+ ipil.sk

Montelukast Mylan 5 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/07659-Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/08089-PRE

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07273-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Montelukast Mylan 5 mg

žuvacie tablety

pre deti od 6 do 14 rokov

montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám alebo vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy alebo vaše dieťa.

- Ak sa u vás alebo vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Montelukast Mylan 5 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Montelukast Mylan 5 mg

3. Ako užívať Montelukast Mylan 5 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montelukast Mylan 5 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Montelukast Mylan 5 mg a na čo sa používa


Montelukast Mylan 5 mg je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény.

Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach. Blokádou leukotriénov zlepšuje Montelukast Mylan 5 mg príznaky astmy a pomáha kontrolovať astmu.


Lekár predpísal Montelukast Mylan 5 mg na liečbu astmy, na predchádzanie príznakom astmy počas dňa a noci.


• Montelukast Mylan 5 mg sa používa na liečbu pacientov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní ich súčasnou liečbou a potrebujú doplnkovú liečbu.

• Montelukast Mylan 5 mg sa tiež môže použiť ako alternatívna liečba k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku 6 až 14 rokov, ktorí v poslednej dobe neužívali na astmu perorálne (ústami užívané) kortikosteroidy a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy.

• Montelukast Mylan 5 mg tiež pomáha zabrániť zúženiu dýchacích ciest vyvolaných námahou.


Lekár určí, ako sa má Montelukast Mylan 5 mg užívať v závislosti od príznakov a závažnosti vašej astmy alebo astmy vášho dieťaťa.


Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie.

Astma zahŕňa:

• sťažené dýchanie v dôsledku zúžených dýchacích ciest. Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.

• citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

• opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.

Príznaky astmy zahŕňajú: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Montelukast Mylan 5 mg


Informujte svojho lekára o všetkých zdravotných ťažkostiach alebo alergiách, ktoré má vaše dieťa v súčasnosti alebo malo v minulosti.


Neužívajte Montelukast Mylan 5 mg, ak ste vy alebo vaše dieťa

- alergický na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto (uvedených v časti 6.).


Upozornenia a opatrenia

 • Ak sa astma alebo dýchanie u vás alebo vášho dieťaťa zhorší, ihneď to povedzte svojmu lekárovi.

 • Montelukast Mylan 5 mg užívaný ústami nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. V prípade záchvatu sa riaďte pokynmi, ktoré vám dal lekár pre vaše dieťa. Vždy pri sebe majte inhalačný záchranný liek na astmatický záchvat pre vaše dieťa.

 • Je dôležité, aby ste vy alebo vaše dieťa užívali všetky lieky, ktoré vám alebo vášmu dieťaťu lekár predpísal na liečbu astmy. Montelukast Mylan 5 mg nemá nahrádzať ostatné lieky na liečbu astmy, ktoré lekár predpísal pre vás alebo vaše dieťa.

 • Všetci pacienti, ktorí užívajú lieky na liečbu astmy, si musia byť vedomí, že ak sa objaví kombinácia príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, majú svoj stav konzultovať s lekárom.

 • Vaše dieťa alebo vy nemáte užívať kyselinu acetylsalicylovú (aspirin) alebo protizápalové lieky (tiež známe ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSAID), ak zhoršujú jeho/vašu astmu.


Použitie u detí

Pre deti vo veku 2 až 5 rokov sú dostupné žuvacie tablety Montelukast Mylan 4 mg.

Pre deti vo veku 6 až 14 rokov sú dostupné žuvacie tablety Montelukast Mylan 5 mg.


Iné lieky a Montelukast Mylan 5 mg

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Montelukastu Mylan 5 mg, alebo Montelukast Mylan 5 mg môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Ak vy alebo vaše dieťa užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak vaše dieťa alebo vy užívate nasledovné lieky, povedzte to svojmu lekárovi pred začatím užívania Montelukastu Mylan 5 mg:

• fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)

• fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)

• rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých iných infekcií).


Montelukast Mylan 5 mg a jedlo a nápoje


Žuvacie tablety Montelukast Mylan 5 mg sa nemajú užívať bezprostredne s jedlom, majú sa užiť aspoň 1 hodinu pred alebo dve hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie


Používanie v tehotenstve

Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa majú pred začatím užívania Montelukastu Mylan poradiť so svojim lekárom. Lekár posúdi, či môžete počas tohto obdobia Montelukast Mylan užívať.


