+ ipil.sk

Myleran 2 mg



Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00228

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02100


Písomná informácia pre používateľa


Myleran 2 mg

filmom obalené tablety


busulfán


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.



V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Myleran a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Myleran

3. Ako užívať Myleran

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Myleran

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Myleran a na čo sa používa


Myleran obsahuje liečivo nazývané busulfán. Myleran patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká. Myleran sa používa na liečbu niektorých ochorení krvi a rakoviny krvi. Účinkuje tak, že znižuje počet nových krviniek, ktoré sa tvoria v tele.


Myleran sa používa pri:

- chronickej myeloickej leukémii (nazývanej aj chronická myelocytová leukémia) ‑ je to ochorenie, pri ktorom sa zvyšuje počet bielych krviniek. Toto môže spôsobovať infekcie a krvácanie.

- primárnej polycytémii ‑ je to ochorenie, pri ktorom sa v krvi zvyšuje počet červených krviniek, čo spôsobuje zhustnutie krvi a tvorbu krvných zrazenín. To vedie k bolesti hlavy, závratom a namáhavému dýchaniu.

- primárnej trombocytémii ‑ je to ochorenie, pri ktorom sú postihnuté krvné doštičky (krvinky, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi). Môže dôjsť k zvýšeniu počtu krvných doštičiek, čo spôsobuje tvorbu krvných zrazenín. Alebo krvné doštičky nemusia správne fungovať, čo spôsobuje krvácanie, napríklad krvácanie z nosa, krvácajúce ďasná a ľahkú tvorbu krvných podliatin.

- myelofibróze ‑ je to ochorenie, pri ktorom je kostná dreň (v ktorej sa tvoria krvinky) nahradená zjazveným (fibróznym) tkanivom, čo spôsobuje nesprávnu tvorbu červených a bielych krviniek. Toto môže spôsobovať únavu, nafúknutý žalúdok, krvácanie a tvorbu krvných podliatin.

- príprave pred transplantáciou krvotvorných progenitorových buniek.V takomto prípade sa krvinky, ktoré rastú v kostnej dreni zdravého darcu, prenesú do kostnej drene pacienta, kde napomáhajú pri tvorbe zdravých buniek.


Ak sa o týchto ochoreniach chcete dozvedieť viac, obráťte sa na svojho lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Myleran


Neužívajte Myleran

- akste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6.).

- ak ste Myleran užívali v minulosti a neúčinkoval u vás.


Ak sa vás ktorékoľvek z vyššie uvedeného týka, Myleran neužívajte. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred tým, ako užijete Myleran.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Myleran, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

- ste v súčasnosti alebo v nedávnej minulosti podstúpili liečbu ožarovaním,

- máte dedičné ochorenie krvi, ktoré sa nazývané talasémia,

- ste niekedy mali dnu (bolestivé a opuchnuté kĺby spôsobené kryštálikmi kyseliny močovej). Môže byť potrebné, aby ste podstúpili liečbu dny predtým, ako začnete užívať Myleran.


Ak si nie ste istý, či sa vás niektoré z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom predtým, ako užijete Myleran.


Iné lieky a Myleran

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte tosvojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov rastlinného pôvodu.


Vášho lekára alebo lekárnika informujte najmä vtedy, ak užívate niektoré z nasledujúcich liečiv:

- iné cytostatiká. Ak sa užívajú spolu s Myleranom, existuje vyššie riziko vedľajších účinkov, napríklad problémov s dýchaním.

- fenytoín (používa sa na liečbu a prevenciu epileptických záchvatov). Môže byť potrebné, aby vám lekár namiesto fenytoínu predpísal iný liek.

- očkovacie látky, ktoré obsahujú živé mikroorganizmy. Myleran môže znížiť schopnosť organizmu prekonávať infekcie.

- itrakonazol (proti hubovým infekciám) alebo metronidazol (proti bakteriálnym infekciám). Ak sa užívajú spolu s Myleranom, môžu spôsobiť závažné vedľajšie účinky.

- cyklofosfamid (používa sa pri niektorých druhoch ochrení krvi). Ak sa užíva spolu s Myleranom, najlepšie je podať prvú dávku cyklofosfamidu až po uplynutí 24‑hodinovej alebo dlhšej doby od užitia poslednej dávky Myleranu. Takto sa zníži riziko akýchkoľvek možných vedľajších účinkov.

- anestetikum, ktoré podáva lekár pri operácii alebo zubný lekár pri zubnom zákroku. V takomto prípade informujte lekára alebo zubného lekára o tom, že užívate Myleran.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Myleran neužívajte, ak plánujete počať dieťa. Týka sa to tak mužov, ako aj žien. Myleran môže poškodiť mužské spermie alebo ženské vajíčka. Ak užívate tieto tablety alebo tieto tablety užíva váš partner/partnerka, musíte používať spoľahlivú metódu antikoncepcie, aby nedošlo k otehotneniu. Poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Počas užívania Myleranu nedojčite. Poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Myleran obsahuje laktózu

Tablety Myleranu obsahujú laktózu (mliečny cukor). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Myleran


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Myleran vám môže predpísať iba špecializovaný lekár, ktorý má skúsenosti v liečbe ochorení krvi.


Vždy užívajte Myleran presne tak, ako vám povedal váš lekár. Je dôležité, aby ste tento liek užívali v správnom čase. Na škatuľke je uvedené, koľko tabliet treba užívať a ako často ich treba užívať. Ak to na škatuľke nie je uvedené, alebo ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


- Tablety prehltnite vcelku a zapite ich pohárom vody.

