+ ipil.sk

MYOVIEWPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2013/07788


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


MYOVIEW0,23mg

(Tetrofosminum)


LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekciu - kit rádiofarmaka


DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP79NA

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska


ZLOŽENIE LIEKU


- liečivo: Tetrofosminum (tetrofosmín) 0,23 mg

- pomocné látky: Stannosi chloridum dihydricum (dihydrát chloridu cínatého)

Natrii sulfosalicylas (sulfosalicylan sodný)

Natrii gluconas (glukónan sodný)

Natrii hydrogencarbonas (hydrogénfosforečnan sodný)

Nitrogenum


Na rekonštitúciu injekciou technecistanu (99mTc) sodného (nie je súčasťou kitu).


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA


Rádiofarmakum


CHARAKTERISTIKA


Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Diagnostické rádiofarmakum na zobrazenie kardiovaskulárneho systému, ATC kód: V09GA02. Po intravenóznom podaní označeného kitu Myoview v odporúčanej dávke sa neočakávajúfarmakologické účinky. Štúdie na zvieratách ukázali, že vychytanie tetrofosminu-99mTc v srdcovom svale je v priamom vzťahu ku koronárnemu krvnému prietoku, čo potvrdzuje účinnosť komplexu ako látky na zobrazenie prekrvenia srdcového svalu.


Obmedzené údaje u zvierat ukazujú vychytávanie 99mTc-tetrofosmínu v bunkách nádoru prsníka.


Farmakokinetické vlastnosti


Tetrofosmin-99mTc vykazuje po intravenóznej injekcii rýchly klírens z krvi. Menej než 5 % podanej aktivity zostáva v 10 minúte po podaní v celej krvi. Klírens z okolitých tkanív, pľúc a pečene je rýchla a aktivita v týchto orgánoch je po záťaži znížená so zvýšeným vychytávaním v kostrových svaloch. Približne 66 % podanej aktivity sa vylúči počas 48 hodín po podaní asi 40 % močom a 26 % v stolici.


Vychytávanie v myokarde

Vychytanie v srdcovom svale je rýchle, dosiahnuté maximum 1,2 % podanej aktivity s dostatočnou retenciou dovoľuje zobraziť srdcový sval planárnou alebo SPECT technikou medzi 5 minútami a 4 hodinami po podaní.


INDIKÁCIE


Tento liek je určený len na diagnostické použitie.


Zobrazenie myokardu


Myoview je látka na posúdenie prekrvenia myokardu, určená ako prostriedok na doplňujúce vyšetrenie pre diagnostiku a lokalizáciu ischémie myokardu a/alebo infarktu myokardu.


Zobrazenie nádorov prsníka


Myoview je určené ako prostriedok na doplňujúce vyšetrenie k základným vyšetreniam (ako je napr. palpácia, mamografia alebo alternatívne zobrazovacie prostriedky a/alebo cytológia) pre posúdenie malignity suspektných lézií na prsníku všade tam, kde všetky tieto odporúčané vyšetrenia boli bez jasného záveru.


KONTRAINDIKÁCIE


Myoviewje kontraindikované v tehotenstve (pozri časť 4.6) a u chorých, u ktorých je známa precitlivenosť na tetrofosmin, alebo na niektorú z pomocných látok v injekcii.


NEŽIADUCE ÚČINKY


Po podaní 99mTc-tetrofosminu sú nežiaduce účinky veľmi zriedkavé (<0,01 %). Niekoľko chorých po injekcii cítilo po tele teplo, nevoľnosť (12 - 24 hod po injekcii), bolesť hlavy, závrat, krátkodobo kovovú chuť, poruchu čuchu alebo pocit mierneho pálenia v ústach. Okrem toho boli pozorované reakcie precitlivenosti vrátane sčervenania, svrbenia, urtikárny alebo erytematózny exantém, opuch tváre, hypotenzia a dušnosť. Niektoré reakcie trvali po podaní 99mTc-tetrofosminu niekoľko hodín. U malého počtu chorých bolo hlásené dočasné zvýšenie počtu bielych krviniek. Boli hlásené ojedinelé prípady závažných reakcií vrátane anafylaktickej reakcie (<0,001 %) a ťažká alergická reakcia (jediné hlásenie).


