+ ipil.sk

Mylaz 3 mg/0,02 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľku


Mylaz 3 mg/ 0,02 mg

filmom obalené tablety


drospirenón/etinylestradiol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


Dôležité informácie, ktoré treba vedieť o kombinovanej hormonálnej antikoncepcii (CHC):

 • Ak sa používa správne, je jednou z najspoľahlivejších vratných metód antikoncepcie.

 • Mierne zvyšuje riziko vzniku krvnej zrazeniny v žilách a tepnách, najmä v prvom roku alebo pri opätovnom začatí používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie po prerušení trvajúcom 4 alebo viac týždňov.

 • Buďte opatrná a navštívte svojho lekára, ak si myslíte, že máte príznaky krvnej zrazeniny (pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“).


V tejto písomnej informácií pre používateľku sa dozviete:

1. Čo je Mylaz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mylaz

 • Neužívajte Mylaz

 • Upozornenia a opatrenia

 • Krvné zrazeniny

 • Mylaz a rakovina

 • Krvácanie medzi menštruáciami

 • Čo musíte urobiť, ak v dňoch s placebom nenastane krvácanie

 • Iné lieky a Mylaz

 • Mylaz a jedlo, nápoje a alkohol

 • Laboratórne testy

 • Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 • Vedenie vozidiel a obsluha strojov

 • Mylaz obsahuje laktózu

3. Ako užívať Mylaz

 • Príprava blistra

 • Kedy môžete začať užívať tablety z prvého blistra?

 • Ak užijete viac Mylazu ako máte

 • Ak zabudnete užiť Mylaz

 • Čo robiť v prípade vracania alebo silnej hnačky

 • Oddialenie menštruačného krvácania: čo potrebujete vedieť

 • Zmena prvého dňa menštruačného krvácania: čo potrebujete vedieť

 • Ak chcete prestať užívať Mylaz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mylaz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Mylaz a na čo sa používa


Mylaz je antikoncepčná tableta a používa sa na zabránenie otehotnenia.


Každá z 24 ružových tabliet obsahuje malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov, nazývaných drospirenón a etinylestradiol.


4 biele tablety neobsahujú žiadne liečivá a nazývajú sa aj placebo (neaktívne) tablety.


Antikoncepčné tablety obsahujúce dva hormóny sa nazývajú „kombinované“ antikoncepčné tablety.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mylaz


Všeobecné poznámky


Predtým ako začnete užívať Mylaz, prečítajte si informácie o krvných zrazeninách v časti 2. Je obzvlášť dôležité prečítať si informácie o príznakoch krvnej zrazeniny - pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“.


Predtým, ako začnete užívať Mylaz, sa vás váš lekár spýta na anamnézu (priebeh) vášho zdravotného stavu a zdravotného stavu vašich najbližších príbuzných. Lekár vám tiež zmeria krvný tlak a podľa vašej osobnej situácie môže vykonať aj niektoré ďalšie testy.


V tejto písomnej informácii sú popísané rôzne situácie, kedy musíte prestať užívať Mylaz alebo v ktorých môže byť spoľahlivosť Mylazu znížená. V takýchto situáciách nesmiete mať pohlavný styk alebo musíte použiť ďalšie nehormonálne antikoncepčné opatrenie, napr. kondóm alebo inú bariérovú metódu. Nepoužívajte metódu plodných a neplodných dní ani teplotnú metódu. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, pretože Mylaz ovplyvňuje mesačné zmeny telesnej teploty a hlienu v krčku maternice.


Mylaz, podobne ako iné hormonálne kontraceptíva (antikoncepcia), nechráni pred infekciou HIV (AIDS) ani pred inými pohlavne prenosnými chorobami.


Neužívajte Mylaz


Mylaz nemáte užívať, ak máte niektorý zo stavov uvedených nižšie. Ak máte niektorý zo stavov uvedených nižšie, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár s vami potom prediskutuje, aká iná forma antikoncepcie by bola vhodnejšia.


 • ak máte (alebo ste niekedy mali) krvnú zrazeninu v krvných cievach vašich nôh (trombóza hĺbkových žíl, DVT), pľúc (pľúcna embólia, PE) alebo iných orgánov

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) anginu pectoris (stav, ktorý spôsobuje silnú bolesť v hrudi a môže byť prvým prejavom srdcového infarktu) alebo prechodný ischemický záchvat (Transient Ischaemic Attack, TIA - dočasné príznaky cievnej mozgovej príhody),

 • ak máte niektoré z nasledujúcich ochorení, ktoré môže zvyšovať riziko zrazeniny v tepnách:

 • závažnú cukrovku s poškodením krvných ciev

 • veľmi vysoký krvný tlak

 • veľmi vysokú hladinu tukov v krvi (cholesterol alebo triglyceridy)

 • stav známy ako hyperhomocysteinémia

 • ak viete, že máte nejakú poruchu ovplyvňujúcu zrážanlivosť krvi, napríklad nedostatok proteínu C, nedostatok proteínu S, nedostatok antitrombínu-III, faktor V Leiden alebo antifosfolipidové protilátky,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) typ migrény nazývaný „migréna s aurou“

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) zápal podžalúdkovej žľazy - pankreasu (pankreatitídu)

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) ochorenie pečene a funkcia pečene nie je ešte v normále

 • ak vaše obličky nepracujú správne (zlyhanie obličiek)

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) nádor pečene

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov alebo existuje na ne podozrenie

 • ak máte pošvové (vaginálne) krvácanie z neobjasnenej príčiny

 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok alebo ak ste dlhodobo nepohyblivá (pozri časť „Krvné zrazeniny“)

 • ak ste alergická na etinylestradiol alebo drospirenón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Môže to spôsobiť svrbenie, vyrážku alebo opuch.


Upozornenia a opatrenia


Kedy máte kontaktovať vášho lekára?


Vyhľadajte bezodkladné lekárske ošetrenie

 • ak spozorujete možné prejavy krvnej zrazeniny, čo môže znamenať, že máte krvnú zrazeninu v nohe (t. j. trombózu hlbokých žíl), krvnú zrazeninu v pľúcach (t. j. pľúcnu embóliu) a srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu (pozri časť „Krvné zrazeniny“.


Popis príznakov týchto závažných vedľajších účinkov je uvedený v časti „Ako rozpoznať krvnú zrazeninu“.


Predtým, ako začnete užívať Mylaz, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


V niektorých situáciách musíte byť zvlášť opatrná počas užívania Mylazu alebo akýchkoľvek iných kombinovaných tabliet a je možné, že váš lekár vás bude pravidelne vyšetrovať.


Ak si myslíte, že sa vás týka niektorý z nasledujúcich stavov, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak sa tento stav objaví alebo zhoršuje počas užívania Mylazu, musíte to tiež povedať svojmu lekárovi.

 • ak niekto z vašich priamych príbuzných má alebo niekedy mal rakovinu prsníka

 • ak máte ochorenie pečene alebo žlčníka

 • ak máte cukrovku (diabetes)

 • ak máte depresiu

 • ak máte Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu (chronické zápalové ochorenie čriev)

 • ak máte hemolyticko-uremický syndróm (HUS – porucha zrážanlivosti krvi spôsobujúca zlyhanie obličiek)

 • ak máte kosáčikovitú anémiu (dedičné ochorenie červených krviniek)

 • ak máte epilepsiu (pozrite časť „Iné lieky a Mylaz“)

 • ak máte systémový lupus erythematosus (SLE - ochorenie postihujúce prirodzený obranný systém vášho tela)

 • ak máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridémia) alebo sa tento stav vyskytol v rodine v minulosti. Hypertriglyceridémia bola spojená so zvýšeným rizikom vzniku pankreatitídy (zápal pankreasu)

 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok alebo ak ste dlhodobo nepohyblivá (pozri časť 2 „Krvné zrazeniny“)

 • ak ste práve po pôrode, máte zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín. Opýtajte sa svojho lekára, ako skoro po pôrode môžete začať užívať Mylaz.

 • ak máte zápal podkožných žíl (povrchová tromboflebitída),

 • ak máte kŕčové žily,

 • ak máte ochorenie, ktoré sa prvýkrát vyskytlo počas tehotenstva alebo po predchádzajúcom užívaní pohlavných hormónov [napríklad strata sluchu, ochorenie krvi nazývané porfýria, kožné vyrážky s pľuzgiermi počas tehotenstva (tehotenský herpes), nervové ochorenie, pri ktorom sa vyskytujú náhle zášklby tela (Sydenhamova chorea)]

 • ak máte alebo ste niekedy mali chloazmu (zmena sfarbenia pokožky, prevažne na tvári alebo krku, známe ako „tehotenské škvrny“). V takom prípade sa vyhýbajte priamemu slnečnému svetlu alebo ultrafialovému žiareniu.

 • ak máte dedičný angioedém, lieky obsahujúce estrogény môžu vyvolať alebo zhoršiť jeho príznaky. Ak sa u vás objavili príznaky angioedému, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavka spolu so sťaženým dýchaním, musíte ihneď vyhľadať svojho lekára.


Krvné zrazeniny

Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ako napríklad Mylaz, zvyšuje riziko vzniku krvnej zrazeniny v porovnaní s jej nepoužívaním. V zriedkavých prípadoch môže krvná zrazenina upchať krvné cievy a spôsobiť závažné problémy.


Krvné zrazeniny môžu vzniknúť

 • v žilách (označuje sa to ako „venózna trombóza“, „venózna tromboembólia“ alebo VTE),

 • v tepnách (označuje sa to ako „arteriálna trombóza“, „arteriálna tromboembólia“ alebo ATE).


Zotavenie po vzniku krvných zrazenín nie je vždy úplné. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť závažné pretrvávajúce účinky a veľmi zriedkavo sa môžu končiť smrťou.


Je dôležité zapamätať si, že celkové riziko vzniku škodlivej krvnej zrazeniny z dôvodu užívania Mylazu je malé.


Ako rozpoznať krvnú zrazeninu

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich prejavov alebo príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Máte nejaké z týchto prejavov?

Čím môžete trpieť?

 • opuch jednej nohy alebo pozdĺž žily v nohe alebo chodidle, najmä ak ho sprevádza:

 • bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi,

 • pocit zvýšenej teploty v postihnutej nohe,

 • zmena sfarbenia pokožky na nohe, napríklad zblednutie, sčervenanie alebo zmodranie.

trombóza hlbokých žíl

 • náhla nevysvetliteľná dýchavičnosť alebo rýchle dýchanie,

 • náhly kašeľ bez zrejmej príčiny s možným vykašliavaním krvi,

 • ostrá bolesť v hrudi, ktorá sa môže zvyšovať s hlbokým dýchaním,

 • závažný pocit omámenia alebo závrat,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus,

 • silná bolesť v žalúdku.


Ak si nie ste istá, poraďte sa s lekárom, pretože niektoré z týchto príznakov, ako napríklad kašeľ alebo dýchavičnosť, možno mylne považovať za miernejší stav, ako je napríklad infekcia dýchacích ciest (napr. „bežné prechladnutie“).

pľúcna embólia

Príznaky najčastejšie sa vyskytujúce v jednom oku:

 • okamžitá strata zraku, alebo

 • bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku.

sietnicová žilová trombóza (krvná zrazenina v oku)

 • bolesť v hrudi, nepohodlie, tlak, ťažoba,

 • pocit zvierania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou,

 • pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa,

 • nepohodlie v hornej časti tela vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky a žalúdka,

 • potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat,

 • mimoriadna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.

srdcový infarkt

 • náhla slabosť alebo strata citlivosti tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela,

 • náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením,

 • náhle problémy so zrakom u jedného alebo oboch očí,

 • náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie,

 • náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny,

 • strata vedomia alebo mdloba so záchvatom alebo bez neho.


