+ ipil.sk

Montelukast Fair- Med 10 mg filmom obalené tablety



Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/00032-REG


Písomná informácia pre používateľa


Montelukast Fair-Med 10 mg filmom obalené tablety

pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov


montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete

1. Čo je Montelukast Fair-Med a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieťpredtým, ako užijete Montelukast Fair-Med

3. Ako užívať Montelukast Fair-Med

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montelukast Fair-Med

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Montelukast Fair-Med a na čo sa používa


Montelukast Fair-Med je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach a tiež spôsobujú alergické príznaky. Prostredníctvom blokády leukotriénov Montelukast Fair-Med zlepšuje astmatické príznaky, pomáha predchádzať astmatickým záchvatom a zlepšuje sezónne alergické príznaky (tiež známe ako senná nádcha alebo sezónna alergická rinitída).


Váš lekár predpísal Montelukast Fair-Med na liečbu astmy, na predchádzanie príznakov astmy počas dňa a noci.

 • Montelukast Fair-Med sa používa na liečbu pacientov, ktorých ochorenie nie je pod dostatočnou kontrolou pri súčasnej liečbe a potrebujú doplnkovú liečbu.

 • Montelukast Fair-Med tiež zabraňuje zúženiu dýchacích ciest vyvolaného telesnou námahou.

 • U tých astmatických pacientov, u ktorých je Montelukast Fair-Med indikovaný na liečbu astmy, môže tiež Montelukast Fair-Med symptomaticky zmierniť príznaky sezónnej alergickej rinitídy.


Podľa príznakov a závažnosti vašej astmy lekár určí, ako sa má Montelukast Fair-Med používať.


Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie. Astma zahŕňa:

 • ťažkosti s dýchaním z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie sa vplyvom rôznych podmienok môže zhoršovať alebo zlepšovať.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho vecí, ako je cigaretový dym, peľ alebo studený vzduch alebo námaha.

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


K príznakom astmy patria: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


Čo sú sezónne alergie?

Sezónna alergia (tiež známa ako senná nádcha alebo sezónna alergická rinitída) sú alergické odpovede často spôsobené peľom zo stromov, tráv a burín, ktoré sa nachádzajú v ovzduší. Príznaky sezónnej alergie môžu typicky zahŕňať: upchaný nos, nádchu, svrbenie v nose, kýchanie, slzenie, opuch, začervenanie, svrbenie očí.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Montelukast Fair-Med


Povedzte svojmu lekárovi o všetkých zdravotných problémoch alebo alergiách, ktoré máte alebo ste mali.


Neužívajte Montelukast Fair-Med

 • ak ste alergický na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Montelukast Fair-Med.


 • Ak sa astma alebo dýchanie u vás zhoršia, ihneď to povedzte svojmu lekárovi.

 • Montelukast Fair-Med užívaný ústami nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Pri výskyte záchvatu musíte dodržiavať pokyny, ktoré vám dal lekár. Vždy majte poruke inhalačný záchranný liek na astmatické záchvaty.

 • Je dôležité, aby ste užívali všetky lieky na astmu, ktoré lekár predpísal. Montelukast Fair-Med nemá nahradiť iné lieky na astmu, ktoré vám predpísal lekár.

 • Každý pacient užívajúci antiastmatiká musí mať na pamäti, že ak sa u neho objaví kombinácia príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, tŕpnutie alebo znecitlivenie horných alebo dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, je potrebné obrátiť sa na svojho lekára.

 • Neužívajte kyselinu acetylsalicylovú (Aspirin) ani protizápalové lieky (známe tiež ako nesteroidové protizápalové lieky alebo NSAID), ak zhoršujú vašu astmu.


Deti

Pre deti vo veku 2 až 5 rokov sú k dispozícii žuvacie tablety Montelukast Fair-Med 4 mg.

Pre deti vo veku 6 až 14 rokov sú k dispozícii žuvacie tablety Montelukast Fair-Med 5 mg.


