+ ipil.sk

Montaro 5 mgPríbalový leták

6


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/00395-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Montaro 5 mg,

žuvacie tablety

Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov

montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Vášliek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Montaro 5 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Montaro 5 mg

3. Ako užívať Montaro 5 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montaro 5 mg

6. Ďalšie informácie


 1. Čo je Montaro 5 mg a na čo sa používa


Montelukast je takzvaný antagonista leukotriénového receptoru. Blokuje prirodzene vyskytujúce sa látky v pľúcach, ktoré sa nazývajú leukotriény a ktoré spôsobujú zúženie a opuch (zápal) dýchacích ciest v pľúcach Vášho dieťaťa a ktoré môžu vyvolať príznaky astmy.


Montelukast bol predpísaný Vášmu dieťaťu na liečbu astmy. Montelukast sa používa:

 • na liečbu pacientov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní svojou súčasnou liečbou astmy a potrebujú dodatočnú liečbu.

 • ako alternatívna liečba k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku od 6 do 14 rokov, ktorí na astmu v poslednom období neužívali perorálne (ústami užívané) kortikosteroidy a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy.

 • na predchádzanie príznakov astmy vyvolaných námahou.


Váš lekár určí, ako sa má Montelukast 4 mg užívať v závislosti od príznakov a závažnosti astmy u Vášho dieťaťa.


Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie.


Astma zahŕňa:

 • sťažené dýchanie v dôsledku zúžených dýchacích ciest. Toto zúženie dýchacích ciest sa

zhoršuje a zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


Medzi príznaky astmy patrí: kašeľ, sipot a pocit tiažena hrudníku.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE Montaro 5 mg


Svojmu lekárovi povedzte o akýchkoľvek zdravotných problémoch alebo alergiách, ktoré máte Vy alebo Vaše dieťa v súčasnosti alebo ste v minulosti mali.


Neužívajte montelukast

 • keď je Vaše dieťa alergické (precitlivené) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tabliet Montaro 5 mg.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní montelukastu

Overte si, či sa niektoré z nižšie uvedených upozornení nevzťahuje na Vaše dieťa alebo sa na Vaše dieťa nevzťahovalo v minulosti.


Povedzte, prosím, svojmu lekárovi:

 • ak Vaše dieťa už na astmu užíva inú liečbu. Montelukast nesmie nahradiť iné lieky predpísané Vaším lekárom.

 • ak sa astma alebo dýchanie Vášho dieťaťa zhoršuje, alebo ak Vaše dieťa potrebuje použiť svoj inhalátor s beta-agonistom (známy aj ako bronchodilatátor alebo úľavový inhalátor) častejšie ako zvyčajne.

Montelukast nebude pomáhať v prípade náhleho záchvatu dýchavičnostia nikdy sa nesmie na tento účel použiť. Ak sa vyskytne záchvat, majú sa presne dodržiavať pokyny dané lekárom. Je veľmi dôležité mať liek potrebný na takýto záchvat (napr. krátkodobo účinkujúci inhalačný beta-agonista, tiež nazývaný bronchodilatátor alebo úľavový inhalátor) vždy ľahko dostupný.

- ak sa u Vášho dieťaťa prejaví kombinácia ktorýchkoľvek z nasledujúcich príznakov: ochorenie podobné chrípke, zvýšená dýchavičnosť, nezvyčajné pocity pichania (mravčenia) alebo znecitlivenie končatín a/alebo vyrážka.Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, najmä ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú.U malého počtu pacientov užívajúcich lieky na astmu vrátane montelukastu sa pozoroval zriedkavý stav (Churgov-Straussovej syndróm), ktorý tieto príznaky spôsobuje.

 • Vaše dieťa nesmie užívať kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) ani lieky s protizápalovým účinkom (známe tiež ako nesteroidové protizápalové lieky alebo NSA), ak zhoršujú jeho astmu.


Použitie u detí

Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov sú dostupné žuvacie tablety Montaro 4 mg..

Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov sú dostupné žuvacie tablety Montaro 5 mg.


Užívanie iných liekov

Montelukast môže ovplyvňovať iné lieky. Naopak tieto lieky môžu ovplyvniť správny účinok montelukastu.


Účinok montelukastu sa môže oslabiť, ak sa užíva súčasne s:

 • určitými liekmi používanými na liečbu epilepsie (fenytoín a fenobarbital).

