+ ipil.sk

Montelukast Cipla 5 mg žuvacie tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2013/02241-REG


Písomná informácia pre používateľa


Montelukast Cipla 5 mg žuvacie tablety

montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vy alebo vaše dieťa začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám alebo vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy alebo vaše dieťa.

 • Ak sa u vás alebo u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Montelukast Cipla a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vy alebo vaše dieťa užijete Montelukast Cipla

3. Ako užívať Montelukast Cipla

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montelukast Cipla

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Montelukast Cipla a na čo sa používa


Montelukastu Cipla obsahuje liečivo montelukast. Montelukast Cipla je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach. Blokádou leukotriénov Montelukast Cipla zlepšuje príznaky astmy a pomáha kontrolovať astmu.


Váš lekár alebo lekár vášho dieťaťa vám predpísal Montelukast Cipla na liečenie astmy, predchádzanie vašim príznakom astmy alebo príznakom astmy vášho dieťaťa počas dňa a noci.


 • Montelukast Cipla sa používa na liečbu pacientov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní ich súčasnou medikamentóznou liečbou a potrebujú doplnkovú liečbu.

 • Montelukast Cipla sa môže tiež použiť na alternatívnu liečbu k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku od 6 do 14 rokov, ktorí na svoju astmu v poslednom čase neužívali perorálne (užívané ústami) kortikosteroidy, a u ktorých sa ukázalo, že nie sú schopní užívať inhalačné kortikosteroidy.

 • Montelukast Cipla tiež pomáha predchádzať zúženiu dýchacích ciest vyvolanému námahou.


Váš lekár alebo lekár vášho dieťaťa určí na základe príznakov a závažnosti vašej astmy alebo astmy vášho dieťaťa, ako by sa mal užívať Montelukast Cipla.


Čo je astma?


Astma je dlhodobá choroba.


Astma zahŕňa:


 • ťažkosti s dýchaním pre zúženie dýchacích ciest; toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje a zlepšuje v závislosti od rôznych podmienok,

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho vecí, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha,

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


K príznakom astmy patria: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vy alebo vaše dieťa užijete Montelukast Cipla


Porozprávajte svojmu lekárovi o akýchkoľvek zdravotných problémoch alebo alergiách, ktoré máte vy alebo vaše dieťa teraz alebo ste mali v minulosti.


Neužívajte Montelukast Cipla, ak vy alebo vaše dieťa

 • ste alergickí (precitlivení) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedenú v 6. časti).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vy alebo vaše dieťa začnete užívať Montelukast Cipla, obráťte sa na svojho lekára alebo lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Montelukast Cipla


 • Ak sa vaša astma alebo astma vášho dieťaťa alebo dýchanie zhorší, okamžite to povedzte vášmu lekárovi.

 • Montelukast Cipla užívaný ústami nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak sa dostaví záchvat, riaďte sa pokynmi, ktoré vám dal váš lekár pre vás alebo vaše dieťa. Záchranný inhalačný liek na astmatické záchvaty vždy noste so sebou.

 • Je dôležité, aby ste vy alebo vaše dieťa užívali všetky lieky na astmu, ktoré vám predpísal váš lekár. Montelukast Cipla sa nesmie užívať ako náhrada za ostatné lieky na liečbu astmy, ktoré vám lekár predpísal pre vás alebo vaše dieťa.

 • Ak vy alebo vaše dieťa užívate lieky proti astme, musíte si byť vedomí, že ak sa objaví kombinácia príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, musíte sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárom vášho dieťaťa.

 • Vy alebo vaše dieťa nesmiete užívať kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) alebo protizápalové lieky (tiež známe ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSAID), ak zhoršujú vašu astmu alebo astmu vášho dieťaťa.


Deti a dospievajúci

Pre deti od 2 do 5 rokov sú dostupné Montelukast Cipla 4 mg žuvacie tablety.


Pre deti od 6 do 14 rokov sú dostupné Montelukast Cipla 5 mg žuvacie tablety.


Iné lieky a Montelukast Cipla


Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok lieku Montelukast Cipla, alebo Montelukast Cipla môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Ak teraz vy alebo vaše dieťa užívate alebo v poslednom čase užívali či práve budete užívaťďalšie lieky – vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárovi vášho dieťaťa alebo lekárnikovi.