Používanie pri dojčení

Nie je známe, či Montelukast Mylan prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, je potrebné, aby ste sa pred užívaním Montelukastu Mylan poradili so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Nepredpokladá sa, že by Montelukast Mylan ovplyvňoval vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Individuálna odpoveď na liečbu sa však môže líšiť. Určité vedľajšie účinky (ako je závrat a ospanlivosť), ktoré boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti s tabletami montelukastu, môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Montelukastu Mylan 5 mg


Žuvacie tablety Montelukast Mylan 5 mg obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. Ak vaše dieťa trpí fenylketonúriou (zriedkavé dedičné ochorenie metabolizmu), je potrebné, aby ste vzali do úvahy, že každá 5 mg žuvacia tableta Montelukast Mylan obsahuje fenylalanín (zodpovedajúci 1,12 mg fenylalanínu v žuvacej tablete).


3. Ako užívať Montelukast Mylan 5 mg


 • Vy alebo vaše dieťa máte užívať len jednu tabletu Montelukastu Mylan 5 mg jedenkrát denne tak, ako to predpísal lekár.

 • Liek sa má sa užívať aj vtedy, ak vy alebo vaše dieťa nemáte žiadne príznaky alebo máte akútny astmatický záchvat.

 • Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Liek sa užíva vnútorne (cez ústa).


Pre deti vo veku 6 až 14 rokov

Jedna 5 mg žuvacia tableta denne sa má užívať večer. Montelukast Mylan 5 mg sa nemá užívať bezprostredne s jedlom, má sa užiť aspoň 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.


Ak vy alebo vaše dieťa užívate Montelukast Mylan 5 mg, uistite sa, že neužívate žiadny iný liek, ktorý obsahuje to isté liečivo, montelukast.


Ak vy alebo vaše dieťa užijete viac Montelukastu Mylan 5 mg, ako máte

Ihneď sa spojte so svojim lekárom a požiadajte ho o radu.


Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Najčastejšie sa vyskytujúcimi príznakmi pri predávkovaní u dospelých a detí sú bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak zabudnete užiť Montelukast Mylan 5 mg alebo zabudnete podať Montelukast Mylan 5 mg vášmu dieťaťu

Snažte sa užívať Montelukast Mylan 5 mg tak, ako vám predpísal lekár. Ak však vy alebo vaše dieťa zabudnete užiť dávku, začnite znovu so zvyčajným dávkovaním jedna tableta raz denne.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak vy alebo vaše dieťa prestanete užívať Montelukast Mylan 5 mg

Montelukast Mylan 5 mg môže liečiť vašu astmu alebo astmu vášho dieťaťa len vtedy, ak sa užíva nepretržite.


Je dôležité, aby ste Montelukast Mylan 5 mg užívali tak dlho, ako vám predpísal lekár. Pomôže to kontrolovať astmu vášho dieťaťa.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás alebo vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, prestaňte užívať Montelukast Mylan 5 mg a okamžite sa obráťte na svojho lekára:


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • Závažná alergická reakcia (nazývaná anafylaxia), ktorá môže zahŕňať ťažkosti s dýchaním, závrat a kolaps.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

 • Opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním (angioedém).


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)


 • Hepatitída (zápal pečene), problémy s pečeňou (hepatálna eozinofilná infiltrácia)

 • Citlivé červené hrče pod kožou, najčastejšie na predkolení (nodózny erytém)

 • Kožná vyrážka, ktorá môže vytvárať pľuzgiere a vyzerá ako malé terčíky (tmavé bodky sú obklopené svetlejšou oblasťou, s tmavým prstencom na okraji), tzv. multiformný erytém.

U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na svojho lekára.

V klinických štúdiách so žuvacími tabletami montelukast 5 mg boli najčastejšie hlásené vedľajšie účinky (vyskytujúce sa aspoň u 1 zo 100 pacientov a menej ako u 1 z 10 liečených pacientov) považované za súvisiace s montelukastom:

 • bolesť hlavy


Okrem toho, nasledovný vedľajší účinok bol hlásený v klinických štúdiách s filmom obalenými tabletami montelukast 10 mg:

 • bolesť brucha


Tieto účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa vo vyššej frekvencii u pacientov liečených s montelukastom než pri placebe (tableta neobsahujúca žiadne liečivo).