Vystavenie každého pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť opodstatnené na základe jeho pravdepodobného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká, aby výsledná dávka žiarenia bola čo najnižšia a pritom bolo dosiahnuté požadovaného diagnostického výsledku. Vystavenie ionizujúcemu žiareniu je spojené so vznikom rakoviny a s možným vývojom dedičných chýb. Pri vyšetrovaní v nukleárnej medicíne sa ukazuje, že tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú vzhľadom k nízkym radiačným dávkam zriedka.


U väčšiny diagnostických vyšetrení v nukleárnej medicíne je získaná radiačná dávka (EDE) nižšia než 20 mSv. Za niektorých klinických okolností môžu byť oprávnené i vyššie dávky.


INTERAKCIE


Interakcie lieku Myoview s ostatnými liekmi neboli sústavne zisťované, avšak pri klinických štúdiách, keď bolo Myoview podávané chorým súčasne s inou medikáciou, neboli žiadne interakcie hlásené. Liečivá ovplyvňujúce funkciu srdcového svalu a/alebo krvného prietoku, napr. beta-blokátory, antagonisty kalcia alebo nitráty, môžu viesť pri diagnostike koronárneho ochorenia k falošne negatívnym výsledkom. Výsledky zobrazovacích štúdií je nutné posudzovať vždy v súvislosti so súčasnou medikáciou vyšetrovaného.


DÁVKOVANIE


Lyofilizát na prípravu injekcie určený na rozpustenie v 4 - 8 ml sterilnej injekcie technecistanu (99mTc) sodného Ph.Eur. s rádioaktívnou koncentráciou neprevyšujúcou 1,5 GBq/ml.


Myoview sa nedoporučuje používať u detí alebo dospievajúcich, pre túto skupinu nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom pozri v časti 6.6.


Zobrazenie myokardu


Chorí majú byť ráno pri vyšetrení nalačno, alebo iba po ľahkých raňajkách.


Odporúčaný vyšetrovací postup na diagnostiku a lokalizáciu ischémie myokardu vyžaduje dve intravenózne injekcie tetrofosminu-99mTc. Dospelým a starším osobám sa podáva pri záťaži 185 - 250 MBq a asi po 4 hodinách v kľude 500 - 750 MBq. Aktivita podaná v jednom dni by mala byť obmedzená na 1000 MBq.


Pre diagnostiku lokalizácie infarktu myokardu stačí jedna injekcia tetrofosminu-99mTc (185 - 250 MBq) v kľude.


Planárne alebo radšej SPECT zobrazenie má začať najskôr 15 min. po injekcii. Nie sú dôkazy pre významné zmeny v koncentrácii alebo redistribúcii tetrofosminu-99mTc v srdcovom svale, a tak snímanie obrazov je možné najmenej do štyroch hodín po injekcii. Pri planárnom zobrazení sa štandardne získavajú obrazy predozadné, LAO 40o-45o, LAO 65o-70oa/alebo laterálne.

Zobrazenie prsníka


Odporúčaný vyšetrovací postup na diagnostiku a lokalizáciu suspektných lézií na prsníku vyžaduje jednu intravenóznu injekciu 99mTc-tetrofosmínu 500 – 750 MBq. Injekcia by sa mala prednostne aplikovať do žily na nohe alebo na iné miesto, ale odlišné ako je rameno na strane suspektnej lézie na prsníku. Pacientka nemusí byť pred injekciou nalačno.


Optimálny čas pre začatie zobrazovania prsníka je 5 – 10 minút po injekcii s pacientkou ležiacou na bruchu s prsníkom (prsníkmi) voľne visiacim (i). Odporúča sa použitie špeciálneho lehátka pre nukleárnu medicínu navrhnutého pre zobrazovanie prsníkov. Bočné zobrazenia prsníka, v ktorom sa očakáva výskyt lézií, sa získajú, keď je čelo kamery tak blízko k prsníku ako je to len technicky možné.