Niekedy môžu byť príznaky cievnej mozgovej príhody krátke s takmer okamžitým a úplným zotavením sa, napriek tomu musíte vyhľadať okamžité lekárske ošetrenie, pretože môžete byť ohrozená ďalšou cievnou mozgovou príhodou.

cievna mozgová príhoda

 • opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny,

 • silná bolesť v žalúdku (akútna bolesť brucha).

krvné zrazeniny upchávajúce iné krvné cievy


Krvné zrazeniny v žile


Čo sa môže stať, ak sa vytvorí krvná zrazenina v žile?

 • Používanie kombinovanej hormonálnej antikoncepcie bolo spojené so zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín v žile (venózna trombóza). Tieto vedľajšie účinky sú však zriedkavé. Najčastejšie sa vyskytujú v prvom roku používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie.

 • Ak sa vytvorí krvná zrazenina v žile v nohe alebo chodidle, môže spôsobiť trombózu hlbokých žíl (DVT).

 • Ak sa krvná zrazenina presunie z nohy a uviazne v pľúcach, môže spôsobiť pľúcnu embóliu.

 • Veľmi zriedkavo sa zrazenina môže vytvoriť v žile v inom orgáne, napríklad v oku (sietnicová žilová trombóza).


Kedy je riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile najvyššie?

Riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile je najvyššie počas prvého roka používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, keď sa užíva po prvýkrát. Toto riziko môže byť tiež vyššie, ak znova začnete používať kombinovanú hormonálnu antikoncepciu (rovnaký alebo iný liek) po prerušení trvajúcom 4 týždne alebo viac. Po prvom roku sa toto riziko znižuje, ale vždy je mierne vyššie než v prípade, ak by ste nepoužívali žiadnu kombinovanú hormonálnu antikoncepciu.


Keď prestanete užívať Mylaz, riziko vzniku krvnej zrazeniny sa do niekoľkých týždňov vráti na normálnu úroveň.


Aké je riziko vzniku krvnej zrazeniny?

Toto riziko závisí od vášho prirodzeného rizika vzniku VTE a typu kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ktorú užívate.


Celkové riziko vzniku krvnej zrazeniny v nohe alebo pľúcach (DVT alebo PE) pri užívaní Mylazu je malé.


 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu roka približne u 2 žien z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú žiadnu kombinovanú hormonálnu antikoncepciu a nie sú tehotné.

 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu roka približne u 5 až 7 žien z 10 000 žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ktorá obsahuje levonorgestrel, noretisterón alebo norgestimát.

 • Krvná zrazenina sa vyskytne v priebehu jedného roka približne u 9 až 12 žien z 10 000 žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ktorá obsahuje drospirenón, ako napríklad Mylaz.

 • Riziko, že sa u vás vyskytne krvná zrazenina sa bude líšiť v závislosti na vašom zdravotnom stave (pozri "Faktory, zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny" nižšie).Riziko vzniku krvnej zrazeniny v priebehu jedného roka

Ženy, ktoré nepoužívajú kombinovanú hormonálnu tabletu/náplasť/krúžok a nie sú tehotné

približne 2 z 10 000 žien

Ženy užívajúce kombinovanú hormonálnu antikoncepčnú tabletu obsahujúcu levonorgestrel, noretisterón alebo norgestimát

približne 5 až 7 z 10 000 žien

Ženy užívajúce Mylaz

približne 9 až 12 z 10 000 žien


Faktory zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny v žile

Riziko vzniku krvnej zrazeniny pri používaní Mylazu je malé, ale niektoré stavy budú toto riziko zvyšovať. Vaše riziko je vyššie:


 • ak máte veľkú nadváhu (index telesnej hmotnosti (BMI) nad 30 kg/m2),

 • ak niekto z vašej najbližšej rodiny mal v mladosti krvnú zrazeninu v nohe, pľúcach alebo v inom orgáne (napr. vo veku do približne 50 rokov). V takomto prípade môžete mať dedičnú poruchu zrážanlivosti krvi.

 • ak musíte podstúpiť nejaký chirurgický zákrok, alebo ak ste dlhodobo nepohyblivá z dôvodu nejakého zranenia alebo ochorenia alebo ak máte nohu v sadre. Užívanie Mylazu môže byť potrebné prerušiť niekoľko týždňov pred chirurgickým zákrokom alebo počas doby, keď ste nepohyblivá. Ak potrebujete prerušiť užívanie Mylazu, spýtajte sa vášho lekára, kedy ho môžete znova začať používať.

 • ak ste staršia (najmä približne nad 35 rokov),

 • ak ste porodila pred menej než niekoľkými týždňami.


Riziko vzniku krvnej zrazeniny sa zvyšuje s tým, čím viac takýchto stavov máte.


Cestovanie leteckou dopravou (>4 hodiny) môže dočasne zvýšiť riziko vzniku krvnej zrazeniny, najmä ak máte niektoré z ďalších uvedených faktorov.


Je tiež dôležité povedať svojmu lekárovi, ak sa vás ktorýkoľvek z týchto stavov týka, a to aj v prípade, ak si nie ste istá. Váš lekár môže rozhodnúť, že je potrebné ukončiť užívanie Mylazu.

Ak sa zmení ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov počas vášho užívania Mylazu, napríklad ak sa u blízkeho člena rodiny vyskytne trombóza bez akéhokoľvek známeho dôvodu alebo ak veľmi priberiete, povedzte to svojmu lekárovi.


Krvné zrazeniny v tepne


Čo sa môže stať, ak sa vytvorí krvná zrazenina v tepne?

Podobne ako krvná zrazenina v žile, aj zrazenina v tepne môže spôsobiť závažné problémy. Môže spôsobiť napríklad srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu.


Faktory zvyšujúce riziko vzniku krvnej zrazeniny v tepne

Je dôležité poznamenať, že riziko srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody z dôvodu užívania Mylazu je veľmi malé, ale môže sa zvýšiť:

 • so zvyšujúcim sa vekom (približne nad 35 rokov),

 • ak fajčíte. Keď používate kombinovanú hormonálnu antikoncepciu, ako napríklad Mylaz, odporúča sa prestať fajčiť. Ak nedokážete prestať fajčiť a máte viac než 35 rokov, váš lekár vám môže odporučiť používanie iného typu antikoncepcie.

 • ak máte nadváhu,

 • ak máte vysoký krvný tlak,

 • ak mal niektorý člen vašej najbližšej rodiny v mladosti (do približne 50 rokov) srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu. V takomto prípade môžete mať tiež vyššie riziko vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

 • ak vy, alebo niekto z vašej najbližšej rodiny, máte vysokú hladinu tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),

 • ak mávate migrény, najmä migrény s aurou,

 • ak máte problémy so srdcom (poruchu srdcovej chlopne, poruchu srdcového rytmu nazývanú atriálna fibrilácia),

 • ak máte cukrovku.

Ak máte viac než jeden z týchto stavov alebo ak je ktorýkoľvek z nich obzvlášť závažný, riziko vzniku krvnej zrazeniny môže byť ešte viac zvýšené.

Ak sa zmení ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov počas vášho užívania Mylazu, napríklad ak začnete fajčiť, u blízkeho člena rodiny sa vyskytne trombóza bez akéhokoľvek známeho dôvodu alebo ak veľmi priberiete, povedzte to svojmu lekárovi.


Mylaz a rakovina


U žien užívajúcich kombinované antikoncepčné tablety sa o čosi častejšie zistí rakovina prsníka, nie je však známe, či je to vyvolané liečbou. Napríklad je možné, že u žien užívajúcich kombinované tablety sa zistí viac nádorov, pretože ich lekár vyšetruje častejšie. Výskyt nádorov prsníka postupne klesá po ukončení užívania kombinovaných hormonálnych antikoncepčných liekov. Je dôležité, aby ste si pravidelne kontrolovali svoje prsníky a ak zistíte akékoľvek hrčky, musíte vyhľadať svojho lekára.


V zriedkavých prípadoch sa u používateliek antikoncepčných tabliet hlásili nezhubné (benígne) a ešte zriedkavejšie zhubné (malígne) pečeňové nádory. Ak máte nezvyčajne silnú bolesť brucha, vyhľadajte svojho lekára.


Krvácanie medzi menštruáciami


Počas prvých pár mesiacov užívania Mylazu môžete mať neočakávané krvácanie (krvácanie mimo dní, kedy sa užívajú neaktívne placebo tablety). Ak sa takéto krvácanie zjavuje dlhšie ako zopár mesiacov alebo ak začne po niekoľkých mesiacoch, váš lekár musí zistiť, čo nie je v poriadku.


Čo musíte urobiť, ak v dňoch s placebom nenastane krvácanie


Ak ste užívali všetky ružové aktívne tablety správne, nevracali ste ani ste nemali silnú hnačku a neužívali ste žiadne iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že ste tehotná.


Ak nedošlo k očakávanému krvácaniu dvakrát po sebe, môžete byť tehotná. Ihneď vyhľadajte svojho lekára. Ďalší blister začnite užívať iba vtedy, ak ste si istá, že nie ste tehotná.


Iné lieky a Mylaz


Vždy povedzte svojmu lekárovi, ktoré lieky alebo prípravky s obsahom rastlinných látok už užívate. Povedzte aj iným lekárom alebo zubárovi, ktorí vám predpisujú ďalšie lieky (alebo lekárnikovi), že užívate Mylaz. Môžu vám poradiť, či potrebujete používať ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad kondóm) a ak áno, tak ako dlho.


Niektoré liečivá môžu oslabiť účinok Mylazu na zamedzenie tehotenstva alebo môžu spôsobiť neočakávané krvácanie. Patria sem:

 • liečivá používané na liečbu

 • epilepsie (napríklad primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín)

 • tuberkulózy (napr. rifampicín)

 • infekcií HIV (ritonavir, nevirapín) alebo iných infekcií (antibiotiká ako grizeofulvín, penicilín, tetracyklín)

 • vysokého krvného tlaku v krvných cievach pľúc (bosentán)

 • liečivá rastlina ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)


Mylaz môže ovplyvniť účinok iných liekov, napríklad:

 • liekov obsahujúcich cyklosporín

 • antiepileptika lamotrigínu (čo by mohlo viesť k zvýšeniu počtu záchvatov).


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Mylaz a jedlo, nápoje a alkohol


Mylaz sa môže užívať s jedlom alebo nalačno, v prípade potreby sa môže zapiť malým množstvom vody.


Laboratórne testy


Ak idete na vyšetrenie krvi, povedzte svojmu lekárovi alebo pracovníkovi v laboratóriu, že užívate antikoncepčné tablety, pretože hormonálna antikoncepcia môže ovplyvňovať výsledky niektorých testov.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo


Ak ste tehotná, neužívajte Mylaz. Ak otehotniete počas užívania Mylaz, ihneď ho prestaňte užívať a vyhľadajte svojho lekára. Ak chcete otehotnieť, kedykoľvek môžete prestať Mylaz užívať (pozrite tiež časť „Ak chcete prestať užívať Mylaz“).


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dojčenie


Užívanie Mylazu počas dojčenia sa vo všeobecnosti neodporúča. Ak chcete užívať antikoncepčné tablety počas dojčenia, musíte vyhľadať svojho lekára.


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


K dispozícii nie sú žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že užívanie Mylazu ovplyvňuje vedenie vozidiel alebo obsluhu strojov.


Mylaz obsahuje laktózu


Ak trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Mylaz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Každý blister obsahuje 24 aktívnych ružových tabliet a 4 biele placebo (neaktívne) tablety.


Obe rôzne zafarbené tablety Mylazu sú zoradené podľa poradia. Blister obsahuje 28 tabliet.


Každý deň užite jednu tabletu Mylazu, a v prípade potreby ju zapite malým množstvom vody. Tablety môžete užívať s jedlom alebo nalačno, tablety však musíte užívať každý deň v približne rovnakom čase.