Navyše boli po uvedení lieku na trh hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté: (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • Infekcie horných dýchacích ciest


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • Hnačka

 • Nevoľnosť

 • Vracanie

 • Vyrážka

 • Zvýšené pečeňové enzýmy

 • Horúčka


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • Zmeny správania a nálady, napr. nezvyčajné sny vrátane nočných môr, nespavosť, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, rozrušenie vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresia

 • Závrat, ospalosť

 • Mravčenie, znecitlivenie

 • Záchvat

 • Krvácanie z nosa

 • Suchosť v ústach

 • Poruchy trávenia

 • Modriny, svrbenie, žihľavka

 • Bolesti kĺbov alebo svalov, svalové kŕče

 • Únava, celkový pocit choroby

 • Opuch


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

 • Zvýšený sklon ku krvácaniu

 • Poruchy pozornosti

 • Poruchy pamäti

 • Tras

 • Palpitácie (búšenie srdca)

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

 • Halucinácie (videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú), dezorientácia

 • Samovražedné myšlienky a činy


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Montelukast Mylan 5 mg


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli alebo fľaši alebo blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Fľaše: po prvom otvorení použite do 100 dní.

 • Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Montelukast Mylan 5 mg obsahuje


 • Liečivo je montelukast. Každá tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu 5 mg montelukastu.


 • Ďalšie zložky sú:

Manitol, granulovaný

Celulóza, mikrokryštalická

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát

Nátriumlaurylsulfát

Oxid kremičitý, koloidný, bezvodý

Aspartám (E 951)

Čerešňová príchuť (kukuričný maltodextrín, benzylalkohol E 1519, trietylcitrát E 1505)


Ako vyzerá Montelukast Mylan 5 mg a obsah balenia


Žuvacie tablety Montelukast Mylan 5 mg sú biele až takmer biele, okrúhle, obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným “M“ na jednej strane a “MS2“ na druhej strane.


Tablety sú dostupné v nasledovných typoch a veľkostiach balenia:

Al/Al blistre v baleniach po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 112 alebo 200 tabliet alebo v baleniach v blistroch perforovaných na jednotlivé dávky po 28 x 1 žuvacích tabliet.


Biele HDPE fľaše s bielym nepriehľadným PP uzáverom obsahujúcim absorpčnú bavlnu a nádobu s vysušovadlom v baleniach po 28, 56, 100, 112, 200 a 500 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Montemyl 5 mg Kauwtabletten

Česká republika Montelukast Mylan 5 mg

Cyprus Montelukast/Generics 5 mg

Fínsko Montelukast Mylan 5 mg

Francúzsko Montelukast Mylan 5 mg, comprimé à croquer

Grécko Montelukast/Generics 5 mg

Holandsko Montelukast Kauwtablet Mylan 5 mg, Kauwtablet

Írsko Montelukast Mylan 5 mg Chewable Tablets

Luxembursko Montemyl5 mg comprimés à croquer

Maďarsko Montelukast Mylan 5 mg

Malta Montelukast Mylan 5 mg

Nemecko Montelukast Mylan 5 mg Kautabletten

Nórsko Montelukast Mylan 5 mg

Poľsko Telugen 5 mg

Portugalsko Montelucaste Mylan 5 mg

Rakúsko Montelukast Arcana 5 mg - Kautabletten

Rumunsko Montelukast Mylan 5 mg comprimate masticabile

Slovenská republika Montelukast Mylan 5 mg

Slovinsko Montelukast Mylan 5 mg žvečljive tablete

Španielsko Montelukast Mylan 5 mg comprimidos masticables EFG

Švédsko Montelukast Mylan 5 mg

Taliansko Montelukast Mylan

Veľká Británia Montelukast 5 mg Chewable Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2014.


7

Montelukast Mylan 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/08089-PRE

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07273-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Montelukast Mylan 5 mg

žuvacie tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


5 mg žuvacia tableta:

Jedna žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu 5 mg montelukastu.

Pomocná látka so známym účinkom: Každá žuvacia tableta obsahuje 2 mg aspartámu (E 951).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Žuvacia tableta


5 mg žuvacie tablety: Biela až takmer biela, okrúhla, bikonvexná tableta s priemerom 7,2 mm s vyrazeným “M“ na jednej strane a “MS2“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Montelukast Mylan 5 mg je indikovaný na liečbu astmy ako doplnková liečba u 6- až 14-ročných pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistentnou astmou, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých podávanie krátkodobo pôsobiacich β-agonistov „podľa potreby“ neposkytuje dostatočnú klinickú kontrolu astmy.


Montelukast Mylan 5 mg môže byť tiež alternatívnou možnosťou liečby k nízkym dávkam inhalačných kortikosteroidov u 6- až 14-ročných pacientov s miernou perzistujúcou astmou, ktorí nemali v nedávnej minulosti závažné astmatické záchvaty, ktoré si vyžadovali použitie perorálnych kortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.2).


Montelukast Mylan 5 mg je tiež indikovaný v profylaxii astmy u 6- až 14-ročných pacientov, kde prevládajúcou zložkou je námahou indukovaná bronchokonstrikcia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.