Pacientka sa má potom preložiť tak, aby bolo možné získať bočný obraz voľne visiaceho kontralaterálneho prsníka. Predný supinovaný obraz je možné získať, keď má pacientka ruky za hlavou.


SPÔSOB PODÁVANIA


Pre manipuláciu s rádioaktívnymi látkami sa musia zachovať normálne bezpečnostné opatrenia spolu s použitím aseptickej techniky na dosiahnutie sterility liekovky.


Postup pre prípravu tetrofosminu-99mTc:


 1. Liekovka sa vloží do tieniaceho kontajneru a zátka sa otrie dezinfekčným tampónom, ktorý je súčasťou príslušenstva kitu.


 1. Do gumovej zátky sa zapichne sterilná ihla (odvzdušňovacia ihla, pozri poznámku 1). Tienenou 10 ml sterilnou injekčnou striekačkou sa do tienenej liekovky pridá požadovaná aktivita injekcie technecistanu(99mTc) sodného Ph.Eur. (príslušne riedená izotonickým roztokom chloridu sodného BP) (pozri poznámky 2 až 4). Pred vytiahnutím striekačky z liekovky sa odoberie 5 ml plynu z priestoru nad tekutinou (viď poznámka 5.), aby sa vyrovnal tlak v liekovke. Tienenou liekovkou sa zatrepe, aby sa lyofilizát celkom rozpustil.


 1. Inkubuje sa 15 minút pri teplote miestnosti.


 1. Počas tejto doby sa odmeria celková aktivita, vyplní sa štítok a liekovka sa ním označí.


 1. Pripravená injekcia sa uchováva pri 2 - 8 °C po dobu 12 hodín od prípravy. Všetok nepoužitý materiál a jeho obaly sa likvidujú podľa schválených zásad.


Poznámky


 1. Použije sa injekčná ihla veľkosti 19G až 26G


 1. Injekcia technecistanu (99mTc) sodného má obsahovať menej než 0,0005 % hliníku.


 1. Objem pridávanej injekcie technecistanu (99mTc) Ph. Eur. musí byť v rozsahu 4 - 8 ml.


 1. Rádioaktívna koncentrácia riedenej injekcie technecistanu (99mTc) sodného nesmie presahovať pri pridaní do liekovky 1,5 GBq/ml.


 1. Pre prípravu objemov väčších ako 6 ml je priestor liekovky nad kvapalinou menší ako 5 ml pridaného objemu vzduchu. V tomto prípade odobratie 5 ml objemu plynu zabezpečí, že všetok priestor liekovky sa vyplní vzduchom.


 1. pH pripravenej injekcie je v rozsahu 7,5 - 9,0.


Meranie rádiochemickej čistoty


Rádiochemická čistota sa stanoví podľa tohto postupu:

Vybavenie a rozpúšťadlo

(1) Prúžok GMCP – SA(2cm x 20cm) – neaktivujte teplom

(2) Nádoba na vzostupnú chromatografiu s vekom

(3) v/v zmes acetónu a dichlórmetánu 65:35% (čerstvo pripravená)

(4) Injekčná striekačka 1ml s ihlou 22-25G

(5) Vhodné zariadenie na meranie aktivity

Metóda

(1) Chromatografickú nádobu naplňte zmesou v/v acetón : dichlórmetán 65:35 % do výšky 1cm a zakryte ju, aby sa vytvorila rovnováha medzi rozpúšťadlom a jeho parami.

(2) Na prúžku GMCP – SAceruzkou vyznačte čiaru 3cm od spodku a potom čiaru atramentovým perom 15cm od čiary nakreslenej ceruzkou. Čiara vyznačená ceruzkou označuje štart, kam sa nanáša vzorka a pohyb farby z čiary vyznačenej atramentovým perom určí polohu čela rozpúšťadla, keď sa má vzostup rozpúšťadla zastaviť.

