+ ipil.sk

MYDOCALM 150 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2013/00900


Písomná informácia pre používateľov


MYDOCALM 150 mg

filmom obalené tablety

tolperizóniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Mydocalm a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Mydocalm

3. Ako užívať Mydocalm

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Mydocalm

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Mydocalm a na čo sa používa


Mydocalm obsahuje liečivo tolperizón. Tolperizón je liek, ktorý pôsobí na centrálny nervový systém. Je určený na liečbu patologicky zvýšeného tonusu kostrového svalstva po cievnej mozgovej príhode u dospelých.


 1. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Mydocalm


Neužívajte Mydocalm

- Ak ste alergický na liečivo (tolperizóniumchlorid) alebo na lieky s obsahom eperizónu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- Ak máte myasténiu gravis (imunologické ochorenie spojené so svalovou slabosťou).

- Ak dojčíte.

- Ak ste mladší ako 18 rokov.


Upozornenia a opatrenia


Reakcie z precitlivenosti

Počas skúseností s liekmi s obsahom tolperizónu (liečivo Mydocalmu) po uvedení na trh boli najčastejšie hlásenými vedľajšími účinkami reakcie z precitlivenosti. Reakcie z precitlivenosti sa pohybovali od miernych kožných reakcií po závažné systémové reakcie (napr. alergický šok).


Zdá sa, že u žien, pacientov vo vyššom veku alebo liečených súčasne liekmi (predovšetkým nesteroidnými antireumatikami) je vyššie riziko vzniku reakcií z precitlivenosti. Zdá sa, že aj pacienti s alergiou na lieky alebo alergickými ochoreniami alebo stavmi (ako je atopia: senná nádcha, astma, atopický ekzém s vysokou hladinou sérového IgE, žihľavka) v anamnéze, alebo ktorí trpia vírusovými infekciami, majú vyššie riziko vzniku alergickej reakcie na tento liek.


Skoré príznaky precitlivenosti sú: začervenanie, vyrážka, silné svrbenie kože (s vyvýšenými hrčkami), sipot, ťažkosti s dýchaním s alebo bez opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, zrýchlený tep srdca, nízky krvný tlak, rýchly pokles krvného tlaku.

Ak pociťujete tieto príznaky, okamžite prestaňte užívať tento liek a kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť.

Ak ste niekedy mali alergickú reakciu na tolperizón, nesmiete užívať tento liek.


Ak máte potvrdenú alergiu na lidokaín, máte vyššie riziko alergie na tolperizón. V tomto prípade sa poraďte so svojím lekárom pred začiatkom liečby.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť tolperizónu u detí nebola stanovená.


Iné lieky a Mydocalm

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Hoci je tolperizón centrálne pôsobiaca látka, má nízky vplyv na spôsobenie útlmu. V prípade kombinácie s inými centrálne pôsobiacimi myorelaxanciami treba zvážiť zníženie dávky tolperizónu.

Tolperizón zosilňuje účinok kyseliny niflumovej, preto treba v prípade súčasného podávania kyseliny niflumovej a iných nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) zníženie ich dávok.


Mydocalm a jedlo a nápoje

Tento liek sa má užiť po jedle a zapiťpohárom vody. Nedostatočný príjem potravy môže znížiť účinok tolperizónu.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Hoci sa nikdy nepotvrdilo, že Mydocalm je pre plod toxický, rozhodnutie, či môžete užívať tento liek, najmä počas prvých troch mesiacov tehotenstva, musí prijať váš lekár po starostlivom vyhodnotení rizika a prínosu.

Mydocalm sa nemá užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Mydocalm nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Ak trpíte závratmi, ospalosťou, poruchou pozornosti, epilepsiou, máte rozmazané videnie alebo svalovú slabosť počas užívania Mydocalmu, poraďte sa so svojím lekárom.


Mydocalm obsahuje laktózu.

Jedna filmom obalená tableta Mydocalmu obsahuje 146,285 mg laktózy.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skôr ako začnete užívať tablety Mydocalm, poraďte sa so svojím lekárom.


 1. Ako užívať Mydocalm


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Odporúčaná dávka je 1 tableta Mydocalm 150 mg 1 až 3-krát denne.


Tento liek sa má užiť po jedle a zapiť pohárom vody.