- Tablety nelámte, nedrvte ani nežuvajte.


Dávka Myleranu závisí od vášho ochorenia krvi alebo rakoviny krvi (pozri časť 1).

- Váš lekár vám v prípade potreby taktiež môže zmeniť dávku počas liečby.

- Dávku vám niekedy môžu zmeniť, ak trpíte nadváhou.

- Ak užívate vysoké dávky Myleranu, váš lekár vám môže predpísať aj ďalšie liečivo nazývané benzodiazepín, ktoré zabráni vzniku epileptických záchvatov.

- Počas liečby Myleranom vám bude lekár pravidelne robiť krvné vyšetrenia. Pomocou nich vám skontroluje počet buniek v krvi. Na základe výsledkov vyšetrenia vám lekár niekedy môže zmeniť dávku.


Chronická myeloická leukémia (nazývaná aj chronická myelocytová leukémia)

- Zvyčajná prvá dávka je 4 mg, ktorá sa podá formou jednorazovej dávky. Potom lekár určí veľkosť ďalších dávok podľa vašej telesnej hmotnosti.

- Liečba má zvyčajne formu cyklu, ktorý trvá 12 až 20 týždňov. Môžete podstúpiť viac ako jeden cyklus liečby.

- Niektorí ľudia musia užívať Myleran dlhodobo. Ak ho musíte užívať dlhodobo, zvyčajná dávka je 0,5 mg až 2 mg denne. Ak je vaša dávka nižšia ako 2 mg denne, lekár vás môže požiadať, aby ste tablety užívali iba v určité dni. Starostlivo dodržiavajte pokyny lekára.

- U detí sa chronická myelocytová leukémia vyskytuje zriedkavo a nie je pre nich stanovená odporúčaná dávka Myleranu.


Primárna polycytémia

- Zvyčajná dávka je 4 až 6 mg denne.

- Cyklus zvyčajne trvá 4 až 6 týždňov. Tento cyklus sa môže zopakovať.

- Niektorí ľudia musia užívať Myleran dlhodobo. Ak ho musíte užívať dlhodobo, zvyčajná dávka je 2 mg až 3 mg denne. Starostlivo dodržiavajte pokyny lekára.


Myelofibróza a primárna trombocytémia

- Zvyčajná dávka je 2 až 4 mg denne.


Transplantácia krvotvorných progenitorových buniek

- Tento liek sa zvyčajne užíva v 7., 6., 5., a 4. deň pred dňom transplantácie (predstavte si, že deň transplantácie je 0. deň, a potom si odpočítajte dni pred ním).

- Dva dni pred transplantáciou vám taktiež podajú liečivo nazývané cyklofosfamid. Cyklofosfamid sa môže podať až po uplynutí 24 hodín od užitia poslednej dávky Myleranu.

- Dospelí ‑ zvyčajná dávka je 1 mg na kilogram telesnej hmotnosti a užíva sa každých 6 hodín.

- Deti ‑ zvyčajná dávka sa vypočíta podľa plochy povrchu tela a užíva sa každých 6 hodín.


Ak užijete viac Myleranu, ako máte

Ak užijete viac Myleranu, ako máte, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo choďte okamžite do nemocnice. Vezmite si so sebou balenie lieku.


Ak zabudnete užiť Myleran

Oznámte to svojmu lekárovi. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ihneď sa poraďte so špecializovaným lekárom alebo choďte do nemocnice.

- akékoľvek prejavy horúčky alebo infekcie (bolesť hrdla, boľavé ústa alebo problémy s močením),

- akákoľvek neočakávaná tvorba krvných podliatin alebo krvácanie, keďže to môže znamenať, že sa tvorí príliš málo krviniek špecifického druhu,

- ak sa náhle nebudete cítiť dobre (dokonca aj pri normálnej telesnej teplote).


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré sa takisto môžu objaviť pri užívaní tohto lieku, porozprávajte sa so svojím lekárom:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 osôb)

- pokles počtu krviniek a krvných doštičiek,

- nevoľnosť, vracanie, hnačka a vredy v ústach ‑ pri vysokých dávkach Myleranu,

- zožltnutie očných bielok alebo kože (žltačka) a poškodenie pečene ‑ pri vysokých dávkach Myleranu,

- u žien môže dôjsť k vynechaniu menštruácie, k poškodeniu plodnosti a k predčasnému nástupu menopauzy (prechodu) ‑ pri vysokých dávkach Myleranu,

- u dievčat môže dôjsť k oneskoreniu alebo zabráneniu nástupu puberty,

- u chlapcov a mužov môže dôjsť k oneskoreniu, zníženiu alebo zastaveniu tvorby spermií a k zmenšeniu veľkosti semenníkov,

- zápal pľúc bez prejavov infekcie ‑ tento stav sa nazýva syndróm pneumónie ‑ pri vysokých dávkach Myleranu.


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)

- neschopnosť srdca správne tepať ‑ najmä ak je prítomné dedičné krvné ochorenie nazývané talasémia,

- zápal pľúc, ktorý spôsobuje dýchavičnosť, kašeľ a zvýšenú teplotu ‑ tento stav sa nazýva pneumonitída,

- vypadávanie vlasov (pri vysokých dávkach Myleranu),

- objavenie sa tmavých škvŕn na koži,

- prítomnosť krvi v moči a bolesť pri močení (zápal močového mechúra) - pri vysokých dávkach Myleranu užívaného v rovnakom čase ako liek nazývaný cyklofosfamid,

- leukémia.


