+ ipil.sk

Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2013/02240-REG


Písomná informácia pre používateľa


Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety


montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vaše dieťa začne užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vaše dieťa.

 • Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Montelukast Cipla a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vaše dieťa užije Montelukast Cipla

3. Ako užívať Montelukast Cipla

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montelukast Cipla

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Montelukast Cipla a na čo sa používa


Montelukastu Cipla obsahuje liečivo montelukast.Montelukastu Cipla je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach. Blokádou leukotriénov Montelukastu Cipla zlepšuje príznaky astmy a pomáha kontrolovať astmu.


Lekár vášho dieťaťa mu predpísal Montelukastu Cipla na liečenie jeho astmy, predchádzanie príznakom astmy počas dňa a noci.


 • Montelukastu Cipla sa používa na liečbu pacientov vo veku 2 až 5 rokov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní ich súčasnou medikamentóznou liečbou a potrebujú doplnkovú liečbu.

 • Montelukastu Cipla sa môže tiež použiť na alternatívnu liečbu k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku od 2 do 5 rokov, ktorí na svoju astmu v poslednom čase neužívali perorálne (užívané ústami) kortikosteroidy, a u ktorých sa ukázalo, že nie sú schopní užívať inhalačné kortikosteroidy.

 • Montelukastu Cipla tiež pomáha predchádzať zúženiu dýchacích ciest vyvolanému námahou u pacientov vo veku 2 rokov a starších.


Lekár vášho dieťaťa určí na základe príznakov a závažnosti astmy vášho dieťaťa, ako by malo užívať Montelukastu Cipla.


Čo je astma?


Astma je dlhodobá choroba.


Astma zahŕňa:


 • ťažkosti s dýchaním pre zúženie dýchacích ciest; toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje a zlepšuje v závislosti od rôznych podmienok,

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho vecí, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha,

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


K príznakom astmy patria: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vaše dieťa užije Montelukast Cipla


Porozprávajte svojmu lekárovi o akýchkoľvek zdravotných problémoch alebo alergiách, ktoré vaše dieťa má teraz alebo malo v minulosti.


Nedávajte svojmu dieťaťu Montelukast Cipla, ak je

 • alergické (precitlivené) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedenú v 6. časti).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vaše dieťa začne užívať Montelukast Cipla, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Montelukast Cipla


 • Ak sa astma alebo dýchanie vášho dieťaťa zhorší, okamžite to povedzte jeho lekárovi.

 • Montelukast Cipla užívaný ústami nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak vaše dieťa dostane záchvat, riaďte sa pokynmi, ktoré vám dal váš lekár pre vaše dieťa. Záchranný inhalačný liek na astmatických záchvat vášho dieťaťa vždy noste so sebou.

 • Je dôležité, aby vaše dieťa užívalo všetky lieky na astmu, ktoré mu predpísal lekár vášho dieťaťa. Montelukast Cipla sa nesmie užívať ako náhrada za ostatné lieky na liečbu astmy, ktoré mu predpísal lekár vášho dieťaťa.

 • Ak vaše dieťa užíva lieky proti astme, musíte si byť vedomý, že ak sa objaví kombinácia príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, musíte sa poradiť s jeho lekárom.

 • Vaše dieťa nesmie užívať kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) alebo protizápalové lieky (tiež známe ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSAID), ak zhoršujú jeho astmu.


Deti a dospievajúci

Montelukast Cipla sa nesmie predpisovať deťom mladším ako 2 roky, pretože bezpečnosť a účinnosť tohto lieku u detí do 2 rokov nebola zatiaľ stanovená.


Iné lieky a Montelukast Cipla

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok lieku Montelukast Cipla, alebo Montelukast Cipla môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Ak teraz vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo či práve bude užívať ďalšie lieky – vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to, prosím, jeho lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak vaše dieťa užíva niektorý z nasledovných liečiv, povedzte to lekárovi vášho dieťaťa ešte pred začiatkom užívania lieku Montelukast Cipla:


 • fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie),

 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie),

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých ďalších druhov infekcií).


Montelukast Cipla a jedlo a nápoje

Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety sa nesmú užívať bezprostredne s jedlom; majú sa užívať najmenej 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Táto podkapitola nie je aplikovateľná pre Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety, pretože sú určené pre užívanie deťmi vo veku od 2 do 5 rokov, avšak nasledujúce informácie sa týkajú liečiva – montelukast.


Tehotenstvo

Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred tým, ako začnú užívať tento liek poradiť so svojím lekárom. Váš lekár zváži, či môžete užívať Montelukast Cipla počas tohto obdobia.


Dojčenie

Nie je známe, či sa Montelukast Cipla vylučuje do ľudského materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť musíte sa pred užitím lieku Montelukast Cipla poradiť so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Táto podkapitola nie je aplikovateľná pre Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety, pretože sú určené pre užívanie deťmi vo veku od 2 do 5 rokov, avšak nasledujúce informácie sa týkajú liečiva – montelukast.


