+ ipil.sk

Montaro 4 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/00394-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Montaro 4 mg,

žuvacie tablety

Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov

montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Montaro 4 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Montaro 4 mg

3. Ako používať Montaro 4 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montaro 4 mg

6. Ďalšie informácie


 1. Čo je Montaro 4 mg A na čo sa používa


Montelukast je takzvaný je antagonista leukotriénového receptora. Blokuje prirodzene nachádzajúcesa látky v pľúcach, ktoré sa nazývajú leukotriény a ktoré spôsobujú zúženie a opuch (zápal) dýchacích ciest v pľúcach Vášho dieťaťa a ktoré môžu vyvolať príznaky astmy.


Montelukast bol predpísaný Vášmu dieťaťu na liečbu astmy. Montelukast sa používa:

 • na liečbu pacientov vo veku od 2 do 5 rokov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní svojou súčasnou liečbou astmy a potrebujú dodatočnú liečbu.

 • ako alternatívna liečba k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku od 2 do 5 rokov, ktorí na astmu v poslednom období neužívali perorálne (ústami užívané) kortikosteroidy a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy.

 • na predchádzanie príznakom astmy, kotré sú vyvolané námahou u pacientov vo veku 2 rokov a starších.


Váš lekár rozhodne, ako sa má Montaro 4 mg užívať v závislosti od príznakov a závažnosti astmy Vášho dieťaťa.


Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie.


Astma zahŕňa:

sťažené dýchanie v dôsledku zúžených dýchacích ciest. Toto zúženie dýchacích ciest sazhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


Medzi príznaky astmy patrí: kašeľ, sipot a ťažoba na hrudníku.


 1. Skôr ako užijete Montaro 4 mg


Svojmu lekárovi povedzte o akýchkoľvek zdravotných problémoch alebo alergiách, ktoré máte Vy alebo Vaše dieťa v súčasnosti alebo ste v minulosti mali.


Neužívajte montelukast

 • ak je Vaše dieťa alergické (precitlivené) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tabliet Montaro 4 mg.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní montelukastu

Skontrolujte, či sa na Vaše dieťa v súčasnosti alebo v minulosti nevzťahovalo niektoré z nasledujúcich upozornení uvedených nižšie.


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi:

 • ak Vaše dieťa už na astmu užíva iný liek. Montelukast nesmie nahradiť iné lieky predpísané Vaším lekárom.

 • ak sa astma alebo dýchanie Vášho dieťaťa zhorší alebo ak Vaše dieťa potrebuje užiť inhalátor s beta-agonistom (známy aj ako bronchodilatátor alebo úľavový inhalátor) častejšie ako zvyčajne.

Montelukast nebude pomáhaťv prípade náhleho záchvatu dýchavičnostia nikdy sa nesmie používať na tento účel. Ak sa vyskytne záchvat, postupujte presne podľa pokynov, ktoré Vám dal lekár. Na takýto záchvat je veľmi dôležité mať neustále pripravený potrebný liek (napr. krátkodobo pôsobiaci inhalačný beta-agonista, známy aj ako bronchodilatátor alebo úľavový inhalátor).

 • ak sa u Vášho dieťaťa objaví akákoľvek kombinácia nasledujúcich príznakov: ochorenie podobné chrípke, zvýšená dýchavičnosť, nezvyčajné pocity pichania (mravčenia) alebo necitlivosť končatín a/alebo vyrážky. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, najmä ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú.U malého počtu pacientov užívajúcich lieky na astmu, vrátane montelukastu, bol pozorovaný zriedkavý stav (Churgov-Straussovej syndróm), ktorý tieto príznaky spôsobuje.

 • Vaše dieťa nesmie užívať kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) alebo lieky s protizápalovým účinkom (tiež známe ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSAID), ak mu spôsobujú zhoršenie astmy.

 • ak montelukast predpísali Vášmu dieťaťu vo veku do dvoch rokov. Používanie montelukastu sa neodporúča u detí mladších ako dva roky.


Užívanie iných liekov

Montelukast môže ovplyvňovať iné lieky. Naopak tieto lieky môžu ovplyvniť správny účinok montelukastu.


Účinok montelukastu sa môže oslabiť, ak sa súbežne užíva s:

 • určitými liekmi používanými na liečbu epilepsie (fenytoín a fenobarbital).

