+ ipil.sk

Montelukast Orion 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2009/03852-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Montelukast Orion 10 mg

tablety

Pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov


Montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťtento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Montelukast Orion a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Montelukast Orion

3. Ako užívať Montelukast Orion

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montelukast Orion

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MONTELUKAST ORION A NA ČO SA POUŽÍVA


Montelukast Orion je antagonista leukotriénového receptora, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach a tiež vyvolávajú alergické príznaky. Blokádou leukotriénov Montelukast Orion zlepšuje príznaky astmy, pomáha kontrolovať astmu a zlepšuje príznaky sezónnej alergie (tiež známej ako senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha).


Váš lekár Vám predpísal na liečbu astmy Montelukast Orion, ktorý pomáha predchádzať astmatickým príznakom počas dňa a noci.


 • Montelukast Orion sa používa na liečbu pacientov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní svojou liečbou a potrebujú dodatočnú terapiu.

 • Montelukast Orion tiež pomáha zabrániť zúženiu dýchacích ciest vyvolaných námahou.

 • U astmatických pacientov, ktorým je Montelukast Orion predpísaný na liečbu astmy, poskytuje aj úľavu pri sezónnej alergickej nádche.


Váš lekár určí, ako sa má Montelukast Orion užívať v závislosti od príznakov a závažnosti Vašej astmy.


Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie.


Astma zahŕňa:

- sťažené dýchanie v dôsledku zúžených dýchacích ciest. Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.

- citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

- opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


Medzi príznaky astmy patrí: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


Čo sú sezónne alergie?

Sezónne alergie (tiež známe ako senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha) sú alergické reakcie často vyvolané poletujúcim peľom zo stromov, tráv a burín. K typickým príznakom sezónnych alergií patria: upchatý, zahlienený, svrbiaci nos; kýchanie; slziace, opuchnuté, červené, svrbiace oči.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MONTELUKAST ORION


Informujte svojho lekára o všetkých zdravotných ťažkostiach alebo alergiách, ktoré máte alebo ste mali v minulosti.


Neužívajte Montelukast Orion, keď ste

- alergický (precitlivený) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Montelukastu Orion (pozri časť 6. Ďalšie informácie).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Montelukastu Orion

- Ak sa astma alebo dýchanie zhorší, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

- Montelukast Orion nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak sa záchvat objaví, riaďte sa pokynmi, ktoré Vám pre Vás dal lekár. Vždy pri sebe majte Váš inhalačný záchranný liek na astmatický záchvat.

- Je dôležité, aby ste Vy alebo Vaše dieťa užívali všetky lieky na astmu, ktoré Vám predpísal Váš lekár. Montelukast Orion sa nemá používať namiesto iných astmatických liekov, ktoré Vám Váš lekár predpísal.

- Každý pacient, ktorý užíva lieky na liečbu astmy, má mať na pamäti, že ak sa u neho objaví kombinácia príznakov, ako ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných alebo dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, má sa obrátiť na svojho lekára.

- Nemáte užívať kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) alebo protizápalové lieky (známe tiež ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSA), ak zhoršujú Vašu astmu.


Použitie u detí

Pre deti vo veku 2 až 5 rokov sú k dispozícii montelukast 4 mg žuvacie tablety.

Pre deti vo veku 6 až 14 rokov sú k dispozícii montelukast 5 mg žuvacie tablety.


Užívanie iných liekov

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Montelukastu Orion alebo Montelukast Orion môže mať vplyv na účinok iných liekov.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Skôr, ako začnete užívať Montelukast Orion, informujte svojho lekára, ak užívate niektoré z nasledujúcich liečiv:

- fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)

- fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)

- rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých ďalších infekcií)


Užívanie Montelukastu Orion s jedlom a nápojmi

Montelukast Orion sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Použitie v tehotenstve

Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa majú pred začatím užívania Montelukastu Orion poradiť so svojím lekárom. Váš lekár určí, či môžete počas tohto obdobia Montelukast Orion užívať.


Používanie pri dojčení

Nie je známe, či Montelukast Orion prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, máte sa pred užívaním Montelukastu Orion poradiť so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že Montelukast Orion ovplyvní Vašu schopnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje. Individuálna odpoveď na liečbu sa však môže líšiť. Niektoré vedľajšie účinky (ako je závrat a ospanlivosť), ktoré boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti s Montelukastom Orion, môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Montelukastu Orion

Montelukast Orion tablety obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. Môžu byť škodlivé pre pacientov s fenylketonúriou. Ak máte fenylketonúriu (zriedkavé dedičné ochorenie metabolizmu), máte vziať do úvahy, že každá 10‑mg tableta obsahuje fenylalanín (zodpovedajúci 0,421 mg fenylalanínu v jednej 10‑mg tablete).


3. AKO UŽÍVAŤ MONTELUKAST ORION


- Máte užívať len jednu tabletu Montelukastu Orion raz denne tak, ako to predpísal Váš lekár.

- Liek sa má užívať, aj keď nemáte žiadne príznaky, ako aj pri akútnom astmatickom záchvate.

- Vždy užívajte Montelukast Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

- Užíva sa ústami. Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


Dospelí a mladiství vo veku 15 rokov a starší:

Jedna 10 mg tableta denne sa má užívať večer. Montelukast Orion 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užívate Montelukast Orion, uistite sa, že neužívate žiadne iné lieky, ktoré obsahujú rovnaké liečivo, montelukast.


Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov sú dostupné Montelukast Orion 4 mg žuvacie tablety.

Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov sú dostupné Montelukast Orion 5 mg žuvacie tablety.


Ak užijete viac Montelukastu Orion, ako máte

Ihneď kontaktujte svojho lekára a poraďte sa s ním.

Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce príznaky hlásené pri predávkovaní u dospelých a detí patrili bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak zabudnete užiť Montelukast Orion

Snažte sa užívať Montelukast Orion podľa predpisu. Ak však vynecháte dávku, jednoducho pokračujte podľa obvyklej schémy jedna tableta raz denne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestane užívať Montelukast Orion

Montelukast Orion môže liečiť Vašu astmu len vtedy, ak ho naďalej užívate.


Je dôležité, aby ste naďalej pokračovali v užívaní Montelukastu Orion počas celej doby, ako ho lekár predpisuje. To pomôže kontrolovať Vašu astmu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Montelukast Orion môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencia možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa nasledujúceho pravidla konvencie:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10)

Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Časté vedľajšie účinky:

V klinických štúdiách boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky.

- bolesť brucha

- bolesť hlavy.


Tieto účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa vo vyššej frekvencii u pacientov liečených montelukastom než pri placebe (tableta neobsahujúca žiadne liečivo).


Po uvedení lieku do praxe boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

 • infekcie horných dýchacích ciest

 • zvýšený sklon ku krvácaniu

 • alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní

 • zmeny správania a nálady [poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, halucinácie, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, nepokoj vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, tras, depresia, ťažkosti so spánkom, samovražedné myšlienky a činy (vo veľmi zriedkavých prípadoch)]

 • závrat, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvat

 • búšenie srdca

 • krvácanie z nosa

 • hnačka, sucho v ústach, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, vracanie

 • hepatitída (zápal pečene)

 • podliatina, svrbenie, žihľavka, citlivé červené opuchliny pod kožou, najčastejšie na predkolení (erythema nodosum)

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče

 • únava, celkový pocit choroby, opuch, horúčka.


U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u Vás objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď informovať svojho lekára.


Pre ďalšie informácie o vedľajších účinkoch sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MONTELUKAST ORION


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Montelukast Orion po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Montelukast Orion obsahuje


- Liečivo je montelukast. Každá tableta obsahuje 10,4 mg montelukastu sodného, čo zodpovedá 10 mgmontelukastu.

- Ďalšie zložky sú: manitol (E421), mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, aspartám (E951), čerešňová aróma (Firmenich CHERRY 501027 AP0551), žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Montelukast Orion a obsah balenia


Montelukast Orion 10 mg tablety sú svetlohnedé, okrúhleho z oboch strán vypuklého tvaru neobalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.


Tablety sú balené v Al/Al blistroch. Blistre sú balené do škatúľ.


Veľkosti balenia:

28, 56, 98 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca


Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2010.

5Montelukast Orion 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2009/03852-REG


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Montelukast Orion 10 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 10,4 mg montelukastu sodného, čo zodpovedá 10 mg montelukastu.


Pomocná látka: Aspartám 0,75 mg v tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Svetlohnedá, okrúhleho bikonvexného tvaru neobalená tableta s deliacou ryhou na oboch stranách.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Montelukast Orion 10 mg je indikovaný na liečbu astmy ako doplnková liečba u dospievajúcich vo veku od 15 rokov a dospelých s miernou až stredne ťažkou perzistujúcou astmou, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých krátkodobo pôsobiace β-agonisty, podávané „podľa potreby“, neposkytujú dostatočnú klinickú kontrolu astmy.


U astmatických pacientov, u ktorých je Montelukast Orion 10 mg indikovaný na liečbu astmy, Montelukast Orion 10 mg môže tiež poskytnúť symptomatickú úľavu pri sezónnej alergickej rinitíde.


Montelukast Orion10 mg je indikovaný aj na profylaxiu astmy v prípade, kedy hlavnou zložkou je bronchokonstrikcia spôsobená námahou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


U dospelých a dospievajúcich vo veku 15 a starších, s astmou alebo s astmou a súčasne sezónnou alergickou rinitídou, je dávkovanie jedna 10-mg tableta denne užitá večer. Montelukast Orion sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Spôsob podania:

Perorálne použitie.

Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


Všeobecné odporúčania. Terapeutický účinok Montelukastu Orion na kontrolné ukazovatele astmy sa objaví v priebehu jedného dňa. Pacientov treba poučiť, aby pokračovali v užívaní Montelukastu Orion, aj keď je ich astma pod kontrolou, ako aj v obdobiach zhoršenia astmy. Montelukast Orion sa nemá užívať súčasne s inými liekmi obsahujúcimi rovnaké liečivo montelukast.


U starších pacientov alebo u pacientov s renálnou insuficienciou alebo s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. O pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú žiadne údaje. Dávkovanie je rovnaké pre obe pohlavia.


Liečba Montelukastom Orion v spojitosti s inou liečbou astmy.

Montelukast Orionsa môže pridať k doterajšiemu liečebnému režimu pacienta.


Inhalačné kortikosteroidy: Liečba Montelukastom Orionsa môže pridať k liečebnému režimu pacientov, ktorým inhalačné kortikosteroidy a krátkodobo pôsobiace β-agonisty, podávané “podľa potreby”, neposkytujú dostatočnú klinickú kontrolu. Montelukast Orionnemá nahradiť inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.4).


Iné dostupné sily/liekové formy:

Pre deti vo veku 2 až 5 rokov sú k dispozícii 4 mg žuvacie tablety.

Pre deti vo veku 6 až 14 rokov sú k dispozícii 5 mg žuvacie tablety.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientov treba upozorniť, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast na liečbu akútnych záchvatov astmy, a aby mali pre tieto prípady v dosahu ich zvyčajné záchranné lieky. Ak dôjde k akútnemu záchvatu, treba použiť krátkodobo pôsobiaceho inhalačného β-agonistu. Ak pacient potrebuje viac inhalácií krátkodobého β-agonistu ako zvyčajne, má čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.


Montelukast nemá nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú údaje, ktoré preukazujú, že v prípade súbežného podávania montelukastu je možné znížiť dávku perorálnych kortikosteroidov.


V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane montelukastu, systémová eozinofília, ktorá sa niekedy prejavuje klinickými črtami vaskulitídy, zhodnej s Churgovým-Straussovej syndrómom, čo je stav, ktorý sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov. Tieto prípady sa zvyčajne, hoci nie vždy, spájajú so znížením alebo vysadením perorálnej liečby kortikosteroidmi. Možnosť, že by sa s výskytom Churgovho-Straussovej syndrómu mohli spájať antagonisty receptorov leukotriénu sa nedá potvrdiť, ani vyvrátiť. Lekári majú byť ostražití v prípade, že sa u ich pacientov objavia eozinofília, vaskulitická vyrážka, zhoršenie pľúcnych symptómov, srdcových komplikácií a/alebo neuropatia. Pacientov, u ktorých sa rozvinú tieto symptómy, treba znovu vyšetriť a prehodnotiť ich liečbu.


Liečba montelukastom nemá vplyv na nutnosť vyhnúť sa užívaniu kyseliny acetylsalicylovej a ostatných nesteroidných protizápalových liekov u pacientov s astmou citlivou na kyselinu acetylsalicylovú.


Montelukast Orion obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre pacientov s fenylketonúriou. Každá 10 mg tableta obsahuje fenylalanín v množstve, ktoré zodpovedá 0,421 mg fenylalanínu v dávke.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať popri iných terapiách, ktoré sa rutinne používajú v profylaxii a pri chronickej liečbe astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významný vplyv na farmakokinetiku nasledovných liekov: teofylínu, prednizónu, prednizolónu, perorálnych kontraceptív (etinylestradiolu/noretindrónu 35/1), terfenadínu, digoxínu a warfarínu.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa u jedincov, ktorým bol súbežne podaný fenobarbital, znížila približne o 40 %. Keďže sa montelukast metabolizuje cez CYP 3A4, opatrnosť sa vyžaduje najmä u detí, pokiaľ sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, ako napr. fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


Štúdie in vitro preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Avšak klinické štúdie liekových interakcií, zahŕňajúce montelukast a rosiglitazón (pokusný substrát, predstavujúci lieky prednostne metabolizované cez CYP2C8) ukázali, že montelukast neinhibuje CYP2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že bude montelukast výrazne meniť metabolizmus látok, metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


4.6 Gravidita a laktácia


Užívanie počas gravidity


Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidity nenaznačujú príčinný vzťah medzi montelukastom a malformáciami (napr. defektmi končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené po celosvetovom uvedení lieku do praxe.


Montelukast Orion sa môže užívať počas gravidity len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Užívanie počas laktácie


Štúdie na potkanoch preukázali, že sa montelukast vylučuje do materského mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka u ľudí.


Dojčiace matky môžu užívať Montelukast Orion, iba ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci hlásili ospanlivosť alebo závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v nasledovných klinických štúdiách:

 • 10 mg tablety u približne 4 000 dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku 15 rokov a starších.

 • 10 mg tablety u približne 400 dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku 15 rokov a starších so sezónnou alergickou rinitídou.

 • 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.

 • 4 mg žuvacie tablety u 851 pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov.


Nasledujúce nežiaduce účinky súvisiace s liekom boli v klinických štúdiách u pacientov liečených montelukastom hlásené často (≥1/100 až <1/10) a častejšie ako u pacientov, ktorí užívali placebo:


Trieda orgánových systémov


Dospelí pacienti

15 rokov a starší

(dve 12-týždňové štúdie; n=795)Pediatrickí pacienti

vo veku 6 až 14 rokov

(jedna 8-týždňová štúdia; n=201)

(dve 56-týždňové štúdie; n=615)


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť bruchaPri predĺženej liečbe v klinických skúšaniach s obmedzeným počtom pacientov počas 2 rokov u dospelých a počas 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Po uvedení lieku do praxe boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:

Infekcie a nákazy: infekcie horných dýchacích ciest.

Poruchy krvi a lymfatického systému: zvýšený sklon ku krvácaniu.

Poruchy imunitného systému: reakcie precitlivenosti vrátane anafylaxie, hepatálna eozinofilová infiltrácia.

Psychické poruchy: poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, halucinácie, insomnia, námesačnosť, podráždenosť, anxieta, nepokoj, agitovanosť zahŕňajúca agresívne alebo nepriateľské správanie, tremor, depresia, vo veľmi zriedkavých prípadoch suicidálne myšlienky a správanie (suicidalita).

Poruchy nervového systému: závrat, ospanlivosť, parestézia/hypestézia, záchvat.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti: palpitácie.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: epistaxa.

Poruchy gastrointestinálneho traktu: hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nauzea, vracanie.

Poruchy pečene a žlčových ciest: zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST), hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene).

Poruchy kože a podkožného tkaniva: angioedém, podliatina, urtikária, pruritus, vyrážka, erythema nodosum.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: asténia/únava, celkový pocit choroby, edém, pyrexia.

Počas liečby montelukastom bol u astmatických pacientov vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený Churgov-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania montelukastom. V dlhodobých štúdiách astmy sa montelukast podával dospelým pacientom v dávkach až do 200 mg/deň počas 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň približne počas jedného týždňa bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Po uvedení lieku do praxe a v klinických štúdiách boli hlásené prípady akútneho predávkovania montelukastom. Tieto zahrňujú hlásenia u dospelých a detí s dávkami až 1 000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne nálezy boli v súlade s bezpečnostným profilom u dospelých a pediatrických pacientov. Vo väčšine prípadov predávkovania neboli nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli v súlade s bezpečnostným profilom montelukastu a zahrňovali bolesť brucha, ospanlivosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antiastmatiká na systémové použitie, antagonisty leukotriénových receptorov, ATC kód: R03DC03


Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú silné zápalové eikosanoidy, ktoré sa uvoľňujú z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl leukotriénové (CysLT) receptory. CysLT receptor typu 1 (CysLT1) sa nachádza v dýchacích cestách človeka (vrátane hladkých svalových buniek a makrofágov dýchacích ciest) a na ďalších prozápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých myeloidných kmeňových buniek). CysLT majú vzťah k patofyziológii astmy a alergickej rinitídy. Pri astme zahŕňajú leukotriénmi sprostredkované účinky bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, ovplyvnenie cievnej permeability, a mobilizáciu eozinofilov.


Pri alergickej rinitíde sa CysLT uvoľňujú z nazálnej sliznice po expozícii alergénu počas včasnej aj neskorej fázy reakcie a sú spojené s príznakmi alergickej rinitídy. Intranazálny imunologický test s CysLT preukázal zvýšenú rezistenciu nazálnej časti dýchacích ciest a príznaky nazálnej obštrukcie.


Montelukast je perorálne účinná látka, ktorá sa viaže vysokou afinitou a selektivitou na receptor CysLT1. V klinických štúdiách inhiboval montelukast bronchokonstrikciu vďaka vdýchnutému LTD4 v dávkach tak nízkych ako 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala do 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibovala ako ranú, tak neskorú fázu bronchokonstrikcie, vyvolanú pôsobením antigénu. Montelukast, oproti placebu, znižoval eozinofily v periférnej krvi dospelých aj pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila eozinofily v dýchacích cestách (merané v spúte a v periférnej krvi),pričom sa zlepšili klinické ukazovatele astmy.


V štúdiách u dospelých pacientov preukázal montelukast v dávke 10 mg raz denne v porovnaní s placebom významné zlepšenia ranných FEV1 (10,4 % vs. 2,7 % zmena oproti východiskovej hodnote), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (24,5 l/min vs. 3,3 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (-26,1 % vs. -4,6 % zmena oproti východiskovej hodnote). Zlepšenia stavu denných a nočných symptómov astmy, ktoré boli hlásené pacientmi, boli významne lepšie než s placebom.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu doplniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (% zmeny oproti východiskovej hodnote pre inhalovaný beklometazón plus montelukast vs. beklometazón pre FEV1: 5,43 % vs. 1,04 %; použitie β-agonistu: -8,70 % vs. 2,64 %). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 μg dvakrát denne s dávkovačom) montelukast preukázal oveľa rýchlejšiu úvodnú odpoveď, avšak počas 12-týždňovej štúdie poskytoval beklometazón vyšší priemerný účinok liečby (% zmeny oproti východiskovej hodnote pre montelukast vs. beklometazón pre FEV1: 7,49 % vs. 13,3 %; použitie β-agonistu: -28,28 % vs. -43,89 %). Avšak v porovnaní s beklometazónom dosiahlo vysoké percento pacientov, liečených montelukastom, podobnú klinickú odpoveď (napr. 50 % pacientov, liečených beklometazónom, dosiahlo zlepšenie FEV1 o približne 11 % alebo viac nad východiskovú hodnotu, pričom približne 42 % pacientov, liečených montelukastom, dosiahlo rovnakú odpoveď).


Bola vykonaná klinická štúdia na hodnotenie montelukastu pri symptomatickej liečbe sezónnej alergickej rinitídy u dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku 15 rokov a viac s astmou a súčasne sezónnou alergickou rinitídou. V tejto štúdii podávanie 10-mg tabliet montelukastu raz denne preukázalo štatisticky významné zlepšenie, v porovnaní s placebom, v hodnotení denných symptómov rinitídy. Hodnotenie denných symptómov rinitídy predstavuje priemer hodnotení denných nazálnych príznakov (čo zahŕňa nazálnu kongesciu, rinoreu, kýchanie, svrbenie nosa) a hodnotení nočných príznakov (čo zahŕňa nazálnu kongesciu po prebudení, ťažkosti so zaspávaním a počet nočných prebudení). Celkové hodnotenia alergickej rinitídy pacientmi a lekármi v porovnaní s placebom sa významne zlepšili. Hodnotenie účinnosti na astmu nebolo primárnym cieľom tejto štúdie.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov montelukast v dávke 5 mg raz denne v porovnaní s placebom významne zlepšil dýchaciu funkciu (FEV1 8,71 % vs. 4,16 % zmena oproti východiskovej hodnote; dopoludňajšieho PEFR 27,9 l/min vs. 17,8 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a zníženie použitia β-agonistu „podľa potreby“ (-11,7 % vs. +8,2 % zmena oproti východiskovej hodnote).


Významný pokles bronchokonstrikcie vyvolanej telesnou námahou (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) bol preukázaný v 12-týždňovej štúdii u dospelých (maximálny pokles FEV1 22,33 % pre montelukast vs. 32,40 % pre placebo; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5 % bol 44,22 min pre montelukast vs. 60,64 min pre placebo). Tento účinok bol konzistentný počas celých 12 týždňov trvania štúdie. Pokles EIB sa preukázal aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV1 18,27 % vs. 26,11 %; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5 % bol 17,76 min pre montelukast vs. 27,98 min pre placebo). V oboch štúdiách sa účinok preukázal na konci dávkovacieho intervalu raz denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú súbežne užívajúcich inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy viedla liečba montelukastom v porovnaní s placebom k signifikantnému zlepšeniu kontroly astmy (zmena FEV1 oproti východiskovej hodnote 8,55 % vs. -1,74 % a pokles celkového použitia -agonistov oproti východiskovej hodnote -27,78 % vs. 2,09 %).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia. Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10-mg tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10-mg tableta podávala bez ohľadu na dobu príjmu potravy.


Po podaní 5-mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmax dosiahne za 2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardné jedlo ju zníži na 63 %.


Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku 2 až 5 rokov nalačno sa Cmax dosiahne 2 hodiny po podaní. Priemerná Cmax je o 66 % vyššia, zatiaľ čo priemerná Cmin je nižšia ako u dospelých užívajúcich 10 mg tabletu.


Distribúcia. Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8-11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia. Montelukast je extenzívne metabolizovaný. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Štúdie in vitro na mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme montelukastu sa zúčastňuje cytochróm P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších in vitro výsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6. Podiel metabolitov na terapeutickom účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia. Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnej dávke rádioaktívne značeného montelukastu sa v priebehu 5 dní vylúčilo stolicou 86 % rádioaktivity a močom sa vylúčilo <0,2 % rádioaktivity. Spolu s hodnotami perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristiky u pacientov. Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov, ani u pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou. Štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa neuskutočnili. Pretože montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčovými cestami, nepredpokladá sa, že u pacientov s poruchou funkcie obličiek bude potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o farmakokinetike montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre > 9).


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobkoch odporúčanej dávky u dospelých osôb) sa pozoroval pokles plazmatických koncentrácií teofylínu. Tento účinok sa nepozoroval pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali mierne biochemické zmeny ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov v sére, ktoré mali prechodný charakter. Medzi znaky toxicity u zvierat patrilo zvýšené vylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto sa vyskytli v dávkach, ktoré boli >17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa nežiaduce účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (>232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil plodnosť ani reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii prevyšujúcej klinickú systémovú expozíciu viac než 24-násobne. V štúdii samičej plodnosti u potkanov pri dávkach 200 mg/kg/deň (>69-násobok klinickej systémovej expozície) sa zaznamenal mierny pokles hmotnosti mláďat. V štúdiách na králikoch sa v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii >24-násobku klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke. U potkanov sa žiadne abnormality nepozorovali.


Zistilo sa, že montelukast prestupuje placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Po jednorazových perorálnych dávkach až do 5 000 mg/kg montelukastu sodného u myší a potkanov (15 000 mg/m2 u myší a 30 000 mg/m2 u potkanov), čo bola maximálna testovaná dávka, sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka je ekvivalentná 25 000 násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelého človeka (vychádzajúc z hmotnosti dospelého pacienta 50 kg).


Zistilo sa, že montelukast v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne >200-násobok vychádzajúc zo systémovej expozície) nie je u myší fototoxický s UVA, UVB alebo viditeľnými svetelnými spektrami.


Montelukast nebol ani mutagénny v in vitro a v in vivo testoch, ani tumorogénny u hlodavcov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (E421)

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát

Aspartám (E951)

Čerešňová aróma (Firmenich CHERRY 501027 AP0551)

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v chladiacej spevňujúcej blistrovej fólii potiahnutej hliníkovou fóliou (Al/Al blister). Blistre sú balené do škatúľ.


Veľkosti balenia:

28, 56, 98 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0813/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


<{DD/MM/YYYY}> <{DD mesiac YYYY}>


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


{MM/RRRR}

8Montelukast Orion 10 mg