+ ipil.sk

Montexal 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/06656

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04716


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Montexal 10 mg filmom obalené tablety


Montelukast


Pre dospievajúcich od 15 rokov a dospelých


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Montexal a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Montexal

3. Ako užívať Montexal

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Montexal

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MONTEXAL A NA ČO SA POUŽÍVA


Montexal je antagonista leukotriénového receptora, ktorý blokuje látky nazývané leukotriény. Tieto látky spôsobujú zúženie a opuch dýchacích ciest a vyvolávajú tiež alergické príznaky. Blokádou leukotriénov Montexalzlepšuje príznaky astmy, pomáha kontrolovať astmu a zlepšuje príznaky sezónnej alergie (tiež známej ako senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha).


Váš lekár Vám predpísal Montexalna liečbu astmy, ktorý pomáha predchádzať astmatickým príznakom počas dňa a noci.

 • Montexal sa používa na liečbu dospelých a dospievajúcich od 15 rokov, ktorých astma nie je dostatočne kontrolovaná liekmi, ktoré práve užívajú a potrebujú doplnkovú liečbu.

 • Montexal tiež pomáha zabrániť zúženiu dýchacích ciest vyvolaného telesnou námahou.

 • U pacientov, ktorým je Montexal 10 mg predpísaný na liečbu astmy, poskytuje aj úľavu pri sezónnej alergickej nádche.


Váš lekár určí, ako sa má Montexal užívať v závislosti od príznakov a závažnosti Vašej astmy.


Čo je astma?

Astma je dlhodobé ochorenie.

Astma zahŕňa:

 • sťažené dýchanie z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.

 • citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo telesná námaha.

 • opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


Medzi príznaky astmy patrí: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.


Čo sú sezónne alergie?

Sezónne alergie (tiež známe ako senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha) sú alergické reakcie často vyvolané poletujúcim peľom zo stromov, tráv a burín.

Príznaky sezónnej alergie môžu zvyčajne zahŕňať: upchatý, zahlienený, svrbiaci nos; kýchanie; slziace, opuchnuté, červené, svrbiace oči.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MONTEXAL


Informujte svojho lekára o všetkých zdravotných ťažkostiach alebo alergiách, ktoré máte alebo ste mali v minulosti.

Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou (intoleranciou) na niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Neužívajte Montexal

- keď ste alergický (precitlivený) na montelukast, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Montexalu10 mg (pozri časť 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Montexalu

- Ak sa Vaša astma alebo dýchanie zhorší, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

- Montexalnie je určený na liečbu akútnych astmatických záchvatov. Ak dostanete záchvat, riaďte sa pokynmi, ktoré Vám pre takéto stavy dal lekár. Pre prípad astmatických záchvatov majte vždy pri sebe Váš inhalačný záchranný liek.

- Je dôležité, aby ste užívali všetky lieky, ktoré Vám lekár predpísal na liečbu astmy. Montexal10 mg nie je nahráda za ostatné lieky na liečbu astmy, ktoré Vám lekár predpísal.

- Všetci pacienti, ktorí užívajú lieky na liečbu astmy, si musia byť vedomí, že ak sa objaví kombinácia príznakov ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, musia svoj stav konzultovať s lekárom.

- Neužívajte lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej(aspirin) alebo protizápalové lieky(tiež známe ako nesteroidné protizápalové lieky alebo NSAID), ak zhoršujú Vašu astmu.


Užívanie u detí


Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov je dostupný Montexal 4 mg žuvacie tablety.

Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov je dostupný Montexal 5 mg žuvacie tablety.


Užívanie Montexalu a iných liekov

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Montexalu alebo Montexal môže ovplyvňovať účinok iných liekov.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate niektorý z nasledovných liekov, pred začatím užívania Montexaluto povedzte svojmu lekárovi:

 • fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)

 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkolózy a niektorých ostatných infekcií).