 • liečivom používaným na liečbu tuberkulózy a na liečbu niektorých iných infekcií (rifampicín).


Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo niektoré z vyššie uvedených liečiv alebo iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie montelukastu s jedlom a nápojmi

Montelukast sa nesmie podávať priamos jedlom. Má sa podať minimálne 1 hodinu pred alebo dve hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Táto časť sa nevzťahuje na Montaro 4 mg, pretože je určený na použitieu detí vo veku od 2 do 5 rokov, nasledovné informácie sa však vzťahujú na liečivo montelukast.

Používanie v tehotenstve

Ženy, ktoré sútehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred užitím Montara poradiť so svojím lekárom. Váš lekár posúdi, či môžete počas tohto obdobia Montaroužívať.


Používanie počas dojčenia

Nie je známe, či Montaro prechádza do materského mliekaľudí. Ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť,musíte sa pred užívaním Montara poradiť so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Táto časť sa nevzťahuje na Alvokast 4 mg, pretože je určený pre použitie u detí vo veku 2 až 5 rokov, avšak nasledujúce informácie sa vzťahujú na liečivo montelukast.


Nepredpokladá sa, že by montelukast ovplyvňovať Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Avšak odpovede na liečbu sa u jedincov môžu líšiť. Určité vedľajšie účinky (ako napr. závrat alebo ospanlivosť), ktoré boli pri Alvokaste zriedkavo hlásené, môžu u niektorých pacientov ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Montara 4 mg

Montaro 4 mg obsahujeaspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu (zodpovedá 0,674 mg fenylalanínu v jednej 4 mg tablete).

Ak má Vaše dieťa dedičnú poruchu, pri ktorej telo Vášho dieťaťa nedokáže správne rozkladať aminokyselinu nazývanú fenylalanín (fenylketonúria), pred podaním tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom. Fenylalanín obsiahnutýv tabletách môže byť Vaše dieťa s fenylketonúriou škodlivý.


 1. Ako užívať Montaro 4 mg


Vždy užívajte montelukast presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Montelukast tablety

 • sa majú užívať ústami.

 • sa majú užívať aj v prípade, ak Vaše dieťa nemá príznaky astmy alebo počas obdobia zhoršenia astmy.

 • sa nemajú užívať ihneď po jedle; tablety sa majú užívať minimálne jednu hodinu pred alebo dve hodiny po jedle.

 • sa majú podávať Vášmu dieťaťu pod dohľadom dospelej osoby.


Dávkovanie

Zvyčajná dávka pre deti vo veku 2 až 5 rokov je jedna žuvacia tableta denne, ktorá sa má užiť večer.


Iným vekovým skupinám lekár predpíše inú silu tabliet.

Pre deti od 2 do 5 rokov sú dostupné žuvacie tablety Montaro 4 mg.

Pre deti od 6 do 14 rokov sú dostupné žuvacie tablety Montaro 5 mg.

Žuvacie tablety Montaro 4 mg sa neodporúčajú deťom do 2 rokov.


Ak Vaše dieťa užíva Montaro 4 mg, uistite sa, že neužíva žiadne iné lieky, ktoré obsahujúrovnaké liečivo, montelukast.


Úprava dávkovanianie je potrebná, ak má Vaše dieťa problémy s obličkami alebo mierne až stredn závažné problémy s pečeňou. Ak má Vaše dieťa závažné problémy s pečeňou, je na Vašom lekárovi, aby rozhodol, či Vaše dieťa môže užívať montelukast.


Ak užijete viac montelukastu, ako máte

Ak Vaše dieťa užilo viac montelukastuako malo, ihneď informujte Vášho lekára alebo lekárnika.


Ak Vaše dieťa užilo príliš veľké množstvo montelukastu, môžu sa u neho objaviť príznaky ako bolesť brucha, somnolencia (spavosť), smäd, bolesti hlavy, vracanie a psychomotorická hyperaktivita (vrátane podráždenosti, nepokoj, nervozitu vrátane agresívneho správania a trasu).


Ak zabudnete užiť montelukast

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.Vynechanú dávku neužívajte a nasledujúcu tabletu užite vo zvyčajný čas.