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

- u žien môže dôjsť k vynechaniu menštruácie, k poškodeniu plodnosti a k predčasnému nástupu menopauzy (prechodu) ‑ pri zvyčajných dávkach Myleranu.


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)

- závažný pokles počtu červených krviniek, čo môže spôsobovať únavu, slabosť, tvorbu krvných podliatin a zvýšiť náchylnosť na infekcie ‑ tento stav sa nazýva aplastická anémia,

- epileptické záchvaty alebo záchvaty kŕčov ‑ pri vysokých dávkach Myleranu,

- katarakta (šedý zákal) alebo iné problémy s očami ‑ po transplantácii kostnej drene a pri vysokých dávkach Myleranu,

- napínanie na vracanie alebo vracanie (nauzea alebo dávenie), hnačka a vredy v ústach ‑ pri zvyčajných dávkach Myleranu. Tieto vedľajšie účinky je možné zmierniť rozdelením celkovej dennej dávky do niekoľkých jednotlivých denných dávok.

- žltačka (zožltnutie očných bielok alebo kože) a poškodenie pečene ‑ pri zvyčajných dávkach Myleranu,

- vypadávanie vlasov (pri zvyčajných dávkach Myleranu),

- suchosť v ústach a suchosť pier alebo iné zmeny na koži, vrátane veľmi suchej kože, svrbenia a vyrážky.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)

- slabosť svalov často vedúca k poklesu očných viečok a k ťažkostiam s hovorením alebo používaním rúk a nôh ‑ tento stav sa nazýva myasthenia gravis,

- zväčšenie prsníkov u mužov,

- slabosť, pocit silnej únavy, úbytok telesnej hmotnosti, napínanie na vracanie, vracanie a tmavé škvrny na koži ‑ čo pripomína Addisonovu chorobu (ale nadobličky fungujú správne).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Myleran


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahje na posledný deň v danom mesiaci.


Tablety Myleranu uchovávajte na suchom mieste pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Ak vám lekár povie, aby ste tablety prestali užívať, je dôležité, aby ste všetky zvyšné tablety vrátili do lekárne, kde budú zlikvidované v súlade so smernicami o likvidácii nebezpečných látok. Tablety si nechajte iba na odporúčanie vášho lekára.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Myleran obsahuje

  • Liečivo je busulfán. Každá tableta Myleranu obsahuje 2 mg busulfánu.

  • Ďalšie zložky sú laktóza, hydrolyzát škrobu, magnéziumstearát, obalová sústava Opadry biela OY‑S‑7322 obsahujúca hydroxypropylmetylcelulózu, oxid titaničitý a triacetín.


Ako vyzerá Myleran a obsah balenia

Myleran sa dodáva vo forme tabliet. Tablety sú balené v liekovkách obsahujúcich 25 alebo 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, Írsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.

5



Myleran 2 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00228

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02100


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Myleran 2 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 2 mg busulfánu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Myleran sa používa ako podporná liečba pred transplantáciou hematopoetických progenitorových buniek u pacientov, u ktorých sa kombinácia vysokých dávok busulfánu a cyklofosfamidu považuje za najlepšiu dostupnú možnosť.


Myleran sa používa na paliatívnu liečbu chronickej fázy chronickej myeloickej leukémie.


Myleran je účinný pri navodení predĺženej remisie pri polycythemia vera, najmä v prípadoch s významnou trombocytózou.


Myleran môže byť účinný vo vybraných prípadoch esenciálnej trombocytémie a myelofibrózy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety Myleran sa zvyčajne podávajú v cykloch alebo kontinuálne. Dávka sa musí upraviť v závislosti od individuálneho pacienta pod prísnym klinickým a hematologickým sledovaním. Ak pacient potrebuje priemernú dennú dávku nižšiu, ako sa nachádza v tablete Myleranu, medzi dňami s liečbou sa môže zaviesť jeden alebo viac dní bez užívania busulfánu. Tablety sa nemajú deliť (pozri časť 6.6).


Obézni pacienti


U obéznych pacientov sa má zvážiť dávkovanie, ktoré je založené na telesnom povrchu alebo upravenej ideálnej telesnej hmotnosti (pozri časť 5.2).


Kompletné podrobné informácie o liečebných režimoch sú uvedené v príslušnej literatúre.


Podporná (prípravná) liečba pred transplantáciou hematopoetických progenitorových buniek


Dospelí

Odporúčaná dávka busulfánu u dospelých pacientov je 1 mg/kg každých 6 hodín počas štyroch dní, so začiatkom podávania sedem dní pred transplantáciou. Po uplynutí 24 hodín po podaní poslednej dávky busulfánu sa zvyčajne podáva 60 mg/kg/deň cyklofosfamidu počas dvoch dní (pozri časť 4.4).


Deti mladšie ako 18 rokov

Odporúčaná dávka busulfánu u detí je kumulatívna dávka v rozsahu 480 až 600 mg/m2 (pozri časť 5.2). Dávkovanie cyklofosfamidu je rovnaké ako u dospelých.


Chronická myeloická leukémia


Indukčná liečba u dospelých

Liečba sa zvyčajne začína ihneď po stanovení diagnózy.

