+ ipil.sk

Montelukast Mylan 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/06272-PRE

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03847-Z1A

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/08110 - Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Montelukast Mylan 10 mg

filmom obalené tablety

montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Montelukast Mylan 10 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Montelukast Mylan 10 mg

3. Ako užívať Montelukast Mylan 10 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montelukast Mylan 10 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Montelukast Mylan 10 mg a na čo sa používa


Montelukast Mylan 10 mg je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach a tiež vyvolávajú alergické príznaky. Blokádou leukotriénov zlepšuje Montelukast Mylan 10 mg príznaky astmy, pomáha kontrolovať astmu a zlepšuje príznaky sezónnej alergie (tiež známej ako senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha).


Lekár vám predpísal Montelukast Mylan 10 mg na liečbu astmy, na predchádzanie príznakom astmy počas dňa a noci.


• Montelukast Mylan 10 mg sa používa na liečbu pacientov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní ich súčasnou liečbou a potrebujú doplnkovú liečbu.

• Montelukast Mylan 10 mg tiež pomáha zabrániť zúženiu dýchacích ciest vyvolaného telesnou námahou.

• U astmatických pacientov, ktorým je Montelukast Mylan 10 mg predpísaný na liečbu astmy, poskytuje aj úľavu od príznakov sezónnej alergickej nádchy.


Váš lekár určí, ako sa má Montelukast Mylan 10 mg užívať v závislosti od príznakov a závažnosti vašej astmy.


Tablety Montelukast Mylan 10 mg sa používajú len u dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a viac.

Čo je astma?


Astma je dlhodobé ochorenie.

Astma zahŕňa:

• sťažené dýchanie z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.

• citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo telesná námaha.

• opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


Medzi príznaky astmy patrí: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


Čo sú sezónne alergie?


Sezónne alergie (tiež známe ako senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha) sú alergické reakcie často vyvolané poletujúcim peľom zo stromov, tráv a burín. Príznaky sezónnej alergie môžu zvyčajne zahŕňať: upchatý, usoplený, svrbiaci nos; kýchanie; slziace, opuchnuté, červené, svrbiace oči.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Montelukast Mylan 10 mg


Informujte svojho lekára o všetkých zdravotných ťažkostiach alebo alergiách, ktoré máte v súčasnosti alebo ste mali v minulosti.


Neužívajte Montelukast Mylan 10 mg

- ak ste alergický (precitlivený) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia


 • Ak sa vaša astma alebo dýchanie zhorší, ihneď to povedzte svojmu lekárovi.


 • Montelukast Mylan 10 mg užívaný ústami nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak dostanete záchvat, riaďte sa pokynmi, ktoré vám dal lekár. Vždy pri sebe majte váš inhalačný záchranný liek na astmatické záchvaty. Ak potrebujete viac inhalačného záchranného lieku na astmatické záchvaty ako zvyčajne, obráťte sa na svojho lekára.


 • Je dôležité, aby ste užívali všetky lieky, ktoré vám lekár predpísal na liečbu astmy. Montelukast Mylan 10 mg nemá nahrádzať ostatné lieky na liečbu astmy, ktoré vám lekár predpísal.


 • Všetci pacienti, ktorí užívajú lieky na liečbu astmy, si musia byť vedomí, že ak sa objaví kombinácia príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, majú svoj stav konzultovať s lekárom.


 • Neužívajte kyselinu acetylsalicylovú (aspirin) alebo protizápalové lieky (tiež známe ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSAID), ak zhoršujú vašu astmu.


Deti a dospievajúci

Pre deti vo veku 2 až 5 rokov sú k dispozícii žuvacie tablety Montelukast Mylan 4 mg.

Pre deti a dospievajúcich vo veku 6 až 14 rokov sú k dispozícii žuvacie tablety Montelukast Mylan 5 mg.


Iné lieky a Montelukast Mylan 10 mg

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Montelukastu Mylan 10 mg, alebo Montelukast Mylan 10 mg môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate nasledovné lieky, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Montelukast Mylan 10 mg:

• fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)

• fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)

• rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých iných infekcií)

• gemfibrozil (používaný na liečbu vysokých hladín tukov v plazme)


Montelukast Mylan 10 mg a jedlo a nápoje

Montelukast Mylan 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo


Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa majú pred začatím užívania Montelukastu Mylan 10 mg poradiť so svojim lekárom. Váš lekár posúdi, či môžete počas tohto obdobia Montelukast Mylan 10 mg užívať.