 • liečivom používaným na liečbu tuberkulózy a na liečbu niektorých iných infekcií (rifampicín).


Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo niektoré z vyššie uvedených liečiv alebo iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie montelukastu s jedlom a nápojmi

Montelukast sa nesmie podávať spolu s jedlom; má sa podávať minimálne 1 hodinu pred alebo dve hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie


Používanie v tehotenstve

Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred začiatkom užívania lieku Montaro poradiť so svojím lekárom. Váš lekár posúdi, či Montaro môžete užívať.


Používanie počas dojčení

Nie je známe, či Montaro prechádza do materského mlieka ľudí. Ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť, pred užitím lieku Montaro sa poraďte so svojím lekárom.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Táto časť sa na Montaro 5 mg nevzťahuje, keďže je určený na použitie u detí vo veku od 6 do 14 rokov; nasledujúce informácie sa však vzťahujú na liečivo montelukast.


Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak odpovede na liečbu sa u jedincov môžu líšiť. Montelukast môže (v zriedkavých prípadoch) spôsobiť závrat alebo ospalosť.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Montaro 5 mg

Montaro 5 mg obsahujeaspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu (zodpovedá 0,842 mg fenylalanínu v 5 mg tablete).

Ak má Vaše dieťa dedičnú poruchu, pri ktorej telo nedokáže správne rozkladať aminokyselinu fenylalanín (fenylketonúria), pred užitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom. Fenylalanín obsiahnutý v tabletách môže byť pre Vaše dieťa s fenylketonúriou škodlivý.


 1. AKO UŽÍVAŤ Montaro 5 mg


Vždy užívajte montelukast presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Montelukast tablety

 • sa majú užívať ústami.

 • sa majú užívať, aj ak Vaše dieťa nemá žiadne príznaky astmy alebo počas obdobia zhoršujúcej sa astmy.

 • sa nesmú užívať ihneď po jedle; tablety sa majú užívať minimálne jednu hodinu pred alebo dve hodiny po jedle.


Dávkovanie

Zvyčajná dávka pre deti vo veku od 6 do 14 rokov je jedna žuvacia tableta denne, ktorá sa má užiť večer.


Iným vekovým skupinám lekár predpíše inú silu tabliet.


Ak Vaše dieťa užíva Montaro 5 mg, uistite sa, že neužíva žiadne iné lieky, ktorý obsahujú rovnaké liečivo, montelukast.

Ak má Vaše dieťa problémy s obličkami alebo má Vaše dieťa mierne až stredne závažné problémy s pečeňou, nie je potrebná úprava dávkovania. Ak má Vaše dieťa závažné problémy s pečeňou, je na Vašom lekárovi, aby sa rozhodol, či môže Vaše dieťa užívať montelukast.


Ak užijete viac montelukastu, ako máte

Ak Vaše dieťa užilo viac montelukastu, ako malo, ihneď informujte Vášho lekára alebo lekárnika.

Ak Vaše dieťa užilo príliš veľa montelukastu, môžu sa u neho objaviť príznaky ako bolesť brucha, somnolencia (spavosť), smäd, bolesti hlavy, vracanie a psychomotorická hyperaktivita (vrátane podráždenosti, nepokoja, nervozity vrátane agresívneho správania a triašky).


Ak zabudnete užiť montelukast

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.Vynechanú dávku neužívajte a nasledujúcu tabletu užite vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať montelukast

Montelukast neprestávajte užívať, aj napriek neprítomnosti príznakov, pokiaľ Vám to lekár nepovie. Montelukast dokáže liečiť astmu Vášho dieťaťa len vtedy, ak sa užíva nepretržite. Váš lekár Vám poradí ako dlho máte pokračovať v užívaní montelukastu, aby sa dopomohlo udržiavať astmu Vášho dieťaťa pod kontrolou.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Montaro 5 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Svojmu lekárovi musíte okamžite povedať, ak sa u Vášho dieťaťa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov:

U astmatických pacientov liečených montelukastom boli vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásené kombinácie príznakov ako ochorenie podobné chrípke, zvýšená dýchavičnosť, nezvyčajné pocity pichania (mravčenia) alebo necitlivosť končatín a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm) (pozri časť 2 „Buďte zvlášť opatrný“).


