+ ipil.sk

Montelukast Teva 4 mg granulátPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid.č.:, 2012/03507, 2012/03508,

2012/07632, 2012/07631

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid.č.: 2012/00731

Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid.č.: 2012/05850


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Montelukast Teva 4 mg granulát

Pre deti vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov

Montelukast


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vaše dieťa začne užívať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vaše dieťa.

 • Ak sa u Vášho dieťaťa vyskytnú akékoľvek závažné vedľajšie účinky alebo ak u neho spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Montelukast Teva granulát a na čo sa používa

2. Skôr ako Vaše dieťa užije Montelukast Teva granulát

3. Ako užívať Montelukast Teva granulát

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montelukast Teva granulát

6. Ďalšie informácie


1. Čo JE Montelukast Teva GRANULÁT a na čo sa používa


Montelukast Teva granulát je antagonista leukotriénových receptorov, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest v pľúcach. Blokádou leukotriénov Montelukast Teva granulát zlepšuje príznaky astmy a pomáha kontrolovať astmu.


Váš lekár predpísal Montelukast Teva granulát Vášmu dieťaťu na liečbu astmy, predchádzanie príznakov astmy počas dňa a noci.


 • Montelukast Teva granulát sa používa na liečbu pacientov vo veku 6 mesiacov až 5 rokov, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní ich súčasnou liečbou a potrebujú doplnkovú liečbu.


 • Montelukast Teva granulát môže byť použitý ako alternatívna liečba k inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku od 2 do 5 rokov, ktorí na astmu v poslednom období neužívali perorálne (ústami užívané) kortikosteroidy a u ktorých sa preukázalo, že nie sú schopní používať inhalačné kortikosteroidy.


 • Montelukast Teva granulát tiež pomáha predchádzať zúženiu dýchacích ciest vyvolaného námahou u pacientov vo veku 2 rokov a starších.


Váš lekár rozhodne o tom, ako sa bude užívať Montelukast Teva granulát na základe príznakov a závažnosti astmy Vášho dieťaťa.


Čo je astma?


Astma je dlhodobé ochorenie.


Astma zahŕňa:

 • ťažkosti s dýchaním z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie sa vplyvom rôznych podmienok môže zhoršovať alebo zlepšovať.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho vecí, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo námaha.

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


K príznakom astmy patria: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


2. Skôr ako vaše dieťa užije Montelukast Teva GRANULÁT


Povedzte svojmu lekárovi o problémoch s liekmi alebo alergiami, ktoré má alebo malo Vaše dieťa v minulosti.


Nedávajte Montelukast Teva granulát Vášmu dieťaťu ak


- je alergické (precitlivené) na sodnú soľ montelukastu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Montelukast Teva granulát(pozri časť 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE)


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Montelukast Teva granulátu


- Ak sa astma alebo dýchanie Vášho dieťaťa zhorší, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


- Montelukast Tevaužívaný ústami nie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak Vaše dieťa dostane záchvat, postupujte podľa inštrukcií, ktoré Vám dal lekár pre Vaše dieťa. Záchranný inhalačný liek na astmatický záchvat pre Vaše dieťa noste vždy so sebou.


- Je dôležité, aby Vaše dieťa užívalo všetky lieky na astmu, ktoré mu lekár predpísal. Montelukast Tevagranulát nie je nahráda za ostatné lieky na liečbu astmy, ktoré lekár predpísal Vášmu dieťaťu.


- Ak Vaše dieťa užíva lieky na liečbu astmy, musíte si byť vedomý, že ak sa objaví kombinácia príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, musíte stav konzultovať s lekárom.


- Kyselina acetylsalicylová alebo protizápalové lieky (tiež známe ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSAID) zhoršujú astmu Vášho dieťaťa, vyhnite sa ich užívaniu.


Užívanie iných liekov


Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Montelukast Teva granulátu, alebo Montelukast Teva granulát môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak Vaše dieťa užíva niektorý z nasledovných liekov, povedzte to svojmu lekárovi ešte pred začatím užívania Montelukast Teva granulátu:

 • fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)

 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkolózy a niektorých iných infekcií).


Užívanie Montelukast Tevagranulátu s jedlom a nápojmi


Montelukast Tevagranulát sa môže užívať bez ohľadu na čas príjmu jedla.


Tehotenstvo a dojčenie


Táto časť sa netýka Montelukast Teva granulátu, keďže sú určené na užívanie deťom vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov, avšak nasledovné informácie sa týkajú liečiva montelukastu.


Používanie počas tehotenstva


Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred začatím užívania montelukastuporadiť so svojím lekárom. Váš lekár rozhodne, či môžete užívať v tomto období montelukast.


Používanie počas dojčenia


Nie je známe, či montelukast prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, pred začatím užívania montelukastu sa musíte poradiť so svojim lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Táto časť sa netýka Montelukast Teva 4 mg granulátu, keďže sú určené na užívanie deťom vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov, avšak nasledovné informácie sa týkajú liečiva, montelukastu.


Montelukast má nepartný vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Niektorí ľudia však môžu na tento liek reagovať odlišne. Niektoré vedľajšie účinky (ako sú závrat a ospalosť), ktoré boli hlásené pri používaní montelukastu veľmi zriedkavo, môžu u niektorých pacientov ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívaŤMontelukast TevaGRANULÁT


 • Tento liek sa podáva deťom pod dohľadom dospelého. Vaše dieťa má užiť Montelukast Teva granulát každý večer.