Nepredpokladá sa, že Montelukast Cipla ovplyvní schopnosť pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Jednotliví ľudia však môžu na tento liek reagovať odlišne. Niektoré vedľajšie účinky (ako je závrat a ospalosť), ktoré boli hlásené pri užívaní Montelukast Cipla veľmi zriedkavo, môžu u niektorých pacientov ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Montelukast Cipla obsahuje aspartám

Žuvacie tablety Montelukast Cipla obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. Môže škodiť ľuďom s fenylketonúriou (zriedkavé dedičné ochorenie metabolizmu).


3. Ako užívať Montelukast Cipla


 • Tento liek sa musí podať dieťaťu pod dohľadom dospelého.

 • Vaše dieťa má užívať len jednu tabletu lieku Montelukast Cipla raz denne, ako to predpísal váš lekár.

 • Liek sa má užívať aj vtedy, keď vaše dieťa nemá žiadne príznaky astmy alebo ak má akútny záchvat astmy.

 • Vždy podajte vášmu dieťaťu Montelukast Cipla presne tak, ako vám to povedal jeho lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika.

 • Liek sa má užívať ústami.


Použitie u detí a dospievajúcich


Dávkovanie u detí vo veku 2 až 5 rokov:


Jedna žuvacia tableta Montelukast Cipla 4 mg denne užívaná vo večerných hodinách. Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety sa nesmú užívať bezprostredne s jedlom; majú sa užívať najmenej 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.


Ak vaše dieťa užíva Montelukast Cipla, ubezpečte sa, že v tom čase neberie iné lieky, ktoré obsahujú to isté liečivo – montelukast.


Pre deti od 2 do 5 rokov sú dostupné Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety.


Pre deti od 6 do 14 rokov sú dostupné Montelukast Cipla 5 mg žuvacie tablety.

Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety sa neodporúča deťom mladším ako 2 roky.


Ak vaše dieťa užije viac lieku Montelukast Cipla, ako má

Ihneď požiadajte lekára svojho dieťaťa o radu.

Vo väčšine hlásených prípadov predávkovania sa nevyskytli žiadne vedľajšie účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce príznaky predávkovania u dospelých a detí sú: bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak zabudnete podať vášmu dieťaťu Montelukast Cipla

Usilujte sa podávať Montelukast Cipla podľa predpisu. Ak však vaše dieťa vynechá jednu dávku, jednoducho pokračujte v obvyklom rozvrhu s jednou tabletou raz denne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak vaše dieťa prestane užívať Montelukast Cipla

Montelukast Cipla môže liečiť astmu vášho dieťaťa len vtedy, ak bude pokračovať v jeho užívaní.


Je dôležité, aby vaše dieťa pokračovalo v užívaní Montelukast Cipla počas celej doby, ako ho lekár predpisuje. To pomôže zmierniť astmu vášho dieťaťa.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V klinických štúdiách so žuvacími tabletami montelukast 4 mg boli najčastejšie hlásené nasledovné vedľajšie účinky (prejavili sa u viac ako 1 zo 100 a menej ako u 1 z 10 liečených pediatrických pacientov), ktoré asi súviseli s montelukastom:


 • bolesť brucha

 • smäd


V klinických štúdiách s filmom obalenými tabletami montelukast 10 mg a žuvacími tabletami montelukast 5 mg sa navyše vyskytol nasledovný vedľajší účinok:


 • bolesť hlavy


Tieto vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne a častejšie sa vyskytovali u pacientov liečených montelukastom ako u pacientov liečených placebom (tableta neobsahujúca žiadne liečivo).


Po uvedení lieku na trh boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté: môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí):


 • infekcia horných dýchacích ciest


Časté: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí


 • hnačka, nevoľnosť, vracanie

 • vyrážky

 • horúčka


Menej časté: môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 ľudí


 • alergické reakcie vrátane opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní

 • zmeny súvisiace so správaním alebo náladou [abnormálne sny vrátane nočných môr, poruchy spánku, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, vzrušenosť vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresia]

 • závrat, ospalosť, mravčenie/stŕpnutie, záchvat

 • krvácanie z nosa

 • sucho v ústach, dyspepsia (tráviace ťažkosti)

 • pomliaždenie, svrbenie, žihľavka

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče

 • únava, pocit nevoľnosti, opuch


Zriedkavé: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 ľudí


 • zvýšený sklon ku krvácaniu

 • tras

 • palpitácie (búšenie srdca)

 • porucha pozornosti

 • zhoršenie pamäte

 • závažné alergické reakcie, ktoré spôsobujú opuch tváre alebo hrdla


Veľmi zriedkavé: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí


 • zmeny súvisiace so správaním alebo náladou [halucinácie, dezorientácia, samovražedné myšlienky a činy]

 • hepatitída (zápal pečene)

 • zvýšená náchylnosť k tvorbe červených opuchlín pod kožou, najčastejšie na predkolení (erythema nodosum), závažné reakcie kože (erythema multiforme), ktoré sa môžu objaviť bez varovania


U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u vášho dieťaťa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď informovať svojho lekára.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, lekárovi svojho dieťaťa alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia na adrese: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Montelukast Cipla


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku / škatuľke /blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje Montelukast Cipla


 • Liečivo je montelukast. Každá tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, ktorá zodpovedá 4 mg montelukastu.

