+ ipil.sk

MORYSA 20 mg filmom obalené tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


MORYSA 10 mg filmom obalené tablety

MORYSA 20 mg filmom obalené tablety


memantíniumchloridPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je MORYSA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete MORYSU

3. Ako užívať MORYSU

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MORYSU

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je MORYSA a na čo sa používa


MORYSA patrí do skupiny liekov známej ako lieky proti demencii.


Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu. V mozgu sa nachádzajú tzv. N-metyl-D-aspartát (NMDA)-receptory, ktoré sú zapojené do prenosu nervových signálov, dôležitých pri učení a pre pamäť. MORYSA patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antagonisty NMDA-receptorov. MORYSA pôsobí na týchto NMDA-receptoroch, a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.


MORYSA sa používa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


Oznámte svojmu lekárovi ak sa nebudete cítiť lepšie či ak sa budete cítiť horšie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete MORYSU


Neužívajte MORYSA

 • ak ste alergický na memantíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať MORYSA, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak ste niekedy mali kŕče alebo epileptický záchvat

 • ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt (srdcový záchvat), alebo ak trpíte na kongestívne zlyhávanie srdca (ochorenie kedy srdce nie je schopné uspokojivo hnať krv do tela) alebo na neliečený vysoký krvný tlak (hypertenziu)

 • ak trpíte nárastom kyselinotvorných látok v krvi v dôsledku zlého fungovania obličiek (RTA, obličková tubulárna acidóza) alebo máte závažnú infekciu močových ciest, váš lekár vám musí upraviť dávkovanie liekov

 • ak užívate lieky na Parkinsonovu chorobu (pozri Iné lieky a MORYSA)


V týchto situáciách musí byť liečba starostlivo kontrolovaná aváš lekár má pravidelne prehodnocovať, aký klinický prospech vám MORYSA prináša.


Ak máte poškodenie obličiek (ťažkosťami s obličkami), váš lekár má starostlivo monitorovať vaše obličkové funkcie, a ak je to potrebné, podľa nich upraviť dávky memantínu.


Užívanie memantínu sa neodporúča u pacientov vážnym poškodeným pečene.


Počas užívania memantínu sa musí vyhnúť súčasnému užívaniu liekov ako amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo všeobecne používané ako anestetikum), dextrometorfán (všeobecne používaný na liečbu kašľa) a iných NMDA-antagonistov.


Deti a dospievajúci

MORYSA sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a MORYSA

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


MORYSA môže meniť účinok najmä nasledujúcich liekov a ich dávkovanie môže byť upravené vašim lekárom.

Oznámte svojmu lekárovi najmä ak užívate lieky na

 • liečbu Parkinsonovej choroby (amantadín, L-dopa, bromokriptín (dopamínergickýéagonisty));

 • navodenie anestézie (ketamín);

 • liečbu kašľa (dextrometorfán);

 • zníženie kyslosti žalúdka (cimetidín, ranitidín);

 • liečbu nepravidelného srdcového rytmu rytmu (prokaínamíd, chinidín);

 • prevenciu alebo liečbu malárie (chinín);

 • liečbu závislosti na nikotíne (ukončenie fajčenia, nikotín);

 • uľahčenie vylučovaní moču (diuretiká ako hydrochlórotiazid nebo akákoľvek kombinácia s hydrochlórotiazidom)

 • liečbu porúch hybnosti, svalového napätia alebo kŕčov v tráviacom trakte (antispasmotiká, dantrolén, baklofén, anticholinergiká)

 • prevenciu a liečbu záchvatov kŕčov (antikonvulzíva, fenytoín)

 • navodenie spánku (barbituráty)

 • liečbu duševných porúch (neuroleptiká)

 • riedenie krvi (perorálne antikoagulanciá)


Ak idete do nemocnice, oznámte ošetrujúcemu lekárovi, že užívate MORYSU.


MORYSA a jedlo, nápoje a alkohol

Ak ste nedávno zmenili alebo chcete zásadným spôsobom zmeniť stravu (napr. normálnu stravu na prísne vegetariánsku), alebo ak trpíte stavmi obličkovej tubulárnej acidózy (RTA, nárast kyselinotvorných látok v krvi v dôsledku obličkovej dysfunkcie (zlého fungovania obličiek)) alebo máte závažné infekcie močových ciest (systému na vylučovanie moču), musíte o tom informovať vášho lekára, pretože vás musí pravidelne kontrolovať.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Užívanie memantínu u tehotných žien sa neodporúča.


