+ ipil.sk

Moxonidin-ratiopharm 0,4 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03937


PísomnÁ INFORMÁCIA pre POužívateľA


Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg

Moxonidin–ratiopharm0,3 mg

Moxonidin–ratiopharm 0,4 mg

filmom obalené tablety

Moxonidinum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Moxonidin–ratiopharm a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moxonidin–ratiopharm

 3. Ako užívať Moxonidin–ratiopharm

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Moxonidin–ratiopharm

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Moxonidin-ratiopharm a na čo sa používa


Moxonidin patrí do skupiny liekov nazývaných antihypertenzíva – lieky, ktoré znižujú tlak krvi.

Moxonidin–ratiopharm sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku.


Ako účinkuje Moxonidin-ratiopharm?

Miestom pôsobenia moxonidínu je centrálny nervový systém. Pracuje tak, že uvoľňuje a rozširuje cievy, čo pomáha znižovať tlak.

Liek nie je určený pre deti a mladistvých do 18 rokov, pretože účinnosť a bezpečnosť podávania moxonidínu u nich nebola stanovená.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Moxonidin-ratiopharm


Neužívajte Moxonidin–ratiopharm, ak sa niektorá z nasledujúcich podmienok vzťahuje na vás:

 • ak ste alergický na moxonidín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ak máte nízku tepovú frekvenciu (tepová frekvencia nižšia ako 50 úderov/min) spôsobenú srdcovým problémom nazývaným „syndróm chorého sínusu“ alebo „AV blok 2. alebo 3. stupňa“;

 • ak máte srdcové zlyhávanie.

Neužívajte Moxonidin–ratiopharm, ak sa na vás vzťahuje vyššie uvedené. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Moxonidin–ratiopharm, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte ochorenie srdca nazývané „ 1. stupeň AV bloku“,

 • ak máte ťažké arteriálne ochorenie alebo nestabilnú srdcovú bolesť (angína),

 • ak máte problémy s obličkami. váš lekár môže potrebovať upraviť vašu dávku.

Ak si nie ste istý, či sa na vás vzťahuje vyššie uvedené, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete Moxonidin–ratiopharm.


Iné lieky a Moxonidin–ratiopharm

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože Moxonidin–ratiopharm môže ovplyvniť účinok iných liekov, rovnako ako niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Moxonidin–ratiopharmu.

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • iné lieky na znižovanie krvného tlaku. Moxonidin–ratiopharm môže zvýšiť účinok týchto liekov.

 • lieky na liečbu depresie ako napr. imipramín alebo amitriptylín;

 • upokojujúce lieky – trankvilizéry, sedatíva alebo lieky na spanie ako napr. benzodiazepíny;

 • betablokátory (pozri časť 3);

 • Moxonidin–ratiopharm sa vylučuje z tela obličkami procesom zvaným „tubulárna sekrécia“. Lieky, ktoré sa vylučujú obličkami rovnakým spôsobom ako Moxonidin–ratiopharm, môžu mať vplyv na účinok Moxonidinu–ratiopharm.

Ak si nie ste istý, či sa na vás vzťahuje vyššie uvedené, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým ako užijete Moxonidin–ratiopharm.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Moxonidin–ratiopharmu a jedlo, nápoje a alkohol

Moxonidin–ratiopharm sa môže užívať pred jedlom, s jedlom alebo po jedle. Nepite alkohol počas užívania Moxonidinu–ratiopharm, pretože tento liek môže zvýšiť účinok alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


 • Povedzte lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Lekár odporučí ukončiť užívanie Moxonidinu–ratiopharm a odporučí vám iný liek miesto Moxonidinu–ratiopharm.

 • Povedzte lekárovi, ak dojčite alebo začínate dojčiť. Moxonidin–ratiopharm sa neodporúča užívať počas dojčenia. Ak chcete dojčiť, lekár vám predpíše iný liek alebo vám odporučí ukončiť dojčenie.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek počas tehotenstva alebo dojčenia, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak cítite ospalosť alebo závraty počas užívania Moxonidin–ratiopharmu, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


Moxonidin-ratiopharmobsahujelaktózu (mliečny cukor).Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým ako začnete užívať liek, vyhľadajte svojho lekára.


