+ ipil.sk

MucosolvanPríbalový leták

MUCOSOLVAN - mäkké pastilky


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. číslo: 2107/9666Písomná informácia pre používateľov


Mucosolvan


mäkké pastilky


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


Zloženie lieku

Liečivo:

1 mäkká pastilka obsahuje15 mg hydrochloridu ambroxolu.

Pomocné látky:

solutio sorbitoli (roztok sorbitolu), karionum 83 (karión 83), acacia 85% (guma 85%), oleus peperminti, (pepermitový olej), oleus eucalypti (eukalyptovy olej), saccharinum natrium dihydricum (dihydrát sacharínu sodného), paraffinum liquidum (tekutý parafín), aqua purificata (čistená voda).


Farmakoterapeutická skupina

Expektorans, mukolytikum


Charakteristika

Predklinické štúdie ukázali, že ambroxol, liečivo Mucosolvanu zvyšuje vylučovanie hlienu dýchacích ciest, zlepšuje tvorbu pľúcneho surfaktantu (látka pokrývajúca steny pľúcnych mechúrikov) a stimuluje činnosť riasiniek. Toto pôsobenie vedie k zlepšeniu pohybu a transportu hlienu (mukociliárneho klírensu). Zlepšenie mukociliárneho klírensu bolo preukázané v klinických farmakologických štúdiách.

Zlepšenie vylučovania hlienu a mukociliárneho klírensu uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.


Lokálny anestetický účinok ambroxolu bol pozorovaný na modeli králičieho oka, čo je vysvetliteľné blokovacími vlastnosťami sodíkového kanála. In vitrobolo preukázané, že ambroxol blokuje klonované neurónové sodíkové kanály. Väzba bola reverzibilná a závisela od koncentrácie.


Tieto farmakologické vlastnosti zodpovedajú súbežným pozorovaniam v štúdiách klinickej účinnosti pre liečbu symptómov horných dýchacích ciest ambroxolom, ktoré viedli k rýchlej úľave od bolesti a po inhalácii k poľaveniu nepohodlného stavu spojeného s bolesťou v oblasti uší – nosa – priedušnice.


Zistilo sa, že vylučovanie cytokínu z krvi, ale aj mononukleárne a polymorfonukleárne bunky viazané na tkanivo sa výrazne znížili pri in vitroambroxole.


Navyše, v nedávnych klinických skúšaniach sa zistilo, že kapsuly obsahujúce ambroxol vykazovali značné účinky pri znižovaní akútnej bolesti hrdla.

Ďalej sa značne znížilo sčervenanie hrdla pri bolesti hrdla.


Indikácie

Mukolytická (uľahčujúca vykašliavanie) liečba akútnych a chronických bronchopulmonálnych ochorení, sprevádzaných narušenou tvorbou prieduškového hlienu a jeho porušeným transportom.


Kontraindikácie

Mucosolvan nesmú používať pacienti so známou precitlivenosťou na ambroxol alebo iné zložky lieku.


V prípade zriedkavých dedičných ochorení, ktoré môžu viesť k neznášanlivosti pomocných látok lieku (pozrite prosím Špeciálne upozornenia) je použitie lieku kontraindikované.


Nežiaduce účinky

Mucosolvansa vo všeobecnosti dobre toleruje.


Gastrointestinálne poruchy

Pálenie záhy (pyróza), porucha trávenia (dyspepsia), nevoľnosť (nauzea), vracanie, hnačka a iné mierne gastrointestinálne príznaky.

Porucha chuti (dysgeúzia), sucho v ústach, znížená citlivosť ústnej dutiny a hltanu.


Poruchy imunitného systému, poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka, žihľavka, angioedém, anafylaktické reakcie (zahŕňajúce anafylaktický šok) a iné alergické reakcie.


Interakcie

Súčasné užívanie ambroxolu a antibiotík (amoxicilín, cefuroxim, erythromycín) vedie ku zvyšovaniu koncentrácie antibiotík v bronchopulmonálnom sekréte a v spúte.

S opatrnosťou treba postupovať, ak sa ambroxol podáva spolu s antitusikami (lieky tlmiace kašeľ), pretože vzniká riziko nahromadenia hlienu ako dôsledok útlmu reflexu kašľa. Preto sa pred zahájením takejto kombinovanej liečby treba poradiť s lekárom alebo lekárnikom.