Ženy, ktoré užívajú MORYSU nesmú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

MORYSA môže meniť vašu schopnosť pohotovo reagovať, čo môže spôsobiť, že nedokážete správne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Váš lekár vám povie, či vám vaša choroba dovoľuje bezpečne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať MORYSU


Vždy užívajte MORYSU presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Odporúčaná dávka MORYSY pre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne. Aby sa zmiernilo riziko vzniku nežiaducich účinkov, táto dávka sa dosahuje postupne podľa nasledujúcej schémy dennej liečby:


týždeň č.1

polovica 10 mg tablety

týždeň č.2

jedna 10 mg tableta

týždeň č.3

jeden a pol 10 mg tablety

týždeň č.4 a nasledujúce

dve 10 mg tablety jedenkrát denne alebo jedna 20 mg tableta jedenkrát denne


Zvyčajná počiatočná dávka je polovica tablety raz denne (5 mg) v priebehu 1. týždňa. Tableta môže byť rozlomená na dve rovnaké dávky. V druhom týždni sa dávka zvyšuje na jednu tabletu jedenkrát denne (10 mg) a v treťom týždni na 1 a pol tablety jedenkrát denne (15 mg). Od štvrtého týždňa je obvyklá dávka 2 tablety jedenkrát denne (20 mg) alebo jedna 20mg tableta jedenkrát denne.


Pacienti s porušenou funkciou obličiek

Ak máte poruchu funkcie obličiek, váš lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu. V takom prípade sa tiež majú v stanovených intervaloch kontrolovať vaše obličkové funkcie.


Podávanie

MORYSA sa užíva ústami jedenkrát denne. Aby ste mali z lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnakú dennú dobu. Tablety sa majú zapíjať vodou. Tablety možno užívať s jedlom aj bez jedla.


Dĺžka liečby

Pokračujte v užívaní MORYSY dovtedy, kým vám prináša úžitok. Váš lekár má liečbu pravidelne hodnotiť.


Ak užijete viac MORYSY, ako máte

Ak užijete nadmernú dávku MORYSY, kontaktujte vášho lekára alebo chodte priamo na pohotovosť. Zoberte zo sebou balenie lieku Môžete pociťovať zvýraznenie príznakov, ktoré sú popísané v časti 4. „Možné vedľajšie účinky“ a môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť MORYSU

Ak zabudnete užiť dávku MORYSY, počkajte a užite až vašu nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vo všeobecnosti sú pozorované vedľajšie účinky miernej až strednej intenzity.


Časté (prejavia sa u 1 až 10 používateľov zo 100):

 • alergická reakcia (precitlivenosť na liek)

 • bolesť hlavy

 • ospalosť (somnolencia)

 • zápcha

 • zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií

 • závraty

 • porucha rovnováhy

 • dýchavičnosť (dyspnoe)

 • vysoký krvný tlak (hypertenzia)


Menej časté (prejavia sa u 1 až 10 používateľov z 1 000):

 • únava.

 • plesňové infekcie

 • zmätenosť

 • halucinácie (pacient počuje, vidí, cíti, vníma a dokonca chutí veci, ktoré nie sú skutočné) , vracanie

 • poruchy chôdze (nezvyčajná chôdza)

 • ochorenie, kedy srdce nezvláda dostatočne hnať krv do tela (zlyhanie srdca)

 • zrážanie krvi v žilách (trombóza/trombembólia)


Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000:

 • kŕče


Neznáme (frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov):

 • zápal pankreasu (pankreatitída)

 • zápal pečene (hepatitída)

 • strata kontaktu s realitou (psychotické reakcie)


Alzheimerová choroba býva sprevádzaná depresiami, samovražednými predstavami a samovraždou..

Tieto udalosti boli hlásené u pacientov liečených MORYSOU.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať MORYSU


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vnútornom a vonkajšom obale poEXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávane.


HDPE fľaša: spotrebujte do 75 dní po prvom otvorení.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Spýtajte sa svojho lekárnika, ako máte likvidovať prípravky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo MORYSA obsahuje


Liečivo je memantíniumchlorid. Každá filmom obalenátableta obsahuje 10 mg memantíniumchloridu čo zodpovedá 8,31mg memantínu.