 • Liek sa má užívať aj vtedy keď Vaše dieťa nemá žiadne príznaky astmy alebo počas obdobia záchvatov astmy.

 • Vždy podávajte Montelukast Teva granulát Vášmu dieťaťu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Užíva sa ústami.


Deti vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov:

Jedno vrecko Montelukast Teva 4 mg granulátu sa má užiť ústami každý večer.


Ak Vaše dieťa užíva Montelukast Teva granulát, ubezpečte sa, že v tom istom čase neberie iné lieky, ktoré obsahujú to isté liečivo, montelukast.


Pre deti vo veku od 6 mesiacov do 2 rokovje dostupný Montelukast Teva 4 mg granulát.

Pre deti vo veku od 2 rokov do 5 rokov sú dostupné Montelukast Teva4 mg, žuvacie tablety a Montelukast Teva 4 mg granulát. Neodporúča sa užívaťMontelukast Teva 4 mg granulát u detí do

6 mesiacov.


Ako mám podať Montelukast Teva 4 mg granulát môjmu dieťaťu?

 • Neotvárajte vrecko pokým nie je pripravené na použitie

 • Montelukast granulát sa môže podať buď:

  • priamo do úst

  • ALEBO zmiešané s lyžicou ľahkej požívatiny nízkej alebo izbovej teploty (napríklad jablčnej šťavy, zmrzliny, mrkvy alebo ryže).

 • Zmiešajte celý obsah Montelukast Teva 4 mg granulátu v lyžici s požívatinou nízkej alebo izbovej teploty, uistite sa, že kompletná dávka je zmiešaná s jedlom.

 • Ubezpečte sa, že dieťa ihneď dostalo celú lyžicu zmesi granúlátu/jedla (do 15 minút). DÔLEŽITÉ: Neodkladajte žiadnu zmes granulátu/jedla na užitie na neskoršiu dobu.

 • Montelukast Teva granulát nie je určený na rozpustenie v tekutine. Avšak Vaše dieťa môže užiť tekutiny po prehltnutí Montelukast Teva granulátu.

 • Montelukast Teva granulát sa môže podávať bez ohľadu na čas príjmu jedla.


Ak Vaše dieťa užije viac Montelukast Teva granulátuako má

Požiadajte o radu ihneď lekára Vášho dieťaťa.


Vo väčšine hlásených prípadov predávkovania sa nevyskytli vedľajšie účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce príznaky predávkovania u dospelých a detí sú bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak Vášmu dieťaťu zabudnete dať Montelukast Teva granulát

Dávajte Montelukast Teva granulátVášmu dieťaťu tak, ako Vám bolo predpísané. Ak Vaše dieťa vynechá dávku, ďalšiu dávku mu dajte v obvyklom čase jedno vrecko jedenkrát denne.


Nedávajte mu dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak Vaše dieťa prestane užívať Montelukast Teva granulát


Montelukast Teva granulátbude liečiť astmu Vášho dieťaťa iba ak Vaše dieťa bude pokračovať v jeho užívaní.

Je dôležité, aby Vaše dieťa pokračovalo v užívaní Montelukast Teva granulátutak dlho, ako mu to predpísal lekár, čo zabezpečí zmiernenie príznakov astmy Vášho dieťaťa.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa lekára Vášho dieťaťa alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Montelukast Tevagranulát môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledovné termíny boli použité na popísanie častosti výskytu hlásených vedľajších účinkov:


Veľmi časté

postihujú viac ako 1 z 10 užívateľov

Časté:

postihujú 1 až 10 užívateľov zo100

Menej časté:

postihujú 1 až 10 užívateľov zo 1 000

Zriedkavé:

postihujú 1 až 10 užívateľov z10 000

Veľmi zriedkavé:

postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000

Neznáme:

Z dostupných údajov


V klinických štúdiách s granulátom montelukastu 4 mg boli najčastejšie hlásené nasledovné vedľajšie účinky (prejavili sa u viac ako 1 zo 100 pacientov alebo menej ako 1 z 10 liečených detských pacientov), ktoré súviseli s montelukastom:


 • Hnačka

 • Hyperaktivita

 • Astma

 • Šupinatenie alebo svrbenie kože

 • Vyrážka


V klinických štúdiách s montelukastom 10 mg filmom obalenými tabletami alebo 5 mg alebo 4 mg žuvacími tabletami sa naviac vyskytli nasledovné vedľajšie účinky:

 • bolesť brucha,

 • bolesť hlavy

 • smäd.


Tieto vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne a častejšie sa vyskytovali u pacientov liečených montelukastom ako u pacientov liečených placebom (tabletka, ktorá neobsahuje liek).


Po uvedení lieku na trh boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

- infekcia horných dýchacích ciest (veľmi časté),

- zvýšený sklon ku krvácaniu (zriedkavé),

- alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní (menej časté),

- zmeny v správaní a nálade [poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, ťažkosti so zaspávaním, námesačnosť , podráždenosť, pocity úzkosti, nepokoj, agitovanosť vrátane agresívneho alebo nepriateľského správania, depresiu (menej časté), tras (zriedkavé), halucinácie, samovražedné myšlienky a činy (veľmi zriedkavé)]

- závrat, ospalosť, mravenčenie/znecitlivenie, záchvat (menej časté),

- búšenie srdca (zriedkavé),,

- krvácanie z nosa (menej časté),

- hnačka, žalúdočná nevoľnosť, vracanie (časté), sucho v ústach, tráviace ťažkosti (menej časté),

- hepatitída (zápal pečene) (veľmi zriedkavé),

- podliatina, svrbenie, žihľavka (menej časté), citlivé červené opuchliny pod kožou, najčastejšie na predkolení (nodózny erytém) (veľmi zriedkavé),

- bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče (menej časté),

- horúčka (časté), únava, pocit choroby, opuch (menej časté).