 • Ďalšie zložky sú:

manitol, mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylcelulóza (E463), červený oxid železitý (E172), kroskarmelóza sodná, čerešňová príchuť (obsahuje maltodextrín (kukuričný), prírodne identickú aromatickú látku, arabskú gumu (E414), propylénglykol, aromatické prípravky a prírodné aromatické látky), aspartám (E951) a stearan horečnatý.


Ako vyzerá Montelukast Cipla a obsah balenia


Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety sú ružové, oválne, bikonvexné, neobalené žuvacie tablety, ktoré sú na oboch stranách bez označenia.


Blistre v baleniach po: 10, 14, 28, 56 a 100 tabletách.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Cipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Spojené kráľovstvo


Výrobca


Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta


S&D Pharma CZ, spol. s r.o. Theodor 28, 273 08 Pchery (závod Pharmos a.s.), Česká republika


Cipla (EU) Ltd, 4th Floor, 1 Kingdom Street, Londýn, W2 6BY, Spojené kráľovstvo


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Spojené kráľovstvo

Montelukast Paediatric 4mg Chewable Tablets

Česká republika

Montelukastum Cipla 4 mg Žvýkací tablety

Malta

Montelukast Paediatric 4mg Chewable Tablets

Írsko

Montelukast Paediatric 4mg Chewable Tablets

Cyprus

Montelukast Cipla 4 mg Μαζώμ ενα διζκ ία

Slovenská republika

Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety

Maďarsko

Montelukast Cipla 4 mg rágótabletta

Bulharsko

Монтелукаст Cipla 4 mg таблетка за дъвчене

Rumunsko

Montelukast Cipla 4 mg comprimate masticabile

Slovinsko

Montelukast Cipla 4 mg žvečljive tablete
Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014

Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/02240-REG


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 4 mg montelukastu.


Pomocná látka so známym účinkom: aspartám (E 951) 1,2 mg v jednej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Žuvacia tableta.


Ružová, oválna, bikonvexná, neobalená žuvacia tableta, na oboch stranách bez označenia.

Rozmer: 11 x 7,9 mm


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Montelukast je indikovaný na liečbu astmy ako doplnková liečba u 2- až 5-ročných pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistujúcou astmou, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých krátkodobo pôsobiace β-agonisty podávané „podľa potreby" neposkytujú primeranú klinickú kontrolu astmy.


Montelukast môže byť tiež alternatívnou liečebnou možnosťou k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom pre 2- až 5-ročných pacientov s miernou perzistujúcou astmou, u ktorých v nedávnej anamnéze nefigurujú závažné záchvaty astmy, ktoré by si vyžadovali podávanie perorálnych kortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.2).


Montelukast je tiež indikovaný na profylaxiu astmy u 2-ročných a starších pacientov, u ktorých je prevládajúcou zložkou bronchokonstrikcia navodená záťažou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pediatrická populácia:


Tento liek sa musí podávať dieťaťu pod dohľadom dospelého. Dávkovanie pre 2-5-ročných pediatrických pacientov je jedna 4 mg žuvacia tableta denne, ktorá sa má užívať večer.


V súvislosti s jedlom sa má montelukast užívať jednu hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.V tejto vekovej skupine pacientov nie je potrebné upravovať dávku. Montelukastu Cipla 4 mg žuvacie tablety sa neodporúča deťom mladším ako 2 roky.


Dospelí a dospievajúci vo veku 15 a viac rokov:


Pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 a viac rokov sú k dispozícii 10 mg filmom obalené tablety.


Všeobecné odporúčania:


Terapeutický účinok montelukastu na kontrolné ukazovatele astmy sa dostaví v priebehu jedného dňa.


Pacientom je treba odporúčať, aby pokračovali v užívaní montelukastu aj vtedy, keď je ich astma pod kontrolou, ako aj počas období, keď sa ich astma zhorší.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene:


U pacientov s insuficienciou obličiek alebo miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávkovanie. O pacientoch s ťažkým poškodením pečene neexistujú žiadne údaje. Dávkovanie je u oboch pohlaví rovnaké.