Liečivo je memantíniumchlorid. Každá filmom obalenátableta obsahuje 20 mg memantíniumchloridu čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.


Ďalšie zložky sú:

mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, sodna soľ kroskarmelózy, hypromelóza 2910, čištený mastenec, magnéziumstearát


Filmotvorná vrstva MORYSY 10 mg obsahuje:

Hypromelóza 2910, makrogol 400, oxid titaničitý


Filmotvorná vrstva MORYSY 20 mg obsahuje:

Hypromelóza 2910, makrogol 400, oxid titaničitý, žltý oxid železitý a červený oxid železitý


Ako vyzerá MORYSA a obsah balenia

MORYSA 10 mg sú biele až takmer biele podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

MORYSA 20 mg sú hnedé oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.


MORYSA je dostupná v blistrových baleniach obsahujúcich 28, 42, 56 a 98 filmom obalených tabliet.

MORYSA je dostupná tiež v HDPE fľaštičkách obsahujúcich 30, 100 a 500 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika


Výrobca


SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnými názvami:

Česká republika: MORYSA 10 mg/ 20 mg potahované tablety

Maďarsko: MORYSA 10 mg/ 20 mg Filmtabletta

Polsko: MORYSA 10 mg/ 20 mg Tabletka powlekana

Portugalsko: MORYSA 10 mg/ 20 mg Comprimido revestido por película

Slovenská republika: MORYSA 10 mg/ 20 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.


6/6

MORYSA 20 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


MORYSA 10 mg filmom obalené tablety

MORYSA 20 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 10 mg filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

Každá 20 mg filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

MORYSA 10 mg filmom obalené tablety biele až takmer biele podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách s rozmermi 12 mm x 5,4 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


MORYSA 20 mg filmom obalené tablety hnedé oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách s rozmermi 15,25 mm x 8,25 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


MORYSA je určený na liečbu dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Liečbu má začať a sledovať lekár, skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Terapia sa má začať len vtedy, ak je opatrovník schopný pravidelne kontrolovať, ako pacient užíva lieky. Diagnóza má byť stanovená podľa súčasných diagnostických odporúčaní. Tolerancia a dávkovanie memantínu majú byť pravidelne prehodnocované, pokiaľ možno do troch mesiacov po začatí liečby.

Ďalej má byť klinický prínos memantínu a tolerancia pacienta na liečbu vyhodnocovaná v pravidelných intervaloch podľa aktuálnych terapeutických postupov. V udržiavacej liečbe sa môže pokračovať, pokiaľ je pre pacienta prínosom a zároveň liečbu memantínom toleruje. Prerušenie liečby memantínom sa má zvážiť v prípade, keď nebude prítomný preukázateľný terapeutický prínos alebo pacient nebude tolerovať liečbu.


MORYSA sa má podávať jedenkrát denne a má sa užívať vždy v rovnakú dennú dobu.


Dospelí:

Maximálna denná dávka je 20 mg denne.


Udržiavacia dávka

Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.


Starší pacienti

Na základe klinických štúdií je odporúčaná dávka pre pacientov nad 65 rokov 20 mg denne (dve 10-miligramové filmom obalené tablety jedenkrát denne), ako bolo popísané vyššie.


Pediatrická populácia

MORYSA sa neodporúča používať u detí mladších ako18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Poškodenie obličiek

U pacientov s mierne porušenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 50-80 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkým poškodením obličkek (klírens kreatinínu 30-49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne. Ak je dávka dobre tolerovaná minimálne 7 dní liečby, môže byť zvýšená až do 20 mg/deň podľa štandardnej titračnej schémy. U pacientov s ťažkým poškodím obličiek (klírens kreatinínu 5-29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne.


Poškodenie pečene

U pacientov s mierne až stredne ťažkou porušenou funkciou pečene (Child-Pugh A a Child-Pugh B) nie je potrebná úprava dávky. U pacientov s vážným poškodením pečene nie sú dostupné údaje o užívaní memantínu. Podanie MORYSY sa neodporúča pacientom s ťažkým poškodením pečene.


Spôsob podávania

Aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov, udržiavacia dávka sa dosahuje vzostupnou titráciou o 5 mg týždenne počas prvých 3 týždňov liečby nasledovne:


Týždeň č. 1 (deň 1-7):

Pacient má užívať polovicu 10 mg filmom obalenej tablety (5 mg) denne počas 7 dní.