(3) Vo vzdialenosti 3,75 cm a 12 cm (Rf 0,25 a Rf 0,8) od štartu sa ceruzkou vyznačia miesta, kde sa chromatogram rozstrihne.

(4) Použitím 1 ml injekčnej striekačky s ihlou naneste 10 µl vzorky pripravenej injekcie na štart prúžku. Nenechajte bod nanesenia vyschnúť. Ihneď umiestnite prúžok do chromatografickej nádoby a zakryte ju. Uistite sa, že prúžok nepriľnul na steny nádoby.


Poznámka: Vzorka 10 µl vytvorí škvrnu s priemerom približne 10 mm. Iné objemy vzorky sa ukázali ako nevhodné pre nespoľahlivé hodnoty rádiochemickej čistoty.


(5) Keď rozpúšťadlo dosiahne atramentovú čiaru, vyberte prúžok z nádoby a nechajte ho vyschnúť.

(6) Na vyznačených miestach rozstrihnite prúžok na 3 časti a odmerajte aktivitu každej časti použitím vhodného zariadenia na meranie aktivity. Pokúste sa zachovať podobnú geometriu merania pre každú časť a minimalizujte straty mŕtvym časom zariadenia.

(7) Vypočítajte rádiochemická čistotu podľa vzťahu:


% tetrofosmínu(99mTc) = Aktivita prostrednej časti x 100

Celková aktivita všetkých 3 častí

Poznámka: technecistan (99mTc)migruje do vrchnej časti prúžku. Tetrofosmín(99mTc) migruje do prostrednej časti prúžku. Redukované hydrolyzované 99mTc a akýkoľvek hydrofilný komplex nečistôt zostáva na štarte na spodnej časti prúžku.


Liek nepoužite pokiaľ je rádiochemická čistota menšia ako 90 %.


Radiačná dozimetria


Odhadovaná absorbovaná radiačná dávka u priemerného dospelého pacienta (70 kg) po intravenóznych injekciách tetrofosminu-99mTc sú uvedené nižšie. Vypočítané hodnoty predpokladajú vyprázdňovanie močového mechúra v 3,5 hodinových intervaloch.


Pre minimalizáciu radiačnej expozície sa má podporovať časté vyprázdňovanie močového mechúra.


Orgán

Absorbovaná radiačná dávka (µGy/MBq)


Záťaž

Kľud

žlčník – stena

33,2

48,6

hrubé črevo - horná časť

20,1

30,4

hrubé črevo - dolná časť

15,3

22,2

močový mechúr – stena

15,6

19,3

tenké črevo

12,1

17,0

obličky

10,4

12,5

slinné žľazy

8,0

11,6

vaječníky

7,9

9,6

maternica

7,3

8,4

povrch kosti

6,2

5,6

štítna žľaza

4,3

5,8

pankreas

5,0

5,0

žalúdok

4,6

4,6

prištítne telieska

4,3

4,1

červená dreň

4,1

4,0

srdce – stena

4,1

4,0

slezina

4,1

3,8

sval

3,5

3,3

semenníky

3,4

3,1

pečeň

3,2

4,2

týmus

3,1

2,5

mozog

2,7

2,2

pľúca

2,3

2,1

koža

2,2

1,9

prsia

2,2

1,8

celé telo

3,8

3,7


Efektívna dávka (ED) po podaní označeného Myoview v dávke 250 MBq po záťaži a po dávke 750 MBq v kľude je pre 70 kg jednotlivca 1,50 mSv po záťaži a 5,36 mSv v kľude.

Injekcia technecistanu(99mTc) sodného sa získava z (99Mo/99mTc) generátora. Technécium-99m sa premieňa emisiou žiarenia gama (energie 141 keV) s polčasom rozpadu 6 hodín.