Dávka je 0,06 mg/kg/deň s úvodnou maximálnou dennou dávkou 4 mg, ktorá sa môže podávať jednorazovo.


Existuje individuálna variabilita reakcií na Myleran a v malej skupine pacientov môže byť kostná dreň extrémne citlivá (pozri časť 4.4).


Počas indukčnej fázy sa krvný obraz musí sledovať minimálne raz za týždeň a pomôckou môže byť zakresľovanie výsledkov na semilogaritmický grafický papier.


Dávka sa má zvýšiť iba v prípade neadekvátnej odpovede po troch týždňoch liečby. V liečbe sa má pokračovať dovtedy, kým celkový počet leukocytov neklesne na hodnotu v rozmedzí 15 až 25 x 109/l (zvyčajne 12 až 20 týždňov). Liečba sa potom môže prerušiť, pričom sa počas ďalších dvoch týždňov môže objaviť pokles počtu leukocytov. Pokračovanie liečby v indukčnej dávke v tomto stave alebo po ďalšom poklese počtu leukocytov pod 100 x 109/l je spojené s výrazným rizikom dlhodobej a potenciálne ireverzibilnej aplázie kostnej drene.


Udržiavacia liečba u dospelých

Kontrola leukémie sa môže dosiahnuť na dlhé obdobie bez ďalšej liečby Myleranom. Ďalšie cykly sa zvyčajne podávajú v prípade, ak počet leukocytov stúpne na 50 x 109/l alebo sa vrátia príznaky.


Niektorí klinickí lekári uprednostňujú podávanie kontinuálnej udržiavacej liečby. Kontinuálna liečba je praktickejšia v prípade, že trvanie neudržiavaných remisií je krátke.


Cieľom je udržiavať počet leukocytov v rozsahu 10 až 15 x 109/l a krvný obraz sa musí kontrolovať minimálne raz za 4 týždne. Zvyčajná udržiavacia dávka je priemerne 0,5 až 2 mg/deň, ale individuálne odporúčania môžu byť aj oveľa nižšie. Pacient môže potrebovať nižšiu priemernú dennú dávku, ako je obsah jednej tablety. Udržiavacia dávka sa môže upraviť zavedením jedného alebo viacerých dní bez busulfánu medzi dňami liečby.


Poznámka: nižšie dávky Myleranu sa môžu použiť v prípade, ak sa podávajú v kombinácii s inými cytotoxickými látkami. (pozri časť 4.8 a 4.5).


Deti

Chronická myeloická leukémia je v skupine pediatrických pacientov zriedkavá.

Busulfán sa môže použiť v liečbe ochorenia s pozitívnym Philadelphia chromozómom (Ph pozitivita), ale juvenilný Ph negatívny variant reaguje slabo.


Polycythemia vera


Zvyčajná dávka je od 4 do 6 mg denne, počas 4 až 6 týždňov s dôkladným sledovaním krvného obrazu, najmä počtu trombocytov.


Ďalšie cykly sa podávajú v prípade relapsu; prípadne sa môže podať udržiavacia liečba s použitím približne polovicu indukčnej dávky.


V prípade primárnej liečby venepunkciami sa pri polycytémia vera môžu podávať krátke cykly lieku Myleran výhradne na reguláciu počtu krvných doštičiek.


Myelofibróza


Zvyčajná počiatočná dávka je od 2 do 4 mg denne.

Kvôli extrémnej senzitivite kostnej drene pri tomto stave sa odporúča dôkladné hematologické sledovanie.


Esenciálna trombocytémia


Zvyčajná dávka je od 2 do 4 mg denne.

Liečba sa má prerušiť v prípade, ak celkový počet leukocytov klesne pod 5 x 109/l alebo počet trombocytov klesne pod 500 x109/l.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Myleran sa nemá používať u pacientov, ktorých ochorenie preukázalo rezistenciu na busulfán.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Myleran je účinným cytotoxickým liekom, ktorý sa môže používať len pod vedením lekára so skúsenosťami s podávaním cytostatík.


Imunizácia pomocou živej vakcíny môže u hostiteľov s oslabeným imunitným systémom spôsobiť infekciu. Imunizácia živými vakcínami sa preto neodporúča.


Ak sa objavia toxické účinky na pľúca, podávanie Myleranu sa má prerušiť (pozri časť 4.8).


Myleran sa vo všeobecnosti nemá podávať v kombinácii s rádioterapiou alebo ihneď po rádioterapii.


Myleran je neúčinný v prípade objavenia sa transformácie blastov.


Ak sa u pacientov s možnými toxickými účinkami na pľúca odporúča anestézia, koncentrácia inspirovaného kyslíka sa má udržať na bezpečnej úrovni a pri pooperačnej starostlivosti o dýchaciu sústavu je nutná opatrnosť.


Hyperurikémia a/alebo hyperurikozúria sú pomerne bežné u pacientov s chronickou granulocytovou leukémiou a majú sa upraviť pred začiatkom liečby Myleranom. Počas liečby sa má predísť hyperurikémii a riziku urátovej nefropatie prostredníctvom adekvátnej profylaxie vrátane adekvátnej hydratácie a používania alopurinolu.


Liečba konvenčnými dávkami

Pacienti, ktorým sa podáva itrakonazol alebo metronidazol súbežne s konvenčnými dávkami busulfánu, sa majú pozorne sledovať pre prejavy toxického účinku busulfánu. Pri súbežnom podávaní týchto liečiv sa odporúča sledovať krvný obraz raz za týždeň (pozri časť 4.5).


