+ ipil.sk

Mucosolvan TabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/01672


Písomná informácia pre používateľa


Mucosolvan Tablety

30 mg

ambroxoliumchlorid


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciupredtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo sú Mucosolvan Tablety a na čo sa používajú

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Mucosolvan Tablety

3. Ako užívať Mucosolvan Tablety

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mucosolvan Tablety

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo sú Mucosolvan Tablety a na čo sa používajú


Ambroxoliumchlorid, liečivo lieku Mucosolvan Tablety, zvyšuje vylučovanie hlienu z dýchacích ciest, uľahčuje jeho vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.


Mucosolvan Tablety sú určené na sekretolytickú (uľahčujúcu vykašliavanie) liečbu pri akútnych a chronických ochoreniach priedušiek a pľúc sprevádzaných narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaženým transportom a vylučovaním.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucosolvan Tablety


Neužívajte Mucosolvan Tablety:

- ak ste precitlivený na ambroxoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte akékoľvek dedičné ochorenie látkovej výmeny, ktoré môže spôsobiť neznášanlivosť tohto lieku kvôli niektorej z jeho zložiek (pozrite tiež „Mucosolvan Tablety obsahujú laktózu“).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Mucosolvan Tablety:

- ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo závažnú poruchu funkcie pečene.


V súvislosti s podávaním mukolytických látok (látok rozpúšťajúcich hlieny), ako je aj ambroxoliumchlorid, sa veľmi zriedkavo hlásili závažné a niekedy život ohrozujúce reakcie, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm (závažný stav, pri ktorom sa odlučuje vrchná vrstva pokožky) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN, reakcia, pri ktorej sa veľké plochy vrchnej vrstvy pokožky oddelia od hlbších vrstiev. Môže postihnúť aj oči, ústa, hrdlo a dýchacie cesty). Ak sa objavia nové pľuzgierovité vyrážky na pokožke alebo sliznici, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a preventívne vysaďte liečbu Mucosolvanom Tabletami.


Iné lieky a Mucosolvan Tablety

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súčasné užívanie ambroxoliumchloridu a antibiotík (amoxicilín, cefuroxim, erytromycín) vedie k zvyšovaniu koncentrácie antibiotík v bronchopulmonálnych výlučkoch a v hlienoch.

S opatrnosťou treba postupovať, ak sa ambroxololiumchlorid podáva spolu s antitusikami (lieky tlmiace kašeľ), nakoľko vzniká riziko nahromadenia hlienu ako dôsledok útlmu reflexu kašľa. Preto sa pred začiatkom takejto kombinovanej liečby treba poradiť s lekárom alebo lekárnikom.


Nehlásili sa žiadne klinicky významné nežiaduce interakcie (vzájomné pôsobenie) s inými liekmi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Mucosolvan Tablety sa neodporúčajú v tehotenstve, najmä počas prvých troch mesiacov.

Mucosolvan Tablety sa neodporúčajú pre dojčiace matky, pretože ambroxoliumchlorid sa vylučuje do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Z údajov po uvedení lieku na trh nie sú žiadne dôkazy o ovplyvnení schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Mucosolvan Tablety obsahujú laktózu

Ak ste si vedomý toho, že neznášate nejaký z cukrov, pred užitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom.


Jedna tableta obsahuje 171 mg laktózy, čo je 684 mg laktózy v maximálnej odporúčanej dennej dávke (3 tablety). Ak máte zriedkavú vrodenú poruchu neznášanlivosti galaktózy, deficit laktázy (lapónsky deficit laktázy) alebo poruchu absorpcie glukózo–galaktózy, nesmiete užívať tento liek.


3. Ako užívať Mucosolvan Tablety


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí: 1 tableta 3 - krát denne.


Terapeutický účinok možno zvýšiť podaním 2 tabliet 2 - krát denne.


Tablety sa majú zapiť tekutinou.


Ak sa príznaky vášho akútneho respiračného ochorenia počas liečby liekom Mucosolvan Tablety nezlepšia, musíte vyhľadať lekára.


Mucosolvan Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užijete viac Mucosolvan Tabliet, ako máte

Ak užijete viac Mucosolvan Tabliet, ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Doteraz neboli hlásené žiadne špecifické príznaky predávkovania u ľudí. Na základe náhodného predávkovania a/alebo hlásení o medikačných chybách (chyby v liečbe) boli pozorované príznaky predávkovania zhodné so známymi vedľajším účinkami Mucosolvanu, ktoré sa vyskytli pri odporúčanom dávkovaní a môžu si vyžadovať symptomatickú liečbu.


Ak zabudnete užiť Mucosolvan Tablety

Ak zabudnete užiť dávku, užite liek hneď, ako si spomeniete, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ďalšiu dávku lieku užite v najbližšom stanovenom čase v obvyklej dávke.


