+ ipil.sk

MYFORTIC 180 mgPríbalový leták

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/06431

PRÍLOHA č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2012/00294


Písomná informácia pre používateľov


Myfortic®180 mg gastrorezistentné tablety


kyselina mykofenolová (ako nátriummykofenolát)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Myfortic a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Myfortic

3. Ako užívať Myfortic

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Myfortic

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Myfortica na čo sa používa


Myforticobsahuje látku, ktorá sa nazýva kyselina mykofenolová. Patrí do skupiny liekov označovaných ako imunosupresíva.


Myforticsa používa, aby zabránil imunitnému systému tela odvrhnúť transplantovanú obličku. Užíva sa spolu s inými liekmi, ktoré sa nazývajú cyklosporín a kortikosteroidy.


2. Skôr ako užijete Myfortic


Neužívajte Myfortic

 • keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu mykofenolovú, nátriummykofenolát, mykofenolátmofetil alebo na niektorú z ďalších zložiek Myforticu, ktorých zoznam je uvedený na konci tejto písomnej informácie pre používateľov.

 • keď dojčíte (pozri aj „Tehotenstvo a dojčenie“).

Ak sa Vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom svojmu lekárovi a neužite Myfortic.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Myforticu

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete Myfortic:

 • ak máte alebo ste niekedy mali závažné tráviace ťažkosti, napríklad žalúdkový vred.

 • ak máte zriedkavý vrodený nedostatok enzýmu hypoxantínguanínfosforibozyltransferáza (HGPRT), napríklad Leschov-Nyhanov alebo Kelleyho-Seegmillerov syndróm.


Na čo tiež musíte pamätať

 • Myfortic oslabuje schopnosť kože chrániť sa pred slnkom. Zvyšuje sa tak riziko rakoviny kože. Obmedzte pôsobenie slnečného a ultrafialového (UF) žiarenia tým, že si budete čo najviac zakrývať nechránené časti kože a budete pravidelne používať prostriedky proti opaľovaniu s vysokým ochranným faktorom. Poraďte sa so svojím lekárom, ako sa máte chrániť pred slnkom.

 • Ak sa u Vás objavia akékoľvek príznaky infekcie (napríklad horúčka alebo bolesť hrdla), alebo neočakávané podliatiny alebo krvácanie, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi.

 • Váš lekár si možno bude chcieť počas liečby Myforticom overiť, koľko máte bielych krviniek, a povie Vám, či môžete Myfortic aj ďalej užívať.

 • Liečivo kyselina mykofenolová nie je rovnaké ako iné, podobne znejúce liečivá, napríklad mykofenolátmofetil. Neužívajte striedavo rôzne lieky, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár.

 • Užívanie Myforticu počas tehotenstva môže poškodiť plod (pozri aj „Tehotenstvo a dojčenie“) a zvýšiť riziko potratu.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Porozprávajte sa so svojím lekárom, najmä ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • ďalšie imunosupresíva, napríklad azatioprín alebo takrolimus.

 • lieky používané na liečbu vysokej hladiny cholesterolu v krvi, napríklad cholestyramín.

 • adsorpčné uhlie, ktoré sa používa na liečbu tráviacich ťažkostí, napríklad hnačky, žalúdočnej nevoľnosti a plynatosti.

 • antacidá, ktoré obsahujú horčík alebo hliník.

 • lieky používané na liečbu vírusových infekcií, napríklad aciklovir a ganciklovir.


Povedzte svojmu lekárovi aj to, ak máte dostať akékoľvek ochranné očkovanie (vakcináciu).


Užívanie Myforticu s jedlom a nápojmi

Myforticmožno užívať pri jedle alebo nalačno. Musíte sa rozhodnúť, či budete užívať svoje tablety pri jedle alebo nalačno, a potom ich užívajte rovnakým spôsobom každý deň. Zaistí sa tým vstrebávanie rovnakého množstva lieku do Vášho organizmu každý deň.


Starší pacienti

Starší ľudia(vo veku 65 a viac rokov) môžu užívaťMyfortic bez toho, aby bolo potrebné upraviť zvyčajnú odporúčanú dávku.


Deti a dospievajúci

Použitie Myforticu u detí a dospievajúcich sa neodporúča pre nedostatok údajov.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste žena, uistite sa pred začatím užívania Myforticu prostredníctvom negatívneho výsledku tehotenského testu, že nie ste tehotná. Pretože kyselina mykofenolová môže poškodiť plod a zvýšiť riziko potratu, Myfortic sa nemá užívať počas tehotenstva, ak to nie je jednoznačne potrebné.


Ak ste žena, Váš lekár by Vás mal poučiť o antikoncepcii skôr, ako začnete užívať Myfortic. Antikoncepciu musíte používať pred a počas užívania Myforticu a 6 týždňov po skončení jeho užívania. Ak počas liečby Myforticom otehotniete, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.


Nie je známe, či Myfortic prestupuje do materského mlieka. Nedojčite počas liečby Myforticom a 6 týždňov po ukončení užívania Myforticu.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Ak ste sexuálne aktívny muž, odporúča sa, aby ste počas liečby a trinásť týždňov po podaní

poslednej dávky Myforticu používali kondóm. Používanie vysoko účinnej antikoncepcie počas

Vašej liečby a trinásť týždňov po podaní poslednej dávky Myforticu sa odporúča aj Vašim

partnerkám.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nepreukázalo sa, že by Myforticovplyvňoval schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Myforticu

Myfortic obsahuje laktózu. Ak Vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry (vrátane laktózy, galaktózy alebo glukózy), porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako užijete Myfortic.


3. Ako užívať Myfortic


Vždy užívajte Myforticpresne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Myfortic Vám predpíše len lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov po transplantácii. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Koľko liekuužívať

Odporúčaná denná dávka Myforticu je 1 440 mg (8 tabliet Myforticu 180 mg). Užíva sa v 2 oddelených dávkach po 720 mg (4 tablety Myforticu 180 mg).


Užívajte tablety ráno a večer.


Prvá dávka 720 mg sa podá počas 72 hodín po transplantácii.