Montelukast predstavuje možnosť alternatívnej liečby k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom pri miernej perzistujúcej astme:


Montelukast sa neodporúča ako monoterapia u pacientov so stredne ťažkou perzistujúcou astmou. Užívanie montelukastu ako liečebnej alternatívy namiesto nízkodávkových inhalačných kortikosteroidov u detí s miernou perzistujúcou astmou by malo prísť do úvahy len u tých pacientov, ktorí nemajú v nedávnej anamnéze závažné záchvaty astmy, ktoré si vyžadujú perorálne podávanie kortikosteroidov, a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.1).


Mierna perzistujúca astma je definovaná ako astmatické symptómy častejšie ako raz týždenne, ale zriedkavejšie ako raz denne, nočné symptómy častejšie ako dvakrát mesačne, ale zriedkavejšie ako raz týždenne, s normálnou funkciou pľúc medzi symptómami. Ak sa do následného vyšetrenia (zvyčajne do jedného mesiaca) nedosiahne uspokojivá kontrola astmy, treba zvážiť potrebu doplnkovej alebo odlišnej protizápalovej liečby založenej na postupnom systéme liečby astmy. Kontrola astmy sa musí u pacientov pravidelne vyhodnocovať.


Montelukast ako profylaxia astmy u 2 až 5-ročných pacientov, u ktorých je prevládajúcou zložkou bronchokonstrikcia navodená záťažou.


U 2- až 5-ročných pacientov môže byť námahou navodená bronchokonstrikcia prevládajúcim prejavom perzistujúcej astmy, ktorá si vyžaduje liečbu inhalačnými kortikosteroidmi. Pacienti musia byť vyhodnotení po 2 až 4 týždňoch liečby montelukastom. Ak sa nepodarilo dosiahnuť uspokojivú odpoveď, je treba uvážiť doplnkovú alebo odlišnú liečbu.


Liečba montelukastom vo vzťahu k iným liečebným postupom astmy:


V prípade, že sa montelukast užíva ako doplnková liečba k inhalačným kortikosteroidom, inhalačný kortikosteroid sa nesmie náhle nahradiť montelukastom (pozri časť 4.4).


5 mg žuvacie tablety sú k dispozícii pre pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientov treba upozorniť, aby nikdy neužívali perorálny montelukast na liečbu akútnych záchvatov astmy, a aby mali pre tieto prípady okamžite v dosahu ich zvyčajné záchranné lieky. Ak sa dostaví akútny záchvat, treba použiť krátkodobo pôsobiaci inhalačný β-agonista.


Ak pacienti potrebujú viac inhalácií krátkodobého β-agonistu než obvykle, mali by sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú k dispozícii údaje, ktoré by preukazovali, že v prípade súbežného podávania montelukastu je možné znížiť dávkovanie perorálnych kortikosteroidov.


V zriedkavých prípadoch sa môže prejaviť u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane montelukastu, systémová eozinofília s klinickými črtami vaskulitídy zhodnej s Churgovým-Straussovej syndrómom, čo je stav, ktorý sa často lieči systémovými kortikosteroidmi. Tieto prípady boli obvykle, no nie všetky, spojené so znížením alebo vysadením liečby perorálnymi kortikosteroidmi. Možnosť, že antagonisty receptorov leukotriénu by mohli súvisieť s objavením sa Churgovho-Straussovej syndrómu sa nedá ani vylúčiť, ani potvrdiť. Lekári by mali byť ostražití v prípade, že sa u ich pacientov objaví eozinofília, vaskulitická vyrážka, zhoršenie pľúcnych symptómov, srdcové komplikácie a/alebo neuropatia. Pacientov, u ktorých sa rozvinú tieto symptómy, je treba znovu vyšetriť a vyhodnotiť ich liečebný režim.


Pacienti s fenylketonúriou:


Tableta obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. Pacienti, ktorí trpia na fenylketonúriu, by mali brať do úvahy, že každá 4 mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín v množstve, ktoré zodpovedá 0,674 mg fenylalanínu v jednej dávke.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať s inými liekmi, ktoré sa rutinne používajú v profylaxii a pri dlhodobej liečbe astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významné účinky na farmakokinetiku nasledovných liekov: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiól/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa u jedincov, ktorým bol súbežne podávaný fenobarbital, znížila približne o 40 %. Keďže montelukast je metabolizovaný CYP 3A4, 2C8 a 2C9, je potrebná opatrnosť, najmä u detí, keď sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, 2C8 a 2C9, ako napr. fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


Štúdie in vitro preukázali, že montelukast je účinný inhibítor CYP 2C8. Avšak klinické štúdie liekových interakcií zahŕňajúce montelukast a rosiglitazón (pokusný substrát, predstavujúci lieky prednostne metabolizované CYP 2C8) ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo.Preto sa nepredpokladá, že by montelukast výrazne menil metabolizmus liekov metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxelu, rosiglitazónu a repaglinidu).