Ak prestanete užívať Mucosolvan Tablety

Mucosolvan Tablety sa majú užívať, len ak je to potrebné a majú sa vysadiť po zmiernení príznakov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • nevoľnosť


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • hnačka

 • vracanie

 • porucha trávenia

 • bolesť brucha


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • závažné reakcie kože a slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • anafylaktické reakcie (rýchlo postupujúca, život ohrozujúca alergická reakcia) vrátane anafylaktického šoku (náhla, závažná a niekedy smrteľná alergická reakcia charakterizovaná sťaženým dýchaním, kolapsom obehového systému a náhlym opuchom)

 • angioedém (náhly opuch kože alebo slizníc, ktorý môže spôsobiť sťažené dýchanie)

 • precitlivenosť

 • svrbenie


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojholekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Mucosolvan Tablety


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Uchovávajte na suchom mieste.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


Čo Mucosolvan Tablety obsahujú


- Liečivo je: 1 tableta obsahuje 30 mg ambroxoliumchloridu

- Ďalšie zložky sú: laktóza, kukuričný škrob, koloidný bezvodný oxid kremičitý, magnéziumstearát, čistená voda


Ako vyzerajú Mucosolvan Tablety a obsah balenia


20 alebo 50 tabliet v PVC/hliníkovom blistri a papierovej škatuľke s písomnou informáciou pre používateľa.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


Výrobca

Delpharm Reims S.A.S.

10 Rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanávo februári 2014.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv http://www.sukl.sk.


4Mucosolvan Tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/01672


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Mucosolvan Tablety

30 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 30 mg ambroxoliumchloridu


Pomocná látka so známym účinkom: 1 tableta obsahuje 171 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Sekretolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonálnych ochorení, sprevádzaných narušenou tvorbou väzkého prieduškového hlienu a jeho sťaženým transportom a vylučovaním.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí: 1 tableta 3-krát denne


Terapeutický účinok možno zvýšiť podaním 2 tabliet 2-krát denne.


Spôsob podania


Tablety sa majú zapiť tekutinou.


Všeobecne:


Ak sa príznaky akútneho respiračného ochorenia nezlepšia alebo sa naopak počas liečby zhoršia, treba vyhľadať lekára.


Mucosolvansa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Mucosolvan Tablety nesmú užívať pacienti so známou precitlivenosťou na ambroxoliumchlorid alebo na ktorúkoľvekz pomocných látok uvedených v časti 6.1.


V prípade zriedkavých dedičných ochorení, ktoré môžu viesť k neznášanlivosti pomocných látok lieku (pozri Osobitné upozornenia a opatrenia), je použitie lieku kontraindikované.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V súvislosti s podávaním mukolytík, ako je ambroxoliumchlorid, sa veľmi zriedkavo vyskytli hlásenia o závažných kožných ochoreniach, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Vo väčšine prípadov to možno vysvetliť závažnosťou základného ochorenia pacienta a/alebo sprievodnou liečbou. Navyše v počiatočných fázach Stevensovho-Johnsonovho syndrómu alebo TEN môže pacient pociťovať nešpecifické príznaky chrípky ako prvotné príznaky ochorenia, napr. horúčka, bolesť tela, rinitída, kašeľ a bolesť hrdla. Pri pomýlení si týchto príznakov s nešpecifickými príznakmi podobnými chrípke je možné, že sa začne so symptomatickou liečbou kašľa a prechladnutia. Preto, ak sa objavia nové lézie na pokožke alebo sliznici, treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc a predbežne liečbu ambroxoliumchloridom ukončiť.


V prípade poškodenej funkcie obličiek alebo závažnej hepatopatie sa môže Mucosolvan Tablety užívať len po konzultácii s lekárom. Tak ako pri iných liekoch metabolizovaných v pečeni s následnou renálnou elimináciou, pri závažnej renálnej insuficiencii možno očakávať kumuláciu metabolitov ambroxolu, ktoré sa tvoria v pečeni.


Jedna tableta obsahuje 171 mg laktózy, čo je v konečnom dôsledku 684 mg laktózy v maximálnej odporúčanej dennej dávke (3 tablety). Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nehlásili sa žiadne klinicky relevantné nežiaduce interakcie s inými liekmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Ambroxoliumchlorid prechádza placentárnou bariérou. V predklinických štúdiách sa nezistili priame ani nepriame škodlivé vplyvy na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, priebeh pôrodu alebo postnatálny vývoj.


Rozsiahle klinické pozorovania po 28. týždni gravidity nepreukázali žiadne škodlivé účinky na plod. Napriek tomu sa musia dodržiavať bežné opatrenia týkajúce sa užívania liekov v gravidite. Užívanie lieku Mucosolvan Tablety, najmä počas prvého trimestra, sa neodporúča.