U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u Vášho dieťaťa objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď informovať svojho lekára.


Čo sa týka ďalších informácií o vedľajších účinkoch obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, lekárovi Vášho dieťaťa alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Montelukast Teva GRANULÁT


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vrecku po označení EXP. Prvé dve čísla udávajú mesiac expirácie a posledné štyri čísla udávajú rok. Tento liek expiruje na konci uvedeného mesiaca.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Montelukast Teva granulátobsahuje:


 • Liečivo je montelukast. Každé vrecko granulátu obsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 4 mg montelukastu.

 • Ďalšie zložky sú manitol, hyprolóza, nátriumlaurylsulfát, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Montelukast Teva granuláta obsah balenia


Montelukast Teva 4 mg granulátsú biele až šedobiele granuly . Škatuľa obsahuje 7, 20, 28, 30 a 98 vreciek.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika


Výrobcovia:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Miesto 1: Debrecen, Maďarsko

Miesto 2: Godollo, Maďarsko


TEVA UK

East Sussex, Veľká Británia


Pharmachemie B.V.

Haarlem, Holandsko


TEVA Santé

Sens, Francúzsko


Teva Operations Poland Sp. z.o.o.

Kutno, Poľsko


BELMAC, S.A.

Zaragoza, Španielsko


Merckle GmbH,

Ludwig- Merckle-Str.3, 89143 Blaubeuren, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


BG: Ephyra 4 mg granules

DE: Montelukast-ratiopharm 4 mg Granulat

EL: Montelukast Teva 4 mg Κοκκία

ES: Montelukast Teva 4 mg granulado EFG

FI: Montelukast Teva

FR: Montelukast Teva

HU: Montelukast-Teva

IE: Montelukast Teva

IT: Montelukast Dorom 4 mg granulato

NO: Montelukast Teva

SK: Montelukast Teva 4 mg granulát

UK: Montelukast


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v januári 2013.


6Montelukast Teva 4 mg granulát

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid.č.: 2012/00731

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid.č.: 2012/05850


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Montelukast Teva 4 mg granulát

Pre deti vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každé vrecko granulátuobsahuje sodnú soľ montelukastu, čo zodpovedá 4 mg montelukastu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


granulát


biele až šedobiele granuly


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Montelukast Teva granulátje indikovaný ako prídavný liek na liečbu astmy u pacientov vo veku 6 mesiacov až 5 rokov s ľahkou až stredne ťažkou perzistujúcou astmou, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých krátkodobo pôsobiace β‑agonisty používané podľa potreby neposkytujú dostatočnú kontrolu klinických príznakov astmy.


Montelukast Teva granulátmôže byť aj alternatívna liečebná možnosť k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom u pacientov vo veku 2 až 5 rokov s ľahkou perzistujúcou astmou, ktorí nemajú v nedávnej anamnéze závažné astmatické záchvaty vyžadujúce použitie perorálnych kortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nedokážu používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.2).


Montelukast Teva granulátje indikovaný aj na profylaxiu astmy u pacientov vo veku 2 roky a starších, ktorej prevládajúcim príznakom je bronchokonstrikcia vyvolaná námahou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tento liek sa má podávať dieťaťu pod dohľadom dospelého. Dávka pre pediatrických pacientov vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov je jedno vrecko granulátu 4 mg denne, ktorá sa užíva večer. V tejto vekovej skupine nie je potrebná úprava dávky. Údaje z klinických štúdií u pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov až 2 rokov o účinnosti sú obmedzené. Stav pacientov sa má vyhodnotiť po 2 až 4 týždňoch ako odpoveď na liečbu montelukastom. Montelukast Teva 4 mg granulát sa neodporúča pre deti do 6 mesiacov.


Podávanie Montelukast Teva granulátu

Montelukast Teva granulát môže byť podávaný buď priamo do úst alebo zmiešaný s lyžicou ľahkej požívatiny nízkej alebo izbovej teploty (napr. jablčné pyré, zmrzlina, mrkva alebo ryža). Vrecko nemá byť otvorené pokým nie je pripravené na použitie. Po otvorení vrecka, celá dávka Montelukast Teva granulátu musí byť ihneď podaná (do 15 minút). Ak je dávka zmiešaná s jedlom, nesmie byť Montelukast Teva granulát uchovaný na ďalšie použitie. Montelukast Teva granulát nie je určený na rozpustenie v tekutine pred podaním. Avšak tekutiny môžu byť užité následne po podaní. Montelukast Teva granulát môže byť podaný bez ohľadu na čas požitia jedla.


Všeobecné odporúčania:

Terapeutický účinok Montelukastu Teva na parametre kontroly astmy sa prejaví v priebehu jedného dňa. Pacienti majú byť upozornení, aby pokračovali v užívaní Montelukastu Teva dokonca aj vtedy, keď majú astmu pod kontrolou, rovnako ako počas obdobia zhoršujúcej sa astmy.


U pacientov s renálnou insuficienciou alebo u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky. Nie sú žiadne údaje o použití u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. Dávka pre mužov a ženy je rovnaká.


