+ ipil.sk

Montelukast Teva 4 mgPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/07817 - Z1A


Písomná informácia pre používateľa


Montelukast Teva 5 mg

žuvacie tablety


montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vaše dieťa začne užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vaše dieťa.

 • Ak sa u vášho dieťaťa vyskytnú akékoľvek závažné vedľajšie účinky obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Montelukast Teva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako vaše dieťa užije Montelukast Teva

3. Ako užívať Montelukast Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montelukast Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Montelukast Teva a na čo sa používa


Montelukast Teva je antagonista leukotriénového receptora, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach. Blokádou leukotriénov Montelukast Teva zlepšuje príznaky astmy a pomáha kontrolovať astmu.


Váš lekár predpísal Montelukast Teva vášmu dieťaťu na liečbu astmy, predchádzanie príznakov astmy počas dňa a noci.


 • Montelukast Teva sa používa na liečbu pacientov vo veku 6 až 14 rokov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní súčasnou liečbou astmy a potrebujú doplnkovú liečbu.


 • Montelukast Teva môže byť použitý ako alternatívna liečba k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku od 6 do 14 rokov, ktorí na astmu v poslednom období neužívali perorálne (ústami užívané) kortikosteroidy a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy.


 • Montelukast Teva tiež pomáha predchádzať príznakom astmy, ktoré sú vyvolané námahou u pacientov vo veku 6 do 14 rokov.


Váš lekár rozhodne o tom, ako sa bude užívať Montelukast Teva na základe príznakov a závažnosti astmy vášho dieťaťa.


Čo je astma?


Astma je dlhodobé ochorenie.


Astma zahŕňa:

 • ťažkosti s dýchaním z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie sa vplyvom rôznych podmienok môže zhoršovať alebo zlepšovať.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


K príznakom astmy patria: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vaše dieťa užijeMontelukast Teva


NepodávajteMontelukast Teva

 • ak je vaše dieťa alergické na sodnú soľ montelukastu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Montelukast Teva (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vaše dieťa začne užívať Montelukast Teva, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Montelukast Teva užívaný ústami NIE je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. V takejto situácii vášmu dieťaťu nepomôžu a počas takéhoto záchvatu sa nikdy nemajú používať. Pri výskyte záchvatu musíte prísne dodržiavať pokyny lekára, ktoré vám dal pre tento prípad. Je veľmi dôležité, aby ste mali vždy okamžite k dispozícii liek potrebný na zvládnutie takéhoto záchvatu.

 • Ak zistíte, že vaše dieťa potrebuje používať inhalátor obsahujúci beta-agonistu častejšie ako zvyčajne, čo najskôr sa poraďte s lekárom vášho dieťaťa.

 • Je veľmi dôležité, aby vaše dieťa používalo všetky predpísané lieky proti astme podľa pokynov lekára. Žuvacie tablety Montelukast Teva nemajú nahradiť lieky obsahujúce steroidy (užívané ústami alebo pomocou inhalátora), ktoré vaše dieťa už používa.

 • Ak má vaše dieťa fenylketonúriu, musíte vziať do úvahy, že žuvacie tablety Montelukast Teva obsahujú aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Fenylalanín obsiahnutý v tabletách môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

 • Zriedkavé chorobné stavy boli pozorované u veľmi malého počtu pacientov užívajúcich lieky proti astme vrátane montelukastu. Ak sa u vášho dieťaťa objavia jeden alebo viaceré z nasledujúcich príznakov, najmä ak budú pretrvávať a zhoršovať sa, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc: ochorenie podobné chrípke, zhoršenie pľúcnych príznakov, pocit mravčenia alebo necitlivosti v končatinách a/alebo vyrážka.

 • Použitie u dojčiat a batoliat: žuvacie tablety Montelukast Teva sa neodporúčajú používať u detí mladších ako dva roky.


Iné lieky a Montelukast Teva

Žuvacie tablety Montelukast Teva sa môžu používať spolu s inými liekmi proti astme, ktoré vaše dieťa užíva. Niektoré lieky však môžu ovplyvniť účinok žuvacích tabliet Montelukast Teva, alebo žuvacie tablety Montelukast Teva môžu ovplyvniť účinok iných liekov, ktoré vaše dieťa užíva.


Ak vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo či práve bude užívať ďalšielieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to obzvlášť dôležité, ak iný liek je:

 • fenobarbital (používa sa na liečbu epilepsie)

 • fenytoín (používa sa na liečbu epilepsie)

 • rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy a niektorých iných infekcií).


Montelukast Teva, jedlo a nápoje

Pri užívaní žuvacích tabliet Montelukast Teva spolu s jedlom sa majú tablety užívať večer

1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ženy, ktoré sú tehotné, ktoré plánujú otehotnieť alebo ktoré sa domnievajú, že by mohli byť tehotné, sa musia poradiť so svojím lekárom skôr, ako užijú Montelukast Teva.