Ak máte závažné ťažkosti s obličkami

Vaša denná dávka nemá byť väčšia ako 1 440 mg (8 tabliet Myforticu 180 mg).


Užívanie Myforticu

Tablety prehĺtajte celé a zapite ich pohárom vody.

Tablety nelámte a nedrvte.

Neužite tablety, ktoré sú zlomené alebo prasknuté.

Liečba bude trvať dovtedy, kým budete potrebovať imunosupresiu, ktorá zabráni Vášmu telu odvrhnúť transplantát.


Ak užijete viac Myforticu,ako máte

Ak užijete viac Myforticu, ako by ste mali, alebo ak niekto iný užije Vaše tablety, okamžite to povedzte lekárovi alebo choďte do nemocnice. Možno bude potrebné lekárske ošetrenie. Tablety si vezmite so sebou a ukážte ich Vášmu lekárovi alebo pracovníkom nemocnice. Ak sa Vám tablety minuli, vezmite si so sebou prázdne balenie.


Ak zabudnete užiť Myfortic

Ak zabudnete užiť Myfortic, užite ho ihneď, keď si spomeniete, pokiaľ už nie je takmer čas na ďalšiu dávku. Potom užite ďalšiu dávku v obvyklom čase. Poraďte sa so svojím lekárom. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Myfortic

Neprestaňte užívať Myfortic, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár. Prerušenie liečby Myforticom môže zvýšiť pravdepodobnosť, že Vaše telo odvrhne transplantovanú obličku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Myforticmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. U starších pacientov sa pre ich zoslabenú imunitnú odpoveď môže vyskytnúť viac vedľajších účinkov.


Imunosupresíva vrátane Myforticu oslabujú vlastné obranné mechanizmy Vášho tela, aby zabránili odvrhnutiu transplantovaného orgánu. V dôsledku toho Vaše telo nebude bojovať proti infekciám tak dobre ako zvyčajne. Ak užívate Myfortic, môže Vás preto postihnúť viac infekcií ako obvykle, napríklad infekcie mozgu, kože, úst, žalúdka a čriev, pľúc a močových ciest.


Váš lekár Vám bude pravidelne kontrolovať krv, aby mohol sledovať akékoľvek zmeny počtu krviniek alebo hladín látok, ktoré sa nachádzajú v krvi, napríklad cukru, tukov a cholesterolu.


Niektoré účinky môžu byť závažné:

 • príznaky infekcie vrátane horúčky, zimnice, potenia, pocitu únavy, ospalosti alebo nedostatku energie. Keď užívate Myfortic, môže byť vyššia pravdepodobnosť ako zvyčajne, že dostanete nejakú infekciu. Takéto infekcie môžu postihnúť rôzne časti Vášho tela, ale najčastejšie sú postihnuté obličky, močový mechúr, horné a/alebo dolné dýchacie cesty.

 • vracanie krvi, čierna alebo krvavá stolica, vred žalúdka alebo dvanástnika.

 • zdurenie uzlín, vznik nového kožného výrastku alebo zväčšenie existujúceho kožného výrastku, alebo zmeny existujúceho materského znamienka. Ako sa môže stať u pacientov užívajúcich imunosupresíva, u veľmi malého počtu pacientov liečených Myforticom sa vyvinula rakovina kože alebo lymfatických uzlín.

Ak sa niečo z uvedeného u Vás vyskytne po užívaní Myforticu, ihneď sa o tom porozprávajte so svojím lekárom.


Ďalšie vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)

 • hnačka

 • nízky počet bielych krviniek.


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov)

 • nízky počet červených krviniek, čo môže vyvolať pocit únavy, dýchavičnosť a bledosť (málokrvnosť)

 • neočakávané krvácanie a podliatiny (možné príznaky nízkeho počtu krvných doštičiek)

 • bolesť hlavy

 • kašeľ

 • bolesť brucha alebo žalúdka, zápal sliznice žalúdka, nadúvanie, zápcha, tráviace ťažkosti, plynatosť (flatulencia), riedka stolica, nutkanie na vracanie (nauzea), vracanie

 • únava, horúčka

 • abnormálne výsledky testov funkcie pečene alebo obličiek

 • infekcie dýchacích ciest.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov)

 • rýchly alebo nepravidelný tep srdca, tekutina v pľúcach

 • výrastok, ktorý vyzerá ako vačok (cysta) a obsahuje tekutinu (lymfa)

 • triaška, nespavosť

 • svrbenie, sčervenenie a opuch očí, neostré videnie

 • sipot

 • grganie, zápach z úst, upchatie čriev, vredy na perách, pálenie záhy, zmena sfarbenia jazyka, suchosť v ústach, zápal ďasien, zápal podžalúdkovej žľazy spôsobujúci silnú bolesť v hornej časti brucha, upchatie slinných žliaz, zápal pobrušnice

 • infekcia kostí, krvi a kože

 • krv v moči, poškodenie obličiek, bolesť a ťažkosti pri močení

 • vypadávanie vlasov, podliatiny na koži

 • zápal kĺbov, bolesť chrbta, svalové kŕče

 • strata chuti do jedenia, zvýšená hladina tukov, cukru a cholesterolu, alebo znížená hladina fosfátu v krvi

 • príznaky chrípky (napríklad únava, zimnica, bolesť hrdla, bolesť kĺbov alebo svalov), opuch členkov a chodidiel, pocit smädu alebo slabosti

 • neobvyklé sny, presvedčenie o veciach, ktoré nie sú skutočné (bludy)

 • neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu.


Neznáme(výskyt nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

 • vyrážky


Iné vedľajšie účinky hlásené pri liekoch podobných ako Myfortic

Ďalšie vedľajšie účinky boli hlásené v skupine liekov, do ktorej patrí Myfortic:

zápal hrubého čreva, zápal sliznice žalúdka vyvolaný cytomegalovírusmi, prederavenie črevnej steny, čo má za následok silnú bolesť brucha a možné krvácanie, vredy žalúdka alebo dvanástnika, nízky počet určitých bielych krviniek alebo všetkých bielych krviniek, závažné infekcie, napríklad zápal srdca a srdcových chlopní a blany, ktorá pokrýva mozog a miechu, a iné menej časté baktériové infekcie, ktoré zvyčajne vedú k závažnému ochoreniu pľúc (tuberkulóza a atypická mykobaktériová infekcia).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UchovávaŤ Myfortic


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Myfortic po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte Myforticv pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužite Myfortic, ak zbadáte, že balenie je poškodené alebo nesie stopy nedovoleného zaobchádzania.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Myforticobsahuje

 • Liečivo Myforticu je kyselina mykofenolová (ako nátriummykofenolát). Každá tableta Myforticu 180 mg obsahuje 180 mg kyseliny mykofenolovej.