Iné lieky a Montelukast Fair-Med

Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok lieku Montelukast Fair-Med alebo Montelukast Fair-Med 10 mg môže ovplyvniť spôsob, akým účinkujú iné lieky.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, alebo budete užívať ďalšie lieky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Skôr, ako začnete užívať Montelukast Fair-Med, informujte svojho lekára, či užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • fenobarbital (používa sa na liečbu epilepsie),

 • fenytoín (používa sa na liečbu epilepsie),

 • rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy a niektorých iných infekcií).


Montelukast Fair-Med a jedlo a nápoje

Montelukast Fair-Med 10 mg filmom obalené tablety možno užívať spolu s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár zhodnotí, či môžete v tomto období užívať Montelukast Fair-Med.


Dojčenie

Nie je známe, či Montelukast Fair-Med prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo ak plánujete dojčiť, poraďte sa s lekárom skôr, ako užijete Montelukast Fair-Med.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neočakáva sa, že Montelukast Fair-Med ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Individuálne reakcie na liečbu sa však môžu líšiť. Niektoré vedľajšie účinky (ako závraty a ospalosť), ktoré boli veľmi zriedkavo hlásené pri užívaní montelukastu, môžu u niektorých pacientov ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Montelukast Fair-Med 10 mg filmom obalené tablety obsahujú aspartám

Obsahuje zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou.


3. Ako užívať Montelukast Fair-Med


 • Užívajte iba jednu tabletu Montelukast Fair-Med raz denne, ako vám predpísal váš lekár.

 • Liek sa má užívať aj vtedy, keď nemáte žiadne príznaky alebo ak máte akútny astmatický záchvat.

 • Vždy užívajte Montelukast Fair-Med podľa pokynov lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Užíva sa ústami.


Pre dospelých a mladistvých od 15 rokov:

Jedna filmom obalená tableta Montelukast Fair-Med 10 mg, ktorá sa užíva raz denne vo večerných hodinách. Montelukast Fair-Med 10 mg filmom obalené tablety možno užívať spolu s jedlom alebo bez jedla.


Ak užívate Montelukast Fair-Med, uistite sa, že neužívate žiadne ďalšie lieky, ktoré obsahujú rovnaké liečivo, montelukast.


Ak užijete viac lieku Montelukast Fair-Med, ako máte

Okamžite kontaktujte lekára.


Vo väčšine prípadov predávkovania sa nevyskytli žiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce príznaky predávkovania hlásené pri predávkovaní u dospelých a detí zahŕňajú bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivitu.


Ak zabudnete užiť Montelukast Fair-Med

Montelukast Fair-Med sa snažte užívať tak, ako vám bol predpísaný. Ak však vynecháte dávku, pokračujte ako zvyčajne užívaním jednej tablety denne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Montelukast Fair-Med

Montelukast Fair-Med lieči astmu iba počas pravidelného užívania.

Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní lieku Montelukast Fair-Med počas doby, ktorú vám predpísal lekár. Pomôže vám to udržať astmu pod kontrolou.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V klinických štúdiách s filmom obalenými 10 mg tabletami montelukastu, najčastejšie hlásené vedľajšie účinky (vyskytli sa najmenej u 1 zo 100 pacientov a menej ako u 1 z 10 liečených pacientov), považované za súvisiace s montelukastom, boli:

 • bolesť hlavy,

 • bolesť brucha.

Tieto účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa vo vyššej miere u pacientov liečených montelukastom než u pacientov užívajúcich placebo (tableta neobsahujúca žiadne liečivo).


Častosť možných vedľajších účinkov vymenovaných nižšie je stanovená nasledovne:

Veľmi časté: môžu ovplyvniť viac ako 1 z 10 ľudí

Časté: môžu ovplyvniť do 1 z 10 ľudí

Menej časté: môžu ovplyvniť do 1 zo 100 ľudí

Zriedkavé: môžu ovplyvniť do 1 z 1 000 ľudí

Veľmi zriedkavé: môžu ovplyvniť do 1 z 10 000 ľudí


Po uvedení lieku na trh boli dodatočne hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

 • infekcia horných dýchacích ciest (veľmi časté),

 • zvýšený sklon ku krvácaniu (zriedkavé),

 • alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní (menej časté),

 • zmeny v správaní a nálade [poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, ťažkosti so spánkom, námesačnosť, podráždenosť, pocity úzkosti, nepokoj, agitovanosť vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresiu (menej časté); tras (zriedkavé); halucinácie, samovražedné myšlienky a činy (veľmi zriedkavé)],