3. Ako užívaťMoxonidin-ratiopharm


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná denná dávka je 0,2 - 0,4 mg moxonidínu.

Liečba sa obyčajne začína dávkou 0,2 mg moxonidínu denne (1 tableta Moxonidin – ratiopharm 0,2 mg ráno). Dávku by mal lekár postupne upravovať v trojtýždenných intervaloch až do dosiahnutia optimálnej hodnoty krvného tlaku.


Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg

V prípade dávky 0,2 mg moxonidínu denne sa používa 1 tableta Moxonidin–ratiopharm 0,2 ráno. V prípade, že účinok dávky 0,2 mg moxonidínu nie je dostatočný, môže byť dávka po najmenej trojtýždňovom intervale zvýšená na 0,4 mg moxonidínu denne (2 tablety Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg ráno alebo 1 tableta Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg ráno a večer). Ak je potrebná vyššia dávka, možno použiť tablety Moxonidin–ratiopharm 0,3 mg alebo Moxonidin–ratiopharm 0,4 mg.


Moxonidin–ratiopharm 0,3 mg

V prípade dávky 0,3 mg moxonidínu denne sa používa 1 tableta Moxonidin–ratiopharm 0,3 mg ráno. V prípade, že účinok dávky 0,3 mg moxonidínu denne nie je dostatočný, môže byť dávka po najmenej trojtýždňovom intervale zvýšená na 0.6 mg moxonidínu denne ( 1 tableta Moxonidin–ratiopharm0,3 mg ráno a večer).

V prípade potreby zvýšenia alebo zníženia dávky je možné použiť tablety Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg alebo 0,4 mg.


Moxonidin–ratiopharm0,4 mg

V prípade dávky 0,4 mg moxonidínu denne sa používa 1 tableta Moxonidin–ratiopharm 0,4 mg ráno. V prípade potreby nižšej dávky, je možné použiť tablety Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg alebo 0,3 mg .


Najvyššie odporúčané dávky sú 0,4 mg moxonidínu v jednotlivej dávke a 0,6 mg moxonidínu denne v rozdelených dávkach. U pacientov so zníženou funkciou obličiek jednotlivá dávka nemá presiahnuť 0,2 mg.

Tablety sa užívajú po jedle a zapíjajú sa tekutinou.


Ak užijete viac Moxonidin–ratiopharmu, ako máte

Ak užijete viac lieku, ako máte, oznámte to lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice. Zoberte so sebou balenie lieku. Môžu sa vyskytnúť tieto účinky:

bolesť hlavy, útlm, ospalosť, pokles krvného tlaku (hypotenzia), závraty, celková slabosť (asténia), bradykardia (nízka tepová frekvencia), suchosť v ústach, vracanie, únava a bolesť v hornej časti tráviaceho traktu.


Pri predávkovaní alebo náhodnom užití Moxonidin–ratiopharmu dieťaťom vyhľadajte lekára.


Ak zabudnete užiť Moxonidin–ratiopharm

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. V prípade, že už je čas na ďalšiu dávku, zabudnutú dávnu vynechajte.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Moxonidin–ratiopharm

Užívajte liek, pokiaľ vám lekár neukončí liečbu.

Ak je potrebné ukončiť liečbu, váš lekár vám bude znižovať dávku v priebehu niekoľkých týždňov. Ak ste užívali viac ako jeden liek na vysoký krvný tlak (napr. betablokátory), váš lekár vám povie, ktorý liek prestanete užívať ako prvý. Je to preto, aby sa vaše telo pomaly prispôsobilo zmene.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Na začiatku liečby sa môžu objaviť niektoré vedľajšie účinky, ktoré však vo väčšine prípadov ustúpia v priebehu liečby.


Vedľajšie účinky sa môžu objaviť s nasledujúcou častosťou výskytu:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb).

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb).

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb).

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb).

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb).

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Veľmi časté:

 • suchosť v ústach.


Časté:

 • bolesť hlavy, ospanlivosť, závraty, pocit točenia (vertigo),

 • hnačka, nevoľnosť, vracanie, porucha trávenia (dyspepsia),

 • vyrážka, svrbenie,

 • telesná slabosť (asténia),

 • bolesť chrbta,

 • nespavosť.