Montelukast Teva ako alternatívna liečebná možnosť k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom pri ľahkej perzistujúcej astme:

Montelukast v monoterapii sa neodporúča pre pacientov so stredne ťažkou perzistujúcou astmou. Použitie montelukastu ako alternatívnej liečebnej možnosti k nízkodávkovým inhalačným kortikosteroidom u detí od 2 do 5 rokov s ľahkou perzistujúcou astmou sa má zvážiť iba u pacientov, ktorí nemajú v nedávnej anamnéze závažné astmatické záchvaty vyžadujúce použitie perorálnych kortikosteroidov a u ktorých sa preukázalo, že nedokážu používať inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.1). Ľahká perzistujúca astma je definovaná ako príznaky astmy vyskytujúce sa viac ako jedenkrát týždenne, ale menej ako jedenkrát denne, nočné príznaky vyskytujúce sa viac ako dvakrát mesačne, ale menej ako jedenkrát týždenne, s normálnou funkciou pľúc medzi jednotlivými epizódami. Ak sa následne nedosiahne uspokojivá kontrola astmy (zvyčajne počas jedného mesiaca) potrebné zvážiť prídavnú alebo odlišnú protizápalovú liečbu na základe krokového systému liečby astmy. Kontrola astmy má byť u pacientov pravidelne sledovaná.


Montelukast Teva ako profylaxia astmy u pacientov vo veku 2 až 5 rokov, u ktorých je prevládajúcou zložkou bronchokonstrikcia vyvolaná námahou

U pacientov vo veku od 2 do 5 rokov môže bronchokonstrikcia vyvolaná námahou predstavovať prevládajúci prejav perzistujúcej astmy, ktorý si vyžaduje liečbu inhalačnými kortikosteroidmi. Stav pacientov sa má vyhodnotiť po 2 až 4 týždňoch liečby montelukastom. Ak sa nedosiahne uspokojivá odpoveď, je potrebné zvážiť prídavnú alebo odlišnú terapiu.


Liečba Montelukastom Teva v súvislosti s inými antiastmatikami:

Keď sa liečba liekom Montelukast Teva granulát používa ako prídavná liečba k inhalačným kortikosteroidom, Montelukast Teva granulát nemá náhle nahradiť inhalačné kortikosteroidy (pozri časť 4.4).


Iné dostupné sily/liekové formy:

10 mg filmom obalené tablety sú určené pre dospelých a mladistvých vo veku 15 a viac rokov.

5 mg žuvacie tablety sú určené pre pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov.

4 mg žuvacie tablety sú určené ako alternatívna lieková forma pre pediatrických pacientov vo veku od 2 do 5 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Diagnóza perzistujúcej astmy u veľmi malých detí (6 mesiacov – 2 rokov) má byť stanovená pediatrom alebo pneumológom.


Pacienti majú byť upozornení, aby nikdy nepoužívali perorálny montelukast na liečbu akútnych záchvatov astmy a aby mali pre tento účel vždy k okamžitej dispozícii svoj zvyčajný vhodný záchranný (úľavový) liek. V prípade výskytu akútneho záchvatu sa má použiť krátkodobo pôsobiaci inhalačný β‑agonista. Pacienti sa majú čo najskôr poradiť s lekárom, ak potrebujú viac inhalácií krátkodobo pôsobiacich β‑agonistov ako zvyčajne.


Montelukast nemá náhle nahradiť inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.


Nie sú k dispozícii údaje preukazujúce, že pri súbežnom podávaní montelukastu je možné znížiť dávku perorálnych kortikosteroidov.


V zriedkavých prípadoch sa u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane montelukastu, môže vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy spolu s klinickými znakmi vaskulitídy zhodnými s Churgovým‑Straussovej syndrómom, čo je stav, ktorý sa často lieči systémovými kortikosteroidmi. Tieto prípady boli zvyčajne, ale nie vždy, spojené so znížením dávky perorálnych kortikosteroidov alebo s vysadením perorálnych kortikosteroidov. Možnosť, že používanie antagonistov leukotriénových receptorov môže súvisieť s rozvojom Churgovho‑Straussovej syndrómu, nie je možné vylúčiť ani potvrdiť. Lekári majú pacientov pozorne sledovať kvôli eozinofílii, vaskulitickému exantému, zhoršujúcim sa pľúcnym príznakom, srdcovým komplikáciám a/alebo neuropatii. Pacienti, u ktorých vzniknú tieto príznaky, majú byť znovu vyšetrení a ich liečebný režim sa má prehodnotiť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Montelukast sa môže podávať spolu s inými liekmi bežne používanými na profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy. V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka montelukastu klinicky významný vplyv na farmakokinetiku nasledujúcich liekov: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.


Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu bola znížená o približne 40 % u jedincov, ktorým bol súbežne podávaný fenobarbital. Vzhľadom k tomu, že montelukast je metabolizovaný prostredníctvom CYP 3A4, opatrnosť je potrebná, najmä u detí, keď sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, ako sú fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


Štúdie in vitroukázali, že montelukast je silne účinný inhibítor CYP 2C8. Údaje z klinickej štúdie liekových interakcií medzi montelukastom a rosiglitazónom (skúšobný substrát reprezentujúci lieky metabolizované predovšetkým prostredníctvom CYP 2C8) preukázali, že montelukast neinhibuje in vivo CYP 2C8.Preto sa neočakáva, že montelukast výrazne zmení metabolizmus liekov metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


4.6 Gravidita a laktácia


Použitie počas gravidity

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu aleboembryonálny/fetálnyvývoj.