Dojčenie

Nie je známe, či Montelukast Teva prechádzado ľudského materského mlieka. Ak dojčíte alebo ak sa chystáte dojčiť, poraďte sa s lekárom skôr, ako užijete Montelukast Teva.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neočakáva sa, že Montelukast Teva žuvacie tablety ovplyvní u dospelých schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Avšak odpoveď na liečbu sa môže u jednotlivcov líšiť. Niektoré vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené pri používaní Montelukast Teva veľmi zriedkavo, môžu u niektorých pacientov ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Montelukast Teva obsahuje aspartám

Montelukast Teva, žuvacie tablety obsahujú aspartám, zdroj fenylalanínu. Ak vaše dieťa má fenylketonúriu (zriedkavú dedičnú poruchu metabolizmu) musíte vziať do úvahy, že každá žuvacia tableta Montelukast Teva 5 mg obsahuje fenylalanín.


3. Ako užívaťMontelukast Teva


Dbajte na to, aby vaše dieťa vždy užívalo Montelukast Teva presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik, a to dokonca aj v období, keď sa u neho príznaky astmy neprejavujú, rovnako ako v období s príznakmi astmy. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u lekára alebo lekárnika.


Odporúčanádávka pre deti vo veku od 6 do 14 rokov je jedna 5 mg žuvacia tableta Montelukast Teva denne, ktorá sa užíva večer.


Pri užívaní žuvacích tabliet Montelukast Teva spolu s jedlom sa majú tablety užívať 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle.


Ak vaše dieťa užíva žuvacie tablety Montelukast Teva uistite sa , že neužíva žiadne iné lieky, ktoré obsahujú rovnaké liečivo, montelukast.


Ak vaše dieťa užije viac lieku Montelukast Teva ako má

Ak vaše dieťa (alebo niekto iný) prehltne veľa tabliet naraz, ihneď kontaktujte oddelenie pohotovosti v najbližšej nemocnici alebo lekára. Predávkovanie pravdepodobne spôsobí bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a mimovoľné pohyby. Prosím, vezmite si so sebou do nemocnice alebo do ordinácie lekára túto písomnú informáciu pre používateľa, všetky zvyšné tablety a obal z tabliet, aby bolo možné zistiť, aké tablety boli skonzumované.


Ak vášmu dieťaťu zabudnete dať Montelukast Teva

Ak vaše dieťa vynechá dávku, ďalšiu dávku mu dajte v obvyklom čase. Nedávajte vášmu dieťaťu dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak vaše dieťa prestane užívať Montelukast Teva

Je dôležité, aby vaše dieťa pokračovalo v užívaní žuvacích tabliet Montelukast Teva bez ohľadu na to, či má alebo nemá príznaky astmy, a to počas doby, ktorú mu predpísal lekár, aby sa zabezpečilo pretrvávajúce zmiernenie príznakov astmy. Žuvacie tablety Montelukast Teva môžu liečiť astmu iba počas pravidelného používania.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Pre deti vo veku 2 až 5 rokov sú dostupné žuvacie tablety Montelukast Teva 4 mg.

Pre pacientov od 15 rokov sú dostupné filmom obalené tablety Montelukast Teva 10 mg.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Montelukast Tevamôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Boli hlásené prípady alergických reakcií, ktoré zahŕňali opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, svrbenie, vyrážku alebo žihľavku. Ak sa u vášho dieťaťa vyskytne alergická reakcia, je životne dôležité, aby prestalo užívať Montelukast Teva a aby ste vyhľadali okamžitú lekársku pomoc.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené v klinických skúšaniach s nižšie uvedenou približnou frekvenciou (častosťou výskytu):


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí)zahŕňajú:

Bolesť brucha, bolesť hlavy.


Dodatočne po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky zoradené podľa frekvencie od najčastejších:


Veľmi časté(môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)

infekcie horných dýchacích ciest (napr. nádcha, bolesť hrdla)


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí)

hnačka, nevoľnosť, vracanie, vyrážka, horúčka, zvýšené hodnoty sérových transamináz (pečeňových enzýmov)


Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)

Alergické reakcie vrátane opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní, nezvyčajné sny vrátane nočných môr, problémy so spánkom, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, agitovanosť vrátane agresívneho správania alebo nepriateľstva, depresiu, závraty, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvat, krvácanie z nosa, suchosť v ústach, tráviace ťažkosti, tvorbu modrín, svrbenie, žihľavku, bolesť kĺbov a svalov, svalové kŕče, únavu, pocit choroby, opuch v dôsledku zadržiavania tekutín


Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1000 ľudí)

Zvýšený sklon ku krvácaniu, triaška, búšenie srdca, angioedém (opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla s ťažkosťami pri prehĺtaní alebo dýchaní)


Veľmi zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí)

Halucinácie, dezorientácia, samovražedné myšlienky a správanie, hepatitída (zápal pečene), citlivé červené hrče pod kožou najčastejšie na predkolení (erythema nodosum), závažné kožné reakcie (erythema multiforme), ktoré sa môžu vyskytnúť bez varovania, infiltrácia pečene eozinofilmi


U pacientov s astmou boli počas liečby montelukastom hlásené veľmi zriedkavé prípady ochorenia známeho ako Churchov-Straussovej syndróm. Musíte povedať lekárovi, ak sa u vášho dieťaťa objaví kombinácia akýchkoľvek z nasledovných príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, zvýšená dýchavičnosť, mravčenie alebo znecitlivenie rúk a nôh, a/alebo vyrážka, hlavne ak sú pretrvávajúce alebo zhoršujúce sa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Montelukast Teva


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C. Blister uchovávajte v škatuli na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte Montelukast Teva po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Montelukast Teva obsahuje:


 • Liečivo je sodná soľ montelukastu, čo zodpovedá 5 mg montelukastu.

