+ ipil.sk

Montelukast STADA 4 mg žuvacie tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06482 - Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07266 - Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety

Pre deti od 2 do 5 rokov


montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vaše dieťa začne užívaťtento liek,

pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Montelukast STADA 4 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Montelukast STADA 4 mg

3. Ako užívať Montelukast STADA 4 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montelukast STADA 4 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je MontelukastSTADA 4 mg a na čo sa používa


Montelukast STADA 4 mg je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach a tiež vyvolávajú alergické príznaky. Blokádou leukotriénov Montelukast STADA 4 mg zlepšuje príznaky astmy a pomáha kontrolovať astmu.


Váš lekár predpísal Montelukast STADA 4 mg vášmu dieťaťu na liečbu astmy, predchádzanie príznakom astmy počas dňa a noci.


 • Montelukast STADA 4 mg sa používa na liečbu pacientov vo veku od 2 do 5 rokov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní ich súčasnou liečbou a potrebujú doplnkovú liečbu.

 • Montelukast STADA 4 mg možno tiež použiť ako alternatívnu liečbu k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku od 2 do 5 rokov, ktorí na astmu v poslednom období neužívali perorálne (ústami užívané) kortikosteroidy a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy.

 • Montelukast STADA 4 mg tiež pomáha pacientom vo veku 2 rokov a starším predchádzať zúženiu dýchacích ciest vyvolaného námahou.


Lekár rozhodne o tom, ako sa má užívať Montelukast STADA 4 mg na základe príznakov a závažnosti astmy vášho dieťaťa.


Čo je to astma?

Astma je dlhodobé ochorenie.


Astma zahŕňa:

 • ťažkosti s dýchaním z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie sa vplyvom rôznych podmienok môže zhoršovať alebo zlepšovať.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho vecí, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


K príznakom astmy patria: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Montelukast STADA 4 mg


Informujte lekára o akýchkoľvek zdravotných problémoch alebo alergií, ktoré vaše dieťa práve má alebo ich malo v minulosti.


NEPODÁVAJTE Montelukast STADA 4 mg svojmu dieťaťu

- ak je alergické na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Montelukast STADA, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak sa astma alebo dýchanie vášho dieťaťa zhorší, okamžite to povedzte lekárovi vášho dieťaťa.

- Montelukast STADA 4 mg užívaný ústami nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak vaše dieťa dostane záchvat, postupujte podľa inštrukcií, ktoré vám dal lekár vášho dieťaťa. Záchranný inhalačný liek na astmatický záchvat noste vždy so sebou.

- Je dôležité, aby vaše dieťa užívalo všetky lieky, ktoré mu lekár predpísal na liečbu astmy. Montelukast STADA 4 mg nie je náhrada za ostatné lieky na liečbu astmy, ktoré vášmu dieťaťu predpísal lekár.

- Ak vaše dieťa užíva lieky na liečbu astmy, musíte si byť vedomý, že ak sa objaví kombinácia príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, musíte tento stav konzultovať s lekárom vášho dieťaťa.

- Ak sa astma vášho dieťaťa zhorší, nesmie užívať kyselinu acetylsalicylovú (aspirín) alebo protizápalové lieky (známe tiež ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSAID).


Iné lieky a Montelukast STADA

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Montelukastu STADA 4 mg alebo Montelukast STADA 4 mg môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Ak vaše dieťa teraz užíva, alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak vaše dieťa užíva niektorý z nasledovných liekov, pred začatím užívania Montelukastu STADA 4 mg to povedzte lekárovi vášho dieťaťa:

 • fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)

 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých ostatných infekcií)

 • gemfibrozil (používaný na liečbu vysokých hladín tukov v plazme)


Montelukast STADA 4 mga jedlo a nápoje

Montelukast STADA 4 mg sa nemá užívať bezprostredne po jedle. Má sa užiť 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Táto časť sa netýka Montelukastu STADA 4 mg, keďže je určený na použitie u detí od 2 do 5 rokov. Nasledujúca informácia sa však týka liečiva, montelukastu.


Používanie počas tehotenstva

Ženy, ktoré sú tehotné alebo si myslia, že sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa majú poradiť so svojím lekárompredtým, ako začnú užívať tento liek.Ich lekár rozhodne, či môžu užívať tento liek v tomto období.


Používanie počas dojčenia

Nie je známe, či montelukast prechádza do materského mlieka. Ženy, ktoré dojčia alebo sa chystajú dojčiť, sa majú poradiť so svojím lekárom predtým, ako začnú užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Táto časť sa netýka Montelukastu STADA 4 mg, keďže je určený na použitie u detí od 2 do 5 rokov. Nasledujúca informácia sa však týka liečiva, montelukastu.