In vitro štúdie preukázali, že montelukast je substrát CYP 2C8, a do menej významného rozsahu aj 2C9 a 3A4. V klinickej štúdii liekovej interakcie zahŕňajúcej montelukast a gemfibrozil (inhibítor oboch enzýmov – CYP 2C8 a 2C9) gemfibrozil zvýšil 4,4-násobne systémovú expozíciu montelukastu. Súčasné podávanie gemfibrozilu a ďalších účinných inhibítorov CYP 2C8 si nevyžaduje bežnú úpravu dávkovania montelukastu, no lekár by mal pamätať na možnosť zvýšenia nežiaducich účinkov.


Na základe údajov in vitro sa nepredpokladajú klinicky významné liekové interakcie s menej účinnými inhibítormi CYP 2C8 (ako napr. trimetoprim). Súčasné podávanie montelukastu s itrakonazolom, ktorý je silný inhibítor CYP 3A4, malo za následok nevýznamné zvýšenie systémovej expozície montelukastu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na embryonálny/fetálny vývoj (pozri časť 5.3).


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidity nenaznačujú príčinný vzťah medzi Montelukastom a malformáciami (napr. defektmi končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené po celosvetovom uvedení lieku na trh.


Montelukast sa môže podávať počas gravidity len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Laktácia

Štúdie na potkanoch preukázali, že montelukastu sa vylučuje do materského mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka človeka.


Montelukast sa môže podávať dojčiacim matkám len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci hlásili ospalosť alebo závrat.


4.8 Nežiaduce účinky

Montelukast bol vyhodnotený v klinických štúdiách pacientov s perzistujúcou astmou nasledovne:


 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku 15 rokov a starších,

 • 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov a

 • 4 mg žuvacie tablety u 851 pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov.


Montelukast bol vyhodnotený v klinických štúdiách pacientov s intermitentnou astmou nasledovne:


 • 4 mg granuly a žuvacie tablety u 1 038 pediatrických pacientoch vo veku 6 mesiacov až 5 rokov.


Nasledujúce nežiaduce účinky súvisiace s liekom boli u pacientov liečených montelukastom v klinických štúdiách hlásené často (≥1/100 až <1/10) a s väčším výskytom ako u pacientov liečených placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí a dospievajúci pacienti 15-roční a starší (dve 12-týždňové štúdie; n=795)

Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov (jedna 8-týždňová štúdia; n= 201) (dve 56-týždňové štúdie; n=615)

Pediatrickí pacienti vo veku 2 až 5 rokov (jedna 12-týždňová štúdia; n= 461) (jedna 48-týždňová štúdia; n= 278)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha


bolesť brucha

Celkové poruchy a

a reakcie v mieste

podaniasmäd


Počas predĺženej liečby v rámci klinických skúšaní s obmedzeným počtom pacientov počas 2 rokov u dospelých a počas 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Kumulatívne 502 pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov bolo liečených montelukastom po dobu najmenej 3 mesiacov, 338 po dobu 6 mesiacov alebo dlhšie a 534 pacientov po dobu 12 mesiacov a dlhšie. Bezpečnostný profil nemenil ani týchto pacientov sa predĺžením liečby nemenil.


Post-marketingová skúsenosť:


Nežiaduce účinky zaznamenané po uvedení lieku na trh sú uvedené podľa tried orgánových systémov a špecifických názvov nežiaducej skúsenosti na nasledujúcej tabuľke: Kategórie frekvencie boli odhadované na základe príslušných klinických skúšaní:


Trieda sústavy orgánov

Označenie nežiaducej skúsenosti

Kategória výskytu*

Infekcie a nákazy

infekcia horných dýchacích ciest

Veľmi časté

Ochorenia krvi a lymfatického systému

zvýšený sklon ku krvácaniu

Zriedkavé

Poruchy imunitného systému

hypersenzitívna reakcia zahŕňajúca anafylaxiu

Menej časté

hepatálna eozinofilová infiltrácia

Veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, nespavosť, námesačnosť, anxieta, agitovanosť zahŕňajúca agresívne alebo nepriateľské správanie, depresia, psychomotorická hyperaktivita (vrátane podráždenosti, nepokoja a trasu§)

Menej časté


porucha pozornosti, zhoršenie pamäte

Zriedkavé

halucinácie, dezorientácia, suicidálne myšlienky a správanie (suicidalita)

Veľmi zriedkavé

Poruchy nervového systému

závrat, ospalosť, parestézia/hypoestézia, záchvat

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

Zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

Menej časté

Churgov–Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

diarea, nevoľnosť, vracanie

Časté

sucho v ústach, dyspepsia

Menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

Časté

hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho alebo zmiešaného poškodenia pečene)

Veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážky

Časté

pomliaždenina, urtikária, pruritus

Menej časté

angioedém

Zriedkavé

erythema nodosum, erythema multiforme

Veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pyrexia

Časté

asténia/únava, nevoľnosť, edém

Menej časté


* Kategória výskytu: Definované pre každý pojem nežiaduceho účinku podľa výskytu zaznamenaného v databáze klinických skúšaní: Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

Tieto nežiaduce účinky zaznamenané ako veľmi časté u pacientov, ktorí dostávali montelukast, boli tiež zaznamenané ako veľmi časté u pacientov, ktorí dostávali v rámci klinických skúšaní placebo.