 • Ďalšie zložky sú manitol (E421), nátriumlaurylsulfát, hyprolóza, červený oxid železitý (E172), čerešňová príchuť PHS‑143671 (obsahuje maltodextríny (kukuričné) a modifikovaný škrob E1450 (amylopektín)), aspartám (E951), sodná soľ karboxymetylškrobu (kukuričná) typ A, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Montelukast Teva a obsah balenia


5 mg žuvacie tablety Montelukast Teva: ružová, mramorovaná štvorcová tableta s označením „93“ na jednej strane a „7425“ na druhej strane tablety.


5 mg žuvacie tablety Montelukast Tevasú dostupné v baleniach obsahujúcich 7,14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

821 02 Bratislava

Slovensko


Výrobca


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecín 4042

Maďarsko

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Veľká Británia


Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

GA Haarlem, 2031

Holandsko


TEVA Santé SA

Rue Bellocier

Sens, 89100

Francúzsko


TEVA Operations Poland Sp.z.o.o.

Ul. Sienkeiwicza 25

Kutno 99-300

Poľsko


Teva Operations Poland Sp. z o.o.

Ul. Mogilska 80

Krakov 31-546

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Montelukast ratiopharm 5mg Kautablette

Česká republika: Montelukast Teva 5mg, Žvýkací tableta

Estónsko: Montelukast Teva

Grécko: Montelukast Teva 5mg Chewable Tablet

Španielsko: Montelukast Teva 5mg comprimidos masticable EFG

Fínsko: Montelukast Teva 5mg, Purutabletti

Maďarsko: Montelukast Teva 5mg Rágótabletta

Írsko: Montelukast Teva 5mg Chewable Tablet

Litva: Montelukast Teva 5mg kramtomosios tabletė

Lotyšsko: Montelukast Teva

Nórsko Montelukast Teva 5mg, Tyggetablett

Poľsko: Montelukastum 123ratio

Portugalsko: Montelucaste Teva Infantil

Slovinsko: Montelukast Teva 5mg Žvečljive tableta

Slovensko: Montelukast Teva 5mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.


6Montelukast Teva 4 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/07386 - PRE

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06368 - Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Montelukast Teva 4 mg

žuvacie tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna žuvacia tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu (4,16 mg), čo zodpovedá 4 mg montelukastu.


Pomocná látka so známym účinkom:Každá žuvacia tableta obsahuje 0,5 mg aspartámu (E951).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Žuvacie tablety.


4 mg žuvacie tablety: ružová, mramorovaná tableta v tvare zaobleného trojuholníka s označením „93“ na jednej strane a „7424“ na druhej strane tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Montelukast Teva je indikovaný ako prídavný liek na liečbu astmy u pacientov vo veku 2 až 5 rokov s ľahkou až stredne ťažkou perzistujúcou astmou, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých krátkodobo pôsobiace β‑agonisty používané podľa potreby neposkytujú dostatočnú kontrolu klinických príznakov astmy.


Montelukast Teva môže byť aj alternatívna liečebná možnosť k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku 2 až 5 rokov s ľahkou perzistujúcou astmou, ktorí nemali nedávno vážne záchvaty astmy vyžadujúce použitie perorálnych kortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nedokážu používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.2).


Montelukast Teva je indikovaný aj na profylaxiu astmy u pacientov vo veku 2 roky a starších, ktorej prevládajúcim príznakom je bronchokonstrikcia vyvolaná námahou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Tento liek sa má podávať dieťaťu pod dohľadom dospelého.

Dávka pre pediatrických pacientov vo veku od 2 do 5 rokov je jedna 4 mg žuvacia tableta denne, ktorá sa užíva večer. Pri užívaní spolu s jedlom sa má Montelukast Teva užiť 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle. V tejto vekovej skupine nie je potrebná úprava dávky. Žuvacie tablety Montelukast Teva 4 mg sa neodporúčajú pre deti do 2 rokov.


Všeobecné odporúčania:

Terapeutický účinok Montelukastu Teva na parametre kontroly astmy sa prejaví v priebehu jedného dňa. Pacienti majú byť upozornení, aby pokračovali v užívaní Montelukastu Teva dokonca aj vtedy, keď majú astmu pod kontrolou, rovnako ako počas obdobia zhoršujúcej sa astmy.


