+ ipil.sk

MST Continus 30 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/03759


Písomná informácia pre používateľA


MST Continus 30 mg

MST Continus 60 mg

MST Continus 100 mg


tablety s riadeným uvoľňovaním


morphini sulfas pentahydricus


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu informáciu predtým, ako začnete užívať liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je MST Continus a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete MST Continus

3. Ako užívať MST Continus

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MST Continus

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE MST Continus A NA ČO SA POUŽÍVA


MST Continus je silné analgetikum, ktoré patrí do skupiny opioidov.

MST Continus sa používa na liečbu silnej až úpornej bolesti.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤSKÔR AKO UŽIJETE MST Continus


Neužívajte MST Continus

 • keď ste alergický/á (precitlivený/á) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek, ktorú MST Continus obsahuje

Pre MST Continus 30 a 60 mg – ak ste alergický/á (precitlivený/á) na morfín, oranžovú žlť (farbivo E110) alebo na niektorú z ďalších zložiek MST Continus

 • keď máte nepriechodnosť čriev (ileus)

 • keď máte akútnu bolesť v brušnej oblasti nejasného pôvodu (akútne brucho)


Buďte zvlášť opatrný/á pri užívaní MST Continusu

 • ak ste závislý/á od opioidov

 • ak máte porušené vedomie

 • ak máte poruchy dýchacieho centra a funkcií dýchania

 • ak máte ochorenie srdca (cor pulmonale), čo je trvalé preťaženie pľúcnej cirkulácie

 • ak máte ochorenie, pri ktorom stúpa tlak v mozgu

 • ak máte nízky krvný tlak spojený s malým objemom cirkulujúcej krvi (hypotenzia spôsobená hypovolémiou)

 • ak máte zväčšenú prostatu (hypertrofia prostaty) so zvyškovým močom (riziko prasknutia

mechúra kvôli zadržiavaniu moču)

 • ak máte zúžené močové cesty alebo koliku (záchvatovitú bolesť)

 • ak máte poškodené žlčové cesty

 • ak máte obštrukčné (spojené so zúžením čreva) alebo zápalové ochorenie čriev

 • ak máte nádor na nadobličkách (feochromocytóm)

 • ak máte zapálený pankreas (pankreatitída)

 • ak máte zníženú činnosť štítnej žľazy (hypotyreóza)

 • ak máte epileptické záchvaty alebo zvýšený sklon ku kŕčom


Dlhodobé užívanie MST Continusu môže súvisieť so vznikom tolerancie, dôsledkom čoho sú potrebné vyššie dávky na dosiahnutie primeranej úľavy od bolesti. Dlhodobé užívanie MST Continusu môže viesť aj k fyzickej závislosti a po prerušení liečby môžu vzniknúť abstinenčné príznaky. Keď liečba morfínom už nie je potrebná, odporúča sa postupne znižovať dennú dávku, aby sa predišlo abstinenčným príznakom.

Podobne ako iné silné opioidy, má morfín potenciál na zneužívanie. MST Continus sa preto musí podávať veľmi opatrne pacientom, ktorí boli alebo sú závislí od alkoholu alebo liekov.

Hlásenia naznačujú, že vznik psychologickej závislosti je zriedkavý, keď sa morfín používa podľa odporučenia u pacientov s chronickou bolesťou. Nie sú však dostupné údaje na stanovenie skutočnej psychologickej závislosti u pacientov s chronickou bolesťou.


Opatrnosť je potrebná, keď sa MST Continus užíva pred alebo do 24 hodín po chirurgickom zákroku (kvôli zvýšenému riziku zníženia pohyblivosti čriev alebo respiračnej depresie).

Ak máte ochorenie kôry nadobličiek (napr. Addisonovu chorobu), váš lekár bude kontrolovať hormóny nadobličiek v krvnej plazme (plazmatická koncentrácia kortizolu) a môže vám predpísať vhodný liek (kortikosteroid), ak to bude potrebné.


Pred začiatkom liečby MST Continusom

Zápcha je typický vedľajší účinok liečby morfínom. Veľmi skoro na začiatku liečby začnite užívať preháňadlá, najmä ak ste mali problémy s vyprázdňovaním čriev skôr, ako ste začali užívať morfín. Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.


Je možné, že telo tablety sa vylúči v nezmenenej forme a zbadáte ho v stolici. Liečivo (morfín) sa počas prechodu zažívacím traktom uvoľnilo, aby mohlo účinkovať, preto toto zistenie nie je znepokojujúce.


Muži a ženy v reprodukčnom veku

Morfín má mutagénne vlastnosti (môže zapríčiniť genetické zmeny), preto ho nesmú užívať muži a ženy v reprodukčnom veku, ak nepoužívajú účinnú antikoncepciu.


Deti

Skúsenosti s používaním MST Continus u detí mladších ako 12 rokov nie sú dostatočne zdokumentované.


MST Continus v dávke 100 mg

Všeobecným pravidlom je, že MST Continus 100 mg nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov, pretože obsah liečiva je veľmi vysoký. Skúsenosti s používaním MST Continusu 100 mg u detí mladších ako 12 rokov nie sú dostatočne zdokumentované.


Starší pacienti

Starším pacientom sa MST Continus musí dávkovať veľmi obozretne (pozri AKO UŽÍVAŤ MST Continus).


Iné lieky a MST Continus

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súčasné užívanie morfínu s inými liekmi, ktoré pôsobia tlmivo na CNS (lieky, ktoré oslabujú funkcie mozgu) [lieky na úzkostné poruchy (trankvilizéry), depresie (antidepresíva), mentálne poruchy (neuroleptiká), pri anestézii (anestetiká), poruchy spánku (hypnotiká, sedatíva, barbituráty), alergie alebo ťažkosti pri cestovaní (antihistaminiká/antiemetiká), iné silné lieky proti bolesti (opioidy)] môže zvýšiť vedľajšie účinky morfínu, zvlášť útlm dýchania.


Lieky s anticholínergickým účinkom (psychoaktívne lieky, lieky proti alergiám, vracaniu alebo Parkinsonovej chorobe) môžu zvýšiť anticholínergické vedľajšie účinky opioidov (zápcha, sucho v ústach alebo ťažkosti s močením).