Žiadne iné, klinicky významné, nežiaduce liekové interakcie neboli hlásené.


Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí a deti nad 12 rokov: 2 mäkké pastilky 3-krát denne

Terapeutický efekt sa môže zvýšiť podaním 2 pastiliek 4-krát denne


Deti od 6 do 12 rokov: 1 mäkká pastilka 2-3-krát denne

Terapeutický efekt sa môže zvýšiť podaním 1 pastilky 4-6-krát denne.


Pastilky nechajte pomaly rozpustiť v ústach.


Upozornenie

Mucosolvanmäkké pastilky (15 mg) obsahujú 4,2 g sorbitolu v maximálnej odporúčanej dennej dávke (120 mg). Pacienti so zriedkavou vrodenou neznášanlivosťou fruktózy nesmú užívať tento liek.


V súvislosti s podávaním mukolytík ako je ambroxol sa vyskytli veľmi zriedkavé hlásenia o závažných kožných ochoreniach ako Stevens-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm. Vo väčšine prípadov sa dajú vysvetliť závažnosťou základného ochorenia alebo súčasným užívaním iných liekov.


Ak sa vyskytnú nové kožné alebo slizničné lézie, je potrebné okamžite vyhľadať lekára a preventívne ukončiť liečbu ambroxolom.

Predávkovanie

Dosiaľ neboli publikované žiadne prejavy predávkovania. Ak sa vyskytnú, liečia sa ich príznaky.


Gravidita a dojčenie

Ambroxol prechádza cez placentárnu bariéru. Štúdié na zvieratách nezistili priamy alebo nepriamy škodlivý vplyv týkajúci sa gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, počas pôrodu alebo po narodení.

Rozsiahle klinické skúsenosti po 28. týždni tehotenstva nepreukázali žiadne škodlivé účinky na plod.

Napriek tomu sa vyžaduje obvyklá opatrnosť týkajúca sa užívania liekov počas tehotenstva. Hlavne v prvých troch mesiacoch gravidity sa užívanie Mucosolvanuneodporúča.


Ambroxol prechádza do materského mlieka. Preto sa užívanie Mucosolvanuneodporúča dojčiacim matkám. Výskyt nežiadúcich účinkov sa u dojčených detí však nepredpokladá.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Mucosolvannemá vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Varovanie

Nepoužívajte po dátume expirácie uvedenom na obale

Balenie

Veľkosť balenia: 10, 20 alebo 40 mäkkých pastiliek


Uchovávanie

Uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Dátum poslednej revízie

Október 2008


3/3


BPI 0110-03, 14. December 2005

Mucosolvan

Súhrn údajov o lieku

Mucosolvan - mäkké pastilky

Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. číslo: 2107/9666Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU

Mucosolvan


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 mäkká pastilka obsahuje:

Ambroxoli hydrochloridum 15 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Mäkká pastilka


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Mukolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonálnych ochorení, sprevádzaných abnormálnou sekréciou hlienu a jeho porušenýmtransportom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí a deti nad 12 rokov: 2 mäkké pastilky 3-krát denne

Terapeutický účinok sa môže zvýšiť podaním 2 pastiliek 4-krát denne


Deti od 6 do 12 rokov: 1 mäkká pastilka 2-3-krát denne

Terapeutický efekt sa môže zvýšiť podaním 1 pastilky 4-6-krát denne.


Pastilky nechajte pomaly rozpustiť v ústach.


4.3 Kontraindikácie

Mucosolvan nesmú používať pacienti so známou precitlivenosťou na ambroxol alebo iné zložky lieku.


V prípade zriedkavých dedičných ochorení, ktoré môžu viesť k neznášanlivosti pomocných látok lieku (prosím, pozrite si Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní), je použitie lieku kontraindikované.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Mucosolvanmäkké pastilky obsahujú 4,2 g sorbitolu pri maximálnej odporúčanej dennej dávke (120 mg). Pacienti so zriedkavou dedičnou intoleranciou fruktózy nesmú používať tento liek.


