiež poskytnúť symptomatickú úľavu pri sezónnej alergickej rinitíde.


10 mg filmom obalené tablety sú indikované aj na profylaxiu astmy u pacientov, u ktorých je prevládajúcou zložkou bronchokonstrikcia vyvolaná námahou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne použitie

U dospelých a mladistvých vo veku 15 a starších s astmou alebo s astmou a súčasnou sezónnou alergickou rinitídou je dávkovanie jedna 10 mg tableta denne večer.


Všeobecné odporúčania

Terapeutický účinok montelukastu na parametre kontroly astmy sa objaví v priebehu jedného dňa. Montelukast sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Pacienti majú byť poučení, aby pokračovali v užívaní montelukastu, hoci je ich astma pod kontrolou, ako aj počas obdobia jej zhoršenia.


Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s renálnou insuficienciou alebo s miernou alebo stredne závažnou poruchou činnosti pečene. Údaje o pacientoch s ťažkým poškodením pečene nie sú k dispozícii. Dávkovanie je rovnaké pre mužov a ženy.

10 mg filmom obalené tablety sa nesmú užívať súčasne s inými liekmi, ktoré obsahujú rovnakú účinnú látku montelukast.


Terapia montelukastom vo vzťahu k inej liečbe astmy

Montelukast sa môže pridať k doterajšiemu liečebnému režimu pacienta.


Inhalačné kortikosteroidy

Liečba montelukastom sa môže použiť jako doplnková liečba u pacientov, ak iné lieky ako napríklad inhalačné kortikosteroidy, neposkytujú dostatočnú klinickú kontrolu. Montelukast nemsie náhle nahradiť inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.4).


5 mg žuvacie tablety sú dostupné pre deti a mladistvých vo veku od 6 do 14 rokov.

4 mg žuvacie tablety sú dostupné pre deti vo veku od 2 do 5 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti majú byť poučení, aby nikdy neužili perorálny montelukast na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel mali pri sebe dostupný svoj zvyčajný vhodný záchranný liek. Ak sa vyskytne akútny záchvat, má sa použiť krátkodobo pôsobiaci inhalačný β-agonista. Ak pacienti potrebujú viac inhalácií krátkodobo pôsobiaceho β-agonistu ako zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


K dispozícii nie sú žiadne údaje, ktoré by preukázali, že dávky perorálnych kortikosteroidov je možné znížiť pri súčasnom podávaní montelukastu.


V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami vrátane montelukastu vyskytnúť systémová eozinofília, ktorá sa niekedy prejavuje klinickými znakmi vaskulitídy zhodujúcimi sa s Churgovým-Straussovej syndrómom, zdravotným stavom, ktorý sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov. Tieto prípady sa zvyčajne, hoci nie však vždy, spájali so znížením dávky alebo vysadením perorálnych kortikosteroidov. Možnosť, že by sa výskyt Churgovho-Straussovej syndrómu mohol spájať s antagonistami receptorov leukotriénu, nemožno ani vylúčiť ani potvrdiť. Lekári musia byť ostražití v prípade, že sa u ich pacientov objaví eozinofília, vaskulitická vyrážka, zhoršenie pľúcnych príznakov, srdcové komplikácie a/alebo neuropatia. Pacientov, u ktorých sa vyvinú tieto príznaky, je potrebné znovu vyšetriť a prehodnotiť ich liečebné režimy.


Liečba montelukastom pre pacientov s astmou citlivou na kyselinu acetylsalicylovú nemení nič na tom, že títo pacienti sa majú vyhýbať užívaniu kyseliny acetylsalicylovej a ostatných nesteroidných protizápalových liekov.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať spolu s inými liekmi, ktoré štandardne používajú v profylaxii a pri dlhodobej liečbe astmy.V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významnéúčinky na farmakokinetiku nasledujúcichliečiv: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa znížila asi o 40 % u ľudí, ktorým sa súčasne podával fenobarbital. Keďže sa montelukast metabolizuje prostredníctvom CYP 3A4, opatrnosť sa vyžaduje najmä u detí, keď sa montelukast podáva súčasne s induktormi CYP 3A4 ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín.