 • závrat, ospalosť, mravenčenie/znecitlivenie, záchvat (menej časté),

 • búšenie srdca (zriedkavé),

 • krvácanie z nosa (menej časté),

 • hnačka, žalúdočná nevoľnosť, vracanie (časté); sucho v ústach, tráviace ťažkosti (menej časté),

 • hepatitída (zápal pečene) (veľmi zriedkavé),

 • podliatina, svrbenie, žihľavka (menej časté); citlivé červené opuchliny pod kožou, najčastejšie na predkolení (nodózny erytém) (veľmi zriedkavé),

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče (menej časté),

 • horúčka (časté); únava, pocit choroby, opuch (menej časté)


U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravenčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussov syndróm). Ak sa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov u vás, musíte o tom ihneď informovať svojho lekára.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o vedľajších účinkoch, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Ak si nie ste niečím istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Montelukast Fair-Med


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Montelukast Fair-Med obsahuje

 • Liečivo je montelukast. Každá tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu 10 mg montelukastu.


 • Ďalšie zložky sú: manitol (E421), mikrokryštalická celulóza (E460), hydroxypropylcelulóza (E463), sodná soľ kroskarmelózy (E468), banánová príchuť (ktorú tvorí: maltodextrín, modifikovaný škrob (E1450), propylénglykol (E1520)), aspartám (E951), magnéziumstearát (E572).

Okrem toho obal tablety obsahuje Opadry žltú 20A33251 (ktorú tvorí: hypromelóza (E464), hydroxypropylcelulóza (E463), mastenec (E553b), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172)).

Ako vyzerá Montelukast Fair-Med a obsah balenia

Montelukast Fair-Med 10 mg filmom obalené tablety sú béžové, okrúhle a obojstranne vypuklé.


Blistre v baleniach po: 28 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Fair-Med Healthcare GmbH

Planckstrasse 13, 22765 Hamburg

Nemecko


Výrobca:

Genepharm S.A

18km Marathon Avenue, 15351 Pallini

Grécko


hameln rds a.s.

Horná 36, 900 01 Modra

Slovenská republika


Pharmadox Healthcare Ltd

KW 20A – Kordin Industrial Park – Paola, PLA 3000

Malta


Corden Pharma GmbH

Otto-Hahn-Strasse, 68723 Plankstadt

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Montelukast Fair-Med10 mg potahovaná tableta

Estónsko: Montelukast Fair-Med10mg

Francúzsko: Montelukast Fair-Med 10mg comprimés pelliculé

Holandsko: Montelukast Fair-Med10mg filmomhulde tabletten

Litva: Montelukast Fair-Med 10mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko: Montelukast PharOS 10mg apvalkotās tabletes

Maďarsko: Montelukast Fair-Med 10mg filmtabletta

Malta: Montelukast Fair-Med10mg film-coated tablets

Nemecko: Montelukast PharOS 10mg filmtabletten

Poľsko: Montelukast PharOS

Portugalsko: Montelukast Fair-Med

Slovenská republika: Montelukast Fair-Med10mg filmom obalené tablety

Slovinsko: Montelukast Fair-Med10mg filmsko obložene tablete

Španielsko: Montelukast Fair-Med10mg comprimidos recubiertos con películaEFG


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2013.

6


Montelukast Fair- Med 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/00032-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Montelukast Fair-Med 10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 10 mg montelukastu.


Pomocná látka so známym účinkom: aspartám (E 951) 1,5 mg v tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Béžová, okrúhla, bikonvexná filmom obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Montelukast Fair-Med je indikovaný ako prídavný liek na liečbu astmy u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou perzistujúcou astmou, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých krátkodobo pôsobiace β‑agonisty používané podľa potreby neposkytujú dostatočnú kontrolu klinických príznakov astmy. U tých astmatických pacientov, u ktorých je Montelukast Fair-Med indikovaný na liečbu astmy, môže tiež Montelukast Fair-Med symptomaticky zmierniť príznaky sezónnej alergickej rinitídy.