Užívanie Montexalu s jedlom a nápojmi

Montexal 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred začatím užívania Montexaluporadiť so svojim lekárom. Váš lekár rozhodne, či môžete počas tohto obdobia užívať Montexal.


Dojčenie

Nie je známe, či Montexalprechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, musíte sa pred užívaním Montexalu poradiť so svojím lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nepredpokladá sa, že by Montexalovplyvňoval schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Reakcia na liečbu však môže byť u každého pacienta rôzna. Určité vedľajšie účinky (ako je závrat a ospanlivosť), ktoré boli veľmi zriedkavo hlásené pri užívaní Montexalumôžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Montexalu

Montexal 10 mg filmom obalené tablety obsahujú laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užívaním tohto lieku kontaktujte svojho lekára.


3. AKO UŽÍVAŤ MONTEXAL


 • Užívajte len jednu tabletu Montexalu 10 mg raz denne, tak ako Vám predpísal lekár.

 • Užívajte ju aj vtedy, ak nemáte žiadne príznaky alebo máte akútny astmatický záchvat.

 • Vždy užívajte Montexal presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Užíva sa ústami.


U dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov:

Jedna Montexal10 mg tableta sa užíva raz denne večer. Montexal10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užívate Montexal, uistite sa, že neužívate aj iný liek, ktorý obsahuje to isté liečivo, montelukast.


Ak užijete viac Montexalu, ako máte

Okamžite kontaktujte svojho lekára a poraďte sa s ním.


Vo väčšine záznamov o predávkovaní neboli uvedené žiadne vedľajšie účinky. Najčastejšie sa vyskytujúcimi príznakmi pri predávkovaní u dospelých a detí boli bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a hyperaktivita.


Ak zabudnete užiť Montexal

Snažte sa užívať Montexaltak, ako Vám predpísal lekár. Ak však zabudnete užiť dávku, pokračujte vo zvyčajnom užívaní jednej tablety raz denne.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Montexal

Montexal môže liečiť astmu len vtedy, ak sa užíva nepretržite.

Je dôležité, aby ste Montexal užívali tak dlho, ako Vám predpísal Váš lekár. Pomôže Vám to kontrolovať Vašu astmu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Montexalmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V klinických štúdiách s 10 mg filmom obalenými tabletami montelukastu boli najčastejšie (prejavili sa u viac ako 1 zo 100 alebo menej ako 1z 10 pacientov) hlásené nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré súviseli s montelukastom:

 • bolesť brucha,

 • bolesť hlavy.

Tieto vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa vo vyššej frekvencii u pacientov liečených montelukastom než pri placebe (tableta neobsahujúca žiadne liečivo).


Po uvedení lieku na trh boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie účinky:

 • infekcie horných ciest dýchacích,

 • zvýšený sklon ku krvácaniu,

 • alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní,

 • zmeny správania a nálady (poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, halucinácie, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, rozrušenosť vrátane agresívneho správania alebo nepriateľstva, tras, depresia, ťažkosti so zaspávaním, námesačnosť, samovražedné myšlienky a činy (vo veľmi zriedkavých prípadoch)),

 • závrat, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvat,

 • búšenie srdca (palpitácie),

 • krvácanie z nosa,

 • hnačka, sucho v ústach, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, vracanie,

 • hepatitída (zápal pečene),

 • podliatiny, svrbenie, žihľavka, citlivé červené opuchliny pod kožou najčastejšie na predkolení (ochorenie nazývané erythema nodosum),

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče,

 • únava, pocit choroby, opuch, horúčka.


U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie pľúcnych príznakov a/alebo kožná vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak sa u Vás objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď informovať svojho lekára.


Pre ďalšie informácie o vedľajších účinkoch sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MONTEXAL


 • Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie „EXP“, ktorý je znázornený na blistri. Prvé dve čísla označujú mesiac, posledné štyri čísla označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Uchovávajte pri teplote do 30 C.

 • Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

 • Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Montexal 10 mg obsahuje


Liečivo je montelukast.

Každá filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu 10 mg montelukastu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodnú soľ kroskarmelózy, hyprolózu (E463) a magnéziumstearát.


Obal tablety: čierny oxid železitý (E172), hypromelózu, červený oxid železitý (E172), polyetylenglykol, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172) a makrogol (6000).


Ako vyzerá Montexal 10 mg a obsah balenia


Montexal 10 mg sú béžové, štvorhranné, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrazeným „MOK 10“ na jednej strane a „PHD471“ na druhej strane.

Veľkosť balenia: 14, 20, 28, 30, 50, 98 a 100 filmom obalených tabliet v blistri.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


Výrobca

MC Pharma AD

35, Zemliane

1618 Sofia

Bulharsko


ICN Polfa Rzeszów S.A.

Ptzemyslowa 2

35-959 Rzeszów

PoľskoLiek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko: Montexal

Česká republika: Montexal 10 mg potahované tablety

Maďarsko: Montexal

Poľsko: Montexal

Rumunsko: Montexal 10 mg comprimate filmate

Slovenská republika: Montexal 10 mg filmom obalené tablety

Veľká Británia: Montelukast 10 mg film-coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.

6


Montexal 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/06656

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/04717


 1. SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. názOv LIEKU


Montexal 10 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu 10 mg montelukastu.

Pomocné látky: monohydrát laktózy 89,6 mg v každej filmom obalenej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. lIEková forma


Filmom obalené tablety.

Štvorhranné, bikonvexné, béžové tablety s vyrazeným „MOK 10“ na jednej strane a „PHD471“ na druhej strane.


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


Montexal10 mg filmom obalené tabletysa používajúako doplnková liečba u pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistentnou astmou, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými kortikosteroidmi a u ktorých podávanie krátkodobo pôsobiacich beta‑2-agonistov podľa potrebyneposkytuje dostatočnú klinickú kontrolu astmy.

Pacientom, ktorým je Montexalindikovaný na liečbu astmy, môže tiež poskytnúť symptomatickú úľavu pri sezónnej alergickej rinitíde.

Montexal je indikovaný tiež na profylaxiu astmy v prípade, kedy prevládujúcou zložkou je bronchokonstrikcia spôsobená telesnou námahou.

Montexal je indikovaný pre dospelých a mladistvých od 15 rokov.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Odporučená dávka pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov s astmou alebo s astmou a súčasne sezónnou alergickou rinitídou je jedna 10 mg tableta denne podávaná večer.


Všeobecné odporúčania:

Terapeutický účinok Montexaluna parametre kontroly astmy sa prejaví v priebehu jedného dňa.

Montexal sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Pacientov treba poučiť, aby pokračovali v užívaní Montexalu, nielen v obdobiach zhoršenia astmy, ale aj keď je ich astma pod kontrolou.


Montexal sa nesmie užívať súbežne s inými liekmi, ktoré obsahujú rovnaké liečivo, montelukast.

Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov a pacientov s renálnou insuficienciou alebo miernym až stredne ťažkým poškodením pečene. Údaje o pacientoch s ťažkým poškodením pečene nie sú k dispozícii. Dávkovanie je rovnaké bez ohľadu na pohlavie pacienta.

Liečba Montexalom vo vzťahu k inej liečbe astmy:

Montexal sa môže pridať k doterajšiemu liečebnému režimu pacienta.


Inhalačné kortikosteroidy:

Liečba Montexalom sa môže použiť ako doplnková liečba u pacientov, ktorým inhalačné kortikosteroidy plus krátkodobo pôsobiace beta-2-agonisty neposkytujú primeranú klinickú kontrolu.

Liečba Montexalom nemá nahradiť liečbu inhalačnými kortikosteroidmi (pozri časť 4.4).

Pre pediatrických pacientov od 6 do 14 rokov sú dostupné 5 mg žuvacie tablety.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.


