+ ipil.sk

Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/06227-REG


Písomná informácia pre používateľa


Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety


montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Montelukast Cipla a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Montelukast Cipla

3. Ako užívať Montelukast Cipla

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montelukast Cipla

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Montelukast Cipla a na čo sa používa


Montelukast Cipla obsahuje liečivo sodnú soľ montelukastu.Montelukast je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach a vyvolávajú tiež príznaky alergie. Zablokovaním leukotriénov Montelukast Cipla zmierňuje príznaky astmy, pomáha kontrolovať astmu a zmierňuje príznaky sezónnej alergie (tiež známej ako senná nádcha alebo sezónna alergická rinitída).


Váš lekár Vám predpísal Montelukast Cipla na liečbu astmy, na predchádzanie príznakom astmy počas dňa a noci.


 • Montelukast Cipla sa používa na liečbu pacientov, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní ich súčasnou liečbou a je u nich potrebná doplnková liečba.

 • Montelukast Cipla pomáha predchádzať zúženiu dýchacích ciest, ktoré je vyvolané námahou.

 • U tých pacientov s astmou, u ktorých sa Montelukast Cipla užíva na astmu, môže Montelukast Cipla tiež poskytnúť úľavu od príznakov sezónnej alergickej nádchy.


Na základe príznakov a závažnosti vašej astmy váš lekár určí, ako sa má Montelukast Cipla užívať.


Čo je astma?

Astma je dlhodobým ochorením.


Astma zahŕňa:

 • ťažkosti s dýchaním z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje a zlepšuje v závislosti od rôznych podmienok.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho vecí, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

 • opuch (zápal) sliznice dýchacích ciest.


K príznakom astmy patria: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


Čo sú sezónne alergie?

Sezónne alergie (tiež známe ako senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha) sú alergické reakcie často vyvolané poletujúcim peľom zo stromov, tráv a burín. K typickým príznakom sezónnych alergií patria: upchatý, tečúci, svrbiaci nos; kýchanie; slziace, opuchnuté, červené, svrbiace oči.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Montelukast Cipla


Neužívajte Montelukast Cipla

 • ak ste alergický na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Montelukast Cipla, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak sa vaša astma alebo dýchanie zhorší, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

 • Montelukast Cipla užívaný ústami nie je určený na liečbu náhle vzniknutých astmatických záchvatov. Ak sa objaví záchvat, riaďte sa pokynmi, ktoré vám dal váš lekár. Záchranný inhalačný liek na astmatický záchvat noste vždy so sebou.

 • je dôležité, aby ste vy alebo vaše dieťa užívali všetky lieky na astmu, ktoré predpísal váš lekár.

 • Montelukast Cipla sa nesmie užívať ako náhrada za ostatné lieky na liečbu astmy, ktoré vám predpísal váš lekár.

 • každý pacient užívajúci lieky na astmu si má byť vedomý toho, že ak sa objaví kombinácia príznakov, ako je napr. ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie rúk alebo nôh, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, musí sa poradiť so svojím lekárom.

 • nesmiete užívať kyselinu acetylsalicylovú alebo protizápalové lieky (tiež známe ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSAID), ak zhoršujú vašu astmu.


Deti

Montelukast Cipla sa nemá používať u detí mladších ako 15 rokov.


Iné lieky a Montelukast Cipla

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Montelukastu Cipla alebo Montelukast Cipla môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Ak užívate ktorékoľvek z nasledujúcich liečiv, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Montelukast Cipla:

 • fenobarbital (používa sa na liečbu epilepsie),

 • fenytoín (používa sa na liečbu epilepsie),

 • rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy a niektorých ďalších infekcií),

 • gemfibrozil (používa sa na liečbu vysokých plazmatických hladín tukov).


Montelukast Cipla a jedlo a nápoje

Montelukast Cipla sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Užívanie v tehotenstve

Váš lekár posúdi, či môžete užívať Montelukast Cipla v tehotenstve.


Užívanie počas dojčenia

Nie je známe, či sa Montelukast Cipla vylučuje do ľudského materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, musíte sa pred užitím Montelukastu Cipla poradiť so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že Montelukast Cipla ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Jednotlivé odpovede na liečbu sa môžu líšiť. Určité vedľajšie účinky (ako je napr. závrat a ospanlivosť), ktoré sa hlásili pri užívaní Montelukastu Cipla veľmi zriedkavo, môžu u niektorých pacientov ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Montelukast Cipla obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Montelukast Cipla


 • Užívajte len jednu tabletu Montelukastu Cipla jedenkrát denne, ako vám to predpísal váš lekár.