Ak vy alebo vaše dieťa užívate niektorý z nasledovných liečiv, povedzte to vášmu lekárovi alebo lekárovi vášho dieťaťa ešte pred začiatkom užívania lieku Montelukast Cipla:


 • fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie),

 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie),

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých ďalších druhov infekcií).


Montelukast Cipla a jedlo a nápoje

Montelukast Cipla 5 mg žuvacie tablety sa nesmú užívať bezprostredne s jedlom; majú sa užívať najmenej 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred tým, ako začnú užívať tento liek, poradiť so svojím lekárom. Váš lekár zváži, či môžete užívať Montelukast Cipla počas tohto obdobia.


Dojčenie

Nie je známe, či sa Montelukast Cipla vylučuje do ľudského materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, musíte sa pred užitím lieku Montelukast Cipla poradiť so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že Montelukast Cipla ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Jednotliví ľudia však môžu na tento liek reagovať odlišne. Niektoré vedľajšie účinky (ako je závrat a ospalosť), ktoré boli hlásené pri užívaní Montelukast Cipla veľmi zriedkavo, môžu u niektorých pacientov ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Montelukast Cipla obsahuje aspartám

Žuvacie tablety Montelukast Cipla obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. Môže škodiť ľuďom s fenylketonúriou (zriedkavé dedičné ochorenie metabolizmu).


3. Ako užívať Montelukast Cipla


 • Vy alebo vaše dieťa máte užívať len jednu tabletu lieku Montelukast Cipla raz denne, ako to predpísal váš lekár.

 • Mali by ste ju užiť aj vtedy, keď vy alebo vaše dieťa nemáte žiadne príznaky alebo máte akútny záchvat astmy.

 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám to povedal váš lekár alebo lekár vášho dieťaťa alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika.

 • Tento liek sa má užívať ústami.


Použitie u detí a dospievajúcich


Dávkovanie u detí vo veku 6 až 14 rokov:


Jedna žuvacia tableta lieku Montelukast Cipla 5 mg denne užívaná vo večerných hodinách. Montelukast Cipla 5 mg žuvacie tablety sa nesmú užívať bezprostredne s jedlom; majú sa užívať najmenej 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.


Ak vy alebo vaše dieťa užívate Montelukast Cipla, ubezpečte sa, že vy alebo vaše dieťa v tom čase neberiete iné lieky, ktoré obsahujú to isté liečivo – montelukast.


Ak vy alebo vaše dieťa užijete viac lieku Montelukast Cipla, ako máte/má

Ihneď požiadajte svojho lekára alebo lekára vášho dieťaťa o radu.


Vo väčšine hlásených prípadov predávkovania sa nevyskytli žiadne vedľajšie účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce príznaky predávkovania u dospelých a detí sú: bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak zabudnete užiť Montelukast Cipla alebo podať Montelukast Cipla svojmu dieťaťu

Usilujte sa podávať Montelukast Cipla podľa predpisu. Ak však vy alebo vaše dieťa vynecháte jednu dávku, jednoducho pokračujte v obvyklom rozvrhu s jednou tabletou raz denne.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak vy alebo vaše dieťa prestanete užívať Montelukast Cipla

Montelukast Cipla môže liečiť vašu astmu alebo astmu vášho dieťaťa len vtedy, ak budete pokračovať v jeho užívaní.


Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Montelukast Cipla počas celej doby, ako ho lekár predpisuje. To pomôže zmierniť vašu astmu alebo astmu vášho dieťaťa.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V klinických štúdiách so žuvacími tabletami montelukast 5 mg boli najčastejšie hlásené nasledovné vedľajšie účinky (prejavili sa u viac ako 1 zo 100 a menej ako u 1 z 10 liečených pacientov), ktoré asi súviseli s montelukastom:


 • bolesť hlavy


V klinických štúdiách s filmom obalenými tabletami montelukast 10 mg sa navyše vyskytol nasledovný vedľajší účinok:


 • bolesť brucha


Tieto vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne a častejšie sa vyskytovali u pacientov liečených montelukastom ako u pacientov liečených placebom (tableta neobsahujúca žiadne liečivo).