Liečba vysokými dávkami

Ak sú predpísané vysoké dávky busulfánu, pacienti musia dostať profylaktickú antikonvulzívnu liečbu s uprednostnením benzodiazepínov pred fenytoínom (pozri časť 4.8 a 4.5).


Súbežné podávanie itrakonazolu alebo metronidazolu s vysokými dávkami busulfánu sa spájalo so zvýšeným rizikom toxického účinku busulfánu (pozri časť 4.5). Súbežné podávanie metronidazolu a vysokých dávok busulfánu sa neodporúča. Súbežné podávanie itrakonazolu s vysokými dávkami busulfánu je na zvážení lekára a má byť založené na zhodnotení rizika a prínosu.


Ak sa u pacientov liečených vysokými dávkami busulfánu a cyklofosfamidu podala prvá dávka cyklofosfamidu po viac ako 24 hodinách po poslednej dávke busulfánu, pozoroval sa znížený výskyt venookluzívnej choroby pečene a iných toxických účinkov spojených s dávkovacou schémou.


Sledovanie

Počas liečby je potrebná zvláštna opatrnosť pri sledovaní krvného obrazu, aby sa predišlo nadmernej myelosupresii a riziku ireverzibilnej aplázie kostnej drene (pozri časť 4.8).


Opatrné zaobchádzanie s tabletami Myleran.

Pozri časť 6.6.


Mutagenita

V bunkách pacientov užívajúcich busulfán sa pozorovali rôzne chromozómové aberácie.


Karcinogenita

Na základe krátkodobých testov bol Myleran prostredníctvom IARC klasifikovaný ako potencionálne karcinogénny.


Svetová zdravotnícka organizácia dospela k záveru, že medzi časom expozície Myleranu a rakovinou existuje príčinná súvislosť.


U pacientov dlhodobo liečených Myleranom sa pozorovala rozšírená epiteliálna dysplázia s niektorými zmenami podobajúcimi sa na prekancerózne lézie.


U pacientov užívajúcich Myleran sa hlásilo niekoľko malígnych nádorov.


Narastá počet dôkazov, že Myleran spolu s ostatnými alkylačnými látkami je leukemogénny.


V kontrolovanej prospektívnej štúdii, v ktorej sa podávala liečba Myleranom počas dvoch rokov v adjuvantnej liečbe po chirurgickom zákroku pri rakovine pľúc, dlhodobé sledovanie ukázalo zvýšený výskyt akútnej leukémie v porovnaní so skupinou liečenou placebom. Výskyt solídnych tumorov nebol zvýšený.


Aj keď akútna leukémia je pravdepodobne súčasťou polycytémia vera, predĺžená liečba alkylačnými látkami môže incidenciu zvýšiť.


Veľmi opatrne sa má zvážiť užívanie Myleranu pri liečbe polycythemia vera a esenciálnej (primárnej) trombocytémie z hľadiska karcinogénneho potenciálu. U mladších alebo asymptomatických pacientov s touto indikáciou sa Myleran nemá použiť. Ak sa liek považuje za potrebný, cykly majú byť čo najkratšie.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Očkovanie živými vakcínami sa neodporúča u jedincov s oslabeným imunitným systémom (pozri časť 4.4).


Účinky ostatných cytotoxických látok spôsobujúcich toxické účinky na pľúca môžu byť prídavné.

Podávanie fenytoínu pacientom užívajúcim vysoké dávky Myleranu (pozri časť 4.9) môže znížiť myeloblatívny účinok.


U pacientov užívajúcich vysoké dávky busulfánu súbežné podávanie itrakonazolu znižuje klírens busulfánu približne o 20% so zodpovedajúcimi zvýšeniami plazmatických hladín busulfánu. Bolo hlásené, že metronidazol zvyšuje minimálne plazmatické hladiny busulfánu približne o 80 %. Flukonazol nemal žiadny účinok na klírens busulfánu. Následne, vysoké dávky busulfánu v kombinácii s itrakonazolom alebo metronidazolom sa spájali so zvýšeným rizikom toxických účinkov busulfánu (pozri časť 4.4).


Ak sa u pacientov liečených vysokými dávkami busulfánu a cyklofosfamidu podala prvá dávka cyklofosfamidu po viac ako 24 hodinách po poslednej dávke busulfánu, pozoroval sa znížený výskyt venookluzívnej choroby pečene a iných toxických účinkov spojených s dávkovacou schémou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Tak ako pri každej cytotoxickej chemoterapii, sa v prípade užívania Myleranu majú niektorým partnerom odporučiť adekvátne predbežné antikoncepčné opatrenia.


Užívaniu Myleranu počas gravidity sa má vyhnúť vždy, keď je to možné, najmä počas prvého trimestra. V každom individuálnom prípade sa očakávaný prínos liečby pre matku musí porovnať s možným rizikom pre plod.


Hlásilo sa niekoľko prípadov kongenitálnych abnormalít, ktoré sa nedajú jednoznačne pripísať busulfánu a expozícia v treťom trimestri môže byť spojená s poškodením intrauterinného rastu. Rovnako sa však hlásilo mnoho prípadov očividne normálnych detí narodených po expozícii Myleranu in utero aj počas prvého trimestra.


Laktácia

Nie je známe, či sa Myleran alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka u žien. Matky užívajúce Myleran nemajú dojčiť.