V klinických štúdiách boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky


Časté(u viac ako 1 zo 100, alebo u menej ako u 1 z 10 liečených pacientov)

 • bolesti hlavy (štúdie s 5 mg tabletami)

 • bolesti brucha a smäd (štúdie s 10 mg tabletami)


Tieto vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa častejšie u pacientov liečených montelukastom ako placebom (tableta, ktorá neobsahuje liečivo).


Navyše po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky

Infekcia horných dýchacích ciest • náchylnosť k zvýšenej krvácavosti • alergické reakcie zahŕňajúce vyrážku, opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla (angioedém), ťažkosti s dýchaním (anafylaxia) alebo prehĺtaním • halucinácie • nezvyčajné sny vrátane nočných môr • neschopnosť spať • námesačnosť • podráždenosť • nervozitu vrátane agresívneho a nepriateľského správania • nepokoj • tras • úzkosť • pocit smútku (depresia) • samovražedné myšlienky a pokus o samovraždu (vo veľmi zriedkavých prípadoch) • závrat • ospalosť • nezvyčajné pocity pichania (mravčenia) (parestézia) • znecitlivenie (hypoestézia) • záchvaty • búšenie srdca • krvácanie z nosa • hnačka • sucho v ústach • poruchy zažívania (dyspepsia) • nutkanie na vracanie • vracanie • zápal pečene • modriny (podliatiny) • svrbenie • žihľavka • citlivé červené hrčky pod kožou (nodózny erytém) • bolesti kĺbov (artralgia) • bolesti svalov (myalgia) • svalové kŕče • slabosť a únava • celkový pocit zlého zdravotného stavu • opuchy spôsobené zadržiavaním tekutín (edém) • horúčka


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Montaro 5 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Montaro 5 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Montaro 5 mgobsahuje

 • Liečivo je montelukast.

Každá žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 5 mg montelukastu.

 • Ďalšie zložky sú manitol (E421), mikrokryštalická celulóza, nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza, červený oxid železitý (E172) sodná soľ kroskarmelózy, čerešňová príchuť, aspartám (E951) a magnéziumstearát (E572).


Ako vyzerá Montaro 5 mga obsah balenia

Montaro 5 mg sú ružové okrúhle tablety. Na tabletách je vyrazené označenie „M9UT“ a „5“ na jednej strane.

Tablety sú k dispozícii v blistroch obsahujúcich 7, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Výrobca(ovia):

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španielsko


Sanico N.V.

Industriezone 4

Veedijk 59

B-2300 Turnhout

Belgicko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko Montelukast Synthon 5 mg, kauwtabletten

Bulharsko Montelulast Synthon 5 mg, Таблетка за дъвчене

česká republika Montelukast Synthon 5 mg Žvýkací tableta

Estónsko Montelukast Synthon 5 mg

grécko Montelukast Synthon 5 mg, Μασώμενο δισκίο

Lotyšsko Montelukast Synthon 5 mg košļājamās tabletes

Litva Montelukast Synthon 5 mg kramtomosios tabletės

Rumunsko Montelukast Synthon 5 mg comprimate masticabile

slovenská republika Montaro 5 mg

Slovinsko Montelukast Synthon 5 mg žvečljive tablete


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v03/2012.

6Montaro 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/00395-REG


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1 NÁZOV LIEKU


Montaro 5 mg,

žuvacie tablety


2 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 5 mg montelukastu.


Pomocná látka: 1,5 mg aspartámu (E951) v jednej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3 LIEKOVÁ FORMA


Žuvacia tableta


5 mg žuvacie tablety sú ružové okrúhle bikonvexné tablety. Na tabletách je vyrazené označenie „M9UT“ a „5“ na jednej strane.


4 KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


5 mg žuvacie tablety sú indikované na liečbu astmy ako doplnková terapia u pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistentnou astmou, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmia u ktorých krátkodobo pôsobiace β-agonisty „podľa potreby“ nezabezpečujú dostatočnúklinickú kontrolu astmy.


5 mg žuvacie tablety môžu byť alternatívnou liečebnou možnosťou k nízko-dávkovým inhalačným kortikosteroidom u pacientov s miernou perzistentnou astmou, ktorí nemajú v anamnéze závažné astmatické záchvaty, ktoré si vyžadovali použitie perorálnych kortikosteroidova u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (Pozri časť 4.2).


5 mg žuvacie tablety sú tiež indikované na predchádzanie astme, pri ktorej, je prevládajúcou zložkou je bronchokonstrikcia spôsobená námahou.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne použitie.