Montelukast Fair-Med je indikovaný aj na profylaxiu astmy, ktorej prevládajúcim príznakom je bronchokonstrikcia vyvolaná námahou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podania



Dávka u mladistvých a dospelých nad 15 rokov s astmou alebo s astmou a súbežne sezónnou alergickou rinitídou je jedna 10 mg tableta denne, ktorá sa užíva večer.

Všeobecné odporúčania:

Terapeutický účinok lieku Montelukast Fair-Med na parametre kontroly astmy sa prejaví v priebehu jedného dňa. Montelukast Fair-Med sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla. Pacienti majú byť upozornení, aby pokračovali v užívaní lieku Montelukast Fair-Med dokonca aj vtedy, keď majú astmu pod kontrolou, rovnako ako počas obdobia zhoršujúcej sa astmy. Montelukast Fair-Med sa nesmie užiť súbežne s inými liekmi, ktoré obsahujú rovnaké liečivo, montelukast.

U starších pacientov alebo u pacientov s renálnou insuficienciou alebo u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. Nie sú žiadne údaje o použití u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. Dávka pre mužov a ženy je rovnaká.

Liečba liekom Montelukast Fair-Med vo vzťahu k inej liečbe astmy: Montelukast Fair-Med možno pridať k existujúcemu liečebnému režimu pacienta.

Inhalačné kortikosteroidy:Liečba liekom Montelukast Fair-Med môže byť použitá ako prídavná terapia pre pacientov, u ktorých inhalačné kortikosteroidy a krátkodobo pôsobiace β‑agonisty používané podľa potreby neposkytujú dostatočnú kontrolu klinických príznakov astmy. Montelukast Fair-Med nemá nahradiť inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.4).

4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti majú byť upozornení, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast na liečbu akútnych záchvatov astmy a aby mali pre tento účel vždy k okamžitej dispozícii svoj zvyčajný vhodný záchranný liek. V prípade výskytu akútneho záchvatu sa má použiť krátkodobo pôsobiaci inhalačný β‑agonista. Pacienti sa majú čo najskôr poradiť s lekárom, ak potrebujú viac inhalácií krátkodobo pôsobiacich β‑agonistov ako zvyčajne.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú k dispozícii údaje preukazujúce, že pri súbežnom podávaní montelukastu je možné znížiť dávku perorálnych kortikosteroidov.


V zriedkavých prípadoch sa u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane montelukastu, môže vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy spolu s klinickými znakmi vaskulitídy zhodnými s Churgovým‑Straussovej syndrómom, čo je stav, ktorý sa často lieči systémovými kortikosteroidmi. Tieto prípady boli zvyčajne, ale nie vždy, spojené so znížením dávky perorálnych kortikosteroidov alebo s vysadením perorálnych kortikosteroidov. Možnosť, že používanie antagonistov leukotriénových receptorov môže súvisieť s rozvojom Churgovho‑Straussovej syndrómu, nie je možné vylúčiť ani potvrdiť. Lekári majú pacientov pozorne sledovať kvôli eozinofílii, vaskulitickému exantému, zhoršujúcim sa pľúcnym príznakom, srdcovým komplikáciám a/alebo neuropatii. Pacienti, u ktorých vzniknú tieto príznaky, majú byť znovu vyšetrení a ich liečebný režim sa má prehodnotiť.


Liečba montelukastom nemení potrebu pacientov s astmou citlivou na aspirín, aby sa vyhli užívaniu aspirínu a iných nesteroidných protizápalových liečiv.


Montelukast Fair-Med 10 mg filmom obalené tablety obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať spolu s inými liekmi bežne používanými na profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významný vplyv na farmakokinetiku nasledujúcich liekov: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu bola znížená o približne 40 % u jedincov, ktorým bol súbežne podávaný fenobarbital. Vzhľadom k tomu, že montelukast je metabolizovaný prostredníctvom CYP 3A4, opatrnosť je potrebná, najmä u detí, keď sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, ako sú fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


Štúdie in vitroukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií medzi montelukastom a rosiglitazónom (skúšobný substrát reprezentujúci lieky metabolizované predovšetkým prostredníctvom CYP 2C8) preukázali, že montelukast neinhibuje in vivo CYP 2C8. Preto sa neočakáva, že montelukast výrazne zmení metabolizmus liekov metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu aleboembryonálny/fetálny vývoj.