Cimetidín (liek na liečbu žalúdočných vredov) a iné lieky, ktoré interferujú s metabolickými cestami v pečeni, môžu rušiť rozklad morfínu v pečeni a zvyšovať koncentrácie morfínu v krvi.


MST Continus sa nesmie užívať súčasne s inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) (lieky proti deperesii). U pacientov liečených MAO inhibítormi, ktorí dostali do 14 dní iný opioid (petidín), sa prejavili život ohrozujúce interakcie ovplyvňujúce mozog (centrálny nervový systém) a dýchacie funkcie. Podobné interakcie sa nedajú vylúčiť ani v prípade morfínu.

Morfín môže zvýšiť účinok liekov, ktoré uvoľňujú svaly (svalové relaxanciá).


Súčasné užívanie rifampicínu (liek na tuberkulózu) môže znižovať účinok morfínu.


Užívanie MST Continusu s jedlom a nápojmi

Požívanie alkoholu počas užívania MST Continusu môže u Vás vyvolať väčšiu ospalosť alebo zvýšiť riziko závažných vedľajších účinkov, ako je plytké dýchanie s rizikom zastavenia dýchania a straty vedomia. Počas užívania MST Continusu sa odporúča nepožívať alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


V štúdiách na zvieratách sa preukázali nebezpečné účinky na plod u samíc, ktoré dostávali morfín. MST Continus preto nesmiete užívať, pokiaľ váš lekár nepovažuje liečbu morfínom za absolútne potrebnú a prínos pre vás je oveľa vyšší ako riziko pre dieťa. Morfín má mutagénne vlastnosti (znamená to, že spôsobuje genetické zmeny), preto ho nesmú užívať muži a ženy v reprodukčnom veku, pokiaľ nepoužívajú účinnú antikoncepciu.


Po dlhodobom užívaní morfínu počas tehotenstva boli zaznamenané abstinenčné príznaky u novorodencov.


Morfín sa vylučuje do materského mlieka a môže dosiahnuť účinné koncentrácie u dieťaťa. Dojčenie sa preto neodporúča.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

MST Continus môže znížiť pozornosť a rýchlosť reagovania. Na neočakávané a náhle príhody by ste preto nemuseli zareagovať dostatočne rýchlo a účinne.


Poraďte sa so svojím lekárom, či a za akých podmienok môžete napríklad viesť vozidlo.


Silnejší účinok lieku je hlavne na začiatku liečby, počas zvyšovania dávky alebo pri zmene lieku na iný a tiež pri kombinácii liečby so sedatívami (inými centrálne pôsobiacimi tlmiacimi látkami).

Za týchto podmienok neveďte žiadne vozidlá a neobsluhujte stroje ani elektrické nástroje. Nepracujte vo výške bez vhodných bezpečnostných opatrení.


Dôležité informácie o niektorých zložkách MST Continusu

MST Continus obsahuje laktózu. Ak viete, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.

MST Continus 30/60 mg obsahuje farbivo oranžovú žlť (E 110), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ MST Continus


Vždy užívajte MST Continus presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekáraalebo lekárnika.


Spôsob podávania

Perorálne užívanie.

Tabletu prehltnite vždy celú, nerozhryzenú a zapite pohárom vody.


Veľkosť dávky lieku MST Continus závisí od intenzity bolesti a individuálnej citlivosti pacienta.


Liečba sa začína morfínom v liekovej forme bez predĺženého uvoľňovania (tablety alebo roztok), aby sa stanovila dávka potrebná na primeraný manažment bolesti. Liečba sa potom zmení na ekvivalentnú dennú dávku MST Continusu. Pretrvávajúca bolesť (prelomová bolesť) sa musí liečiť liekovou formou bez predĺženého uvoľňovania (tablety alebo roztok).


Morfín s riadeným uvoľňovaním sa zvyčajne užíva v 12-hodinových intervaloch, dávka závisí od veku pacienta a predchádzajúcej potreby liekov proti bolesti.


Pokiaľ lekár nepredpíše inak, zvyčajná dávka pre deti a dospelých je:


MST Continus 30 mg – 1 tableta s riadeným uvoľňovaním 2-krát denne (zodpovedá 45,2 mg morfínu/denne)

MST Continus 60 mg – 1 tableta s riadeným uvoľňovaním 2-krát denne (zodpovedá 90,4 mg morfínu/denne)

MST Continus 100 mg – 1 tableta s riadeným uvoľňovaním 2-krát denne (zodpovedá 150,6 mg morfínu/denne)


Trvanie liečby

O trvaní liečby rozhodne váš lekár v závislosti od povahy bolesti. MST Continus sa nesmie nikdy užívať dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné. Pacienti, u ktorých sa na základe povahy a intenzity bolesti predpokladá dlhodobá liečba bolesti, musia byť pravidelne a v krátkych intervaloch kontrolovaní (napríklad prerušením liečby, pozri Ak prestanete užívať MST Continus), či a v akom rozsahu ešte stále potrebujú tento liek na kontrolu bolesti. Niektorí pacienti môžu potrebovať zmenu na vhodnejšiu liekovú formu.


V liečbe chronickej bolesti sa uprednostňuje dávkovanie podľa pevne určenej dávkovacej schémy.


Tablety s riadeným uvoľňovaním sa musia prehltnúť celé, nerozhryzené, nerozdrvené alebo neprelomené, zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Nemusia sa užívať pri jedle, odporúča sa ich užívanie ráno a večer.


Povedzte vášmu lekárovi, ak máte pocit, že účinok MST Continusu je veľmi silný alebo veľmi slabý.


Pacienti s poškodením funkcie pečene a obličiek

Pacientom s poškodením funkcie pečene alebo obličiek alebo s podozrením na pomalý prechod zažívacím traktom sa musí dávka MST Continusu stanoviť zvlášť opatrne.


Starší pacienti

Starší pacienti (zvyčajne od 75 rokov veku) a pacienti v zlej fyzickej kondícii môžu byť citlivejší na morfín. Väčšia pozornosť je potrebná pri stanovení dávky a/alebo je potrebný dlhší interval medzi dávkami. Ak je to potrebné, lekár vám zníži dávku lieku.