 • Liek sa má užívať aj v prípade, ak sa u vás nevyskytujú žiadne príznaky alebo máte náhle vzniknutý astmatický záchvat.

 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Liek sa má užívať ústami.


Dospelí a deti staršie ako 15 rokov:

Jedna 10 mg tableta, ktorá sa má užívať denne večer. Montelukast Cipla sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užívate Montelukast Cipla, ubezpečte sa, že neužívate žiadne iné lieky, ktoré obsahujú rovnaké liečivo – montelukast.


Ak užijete viac Montelukastu Cipla, ako máte

Okamžite sa poraďte so svojím lekárom.


Vo väčšine hlásených prípadov predávkovania sa neobjavili žiadne vedľajšie účinky. Najčastejšie sa objavujúce príznaky hlásené pri predávkovaní u dospelých a detí zahŕňali bolesť brucha, ospanlivosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivitu.


Ak zabudnete užiť Montelukast Cipla

Pokúste sa užívať Montelukast Cipla podľa predpisu. Ak však vynecháte dávku, jednoducho pokračujte vo zvyčajnom režime s jednou tabletou jedenkrát denne.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestane užívať Montelukast Cipla

Montelukast Cipla môže liečiť vašu astmu len vtedy, ak bude pokračovať v jeho užívaní.


Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Montelukastu Cipla dovtedy, kým vám ho váš lekár predpisuje. Pomôže to udržať vašu astmu pod kontrolou.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V klinických štúdiách s montelukastom boli najčastejšie hlásené nasledovné vedľajšie účinky (objavili sa u minimálne 1 zo 100 pacientov a u menej ako u 1 z 10 liečených pacientov), ktoré pravdepodobne súviseli s montelukastom:

 • bolesť brucha,

 • bolesť hlavy.


Tieto vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne a častejšie sa objavovali u pacientov liečených sodnou soľou montelukastu ako u pacientov liečených placebom (tableta, ktorá neobsahuje žiadne liečivo).


Po uvedení lieku na trh boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté:môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:

 • infekcia horných dýchacích ciest.


Časté:môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (ALT, AST),

 • hnačka, nevoľnosť, vracanie,

 • vyrážka,

 • horúčka.


Menej časté:môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

 • alergické reakcie vrátane opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním,

 • zmeny súvisiace so správaním alebo náladou [abnormálne sny vrátane nočných môr, poruchy spánku, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, chorobný nepokoj vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresia, hyperaktivita zahŕňajúca podráždenosť, nepokoj a tras],

 • závrat, ospanlivosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvat,

 • krvácanie z nosa,

 • sucho v ústach, porucha trávenia,

 • podliatina, svrbenie, žihľavka,

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče,

 • slabosť/únava, pocit choroby, opuch.


Zriedkavé:môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:

 • zvýšený sklon ku krvácaniu,

 • porucha pozornosti, porucha pamäti,

 • búšenie srdca,

 • závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre alebo hrdla (angioedém).


Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:

 • halucinácie, dezorientácia, samovražedné myšlienky a činy,

 • hepatitída (zápal pečene),

 • citlivé červené hrčky pod kožou, najčastejšie na predkolení (nodózny erytém), závažné kožné reakcie (multiformný erytém), ktoré sa môžu objaviť bez varovania,

 • prienik eozinofilov do pečene (poškodenie pečene).


U pacientov s astmou liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je napr. ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u vás objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte to okamžite povedať svojmu lekárovi.


Na ďalšie informácie týkajúce sa vedľajších účinkov sa opýtajte svojho lekára alebo lekárnika. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárnikovi alebo lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Montelukast Cipla


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri/škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje Montelukast Cipla

 • Liečivo je montelukast. Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg montelukastu (vo forme sodnej soli).

 • Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (Avicel PH 102) (E -460), sodná soľ kroskarmelózy (E-463), hydroxypropylcelulóza (Klucel LF) (E-463), magnéziumstearát, filmotvorná sústava Opadry žltá 04F – 82591.


Zložky filmotvornej sústavy Opadry žltá: HPMC 2910/hypromelóza 15 cP, oxid titaničitý (E171), makrogol/PEG 6000, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Montelukast Cipla a obsah balenia

Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety sú štvorcové, po obidvoch stranách vypuklé filmom obalené tablety béžovej farby, bez označenia na obidvoch stranách.