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Nepredpokladá sa, že by Montelukast STADA ovplyvňoval vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Reakcia na liečbu však môže byť u každého pacienta odlišná. Určité vedľajšie účinky (ako je závrat a ospalosť), ktoré boli veľmi zriedkavo hlásené pri užívaní montelukastu, môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Montelukast STADA 4 mg obsahuje aspartám

Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. Ak vaše dieťa má fenylketonúriu (zriedkavá, vrodená porucha metabolizmu), musíte zohľadniť, že každá 4 mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín (zodpovedá 2,696 mg fenylalanínu v 4 mg žuvacej tablete).


3. Ako užívať Montelukast STADA 4 mg


 • Tento liek sa má dieťaťu podávať pod dohľadom dospelej osoby. Pre deti, ktoré majú problémy s užitím žuvacej tablety, je k dispozícii lieková forma granulát.

 • Vaše dieťa má užiť iba jednu tabletu Montelukastu STADA 4 mg jedenkrát denne, ako predpísal lekár vášho dieťaťa.

 • Liek sa má užívať dokonca aj vtedy, ak vaše dieťa nemá nijaké príznaky alebo ak má akútny astmatický záchvat.

 • Vaše dieťa má užívať tento liek presne tak, ako vám povedal lekár vášho dieťaťa. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika.

 • Liek sa užíva vnútorne (cez ústa).


Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov:

Jedna 4 mg žuvacia tableta sa užíva raz denne večer. Montelukast STADA 4 mg sa nemá užívať bezprostredne po jedle. Má sa užiť 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.


Ak vaše dieťa užíva Montelukast STADA 4 mg, uistite sa, že neužíva aj iný liek, ktorý obsahuje to isté liečivo, montelukast.


Pre deti od 2 do 5 rokov je dostupný Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety.

Montelukast STADA 4 mg sa nemá používať u detí mladších ako 2 roky z dôvodu nedostatočných informácií o účinnosti a bezpečnosti.


Iné dostupné sily/liekové formy:

5 mg žuvacie tablety sú dostupné pre deti a dospievajúcich vo veku od 6 do 14 rokov.

10 mg filmom obalené tablety sú dostupné pre dospelých a dospievajúcich starších ako 15 rokov.


Ak vaše dieťa užije viac Montelukastu STADA 4 mg, ako má

Okamžite kontaktujte lekára vášho dieťaťa a požiadajte ho o radu.

Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky. Najčastejšie sa vyskytujúcimi príznakmi pri predávkovaní u dospelých a detí sú bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak zabudnete podať Montelukast STADA 4 mg svojmu dieťaťu

Usilujte sa podávať Montelukast STADA 4 mg tak, ako to predpísal lekár. Ak však vaše dieťa vynechá dávku, začnite znovu so zvyčajným dávkovaním jedna tableta raz denne.

Nepodávajte dieťaťu dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak vaše dieťa prestane užívať Montelukast STADA 4 mg

Montelukast STADA 4 mg môže liečiť astmu vášho dieťaťa len vtedy, ak sa užíva nepretržite. Je dôležité, aby vaše dieťa užívalo Montelukast STADA 4 mg tak dlho, ako to predpíše jeho lekár, aby ste udržali jeho astmu pod kontrolou.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa lekára vášho dieťaťa alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V klinických štúdiách so 4 mg žuvacími tabletami montelukastu boli najčastejšie (môžu postihovať až 1 z 10 ľudí) hlásené nasledovné vedľajšie účinky, o ktorých sa predpokladá, že by mohli súvisieť s montelukastom:

 • bolesť brucha,

 • smäd


Okrem toho sa v klinických štúdiách s montelukastom 10 mg filmom obalenými tabletami a 5 mg žuvacími tabletami hlásil tento vedľajší účinok:

 • bolesť hlavy


Boli zvyčajne mierne a prejavovali sa s vyššou frekvenciou u pacientov liečených montelukastom ako u pacientov s placebom (tableta, ktorá neobsahuje žiadne liečivo).


Okrem toho boli od uvedenia lieku na trh hlásené nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)

 • infekcie horných dýchacích ciest


Časté (môžu postihovať až 1 zo 10 ľudí)

 • hnačka, nevoľnosť, vracanie

 • vyrážka

 • horúčka


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 ľudí)

 • alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním

 • zmeny správania a nálady [nezvyčajné sny, vrátane nočných mor, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, agitovanosť (chorobný motorický nepokoj) vrátane agresívneho správania alebo nepriateľstva, depresie, ťažkosti so spánkom, námesačnosť ]

 • závrat, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie a záchvat

 • krvácanie z nosa

 • sucho v ústach, porucha trávenia

 • modriny, svrbenie, žihľavka

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče

 • slabosť/únava, celkový pocit choroby, opuch


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 ľudí)

 • zvýšená náchylnosť na krvácanie

 • tras

 • búšenie srdca


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 10 000 ľudí)

 • problémy s pečeňou (hepatická eozinofilná infiltrácia)

 • halucinácie, dezorientácia. samovražedné myšlienky a správanie

 • hepatitída (zápal pečene)

 • citlivé červené hrče pod kožou najčastejšie na vašich píšťalách (predná časť lýtka) (erythema nodosum), závažné kožné reakcie (erythema multiforme), ktoré sa môžu vyskytnúť bez varovania


U astmatických pacientov liečených montelukastom bola vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásená kombinácia príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách a nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u vášho dieťaťa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, okamžite to musíte povedať lekárovi vášho dieťaťa.