Zvláštne pokyny k stanoveniu správnej dávky

Pre nastavenie úvodnej dávky sa má použiť liek s okamžitým uvoľňovaním. Pri opakovanom nastavení dávky, sa môžu použiť liekové formy s nižším obsahom liečiva, kde je to potrebné, je možná aj kombinácia s už existujúcimi tabletami s riadeným uvoľňovaním.

Všeobecne platí, že dostatočná dávka je dávka s najnižším obsahom liečiva, ktorá v jednotlivých prípadoch tlmí bolesť.

Môžete sa podrobiť aj ďalším intervenčným zákrokom na liečbu bolesti (napr. chirurgický zákrok, blokáda nervov). Po zákroku sa dá predpokladať opäť nové nastavenie dávky. Vykoná to váš lekár, ak to bude potrebné.


Ak užijete viac MST Continusu, ako máte

Ak užijete viac MST Continusu, ako vám predpísal lekár, kontaktujte ihneďnajbližšieho lekára.


Môžu sa u vás prejaviť nasledujúce príznaky: stiahnutie očných zreničiek, zhoršenie dýchania až po zastavenie dýchania, porušenie vedomia až po kómu, pokles krvného tlaku až po šok, zrýchlenie pulzu, závraty. Predávkovanie silnými opioidmi môže mať smrteľné následky.


Nikdy nevykonávajte aktivity, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť, ako je vedenie vozidla.


Po predávkovaní, kým sa nedostaví lekárska pomoc, môžu byť užitočné nasledovné kroky: udržať pacienta pri vedomí, prikazovať dýchanie, podporovať dýchanie.


Ak zabudnete užiť MST Continus

Ak ste užili menšiu dávku MST Continusu, ako ste mali, alebo ste vynechali dávku, bolesť môže byť silnejšia alebo nebude dostatočne utlmená.

Ak ste zabudli užiť jednu dávku, môžete ju užiť len do 8 hodín k najbližšej dávke podľa časovej schémy. Potom dodržiavajte presný časový rozvrh dávkovania.

Ak je čas do najbližšej dávky menej ako 8 hodín, užite MST Continus tiež. V takom prípade sa však musí posunúť váš časový rozvrh. Poraďte sa, prosím, so svojím lekárom, ako pokračovať ďalej.


Všeobecne platí, že MST Continus nesmiete užívať v kratších časových intervaloch ako 12-hodinových. V žiadnom prípade nesmiete užiť dvojnásobnú dávku.


Ak prestanete užívať MST Continus

Ak chcete ukončiť liečbu, vždy povedzte lekárovi o vašich dôvodoch prerušenia a poraďte sa o ďalšej liečbe.


Dlhodobé užívanie MST Continusu môže viesť k fyzickej závislosti. Náhle prerušenie liečby bude preto spojené s abstinenčnými príznakmi. Môžu sa prejaviť ako bolesť hlavy, bolesť svalov, úzkosť, napätie, nepokoj, zmätenosť, podráždenie, striedavá nespavosť, zmeny nálady, halucinácie a záchvaty kŕčov.


Riziko vzniku abstinenčných príznakov je vyššie, keď sa liečba ukončí náhle. Ukončenie podávania lieku sa musí robiť postupným znižovaním dávok.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, MST Continus môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Na klasifikáciu vedľajších účinkov sa použilo nasledovné hodnotenie:


Veľmi časté: postihujú menej ako jedného z 10 pacientov

Časté: postihujú menej ako jedného z 10 pacientov a viac ako jedného zo 100 pacientov

Menej časté: postihujú menej ako jedného zo 100 pacientov a viac ako jedného

z 1000 pacientov

Zriedkavé: postihujú menej ako jedného z 1000 pacientov a viac ako jedného

z 10000 pacientov

Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako jedného z 10000 pacientov alebo neznáme prípady

Neznáme: nedajú sa stanoviť z dostupných dát

Možné nežiaduce účinky


Poruchy imunitného systému

Menej časté: alergická reakcia

Neznáme: anafylaktická reakcia


Poruchy endokrinného systému

Veľmi zriedkavé: syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (SIADH, hlavný príznak: zníženie obsahu soli)


Psychické poruchy

Morfín môže spôsobiť mnohé psychické vedľajšie účinky, ktorých závažnosť a povaha sa líšia od jedného jedinca k druhému (závisia od osobnosti a dĺžky trvania liečby)


Časté: zmätenosť, nespavosť

Veľmi zriedkavé: chorobný motorický nepokoj (agitácia), eufória, halucinácie, zmeny nálady


Neznáme: narušené myšlienkové pochody, závislosť od lieku, dysfória (stav podráždenosti)


Poruchy nervového systému:

Morfín spôsobuje v závislosti od dávky respiračnú depresiu a útlm, ktorý sa môže prejaviť od miernej únavy až po spavosť.

Časté: bolesť hlavy, závrat, mimovoľné zášklby svalov, ospalosť

Veľmi zriedkavé: kŕče, zvýšené napätie (hypertónia), nepríjemné subjektívne pocity vo svaloch alebo v kostiach (parestézia), mdloba (synkopa)

Neznáme: zvýšená vnímavosť na bolestivý podnet(hyperalgézia)


Poruchy oka:

Veľmi zriedkavé: zraková porucha


Neznáme: abnormálna kontrakcia zrenice (mióza)


Poruchy ucha a labyrintu:

Menej časté: závrat


Poruchy ciev

Menej časté: sčervenanie tváre, klinicky významné zníženie krvného tlaku


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: pľúcny edém (opuch), spomalenie alebo zastavenie dýchania (depresia dýchania), zúženie dýchacích ciest (bronchospazmus)

Veľmi zriedkavé: ťažkosti s dýchaním (dyspnoe), zadržiavanie vody v pľúcach (u pacientov s

potrebou intenzívnej starostlivosti)

Neznáme: pokles kašľa


Poruchy a ochorenia zažívacieho traktu

Môže sa vyskytnúť napínanie na vracanie a sucho v ústach.