Ak prestanete užívať montelukast

Montelukast neprestávajte užívať, aj napriek neprítomnosti príznakov, pokiaľ Vám to nenariadi lekár. Montelukast môže liečiť astmu Vášho dieťaťalen vtedy, ak sa užíva nepretržite. Lekár Vám poradí, ako dlho máte montelukast používať, aby ste mali astmu Vášho dieťaťa pod kontrolou.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Montaro 4 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Svojmu lekárovi musíte okamžite povedať, ak sa u Vášho dieťaťa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov:

U astmatických pacientov liečených montelukastom boli vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásené kombinácie príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, zvyšujúca sa dýchavičnosť, nezvyčajnépocity pichania (mravčenia) alebo znecitliveniakončatín a/alebo vyrážky (Churgov-Straussovej syndróm) (pozri časť 2 „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní“.


V klinických štúdiách boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky


Časté(u viac ako 1 zo 100, ale menej ako u 1 z 10 liečených pacientov)

 • bolesti brucha a smäd (štúdie s tabletami s obsahom 4 mg)

 • bolesti hlavy (štúdie s tabletami s obsahom 5 a 10 mg)


Tieto vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa častejšie u pacientov liečených montelukastom ako u pacientov s placebom (tabletkou bez obsahu liečiva).


Navyše po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky

Infekcia horných dýchacích ciest • zvýšená náchylnosť ku krvácaniu• alergické reakcie zahŕňajúcevyrážku, opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla (angioedém), ťažkosti s dýchaním (anafylaxia) alebo prehĺtaním • halucinácie nezvyčajné sny vrátane nočných môr,neschopnostispať, námesačnosti, podráždenosti,nervozity vrátane agresívneho a nepriateľského správania • nepokoj • tras • úzkosť • pocit smútku (depresia) • samovražedné myšlienky a pokus o samovraždu (vo veľmi zriedkavých prípadoch) • závrat • ospalosť • nezvyčajnépocity pichania (mravčenia) • znecitlivenie (hypoestézia) • záchvaty• búšenie srdca • krvácanie z nosa • hnačka • sucho v ústach • poruchy zažívania (dyspepsia) • nauzea (nevoľnosť) • vracanie • zápal pečene • tvorba modrín(podliatiny) • svrbenie • žihľavka • citlivé podkožné červené hrčky (nodózny erytém) • bolesti kĺbov (artralgia) • bolesti svalov (myalgia) • svalové kŕče • slabosť a únava • celkový pocit zlého zdravotného stavu • opuchy spôsobené zadržiavaním tekutín (edém) • horúčka


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávaťMontaro 4 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Montaro 4 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Montaro 4 mg obsahuje

 • Liečivo je montelukast.

Každá žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá4 mg montelukastu.

 • Ďalšie zložky sú manitol (E421), mikrokryštalická celulóza, nízko substituovaná hyprolóza, červený oxid železitý (E172), sodná soľ kroskarmelózy, čerešňová príchuť, aspartám (E951) a magnéziumstearát (E572).


Ako vyzerá Montaro 4 mg a obsah balenia

Montaro 4 mg sú ružové tablety v tvare kapsuly. Na tabletách je vyrazené označenie „M9UT“ a „4“ na jednej strane.

Tablety sú k dispozícii v blistroch obsahujúcich 7, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Výrobca(ovia):

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španielsko


Sanico N.V.

Industriezone 4

Veedijk 59

B-2300 Turnhout

Belgicko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko Montelukast Synthon 4 mg, kauwtabletten

Bulharsko Montelulast Synthon 4 mg, Таблетка за дъвчене

českárepublika Montelukast Synthon 4 mg Žvýkací tableta

Estónsko Montelukast Synthon 4 mg

grécko Montelukast Synthon 4 mg, Μασώμενο δισκίο

Lotyšsko Montelukast Synthon 4 mg košļājamās tabletes

Litva Montelukast Synthon 4 mg kramtomosios tabletės

Rumunsko Montelukast Synthon 4 mg comprimate masticabile

Slovenská republika Montaro 4 mg

Slovinsko Montelukast Synthon 4 mg žvečljive tablete


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 03/2012.


10Montaro 4 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/00394-REG


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1 NÁZOV LIEKU


Montaro 4 mg,

žuvacie tablety


2 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 4 mg montelukastu.


Pomocná látka: 1,2 mg aspartamu (E951) v jednej tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3 LIEKOVÁ FORMA

Žuvacia tableta


4 mg žuvacie tablety sú ružové bikonvexné tablety v tvare kapsuly. Na tabletách je vyrazené označenie „M9UT“ a „4“ na jednej strane.