Menej časté:

 • spomalená srdcová činnosť (bradykardia),

 • zvonenie v ušiach (tinnitus),

 • mdloba (synkopa),

 • nízky krvný tlak (hypotenzia) (aj vo vzpriamenej polohe),

 • opuch podkožného tkaniva (angioedém),

 • opuch (edém),

 • bolesť šije,

 • nervozita.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťMoxonidin-ratiopharm


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Moxonidin–ratiopharm obsahuje

- Liečivo je moxonidinum (moxonidín) 0,2 mg, 0,3 mg alebo 0,4 mg v 1 tablete

- Pomocné látky súmonohydrát laktózy, hypromelóza, etylcelulóza, povidón, krospovidón, magnéziumstearát, makrogol 400, mastenec, červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerá Moxonidin–ratiopharma obsah balenia

Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg

Svetloružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vyrazeným označením 0,2 na jednej strane.


Moxonidin–ratiopharm 0,3 mg

Ružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vyrazeným označením 0,3 na jednej strane.


Moxonidin–ratiopharm 0,4 mg

Tmavoružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vyrazeným označením 0,4 na jednej strane.


Obal: PVC/PVDC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 28, 30, 60, 98 alebo 100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Nemecko


Výrobca:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, tel.: 02/57 26 79 11.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.

5Moxonidin-ratiopharm 0,4 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03937


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg

Moxonidin–ratiopharm0,3 mg

Moxonidin–ratiopharm 0,4 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 filmom obalená tableta obsahuje moxonidinum 0,2; 0,3 alebo 0,4 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg: svetloružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety.

Moxonidin–ratiopharm0,3 mg: ružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety.

Moxonidin–ratiopharm0,3 mg: tmavoružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety .


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Obvyklá denná dávka je 0,2 – 0,4 mg moxonidínu.

Liečba sa obvykle začína dávkou 0,2 mg moxonidínu denne. Dávka sa má postupne upravovať v trojtýždenných intervaloch až do dosiahnutia optimálnej hodnoty krvného tlaku.


Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg

Ak nie je účinok dávky 0,2 mg moxonidínu denne dostatočný, môže sa dávka po najmenej trojtýždennom intervale zvýšiť na 0,4 mg moxonidínu denne (2 tablety Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg ráno alebo 1 tableta Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg ráno a večer).

Ak je potrebná vyššia dávka, je možné užiť Moxonidin–ratiopharm 0,3 mg alebo Moxonidin–ratiopharm 0,4 mg.


Moxonidin–ratiopharm 0,3 mg

V prípade dávky 0,3 mg moxonidínu denne sa užíva 1 tableta Moxonidin–ratiopharm 0,3 mg ráno.

Ak nie je účinok dávky 0,3 mg moxonidínu denne dostatočný, môže sa dávka po najmenej trojtýždennom intervale zvýšiť na 0,6 mg moxonidínu denne (1 tableta Moxonidin–ratiopharm 0,3 mg ráno a večer).

Ak je potrebná nižšia alebo vyššia dávka, je možné užiť Moxonidin – ratiopharm 0,2 mg alebo Moxonidin–ratiopharm 0,4 mg.


Moxonidin–ratiopharm 0,4 mg

V prípade dávky 0,4 mg moxonidínu denne sa užíva 1 tableta Moxonidin–ratiopharm 0,4 mg ráno.

Ak je potrebná nižšia dávka, je možné užiť Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg alebo Moxonidin–ratiopharm 0,3 mg tablety.


Najvyššia odporúčaná dávka je 0,4 mg v jednotlivej dávke a 0,6 mg denne rozdelene.


U pacientov s mierne zníženou funkciou obličiek (GFR 30 - 60 ml/min) jednotlivá dávka nemá presiahnuť 0,2 mg, celková denná dávka 0,4 mg moxonidínu.

Tablety sa užívajú po jedle a zapíjajú sa tekutinou.

Doba trvania užívania prípravku nie je obmedzená.

Liek je určený dospelým pacientom. Bezpečnosť a účinnosť užívania moxonidínu u detí a adolescentov nebola stanovená.