Zápcha je charakteristickým nežiaducim účinkom pri dlhodobom užívaní lieku.


Veľmi časté: nutkanie na vracanie (hlavne na začiatku liečby), zápcha

Časté: bolesť v oblasti brucha, chorobné nechutenstvo (anorexia), sucho v ústach, vracanie

Veľmi zriedkavé: nepriechodnosť čriev (ileus), zvrátené poruchy chuti, porucha trávenia (dyspepsia)


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: vzostup pečeňových enzýmov

Neznáme: bolesť v oblasti žlčníka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: nadmerné potenie, svrbiaca vyrážka

Veľmi zriedkavé: iné vyrážkovité ochorenie


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Menej časté: zadržiavanie moču


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme: amenorea (vynechanie menštruácie), znížené libido, poruchy erekcie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Môže sa vyvinúť tolerancia na liek.

Časté: telesná slabosť (asténia), svrbenie

Menej časté: periférny opuch

Neznáme: tolerancia na liek


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MST Continus


Uchovávajte pri teplote do 25 oC.

Uchovávajte liek v pôvodnom obale.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo MST Continus obsahuje


Liečivo je pentahydrát morfíniumsulfátu.


Každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 30 mg, 60 mg alebo 100 mg pentahydrátu morfíniumsulfátu, čo zodpovedá 45,2 mg, 90,4 mg alebo 150,6 mg morfínu.


Ďalšie zložky sú: bezvodá laktóza (okrem 100 mg tabliet), cetylalkohol a stearylalkohol, hyetelóza,

magnéziumstearát, mastenec.


Obalová vrstva MST Continus tabliet obsahuje nasledovné zložky:

30 mg tablety:hypromelóza, makrogol 400, etylcelulóza, dietylftalát, obaľovacia sústava fialová Opaspray K-1-4705, obsahujúca - oranžovú žlť E110, erytrozín E172, indigokarmín E132, oxid titaničitý E171

60 mg tablety: hypromelóza, makrogol 400, etylcelulóza, dietylftalát, obaľovacia sústava oranžová Opaspray K-1-2506, obsahujúca oranžovú žlť E 110, chinolínová žlť E104, erytrozín E172, oxid titaničitý E 171


100 mg tablety: hypromelóza, makrogol 400, etylcelulóza, dietylftalát, obaľovacia sústava šedá Opaspray M-1-8204, obsahujúca chinolínová žlť E104, oxid titaničitý E171, brilantná modrá E133


Ako vyzerá MST Continus a obsah balenia


MST Continus 30 mg sú tmavopurpurové obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, označené obsahom miligramov liečiva.

MST Continus 60 mg sú oranžové obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, označené obsahom miligramov liečiva.

MST Continus 100 mg sú sivé obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, označené obsahom miligramov liečiva.


Balenie obsahuje 20 alebo 60 tabliet. Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Výrobca: alebo

Mundipharma Ges.m.b.H. Bard Pharmaceuticals Mundipharma GmbH.

Apollogasse 16 – 18 Cambridge Science Park Mundipharma Straße 2

A-1070 Viedeň Milton Road 65549 Limburg/Lahn

Rakúsko Cambridge CB4 0GW Nemecko

Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Mundipharma Gesellschaft m.b.H.-o.z.

Svätoplukova 28

821 08 Bratislava

Tel: 02 6381 1611

e-mail: mundipharma@mundipharma.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v júli 2013.


MST Continus® je registrovaná obchodná značka.

9MST Continus 30 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene ev. č. 2013/03759


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


MST Continus 30 mg

MST Continus 60 mg

MST Continus 100 mg


2 Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Liečivom je: morphini sulfas pentahydricus


Morphini sulfas pentahydricus 30 mg v jednej tablete v systéme riadeného uvoľňovania.

Morphini sulfas pentahydricus 60 mg v jednej tablete v systéme riadeného uvoľňovania.

Morphini sulfas pentahydricus 100 mg v jednej tablete v systéme riadeného uvoľňovania.


Pomocná látka so známym účinkom: laktóza.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta s riadeným uvoľňovaním


MST Continus 30 mg sú tmavopurpurové bikonvexné filmom obalené tablety, označené obsahom miligramov liečiva.

MST Continus 60 mg sú oranžové bikonvexné filmom obalené tablety, označené obsahom miligramov liečiva.

MST Continus 100 mg sú sivé bikonvexné filmom obalené tablety, označené obsahom miligramov liečiva.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Tablety MST Continus sú indikované na liečbu silnej a úpornej bolesti. Tablety sa používajú aj na tlmenie silnej pooperačnej bolesti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Cesta podania: perorálne


Liečba sa začína morfínom (tablety alebo roztok) v liekovej forme bez predĺženého uvoľňovania, aby sa stanovila dávka potrebná na primeraný manažment bolesti. Pacient sa potom prevedie na ekvivalentnú dávku MST Continusu. Perzistujúca bolesť (prelomová bolesť) sa musí liečiť liekovou formou bez predĺženého uvoľňovania (tablety alebo roztok).

Morfín s riadeným uvoľňovaním sa zvyčajne užíva v 12-hodinových intervaloch, dávka závisí od veku pacienta a predchádzajúcej potreby analgézie.


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov

MST Continus 30 mg – 1 tableta s riadeným uvoľňovaním 2-krát denne (zodpovedá 45,2 mg morfínu/denne)

MST Continus 60 mg – 1 tableta s riadeným uvoľňovaním 2-krát denne (zodpovedá 90,4 mg morfínu/denne)

MST Continus 100 mg – 1 tableta s riadeným uvoľňovaním 2-krát denne (zodpovedá 150,6 mg morfínu/denne)


Poškodenie funkcie pečene alebo obličiek

U pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek, alebo s podozrením na spomalenú pasáž zažívacím traktom sa musí MST Continus podávať zvlášť opatrne.


Starší pacienti

Starší pacienti (zvyčajne nad 75 rokov) a pacienti v zlej fyzickej kondícii môžu reagovať na morfín citlivejšie. Väčšia pozornosť je potrebná pri titrácii dávky a/alebo je potrebný dlhší interval medzi dávkami. Ak je to potrebné, možný je aj prechod na nižšiu dávku.