Montelukast ako alternatívna liečebná možnosť k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom pri ľahkej perzistujúcej astme:

Montelukast v monoterapii sa neodporúča pre pacientov so stredne ťažkou perzistujúcou astmou. Použitie montelukastu ako alternatívnej liečebnej možnosti k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom u detí s ľahkou perzistujúcou astmou sa má zvážiť iba u pacientov, ktorí nemajú v nedávnej anamnéze závažné astmatické záchvaty vyžadujúce použitie perorálnych kortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nedokážu používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.1). Ľahká perzistujúca astma je definovaná ako príznaky astmy vyskytujúce sa viac ako jedenkrát týždenne, ale menej ako jedenkrát denne, nočné príznaky vyskytujúce sa viac ako dvakrát mesačne, ale menej ako jedenkrát týždenne, normálna funkcia pľúc medzi jednotlivými epizódami. Ak sa nasledovne nedosiahne uspokojivá kontrola astmy (zvyčajne počas jedného mesiaca) má sa zhodnotiť potreba prídavnej alebo odlišnej protizápalovej liečby, a to na základe krokového systému liečby astmy. Kontrola astmy má byť u pacientov pravidelne hodnotená.


Montelukast Teva ako profylaxia astmy u pacientov vo veku 2 až 5 rokov, u ktorých je prevládajúcou zložkou bronchokonstrikcia vyvolaná námahou

U pacientov vo veku od 2 do 5 rokov môže bronchokonstrikcia vyvolaná námahou predstavovať prevládajúci prejav perzistujúcej astmy, ktorý si vyžaduje liečbu inhalačnými kortikosteroidmi. Stav pacienta sa má vyhodnotiť po 2 až 4 týždňoch liečby montelukastom. Ak sa nedosiahne uspokojivá odpoveď, je potrebné zvážiť prídavnú alebo odlišnú terapiu.


Liečba montelukastom v súvislosti s inými antiastmatikami:

Keď sa liečba montelukastom používa ako prídavná liečba k inhalačným kortikosteroidom, montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.4).


Osobitné skupiny pacientov

U pacientov s renálnou insuficienciou alebo u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. Nie sú dostupné údaje o pacientoch s ťažkou poruchou funkcie pečene. Dávka pre mužov a ženy je rovnaká.


Pediatrická populácia

Žuvacie tablety Montelukast Teva sa neodporúčajú užívať u detí mladších ako 2 roky vzhľadom na nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti (pozri časť 5.1).


10 mg filmom obalené tablety sú určené pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 a viac rokov.

5 mg žuvacie tablety sú určené pre pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Diagnózu perzistujúcej astmy u veľmi malých detí (6 mesiacov – 2 roky ) má stanoviť pediater alebo pneumológ.


Pacienti majú byť upozornení, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast na liečbu akútnych záchvatov astmy a aby mali pre tento účel vždy okamžite k dispozícii svoj zvyčajný vhodný záchranný (úľavový) liek. V prípade výskytu akútneho záchvatu sa má použiť krátkodobo pôsobiaci inhalačný β‑agonista. Pacienti sa majú čo najskôr poradiť s lekárom, ak potrebujú viac inhalácií krátkodobo pôsobiacich β‑agonistov ako zvyčajne.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú k dispozícii údaje preukazujúce, že pri súbežnom podávaní montelukastu je možné znížiť dávku perorálnych kortikosteroidov.


V zriedkavých prípadoch sa u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane montelukastu, môže vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy spolu s klinickými znakmi vaskulitídy zhodnými s Churgovým‑Straussovej syndrómom, čo je stav, ktorý sa často lieči systémovými kortikosteroidmi. Tieto prípady boli niekedy spojené so znížením dávky perorálnych kortikosteroidov alebo s vysadením perorálnych kortikosteroidov. Hoci kauzálny vzťah s antagonistom leukotriénového receptora nebol potvrdený, lekári majú pacientov pozorne sledovať kvôli eozinofílii, vaskulitickému exantému, zhoršujúcim sa pľúcnym príznakom, srdcovým komplikáciám a/alebo neuropatii. Pacienti, u ktorých vzniknú tieto príznaky, majú byť znovu vyšetrení a ich liečebný režim sa má prehodnotiť.


Bezpečnosť a účinnosť 4 mg žuvacích tabliet u pediatrickej populácie do 2 rokov nebola stanovená.