Dojčenie


Nie je známe, či Montelukast Mylan 10 mg prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, je potrebné, aby ste sa pred užívaním Montelukastu Mylan 10 mg poradili so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Nepredpokladá sa, že by Montelukast Mylan 10 mg ovplyvňoval vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Avšak, jednotlivé odpovede na liečbu sa môžu líšiť. Niektoré vedľajšie účinky (ako je závrat a ospanlivosť), ktoré boli hlásené pri montelukaste, môžu u niektorých pacientov ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Montelukast Mylan 10 mg obsahuje oranžovú žlť (E110)

Tablety obsahujú tiež oranžovú žlť (E110), ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.


3. Ako užívať Montelukast Mylan 10 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


• Užite len jednu tabletu Montelukastu Mylan 10 mg raz denne, tak ako vám predpísal lekár.

• Má sa užívať aj vtedy, ak nemáte žiadne príznaky alebo máte akútny astmatický záchvat.

• Má sa užívať cez ústa.


Pre dospelých vo veku 15 rokov a starších:

Odporúčaná dávka je:

• Jedna 10 mg tableta sa užíva raz denne večer.

Montelukast Mylan 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Použitie u detí a dospievajúcich

Montelukast Mylan 10 mg nie je vhodný pre deti a dospievajúcich mladších ako 15 rokov. Sú dostupné dodatočné liekové formy/sily liečiva montelukastu.

4 mg a 5 mg žuvacie tablety sa môžu použiť na liečbu pediatrických pacientov vo veku 2 až 14 rokov.


Ak užívate Montelukast Mylan 10 mg, uistite sa, že neužívate žiadny iný liek, ktorý obsahuje to isté liečivo, montelukast.


Ak užijete viac Montelukastu Mylan 10 mg, ako máte

Ihneď sa spojte so svojim lekárom a požiadajte ho o radu.


Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Najčastejšie sa vyskytujúcimi príznakmi pri predávkovaní u dospelých a detí sú bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak zabudnete užiť Montelukast Mylan 10 mg

Snažte sa užívať Montelukast Mylan 10 mg tak, ako vám predpísal lekár. Ak však zabudnete užiť dávku, začnite znovu so zvyčajným dávkovaním jedna tableta raz denne.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Montelukast Mylan 10 mg

Montelukast Mylan 10 mg môže liečiť astmu len vtedy, ak sa užíva nepretržite.

Je dôležité, aby ste Montelukast Mylan 10 mg užívali tak dlho, ako vám predpísal lekár. Pomôže to kontrolovať vašu astmu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré boli hlásené pri montelukaste, prestaňte užívať Montelukast Mylan 10 mg a ihneď sa obráťte na svojho lekára:

• Alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, náhly sipot, kolaps.

• U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm).

V klinických štúdiách s montelukastom, najčastejšie hlásené vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u 1 z 10 ľudí) považované za súvisiace s montelukastom boli:
• bolesť brucha
• bolesť hlavy

Tieto účinky boli zvyčajne mierne a vyskytovali sa častejšie u pacientov liečených montelukastom než pri placebe (tableta neobsahujúca žiadne liečivo).

Navyše boli po uvedení lieku na trh hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • Infekcie horných dýchacích ciest


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • Hnačka

 • Nevoľnosť, vracanie

 • Vyrážka

 • Horúčka

 • Zvýšené pečeňové enzýmy


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • Zmeny správania a nálady, napr. nezvyčajné sny vrátane nočných môr, nespavosť, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, rozrušenie vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresia

 • Závrat, ospalosť

 • Mravčenie, znecitlivenie

 • Záchvat

 • Krvácanie z nosa

 • Suchosť v ústach

 • Poruchy trávenia

 • Modriny, svrbenie, žihľavka

 • Bolesti kĺbov alebo svalov, svalové kŕče

 • Únava, celkový pocit choroby

 • Opuch


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

 • Zvýšený sklon ku krvácaniu

 • Tras

 • Palpitácie (búšenie srdca)

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

 • Halucinácie (videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú), dezorientácia

 • Samovražedné myšlienky a činy

 • Hepatitída (zápal pečene), problémy s pečeňou (hepatálna eozinofilná infiltrácia)

 • Citlivé červené hrče pod kožou, najčastejšie na predkolení (erythema nodosum)

 • Kožná vyrážka, ktorá môže vytvárať pľuzgiere a vyzerá ako malé terčíky (tmavé bodky sú obklopené svetlejšou oblasťou, s tmavým prstencom na okraji), tzv. multiformný erytém


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Montelukast Mylan 10 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku, škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Montelukast Mylan 10 mg obsahuje


 • Liečivo je montelukast.