Deti

Všeobecným pravidlom je, že MST Continus pri dávke 100 mg nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov, pretože obsah liečiva je veľmi vysoký. Nie sú ani dostatočne zdokumentované skúsenosti s používaním MST Continusu udetí mladších ako 12 rokov.


Liečba pooperačnej bolesti

Neodporúča sa podávať tablety MST Continus počas prvých 24 hodínpo operačnom zákroku, resp. kým sa u pacienta nedosiahne normálna funkcia čriev.

Neskôr je odporučené nasledovné dávkovanie:

 • u pacientov pod 70 kg - MST Continus 20 mg každých 12 hodín

 • u pacientov nad 70 kg - MST Continus 30 mg každých 12 hodín

 • u pacientov staršieho veku je potrebná redukcia dávky

 • v detskom veku sa pooperačné podávanie MST Continusu neodporúča.

Ak je to potrebné na zvládnutie bolesti, je možné súčasne podávať aj parenterálny morfín, ale treba brať do úvahy dlhodobý účinok morfínu v tabletách MST Continus.


Špeciálne informácie pre titráciu dávky

Pri iniciálnej titrácii dávky sa má použiť liek s okamžitým uvoľňovaním morfínu. Pre nové nastavenie dávky sa má použiť lieková forma s nižším obsahom liečiva, kde je to potrebné, možná je kombinácia s už existujúcou liečbou tabletami s riadeným uvoľňovaním.

Pacienti, u ktorých sa zmenila liečba z parenterálneho morfínu na morfín s riadeným uvoľňovaním, sa musia liečiť obozretne, je potrené vziať do úvahy interindividuálnu zmenu citlivosti, t.j. denná potreba nesmie byť nadhodnotená.


U pacientov so silnou bolesťou sa má zvyčajne začínať dávkou 10 – 30 mg morfíniumsulfátu každých 12 hodín, nižšia iniciálna dávka sa má použiť u pacientov s nízkou telesnou hmotnosťou (< 70 kg).

Ak sa príznaky bolesti zhoršujú, potrebná je vyššia dávka morfínu. Za individuálne optimálnu dávku sa považuje dávka, ktorou sa dosiahne kontrola bolesti počas 12 hodín bez vedľajších účinkov alebo s vedľajšími účinkami.

Vo všeobecnosti sa má aplikovať dostatočná dávka, kým v jednotlivých prípadoch je cieľom najnižšia účinná analgetická dávka.


V liečbe chronickej bolesti sa uprednostňuje dávkovanie podľa fixnej časovej schémy. U pacientov, ktorým sa aplikovala iná dodatočná liečba bolesti (napr. chirurgický zákrok, blokáda plexu), sa po zákroku musí dávka nanovo stanoviť.


Povaha a trvanie liečby

Tablety s riadeným uvoľňovaním sa musia prehltnúť celé, nerozhryzené, nerozdrvené alebo neprepolené a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Nemusia sa užívať pri jedle, odporúča sa ich užívanie ráno a večer.

Trvanie liečby určí lekár podľa symptómov bolesti.

MST Continus sa nikdy nesmie užívať dlhšie, ako je absolútne potrebné. Ak je v dôsledku povahy a intenzity bolesti liečba bolesti liekom MST Continus potrebná dlhšiu dobu, nutné sú dôsledné kontroly (napr. počas liečby prelomovej bolesti) v pravidelných krátkych intervaloch, aby sa zistilo, či je liečba klinicky potrebná a v akom rozsahu. Ak je to vhodné, môže sa nastaviť vhodnejšie dávkovanie. U stavov chronickej bolesti sa uprednostňuje pevne stanovený dávkovací režim.


Vzhľadom na to, že riziko abstinenčných symptómov je vyššie, ak sa liečba preruší náhle, dávka sa musí znižovať postupne, až do ukončenia liečby.


4.3 Kontraindikácie


MST Continus sa nesmie užívať v nasledovných stavoch:

 • precitlivenosť na morfín, na farbivo flavum orangeatum (oranžovú žlť E110) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 • ileus

 • akútne brucho


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Zvláštna pozornosť, kde je potrebné aj zníženie dávky, je nutná v nasledovných stavoch:

 • závislosť od opioidov,

 • porucha vedomia,

 • porucha dýchacieho centra a respiračných funkcií,

 • cor pulmonale,

 • zvýšený intrakraniálny tlak, ak pacient nie je na mechanickej respirácii,

 • hypotenzia v spojení s hypovolémiou,

 • hyperplázia prostaty spojená s absenciou reziduálneho moču (riziko prietrže močového mechúra v dôsledku retencie moču),

 • stenóza močových ciest alebo kolika,

 • ochorenia žlčových ciest,

 • obštrukčné a zápalové ochorenia čriev,

 • feochromocytóm,

 • pankreatitída,

 • hypotyreóza,

 • epilepsia alebo zvýšený sklon ku kŕčom.


Aby sa zabezpečilo zachovanie predĺženého účinku, tablety sa musia prehltnúť celé, nesmú sa prelomiť, rozžuť alebo rozdrviť. Použitie prelomených, rozžutých alebo rozdrvených tabliet má za následok rýchle uvoľňovanie liečiva a absorpciu potenciálne letálnych dávok morfínu (pozri časť 4.9).

Prázdna matrica tablety môže byť viditeľná v stolici.


Súbežné používanie alkoholu a MST Continusu môže zvýšiť nežiaduce účinky MST Continusu; súbežnému používaniu sa treba vyhýbať.


MST Continus je len na perorálne užívanie. Vzhľadom na obsah zložiek (hlavne mastenca) parenterálne zneužitie MST Continusu môže viesť k závažným, potenciálne letálnym nežiaducim účinkom (napr. pulmonálnemu granulómu).


Najväčším rizikom predávkovania opioidmi je respiračná depresia.