 • Ďalšie zložky sú:

 • Jadro tablety: kukuričný škrob, povidón, krospovidón, bezvodá laktóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát.

 • Obalová vrstva tablety: ftalát hypromelózy, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132).


Ako vyzerá Myfortic a obsah balenia

Myfortic180 mg gastrorezistentné tablety sú limetovozelené, filmom obalené a okrúhle, s označením "C" na jednej strane.


Myfortic180 mg gastrorezistentné tablety sa dodávajú v blistrových baleniach obsahujúcich 20, 50, 100, 120 alebo 250 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o.

Nagano III

U Nákladového nádraží 3265/10

130 00 Praha 3

Česká republika


Výrobca

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Norimberg

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2012.

6


MRP II-034/IB-038


MYFORTIC 180 mg

Súhrn údajov o lieku

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/06431

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/06432

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/06433

PRÍLOHA č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2012/00294


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Myfortic 180 mg gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 180 mg kyseliny mykofenolovej (ako nátriummykofenolát).


Pomocné látky:

Bezvodá laktóza: 45 mg v tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta


Limetovozelené, okrúhle filmom obalené tablety so zrezanými hranami a s vyrazeným označením "C" na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Myfortic je indikovaný v kombinácii s cyklosporínom a kortikosteroidmi na profylaxiu akútnej rejekcie transplantátu u dospelých pacientov po alogénnej transplantácii obličky.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu Myforticom má začať a viesť primerane kvalifikovaný odborník na transplantácie.


Odporúčaná dávka je 720 mg podávaných dvakrát denne (denná dávka 1 440 mg). Táto dávka nátriummykofenolátu zodpovedá 1 g mykofenolátmofetilu podávanému dvakrát denne (denná dávka 2 g) vzhľadom na obsah kyseliny mykofenolovej (MPA).


Ďalšie informácie o zodpovedajúcich terapeutických dávkach nátriummykofenolátu a mykofenolátmofetilu sú uvedené v častiach 4.4 a 5.2.


U de novo pacientov sa má začať s podávaním Myforticu v priebehu 72 hodín po transplantácii.


Myfortic možno užívať pri jedle alebo nalačno. Pacienti si môžu vybrať jednu z možností, ale pri zvolenej možnosti musia zotrvať (pozri časť 5.2).


Tablety Myfortic sa nemajú drviť, aby sa zachovala neporušenosť enterosolventnej vrstvy. Ak je potrebné tablety Myfortic rozdrviť, vyhýbajte sa vdýchnutiu prášku alebo priamemu kontaktu prášku s kožou alebo sliznicou.


Deti a adolescenti

Nie sú dostupné dostatočné údaje, ktoré by preukázali účinnosť a bezpečnosť Myforticu u detí a adolescentov. Sú dostupné obmedzené farmakokinetické údaje u pediatrických pacientov po transplantácii obličky (pozri časť 5.2).


Starší pacienti

Odporúčaná dávka u starších pacientov je 720 mg dvakrát denne.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s oneskoreným rozvojom funkcie obličkového štepu po operácii (pozri časť 5.2).


Pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie < 25 ml· min-1·1,73 m-2) je potrebné dôsledne sledovať a denná dávka Myforticu u nich nemá prekročiť 1 440 mg.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov po transplantácii obličky, ktorí majú závažné poškodenie funkcie pečene.


Liečba počas epizód rejekcie

Rejekcia transplantovanej obličky nemá za následok zmeny farmakokinetiky kyseliny mykofenolovej (MPA); úprava dávkovania alebo prerušenie liečby Myforticom sa nevyžaduje.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na nátriummykofenolát, kyselinu mykofenolovú alebo mykofenolátmofetil, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).


Myfortic je kontraindikovaný u žien, ktoré dojčia a u žien v reprodukčnom veku (pozri časť 4.6).


Informácie o užívaní v gravidite a období dojčenia a požiadavky na používanie antikoncepčných prostriedkov sú uvedené v časti 4.6.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov liečených imunosupresívnymi režimami, ktoré zahŕňajú kombinácie liekov vrátane Myforticu, je zvýšené riziko vývoja lymfómov a iných malignít, hlavne kože (pozri časť 4.8). Toto riziko zjavne súvisí skôr so stupňom a trvaním imunosupresie, ako s použitím určitej látky. Na minimalizovanie rizika rakoviny kože je potrebné pacientom vo všeobecnosti poradiť, aby sa chránili pred slnečným a UF svetlom nosením ochranného odevu a používaním prostriedkov proti opaľovaniu s vysokým ochranným faktorom.


Pacientov užívajúcich Myfortic je potrebné poučiť, aby okamžite hlásili akékoľvek príznaky infekcie, nevysvetliteľné krvné podliatiny, krvácanie alebo akékoľvek iné prejavy útlmu kostnej drene.


U pacientov liečených imunosupresívami vrátane Myforticu je zvýšené riziko oportúnnych infekcií (bakteriálnych, hubových, vírusových a protozoálnych), fatálnych infekcií a sepsy (pozri časť 4.8). K oportúnnym infekciám patria nefropatia súvisiaca s vírusom BK a progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML) súvisiaca s vírusom JC. Tieto infekcie sa často spájajú s vysokou celkovou imunosupresívnou záťažou a môžu mať za následok závažné alebo fatálne ochorenia, ktoré lekári majú vziať do úvahy pri stanovení diferenciálnej diagnózy u pacientov s imunosupresiou, ktorých funkcia obličiek alebo neurologické symptómy sa zhoršujú.