Obmedzené údaje z databázy údajov o výsledkoch gravidity nesvedčia o príčinnej súvislosti medzi montelukastom a vrodenými chybami (t.j. defekty končatín), ktoré boli celosvetovo zriedkavo hlásené po uvedení lieku na trh.

Montelukast Fair-Med sa môže používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Štúdie na potkanoch ukázali, že montelukast sa vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do ľudského mlieka.

Montelukast Fair-Med môžu používať dojčiace matky iba v nevyhnutných prípadoch.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Neočakáva sa, že montelukast ovplyvní pacientovu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jedinci hlásili ospalosť alebo závraty.


4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v klinických štúdiách nasledovným spôsobom:

 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých pacientov s astmou vo veku 15 rokov a starších

 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 400 dospelých pacientov s astmou a sezónnou alergickou rinitídou vo veku 15 a viac rokov.

 • 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov s astmou vo veku od 6 do 14 rokov

V klinických štúdiách boli nasledujúce nežiaduce reakcie súvisiace s liekom hlásené u pacientov liečených montelukastom často (≥ 1/100 až < 1/10) a s väčším výskytom ako u pacientov liečených placebom:



Trieda orgánových systémov

Dospelí pacienti vo veku 15 rokov a starší (dve 12‑týždňové štúdie; n=795)

Pediatrickí pacienti vo veku od 6 do 14 rokov (jedna 8‑týždňová štúdia; n=201) (dve 56‑týždňové štúdie; n=615)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha

V klinických štúdiách u obmedzeného počtu pacientov sa počas dlhodobej liečby, trvajúcej až 2 roky u dospelých a do 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov, bezpečnostný profil nezmenil.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh


V tabuľke nižšie sú uvedené špecifické výrazy pre nežiaduce reakcie hlásené po uvedení lieku na trh, podľa triedy orgánových systémov. Kategórie frekvencie boli odhadnuté na základe relevantných klinických skúšaní.


Triedy orgánových systémov

Výraz pre nežiaduci účinok

Kategória frekvencie*

Infekcie a nákazy

infekcie horného dýchacieho traktu

veľmi časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

zvýšený sklon ku krvácaniu

zriedkavé

Poruchy imunitného systému

reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaxie

menej časté

infiltrácia pečene eozinofilmi

veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

abnormálne sny vrátane nočných môr, nespavosť, somnambulismus, podráždenosť, úzkosť, nepokoj, agitovanosť zahŕňajúce agresívne správanie alebo nepriateľstvo, depresia

menej časté

tremor

zriedkavé

halucinácie, suicidálne myšlienky a správanie (suicidalita)

veľmi zriedkavé


Poruchy nervového systému

závraty, ospalosť, parestézia/hypoestézia, záchvaty kŕčov

menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

menej časté

Churgov-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)

veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, nauzea, vracanie

časté

sucho v ústach, dyspepsia

menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

časté

hepatitída (vrátane cholestatickej hepatitídy, hepatocelulárnej a rôzne podoby poškodenia pečene).

veľmi zriedkavé


Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka

časté

tvorba krvných podliatin, urtikária, pruritus

menej časté

angioedém

zriedkavé

erythema nodosum

veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov

menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pyrexia

časté

asténia/únava, malátnosť, edém

menej časté


*Kategória frekvencie: Definovaná pre každý nežiaduci účinok podľa výskytu hláseného v databáze klinických skúšaní: Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Tento nežiaduci účinok, hlásený v klinických skúšaniach ako veľmi častý u pacientov, ktorí dostávali montelukast, bol tiež hlásený ako veľmi častý aj u pacientov, ktorí dostávali placebo.


Tento nežiaduci účinok, hlásený v klinických skúšaniach ako častý u pacientov, ktorí dostávali montelukast, bol tiež hlásený ako častý aj u pacientov, ktorí dostávali placebo.



