+ ipil.sk

MUSTOPHORANPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/05440

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.2012/02831

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2012/03420


Písomná informácia pre používateľa


MUSTOPHORAN

prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Fotemustín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám podajú túto infúziu, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Táto písomná informácia obsahuje všetky informácie, ktoré máte vedieť o tomto lieku.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Mustophoran a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Mustophoran

3. Ako používať Mustophoran

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mustophoran

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Mustophoran a na čo sa používa


Mustophoran je protinádorová látka (cytostatická alkylačná látka).

Tento liek je určený na liečbu diseminovaného malígneho melanómu (zhubný nádor kože), vrátane mozgových metastáz.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Mustophoran


Nepoužívajte Mustophoran

 • ak ste alergický na nitrózoureu,

 • ak máte závažné poškodenie funkcie kostnej drene,

 • počas tehotenstva a dojčenia,

 • u detí,

 • v kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici.


Upozornenia a opatrenia

Táto liečba sa môže podávať len pod prísnym lekárskym dohľadom, ktorý pozostáva z lekárskeho vyšetrenia, laboratórnych testov – na zistenie stavu krvi a funkcie pečene. Tieto testy sú potrebné najmä v prípade súbežnej cytostatickej liečby alebo abnormalít v krvnom obraze.


Iné lieky a Mustophoran

Aby sa zabránilo možným interakciám s inými liekmi, musíte vždy informovať svojho lekára alebo lekárnika o všetkých iných liekoch, ktoré užívate, a to najmä: fenytoín, dakarbazín, fosfenytoín a živé oslabené vakcíny.

Súbežné podávanie iných cytostatík, rádioterapia môže zvýšiť myelosupresívny účinok.


Tehotenstvo a dojčenie

Tento liek sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vedenie vozidla sa neodporúča bezprostredne po podaní Mustophoranu.


Mustophoran obsahuje alkohol.

Vzhľadom k obsahu alkoholu v lieku (77 % v/v pred zriedením) každá dávka obsahuje 2,54 g alkoholu.

Môže byť škodlivý pre tých, ktorí trpia ochorením pečene, alkoholizmom, epilepsiou, poškodením alebo ochorením mozgu, rovnako ako pre tehotné ženy a deti. Môže meniť alebo zvýšiť účinok iných liekov.


3. Ako používať Mustophoran


Liek sa má podávať intravenózne (do žily).


Monoterapia:

 • Zvyčajná liečba pozostáva z jednej infúzie týždenne po dobu 3 po sebe nasledujúcich týždňov 100 mg/m2 povrchu tela, potom nasleduje 4- až 5-týždňová liečebná prestávka. Potom

 • ako udržiavacia liečba jedna infúzia každé 3 týždne. Zvyčajná dávka je 100 mg/m2 povrchu tela.


Kombinácia chemoterapie s dakarbazínom:

 • Indukčná liečba: 1. a 8. deň jedna infúzia fotemustínu (100 mg/m2).

Potom 15. ‑ 18. deň 250 mg/m2dakarbazínu denne, po ktorom nasleduje 5-týždňová liečebná prestávka.

 • Udržiavacia liečba: s intervalom 3 týždne medzi dvoma cyklami, 1. deň 100 mg/m2fotemustínu, 2. ‑ 5. deň 250 mg/m2 dakarbazínu denne.

Vo všetkých prípadoch prísne dodržiavajte pokyny svojho lekára na užívanie lieku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté:

Znížený počet bielych krviniek, červených krviniek a krvných doštičiek. Toto zníženie je oneskorené (zvyčajne sa vyskytuje 4 až 6 týždňov po začatí liečby). Znížený počet bielych krviniek môže byť spojený so zimnicou a horúčkou. Ak sa tak stane, musíte ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Mierna nevoľnosť a vracanie počas 2 hodín po injekcii.

Mierne prechodné a vratné zvýšenie pečeňových enzýmov a bilirubínu.


Časté:

Horúčka a podráždenie žily v mieste vpichu.

Hnačka a bolesť brucha.


Menej časté:

Môžu byť tiež pozorované prechodná a vratná porucha vedomia, tŕpnutie a porucha chuti.

Svrbenie.

Prechodné zvýšenie močoviny.