Montelukast obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. Pacienti s fenylketonúriou majú vziať do úvahy, že každá 4 mg žuvacia tableta obsahuje fenylalanín.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať spolu s inými liekmi bežne používanými na profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významný vplyv na farmakokinetiku nasledujúcich liekov: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu bola znížená o približne 40% u jedincov, ktorým bol súbežne podávaný fenobarbital. Vzhľadom k tomu, že montelukast je metabolizovaný prostredníctvom CYP 3A4, 2C8 a 2C9, opatrnosť je potrebná, najmä u detí, keď sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, 2C8 a 2C9 ako sú fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


Štúdie in vitroukázali, že montelukast je silne účinný inhibítor CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií medzi montelukastom a rosiglitazónom (skúšobný substrát reprezentujúci lieky metabolizované predovšetkým prostredníctvom CYP 2C8) preukázali, že montelukast neinhibuje in vivo CYP 2C8.Preto sa neočakáva, že montelukast výrazne zmení metabolizmus liekov metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


In vitro štúdie preukázali, že montelukast je substrátom CYP 2C8 a v menej signifikantnej miere 2C9 a 3A4. V klinických liekových interakčných štúdiách zahrňujúcich montelukast a gemfibrozil (inhibítor oboch CYP 2C8 a 2C9) gemfibrozil zvyšuje systémovú expozíciu montelukastu 4,4 krát. Nevyžaduje sa rutinná úprava dávky montelukastu počas súbežného užívania s gemfibrozilom alebo inými silnými inhibítormi CYP 2C8, ale lekári si majú byť vedomí možnosti zvýšenia nežiaducich reakcii.


Na základe in vitro údajov, klinická dôležitosť liekových interakcii s menej účinnými inhibítormi CYP 2C8 (napr. trimetoprimom) sa nepredpokladá. Súbežné podávanie motelukastu s itrakonazolom , silným inhibítorom CYP 3A4 viedlo k nevýznamnému zvýšeniu systémovej expozície montelukastu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu aleboembryonálny/fetálnyvývoj.


Obmedzené údaje z databázy údajov o výsledkoch gravidity nesvedčia o príčinnej súvislosti medzi montelukastom a vrodenými chybami (t.j. defekty končatín), ktoré boli celosvetovo zriedkavo hlásené po uvedení lieku na trh.


Montelukast Teva sa môže používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Štúdie na potkanoch ukázali, že montelukast sa vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do ľudského mlieka.


Montelukast Teva môžu používať dojčiace matky iba v nevyhnutných prípadoch.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neočakáva sa, že Montelukast ovplyvní pacientovu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jedinci hlásili ospalosť alebo závraty.


4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v klinických štúdiách u pacientov s perzistujúcou astmou nasledovne:

 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých pacientov vo veku 15 rokov a starších

 • 5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov

 • 4 mg žuvacie tablety u 851 pediatrických pacientov vo veku od 2 do 5 rokov a

 • 4 mg granulát u 175 pediatrických pacientov vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov


Montelukast bol hodnotený v klinických štúdiách u pacientov s intermitentnou astmou nasledovne:

 • 4 mg granulát a žuvacie tablety u 1038 pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov do 5 rokov


V klinických štúdiách boli nasledujúce nežiaduce reakcie súvisiace s liekom hlásené u pacientov liečených montelukastom často (≥ 1/100 až < 1/10) a s väčším výskytom ako u pacientov liečených placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí vo veku 15 rokov a starší

(dve 12‑týždňové štúdie; n=795)

Pediatrickí pacienti vo veku od 6 do 14 rokov

(jedna 8‑týždňová štúdia; n=201)

(dve 56‑týždňové štúdie; n=615)

Pediatrickí pacienti vo veku od 2 do 5 rokov

(jedna 12‑týždňová štúdia;n=461)

(jedna 48‑týždňová štúdia; n=278)

Pediatrickí pacienti vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov

(jedna 6‑týždňová štúdia;n=175)


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy


hyperkinézia

Poruchy dýchacieho systému, hrudníka a mediastína
astma

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha


bolesť brucha

hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva
ekzematózna dermatitída, vyrážka

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podaniasmädV klinických štúdiách u obmedzeného počtu pacientov sa počas dlhodobej liečby astmy, trvajúcej až 2 roky u dospelých a až 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov, bezpečnostný profil nezmenil.


Celkovo bolo 502 pediatrických pacientov vo veku od 2 do 5 rokov liečených montelukastom minimálne po dobu 3 mesiacov, 338 po dobu 6 mesiacov alebo dlhšie a 534 pacientov po dobu 12 mesiacov alebo dlhšie. Pri dlhodobej liečby sa bezpečnostný profil nezmenil ani u týchto pacientov. Bezpečnostný profil u pediatrických pacientov vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov sa pri liečbe až do 3 mesiacov nezmenil.


Nasledujúce nežiaduce reakcie boli hlásené po uvedení lieku na trh:

Frekvencia nežiaducich udalostí je zoradená nasledovne: veľmi časté ( 1/10), časté( 1/100 až 1/10), menej časté( 1/1,000 až 1/100), zriedkavé ( 1/10,000 až 1/1,000), veľmi zriedkavé ( 1/10,000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy:

Veľmi časté: Infekcie horného dýchacieho traktu1


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zriedkavé: zvýšený sklon ku krvácaniu


Poruchy imunitného systému:

Menej časté: alergické reakcie vrátane anafylaxie

Veľmi zriedkavé: hepatálna eozinofilová infiltrácia


Psychické poruchy:

Menej časté: abnormálne sny vrátane nočných môr, nespavosť, somnambulismus, podráždenosť, úzkosť, nepokoj, agitovanosť zahŕňajúcej agresívne správanie alebo nepriateľstvo, depresia

Zriedkavé: tremor

Veľmi zriedkavé: halucinácie,samovražedné myšlienky a správanie (suicidalita)


Poruchy nervového systému:

Menej časté: závraty, ospalosť, parestézia/hypoestézia, záchvaty kŕčov.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zriedkavé: palpitácie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: epistaxa

Veľmi zriedkavé: Churgov- Straussovej syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: hnačka2, nauzea2, dávenie2

Menej časté: suchosť v ústach, dyspepsia


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Časté: zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

Veľmi zriedkavé: hepatitída (vrátane cholestatickej hepatitídy, hepatocelulárnej a rôzne podoby poškodenia pečene)


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: vyrážka2

Menej časté: tvorba krvných podliatin, urtikária, pruritus

Zriedkavé: angioedém

Veľmi zriedkavé: erythema nosodum, erythema multiforme


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté: artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: pyrexia2

Menej časté: asténia/únava, malátnosť, edém.


1Táto nežiaduca skúsenosť hlásená veľmi často u pacientov , ktorí užívali montelukast, bola tiež hlásená veľmi často u pacientov, ktorí užívali placebo v klinických skúškach


2Táto nežiaduca skúsenosť hlásená často u pacientov , ktorí užívali montelukast, bola tiež hlásená často u pacientov, ktorí užívali placebo v klinických skúškach


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii špecifické informácie o liečbe predávkovania montelukastom. V štúdiách zameraných na liečbu chronickej astmy bol montelukast podávaný dospelým pacientom v dávkach do 200 mg/deň počas 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách v dávkach do 900 mg/deň počas približne jedného týždňa, pričom tieto dávky nespôsobili klinicky významné nežiaduce účinky.


Prípady akútneho predávkovania sa vyskytli po uvedení lieku na trh a v klinických štúdiách s montelukastom. Zahŕňajú prípady u dospelých a detí s požitím až 1 000 mg dávky (približne 61 mg/kg u 42‑mesačného dieťaťa). Zistené klinické a laboratórne nálezy zodpovedali bezpečnostnému profilu u dospelých a pediatrických pacientov. Vo väčšine prípadov predávkovania sa nevyskytli žiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky zodpovedali bezpečnostnému profilu montelukastu a zahŕňali bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, dávenie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či sa montelukast dá z organizmu odstrániť peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonista leukotriénových receptorov

ATC kód: R03D C03


Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl-leukotriénové (CysLT) receptory, ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a v dýchacích cestách spôsobujú napríklad bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, ovplyvnenie cievnej permeability a mobilizáciu eozinofilov.


Montelukast je perorálne aktívna látka, ktorá sa viaže s vysokou afinitou a selektivitou na CysLT1 receptor. V klinických štúdiách montelukast inhibuje bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4pri dávkach už od 5 mg. Bola pozorovaná bronchodilatácia v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibovala včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie, vyvolanej pôsobením antigénu. Montelukast, v porovnaní s placebom, znížil výskyt eozinofilov v periférnej krvi

u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (meraných v spúte). U dospelých a pediatrických pacientov vo veku od 2 do 14 rokov montelukast, v porovnaní s placebom, znížil výskyt eozinofilov v periférnej krvi, pričom sa zlepšili klinické ukazovatele astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi vykázala denná dávka montelukastu 10 mg, v porovnaní s placebom, významné zlepšenie v rannom FEV1(zmena 10,4% vs. 2,7% v porovnaní s východiskovým stavom), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (PEFR) (zmena 24,5 l/min vs. 3,3 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (zmena -26,1% vs. -4,6% v porovnaní s východiskovým stavom). Pri porovnaní s placebom pacienti hlásili významné zlepšenie v hodnotení denných a nočných symptómov astmy.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri inhalačnom beklometazóne s montelukastom vs. beklometazón, pre FEV1: 5,43% vs. 1,04%; použitie β-agonistu: - 8,70% vs. 2,64%). Pri porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 µg 2-krát denne so spacerom (nadstavcom)) sa po montelukaste zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas celého trvania 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri montelukaste vs. beklometazón, pre FEV1: 7,49% vs. 13,3%; použitie β-agonistu: -28,28% vs. -43,89%). U vysokého percenta pacientov liečených montelukastom, v porovnaní s beklometazónom, sa však dosiahla podobná klinická odpoveď (napr. 50% pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1v priemere 11% alebo viac v porovnaní s východiskovým stavom pričom pri liečbe montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď približne 42% pacientov).