Použitie u detí a dospievajúcich

Bezpečnosť a účinnosť tolperizónu u detí nebola stanovená.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Pravidelné lekárske prehliadky budú počas liečby Mydocalmom obsahovať častejšie sledovanie funkcie obličiek a vášho stavu, pretože u tejto skupiny pacientov bola pozorovaná vyššia frekvencia výskytu vedľajších účinkov. Ak máte závažné problémy s obličkami, nesmiete tento liek užívať.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Pravidelné lekárske prehliadky budú počas liečby Mydocalmom obsahovať častejšie sledovanie funkcie pečene a vášho stavu, pretože u tejto skupiny pacientov bola pozorovaná vyššia frekvencia výskytu nežiaducich účinkov. Ak máte závažné problémy s pečeňou, nesmiete tento liek užívať.


Ak užijete viac Mydocalmu, ako máte

Ihneď sa spojte so svojím lekárom a túto písomnú informáciu pre používateľov vezmite so sebou, aby ste ju mohli ukázať svojmu lekárovi.


Ak zabudnete užiť Mydocalm

Užite nasledujúcu dávku ako zvyčajne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Mydocalm

Neprestávajte užívať tento liek, ak máte pocit, že účinok Mydocalmu je prisilný alebo prislabý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto vedľajšie účinky sú zvyčajne mierne a vymiznú, keď prestanete užívať liek.

Menej časté vedľajšie účinky:anorexia (nechutenstvo), nespavosť, poruchy spánku, bolesť hlavy, závrat, ospanlivosť, zníženie krvného tlaku, žalúdočné ťažkosti, hnačka, sucho v ústach, poruchy trávenia, nevoľnosť, svalová slabosť, bolesť svalov, bolesť končatín, únava, malátnosť.

Zriedkavo sa vyskytujúce vedľajšie účinky: reakcie z precitlivenosti, zníženie aktivity, depresia, poruchy pozornosti, triaška, epilepsia, hypestézia (zníženie citlivosti), zmenená citlivosť, letargia (apatia), rozostrené videnie, pískanie v ušiach, vertigo (závrat), angína pektoris, tachykardia (zrýchlená činnosť srdca), palpitácie (búšenie srdca), návaly horúčavy, dýchavičnosť, epistaxa (krvácania z nosa), zrýchlené dýchanie, bolesť v nadbrušku, zápcha, nadúvanie, vracanie, mierne poškodenie pečene, alergický zápal kože (dermatitída), hyperhidróza (zvýšené potenie), svrbenie, žihľavka, vyrážka, pomočovanie, dyskomfort (nepríjemné pocity) končatín, pocit opitosti, návaly horúčavy, podráždenosť, smäd, poruchy pečeňových enzýmov, zníženie počtu krvných doštičiek, zvýšenie počtu bielych krviniek.

Veľmi zriedkavo sa vyskytujúce vedľajšie účinky: anémia (málokrvnosť), lymfadenopatia (ochorenie lymfatických uzlín), závažná alergická reakcia (alergický šok), zmätenosť, bradykardia (spomalená činnosť srdca), osteopénia (zníženie množstva vápnika v kostiach), zvýšenie krvného kreatinínu.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Mydocalm


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Mydocalm obsahuje

Liečivo je tolperizóniumchlorid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg tolperizóniumchloridu.

Ďalšie zložky súmonohydrát kyseliny citrónovej, koloidný bezvodý oxid kremičitý, kyselina steárová, mastenec, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, laktóza v jadre tablety; koloidný bezvodý oxid kremičitý, oxid titaničitý (E 171), makrogol, laktóza, hypromelóza v obale tablety.


Ako Mydocalm vyzerá a obsah balenia

Mydocalm sú biele alebo špinavobiele okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety mierneho špecifického zápachu, s asi 11 mm priemerom a s vytlačeným „150” na jednej strane.

10 filmom obalených tabliet je balených do PVC/Al blistrov. Tri blistre sú balené do jednej škatule.

Veľkosť balenia: 30 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapešť

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 03/2013.

4/4

MYDOCALM 150 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2013/00900

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2013/00089


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


MYDOCALM 150 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg tolperizóniumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ formA


Filmom obalená tableta.

Biele alebo špinavobiele okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety mierneho špecifického zápachu, s asi 11 mm priemerom s vytlačeným „150” na jednej strane.


4. KlinicKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba spasticity po cievnej mozgovej príhode u dospelých.


4.2 Dávkovanie s spôsob podávania


Dospelí:

Priemerná denná perorálna dávka je 150-450 mg (1-3 tablety) podľa individuálnych potrieb a tolerancie pacienta.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Skúsenosť u pacientov s poruchou funkcie obličiek je limitovaná a v tejto skupine pacientov bola pozorovaná zvýšená frekvencia výskytu nežiaducich účinkov. Preto sa u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek odporúča individuálna titrácia so starostlivým sledovaním pacientovho stavu a funkcie obličiek. Užívanie tolperizónu sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Skúsenosť u pacientov s poruchou funkcie pečene je limitovaná a v tejto skupine pacientov bola pozorovaná zvýšená frekvencia výskytu nežiaducich účinkov. Preto sa u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene odporúča individuálna titrácia so starostlivým sledovaním pacientovho stavu a funkcie pečene. Užívanie tolperizónu sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.


Deti a dospievajúci:

Bezpečnosť a účinnosť tolperizónu u detí nebola stanovená.


Spôsob podania

Liek sa má užiť po jedle a zapiť pohárom vody. Nedostatočný príjem potravy môže znížiť biologickú dostupnosť tolperizónu.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo (tolperizón) alebo na chemicky podobný eperizón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Myasténia gravis.

 • Laktácia (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Reakcie z precitlivenosti

Počas skúseností s tolperizónom po uvedení na trh boli najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami reakcie z precitlivenosti. Reakcie z precitlivenosti sa pohybovali od miernych kožných reakcií po závažné systémové reakcie, vrátane anafylaktického šoku. Príznaky môžu zahŕňať erytém, vyrážku, žihľavku, pruritus, angioedém, tachykardiu, hypotenziu alebo dyspnoe.


Ženy, pacienti s precitlivenosťou na iné lieky alebo s alergiou v anamnéze môžu podliehať zvýšenému riziku.


V prípade známej precitlivenosti na lidokaín je oprávnená zvýšená opatrnosť pri podávaní tolperizónu z dôvodu možnosti skrížených reakcií.


Pacienti majú byť poučení, aby naďalej pozorne sledovali výskyt akýchkoľvek symptómov kompatibilných s precitlivenosťou a ukončili užívanie tolperizónu a vyhľadali ihneď lekársku pomoc, ak sa tieto symptómy objavia.


Tolperizón nesmie byť znovu podaný po prejave precitlivenosti na tolperizón.


Gravidita

Pretože chýbajú zodpovedajúce klinické údaje, nemá sa Mydocalm podávať v gravidite (najmä nie v prvom trimestri), pokiaľ jeho očakávaný prínos jasne nepreváži potenciálne riziko pre plod (pozri časť 4.6) .


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť tolperizónu u detí nebola stanovená.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické štúdie liekových interakcií s CYP2D6 substrátom dextrometorfánu naznačujú, že súbežné podávanie tolperizónu môže zvýšiť hladinu liekov v krvi, ktoré sú metabolizované prevažne CYP2D6, ako sú tioridazín, tolterodín, venlafaxín, atomoxetín, desipramín, dextrometorfán, metoprolol, nebivolol a perfenazín.


In vitro pokusy na ľudských pečeňových mikrozómoch a ľudských hepatocytoch nenaznačujú významnú inhibíciu alebo indukciu iných CYP izoenzýmov (CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, CYP3A4).


Zvýšenie expozície tolperizónu sa po súčasnom podaní CYP2D6 substrátov a/alebo iných liekov kvôli rozmanitosti metabolických dráh tolperizónu nepredpokladá.


Biologická dostupnosť tolperizónu sa znižuje, ak sa užije bez jedla, preto sa odporúča dôsledné podávanie vo vzťahu k jedlu (pozri tiež časti 4.2 a 5.2).


Hoci tolperizón je centrálne pôsobiaca látka, jeho potenciál spôsobiť sedáciu je nízky. V prípade súbežného podávania s inými centrálne pôsobiacimi myorelaxanciami sa musí vziať do úvahy zníženie dávky tolperizónu.

Tolperizón zosilňuje účinok kyseliny niflumovej, preto treba zvážiť zníženie dávky kyseliny niflumovej alebo iných nesteroidných antireumatík v prípade súbežného podávania.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Podľa pokusov na zvieratách nie je tolperizón teratogénny. Pretože chýbajú zodpovedajúce klinické údaje, nemá sa Mydocalm podávať v gravidite (najmä nie v prvom trimestri), pokiaľ jeho očakávaný prínos jasne nepreváži potenciálne riziko pre plod.