Laktácia

Ambroxoliumchlorid sa vylučuje do materského mlieka. Užívanie lieku Mucosolvan Tablety sa neodporúča dojčiacim matkám, i napriek tomu, že sa nepredpokladá výskyt nežiaducich účinkov u dojčených detí.


Fertilita

V predklinických štúdiách sa nezistili priame ani nepriame škodlivé vplyvy z hľadiska fertility.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Z údajov po uvedení lieku na trh nie sú žiadne dôkazy o ovplyvnení schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nevykonali sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia podľa konvencií MedDRA:

Veľmi časté ≥1/10

Časté ≥1/100 až <1/10

Menej časté ≥1/1 000 až <1/100

Zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé <1/10 000

Neznáme častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


Poruchy imunitného systému

Neznáme: precitlivenosť, anafylaktické reakcie vrátane anafylaktického šoku


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea

Menej časté: hnačka, vracanie, porucha trávenia, bolesť brucha


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: vyrážka, žihľavka

Veľmi zriedkavé: Stevensov - Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.4)

Neznáme: angioedém, svrbenie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Dosiaľ sa nehlásili žiadne špecifické príznaky predávkovania u ľudí. Na základe náhodného predávkovania a/alebo hlásení o medikačných chybách (chyby v liečbe) boli pozorované príznaky predávkovania zhodné so známymi nežiaducimi účinkami Mucosolvanu, ktoré sa vyskytli pri odporúčanom dávkovaní a môžu si vyžadovať symptomatickú liečbu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: mukolytiká, ATC kód: R05CB06


Predklinické štúdie ukázali, že ambroxoliumchlorid, liečivo lieku Mucosolvan Tablety, zvyšuje vylučovanie hlienu z dýchacích ciest. Zlepšuje tvorbu pľúcneho surfaktantu a stimuluje činnosť riasiniek. Tieto účinky vedú k zlepšeniu pohybu a transportu hlienu (mukociliárneho klírensu). Zlepšenie mukociliárneho klírensu sa preukázalo v klinických farmakologických štúdiách.

Zlepšenie exkrécie tekutín a mukociliárneho klírensu uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje kašeľ.


U pacientov, ktorí majú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP), viedla dlhodobá liečba (6 mesiacov) Mucosolvanom (Mucosolvan Retard, kapsuly 75 mg) k signifikantnému zníženiu exacerbácií, čo bolo očividné po 2 mesiacoch liečby. Pacienti v skupine liečenej Mucosolvanom prekonali významne menej dní s prejavmi ochorenia a mali menej dní s potrebou antibiotickej liečby. V porovnaní s placebomviedla liečba Mucosolvanom Retard aj k štatisticky významnému zlepšeniu symptómov (ťažkosti s vykašliavaním, kašeľ, dyspnoe, auskultačné znaky).


Lokálny anestetický účinok ambroxoliumchloridu sa sledoval na modeli králičieho oka, čo možno vysvetliť vlastnosťou blokovať sodíkový kanál. In vitrosa preukázalo, že ambroxoliumchlorid blokuje klonované neurónové sodíkové kanály. Väzba bola reverzibilná a závisela od koncentrácie.


Zistilo sa, že vylučovanie cytokínu z krvi, ale aj z mononukleárnych a polymorfonukleárnych buniek viazaných na tkanivo, sa výrazne znížilo ambroxoliumchloridom in vitro.


V klinických štúdiách s pacientmi s bolesťou hrdla sa výrazne znížila bolesť hltana a sčervenanie.


Tieto farmakologické vlastnosti sú v súlade s doplnkovými pozorovaniami v klinických štúdiách účinnosti liečby symptómov horných dýchacích ciest ambroxoliumchloridom, ktoré viedli k rýchlej úľave od bolesti a po inhalácii k úľave bolesti súvisiacej s nepohodlným stavom bolesti v oblasti uší – nosa – priedušnice.


Po podaní ambroxoliumchloridu sa zvyšujú koncentrácie antibiotík (amoxicilín, cefuroxim, erytromycín) v bronchopulmonálnom sekréte a v spúte.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia všetkých perorálnych foriem ambroxoliumchloridu s okamžitým uvoľňovaním je rýchla a úplná, s linearitou dávky v terapeutickom rozmedzí. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú počas 1 až 2,5 hodín po perorálnom podaní pri forme s okamžitým uvoľňovaním a pri forme s pomalým uvoľňovaním s mediánom 6,5 hodiny. Absolútna biologická dostupnosť po podaní 30 mg tablety bola 79 %. Kapsula s pomalým uvoľňovaním vykázala relatívnu biologickú dostupnosť 95 % (normalizovaná dávka) v porovnaní s dennou dávkou 60 mg (30 mg dvakrát denne) podávanou vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním.


