+ ipil.sk

MORPHIN Biotika 1%Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06393-ZIB, 2015/02139-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


MORPHIN Biotika 1%

injekčný roztok


trihydrát morfíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Morphin Biotika 1% a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Morphin Biotika 1%

3. Ako používať Morphin Biotika 1%

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Morphin Biotika 1%

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Morphin Biotika 1% a na čo sa používa


Farmakoterapeutická skupina

opioidné analgetiká (lieky proti silnej bolesti)


Charakteristika

Prirodzený alkaloid, klasický liek proti bolesti (analgetikum) s mohutným centrálne podmieneným účinkom. Významne tlmí dychové centrum, znižuje dychovú frekvenciu a dychový objem.


Distribúcia

Po vnútrosvalovom alebo podkožnom podaní sa rýchlo dostáva do krvného obehu, najväčšie množstvo do obličiek, pečene, pľúc a sleziny, v nižšej koncentrácii je vo svaloch a mozgu. Po podkožnom podaní dosahuje vrchol účinku o 50-90 minút, po vnútrosvalovom podaní o 30-60 minút. Približne 10 % dávky sa vylučuje v nezmenenej forme žlčou do stolice, 90 % sa vylučuje močom. V pečeni, čreve a obličkách sa biotransformuje, hlavný metabolit je neúčinný. Prechádza cez placentu a v stopových množstvách prechádza do materského mlieka.


Morphin Biotika 1% je určený na liečbu

 • bolesti pri zhubných nádoroch, po ťažkých úrazoch, operáciách a pod.,

 • náhla (akútna) i dlhotrvajúca (chronická) bolesť pri infarkte myokardu,

 • pri srdcovej astme,

 • pľúcnom edéme (opuchu),

 • pľúcna embólia (upchatie cievy krvnou zrazeninou),

 • obličková kolika (prudké bolesti),

 • v pôrodníctve na prerušenie pôrodnej činnosti a na tlmenie bolestí tlakom spôsobených kontrakcií,

 • na premedikáciu pred anestéziou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijeteMorphin Biotika 1%


Nepoužívajte Morphin Biotika 1%

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedných v časti 6)

 • ak sa u vás prejavujú stavy útlmu dýchacieho centra

 • ak trpíte prieduškovou astmou,

 • ak máte chronickú obštrukčnú chorobu pľúc,

 • ak ste v minulosti mali úraz hlavy,

 • ak bol u vás diagnostikovaný zvýšený vnútrolebečný tlak,

 • ak sa liečite inhibítormi (tlmivými látkami) MAO a po skončení liečby neuplynuli 2 týždne,

 • ak ste prekonali otravu kŕčovými jedmi (látkami poškodzujúcimi nervovú sústavu a spôsobujúcimi svalové napätie, kŕče a tonicko-klonické kŕče svalstva (krátke napnutie všetkých svalov na trupe a oboch horných a dolných končatinách spojené s ich vystretím vystriedajú zášklby a mykanie všetkých končatín) napr. strychnín), lokálnymi anestetikami (látky spôsobujúce miestne alebo celkové znecitlivenie) a otravu alkoholom,

 • ak sa u vás prejavujú stavy spojené so zlým prekrvením koronárnych ciev,

 • ak máte zníženú funkciu štítnej žľazy,

 • ak trpíte ťažkým ochorením pečene,

 • ak máte porfýriu (dedičné metabolické ochorenie, ktorého následkom je porucha tvorby hému).


Morphin Biotika 1 % sa nesmie podávať dojčiacim matkám a deťom do 6 mesiacov.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete používať Morphin Biotika 1 % obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Liek podlieha ustanoveniam zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch!

Na liek vzniká lieková závislosť!


Opatrnosť je potrebná pri prieduškovej astme, žlčníkovej kolike, otrave kŕčovými jedmi (látkami poškodzujúcimi nervovú sústavu a spôsobujúcimi svalové napätie, kŕče a tonicko-klonické kŕče svalstva (krátke napnutie všetkých svalov na trupe a oboch horných a dolných končatinách spojené s ich vystretím vystriedajú zášklby a mykanie všetkých končatín) napr. strychnín) a zväčšenie prostaty. Morfín sa nemá podávať pri liečbe látkami tlmiacimi monoaminooxidázu a 2 týždne po jej skončení. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a poruchou funkcie obličiek je potrebné redukovať dávky.


Pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním (Addisonova choroba, myxedém (tvrdá opuchlina podkožného väziva pri zníženej činnosti štítnej žlazy)) je potrebné počítať so zvýraznením a predĺžením účinku. Morfín sa nemá podávať dojčiacim matkám a deťom do 6 mesiacov.


Deti a dospievajúci

Morfín sa nemá podávať deťom do 6 mesiacov.


Iné lieky a Morphin Biotika 1%

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Interakcie (vzájomné pôsobenie liekov)

- Liek zvyšuje toxicitu (schopnosť spôsobiť poškodenie organizmu) organofosfátov, suxametónia pri halotanovej anestézii (znecitlivenie inhaláciou), barbiturátov (utišujúce a uspávacie prostriedky) a liekov povzbudzujúcich životné funkcie.

- Znižuje účinok preháňadiel a močopudných liekov.

- Účinnosť prípravku zvyšujú lieky pôsobiace proti psychóze (zvýšená depresia CNS, depresia dychu), lieky pôsobiace proti depresii, látky tlmiace enzym monoaminooxidázu (zmätenosť, hyperpyrexia (teplota tela okolo 42 °C), hypertenzia (zvýšenie krvného tlaku), útlm dýchania až kóma), levomepromazín, fyzostigmín, čiastočne tiež neostigmín, amfetamín, hypnotiká (depresia dychu a CNS), antihistaminiká a alkohol.

- Účinnosť lieku znižujú pentazocín, nalorfín (môžu tiež vyvolať abstinenčné príznaky), niektoré fenotiazínové deriváty, barbituráty (utišujúce a uspávacie prostriedky).

- Prípravok je nezlúčiteľný s aminofylínom, heparínom, pentobarbitalom a fenobarbitalom, tiopentalom a metaraminolom.


Upozornenie: Pri bolestiach vyvolaných zhubnými nádormi umožňuje súčasné podávanie kyseliny acetylsalicylovej alebo aloxiprinu znížiť dávky morfínu. Špecifickou protilátkou morfínu je naloxón.


Morphin Biotika 1% a jedlo, nápoje a alkohol

V priebehu liečby Morphinom Biotika 1 % sa nesmie užívať žiaden alkohol, pretože môže zvýšiť riziko závažných vedľajších účinkov lieku (riziko zastavenia dýchania a straty vedomia).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si mylíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom, predtým, ako začnete užívať tento liek.


Morfín prechádza placentárnou bariérou, preto môže ohroziť novorodenca útlmom dýchacieho centra, ak sa podá tesne pred pôrodom. Novorodenci matiek závislých na morfíne majú nižšiu pôrodnú hmotnosť a vyššiu novorodeneckú úmrtnosť. Po pôrode sa u nich môžu objaviť abstinenčné príznaky: abnormálne reflexy, zvýšený svalový tonus (napätie), kŕče, hnačka, potenie.


Do materského mlieka sa dostáva menej ako 1 % podanej dávky.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vzhľadom na farmakodynamické účinky môže morfín nepriaznivo ovplyvniť pozornosť, koordináciu pohybov a zodpovedné rozhodovanie pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.


3. Ako používať Morphin Biotika 1%


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnika. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie a spôsob podávania

Individuálne, zvyčajná jednotlivá terapeutická dávka je 10-20 mg, denná 10-40 mg podkožne alebo vnútrosvalovo. Najvyššia jednotlivá dávka je 20 mg, najvyššia denná dávka 60 mg podkožne!

Keď je potrebný rýchly účinok, alebo pri nedostatočnom prekrvení (nízky tlak – hypotenzia, šok), možno podávať morfín ležiacemu pacientovi aj pomaly intravenózne.

Pri intravenóznom podaní sa dávka znižuje o jednu tretinu až jednu polovicu!


Použitie u detí

Deťom od 6 do 12 mesiacov len v naliehavých prípadoch 0,2 mg/kg, podľa potreby až každé 4 hodiny. Priemerná jednotlivá dávka deťom je od 1 do 6 rokov 2-4 mg, od 6 do 15 rokov 4-10 mg podkožne alebo vnútrosvalovo.