Obmedzené údaje z databázy údajov o výsledkoch gravidity nesvedčia o príčinnej súvislosti medzi montelukastom a vrodenými chybami (t.j. defekty končatín), ktoré boli celosvetovo zriedkavo hlásené po uvedení lieku na trh.


Montelukast sa môže používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Použitie počas laktácie

Štúdie na potkanoch ukázali, že montelukast sa vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do ľudského mlieka.


Montelukast granulát môžu používať dojčiace matky iba v nevyhnutných prípadoch.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neočakáva sa, že montelukast ovplyvní pacientovu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jedinci hlásili ospalosť alebo závraty.


4.8 Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v klinických štúdiách nasledovným spôsobom:

10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých pacientov vo veku 15 rokov a starších

5 mg žuvacie tablety u približne 1 750 pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov

4 mg žuvacie tablety u 851 pediatrických pacientov vo veku od 2 do 5 rokov a

4 mg granulát u 175 pediatrických pacientov vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov.


Montelukast bol hodnotený v klinických štúdiách u pacientov s intermitentnou astmou nasledovným spôsobom:

4 mg granulát a žuvacie tablety u 1038 pediatrických pacientov vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov.


V klinických štúdiách boli nasledujúce nežiaduce reakcie súvisiace s liekom hlásené u pacientov liečených montelukastom často (≥ 1/100 až < 1/10) a s väčším výskytom ako u pacientov liečených placebom:


Trieda orgánových systémov

Dospelí vo veku 15 rokov a starší

(dve 12‑týždňové štúdie; n=795)

Pediatrickí pacienti vo veku od 6 do 14 rokov

(jedna 8‑týždňová štúdia; n=201)

(dve 56‑týždňové štúdie; n=615)

Pediatrickí pacienti vo veku od 2 do 5 rokov

(jedna 12‑týždňová štúdia; n=461)

(jedna 48‑týždňová štúdia; n=278)

Pediatrickí pacienti vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov

(jedna 6‑týždňová štúdia; n=175)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

bolesť hlavy


hyperkinéza

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
astma

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha


bolesť brucha

hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Ekzematózna dermatitída, vyrážka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniasmädV klinických štúdiách u obmedzeného počtu pacientov sa počas dlhodobej liečby, trvajúcej až 2 roky u dospelých a až 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov, bezpečnostný profil nezmenil.


Celkovo bolo 502 pediatrických pacientov vo veku od 2 do 5 rokov liečených montelukastom počas aspoň 3 mesiacov, 338 počas 6 mesiacov alebo dlhšie a 534 pacientov počas 12 mesiacov alebo dlhšie. Počas dlhodobej liečby sa bezpečnostný profil nezmenil ani u týchto pacientov.


Pri liečbe pediatrických pacientov vo veku od 6 mesiacov do 2 rokov sa nezmenil bezpečnostný profil liečbou v trvaní do 3 mesiacov.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh


Trieda orgánových systémov

Pomenovanie nežiadúcich učinkov

Kategória frekvencie*

Infekcie a nákazy

infekcia horného dýchacieho traktu

veľmi časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

zvýšený sklon ku krvácaniu

zriedkavé

Poruchy imunitného systému

reakcie precitlivenosti vrátane anafylaxie

menej časté

hepatálna eozinofilová infiltrácia

veľmi zriedkavé

Psychické poruchy

poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, insomnia, somnambulizmus, podráždenosť, anxieta, nepokoj, agitovanosť zahŕňajúca agresívne správanie alebo hostilitu, depresia


menej časté

tremor

zriedkavé

halucinácie, suicidálne myšlienky a správanie (suicidalita)

veľmi zriedkavé

Poruchy nervového systému

závrat, ospalosť, parestézia/hypestézia, záchvat

menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

menej časté

Churgov-Straussovej Syndróm (CSS) (pozri časť 4.4)

veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka ‡, nauzea‡, vracanie

časté

sucho v ústach, dyspepsia

menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny sérových transamináz (ALT, AST)

časté

hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného poškodenia pečene)

veľmi zriedkavé

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka

časté

podliatina, urtikária, pruritus

menej časté

angioedém

zriedkavé

nodózny erytém

veľmi zriedkavé

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia vrátane svalových kŕčov

menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

pyrexia‡

časté

asténia/únava, nevoľnosť, edém,

menej časté

*Kategória frekvencie : Definovaná pre každé pomenovanie nežiadúceho učinku výskytom hláseným v databáze klinických skúšaní: veľmi časté (1/10), časté (1/100 to <1/10), menej časté (1/1000 to <1/100), zriedkavé (1/10,000 to <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10,000).

Tento nežiaduci učinok, hlásený v klinických skúšaniach ako veľmi častý u pacientov, ktorí užívali montelukast, bol tiež hlásený ako veľmi častý u pacientov, ktorí užívali placebo.

Tento nežiaduci učinok, hlásený v klinických skúšaniach ako častý u pacientov, ktorí užívali montelukast, bol tiež hlásený ako častý u pacientov, ktorí užívali placebo.


4.9 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii špecifické informácie o liečbe predávkovania montelukastom. V štúdiách zameraných na liečbu chronickej astmy bol montelukast podávaný dospelým pacientom v dávkach do 200 mg/deň počas 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách v dávkach do 900 mg/deň počas približne jedného týždňa, pričom tieto dávky nespôsobili klinicky významné nežiaduce účinky.