Fertilita

Štúdie liečby busulfánom u zvierat potvrdili reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí je do značnej miery neznáme.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú dostupné žiadne údaje o vplyve busulfánu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Z farmakológie lieku sa nepriaznivý účinok na tieto aktivity nedá predpokladať.


4.8 Nežiaduce účinky


Pre tento liek neexistuje moderná klinická dokumentácia, ktorá by sa mohla použiť na podporu určenia frekvencie nežiaducich účinkov. Nežiaduce účinky sa môžu líšiť vo výskyte v závislosti od užitej dávky a tiež od toho, či bola podaná v kombinácii s ďalšími terapeutickými látkami.


Na klasifikáciu frekvencie nežiaducich účinkov sa použilo nasledujúce pravidlo: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov).


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Časté: sekundárna akútna leukémia (pozri časť 4.4).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: útlm kostnej drene súvisiaci s dávkou, prejavujúci sa ako leukopénia a najmä trombocytopénia.

Zriedkavé: aplastická anémia. Aplastická anémia (niekedy ireverzibilná) sa hlásila zriedkavo, typicky nasledovala po dlhodobých konvenčných dávkach a tiež vysokých dávkach busulfánu.


Poruchy nervového systému

Zriedkavé: kŕče pri vysokých dávkach (pozri časť 4.5 a 4.4).

Veľmi zriedkavé: myasthenia gravis.


Poruchy oka

Zriedkavé: zmeny šošovky a katarakta, ktoré môžu byť bilaterálne; po transplantácii kostnej drene, ktorej predchádzala liečba vysokými dávkami busulfánu, sa hlásilo stenčenie rohovky.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: tamponáda srdca u pacientov s talasémiou užívajúcich vysoké dávky busulfánu.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté: syndróm idiopatickej pneumónie po používaní vysokých dávok.

Časté: intersticiálna pneumónia po dlhodobom používaní konvenčných dávok.


Toxické účinky na pľúca buď po liečbe vysokými alebo konvenčnými dávkami sa typicky prejavuje nešpecifickým neproduktívnym kašľom, dýchavičnosťou a hypoxiou s prejavmi abnormálnej funkcie pľúc. Ďalšie cytotoxické látky môžu spolupôsobiť pri pľúcnej toxicite (pozri časť 4.5). Je možné, že následná rádioterapia môže zvýšiť subklinické poškodenie pľúc spôsobené busulfánom. Ak sa objaví toxický účinok na pľúca, prognóza je zlá napriek vysadeniu Myleranu a existuje málo dôkazov, že pomôžu kortikosteroidy.


Syndróm idiopatickej pneumónie je neinfekčná difúzna pneumónia, ktorá sa zvyčajne objaví počas troch mesiacov podpornej (prípravnej) liečby vysokými dávkami busulfánu pred alogénnou alebo autológovou hemopoetickou transplantáciou. Difúzne alveolárne krvácanie môže byť zistené v niektorých prípadoch aj po výplachu priedušiek. Röntgen hrudníka alebo počítačový tomograf ukazujú difúzne alebo nešpecifické fokálne infiltráty a biopsia ukazuje intersticiálnu pneumóniu a difúzne alveolárne poškodenie a niekedy fibrózu.


Intersticiálna pneumónia sa môže vyskytnúť po používaní konvenčných dávok a viesť k pľúcnej fibróze. Zvyčajne sa vyskytuje po predĺženej liečbe počas niekoľkých rokov. Začiatok je zvyčajne bezpríznakový, ale môže byť tiež akútny. Histologické prejavy zahrnujú atypické zmeny alveolárneho a bronchiálneho epitelu a prítomnosť obrovských buniek s veľkými hyperchromatickými jadrami. Pľúcna patológia sa môže skomplikovať pridruženou infekciou. Bola tiež hlásená pľúcna osifikácia a dystrofická kalcifikácia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: gastrointestinálne účinky ako je nauzea a vracanie, hnačka a ulcerácie v ústach pri vysokých dávkach.

Zriedkavé: gastrointestinálne účinky ako je nauzea a vracanie, hnačka a ulcerácie v ústach pri konvenčných dávkach sa môžu prípadne zmierniť užívaním delených dávok.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté: hyperbilirubinémia, žltačka, venookluzívna choroba pečene (pozri časť 4.4 a 4.5) a cetrilobulárna sinusoidálna fibróza s hepatocelulárnou atrofiou a nekrózou pri vysokých dávkach.

Zriedkavé: cholestatická žltačka a abnormality funkcie pečene pri konvenčných dávkach. Centrilobulárna sinusoidálna fibróza.


Myleran sa zvyčajne nepovažuje v normálnych terapeutických dávkach za signifikantne hepatotoxický. Retrospektívny prehľad posmrtných hlásení u pacientov, ktorí sa pre chronickú granulocytovú leukémiu liečili nízkymi dávkami Myleranu minimálne dva roky, však poskytol dôkazy o centrilobulárnej sinusoidálnej fibróze.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: alopécia pri vysokých dávkach. Hyperpigmentácia (pozri tiež Celkové poruchy a reakcie v mieste podania).