Pri dlhodobom užívaní lieku sa môže vyvinúť tolerancia na liečivo, pacient potom vyžaduje progresívne vyššie dávky na udržanie kontroly bolesti. Dlhodobé užívanie MST Continusu môže viesť k fyzickej závislosti a pri náhlom ukončení liečby sa môžu vyskytnúť abstinenčné príznaky. Ak liečba morfínom prestane byť potrebná, odporúča sa postupné znižovanie dávok, aby sa zabránilo abstinenčným príznakom.


Rovnako ako všetky silné opioidy aj morfín má potenciál zneužitia a jednotlivci s latentnou alebo manifestujúcou poruchou závislosti ho môžu zneužiť. MST Continus sa preto môže predpisovať len so zvláštnou opatrnosťou pacientom s anamnézou závislosti od alkoholu alebo liekov.


Hlásenia poukazujú na to, že vznik psychologickej závislosti je zriedkavý, keď sa morfín používa podľa odporučenia na manažment bolesti. Nie sú však dostupné údaje na stanovenie skutočnej psychologickej závislosti u pacientov s chronickou bolesťou.


Aplikácia MST Continusu pred chirurgickým zákrokom alebo počas nasledujúcich 24 hodín sa neodporúča vzhľadom na zvýšené riziko vzniku ilea alebo respiračnej depresie v porovnaní s jednotlivcami, u ktorých sa nevykonal chirurgický zákrok.


Vzhľadom na analgetický účinok môže morfín maskovať závažné intra-abdominálne komplikácie ako je napr. perforácia čriev.


Pri podozrení na paralytický ileus počas podávania tabliet MST Continus je nevyhnutné prerušiť liečbu.


Pacientom s adrenokortikálnou insuficienciou (napr. Addisonova choroba) sa musí monitorovať plazmatická koncentrácia kortizolu, keď je to potrebné, nahradiť kortikoidmi.


Vzhľadom na mutagénne vlastnosti morfínu sa toto liečivo môže aplikovať mužom a ženám v reprodukčnom veku jedine vtedy, ak používajú spoľahlivú antikoncepciu (pozri časť 4.6).


Nie je možné zaistiť bioekvivalenciu medzi liekmi s riadeným uvoľňovaním obsahujúcimi morfín vyrábanými rôznymi výrobcami. Treba zdôrazniť, že pacient, u ktorého sa zistila účinná dávka pre MST Continus , nemôže začať užívať novú liekovú formu potentného opioidného analgetika od iného výrobcu (pomalé, retardované alebo riadené uvoľňovanie) bez retitrácie dávky a klinického zhodnotenia.


Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavou vrodenou intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktázovým malabsorpčným syndrómom nesmú užívať tento liek.

MST Continus 30/60 mg obsahuje farbivo oranžovú žlť (E 110), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Je potrebné vziať do úvahy nasledovné interakcie tohto lieku:


Súčasné užívanie morfínu a iných liekov tlmiacich centrálny nervový systém, ako sú trankvilizéry, anestetiká, hypnotiká a sedatíva, neuroleptiká, barbituráty, antidepresíva, antihistaminiká/antiemetiká a iné opioidy, môže zosilniť nežiaduce účinky morfínu pri normálnom dávkovaní. Platí to obzvlášť pre možnosť vzniku respiračnej depresie, sedácie, hypotenzie alebo dokonca aj kómy.


Alkohol môže zosilniť farmakodynamické účinky MST Continusu; súbežnému používaniu sa treba vyhýbať.


Lieky s anticholínergickým účinkom (napr. psychotropné lieky, antihistaminiká, antiemetiká, lieky na Parkinsonovu chorobu) môžu zvýšiť anticholínergické nežiaduce účinky opioidov (napr. obstipácia, sucho v ústach alebo poruchy močenia).

Cimetidín a iné lieky negatívne ovplyvňujúce metabolizmus pečene môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu morfínu v dôsledku inhibície metabolizmu.

Morfín môže zosilniť účinok svalových relaxancií.


Život ohrozujúce interakcie ovplyvňujúce centrálny nervový systém, respiračné a

cirkulačné funkcie boli hlásené pri premedikácii inhibítormi MAO a podaním opioidu petidín v období kratšom ako dva týždne. Podobné interakcie sa nedajú vylúčiť ani v prípade morfínu.

Súčasné užitie rifampicínu môže zoslabiť účinok morfínu.

Morfín môže potencovať účinok antihypertenzív.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú žiadne dostatočné údaje hodnotiace potenciálne teratogénne riziko. Existujú údaje o možnom vzťahu k zvýšenej frekvencii výskytu inguinálnej hernie. Morfín prechádza cez placentu.

Štúdie na zvieratách odhalili potenciál pre negatívny vplyv na plod počas gravidity (pozri časť 5.3). Z tohto dôvodu sa morfín môže podávať v gravidite len vtedy, ak prínos pre matku jednoznačne prevyšuje riziko pre dieťa.


Vzhľadom na mutagénne vlastnosti morfínu sa liek môže podávať mužom a ženám vo fertilnom veku jedine vtedy, ak používajú spoľahlivú antikoncepciu.


Pri dlhodobom užívaní morfínu počas gravidity sú známe abstinenčné syndrómy u novorodencov.


Pôrod

Morfín môže predĺžiť alebo skrátiť trvanie pôrodu. Novorodenci, ktorých matky užívali počas pôrodu opioidné analgetiká, sa musia monitorovať na symptómy respiračnej depresie alebo abstinenčné symptómy a ak je to nevyhnutné, je potrebné im podať špecifické antagonisty opioidov.


Laktácia

Morfín prechádza do materského mlieka, kde dosahuje vyššie koncentrácie ako v plazme matky. Vzhľadom na to, že u detí sa môžu dosiahnuť klinicky relevantné koncentrácie, dojčenie sa neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Morfín môže pozmeniť pozornosť a reakcie do takého stupňa, že aktívna schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať strojné zariadenia môže byť narušená alebo nedostatočná.

Platí to hlavne na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky alebo zmene lieku, a taktiež pri súbežnom užívaní trankvilizérov.


Situáciu môže posúdiť v individuálnych prípadoch ošetrujúci lekár. Ak je liečba stabilizovaná, nemusí nevyhnutne platiť všeobecný zákaz.