Týždeň č. 2 (deň 8-14):

Pacient má užívať jednu 10 mg filmom obalenú tabletu (10 mg) denne počas 7 dní.


Týždeň č. 3 (deň 15-21):

Pacient má užívať jeden a pol 10 mg filmom obalenej tablety (15 mg) denne počas 7 dní.


Od týždňa č. 4 ďalej:

Pacient má užívať dve 10 mg filmom obalené tablety alebo jednu 20 mg filmom obalenú tabletu denne.


Filmom obalené tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v anamnéze alebo s predispozičnými faktormi na epilepsiu sa odporúča opatrnosť.


Súbežnému užívaniu N-metyl-D-aspartát (NMDA)-antagonistov ako je amantadín, ketamín alebo dextrometorfán s memantínom sa má vyhýbať. Tieto látky účinkujú na ten istý receptorový systém ako memantín, a preto pri ich súbežnom užívaní môžu byť častejšie alebo výraznejšie nežiaduce reakcie (najmä týkajúce sa centrálneho nervového systému (CNS)) (pozri tiež časť 4.5).


Niektoré faktory, ktoré môžu zvýšiť pH moču (pozri časť 5.2 „Eliminácia“), vyžadujú starostlivé sledovanie pacienta. Tieto faktory zahŕňajú drastické zmeny diéty, napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívny príjem alkalizujúcich žalúdočných pufrov. Močové pH sa môže zvýšiť tiež pri stavoch renálnej tubulárnej acidózy (RTA) alebo pri ťažkých infekciách močového traktu bakteriálnymi kmeňmi Proteus.


Vo väčšine klinických štúdií boli vylúčení pacienti s nedávnym infarktom myokardu, dekompenzovaným kongestívnym srdcovým zlyhaním (NYHA III-IV) alebo nekontrolovanou hypertenziou. Dôsledkom toho je fakt, že k dispozícii je len obmedzené množstvo údajov a pacienti s týmito ochoreniami majú byť starostlivo sledovaní.


4.5 Liekové a iné interakcie


V dôsledku farmakologických efektov a mechanizmu účinku memantínu sa môžu objaviť nasledovné interakcie:

 • Mechanizmus účinku naznačuje, že účinky L-dopy, dopamínergických agonistov a anticholínergík môžu byť pri súčasnom užívaní NMDA-antagonistov, ako je memantín, zosilnené. Účinky barbiturátov alebo neuroleptík môžu byť naopak znížené. Súbežné podávanie memantínu a myorelaxancií, dantrolénu alebo baklofénu, môže modifikovať ich účinky a vyžadovať úpravu dávok.

 • Musí sa vyhnúť súčasnému užitiu memantínu a amantadínu, a to pre riziko farmakotoxickej psychózy. Obe látky sú chemicky príbuzné NMDA-antagonistom. To isté môže platiť pre ketamín a dextrometorfán (pozri tiež časť 4.4). Existuje len jedna publikovaná kazuistika možnom riziku kombinácie memantínu a fenytoínu.

 • Iné liečivá, ako sú cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín a nikotín, ktoré používajú ten istý obličkový katiónový transportný systém ako amantadín, môžu tiež interagovať s memantínom a viesť tak k potenciálnemu riziku zvýšených plazmatických hladín.

 • Ak sa memantín používa súbežne s hydrochlórotiazidom (HCT) alebo akoukoľvek kombináciou HCT, je tu možnosť zníženia sérovej hladiny HCT.

 • Pri postmarketingovom sledovaní boli zaznamenané ojedinelé prípady zvýšenia hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) u pacientov užívajúcich súbežne warfarín. Aj keď priama súvislosť nebola potvrdená, u pacientov, ktorí sú súbene liečení perorálnymi antikoagulanciami, sa doporučuje dôkladné sledovanie protrombínového času alebo INR.


Pri jednorazovej dávke vo farmakokinetických (FK) štúdiách u mladých zdravých dobrovoľníkov nebola pozorovaná žiadna významná interakcia liečiv memantínu s glyburidom/metformínom alebo s donepezilom.


V klinickej štúdii u mladých zdravých jedincov nebol pozorovaný žiaden významný účinok memantínu na farmakokinetiku galantamínu.