V súvislosti s podávaním mukolytík ako je ambroxol sa vyskytli veľmi zriedkavé hlásenia o závažných kožných ochoreniach ako Stevens-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm. Vo väčšine prípadov sa dajú vysvetliť závažnosťou základného ochorenia alebo sprievodnou medikáciou.


Ak sa vyskytnú na koži alebo sliznici nové lézie, je potrebné okamžite vyhľadať lekára a preventívne ukončiť liečbu ambroxolom.


4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasné užívanie ambroxolu a antibiotík (amoxicilín, cefuroxim, erythromycín) vedie ku zvyšovaniu koncentrácie antibiotík v bronchopulmonálnom sekréte a v spúte.

Opatrnosť je potrebná pri podávaní ambroxolu spolu s antitusikami, pretože vzniká riziko nahromadenia hlienu ako dôsledok útlmu reflexu kašľa. Pred zahájením takejto kombinovanej liečby treba preto dôsledne zvážiť indikácie.


Žiadne iné, klinicky významné, nežiaduce interakcie s inými liekmi neboli hlásené.


4.6 Gravidita a laktácia

Ambroxol prechádza cez placentárnu bariéru. Štúdie na zvieratách nezistili priamy alebo nepriamy škodlivý vplyv týkajúci sa gravidity, embryonálneho/fetálneho vývoja, počas pôrodu alebo postnatálneho vývoja.

Rozsiahle klinické skúsenosti po 28. týždni tehotenstva nepreukázali žiadne škodlivé účinky na plod.

Napriek tomu sa vyžaduje obvyklá opatrnosť týkajúca sa užívania liekov počas tehotenstva. Hlavne v prvom trimestri sa užívanie Mucosolvanu neodporúča.


Ambroxol prechádza do materského mlieka. Preto sa užívanie Mucosolvan pastiliekneodporúča dojčiacim matkám. Výskyt nežiaducich účinkov sa u dojčených detí však nepredpokladá.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Mucosolvanpastilkynemajú vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Mucosolvansa vo všeobecnosti dobre toleruje.


Gastrointestinálne poruchy

Pyróza, dyspepsia, nauzea, vracanie, hnačka a iné mierne gastrointestinálne príznaky.

Dysgeúzia (napr. porucha chuti), sucho v ústach, perorálna a faryngeálna hypoanestézia.


Poruchy imunitného systému, poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka, žihľavka, angioedém, anafylaktické reakcie (zahŕňajúce anafylaktický šok) a iné alergické reakcie.


4.9 Predávkovanie

Dosiaľ neboli hlásené žiadne príznaky predávkovania. Ak sa vyskytnú, liečia sa symptomaticky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:expektoranciá, mukolytiká, ATC kód: R05CB06

Predklinické štúdie ukázali, že ambroxol, liečivo Mucosolvanu zvyšuje vylučovanie hlienu dýchacích ciest, zlepšuje tvorbu pľúcneho surfaktantu a stimuluje činnosť riasiniek. Toto pôsobenie vedie k zlepšeniu pohybu a transportu hlienu (mukociliárneho klírensu). Zlepšenie mukociliárneho klírensu bolo preukázané v klinických farmakologických štúdiách.

Zlepšenie exkrécie tekutín a mukociliárneho klírensu uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.


Lokálny anestetický účinok ambroxolu bol pozorovaný na modeli králičieho oka, čo je vysvetliteľné blokovacími vlastnosťami sodíkového kanála. In vitrobolo preukázané, že ambroxol blokuje klonované neurónové sodíkové kanály. Väzba bola reverzibilná a závisela od koncentrácie.


Tieto farmakologické vlastnosti zodpovedajú súbežným pozorovaniam v štúdiách klinickej účinnosti pre liečbu symptómov horných dýchacích ciest ambroxolom, ktoré viedli k rýchlej úľave od bolesti a po inhalácii k poľaveniu nepohodlného stavu spojeného s bolesťou v oblasti uší – nosa – priedušnice.

Zistilo sa, že vylučovanie cytokínu z krvi, ale aj mononukleárne a polymorfonukleárne bunky viazané na tkanivo sa výrazne znížili pri in vitroambroxole.