 • Každá tableta obsahuje 10 mg montelukastu, vo forme sodnej soli montelukastu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro:

Celulóza, mikrokryštalická

Manitol, zrnitý

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát

Nátriumlaurylsulfát

Oxid kremičitý, koloidný, bezvodý


Filmový obal:

Polydextróza

Oxid titaničitý

Hypromelóza

Triacetín

Hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Makrogol 400

Hlinitý lak oranžovej žlte (E110)

Makrogol 8000


Ako vyzerá Montelukast Mylan 10 mg a obsah balenia


Montelukast Mylan 10 mg sú modré, filmom obalené, okrúhle obojstranne vypuklé tablety so skosenými hranami, s vytlačeným “MO“ nad “10“ na jednej strane a “M“ na druhej strane.


Montelukast Mylan 10 mg je dostupný v blistroch po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 a 100 tabliet alebo v blistroch s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivej dávky po 28 x 1 tabliet alebo v polypropylénových obaloch na tablety s polyetylénovým uzáverom po 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180 a 500 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Herts EN6 1TL, Veľká Británia

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom, Mylan Street 1, Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Montemyl

Bulharsko Montelugen 10 mg film coated tablets

Česká republika Montelukast Mylan 10mg, potahované tablety

Cyprus Montelukast/Generics

Dánsko Montelukast Mylan

Fínsko Montelukast Mylan

Francúzsko Montelukast Mylan 10mg, comprimé pelliculé

Grécko Montelukast/Generics

Holandsko Montelukast Mylan 10mg, filmomhulde tabletten

Írsko Montelukast Mylan 10mg film coated tablets

Maďarsko Montelukast Mylan

Nemecko Montelukast dura 10mg Filmtabletten

Nórsko Montelukast Mylan

Poľsko Telumyl

Portugalsko Montelucaste Mylan

Rakúsko Montelukast Arcana 10 mg Filmtabletten

Rumunsko Montelukast Mylan 10 mg comprimate filmate

Slovenská republika Montelukast Mylan 10mg

Slovinsko Montelukast Mylan 10mg filmsko obložene tablete

Španielsko Montelukast Mylan 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Švédsko Montelukast Mylan

Taliansko Montelukast Mylan Generics

Veľká Británia Montelukast 10mg Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.


7

Montelukast Mylan 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/06272-PRE

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/08110 -Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Montelukast Mylan 10 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 10 mg montelukastu, vo forme sodnej soli montelukastu.

Pomocná látka so známym účinkom: Každá tableta obsahuje 0,0028 mg oranžovej žlte (E110).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Modrá, filmom obalená, okrúhla, bikonvexná tableta so skosenými hranami, s vytlačeným “MO“ nad “10“ na jednej strane a “M“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Montelukast Mylan je určený na liečbu astmy ako doplnková liečba u pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistentnou astmou, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých podávanie krátkodobo pôsobiacich β-agonistov „podľa potreby“ neposkytuje dostatočnú klinickú kontrolu astmy.


U astmatických pacientov, u ktorých je Montelukast Mylan indikovaný na liečbu astmy, môže tiež poskytnúť symptomatickú úľavu pri sezónnej alergickej rinitíde.


Montelukast Mylan je tiež určený na profylaxiu astmy v prípade, kedy hlavnou zložkou je bronchokonstrikcia spôsobená námahou.


Montelukast Mylan 10 mg, filmom obalené tablety, je indikovaný u dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovanie u dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších s astmou, alebo s astmou a sprievodnou sezónnou alergickou rinitídou je jedna 10 mg tableta denne podávaná večer.


Montelukast Mylan sa nemá užívať súčasne s inými liekmi, ktoré obsahujú to isté liečivo, montelukast.