Prípady čistej aplázie erytrocytov (PRCA) boli hlásené u pacientov liečených derivátmi MPA (ku ktorým patria mykofenolátmofetil a nátriummykofenolát) v kombinácii s inými imunosupresívami. Mechanizmus vyvolania PRCA derivátmi MPA nie je známy. PRCA sa môže upraviť po znížení dávky alebo ukončení liečby. Zmeny v liečbe Myforticom sa majú robiť u príjemcov transplantátu iba pri náležitom dohľade, aby sa minimalizovalo riziko rejekcie štepu (pozri časť 4.8).


Pacientov dostávajúcich Myfortic je potrebné sledovať pre krvné dyskrázie (napr. neutropéniu alebo anémiu – pozri časť 4.8), ktoré môžu súvisieť so samotnou MPA, súčasne podávanými liekmi, vírusovými infekciami alebo s niektorou kombináciou týchto príčin. U pacientov užívajúcich Myfortic sa má skontrolovať úplný krvný obraz každý týždeň počas prvého mesiaca, dvakrát do mesiaca počas druhého a tretieho mesiaca liečby a potom každý mesiac počas prvého roka. Ak sa vyskytnú krvné dyskrázie (napr. neutropénia s absolútnym počtom neutrofilov < 1,5 x 103/μl alebo anémia), môže byť potrebné prerušiť alebo ukončiť liečbu Myforticom.


Pacientov je potrebné upozorniť, že počas liečby MPA môžu byť vakcinácie menej účinné a je potrebné vyhnúť sa použitiu živých oslabených vakcín (pozri časť 4.5).


Vakcinácia proti chrípke môže byť prospešná. Predpisujúci lekári sa majú riadiť národnými smernicami o vakcinácii proti chrípke.


Pretože deriváty MPA sa dávali do súvisu so zvýšenou incidenciou nežiaducich udalostí v tráviacej sústave vrátane zriedkavých prípadov ulcerácie, krvácania a perforácie gastrointestinálneho traktu, pri podávaní Myforticu pacientom s aktívnym závažným ochorením tráviacej sústavy sa má postupovať opatrne.


Neodporúča sa podávať Myfortic súčasne s azatioprínom, pretože súčasné podávanie týchto liečiv sa nehodnotilo.


Kyselina mykofenolová (ako sodná soľ) a mykofenolátmofetil sa nemajú ľubovoľne zamieňať alebo nahrádzať, pretože majú odlišné farmakokinetické profily. Myfortic sa podával v kombinácii s kortikosteroidmi a cyklosporínom.


Obmedzené skúsenosti sú s jeho súčasným použitím s indukčnou liečbou, napr. antilymfocytovým globulínom alebo basiliximabom. Účinnosť a bezpečnosť použitia Myforticu s inými imunosupresívami (napr. takrolimom) sa nesledovala.


Myfortic obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Súčasné podávanie Myforticu a liečiv, ktoré zasahujú do enterohepatálnej cirkulácie, napr. cholestyramínu alebo aktívneho uhlia, môže mať za následok subterapeutickú systémovú expozíciu MPA a zníženie účinnosti.


Myfortic je inhibítor IMPDH (inozínmonofosfátdehydrogenázy). Preto sa nemá podávať pacientom so zriedkavým vrodeným deficitom hypoxantínguanínfosforibozyltransferázy (HGPRT), ako je Leschov-Nyhanov a Kelleyho-Seegmillerov syndróm.


Liečba Myforticom sa nemá začať, kým sa nezíska negatívny výsledok testu na graviditu. Spoľahlivá antikoncepcia sa musí používať pred začatím liečby Myforticom, počas liečby a šesť týždňov po skončení liečby (pozri časť 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


Zaznamenali sa nasledujúce interakcie medzi MPA a inými liečivami:


Aciklovir a ganciklovir

Možnosť vyvolať útlm kostnej drene u pacientov, ktorí dostávajú Myfortic a aciklovir alebo ganciklovir, sa nesledovala. Pri súčasnom podávaní Myforticu a acikloviru/gancikloviru možno očakávať zvýšené hladiny glukuronidu kyseliny mykofenolovej (MPAG) a acikloviru/gancikloviru, čo je možno následok kompetície o tubulárnu sekréciu.


Zmeny farmakokinetiky MPAG pravdepodobne nie sú klinicky významné u pacientov s dostatočnou funkciou obličiek. Pri poškodení funkcie obličiek je možnosť zvýšenia plazmatických koncentrácií MPAG a acikloviru/gancikloviru; majú sa dodržiavať odporúčania pre dávkovanie acikloviru/gancikloviru a pacientov je potrebné starostlivo pozorovať.


Gastroprotektívne látky:

Antacidá obsahujúce horčík a hliník:

Pri súčasnom podaní Myforticu a jednorazovej dávky antacíd, ktoré obsahovali horčík a hliník, sa znížili AUC MPA o 37% a Cmax o 25%. Antacidá obsahujúce horčík a hliník sa môžu používať intermitentne na liečbu občasnej dyspepsie. Chronické, každodenné používanie antacíd obsahujúcich horčík a hliník s Myforticom sa neodporúča pre možnosť zníženej expozície kyseline mykofenolovej a poklesu účinnosti.


Inhibítory protónovej pumpy:

U zdravých dobrovoľníkov vyvolalo súbežné podávanie 1 000 mg MMF a 40 mg pantoprazolu dvakrát denne pokles AUC MPA o 27% a pokles Cmax MPA o 57%. V tej istej štúdii sa však nepozorovali žiadne zmeny farmakokinetiky MPA po súbežnom podaní Myforticu a pantoprazolu.


Perorálne antikoncepčné prostriedky

Štúdie interakcií medzi MMF a perorálnymi antikoncepčnými prostriedkami nenaznačujú žiadne interakcie. Vzhľadom na metabolický profil MPA sa neočakávajú interakcie medzi Myforticom a perorálnymi antikoncepčnými prostriedkami.