Nepomiešajte tablety: ružovú tabletu užívajte počas prvých 24 dní a bielu tabletu následne zvyšné 4 dni. Vzápätí nato musíte začať s novým blistrom (24 ružových a potom 4 biele tablety). Medzi jednotlivými blistrami teda nie je žiadna prestávka.


Vzhľadom na odlišné zloženie tabliet je nevyhnutné začať s prvou tabletou v ľavom hornom rohu a potom užívať tablety každý deň. Na dodržanie správneho poradia postupujte podľa smeru šípiek na blistri.


Príprava blistra


K tomu, aby ste si mohli udržať prehľad, je k dispozícii 7 nálepiek, každá so 7 dňami týždňa pre každý blister Mylazu. Vyberte týždňovú nálepku, ktorá sa začína dňom, keď začínate užívať tablety. Napríklad ak začínate tablety užívať v stredu, použite nálepku, ktorá sa začína so „STR“.


Vybranú týždňovú nálepku nalepte na ľavý horný okraj blistra Mylaz od nápisu „Štart“ – nálepka bude umiestnená tam, kde je napísané „Sem umiestniť týždňovú nálepku“. Teraz je nad každou tabletou označený deň, takže môžete sledovať, či ste užili konkrétnu tabletu. Šípky vám označujú smer, v ktorom sa musia tablety užívať.


Počas 4 dní, keď užívate biele placebo tablety (dni s placebom), má začať krvácanie (tzv. krvácanie z vysadenia). Krvácanie zvyčajne začína na 2. alebo 3. deň po poslednej ružovej aktívnej tablete Mylazu. Len čo ste užili poslednú bielu tabletu, musíte začať s nasledujúcim blistrom bez ohľadu na to, či krvácanie skončilo alebo nie. Znamená to, že s každým blistrom musíte začať v rovnaký deň týždňa a krvácanie z vysadenia sa má objaviť v rovnaké dni každý mesiac.


Pokiaľ budete používať Mylaz týmto spôsobom, ste chránená proti otehotneniu aj počas 4 dní, keď užívate tablety s placebom.


Kedy môžete začať užívať tablety z prvého blistra?


 • Ak ste v predošlom mesiaci neužívali hormonálnu antikoncepciu

Začnite s užívaním Mylazu v prvý deň cyklu (to je prvý deň menštruačného krvácania). Začatím užívania Mylazuv prvý deň vášho cyklu ste okamžite chránená pred otehotnením. Môžete taktiež začať na 2. – 5. deň cyklu, vtedy však musíte počas prvých 7 dní použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad kondóm).


 • Prechod z kombinovanej hormonálnej antikoncepcie alebo kombinovaného antikoncepčného vaginálneho krúžku alebo náplasti

Môžete začať užívať Mylaz prednostne v deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivo) vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie, ale najneskôr v deň, ktorý nasleduje po období bez užívania tabliet vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie (alebo po užití poslednej neúčinnej (placebo) tablety vašej predchádzajúcej hormonálnej antikoncepcie). Keď prechádzate z kombinovaného antikoncepčného vaginálneho krúžku alebo náplasti, postupujte podľa pokynov svojho lekára.


 • Prechod z metódy používajúcej len gestagén (antikoncepčná tableta iba s gestagénom, injekcia, implantát obsahujúce iba gestagén alebo vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce iba gestagén)

Z užívania antikoncepčných tabliet obsahujúcich len gestagén môžete prejsť v ktorýkoľvek deň (z implantátu alebo vnútromaternicového telieska v deň jeho vyňatia, z injekcie v deň, keď má byť podaná ďalšia injekcia), ale vo všetkých týchto prípadoch použite počas prvých 7 dní užívania tabliet aj ďalšie ochranné opatrenia (napríklad kondóm).


 • Po potrate

Postupujte podľa pokynov svojho lekára.


 • Po pôrode

Mylaz môžete začať užívať medzi 21. až 28. dňom po pôrode. Ak začnete s užívaním neskôr ako na 28. deň, použite počas prvých 7 dní užívania Mylazu takzvanú bariérovú metódu (napríklad kondóm).

Ak ste po pôrode mali pohlavný styk skôr, ako ste začali (znovu začali) užívať Mylaz, presvedčte sa, že nie ste tehotná alebo počkajte do nasledujúceho menštruačného krvácania.


 • Ak dojčíte a chcete začať užívať Mylaz (znovu užívať) po pôrode

Prečítajte si časť „Dojčenie“ vyššie.


Ak si nie ste istá, kedy máte začať tablety užívať, poraďte sa so svojím lekárom, ako postupovať.


Ak užijete viac Mylaz, ako máte


Nezaznamenali sa žiadne prípady závažných škodlivých účinkov užitia priveľkého množstva tabliet Mylazu.


Ak ste naraz užili viac tabliet, môžu sa u vás objaviť príznaky nevoľnosti (nutkania na vracanie) alebo vracanie. U mladých dievčat môže dôjsť ku krvácaniu z pošvy.


Ak ste užili priveľa tabliet Mylazu alebo ak ste zistili, že nejaké tablety užilo vaše dieťa, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Mylaz


Posledné 4 tablety v 4. rade blistra sú tablety s placebom. Ak ste zabudli užiť jednu z týchto tabliet, nemá to žiaden vplyv na spoľahlivosť Mylazu. Zabudnutú tabletu s placebom môžete zahodiť.


Pokiaľ však zabudnete užiť ružovú aktívnu tabletu (tablety 1-24 z vášho blistra), musíte urobiť nasledovné:


 • Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o menej ako 24 hodín, ochrana pred otehotnením nie je znížená. Užite tabletu hneď, ako si spomeniete a ďalšie tablety užite opäť vo zvyčajnom čase.


 • Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o viac ako 24 hodín, ochrana pred otehotnením môže byť znížená. Čím väčší je počet tabliet, ktoré ste zabudli užiť, tým väčšie je riziko otehotnenia.


Riziko nedostatočnej ochrany proti otehotneniu je najvyššie, ak ste zabudli užiť ružovú tabletu na začiatku alebo na konci blistra. Z tohto dôvodu musíte dodržiavať nasledovné pravidlá (pozrite tiež schému ďalej):


 • Viac ako jedna vynechaná tableta v tomto blistri

Vyhľadajte svojho lekára.


 • Jedna vynechaná tableta medzi 1. – 7. dňom (prvý rad)


Užite zabudnutú tabletu hneď, ako si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase a počas nasledujúcich 7 dní použite ďalšie ochranné opatrenia, napríklad kondóm. Ak ste mali pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety, musíte rátať s rizikom tehotenstva. V takomto prípade vyhľadajte svojho lekára.


 • Jedna vynechaná tableta medzi 8. – 14. dňom (druhý rad)


Užite zabudnutú tabletu hneď, ako si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase. Ochrana pred otehotnením nie je znížená, nemusíte použiť ďalšie osobitné opatrenia.


 • Jedna vynechaná tableta medzi 15. – 24. dňom (tretí alebo štvrtý rad)


Môžete si vybrať jednu z dvoch možností:


 1. Užite zabudnutú tabletu hneď, ako si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Namiesto užívania bielych tabliet s placebom z tohto blistra, tieto tablety zahoďte a začnite s ďalším blistrom (začiatočný deň bude odlišný).


S najväčšou pravdepodobnosťou budete mať krvácanie na konci druhého blistra – počas užívania bielych tabliet s placebom – avšak počas užívania druhého blistra môžete mať mierne krvácanie alebo krvácanie podobné menštruácii.


 1. Môžete tiež ukončiť užívanie aktívnych ružových tabliet a prejdite priamo na 4 biele tablety s placebom (pred užitím tabliet s placebom si zaznamenajte deň, keď ste zabudli užiť tabletu). Ak chcete začať s novým blistrom v deň, s ktorým vždy začínate, užívajte tablety s placebom menej ako 4 dni.


Ak budete postupovať podľa jedného z týchto dvoch odporúčaní, budete naďalej chránená pred otehotnením.


 • Ak ste zabudli užiť ktorúkoľvek tabletu z blistra a nemáte krvácanie počas dní s placebom, môže to znamenať, že ste tehotná. Predtým, ako začnete s ďalším blistrom, musíte vyhľadať svojho lekára.Viac ako 1 vynechaná ružová tableta v 1 blistri


Poraďte sa s lekárom

Áno
Mali ste pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety?


1.-7. deň


Nie • Užite vynechanú tabletu

 • 7 nasledujúcich dní používajte bariérovú metódu (kondóm) a

 • Dokončite užívanie z blistra

8.-14. deň

Len 1 vynechaná ružová tableta

(užitá s oneskorením viac ako 24 hodín)

 • Užite vynechanú tabletu

 • Dokončite užívanie z blistra

 • Užite vynechanú tabletu

 • Dokončite užívanie ružových tabliet z blistra

 • Vyhoďte 4 biele tablety a začnite hneď užívať tablety z ďalšieho blistra


15.-24. deň


Alebo
 • Okamžite ukončite užívanie ružových tabliet

 • Začnite hneď s užívaním 4 bielych tabliet

 • Potom začnite užívať tablety z ďalšieho blistra


Čo robiť v prípade vracania alebo silnej hnačky


Ak vraciate v priebehu 3 - 4 hodín po užití tablety alebo máte silnú hnačku, existuje riziko, že vaše telo liečivá z antikoncepčnej tablety neprijme úplne. Situácia je takmer rovnaká ako keď zabudnete užiť tabletu. Po vracaní alebo hnačke užite čo najskôr novú tabletu z náhradného blistra, najlepšie do 24 hodín od času, kedy normálne užívate tabletu. Ak to nie je možné alebo ak už ubehlo 24 hodín, musíte pokračovať podľa pokynov v časti „Ak zabudnete užiť Mylaz“.


Oddialenie menštruačného krvácania: čo potrebujete vedieť


Aj keď sa to neodporúča, môžete vašu menštruáciu oddialiť tak, že neužijete biele tablety s placebom zo 4. radu a hneď prejdete na nový blister Mylazu a úplne ho využívate. Počas užívania z tohto druhého blistra sa môže objaviť slabé alebo menštruácii podobné krvácanie. Užívanie druhého blistra dokončite užitím 4 bielych tabliet zo 4. radu. Potom začnite s ďalším blistrom.


Pred rozhodnutím oddialiť svoju menštruáciu by ste sa mali poradiť so svojím lekárom.


Zmena prvého dňa vašej menštruácie: čo potrebujete vedieť


Ak užívate tablety podľa pokynov, menštruácia bude začínať počas týždňa, keď užívate neaktívne tablety s placebom. Ak musíte zmeniť tento deň, znížte počet dní s placebom – keď užívate biele tablety s placebom – (avšak nikdy ich nezvyšujte– 4 sú maximum!). Napríklad ak začnete užívať tablety s placebom v piatok a chcete to zmeniť na utorok (o 3 dni skôr) musíte začať s novým blistrom o 3 dni skôr, ako zvyčajne. Počas tohto obdobia nemusíte mať nijaké krvácanie. Potom môžete mať slabé krvácanie alebo menštruácii podobné krvácanie.


Ak si nie ste istá čo robiť, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak chcete prestať užívať Mylaz


Mylaz môžete prestať užívať, kedykoľvek chcete. Ak nechcete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom o iných spoľahlivých metódach antikoncepcie. Ak chcete otehotnieť, ukončite užívanie Mylazu a pred pokusom o otehotnenie vyčkajte na menštruáciu. Ľahšie si budete môcť vypočítať dátum predpokladaného pôrodu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Mylaz môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, najmä ak je závažný a pretrvávajúci, alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene vášho zdravotného stavu, o ktorej si myslíte, že by mohla byť spôsobená Mylazom, povedzte to svojmu lekárovi.


Zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín v žilách (venózna tromboembólia (VTE)) alebo krvných zrazenín v tepnách (arteriálna tromboembólia (ATE)) existuje u všetkých žien používajúcich kombinovanú hormonálnu antikoncepciu. Podrobnejšie informácie o rôznych rizikách vyplývajúcich z používania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mylaz“.