4 KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

4 mg žuvacie tablety sú indikované na liečbu astmy ako doplnková terapia u pacientov vo veku 2 až 5 rokov s miernou až stredne ťažkou perzistentnou astmou, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmia u ktorýchkrátkodobo pôsobiace β-agonisty „podľa potreby“ nezabezpečujú dostatočnú klinickú kontrolu astmy.


4 mg žuvacie tablety môžu byť alternatívnou možnosťou liečbyk nízko-dávkovým inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku 2 až 5 rokov s miernou perzistentnou astmou, ktorí nemajú v anamnéze závažné astmatické záchvaty ktoré si vyžadovali použitie perorálnychkortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (Pozri časť 4.2).


4 mg žuvacie tablety sú indikované aj na profylaxiu astmy u pacientov vo veku od 2 rokova starších, pri ktorej je prevládajúcou zložkou bronchokonstrikcia vyvolaná námahou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.


Tento liek sa má dieťaťu podávať pod dohľadom dospelej osoby. Pre deti, ktoré majú s užívaním žuvacích tabliet, je dostupná lieková forma ako granulát.


Dávkovanie u detí vo veku od 2 do 5 rokov je jedna 4 mg žuvacia tableta denne, ktorá sa má užiť večer. Ak sa užíva pri jedle, montelukast sa má užiť 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. V tejto vekovej skupine nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Lieková forma žuvacie tablety s obsahom 4 mg sa neodporúča deťom mladším ako 2 roky.


Všeobecné odporúčania

Terapeutický účinok montelukastu na parametre kontroly astmy sa prejaví v priebehu jedného dňa. Pacientov treba poučiť, aby pokračovali v užívaní montelukastu, hocije ich astma pod kontrolou, ako aj počas obdobia zhoršenia astmy.


Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s renálnou insuficienciou alebo s miernym až stredne závažnám poškodením pečene. Údaje o pacientoch s ťažkým poškodením pečene nie sú k dispozícii. Dávkovanie je rovnaké pre mužov a ženy.


Montelukast ako alternatívna možnosť liečby k nízko-dávkovým inhalačným kortikosteroidom pri miernej perzistentnej astme

Montelukast sa neodporúča ako monoterapia u pacientov s miernou formou perzistujúcej astmy. Použitiemontelukastu ako alternatívnej možnosti liečby k nízko-dávkovým inhalačným kortikosteroidom pre deti s miernou perzistentnou astmou je možné zvážiť iba u pacientov, ktorí v poslednej dobe nemali závažné astmatické záchvatyvyžadujúce perorálne použitie kortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (Pozri časť 4.1). Mierna forma perzistujúcej astmy sa definuje ako príznaky astmy vyskytujúce sa viac ako raz za týždeň, ale menej ako raz denne, nočné príznaky vyskytujúce sa viac ako dvakrát za mesiac, ale menej ako raz za týždeň, s normálnou funkciou pľúc medzi epizódami. Ak sa pri ďalšom vyšetrení nedosiahne uspokojivá kontrola astmy (zvyčajne počas jedného mesiaca), má sa prehodnotiť potreba doplnkovejalebo inej protizápalovej terapie podľa krokového postupu pre liečbu astmy. Kontrola astmy sa má u pacientov pravidelne prehodnocovať.


Montelukast ako profylaxia astmy u pacientov vo veku 2 až 5 rokov, u ktorých je je prevládajúcou zložkou bronchokonstrikcia vyvolaná námahou.

U pacientov vo veku od 2 do 5 rokov môže byť prevládajúcou zložkou perzistujúcej astmy bronchokonstrikcia vyvolaná námahou, ktorási vyžaduje liečbu inhalačnými kortikosteroidmi. Stav pacienta sa má vyhodnotiť po 2 až 4 týždňoch liečby montelukastom. Ak sa nedosiahne uspokojivá odpoveď, má sa zvážiť doplnková alebo odlišná liečba.


Terapia montelukastom vo vzťahu k iným liečbam astmy

Ak sa liečba montelukastom používa ako doplnková liečba k inhalačným kortikosteroidom, a montelukast nesmie náhle nahradiť inhalačné kortikosteroidy (Pozri časť 4.4).


Pre dospelých a mladistvých pacientov vo veku 15 a starších sú dostupné 10 mg filmom obalené tablety.