Prípady akútneho predávkovania sa vyskytli po uvedení lieku na trh a v klinických štúdiách s montelukastom. Zahŕňajú prípady u dospelých a detí s požitím až 1 000 mg dávky (približne 61 mg/kg u 42‑mesačného dieťaťa). Zistené klinické a laboratórne nálezy zodpovedali bezpečnostnému profilu u dospelých a pediatrických pacientov. Vo väčšine prípadov predávkovania sa nevyskytli žiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky zodpovedali bezpečnostnému profilu montelukastu a zahŕňali bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či sa montelukast dá z organizmu odstrániť peritoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné systémové liečivá chorôb spojených s obštrukciou dýchacích ciest , antagonista leukotriénových receptorov

ATC kód: RO3D CO3

.

Cysteinyl-leukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinyl-leukotriénové (CysLT) receptory, ktoré sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka a v dýchacích cestách spôsobujú napríklad bronchokonstrikciu, sekréciu hlienu, ovplyvnenie cievnej permeability a mobilizáciu eozinofilov.


Montelukast je perorálne aktívna látka, ktorá sa viaže s vysokou afinitou a selektivitou na CysLT1 receptor. V klinických štúdiách montelukast inhibuje bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4pri dávkach už od 5 mg. Bola pozorovaná bronchodilatácia v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený β-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibovala včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie, vyvolanej pôsobením antigénu. Montelukast, v porovnaní s placebom, znížil výskyt eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (meraných v spúte). U dospelých a pediatrických pacientov vo veku od 2 do 14 rokov montelukast, v porovnaní s placebom, znížil výskyt eozinofilov v periférnej krvi, pričom sa zlepšili klinické ukazovatele astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi vykázala denná dávka montelukastu 10 mg, v porovnaní s placebom, významné zlepšenie v rannom FEV1(zmena 10,4% vs. 2,7% v porovnaní s východiskovým stavom), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (PEFR) (zmena 24,5 l/min vs. 3,3 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a významné zníženie celkového použitia β-agonistu (zmena -26,1% vs. -4,6% v porovnaní s východiskovým stavom). Pri porovnaní s placebom pacienti hlásili významné zlepšenie v hodnotení denných a nočných symptómov astmy.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri inhalačnom beklometazóne s montelukastom vs. beklometazón, pre FEV1: 5,43% vs. 1,04%; použitie β-agonistu:

- 8,70% vs. 2,64%). Pri porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 µg 2-krát denne so spacerom (nadstavcom)) sa po montelukaste zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas celého trvania 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri montelukaste vs. beklometazón, pre FEV1: 7,49% vs. 13,3%; použitie β-agonistu: -28,28% vs. -43,89%). U vysokého percenta pacientov liečených montelukastom, v porovnaní s beklometazónom, sa však dosiahla podobná klinická odpoveď (napr. 50% pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1v priemere 11% alebo viac v porovnaní s východiskovým stavom pričom pri liečbe montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď približne 42% pacientov).


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov podávanie montelukastu 5 mg jedenkrát denne významne zlepšilo respiračné funkcie v porovnaní s placebom (zmena FEV18,71% vs. 4,16% v porovnaní s východiskovým stavom; zmena dopoludňajšieho PEFR 27,9 l/min vs. 17,8 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a zníženie použitia β-agonistu „podľa potreby“ (zmena -11,7% vs. +8,2% v porovnaní s východiskovým stavom).


V 12-mesačnej štúdii porovnávajúcej účinnosť montelukastu s inalačným flutikazónom na kontrolu astmy u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov s miernou perzistentnou astmou, montelukast nebol menej účinný ako flutikazón vo zvyšovaní percenta dní bez záchrannej astmatickej terapie (rescue-free days, RFD), čo bol primárny cieľový ukazovateľ. Počas 12-mesačnej liečby sa priemerné percento astma RFD zvýšilo zo 61,6 na 84,0 v skupine s montelukastom a z 60,9 na 86,7 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) vo zvýšení percenta astma RFD bol štatisticky významný ( -2,8 s 95% IS -4,7, -0,9), ale v rámci limitu, ktorý bol vopred definovaný ako klinicky nie menej účinný.

Montelukast a flutikazón tiež zlepšili kontrolu astmy podľa sekundárnych premenných hodnotených počas 12-mesačnej doby trvania liečby:


 • FEV1 sa zvýšil z 1,83 l na 2,09 l v skupine s montelukastom a z 1,85 l na 2,14 l v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v LS (priemer najmenších štvorcov) zvýšenia FEV1 bol –0,02 l s 95% IS –0,06; 0,02. Priemerný nárast oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol 0,6% v liečebnej skupine s montelukastom a 2,7% v liečebnej skupine s flutikazónom. Rozdiel podľa LSM (least squares means) oproti východiskovej hodnote v % predikovaného FEV1 bol signifikantný: -2,2% s 95% IS -3,6, -0,7.


 • Percento dní s použitím β-agonistu kleslo z 38,0 na 15,4 v skupine s montelukastom a z 38,5 na 12,8 v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel v podľa LSM (least squares means) v percente dní s použitím β-agonistu bol signifikantný: 2,7 s 95% IS 0,9, 4,5.