Tieto nežiaduce účinky zaznamenané ako časté u pacientov, ktorí dostávali montelukast, boli tiež zaznamenané ako časté u pacientov, ktorí dostávali v rámci klinických skúšaní placebo.


§ Kategória frekvencie: ZriedkavéHlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk..


4.9 Predávkovanie


O liečbe predávkovania montelukastom nie sú dostupné špecifické informácie. V dlhodobých štúdiách astmy sa montelukast podával dospelým pacientom v dávkach až do 200 mg za deň po dobu 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň po dobu približne jedného týždňa bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Po uvedení lieku na trh a v klinických štúdiách boli zaznamenané prípady akútneho predávkovania montelukastom. Tieto zahrňujú hlásenia u dospelých a detí s dávkami až 1 000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne nálezy boli v súlade s bezpečnostným profilom u dospelých a pediatrických pacientoch. Vo väčšine prípadov predávkovania sa neprejavili žiadne nežiaduce príhody. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce príhody boli v súlade s bezpečnostným profilom montelukastu a zahrňovali bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či montelukast je dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Antagonista leukotriénových receptorov, ATC kód:R03DC03


Mechanizmus účinku

Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy, ktoré sa uvoľňujú z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl-leukotriénové (CysLT) receptory, ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a zapríčiňujú aktivity dýchacích ciest vrátane bronchokonstrikcie, mukóznej sekrécie, vaskulárnej permeability a mobilizáciu eozinofilov.


Farmakodynamické účinky

Montelukast je perorálne účinná látka, ktorá sa viaže vysokou afinitou a selektivitou na receptor CysLT1. V klinických štúdiách montelukast inhiboval bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4pri dávkach už od 5 mg. Bronchodilatačný účinok bol pozorovaný do dvoch hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k bronchodilatácii spôsobenej montelukastom.


Liečba montelukastom inhibovala ranú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie navodenej pôsobením antigénu. Montelukast oproti placebu znížil počet eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (podľa merania v spúte). U dospelých a pediatrických pacientov vo veku 2 až 14 rokov montelukast v porovnaní s placebom znížil eozinofily v periférnej krvi, čím sa zlepšila klinická kontrola astmy.


Dospelá populácia:

V štúdiách s dospelými pacientmi preukázal montelukast v dávke 10 mg raz denne v porovnaní s placebom významné zlepšenia ranných úsilných sekundových výdychov FEV1(forced expiratory volume) (zmena o 10,4 % vs. 2,7 % v porovnaní s východiskovou hodnotou), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate - PEFR) (zmena o 24,5 l/min vs. 3,3 l/min oproti východiskovej hodnote) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (zmena o –26,1 % vs. –4,6 % oproti východiskovej hodnote). Zlepšenie pacientmi hláseného skóre denných a nočných astmatických príznakov bolo signifikantne väčšie ako pri placebe.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačného kortikosteroidu (percentuálna zmena FEV1oproti východiskovej hodnote pre inhalačný beklometazón s montelukastom oproti beklometazónu: 5.43 % vs 1,04 %; použitie β-agonistu: –8,70 % vs. 2,64 %). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 μg dva razy denne podané dávkovačom) sa po montelukaste zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný účinok liečby (percentuálna zmena FEV1v porovnaní s východiskovou hodnotou pre montelukast v porovnaní s beklometazónom: 7,49 % vs. 13,3 %; použitie β-agonistu: –28,28 % vs –43,89 %). V porovnaní s beklometazónom však vysoké percento pacientov liečených montelukastom dosiahlo podobné klinické odpovede (napr. 50 % pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1o približne 11 % alebo viac nad východiskovú hodnotu a zároveň približne 42 % pacientov liečených montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď).


Pediatrická populácia

V 12-týždňovej, placebom kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi vo veku 2 až 5 rokov montelukast 4 mg raz denne zlepšil parametre kontroly astmy v porovnaní s placebom bez ohľadu na súbežnú kontrolnú terapiu (inhalované/nebulizované kortikosteroidy alebo inhalovaný/nebulizovaný kromoglykát sodný). Šesťdesiat percent pacientov neužívalo žiadnu inú kontrolnú terapiu.


Montelukast zlepšil denné príznaky (vrátane kašľa, sipenia, problémov s dýchaním a obmedzenia činností) a nočné príznaky v porovnaní s placebom. Montelukast tiež znížil používanie β-agonistu „podľa potreby“ a použitie záchranných kortikosteroidov kvôli zhoršeniu astmy v porovnaní s placebom. Pacienti, ktorí dostávali montelukast, mali viac dní bez astmy než pacienti, ktorí dostávali placebo. Liečebný efekt sa dostavil po prvej dávke.