Popritom v súčasných klinických štúdiách sa zistilo, že pastilky obsahujúce ambroxol majú významný vplyv na úľavu od bolesti pri akútnej bolesti hrdla. Naviac sa signifikantne zredukovalo začervenanie hrdla pri jeho bolesti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia všetkých neretardovaných perorálnych foriem ambroxolu je rýchla a takmerkompletná, v dávke zodpovedajúcej terapeutickému rozmedziu. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú počas 0,5 až 3 hodín, pri forme s pomalým uvoľňovaním po 6,5 ± 2,2 hodinách. Relatívna dostupnosť pri retardovaných kapsulách je 95% (normalizované dávky) v porovnaní s 30 mg tabletami. Relatívna biodostupnosť pre mäkké pastilky je v porovnaní so sirupom okolo 110%.


Pri dávkach v terapeutickom rozmedzí je väzba na bielkoviny plazmy približne 90%.

Distribúcia po p.o., i.m. a i.v. podávaní ambroxolu z krvi do orgánov je rýchla a zreteľná, s maximálnou koncentráciou liečiva v pľúcach.


Približne 30 % perorálnej dávky sa eliminuje first-pass efektom. Štúdie na mikrozómoch ľudskej pečene ukázali, že CYP3A4 je predominantná izoforma zodpovedná za metabolizmus ambroxolu. Primárny metabolizmus ambroxolu prebieha obvykle v pečeni konjugáciou.


Terminálny eliminačný polčas ambroxolu je 10 hodín. Celkový klírens je od 660 ml/min, renálny klírens tvorí približne 8 % z celkoého klírensu.


Vek a pohlavie klinicky závažne neovplyvňuje farmakokinetiku ambroxolu, a preto nevyžaduje prispôsobovanie dávok.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Ambroxol má veľmi nízky index akútnej toxicity.

Štúdie chronickej toxicity po perorálnom podávaní potkanom (52 a 78 týždňov), králikom (26 týždňov) a psom (52 týždňov) nepreukázali žiadnu zreteľnú orgánovú toxicitu.

No observed adverse effect level“ (NOAEL) – t.j. prahová dávka, pri ktorej sa nepozorovali nežiaduce účinky, bola 50 mg/kg (potkan), 40 mg/kg (králik) a 10 mg/kg (pes).


Štúdia toxicity pri 4-týždňovom intravenóznom podávaní ambroxolu u potkanov s dávkami 4, 14 a 64 mg/kg a u psov 45, 90 a 120 mg/kg (3 dávkovania) neukázala žiadnu závažnú lokálnu alebo systémovú toxicitu vrátane histopatológie. Všetky nežiadúce účinky boli reverzibilné.


Ambroxol nevykazoval ani embryotoxický ani teratogénny efekt pri testovacích perorálnych dávkach do 3000 mg/kg u potkanov a do 200 mg/kg u králikov. Fertilita samčekov a samičiek potkanov nebola ovplyvnená pri dávkach do 500 mg/kg.

Prahová dávka, pri ktorej sa nepozorovali nežiadúce účinky počas perinatálneho a postnatálneho vývoja bola 50 mg/kg. Naproti tomu dávka 500 mg/kg bola mierne toxická pre samičky a mláďatá, čo sa prejavilo zníženým váhovým prírastkom a zníženým počtom mláďat.

Ambroxol nemal mutagénny efekt pri Ames teste a mikronukleolovom teste u myší.


Ambroxol nevykazoval tumorogénny potenciál v kancerogénnych štúdiách u myší (50, 200 a 800 mg/kg) a potkanov (65, 250 a 1000 mg/kg) pri podávaní potravou počas 105 a 116 týždňov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Solutio sorbitoli

Karionum 83

Acacia 85%

Oleus peperminti

Oleus eucalypti

Saccharinum natrium dihydricum

Paraffinum liquidum

Aqua purificata


  1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.


  1. Čas použiteľnosti

3 roky (36 mesiacov)


  1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať na bezpečnom mieste mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


  1. Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: PVC/Alu blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 10, 20 alebo 40 mäkkých pastiliek.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť dostupné na trhu.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciou a iné zaochádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

52/0559/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2008

4/4


BPI 0110-03, 14. December 2005

Mucosolvan