Nižšie je uvedený zoznam vedľajších účinkov, ktoré súvisia s používaním lieku s obsahom liečiv drospirenónu/etinylestradiolu.


Časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť menej ako 1 z 10 používateliek):

 • zmeny nálady

 • bolesť hlavy

 • nevoľnosť (nutkanie na vracanie)

 • bolesť v prsníkoch, problémy s menštruačným cyklom, ako je nepravidelná menštruácia alebo jej vynechanie


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 používateliek):

 • depresia, nervozita, poruchy spánku

 • závraty, pocit mravčenia

 • migréna, kŕčové žily, zvýšenie krvného tlaku

 • bolesť žalúdka, vracanie, poruchy trávenia, plynatosť, zápal žalúdka, hnačka

 • akné, svrbenie, vyrážka

 • mierne bolesti, napr. bolesť chrbta, bolesť končatín, svalové kŕče

 • plesňová infekcia v pošve, bolesť v panve, zväčšenie prsníkov, nezhubné hrčky v prsníkoch, krvácanie z maternice/pošvy (ktoré zvyčajne vymizne s pokračovaním liečby), výtok z pošvy, návaly horúčavy, zápal pošvy (vaginitída), problémy s menštruáciou, bolestivé menštruácie, slabé menštruácie, veľmi silné menštruácie, sucho v pošve, nezvyčajný ster z krčka maternice, znížené libido (záujem o sex)

 • nedostatok energie, zvýšené potenie, zadržiavanie tekutín v tele

 • prírastok telesnej hmotnosti


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 používateliek):

 • škodlivé krvné zrazeniny v žile alebo tepne, napríklad:

 • v nohe alebo chodidle (t. j. DVT),

 • v pľúcach (t. j. PE),

 • srdcový infarkt,

 • cievna mozgová príhoda,

 • malá cievna mozgová príhoda alebo dočasné príznaky podobné cievnej mozgovej príhode, známe ako prechodný ischemický záchvat (TIA),

 • krvné zrazeniny v pečeni, žalúdku/črevách, obličkách alebo oku.

Riziko vzniku krvnej zrazeniny môže byť vyššie, ak máte akékoľvek iné stavy, ktoré zvyšujú toto riziko (ďalšie informácie o stavoch, ktoré zvyšujú riziko vzniku krvných zrazenín, a príznakoch krvnej zrazeniny, pozri časť 2).

 • kandidóza (plesňová infekcia)

 • chudokrvnosť (anémia), zvýšený počet krvných doštičiek v krvi

 • alergická reakcia

 • hormonálna (endokrinná) porucha

 • zvýšená chuť do jedla, strata chuti do jedla, nezvyčajne vysoká koncentrácia draslíka v krvi, nezvyčajne nízka koncentrácia sodíka v krvi

 • neschopnosť dosiahnuť orgazmus, nespavosť

 • závrat, triaška

 • ochorenia oka, napr. zápal očného viečka, sucho v očiach

 • nezvyčajne rýchly srdcový tep

 • zápal žíl, krvácanie z nosa, mdloby

 • zväčšené brucho, črevná porucha, pocit nadúvania, brušná hernia, plesňová infekcia úst, zápcha, sucho v ústach

 • bolesť žlčovodov alebo žlčníka, zápal žlčníka

 • žltohnedé škvrny na pokožke, ekzém, vypadávanie vlasov, zápal kože podobný akné, suchá koža, vriedkovitý zápal kože, nadmerný rast vlasov, porucha kože, strie (pajazvičky) na koži, zápal kože, zápal kože citlivý na svetlo, kožné uzlíky

 • obtiažny alebo bolestivý pohlavný styk, zápal pošvy (vulvovaginitída), krvácanie po pohlavnom styku, krvácanie z vysadenia, cysty v prsníkoch, zvýšený počet buniek prsníkov (hyperplázia), zhubné hrčky na prsníkoch, nezvyčajný rast povrchu sliznice krčka maternice, zmenšenie alebo úbytok výstelky maternice, vaječníkové cysty, zväčšenie maternice

 • celkový pocit ochorenia

 • úbytok telesnej hmotnosti


Taktiež sa hlásili nasledovné vedľajšie účinky, avšak ich častosť nie je možné z dostupných údajov stanoviť: precitlivenosť, multiformný erytém (vyrážka vo forme červeného výsevu v tvare terčíkov alebo pľuzgieriky).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Mylaz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30°C.


Dátum exspirácie:

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Mylaz obsahuje


 • Liečivá sú etinylestradiol a drospirenón.

Každá ružová aktívna filmom obalená tableta obsahuje 0,020 miligramov etinylestradiolu a 3 miligramy drospirenónu.

Biele filmom obalené tablety neobsahujú žiadne liečivá.


- Ďalšie zložky (pomocné látky) sú

Ružové aktívne filmom obalené tablety: monohydrát laktózy, predželatínový škrob (kukuričný), povidón (E 1201), sodná soľ kroskarmelózy, polysorbát 80 (E 433), magnéziumstearát (E 470b), polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), makrogol, mastenec (E 553b), žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), čierny oxid železitý (E 172).

Biele neaktívne (placebo) filmom obalené tablety: bezvodá laktóza, povidón (E1201), magnéziumstearát (E 470b), polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), makrogol, mastenec (E 553b).


Ako vyzerá Mylaz a obsah balenia


 • Každý blister Mylazu obsahuje 24 ružových aktívnych filmom obalených tabliet v 1., 2., 3. a 4. rade blistra a 4 biele neaktívne (placebo) tablety v 4. rade.

 • Tablety Mylaz, tak ružové ako aj biele, sú filmom obalené tablety; jadro tablety je obalené.

 • Mylaz je dostupný v baleniach po 1, 3, 6 alebo 13 blistroch, každý s obsahom 28 (24 + 4) tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca:

Laboratorios León Farma, S.A.

C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera, 24008 - Navatejera, León, Španielsko

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories

35 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Mylan Hungary Kft.

2900 Komárom, Mylan utca 1, Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: MiMylan 0,02 mg/3 mg tabletten

Česká republika: Mylaz 3 mg/0,02 mg potahované tablety

Holandsko: Ethinylestradiol/Drospirenon Mylan 24+4 0,02/3 mg, filmomhulde tabletten

Portugalsko: Lovmyl

Slovenská republika: Mylaz 3 mg/0,02 mg, filmom obalené tablety

Španielsko: Drospirenona / Etinilestradiol Mylan

Taliansko: Etinilestradiolo e Drospirenone Mylan Pharma 0,02 mg/3 mg
Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v 07/2014.

16Mylaz 3 mg/0,02 mg

Súhrn údajov o lieku
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Mylaz 3mg/ 0,02 mg

filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


24 ružových filmom obalených tabliet (aktívne tablety):

Každá filmom obalená tableta obsahuje 3 mg drospirenónu a 0,020 mg etinylestradiolu.

Pomocná látka so známym účinkom: 44 mg monohydrátu laktózy.


4 biele placebo (neaktívne) filmom obalené tablety:

Tableta neobsahuje liečivá.


Pomocná látka so známym účinkom: 89,5 mg bezvodej laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Aktívne tablety sú ružové, okrúhle filmom obalené tablety s priemerom 5,7 mm.


Placebo tablety sú biele, okrúhle filmom obalené tablety s priemerom 5,7 mm.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Perorálna antikoncepcia.


Pri rozhodovaní o predpísaní lieku Mylaz sa majú zvážiť aktuálne rizikové faktory u danej ženy, najmä tie, ktoré sú spojené s venóznou tromboembóliou (VTE), a ako je riziko vzniku VTE pri užívaní Mylazu porovnateľné s inou kombinovanou hormonálnou antikoncepciou (Combined Hormonal Contraceptives, CHC) (pozri časti 4.3 a 4.4).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Cesta podania: perorálne použitie.


Ako užívať Mylaz


Tablety sa musia užívať každý deň v približne rovnaký čas, v poradí naznačenom na blistrovom balení. Zapíjajú sa podľa potreby malým množstvom tekutiny. Tablety sa užívajú nepretržite. Počas 28 po sebe nasledujúcich dní sa užíva jedna tableta denne. Užívanie z ďalšieho balenia začína nasledujúci deň po užití poslednej tablety z predchádzajúceho balenia. Krvácanie z vysadenia sa zvyčajne objaví na 2.-3. deň po začatí užívania placebo tabliet (posledný rad) a nemusí skončiť pred začatím užívania ďalšieho balenia.


Ako začať s užívaním Mylaz


 • Ak sa predtým hormonálna antikoncepcia nepoužila (v predchádzajúcom mesiaci)


Užívanie tabliet musí začať v prvý deň prirodzeného cyklu ženy (t.j. v prvý deň jej menštruačného krvácania).


 • Prechod z kombinovaného hormonálneho kontraceptíva [kombinované perorálne kontraceptívum (COC) ], vaginálneho krúžku alebo transdermálnej náplasti


Žena má prednostne začať užívať Mylaz po užití jej poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivo) jej predošlého COC, ale najneskôr v deň, ktorý nasleduje po zvyčajnom intervale bez užívania tabliet alebo placebo tabliet jej predchádzajúceho COC. Ak sa predtým používal antikoncepčný vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť, žena musí začať užívať Mylaz najlepšie v deň odstránenia, ale najneskôr v deň plánovanej ďalšej aplikácie.


 • Prechod z metódy používajúcej len gestagén (tableta, injekcia, implantát obsahujúce len gestagén) alebo z vnútromaternicového telieska uvoľňujúceho len gestagén (IUS)


Z tablety obsahujúcej len gestagén môže žena prejsť na užívanie Mylaz kedykoľvek (z implantátu alebo IUS v deň jeho vyňatia, z injekcie v deň, kedy by sa mala aplikovať ďalšia injekcia), ale v každom z týchto prípadov ju treba poučiť, aby počas prvých 7 dní užívania tabliet použila naviac bariérovú metódu.


 • Užívanie po potrate v prvom trimestri


Žena môže začať užívať liek okamžite. V tomto prípade nemusí používať ďalšie antikoncepčné opatrenia.


 • Užívanie po pôrode alebo potrate v druhom trimestri


Žene treba odporučiť, aby začala užívať liek medzi 21. až 28. dňom po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri. Keď začne užívať liek neskôr, musí byť poučená, aby počas prvých 7 dní použila naviac bariérovú metódu. Ak však už predtým došlo k pohlavnému styku, musí sa pred začatím užívania kombinovaného perorálneho kontraceptíva (COC) vylúčiť gravidita alebo žena musí vyčkať na prvé menštruačné krvácanie.


Dojčiace ženy, pozri časť 4.6.


Postup pri vynechaní tabliet


Placebo tablety z posledného (štvrtého) radu blistra sa nemusia brať do úvahy. Majú sa však odstrániť, aby sa zamedzilo neúmyselnému predĺženiu fázy užívania placebo tabliet. Nasledovné odporúčanie sa vzťahuje len na vynechanie aktívnych tabliet:


Ak sa užitie ktorejkoľvek tablety oneskorí o menej ako 24 hodín, antikoncepčná ochrana nie je narušená. Žena musí užiť tabletu hneď ako si spomenie, a ďalšie tablety musí užiť vo zvyčajnom čase.


Ak sa užitie ktorejkoľvek tablety oneskorí o viac ako 24 hodín, antikoncepčná ochrana môže byť znížená. Postup pri vynechaní tabliet sa môže riadiť podľa nasledovných dvoch základných pravidiel:


 1. odporúčaný interval užívania tabliet bez obsahu hormónov je 4 dni; užívanie tabliet sa nesmie nikdy prerušiť na dobu dlhšiu ako sedem dní


 1. na dosiahnutie zodpovedajúcej supresie osi hypotalamus-hypofýza-ováriá sa vyžaduje nepretržité sedemdňové užívanie tabliet.