Po uvedení lieku na trh boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté: môžu sa vyskytnúť u viac ako u 1 z 10 ľudí

 • infekcia horných dýchacích ciest


Časté: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí

 • hnačka, nevoľnosť, vracanie

 • vyrážky

 • horúčka


Menej časté: môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 ľudí

 • alergické reakcie vrátane opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní

 • zmeny súvisiace so správaním alebo náladou [abnormálne sny vrátane nočných môr, poruchy spánku, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, vzrušenosť vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresia]

 • závrat, ospalosť, mravčenie/stŕpnutie, záchvat

 • krvácanie z nosa

 • sucho v ústach, dyspepsia (tráviace ťažkosti)

 • pomliaždenie, svrbenie, žihľavka

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče

 • únava, pocit nevoľnosti, opuch


Zriedkavé: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 ľudí

 • zvýšený sklon ku krvácaniu

 • tras

 • porucha pozornosti

 • zhoršenie pamäte

 • závažné alergické reakcie, ktoré spôsobujú opuch tváre alebo hrdla

 • palpitácie (búšenie srdca)


Veľmi zriedkavé: môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí

 • zmeny súvisiace so správaním alebo náladou [halucinácie, dezorientácia, samovražedné myšlienky a činy]

 • hepatitída (zápal pečene)

 • zvýšená náchylnosť k tvorbe červených opuchlín pod kožou, najčastejšie na predkolení (erythema nodosum), závažné reakcie kože (erythema multiforme), ktoré sa môžu objaviť bez varovania


U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u vás alebo u vášho dieťaťa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď informovať svojho lekára.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia na adrese: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, SK 825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Montelukast Cipla


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku / škatuľke /blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje Montelukast Cipla


 • Liečivo je montelukast. Každá tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, ktorá zodpovedá 5 mg montelukastu.

 • Ďalšie zložky sú:

manitol, mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylcelulóza (E463), červený oxid železitý (E172), kroskarmelóza sodná, čerešňová príchuť (obsahuje maltodextrín (kukuričný), prírodne identickú aromatickú látku, arabskú gumu (E414), propylénglykol, aromatické prípravky a prírodné aromatické látky), aspartám (E951) a stearan horečnatý.


Ako vyzerá Montelukast Cipla a obsah balenia


Montelukast Cipla 5 mg žuvacie tablety sú ružovo sfarbené, okrúhle, bikonvexné, neobalené žuvacie tablety s vyrazenou „5“ na jednej strane a hladkým povrchom na druhej strane.

Blistre v baleniach po: 10, 14, 28, 56 a 100 tabletách.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľom rozhodnutia o registrácii jeCipla (EU) Limited, Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey, KT10 9NW, Spojené kráľovstvo


Výrobca


Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta


S&D Pharma CZ, spol. s r.o. Theodor 28, 273 08 Pchery (závod Pharmos a.s.), Česká republika


Cipla (EU) Ltd, 4th Floor, 1 Kingdom Street, Londýn, W2 6BY, Spojené kráľovstvo


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Spojené kráľovstvo

Montelukast Paediatric 5 mg Chewable Tablets

Česká republika

Montelukastum Cipla 5 mg Žvýkací tablety

Malta

Montelukast Paediatric 5 mg Chewable Tablets

Írsko

Montelukast Paediatric 5 mg Chewable Tablets

Cyprus

Montelukast Cipla 5 mg Μαζώμ ενα διζκ ία

Slovenská republika

Montelukast Cipla 5 mg žuvacie tablety

Maďarsko

Montelukast Cipla 5 mg rágótabletta

Bulharsko

Монтелукаст Cipla 5 mg таблетка за дъвчене

Rumunsko

Montelukast Cipla 5 mg comprimate masticabile

Slovinsko

Montelukast Cipla 5 mg žvečljive tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.

Montelukast Cipla 5 mg žuvacie tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/02241


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU


Montelukast Cipla 5 mg žuvacie tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 5 mg montelukastu.


Pomocná látka so známym účinkom: aspartám (E 951) 1,5 mg v jednej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Žuvacia tableta.


Ružová, okrúhla, bikonvexná, neobalená žuvacia tableta s vyrazenou „5“ na jednej strane a hladkým povrchom na druhej strane. Priemer: 9,5 mm


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Montelukast je indikovaný ako doplnková liečba astmy u pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistujúcou astmou, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi, a u ktorých krátkodobo pôsobiace β-agonisty podávané „podľa potreby" neposkytujú primeranú klinickú kontrolu astmy.