Požiadajte lekára alebo lekárnika o viac informácií o vedľajších účinkoch.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Montelukast STADA 4 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na vonkajšom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Montelukast STADA 4 mg obsahuje

Liečivo je: montelukast (ako sodná soľ montelukastu).


Jedna žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 4 mg montelukastu.


Ďalšie zložky sú:


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza, manitol, krospovidón typ B, červený oxid železitý (E172), hydroxypropylcelulóza, dinátriumedetát, čerešňová aróma, aspartám (E951), mastenec, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Montelukast STADA 4 mg a obsah balenia

Montelukast STADA 4 mg sú ružové, oválne, bikonvexné (obojstranne vypuklé) tablety s vyrazeným „M4“ na jednej strane.


Montelukast STADA 4 mg je dostupný v baleniach

Nylon/ALU/PVC – hliníkové blistre:

blistre (bez označenia dní v týždni): 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 250 tabliet

blistre (s označením dní v týždni): 7, 14, 28, 56, 98, 126 a 154 tabliet


HDPE fľaše:

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 250 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca


HBM Pharma s.r.o.

Sklabinská 30

036 80 Martin

Slovensko


NYCOMED Pharma Sp. z.o.o.

ul. Ksiestwa Lowickiego 12

99-420 Lyszkowice

Poľsko


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holandsko


LAMP SAN PROSPERO S.p.A.

Via della Pace, 25/A

41030 San Prospero (Modena)

Taliansko


Eurogenerics NV/SA

Heizel Esplanade b22

1020 Brusel

Belgicko


Clonmel Healthcare Ltd

Waterford Road

Clonmel, Co. Tipperary

Írsko


STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Viedeň

Rakúsko


APL Swift Services (Malta) Ltd.

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Far, Birzebbugia BBG 3000

Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Montelukast Eurogenerics 4 mg kauwtabletten

Bulharsko: Монлукeр 4 mg таблетки эа дъвчене

Česká republika: Montelukast STADA 4 mg žvýkací tablety

Dánsko: Montelukast STADA

Holandsko: Montelukast CF 4 mg kauwtabletten

Írsko: Montelair 4 mg chewable tablets

Luxembursko: Montelukast Eurogenerics 4 mg comprimé á croquer

Maďarsko: Montelukast STADA 4 mg rágótabletta

Nemecko: Montelukast STADA mini 4 mg Kautabletten

Portugalsko: Montelucaste Ciclum

Rakúsko: Montelukast STADA 4 mg Kautabletten

Rumunsko: MONLUCARE 4 mg comprimate masticabile

Slovensko: Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety

Španielsko: MONTELUKAST STADA 4 mg comprimidos masticables EFG

Švédsko: Montelukast STADA 4 mg tuggtablett


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2014.


7Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06482 - Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo je ekvivalent 4 mg montelukastu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá žuvacia tableta obsahuje 4,8 mg aspartámu (E951).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Žuvacia tableta. Ružové, oválne, bikonvexne tvarované tablety s vyrazeným „M4“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety sú indikované na liečbu astmy ako doplnková liečba u tých pacientov vo veku od 2 do 5 rokov s miernou až stredne ťažkou perzistentnou astmou, ktorých stav nie je pod primeranou kontrolou pomocou inhalačných kortikosteroidov a u ktorých podávanie krátko účinkujúcich β-agonistov „podľa potreby“ neposkytuje primeranú klinickú kontrolu astmy.


Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety môžu byť alternatívnou liečebnou možnosťou k nízko-dávkovým inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku od 2 do 5 rokov s miernou perzistentnou astmou, u ktorých sa v poslednom čase nevyskytol závažný astmatický záchvat vyžadujúci si perorálne užitie kortikosteroidov a u ktorých sa preukázala neschopnosť použitia inhalačných kortikosteroidov (pozri časť 4.2).


Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety sú indikované aj na profylaxiu astmy u pacientov vo veku od 2 do 5 rokov v prípade, keď hlavnou zložkou je bronchokonstrikcia spôsobená námahou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania:

Perorálne použitie.


Deťom sa má tento liek podávať pod dohľadom dospelého. Pre deti, ktoré majú problémy s užitím žuvacej tablety, je k dispozícii lieková forma granulát (pozri SPC sodnej soli montelukastu 4 mg granulát).Dávkovanie u detí vo veku od 2 do 5 rokov je jedna 4 mg žuvacia tableta denne užívaná vo večerných hodinách. Tableta sa má žuvať. Ak sa Montelukast STADA 4 mg žuvacia tableta užíva spolu s jedlom, má sa užívať 1 hodinu pred alebo 2 hodiny po jedle. V tejto vekovej skupine nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. Montelukast STADA 4 mg žuvacia tableta sa neodporúča deťom mladším ako 2 roky vzhľadom na nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti.