Dávkovanie pre pediatrických pacientov vo veku 6-14 rokov je jedna 5 mg žuvacia tableta denne, ktorá sa má užiť večer.


Ak sa užíva v spojitosti s jedlom, má sa Montelukast Mylan 5 mg užiť 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. V tejto vekovej skupine nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Všeobecné odporúčania. Terapeutický účinok Montelukastu Mylan 5 mg na ukazovatele kontroly astmy sa objaví v priebehu jedného dňa. Pacientov je potrebné poučiť, aby pokračovali v užívaní Montelukastu Mylan aj v prípade, že ich astma je pod kontrolou, ako aj v obdobiach zhoršenia astmy.


U pacientov s renálnou insuficienciou alebo miernym až stredne ťažkým hepatálnym poškodením nie je potrebná úprava dávkovania. Nie sú k dispozícii údaje o pacientoch s ťažkým hepatálnym poškodením. Dávkovanie je rovnaké pre pacientov mužského aj ženského pohlavia.


Montelukast Mylan 5 mg ako alternatívna možnosť liečby k nízkym dávkam inhalačných kortikosteroidov pri miernej perzistujúcej astme:

Montelukast Mylan 5 mg sa neodporúča ako monoterapia u pacientov so stredne ťažkou perzistujúcou astmou. Použitie montelukastu ako alternatívnej liečebnej možnosti k nízkym dávkam inhalačných kortikosteroidov pre deti s miernou perzistujúcou astmou sa má zvážiť len u tých pacientov, ktorí nemali v nedávnej minulosti závažný astmatický záchvat, ktorý si vyžadoval použitie perorálnych kortikosteroidov a u ktorých sa dokázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.1). Mierna perzistujúca astma je definovaná ako astmatické symptómy vyskytujúce sa viac ako jedenkrát týždenne, ale menej ako jedenkrát za deň, nočné symptómy viac ako dvakrát za mesiac, ale menej ako jedenkrát týždenne, s normálnou pľúcnou funkciou medzi epizódami. Ak pri ďalšom vyšetrení nie je dosiahnutá dostatočná kontrola astmy (zvyčajne v priebehu jedného mesiaca), má sa prehodnotiť potreba prídavnej alebo odlišnej protizápalovej liečby na základe postupného systému terapie astmy. U pacientov sa má kontrola astmy pravidelne vyhodnocovať.


Terapia Montelukastom Mylan 5 mg vo vzťahu k inej liečbe astmy.

Keď je liečba Montelukastom Mylan 5 mg použitá ako prídavná terapia k inhalačným kortikosteroidom, Montelukast Mylan 5 mg nemá náhle nahradiť inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.4).


10 mg tablety sú k dispozícii pre dospelých vo veku 15 rokov a starších.

5 mg žuvacie tablety sú k dispozícii pre pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.

4 mg žuvacie tablety sú k dispozícii pre pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientov treba poučiť, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel mali pri sebe pripravený svoj zvyčajný vhodný záchranný liek. V prípade akútneho záchvatu sa má použiť krátkodobo pôsobiaci inhalačný β-agonista. Ak pacienti potrebujú viac inhalácií krátkodobo pôsobiacich β-agonistov ako zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.


Montelukast Mylan 5 mg nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré by preukázali, že dávky perorálnych kortikosteroidov je možné znížiť pri súčasnom podávaní montelukastu.


V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane montelukastu, vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy s klinickými prejavmi vaskulitídy, ktoré sa zhodujú s Churgovým-Straussovej syndrómom – ochorením, ktoré sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov. Tieto prípady niekedy súviseli so znížením dávkovania alebo s ukončením liečby perorálnymi kortikosteroidmi. Aj keď príčinná súvislosť s antagonizmom leukotriénových receptorov nebola stanovená, lekári by mali venovať pozornosť výskytu eozinofílie, vaskulitickej vyrážky, zhoršeniu pľúcnych príznakov, srdcovým komplikáciám a/alebo neuropatii u svojich pacientov. Pacientov, u ktorých sa objavia tieto symptómy, je potrebné znovu vyšetriť a prehodnotiť ich liečebný režim.