Laktácia

Nakoľko nie je známe, či sa tolperizón vylučuje do ľudského mlieka, je jeho podávanie počas dojčenia kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Mydocalm nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti, ktorí počas užívania tolperizónu trpia závratmi, ospalosťou, poruchou pozornosti, epilepsiou, majú rozmazané videnie alebo svalovú slabosť, sa majú poradiť so svojím lekárom.


 1. Nežiaduce účinky


Bezpečnostný profil tabliet s obsahom tolperizónu je podporený údajmi od viac ako 12 000 pacientov.

Podľa týchto údajov sú najčastejšie dotknutými triedami orgánových systémov poruchy kože a podkožného tkaniva, celkové poruchy, poruchy nervového systému a poruchy gastrointestinálneho traktu.


V údajoch po uvedení na trh tvoria reakcie z precitlivenosti spojené so záznamom podania tolperizónu asi 50 – 60 % hlásených prípadov. Väčšina týchto prípadov predstavuje nezávažné a spontánne odznievajúce stavy. Život ohrozujúce reakcie z precitlivenosti sú hlásené veľmi zriedkavo.


MedDRA TSO

Menej časté

(>1/1000 až <1/100)

Zriedkavé

(>1/10000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé

(<1/10000)

Poruchy krvi a lymfatického systémuAnémia, lymfadenopatia

Poruchy imunitného systému


Hypersenzitívne reakcie, anafylaktické reakcie

Anafylaktický šok

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia


Polydipsia

Psychické poruchy

Nespavosť, poruchy spánku

Znížená aktivita, depresia

Zmätenosť

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat, ospanlivosť

Poruchy pozornosti, tremor, epilepsia, hypestézia, parestézie, letargia


Poruchy oka


Rozostrené videnie


Poruchy ucha a labyrintu


Tinnitus, vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Angína pektoris, tachykardia, palpitácie

Bradykardia


Poruchy ciev

Hypotenzia

Návaly tepla


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe, epistaxa, tachypnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Abdominálny dyskomfort, hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nauzea

Bolesť v epigastriu, zápcha, flatulencia, vracanie


Poruchy pečene a žlčových ciest


Mierne poškodenie pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Alergická dermatitída, nadmerné potenie, svrbenie, žihľavka, vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalová slabosť, myalgia, bolesť končatín

Dyskomfort končatín

Osteopénia

Poruchy obličiek a močových ciest


Enuréza, proteinúria


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia, dyskomfort, únava

Pocit opitosti, pocit tepla, dráždivosť, smäd

Hrudníkový dyskomfort

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zníženie krvného tlaku a krvných doštičiek, zvýšenie bilirubínu v krvi a bielych krviniek, poruchy pečeňových enzýmov

Zvýšenie kreatinínu v krvi


4.9 Predávkovanie


Údaje o predávkovaní Mydocalmom sú sporé.

Podľa údajov z literatúry sa až 600 mg perorálne dávky dajú podať deťom bez vyprovokovania závažných toxických symptómov. V niekoľkých prípadoch bola po liečbe detí perorálnymi dennými dávkami 300-600 mg pozorovaná podráždenosť.

V predklinických testoch akútnej toxicity indukovali vysoké dávky ataxiu, tonicko-klonické kŕče, dyspnoe a paralýzu dýchania.

Mydocalm nemá špecifické antidotum. V prípade predávkovania sa odporúča symptomatická a podporná liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: centrálne pôsobiace myorelaxanciá, ATC kód: M03BX04


Tolperizón je centrálne pôsobiace myorelaxans. Presný mechanizmus účinku tolperizónu nie je úplne známy.

Má vysokú afinitu k nervovému tkanivu, dosahujúc najvyššie koncentrácie v mozgovom kmeni, mieche a periférnom nervovom tkanive.

Najvýznamnejší účinok tolperizónu je jeho inhibičný vplyv na miechové reflexné dráhy. Tento účinok, spolu s inhibíciou zostupných kontrolných dráh, môže byť hlavným účinkom, pripísateľným terapeutickému prínosu tolperizónu.


Chemická štruktúra tolperizónu pripomína lidokaín. Podobne ako lidokaín má membránu stabilizujúci účinok a potláča elektrickú excitabilitu motorických neurónov a prednostne aferentných. Tolperizón potláča vstup sodíka do izolovanej nervovej bunky cez membránu v závislosti od dávky, a následne sa amplitúda a frekvencia akčných potenciálov znižuje.