V súlade s tým sa v bežnej praxi môžu poskytnúť nasledovné odporúčania:


 • 1.-7. deň


Žena musí užiť poslednú vynechanú tabletu hneď, ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Naviac je potrebné používať v nasledujúcich siedmich dňoch bariérovú metódu, akou je kondóm. Ak došlo v predchádzajúcich siedmich dňoch k pohlavnému styku, musí sa zvážiť možnosť gravidity. Čím viac tabliet sa vynechalo a čím viac sa vynechanie užitia blíži k fáze užívania placebo tabliet, tým vyššie je riziko gravidity.


 • 8.-14. deň


Žena musí užiť poslednú vynechanú tabletu hneď, ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Ak žena užívala tablety počas siedmich dní pred prvou vynechanou tabletou správne, ďalšie antikoncepčné opatrenia nie sú potrebné. Ak však vynechala viac ako jednu tabletu, musí sa jej odporučiť použitie ďalšieho opatrenia počas siedmich dní.


 • 15.-24. deň


Vzhľadom na nadchádzajúcu fázu užívania placebo tabliet je bezprostredné nebezpečenstvo zníženia spoľahlivosti antikoncepcie. Aj tak však možno upravením schémy užívania tabliet predísť zníženiu antikoncepčnej ochrany. Pri dodržaní niektorého z dvoch nasledovných možných postupov, nie je potrebné používať ďalšie antikoncepčné opatrenia za predpokladu, že počas siedmich dní pred vynechaním prvej tablety žena užila všetky tablety správne. Ak to tak nie je, musí žena zvoliť prvú z nasledovných dvoch možností a použiť navyše ďalšie opatrenia počas nasledujúcich siedmych dní.


 1. Žena musí užiť poslednú vynechanú tabletu hneď, ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase, až kým nedoužíva aktívne tablety. Štyri placebo tablety z posledného radu sa musia odstrániť. Okamžite sa musí začať užívanie z nasledujúceho blistrového balenia. Krvácanie z vysadenia sa pravdepodobne nedostaví pred doužívaním všetkých aktívnych tabliet z druhého balenia, ale počas užívania tabliet môže nastať špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie.


 1. Žene možno tiež poradiť, aby prerušila užívanie aktívnych tabliet zo súčasne používaného blistrového balenia. Potom musí užívať placebo tablety z posledného radu počas 4 dní vrátane dní, kedy tablety vynechala a následne pokračuje v užívaní z ďalšieho blistrového balenia.


Ak žena zabudne užiť tablety a následne sa nedostaví krvácanie z vysadenia vo fáze užívania placebo tabliet, musí sa zvážiť možnosť gravidity.


Postup v prípade gastrointestinálnych ťažkostí


V prípade závažných gastrointestinálnych ťažkostí (napr. vracanie alebo hnačka) nemusí byť vstrebávanie úplné a musia sa použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia. Ak počas 3-4 hodín po užití aktívnej tablety dôjde k vracaniu, musí sa čo najskôr užiť nová (náhradná) tableta. Ak je to možné, nová tableta sa má užiť do 24 hodín od zvyčajného času užívania tablety. V prípade, že uplynulo viac ako 24 hodín, ohľadom vynechaných tabliet sa postupuje podľa pokynov, uvedených v časti 4.2 „Postup pri vynechaní tabliet“. Ak žena nechce meniť zvyčajnú schému užívania tabliet, musí užiť naviac tabletu (tablety) z ďalšieho blistrového balenia.


Ako posunúť krvácanie z vysadenia


Ak si žena praje oddialiť menštruáciu, musí pokračovať v užívaní tabliet z ďalšieho blistrového balenia Mylaz bez užívania placebo tabliet zo súčasne používaného balenia. Odďaľovať menštruáciu možno až do doužívania aktívnych tabliet z druhého balenia. Počas tohto času sa u ženy môže objaviť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie. Po fáze užívania placebo tabliet sa potom obnoví pravidelné užívanie Mylaz.


Ak si žena praje presunúť menštruáciu na iný deň v týždni, než na aký je zvyknutá v doterajšej schéme užívania, možno jej odporučiť, aby skrátila nasledujúcu fázu užívania placebo tabliet o toľko dní, o koľko si praje. Čím kratší bude interval, tým väčšie je riziko, že nedôjde ku krvácaniu z vysadenia a že počas užívania z nasledujúceho balenia sa vyskytne medzimenštruačné krvácanie a špinenie (podobne ako pri oddialení menštruácie).


4.3 Kontraindikácie


Kombinovaná hormonálna antikoncepcia (CHC) sa nemá používať v nasledujúcich podmienkach. Ak sa niektorý z týchto stavov objaví prvý raz v priebehu užívania COC, užívanie lieku sa musí okamžite prerušiť.


 • Prítomnosť alebo riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)

 • Venózna tromboembólia - prítomná VTE (liečená antikoagulanciami) alebo v anamnéze (napr. trombóza hĺbkových žíl (DVT) alebo pľúcna embólia (PE)).

 • Známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik venóznej tromboembólie, ako napríklad rezistencia voči APC (vrátane faktora V Leiden), deficiencia antitrombínu-III, deficiencia proteínu C, deficiencia proteínu S.

 • Závažný chirurgický zákrok s dlhodobou imobilizáciou (pozri časť 4.4).

 • Vysoké riziko vzniku venóznej tromboembólie z dôvodu prítomnosti viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4).

  • Prítomnosť alebo riziko vzniku arteriálneho tromboembolizmu (ATE)

  • Arteriálna tromboembólia - prítomná arteriálna tromboembólia, arteriálna tromboembólia v anamnéze (napríklad infarkt myokardu) alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad angina pectoris).

 • Cievne mozgové ochorenie - prítomná cievna mozgová príhoda, cievna mozgová príhoda v anamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom (napríklad prechodný ischemický záchvat, TIA).

 • Známa vrodená alebo získaná predispozícia na vznik arteriálnej tromboembólie, ako napríklad hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipínové protilátky, lupusové antikoagulancium).

 • Migréna s ložiskovými neurologickými symptómami v anamnéze.

 • Vysoké riziko vzniku arteriálnej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov (pozri časť 4.4) alebo prítomnosti jedného závažného rizikového faktora, ako napríklad:

 • diabetes mellitus s cievnymi symptómami,

 • závažná hypertenzia,

  • závažná dyslipoproteinémia.

 • Pankreatitída prítomná alebo v anamnéze, ak je spojená so závažnou hypertriglyceridémiou

 • Závažné ochorenie pečene, prítomné alebo v anamnéze, až do návratu pečeňových funkcií na normálne hodnoty

 • Závažná obličková nedostatočnosť alebo akútne zlyhanie obličiek

 • Existujúce nádory pečene alebo ich výskyt v anamnéze (benígne aj malígne)

 • Diagnostikované malignity závislé od pohlavných steroidov alebo podozrenie na ne (napr. pohlavných orgánov alebo prsníka)

 • Vaginálne krvácanie s nediagnostikovanou príčinou

 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Ak je prítomný ktorýkoľvek zo stavov alebo rizikových faktorov uvedených nižšie, vhodnosť užívania Mylazu sa má s danou ženou prekonzultovať.


Ženu treba upozorniť, že ak dôjde k zhoršeniu alebo prvému prejavu ktoréhokoľvek z týchto stavov alebo rizikových faktorov, má sa obrátiť na svojho lekára, ktorý určí, či má ukončiť užívanie Mylazu.


Riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE)


Používanie ktorejkoľvek kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC) zvyšuje riziko vzniku venóznej tromboembólie (VTE) v porovnaní s jej nepoužívaním. Lieky, ktoré obsahujú levonorgestrel, norgestimát alebo noretisterón, sú spojené s najnižším rizikom vzniku VTE. Iné lieky, ako je Mylaz, môžu až dvojnásobne zvyšovať riziko VTE. Rozhodnutie používať ktorýkoľvek iný liek, ako liek s najnižším rizikom vzniku VTE, sa má urobiť len po konzultácii s danou ženou, aby sa zaručilo, že rozumie riziku vzniku VTE pri používaní Mylazu, tomu, ako jej aktuálne rizikové faktory ovplyvňujú toto riziko, a že riziko vzniku VTE je najvyššie v prvom roku používania CHC. Sú taktiež aj určité dôkazy o tom, že sa toto riziko zvyšuje pri opätovnom začatí používania CHC po prerušení používania trvajúcom 4 týždne alebo dlhšie.


U približne 2 z 10 000 žien, ktoré nepoužívajú CHC a nie sú gravidné, vznikne VTE v priebehu jedného roka. Avšak u každej jednej ženy môže byť toto riziko oveľa vyššie v závislosti od prítomných rizikových faktorov (pozri nižšie).


Odhaduje sa1, že VTE sa vyskytne v priebehu jedného roka u 9 až 12 žien z 10 000 žien, ktoré používajú CHC obsahujúcu drospirenón, v porovnaní s približne 6 2ženami, ktoré používajú CHC obsahujúcu levonorgestrel.


V oboch prípadoch je počet výskytov VTE za rok nižší ako počet očakávaný u žien počas gravidity alebo v období po pôrode.


VTE sa môže v 1 až 2 % prípadov skončiť smrťou.


1Tieto incidencie boli odhadnuté zo všetkých dát z epidemiologických štúdií, použitím relatívnych rizík pre rôzne lieky v porovnaní s CHC obsahujúcimi levonorgestrel

2Stredný bod rozpätia 5-7 (prípadov) na 10 000 ženských rokov (ŽR), založený na relatívnom riziku kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (CHC) obsahujúcej levonorgestrel oproti 2,3 až 3,6 u nepoužívateliek.


U používateliek CHC bol mimoriadne zriedkavo hlásený výskyt trombózy v iných krvných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, obličkových alebo sietnicových žilách a tepnách.


Rizikové faktory vzniku VTE

Riziko vzniku venóznych tromboembolických komplikácií u používateliek CHC sa môže značne zvýšiť v prípade ženy s ďalšími rizikovými faktormi, najmä ak má viacero rizikových faktorov (pozri tabuľku).


Mylaz je kontraindikovaný, ak má žena viacero rizikových faktorov, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku venóznej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac ako jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov - v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko výskytu VTE. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).

Tabuľka: Rizikové faktory pre vznik VTE

Rizikový faktor

Komentár

Obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m²)

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI.

Obzvlášť dôležité je to zvážiť, ak sú prítomné aj ďalšie rizikové faktory.

Dlhodobá imobilizácia, závažný chirurgický zákrok, akýkoľvek chirurgický zákrok na nohách alebo panve, neurochirurgický zákrok alebo závažný úraz
Poznámka: dočasná imobilizácia vrátane cestovania leteckou dopravou trvajúcou >4 hodiny môže byť tiež rizikovým faktorom pre vznik VTE, najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.


V týchto prípadoch sa odporúča prerušiť používanie náplasti/tablety/krúžku (v prípade plánovaného chirurgického zákroku najmenej štyri týždne pred zákrokom) a pokračovať v ňom najskôr dva týždne po úplnom obnovení pohyblivosti. Má sa používať iný spôsob antikoncepcie, aby sa zabránilo neželanej gravidite.


Ak sa užívanie Mylazu nepreruší včas, má sa zvážiť antitrombotická liečba.

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt venóznej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne skorom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, žena sa má pred rozhodnutím o používaní ktorejkoľvek CHC poradiť s odborným lekárom.


Iné zdravotné stavy spojené s VTE

Rakovina, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov


Neexistuje žiadna zhoda ohľadom možnej úlohy kŕčových žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy.


Musí sa zvážiť zvýšené riziko vzniku tromboembólie počas gravidity a najmä počas 6-týždňového obdobia šestonedelia (informácie „Fertilita, gravidita a laktácia“, pozri časť 4.6).