V 12-týždňovej placebom-kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi vo veku 2 až 5 rokov podávanie montelukastu 4 mg raz denne zlepšilo parametre kontroly astmy v porovnaní s placebom, bez ohľadu na súčasne podávanú kontrolnú liečbu (inhalačné/nebulizované kortikosteroidy alebo inhalačný/nebulizovaný dinátriumkromoglykát). Šestdesiat percent pacientov nedostávalo žiadnu inú kontrolnú liečbu. Pri porovnaní s placebom priniesol montelukast zlepšenie denných symptómov astmy (vrátane kašľa, sipotu, ťažkostí s dýchaním alebo obmedzenia fyzickej aktivity) a nočných symptómov. Montelukast v porovnaní s placebom taktiež pri zhoršení astmy znížil použitie β-agonistov „podľa potreby" a záchrannej liečby kortikosteroidmi. Pacienti, ktorí dostávali montelukast, mali viac dní bez astmy než pacienti, ktorí dostávali placebo. Liečebný účinok bol dosiahnutý po prvej dávke.


V 12-mesačnej placebom-kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi vo veku 2 až 5 rokov s miernou astmou a epizódami zhoršovania podávanie montelukastu 4 mg raz denne významne (p≤0,001) znížilo ročnú mieru epizód zhoršovania astmy (exacerbation episodes, EE) v porovnaní s placebom (1,60 EE vs. 2,34 EE), [EE sa definuje ako ≥3 po sebe nasledujúce dni s dennými príznakmi vyžadujúcimi užitie β-agonistu alebo kortikosteroidov (perorálne alebo inhalačne), prípadne hospitalizáciu kvôli astme]. Percentuálne zníženie ročnej miery EE bolo 31,9%, s 95% IS 16,9, 44,1.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov podávanie montelukastu 5 mg jedenkrát denne významne zlepšilo respiračné funkcie v porovnaní s placebom (zmena FEV18,71% vs. 4,16% v porovnaní s východiskovým stavom; zmena dopoludňajšieho PEFR 27,9 l/min vs. 17,8 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a zníženie použitia β-agonistu „podľa potreby“ (zmena -11,7% vs. +8,2% v porovnaní s východiskovým stavom).


V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu s inalačným flutikazónom na kontrolu astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov s miernou perzistentnou astmou, montelukast nebol menej účinný ako flutikazón vo zvyšovaní percenta dní bez záchrannej astmatickej terapie (rescue-free days, RFD), čo bol primárny cieľový ukazovateľ. Počas 12-mesačnej liečby sa priemerné percento astma RFD zvýšilo zo 61,6 na 84,0 v skupine s montelukastom a z 60,9 na 86,7 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) vo zvýšení percenta astma RFD bol štatisticky významný: -2,8 s 95% IS -4,7, -0,9, ale v rámci limitu, ktorý bol vopred definovaný ako klinicky nie menej účinný.

Montelukast a flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:

FEV1sa zvýšil z 1,83 l na 2,09 l v skupine s montelukastom a z 1,85 l na 2,14 l v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) zvýšenia FEV1bol –0,02 l s 95% IS –0,06; 0,02. Priemerný nárast oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1bol 0,6% v liečebnej skupine s montelukastom a 2,7% v liečebnej skupine s flutikazónom. Rozdiel LS (priemer najmenších štvorcov) v zmene oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1bol signifikantný: -2,2% s 95% IS -3,6, -0,7.

Percento dní s použitím β-agonistu kleslo z 38,0 na 15,4 v skupine s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) v percente dní s použitím β-agonistu bol signifikantný: 2,7 s 95% IS 0,9, 4,5.

Percento pacientov s astmatickým záchvatom (astmatický záchvat definovaný ako obdobie zhoršenia astmy, ktoré si vyžiadalo liečbu perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu ambulancie lekára, pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine s montelukastom a 25,6 v skupine s flutikazónom; miera pravdepodobnosti (95 % IS) bola 1,38 (1,04; 1,84).

Percento pacientov, ktorí použili systémové (hlavne perorálne) kortikosteroidy počas trvania štúdie, bolo 17,8 % v skupine s montelukastom a 10,5 % v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) bol 7,3% s 95% IS 2,9; 11,7.


V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie námahovej bronchokonstrikcie (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) (maximálny pokles FEV122,33% pre montelukast vs. 32,40% pre placebo; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 44,22 min vs. 60,64 min). Tento účinok bol počas 12-týždňového trvania štúdie konzistentný. Zníženie EIB bolo preukázané aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV118,27% vs. 26,11%; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 17,76 min vs. 27,98 min). V oboch štúdiách bol tento účinok preukázaný na konci dávkovacieho intervalu s dávkovaním jedenkrát denne.


U pacientov s astmou alergických na kyselinu acetylsalicylovúsúbežne liečených inhalačnými a/alebo perorálnymi kortikosteroidmi liečba montelukastom významne zlepšila kontrolu astmy v porovnaní s placebom (zmena FEV18,55% vs. 1,74% v porovnaní s východiskovým stavom a zníženie celkového použitia β-agonistu -27,78% vs. 2,09% v porovnaní s východiskovým stavom).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne do troch hodín (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64%. Perorálna biologická dostupnosť a Cmaxnie sú ovplyvnené obvyklým jedlom. Bezpečnosť a účinnosť boli preukázané v klinických štúdiách, v ktorých bola 10 mg filmom obalená tableta podávaná bez ohľadu na čas požitia jedla.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne do dvoch hodín. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73% a obvyklé jedlo ju zníži na 63%.


Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku od 2 do 5 rokov nalačno sa Cmax dosiahne do 2 hodín po podaní. Priemerná Cmax je o 66% vyššia, zatiaľ čo priemerná Cmin je nižšia ako u dospelých, ktorí užijú 10 mg tabletu.


Distribúcia

Väzba montelukastu na plazmatické bielkoviny je viac ako 99%. Rovnovážny distribučný objem montelukastu je v priemere 8‑11 litrov. Štúdie na potkanoch, ktorým bol podávaný rádioaktívne značený montelukast, svedčia o minimálnom prechode montelukastu hematoencefalickou bariérou. Koncentrácie rádioaktívne značenej látky boli okrem toho po 24 hodinách po podaní dávky vo všetkých ostatných tkanivách minimálne.


Biotransformácia

Montelukast sa intenzívne metabolizuje. V štúdiách u dospelých a detí, ktorým bola podávaná terapeutická dávka, neboli plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave zistiteľné.


Štúdie in vitro na mikrozómoch ľudskej pečene svedčia o tom, že na metabolizme montelukastu sa podieľa cytochróm P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších výsledkov štúdií in vitro na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické plazmatické koncentrácie montelukastu neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6. Metabolity sa na terapeutickom účinku podieľajú iba v minimálnej miere.


Eliminácia

Plazmatický klírens montelukastu u zdravých dospelých je v priemere 45 ml/min. Po perorálnej dávke rádioaktívne značeného montelukastu sa 86% rádioaktivity zistilo v 5‑dňovom zbere stolice a < 0,2% sa zistili v moči. Tieto zistenia spolu s odhadovanou perorálnou biologickou dostupnosťou montelukastu svedčia o tom, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristicka u populácií pacientov

U starších pacientov, pacientov s ľahkou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou nie je potrebná úprava dávky. Štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa neuskutočnili. Vzhľadom k tomu, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčou, neočakáva sa, že u pacientov s poruchou funkcie obličiek bude potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Child- Pughové skóre > 9).


Pri podávaní vysokých dávok montelukastu (20‑ a 60‑násobne vyšších ako odporúčaná dávka pre dospelých) bolo pozorované zníženie plazmatickej koncentrácie teofylínu. Tento účinok nebol pozorovaný pri podávaní odporúčanej dávky 10 mg jedenkrát denne.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách na zvieratách zameraných na toxicitu boli pozorované prechodné, mierne zmeny biochemických ukazovateľov v sére zahŕňajúcich hladiny ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov. Prejavy toxicity u zvierat boli zvýšené vylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto prejavy sa vyskytli po podaní dávky, po ktorej sa dosiahla > 17‑násobne vyššia systémová expozícia ako po podaní klinickej dávky. U opíc sa nežiaduce účinky vyskytli po dávke 150 mg/kg/deň (> 232‑násobok systémovej expozície dosiahnutej po podaní klinickej dávky). V štúdiách na zvieratách montelukast nemal vplyv na fertilitu alebo reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii viac ako 24‑násobne prevyšujúcej klinickú systémovú expozíciu. Mierne zníženie telesnej hmotnosti mláďat bolo zaznamenané v štúdii fertility na samiciach potkanov, ktorým bola podávaná dávka 200 mg/kg/deň (> 69‑násobok klinickej systémovej expozície). V štúdiách na králikoch bol v porovnaní so súbežne liečenými kontrolnými zvieratami pozorovaný vyšší výskyt neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii > 24‑násobne vyššej ako klinická systémová expozícia dosiahnutá po podaní klinickej dávky. U potkanov neboli pozorované žiadne abnormality. Zistilo sa, že montelukast prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Po jednorazovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu myšiam a potkanom v dávkach do 5 000 mg/kg (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov), ktoré predstavovali maximálnu skúšanú dávku, sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka zodpovedá 25 000‑násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelých pacientov (v prepočte na dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg).


Preukázalo sa, že montelukast v dávkach do 500 mg/kg/deň (približne > 200‑násobok v prepočte na systémovú expozíciu) nemal u myší fototoxický účinok pri použití spektra UVA, UVB alebo viditeľného svetla.


V štúdiách in vitro ain vivo na hlodavcoch nemal montelukast mutagénny ani tumorogénny účinok.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (E421)

Nátriumlaurylsulfát

Hyprolóza

Červený oxid železitý (E172)

Čerešňová príchuť PHS-143671: maltodextríny (kukuričné) a modifikovaný škrob E1450 (amylopektín)

Aspartám(E951)

Sodná soľ karboxymetylškrobu (kukuričná) typ A

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30ºC. Blister uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (hliník - hliník):


Veľkosti balenia: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 alebo 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

821 02 Bratislava

Slovenská republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Montelukast Teva 4 mg: 14/0151/08-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.07.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

11Montelukast Teva 4 mg