Memantín in vitro neinhibuje CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavín obsahujúcu monoxygenázu, epoxid hydrolázu alebo sulfatión.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku memantínu. Štúdie na zvieratách naznačujú potenciál pre znížený vnútromaternicový rast pri expozičných hladinách identických alebo mierne vyšších ako u ľudí (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Memantín má byť užívaný počas gravidity iba v jasne nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Nie je známe, či sa memantín u žien vylučuje do materského mlieka, ale ak vezmeme do úvahy lipofilitu látky, je to pravdepodobné. Ženy, ktoré užívajú memantín, nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba stredného až ťažkého stupňa samotná obvykle spôsobuje zhoršenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Navyše MORYSA má menší až stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, takže ambulantných pacientov je potrebné upozorniť, aby si boli obzvlášť opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách v miernej až ťažkej demencii, ktoré zahŕňali 1784 pacientov liečených memantíniumchloriom a 1595 pacientov, ktorí užívali placebo, sa celkový výskyt nežiaducich účinkov pri liečbe memantínom nelíšil od výskytu pri placebe a nežiaduce reakcie boli obvykle miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie s vyšším výskytom v skupine s memantínom voči placebovej skupine boli závraty (6,3% voči 5,6%), bolesti hlavy (5,2% voči 3,9%), zápcha (4,6% voči 2,6%), ospalosť (3,4% voči 2,2%) a hypertenzia (4,1% voči 2,8%).


Nasledujúce nežiaduce účinky v doleuvedenej tabuľke boli zozbierané z klinických štúdií s memantíniumchoridom a z obdobia od jeho uvedenia na trh. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa tried orgánových systémov pri použití nasledovnej konvencie:

veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000

až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Infekcie a nákazy

Menej časté

Plesňové infekcie

Poruchy imunitného systému

Časté

Precitlivenosť na liečivo

Psychiatrické poruchy

Časté

Ospalosť

Menej časté

Zmätenosť

Menej časté

Halucinácie1

Neznáme

Psychotické reakcie2

Poruchy nervového systému

Časté

Závraty

Časté

Poruchy rovnováhy

Menej časté

Poruchy chôdze

Veľmi zriedkavé

Záchvaty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Zlyhanie srdca

Poruchy ciev

Časté

Hypertenzia

Menej časté

Žilová trombóza/trombembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Zápcha

Menej časté

Vracanie

Neznáme

Pankreatitída2

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií

Neznáme

Hepatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Bolesti hlavy

Menej časté

Únava

1Halucinácie boli pozorované hlavne u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej choroby.

2Ojedinelé prípady zaznamenané z post-marketingového sledovania.


Alzheimerova choroba je sprevádzaná depresiou, samovražednými predstavami a suicídiom. V postmarketingovom sledovaní boli tieto udalosti hlásené u pacientov liečených memantínom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Z klinických štúdií a post-marketingovej praxe sú dostupné len obmedzené skúsenosti s predávkovaním.


Symptómy

Pomerne široký interval predávkovania (od 200 mg do 105 mg/deň počas 3 dní, jednotlivo) je spojený buď s príznakmi ako sú únava, slabosť a/alebo hnačka, alebo so žiadnymi príznakmi. V prípadoch predávkovania nižšími dávkami ako 140 mg dávkou alebo neznámou dávkou sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému (zmätenosť, ospanlivosť, somnolencia, závraty, nepokoj, agresivita, halucinácie a poruchy chôdze) a/alebo ťažkosti gastrointestinálneho pôvodu (vracanie a hnačka).


Vo veľmi extrémnom prípade predávkovania, pacient prežil perorálne užitú dávku v celkovom množstve 2000 mg memantínu s účinkami na centrálny nervový systém (kóma počas 10 dní, a neskôr diplopia a nepokoj). Pacientovi bola podaná symptomatická liečba a plazmaferéza. Pacient sa zotavil bez trvalých následkov na zdraví.


V inom prípade značného predávkovania pacient taktiež prežil a zotavil sa. Po užití 400 mg perorálnej dávky sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému ako je nepokoj, psychóza, zrakové halucinácie, stav pred vznikom kŕčov, ospalosť, stupor a bezvedomie.


Liečba

V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická. Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum pri intoxikácii alebo pri predávkovaní. Štandardné klinické postupy na odstránenie liečiva z tela, napr. výplach žalúdka, čierne uhlie (prerušenie možného entero- hepatálneho obehu), acidifikácia moču; nútená diuréza má byť používaná primerane.