 • Percento pacientov s astmatickým záchvatom (astmatický záchvat definovaný ako obdobie zhoršenia astmy, ktoré si vyžiadalo liečbu perorálnymi steroidmi, neplánovanú návštevu ambulancie lekára, pohotovosti alebo hospitalizáciu) bolo 32,2 v skupine s montelukastom a 25,6 v skupine s flutikazónom; miera pravdepodobnosti (95 % IS) bola 1,38 (1,04; 1,84).


 • Percento pacientov, ktorí použili systémové (hlavne perorálne) kortikosteroidy počas trvania štúdie, bolo 17,8 % v skupine s montelukastom a 10,5 % v skupine s flutikazónom. Medziskupinový rozdiel podľa LSM (least squares means) bol 7,3% s 95% IS 2,9; 11,7.


V 12-týždňovej placebom-kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi vo veku 2 až 5 rokov podávanie montelukastu 4 mg jedenkrát denne zlepšilo parametre kontroly astmy v porovnaní s placebom, bez ohľadu na súčasne podávanú kontrolnú liečbu (inhalačné/nebulizované kortikosteroidy alebo inhalačný/nebulizovaný dinátriumkromoglykát). Šestdesiat percent pacientov nedostávalo žiadnu inú kontrolnú liečbu. Pri porovnaní s placebom priniesol montelukast zlepšenie denných symptómov astmy (vrátane kašľa, sipotu, ťažkostí s dýchaním alebo obmedzenia fyzickej aktivity) a nočných symptómov. Montelukast v porovnaní s placebom taktiež pri zhoršení astmy znížil použitie β-agonistov „podľa potreby" a záchrannej liečby kortikosteroidmi. Pacienti, ktorí dostávali montelukast, mali viac dní bez astmy než pacienti, ktorí dostávali placebo. Liečebný účinok bol dosiahnutý po prvej dávke.


V 12-mesačnej placebom-kontrolovanej štúdii s pediatrickými pacientmi vo veku 2 až 5 rokov s miernou astmou a epizódami zhoršovania podávanie montelukastu 4 mg jedenkrát denne významne (p≤0,001) znížilo ročnú mieru epizód zhoršovania astmy (exacerbation episodes, EE) v porovnaní s placebom (1,60 EE vs. 2,34 EE), [EE sa definuje ako ≥3 po sebe nasledujúce dni s dennými príznakmi vyžadujúcimi užitie β-agonistu alebo kortikosteroidov (perorálne alebo inhalačne), prípadne hospitalizáciu kvôli astme]. Percentuálne zníženie ročnej miery EE bolo 31,9%, s 95% IS 16,9, 44,1.


V placebom kontrolovanej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov až 5 rokov, ktorí mali intermitentnú astmu, ale nemali perzistujúcu astmu, sa liečba montelukastom podávala počas 12-mesačného obdobia, buď v režime so 4 mg montelukastu jedenkrát denne alebo ako séria 12-dňových cyklov, z ktorých každý začal, keď nastala epizóda intermitentných príznakov. Medzi pacientmi liečenými 4 mg montelukastu alebo placebom sa nepozoroval významný rozdiel v počte epizód astmy vyúsťujúcich do astmatického záchvatu, definovaného ako epizóda astmy vyžadujúca si využitie zdravotnej starostlivosti, ako napr. neplánovaná návšteva ambulancie lekára, pohotovosti alebo nemocnice, alebo liečbu perorálnymi, intravenóznymi alebo intramuskulárnymi kortikosteroidmi.


Účinnosť montelukastu u pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov až 2 roky podporuje extrapolácia údajov z účinnosti preukázanej u pacientov s astmou vo veku 2 rokov a starších, a je založená na podobných údajoch farmakokinetiky, ako aj predpokladu , že priebeh ochorenia, patofyziológia a účinok lieku sú v podstate podobné medzi týmito populáciami.


V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie námahovej bronchokonstrikcie (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) (maximálny pokles FEV122,33% pre montelukast vs. 32,40% pre placebo; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 44,22 min vs. 60,64 min). Tento účinok bol počas 12-týždňového trvania štúdie konzistentný.


Zníženie EIB bolo preukázané aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV118,27% vs. 26,11%; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 17,76 min vs. 27,98 min). V oboch štúdiách bol tento účinok preukázaný na konci dávkovacieho intervalu s dávkovaním jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí dostávali súčasne inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy liečba montelukastom významne zlepšila kontrolu astmy v porovnaní s placebom (zmena FEV18,55% vs. -1,74% v porovnaní s východiskovým stavom a zníženie celkového použitia β-agonistu -27,78% vs. 2,09% v porovnaní s východiskovým stavom).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Po podaní 10 mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne do troch hodín (Tmax). Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Perorálna biologická dostupnosť a Cmaxnie sú ovplyvnené obvyklým jedlom. Bezpečnosť a účinnosť boli preukázané v klinických štúdiách, v ktorých bola 10 mg filmom obalená tableta podávaná bez ohľadu na čas požitia jedla.


Po podaní 5 mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmaxdosiahne do dvoch hodín. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 % a obvyklé jedlo ju zníži na 63 %.


Po podaní 4 mg žuvacej tablety pediatrickým pacientom vo veku od 2 do 5 rokov nalačno sa Cmax dosiahne do 2 hodín po podaní. Priemerná Cmax je o 66 % vyššia, zatiaľ čo priemerná Cmin je nižšia ako u dospelých, ktorí užijú 10 mg tabletu.