Zriedkavé: alopécia pri konvenčných dávkach, kožné reakcie zahŕňajúce žihľavku, multiformný erytém, nodózny erytém, porphyria cutanea tarda, výsev alopurinolového typu a výraznú suchosť a fragilitu kože s kompletnou anhydrózou, suchosť slizníc ústnej dutiny a cheilózu, Sjögrenov syndróm. U pacientov liečených rádioterapiou sa po krátkom čase po liečbe vysokými dávkami Myleranu pozoroval zvýšený radiačný účinok na kožu.


Vyskytuje sa hyperpigmentácia, a to hlavne u pacientov s tmavšou pleťou. Najčastejšie sa zvýrazní na krku, hornej časti trupu, bradavkách, bruchu a na ryhách dlaní. Môže sa vyskytnúť aj ako súčasť klinického syndrómu (pozri Celkové poruchy a reakcie v mieste podania).


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: hemoragická cystitída pri vysokých dávkach v kombinácii s cyklofosfamidom.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté: supresia ovarií a amenorea s menopauzálnymi symptómami u premenopauzálnych pacientok pri vysokých dávkach; závažné a pretrvávajúce zlyhanie ovárií vrátane potlačenia puberty po podávaní vysokých dávok mladým dievčatám a dospievajúcim. Sterilita, azoospermia a atrofia testes u pacientov mužského pohlavia užívajúcich busulfán.

Menej časté: supresia ovárií a amenorea s menopauzálnymi symptómami u premenopauzálnych pacientok pri konvenčných dávkach. Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená regenerácia funkcie ovárií pri pokračovaní v liečbe.

Veľmi zriedkavé: gynekomastia.


Štúdie liečby busulfánom u zvierat potvrdili reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé: klinický syndróm# (slabosť, silná únava, anorexia, chudnutie, nauzea a vracanie a hyperpigmentácia kože) podobný insuficiencii nadobličiek (Addisonova choroba), ale bez biochemických dôkazov o poškodení nadobličiek, hyperpigmentácie slizníc alebo vypadávanie vlasov (pozri Poruchy kože a podkožného tkaniva).

Zriedkavé: rozsiahla dysplázia epitelu.


# Pozorovaný v niekoľkých prípadoch po predĺženej liečbe busulfánom. Syndróm v niektorých prípadoch po vysadení busulfánu odoznel.


U pacientov liečených Myleranom sa pozorovalo veľa histologických a cytologických zmien vrátane rozšírenej dysplázie postihujúcej krček maternice, bronchiálny a iný epitel. Väčšina hlásení sa vzťahuje na dlhodobú liečbu, ale prechodné epiteliálne abnormality boli pozorované aj po krátkodobej liečbe vysokými dávkami.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy

Akútnym toxickým účinkom, ktorý limituje dávku, je u človeka myelosupresia. Hlavným účinkom pri chronickom predávkovaní je myelosupresia a pancytopénia.


Liečba

Nie je známe žiadne antidotum. Pri liečbe predávkovania sa má zvážiť dialýza, pretože existuje jedno hlásenie o úspešnej dialýze busulfánu. Počas trvania hematologickej toxicity sa má podávať primeraná podporná liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: cytostatikum, ATC kód: L01AB01


Mechanizmus účinku

Busulfán (1,4-butanediol dimetánsulfonát) je dvojfunkčná alkylačná látka. Predpokladá sa, že väzba na DNA zohráva úlohu pri mechanizme účinku a boli izolované diguanylové deriváty, ale medzivláknové kríženie nebolo presvedčivo dokázané.


Podstata jedinečne selektívneho účinku busulfánu na granulocytopoézu nie je úplne objasnená. Aj keď ochorenie nelieči, Myleran je veľmi účinný pri redukcii celkovej granulocytovej masy zmierňujúc príznaky ochorenia a zlepšujúc klinický stav pacienta. Preukázalo sa, že Myleran je lepší ako ožarovanie sleziny z hľadiska času prežívania a udržiavania hladín hemoglobínu a je účinný pri kontrole veľkosti sleziny.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Biologická dostupnosť perorálneho busulfánu u dospelých vykazuje veľkú intraindividuálnu variabilitu v rozsahu od 47 % do 103 % (priemer 68 %).


Dokázalo sa, že plocha pod krivkou (AUC) a maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) busulfánu sú lineárne závislé od dávky. Po podaní jednorazovej perorálnej dávky 2 mg busulfánu bola AUC 125 ± 17 nanogramov.h/ml a Cmax 28 ± 5 nanogramov/ml.


Bol hlásený čas oneskorenia medzi podaním busulfánu a jeho detekciou v plazme v hodnote až 2 hodín.


Liečba vysokými dávkami

Liek sa skúmal buď prostredníctvom plynovo-kvapalinovej chromatografie s detekciou vychytávania elektrónov alebo vysoko výkonnej kvapalinovej chromatografie (HPLC).


Po perorálnom podávaní vysokých dávok busulfánu (1 mg/kg každých 6 h. počas 4 dní) sú AUC a Cmax u dospelých značne variabilné, ak sa však merali pomocou HPLC, hlásené hodnoty boli 8 260 nanogramov.h/ml (rozsah 2 484 až 21 090) pre AUC a 1 047 nanogramov.h/ml (rozsah 295 až 2 558) pre Cmax, a ak sa merali pomocou plynovej chromatografie, hlásené hodnoty boli 6 135 nanogramov.h/ml (rozsah 3 978 až 12 304) pre AUC a 1 980 nanogramov.h/ml (rozsah 894 až 3 800) pre Cmax.