Ak použijete viac Morphin Biotika 1%, ako máte

Tento liek vám bude podávať lekár alebo zdravotná sestra a preto nie je pravdepodobné, že dostanete zlú dávku.


Predávkovanie

Príznaky ľahkého predávkovania sú eufória (dobrá nálada), ospalosť, mióza (zúženie zrenice), spomalenie činnosti čriev. Ťažká intoxikácia (otrava) je charakterizovaná hypotenziou (nízkym tlakom), útlmom dýchania, až bezvedomím. Môže vzniknúť edém (opuch) pľúc, hlavne u toxikomanov.


Liečba

Liečba nízkeho tlaku (hypotenzie), nízkej telesnej teploty (hypotermie) a útlmu dýchania je symptomatická. Najdôležitejšie je zabezpečiť voľné dýchacie cesty a dostatočnú ventiláciu. Špecifickým antagonistom (látka s opačným chemickým účinkom) intoxikácie (otravy) opioidovými analgetikami je naloxón, ktorý môže rýchlo odstrániť príznaky otravy. Podáva sa dávka 0,4-2 mg vnútrožilovo a dávka sa opakuje v 2-3 minútových intervaloch až do prebudenia pacienta, úpravy dýchania a návratu kašlacieho reflexu. Ak je účinok naloxónu nedostatočný, je potrebné pátrať po iných príčinách stavu (napr. hypoglykémia (znížené množstvo cukru v krvi), intoxikácia inými látkami).


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme: z dostupných údajov


Veľmi časté vedľajšie účinky

 • útlm dýchania

 • nevoľnosť predchádzajúca vracaniu

 • vracanie

 • zápcha

 • žihľavka


Časté vedľajšie účinky

 • ospalosť

 • potenie

 • závrat

 • kŕč svalstva priedušiek u astmatikov

 • bradykardia (pomalý rytmus srdca)

 • zúženie zreničiek

 • pokles krvného tlaku

 • sucho v ústach

 • kŕče v oblasti žlčníka

 • zápalové ochorenie kože

 • chorobný pokles telesnej teploty


Menej časté vedľajšie účinky

- zmätenosť

 • psychická a telesná závislosť na liek

 • kŕče močového ústrojenstva


Zriedkavé vedľajšie účinky

 • chorobné kŕče prieduškového svalstva

 • precitlivenosť na liek


Veľmi zriedkavé

 • svrbenie

 • anafylaktický šok


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Morphin Biotika 1%


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Morphin Biotika 1% obsahuje


- Liečivo je trihydrát morfíniumchlorid.

Jedna 1 ml ampulka obsahuje 10 mg liečiva trihydrát morfíniumchloridu.

Jedna 2 ml ampulka obsahuje 20 mg liečiva trihydrát morfíniumchloridu.

- Ďalšie zložky sú chlorid sodný, glycín, dihydrát dinátriumedetátu, voda na injekciu,kyselina chlorovodíková.

Obsah sodíka: 2,964 mg/ml, to zodpovedá 0,129 mmol/ml.


Ako vyzerá Morphin Biotika 1% a obsah balenia


10 ampuliek po 1 ml

10 ampuliek po 2 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 036 80 Martin


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.


5

MORPHIN Biotika 1%

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06393-ZIB, 2015/02139-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MORPHIN Biotika 1%

injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo: trihydrát morfíniumchlorid 10 mg v 1 ml alebo 20 mg v 2 ml.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Popis lieku: číry, bezfarebný až slabo žlto zafarbený roztok, bez mechanických cudzorodých častíc.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Morfín je indikovaný na liečbu silnej akútnej bolesti po ťažkých úrazoch, popáleninách, po operáciách, pri akútnej a chronickej bolesti pri infarkte myokardu a na liečbu chronickej nádorovej bolesti. Indikovaný je na potlačenie dyspnoe pri srdcovom zlyhaní, pľúcnom edéme, pri srdcovej astme, v terminálnom štádiu karcinómu pľúc, alebo pri iných závažných pľúcnych ochoreniach spojených s dyspnoe, v pôrodníctve na prerušeniu pôrodnej činnosti, na tlmenie bolestí tlakom spôsobených kontrakcií a na premedikáciu pred anestéziou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Obvyklá jednotlivá terapeutická dávka morfínu je 10-20 mg vnútrosvalovo alebo podkožne. Denná terapeutická dávka je 10-40 mg. Najvyššia jednotlivá dávka je 20 mg, najvyššia denná dávka je 60 mg podkožne. Vnútrožilovo sa podáva, keď je potrebný rýchly účinok alebo pri nedostatočnom prekrvení (hypotenzia, šok), veľmi pomaly (4-5 minút) ležiacemu pacientovi a dávka sa znižuje o 1/3 až 1/2. Pri dlhotrvajúcej bolesti sa aplikuje v 4 hodinových intervaloch. Pri poškodení funkcie obličiek (pokles glomerulárnej filtrácie pod 10 ml/min) je potrebné redukovať dávku na polovicu. Pri poškodení funkcie pečene sa predlžuje interval medzi dávkami 1,5 až 2-krát. Pri dialýze nie je potrebné dávku upravovať.


Pediatrická populácia


Deťom od 6-12 mesiacov sa aplikuje podkožne, alebo vnútrosvalovo 0,2 mg/kg. Pre deti 1-6 rokov je jednotlivá dávka 2-4 mg, pre deti 6-15 ročné 4-10 mg podkožne alebo vnútrosvalovo.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Paralytický ileus, úrazy hlavy so zvýšeným intrakraniálnym tlakom, poškodená funkcia pľúc s útlmom dýchacieho centra.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť je potrebná pri bronchiálnej astme, biliárnej kolike, otrave kŕčovými jedmi a hypertrofii prostaty. Morfín sa nemá podávať pri terapii inhibítormi monoaminooxidázy a 2 týždne po jej skončení. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a poruchou funkcie obličiek je potrebné redukovať dávky.

Pri endokrinologických chorobách (Addisonova choroba, myxedém) je potrebné počítať so zvýraznením a predĺžením účinku. Morfín sa nemá podávať dojčiacim matkám a deťom do 6 mesiacov.

Riziko vzniku somatickej a psychickej závislosti!


4.5 Liekové a iné interakcie


Tlmivý účinok morfínu na CNS môžu zosilniť iné centrálne tlmivé látky (alkohol, barbituráty, neuroleptiká, benzodiazepíny, antidepresíva, antihistaminiká), inhibítory monoaminooxidázy, fyzostigmín, neostigmín a amfetamín. Interakciou vzniká depresia CNS a depresia dýchania. Účinok morfínu znižujú opioidní zmiešaní agonisty-antagonisty a parciálni agonisty (pentazocín, butorfanol, buprenorfín). U pacientov, ktorým je morfín dlhodobo podávaný, môžu uvedené liečivá vyprovokovať abstinenčné príznaky.

Depresívne účinky na dýchanie potenciuje súčasne podanie morfínu s thiopentalom. Tricyklické antidepresíva, najmä dezipramín potenciujú a prolongujú analgetický účinok morfínu. Morfín znižuje účinok diuretík uvoľňovaním antidiuretického hormónu a tiež znižuje účinok laxatív.

Morfín zvyšuje toxicitu organofosfátov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Morfín prechádza placentárnou bariérou, preto môže ohroziť novorodenca útlmom dýchacieho centra, ak sa podá tesne pred pôrodom. Novorodenci matiek závislých na morfíne majú nižšiu pôrodnú hmotnosť a vyššiu novorodeneckú úmrtnosť. Po pôrode sa u nich môžu objaviť abstinenčné príznaky: abnormálne reflexy, zvýšený svalový tonus, kŕče, hnačka, potenie.


Laktácia

Do materského mlieka sa dostáva menej ako 1 % podanej dávky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na farmakodynamické účinky môže morfín nepriaznivo ovplyvniť pozornosť, koordináciu pohybov a zodpovedné rozhodovanie pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

(≥ 1/10)

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé

(≥ 1/10 000 až
< 1/1 000)

Veľmi zriedkavé

(< 1/10 000)