 1. Zvláštne upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientov treba poučiť, aby nikdy nepoužívali perorálny Montexal na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel mali pri sebe pripravený svoj zvyčajný vhodný záchranný liek. V prípade akútneho záchvatu sa má použiť krátkodobo pôsobiaci inhalačný beta-2-agonista. Ak pacienti potrebujú viac inhalácií krátkodobo pôsobiacich beta-2-agonistov ako zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojim lekárom.

Montexal nemá náhle nahradiť perorálne alebo inhalačné kortikosteroidy. Nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré by preukázali, že dávky perorálnych kortikosteroidov je možné znížiť pri súbežnom podávaní Montexalu.

V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami, vrátane Montexalu, vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy s klinickými prejavmi vaskulitídy, ktoré sa zhodujú s Churgovým-Straussovej syndrómom – ochorením, ktoré sa často lieči podávaním systémových kortikosteroidov.Tieto prípady boli zvyčajne, nie však vždy, zaznamenané potom, čo bolo znížené dávkovanie alebo celkom zastavené podávanie perorálnych kortikosteroidov. Pravdepodobnosť, že antagonisty leukotriénových receptorov sa spájajú s výskytom Churgovho-Straussovej syndrómu, nemožno ani vylúčiť ani potvrdiť. Lekári majú venovať pozornosť, ak sa vyskytne eozinofília, príznaky vaskulitídy, exacerbácie respiračných príznakov, srdcovým komplikáciám a/alebo neuropatii u svojich pacientov. Pacientov, u ktorých sa objavia tieto príznaky, je potrebné znovu vyšetriť a prehodnotiť ich liečebný režim.


Liečba montelukastom nemá vplyv na nutnosť vyhnúť sa užívaniu kyseliny acetylsalicylovej a ostatných nesteroidných protizápalových liekov u pacientov s astmou citlivou na kyselinu acetylsalicylovú.


Montexal obsahuje laktózu.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie tento liek nesmú užívať.


 1. Liekové a iné interakcie


Montexal sa môže podávať spolu s inými liekmi, bežne používanými na profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy. V štúdiách liekových interakcií s odporúčanými klinickými dávkami montelukastu nemali tieto žiadny klinicky významný účinok na farmakokinetické vlastnosti týchto liečiv: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva (etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.

Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa znížila približne o 40 % u osôb, ktoré súbežne užívali fenobarbital. Keďže je montelukast metabolizovaný prostredníctvom CYP 3A4, je potrebná opatrnosť, predovšetkým u detí, keď sa montelukast podáva súbežne s induktormi CYP 3A4, ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


Štúdie in vitropreukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8. Napriek tomu výsledky klinickej štúdie, ktorá sa zaoberala interakciou montelukastu a rosiglitazónu (testovací substrát predstavujúci liečivá metabolizované hlavne CYP 2C8) ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 in vivo. Preto sa nepredpokladá, že by montelukast výrazne menil metabolizmus liečiv metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxel, rosiglitazón a repaglinid).


 1. Gravidita a laktácia


Užívanie v gravidite

Štúdie na zvieratách sa nepreukázali škodlivé účinky na priebeh tehotenstva alebo na embryonálny či fetálny vývoj.

Obmedzené údaje z dostupných databáz tehotných pacientok nepoukazujú na príčinnú súvislosť medzi montelukastom a malformáciami (t.j. defektmi končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené v rámci celosvetových skúseností po uvedení lieku na trh.

Montexal sa môže používať v gravidite, len ak sa to považuje za jednoznačne nevyhnutné.


Užívanie počas laktácie


Štúdie na potkanoch ukázali, že montelukast sa vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3).

Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka u ľudí.

Dojčiace matky môžu užívať montelukast, len ak je to jednoznačne nevyhnutné.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že by montelukast ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci hlásili ospalosť alebo závrat.