Montelukast môže byť tiež alternatívnou voľbou liečby popri nízkodávkových inhalačných kortikosteroidoch pre pacientov s miernou perzistujúcou astmou, u ktorých v nedávnej anamnéze nefigurujú závažné záchvaty astmy, ktoré by si vyžadovali podávanie perorálnych kortikosteroidov, a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.2).


Montelukast je tiež indikovaný na profylaxiu astmy u pacientov, u ktorých prevláda bronchokonstrikcia navodená záťažou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pediatrická populácia:


Dávkovanie u 6–14-ročných pediatrických pacientov je jedna 5 mg žuvacia tableta denne, ktorá sa má užívať večer. V súvislosti s jedlom sa montelukast má užiť jednu hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle. V tejto vekovej skupine pacientov nie je potrebné upravovať dávku.


Všeobecné odporúčania:


Terapeutický účinok montelukastu na kontrolné ukazovatele astmy sa dostaví v priebehu jedného dňa. Pacientom je treba odporúčať, aby pokračovali v užívaní montelukastu aj vtedy, keď je ich astma pod kontrolou, ako aj počas období, keď sa ich astma zhorší.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene:


U pacientov s insuficienciou obličiek alebo miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávkovanie. O pacientoch s ťažkým poškodením pečene neexistujú žiadne údaje. Dávkovanie je u oboch pohlaví rovnaké.


Montelukast predstavuje možnosť alternatívnej liečby k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom pri miernej perzistujúcej astme:


Montelukast sa neodporúča ako monoterapia u pacientov so stredne ťažkou perzistujúcou astmou. Užívanie montelukastu ako liečebnej alternatívy namiesto nízkodávkových inhalačných kortikosteroidov u detí s miernou perzistujúcou astmou by malo prísť do úvahy len u tých pacientov, ktorí nemajú v nedávnej anamnéze závažné záchvaty astmy vyžadujúce perorálne podávanie kortikosteroidov, a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.1). Mierna perzistujúca astma je definovaná ako astmatické symptómy častejšie ako raz týždenne, ale zriedkavejšie ako raz denne, nočné symptómy častejšie ako dvakrát mesačne, ale zriedkavejšie ako raz týždenne, s normálnou funkciou pľúc medzi symptómami. Ak sa do následného vyšetrenia (zvyčajne do jedného mesiaca) nedosiahne uspokojivá kontrola astmy, treba zvážiť potrebu doplnkovej alebo odlišnej protizápalovej liečby založenej na postupnom systéme liečby astmy. Kontrola astmy sa musí u pacientov pravidelne vyhodnocovať.


Liečba montelukastom vo vzťahu k iným liečebným postupom astmy:


V prípade, že sa montelukast užíva ako doplnková liečba k inhalačným kortikosteroidom, inhalačný kortikosteroid sa nesmie náhle nahradiť montelukastom (pozri časť 4.4).


Dospelí a dospievajúci vo veku 15 a viac rokov:


Pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 a viac rokov sú k dispozícii 10 mg tablety.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientov treba upozorniť, aby perorálny montelukast nikdy neužívali na liečbu akútnych záchvatov astmy, a aby mali pre tieto prípady okamžite v dosahu ich zvyčajné záchranné lieky. Ak sa dostaví akútny záchvat, treba použiť krátkodobo pôsobiaci inhalačný β-agonista.


Ak pacienti potrebujú viac inhalácií krátkodobého β-agonistu než obvykle, mali by sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú k dispozícii údaje, ktoré by preukazovali, že v prípade súbežného podávania montelukastu je možné znížiť dávkovanie perorálnych kortikosteroidov.


V zriedkavých prípadoch sa môže prejaviť u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane montelukastu, systémová eozinofília s klinickými črtami vaskulitídy zhodnej s Churgovým-Straussovej syndrómom, čo je stav, ktorý sa často lieči systémovými kortikosteroidmi. Tieto prípady boli obvykle, no nie vždy, spojené so znížením alebo vysadením liečby perorálnymi kortikosteroidmi. Možnosť, že antagonisty receptorov leukotriénu by mohli súvisieť s objavením sa Churgovho-Straussovej syndrómu sa nedá ani vylúčiť, ani potvrdiť. Lekári by mali byť ostražití v prípade, že sa u ich pacientov objaví eozinofília, vaskulitická vyrážka, zhoršenie pľúcnych symptómov, srdcové komplikácie a/alebo neuropatia. Pacientov, u ktorých sa rozvinú tieto symptómy, je treba znovu vyšetriť a vyhodnotiť ich liečebný režim.