UPOZORNENIE


Lézie na prsníku menšie ako 1 cm nemusia byť scintimamografiou zobrazené, keďže senzitivita Myoview pre detekciu týchto lézií je 36 % (n=5 zo 14, 95 % CI 13% až 65 %) vzhľadom na histologickú diagnózu. Negatívne vyšetrenie nevylučuje nádor prsníka obzvlášť u takýchto malých lézií.


Efektívnosť v identifikácii axilárnych lézií nebola skúšaná, následkom čoho scintimamografia nie je určená na určenie stupňa závažnosti u nádorov prsníka.

Rádiofarmaka môžu používať iba kvalifikované osoby s oprávnením pre manipuláciu s rádionuklidmi. Oprávnené osoby ich môžu prijímať, používať a podávať v určenom zdravotníckom zariadení. Prijímanie, skladovanie, používanie, manipulácia a rozdeľovanie rádiofarmák je dané predpismi a/alebo príslušnými povoleniami miestnych kompetentných organizácií.


Užívateľ musí pripravovať rádiofarmaká spôsobom, ktorý vyhovuje požiadavkám radiačnej bezpečnosti a farmaceutickej kvality. Dodržujú sa príslušné aseptické opatrenia vyhovujúce požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.


Tehotenstvo a laktácia

V tehotenstve je Myoview kontraindikované. Štúdie reprodukčnej toxicity s týmto liekom u zvierat neboli uskutočnené. Rádionuklidové vyšetrenie prevádzané u tehotných žien má za následok radiačnú dávku do plodu. Podanie tetrofosminu-99mTc v dávke 250 MBq pri záťaži a nasledovne 750 MBq v kľude predstavuje absorbovanú dávku na maternicu 8,1 mGy. Radiačná dávka vyššia než 0,5 mGy (ekvivalentná ročnej expozícii žiarenia z pozadia) sa má považovať za možné riziko pre plod.


Ak je nutné podať rádioaktívne liečivo žene, ktorá môže byť tehotná, vždy je nutné sa o tom presvedčiť. Každá žena, ktorej vynechala perióda má byť považovaná za tehotnú, dokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je dôležité, aby vystavenie radiácii bolo minimálne a dosiahlo sa žiaducej klinickej informácie. Mali by sa zvažovať alternatívne metódy bez ionizujúceho žiarenia.


Pred podaním rádioaktívneho liečiva dojčiacej matke je potrebné uvážiť, či vyšetrenie dôvodne neodložiť, až matka dojčenie preruší a či voľba rádiofarmaka bola s ohľadom na vylučovanie aktivity do mlieka najvhodnejšou. Nie je známe, či sa tetrofosmin-99mTc vylučuje materským mliekom, preto ak je podanie nutné, dojčenie je potrebné na najmenej 12 hodín nahradiť inou výživou.


Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známa.


Predávkovanie

V prípade predávkovania radiáciou sa má podporovať časté močenie a vylučovanie stolice, aby sa minimalizovala dávka absorbovaná pacientom.


Inkompatibility

Nie sú známe, tetrofosmin-99mTc však nemá byť zmiešaný alebo riedený látkami inými, než sú látky odporúčané pre rozpúšťanie kitu.


VAROVANIE


Čas použiteľnosti zabaleného lieku je 35 týždňov.

Chemická a fyzikálna stabilita na použitie injekčného roztoku je pri teplote 2 – 8 °C 12 hodín.


BALENIE


Liek sa dodáva v 10ml liekovke z číreho skla uzatvorenej zátkou z chlórbutylkaučuku a kovovou objímkou v balení po 2 alebo 5 liekovkách.


UCHOVÁVANIE


Pred označením i po označení sa kit uchováva pri teplote v rozsahu 2 - 8 °C.


DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Január 2014

7MYOVIEW

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07788


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


MYOVIEW


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Jedna liekovka obsahuje: Tetrofosminum 0,23 mg.


Na rekonštitúciu injekciou technecistanu (99mTc) sodného (nie je súčasťou kitu).