Všeobecné odporúčania:

Terapeutický účinok Montelukastu STADA na ukazovatele kontroly astmy sa prejaví v priebehu jedného dňa. Pacientov treba poučiť, aby pokračovali v užívaní Montelukastu STADA, keď je ich astma kontrolovaná, ako aj v obdobiach jej zhoršenia.


Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s renálnou insuficienciou alebo s miernym až stredne ťažkým poškodením pečene. Údaje o pacientoch s ťažkým poškodením pečene nie sú k dispozícii. Dávkovanie je rovnaké pre chlapcov aj dievčatá.


Montelukast STADA ako alternatívna možnosť liečby k nízko-dávkovým inhalačným kortikosteroidom pri miernej perzistentnej astme

Montelukast sa neodporúča ako monoterapia u pacientov so stredne ťažkou perzistentnou astmou. Užívanie montelukastu ako alternatívnej možnosti liečby k nízko-dávkovým inhalačným kortikosteroidom pre deti s miernou perzistentnou astmou možno zvážiť iba u pacientov, ktorí v poslednom čase nemali závažný astmatický záchvat vyžadujúci si perorálne užitie kortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.1). Mierna perzistentná astma sa definuje ako prítomnosť astmatických príznakov viac ako raz za týždeň ale menej ako raz denne, nočných príznakov viac ako dvakrát za mesiac ale menej ako raz za týždeň, s normálnou funkciou pľúc medzi epizódami. Ak sa pri ďalšom vyšetrení nedosiahne uspokojivá kontrola astmy (zvyčajne počas jedného mesiaca), má sa prehodnotiť potreba prídavnej alebo odlišnej protizápalovej liečby podľa krokového postupu pre liečbu astmy. U pacientov sa má kontrola astmy vyhodnocovať v pravidelných intervaloch.


Montelukast STADA ako profylaxia astmy u pacientov vo veku od 2 do 5 rokov, u ktorých je predominantná bronchokonstrikcia vyvolaná námahou.

U pacientov vo veku od 2 do 5 rokov môže bronchokonstrikcia vyvolaná námahou predstavovať predominantný prejav perzistentnej astmy, ktorý si vyžaduje liečbu inhalačnými kortikosteroidmi. Stav pacienta sa má vyhodnotiť po 2 až 4 týždňoch liečby montelukastom. Ak sa nedosiahne uspokojivá odpoveď, je potrebné zvážiť prídavnú alebo odlišnú liečbu.


Liečba Montelukastom STADA vo vzťahu k inej liečbe astmy

Ak sa liečba Montelukastom STADA používa ako prídavná liečba k inhalačným kortikosteroidom, nemá sa Montelukast STADA náhle použiť ako náhrada inhalačných kortikosteroidov (pozri časť 4.4).


Iné dostupné sily/liekové formy:

5 mg žuvacie tablety sú dostupné pre deti a dospievajúcich vo veku od 6 do 14 rokov.

10 mg filmom obalené tablety sú dostupné pre dospelých a dospievajúcichstarších ako 15 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientom sa má poradiť, aby perorálny montelukast nikdy nepoužívali na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel mali pri sebe pripravenú svoju zvyčajnú vhodnú záchrannú liečbu. V prípade akútneho záchvatu sa má použiť krátko účinkujúci inhalačný β-agonista. Ak pacient potrebuje viac inhalácií krátko účinkujúcich β-agonistov ako zvyčajne, mal by sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


K dispozícii nie sú žiadne údaje, ktoré by preukázali, že dávky perorálnych kortikosteroidov je možné znížiť pri súčasnom podávaní montelukastu.


V zriedkavých prípadoch sa môžu u pacientov liečených antiastmatikami vrátane montelukastu vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy s klinickými prejavmi vaskulitídy, konzistentnými s Churgovým-Straussovej syndrómom – stavom, ktorý sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov. Tieto prípady sa zvyčajne, nie však vždy, spájali so znížením dávkovania alebo vysadením liečby perorálnymi kortikosteroidmi. Možnosť, že antagonisty leukotriénových receptorov sa spájajú s výskytom Churgovho-Strasussovej syndrómu, nemožno ani vylúčiť ani potvrdiť. U týchto pacientov majú lekári venovať pozornosť výskytu eozinofílie, vaskulitického exantému, zhoršeniu pľúcnych príznakov, kardiálnym komplikáciám a/alebo neuropatii. U pacientov, u ktorých sa prejavia tieto príznaky, je potrebné znovu vyšetriť ich zdravotný stav a prehodnotiť ich liečebný režim.


Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. Pacienti trpiaci fenylketonúriou majú zohľadniť, že každá 4 mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín v množstve zodpovedajúcom 2,696 mg fenylalanínu v jednej dávke.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať spolu s inými liekmi rutinne používanými na profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky dôležité účinky na farmakokinetiku týchto liečiv: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa znížila asi o 40 % u ľudí, ktorým sa súbežne podával fenobarbital. Keďže montelukast je metabolizovaný CYP 3A4, 2C8 a 2C9, je potrebné venovať pozornosť, najmä u detí, ak sa montelukast podáva súčasne s induktormi CYP 3A4, 2C8 a 2C9 ako napríklad s fenytoínom, fenobarbitalom či rifampicínom.


In vitroštúdie preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast a rosiglitazón (testovací substrát reprezentujúci liečivá primárne metabolizované CYP 2C8) však ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že montelukast bude významne meniť metabolizmus liečiv, ktoré sú metabolizované týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


In vitro štúdie preukázali, že montelukast je substrátom CYP 2C8 a v menej významnom rozsahu 2C9 a 3A4. V klinickej štúdii liekových interakcií s montelukastom a gemfibrozilom (inhibítor CYP 2C8 aj 2C9) zvýšil gemfibrozil systémovú expozíciu montelukastu o 4,4-násobok. Rutinná úprava dávkovania montelukastu nie je pri súbežnom podávaní s gemfibrozilom alebo inými silnými inhibítormi CYP 2C8 potrebná, ale lekár si musí byť vedomý možného zvýšenia výskytu nežiaducich reakcií.


Na základe údajov in vitro, sa klinicky významné interakcie liečiv s menej silnými inhibítormi CYP 2C8 (napr. trimetoprimom) neočakávajú. Súbežné podávanie montelukastu s itrakonazolom, silným inhibítorom CYP 3A4, neviedlo k významnému zvýšeniu systémovej expozície montelukastu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Používanie v gravidite

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu alebo embryonálny/fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz gravidných žien nepoukazujú na príčinnú súvislosť medzi Montelukastom STADA a malformáciami (t.j. defektmi končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené v rámci celosvetových skúseností po uvedení lieku na trh.


Počas gravidity je možné montelukast používať iba v prípade, ak je jeho používanie jasne nevyhnutné.


Používanie počas laktácie

Štúdie na potkanoch preukázali, že montelukast sa vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka.


Montelukast sa môže používať u dojčiacich matiek len vtedy, ak sa to považuje za úplne nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Nepredpokladá sa, že montelukast bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci uvádzali ospalosť alebo závraty.


 1. Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v nasledovných klinických štúdiách s perzistentnou astmou:

10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých pacientov a mladistvých starších ako 15 rokov

5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.

4 mg žuvacie tablety u 851 pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov.


Montelukast sa v klinických štúdiách u pacientov s intermitentnou astmou hodnotil nasledovne:

 • 4 mg granulát a žuvacie tablety u 1 038 pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov až 5 rokov.


Nasledovné nežiaduce reakcie spojené s užívaním liečiva boli hlásené v klinických štúdiách ako časté (>1/100 až < 1/10) u pacientov liečených montelukastom a s výskytom väčším ako u pacientov liečených placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí pacienti

a dospievajuci starší ako 15 rokov (dve 12-

týždňové štúdie;

n=795)

Pediatrickí

pacienti vo veku 6 až 14

rokov (jedna 8-

týždňová štúdia;

n=201) (dve 56-

týždňové štúdie;

n=615)

Pediatrickí

pacienti vo veku 2 až 5

rokov (jedna 12-

týždňová štúdia;

n=461) (jedna 48-

týždňová štúdia;

n=278)

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

bolesti hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha


bolesť brucha

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniasmäd


Pri pokračujúcej liečbe v klinických štúdiách s obmedzeným počtom pacientov počas až 2 rokov u dospelých a až 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov, sa bezpečnostný profil nezmenil.


Liečbu montelukastom súhrnne dostávalo 502 pediatrických pacientov vo veku od 2 do 5 rokov počas najmenej 3 mesiacov, 338 pacientov počas 6 mesiacov alebo dlhšie a 534 pacientov počas 12 mesiacov alebo dlhšie. Pri pokračujúcej liečbe sa u týchto pacientov bezpečnostný profil nezmenil.


Postmarketingové skúsenosti

Nežiaduce reakcie hlásené z postmarketingového obdobia sú uvedené v tabuľke nižšie podľa

triedy orgánových systémov a špecifického názvu nežiaducej reakcie.