Neznáme (z dostup-ných údajov)*

Poruchy imunitného systému
hypersenzitivita


anafylak-tický šok


Psychické poruchy


potenie, závrat

zmätenosť, psychická a somatická závislosť
Poruchy nervového systému


ospalosť,

Poruchy oka


zúženie zreničiek

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


bradykardia

Poruchy ciev


pokles krvného tlaku

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

respi-račná depresia

broncho-konstrikcia


bronchospazmusPoruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea, dávenie a zápcha

sucho v ústach

Poruchy pečene a žlčových ciest


biliárne spazmy

Poruchy kože a podkožného tkaniva

urtikária

dermatitídapruritus


Poruchy obličiek a močových ciest


retencia moču

uretrálne spazmy
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


hypotermia

*post-marketingové skúsenosti


U pacientov s bronchiálnou astmou môže morfín indukovať bronchospazmus. Medzi iné závažné nežiadúce účinky patrí vznik psychickej a somatickej závislosti.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vnímavosť na morfín je individuálna a môže sa znížiť u ľudí, ktorí pravidelne užívajú morfínové prípravky a drogy. Naopak zvýšená citlivosť je u detí do 2 rokov (hlavne útlm dýchania a paradoxná excitácia) a u ľudí vyššieho veku (útlm dýchania).

Priemerné plazmatické terapeutické koncentrácie sú 0,05-0,15 µg/ml. Príznaky intoxikácie sa môžu objaviť pri koncentráciách 0,1-0,5 µg/ml, letálne koncentrácie sú nad 1 µg/ml.

Príznaky ľahkého predávkovania sú eufória, ospalosť, mióza a spomalenie činnosti čriev. Vážne predávkovanie morfínom sa prejavuje charakteristickou trojicou príznakov: kóma, výrazný pokles dychovej frekvencie a mióza so špendlíkovitými zrenicami. Dôsledkom útlmu dýchania vzniká cyanóza, s následnou hypoxiou tkanív, poškodením kapilár a rozvojom šokového stavu. K ďalším prejavom predávkovania patrí pokles telovej teploty, relaxácia kostrového svalstva, zapadnutie jazyka, ktorý blokuje dýchacie cesty.

Pri príznakoch intoxikácie je potrebné odlíšiť príznaky vyvolané uvoľnením histamínu, ktoré sú charakterizované hypotenziou, tachykardiou a erytémom.

Liečba: Liečba hypotenzie, hypotermie a útlmu dýchania je symptomatická. Je potrebné zabezpečiť voľné dýchacie cesty a dostatočnú ventiláciu. Pri hypotenzii sa podáva izotonický roztok chloridu sodného alebo iný náhradný roztok.

Pri nedostatočnom účinku po doplnení tekutín je možné podať dopamín v dávke 5-15 µg/kg/min.

Špecifickým antagonistom morfínu je naloxón, ktorý môže rýchlo odstrániť príznaky otravy. Podáva sa v dávke 0,4-2 mg vnútrožilovo, dávka sa opakuje v 2-3 minútových intervaloch, až do prebudenia pacienta, úpravy dýchania a návratu kašlacieho reflexu. Účinok naloxónu trvá 2-3 hodiny. Ak je účinok naloxónu nedostatočný, je potrebné pátrať po iných príčinách klinického stavu (hypoglykémia, intoxikácia inými látkami). Pri otrave morfínom sa nepoužívajú eliminačné metódy (peritoneálna dialýza, hemodialýza, hemoperfúzia).

Pri vnútrožilovom podávaní morfínu sa odporúča mať pripravenú injekciu s naloxónom a zariadenie na riadené dýchanie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analgetikum, anodynum, prírodné ópiové alkaloidy, ATC kód: N02AA01


Mechanizmus účinku

Silný analgetický účinok morfínu je podmienený agonistickým pôsobením na opioidné receptory v mozgovej kôre, thalame, vo formatio reticularis, v limbicko-hypotalamickom systéme v periakveduktálnej šedi a v substancia gelatinosa. Najvýraznejšie sa agonistický účinok morfínu prejavuje na mí a kapa receptoroch. Menej výrazný je vplyv na sigma a delta receptory. Morfín aktiváciou mí1 receptorov vyvoláva supraspinálnu analgéziu, eufóriu a navodí liekovú závislosť. Vplyvom na mí2 receptory vyvoláva miózu, depresiu dýchania a zníženie črevnej motility. Obsadením kapa receptorov navodí spinálnu analgéziu, miózu a sedáciu.