Dĺžka: 8,1 mm ± 0,2 mm.

Hrúbka: 8,1 mm ± 0,2 mm.


Balené v hladkom laminátovom trojvrstvovom Alu – Alu fóliovom blistrovom (zložený z nylonu/hliníka/PVC a Alu blistrovej fólie) obale:


blistre v baleniach po 20, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 tabliet.

blistre (jednotlivé dávky) v baleniach po 50 a 56 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Cipla Europe NV,

Uitbreidingstraat 80,

2600 Antwerp,

Belgicko


Výrobca

S & D Pharma CZ, spol. s r.o.,

Theodor 28,

273 08 Pchery (Pharmos a.s. facility),

Česká republika


Cipla (EU) Limited

4th Floor, 1 Kingdom Street, London, W2 6BY,

Spojené kráľovstvo


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Spojené kráľovstvo Montelukast 10 mg Film-coated Tablets

Malta Montelukast 10 mg Film-coated Tablets

Írsko Montelukast10 mg Film-coated Tablets

Cyprus Montelukast Cipla 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Česká republika Montelukast Cipla 10 mg potahované tablety

Slovenská republika Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety

Maďarsko Montelukast Cipla 10 mg filmtabletta

Bulharsko Монтелукаст Cipla 10 мг филмирани таблетки

Rumunsko Montelukast Cipla 10 mg comprimate filmate

Slovinsko Montelukast Cipla 10 mg filmsko obložene tablete

Chorvátsko Montelukast Cipla 10 mg filmom obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2015.

Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/06227-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 10 mg montelukastu.Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 89 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Štvorcové, bikonvexné filmom obalené tablety béžovej farby bez označenia na obidvoch stranách.

Dĺžka: 8,1 mm ± 0,2 mm.

Hrúbka: 8,1 mm ± 0,2 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety sa používa na liečbu astmy ako doplnková liečba u tých pacientov s miernou až stredne závažnou formou perzistujúcej astmy, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých krátkodobo účinkujúce β-agonisty „podľa potreby“ nezabezpečujú dostatočnú klinickú kontrolu astmy. U pacientov s astmou, u ktorých sa Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety používa na liečbu astmy, môže Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety tiež poskytovať symptomatickú úľavu od sezónnej alergickej rinitídy.


Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety sa tiež používa na predchádzanie astme u pacientov, u ktorých je prevládajúcou zložkou bronchokonstrikcia vyvolaná námahou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie u dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších s astmou alebo s astmou a súčasnou sezónnou alergickou rinitídou je jedna 10 mg tableta denne, ktorá sa má užívať večer.


Pediatrická populácia


Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety sa nemá používať u detí mladších ako 15 rokov.


Všeobecné odporúčania


Terapeutický účinok Montelukastu Cipla 10 mg filmom obalené tablety na parametre kontroly astmy sa objaví v priebehu jedného dňa. Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Pacienti majú byť poučení, aby pokračovali v užívaní Montelukastu Cipla 10 mg filmom obalené tablety hoci je ich astma pod kontrolou, ako aj počas obdobia zhoršenia astmy. Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety sa nemá používať súbežne s inými liekmi obsahujúcimi rovnaké liečivo – montelukast. U starších osôb alebo u pacientov s renálnou insuficienciou alebo s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Neexistujú žiadne údaje o pacientoch so závažnou poruchou funkcie pečene. Dávkovanie je rovnaké pre pacientov mužského aj ženského pohlavia.


Liečba Montelukastom Cipla 10 mg filmom obalené tablety vo vzťahu k iným liečbam astmy


Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety sa môže pridať k existujúcemu liečebnému režimu pacienta.


Inhalačné kortikosteroidy: liečba Montelukastom Cipla 10 mg filmom obalené tablety sa môže použiť ako doplnková liečba u pacientov, ak iné lieky ako napr. inhalačné kortikosteroidy plus krátkodobo účinkujúce β-agonisty užívané „podľa potreby“ neposkytujú dostatočnú klinickú kontrolu. Montelukast nesmie náhle nahradiť inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti majú byť poučení, aby nikdy neužili perorálny montelukast na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel mali pri sebe dostupný svoj zvyčajný vhodný záchranný liek. Ak sa vyskytne akútny záchvat, má sa použiť krátkodobo účinkujúci inhalačný β-agonista. Ak pacienti potrebujú viac inhalácií krátkodobo účinkujúceho β-agonistu ako zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy. Neexistujú žiadne údaje, ktoré by preukázali, že dávku perorálnych kortikosteroidov je možné znížiť pri súbežnom podávaní montelukastu.