4.3 Kontraindikácie


Moxonidin–ratiopharm0,2/0,3/0,4 mg je kontraindikovaný v prípade:

- precitlivenosti na moxonidín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

- syndrómu chorého sínusu,

- bradykardie (pod 50 tepov/min v pokoji),

- AV bloku 2. alebo 3. stupňa,

- srdcovej nedostatočnosti.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Po uvedení lieku na trh boli hlásené u pacientov podstupujúcich liečbu moxonidínom prípady rôznych stupňov AV bloku. Na základe týchto hlásení prípadov nie je možné úplne vylúčiť príčinnú súvislosť moxonidínu pri predĺžení atrioventrikulárneho vedenia.

Pri liečbe pacientov s možnou predispozíciou k rozvoju AV bloku sa preto odporúča opatrnosť.

Ak užívajú moxonidín pacienti s AV blokádou 1. stupňa, musí im byť venovaná zvláštna starostlivosť, aby sa predišlo bradykardii. Moxonidín sa nesmie používať pri AV blokoch vyššieho stupňa (pozri časť 4.3).


Ak užívajú moxonidín pacienti s ťažkým koronárnym arteriálnym ochorením alebo nestabilnou angínou pektoris, musí im byť venovaná zvláštna starostlivosť kvôli obmedzeným skúsenostiam s užívaním lieku.


Pozornosť sa odporúča pri podávaní moxonidínu u pacientov s poškodením funkcie obličiek, pretože moxonidín sa vylučuje hlavne obličkami. U týchto pacientov je hlavne na začiatku liečby potrebné opatrne vytitrovať dávku.

Dávkovanie sa má začať s 0,2 mg denne a dávka môže byť zvýšená na maximálne 0,4 mg denne u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR > 30 ml/min, ale < 60 ml/min) a na maximálne 0,3 mg denne u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min), ak je klinicky indikovaná a dobre tolerovaná.


Ak sa moxonidín užíva v kombinácii s β-blokátorom a liečba musí byť prerušená, β-blokátor sa vysadí ako prvý a moxonidín potom po niekoľkých dňoch.


Doteraz nebol pozorovaný „rebound“ účinok na krvný tlak po prerušení liečby moxonidínom. Jednako sa neodporúča náhle ukončenie liečby, namiesto toho sa má dávka znižovať postupne počas dvoch týždňov.


Staršia populácia môže byť náchylnejšia na kardiovaskulárne účinky liekov znižujúcich krvný tlak. Liečba sa má preto začať najnižšou dávkou a zvýšenia dávky sa majú vykonávať s opatrnosťou, aby nedošlo k vážnym následkom, ku ktorým môžu tieto reakcie viesť.


Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie s inými antihypertenzívami: podávanie moxonidínu je bezpečné s tiazidovými diuretikami a blokátormi kalciových kanálov. Spoločné podávanie týchto a iných antihypertenzív zvyšuje hypotenzívne pôsobenie moxonidínu.


Tricyklické antidepresíva môžu znižovať účinnosť centrálnych antihypertenzív, neodporúča sa súčasné podávanie tricyklických antidepresív s moxonidínom.


Moxonidín môže zosilniť účinok tricyklických antidepresív (vyhnúť sa súbežnému predpísaniu), trankvilizérov, alkoholu, sedatív a hypnotík.


Moxonidín mierne zhoršuje kognitívne funkcie u jedincov užívajúcich lorazepam. Moxonidín môže pri súčasnom užívaní zvýšiť sedatívny účinok benzodiazepínov.


Moxonidín sa vylučuje tubulárnou sekréciou. Nemožno vylúčiť interakcie s inými liekmi, ktoré sa vylučujú tubulárnou sekréciou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údajeo použití moxonidínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Moxonidín má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Moxonidín sa vylučuje do materského mlieka. Pacientkam užívajúcim moxonidín sa preto odporúča nedojčiť. Ak je liečba moxonidínom absolútne nevyhnutná, dojčenie sa má ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Bola hlásená ospanlivosť a závraty. Toto je potrebné zobrať do úvahypri vykonávaní týchto činností.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Na začiatku liečby moxonidínom sa najčastejšie môže objaviť suchosť v ústach, únava, pocit slabosti v nohách, bolesť hlavy, závraty a ospalosť. Vo väčšine prípadov však tieto účinky ustúpia počas prvých niekoľkých týždňov liečby.