Granulátová forma 4-mg je bioekvivalentná k 4-mg žuvacej tablete ak je podaná dospelým nalačno. U pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov až 2 roky, sa dosiahne Cmax2 hodiny po podaní 4 mg granulátu. Cmaxje skoro 2-násobne vyššia u dospelých užívajúcich 10 mg tabletu. Súbežné podanie jablčného pyré alebo štandardného jedla s vysokým obsahom tukov s granulátom nemalo klinicky významný účinok na farmakokinetiku montelukastu ako je stanovené hodnotou AUC (1225.7 vs 1223.1 ng.hr/ml s jablčným pyré alebo bez neho a 1191.8 vs 1148.5 ng.hr/ml so štandardným jedlom s vysokým obsahom tukov a bez neho).


Distribúcia:Väzba montelukastu na plazmatické bielkoviny je viac ako 99 %. Rovnovážny distribučný objem montelukastu je v priemere 8‑11 litrov. Štúdie na potkanoch, ktorým bol podávaný rádioaktívne značený montelukast, svedčia o minimálnom prechode montelukastu hematoencefalickou bariérou. Koncentrácie rádioaktívne značenej látky boli okrem toho po 24 hodinách po podaní dávky vo všetkých ostatných tkanivách minimálne.


Biotransformácia: Montelukast sa intenzívne metabolizuje. V štúdiách u dospelých a detí, ktorým bola podávaná terapeutická dávka, neboli plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave zistiteľné.


Štúdie in vitro na mikrozómoch ľudskej pečene svedčia o tom, že na metabolizme montelukastu sa podieľa cytochróm P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších výsledkov štúdií in vitro na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické plazmatické koncentrácie montelukastu neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6. Metabolity sa na terapeutickom účinku podieľajú iba v minimálnej miere.


Eliminácia: Plazmatický klírens montelukastu u zdravých dospelých je v priemere 45 ml/min. Po perorálnej dávke rádioaktívne značeného montelukastu sa 86 % rádioaktivity zistilo v 5‑dňovom zbere stolice a < 0,2 % sa zistili v moči. Tieto zistenia spolu s odhadovanou perorálnou biologickou dostupnosťou montelukastu svedčia o tom, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.


Charakteristické vlastnosti u pacientov:U starších pacientov, pacientov s ľahkou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou nie je potrebná úprava dávky. Štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa neuskutočnili. Vzhľadom k tomu, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú žlčou, neočakáva sa, že u pacientov s poruchou funkcie obličiek bude potrebná úprava dávky. Nie sú k dispozícii údaje o farmakokinetike montelukastu u pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo- Pughove skóre > 9).


Pri podávaní vysokých dávok montelukastu (20‑ a 60‑násobne vyšších ako odporúčaná dávka pre dospelých) bolo pozorované zníženie plazmatickej koncentrácie teofylínu. Tento účinok nebol pozorovaný pri podávaní odporúčanej dávky 10 mg jedenkrát denne.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách boli pozorované prechodné, mierne zmeny biochemických ukazovateľov v sére zahŕňajúcich hladiny ALT, glukózy, fosforu a triglyceridov. Prejavy toxicity u zvierat boli zvýšené vylučovanie slín, gastrointestinálne príznaky, riedka stolica a nerovnováha iónov. Tieto prejavy sa vyskytli po podaní dávky, po ktorej sa dosiahla > 17‑násobne vyššia systémová expozícia ako po podaní klinickej dávky. U opíc sa nežiaduce účinky vyskytli po dávke 150 mg/kg/deň (> 232‑násobok systémovej expozície dosiahnutej po podaní klinickej dávky). V štúdiách na zvieratách montelukast nemal vplyv na fertilitu alebo reprodukčnú schopnosť pri systémovej expozícii viac ako 24‑násobne prevyšujúcej klinickú systémovú expozíciu. Mierne zníženie telesnej hmotnosti mláďat bolo zaznamenané v štúdii fertility na samiciach potkanov, ktorým bola podávaná dávka 200 mg/kg/deň (> 69‑násobok klinickej systémovej expozície). V štúdiách na králikoch bol v porovnaní so súbežne liečenými kontrolnými zvieratami pozorovaný vyšší výskyt neúplnej osifikácie pri systémovej expozícii > 24‑násobne vyššej ako klinická systémová expozícia dosiahnutá po podaní klinickej dávky. U potkanov neboli pozorované žiadne abnormality. Zistilo sa, že montelukast prechádza placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka zvierat.


Po jednorazovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu myšiam a potkanom v dávkach do 5 000 mg/kg (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov), ktoré predstavovali maximálnu skúšanú dávku, sa nevyskytli žiadne úmrtia. Táto dávka zodpovedá 25 000‑násobku odporúčanej dennej dávky pre dospelých pacientov (v prepočte na dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg).


Preukázalo sa, že montelukast v dávkach do 500 mg/kg/deň (približne > 200‑násobok v prepočte na systémovú expozíciu) nemal u myší fototoxický účinok pri použití spektra UVA, UVB alebo viditeľného svetla.


V štúdiách in vitro ain vivo na hlodavcoch nemal montelukast mutagénny ani tumorogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (Pearlitol 50C)

Hydroxypropyl celulóza (Klucel LF)

Nátriumlaurylsulfát

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Uchovávané v ílovitoobalených sulfátových / LDPE / Al / Surlyn vreckách v:


Škatuli so 7, 20, 28, 30, 98vreckami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava

Slovenská republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


14/0479/11-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 01/2013


11Montelukast Teva 4 mg granulát