 1. Nežiaduce účinky


Montelukast bol hodnotený v nasledujúcich klinických štúdiách:


 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých a dospievajúcich astmatických pacientov vo veku 15 rokov a starších.


 • 10 mg filmom obalené tablety u približne 400 dospelých a dospievajúcich astmatických pacientov so sezónnou alergickou rinitídou vo veku 15 rokov a starších.


 • 5 mg žuvacie tablety približne u 1 750 pediatrických astmatických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov.


Nasledujúce nežiaduce reakcie súvisiace s liekom boli hlásené v klinickýchštúdiách u pacientov, ktorým bol podávaný montelukast, ako časté (> 1/100 až < 1/10) a s väčšou incidenciou ako u pacientov užívajúcich placebo:


Trieda orgánových systémov

Dospelí a dospievajúci pacienti

Pediatrickí pacienti


15 rokov a starší
(dve 12-týždňové štúdie; n = 795)

Od 6 do14 rokov
(jedna 8-týždňová štúdia; n = 201)

(dve 56-týždňové štúdie; n = 615)

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Bolesť bruchaProfil bezpečnosti sa nemenil pri predĺženej liečbe v klinických štúdiách s obmedzeným počtom pacientov po dobu až do 2 rokov u dospelých a až do 12 mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.


Po uvedení lieku na trh boli hlásené tieto nežiaduce účinky:


Infekcie a nákazy:

Infekcie horných dýchacích ciest


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zvýšený sklon ku krvácaniu


Poruchy imunitného systému:

Reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaxie, hepatálna eozinofilná infiltrácia


Psychické poruchy:

Nezvyčajné sny vrátane nočných môr, halucinácie, nespavosť, námesačnosť, podráždenosť, stavy úzkosti, nepokoj, agitovanosť vrátane agresívneho správania alebo hostility, triaška, depresia, vo veľmi zriedkavých prípadoch suicidálne myšlienky a správanie (suicidalita).


Poruchy nervového systému:

Závraty, ospalosť, parestézia/hypestézia, záchvat


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Krvácanie z nosa


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nauzea, vracanie


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zvýšené hladiny transamináz (ALT, AST), hepatitída (vrátane cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného systémového poškodenia pečene)


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Angioedém, tvorba modrín, urtikária, pruritus, kožná vyrážka, erythema nodosum


Poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia, myalgia vrátane svalových spazmov


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Asténia / únava, celkový pocit choroby, opuch, horúčka

V priebehu liečby montelukastom boli u astmatických pacientov veľmi zriedkavo popísané prípady Churgovho‑Straussovej syndrómu (CSS) (pozri časť 4.4).


 1. Predávkovanie


Pre prípad predávkovania Montexalom nie je známa žiadna špecifická liečba. V štúdiách prevedených s pacientmi trpiacimi chronickou astmou bol montelukast podávaný v dávkach až do 200 mg/deň dospelým pacientom po dobu 22 týždňov, pri krátkodobej štúdii v dávkach až do 900 mg/deň po dobu približne jedného týždňa bez klinicky významných vedľajších účinkov.


Pri klinických štúdiách a postmarketingovom sledovaní sa objavili správy o akútnom predávkovaní montelukastom. Zahŕňajú hlásenia u dospelých a detí, ktorí užili dávky až do 1 000 mg (približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Klinické a laboratórne nálezy boli v zhode s profilom bezpečnosti u dospelých a pediatrických pacientov. Vo väčšine zaznamenaných prípadov predávkovania neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli v súlade s bezpečnostným profilom montelukastu a zahŕňali bolesť brucha, spavosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.


Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľnýperitoneálnou dialýzou alebo hemodialýzou.


 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné systémové lieky pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest; Antagonisty receptorov leukotriénov


ATC kód: R03D C03


Cysteinylleukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy uvoľňované z rôznych buniek, vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinylleukotriénové (CysLT) receptory. Receptory CysLT typ 1 (CysLT1)sa nachádzajú v dýchacích cestách človeka (v bunkách hladkého svalu dýchacích ciest a makrofágov dýchacích ciest) a na ďalších prozápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých myeloidných kmeňových buniek).