4.8 Nežiaduce účinky


Hodnotenie nežiaducich účinkov je založené na základe nasledujúcej frekvencie výskytu:


Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1 000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé

< 1/10,000 včítane ojedinelých hlásení

Neznáme

Nedajú sa stanoviť z dostupných dát


Poruchy imunitného systému

Menej časté: alergická reakcia

Neznáme: anafylaktická reakcia


Poruchy endokrinného systému

Veľmi zriedkavé: syndróm neprimeranej sekrécie ADH (SIADH, hlavný symptóm:

hyponatriémia)


Psychické poruchy

Morfín môže spôsobiť mnohé psychické nežiaduce účinky, ktorých pôvod a závažnosť sa líšia od jedného jedinca k druhému (závisia od osobnosti a dĺžky trvania liečby)


Časté: zmätenosť, insomnia

Veľmi zriedkavé: agitácia,eufória, halucinácie, zmeny nálady


Neznáme: narušené myšlienkové pochody, závislosť od lieku, dysfória (stav podráždenosti)


Poruchy nervového systému:

Morfín spôsobuje v závislosti od dávky respiračnú depresiu a sedáciu, ktorá sa môže prejaviť od miernej únavy až po somnolenciu.


Časté: bolesť hlavy, závrat, mimovoľné zášklby svalov, ospalosť

Veľmi zriedkavé: kŕče zvýšené napätie (hypertónia), parestézia, synkopa (mdloba)

Neznáme: Hyperalgézia (pozri čast 4.4)


Poruchy oka:

Veľmi zriedkavé: zraková porucha


Neznáme: mióza


Poruchy ucha a labyrintu:

Menej časté: vertigo


Poruchy ciev

Menej časté: sčervenanie tváre, klinicky významné zníženie krvného tlaku


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: pľúcny edém, respiračná depresia, bronchospazmus

Neznáme: pokles kašľa


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Môže sa vyskytnúť nauzea a sucho v ústach.

Pri dlhodobom užívaní lieku je charakeristickým nežiaducim účinkom obstipácia


Veľmi časté: nauzea(hlavne na začiatku liečby), obstipácia

Časté: abdominálna bolesť, anorexia, sucho v ústach, vracanie

Veľmi zriedkavé: ileuszvrátené poruchy chuti, dyspepsia (porucha trávenia) .


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: vzostup hepatálnych enzýmov

Neznáme: bolesť v oblasti žlčníka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: hyperhidróza, vyrážka

Menej časté: žihľavka


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Menej časté: retencia moča


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme: znížené libido, poruchy erekcie, amenorea


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Môže sa vyvinúť tolerancia na liek.

Časté: asténia, pruritus

Menej časté: periférny edém

Neznáme: tolerancia na liek


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Príznaky intoxikácie

Citlivosť na morfín je veľmi individuálna, príznaky intoxikácie dospelých pacientov sa môžu prejaviť po podaní individuálnych dávok korešpondujúcich subkutánnemu alebo intravenóznemu podaniu dávky približne 30 mg. U pacientov s nádorovým ochorením sú tieto dávky zvyčajne vyššie, pričom neaktivujú žiadne nežiaduce účinky.


Intoxikácia opioidmi sa prejavuje tromi základnými symptómami: miózou, respiračnou depresiou a kómou. Najprv sa očné pupily zmenšia na veľkosť špendlíkovej hlavičky, potom dilatujú v prítomnosti výraznej hypoxie. Dýchanie je kriticky spomalené (2-4 nádychy za minútu). Pacient sa stáva cyanotickým.


Predávkovanie morfínom spôsobuje somnolenciu a útlm vedúci až ku kóme. Krvný tlak je spočiatku normálny, avšak s progredujúcou intoxikáciou začne prudko klesať. Stály pokles krvného tlaku môže vyvolať šokový stav. Môže sa vyskytnúť tachykardia, bradykardia a rabdomyolýza. Klesá telesná teplota. Kostrové svalstvo je uvoľnené, príležitostne sa môžu hlavne u detí objaviť generalizované spazmy. Môže dôjsť k exitu v dôsledku respiračného zlyhania alebo komplikácií, ako je napr. pulmonálny edém.


Liečba intoxikácie

Pacientom v bezvedomí so zastavením dýchania je indikované riadené dýchanie, intubácia a intravenózne podanie antagonistu opioidu (napr. 0,4 mg naloxónu). Ak pretrváva respiračná insuficiencia, musí sa podanie opakovať 1 až 3-krát v 3-minútových intervaloch, kým sa rýchlosť dýchania nevráti do normálu a pacient reaguje na bolestivé podnety.


Počas nasledujúcich minimálne 24 hodín je nutné striktné monitorovanie, pretože účinok antagonistu je kratší ako účinok morfínu, preto sa musí predpokladať opakujúca sa respiračná depresia.

Dávka antagonistu opioidu u detí je 0,01 mg na kg telesnej hmotnosti v jednotlivej dávke.


Popritom je nutné zabrániť strate telesnej teploty a je potrebný prísun tekutín.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum – anodynum

ATC kód:N02AA01


Morfín je fenantrénový alkaloid pochádzajúci z maku siateho (Papaver somniferum) má vlastnosti opioidu – agonistu. Má výraznú afinitu k µ-receptorom.


Centrálne účinky

Morfín je analgetikum, antitusikum, sedatívum, trankvilizér, respiračný depresant, má miotický, antidiuretický, emetický aj antiemetický účinok (oneskorený efekt) a tiež sa vyznačuje slabým hypotenzívnym a bradykardickým účinkom.


Periférne účinky

Obstipácia, kontrakcia biliárnych zvieračov, zvýšenie tonusu svaloviny močového mechúra a vezikulárneho zvierača, spomalené gastrické vyprázdňovanie ako dôsledok zúženia pyloru, sčervenanie kože, urtikária a pruritus z dôvodu uvoľnenia histamínu a u astmatikov bronchospazmus, účinok na hypotalamicko-pituitárnu os a následný vplyv na hormonálny účinok kortikoidov, sexuálne hormóny, prolaktín a antidiuretické hormóny. Zmeny týchto hormónov môžu vyvolať klinicky manifestované symptómy.