V prípade prejavov a príznakov nadmernej celkovej stimulácie centrálneho nervového systému (CNS), sa má starostlivo zvážiť symptomatická klinická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Psychoanaleptiká, iné liečivá proti demencii, ATC kód: N06DX01.


Vzrastá množstvo dôkazov o tom, že porušená funkcia glutamátergickej neurotransmisie, najmä na NMDA-receptoroch, sa podieľa na vzniku príznakov aj na progresii ochorenia u neurodegeneratívnej demencie.


Mechanizmus účinku

Memantín je na napätí závislý, nekompetitívny antagonista NMDA receptorov strednej afinity. Zmierňuje účinky patologicky zvýšených tonických hladín glutamátu, ktoré môžu viesť k neuronálnej dysfunkcii.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Pivotná monoterapeutická štúdia v populácii pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre mini mental state examination (MMSE) na začiatku liečby 3 – 14) zahŕňala 252 ambulantne liečených pacientov. Štúdia preukázala priaznivý účinok liečby memantínom v porovnaní s placebom po 6-tich mesiacoch (analýza pozorovaných prípadov - významnosť rozdielov pre CIBIC-plus (the clinician´s interview based impression of change): p=0,025; pre ADCS-ADLsev (Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living): p=0,003; pre SIB (severe impairment battery): p=0,002).


Pivotná štúdia s memantínom v monoterapii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 10 – 22) zahŕňala 403 pacientov. U pacientov liečených memantínom bol pozorovaný štatisticky signifikantne lepší účinok v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, v primárnych ukazovateľoch v 24. týždni prevodom hodnôt z posledného dokumentovaného vyšetrenia (analýza LOCF - last observation carried forward): Alzheimer´s disease assessment scale (ADAS-cog, Alzheimer's disease assessment scale) (p=0,003) a CIBIC-plus (p=0,004). V ďalšej monoterapeutickej štúdii v liečbeAlzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa bolo randomizovaných celkovo 470 pacientov (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 11-23). V prospektívne definovanej primárnej analýze nebola dosiahnutá štatistická významnosť v primárnom ukazovateli účinnosti v 24. týždni.


Meta-analýza pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre MMSE < 20) zo šiestich, placebom kontrolovaných, 6-mesačných klinických štúdií vo fáze III (vrátane monoterapeutických štúdií a štúdií s pacientmi na ustálenej dávke inihibítorov acetylcholínesterázy) preukázala štatisticky signifikantný účinok v prospech liečby memantínom v kognitívnej, globálnej a funkčnej oblasti. Pri identifikovaní pacientov so súčasným zhoršením vo všetkých troch oblastiach výsledky ukázali štatisticky signifikantný účinok memantínu v prevencii zhoršenia. Až u dvojnásobného počtu pacientov na placebe v porovnaní s pacientmi na memantíne sa preukázalo zhoršenie vo všetkých troch oblastiach (21% voči 11%, p<0,0001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Memantín má absolútnu biodostupnosť približne 100%. Tmaxje medzi 3 a 8 hodinami. Nie sú dôkazy o tom, že by potrava ovplyvňovala absorpciu memantínu.


Distribúcia

Denné dávky 20 mg vedú k rovnovážnym plazmatickým koncentráciám memantínu v rozmedzí od 70 do 150 ng/ml (0,5-1 µmol) s veľkými interindividuálnymi variáciami. Keď sa podávali denné dávky 5 až 30 mg, priemerný pomer cerebrospinálny likvor (CSF)/sérum bol vypočítaný na 0,52. Objem distribúcie je okolo 10 l/kg. Približne 45% memantínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia

U ľudí je asi 80% cirkulujúceho memantínového materiálu prítomného v podobe materskej zlúčeniny. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú N-3,5-dimetyl-gludantán, izomerická zmes 4- a 6-hydroxy-memantínu a 1-nitrózo-3,5-dimetyl-adamantán. Žiaden z týchto metabolitov nevykazuje NMDA-antagonistickú aktivitu. In vitro sa nezistil metabolizmus, katalyzovaný niektorým z cytochrómov P-450.


V štúdii s použitím perorálne podávaného 14C-memantínu vymizlo priemerne 84% dávky v priebehu 20 dní, pričom viac ako 99% sa vylúčilo obličkami.