4.9 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii špecifické informácie o liečbe predávkovania montelukastom. V štúdiách zameraných na liečbu chronickej astmy bol montelukast podávaný dospelým pacientom v dávkach do 200 mg/deň počas 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách v dávkach do 900 mg/deň počas približne jedného týždňa, pričom tieto dávky nespôsobili klinicky významné nežiaduce účinky.

Prípady akútneho predávkovania sa vyskytli po uvedení lieku na trh a v klinických štúdiách s montelukastom. Zahŕňajú prípady u dospelých a detí s požitím až 1 000 mg dávky (približne 61 mg/kg u 42‑mesačného dieťaťa). Zistené klinické a laboratórne nálezy zodpovedali bezpečnostnému profilu u dospelých a pediatrických pacientov. Vo väčšine prípadov predávkovania sa nevyskytli žiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky zodpovedali bezpečnostnému profilu montelukastu a zahŕňali bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, dávenie a psychomotorickú hyperaktivitu.

Nie je známe, či sa montelukast dá z organizmu odstrániť peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antiastmatiká na systémové použitie, antagonisty leukotriénových receptorov

ATC kód: RO3D CO3

Cysteinylové leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú silné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane žírnych buniek a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl‑leukotriénové receptory (CysLT). CysLT receptor typu 1 (CysLT1) sa nachádza u ľudí v dýchacích cestách (vrátane hladkých svalových buniek a makrofágov dýchacích ciest) a na ďalších prozápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých myeloidných kmeňových buniek). CysLT majú vzťah k patofyziológii astmy a alergickej rinitídy. Pri astme zahŕňajú leukotriénmi sprostredkované účinky bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, zvýšenie priepustnosti ciev a zmnoženie eozinofilov. Pri alergickej rinitíde sa CysLT uvoľňujú z nazálnej sliznice po expozícii alergénu počas včasnej aj neskorej fázy reakcie a sú spojené s príznakmi alergickej rinitídy. Zistilo sa, že intranazálny imunologický test s CysLT zvyšuje rezistenciu nazálnej časti dýchacích ciest a príznaky nazálnej obštrukcie.

Montelukast je perorálne účinná látka, ktorá sa s vysokou afinitou a selektivitou viaže na CysLT1 receptor. V klinických štúdiách montelukast inhiboval bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4 už pri 5 mg dávkach. Bronchodilatácia bola zjavná do 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku spôsobenému montelukastom. Liečba montelukastom inhibovala včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie po stimulácii antigénom. Montelukast v porovnaní s placebom znížil počet eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii viedla liečba montelukastom k významnému zníženiu počtu eozinofilov v dýchacích cestách (meraných v spúte) a v periférnej krvi a zároveň zlepšila kontrolu klinických príznakov astmy.

V štúdiách u dospelých sa preukázalo, že montelukast v dávke 10 mg jedenkrát denne oproti placebu významne zlepšil hodnotu objemu ranného úsilného výdychu za prvú sekundu (FEV1)(zmena v porovnaní s východiskovým stavom 10,4 % oproti 2,7 %), hodnotu maximálnej výdychovej rýchlosti (PEFR) (zmena v porovnaní s východiskovým stavom 24,5 l/min oproti 3,3 l/min) a významne znížil celkové užívanie β‑agonistu (zmena v porovnaní s východiskovým stavom ‑26,1 % oproti ‑4,6 %). Pacientmi hlásené zlepšenie skóre denných a nočných príznakov astmy bolo významne lepšie ako u placeba. Štúdie u dospelých preukázali schopnosť montelukastu pôsobiť aditívne na klinický účinok inhalačného kortikosteroidu (pri používaní inhalačného beklometazónu a montelukastu oproti beklometazónu bola % zmena v porovnaní s východiskovým stavom v hodnote FEV1: 5,4 3% oproti 1,04 %; v užívaní β‑agonistov: ‑8,70 % oproti 2,64 %). Po podaní montelukastu sa v porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 μg dvakrát denne za použitia inhalačného nadstavca) preukázal rýchlejší nástup počiatočnej odpovede na liečbu, aj keď v priebehu 12‑týždňovej štúdie dosiahol beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (pri používaní montelukastu oproti beklometazónu bola % zmena v porovnaní s východiskovým stavom v hodnote FEV1: 7,49 % oproti 13,3%; v užívaní β‑agonistov: ‑28,28 % oproti -43,89 %). V porovnaní s beklometazónom však vysoké percento pacientov liečených montelukastom dosiahlo podobnú klinickú odpoveď (napr. 50 % pacientov liečených beklometazónom dosiahlo približne 11% alebo väčšie zlepšenie hodnoty FEV1 oproti východiskovému stavu, pričom približne 42 % pacientov liečených montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď).