Frekvencia vedľajších účinkov uvedená nižšie je definovaná použitím nasledovnej konvencie:

Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 to < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 to < 1/100); zriedkavé

(≥ 1/10000 to < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedá sa stanoviť z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.Trieda orgánových systémov

Názov nežiaducej reakcie

Kategória frekvencie*

Infekcie a nákazy

infekcia horných

dýchacích ciest1

veľmi časté

Poruchy krvi a lymfatického

systému

zvýšený sklon ku krvácaniu

zriedkavé

Poruchy imunitného systému

reakcie z precitlivenosti

vrátane anafylaxie

menej časté


hepatálna eozinofilná

infiltrácia

veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

abnormálne sny zahŕňajúce

nočné mory, insomnia,

somnambulizmus,

podráždenosť, anxieta,

nepokoj, agitovanosť

zahŕňajúca agresívne

správanie alebo hostilitu,

depresia

menej časté


tremor

zriedkavé


halucinácie, dezorientácia,

suicidálne myšlienky

a správanie (suicidalita)

veľmi zriedkavé


porucha pamäti,

narušená pozornosť

frekvencia nie je známa

Poruchy nervového systému

závrat, ospalosť,

parestézia/hypestézia,

záchvat

menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy,

hrudníka a mediastína

epistaxa

menej časté


Churgov-Straussovej

syndróm (CSS) (pozri časť

4.4)

veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka2, nauzea2,

vracanie2

časté


sucho v ústach, dyspepsia

menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových

transamináz (ALT, AST)

časté


hepatitída (vrátane

cholestatického,

hepatocelulárneho

a zmiešaného poškodenia

pečene)

veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného

tkaniva

vyrážka2

časté


podliatina, urtikária,

pruritus

menej časté


angioedém

zriedkavé


nodózny erytém,

multiformný erytém

veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej

sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane

svalových kŕčov

menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste

podania

pyrexia2

časté


asténia/únava, celková

nevoľnosť, edém

menej časté


*Kategória frekvencie: definovaná pre každý názov nežiaducej reakcie podľa výskytu hláseného v databáze klinických skúšaní: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


1Táto nežiaduca reakcia, sa hlásila ako veľmi častá u pacientov, ktorí dostávali montelukast, hlásila sa tiež ako veľmi častá

u pacientov, ktorí dostávali v klinických skúšaniach placebo.


2Táto nežiaduca reakcia, sa hlásila ako častá u pacientov, ktorí dostávali montelukast, hlásila sa tiež ako častá u pacientov,

ktorí dostávali v klinických skúšaniach placebo.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.

 1. Predávkovanie


O liečbe predávkovania montelukastom nie sú k dispozícii žiadne konkrétne informácie. V štúdiách chronickej astmy bol montelukast podávaný v dávkach do 200 mg/deň dospelým pacientom počas 22 týždňov a krátkodobých štúdiách až do 900 mg/deň približne jeden týždeň bez klinicky závažných nežiaducich účinkov.


V postmarketingových skúsenostiach a klinických štúdiách boli zaznamenané akútne predávkovania montelukastom. Tieto zahŕňajú hlásenia u dospelých a detí s dávkou až do 1 000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Pozorované klinické a laboratórne zistenia boli zhodné s bezpečnostným profilom u dospelých a detských pacientov. U väčšiny hlásení predávkovania neboli žiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli zhodné s bezpečnostným profilom montelukastu a zahŕňali abdominálnu bolesť, somnolenciu, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antiastmatiká na systémové použitie,antagonisty leukotriénových receptorov.

ATC kód: R03D C03

Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl-leukotriénové (CysLT) receptory, ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a spôsobujú aktivitu dýchacích ciest, vrátane bronchokonstrikcie, sekrécie hlienu, cievnej permeability, a mobilizáciu eozinofilov.


Montelukast je perorálne aktívne liečivo, ktoré sa viaže s vysokou afinitou a selektivitou na CysLT1 receptor.


V klinických štúdiách montelukast inhiboval bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4už pri dávkach 5 mg. Bola pozorovaná bronchodilatácia v priebehu dvoch hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu.Liečba montelukastom inhibovala včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie, vyvolanú pôsobením antigénu.

Montelukast, v porovnaní s placebom, znížil výskyt eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (meraných v spúte). U dospelých a pediatrických pacientov vo veku 2 až 14 rokov znížil montelukast oproti placebu počet eozinofilov v periférnej krvi, pričom zlepšil klinickú kontrolu astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi vykázala denná dávka montelukastu 10 mg v porovnaní s placebom významné zlepšenie v rannom FEV1(zmena 10,4 % vs. 2,7 % v porovnaní s východiskovým stavom), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (zmena 24,5 l/min vs. 3,3 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (zmena -26,1 % vs. -4,6 % v porovnaní s východiskovým stavom).

Pri porovnaní s placebom pacienti hlásili významné zlepšenie v hodnotení denných a nočných symptómov astmy.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri inhalačnom beklometazóne s montelukastom vs. beklometazón, pre FEV1: 5,43 % vs. 1,04 %; použitie β-agonistu:

- 8,70 % vs. 2,64 %). Pri porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 µg 2-krát denne so spacerom (nadstavcom)) sa po montelukaste zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas celého trvania 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri montelukaste vs. beklometazón, pre FEV1: 7,49 % vs. 13,3 %; použitie β-agonistu: -28,28 % vs. -43,89 %). U vysokého percenta pacientov liečených montelukastom, v porovnaní s beklometazónom, sa však dosiahla podobná klinická odpoveď (napr. 50% pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1v priemere o 11 % alebo viac v porovnaní s východiskovým stavom pričom pri liečbe montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď približne 42 % pacientov).