Pre deti a mladistvých vo veku od 6 do 14 rokov sú dostupné 5 mg žuvacie tablety.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti majú byť poučení, aby perorálny montelukast nikdy nepoužívali na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel mali pri sebe dostupný svoj zvyčajný vhodný záchranný liek. Ak sa vyskytne akútny záchvat,má sa použiť krátkodobo pôsobiaci inhalačný β-agonista. Ak pacienti potrebujú viac inhalácií krátkodobo pôsobiaceho β-agonistu ako zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


K dispozícii nie sú žiadne údaje, ktoré by preukázali, že dávky perorálnych kortikosteroidov je možné znížiť pri súčasnom podávaní montelukastu.


V zriedkavých prípadoch sa môžu u pacientov liečených antiastmatikami vrátane montelukastu vyskytnúť systémová eozinofília, ktorá sa niekedy prejavujeklinickými prejavmi vaskulitídy, zhodujúcimi sas Churgovým-Straussovej syndrómom, zdravotným stavom, ktorý sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov. Tieto prípady sa zvyčajne, nie však vždy, spájali so znížením alebo vysadením perorálnych kortikosteroidov. Možnosť, že by sa výskyt Churgovho-Straussovej syndrómu mohol spájať s antagonistami receptorov leukotriénu sa nedá vyvrátiť, ani potvrdiť.Lekári musia byť ostražití v prípade, že sa u ich pacientov objaví eozinofília, vaskulitický exantém, zhoršenie pľúcnych príznakov, srdcové komplikácie a/alebo neuropatia. Pacientov, u ktorých sa prejavia tieto príznaky, je potrebné znovu vyšetriť a prehodnotiť ich liečebné režimy.


4 mg žuvacie tablety obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. Pacienti U pacientov s fenylketonúriou sa má vziať do úvahy, že každá 4 mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín v množstve ekvivalentnom 0,674 mg fenylalanínu na jednu dávku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať spolu s inými liekmiktoré sa štandardne používajú na profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významnéúčinky na farmakokinetiku nasledujúcichliečiv: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa u jedincov, ktorým bol súbežne podaný fenobarbital, znížila asi o 40 %. Keďže sa montelukast metabolizujeprostredníctvom CYP 3A4, opatrnosť sa vyžaduje najmä u detí, keď sa montelukast podáva súčasne s induktormi CYP 3A4 ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


In vitroštúdie preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a rosiglitazón (pokusnýsubstrát predstavujúciliečivá primárne metabolizované CYP 2C8) však ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že montelukast bude významne meniť metabolizmus liečiv, ktoré sú metabolizované týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Použitie počas gravidity


Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz o gravidných ženách nepoukazujú na kauzálnu súvislosť medzi montelukastom a malformáciami (t.j. defektmi končatín), ktoré sa zriedkavo hlásili počas celosvetového používania lieku po jeho uvedení na trh.

Montelukast sa môže užívať počas gravidity len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Použitie počas laktácie


Štúdie na potkanoch preukázali, že sa montelukast vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka u ľudí.


Dojčiace matky môžu užívať montelukast, iba ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že by montelukast ovpyvňoval schopnosť pacienta viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci uvádzali ospalosť a závrat.


 1. Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v klinických štúdiách nasledovne:


10 mg filmom obalené tablety u približne 4000 dospelých pacientov vo veku 15 a starších

5 mg žuvacie tablety u približne 1750 pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.

4 mg žuvacie tablety u približne 851 pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov.


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov bola použitá nasledujúca terminológia: Veľmi časté (1/10), Časté (1/100 až <1/10), Menej časté (1/1 000 až <1/100), Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), <Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Nasledujúce nežiaduce reakcie spojené s užívaním liečiva boli hlásené v klinických štúdiách ako časté (>1/100, <1/10) u pacientov liečených montelukastom a s výskytom väčším ako u pacientov liečených placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí pacienti

vo veku 15 rokov a

starší (dve 12-

týždňové štúdie;

n=795)

Pediatrickí

pacienti vo veku 6 až 14

rokov (jedna 8-

týždňová štúdia;

n=201) (dve 56-

týždňové štúdie;

n=615)

Pediatrickí

pacienti vo veku 2 až 5

rokov (jedna 12-týždňová štúdia; n=461) (jedna 48-

týždňová štúdia; n=278)

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

bolesti hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha


bolesť brucha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniasmäd


Pri predĺženej liečbe v klinických štúdiách s obmedzených počtom pacientov po dobu až do 2 rokov u dospelých a až do 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Liečbu montelukastom súhrnne dostávalo 502 pediatrických pacientov vo veku od 2 do 5 rokov po dobu aspoň 3 mesiacov, 338 pacientov po dobu aspoň 6 mesiacov a 534 pacientov po dobu aspoň 12 mesiacov. Pri predĺženej liečbe sa u týchto pacientov bezpečnostný profil nezmenil.