Bola zistená korelácia medzi CysLT a patofyziológiou astmy a alergickej nádchy. Pri astme patria medzi leukotriénmi sprostredkované účinky bronchokonstrikcia, sekrécia hlienu, ovplyvnenie vaskulárnej permeability a mobilizácia eozinofilov. Pri alergickej rinitíde sa CysLT uvoľňujú z nazálnej sliznice po expozícii alergénu počas včasnej aj neskorej fázy reakcie a sú spojené s príznakmi alergickej rinitídy. Intranazálny imunologický test s CysLT preukázal zvýšenú rezistenciu nazálnej časti dýchacích ciest a príznaky nazálnej obštrukcie.


Montelukast je perorálne účinná látka, ktorá sa viaže s vysokou afinitou a selektivitou na CysLT1 receptor.


V klinických štúdiách montelukast inhibuje bronchokonstrikciu navodenú inhaláciou LTD4v dávkach už od 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala v priebehu dvoch hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok spôsobený beta-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba montelukastom inhibovala včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie vyvolanú pôsobením antigénu. Montelukast, v porovnaní s placebom, znížil počet eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov. V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet eozinofilov v dýchacích cestách (meraných v spúte) a v periférnej krvi, pričom sa zlepšila klinická kontrola astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi vykázala denná dávka montelukastu 10 mg, v porovnaní s placebom, významné zlepšenie v rannom FEV1(zmena 10,4 % oproti 2,7 % v porovnaní s východiskovým stavom), dopoludňajšej maximálnej výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (zmena 24,5 l/min oproti 3,3 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a významné zníženie celkového použitia beta-2-agonistu (zmena -26,1 % oproti -4,6 % v porovnaní s východiskovým stavom). Pri porovnaní s placebom pacienti hlásili významné zlepšenie v hodnotení denných a nočných symptómov astmy.


Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri inhalačnom beklometazóne s montelukastom vs. beklometazón, pre FEV1: 5,43 % oproti 1,04 %; použitie beta-agonistu: - 8,70 % oproti 2,64 %). V porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 µg dvakrát denne so spacerom (nadstavcom)) sa po montelukaste zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas celého trvania 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný účinok (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri montelukaste vs. beklometazón, pre FEV1: 7,49 % oproti 13,3 %; použitie beta-agonistu: -28,28 % oproti -43,89 %). U vysokého percenta pacientov liečených montelukastom sa, v porovnaní s beklometazónom, však dosiahla podobná klinická odpoveď (napr. 50 % pacientov liečených beklometazónom dosiahlo zlepšenie FEV1približne 11 % alebo viac v porovnaní s východiskovým stavom pričom pri liečbe montelukastom dosiahlo rovnakú odpoveď približne 42 % pacientov).

Účinnosť montelukastu pri symptomatickej liečbe sezónnej alergickej rinitídy bola hodnotená prostredníctvom placebom kontrolovanej klinickej štúdie s dospelými a dospievajúcimi astmatickými pacientmi vo veku od 15 rokov súčasne so sezónnou alergickou rinitídou. V tejto štúdii sa zistilo, že montelukast podávaný v tabletách v dávke 10 mg raz denne priniesol štatisticky významné zlepšenie skóre denných symptómov rinitídy. Skóre denných symptómov rinitídy predstavuje priemer skóre denných nazálnych symptómov (zložky: upchatý nos, výtok z nosa, kýchanie, svrbenie v nose) a skóre nočných nazálnych symptómov (zložky: upchatý nos po prebudení, ťažkosti so zaspávaním, počet nočných prebudení). Celkové zmiernenie alergickej rinitídy hodnotené pacientom i lekárom bolo významne lepšie v porovnaní so skupinou pacientov, ktorým bolo podávané placebo. Hodnotenie účinnosti liečby na samotnú astmu nebolo hlavným cieľom tejto klinickej štúdie.