Dávkovanie u detí a mladistvých vo veku od 6 do 14 rokov je jedna 5 mg žuvacia tableta denne užívaná vo večerných hodinách. Ak sa užíva pri jedle, montelukast sa má užiť1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. V tejto vekovej skupine nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Všeobecné odporúčania


Terapeutický účinok montelukastu na parametre kontroly astmy sa prejaví v priebehu jedného dňa. Pacienti majú byť poučení, aby pokračovali v užívaní montelukastu, hoci je ich astma pod kontrolou, ako aj počas obdobia zhoršenia astmy.


Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s renálnou insuficienciou alebo s miernym až stredným poškodením pečene. Údaje o pacientoch s ťažkým poškodením pečene nie sú k dispozícii. Dávkovanie je rovnaké pre mužov a ženy.


Montelukast ako alternatívna možnosť liečby k nízko-dávkovým inhalačným kortikosteroidom pri miernej perzistentnej astme

Montelukast v monoterapii sa neodporúča u pacientov s miernou perzistentnou astmou. Použitie montelukastu ako alternatívnej možnosti liečby k nízko-dávkovým inhalačným kortikosteroidom u detí s miernou perzistentnou astmou je možné zvážiť iba u pacientov, ktorí v poslednej dobe nemali závažný astmatický záchvat vyžadujúci perorálne užitie kortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (Pozri časť 4.1). Mierna perzistentná astma sa definuje ako prítomnosť astmatických príznakov viac ako raz za týždeň, ale menej ako raz denne, nočných príznakov viac ako dvakrát za mesiac, ale menej ako raz za týždeň, s normálnou funkciou pľúc medzi epizódami. Ak sa pri ďalšom vyšetrení nedosiahne uspokojivá kontrola astmy (zvyčajne počas jedného mesiaca), má sa prehodnotiť potreba prídavnej alebo inej protizápalovej terapie podľa krokového postupu pre liečbu astmy. U pacientov sa má kontrola astmy vyhodnocovať v pravidelných intervaloch.


Terapia montelukastom vo vzťahu k inej liečbe astmy

Ak sa liečba montelukastom používa ako prídavná liečba k inhalačným kortikosteroidom, nemá sa montelukast náhle použiť ako náhrada inhalačných kortikosteroidov (Pozri časť 4.4).


4 mg žuvacie tablety sú dostupné pre deti vo veku od 2 do 5 rokov.

10 mg filmom obalené tablety sú dostupné pre dospelých a mladistvých pacientov vo veku 15 a starších.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientom treba poradiť, aby perorálny montelukast nikdy neužili na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel mali pri sebe dostupný svoj zvyčajný vhodný záchranný liek. Ak sa vyskytne akútny záchvat, má sa použiť krátkodobo pôsobiaciinhalačný β-agonista. Ak pacienti potrebujúviac inhalácií krátkodobo pôsobiaceho β-agonistuako zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


K dispozícii nie sú žiadne údaje, ktoré by preukázali, že dávky perorálnych kortikosteroidov je možné znížiť pri súčasnom podávaní montelukastu.


V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami vrátane montelukastu vyskytnúť systematická eozinofília, ktorá sa niekedy prejavuje klinickými znakmi vaskulitídy, zhodujúcimi sa s Churgovým-Straussovej syndrómom – stavom, ktorý sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov. Tieto prípady sa zvyčajne, nie však vždy, spájali so znížením dávkovania alebo vysadením liečby perorálnymi kortikosteroidmi. Možnosť, že by sa výskyt Churgovho-Straussovej syndrómu mohol spájať s antagonistami receptorov leukotriénu, sa nedá ani vylúčiť ani potvrdiť. Lekári musia byť ostražití v prípade, že sa u ich pacientov objaví eozinofília, vaskulitická vyrážka, zhoršenie pľúcnych príznakov, srdcové komplikácie a/alebo neuropatia. Pacientov, u ktorých sa prejavia tieto príznaky, je potrebné znovu vyšetriť av a prehodnotiť ich liečebný režim.


5 mg žuvacie tablety obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. U pacientov s fenylketonúriou sa má vziať do úvahy, že každá 5 mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín v množstve zodpovedajúcom 0,842 mg fenylalanínu v jednej dávke.