Zriedkavé:

V kombinácii s iným liečivom (dakarbazín) sa pozorovali zriedkavé prípady pľúcnej toxicity (u dospelých syndróm akútnej respiračnej tiesne).

V kombinácii s inou chemoterapiou alebo bez nej, s rádioterapiou alebo bez nej boli pozorované klonálna porucha hematopoetickej kmeňovej bunky charakterizovaná inefektívnou a dysplastickou hematopoézou (myelodysplastický syndróm) a akútna myeloidná leukémia.


Neznáme:

Zápal pečene.


Starší pacienti: U pacientov nad 60 rokov sú častejšie znížený počet bielych krviniek a krvných doštičiek a ťažkosti tráviaceho traktu.


Tieto poruchy sa môžu objaviť aj v prípade, že liečba má priaznivý účinok. Majú byť oznámené lekárovi, ktorý je zodpovedný za vašu liečbu.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Mustophoran


Uchovávajte v chladničke pri teplote medzi 2 °C - 8 °C.

Stabilita: 4 hodiny pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Mustophoran obsahuje


- Liečivo je fotemustín. Jedna injekčná liekovka obsahuje 208 mg fotemustínu.

- Ďalšie zložky sú etanol a voda na injekciu.


Ako vyzerá Mustophoran a obsah balenia

Vzhľad: Prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok.

Injekčná liekovka s práškom:svetložltý prášok.

Injekčná ampulka s rozpúšťadlom:číry bezfarebný roztok.


Jedna škatuľa obsahuje:

- 10 ml injekčná liekovka z hnedého skla obsahujúca liečivo, t.j. 208 mg fotemustínu,

- a 5 ml ampulka z bezfarebného skla s jemným hrotom obsahujúca rozpúšťadlo, t.j. 80 % (v/v) etanolu vo vode na injekciu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Les Laboratories Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francúzsko


Výrobca

CENEXI – LABORATOIRES THISSEN SA

Rue de la Papyree 2-6

1420-Braine l'Alleud

Belgicko


Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Slovenská republika

Servier Slovensko, spol. s r. o.

Tel.: +421 2 5920 4111


Táto písomná informácia pre užívateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2012.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Spôsob prípravy roztoku:

Roztok sa musí pripraviť bezprostredne pred použitím. Najskôr rozpustite obsah injekčnej liekovky s práškom v dodanom alkoholovom rozpúšťadle. Získaný roztok obsahuje 50 mg fotemustínu v 1 ml. Vypočítajte dávku, ktorá má byť podaná, a zrieďte pripravený roztok vo vhodnom pomere 250 – 500 ml 5% roztokom glukózy. Pripravená infúzia sa musí ihneď použiť a musí byť podávaná intravenóznou infúziou chránená pred svetlom, po dobu jednej hodiny.

Zabráňte kontaktu s pokožkou a sliznicami a akémukoľvek vstrebaniu pripraveného roztoku. Počas prípravy roztoku používajte masku a ochranné rukavice. V prípade zasiahnutia opláchnite miesto kontaktu dostatočným množstvom vody. Kontaminované materiály sa musia zlikvidovať v súlade s prísnymi bezpečnostnými opatreniami, zabalené do vhodných vriec na spálenie.


Ak sa prekročí odporúčané dávkovanie, sledovanie krvného obrazu má byť zvýšené.


4/4MUSTOPHORAN

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/05440

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2012/3420SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


MUSTOPHORAN

prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok


2. kvalitatívne a KVANTITATÍVNE zloženie


Prášok:

Fotemustín 208,0 mg v jednej injekčnej liekovke.


Rozpúšťadlo:

Etylalkohol 95% ‑ 3,35 ml, voda na injekciu ad 4 ml v ampulke.


Pripravený roztok má objem 4,16 ml, t.j. 200 mg fotemustínu v 4 ml roztoku.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na parenterálny infúzny roztok.

Lyofilizát (fotemustín) – svetložltý prášok.

Rozpúšťadlo (etylalkohol 95%, voda na injekciu) ‑ číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Diseminovaný malígny melanóm vrátane mozgových metastáz u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Roztok pripravte bezprostredne pred použitím.

Rozpustite obsah injekčnej liekovky s fotemustínom v sterilnom alkoholovom roztoku zo 4 ml ampulky. Po vypočítaní dávky, ktorá má byť podaná, rozrieďte roztok 5% izotonickým roztokom glukózy pre podanie intravenóznou infúziou.