In vitroštúdie preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a rosiglitazón (testovací substrát reprezentujúci liečivá primárne metabolizované CYP 2C8) však ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že montelukast bude významne meniť metabolizmus liečiv, ktoré sú metabolizované týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Užívanie počas gravidity

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz o gravidných ženách nenaznačujú na kauzálnu súvislosť medzi montelukastom a malformáciami (t.j. defektmi končatín), ktoré sa zriedkavo hlásili počas celosvetového používania lieku po jeho uvedení na trh.

Montelukast sa môže užívať počas gravidity, iba ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Užívanie počas laktácie

Štúdie na potkanoch preukázali, že sa montelukast vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka u ľudí.


Dojčiace matky môžu užívať montelukast, iba ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci uvádzali ospalosť alebo závrat.


 1. Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v klinických štúdiách nasledovne:


10 mg filmom obalené tablety u približne 4000 dospelých pacientov vo veku 15 a starších

10 mg filmom obalené tablety u približne 400 dospelých astmatických pacientov so sezónnou alergickou rinitídou vo veku 15 a starších.

5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov bola použitá nasledujúca terminológia: Veľmi časté (1/10), Časté (1/100 až <1/10), Menej časté (1/1 000 až <1/100), Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), <Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Nasledujúce nežiaduce reakcie súvisiace s liekom boli hlásené v klinických štúdiách ako časté (>1/100, <1/10) u pacientov liečených montelukastom a s výskytom väčším ako u pacientov liečených placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí pacienti vo veku

15 rokov a starší (dve

12-týždňové štúdie;

n=795)

Pediatrickí pacienti

vo veku 6 až 14 rokov

(jedna 8-týždňová

štúdia; n=201)

(dve 56-týždňové

štúdie; n=120)

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

bolesti hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť bruchaPri predĺženej liečbe v klinických štúdiách s obmedzených počtom pacientov po dobu až do 2 rokov u dospelých a až do 6 mesiacov u pediatrických pacientov v veku 6 až 14 rokov, sa bezpečnostný profil nezmenil.


Pri používaní lieku po jeho uvedení na trh sa hlásili nasledujúce nežiaduce účinky:


Infekcie a nákazy

infekcia horných dýchacích ciest


Poruchy krvi a lymfatického systému

náchylnosť k zvýšenej krvácavosti


Poruchy imunitného systému

hypersenzitívne reakcie vrátane anafylaxie, hepatálna eozinofilná infiltrácia


Psychické poruchy

abnormálne sny vrátane nočných môr, halucinácie, insomnia, somnambulizmus,podráždenosť, úzkosť, nepokoj, agitovanosť vrátane agresívneho správania alebo nepriateľského správania, tremor, depresia, vo veľmi zriedkavých prípadoch samovražedné myšlienky alebo správanie (samovražda)


Poruchy nervového systému

závraty, ospalosť, parestézia/hypoestézia, záchvaty


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nauzea, vracanie


Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST), hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

angioedém, modriny, žihľavka, pruritus, vyrážky, nodózny erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia/únava, malátnosť, edém, pyrexia


U astmatických pacientov boli počas liečby montelukastom hlásené veľmi zriedkavo prípady Churgovho-Straussovej syndrómu (CSS) (pozri časť 4.4).


 1. Predávkovanie


Príznaky

Počas používania lieku po jeho uvedení na trh a vklinických štúdiách boli zaznamenané akútne predávkovania montelukastom. Tieto zahŕňajú hlásenia u dospelých a detí s dávkou až do 1000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne zistenia boli zhodné s bezpečnostným profilom u dospelých a detských a dospievajúcich pacientov.

U väčšiny hlásení predávkovania sa nevyskytližiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli zhodné s bezpečnostným profilom montelukastu a zahŕňali abdominálnu bolesť, somnolenciu, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Liečba

O liečbe predávkovania montelukastom nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie. V dlhodobých štúdiách s astmou sa montelukast podával v dávkach až do 200 mg/deň dospelým pacientom po dobu 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň počas približne 1 týždňa bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Nie je známe, či sa montelukast dá odstrániť peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Ostatné systémové lieky na obštrukčné choroby dýchacích ciest, antagonista leukotriénového receptora.