V 12-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov s miernou astmou a epizodickými zhoršeniami montelukast 4 mg raz denne významne (p≤ 0,001) znížil ročnú mieru epizód zhoršenia astmy (exacerbation episodes – EE) v porovnaní s placebom (1,60 EE vs. 2,34 EE) [EE definované ako ≥ 3 po sebe nasledujúce dni s dennými symptómami, ktoré si vyžadovali použitie β-agonistu, alebo kortikosteroidov (perorálnych alebo inhalačných), alebo hospitalizáciu kvôli astme]. Percentuálne zníženie ročnej miery EE bolo31,9 % s 95 % IS 16,9; 44,1.


V placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov až 5 rokov, ktorí mali intermitentnú astmu, ale nemali perzistujúcu astmu, liečba montelukastom bola podávaná po celú dobu 12 mesiacov, buď ako 4 mg režim raz denne, alebo ako séria 12-dňových behov, z ktorých každý bol odštartovaný na začiatku epizódy intermitentných symptómov. Medzi pacientmi liečenými 4 mg montelukastu raz denne alebo placebom nebol pozorovaný žiaden signifikantný rozdiel v počte epizód, ktoré vyvrcholili záchvatom astmy definovaným ako epizóda astmy vyžadujúca použitie zdrojov verejného zdravotníctva, ako je neplánovaná návšteva v lekárskej ambulancii, na lekárskej pohotovosti alebo v nemocnici, alebo liečbu perorálnymi, intravenóznymi alebo intramuskulárnymi kortikosteroidmi.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov montelukast podávaný v dávke 5 mg jedenkrát denne významne zlepšil respiračné funkcie v porovnaní s placebom (FEV1: zmena o 8,71 % vs. 4,16 % v porovnaní s východiskovým stavom; zmena dopoludňajšieho PEFR: o 27,9 l/min vs. 17,8 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a zníženie β-agonistu užívaného „podľa potreby" ( zmena o –11,7 % vs. +8,2 % v porovnaní s východiskovým stavom).


Klinická účinnosť a bezpečnosť

V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu a inhalačného flutikazónu na kontrolu astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov s miernou perzistujúcou astmou nebol montelukast menej účinný než flutikazón pri zvyšovaní percenta primárneho ukazovateľa, ktorým bol počet dní bez záchrannej astmatickej terapie (rescue-free days – RFD). Počas 12-mesačnej liečby sa zvýšilo priemerné percento RFD zo 61,6 na 84,0 v skupine s montelukastom a zo 60,9 na 86,7 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel vyjadrený priemerom najmenších štvorcov vo zvýšení percenta RFD bol štatisticky významný (–2,8 s 95 % IS –4,7; –0,9), ale v rámci limitu, ktorý bol vopred definovaný ako klinicky nie menej účinný.


Montelukast a flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:


 • v skupine montelukastu sa FEV1 zvýšil z 1,83 l na 2,09 l a v skupine flutikazónu z 1,85 l na 2,14 l. Medziskupinový rozdiel, vyjadrený ako priemer najmenších štvorcov, zvýšenia u FEV1 bol –0,02 l s 95 % IS –0,06; 0,02. Priemerný nárast oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol 0,6 % v liečebnej skupine s montelukastom a 2,7 % v liečebnej skupine s flutikazónom. Rozdiel v priemeroch najmenších štvorcov pre zmenu oproti východiskovej hodnote v % predpovedaného FEV1 bola významná: –2,2 % s 95 % IS –3,6; –0,7.


 • Percento dní s užívaním β-agonistu sa znížilo z 38,0 na 15,4 v skupine s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel, vyjadrený ako priemer najmenších štvorcov, v percente dní s používaním β-agonistov bol signifikantný: 2,7 s 95 % IS 0,9; 4,5. % %


 • Percento pacientov s astmatickým záchvatom (definovaným ako doba zhoršenia astmy, ktoré si vyžaduje liečbu perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu lekára, pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine montelukastu a 25,6 v skupine flutikazónu; miera pravdepodobnosti (95 % IS) bola signifikantná: rovnala sa 1,38 (1,04; 1,84).

 • Percento pacientov, ktorí počas štúdie užívali systémový (prevažne perorálny) kortikosteroid, bolo 17,8 % v skupine montelukastu a 10,5 % v skupine flutikazónu. Medziskupinový rozdiel priemerov najmenších štvorcov bol signifikantný: 7,3 % s 95 % IS 2,9; 11,7.V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie bronchokonstrikcie vyvolanej námahou (exersice-induced bronchoconstriction – EIB) (maximálny pokles FEV1 22,33 % pre montelukast vs. 32,40 % pre placebo; čas obnovenia FEV1 na hodnotu pred námahou v rámci 5 % východiskovej hodnoty FEV1 bol 44,22 min vs. 60,64 min).