V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov podávanie 5 mg montelukastu raz denne významne zlepšilo respiračné funkcie v porovnaní s placebom (zmena FEV18,71 % oproti 4,16 % v porovnaní s východiskovým stavom; zmena dopoludňajšieho PEFR 27,9 l/min oproti 17,8 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a znížilo použitie beta-agonistu „podľa potreby“ (zmena -11,7 % oproti +8,2 % v porovnaní s východiskovým stavom).


V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie námahovej bronchokonstrikcie (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) (maximálny pokles FEV122,33 % pre montelukast oproti 32,40 % pre placebo; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5 % 44,22 min oproti 60,64 min). Tento účinok bol zhodný počas 12-týždňového trvania štúdie. Zníženie EIB bolo preukázané aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov (maximálny pokles FEV118,27 % oproti 26,11 %; čas obnovenia FEV1na hodnotu pred námahou ±5% 17,76 min oproti 27,98 min). V oboch štúdiách bol tento účinok preukázaný na konci dávkovacieho intervalu s dávkovaním jedenkrát denne.


U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí dostávali súčasne inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy, liečba montelukastom významne zlepšila kontrolu astmy v porovnaní s placebom (zmena FEV18,55 % oproti -1,74 % v porovnaní s východiskovým stavom a zníženie celkového použitia beta-agonistu -27,78 % oproti 2,09 % v porovnaní s východiskovým stavom).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva. Po podaní tabliet s obsahom 10 mg liečivej látky dospelým nalačno sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (tmax ) po podaní. Priemerná biologická dostupnosť je 64 %. Biologická dostupnosť pri perorálnom podaní a Cmaxnie sú ovplyvnené obvyklou stravou. Bezpečnosť a účinnosť boli dokázané v klinických štúdiách, pri ktorých sa 10 mg filmom obalená tableta podávala bez ohľadu na dobu príjmu potravy.

Po podaní žuvacích tabliet 5 mg montelukastu dospelým nalačno sa dosiahne maximálna koncentrácia (Cmax) za 2 hodiny po podaní. Priemerná biologická dostupnosť po perorálnom podaní je 73 %; pri súčasnom príjme potravy bola znížená na 63 %.


Distribúcia

Montelukast je viazaný z viac ako 99 % na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem sa v rovnovážnom stave pohybuje priemerne od 8 do 11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom preukázali, že látka prechádza len minimálne cez hematoencefalickú bariéru. Za 24 hodín po podaní bola vo všetkých ostatných tkanivách koncentrácia rádioaktívne značeného materiálu minimálna.


Biotransformácia

Montelukast je v organizme extenzívne metabolizovaný. V štúdiách, v ktorých boli dospelým a deťom podávané dávky v terapeutickom rozmedzí, neboli plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave detekovateľné.

V štúdiách in vitros ľudskými pečeňovými mikrozómami sa dokázalo, že na metabolizme montelukastu sa podieľajú cytochrómy P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na základe ďalších výsledkov s ľudskými pečeňovými mikrozómami in vitrosa ukázalo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibuje žiadny z cytochrómov P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6. Príspevok metabolitov montelukastu k jeho terapeutickému účinku je minimálny.


Eliminácia

U dospelého zdravého jedinca sa plazmatický klírens montelukastu pohybuje okolo 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného montelukastu bolo 86 % rádioaktivity stanovených v 5-denných odberoch stolice a < 0,2 % v moči. Tieto poznatky, spolu s údajmi o biologickej dostupnosti montelukastu po perorálnom podaní dokazujú, že montelukasta jeho metabolity sa vylučujú takmer výhradne žlčou.