Po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:


Infekcie a nákazy

infekcia horných dýchacích ciest


Poruchy krvi a lymfatického systému

náchylnosť k zvýšenej krvácavosti


Poruchy imunitného systému

hypersenzitívne reakcie vrátane anafylaxie, hepatálna eozinofilná infiltrácia


Psychické poruchy

poruchy snov vrátane nočných môr, halucinácie, insomnia, somnambulizmus,podráždenosť, úzkosť, nepokoj, agitovanosť vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, tremor, depresia, veľmi zriedkavých prípadoch samovražedné myšlienky alebo správanie (samovražda)


Poruchy nervového systému

závraty, ospalosť, parestézia/hypoestézia, záchvaty


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nauzea, vracanie


Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST), hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

angioedém, modriny, žihľavka, pruritus, vyrážky, nodózny erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia/únava, malátnosť, edém, pyrexia


U astmatických pacientov boli počas liečby montelukastom hlásené veľmi zriedkavo prípady Churgovho-Straussovej syndrómu (CSS) (pozri časť 4.4).


 1. Predávkovanie


Príznaky

V postmarketingových skúsenostiach a klinických štúdiách boli zaznamenané akútne predávkovania montelukastom. Tieto zahŕňajú hlásenia u dospelých a detí s dávkou až do 1000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne nálezy boli zhodné s bezpečnostným profilom u dospelých a detských a dospievajúcich pacientov. U väčšiny hlásení predávkovania sa nevyskytližiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli zhodné s bezpečnostným profilom montelukastu a zahŕňali abdominálnu bolesť, somnolenciu, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Liečba

O liečbe predávkovania montelukastom nie sú k dispozícii žiadne špecifickéinformácie. V dlhodobých štúdiách s astmou sa montelukast podával v dávkach až do 200 mg/deň dospelým pacientom po dobu 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň približne jeden týždeň bez klinicky závažných nežiaducich účinkov.


Nie je známe, či sa dá montelukast odstrániť peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Ostatné systémové lieky na obštrukčné choroby dýchacích ciest, antagonista leukotriénových receptorov


ATC kód: RO3D CO3

Cysteinylleukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinylleukotriénové (CysLT) receptory, ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a v dýchacích cestách spôsobujú bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, cievnu permeabilitua mobilizáciu eozinofilov.


Montelukast je perorálne účinnálátka, ktorá sa viaže s vysokou afinitou a selektivitou na CysLT1receptor. V klinických štúdiách montelukast inhibuje bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4pri dávkach už od 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibovala včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie vyvolanej pôsobením antigénu. Montelukast v porovnaní s placebom znížil počet eozinofilov v periférnej krvi dospelých aj pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (meraných v spúte). U dospelých a pediatrických pacientov vo veku od 2 do 14 rokov montelukast v porovnaní s placebom znížil počet eozinofilov v periférnej krvi, pričom sa zlepšili klinické ukazovatele astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi preukázal montelukast v dávke 10 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom významné zlepšenie v rannom FEV1(zmena 10,4% vs. 2,7% v porovnaní s východiskovým stavom), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (PEFR) (zmena 24,5 l/min vs. 3,3 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (zmena -26,1% vs. -4,6% v porovnaní s východiskovým stavom).

Pri porovnaní s placebom pacienti hlásili významné zlepšenie v hodnotení denných a nočných symptómov astmy.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri inhalačnom beklometazóne s montelukastom vs. beklometazón, pre FEV1: 5,43% vs. 1,04%; použitie β-agonistu: - 8,70% vs. 2,64%). Pri porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 µg 2-krát denne s nadstavcom) sa po montelukaste zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas celého trvania 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri montelukaste vs. beklometazón, pre FEV1: 7,49% vs. 13,3%; použitie β-agonistu: -28,28% vs. -43,89%). U vysokého percenta pacientov liečených montelukastom, v porovnaní s beklometazónom, sa však dosiahla podobná klinická odpoveď (napr. 50% pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1v priemere 11% alebo viac v porovnaní s východiskovým stavom pričom pri liečbe montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď približne 42% pacientov).