Príznaky VTE (trombóza hlbkových žíl a pľúcna embólia)

Žena má byť poučená, aby v prípade príznakov vyhľadala okamžitú lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.


Príznaky trombózy hĺbkových žíl (DVT) môžu zahŕňať:

 • jednostranný opuch nohy a/alebo chodidla alebo pozdĺž žily v nohe,

 • bolesť alebo citlivosť v nohe, ktorú možno pociťovať iba v stoji alebo pri chôdzi,

 • zvýšené teplo v postihnutej nohe, sčervenanie alebo zmena sfarbenia pokožky na nohe.


Príznaky pľúcnej embólie (PE) môžu zahŕňať:

 • náhly nástup nevysvetliteľnej dýchavičnosti alebo rýchleho dýchania,

 • náhly kašeľ, ktorý môže súvisieť s hemoptýzou,

 • ostrú bolesť v hrudníku,

 • závažný pocit točenia hlavy alebo závrat,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.


Niektoré z týchto príznakov (napríklad „dýchavičnosť“, „kašeľ“) sú nešpecifické a môžu byť nesprávne interpretované ako častejšie alebo menej závažné udalosti (napríklad infekcie dýchacích ciest).


Medzi ďalšie prejavy vaskulárnej oklúzie môžu patriť: náhla bolesť, opuch a mierne zmodranie niektorej končatiny.


Ak dôjde k oklúzii v oku, medzi symptómy môžu patriť bezbolestné rozmazané videnie, ktoré môže postupne prechádzať až do straty zraku. Niekedy môže dôjsť k strate zraku takmer okamžite.


Riziko vzniku arteriálnej tromboembólie (ATE)


Epidemiologické štúdie spájajú používanie CHC so zvýšeným rizikom vzniku arteriálnej tromboembólie (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej udalosti (napr. prechodný ischemický záchvat, cievna mozgová príhoda). Arteriálne tromboembolické udalosti sa môžu končiť smrťou.


Rizikové faktory pre vznik ATE

Riziko vzniku arteriálnych tromboembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnej udalosti u používateliek CHC sa zvyšuje u žien s rizikovými faktormi (pozri tabuľku). Mylaz je kontraindikovaný, ak má žena jeden závažný alebo viacero rizikových faktorov vzniku ATE, ktoré ju vystavujú vysokému riziku vzniku arteriálnej trombózy (pozri časť 4.3). Ak má žena viac než jeden rizikový faktor, zvýšenie rizika môže byť väčšie než súčet jednotlivých faktorov - v takomto prípade sa má zvážiť jej celkové riziko. Ak sa pomer prínosov a rizík považuje za negatívny, CHC sa nemá predpisovať (pozri časť 4.3).


Tabuľka: Rizikové faktory vzniku ATE

Rizikový faktor


Komentár

Zvyšujúci sa vek

Najmä nad 35 rokov

Fajčenie

Ženám sa má odporučiť, aby nefajčili, ak chcú používať CHC. Ženám vo veku nad 35 rokov, ktoré pokračujú vo fajčení, sa má dôrazne odporučiť, aby používali iný spôsob antikoncepcie.

Hypertenzia


Obezita (index telesnej hmotnosti nad 30 kg/m²).

Riziko sa výrazne zvyšuje so zvyšovaním BMI.

To je dôležité najmä u žien s ďalšími rizikovými faktormi.

Pozitívna rodinná anamnéza (akýkoľvek výskyt arteriálnej tromboembólie u súrodenca alebo rodiča, najmä v relatívne mladom veku, napr. do 50 rokov).

Ak existuje podozrenie na dedičnú predispozíciu, ženu musí pred rozhodnutím o používaní ľubovoľnej CHC vyšetriť odborný lekár.


Migréna

Zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény v priebehu používania CHC (čo môžu byť skoré príznaky cievnej mozgovej príhody) môže byť dôvodom na okamžité prerušenie používania lieku.

Ďalšie zdravotné stavy spojené s nežiaducimi vaskulárnymi udalosťami.


Diabetes mellitus, hyperhomocysteinémia, ochorenie srdcových chlopní a atriálna fibrilácia, dyslipoproteinémia a systémový lupus erythematosus.


Príznaky ATE

V prípade príznakov sa má žene odporučiť, aby bezodkladne vyhľadala lekársku pomoc a informovala zdravotníckeho pracovníka, že používa CHC.


Príznaky cievnej mozgovej príhody môžu zahŕňať:

 • náhla strata citlivosti alebo slabosť tváre, ruky alebo nohy, najmä na jednej strane tela,

 • náhle problémy s chôdzou, závrat, strata rovnováhy alebo koordinácie,

 • náhla zmätenosť, problémy s rečou alebo jej porozumením,

 • náhle problémy so zrakom u jedného alebo oboch očí,

 • náhla, závažná alebo dlhodobá bolesť hlavy bez známej príčiny,

 • strata vedomia alebo mdloba so záchvatom alebo bez neho.


Dočasné príznaky naznačujú, že udalosťou je prechodný ischemický záchvat (TIA).


Príznaky infarktu myokardu (MI) môžu zahŕňať:

 • bolesť, nepohodlie, tlak, ťažoba pocit stláčania alebo plnosti v hrudi, ruke alebo pod hrudnou kosťou,

 • nepohodlie vyžarujúce do chrbta, čeľuste, hrdla, ruky, žalúdka,

 • pocit plnosti, zažívacích problémov alebo dusenia sa,

 • potenie, nevoľnosť, vracanie alebo závrat,

 • extrémna slabosť, úzkosť alebo dýchavičnosť,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus.


Prítomnosť jedného závažného rizikového faktora alebo viacpočetné rizikové faktory pre venózne alebo arteriálne ochorenie môžu byť tiež kontraindikáciou. Do úvahy treba vziať aj možnosť antikoagulačnej liečby. Používateľkám COC treba zvlášť zdôrazniť nutnosť kontaktu s lekárom v prípade výskytu možných symptómov trombózy. Pri podozrení na trombózu alebo pri potvrdenej trombóze sa užívanie COC musí prerušiť. Z dôvodu teratogenity antikoagulačnej liečby (deriváty kumarínu) sa musí použiť vhodná alternatívna antikoncepcia.


Nádory


V niektorých epidemiologických štúdiách bolo hlásené zvýšené riziko rakoviny krčka maternice u dlhodobých používateliek COC (> 5 rokov), pretrváva však rozdielnosť názorov na to, do akej miery sa dajú tieto nálezy pripísať následkom sexuálneho správania a iným faktorom, ako je ľudský papiloma vírus (HPV).


Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií uvádza, že sa mierne zvýšilo relatívne riziko (RR=1,24) diagnostikovania rakoviny prsníka u žien počas užívania COC. Zvýšené riziko postupne klesá v priebehu 10 rokov po ukončení užívania COC. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet prípadov diagnostikovanej rakoviny prsníka u žien, ktoré užívajú alebo užívali COC, je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalitu tieto štúdie nedokazujú. Pozorované zvýšenie rizika môže byť zapríčinené skoršou diagnózou rakoviny prsníka u používateliek COC, biologickým účinkom COC alebo ich kombináciou. Rakovina prsníka diagnostikovaná u žien, ktoré niekedy COC užívali, býva klinicky menej rozvinutá ako u žien, ktoré COC nikdy neužívali.


V zriedkavých prípadoch sa u žien užívajúcich COC vyskytli benígne a ešte zriedkavejšie malígne nádory pečene. V ojedinelých prípadoch viedli tieto nádory k život ohrozujúcemu intraabdominálnemu krvácaniu. V prípade výskytu silných bolestí v nadbruší, zväčšenia pečene alebo príznakov intraabdominálneho krvácania u žien užívajúcich COC sa v diferenciálnej diagnóze musí uvažovať o nádore pečene.


Pri použití vyššie dávkovaných COC (50 µg etinylestradiolu) sa znižuje riziko rakoviny endometria a vaječníkov. Zostáva potvrdiť, či sa to vzťahuje aj na nižšie dávkované COC.


Ostatné stavy


Gestagénová zložka Mylazu je antagonista aldosterónu s draslík šetriacimi vlastnosťami. Vo väčšine prípadov sa nepredpokladá zvýšenie hladín draslíka. V klinickej štúdii sa však v priebehu užívania drospirenónu u niektorých pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek a súbežne užívajúcich lieky šetriace draslík hladiny draslíka v sére mierne, ale nevýznamne zvýšili. U pacientok s obličkovou nedostatočnosťou a s hodnotami draslíka v sére pred liečbou blížiacimi sa k hornej hranici referenčného rozpätia, a najmä pri súbežnom podávaní liekov šetriacich draslík sa preto počas prvého liečebného cyklu odporúča sledovať sérové hodnoty draslíka. Pozri tiež časť 4.5.


U žien s hypertriglyceridémiou alebo ktoré majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze sa v priebehu užívania COC môže zvýšiť riziko pankreatitídy.


Aj keď sa u mnohých žien užívajúcich COC zaznamenalo malé zvýšenie krvného tlaku, klinicky významné zvýšenie je zriedkavé. Iba v týchto zriedkavých prípadoch je oprávnené okamžité vysadenie COC. Ak existujúca hypertenzia, konštantne zvýšené hodnoty krvného tlaku alebo signifikantne zvýšený krvný tlak neodpovedajú v priebehu užívania COC na antihypertenzívnu liečbu adekvátne, COC sa musí vysadiť. Ak sa uzná za vhodné, užívanie COC je možné obnoviť po dosiahnutí normálnych hodnôt krvného tlaku antihypertenznou liečbou.


V súvislosti s graviditou a v súvislosti s užívaním COC sa vyskytli alebo zhoršili nasledujúce stavy, ale potvrdenie súvislosti s COC je nepreukázané: žltačka a/alebo svrbenie súvisiace s cholestázou, žlčové kamene, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, strata sluchu spôsobená otosklerózou.


U žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie estrogénov vyvolať alebo zhoršiť symptómy angioedému.


Prerušenie užívania COC môže byť nevyhnutné pri akútnych a chronických poruchách pečeňových funkcií až do doby, kým sa markery pečeňových funkcií vrátia na normálne hodnoty. Recidíva cholestatickej žltačky a/alebo s cholestázou spojený pruritus, ktoré sa predtým objavili v tehotenstve alebo počas predchádzajúceho užívania pohlavných steroidov, vyžadujú prerušenie užívania COC.


Napriek tomu, že COC môžu mať vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu a na glukózovú toleranciu, neexistuje dôkaz pre potrebu meniť terapeutický režim u diabetičiek užívajúcich nízkodávkované COC (s obsahom etinylestradiolu < 0,05 mg). Diabetičky užívajúce COC však musia byť starostlivo sledované, najmä na začiatku užívania COC.


Počas užívania COC sa vyskytlo zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.


Príležitostne sa môže objaviť chloazma a to najmä u žien s chloasma gravidarum v anamnéze. Ženy so sklonom ku chloazme sa majú počas užívania COC vyhýbať vystavovaniu sa slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.


Jedna ružová tableta tohto lieku obsahuje 44 mg monohydrátu laktózy, jedna biela tableta obsahuje 89,5 mg bezvodej laktózy. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, Laponskou deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou, ktoré majú diétu bez laktózy, musia toto množstvo vziať do úvahy.

Lekárske vyšetrenia/konzultácie


Pred začatím používania alebo opätovným nasadením Mylazu sa má vyšetriť kompletná zdravotná anamnéza (vrátane rodinnej anamnézy) a musí sa vylúčiť gravidita. Má sa zmerať krvný tlak a vykonať zdravotná prehliadka na základe kontraindikácií (pozri časť 4.3) a upozornení (pozri časť 4.4). Je dôležité ženu upozorniť na informácie o venóznej a arteriálnej trombóze vrátane rizika používania Mylazu v porovnaní s inými CHC, o príznakoch VTE a ATE, o známych rizikových faktoroch a o tom, čo robiť v prípade podozrenia na trombózu.