4.5 Liekové a iné interakcie

Montelukast sa môže podávať spolu s inými liekmi, ktoré sa štandardne používajú v profylaxii a pri dlhodobej liečbe astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky dôležité účinky na farmakokinetiku týchto liečiv: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa znížila asi o 40 % u ľudí, ktorým sa súčasne podával fenobarbital. Keďže sa montelukast metabolizuje prostredníctvomCYP 3A4, je potrebné venovať pozornosť najmä u detí, ak sa montelukast podáva súčasne s induktormi CYP 3A4 ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


In vitroštúdie preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a rosiglitazón (pokusný substrát predstavujúci liečivá primárne metabolizované CYP 2C8) však ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že montelukast bude významne meniť metabolizmus liečiv, ktoré sú metabolizované týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Použitie počas gravidity


Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz o gravidných ženách nepoukazujú na kauzálnu súvislosť medzi montelukastom a malformáciami (t.j. defektmi končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené počas celosvetového používania lieku po jeho uvedení na trh.


Montelukast sa môže užívať počas gravidity, iba ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Použitie počas laktácie


Štúdie na potkanoch preukázali, že sa montelukast vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka u ľudí.


Dojčiace matky môžu užívať montelukast, iba ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci uvádzali ospalosť alebo závrat.


 1. Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v nasledovných klinických štúdiách:


10 mg filmom obalené tablety u približne 4000 dospelých pacientov vo veku 15 a starších

5 mg žuvacie tablety u približne 1750 pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov bola použitá nasledujúca terminológia: Veľmi časté (1/10), Časté (1/100 až <1/10), Menej časté (1/1 000 až <1/100), Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), <Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Nasledujúce nežiaduce reakcie spojené s užívaním liečiva boli hlásené v klinických štúdiách ako časté (>1/100, <1/10) u pacientov liečených montelukastom a s výskytom väčším ako u pacientov liečených placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí pacienti

vo veku 15 rokov a starší (dve 12-

týždňové štúdie;

n=795)

Pediatrickí

pacienti vo veku 6 až 14

rokov (jedna 8-

týždňová štúdia; n=201) (dve 56- týždňové štúdie; n=615)

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

bolesti hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť bruchaPri predĺženej liečbe v klinických štúdiách s obmedzených počtom pacientov po dobu až do 2 rokov u dospelých a až do 12 mesiacov u pediatrických pacientov v veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Po uvedení na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:


Infekcie a nákazy

infekcia horných dýchacích ciest


Poruchy krvi a lymfatického systému

náchylnosť k zvýšenej krvácavosti


Poruchy imunitného systému

hypersenzitívne reakcie vrátane anafylaxie, hepatálna eozinofilná infiltrácia


Psychické poruchy

abnormálne sny snov vrátane nočných môr, halucinácie, insomnia, somnambulizmus, podráždenosť, úzkosť, nepokoj, agitovanosť vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, tremor, depresia, vo veľmi zriedkavých prípadoch suicidálne myšlienky a správanie (samovražda)

Poruchy nervového systému

závraty, ospalosť, parestézia/hypoestézia, záchvaty


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nauzea, vracanie


Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST), hepatitída vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

angioedém, modriny, žihľavka, pruritus, vyrážky, nodózny erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia/únava, malátnosť, edém, pyrexia


U astmatických pacientov boli počas liečby montelukastom hlásené veľmi zriedkavo prípady Churgovho-Straussovej syndrómu (CSS) (pozri časť 4.4).


 1. Predávkovanie


Príznaky

Počas používania lieku po jeho uvedení na trh a v klinických štúdiách boli zaznamenané akútne predávkovania montelukastom. Tieto zahŕňajú hlásenia u dospelých a detí s dávkou až do 1000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne zistenia boli zhodné s bezpečnostným profilom u dospelých a detských a dospievajúcich pacientov. U väčšiny hlásení predávkovania neboli žiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli zhodné s bezpečnostným profilom montelukastu a zahŕňali abdominálnu bolesť, somnolenciu, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Liečba

O liečbe predávkovania montelukastom nie sú k dispozícii žiadne konkrétne informácie. V dlhodobých štúdiách s astmousa montelukast podával v dávkach až do 200 mg/deň dospelým pacientom po dobu 22 týždňov a krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň približne jeden týždeň bez klinicky závažných nežiaducich účinkov.


Nie je známe, či sa dá montelukast odstrániť peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Ostatné systémové lieky na obštrukčné choroby dýchacích ciest, antagonista leukotriénového receptora.