ATC kód: RO3D CO3


Cysteinylleukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinylleukotriénové (CysLT) receptory. CysLT receptor typu 1 (CysLT1) sa nachádza v dýchacích cestách človeka (vrátane buniek hladkej svaloviny a makrofágov v dýchacích ciest) a v iných prozápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých myeloidných kmeňových buniek). CysLT sú vo vzájomnom vzťahu s patofyziológiou astmy a alergickou rinitídou. Pri astme zahŕňajú leukotriénmi sprostredkované účinky bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, vaskulárnu permeabilitu a mobilizáciu eozinofilov.

Pri alergickej rinitíde sa CysLT uvoľňujú z nazálnej sliznice po expozícií alergénu počas včasnej aj neskorej fázy reakcie a sú spojené s príznakmi alergickej rinitídy. Intranazálny imunologický test s CysLT preukázal zvýšenú rezistenciu nazálnej časti dýchacích ciest a príznaky nazálnej obštrukcie.


Montelukast je perorálne aktívna látka, ktorá sa viaže s vysokou afinitou a selektivitou na CysLT1receptor. V klinických štúdiách montelukast inhibuje bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4pri dávkach už od 5 mg. Bola pozorovaná bronchodilatácia v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibovalavčasnú aj neskorú fázu bronchoconstrikcie vyvolanej pôsobením antigénu. Montelukast v porovnaní s placebom znižoval početeozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (merané v spúte) a počas zlepšovania klinickej kontroly astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi preukázal montelukast v dávke 10 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom významné zlepšenie v rannom FEV1(zmena 10,4% vs. 2,7% zmena oproti východiskovej hodnote), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (zmena 24,5 l/min vs. 3,3 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (zmena -26,1% vs. -4,6% v porovnaní s východiskovým stavom).

Pri porovnaní s placebom pacienti hlásili významné zlepšenie v hodnotení denných a nočných symptómov astmy.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri inhalačnom beklometazóne s montelukastom vs. beklometazón, pre FEV1: 5,43% vs. 1,04%; použitie β-agonistu: - 8,70% vs. 2,64%). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 µg 2-krát denne so spacerom(nadstavcom)) montelukast preukázal oveľa rýchlejšiu úvodnú odpoveď, hoci počas 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (percentuálna zmena oproti východiskovej hodnote pre montelukast vs. beklometazón, pre FEV1: 7,49% vs. 13,3%; použitie β-agonistu: -28,28% vs. -43,89%). U vysokého percenta pacientov liečených montelukastom, v porovnaní s beklometazónom, sa však dosiahla podobná klinická odpoveď (napr. 50% pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1v priemere 11% alebo viac v porovnaní s východiskovým stavom, pričom pri liečbe montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď približne 42% pacientov).


Klinická štúdia sa uskutočnila za účelom zhodnotenia montelukastu pre symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy u dospelých astmatických pacientov 15 ročných a starších so súbežnou sezónnou alergickou rinitídou. V tejto štúdii preukázal montelukast v dávke 10 mg podávanej raz denne výsledku denných príznakov rinitídy v porovnaní s placebom. Hodnotenie denných symptómov rinitídy predstavuje priemer hodnotení denných nazálnych príznakov (priemer upchania nosa, nádcha, kýchanie, svrbenie nosa) a hodnotení nočných príznakov (priemer upchania nosa pri prebúdzaní, problémy pri zaspávaní a počet nočných prebudení). Celkové hodnotenie alergickej rinitídy pacientmi a lekármi sa v porovnaní s placebom významne zlepšilo. Hodnotenie účinnosti na astmu nebolo primárnym predmetom tejto štúdie.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov montelukast v dávke 5 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom významne zlepšil respiračné funkcie (zmena FEV18,71% vs. 4,16% v porovnaní s východiskovým stavom; zmena dopoludňajšieho PEFR 27,9 l/min vs. 17,8 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a zníženie použitia β-agonistu „v čase potreby“ (zmena -11,7% vs. +8,2% v porovnaní s východiskovým stavom).