V 12-týždňovej, placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov zlepšil montelukast v dávke 4 mg jedenkrát denne parametre kontroly astmy v porovnaní s placebom bez ohľadu na súbežne podávanú kontrolnú liečbu (inhalačné/nebulizované kortikosteroidy alebo inhalačný/nebulizovaný dinátriumkromoglykát). Šesťdesiat percent pacientov nebolo na žiadnej kontrolnej liečbe. Montelukast v porovnaní s placebom zlepšil denné symptómy (vrátane kašľa, sipotu, dýchacích ťažkostí a obmedzenia fyzickej aktivity) aj nočné symptómy. Montelukast v porovnaní s placebom tiež znížil použitie beta-agonistov 'v čase potreby' a záchranných kortikosteroidov pri zhoršení astmy. Pacienti užívajúci montelukast mali viac dní bez astmy ako pacienti užívajúci placebo. Liečebný účinok sa dostavil po podaní prvej dávky.


V 12-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov s miernou astmou a epizodickými exacerbáciami montelukast v dávke 4 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom významne znížil (p≤0,001) ročný výskyt epizód zhoršenia astmy (exacerbation episodes, EE) (1,60 EE vs. 2,34 EE), [EE definované ako ≥ 3 po sebe idúce dni s dennými symptómami, vyžadujúcimi užitie beta-agonistu alebo kortikosteroidu (perorálneho alebo inhalačného) alebo hospitalizáciu kvôli astme]. Percento zníženia ročného výskytu EE bolo 31,9 % s 95 % IS 16,9; 44,1.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov podávanie montelukastu 5 mg jedenkrát denne významne zlepšilo respiračné funkcie v porovnaní s placebom (zmena FEV18,71 % vs. 4,16 % v porovnaní s východiskovým stavom; zmena dopoludňajšieho PEFR 27,9 l/min vs. 17,8 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a zníženie použitia β-agonistu „podľa potreby“ (zmena -11,7 % vs. +8,2 % v porovnaní s východiskovým stavom).


V 12-mesačnej štúdii, porovnávajúcej účinnosť montelukastu a inhalačného flutikazónu na kontrolu astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov s miernou pretrvávajúcou astmou nebol montelukast horší ako flutikazón v zvyšovaní percenta dní bez záchrany pred astmou (rescue-free days, RFD), primárneho ukazovateľa. V priemere sa počas 12-mesačnej liečby zvýšilo percento astma RFD zo 61,6 na 84,0 v skupine montelukastu a zo 60,9 na 86,7 v skupine flutikazónu. Rozdiel medzi skupinami v stredných LS (priemer najmenších štvorcov)vo zvýšení percenta astma RFD bol štatisticky významný (-2,8 s 95 % IS -4,7; -0,9), avšak v rozsahu, ktorý bol preddefinovaný ako klinicky nie menej účinný. Montelukast aj flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných hodnotených počas 12 mesiacov liečby:

 • v skupine montelukastu sa FEV1 zvýšil z 1,83 l na 2,09 l a v skupine flutikazónu z 1,85 l na 2,14 l. Rozdiel medzi skupinami v stredných LS (priemer najmenších štvorcov) zvýšenia FEV1 bol -0,02 l s 95% IS -0,06; 0,02. Priemerné percentuálne zvýšenie predpokladaného FEV1 oproti východiskovej hodnote bolo 0,6% v skupine montelukastu a 2,7% v skupine flutikazónu. Rozdiel v stredných LS pre zmenu oproti východiskovej hodnote v % predpokladaného FEV1 bol -2,2% s 95 % IS -3,6; -07.

 • Percento dní s užívaním beta-agonistov pokleslo v skupine montelukastu z 38,0 na 15,4 a z 38,5 na 12,8 v skupine flutikazónu. Rozdiel medzi skupinami v stredných LS pre percento dní s užitím beta-agonistu bol 2,7 s 95 % IS 0,9; 4,5.

 • Percento pacientov s astmatickým záchvatom (astmatický záchvat je definovaný ako čas zhoršenia astmy, ktoré vyžaduje liečbu perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu lekára, návštevu pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine montelukastu a 25,6 v skupine flutikazónu; percento pravdepodobnosti (95 % IS) sa rovná 1,38 (1,04; 1,84).

 • Percento pacientov so systémovým (prevažne perorálnym) užívaním kortikosteroidov počas trvania štúdie bolo 17,8% v skupine montelukastu a 10,5 % v skupine flutikazónu. Rozdiel medzi skupinami v stredných LS bol 7,3 % s 95 % IS 2,9; 11,7.