V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami vrátane montelukastu vyskytnúť systémová eozinofília, ktorá sa niekedy prejavuje klinickými znakmi vaskulitídy, zhodujúcimi sa s Churgovým-Straussovej syndrómom, zdravotným stavom, ktorý sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov. Tieto prípady sa zvyčajne, hoci nie vždy, spájali so znížením dávky alebo vysadením perorálnych kortikosteroidov. Možnosť, že by sa výskyt Churgovho-Straussovej syndrómu mohol spájať s antagonistami receptorov leukotriénu sa nedá vyvrátiť, ani potvrdiť. Lekári musia byť ostražití v prípade, že sa u ich pacientov objaví eozinofília, vaskulitická vyrážka, zhoršenie pľúcnych príznakov, srdcové komplikácie a/alebo neuropatia. Pacientov, u ktorých sa vyvinú tieto príznaky, je potrebné znovu vyšetriť a prehodnotiť ich liečebné režimy.


Liečba montelukastom pre pacientov s astmou citlivou na kyselinu acetylsalicylovú nemení nič na tom, že títo pacienti sa majú vyhýbať užívaniu kyseliny acetylsalicylovej a ostatných nesteroidných protizápalových liekov.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať spolu s inými liekmi, ktoré sa štandardne používajú v profylaxii a pri dlhodobej liečbe astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významné účinky na farmakokinetiku nasledujúcich liečiv: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa u jedincov, ktorým bol súbežne podaný fenobarbital, znížila približne o 40 %. Keďže sa montelukast metabolizuje prostredníctvom CYP 3A4, 2C8 a 2C9, opatrnosť sa vyžaduje najmä u detí, keď sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, 2C8 a 2C9, ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín. Štúdie in vitro preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií, zahŕňajúcej montelukast a rosiglitazón (pokusný substrát predstavujúci látky primárne metabolizované prostredníctvom CYP 2C8) však ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že by montelukast výrazne menil metabolizmus liekov metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


In vitro štúdie preukázali, že montelukast je substrát CYP 2C8 a v menej významnej miere aj 2C9 a 3A4. V klinickej štúdii liekovej interakcie zahŕňajúcej montelukast a gemfibrozil (inhibítor oboch enzýmov – CYP 2C8 a 2C9), gemfibrozil 4,4-násobne zvýšil systémovú expozíciu montelukastu. Súčasné podávanie gemfibrozilu a ďalších účinných inhibítorov CYP 2C8 si nevyžaduje bežnú úpravu dávkovania montelukastu, no lekár by mal pamätať na možnosť zvýšenia nežiaducich účinkov.


Na základe údajov in vitro sa nepredpokladajú klinicky významné liekové interakcie s menej účinnými inhibítormi CYP 2C8 (ako napr. trimetoprim). Súčasné podávanie montelukastu s itrakonazolom, ktorý je silný inhibítor CYP 3A4, malo za následok nevýznamné zvýšenie systémovej expozície montelukastu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne škodlivé účinky s ohľadom na graviditu alebo embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz o gravidných ženách nenaznačujú príčinnú súvislosť medzi montelukastom a malformáciami (napr. defektmi končatín), ktoré sa zriedkavo hlásili počas celosvetového používania lieku po jeho uvedení na trh. Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety sa môže užívať počas gravidity len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Laktácia


Štúdie na potkanoch preukázali, že sa montelukast vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka u ľudí. Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety sa môže užívať u dojčiacich matiek len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že by montelukast ovplyvňoval schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jedinci hlásili ospanlivosť a závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v klinických štúdiách nasledovne:


 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých a dospievajúcich astmatických pacientov vo veku 15 rokov a starších

 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 400 dospelých a dospievajúcich astmatických pacientov s astmou so sezónnou alergickou rinitídou vo veku 15 rokov a starších

 • 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických astmatických pacientov vo veku 6 do 14 rokov.