Eliminácia

Memantín sa vylučuje monoexponenciálnym spôsobom s konečným t1/2 od 60 do 100 hodín. U dobrovoľníkov s normálnou funkciou obličiek dosahuje celkový klírens (Cltot) množstvo do 170 ml/min/1,73 m2 a časť celkového obličkového klírensu sa dosahuje tubulárnou sekréciou.


Obličkový transport zahŕňa tiež tubulárnu reabsorpciu, pravdepodobne sprostredkovanú katiónovými transportnými proteínmi. Rýchlosť obličkovej eliminácie memantínu môže byť za alkalických podmienok moču znížená, faktor zníženia sa pohybuje od 7 do 9 (pozri časť 4.4). Alkalizácia moču môže byť výsledkom drastických zmien diéty, napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívneho príjmu alkalizujúcich žalúdočných pufrov.


Linearita

Štúdie na dobrovoľníkoch demonštrovali lineárnu farmakokinetiku v dávkovom rozpätí 10 až 40 mg.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah Pri dávke memantínu 20 mg denne hladiny memantínu v CSF zodpovedajú hodnote ki(ki=inhibičná konštanta) memantínu, ktorá je 0,5 µmol v ľudskom

frontálnom kortexe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V krátkodobých štúdiách u potkanov indukoval memantín, podobne ako iné NMDA-antagonisty, neuronálnu vakuolizáciu a nekrózu (Olneyho lézie) len po dávkach, vedúcich k veľmi vysokým sérovým koncentráciám. Ataxia a iné predklinické prejavy predchádzali vakuolizácii a nekróze. Keďže takéto účinky neboli pozorované v dlhodobých štúdiách u hlodavcov ani u nehlodavcov, klinický význam týchto zistení zostáva nejasný.


V štúdiách toxicity po opakovanej dávke u hlodavcov a psov, ale nie u opíc, sa premenlivo pozorovali očné zmeny. Špecifické oftalmoskopické vyšetrenia v klinických štúdiách s memantínom však žiadne takéto zmeny neodhalili.


U hlodavcov sa pozorovala fosfolipidóza v pľúcnych makrofágoch v dôsledku nahromadenia memantínu v lyzozómoch. Tento účinok je známy aj u iných liečiv s kationovými amfifilickými vlastnosťami. Je možný vzťah medzi touto akumuláciou a vakuolizáciou pozorovanou v pľúcach. Tento účinok bol pozorovaný u hlodavcov len pri vysokých dávkach. Klinický význam týchto zistení je nejasný.


Pri štandardných vyšetreniach sa po testovaní memantínu nezistila žiadna genotoxicita. V celoživotných štúdiách na myšiach a potkanoch sa nedokázala žiadna karcinogenita. Memantín nebol u potkanov a králikov teratogénny, dokonca ani pri dávkach toxických pre matku, a nezaznamenali sa žiadne nežiaduce účinky memantínu na fertilitu. U potkanov sa zistilo zníženie rastu plodu pri expozičných hladinách, ktoré boli identické alebo mierne vyššie ako expozičné hladiny u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Filmom obalené tablety:


Jadro tablety pre 10 a 20 mg filmom obalené tablety:

mikrokryštalická celulóza

koloidný oxid kremičitý

sodná soľ kroskarmelózy

hypromelóza 2910

čištený mastenec

magnéziumstearát


Filmotvorná vrstvapre 10 a 20 mg filmom obalené tablety:

10mg filmom obalená tableta

Filmotvorná vrstva

univerzálna filmotvorná sústava biela (A05R00013)

hypromelóza 2910

makrogol 400

oxid titaničitý (E171)


20mg filmom obalená tableta

Filmotvorná vrstva

univerzálna filmotvorná sústava hnedá (A05R00608)

hypromelóza 2910

makrogol 400

oxid titaničitý (E171)

žltý oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

HDPE fľaša: Spotrebujte do 75 dní po otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špecifické podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC-PVDC/Alu blister.

Veľkosti balenia: 28, 42, 56 a 98 tablet.


HDPE fľaša s polypropylénovým uzáverom, bielym až takmer bielym uzáverom z drevitej lepenky a ALU/PVDC a potlačeným bielym vankúšikom silikagelu.

Veľkosti balenia: 30, 100 a 500 tablet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


06/0259/14-S

06/0260/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
10/10

MORYSA 20 mg filmom obalené tablety