ATC kód: RO3D CO3


Cysteinylleukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinylleukotriénové (CysLT) receptory, ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a spôsobujú účinky na dýchacie cesty zahŕňajúcebronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, cievnu permeabilitua mobilizáciu eozinofilov.


Montelukast je perorálne účinná llátka, ktorá sa viaže s vysokou afinitou a selektivitou na CysLT1receptor. V klinických štúdiách montelukast inhibuje bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4pri dávkach už od 5 mg. Bola pozorovaná bronchodilatácia v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibovala včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie vyvolanej pôsobením antigénu. Montelukast v porovnaní s placebom znížil výskyt eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (meraných v spúte). U dospelých a pediatrických pacientov vo veku od 2 do 14 rokov montelukast v porovnaní s placebom znížil výskyt eozinofilov v periférnej krvi, zlepšila klinická kontrola astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi preukázal montelukast v dávke 10 mg jedenkrát dennev porovnaní s placebom významné zlepšenie v rannom FEV1(zmena 10,4% vs. 2,7% v porovnaní s východiskovým stavom), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (PEFR) (zmena 24,5 l/min vs. 3,3 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (zmena -26,1% vs. -4,6% v porovnaní s východiskovým stavom).

Pri porovnaní s placebom pacienti hlásili významné zlepšenie v hodnotení denných a nočných symptómov astmy.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri inhalačnom beklometazóne s montelukastom vs. beklometazón, pre FEV1: 5,43% vs. 1,04%; použitie β-agonistu: - 8,70% vs. 2,64%). Pri porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 µg 2-krát denne so spacerom(nadstavcom)) sa po montelukaste zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas celého trvania 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri montelukaste vs. beklometazón, pre FEV1: 7,49% vs. 13,3%; použitie β-agonistu: -28,28% vs. -43,89%). U vysokého percenta pacientov liečených montelukastom v porovnaní s beklometazónom sa však dosiahla podobná klinická odpoveď (napr. 50% pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1v priemere 11% alebo viac v porovnaní s východiskovým stavom, pričom pri liečbe montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď približne 42% pacientov).


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov podávanie montelukastu 5 mg jedenkrát denne významne zlepšilo respiračné funkcie v porovnaní s placebom (zmena FEV18,71% vs. 4,16% v porovnaní s východiskovým stavom; zmena dopoludňajšieho PEFR 27,9 l/min vs. 17,8 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a zníženie použitia β-agonistu „podľa potreby“ (zmena -11,7% vs. +8,2% v porovnaní s východiskovým stavom).


V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu s inhalačne podanýmflutikazónom na kontrolu astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov s miernou perzistentnou astmou, montelukast nebol menej účinný ako flutikazón vo zvyšovaní percenta dní bez záchrannej astmatickej terapie (rescue-free days, RFD), čo bol primárny cieľový ukazovateľ. Počas 12-mesačnej liečby sa priemerné percento RFD astmy zvýšilo zo 61,6 na 84,0 v skupine s montelukastom a z 60,9 na 86,7 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) vo zvýšení percenta RFD astmy bol štatisticky významný (-2,8 s 95% IS -4,7, -0,9), ale v rámci limitu, ktorý bol vopred definovaný ako klinicky nie menej účinný. Montelukast a flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:


FEV1sa zvýšil z 1,83 l na 2,09 l v skupine s montelukastom a z 1,85 l na 2,14 l v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) zvýšenia FEV1bol –0,02 l s 95 % IS –0,06; 0,02. Priemerný nárast oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1bol 0,6 % v liečebnej skupine s montelukastom a 2,7 % v liečebnej skupine s flutikazónom. Rozdiel LS (priemer najmenších štvorcov) v zmene oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1bol signifikantný: -2,2% s 95% IS -3,6, -0,7.


Percento dní s použitím β-agonistu kleslo z 38,0 na 15,4 v skupine s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) v percente dní s použitím β-agonistu bol signifikantný: 2,7 s 95% IS 0,9, 4,5.


Percento pacientov s astmatickým záchvatom (astmatický záchvat definovaný ako obdobie zhoršenia astmy, ktoré si vyžiadalo liečbu perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu ambulancie lekára, pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine s montelukastom a 25,6 v skupine s flutikazónom; miera pravdepodobnosti (95 % IS) je signifikantná:1,38 (1,04; 1,84).