Začiatok účinku lieku pri perorálnom podaní je po 30-90 minútach. Účinok trvá približne

4-6 h a je výrazne dlhší u tabliet s riadeným uvoľňovaním liečiva.

Účinok lieku po intramuskulárnom alebo subkutánnom podaní nastupuje po 15-30 min a po intravenóznom podaní sa prejaví v priebehu niekoľkých minút. Účinok trvá 4-6 h a závisí od spôsobu aplikácie lieku. Po epidurálnej alebo intratekálnej aplikácii je lokálna analgézia detegovateľná už po niekoľkých minútach. Po epidurálnom podaní trvá účinok asi 12 h a po intratekálnom ešte dlhšie.


Štúdie in vitroa štúdie na zvieratách preukázali rôzne účinky prírodne sa vyskytujúcich opioidov, ako je napr. morfín, na zložky imunitného systému. Klinický význam týchto zistení nie je známy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Morfín sa po perorálnom podaní absorbuje relatívne rýchlo, predovšetkým z horného tenkého čreva a v malom množstve tiež zo žalúdka. Má nízku absolútnu biologickú dostupnosť (20 % - 40 %) kvôli výraznému ‘first-pass’ efektu.


Cmaxpo perorálnej aplikácii tabliet s riadeným uvoľňovaním s obsahom 60 mg (u dobrovoľníkov) sa dosiahla v priemere po 2,3 ± 1,1 h. Približne 20 – 35 % morfínu sa viaže na plazmatické proteíny, hlavne na albumínovú frakciu.


Zaznamenaný distribučný objem morfínu je 1,0 – 4,7 l/kg po jednej dávke 4 – 10 mg aplikovanej i.v. Vysoká tkanivová koncentrácia sa zistila v pečeni, obličkách, zažívacom trakte a vo svaloch. Morfín prechádza cez hemato-encefalickú bariéru.


Morfín sa metabolizuje hlavne v pečeni, ale tiež v epiteli intestina. Najdôležitejšia časť metabolizácie je glukuronizácia fenolickej hydroxylovej skupiny hepatálnou UDP glukuronosyl transferázou a N-demetylácia. Hlavnými metabolitmi sú morfín-3-glukoronid a v menšej miere morfín-6-glukoronid. Okrem iných sa tvoria aj síranové zlúčeniny a metabolity oxidácie ako napr. normorfín, morfín-N-oxid a morfín hydroxylovaný v pozícii 2. Polčas glukuronidov je oveľa dlhší ako polčas voľného morfínu. Morfín-6-glukoronid je biologicky aktívny. Je pravdepodobné, že predĺžený účinok lieku u pacientov s renálnym poškodením dôsledkom aktivity týchto metabolitov.


Po perorálnej alebo parenterálnej aplikácii sa asi 80 % podaného morfínu dostáva do moču (10 % nezmeneného morfínu, 4 % normorfínu a 65 % vo forme glukuronidov, pomer morfín-3-glukoronidu k morfín-6-glukoronidu je 10 : 1). Eliminačný polčas morfínu je podmienený vysokým kolísaním z jedného typu metabolitu na iný. Stredné hodnoty po parenterálnom podaní sa menia od 1,7 a 4,5 h až po občas zistené hodnoty okolo 9 h. Asi 10 % glukuronidov morfínu sa vylučuje žlčou a stolicou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Pri kontinuálnom používaní morfínu klesá citlivosť CNS na morfín. Tento jav môže narásť do takej miery, že dávky, ktoré by boli pri prvom použití opioidu toxické a viedli by k respiračnej depresii, pacient toleruje. Euforický účinok morfínu je zodpovedný za riziko vývoja návyku (pozri časť 4.4).


Pokiaľ sa jedná o mutagenitu, zistenia sú jasne pozitívne a hovoria o fragmentárnom účinku morfínu na bakteriálne bunky. Z tohto dôvodu sa morfín musí považovať za mutagén, pretože podobný účinok sa dá predpokladať aj u ľudí.

Morfín sa môže podávať jedine pacientom používajúcim spoľahlivú antikoncepciu.


Neuskutočnili sažiadne dlhodobo trvajúce štúdie na zvieratách, ktoré by poukazovali na potenciálne karcinogénny potenciál morfínu.

Štúdie na zvieratách preukázali, že morfín môže poškodiť potomstvo počas zárodočného vývoja (malformácie CNS, rastová retardácia, atrofia semenníkov, zmeny systému neurotransmiterov a správania sa, závislosť). Navyše u mnohých druhov zvierat bol preukázaný účinok na sexuálne správanie samcov a plodnosť samičiek.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


lactosum anhydricum(okrem 100 mg tabliet)

alcohol cetylicus et stearylicus (rastlinného pôvodu)

hyetellosum

magnesii stearas (rastlinného pôvodu)

talcum


Obalová vrstva obsahuje:


MST Continus 30 mg :

hypromellosum, macrogolum 400, ethylcellulosum, diethylis phthalas, violaceum Opaspray K-1-4705 - flavum orangeatum (E110), erythrosinum (E172), indigocarminum (E132), titanii dioxidum (E171)


MST Continus 60 mg:

hypromellosum, macrogolum 400, ethylcellulosum, diethylis phthalas, aurantiacum Opaspray K-1-2506 - flavum orangeatum (E110), flavum quinolini (E104), erythrosinum (E172), titanii dioxidum (E171)


MST Continus 100 mg:

hypromellosum, macrogolum 400, ethylcellulosum, diethylis phthalas, vigrum Opaspray M-1-8204 A - flavum quinolini (E104), titanii dioxidum (E171), ceruleum nitens (E133)


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh balenia: Al/PVdC/PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 20 alebo 60 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Mundipharma Ges.m.b.H.

Apollogasse 16-18

1070 Viedeň, Rakúsko


8. Registračné číslo


MST Continus 30 mg – 65/0259/13-S

MST Continus 60 mg – 65/0258/13-S

MST Continus 100 mg – 65/0257/13-S


9. Dátum registrácie / Dátum predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 20.2.1991

Dátum posledného predĺženia registrácie: 4.4.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2013


10MST Continus 30 mg