Zvláštne skupiny pacientov

Pre pacientov vyššieho veku a pacientov s miernou až stredne ťažkou hepatálnou insuficienciou nie je nutná úprava dávkovania. Štúdie s pacientmi s renálnou insuficienciou neboli robené. Keďže sú montelukast a jeho metabolity vylučované žlčovými cestami, neočakáva sa, že by u pacientov s renálnou insuficienciou bolo treba dávkovanie upravovať. O farmakokinetických vlastnostiach montelukastu podávaného pacientom s ťažkou pečeňovou nedostatočnosťou (Childovo-Pughovo skóre vyššie než 9).

Pri podávaní vysokých dávok montelukastu (20- až 60-násobok odporučenej dávky pre dospelých) bol pozorovaný pokles koncentrácie teofylínu v plazme. Tento jav nebol zaznamenaný pri podávaní odporučenej dávky 10 mg raz denne.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách toxicity na zvieratách boli pozorované malé sérové biochemické zmeny v ALT, glukóze, fosfore a triglyceridoch, ktoré boli prechodného charakteru. Príznakmi toxicity pozorovaných na zvieratách boli zvýšená exkrécie slín, gastrointestinálne príznaky, hnačka a iónová nerovnováha. Tieto účinky boli pozorované pri dávkach predstavujúcich viac ako 17-násobnú systémovú expozíciu v porovnaní s klinickou dávkou. U opíc sa nežiaduce účinky objavili po podaní dávok od 150 mg/kg/deň (> 232-násobná systémová expozícia oproti klinickej). V štúdiách plodnosti a reprodukčnej toxicity na zvieratách sa ukázalo, že montelukast v dávkach viac než 24-násobne prevyšujúcich klinickú systémovú expozíciu neovplyvňuje fertilitu ani reprodukčné schopnosti. Pri dávkach 200 mg/kg/deň (> 69-násobná systémová expozícia oproti klinickej) podávaných v štúdii vplyvu na fertilitu potkaních samíc bol zistený mierny pokles telesnej hmotnosti u potomstva. V štúdiách na králikoch bola pri dávkach predstavujúcich > 24-násobok klinickej systémovej expozície pozorovaná vyššia incidencia neúplnej osifikácie v porovnaní so skupinou kontrolných zvierat. U potkanov neboli pozorované žiadne abnormality. Ukázalo sa, že u zvierat montelukast preniká placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.


Pri testovaní maximálnej dávky po jednorázovom perorálnom podaní sodnej soli montelukastu v dávkach až do 5000 mg/kg u myší a potkanov (15 000 mg/m2u myší a 30 000 mg/m2u potkanov) nedošlo k žiadnemu uhynutiu. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporučenej dennej dávky u dospelých ľudí (vychádzajúcej z dávky u dospelého pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg).

Dávky montelukastu podávané myšiam až do 500 mg/kg/deň (približne > 200-násobok systémovej expozície) neboli stanovené ako fototoxické pri UVA, UVB a viditeľnom svetelnom spektre.

Pri testoch in vitro a in vivo na rôznych druhoch hlodavcov sa nedokázali mutagénne ani karcinogénne účinky montelukastu.


 1. farmaceutické údaje


 1. Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, čiastočne substituovanáhyprolóza (E463), magnéziumstearát.

Filmotvorná vrstva tablety:

Opadry oranžová: čierny oxid železitý (E172), hypromelóza, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), makrogol, žltý oxid železitý (E172); makrogol 6000.


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


4 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 ºC.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


PAD/PVC/Al blister v papierovej škatuli.


Veľkosti balenia:

14, 20, 28, 30, 50, 98 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DržiteĽ rozhodnutIA o registrÁciI


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika 1. registračnÉ ČÍSLO


14/0552/10-S


 1. dÁtum prvEJ REGISTRÁCIE/ prEdĹžEnIA registrÁcIe


Dátum prvej registrácie: 13.08.2010


 1. dÁtum revÍzIe textu


jún 2014

9Montexal 10 mg filmom obalené tablety