Už pripravený roztok musí byť chránený pred svetlom: podáva saintravenóznou infúziou po dobu jednej hodiny.


 • V monochemoterapii liečba pozostáva z:

 • indukčnej liečby: 3 následné podania v týždňových intervaloch, po ktorých nasleduje 4- až 5-týždňová terapeutická prestávka.

 • udržiavacej liečby: jedno podanie každé 3 týždne.

Zvyčajná dávka je 100 mg/m2.


 • V kombinovanej chemoterapii: V tomto prípade sa 3. podanie indukčnej liečby vynechá.

Dávka ostáva nezmenená 100 mg/m2.


Deti a dospievajúci

Fotemustín sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich, pretože pomer prínos/riziko nebol doteraz stanovený u tejto populácie.


4.3 Kontraindikácie


Gravidita a laktácia.

Precitlivenosť na fotemustín alebo na nitrózoureu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Kombinácia s:

 • vakcínou proti žltej zimnici (pozri časť 4.5).

 • fenytoínom ako profylaktickou liečbou (pozri časť 4.5).

Tento liek sa vo všeobecnosti neodporúča v kombinácii so živými oslabenými vakcínami.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia

Zabráňte kontaktu s pokožkou a sliznicami a akejkoľvek absorpcii pripraveného roztoku. Počas prípravy roztoku sa odporúča používať masku a ochranné rukavice. V prípade zasiahnutia opláchnite miesto kontaktu dostatočným množstvom vody.

Kontaminovaný materiál má byť za bezpečnostných opatrení zlikvidovaný.


Deti a dospievajúci

Fotemustín sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich, pretože pomer prínos/riziko nebol stanovený u tejto populácie.


Starší pacienti: Toxicita fotemustínu bola porovnaná u pacientov mladších a starších ako 60 rokov. Trombopénia (stupeň III), leukopénia (stupeň III) a gastrointestinálna toxicita (stupeň III) boli značne častejšie u pacientov nad 60 rokov.


Použitie tohto lieku sa neodporúča spolu so živými oslabenými očkovacími látkami alebo fosfenytoínom (pozri časť 4.5).


 • Opatrenia pri používaní: Odporúča sa nepodávať tento liek pacientom, ktorí sa podrobili chemoterapii počas predchádzajúcich 4 týždňov (alebo 6 týždňov v prípade predchádzajúcej liečby nitrózoureou).

 • Podávanie fotemustínu sa môže zvážiť, len ak je počet krvných doštičiek a/alebo počet granulocytov prijateľný, minimálny počet krvných doštičiek 100.109/l a granulocytov 2.109/l.


Pred každým novým podaním sa má urobiť krvný obraz a dávky sa majú upraviť v súlade s hematologickým stavom. Nasledujúca tabuľka sa môže použiť ako návod.Krvné doštičky(l)Granulocyty (l)


Percento dávky, ktorá sa má podať

> 100.109

> 2.109

100 %

100.109 ≥ N > 80.109

2.109 ≥ N > 1,5.109

75 %


1,5.109 ≥ N > 1.109

50 %

N ≤ 80.109

1.109

Oddialenie liečby


Medzi začiatkom liečby a začiatkom udržiavacej liečby sa odporúča interval 8 týždňov. Medzi 2 cyklami udržiavacej liečby sa odporúča interval 3 týždne.


O udržiavacej liečbe sa môže uvažovať, iba ak je počet krvných doštičiek a/alebo granulocytov prijateľný, minimálny počet krvných doštičiek 100.109/l a granulocytov 2.109/l.


Počas alebo po indukčnej liečbe sa odporúča vykonávať kontrola parametrov funkcie pečene.


Tento liek obsahuje 80 obj. % (v/v) etanolu (alkohol), t.j. 1,3 g alkoholu na 100 mg fotemustínu, čo zodpovedá 32 ml piva, 13,3 ml vína. Toto množstvo môže byť škodlivé pre pacientov trpiacich alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u pacientov z vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo epilepsiou.