Cholestyramín a liečivá, ktoré viažu žlčové kyseliny

Je potrebné postupovať opatrne pri súčasnom podávaní liečiv alebo liečebných postupoch, ktoré môžu viazať žlčové kyseliny, napr. pri látkach sekvestrujúcich žlčové kyseliny alebo perorálne podanom aktívnom uhlí, pretože je možný pokles expozície MPA a tým zníženie účinnosti Myforticu.


Cyklosporín

V rovnovážnom stave neovplyvňovalo podávanie Myforticu farmakokinetiku cyklosporínu pri sledovaní u stabilizovaných pacientov po transplantácii obličky. Je známe, že pri súčasnom podávaní s mykofenolátmofetilom cyklosporín znižuje expozíciu MPA. Pri súčasnom podávaní s Myforticom môže cyklosporín tiež znižovať koncentráciu MPA (približne o 20%, vypočítané extrapolovaním údajov o mykofenolátmofetile), presný rozsah tohto zníženia však nie je známy, pretože takáto interakcia sa neskúmala. Keďže klinické skúšania účinnosti sa vykonali v kombinácii s cyklosporínom, táto interakcia nemá vplyv na odporúčané dávkovanie Myforticu. Pri prerušení alebo ukončení liečby cyklosporínom sa má dávkovanie Myforticu prehodnotiť v závislosti od imunosupresívneho režimu.


Takrolimus

V skríženom klinickom skúšaní inhibítorov kalcineurínu u stabilizovaných pacientov po transplantácii obličky sa stanovila farmakokinetika Myforticu v rovnovážnom stave počas liečby Neoralomaj takrolimom.Priemerná hodnota AUC MPA bola o 19% vyššia (90% IS: -3, +47), zatiaľ čo priemerná hodnota AUC MPAG bola asi o 30% nižšia (90% IS: 16, 42) pri takrolime v porovnaní s liečbou Neoralom. Okrem toho sa u jedincov zdvojnásobila variabilita AUC MPA, keď prešli z Neoralu na takrolimus. Klinickí lekári majú vziať do úvahy toto zvýšenie AUC MPA, ako aj variability, a upravovať dávkovanie v závislosti od klinickej situácie. Keď sa plánuje nahradenie jedného inhibítora kalcineurínu iným, je potrebné dôsledné klinické monitorovanie.


Živé oslabené vakcíny

Živé vakcíny sa nemajú podať pacientom so zhoršenou imunitnou odpoveďou. Protilátková odpoveď na iné vakcíny môže byť znížená.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Ženy v reprodukčnom veku

Liečba Myforticom sa nemá začať, kým sa nezíska negatívny výsledok testu na graviditu.


Antikoncepcia u mužov a žien

Ženy v reprodukčnom veku musia pred začatím liečby Myforticom, počas liečby Myforticom a šesť týždňov po podaní poslednej dávky Myforticu používať vysoko účinnú antikoncepčnú metódu.


Sexuálne aktívnym mužom sa počas liečby a trinásť týždňov po podaní poslednej dávky Myforticu odporúča používanie kondómov. Používanie vysoko účinnej antikoncepcie počas liečby a trinásť týždňov po podaní poslednej dávky Myforticu sa odporúča aj ich partnerkám.


Gravidita

Užívanie Myforticu v gravidite sa neodporúča a má sa vyhradiť pre prípady, keď nie je dostupná žiadna alternatívna liečba.

Údaje o použití Myforticu u gravidných žien sú obmedzené. Vrodené malformácie vrátane malformácií ucha, t.j. abnormálne tvarované alebo chýbajúce vonkajšie/stredné ucho, rázštep podnebia, rázštep pier, mikrognatizmus a kardiopatie sa však zaznamenali u detí pacientok po expozícii mykofenolátu počas gravidity. Prípady spontánnych potratov boli hlásené u pacientok po expozícii zlúčeninám kyseliny mykofenolovej. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri 5.3).


Laktácia

MPA sa vylučuje do mlieka dojčiacich potkanov. Nie je známe, či sa Myfortic vylučuje do materského mlieka u ľudí. Vzhľadom na možné závažné nežiaduce reakcie na MPA u dojčiat je Myfortic kontraindikovaný u žien, ktoré dojčia (pozri časť 4.3).


Fertilita

U ľudí neboli s Myforticom vykonané žiadne špecifické štúdie na zhodnotenie účinku na plodnosť. V štúdií so samcami a samičkami potkanov sa nepozoroval žiadny vplyv na plodnosť pri dávkach do výšky 40 respektíve 20 mg/kg (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Mechanizmus účinku, farmakodynamický profil a zaznamenané nežiaduce reakcie naznačujú, že takýto účinok nie je pravdepodobný.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky sú zhrnutím nežiaducich reakcií na liek z klinických skúšaní:


Malignity

U pacientov liečených imunosupresívnymi režimami, ktoré tvoria kombinácie liekov vrátane MPA, je zvýšené riziko vzniku lymfómov a iných malignít, hlavne kože (pozri časť 4.4). Lymfoproliferatívne ochorenie alebo lymfóm sa vyvinuli u 2 de novo (0,9%) pacientov a u 2 pacientov pri udržiavacej liečbe (1,3%), ktorí dostávali Myfortic až 1 rok. Karcinómy kože iné ako melanóm sa vyskytli u 0,9% de novo pacientov a 1,8% pacientov pri udržiavacej liečbe, ktorí dostávali Myfortic až 1 rok; iné druhy malignít sa vyskytli u 0,5% de novo pacientov a 0,6% pacientov pri udržiavacej liečbe.


Oportúnne infekcie

U všetkých pacientov po transplantácii je zvýšené riziko oportúnnych infekcií; toto riziko sa zvyšuje s celkovou mierou imunosupresie (pozri časť 4.4). Najčastejšie oportúnne infekcie u de novo pacientov po transplantácii obličky, ktorí dostávali Myfortic s inými imunosupresívami v kontrolovaných klinických skúšaniach a boli sledovaní 1 rok, boli vyvolané cytomegalovírusmi (CMV), kandidami a herpes simplex. CMV infekcia (sérológia, virémia alebo ochorenie) sa zaznamenala u 21,6% de novo pacientov a u 1,9% pacientov pri udržiavacej liečbe po transplantácii obličky.