Všeobecné odporúčania:

Terapeutický účinok Montelukastu Mylan na ukazovatele kontroly astmy sa objaví v priebehu jedného dňa. Pacientov je potrebné poučiť, aby pokračovali v užívaní Montelukastu Mylan aj v prípade, že ich astma je pod kontrolou, ako aj v obdobiach zhoršenia astmy.

U pacientov s renálnou insuficienciou, alebo s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. O pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú dostupné údaje. Dávkovanie je rovnaké u mužov aj u žien.


Pediatrická populácia

Montelukast Mylan 10 mg, filmom obalené tablety, nie je vhodný pre deti a dospievajúcich mladších ako 15 rokov. Sú dostupné dodatočné liekové formy/sily liečiva montelukastu. Môžu sa použiť 4 mg a 5 mg žuvacie tablety na liečbu pediatrických pacientov vo veku 2 až 14 rokov.


Liečba Montelukastom Mylan vo vzťahu k inej liečbe astmy:

Počas liečby Montelukastom Mylan, ktorý je použitý ako doplnková liečba k inhalačným kortikosteroidom, Montelukast Mylan nemá náhle nahradiť liečbu kortikosteroidmi (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia

Pacientov treba poučiť, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel mali pri sebe pripravený svoj zvyčajný vhodný záchranný liek. V prípade akútneho záchvatu sa má použiť krátkodobo pôsobiaci inhalačný β-agonista. Ak pacienti potrebujú viac inhalácií krátkodobo pôsobiacich β-agonistov ako zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré by preukázali, že dávky perorálnych kortikosteroidov je možné znížiť pri súčasnom podávaní montelukastu.


V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane montelukastu, vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy s klinickými prejavmi vaskulitídy, ktoré sa zhodujú s Churgovým-Straussovej syndrómom – ochorením, ktoré sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov. Tieto prípady niekedy súviseli so znížením dávkovania alebo s ukončením liečby perorálnymi kortikosteroidmi.

Aj keď príčinná súvislosť s antagonizmom leukotriénových receptorov nebola stanovená, lekári by mali venovať pozornosť výskytu eozinofílie, vaskulitickej vyrážky, zhoršeniu pľúcnych príznakov, srdcovým komplikáciám a/alebo neuropatii u svojich pacientov. Pacientov, u ktorých sa objavia tieto symptómy, je potrebné znovu vyšetriť a prehodnotiť ich liečebný režim.


Liečba montelukastom nemá vplyv na nutnosť vyhnúť sa užívaniu kyseliny acetylsalicylovej

a ostatných nesteroidných protizápalových liekov u pacientov s astmou citlivou na kyselinu acetylsalicylovú.


Tieto filmom obalené tablety obsahujú tiež oranžovú žlť (E110), ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať spolu s inými liekmi bežne používanými na profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu žiadne klinicky významné účinky na farmakokinetiku týchto liečiv: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa znížila približne o 40 % u osôb, ktoré súčasne užívali fenobarbital. Keďže montelukast je metabolizovaný prostredníctvom CYP 3A4, 2C8 a 2C9, je potrebná opatrnosť, predovšetkým u detí, keď sa montelukast podáva súčasne s induktormi CYP 3A4, 2C8 a 2C9, ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


In vitro štúdie preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a rosiglitazón (testovací substrát zastupujúci liečivá metabolizované hlavne CYP 2C8) však ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že by montelukast významne menil metabolizmus liečiv, ktoré sú metabolizované týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


In vitro štúdie preukázali, že montelukast je substrátom pre CYP 2C8, a v menej významnej miere pre 2C9, a 3A4. V klinickej štúdii liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a gemfibrozil (inhibítor CYP 2C8 aj 2C9), gemfibrozil zvýšil systémovú expozíciu montelukastu 4,4-krát. Pri súčasnom podávaní s gemfibrozilom alebo inými silnými inhibítormi CYP 2C8 nie je potrebná bežná úprava dávkovania montelukastu, ale lekár si musí byť vedomý možnosti zvýšenia nežiaducich účinkov.