Zoznam nežiaducich reakcií

Frekvencie nežiaducich udalostí sú zaradené podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Nežiaduce účinky podľa tried organových systémov (pozorované počas placebom kontrolovaných klinických skúšaní s n = 886 pacientmi vystavenými moxonidínu viedlo k nižšie uvedeným frekvenciám):


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až < 1/10

Menej časté

1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé

1/10 000 až < 1/1 000

Poruchy srdca a srdcovej činnostibradykardia


Poruchy ucha a labyrintutinnitus


Poruchy nervového systému


bolesť hlavy*, ospanlivosť/ somnolencia, závraty, vertigo

synkopa*Poruchy cievhypotenzia* (vrátane ortostatickej)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

suchosť v ústach

hnačka, nauzea, vracanie, dyspepsia*Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka, svrbenie

angioedém


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia

edém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


bolesť chrbta

bolesť šijePsychické poruchy


nespavosť

nervozita


* v porovnaní s placebom nebola vyššia frekvencia


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy predávkovania

V niekoľkých prípadoch predávkovania, ktoré boli oznámené, dávka až do 19,6 mgužitá naraz nemala za následok smrť. Oznámené znaky a príznaky zahŕňali: bolesti hlavy, útlm, ospalosť, hypotenziu, závraty, asténiu,bradykardiu, suchosť v ústach, vracanie, únavu a abdominálne bolesti. V prípade ťažkého predávkovania sa odporúča starostlivo sledovať poruchy vedomia a útlm dýchania.

Okrem toho, vychádzajúc z niekoľkých štúdií vysokých dávok u zvierat, sa môže tiež vyskytnúť dočasná hypertenzia, tachykardia a hyperglykémia.


Liečba predávkovania

Moxonidín nemá špecifické antidotum. V prípade hypotenzie sa môžu na podporu cirkulácie doplniť tekutiny a zvážiť podanie dopamínu. Bradykardia sa môže liečiť atropínom.

Antagonisty α-receptorov môžu znížiť alebo zrušiť paradoxný hypertenzný účinok predávkovania moxonidínom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzíva, ATC kód: CO2AC05.


Údaje z experimentov na zvieratách preukázali antihypertenzný účinok moxonidínu vznikajúci pôsobením na centrálny nervový systém. Mechanizmus spočíva v selektívnej väzbe liečiva na I1-imidazolínové receptory, ktoré sú lokalizované v mozgovom kmeni, a to v rostrálnej ventro-laterálnej oblasti predĺženej miechy. Táto oblasť je považovaná za centrum pre periférnu reguláciu sympatického nervového systému. Väzbou moxonidínu na I1-imidazolínové receptory sa znižuje aktivita sympatika (preukázané na sympatických nervových zakončeniach kardiálnych, intestinálnych a renálnych). Zníženie aktivity sympatika vedie ku zníženiu systémovej periférnej rezistencie ciev a následne ku zníženiu krvného tlaku.


Moxonidín sa líši od ostatných dostupných, centrálne pôsobiacich antihypertenzív predovšetkým nižšou afinitou k centrálnym 2-adrenoreceptorom v porovnaní s I1-imidazolínovými receptormi. Nežiaduce účinky centrálnych antihypertenzív ako napr. sucho v ústach a únavnosť sú spôsobené interakciou s 2 - adrenoreceptormi. Z dôvodu vysokej selektivity moxonidínu pre imidazolínové receptory sú tieto nežiaduce účinky (sucho v ústach a útlm), bežné u ostatných centrálnych antihypertenzív, v prípade moxonidínu významne menej vyjadrené.


V klinickej štúdii s 1938 pacientami s kongestívnym srdcovým zlyhávaním (NYHA klasifikácia II-IV) liečených skúšanou formou s riadeným uvoľňovaním a vyššími priemernými dávkami moxonidínu (0,5 až 3 mg denne) sa pozorovala zvýšená úmrtnosť v skupine užívajúcej moxonidín. Štúdia bola preto predčasne ukončená.

U pacientov liečených obvyklými dávkami formy moxonidínu, ktorá je teraz na trhu (Moxonidin – ratiopharm), nie sú obdobné obavy o bezpečnosť liečby.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní je moxonidín rýchlo a skoro úplne vstrebaný z hornej časti gastrointestinálneho traktu (tmaxasi 1 h).