Pacienti s fenylketonúriou:


Tableta obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. Pacienti, ktorí trpia na fenylketonúriu, by mali brať do úvahy, že každá 5 mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín v množstve, ktoré zodpovedá 0,842 mg fenylalanínu v jednej dávke.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať s inými liekmi, ktoré sa rutinne používajú v profylaxii a pri dlhodobej liečbe astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významné účinky na farmakokinetiku nasledovných liekov: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiól/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa u jedincov, ktorým bol súbežne podávaný fenobarbital, znížila približne o 40 % %. Keďže montelukast je metabolizovaný CYP 3A4, 2C8 a 2C9, je potrebná opatrnosť, najmä u detí, keď sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, 2C8 a 2C9, ako napr. fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


Štúdiein vitro preukázali, že montelukast je účinný inhibítor CYP 2C8. Avšak klinické štúdie liekových interakcií zahŕňajúce montelukast a rosiglitazón (pokusný substrát, predstavujúci lieky prednostne metabolizované CYP 2C8) ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo.Preto sa nepredpokladá, že by montelukast výrazne menil metabolizmus liekov metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxelu, rosiglitazónu a repaglinidu).


In vitro štúdie preukázali, že montelukast je substrát CYP 2C8, a do menej významnej miery aj 2C9 a 3A4. V klinickej štúdii liekovej interakcie zahŕňajúcej montelukast a gemfibrozil (inhibítor oboch enzýmov – CYP 2C8 a 2C9) gemfibrozil 4,4-násobne zvýšil systémovú expozíciu montelukastu. Súčasné podávanie gemfibrozilu a ďalších účinných inhibítorov CYP 2C8 si nevyžaduje bežnú úpravu dávkovania montelukastu, no lekár by mal pamätať na možnosť zvýšenia nežiaducich účinkov.


Na základe údajov in vitro sa nepredpokladajú klinicky významné liekové interakcie s menej účinnými inhibítormi CYP 2C8 (ako napr. trimetoprim). Súčasné podávanie montelukastu s itrakonazolom, ktorý je silný inhibítor CYP 3A4, malo za následok nevýznamné zvýšenie systémovej expozície montelukastu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na embryonálny/fetálny vývoj (pozri časť 5.3).


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidít nenaznačujú príčinný vzťah medzi montelukastom a malformáciami (napr. defektmi končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené po celosvetovom uvedení lieku na trh.


Montelukast sa môže podávať počas gravidity len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Laktácia

Štúdie na potkanoch preukázali, že montelukast sa vylučuje do materského mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka človeka.


Montelukast sa môže podávať dojčiacim matkám len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci hlásili ospalosť alebo závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v nasledujúcich klinických štúdiách:


 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku 15 rokov a starších, a


 • 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.


Nasledujúce nežiaduce účinky súvisiace s liekom boli u pacientov liečených montelukastom v klinických štúdiách hlásené často (≥1/100 až <1/10) a s väčším výskytom ako u pacientov liečených placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí a dospievajúci pacienti 15-roční a starší

(dve 12-týždňové štúdie; n= 795)

Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov

(jedna 8-týždňová štúdia; n= 201)

(dve 56-týždňové štúdie; n= 615)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť bruchaPočas dlhodobej liečby v rámci klinických skúšaní s obmedzeným počtom pacientov počas 2 rokov u dospelých a počas 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Post-marketingová skúsenosť:


Nežiaduce účinky zaznamenané po uvedení lieku na trh sú uvedené podľa tried orgánových systémov a špecifických názvov nežiaducej skúsenosti na nasledujúcej tabuľke: Kategórie frekvencie boli odhadované na základe príslušných klinických skúšaní:


Trieda sústavy orgánov

Označenie nežiaducej skúsenosti

Kategória výskytu*

Infekcie a nákazy

infekcia horných dýchacích ciest

Veľmi časté

Ochorenia krvi a lymfatického systému

zvýšený sklon ku krvácaniu

Zriedkavé

Poruchy imunitného systému

hypersenzitívne reakcie zahŕňajúce anafylaxiu

Menej časté

hepatálna eozinofilová infiltrácia

Veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, nespavosť, námesačnosť, anxieta, agitovanosť zahŕňajúca agresívne alebo nepriateľské správanie, depresia, psychomotorická hyperaktivita (vrátane podráždenosti, nepokoja a trasu§)

Menej časté

porucha pozornosti, zhoršenie pamäti

Zriedkavé

halucinácie, dezorientácia, suicidálne myšlienky a správanie (suicidalita)

Veľmi zriedkavé

Poruchy nervového systému

závrat, ospalosť, parestézia/hypoestézia, záchvat

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

Zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

Menej časté

Churgov–Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

diarea, nauzea, vracanie

Časté

sucho v ústach, dyspepsia

Menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

Časté

hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho alebo zmiešaného poškodenia pečene)

Veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážky‡

Časté

pomliaždenina, urtikária, pruritus

Menej časté

angioedém

Zriedkavé

erythema nodosum, erythema multiforme

Veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pyrexia

Časté

asténia/únava, nevoľnosť, edém

Menej časté

* Kategória výskytu: Definované pre každý pojem nežiaduceho účinku podľa výskytu zaznamenaného v databáze klinických skúšaní: Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Tieto nežiaduce účinky, zaznamenané ako veľmi časté u pacientov, ktorí dostávali montelukast, boli tiež zaznamenané ako veľmi časté u pacientov, ktorí dostávali v rámci klinických skúšaní placebo.


Tieto nežiaduce účinky, zaznamenané ako časté u pacientov, ktorí dostávali montelukast, boli tiež zaznamenané ako časté u pacientov, ktorí dostávali v rámci klinických skúšaní placebo.


§ Frekvenčná kategória: ZriedkavéHlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk..


4.9 Predávkovanie


O liečbe predávkovania montelukastom nie sú dostupné špecifické informácie. V dlhodobých štúdiách astmy sa montelukast podával pacientom v dávkach až do 200 mg za deň po dobu 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň po dobu približne jedného týždňa bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Po uvedení lieku na trh a v klinických štúdiách boli zaznamenané prípady akútneho predávkovania montelukastom. Tieto zahrňujú hlásenia u dospelých a detí s dávkami až 1 000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne nálezy boli v súlade s bezpečnostným profilom u dospelých a pediatrických pacientov. Vo väčšine prípadov predávkovania sa neprejavili žiadne nežiaduce príhody. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce príhody boli v súlade s bezpečnostným profilom montelukastu a zahrňovali bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či montelukast je dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonista leukotriénových receptorov, ATC kód:R03D C03


Mechanizmus účinku

Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy, ktoré sa uvoľňujú z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl-leukotriénové (CysLT) receptory, ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a zapríčiňujú aktivity dýchacích ciest vrátane bronchokonstrikcie, mukóznej sekrécie, vaskulárnej permeability a mobilizáciu eozinofilov.


Farmakodynamické účinky

Montelukast je perorálne účinná látka, ktorá sa viaže vysokou afinitou a selektivitou na receptor CysLT1. V klinických štúdiách montelukast inhiboval bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4už pri dávkach od 5 mg. Bronchodilatačný účinok bol pozorovaný do dvoch hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k bronchodilatácii spôsobenej montelukastom. Liečba montelukastom inhibovala ranú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie navodenej pôsobením antigénu. Montelukast v porovnaní s placebom znížil počet eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (podľa merania v spúte) a v periférnej krvi, čím sa zlepšila klinická kontrola astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi preukázal montelukast v dávke 10 mg raz denne, v porovnaní s placebom, významné zlepšenia ranných úsilných sekundových výdychov FEV1(zmena o 10,4 % % vs. 2,7 % % v porovnaní s východiskovou hodnotou), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate - PEFR) (zmena o 24,5 l/min vs. 3,3 l/min oproti východiskovej hodnote) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (zmena o –26,1 % vs. –4,6 % oproti východiskovej hodnote). Zlepšenie pacientmi hláseného skóre denných a nočných astmatických príznakov bolo signifikantne väčšie ako pri placebe.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačného kortikosteroidu (percentuálna zmena FEV1oproti východiskovej hodnote pre inhalačný beklometazón s montelukastom oproti beklometazónu: 5,43 % vs. 1,04 %; použitie β-agonistu: –8,70 % vs. 2,64 %). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 μg dva razy denne podané dávkovačom) sa po montelukaste zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný účinok liečby (percentuálna zmena FEV1v porovnaní s východiskovou hodnotou pre montelukast v porovnaní s beklometazónom: 7,49 % vs. 13,3 %; použitie β-agonistu: –28,28 % vs –43,89 %). V porovnaní s beklometazónom však vysoké percento pacientov liečených montelukastom dosiahlo podobné klinické odpovede (napr. 50 % pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1o približne 11 % alebo viac nad východiskovú hodnotu a zároveň približne 42 % pacientov liečených montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď).