Nasledujúce nežiaduce reakcie súvisiace s liekom boli v klinických štúdiách u pacientov s astmou liečených montelukastom hlásené často (≥ 1/100 až < 1/10) a s vyššou incidenciou ako u pacientov užívajúcich placebo:


Trieda orgánového systému

Dospelí a dospievajúci pacienti vo veku 15 rokov a starší


(dve 12‑týždňové štúdie; n = 795)

Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov

(jedna 8‑týždňová štúdia; n = 201) (dve 56‑týždňové štúdie; n = 615)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť bruchaPri predĺženej liečbe v klinických štúdiách s obmedzeným počtom pacientov až do 2 rokov u dospelých a až do 6 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil. Pri používaní lieku po jeho uvedení na trh sa hlásili nasledujúce nežiaduce účinky:


Nežiaduce reakcie hlásené počas používania po uvedení lieku na trh sú nižšie v tabuľke uvedené podľa triedy orgánových systémov a špecifickej terminológie nežiaducich reakcií. Kategórie frekvencie boli stanovené na základe príslušných klinických skúšaní.


Trieda orgánových systémov

Termín nežiaducej reakcie

Kategória frekvencie*

Infekcie a nákazy

infekcia horných dýchacích ciest

veľmi časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

zvýšený sklon ku krvácaniu

zriedkavé

Poruchy imunitného systému

reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaxie

menej časté

hepatická eozinofilná infiltrácia

veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

abnormálne sny vrátane nočných môr, nespavosť, somnambulizmus, úzkosť, agitovanosť vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresia, psychomotorická hyperaktivita (vrátane podráždenosti, nepokoja, trasu §)

menej časté

porucha pozornosti, porucha pamäti

zriedkavé

halucinácie, dezorientácia, samovražedné myšlienky a správanie (samovražedné sklony)

veľmi zriedkavé

Poruchy nervového systému

závrat, ospanlivosť, parestézia/hypestézia, záchvat

menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

menej časté

Churgov-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)

veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu


hnačka, nevoľnosť, vracanie

časté

sucho v ústach, dyspepsia

menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

časté

hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene)

veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka

časté

podliatiny, urtikária, svrbenie

menej časté

angioedém

zriedkavé

nodózny erytém, multiformný erytém

veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov

menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pyrexia

časté

asténia/únava, celkový pocit choroby, edém

menej časté

* Kategória frekvencie: definovaná pre každý termín nežiaducej reakcie podľa výskytu hláseného v databáze klinických skúšaní: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

Táto nežiaduca reakcia hlásená ako veľmi častá u pacientov užívajúcich montelukast sa hlásila ako veľmi častá aj u pacientov, ktorí v klinických skúšaniach užívali placebo.

Táto nežiaduca reakcia hlásená ako častá u pacientov užívajúcich montelukast sa hlásila ako častá aj u pacientov, ktorí v klinických skúšaniach užívali placebo.

§ Kategória frekvencie: zriedkavé.Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania montelukastom. V dlhodobých štúdiách s astmou sa montelukast podával pacientom v dávkach až do 200 mg/deň počas 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň počas približne jedného týždňa bez klinicky významných nežiaducich účinkov. Počas používania lieku po jeho uvedení na trh a v klinických štúdiách boli zaznamenané akútne predávkovania montelukastom. Tieto zahŕňajú hlásenia u dospelých a detí s dávkou až do 1 000 mg (približne 61 mg/kg u dieťaťa vo veku 42 mesiacov). Pozorované klinické a laboratórne nálezy boli zhodné s bezpečnostným profilom u dospelých a pediatrických pacientov. Pri väčšine hlásení predávkovania sa nevyskytli žiadne nežiaduce reakcie. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie boli zhodné s bezpečnostným profilom montelukastu a zahŕňali bolesť brucha, somnolenciu, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu. Nie je známe, či sa dá montelukast odstrániť peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonista leukotriénového receptora.

ATC kód: R03DC03


Cysteinylleukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinylleukotriénové (CysLT) receptory. Receptor CysLT typu 1 (CysLT1) sa nachádza v dýchacích cestách človeka (vrátane buniek hladkej svaloviny a makrofágov v dýchacích cestách) a v iných prozápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých myeloidných kmeňových buniek). CysLT sú vo vzájomnom vzťahu s patofyziológiou astmy a alergickou rinitídou. Pri astme, leukotriénmi sprostredkované účinky zahŕňajú bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, vaskulárnu permeabilitu a mobilizáciu eozinofilov. Pri alergickej rinitíde sú CysLT uvoľnené z nosovej sliznice po pôsobení alergénu počas včasnej aj neskorej fázy reakcií a sú spojené s príznakmi alergickej rinitídy. Intranazálny imunologický test s CysLT preukázal zvýšenú rezistenciu nosovej časti dýchacích ciest a symptómy nosovej obštrukcie.