Percento pacientov, ktorí použili systémové (hlavne perorálne) kortikosteroidy počas trvania štúdie: bolo 17,8 % v skupine s montelukastom a 10,5 % v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) bol 7,3% s 95% IS 2,9; 11,7.


V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie námahovej bronchokonstrikcie (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) (maximálny pokles FEV122,33% pre montelukast vs. 32,40% pre placebo; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 44,22 min vs. 60,64 min). Tento účinok pretrvával počas celej 12-týždňovej štúdie. Zníženie EIB bolo preukázané aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov (maximálny pokles FEV118,27% vs. 26,11%; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 17,76 min vs. 27,98 min). V oboch štúdiách bol tento účinok preukázaný na konci dávkovacieho intervalu s dávkovaním jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí dostávali súčasne inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy, liečba montelukastom významne zlepšila kontrolu astmy v porovnaní s placebom (zmena FEV18,55% vs. -1,74% v porovnaní s východiskovým stavom a zníženie celkového použitia β-agonistu -27,78% vs. 2,09% v porovnaní s východiskovým stavom).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná potrava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalené tablety podávali bez ohľadu na dobu príjmu potravy.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne za 2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardná potrava ju znižuje na 63 % .


Po podaní 4 mg žuvacej tablety nalačno pediatrickým pacientom vo veku 2 až 5 rokov sa Cmaxdosiahne za 2 hodiny. Priemerná hodnota Cmaxje o 66% vyššia a priemerná hodnota Cminje nižšia než u dospelých dostávajúcich 10 mg tablety.


Distribúcia

Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8 - 11 litrov. Štúdie u potkanov s rádioaktívne značeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia

Montelukast sa extenzívne metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Štúdie in vitrona mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme montelukastu sa zúčastňujú cytochrómy P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších in vitrovýsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 a 2D6. Príspevok metabolitov k terapeutickému účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného montelukastu bolo 86 % rádioaktivity v priebehu 5 dní v stolici a menej ako 0,2 % v moči. Spolu s určením perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristiky u pacientov

U starších pacientov alebo pri miernej až strednej závažnej hepatálnej insuficiencii nie je potrebná úprava dávkovania.Neuskutočnili sa štúdie u pacientov s poškodením funkcie obličiekKeďže montelukast a jeho metabolity sa eliminujú žlčou, u pacientov s poškodením obličiek sa nepredpokladá potreba úpravy dávky. U pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre > 9) nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike montelukastu.


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- až 60-násobok odporúčanej dávky pre dospelých) sa pozorovalo zníženie plazmatickej koncentrácie teofilínu. Tento účinok nebol pozorovaný pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali prechodné prechodná malé biochemické zmeny ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov v sére. Príznakmi toxicity u zvierat bolo zvýšené vylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto príznaky sa objavili pri dávkovaní, ktoré predstavovalo> 17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa nežiaduce účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (> 232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil plodnosť ani reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii prevyšujúcej klinickú systémovú expozíciu viac než 24-násobne. V štúdii samičej plodnosti u potkanov pri dávkach 200 mg/kg/deň (> 69‑násobok klinickej systémovej expozície) sa zaznamenal mierny pokles hmotnosti mláďat. V štúdiách na králikoch sa v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii > 24-násobku klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke. U potkanov sa žiadne abnormality nepozorovali. Zistilo sa, že montelukast prestupuje placentovou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Pri testovaní maximálnej dávky po jednorazovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu v dávkach až do 5 000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov), sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka je ekvivalentná 25 000 násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelého človeka (vychádzajúcej z dávky u dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg).


Zistilo sa, že montelukast v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne > 200 násobok odvodený od systémovej expozície) nie je u myší fototoxický s UVA, UVB alebo viditeľnými svetelnými spektrami.


Montelukast nebol ani mutagénny v in vitroa v in vivo testoch, ani tumorogénny u hlodavcov.


6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Manitol (E421)

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Nízko substituovaná hyprolóza

Čerešňová príchuť

Aspartám (E951)

Červený oxid železitý (E172)

Magnéziumstearát (E470b)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al:Al blistre

Veľkosti balenia:

Blistre obsahujú 7, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7 DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


8 REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14/0105/12-S


9 DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10 DÁTUM REVÍZIE TEXTU

9


Montaro 5 mg