Distribúcia

Distribúcia ambroxoliumchloridu z krvi do tkanív je rýchla a výrazná, s maximálnou koncentráciou liečiva zistenou v pľúcach. Distribučný objem po perorálnom podaní lieku sa stanovil na 552 l. V terapeutickom rozmedzí bola zistená väzba na plazmatické bielkoviny približne 90 %.


Biotransformáciaa eliminácia

Približne 30 % perorálne podanej dávky sa eliminuje prostredníctvom metabolizmu pri prvom prechode pečeňou. Ambroxoliumchlorid sa primárne metabolizuje v pečeni glukoronidáciou a premenou na kyselinu dibromo-antranilovú (približne 10 % z dávky) a na ďalšie menej významné metabolity. Štúdie na mikrozómoch ľudskej pečene ukázali, že CYP3A4 je zodpovedný za metabolizmus ambroxoliumchloridu na kyselinu dibromo-antranilovú.


Počas 3 dní po perorálnom podaní lieku sa približne 6 % dávky vyskytuje vo voľnej forme, pričom približne 26 % dávky sa vylučuje v konjugovanej forme močom. Ambroxoliumchlorid sa eliminuje s terminálnym polčasom eliminácie približne 10 hodín. Celkový klírens dosahuje hodnotu 660 ml/min, pričom renálny klírens predstavuje približne 83 % celkového klírensu.


Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov

U pacientov s dysfunkciou pečene je eliminácia ambroxoliumchloridu znížená, čo má za následok približne 1,3 až 2-násobne vyššie plazmatické koncentrácie. Vzhľadom na vysoké terapeutické rozmedzie ambroxoliumchloridu nie je potrebná úprava dávkovania.


Iné

Nezistilo sa, že by vek a pohlavie ovplyvňovali farmakokinetiku ambroxoliumchloridu v klinicky relevantnom rozsahu, a preto nie je potrebná úprava dávkovacieho režimu.


Nezistilo sa, že jedlo ovplyvňuje biologickú dostupnosť ambroxoliumchloridu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Ambroxoliumchlorid má veľmi nízky index akútnej toxicity.


V štúdiách s opakovaným podávaním sa po podaní perorálnej dávky 150 mg/kg/deň (u myší, 4 týždne), 50 mg/kg/deň (u potkanov, 52 a 78 týždňov), 40 mg/kg/deň (u králikov, 26 týždňov) a 10 mg/kg/deň (u psov, 52 týždňov) nepozorovali žiadne hladiny nežiaducich účinkov (NOAEL, no observed adverse effect levels). Nedetegovali sa žiadne cieľové orgány z hľadiska toxicity.


Štúdie toxicity pri 4 - týždňovom intravenóznom podávaní ambroxoliumchloridu u potkanov (s dávkami 4, 16 a 64 mg/kg/deň) a u psov (s dávkami 45, 90 a 120 mg/kg/deň (infúzie 3 hod./deň)) neukázali žiadnu závažnú lokálnu ani systémovú toxicitu vrátane histopatológie. Všetky nežiaduce účinky boli reverzibilné.


Ambroxoliumchlorid nevykazoval ani embryotoxický ani teratogénny účinok pri testovaných perorálnych dávkach do 3000 mg/kg/deň u potkanov a do 200 mg/kg/deň u králikov. Fertilita samcov a samíc potkanov nebola ovplyvnená pri dávkach do 500 mg/kg/deň. NOAEL v štúdiách počas perinatálneho a postnatálneho vývoja bola 50 mg/kg/deň. Dávka 500 mg/kg/deň ambroxoliumchloridu bola mierne toxická pre samice a mláďatá, čo sa prejavilo zníženým prírastkom telesnej hmotnosti a zníženým počtom mláďat.


Štúdie genotoxicity in vitro(Amesov test a test chromozomových aberácií) a in vivo(mikronukleový test na myšiach) neodhalili žiaden mutagénny potenciál ambroxoliumchloridu.


Ambroxoliumchlorid nevykazoval žiaden tumorogénny potenciál v štúdiách karcinogenity u myší (50, 200 a 800 mg/kg/deň) a potkanov (65, 250 a 1 000 mg/kg/deň), ktorým sa podával spolu s výživou počas 105 respektíve počas 116 týždňov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Koloidný bezvodný oxid kremičitý

Magnéziumstearát

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia a uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC, na suchom mieste.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 20 alebo 50 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liekalebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

Ingelheim nad Rýnom

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


52/0243/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 05. november 2002

Dátum posledného predĺženia: 19. december 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

6

Mucosolvan Tablety