Distribúcia

Hodnota distribučného objemu busulfánu u dospelých je 0,64 ± 0,12 l/kg.


Bolo dokázané, že busulfán podávaný vo vysokých dávkach, prechádza do cerebrospinálnej tekutiny (CSF) v koncentráciách porovnateľných s koncentráciami v plazme s priemerným pomerom medzi CSF a plazmou 1,3 : 1. Zistený pomer distribúcie busulfánu v slinách : plazme bol 1,1: 1.


Väzbová reverzibilita busulfánu na plazmatické bielkoviny bola hlásená ako nevýznamná alebo približne 55 %. Ireverzibilná väzba lieku na krvinky bola hlásená ako 47 % a na plazmatické bielkoviny 32 %.


Biotransformácia

Metabolizmus busulfánu zahŕňa reakciu s glutatiónom, ktorá sa uskutočňuje v pečeni a je sprostredkovaná pomocou glutatión-S-transferázy.


Metabolity busulfánu v moči stanovené u pacientov liečených vysokými dávkami busulfánu boli 3‑hydroxysulfolan, tetrahydrotiopen 1-oxid a sulfolan.


Eliminácia

Busulfán má priemerný eliminačný polčas medzi 2,3 a 2,8 hod.. U dospelých pacientov bol dokázaný klírens busulfánu v hodnote 2,4 až 2,6 ml/min/kg. Bolo hlásené, že eliminačný polčas busulfánu sa znižuje po podaní opakovanej dávky, čo svedčí o tom, že busulfán potenciálne zvyšuje svoj vlastný metabolizmus.


Veľmi malé množstvo busulfánu (1 až 2%) sa vylučuje močom v nezmenej forme.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Biologická dostupnosť perorálneho busulfánu u detí vykazuje veľkú intraindividuálnu variabilitu v rozsahu od 22 % do 120 % (priemer 80 %).


Hlásený plazmatický klírens je 2- až 4-násobne vyšší u detí ako u dospelých, ak sa podáva 1 mg/kg každých 6 hodín počas 4 dní. Po dávkovaní u detí podľa telesného povrchu sú hodnoty AUC a Cmax podobné ako hodnoty u dospelých. U detí mladších ako 15 rokov je hodnota plochy pod krivkou polovicou hodnoty u dospelých a u detí mladších ako 3 roky je štvrtinou hodnoty u dospelých.


Hodnota distribučného objemu busulfánu u detí je 1,15±0,52 l/kg.


Ak sa busulfán podával v dávke 1 mg/kg každých 6 h po dobu 4 dní, pomer medzi CSF a plazmou bol 1,02 : 1. Keď sa však podával v dávke 37,5 mg/m2 každých 6 h po dobu 4 dní, pomer bol 1,39 : 1.


Obézni pacienti

Obezita zvyšuje klírens busulfánu. U obéznych pacientov sa má zvážiť dávkovanie, ktoré sa zakladá na telesnom povrchu alebo upravenej ideálnej telesnej hmotnosti.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenita, mutagenita

Bola dokázaná mutagenita busulfánu v rôznych experimentálnych systémoch vrátane baktérií (Ames Salmonella test), húb, Drosophily a vykultivovaných bunkách myšieho lymfómu.

Cytogenetické štúdie in vivo na hlodavcoch ukázali zvýšenú incidenciu chromozómových aberácií v zárodočných bunkách a tiež v somatických bunkách po liečbe busulfánom.


Existujú nedostatočné dôkazy z predklinických štúdií, ktoré by určili, či busulfán má karcinogénny potenciál (pozri časť 4.4).


Reprodukčná toxikológia

Existujú dôkazy zo štúdií na zvieratách, že busulfán spôsobuje fetálne abnormality a nežiaduce účinky u mláďat, vrátane defektov svalovej a kostrovej sústavy, zníženej telesnej hmotnosti a veľkosti, poškodenia gonádového vývoja a účinkov na fertilitu.


Busulfán brzdí spermatogenézu u experimentálnych zvierat. Obmedzené štúdie u samíc svedčia o tom, že busulfán má výrazný a ireverzibilný účinok na fertilitu cez depléciu oocytov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Hydrolyzát škrobu

Magnéziumstearát


Filmotvorné pomocné látky:

Filmotvorná sústava Opadry OY-S-7322 biela obsahujúca:

Hydroxypropylmetylcelózu

Oxid titaničitý

Triacetín


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety Myleran sú biele, filmom obalené, okrúhle bikonvexné tablety s vyrytým označením „GXEF3“ na jednej strane a „M“ na druhej strane, dodávané v jantárových sklených liekovkách s uzáverom s ochranou pred deťmi.


Veľkosti balenia: 25 x 2 mg a 100 x 2 mg.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Bezpečné zaobchádzanie s tabletami Myleran

Tablety sa nemajú deliť a ak je obal neporušený, nehrozí žiadne riziko pri zaobchádzaní s tabletami lieku Myleran.


Osoby zaobchádzajúce s Myleranom majú dodržiavať smernice o zaobchádzaní s cytotoxickými liekmi so zreteľom na prevládajúce miestne odporučenia a/alebo pravidlá.


Likvidácia

Tablety Myleran sa bez ohľadu na odporúčania majú zlikvidovať s ohľadom na miestne pravidlá týkajúce sa likvidácie nebezpečných látok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, Írsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0239/89-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.11.1989

Dátum posledného predĺženia registrácie: 05.10.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


11

Myleran 2 mg