Boli tiež dokázané inhibičné účinky na kalciové kanály závislé od napätia; čo poukazuje na to, že tolperizón môže okrem stabilizujúceho účinku na membránu znižovať aj uvoľňovanie transmiterov.

Tolperizón má aj isté slabé alfa-adrenergné antagonistické a anti-muskarínové vlastnosti.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Účinnosť tolperizónu bola dokázaná pri spasticite po mozgovej príhode.

Výsledky randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie (Stamenova, 2005) zahŕňajúcej 120 pacientov so spasticitou po mozgovej príhode odhalili štatisticky vysoko signifikantné zlepšenie spasticity po tolperizóne pri meraní Ashworthovou škálou, definovanej ako primárny cieľový parameter. Celkové zhodnotenie účinnosti pacientmi a skúšajúcimi potvrdilo nadradenosť tolperizónu nad placebom (p <0,001). Výsledky parametrov funkčných skúšok (vrátane modifikovaného Berthelovho indexu, schopnosti vykonávať rutinné aktivity a výdrže v chôdzi) tiež demonštrovali definitívnu tendenciu k lepšej účinnosti tolperizónu v porovnaní s placebom, avšak, stupeň štatistickej signifikantnosti nebol dosiahnutý.

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, porovnávacej štúdii zahŕňajúcej 48 pacientov s cerebrálnymi léziami (Feher, 1985) bola účinnosť tolperizónu podobná účinnosti baklofenu, čo sa týka zlepšenia v Barthelovom indexe, pričom tolperizón bol nadradený baklofenu pri zlepšení v škále hodnotenia motoriky Rivermead.

Dôkazy týkajúce sa prínosov terapie tolperizónom u pacientov so zvýšeným svalovým tonusom zapríčineným lokomotorickými ochoreniami, inými ako je spasticita po mozgovej príhode, zostali kontroverzné.

Hoci niektoré štúdie vykázali pozitívne výsledky v niektorých testovaných parametroch, iné štúdie zlyhali pri dokazovaní prínosov tolperizónu pri týchto stavoch.

Bezpečnostný profil tolperizónu bol dokázaný údajmi z klinických skúšaní u pacientov so zvýšeným svalovým tonusom inej etiológie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa tolperizón dobre absorbuje z tenkého čreva. Najvyššie plazmatické koncentrácie sa dosahujú o 0,5-1 hodiny po požití. Vďaka intenzívnemu first-pass metabolizmu je biologická dostupnosť látky asi 20 %. Jedlo s vysokým obsahom tuku zvyšuje biologickú dostupnosť perorálne podávaného tolperizónu približne o 100 % a zvyšuje maximálne plazmatické koncentrácie približne o 45 % v porovnaní so stavom nalačno, odďaľujúc čas dosiahnutia maximálnych plazmatických koncentrácii približne o 30 minút.

Tolperizón sa intenzívne metabolizuje v pečeni a v obličkách.

Látka sa takmer výlučne vylučuje obličkami (viac ako 99 %) vo forme metabolitov.

Farmakologická účinnosť metabolitov nie je známa.

Vylučovací polčas je po intravenóznom podaní približne 1,5 hodiny, po perorálnom podaní je približne 2,5 hodiny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje neodhalili podľa konvenčných štúdií bezpečnosti špeciálne riziko farmakologické, toxicity opakovaných dávok, genotoxicity a reprodukčnej toxicity pre ľudí.

Účinky v predklinických štúdiách boli pozorované iba pri expozíciách považovaných za dostatočne prevyšujúce maximálnu humánnu expozíciu, čo naznačuje malý význam pre klinické použitie.

U potkanov a králikov sa po perorálnom podaní 500 mg/kg, resp. 250 mg/kg telesnej hmotnosti objavila embryotoxicita. Tieto dávky sú však mnohonásobne vyššie ako odporúčané terapeutické dávky.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát kyseliny citrónovej, koloidný bezvodý oxid kremičitý, kyselina steárová, mastenec, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, laktóza.

Obal tablety:

koloidný bezvodý oxid kremičitý, oxid titaničitý (E171), makrogol, laktóza, hypromelóza.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 filmom obalených tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiťdo lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

H-1103 Budapešť

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


63/0048/77-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


27.12.1977/15.05.2007 – bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2013

6/6MYDOCALM 150 mg