Montelukast Mylan 5 mg obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. Pacienti s fenylketonúriou majú vziať do úvahy, že každá žuvacia tableta obsahuje fenylalanín v množstve ekvivalentnom 1,12 mg fenylalanínu v jednej dávke.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast Mylan 5 mg sa môže podávať spolu s inými liekmi bežne používanými na profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významné účinky na farmakokinetiku týchto liečiv: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa znížila približne o 40 % u osôb, ktoré súčasne užívali fenobarbital. Keďže montelukast je metabolizovaný prostredníctvom CYP 3A4, 2C8 a 2C9, je potrebná opatrnosť, predovšetkým u detí, keď sa montelukast podáva súčasne s induktormi CYP 3A4, 2C8 a 2C9, ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


In vitro štúdie preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a rosiglitazón (testovací substrát zastupujúci liečivá metabolizované hlavne CYP 2C8) však ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že by montelukast významne menil metabolizmus liečiv, ktoré sú metabolizované týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


In vitro štúdie preukázali, že montelukast je substrátom pre CYP 2C8, a v menej významnej miere pre 2C9, a 3A4. V klinickej štúdii liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a gemfibrozil (inhibítor CYP 2C8 aj 2C9), gemfibrozil zvýšil systémovú expozíciu montelukastu 4,4-krát. Pri súčasnom podávaní s gemfibrozilom alebo inými silnými inhibítormi CYP 2C8 nie je potrebná bežná úprava dávkovania montelukastu, ale lekár si musí byť vedomý možnosti zvýšenia nežiaducich účinkov.


Na základe in vitro údajov sa neočakávajú klinicky významné liekové interakcie s menej silnými inhibítormi CYP 2C8 (napr. trimetoprim). Súčasné podávanie montelukastu s itrakonazolom, silným inhibítorom CYP3A4, nemá za následok žiadne významné zvýšenie systémovej expozície montelukastu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nenaznačujú škodlivé účinky na graviditu alebo embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidity nepoukazujú na príčinnú súvislosť medzi Montelukastom Mylan 5 mg a malformáciami (t.j. defektmi končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené v rámci celosvetových skúseností po uvedení lieku na trh.


Montelukast Mylan 5 mg sa môže používať v gravidite, len ak sa to považuje za jednoznačne nevyhnutné.


Laktácia

Štúdie na potkanoch ukázali, že montelukast sa vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka u ľudí.


Montelukast Mylan 5 mg môžu dojčiace matky užívať, len ak sa to považuje za jednoznačne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že Montelukast Mylan 5 mg bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však hlásili jednotlivci ospanlivosť alebo závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v nasledujúcich klinických štúdiách:


 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých astmatických pacientov, vo veku 15 rokov a starších a

 • 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov a

 • 4 mg žuvacie tablety u 851 pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov


Nasledujúce nežiaduce reakcie lieku boli hlásené v klinických štúdiách ako časté (≥ 1/100 až < 1/10) u pacientov liečených montelukastom a s výskytom väčším ako u pacientov užívajúcich placebo:


Trieda orgánových systémov

Dospelí pacienti a adolescenti vo veku 15 rokov a starší

(dve 12-týždňové štúdie; n=795)

Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov

(jedna 8-týždňová štúdia; n=201)

(dve 56-týždňové štúdie; n=615)

Pediatrickí pacienti vo veku 2 až 5 rokov

(jedna 12-týždňová štúdia; n=461)

(jedna 48-týždňová štúdia; n=278)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha


bolesť brucha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniasmäd


Pri pokračujúcej liečbe v klinických skúškach s obmedzeným počtom pacientov trvajúcich do 2 rokov u dospelých a do 6 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Súhrnne bolo montelukastom liečených 502 pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov minimálne po dobu 3 mesiacov, 338 po dobu 6 mesiacov alebo dlhšie a 534 pacientov po dobu 12 mesiacov alebo dlhšie. Pri predĺženej liečbe sa u týchto pacientov rovnako bezpečnostný profil nezmenil.


Skúsenosti z postmarketingového sledovania


Nežiaduce reakcie hlásené po uvedení lieku na trh sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a nežiaducich účinkov v nasledujúcej tabuľke. Častosť bola určená na základe relevantných klinických štúdií.


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky

Častosť*

Infekcie a nákazy

infekcie horných dýchacích ciest1

Veľmi časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

zvýšený sklon ku krvácaniu

Zriedkavé

Poruchy imunitného systému

reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaxie

Menej časté

hepatálna eozinofilná infiltrácia

Veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

nezvyčajné sny vrátane nočných môr, nespavosť, námesačnosť, úzkosť, rozrušenie vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresia, psychomotorická hyperaktivita (vrátane podráždenosti, nepokoja)

Menej časté

poruchy pozornosti, poruchy pamäti, tras

Zriedkavé

halucinácie, dezorientácia, samovražedné myšlienky a správanie (suicidalita)

Veľmi zriedkavé

Poruchy nervového systému

závrat, ospalosť, parestézia/hypoestézia, záchvat

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

Zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

Menej časté

Churgov-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)

Veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka2, nauzea2, vracanie2

Časté

sucho v ústach, dyspepsia

Menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

Časté

hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene)

Veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka2

Časté

modriny, urtikária, pruritus,

Menej časté

angioedém

Zriedkavé

nodózny erytém, multiformný erytém

Veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pyrexia2

Časté

asténia/únava, celkový pocit choroby, edém

Menej časté

*Častosť: Určená pre každý nežiaduci účinok incidenciou hlásenou v databáze klinických štúdií: Veľmi časté (≥ 1/10), Časté (≥ 1/100 až < 1/10), Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), Zriedkavé (≥ 1/10000 až < 1/1000), Veľmi zriedkavé (<1/10 000).


1 Tento nežiaduci účinok, hlásený ako veľmi častý u pacientov, ktorí užívali montelukast, bol tiež hlásený ako veľmi častý u pacientov, ktorí dostávali placebo v klinických štúdiách.

2 Tento nežiaduci účinok, hlásený ako častý u pacientov, ktorí užívali montelukast, bol tiež hlásený ako častý u pacientov, ktorí dostávali placebo v klinických štúdiách.Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


O liečbe predávkovania montelukastom nie sú dostupné žiadne špecifické informácie. V štúdiách s chronickou astmou bol montelukast podávaný pacientom v dávkach až do 200 mg/deň po dobu 22 týždňov a krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň približne jeden týždeň bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Po uvedení na trh a v klinických štúdiách s montelukastom boli zaznamenané hlásenia o akútnom predávkovaní. Zahŕňajú hlásenia u dospelých a detí s dávkou až 1 000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne zistenia boli zhodné s profilom bezpečnosti u dospelých a pediatrických pacientov. U väčšiny hlásení o predávkovaní neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli zhodné s profilom bezpečnosti montelukastu a zahŕňali bolesť brucha, somnolenciu, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty leukotriénových receptorov, ATC kód: R03D C03


Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl-leukotriénové (CysLT) receptory, ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a spôsobujú aktiváciu dýchacích ciest vrátane bronchokonstrikcie, sekrécie hlienu, cievnej permeability, a mobilizáciu eozinofilov.


Montelukast je perorálne aktívna látka, ktorá sa viaže s vysokou afinitou a selektivitou na CysLT1 receptor. V klinických štúdiách montelukast inhibuje bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4 pri dávkach už od 5 mg. Bronchodilatácia bola pozorovaná v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibuje včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie, vyvolanej pôsobením antigénu. Montelukast, v porovnaní s placebom, znížil výskyt eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (meraných v spúte). U dospelých a pediatrických pacientov vo veku 2 až 14 rokov montelukast v porovnaní s placebom znížil počet eozinofilov v periférnej krvi a zároveň zlepšil klinickú kontrolu astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi vykázala denná dávka montelukastu 10 mg, v porovnaní s placebom, významné zlepšenie v rannom FEV1 (zmena 10,4% vs. 2,7% v porovnaní s východiskovým stavom), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (zmena 24,5 l/min vs. 3,3 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (zmena ‑26,1% vs. -4,6% v porovnaní s východiskovým stavom). Zlepšenie pacientmi hláseného skóre denných a nočných astmatických príznakov bolo signifikantne väčšie ako pri placebe.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri inhalačnom beklometazóne s montelukastom vs. beklometazón, pre FEV1: 5,43% vs. 1,04%; použitie β-agonistu: ‑8,70% vs. 2,64%). Pri porovnaní s inhalačným beklometazónom (podanie 200 µg 2-krát denne so spacerom (dávkovačom)) sa po montelukaste zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas celého trvania 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri montelukaste vs. beklometazón, pre FEV1: 7,49% vs. 13,3% v uvedenom poradí; použitie β-agonistu: -28,28% vs. -43,89%). U vysokého percenta pacientov liečených montelukastom, v porovnaní s beklometazónom, sa však dosiahla podobná klinická odpoveď (napr. 50% pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1 v priemere 11% alebo viac v porovnaní s východiskovým stavom pričom pri liečbe montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď približne 42% pacientov).


V 12-týždňovej placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov zlepšil montelukast 4 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom ukazovatele kontroly astmy bez ohľadu na súbežnú terapiu kontrolórom (kortikosteroidy na inhaláciu/rozprašovanie alebo dinátriumkromoglykát na inhaláciu/rozprašovanie). Šesťdesiat percent pacientov neužívalo inú terapiu kontrolórmi. Montelukast v porovnaní s placebom zlepšil denné príznaky (zahŕňajúce kašeľ, sipot, ťažkosti s dýchaním a obmedzenie aktivity) a nočné príznaky. Montelukast v porovnaní s placebom znížil tiež užívanie -agonistov „podľa potreby“ a záchrannú terapiu kortikosteroidmi pri zhoršení astmy. Pacienti užívajúci montelukast boli viac dní bez astmy ako pacienti, ktorí užívali placebo. Terapeutický účinok sa dosiahol po prvej dávke.


V 12-mesačnej placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov s miernou astmou a epizodickými exacerbáciami montelukast v dávke 4 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom signifikantne (p≤0,001) znížil ročnú mieru epizód exacerbácie astmy (exacerbation episodes, EE) (1,60 EE oproti 2,34 EE), [EE definované ako ≥3 po sebe idúce dni s dennými príznakmi vyžadujúcimi použitie -agonistu alebo kortikosteroidov (perorálne alebo inhalačné) alebo hospitalizáciu z dôvodu astmy]. Percentuálne zníženie ročnej miery EE bolo 31,9 %, s 95 % IS 16,9; 44,1.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov montelukast v dávke 5 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom signifikantne zlepšil respiračnú funkciu (zmena FEV1 oproti východiskovej hodnote 8,71 % vs. 4,16 %; zmena dopoludňajšieho PEFR oproti východiskovej hodnote 27,9 l/min vs. 17,8 l/min) a znížil použitie agonistu „podľa potreby“ (zmena oproti východiskovej hodnote -11,7 % vs. +8,2 %).


V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu s inhalačným flutikazónom na kontrolu astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov s miernou perzistujúcou astmou nebol montelukast menej účinný v porovnaní s flutikazónom pri zvyšovaní percenta dní bez záchrannej astmatickej terapie (rescue-free days, RFD), čo bol primárny cieľový ukazovateľ. Počas 12-mesačnej doby liečby sa priemerné percento astma RFD zvýšilo zo 61,6 na 84,0 v skupine s montelukastom a zo 60,9 na 86,7 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel priemeru najmenších štvorcov zvýšenia percenta astma RFD bol štatisticky významný (-2,8 s 95% IS –4,7; -0,9), ale v rámci limitu, ktorý bol vopred definovaný ako klinicky nie menej účinný.


Montelukast aj flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:


FEV1 sa zvýšil z 1,83 l na 2,09 l v skupine s montelukastom a z 1,85 l na 2,14 l v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel priemeru najmenších štvorcov zvýšenia FEV1 bol –0,02 l s 95 % IS –0,06; 0,02. Priemerný nárast oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol 0,6 % v liečebnej skupine s montelukastom a 2,7 % v liečebnej skupine s flutikazónom. Rozdiel priemeru najmenších štvorcov zmeny oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol signifikantný: -2,2 % s 95 % IS –3,6; -0,7.


Percento dní s použitím β-agonistu kleslo z 38,0 na 15,4 v skupine s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel priemeru najmenších štvorcov v percente dní s použitím agonistu bol signifikantný: 2,7 s 95 % IS 0,9; 4,5.

Percento pacientov s astmatickým záchvatom (astmatický záchvat definovaný ako obdobie zhoršenia astmy, ktoré si vyžiadalo liečbu perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu ambulancie lekára, pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine s montelukastom a 25,6 v skupine s flutikazónom; miera pravdepodobnosti (95 % IS) bola významná: rovná 1,38 (1,04; 1,84).

Percento pacientov, ktorí použili systémové (hlavne perorálne) kortikosteroidy počas trvania štúdie, bolo 17,8 % v skupine s montelukastom a 10,5 % v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel priemerov najmenších štvorcov bol signifikantný: 7,3 % s 95 % IS 2,9; 11,7.


V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie bronchokonstrikcie vyvolanej námahou (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) (maximálny pokles FEV1 22,33% pre montelukast vs. 32,40% pre placebo; čas obnovenia FEV1 na hodnotu pred námahou ±5% 44,22 min vs. 60,64 min). Tento účinok bol počas 12-týždňového trvania štúdie konzistentný. Zníženie EIB bolo preukázané aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV1 18,27% vs. 26,11%; čas obnovenia FEV1 na hodnotu pred námahou ±5% 17,76 min vs. 27,98 min). V oboch štúdiách bol tento účinok preukázaný na konci dávkovacieho intervalu s dávkovaním jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí dostávali súčasne inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy liečba montelukastom významne zlepšila kontrolu astmy v porovnaní s placebom (zmena FEV1 8,55% vs -1,74% v porovnaní s východiskovým stavom a zníženie celkového použitia β-agonistu -27,78% vs. 2,09% v porovnaní s východiskovým stavom).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za tri hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Obvyklá potrava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalená tableta podávala bez ohľadu na dobu príjmu potravy.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmax dosiahne za 2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardné jedlo ju zníži na 63 %.


Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku 2 až 5 rokov nalačno sa Cmax dosiahne 2 hodiny po podaní. Priemerná Cmax je o 66 % vyššia, zatiaľ čo priemerná Cmin je nižšia ako u dospelých užívajúcich 10 mg tabletu.


Distribúcia

Viac ako 99 % montelukastu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8 – 11 litrov. Štúdie u potkanov s rádioaktívne značeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ostatných tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia

Montelukast sa extenzívne metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Cytochróm P450 2C8 je hlavným enzýmom v metabolizme montelukastu. Navyše CYP 3A4 a 2C9 môže mať menší podiel, aj keď pri itrakonazole, inhibítore CYP 3A4, sa nepreukázala zmena farmakokinetických parametrov montelukastu u zdravých jedincov, ktorí užívali 10 mg montelukastu denne. Na základe in vitro výsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene, terapeutické plazmatické koncentrácie montelukastu neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6.

Príspevok metabolitov k terapeutickému účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného montelukastu sa 86 % rádioaktivity vylúčilo v priebehu 5 dní v stolici a < 0,2 % v moči. Spolu s odhadom perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristika u pacientov. U starších pacientov ani u pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou nie je potrebná úprava dávkovania. Neuskutočnili sa štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Pretože montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčou, nepredpokladá sa, že by u pacientov s poruchou funkcie obličiek bola potrebná úprava dávky. U pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre > 9) nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike montelukastu.


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- až 60-násobok odporúčanej dávky pre dospelých) sa pozorovalo zníženie plazmatickej koncentrácie teofylínu. Tento účinok sa nepozoroval pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali malé prechodné sérové biochemické zmeny v ALT, glukóze, fosfore a triglyceridoch. Príznakmi toxicity u zvierat bola zvýšená exkrécia slín, gastrointestinálne symptómy, riedka stolica a iónová nerovnováha. Tieto príznaky sa objavili pri dávkovaní, ktoré predstavovalo > 17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa vedľajšie účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (> 232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinických dávkach). V štúdiách na zvieratách, pri systémovej expozícii presahujúcej klinickú systémovú expozíciu viac ako 24-násobne, montelukast neovplyvnil fertilitu alebo reprodukčný výkon. Mierne zníženie telesnej hmotnosti mláďat sa pozorovalo v štúdii samičej fertility u potkanov pri dávke 200 mg/kg/deň (> 69-násobok klinickej systémovej expozície). V štúdiách na králikoch sa pri systémovej expozícii > 24-násobok klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami. U potkanov sa nepozorovali žiadne abnormality. Ukázalo sa, že montelukast prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Pri testovaní maximálnej dávky po jednorazovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu v dávkach až do 5000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2 u myší a 30 000 mg/m2 u potkanov) nedošlo k žiadnemu uhynutiu. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky u dospelých ľudí (vychádzajúcej z 50 kg telesnej hmotnosti dospelého pacienta).


Potvrdilo sa, že montelukast nie je fototoxický pre myši pri UVA, UVB alebo viditeľnom svetelnom spektre v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne > 200-násobok odvodený od systémovej expozície).


U hlodavcov nemal montelukast mutagénny účinok v testoch in vitro a in vivo a ani tumorogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol, granulovaný

Celulóza, mikrokryštalická

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát

Nátriumlaurylsulfát

Oxid kremičitý, koloidný, bezvodý

Aspartám (E 951)

Čerešňová príchuť 501027 AP 0551 (obsahuje kukuričný maltodextrín, benzylalkohol E 1519, trietylcitrát E 1505)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Blistre: 3 roky


HDPE fľaše: 3 roky. Po prvom otvorení použite do 100 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blistre v baleniach po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 112 alebo 200 tabliet.


Al/Al blistre perforované na jednotlivé dávky v papierovej škatuli obsahujúce balenia po 28 x 1 žuvacích tabliet.


Biele HDPE fľaše s bielym nepriehľadným PP uzáverom obsahujúcim absorpčnú bavlnu a nádobu s vysušovadlom v baleniach po 28, 56, 100, 112, 200 a 500 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0182/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.03.2011

Dátum predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

10

Montelukast Mylan 5 mg