V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie námahovej bronchokonstrikcie (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) (maximálny pokles FEV122,33 % pre montelukast vs. 32,40 % pre placebo; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 44,22 min vs. 60,64 min). Tento účinok bol počas 12-týždňového trvania štúdie konzistentný. Zníženie EIB bolo preukázané aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV118,27 % vs. 26,11 %; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5 % 17,76 min vs. 27,98 min). V oboch štúdiách bol tento účinok preukázaný na konci dávkovacieho intervalu s dávkovaním jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí dostávali súbežne inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy, liečba montelukastom významne zlepšila kontrolu astmy v porovnaní s placebom (zmena FEV18,55 % vs -1,74 % v porovnaní s východiskovým stavom a zníženie celkového použitia β-agonistu -27,78 % vs. 2,09 % v porovnaní s východiskovým stavom).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná strava neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť ani Cmax. Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 10 mg filmom obalené tablety podávali bez ohľadu na čas príjmu potravy.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne za 2 hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a štandardná strava ju znižuje na 63 % .


Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku 2 až 5 rokov nalačno bola Cmaxdosiahnutá 2 hodiny po podaní. Priemerná Cmaxje o 66 % vyššia, kým stredná Cminje nižšia ako u dospelých, užívajúcich 10 mg tablety.


Distribúcia

Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8 - 11 litrov. Štúdie u potkanov s rádioaktívne značeným montelukastom poukazujú na minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli koncentrácie rádioaktívne značeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24 hodín po podaní minimálne.


Biotransformácia

Montelukast sa extenzívne metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave nedali detegovať.


Štúdie in vitrona mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme montelukastu sa zúčastňujú cytochrómy P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších in vitrovýsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 a 2D6. Prínos metabolitov k terapeutickému účinku montelukastu je minimálny.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného montelukastu bolo 86 % rádioaktivity v priebehu 5 dní v stolici a menej ako 0,2 % v moči. Spolu s určením perorálnej biologickej dostupnosti montelukastu to poukazuje na to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristiky u pacientov

Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov, ani u pacientov s renálnou insuficienciou alebo miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou. U pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou nie sú klinické údaje k dispozícii. Keďže montelukast a jeho metabolity sa eliminujú žlčou, u pacientov s poškodením obličiek sa nepredpokladá potreba úpravy dávky. U pacientov s ťažkým poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre > 9) nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike montelukastu.


Pri vysokých dávkach montelukastu (20- až 60-násobok odporúčanej dávky pre dospelých) sa pozorovalo zníženie plazmatickej koncentrácie teofylínu. Tento účinok nebol pozorovaný pri odporúčanej dávke 10 mg raz denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách sa pozorovali prechodné malé sérové biochemické zmeny v ALT, glukóze, fosfore a triglyceridoch. Príznakmi toxicity u zvierat bola zvýšená exkrécia slín, gastrointestinálne symptómy, riedka stolica a iónová nerovnováha. Tieto príznaky sa objavili pri dávkovaní, ktoré predstavovalo > 17-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinickom dávkovaní. U opíc sa vedľajšie účinky objavili pri dávkach od 150 mg/kg/deň (> 232-násobok systémovej expozície pozorovanej pri klinických dávkach).

V štúdiách na zvieratách pri systémovej expozícii presahujúcej klinickú systémovú expozíciu viac ako 24-násobne montelukast neovplyvnil fertilitu alebo reprodukčný výkon. Mierne zníženie telesnej hmotnosti mláďat sa pozorovalo v štúdii samičej fertility u potkanov pri dávke 200 mg/kg/deň (> 69-násobok klinickej systémovej expozície). V štúdiách na králikoch sa pri systémovej expozícii > 24-násobok klinickej systémovej expozície pozorovanej pri klinickej dávke pozorovala vyššia incidencia neúplnej osifikácie v porovnaní so súbežnými kontrolnými zvieratami. U potkanov sa nepozorovali žiadne abnormality. Potvrdilo sa, že montelukast prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Pri testovaní maximálnej dávky po jednorázovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu v dávkach až do 5 000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov) nedošlo k žiadnemu uhynutiu. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky u dospelých ľudí (vychádzajúcej z dávky u dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg).


Potvrdilo sa, že montelukast nie je fototoxický pre myši pri UVA, UVB alebo viditeľnom svetelnom spektre v dávkach až do 500 mg/kg/deň (približne > 200-násobok odvodený od systémovej expozície).


U hlodavcov nemal montelukast mutagénny účinok v testoch in vitroa in vivoa ani tumorogénny účinok.


6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Mikrokryštalická celulóza

Manitol (E421)

Krospovidón (typ B)

Červený oxid železitý (E172)

Hydroxypropylcelulóza

Dinátriumedetát

Čerešňová aróma

Aspartám (E951)

Mastenec

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Nylon/ALU/PVC – hliníkové blistre:

blistre (bez označenia dní v týždni): 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 250 tabliet

blistre (s označením dní v týždni): 7, 14, 28, 56, 98, 126 a 154 tabliet


HDPE fľaše (s PP viečkom a vysušovadlom):

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 250 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne upozornenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0307/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19. mája 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

6


Montelukast STADA 4 mg žuvacie tablety