Pediatrická populácia

V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov montelukast podávaný v dávke 5 mg jedenkrát denne významne zlepšil respiračné funkcie v porovnaní s placebom (FEV1: zmena o 8,71 % vs. 4,16 % v porovnaní s východiskovým stavom; zmena dopoludňajšieho PEFR: o 27,9 l/min vs. 17,8 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a zníženie β-agonistu užívaného „podľa potreby" (zmena o –11,7 % vs. +8,2 % v porovnaní s východiskovým stavom).


Klinická účinnosť a bezpečnosť

V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu a inhalačného flutikazónu na kontrolu astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov s miernou perzistujúcou astmou nebol montelukast menej účinný než flutikazón pri zvyšovaní percenta primárneho ukazovateľa, ktorým bol počet dní bez záchrannej astmatickej terapie (rescue-free days – RFD). Počas 12-mesačnej liečby sa zvýšilo priemerné percento RFD zo 61,6 na 84,0 v skupine s montelukastom a zo 60,9 na 86,7 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel vyjadrený priemerom najmenších štvorcov vo zvýšení percenta RFD bol štatisticky významný (–2,8 s 95 % IS –4,7; –0,9), ale v rámci limitu, ktorý bol vopred definovaný ako klinicky nie menej účinný. Montelukast a flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:


 • v skupine montelukastu sa FEV1 zvýšil z 1,83 l na 2,09 l a v skupine flutikazónu z 1,85 l na 2,14 l. Medziskupinový rozdiel vyjadrený ako priemer najmenších štvorcov zvýšenia u FEV1 bol –0,02 l s 95 % IS –0,06; 0,02. Priemerný nárast oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol 0,6 % v liečebnej skupine s montelukastom a 2,7 % v liečebnej skupine s flutikazónom. Rozdiel, vyjadrený ako priemer najmenších štvorcov, v zmene oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol –2,2 % s 95 % IS –3,6; –0,7.


 • Percento dní s užívaním β-agonistu sa znížilo z 38,0 na 15,4 v skupine s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel, vyjadrený ako priemer najmenších štvorcov, v percente dní s užívaním β-agonistov bol 2,7 s 95 % IS 0,9; 4,5.


 • Percento pacientov s astmatickým záchvatom (definovaným ako doba zhoršenia astmy, ktoré si vyžaduje liečbu perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu lekára, pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine montelukastu a 25,6 v skupine flutikazónu; miera pravdepodobnosti (95 % IS) bola signifikantná: rovnala sa 1,38 (1,04: 1,84).


 • Percento pacientov, ktorí počas štúdie užívali systémový (prevažne perorálny) kortikosteroid, bolo 17,8 % v skupine montelukastu a 10,5 % v skupine flutikazónu. Medziskupinový rozdiel priemerov najmenších štvorcov bol signifikantný: 7,3 % s 95 % IS 2,9; 11,7.


V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie bronchokonstrikcie vyvolanej námahou (exercise-induced bronchoconstriction – EIB) (maximálny pokles FEV122,33 % pre montelukast vs. 32,40 % pre placebo; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou v rámci 5 % východiskovej hodnoty FEV1bol 44,22 min vs. 60,64 min).