Morfín vplyvom na CNS výrazne tlmí akútnu a chronickú bolesť, spôsobuje psychomotorický útlm, celkovú uvoľnenosť a eufóriu. Morfín tlmí dychový objem i frekvenciu, znižuje citlivosť dýchacieho centra na CO2.

Mióza je excitačný účinok morfínu sprostredkovaný aktiváciou mí a kapa receptorov jadra nervus oculomotorius. Špendlíkovité zrenice sú typickým príznakom predávkovania morfínu.

Morfín aktivuje receptory hladkého svalu žalúdka a čriev, zvyšuje ich tonus a redukuje peristaltiku. Tým sa predlžuje vyprázdňovanie žalúdka. Znižuje žalúdočnú, biliárnu a pankreatickú sekréciu. Predĺžením pasáže črevom sa zvyšuje rezorpcia vody, čím sa zvyšuje viskozita stolice. Dôsledkom týchto vplyvov je úporná zápcha. Morfín vazodilatačným účinkom znižuje venózny návrat. Preto je výhodný pri liečbe srdcového zlyhania a pľúcnom edéme.

Zvýšením kontrakcie žlčníka a zvýšením tonusu Oddiho sfinktera sa zvyšuje biliárny tlak. Kontrakciou sfinktera močového mechúra môže spôsobiť retenciu moču.

Pri chronickom podávaní morfínu sa vyvíja tolerancia, najmä na depresívne zložky pôsobenia (analgetický účinok, depresia dýchania). Tolerancia nevzniká na miotický účinok morfínu a na zápchu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Morfín sa po podkožnom alebo vnútrosvalovom podaní rýchlo vstrebáva. Absorpcia je oneskorená pri cirkulačnom šoku.


Distribúcia

Pri podkožnom podaní sa vrchol účinku dosiahne po 50 až 90 minútach, pri vnútrosvalovom podaní po 30 až 60 minútach. Biologický polčas v plazme je 2 hodiny, trvanie účinku 4 až 5 hodín.

Pri PCA technike (pacientom kontrolovaná analgézia), si pacient pomocou implantovanej pumpy alebo do podkožne implantovaného vstupu injikuje podľa potreby morfín. Tento spôsob sa používa najmä pri liečbe akútnej pooperačnej bolesti a chronickej malígnej bolesti.

Väzba na plazmatické bielkoviny je 25-35 %. Distribučný objem v rovnovážnom stave je 3,3 l/kg ± 0,9.


Biotransformácia

Biotransformuje sa v pečeni, hlavný metabolit je neaktívny morfín-3-glukuronid. Menší podiel tvorí aktívny metabolit morfín-6-glukuronid (asi 5 % podanej dávky). Menej ako 10 % podaného morfínu sa vylučuje v nezmenenej podobe.


Eliminácia

Polčas eliminácie je asi 1,9 hod. Vysoký klírens morfínu je podmienený viac jeho extrakciou, než biotransformáciou, preto liečivá s indukčným účinkom na pečeňové enzýmy nemajú výrazný vplyv na metabolizmus morfínu.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Ani hepatálne ochorenia nemajú výraznejší vplyv na farmakokinetiku morfínu. Pri poklese klírens kreatinínu pod 2 ml/min sa plazmatický polčas predlžuje viac než 10-krát.

Hematoencefalická bariéra kontroluje prienik morfínu do mozgu. Nástup účinku morfínu je dlhší, ako iných lipofilných opioidov.

Morfín prechádza placentárnou bariérou, do materského mlieka sa vylučuje v malom množstve, ktoré nedosahuje 1 % podanej dávky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný,

glycín,

dihydrát dinátriumedetátu,

voda na injekciu,

kyselina chlorovodíková.

Obsah sodíka v lieku: 2,964 mg/ml, to zodpovedá 0,129 mmol/ml.


6.2 Inkompatibility


Morfín je inkompatibilný s aminofylínom, heparínom, tiopentalom, pentobarbitalom, fenobarbitalom a metaraminolom, preto sa s týmito liečivami nesmie miešať v jednej striekačke.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Ampulka z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC s Al fóliou, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 1 ml

10 ampuliek po 2 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0780/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14. decembra 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 21. júna 2004


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015
MORPHIN Biotika 1%