Biologická dostupnosť je približne 88 %, nepodlieha významne efektu prvého prechodu pečeňou. Príjem potravy nemá vplyv na farmakokinetiku.


Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny zistená in vitrobola okolo 7,2 %.


Metabolizmus

V plazme bol pozitívne zistený len dehydrogenovaný moxonidín. Farmakodynamická účinnosť dehydrogenovaného moxonidínu je asi 1/10 v porovnaní s moxonidínom.


Vylučovanie

Počas 24 hodín 78 % celkovej dávky bolo v nezmenenej forme vylúčených močom a 13 % bolo vylúčených ako dehydrogenovaný moxonidín. Iné menej významné metabolity v moči tvorili asi 8 %. Menej ako 1 % bolo vylúčené stolicou.

Vylučovanie moxonidínu a jeho metabolitov je rýchle (polčas eliminácie asi 2,5 až 5 hodín).


Farmakokinetika u pacientov s hypertenziou

Žiadne farmakokinetické zmeny neboli pozorované v porovnaní so súborom zdravých dobrovoľníkov.


Farmakokinetika u starších osôb

Boli pozorované vekom podmienené zmeny farmakokinetiky. Pravdepodobne sú spôsobené zníženou metabolickou aktivitou a/alebo slabo zvýšenou biologickou dostupnosťou. Tieto farmakokinetické rozdiely nie sú klinicky významné.


Farmakokinetika u detí

Podanie moxonidínu sa u detí neodporúča. Neboli robené žiadne farmakokinetické štúdie u detí.


Farmakokinetika pri poškodení funkcie obličiek

Vylučovanie moxonidínu signifikantne koreluje s klírensom kreatinínu. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR 30-60 ml/min) ustálené plazmatické koncentrácie a polčas eliminácie sú približne 2-krát a 1,5-krát vyššie v porovnaní s hypertonikmi s normálnou funkciou obličiek (GFR viac ako 90 ml/min). U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR menej ako 30 ml/min) ustálená hladina plazmatickej koncentrácie a polčas eliminácie sú 3-krát vyššie. U týchto pacientov po viacnásobnom podaní nedochádzalo ku akumulácii moxonidínu. V konečných štádiách renálnej insuficiencie u hemodialyzovaných pacientov (GFR menej ako 10 ml/min) plazmatická koncentrácia a polčas eliminácie sú 6-krát a 4-krát vyššie. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek maximálne plazmatické koncentrácie moxonidínu sú len 1,5 až 2-krát vyššie vo všetkých skupinách.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek má byť dávkovanie individuálne prispôsobené.

Moxonidín sa v malom množstve eliminuje hemodialýzou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Na základe štúdií akútnej toxicity moxonidínu bola stanovená LD50takto:

u myší 320 mg/kg pre obidve pohlavia, u potkanov 115 mg/kg pre samice a 143 mg/kg pre samcov.

Štúdie chronickej toxicity u potkanov (dávky 0,3-1,2 mg/kg/deň) a psov (dávky 0,04-1,16 mg/kg/deň) trvajúce 26 týždňov nepreukázali žiadne toxické príznaky ani histologicky potvrdené orgánové postihnutie.

Štúdie karcinogenity u potkanov (dávky 0,1-3,6 mg/kg) nepreukázali karcinogénne vlastnosti moxonidínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


lactosum monohydricum, povidonum, crospovidonum, magnesii stearas, Opadry Y-1-7000 obsahujúca: titanii dioxidum (E171), hypromellosum, macrogolum 400; ferri oxidum rubrum (E 172)


6.2 Inkompability


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


PVC/PVDC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

veľkosť balenia: 28, 30, 60, 98 alebo 100 tabliet


6.6 Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom


Nie sú potrebné žiadne zvláštne upozornenia.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII:


ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Moxonidin–ratiopharm 0,2 mg: 58/0009/07-S

Moxonidin–ratiopharm0,3 mg: 58/0010/07-S

Moxonidin–ratiopharm 0,4 mg: 58/0011/07-S9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29.01.2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 13.1.2012


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


December 2013

7Moxonidin-ratiopharm 0,4 mg