Tento účinok bol počas celej 12-týždennej štúdie konzistentný. Pokles EIB sa preukázal aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov (maximálny pokles FEV118,27 % pre montelukast vs. 26,11 % pre placebo; čas obnovenia FEV1na hodnotu v rámci 5 % východiskovej hodnoty FEV1bol 17,76 min vs. 27,98 min). V oboch štúdiách sa tento účinok preukázal na konci dávkovacieho intervalu s dávkovaním jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, súbežne užívajúcich inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy, liečba montelukastom významne zlepšila kontrolu astmy v porovnaní s placebom (zmena FEV18,55 % vs. –1,74 % v porovnaní s východiskovým stavom a zníženie celkového užívania β-agonistu o –27,78 % vs. 2,09 % oproti východiskovej hodnote).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Montelukast sa rýchlo absorbuje po perorálnom podaní. Po podaní 10 mg filmom potiahnutej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za tri hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalená tableta podávala bez ohľadu na časovanie príjmu potravy.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne za dve hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardná strava ju znižuje na 63 %.


Distribúcia:

Viac ako 99 % montelukastu sa viaže na plazmatické proteíny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8–11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne označeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne označeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia:

Montelukast sa extenzívne metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Cytochróm P450 2C8 je hlavný enzým podieľajúci sa na metabolizme montelukastu. Menší je metabolizačný podiel enzýmu CYP 3A4 a 2C9, hoci sa ukázalo, že itrakonazol, ktorý je inhibítorom 3A4, nemení farmakokinetické premenné montelukastu u zdravých subjektov, ktoré dostávali 10 mg montelukastu denne. Na základe ďalších in vitro výsledkov získaných na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6. Prínos metabolitov k terapeutickému účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia:

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne označeného montelukastu bolo 86 % rádioaktivity získaných v priebehu 5 dní zo stolice a <0,2 % z moču. Spolu s určením perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene: U starších pacientov alebo pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou nie je potrebné upraviť dávkovanie. Použitie u pacientov s poruchou obličiek zatiaľ nebolo skúmané. Keďže montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčou, u pacientov s poškodením obličiek sa nepredpokladá nutnosť upraviť dávku. Nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre >9).


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobok odporúčanej dávky pre dospelých) bolo pozorované zníženie plazmatickej koncentrácie teofylínu. Tento účinok nebol pozorovaný pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách boli pozorované prechodné malé biochemické zmeny séra u ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov. Príznaky toxicity u zvierat sa prejavovali ako zvýšené vylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a iónová nerovnováha. Tieto príznaky sa objavovali pri dávkovaní, ktoré predstavovalo >17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa nežiaduce účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (>232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinických dávkach). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil fertilitu alebo reprodukčný výkon pri systémovej expozícii presahujúcej klinickú systémovú expozíciu viac ako 24-násobne. Mierne zníženie telesnej hmotnosti mláďat sa pozorovalo v štúdii samičej fertility u potkanov pri dávke 200 mg/kg/deň (>69-násobok klinickej systémovej expozície). V štúdiách na králikoch bola pri systémovej expozícii predstavujúcej >24-násobok klinickej systémovej expozície pozorovaná vyššia incidencia neúplnej osifikácie v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami. U potkanov neboli pozorované žiadne abnormality. Potvrdilo sa, že montelukast prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Pri testovaní maximálnej dávky po jednorazovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu v dávkach až do 5 000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov) nedošlo k žiadnemu uhynutiu. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky u dospelých ľudí (vychádzajúcej z dávky u dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg).


Potvrdilo sa, že montelukast nie je fototoxický pre myši pri UVA, UVB alebo viditeľnom svetelnom spektre v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne >200-násobok odvodený zo systémovej expozície).


Montelukast nemal u hlodavcov ani mutagénny účinok in vitro a in vivo, ani tumorogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


manitol

mikrokryštalická celulóza

hydroxypropylcelulóza (E463)

červený oxid železitý (E172)

sodná soľ kroskarmelózy

čerešňová aróma (obsahuje maltodextrín (Maize), prírodne identická aromatická látka, arabská guma (E414), propylénglykol, aromatický prípravok a prírodná aromatická látka)

aspartám (E951)

stearan horečnatý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred svetlom a vlhkom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balené v spotrebiteľských polyamidových/PVC/hliníkových blistrových baleniach po 10, 14, 28, 56 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Cipla (EU) Limited

Hillbrow House, Hillbrow Road,

Esher, Surrey, KT10 9NW,

Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)


14/0266/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


08/2014

Montelukast Cipla 5 mg žuvacie tablety