V 12-týždňovej placebom-kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi vo veku 2 až 5 rokov podávanie montelukastu 4 mg raz denne zlepšilo parametre kontroly astmy v porovnaní s placebom, bez ohľadu na súčasne podávanú kontrolnú liečbu (inhalačné/nebulizované kortikosteroidy alebo inhalačný/nebulizovaný dinátriumkromoglykát). Šestdesiat percent pacientov nedostávalo žiadnu inú kontrolnú liečbu. Pri porovnaní s placebom priniesol montelukast zlepšenie denných symptómov astmy (vrátane kašľa, sipotu, ťažkostí s dýchaním alebo obmedzenia fyzickej aktivity) a nočných symptómov. Montelukast v porovnaní s placebom taktiež pri zhoršení astmy znížil použitie β-agonistov „podľa potreby" a záchrannej liečby kortikosteroidmi. Pacienti, ktorí dostávali montelukast, mali viac dní bez astmy než pacienti, ktorí dostávali placebo. Liečebný účinok bol dosiahnutý po prvej dávke.


V 12-mesačnej placebom kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi vo veku 2 až 5 rokov s miernou astmou a epizódami zhoršovania montelukast v dávke 4 mg raz denne významne (p ≤ 0,001) znížil ročnú mieru epizód zhoršovania astmy (exacerbation episodes, EE) v porovnaní s placebom (1,60 EE vs. 2,34 EE), [EE sa definuje ako ≥ 3 po sebe nasledujúce dni s dennými príznakmi vyžadujúcimi užitie β-agonistu alebo kortikosteroidov (perorálne alebo inhalačne), prípadne hospitalizáciu kvôli astme]. Percentuálne zníženie ročnej miery EE bolo 31,9%, s 95% IS 16,9, 44,1.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov podávanie montelukastu 5 mg jedenkrát denne významne zlepšilo respiračné funkcie v porovnaní s placebom (zmena FEV18,71% vs. 4,16% v porovnaní s východiskovým stavom; zmena dopoludňajšieho PEFR 27,9 l/min vs. 17,8 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a zníženie použitia β-agonistu „podľa potreby“ (zmena -11,7% vs. +8,2% v porovnaní s východiskovým stavom).


V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu s flutikazónom na kontrolu astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov s miernou perzistentnou astmou, montelukast nebol menej účinný ako flutikazón vo zvyšovaní percenta dní bez záchrannej astmatickej terapie (rescue-free days, RFD), čo bol primárny cieľový ukazovateľ. Počas 12-mesačnej liečby sa priemerné percento astma RFD zvýšilo zo 61,6 na 84,0 v skupine s montelukastom a z 60,9 na 86,7 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) vo zvýšení percenta astma RFD bol štatisticky významný: -2,8 s 95% IS -4,7, -0,9, ale v rámci limitu, ktorý bol vopred definovaný ako klinicky nie menej účinný.Montelukast a flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:

FEV1sa zvýšil z 1,83 l na 2,09 l v skupine s montelukastom a z 1,85 l na 2,14 l v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) zvýšenia FEV1bol –0,02 l s 95 % IS –0,06; 0,02. Priemerný nárast oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1bol 0,6 % v liečebnej skupine s montelukastom a 2,7 % v liečebnej skupine s flutikazónom. Rozdiel LS (priemer najmenších štvorcov) v zmene oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1bol signifikantný: -2,2% s 95% IS -3,6, -0,7.


Percento dní s použitím β-agonistu kleslo z 38,0 na 15,4 v skupine s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) v percente dní s použitím β-agonistu bol signifikantný: 2,7 s 95% IS 0,9, 4,5.


Percento pacientov s astmatickým záchvatom (astmatický záchvat definovaný ako obdobie zhoršenia astmy, ktoré si vyžiadalo liečbu perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu ambulancie lekára, pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine s montelukastom a 25,6 v skupine s flutikazónom; miera pravdepodobnosti (95 % IS) bola 1,38 (1,04; 1,84).