Žena má byť poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľku a dodržiavala odporúčania uvedené v nej. Frekvencia a druh vyšetrení sa majú robiť na základe stanovených postupov a majú sa prispôsobiť individuálnym potrebám ženy.


Ženy majú byť upozornené, že hormonálna antikoncepcia nechráni pred infekciami vírusom HIV (AIDS) ani inými ochoreniami prenášanými pohlavným stykom.


Zníženie účinnosti


Účinnosť COC sa môže znížiť, napr. ak sa vynechá užitie aktívnej tablety (pozri časť 4.2), v prípade gastrointestinálnych ťažkostí počas užívania aktívnych tabliet (pozri časť 4.2) alebo ak sa súbežne užívajú ďalšie lieky (pozri časť 4.5).


Zníženie kontroly cyklu


Pri užívaní ktoréhokoľvek COC sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), a to predovšetkým počas prvých mesiacov užívania. Z tohto dôvodu má posúdenie nepravidelného krvácania zmysel až po adaptačnom intervale približne troch cyklov.


Ak nepravidelné krvácanie pokračuje alebo sa objaví po období pravidelných cyklov, musí sa uvážiť možnosť nehormonálnej príčiny a indikované sú zodpovedajúce diagnostické kroky na vylúčenie malignity alebo gravidity. Môžu zahŕňať aj kyretáž.


U niektorých žien nemusí dôjsť počas fázy užívania placebo tabliet ku krvácaniu z vysadenia. Ak sa COC užíva podľa pokynov popísaných v časti 4.2, je nepravdepodobné, že je žena gravidná. Ak sa však COC neužívalo pred prvým vynechaným krvácaním podľa týchto pokynov alebo ak nedošlo ku krvácaniu z vysadenia dvakrát, musí sa pred ďalším užívaním COC vylúčiť gravidita.


4.5 Liekové a iné interakcie


Poznámka: Na identifikovanie možných interakcií sa musia vziať do úvahy odborné informácie o súbežne užívaných liekoch.


 • Vplyv ďalších liekov na užívanie Mylaz


Interakcie medzi perorálnymi kontraceptívami a inými liekmi môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo zlyhaniu antikoncepcie. V literatúre boli popísané nasledujúce interakcie.


Pečeňový metabolizmus


S liekmi, ktoré indukujú pečeňové enzýmy [napr. fenytoín, barbituráty, primidón, karbamazepín, rifampicín, bosentan a lieky na HIV (napr. ritonavir, nevirapín) a možno taktiež oxkarbazepín, topiramát, felbamát, grizeofulvín a prípravky obsahujúce liečivú rastlinu ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)] sa môžu vyskytnúť interakcie, ktoré môžu mať za následok zvýšený klírens pohlavných hormónov. Maximálna enzýmová indukcia sa zvyčajne prejaví v priebehu 10 dní, ale potom môže pretrvávať minimálne 4 týždne po ukončení liečby.


Interferencia s enterohepatálnou cirkuláciou


Kontraceptívne zlyhanie sa hlásilo aj pri antibiotikách, ako sú penicilíny a tetracyklíny. Mechanizmus tohto účinku sa nevysvetlil.


Liečba


Ženy krátkodobo liečené niektorým liekom z vyššie uvedených skupín liečiv alebo jednotlivými liečivami (lieky indukujúce pečeňové enzýmy), okrem rifampicínu, musia dočasne t.j. v priebehu súbežného podávania lieku a nasledujúcich 7 dní po ukončení podávania, navyše k COC používať bariérovú metódu.


Ženy liečené rifampicínom musia počas liečby a 28 dní po jej ukončení používať k COC naviac bariérovú metódu antikoncepcie.


Ženám dlhodobo liečeným liečivami indukujúcimi tvorbu hepatálnych enzýmov sa odporúča iná spoľahlivá nehormonálna metóda antikoncepcie.


Ženy liečené antibiotikami (okrem rifampicínu, pozri vyššie) musia nasledujúcich 7 dní po ukončení podávania používať bariérovú metódu.


Ak súbežné podávanie lieku trvá aj po doužívaní aktívnych tabliet z blistrového balenia COC, placebo tablety sa musia odstrániť a okamžite sa musí začať užívanie z ďalšieho balenia COC.


Hlavné metabolity drospirenónu sa v ľudskej plazme vytvárajú bez účasti systému cytochrómu P450. Inhibítory tohto enzýmového systému preto pravdepodobne nemajú vplyv na metabolizmus drospirenónu.


 • Vplyv Mylazu na užívanie iných liekov


Perorálne kontraceptíva môžu ovplyvňovať metabolizmus niektorých iných liečiv. Teda môžu ich koncentrácie v plazme a tkanivách buď zvyšovať (napr. cyklosporín) alebo znižovať (napr. lamotrigín).


Vychádzajúc z in vitroinhibičných štúdií a in vivo interakčných štúdií s dobrovoľníčkami užívajúcimi omeprazol, simvastatín a midazolam ako značené substráty, interakcia drospirenónu v 3 mg dávkach s metabolizmom iných liečiv je nepravdepodobná.


 • Iné interakcie


U pacientok, ktoré netrpia obličkovou nedostatočnosťou, súbežné užívanie drospirenónu a ACE inhibítorov alebo NSAID nemalo signifikantný vplyv na hladinu draslíka v sére. Súbežné užívanie Mylaz a antagonistov aldosterónu alebo draslík šetriacich diuretík sa však neštudovalo. V tomto prípade sa musí hladina draslíka v sére stanoviť počas prvého liečebného cyklu. Pozri tiež časť 4.4.


 • Laboratórne vyšetrenia


Užívanie kontraceptívnych steroidov môže ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov, vrátane biochemických parametrov pečeňových, tyreoidálnych, adrenálnych a renálnych funkcií, plazmatických hladín (väzbových) proteínov napr. globulínu viažuceho kortikosteroidy a lipidovej/lipoproteínovej frakcie, parametrov metabolizmu sacharidov a parametrov koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny však zvyčajne zostávajú v rozmedzí normálnych laboratórnych hodnôt. Svojím miernym antimineralokortikoidným pôsobením drospirenón zapríčiňuje zvýšenie plazmatickej renínovej aktivity a plazmatického aldosterónu.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Mylaz nie je indikovaný počas gravidity.


Ak v priebehu užívania Mylazu dôjde k otehotneniu, liek sa musí okamžite vysadiť. Rozsiahle epidemiologické štúdie nezaznamenali zvýšené riziko vrodených chýb u detí narodených ženám, ktoré užívali COC pred otehotnením, ani teratogénny vplyv COC nedopatrením užívaných počas gravidity.


Štúdie na zvieratách preukázali nežiaduce účinky počas gravidity a laktácie (pozri časť 5.3). Nežiaduce účinky v dôsledku hormonálneho účinku liečiv sa na základe výsledkov týchto štúdií na zvieratách nedajú vylúčiť. Avšak celkové skúsenosti s použitím COC počas gravidity neposkytujú dôkazy o konkrétnom nežiaducom pôsobení na ľudí.


Dostupné údaje týkajúce sa použitia Mylaz počas tehotenstva sú príliš obmedzené na pripustenie záverov týkajúcich sa negatívneho pôsobenia Mylazu na graviditu, na zdravie plodu alebo novorodenca. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne významné epidemiologické údaje.


Pri opätovnom začatí používania Mylazu treba vziať do úvahy zvýšené riziko VTE v období po pôrode (pozri časti 4.2. a 4.4.).


Laktácia


COC môžu ovplyvniť laktáciu, pretože môžu znižovať množstvo a meniť zloženie materského mlieka. Z tohto dôvodu sa užívanie COC vo všeobecnosti neodporúča, až kým matka dieťa úplne neodstaví. V priebehu užívania COC sa do materského mlieka môžu vylučovať malé množstvá kontraceptívnych steroidov a/alebo ich metabolitov. Tieto množstvá môžu mať vplyv na dieťa.


Fertilita


Mylaz je indikovaný na predchádzanie gravidity. Pre informácie o opätovnom obnovení fertility, pozri časť 5.1.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. U žien užívajúcich COC sa nepozoroval žiaden vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


V priebehu užívania Mylazu sa vyskytli nasledujúce nežiaduce reakcie na liek:


V tabuľke nižšie sú uvedené hlásené nežiaduce reakcie zoradené podľa triedy orgánových systémov (MedDRA SOCs). Frekvencie výskytu vychádzajú z údajov z klinických skúšaní. Na popis určitej reakcie, jej synoným a súvisiacich stavov je uvedený najvhodnejší odborný výraz podľa klasifikácie MedDRA.


Nežiaduce reakcie, ktoré súviseli s používaním Mylazu ako perorálnej antikoncepcie alebo na liečbu stredne závažných akné vulgaris podľa MedDRA triedy orgánových systémov a terminológie MedDRA.


Trieda orgánového systému


Frekvencia nežiaducich reakcií

(MedDRA verzia 9.1)

Časté

(≥ 1/100 až <1/10)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Neznáme

(častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Infekcie a nákazykandidóza


Poruchy krvi a lymfatického systémuanémia

trombocytémia, arteriálna alebo venózna tromboembólia


Poruchy imunitného systémualergická reakcia

hypersenzitivita (precitlivenosť)

Poruchy endokrinného systémuendokrinná porucha


Poruchy metabolizmu a výživyzvýšená chuť do jedla

anorexia

hyperkaliémia

hyponatriémia


Psychické poruchy

emocionálna labilita

depresia

nervozita

somnolencia

anorgazmia

insomnia


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

závraty

parestézia

vertigo

tremor


Poruchy okakonjunktivitída

suchosť oka

poruchy videnia


Poruchy srdca a srdcovej činnostitachykardia


Poruchy ciev


migréna

kŕčové žily

hypertenzia

flebitída

porucha ciev

epistaxa

synkopa


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


faryngytídaPoruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea

bolesť brucha

vracanie

dyspepsia

plynatosť

gastritída

hnačka

zväčšenia brucha

gastrointestinálna porucha

gastrointestinálna plnosť

hiátová hernia

afta

zápcha

sucho v ústach


Poruchy pečene a žlčových ciestbolesť žlčníka

cholecystitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva


akné

pruritus

vyrážka

chloazma

ekzém

alopécia

akneiformná dermatitída

suchá koža

nodózny erytém

hypertrichóza

kožné poruchy

kožné strie

kontaktná dermatitída

fotosenzitívna dermatitída

uzlinky na koži

multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


bolesť chrbta

bolesť končatín

svalové kŕčePoruchy reprodukčného systému a prsníkov

bolesť prsníkov

metrorágia*

amenorea

vaginálna kandidóza

panvová bolesť

zväčšenie prsníkov

fibrocystové prsníky

maternicové/ vaginálne krvácanie*

výtok z pohlavných orgánov

návaly horúčavy

vaginitída

menštruačné poruchy

dysmenorea

hypomenorea

menorágia

suchosť v pošve

podozrivý Papov test

znížené libido

dyspareunia

vulvovaginitída

postkoitálne krvácanie

krvácanie pri vysadení

cysty v prsníkoch

hyperplázia prsníkov

neoplazmy prsníkov

cervikálny polyp

atrofia endometria

ovariálne cysty

zväčšenie maternice


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia

zvýšené potenie

edém (generalizovaný edém, periférny edém, tvárový edém)

malátnosť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


prírastok telesnej hmotnosti

úbytok telesnej hmotnosti


* nepravidelnosti krvácania zvyčajne vymiznú pokračovaním liečby


Popis vybraných nežiaducich reakcií

Nasledujúce závažné nežiaduce udalosti boli hlásené u používateliek COC a sú podrobne popísané v časti 4.4:

 • U žien používajúcich CHC sa pozorovalo zvýšené riziko vzniku arteriálnych a venóznych trombotických a tromboembolických udalostí vrátane infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, prechodných ischemických záchvatov, venóznej trombózy a pľúcnej embólie, ktoré sú podrobnejšie uvedené v časti 4.4.