Montelukast je perorálne účinná látka, ktorá sa viaže s vysokou afinitou a selektivitou na CysLT1 receptor. V klinických štúdiách montelukast inhibuje bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4 pri dávkach už od 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala do dvoch hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený -agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibovala včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie vyvolanej pôsobením antigénu. Montelukast v porovnaní s placebom znižoval počet eozinofilov v periférnej krvi dospelých aj pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (merané v spúte) a v periférnej krvi, pričom zlepšila klinickú kontrolu astmy.


Dospelá populácia


V štúdiách s dospelými pacientmi preukázal montelukast v dávke 10 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom významné zlepšenia ranných FEV1 (10,4 % vs. 2,7 % zmena oproti východiskovej hodnote), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (24,5 l/min vs. 3,3 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (-26,1 % vs -4,6 % zmena oproti východiskovej hodnote). Pri porovnaní s placebom pacienti hlásili významné zlepšenie v hodnotení denných a nočných symptómov astmy.


Štúdie u dospelých preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (% zmeny oproti východiskovej hodnote pre inhalovaný beklometazón plus montelukast vs. beklometazón pre FEV1: 5,43 % vs 1,04 %; použitie β-agonistu: -8,70 % vs 2,64 %). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 μg dvakrát denne s nadstavcom) montelukast preukázal oveľa rýchlejšiu úvodnú odpoveď, hoci počas 12-týždňovej štúdie mal beklometazón vyšší priemerný účinok liečby (% zmeny oproti východiskovej hodnote pre montelukast vs beklometazón pre FEV1: 7,49 % vs 13,3 %; použitie β-agonistu: -28,28 % vs -43,89 %). V porovnaní s beklometazónom však vysoké percento pacientov liečených montelukastom dosiahlo podobnú klinickú odpoveď (napr. 50 % pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1 o približne 11 % alebo viac nad východiskovú hodnotu, pričom približne 42 % pacientov liečených montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď).


Klinická štúdia sa uskutočnila za účelom zhodnotenia montelukastu pre symptomatickú liečbu sezónnej alergickej rinitídy u dospelých astmatických pacientov, 15-ročných a starších so súbežnou sezónnou alergickou rinitídou. V tejto štúdii preukázal montelukast v dávke 10 mg podávanej raz denne štatisticky významné zlepšenie výsledku denných príznakov rinitídy v porovnaní s placebom. Hodnotenie denných príznakov rinitídy je priemer hodnotení denných nazálnych príznakov (priemer upchania nosa, nádcha, kýchanie, svrbenie nosa) a hodnotení nočných príznakov (priemer upchania nosa pri prebúdzaní, problémy pri zaspávaní a počet nočných prebudení). Celkové hodnotenie alergickej rinitídy pacientmi a lekármi sa v porovnaní s placebom významne zlepšilo. Hodnotenie účinnosti na astmu nebolo primárnym predmetom tejto štúdie.


Pediatrická populácia


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov montelukast v dávke 5 mg raz denne v porovnaní s placebom významne zlepšil respiračnú funkciu (FEV1 8,71 % vs 4,16 % zmena oproti východiskovej hodnote; dopoludňajšia PEFR 27,9 l/min vs 17,8 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a znížil potrebu použitia β-agonistu „podľa potreby“ (-11,7 % vs +8,2 % zmena oproti východiskovej hodnote). Významné zníženie bronchokonstrikcie indukovanej námahou (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) sa preukázalo v 12-týždňovej štúdii u dospelých (maximálny pokles FEV1 22,33 % pri montelukaste vs. 32,40 % pri placebe; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu ± 5 % bol 44,22 min vs. 60,64 min pri placebe). Tento účinok pretrvával počas celej 12-týždňovej štúdie. Zníženie EIB sa tiež preukázalo v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov (maximálny pokles FEV1 18,27 % vs. 26,11 %; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu ± 5 % bol 17,76 min vs. 27,98 min). Účinok bol v oboch štúdiách preukázaný na konci dávkovacieho obdobia raz denne. U astmatických pacientov, citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí sú súbežne liečení inhalačnými a/alebo perorálnymi kortikosteroidmi, viedla liečba montelukastom v porovnaní s placebom k významnému zlepšeniu kontroly astmy (FEV1 8,55 % vs. -1,74 % zmena oproti východiskovej hodnote a zníženie celkového použitia β-agonistu -27,78 % vs. 2,09 % zmena oproti východiskovej hodnote).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia: montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za tri hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť, ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalené tablety podávali bez ohľadu na čas príjmu potravy.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmax dosiahne za dve hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardná strava ju znižuje na 63 %.