Pred začatím fotemustínovej infúzie overte, že intravenózna trubica bola pacientovi umiestnená správne, aby sa zabránilo extravazácii. V prípade extravazácie, zastavte infúziu, premyte žilu veľkým množstvom 5% roztoku glukózy (4 ml/min), znehybnite končatiny a ochlaďte vreckom ľadu, aby sa zabránilo šíreniu infúzneho roztoku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie spoločné pre cytotoxické látky


Vzhľadom ku zvýšenému riziku trombózy pri nádorovom ochorení sú často používané antikoagulanciá. Ak sa prijme rozhodnutie liečiť pacienta perorálnymi antikoagulanciami, INR sa má kontrolovať častejšie z dôvodu značných zmien v zrážaní krvi počas liečby týchto ochorení, ktoré sú komplikované rizikom interakcií medzi perorálnymi antikoagulanciami a antineoplastickou chemoterapiou.

Široká intra-individuálna variabilita koagulácie počas týchto ochorení.


Kontraindikované kombinácie:

 • Vakcína proti žltej zimnici: riziko rozsiahleho fatálneho vakcínového ochorenia.


Neodporúčané kombinácie:

Fenytoín(nastavený v profylaxii pre konvulzívny účinok niektorých protinádorových liekov

Vzťahuje sa na doxorubicín, daunorubicín, karboplatinu, cisplatinu, karmustín, vinkristín, vinblastín, bleomycín, metotrexát).

Riziko vzniku konvulzií znížením absorpcie fenytoínu v tráviacom trakte cytostatikom.

Prechodne pridajte antikonvulzívny benzodiazepín.


 • Živé oslabené vakcíny (okrem vakcíny proti žltej zimnici)

Riziko rozsiahleho vakcínového ochorenia, ktoré môže byť fatálne.

Toto riziko je zvýšené u pacientov s už zníženou imunitou základným ochorením.

Použite inaktívne vakcíny, pokiaľ existujú (poliomyelitis).


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri používaní:

 • Imunosupresíva

Významná imunosupresia s rizikom lymfoproliferácie.

 • Cyklosporín (extrapoláciou takrolimu). Vzťahuje sa na doxorubicín, etopozid.

Výrazné zníženie imunity s rizikom lymfoproliferácie.


Interakcie špecifické pre fotemustín:


Kombinácie vyžadujúce opatrenia pri používaní:

 • Dakarbazín

Pri vysokých dávkach dakarbazínu: riziko vzniku pľúcnej toxicity (u dospelých syndróm akútnej respiračnej tiesne).

Nepoužívajte tieto liečivá súbežne. Medzi posledným podaním fotemustínu a prvým dňom liečby dakarbazínom nechajte miesto toho interval jedného týždňa (pozri časť 4.2 ).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fotemustín je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.


Fotemustín sa má používať v kombinácii s účinnou antikoncepciou u žien vo fertilnom veku. Pacientom mužského pohlavia sa má odporučiť používať vhodné antikoncepčné opatrenia.


Gravidita:

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití Mustophoranu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3).

Mustophoran je kontraindikovaný počas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu (pozri časť 4.3).


Laktácia:

Nie je známe, či fotemustín/metabolity sa vylučujú do materského mlieka.

Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Mustophoran je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3).


Fertilita:

Štúdie toxicity s opakovaným podaním dávky na zvieratách, ktoré dostávali fotemustín, ukázali, že je ovplyvnená fertilita u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Vedenie vozidla sa však neodporúča bezprostredne po podaní fotemustínu.


 1. Nežiaduce účinky


Hlavné nežiaduce účinky počas klinických štúdií sú hematologické a môžu mať vplyv na 3 krvné línie. Táto toxicita je oneskorená a charakterizovaná anémiou (14 %) a tiež trombocytopéniou (40,3 %) a leukopéniou (46,3 %), s najnižšími hodnotami objavujúcimi sa u trombocytopénie po 4 až 5 týždňoch a u leukopénie po 5 až 6 týždňoch po prvej dávke indukčnej liečby. Môže dôjsť k pancytopénii.

Hematologická toxicita môže byť zvýšená predchádzajúcou chemoterapiou a kombináciou s liekmi, ktoré môžu indukovať hematopoetickú toxicitu.