Na základe in vitro údajov sa neočakávajú klinicky významné liekové interakcie s menej silnými inhibítormi CYP 2C8 (napr. trimetoprim). Súčasné podávanie montelukastu s itrakonazolom, silným inhibítorom CYP3A4, nemá za následok žiadne významné zvýšenie systémovej expozície montelukastu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidity nepoukazujú na príčinnú súvislosť medzi Montelukastom Mylan a malformáciami (t.j. defektmi končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené v rámci celosvetových skúseností po uvedení lieku na trh.


Montelukast Mylan sa môže používať v gravidite, len ak sa to považuje za jednoznačne nevyhnutné.


Laktácia


Štúdie na potkanoch ukázali, že montelukast sa vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka u ľudí.


Montelukast Mylan sa môže počas laktácie užívať, len ak sa to považuje za jednoznačne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Avšak, vo veľmi zriedkavých prípadoch jednotlivci hlásili ospanlivosť a závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v nasledujúcich klinických štúdiách:


• 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých astmatických pacientov, vo veku 15 rokov a starších.

Nasledujúce nežiaduce reakcie lieku boli hlásené v klinických štúdiách ako časté (≥ 1/100 až < 1/10) u pacientov liečených montelukastom a s výskytom väčším ako u pacientov liečených placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí a dospievajúci pacienti 15-roční a starší

(dve 12-týždňové štúdie; n=795)


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu


bolesť bruchaPri pokračujúcej liečbe v klinických štúdiách s obmedzeným počtom dospelých pacientov trvajúcich do 2 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Skúsenosti z postmarketingového sledovania


Nežiaduce reakcie hlásené po uvedení lieku na trh sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a nežiaducich účinkov v nasledujúcej tabuľke. Častosť bola určená na základe relevantných klinických štúdií.


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky

Častosť*

Infekcie a nákazy

infekcie horných dýchacích ciest1

Veľmi časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

zvýšený sklon ku krvácaniu

Zriedkavé

Poruchy imunitného systému

reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaxie

Menej časté

hepatálna eozinofilná infiltrácia

Veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

nezvyčajné sny vrátane nočných môr, nespavosť, námesačnosť, podráždenosť, úzkosť, nepokoj, rozrušenie vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresia

Menej časté

tras

Zriedkavé

halucinácie, dezorientácia, samovražedné myšlienky a správanie (suicidalita)

Veľmi zriedkavé

Poruchy nervového systému

závrat, ospalosť, parestézia/hypoestézia, záchvat

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

Zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

Menej časté

Churgov-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka2, nauzea2, vracanie2

Časté

sucho v ústach, dyspepsia

Menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

Časté

hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene)

Veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka2

Časté

modriny, urtikária, pruritus,

Menej časté

angioedém

Zriedkavé

nodózny erytém, multiformný erytém

Veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pyrexia2

Časté

asténia/únava, celkový pocit choroby, edém

Menej časté


*Častosť: Určená pre každý nežiaduci účinok incidenciou hlásenou v databáze klinických štúdií: Veľmi časté (≥ 1/10), Časté (≥ 1/100 až < 1/10), Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000), Veľmi zriedkavé (<1/10 000).


1 Tento nežiaduci účinok, hlásený ako veľmi častý u pacientov, ktorí užívali montelukast, bol tiež hlásený ako veľmi častý u pacientov, ktorí dostávali placebo v klinických štúdiách.

2 Tento nežiaduci účinok, hlásený ako častý u pacientov, ktorí užívali montelukast, bol tiež hlásený ako častý u pacientov, ktorí dostávali placebo v klinických štúdiách.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


O liečbe predávkovania montelukastom nie sú dostupné žiadne špecifické informácie. V štúdiách s chronickou astmou bol montelukast podávaný pacientom v dávkach až do 200 mg/deň po dobu 22 týždňov a krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň približne jeden týždeň bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Po uvedení na trh a v klinických štúdiách s montelukastom boli zaznamenané hlásenia o akútnom predávkovaní. Zahŕňajú hlásenia u dospelých a detí s dávkou až 1 000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne zistenia boli zhodné s profilom bezpečnosti u dospelých a pediatrických pacientov. U väčšiny hlásení o predávkovaní neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli zhodné s profilom bezpečnosti montelukastu a zahŕňali bolesť brucha, somnolenciu, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonista leukotriénových receptorov, ATC kód: R03D C03


Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl-leukotriénové (CysLT) receptory. CysLT receptor typu 1 (CysLT1) sa nachádza v dýchacích cestách človeka (vrátane hladkých svalových buniek a makrofágov dýchacích ciest) a na ďalších prozápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých myeloidných kmeňových buniek). CysLT majú vzťah k patofyziológii astmy a alergickej rinitídy. Pri astme zahŕňajú leukotriénmi sprostredkované účinky bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, ovplyvnenie cievnej permeability a mobilizáciu eozinofilov. Pri alergickej rinitíde sa CysLT uvoľňujú z nazálnej sliznice po expozícií alergénu počas včasnej aj neskorej fázy reakcie a sú spojené s príznakmi alergickej rinitídy. Intranazálny imunologický test s CysLT preukázal zvýšenú rezistenciu nazálnej časti dýchacích ciest a príznaky nazálnej obštrukcie.


Montelukast je perorálne aktívna látka, ktorá sa viaže s vysokou afinitou a selektivitou na CysLT1 receptor. V klinických štúdiách montelukast inhibuje bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4 pri dávkach už od 5 mg. Bronchodilatácia bola pozorovaná v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibuje včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie, vyvolanej pôsobením antigénu. Montelukast, v porovnaní s placebom, znížil výskyt eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (meraných v spúte) a v periférnej krvi, pričom sa zlepšila klinická kontrola astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi vykázala denná dávka montelukastu 10 mg, v porovnaní s placebom, významné zlepšenie v rannom FEV1 (zmena 10,4% vs. 2,7% v porovnaní s východiskovým stavom), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (PEFR) (zmena 24,5 l/min vs. 3,3 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (zmena -26,1% vs. -4,6% v porovnaní s východiskovým stavom).

Pri porovnaní s placebom pacienti hlásili významné zlepšenie v hodnotení denných a nočných symptómov astmy.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri inhalačnom beklometazóne s montelukastom vs. beklometazón, pre FEV1: 5,43% vs. 1,04%; použitie β-agonistu: - 8,70% vs. 2,64%). Pri porovnaní s inhalačným beklometazónom (podanie 200 µg 2-krát denne so spacerom (nadstavcom)) sa po montelukaste zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas celého trvania 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri montelukaste vs. beklometazón, pre FEV1: 7,49% vs. 13,3%; použitie β-agonistu: -28,28% vs. -43,89%). U vysokého percenta pacientov liečených montelukastom, v porovnaní s beklometazónom, sa však dosiahla podobná klinická odpoveď (napr. 50% pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1 v priemere o 11% alebo viac v porovnaní s východiskovým stavom pričom pri liečbe montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď približne 42% pacientov).


Bola vykonaná klinická štúdia na hodnotenie montelukastu pri symptomatickej liečbe sezónne alergickej rinitídy u dospelých pacientov vo veku 15 rokov a viac s astmou a súčasne sezónnou alergickou rinitídou. V tejto štúdii podávanie 10 mg tabliet montelukastu jedenkrát denne preukázalo štatisticky významné zlepšenie, v porovnaní s placebom, v hodnotení denných symptómov rinitídy. Hodnotenie denných symptómov rinitídy predstavuje priemer hodnotení denných nazálnych príznakov (priemer nazálnej kongescie, rinorey, kýchania a svrbenia nosa) a hodnotení nočných príznakov (priemer nazálnej kongescie po prebudení, ťažkostí so zaspávaním a počet nočných prebudení). Celkové hodnotenia alergickej rinitídy pacientmi a lekármi v porovnaní s placebom sa významne zlepšili. Hodnotenie účinnosti na astmu nebolo primárnym cieľom tejto štúdie.


V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie námahovej bronchokonstrikcie (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) (maximálny pokles FEV1 22,33% pre montelukast vs. 32,40% pre placebo; čas obnovenia FEV1 na hodnotu pred námahou ±5% 44,22 min vs. 60,64 min). Tento účinok bol počas 12-týždňového trvania štúdie konzistentný. Zníženie EIB bolo preukázané aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV1 18,27% vs. 26,11%; čas obnovenia FEV1 na hodnotu pred námahou ±5% 17,76 min vs. 27,98 min). V oboch štúdiách bol tento účinok preukázaný na konci dávkovacieho intervalu s dávkovaním jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí dostávali súčasne inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy, liečba montelukastom významne zlepšila kontrolu astmy v porovnaní s placebom (zmena FEV1 8,55% vs -1,74% v porovnaní s východiskovým stavom a zníženie celkového použitia β-agonistu -27,78% vs. 2,09% v porovnaní s východiskovým stavom).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za tri hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Obvyklá potrava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalená tableta podávala bez ohľadu na dobu príjmu potravy.