Bola uskutočnená klinická štúdia k hodnoteniu montelukastu pri symptomatickej liečbe sezónnej alergickej rinitídy u dospelých a dospievajúcich astmatických pacientov starších ako 15 rokov, ktorí súčasne trpeli sezónnou alergickou rinitídou. V tejto štúdii boli podávané 10 mg tablety montelukastu jedenkrát denne a preukázali štatisticky významné zlepšenie skóre príznakov dennej rinitídy v porovnaní s placebom. Skóre denných príznakov rinitídy je priemer skóre denných nazálnych príznakov (priemer nazálnej kongescie, rhinorey, kýchania a svrbenia nosa) a skóre nočných príznakov (priemer nazálnej kongescie po prebudení, ťažkosti so zaspávaním a skóre nočného prebúdzania). Celkové hodnotenia alergickej rinitídy pacientmi a lekármi sa významne zlepšili v porovnaní s placebom. Hodnotenie účinnosti pri astme nebolo primárnym cieľom tejto štúdie.

V 8‑týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov montelukast v dávke 5 mg jedenkrát denne oproti placebu významne zlepšil respiračné funkcie (zmena v porovnaní s východiskovým stavom v hodnote FEV1: 8,71 % oproti 4,16 %; v hodnote ranného PEFR: 27,9 l/min oproti 17,8 l/min) a znížil užívanie β‑agonistov používaných podľa potreby (zmena v porovnaní s východiskovým stavom ‑11,7 % oproti +8,2 %).

Významné zníženie výskytu bronchokonstrikcie vyvolanej námahou (EIB) bolo preukázané v 12‑týždňovej štúdii u dospelých (maximálny pokles hodnoty FEV1bol 22,33 % pri montelukaste oproti 32,40 % pri placebe; čas do návratu FEV1na hodnotu pred námahou s 5% odchýlkou bol 44,22 min oproti 60,64 min). Tento účinok pretrvával počas celej 12‑týždňovej doby štúdie. Zníženie výskytu EIB bolo preukázané aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov (maximálny pokles hodnoty FEV1 bol 18,27 % oproti 26,11 %; čas do návratu FEV1na hodnotu pred námahou s 5% odchýlkou bol17,76 min oproti 27,98 min). Obe štúdie preukázali, že pri dávke podávanej jedenkrát denne pretrvával účinok aj na konci dávkovacieho intervalu.

U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú súbežne liečených inhalačnými a/alebo perorálnymi kortikosteroidmi viedla liečba montelukastom, oproti placebu, k významnému zlepšeniu kontroly astmy (zmena v porovnaní s východiskovým stavom v hodnote FEV1bola 8,55 % oproti ‑1,74 % a zmena v porovnaní s východiskovým stavom v znížení celkovej spotreby β‑agonistov bola ‑27,78 % oproti 2,09 %).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia: Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za tri hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Perorálna biologická dostupnosť a Cmaxnie sú ovplyvnené obvyklým jedlom. Bezpečnosť a účinnosť boli preukázané v klinických štúdiách, v ktorých bola 10 mg filmom obalená tableta podávaná bez ohľadu na čas požitia jedla.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne do 2 hodín. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a obvyklé jedlo ju zníži na 63 %.


Distribúcia: Väzba montelukastu na plazmatické bielkoviny je viac ako 99 %. Rovnovážny distribučný objem montelukastu je v priemere 8‑11 litrov. Štúdie na potkanoch, ktorým bol podávaný rádioaktívne značený montelukast, svedčia o minimálnom prechode montelukastu hematoencefalickou bariérou. Koncentrácie rádioaktívne značenej látky boli okrem toho po 24 hodinách po podaní dávky vo všetkých ostatných tkanivách minimálne.