Percento pacientov, ktorí použili systémové (hlavne perorálne) kortikosteroidy počas trvania štúdie, bolo 17,8 % v skupine s montelukastom a 10,5 % v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) bol 7,3% s 95% IS 2,9; 11,7.


V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie bronchokonstrikcie indukovanej námahou(exercise-induced bronchoconstriction, EIB) (maximálny pokles FEV122,33% pre montelukast vs. 32,40% pre placebo; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 44,22 min vs. 60,64 min). Tento účinok bol počas 12-týždňového trvania štúdie konzistentný. Zníženie EIB bolo preukázané aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV118,27% vs. 26,11%; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 17,76 min vs. 27,98 min). V oboch štúdiách bol tento účinok preukázaný na konci dávkovacieho intervalu s dávkovaním jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí dostávali súčasne inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy, liečba montelukastom významne zlepšila kontrolu astmy v porovnaní s placebom (zmena FEV18,55% vs. 1,74% v porovnaní s východiskovým stavom a zníženie celkového použitia β-agonistu -27,78% vs. 2,09% v porovnaní s východiskovým stavom).
 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10-mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná potrava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalené tablety podávali bez ohľadu na dobu príjmu potravy.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne za 2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardná potrava ju znižuje na 63 % .


Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku 2 až 5 rokov nalačno sa Cmaxdosiahne za 2 hodiny po podaní. Priemerná hodnota Cmaxje o 66% vyššia a priemerná hodnota Cminje nižšia než u dospelých dostávajúcich 10 mg tablety.


Distribúcia

Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8 - 11 litrov. Štúdie u potkanov s rádioaktívne značeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia

Montelukast sa extenzívne metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Štúdie in vitrona mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme montelukastu sa zúčastňujú cytochrómy P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších in vitrovýsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 a 2D6. Príspevok metabolitov k terapeutickému účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného montelukastu bolo 86 % rádioaktivity v priebehu 5 dní v stolici a menej ako 0,2 % v moči. Spolu s určením perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristiky u pacientov

Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov, ani u pacientov s renálnou insuficienciou alebo miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou. U pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou nie sú klinické údaje k dispozícii. Keďže montelukast a jeho metabolity sa eliminujú žlčou, u pacientov s poškodením obličiek sa nepredpokladá potreba úpravy dávky. U pacientov so závažným poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre > 9) nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike montelukastu.


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- až 60-násobok odporúčanej dávky pre dospelých) sa pozorovalo zníženie plazmatickej koncentrácie teofylínu. Tento účinok nebol pozorovaný pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne.5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali prechodné mierne biochemické zmeny ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov v sére. Príznakmi toxicity u zvierat bolo zvýšenévylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto príznaky sa vyskytli v dávkach, ktoré boli > 17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa nežiaduce účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (> 232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil plodnosť ani reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii prevyšujúcej klinickú systémovú expozíciu viac než 24-násobne. V štúdii samičej plodnosti u potkanov pri dávkach 200 mg/kg/deň (> 69‑násobok klinickej systémovej expozície) sa zaznamenal mierny pokles hmotnosti mláďat. V štúdiách na králikoch sa v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii > 24-násobku klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke. U potkanov sa žiadne abnormality nepozorovali. Zistilo sa, že montelukast prestupuje placentovou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.

Po jednorazových perorálnych dávkach až do 5 000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov), čo bola maximálna testovaná dávka, sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka je ekvivalentná 25 000 násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelého človeka (vychádzajúc z hmotnosti dospelého pacienta 50 kg).


Zistilo sa, že montelukast v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne > 200 násobok vychádzajúc zo systémovej expozície) nie je u myší fototoxický s UVA, UVB alebo viditeľnými svetelnými spektrami.


Montelukast nebol ani mutagénny v in vitroa v in vivo testoch, ani tumorogénny u hlodavcov.


6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Manitol (E421)

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Nízko substituovaná hyprolóza

Čerešňová príchuť

Aspartám (E951)

Červený oxid železitý (E172)

Magnéziumstearát (E470b)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


ALU:ALU blistre


Veľkosti balenia:

Blistre obsahujú 7, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7 DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


8 REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0104/12-S


9 DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10 DÁTUM REVÍZIE TEXTU

10


Montaro 4 mg