Tento účinok bol počas celej 12-týždennej štúdie konzistentný. Zníženie EIB sa preukázalo aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov (maximálny pokles FEV118,27 % pre montelukast vs. 26,11 % pre placebo; čas obnovenia FEV1na hodnotu v rámci 5 % východiskovej hodnoty FEV1bol 17,76 min vs. 27,98 min). V oboch štúdiách sa tento účinok preukázal na konci dávkovacieho intervalu s dávkovaním jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, súbežne užívajúcich inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy, liečba montelukastom významne zlepšila kontrolu astmy v porovnaní s placebom (zmena FEV18,55 % vs. –1,74 % v porovnaní s východiskovým stavom a zníženie celkového používania β-agonistu o –27,78 % vs. 2,09 % oproti východiskovej hodnote.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Montelukast sa rýchlo absorbuje po perorálnom podaní. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná plazmatická koncentrácia Cmaxdosiahne za tri hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalená tableta podávala bez ohľadu na časovanie príjmu potravy.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne za dve hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardná strava ju znižuje na 63 %.


Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku 2 až 5 rokov nalačno sa Cmaxdosiahne za 2 hodiny po podaní. Priemerná Cmaxje o 66 % vyššia, zatiaľ čo priemerná Cminje nižšia ako u dospelých, ktorí dostávajú 10 mg tabletu.


Distribúcia:

Viac ako 99 % montelukastu sa viaže na plazmatické proteíny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8–11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne označeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne označeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia:

Montelukast sa extenzívne metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Cytochróm P450 2C8 je hlavný enzým podieľajúci sa na metabolizme montelukastu. Menší metabolizačný podiel môže mať enzým CYP 3A4 a 2C9, hoci sa ukázalo, že itrakonazol, ktorý je inhibítorom 3A4, nemení farmakokinetické premenné montelukastu u zdravých subjektov, ktoré dostávali 10 mg montelukastu denne. Na základe ďalších in vitro výsledkov získaných na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6. Prínos metabolitov k terapeutickému účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia:

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne označeného montelukastu bolo 86 % rádioaktivity získaných v priebehu 5 dní zo stolice a <0.2 % z moču. Spolu s odhadmi perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene:

U starších pacientov alebo u pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou nie je potrebné upraviť dávkovanie. Použitie u pacientov s poruchou obličiek zatiaľ nebolo skúmané. Keďže montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčou, u pacientov s poškodením obličiek sa nepredpokladá nutnosť upraviť dávku. Nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre >9).


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobok odporúčanej dávky pre dospelých) bolo pozorované zníženie plazmatickej koncentrácie teofylínu. Tento účinok nebol pozorovaný pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách boli pozorované prechodné malé sérové zmeny v ALT, glukóze, fosfore a triglyceridoch. Príznaky toxicity u zvierat bolo zvýšené vylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a iónová nerovnováha. Tieto príznaky sa objavovali pri dávkovaní, ktoré predstavovalo >17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa nežiaduce účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (>232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinických dávkach). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil fertilitu alebo reprodukčný výkon pri systémovej expozícii presahujúcej klinickú systémovú expozíciu viac ako 24-násobne. Mierne zníženie telesnej hmotnosti mláďat sa pozorovalo v štúdii samičej fertility u potkanov pri dávke 200 mg/kg/deň (>69-násobok klinickej systémovej expozície). V štúdiách na králikoch bola pri systémovej expozícii predstavujúcej >24-násobok klinickej systémovej expozície pozorovaná vyššia incidencia neúplnej osifikácie v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami. U potkanov neboli pozorované žiadne abnormality. Potvrdilo sa, že montelukast prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Pri testovaní maximálnej dávky po jednorazovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu v dávkach až do 5 000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov) nedošlo k žiadnemu uhynutiu. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky u dospelých ľudí (vychádzajúcej z dávky u dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg).


Potvrdilo sa, že montelukast nie je fototoxický pre myši pri UVA, UVB alebo viditeľnom svetelnom spektre v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne >200-násobok odvodený zo systémovej expozície).

Montelukast nemal u hlodavcov ani mutagénny účinok in vitro a in vivo, ani tumorogénny účinok


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


manitol

mikrokryštalická celulóza

hydroxypropylcelulóza (E463)

červený oxid železitý (E172)

Sodná soľ kroskarmelózy

Čerešňová aróma (obsahuje maltodextrín (Maize), prírodne identickú aromatickú látku, arabskú gumu (E414), propylénglykol, aromatický prípravok a prírodnú aromatickú látku)

aspartám (E951)

stearan horečnatý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné..


 1. Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balené v spotrebiteľských polyamidových/PVC/hliníkových blistrových baleniach po 10, 14, 28, 56 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Cipla (EU) Limited

Hillbrow House, Hillbrow Road,

Esher, Surrey, KT10 9NW,

Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0265/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


08/2014


Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety