+ ipil.sk

Montelukast Orion 5 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2009/03851-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Montelukast Orion 5 mg

žuvacie tablety

Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov


Montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vy alebo Vaše dieťa začnete užívať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám alebo Vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy alebo Vaše dieťa.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Montelukast Orion a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Montelukast Orion

3. Ako užívať Montelukast Orion

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montelukast Orion

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MONTELUKAST ORION A NA ČO SA POUŽÍVA


Montelukast Orion je antagonista leukotriénového receptora, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény.

Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach. Blokádou leukotriénov Montelukast Orion zlepšuje príznaky astmy a pomáha kontrolovať astmu.


Lekár predpísal na liečbu astmy Montelukast Orion, ktorý pomáha predchádzať astmatickým príznakom počas dňa a noci.


 • Montelukast Orion sa používa na liečbu pacientov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní svojou liečbou a potrebujú dodatočnú terapiu.

 • Montelukast Orion sa tiež môže použiť ako alternatívna liečba k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku 6 až 14 rokov, ktorí v poslednej dobe neužívali na astmu perorálne (ústami užívané) kortikosteroidy a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy.

 • Montelukast Orion tiež pomáha zabrániť zúženiu dýchacích ciest vyvolaných námahou.


Váš lekár určí, ako sa má Montelukast Orion užívať v závislosti od príznakov a závažnosti astmy u Vás alebo u Vášho dieťaťa.


Čo je astma?


Astma je dlhodobé ochorenie.


Astma zahŕňa:

- sťažené dýchanie v dôsledku zúžených dýchacích ciest. Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.

- citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

- opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


Medzi príznaky astmy patrí: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MONTELUKAST ORION


Informujte svojho lekára o všetkých zdravotných ťažkostiach alebo alergiách, ktoré Vy alebo Vaše dieťa teraz máte alebo ste mali v minulosti.


Neužívajte Montelukast Orion, keď Vy alebo Vaše dieťa ste


- alergický (precitlivený) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Montelukastu Orion (pozri časť 6. Ďalšie informácie).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Montelukastu Orion


- Ak sa astma alebo dýchanie Vás alebo Vášho dieťaťa zhorší, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

- Montelukast Orion nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak sa záchvat objaví, riaďte sa pokynmi, ktoré Vám pre Vás alebo Vaše dieťa dal lekár. Vždy pri sebe majte inhalačný záchranný liek Váš alebo Vášho dieťaťa na astmatický záchvat.

- Je dôležité, aby ste Vy alebo Vaše dieťa užívali všetky lieky na astmu, ktoré Vám predpísal lekár.

Montelukast Orion sa nemá používať namiesto iných astmatických liekov, ktoré lekár Vám alebo Vášmu dieťaťu predpísal.

- Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate lieky na liečbu astmy, majte na pamäti, že ak sa u Vás alebo u neho objaví kombinácia príznakov, ako ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných alebo dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, máte sa obrátiť na svojho lekára.

- Vy alebo Vaše dieťa nemáte užívať kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) alebo protizápalové lieky (známe tiež ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSA), ak zhoršujú Vašu alebo jeho astmu.


Užívanie iných liekov


Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Montelukastu Orion alebo Montelukast Orion môže mať vplyv na účinok iných liekov, ktoré Vaše dieťa užíva.


Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Skôr, ako Vy alebo Vaše dieťa začnete užívať Montelukast Orion, informujte svojho lekára, ak užívate niektoré z nasledujúcich liečiv:

- fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)

- fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)

- rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých ďalších infekcií)


Užívanie Montelukastu Orion s jedlom a nápojmi


Montelukast Orion 5 mg žuvacie tabletysa nemajú užívať bezprostredne s jedlom; majú sa užiť minimálne 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie


Použitie v tehotenstve


Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa majú pred začatím užívania Montelukastu Orion poradiť so svojím lekárom. Váš lekár určí, či môžete počas tohto obdobia Montelukast Orion užívať.


Používanie pri dojčení


Nie je známe, či Montelukast Orion prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, máte sa pred užívaním Montelukastu Orion poradiť so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Tento odsek sa netýka Montelukastu Orion 5 mg žuvacie tablety, pretože liek je určený na použitie u detí vo veku 6 až 14 rokov, nasledovné informácie sa však vzťahujú na liečivo montelukast.


Nepredpokladá sa, že Montelukast Orion ovplyvní Vašu schopnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje. Individuálna odpoveď na liečbu sa však môže líšiť. Niektoré vedľajšie účinky (ako je závrat a ospanlivosť), ktoré boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti s Montelukastom Orion, môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Montelukastu Orion


Montelukast Orion žuvacie tablety obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. Môžu byť škodlivé pre pacientov s fenylketonúriou. Ak máte Vy alebo Vaše dieťa fenylketonúriu (zriedkavé dedičné ochorenie metabolizmu), máte vziať do úvahy, že každá 5‑mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín (zodpovedajúci 0,221 mg fenylalanínu v jednej 5‑mg žuvacej tablete).


3. AKO UŽÍVAŤ MONTELUKAST ORION


- Vy alebo Vaše dieťa máte užívať len jednu tabletu Montelukastu Orion raz denne tak, ako to predpísal Váš lekár.

- Liek sa má užívať, aj keď Vy alebo Vaše dieťa nemáte žiadne príznaky, ako aj pri akútnom astmatickom záchvate.

- Vždy užívajte Montelukast Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

- Užíva sa ústami. Tableta sa môže žuť alebo prehltnúť. Ak sa prehltne, má sa užiť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


Deti vo veku 6 až 14 rokov:

Jedna Montelukast Orion 5 mg žuvacia tableta denne sa má užívať večer. Montelukast Orion 5 mg žuvacie tablety sa nemajú užívať bezprostredne s jedlom; má sa užiť minimálne 1 hodinu pred alebo dve hodiny po jedle.


Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate Montelukast Orion, uistite sa, že neužívate žiadne iné lieky, ktoré obsahujú rovnaké liečivo, montelukast.


Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov sú dostupné Montelukast Orion 4 mg žuvacie tablety.

Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov sú dostupné Montelukast Orion 5 mg žuvacie tablety.


Ak Vy alebo Vaše dieťa užijete viac Montelukastu Orion, ako máte


Ihneď kontaktujte lekára svojho dieťaťa a poraďte sa s ním.


Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce príznaky hlásené pri predávkovaní u dospelých a detí patrili bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak zabudnete užiť alebo podať svojmu dieťaťu Montelukast Orion


Snažte sa užívať Montelukast Orion podľa predpisu. Ak však Vy alebo Vaše dieťa vynecháte dávku, jednoducho pokračujte podľa obvyklej schémy jedna tableta raz denne.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak Vy alebo Vaše dieťa prestane užívať Montelukast Orion


Montelukast Orion môže liečiť Vašu astmu alebo astmu Vášho dieťaťa len vtedy, ak ho Vy alebo Vaše dieťa naďalej užívate.


Je dôležité, aby ste naďalej pokračovali v užívaní Montelukastu Orion počas celej doby, ako ho lekár predpisuje. To pomôže kontrolovať Vašu astmu alebo astmu Vášho dieťaťa.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Montelukast Orion môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencia možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa nasledujúceho pravidla:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10)

Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Časté vedľajšie účinky:

V klinických štúdiách boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky.

- bolesť brucha

- smäd

- bolesť hlavy.


Tieto účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa vo vyššej frekvencii u pacientov liečených montelukastom než pri placebe (tableta neobsahujúca žiadne liečivo).


Po uvedení lieku do praxe boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

 • infekcie horných dýchacích ciest

 • zvýšený sklon ku krvácaniu

 • alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní

 • zmeny správania a nálady [poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, halucinácie, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, nepokoj vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, tras, depresia, ťažkosti so spánkom, samovražedné myšlienky a činy (vo veľmi zriedkavých prípadoch)]

 • závrat, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvat

 • búšenie srdca

 • krvácanie z nosa

 • hnačka, sucho v ústach, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, vracanie

 • hepatitída (zápal pečene)

 • podliatina, svrbenie, žihľavka, citlivé červené opuchliny pod kožou, najčastejšie na predkolení (erythema nodosum)

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče

 • únava, celkový pocit choroby, opuch, horúčka.


U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u Vás alebo Vášho dieťaťa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď informovať svojho lekára.


Pre ďalšie informácie o vedľajších účinkoch sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MONTELUKAST ORION


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Montelukast Orion po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Montelukast Orion obsahuje


- Liečivo je montelukast. Každá tableta obsahuje 5,2 mg montelukastu sodného, čo zodpovedá 5 mgmontelukastu.


- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, aspartám (E951), červený oxid železitý (E172), manitol (E421), čerešňová aróma (Firmenich CHERRY 501027 AP0551).


Ako vyzerá Montelukast Orion a obsah balenia


Montelukast Orion 5 mg žuvacie tablety sú ružové, okrúhle neobalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.


Tablety sú balené v Al/Al blistroch. Blistre sú balené do škatúľ.


Veľkosti balenia:

28, 56, 98 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca


Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2010.

6Montelukast Orion 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2009/03851-REG


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Montelukast Orion 5 mg

žuvacie tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá Montelukast Orion 5 mg žuvacia tableta obsahuje 5,2 mg montelukastu sodného, čo zodpovedá 5 mg montelukastu.


Pomocné látky:

Aspartám 0,375 mg v tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Žuvacia tableta


Ružové, okrúhle neobalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Montelukast Orion 5 mg je indikovaný na liečbu astmy ako doplnková liečba u tých 6 až 14-ročných pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistujúcou astmou, ktorí sú nedostatočne kontrolovaní inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých krátkodobo pôsobiace β-agonisty, podávané „podľa potreby“, neposkytujú dostatočnú klinickú kontrolu astmy.


Montelukast Orion 5 mg môže byť tiež alternatívnou liečbou k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom pre 6 až 14-ročných pacientov s miernou perzistujúcou astmou, ktorí v blízkej minulosti nemali vážne astmatické záchvaty, ktoré vyžadovali podávanie perorálnych kortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.2).


Montelukast Orion 5 mg je tiež indikovaný na profylaxiu astmy tam, kde je prevládajúcou zložkou bronchokonstrikcia navodená záťažou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tento liek sa má podávať deťom pod dohľadom dospelého.


Dávkovanie pre deti vo veku 6 až 14 rokov je jedna 5 mg žuvacia tableta denne, ktorá sa má užiť večer. V súvislosti s jedlom sa má Montelukast Orion užiť 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle. Tableta sa môže žuť alebo prehltnúť. V tejto vekovej skupine pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.


Spôsob podania:

Perorálne použitie.

Tableta sa môže žuť alebo prehltnúť. Ak sa prehltne, má sa užiť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


Všeobecné odporúčania. Terapeutický účinok Montelukastu Orion na kontrolné ukazovatele astmy sa objaví v priebehu jedného dňa. Pacientov treba poučiť, aby pokračovali v užívaní Montelukastu Orion, aj keď je ich astma pod kontrolou, ako aj v obdobiach zhoršenia astmy.


U pacientov s renálnou insuficienciou alebo s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. O pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene nie sú žiadne údaje. Dávkovanie je rovnaké pre obe pohlavia.


Montelukast ako možnosť alternatívnej liečby k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom pri miernej perzistujúcej astme:

Montelukast sa neodporúča v monoterapii u pacientov so stredne ťažkou perzistujúcou astmou. Užívanie montelukastu ako liečebnej alternatívy k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom u detí s miernou perzistujúcou astmou sa má zvážiť iba u pacientov, ktorí nemajú v anamnéze vážne astmatické záchvaty, ktoré vyžadovali podávanie perorálnych kortikosteroidov, a u ktorých sa preukázala neschopnosť používania inhalačných kortikosteroidov (pozri časť 4.1). Mierna perzistujúca astma je definovaná ako astmatické symptómy, ktoré sa vyskytujú častejšie ako raz týždenne, ale menej ako raz denne, nočné symptómy sú častejšie ako dvakrát mesačne, ale menej časté ako raz týždenne, s normálnou funkciou pľúc medzi epizódami. Pokiaľ sa pri ďalšom vyšetrení nedosiahne uspokojivá kontrola astmy (zvyčajne po jednom mesiaci), treba zvážiť potrebu doplnkovej alebo inej protizápalovej liečby, založenej na postupnom systéme liečby astmy. Kontrolu astmy treba u pacientov pravidelne vyhodnocovať.


Liečba Montelukastom Orion v spojitosti s inou liečbou astmy.

Ak sa liečba Montelukastom Orion podáva ako doplnková liečba k inhalačným kortikosteroidom, inhalačný kortikosteroid sa nesmie náhle nahradiť Montelukastom Orion (pozri časť 4.4).


Iné dostupné sily a liekové formy:

Pre deti vo veku 2 až 5 rokov sú k dispozícii 4 mg žuvacie tablety.

Pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov sú k dispozícii 10 mg tablety.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientov treba upozorniť, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast na liečbu akútnych záchvatov astmy, a aby mali pre tieto prípady v dosahu ich zvyčajné záchranné lieky. Ak dôjde k akútnemu záchvatu, treba použiť krátkodobo pôsobiacich inhalačných β-agonistov. Ak pacient potrebuje viac inhalácií krátkodobého β-agonistu ako zvyčajne, má čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú údaje, ktoré preukazujú, že v prípade súbežného podávania montelukastu je možné znížiť dávku perorálnych kortikosteroidov.


V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane montelukastu, systémová eozinofília, ktorá sa niekedy prejavuje klinickými črtami vaskulitídy, zhodnej s Churgovým-Straussovej syndrómom, čo je stav, ktorý sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov. Tieto prípady sa zvyčajne, hoci nie vždy, spájajú so znížením alebo vysadením perorálnej liečby kortikosteroidmi. Možnosť, že by sa s výskytom Churgovho-Straussovej syndrómu mohli spájať antagonisty receptorov leukotriénu sa nedá potvrdiť, ani vyvrátiť. Lekári majú byť ostražití v prípade, že sa u ich pacientov objavia eozinofília, vaskulitická vyrážka, zhoršenie pľúcnych symptómov, srdcových komplikácií a/alebo neuropatia. Pacientov, u ktorých sa rozvinú tieto symptómy, treba znovu vyšetriť a prehodnotiť ich liečbu.


Montelukast Orion obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre pacientov s fenylketonúriou. Každá 5 mg tableta obsahuje fenylalanín v množstve, ktoré zodpovedá 0,211 mg fenylalanínu v dávke.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať popri iných terapiách, ktoré sa rutinne používajú v profylaxii a pri chronickej liečbe astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významný vplyv na farmakokinetiku nasledovných liekov: teofylínu, prednizónu, prednizolónu, perorálnych kontraceptív (etinylestradiolu/noretindrónu 35/1), terfenadínu, digoxínu a warfarínu.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa u jedincov, ktorým bol súbežne podaný fenobarbital, znížila približne o 40 %. Keďže sa montelukast metabolizuje cez CYP 3A4, opatrnosť sa vyžaduje najmä u detí, pokiaľ sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, ako napr. fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


Štúdie in vitro preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Avšak klinické štúdie liekových interakcií, zahŕňajúce montelukast a rosiglitazón (pokusný substrát, predstavujúci látky prednostne metabolizované cez CYP 2C8) ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že bude montelukast výrazne meniť metabolizmus látok, metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


4.6 Gravidita a laktácia


Užívanie počas gravidity


Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo na embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidity nenaznačujú príčinný vzťah medzi montelukastom a malformáciami (napr. defektmi končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené po celosvetovom uvedení lieku do praxe.


Montelukast Orion sa môže užívať počas gravidity len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


Užívanie počas laktácie


Štúdie na potkanoch preukázali, že sa montelukast vylučuje do materského mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka u ľudí.


Dojčiace matky môžu užívať Montelukast Orion, iba ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci hlásili ospanlivosť alebo závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v nasledovných klinických štúdiách:

 • 10 mg tablety u približne 4 000 dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku 15 rokov a starších.

 • 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.

 • 4 mg žuvacie tablety u 851 pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov.


Nasledujúce nežiaduce účinky súvisiace s liekom boli v klinických štúdiách u pacientov liečených montelukastom hlásené často (≥1/100 až <1/10) a častejšie ako u pacientov, ktorí užívali placebo:


Trieda orgánových systémov

Dospelí a pacienti 15-roční a starší (dve 12-týždňové štúdie; n=795)

Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov

(jedna 8-týždňová štúdia; n=201)

(dve 56-týždňové štúdie; n=615)

Pediatrickí pacienti vo veku 2 až 5 rokov (jedna 12-týždňová štúdia; n=461)

(jedna 48-týždňová štúdia; n=278)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha


bolesť brucha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniasmäd


Pri predĺženej liečbe v klinických skúšaniach s obmedzeným počtom pacientov počas 2 rokov u dospelých a počas 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sa bezpečnostný profil nezmenil.


Po uvedení lieku do praxe boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie:

Infekcie a nákazy: infekcie horných dýchacích ciest.

Poruchy krvi a lymfatického systému: zvýšený sklon ku krvácaniu.

Poruchy imunitného systému: reakcie precitlivenosti vrátane anafylaxie, hepatálna eozinofilová infiltrácia.

Psychické poruchy: poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, halucinácie, insomnia, námesačnosť, podráždenosť, anxieta, nepokoj, agitovanosť zahŕňajúca agresívne alebo nepriateľské správanie, tremor, depresia, vo veľmi zriedkavých prípadoch suicidálne myšlienky a správanie (suicidalita).

Poruchy nervového systému: závrat, ospanlivosť, parestézia/hypestézia, záchvat.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti: palpitácie.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: epistaxa.

Poruchy gastrointestinálneho traktu: hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nauzea, vracanie.

Poruchy pečene a žlčových ciest: zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST), hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene).

Poruchy kože a podkožného tkaniva: angioedém, podliatina, urtikária, pruritus, vyrážka, erythema nodosum.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: asténia/únava, celkový pocit choroby, edém, pyrexia.


Počas liečby montelukastom bol u astmatických pacientov vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený Churgov-Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania montelukastom. V dlhodobých štúdiách astmy sa montelukast podával dospelým pacientom v dávkach až do 200 mg/deň počas 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň približne počas jedného týždňa bez klinicky významných nežiaducich účinkov.


Po uvedení lieku do praxe a v klinických štúdiách boli hlásené prípady akútneho predávkovania montelukastom. Tieto zahrňujú hlásenia u dospelých a detí s dávkami až 1 000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne nálezy boli v súlade s bezpečnostným profilom u dospelých a pediatrických pacientov. Vo väčšine prípadov predávkovania neboli nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli v súlade s bezpečnostným profilom montelukastu a zahrňovali bolesť brucha, ospanlivosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antiastmatiká na systémové použitie, antagonisty leukotriénových receptorov, ATC kód: R03DC03


Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú silné zápalové eikosanoidy, ktoré sa uvoľňujú z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl leukotriénové (CysLT) receptory, ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a pôsobia aktívne v dýchacích cestách vrátane bronchokonstrikcie, mukóznej sekrécie, vaskulárnej permeability, a mobilizáciu eozinofilov.


Montelukast je perorálne účinná látka, ktorá sa viaže vysokou afinitou a selektivitou na receptor CysLT1. V klinických štúdiách inhiboval montelukast bronchokonstrikciu vďaka vdýchnutému LTD4 v dávkach tak nízkych ako 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala do 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibovala ako ranú, tak neskorú fázu bronchokonstrikcie, vyvolanú pôsobením antigénu. Montelukast, oproti placebu, znižoval eozinofily v periférnej krvi dospelých aj pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila eozinofily v dýchacích cestách (merané v spúte). U dospelých a pediatrických pacientov vo veku od 2 do 14 rokov montelukast v porovnaní s placebom znížil eozinofily v periférnej krvi, pričom zlepšil klinickú kontrolu astmy.


V štúdiách u dospelých pacientov preukázal montelukast v dávke 10 mg raz denne v porovnaní s placebom významné zlepšenia ranných FEV1 (10,4 % vs. 2,7 % zmena oproti východiskovej hodnote), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (24,5 l/min vs. 3,3 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (-26,1 % vs. -4,6 % zmena oproti východiskovej hodnote). Zlepšenia stavu denných a nočných symptómov astmy, ktoré boli hlásené pacientmi, boli významne lepšie než s placebom.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu doplniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (% zmeny oproti východiskovej hodnote pre inhalovaný beklometazón plus montelukast vs. beklometazón pre FEV1: 5,43 % vs. 1,04 %; použitie β-agonistu: -8,70 % vs. 2,64 %). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 μg dvakrát denne s dávkovačom) montelukast preukázal oveľa rýchlejšiu úvodnú odpoveď, avšak počas 12-týždňovej štúdie poskytoval beklometazón vyšší priemerný účinok liečby (% zmeny oproti východiskovej hodnote pre montelukast vs. beklometazón pre FEV1: 7,49 % vs. 13,3 %; použitie β-agonistu: -28,28 % vs. -43,89 %). Avšak v porovnaní s beklometazónom dosiahlo vysoké percento pacientov, liečených montelukastom, podobnú klinickú odpoveď (napr. 50 % pacientov, liečených beklometazónom, dosiahlo zlepšenie FEV1 o približne 11 % alebo viac nad východiskovú hodnotu, pričom približne 42 % pacientov, liečených montelukastom, dosiahlo rovnakú odpoveď).


V 12-týždňovej, placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov zlepšil montelukast v dávke 4 mg raz denne parametre kontroly astmy v porovnaní s placebom bez ohľadu na súbežnú kontrolnú liečbu (inhalačné/nebulizované kortikosteroidy alebo inhalačný/nebulizovaný dinátriumkromoglykát). Šesťdesiat percent pacientov nedostávalo žiadnu inú kontrolnú liečbu. Montelukast v porovnaní s placebom zlepšoval denné symptómy (vrátane kašľa, sipotu, sťaženého dýchania a obmedzenia aktivity) a nočné symptómy. Montelukast v porovnaní s placebom tiež znížil užívanie β-agonistov „podľa potreby“ a záchranných kortikosteroidov pri zhoršení astmy. Pacienti, ktorí užívali montelukast, mali viac dní bez astmy ako pacienti, ktorí užívali placebo. Liečebný účinok sa dosahoval po prvej dávke.


V 12-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov s miernou astmou a epizodickými exacerbáciami, montelukast v dávke 4 mg raz denne významne znížil (p ≤ 0,001) ročný podiel epizód exacerbácií astmy (exacerbation episodes, EE) v porovnaní s placebom (1,60 EE vs. 2,34 EE), [EE definované ako ≥ 3 po sebe idúce dni s dennými symptómami, vyžadujúcimi použitie β-agonistu alebo kortikosteroidov (perorálne alebo inhalačne), alebo hospitalizáciu pre astmu]. Percentuálne zníženie ročného podielu EE bolo 31,9 % s 95 % IS 16,9; 44,1.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov montelukast v dávke 5 mg raz denne v porovnaní s placebom významne zlepšil dýchaciu funkciu (FEV1 8,71 % vs. 4,16 % zmena oproti východiskovej hodnote; dopoludňajšieho PEFR 27,9 l/min vs. 17,8 l/min zmena oproti východiskovej hodnote) a zníženie použitia β-agonistu „podľa potreby“ (-11,7 % vs. +8,2 % zmena oproti východiskovej hodnote).


V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu s inhalačným flutikazónom pri kontrole astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov s miernou pretrvávajúcou astmou nebol montelukast menej účinný ako flutikazón pri zvyšovaní percenta dní bez záchrannej astmatickej liečby (rescue-free days, RFD), čo bol primárny ukazovateľ. Počas 12-mesačnej doby liečby sa priemerné percento astma RFD zvýšilo zo 61,6 na 84,0 v skupine s montelukastom a zo 60,9 na 86,7 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) vo zvýšení percenta astma RFD bol štatisticky významný (-2,8 s 95 % IS -4,7; -0,9), ale v rámci limitu, ktorý bol vopred definovaný ako klinicky nie menej účinný. Montelukast aj flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:

FEV1 sa zvýšil z 1,83 l na 2,09 l v skupine s montelukastom a z 1,85 l na 2,14 l v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) zvýšenia FEV1 bol –0,02 l s 95 % IS -0,06; 0,02. Priemerný nárast oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol 0,6 % v liečebnej skupine s montelukastom a 2,7 % v liečebnej skupine s flutikazónom. Rozdiel (priemer najmenších štvorcov) v zmene oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol signifikantný: -2,2 % s 95 % IS -3,6; -0,7.

Percento dní s použitím β-agonistu kleslo z 38,0 na 15,4 v skupine s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel (priemer najmenších štvorcov) v percente dní s použitím -agonistu bol signifikantný: 2,7 s 95 % IS 0,9; 4,5.

Percento pacientov s astmatickým záchvatom (astmatický záchvat definovaný ako obdobie zhoršenia astmy, ktoré si vyžiadalo liečbu perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu ambulancie lekára, pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine s montelukastom a 25,6 v skupine s flutikazónom; miera pravdepodobnosti (95 % IS) bola významná: rovná 1,38 (1,04; 1,84).

Percento pacientov, ktorí použili systémové (hlavne perorálne) kortikosteroidy počas trvania štúdie, bolo 17,8 % v skupine s montelukastom a 10,5 % v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel priemerov najmenších štvorcov bol signifikantný: 7,3 % s 95 % IS 2,9; 11,7.


Významný pokles bronchokonstrikcie vyvolanej telesnou námahou (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) bol preukázaný v 12-týždňovej štúdii u dospelých (maximálny pokles FEV1 22,33 % pre montelukast vs. 32,40 % pre placebo; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5 % bol 44,22 min pre montelukast vs. 60,64 min pre placebo). Tento účinok bol konzistentný počas celých 12 týždňov trvania štúdie. Pokles EIB sa preukázal aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV1 18,27 % vs. 26,11 %; čas obnovenia FEV1 na východiskovú hodnotu pred námahou ± 5 % bol 17,76 min pre montelukast vs. 27,98 min pre placebo). V oboch štúdiách sa účinok preukázal na konci dávkovacieho intervalu raz denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú súbežne užívajúcich inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy viedla liečba montelukastom v porovnaní s placebom k signifikantnému zlepšeniu kontroly astmy (zmena FEV1 oproti východiskovej hodnote 8,55 % vs. -1,74 % a pokles celkového použitia -agonistov oproti východiskovej hodnote -27,78 % vs. 2,09 %).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia. Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg tableta podávala bez ohľadu na dobu príjmu potravy.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmax dosiahne za 2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardné jedlo ju zníži na 63 %.


Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku 2 až 5 rokov nalačno sa Cmax dosiahne 2 hodiny po podaní. Priemerná Cmax je o 66 % vyššia, zatiaľ čo priemerná Cmin je nižšia ako u dospelých užívajúcich 10 mg tabletu.


Distribúcia. Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8-11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia. Montelukast je extenzívne metabolizovaný. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Štúdie in vitro na mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme montelukastu sa zúčastňuje cytochróm P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších in vitro výsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6. Podiel metabolitov na terapeutickom účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia. Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnej dávke rádioaktívne značeného montelukastu sa v priebehu 5 dní vylúčilo stolicou 86 % rádioaktivity a močom sa vylúčilo <0,2 % rádioaktivity. Spolu s hodnotami perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristiky u pacientov. Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov, ani u pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou. Štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa neuskutočnili. Pretože montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčovými cestami, nepredpokladá sa, že u pacientov s poruchou funkcie obličiek bude potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o farmakokinetike montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-Pughovo skóre >9).


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- a 60-násobkoch odporúčanej dávky u dospelých osôb) sa pozoroval pokles plazmatických koncentrácií teofylínu. Tento účinok sa nepozoroval pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali mierne biochemické zmeny ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov v sére, ktoré mali prechodný charakter. Medzi znaky toxicity u zvierat patrilo zvýšené vylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto sa vyskytli v dávkach, ktoré boli >17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa nežiaduce účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (>232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke). V štúdiách na zvieratách montelukast neovplyvnil plodnosť ani reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii prevyšujúcej klinickú systémovú expozíciu viac než 24-násobne. V štúdii samičej plodnosti u potkanov pri dávkach 200 mg/kg/deň (>69-násobok klinickej systémovej expozície) sa zaznamenal mierny pokles hmotnosti mláďat. V štúdiách na králikoch sa v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii >24-násobku klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke. U potkanov sa žiadne abnormality nepozorovali. Zistilo sa, že montelukast prestupuje placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Po jednorazových perorálnych dávkach až do 5 000 mg/kg montelukastu sodného u myší a potkanov (15 000 mg/m2 u myší a 30 000 mg/m2 u potkanov), čo bola maximálna testovaná dávka, sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka je ekvivalentná 25 000 násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelého človeka (vychádzajúc z hmotnosti dospelého pacienta 50 kg).


Zistilo sa, že montelukast v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne >200-násobok vychádzajúc zo systémovej expozície) nie je u myší fototoxický s UVA, UVB alebo viditeľnými svetelnými spektrami.


Montelukast nebol ani mutagénny v in vitro a v in vivo testoch, ani tumorogénny u hlodavcov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (E421)

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát

Aspartám (E951)

Červený oxid železitý (E172)

Čerešňová aróma (Firmenich CHERRY 501027 AP0551)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v chladiacej spevňujúcej blistrovej fólii potiahnutej hliníkovou fóliou (Al/Al blister). Blistre sú balené do škatúľ.


Veľkosti balenia:

28, 56, 98 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0812/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


<{DD/MM/YYYY}> <{DD mesiac YYYY}>


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


{MM/RRRR}

9Montelukast Orion 5 mg