Distribúcia: montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu je v rovnovážnom stave priemerne 8-11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom naznačujú minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Navyše koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu 24 hodín po podaní boli vo všetkých tkanivách minimálne.


Biotransformácia: montelukast sa extenzívne metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Cytochróm P450 2C8 je hlavný enzým podieľajúci sa na metabolizme montelukastu. Menší metabolizačný podiel môže mať enzým CYP 3A4 a 2C9, hoci sa ukázalo, že itrakonazol, ktorý je inhibítorom 3A4, nemení farmakokinetické premenné montelukastu u zdravých subjektov, ktorí dostávali 10 mg montelukastu denne. Na základe ďalších in vitro výsledkov získaných na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6. Prínos metabolitov k terapeutickému účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia: plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného montelukastu sa v priebehu 5 dní vylúčilo 86 % rádioaktivity stolicou a < 0,2 % močom. Spolu s určením perorálnej biologickej dostupnosti to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristiky u pacientov: u starších pacientov alebo pri miernej až stredne závažnej hepatálnej insuficiencii nie je potrebná úprava dávkovania. Neuskutočnili sa štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Keďže sa montelukast a jeho metabolity vylučujú žlčou, nepredpokladá sa potreba úpravy dávkovania u pacientov s poruchou funkcie obličiek. U pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre > 9) nie sú k dispozícii žiadne údaje o farmakokinetike montelukastu. Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobok odporúčanej dávky pre dospelých) sa pozoroval pokles plazmatických koncentrácií teofylínu. Pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne sa tento účinok nepozoroval.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali prechodné malé sérové biochemické zmeny v ALT, glukóze, fosfore a triglyceridoch. Príznakmi toxicity u zvierat bola zvýšená exkrécia slín, gastrointestinálne symptómy, riedka stolica a iónová nerovnováha. Tieto príznaky sa objavili pri dávkovaní, ktoré predstavovalo > 17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa vedľajšie účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (> 232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinických dávkach). V štúdiách na zvieratách, pri systémovej expozícii presahujúcej klinickú systémovú expozíciu viac ako 24-násobne, montelukast neovplyvnil fertilitu alebo reprodukčný výkon. Mierne zníženie telesnej hmotnosti mláďat sa pozorovalo v štúdii samičej fertility u potkanov pri dávke 200 mg/kg/deň (> 69-násobok klinickej systémovej expozície). V štúdiách na králikoch sa pri systémovej expozícii > 24-násobok klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami. U potkanov sa nepozorovali žiadne abnormality. Potvrdilo sa, že montelukast prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat. Pri testovaní maximálnej dávky po jednorazovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu v dávkach až do 5000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2 u myší a 30 000 mg/m2 u potkanov) nedošlo k žiadnemu uhynutiu. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky u dospelých ľudí (vychádzajúcej z dávky u dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg). Potvrdilo sa, že montelukast nie je fototoxický pre myši pri UVA, UVB alebo viditeľnom svetelnom spektre v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne > 200-násobok odvodený od systémovej expozície). U hlodavcov nemal montelukast mutagénny účinok v testoch in vitro a in vivo a ani tumorogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza (Avicel PH 102) (E-460)

Sodná soľ kroskarmelózy (E-463)

Hydroxypropylcelulóza (Klucel LF)

Magnéziumstearát

Filmotvorná sústava Opadry žltá 04F – 82591

Zloženie filmotvornej sústavy Opadry žltá:

HPMC 2910/hypromelóza 15 cP,

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol/PEG 6000

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balené v hladkom laminátovom trojvrstvovom Alu – Alu fóliovom blistrovom (zložený z nylonu/hliníka/PVC a Alu blistrovej fólie) obale:


blistre v baleniach po: 20, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 tabliet.


blistre (jednotlivé dávky) v baleniach po: 50 a 56 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Cipla Europe NV,

Uitbreidingstraat 80,

2600 Antwerp,

Belgicko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0045/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU9

Montelukast Cipla 10 mg filmom obalené tablety