Starší pacienti

U starších pacientov môže byť všeobecne vyššie riziko nežiaducich liekových reakcií spôsobených imunosupresiou.


Iné nežiaduce liekové reakcie:

V Tabuľke 1 nižšie sú uvedené nežiaduce liekové reakcie možno alebo pravdepodobne súvisiace s Myforticom, ktoré sa zaznamenali v kontrolovaných klinických skúšaniach s pacientmi po transplantácii obličky, v ktorých sa Myfortic podával spolu s cyklosporínom v mikroemulzii a kortikosteroidmi v dávke 1 440 mg/deň počas 12 mesiacov. Tabuľka je zostavená podľa systému orgánových tried MedDRA.

Nežiaduce reakcie sú zatriedené podľa nasledujúcich kategórií:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)


Tabuľka 1

Infekcie a nákazy

Veľmi časté

Vírusové, bakteriálne a hubové infekcie

Časté

Infekcie horných dýchacích ciest, pneumónia

Menej časté

Infekcia rany, sepsa*, osteomyelitída*


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Menej časté


Papilóm kože*, bazalióm*, Kaposiho sarkóm*, lymfoproliferatívne poruchy, epidermoidný karcinóm*


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Leukopénia

Časté

Anémia, trombocytopénia

Menej časté

Lymfokéla*, lymfopénia*, neutropénia*, lymfadenopatia*


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté


Anorexia, hyperlipidémia, diabetes mellitus*, hypercholesterolémia*, hypofosfatémia


Psychické poruchy

Menej časté Abnormálne sny*, halucinačné vnemy*


Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Tremor, nespavosť*


Poruchy oka

Menej časté

Konjunktivitída*, neostré videnie*


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté Tachykardia, pľúcny edém, komorové extrasystoly


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Kašeľ

Menej časté

Pľúcna kongescia*, sipot*


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Hnačka

Časté


Dilatácia brucha, bolesť brucha, zápcha, dyspepsia, flatulencia, gastritída, riedka stolica, nauzea, vracanie

Menej častéBolestivosť brucha na dotyk, gastrointestinálne krvácanie, eruktácia, halitóza*, ileus*, ulcerácia pier*, ezofagitída*, subileus*, zmena farby jazyka*, suchosť v ústach*, gastroezofagálny reflux*, hyperplázia ďasien*, pankreatitída, obštrukcia vývodu príušnej žľazy*, peptický vred*, peritonitída*


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Abnormálne hodnoty testov funkcie pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Alopécia, kontúzia*


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Artritída*, bolesť chrbta*, svalové kŕče


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Zvýšenie kreatinínu v krvi

Menej časté

Hematúria*, nekróza obličkových tubulov*, uretrálne komplikácie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Únava, pyrexia

Menej časté


Ochorenie podobné chrípke, edém dolných končatín*, bolesť, zimnica*, smäd*, slabosť*


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Impotencia*

* udalosť zaznamenaná len u jedného pacienta (z 372).


Poznámka: Pacienti po transplantácii obličky sa liečili Myforticom v dávke 1 440 mg denne až 1 rok. Podobný profil nežiaducich účinkov sa pozoroval v skupinách de novo pacientov a pacientov pri udržiavacej liečbe po transplantácii, hoci incidencia bola skôr nižšia u pacientov pri udržiavacej liečbe.


Exantém ako nežiaduca reakcia na liek sa zistil v poregistračných klinických skúšaniach, hláseniach z postmarketingových štúdií a v spontánnych hláseniach.


Nasledujúce ďalšie nežiaduce reakcie sa pripisujú derivátom MPA ako triede:

Infekcie a nákazy:

závažné, život ohrozujúce infekcie vrátane meningitídy, infekčnej endokarditídy, tuberkulózy a atypických mykobaktériových infekcií. U pacientov liečených imunosupresívami vrátane Myforticu sa zaznamenali prípady nefropatie súvisiace s vírusom BK, ako aj prípady progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie (PML) súvisiacej s vírusom JC (pozri časť 4.4).


Poruchy krvi a lymfatického systému:

neutropénia, pancytopénia.


Prípady čistej aplázie erytrocytov (PRCA) boli hlásené u pacientov liečených derivátmi MPA (pozri časť 4.4.).


U pacientov liečených derivátmi MPA boli pozorované ojedinelé prípady abnormálnej morfológie neutrofilov vrátane získanej Pelgerovej-Huetovej anomálie. Tieto zmeny nie sú spojené s poruchou funkcie neutrofilov. Tieto zmeny môžu naznačovať „posun doľava“ zrelosti neutrofilov pri hematologických vyšetreniach, čo môže byť chybne interpretované ako príznak infekcie u imunosuprimovaných pacientov, ako sú tí, ktorí dostávajú Myfortic.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

kolitída, CMV gastritída, perforácia čriev, žalúdkové vredy, dvanástnikové vredy.


4.9 Predávkovanie


Zaznamenali sa prípady úmyselného alebo nešťastného predávkovania Myforticom, pridružené nežiaduce účinky sa však nevyskytli u všetkých pacientov.

V prípadoch predávkovania, kde boli zaznamenané nežiaduce účinky, išlo o udalosti, ktoré spadajú do známeho bezpečnostného profilu tejto skupiny (najmä krvná dyskrázia, sepsa…) (pozri časti 4.4 a 4.8).


Hoci dialýzu možno použiť na odstránenie neaktívneho metabolitu MPAG, neočakáva sa odstránenie klinicky významných množstiev účinnej látky MPA. Z veľkej časti to spôsobuje veľmi vysoký stupeň väzby MPA na bielkoviny plazmy, ktorý dosahuje 97%. Zásahom do enterohepatálnej cirkulácie MPA môžu látky sekvestrujúce žlčové kyseliny, napr. cholestyramín, znížiť systémovú expozíciu MPA.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: imunosupresívum, ATC kód: L04AA06.