V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie námahovej bronchokonstrikcie (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) (maximálny pokles FEV122,33% pre montelukast vs. 32,40% pre placebo; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 44,22 min vs. 60,64 min). Tento účinok pretrvával počas celej 12-týždňovej štúdie. Zníženie EIB sa tiež preukázalo aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV118,27% vs. 26,11%; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 17,76 min vs. 27,98 min). V oboch štúdiách bol tento účinok preukázaný na konci dávkovacieho intervalu s dávkovaním jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí sú súbežne liečení inhalačnými a/alebo perorálnymi kortikosteroidmi, viedla liečba montelukastom v porovananí s placebom k významnému zlepšeniu kontroly astmy (zmena FEV18,55% vs -1,74% v porovnaní s východiskovým stavom a zníženie celkového použitia β-agonistu -27,78% vs. 2,09% v porovnanν s vύchodiskovύm stavom).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná potrava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť, ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalené tablety podávali bez ohľadu na dobu príjmu potravy.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne za 2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardná potrava ju znižuje na 63 % .


Distribúcia

Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8 - 11 litrov. Štúdie u potkanov s rádioaktívne značeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.

Biotransformácia

Montelukast sa extenzívne metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Štúdie in vitrona mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme montelukastu sa zúčastňujú cytochrómy P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších in vitrovýsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 a 2D6. Príspevok metabolitov k terapeutickému účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného montelukastu bolo 86 % rádioaktivity v priebehu 5 dní v stolici a menej ako 0,2 % v moči. Spolu s určením perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristiky u pacientov

U starších pacientov alebo pri miernej až strednej závažnej hepatálnej insuficiencii nie je potrebná úprava dávkovania. Neuskutočnili sa štúdie u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Keďže montelukast a jeho metabolity sa eliminujú žlčou, u pacientov s poškodením obličiek sa nepredpokladá potreba úpravy dávky. U pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou pečene (Childovo-Pughovo skóre > 9) nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike montelukastu.


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- až 60-násobok odporúčanej dávky pre dospelých) sa pozorovalo zníženie plazmatickej koncentrácie teofilínu. Tento účinok nebol pozorovaný pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali prechodné malé biochemické zmeny v ALT, glukóze, fosfore a triglyceridov v sére. Príznakmi toxicity u zvierat bolo zvýšené vylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto príznaky sa vyskytli pri dávkovaní, ktoré predstavovalo > 17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa vedľajšie účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (> 232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil plodnosť ani reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii prevyšujúcej klinickú systémovú expozíciu viac než 24-násobne. V štúdii samičej plodnosti u potkanov pri dávkach 200 mg/kg/deň (> 69‑násobok klinickej systémovej expozície) sa zaznamenal mierny pokles hmotnosti mláďat. V štúdiách na králikoch sa v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii > 24-násobku klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke. U potkanov sa žiadne abnormality nepozorovali. Zistilo sa, že montelukast prestupuje placentovou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Pri testovaní maximálnej dávky po jednorazovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu v dávkach až do 5000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov) nedošlo k žiadnemu uhynutiu. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky u dospelých ľudí (vychádzajúcej z dávky u dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg).


Zistilo sa, že montelukast v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne > 200 násobok odvodený od systémovej expozície) nie je u myší fototoxický s UVA, UVB alebo viditeľnom svetelnom spektre.


U hlodavcov nemal montelukast mutagénny účinok v testoch in vitroa in vivoa ani tumorogénny účinok.


6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza

Monohydrát laktózy

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Nízko substituovaná hyprolóza (E463)

Magnéziumstearát (E470b)


Obal:

Hypromelóza (E464)

Hyprolóza (E463)

Oxid titaničitý (E171)

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blistre


Veľkosti balenia:

Blistre obsahujúce 7, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7 DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko

8 REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0106/12-S


9 DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10 DÁTUM REVÍZIE TEXTU


9


Montaro 10 mg