Biotransformácia: Montelukast sa intenzívne metabolizuje. V štúdiách u dospelých a detí, ktorým bola podávaná terapeutická dávka, neboli plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave detegovateľné.


Štúdie in vitro na mikrozómoch ľudskej pečene svedčia o tom, že na metabolizme montelukastu sa podieľa cytochróm P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších výsledkov štúdií in vitro na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické plazmatické koncentrácie montelukastu neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6. Metabolity sa na terapeutickom účinku podieľajú iba v minimálnej miere.


Eliminácia: Plazmatický klírens montelukastu u zdravých dospelých je v priemere 45 ml/min. Po perorálnej dávke rádioaktívne značeného montelukastu sa 86 % rádioaktivity zistilo v 5‑dňovom zbere stolice a < 0,2 % sa zistili v moči. Tieto zistenia spolu s odhadovanou perorálnou biologickou dostupnosťou montelukastu svedčia o tom, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristika u pacientov: U starších pacientov a pacientov s ľahkou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou nie je potrebná úprava dávky. Štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa neuskutočnili. Vzhľadom k tomu, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčou, neočakáva sa, že u pacientov s poruchou funkcie obličiek bude potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre > 9).


Pri podávaní vysokých dávok montelukastu (20‑ a 60‑násobne vyšších ako odporúčaná dávka pre dospelých) bolo pozorované zníženie plazmatickej koncentrácie teofylínu. Tento účinok nebol pozorovaný pri podávaní odporúčanej dávky 10 mg jedenkrát denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách boli pozorované prechodné, mierne zmeny biochemických ukazovateľov v sére zahŕňajúcich hladiny ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov. Prejavy toxicity u zvierat boli zvýšené vylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto prejavy sa vyskytli po podaní dávky, po ktorej sa dosiahla > 17‑násobne vyššia systémová expozícia ako po podaní klinickej dávky. U opíc sa nežiaduce účinky vyskytli po dávke 150 mg/kg/deň (> 232‑násobok systémovej expozície dosiahnutej po podaní klinickej dávky). V štúdiách na zvieratách montelukast nemal vplyv na fertilitu alebo reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii viac ako 24‑násobne prevyšujúcej klinickú systémovú expozíciu. Mierne zníženie telesnej hmotnosti mláďat bolo zaznamenané v štúdii fertility na samiciach potkanov, ktorým bola podávaná dávka 200 mg/kg/deň (> 69‑násobok klinickej systémovej expozície). V štúdiách na králikoch bol v porovnaní so súbežne liečenými kontrolnými zvieratami pozorovaný vyšší výskyt neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii > 24‑násobne vyššej ako klinická systémová expozícia dosiahnutá po podaní klinickej dávky. U potkanov neboli pozorované žiadne abnormality. Zistilo sa, že montelukast prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Po jednorazovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu myšiam a potkanom v dávkach do 5 000 mg/kg (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov), ktoré predstavovali maximálnu skúšanú dávku, sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka zodpovedá 25 000‑násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelých pacientov (v prepočte na dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg).


Preukázalo sa, že montelukast v dávkach do 500 mg/kg/deň (približne > 200‑násobok v prepočte na systémovú expozíciu) nemal u myší fototoxický účinok pri použití spektra UVA, UVB alebo viditeľného svetla.


V štúdiách in vitro a in vivo na hlodavcoch nemal montelukast mutagénny ani tumorogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Manitol (E421)

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Hydroxypropylcelolóza (E463)

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Banánová aróma (ktorú tvorí: maltodextrín, modifikovaný škrob (E1450), propylénglykol (E1520))

Aspartám (E951)

Magnéziumstearát (E572)


Obal:

Opadry 20A33251 žltá (ktorú tvorí:

Hypromelóza (E464)

Hydroxypropylcelulóza (E463)

Mastenec (E553b)

Oxid titaničitý (E171)

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172))


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


ALU/ALU blistrové balenia po 28 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fair-Med Healthcare GmbH

Planckstrasse 13

22765 Hamburg

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0159/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE



10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


10


Montelukast Fair- Med 10 mg filmom obalené tablety