MPA je účinný, selektívny, nekompetitívny a reverzibilný inhibítor inozínmonofosfátde-hydrogenázy, preto inhibuje de novo dráhu syntézy guanozínového nukleotidu bez inkorporácie do DNA. Pretože proliferácia T a B lymfocytov kriticky závisí od de novo syntézy purínov, zatiaľ čo iné typy buniek môžu využívať záchranné dráhy, MPA má vyššie cytostatické účinky na lymfocyty ako na iné bunky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa nátriummykofenolát vo veľkom rozsahu absorbuje. V súlade s charakterom enterosolventnej tablety bol čas do dosiahnutia maximálnej koncentrácie (Tmax) MPA približne 1,5 - 2 hodiny. Približne 10% všetkých ranných farmakokinetických profilov ukázalo predĺženie Tmax, niekedy až o niekoľko hodín, bez očakávaného dopadu na expozíciu MPA za 24 hod/deň.


U stabilizovaných pacientov po transplantácii obličky pri imunosupresii založenej na cyklosporíne bola gastrointestinálna absorpcia MPA 93% a absolútna biologická dostupnosť 72%. Farmakokinetika Myforticu je úmerná dávke a lineárna v skúmanom rozmedzí dávok 180 až 2 160 mg.


V porovnaní so stavom nalačno nemalo jednorazové podanie dávky 720 mg Myforticu s jedlom s vysokým obsahom tuku (55 g tuku, 1000 cal) žiadny vplyv na systémovú expozíciu MPA (AUC), ktorá je najvýznamnejším farmakokinetickým parametrom súvisiacim s účinnosťou. Maximálna koncentrácia (Cmax) MPA sa však znížila o 33%. Okrem toho sa Tlag a Tmax predĺžili v priemere o 3 – 5 hodín, pričom u niekoľkých pacientov bol Tmax> 15 hodín. Vplyv jedla na Myfortic môže mať za následok presahovanie absorpcie do intervalu po ďalšej dávke. Ukázalo sa však, že tento účinok nie je klinicky významný.


Distribúcia

Distribučný objem MPA v rovnovážnom stave je 50 l. Stupeň väzby kyseliny mykofenolovej aj glukuronidu kyseliny mykofenolovej na bielkoviny je vysoký (97% a 82%). Koncentrácia voľnej MPA sa môže zvýšiť, ak sa zníži počet väzbových miest na bielkovinách (urémia, zlyhanie pečene, hypoalbuminémia, súčasné používanie liečiv s vysokým stupňom väzby na bielkoviny). Môže sa tak u pacientov zvýšiť riziko nežiaducich účinkov súvisiacich s MPA.


Eliminácia

Polčas MPA je približne 12 hodín a klírens je 8,6 l/hod.


Metabolizmus

MPA sa zásadne metabolizuje prostredníctvom glukuronyltransferázy na fenolický glukuronid MPA, glukuronid kyseliny mykofenolovej (MPAG). MPAG je hlavný metabolit MPA a nevykazuje biologickú aktivitu. U stabilizovaných pacientov po transplantácii obličky pri imunosupresii založenej na cyklosporíne sa približne 28% dávky perorálne podaného Myforticu premieňa presystémovým metabolizmom na MPAG. Polčas MPAG je dlhší ako MPA, približne 16 hodín, a jeho klírens je 0,45 l/hod.


Vylučovanie

Hoci v moči sú prítomné zanedbateľné množstvá MPA ( 1,0%), väčšina MPA sa eliminuje močom ako MPAG. MPAG vylučovaný do žlče sa môže dekonjugovať črevnou mikroflórou. MPA, ktorá vznikne touto dekonjugáciou, sa potom môže opäť absorbovať. Približne 6 - 8 hodín po podaní Myforticu možno stanoviť druhé maximum koncentrácie MPA, ktoré zodpovedá opätovnej absorpcii dekonjugovanej MPA. . Lieky obsahujúce MPA sa vyznačujú veľkou variabilitou minimálnych hladín MPA a vysoké ranné minimálne hladiny (C0 > 10 µg/ml) sa pozorovali u približne 2% pacientov liečených Myforticom. Na základe výsledkov z celého klinického programu možno očakávať zhodné AUC, keď sa dodržia odporúčania pre dávkovanie.


Farmakokinetika u pacientov po transplantácii obličky pri imunosupresii založenej na cyklosporíne

V Tabuľke 2 sú uvedené priemerné farmakokinetické parametre MPA po podaní Myforticu. Na začiatku obdobia po transplantácii boli priemerné hodnoty AUC a Cmax MPA približne polovičné oproti hodnotám stanoveným 6 mesiacov po transplantácii.


Tabuľka 2 Priemerné (SD) farmakokinetické parametre MPA po perorálnom podaní Myforticu pacientom po transplantácii obličky pri imunosupresii založenej na cyklosporíne


Dospelí pacienti,

chronické, opakované podávanie

720 mg 2-krát denne

(klinické skúšanie ERLB 301)

n=48

Dávka

Tmax*

(hod)

Cmax

(μg/ml)

AUC0-12

(μg x hod/ml)

14 dní po transplantácii

720 mg

2

13,9 (8,6)

29,1 (10,4)

3 mesiace po transplantácii

720 mg

2

24,6 (13,2)

50,7 (17,3)

6 mesiacov po transplantácii

720 mg

2

23,0 (10,1)

55,7 (14,6)

Dospelí pacienti,

chronické, opakované podávanie

720 mg 2-krát denne

18 mesiacov po transplantácii

(klinické skúšanie ERLB 302)

n=18

Dávka

Tmax*

(hod)

Cmax

(μg/ml)

AUC0-12

(μg x hod/ml)

720 mg

1,5

18,9 (7,9)

57,4 (15,0)

Pediatrickí pacienti,

jednorazová dávka 450 mg/m2 (klinické skúšanie ERL 0106)

n=16

Dávka

Tmax*

(hod)

Cmax

(μg/ml)

AUCo-

(μg x hod/ml)

450 mg/m2

2,5

31,9 (18,2)

74,5 (28,3)

*hodnoty mediánu


Poškodenie funkcie obličiek

Farmakokinetika MPA sa zjavne nemenila v rozmedzí od normálnej funkcie až do vymiznutia funkcie obličiek. Naproti tomu expozícia MPAG sa zvyšovala so znižujúcou sa funkciou obličiek; expozícia MPAG bola približne 8-krát vyššia pri anúrii. Hemodialýza neovplyvnila klírens MPA alebo MPAG. Voľná MPA sa môže tiež významne zvýšiť pri zlyhaní obličiek. Príčinou môže byť znížený stupeň väzby MPA na bielkoviny plazmy v prítomnosti vysokej koncentrácie močoviny v krvi.