Zvýšenie hematologickej a gastrointestinálnej toxicity možno pozorovať u starších pacientov.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované počas liečby fotemustínom a sú usporiadané podľa frekvencie výskytu nasledovne:

Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi časté:

Trombocytopénia, leukopénia (stupeň 3-4)

Anémia (stupeň 3-4)


Poruchy nervového systému:

Menej časté: prechodné neurologické poruchy bez následnej choroby (poruchy vedomia, parestézia, ageúzia)


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté: nauzea, vracanie v priebehu 2 hodín po injekcii

Časté: hnačka, bolesť brucha


Poruchy obličiek a močových ciest:

Menej časté: prechodné zvýšenie močoviny


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté: svrbenie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: horúčkovité epizódy, podráždenie žily v mieste vpichu


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi časté: mierne prechodné a reverzné zvýšenie transamináz, alkalickej fosfatázy a bilirubínu

Neznáme: hepatitída


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Antineoplastiká a najmä alkylačné látky boli spojené s potenciálnym rizikom myelodysplastického syndrómu a akútnej myeloidnej leukémie. Pri vysokých kumulovaných dávkach boli hlásené zriedkavé prípady v kombinácii s fotemustínom alebo s inou chemoterapiou, s rádioterapiou alebo bez nej.


 1. Predávkovanie


Zvýšené sledovanie krvného obrazu.

Neexistuje známe antidotum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká.

ATC kód: L01AD05


Fotemustín je cytostatická a protirakovinová látka zo skupiny nitrózomočoviny, s alkylačným a karbamoylačným účinkom a s rozsiahlou experimentálnou protinádorovou aktivitou.

Jeho chemický vzorec obsahuje bioizoster alanínu (kyseliny amino-1-etylfosfónovej), ktorý uľahčuje penetráciu do buniek a prienik hematoencefalickou bariérou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


U človeka je kinetika plazmatickej eliminácie po intravenóznej infúzii mono- alebo biexponenciálna, s krátkym terminálnym polčasom.

Molekula je takmer úplne metabolizovaná.

Väzba na plazmatické proteíny je nízka (25 až 30 %).

Fotemustín prechádza hematoencefalickou bariérou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Fotemustín má mutagénne (Salmonella typhimurium, E. Coli ‑ reverzný mutačný test) a klastogénne účinky (mikronukleárny test v tranformačných štúdiách ‑ embryonálne bunky sýrskeho škrečka, BALB/3T).

Fotemustín preukázal pozitívny účinok v krátkodobých testoch kutánnej karcinogenity u myší (testy na mazových žľazách a testy epidermálnej hyperplázie u myší).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Rozpúšťadlo: 95% etylalkohol, voda na injekciu


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.

Pripravený roztok sa musí ihneď aplikovať.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote 2°C – 8 °C.

Chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Jedna injekčná liekovka z hnedého skla (gumová zátka, hliníkový kryt) s 208 mg sterilného prášku.

Jedna ampulka z bezfarebného skla s rozpúšťadlom.

Vanička z plastu, písomná informácia pre používateľa v slovenskom jazyku, papierová škatuľka.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Infúzny roztok sa musí pripraviť bezprostredne pred použitím a chrániť pred svetlom. Fotemustín sa rozpustí v 4 ml sterilného alkoholového roztoku (roztok je potrebné aspoň 2 minúty trepať, aby sa dostatočne rozpustil). Po vypočítaní dávky, ktorá má byť podaná, sa príslušné množstvo rozpustí v minimálne 250 ml 5% izotonického roztoku glukózy na intravenózne podanie. Intravenózna infúzia pripravená týmto spôsobom musí byť podávaná chránená pred svetlom (infúzna fľaša musí byť prikrytá nepriehľadným materiálom).

Ak má byť liek podávaný v 0,9% roztoku chloridu sodného (diabetickí pacienti), je potrebné, aby bol roztok rozpustený bez dlhej prípravy a okamžite podaný.


V prípade náhodného paravenózneho podania sa odporúča nasledovné:

 • je potrebné dôkladne prepláchnuť žilu 5% izotonickým roztokom glukózy rýchlosťou 4 ml/min (t.j. 80 kvapiek/min),

 • končatinu je potrebné imobilizovať a súčasne ochladiť (použiť balíčky s ľadom), aby sa zabránilo ďalšiemu rozšíreniu kvapalnej infúzie.

Tieto opatrenia umožňujú vyhnúť sa nekrotickým komplikáciám pozorovaným pri cytolytických látkach.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Les Laboratories Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0305/97-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 5. jún 1997

Dátum posledného predĺženia: 27. február 2007/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2012

7/5MUSTOPHORAN