Distribúcia

Viac ako 99 % montelukastu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8 – 11 litrov. Štúdie u potkanov s rádioaktívne značeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ostatných tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia

Montelukast sa extenzívne metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.

Cytochróm P450 2C8 je hlavným enzýmom v metabolizme montelukastu. Navyše CYP 3A4 a 2C9 môže mať menší podiel, aj keď pri itrakonazole, inhibítore CYP 3A4, sa nepreukázala zmena farmakokinetických parametrov montelukastu u zdravých jedincov, ktorí užívali 10 mg montelukastu denne. Na základe in vitro výsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene, terapeutické plazmatické koncentrácie montelukastu neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6.

Príspevok metabolitov k terapeutickému účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného montelukastu sa 86 % rádioaktivity vylúčilo v priebehu 5 dní v stolici a < 0,2 % v moči. Spolu s odhadom perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristika u pacientov

U starších pacientov ani u pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou nie je potrebná úprava dávkovania. Neuskutočnili sa štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Pretože montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčou, nepredpokladá sa, že by u pacientov s poruchou funkcie obličiek bola potrebná úprava dávky. U pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre > 9) nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike montelukastu.


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- až 60-násobok odporúčanej dávky pre dospelých) sa pozorovalo zníženie plazmatickej koncentrácie teofylínu. Tento účinok sa nepozoroval pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali malé prechodné sérové biochemické zmeny v ALT, glukóze, fosfore a triglyceridoch. Príznakmi toxicity u zvierat bola zvýšená exkrécia slín, gastrointestinálne symptómy, riedka stolica a iónová nerovnováha. Tieto príznaky sa objavili pri dávkovaní, ktoré predstavovalo > 17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa vedľajšie účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (> 232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinických dávkach). V štúdiách na zvieratách, pri systémovej expozícii presahujúcej klinickú systémovú expozíciu viac ako 24-násobne, montelukast neovplyvnil fertilitu alebo reprodukčný výkon. Mierne zníženie telesnej hmotnosti mláďat sa pozorovalo v štúdii samičej fertility u potkanov pri dávke 200 mg/kg/deň (> 69-násobok klinickej systémovej expozície). V štúdiách na králikoch sa pri systémovej expozícii > 24-násobok klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami. U potkanov sa nepozorovali žiadne abnormality. Ukázalo sa, že montelukast prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Pri testovaní maximálnej dávky po jednorazovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu v dávkach až do 5000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2 u myší a 30 000 mg/m2 u potkanov) nedošlo k žiadnemu uhynutiu. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky u dospelých ľudí (vychádzajúcej z 50 kg telesnej hmotnosti dospelého pacienta).


Potvrdilo sa, že montelukast nie je fototoxický pre myši pri UVA, UVB alebo viditeľnom svetelnom spektre v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne > 200-násobok odvodený od systémovej expozície).


U hlodavcov nemal montelukast mutagénny účinok v testoch in vitro a in vivo a ani tumorogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Celulóza, mikrokryštalická

Manitol, zrnitý

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát

Nátriumlaurylsulfát

Oxid kremičitý, koloidný, bezvodý


Filmový obal:

Polydextróza

Oxid titaničitý

Hypromelóza

Triacetín

Hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Makrogol 400

Hlinitý lak oranžovej žlte (E110)

Makrogol 8000


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blistre v papierovej škatuli obsahujúcej veľkosti balení po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 alebo 100 filmom obalených tabliet.


Al/Al blistre s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivej dávky v papierovej škatuli obsahujúcej veľkosti balení po 28 x 1 filmom obalených tabliet.


Polypropylénový obal na tablety s polyetylénovým uzáverom obsahujúci 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180 a 500 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0616/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 03.09.2010

Dátum predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2014

9

Montelukast Mylan 10 mg