Poškodenie funkcie pečene

U dobrovoľníkov s alkoholickou cirhózou ochorenie pečeňového parenchýmu celkovo neovplyvňovalo procesy glukuronidácie MPA v pečeni. Účinky ochorenia pečene na tento proces pravdepodobne závisia od daného ochorenia. Ochorenie pečene, pri ktorom prevláda biliárne poškodenie, napr. primárna biliárna cirhóza, však môže mať iný účinok.


Deti a adolescenti

O použití Myforticu u detí a adolescentov sú dostupné obmedzené údaje. V Tabuľke 2 vyššie sú uvedené priemerné (SD) farmakokinetické hodnoty MPA u stabilizovaných pediatrických pacientov (vo veku 5 – 16 rokov) po transplantácii obličky pri imunosupresii založenej na cyklosporíne. Priemerná hodnota AUC MPA pri dávke 450 mg/m2 bola podobná, ako sa stanovila u dospelých pacientov, ktorí dostávali 720 mg Myforticu. Priemerný zdanlivý klírens MPA bol približne 6,7 l/hod/m2.


Pohlavie

Nie sú klinicky významné rozdiely farmakokinetiky Myforticu závislé od pohlavia.


Starší pacienti

Farmakokinetika sa formálne nesledovala u starších pacientov. Expozícia MPA sa v závislosti od veku zjavne nemení v klinicky významnej miere.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Hematopoetický a lymfatický systém boli orgány, ktoré boli primárne postihnuté v toxikologických štúdiách opakovaného podávania nátriummykofenolátu vykonaných na potkanoch a myšiach. U hlodavcov sa po expozícii MPA zaznamenala aplastická regeneratívna anémia ako toxický účinok vymedzujúci dávku. Hodnotenie myelogramov preukázalo výrazné zníženie erytroidných buniek (polychromatické erytroblasty a normoblasty) a od dávky závislé zväčšenie sleziny a nárast extramedulárnej hematopoézy. Tieto účinky sa vyskytli pri hladinách systémovej expozície, ktoré sú ekvivalentné alebo nižšie, ako je klinická expozícia pri odporúčanej dávke Myforticu 1,44 g/deň u pacientov po transplantácii obličky.


Gastrointestinálne účinky sa pozorovali u psov pri hladinách systémovej expozície ekvivalentných alebo nižších, ako je klinická expozícia pri odporúčaných dávkach.


Neklinický profil toxicity kyseliny mykofenolovej (ako sodnej soli) je zjavne v súlade s nežiaducimi udalosťami pozorovanými u ľudí v klinických skúšaniach, ktoré teraz poskytujú významnejšie údaje o bezpečnosti pre pacientov (pozri časť 4.8).


Tri stanovenia genotoxicity (in vitro stanovenie na myšacom lymfóme, mikronukleový test na bunkách V79 čínskeho škrečka a in vivo test na myšacích mikronukleoch kostnej drene) ukázali schopnosť kyseliny mykofenolovej vyvolávať chromozómové aberácie. Tieto účinky môžu súvisieť aj s farmakodynamickým mechanizmom účinku, t.j. inhibíciou syntézy nukleotidov v citlivých bunkách. Iné in vitro testy na zistenie génových mutácií nepreukázali génotoxickú aktivitu.


Kyselina mykofenolová (ako sodná soľ) nebola tumorogénna u potkanov a myší. Pri najvyššej skúšanej dávke v štúdiách karcinogenity na zvieratách bola systémová expozícia (AUC alebo Cmax) približne 0,6 – 5-násobná v porovnaní so systémovou expozíciou pozorovanou u pacientov po transplantácii obličky pri odporúčanej klinickej dávke 1,44 g/deň.


Kyselina mykofenolová (ako sodná soľ) nemala účinok na fertilitu potkaních samcov a samíc až po hladiny dávok, pri ktorých sa pozoruje všeobecná toxicita a embryotoxicita.


V štúdii teratogenity kyseliny mykofenolovej (ako sodnej soli) vykonanej na potkanoch sa už pri dávke 1 mg/kg pozorovali malformácie potomstva vrátane anoftalmie, exencefálie a umbilikálnej hernie. Systémová expozícia pri tejto dávke predstavuje 0,05-násobok klinickej expozície pri dávke Myforticu 1,44 g/deň (pozri časť 4.6).


V štúdii pre- a postnatálneho vývinu u potkanov spôsobila kyselina mykofenolová (ako sodná soľ) spomalený vývoj (abnormálny zrenicový reflex u samíc a oddelenie predkožky u samcov) pri najvyššej dávke 3 mg/kg, ktorá vyvolávala aj malformácie.


Pri kyseline mykofenolovej (ako sodnej soli) sa preukázal fototoxický potenciál v stanovení fototoxicity 3T3 NRU in vitro.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro

kukuričný škrob

povidón

krospovidón

bezvodá laktóza

bezvodý koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát.


Obalová vrstva

ftalát hypromelózy

oxid titaničitý (E171)

žltý oxid železitý (E172)

indigokarmín (E132).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30°C.


Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené po 10 v blistroch z polyamidu/hliníka/PVC/hliníka v množstve 20, 50, 100, 120 a 250 tabliet v papierových škatuliach.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tablety Myfortic sa nemajú drviť, aby sa zachovala neporušenosť enterosolventnej obalovej vrstvy (pozri časť 4.2).


Kyselina mykofenolová mala teratogénne účinky (pozri časť 4.6). Ak je potrebné tablety Myfortic rozdrviť, vyhýbajte sa vdýchnutiu prášku alebo priamemu kontaktu prášku s kožou alebo sliznicou.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


59/0073/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


31.03.2005


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2012

13


MRP II-034+035+036 / IB-038

MYFORTIC 180 mg