 • hypertenzia;

 • nádory pečene;

- výskyt alebo zhoršenie stavov, u ktorých súvislosť s užívaním COC nie je presvedčivá: Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, epilepsia, maternicové myómy, porfýria, systémový lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndróm, cholestatická žltačka;

 • chloazma;

 • akútne alebo chronické poruchy funkcie pečene môžu vyžadovať prerušenie užívania COC, až kým sa markery funkcie pečene nevrátia do normálu,

 • u žien s hereditárnym angioedémom môže podávanie exogénnych estrogénov vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.


U používateliek perorálnych kontraceptív je veľmi mierne zvýšená frekvencia diagnózy rakoviny prsníka. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet diagnostikovanej rakoviny prsníka je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalita s COC nie je známa. Pre ďalšie informácie pozri časti 4.3 a 4.4.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenie na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


S predávkovaním Mylazu ešte nie sú skúsenosti. Na základe celkových skúseností s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami, sa môžu v prípade predávkovania aktívnymi tabletami vyskytnúť tieto príznaky: nauzea, vracanie a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Antidotá neexistujú a ďalšia liečba má byť symptomatická.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Gestagény a estrogény, fixné kombinácie

ATC kód: G03AA12


Pearlov index zlyhania metódy: 0,41 (95 % horná obojstranná medza spoľahlivosti: 0,85).

Celkový Pearlov index (zlyhanie metódy + zlyhanie pacienta): 0,80 (95 % horná obojstranná medza spoľahlivosti: 1,30).


Antikoncepčný účinok Mylazu je založený na spolupôsobení rôznych faktorov. Najdôležitejším z nich je inhibícia ovulácie a zmeny endometria.


V štúdii inhibície ovulácie trvajúcej 3 cykly porovnávajúcej 3 mg drospirenónu/0,20 mg etinylestradiolu v 24-dennom režime a v 21-dennom režime bol 24-denný režim spojený s väčšou supresiou vývoja folikúl. Po úmyselne zavedených chybách v dávkovaní počas tretieho cyklu liečby väčší podiel žien zaradených do 21-denného režimu preukazoval ovariálnu aktivitu vrátane zvýšeného rizika ovulácie (escape ovulation) v porovnaní so ženami zaradených do 24-denného režimu. Ovariálna aktivita sa po ukončení liečby vrátila späť na hodnoty pred liečbou.


V neintervenčnej kohortnej štúdii (EURAS-OC) subanalýza 2 064 žien, ktoré ukončili používanie perorálneho kontraceptíva po zaradení do štúdie z dôvodu plánovaného tehotenstva preukázala celkovú mieru otehotnenia 21,1 % po 1. mesiaci a 79,4 % po 1. roku od ukončenia perorálneho kontraceptíva. Typ gestagénu, dávka etinylestradiolu, trvanie užívania perorálneho kontraceptíva a existujúce potomstvo nemali významný vplyv na mieru tehotenstiev po ukončení užívania perorálneho kontraceptíva.


Mylaz je kombinované perorálne kontraceptívum obsahujúce etinylestradiol a gestagén drospirenón. V terapeutickom dávkovaní má drospirenón tiež antiandrogénne a mierne antimineralokortikoidné vlastnosti. Nemá estrogénny, glukokortikoidný ani antiglukokortikoidný účinok. Na základe toho je farmakologický profil drospirenónu veľmi podobný prirodzenému hormónu progesterónu.


Z klinických štúdií vyplýva, že mierne antimineralokortikoidné vlastnosti Mylazu vedú k miernemu antimineralokortikoidnému pôsobeniu.


Na posúdenie účinnosti a bezpečnosti Mylazu u žien so stredne ťažkým akné vulgaris sa vykonali dve multicentrické, dvojito zaslepené, randomizované, placebom kontrolované štúdie.


Po šiestich mesiacoch liečby v porovnaní s placebom preukázal Mylaz štatisticky významne väčšie 15,6 %-né (49,3 % verzus 33,7 %) zníženie u zápalových lézií, 18,5 %-né (40,6 % verzus 22,1 %) u nezápalových lézií a 16,5 %-né (44,6 % verzus 28,1 %) u celkového počtu lézií. Okrem toho vyššie percento jedincov 11,8 % (18,6 % verzus 6,8 %) malo hodnotenie pleti „čistá“ alebo „takmer čistá“ podľa škály ISGA (Investigator’s Static Global Assessment).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


 • Drospirenón


Absorpcia

Drospirenón sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Maximálne koncentrácie liečiva v sére okolo 38 ng/ml sa dosiahnu asi za 1 – 2 hodiny po jednorazovom podaní. Biologická dostupnosť drospirenónu je medzi 76 % a 85 %. Súbežné podanie potravy nemá na biologickú dostupnosť drospirenónu žiadny vplyv.


Distribúcia

Po perorálnom podaní sérové hladiny drospirenónu klesajú s terminálnym polčasom 31 h. Drospirenón sa viaže na sérový albumín a neviaže sa na globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG) ani na globulín viažuci kortikoidy (CBG). Len 3-5 % z celkovej sérovej koncentrácie liečiva je prítomných vo forme voľného steroidu. Zvýšenie SHBG indukované etinylestradiolom neovplyvňuje väzbu drospirenónu na sérové proteíny. Priemerný zdanlivý distribučný objem drospirenónu je 3,7 ± 1,2 l/kg.


Biotransformácia

Drospirenón sa po perorálnom podaní rozsiahlo metabolizuje. Hlavným metabolitom v plazme je kyslá forma drospirenónu, ktorá vzniká otvorením laktónového kruhu, a 4,5-dihydrodrospirenón-3-sulfát, ktoré obidva vznikajú bez účasti systému P450. Drospirenón je v malom rozsahu metabolizovaný cytochrómom P450 3A4 a in vitro prejavil schopnosť inhibovať tento enzým a cytochróm P450 1A1, cytochróm P450 2C9 a cytochróm P450 2C19.


Eliminácia

Metabolický klírens drospirenónu v sére je 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Drospirenón sa vylučuje v nezmenenej forme len v stopových množstvách. Metabolity drospirenónu sa vylučujú stolicou a močom s vylučovacím koeficientom približne 1,2 až 1,4. Polčas vylúčenia metabolitov močom a stolicou je asi 40 h.


Rovnovážny stav

V priebehu liečebného cyklu sa maximálna rovnovážna koncentrácia drospirenónu v sére asi 70 ng/ml dosiahne po asi 8 dňoch liečby. V dôsledku pomeru terminálneho polčasu a dávkovacieho intervalu sa hladiny drospirenónu v sére zvýšia približne trojnásobne.


Osobitné skupiny pacientok


Účinok poškodenia funkcie obličiek

U žien s miernym poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu CLcr50-80 ml/min) boli sérové hladiny drospirenónu v rovnovážnom stave porovnateľné s hladinami u žien s normálnou funkciou obličiek. Hladiny drospirenónu v sére boli v priemere o 37 % vyššie u žien so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr30-50 ml/min) v porovnaní s hladinami u žien s normálnou funkciou obličiek. Liečba drospirenónom bola dobre tolerovaná aj u žien s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek. Liečba drospirenónom nepreukázala žiadny klinicky významný vplyv na koncentráciu draslíka v sére.


Účinok poškodenia funkcie pečene

U dobrovoľníčok so stredne závažným poškodením funkcie pečene bol v štúdii s jednorazovým podaním pozorovaný približne 50 %-ný pokles v perorálnom klírense (CL/F) oproti dobrovoľníčkam s normálnou funkciou pečene. Pozorované zníženie klírensu drospirenónu u dobrovoľníčok so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nevyústilo do žiadnych zjavných rozdielov v koncentráciách sérového draslíka. Zvýšenie koncentrácií sérového draslíka nad hornú hranicu normy normálneho rozpätia nebolo pozorované dokonca ani u diabetičiek a pri súbežnej liečbe spironolaktónom (dva predispozičné faktory hyperkaliémie). To vedie k záveru, že drospirenón je u pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre B) dobre tolerovaný.


Etnické skupiny

Neboli pozorované klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike drospirenónu ani etinylestradiolu medzi Japonkami a ženami kaukazskej rasy.


 • Etinylestradiol


Absorpcia

Perorálne podaný etinylestradiol sa absorbuje rýchlo a úplne. Vrchol plazmatickej koncentrácie, približne 33 pg/ml, sa dosiahne za 1-2 hodiny po jednorazovom perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je v dôsledku presystémovej konjugácie a metabolizmu po prvom prechode pečeňou (first pass) približne 60 %. Súbežné prijímanie potravy znižovalo biologickú dostupnosť etinylestradiolu u asi 25 % sledovaných osôb, zatiaľ čo u ostatných sa nepozorovala žiadna zmena.


Distribúcia

Plazmatické hladiny etinylestradiolu klesajú v dvoch fázach, terminálna distribučná fáza je charakterizovaná polčasom približne 24 hodín. Etinylestradiol je vysoko, ale nešpecificky viazaný na albumín v plazme (približne 98,5 %) a indukuje zvýšenie plazmatických koncentrácií SHBG a globulínu viažuceho kortikoidy (CBG). Zdanlivý distribučný objem je asi 5 l/kg.


Biotransformácia

Etinylestradiol podlieha presystémovej konjugácii na sliznici tenkého čreva a v pečeni. Etinylestradiol sa primárne metabolizuje formou aromatickej hydroxylácie, pričom vzniká široká škála hydroxylovaných a metylovaných metabolitov, ktoré sa vyskytujú vo forme voľných metabolitov ako aj glukuronidových a sulfátových konjugátov. Metabolický klírens etinylestradiolu je približne 5 ml/min/kg.


Eliminácia

Etinylestradiol sa v nezmenenej forme nevylučuje vo významnom množstve. Metabolity etinylestradiolu sa vylučujú močom a žlčou v pomere 4:6. Polčas vylučovania metabolitov je asi 1 deň.


Rovnovážny stav

Rovnovážny stav sa dosiahne v druhej polovici liečebného cyklu a sérové hladiny etinylestradiolu sa zvýšia 2,0 až 2,3-násobne.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


U laboratórnych zvierat sa účinky drospirenónu a etinylestradiolu obmedzili na tie, ktoré sa spájajú so známym farmakologických pôsobením. Najmä štúdie reprodukčnej toxicity preukázali u zvierat embryotoxické a fetotoxické účinky, ktoré sú považované za druhovo špecifické. Pri podaní dávok prekračujúcich dávky pri užívaní Mylaz sa pozorovalo pôsobenie na pohlavné diferencovanie na plodoch potkanov, ale nie u opíc.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Aktívne filmom obalené tablety (ružové):


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

predželatínový škrob (kukuričný)

povidón (E1201)

sodná soľ kroskarmelózy

polysorbát 80 (E 433)

magnéziumstearát (E 470b)


Obal tablety:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E 171)

makrogol

mastenec (E 553b)

žltý oxid železitý (E 172)

červený oxid železitý (E 172)

čierny oxid železitý (E 172)


Placebo filmom obalené tablety (biele):


Jadro tablety:

bezvodá laktóza

povidón (E1201)

magnéziumstearát (E 470b)


Obal tablety:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E 171)

makrogol

mastenec (E 553b)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30°C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Priehľadný až mierne nepriehľadný priesvitný PVC/PVdC-Alu blister.


Veľkosti balenia:

1 x 28 filmom obalených tabliet (24 aktívnych tabliet plus 4 placebo tablety)

3 x 28 filmom obalených tabliet (24 aktívnych tabliet plus 4 placebo tablety)

6 x 28 filmom obalených tabliet (24 aktívnych tabliet plus 4 placebo tablety)

13 x 28 filmom obalených tabliet (24 aktívnych tabliet plus 4 placebo tablety)


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


17/0001/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.1.2014


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


07/2014

20Mylaz 3 mg/0,02 mg