Pomocné látky pozri v časti 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekciu - kit rádiofarmaka


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Indikácie


Tento liek je určený len na diagnostické použitie.


Zobrazenie myokardu


Myoview je látka na posúdenie prekrvenia myokardu, určená ako prostriedok na doplňujúce vyšetrenie pre diagnostiku a lokalizáciu ischémie myokardu a/alebo infarktu myokardu.


Zobrazenie nádorov prsníka


Myoview je určené ako prostriedok na doplňujúce vyšetrenie k základným vyšetreniam (ako je napr. palpácia, mamografia alebo alternatívne zobrazovacie prostriedky a/alebo cytológia) pre posúdenie malignity suspektných lézií na prsníku všade tam, kde všetky tieto odporúčané vyšetrenia boli bez jasného záveru.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Lyofilizát na prípravu injekcie určený na rozpustenie v 4 - 8 ml sterilnej injekcie technecistanu (99mTc) sodného Ph.Eur. s rádioaktívnou koncentráciou neprevyšujúcou 1,5 GBq/ml.

Myoview sa nedoporučuje používať u detí alebo dospievajúcich, pre túto skupinu nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom pozri v časti 6.6.

Zobrazenie myokardu


Chorí majú byť ráno pri vyšetrení nalačno, alebo iba po ľahkých raňajkách.

Odporúčaný vyšetrovací postup na diagnostiku a lokalizáciu ischémie myokardu vyžaduje dve intravenózne injekcie tetrofosminu-99mTc. Dospelým a starším osobám sa podáva pri záťaži 185 - 250 MBq a asi po 4 hodinách v kľude 500 - 750 MBq. Aktivita podaná v jednom dni by mala byť obmedzená na 1000 MBq.


Pre diagnostiku lokalizácie infarktu myokardu stačí jedna injekcia tetrofosminu-99mTc (185 - 250 MBq) v kľude.


Planárne alebo radšej SPECT zobrazenie má začať najskôr 15 min. po injekcii. Nie sú dôkazy pre významné zmeny v koncentrácii alebo redistribúcii tetrofosminu-99mTc v srdcovom svale, a tak snímanie obrazov je možné najmenej do štyroch hodín po injekcii. Pri planárnom zobrazení sa štandardne získavajú obrazy predozadné, LAO 40o - 45o, LAO 65o - 70oa/alebo laterálne.


Zobrazenie prsníka


Odporúčaný vyšetrovací postup na diagnostiku a lokalizáciu suspektných lézií na prsníku vyžaduje jednu intravenóznu injekciu 99mTc-tetrofosmínu 500 – 750 MBq. Injekcia by sa mala prednostne aplikovať do žily na nohe alebo na iné miesto, ale odlišné ako je rameno na strane suspektnej lézie na prsníku. Pacientka nemusí byť pred injekciou nalačno.


Optimálny čas pre začatie zobrazovania prsníka je 5 – 10 minút po injekcii s pacientkou ležiacou na bruchu s prsníkom (prsníkmi) voľne visiacim (i). Odporúča sa použitie špeciálneho lehátka pre nukleárnu medicínu navrhnutého pre zobrazovanie prsníkov. Bočné zobrazenia prsníka, v ktorom sa očakáva výskyt lézií, sa získajú, keď je čelo kamery tak blízko k prsníku ako je to len technicky možné.


Pacientka sa má potom preložiť tak, aby bolo možné získať bočný obraz voľne visiaceho kontralaterálneho prsníka. Predný supinovaný obraz je možné získať, keď má pacientka ruky za hlavou.


 1. Kontraindikácie


Myoviewje kontraindikované v tehotenstve (pozri časť 4.6) a u chorých, u ktorých je známa precitlivenosť na tetrofosmin, alebo na niektorú z pomocných látok v injekcii.


 1. Špeciálne upozornenia


Lézie na prsníku menšie ako 1 cm nemusia byť scintimamografiou zobrazené, keďže senzitivita Myoview pre detekciu týchto lézií je 36 % (n=5 zo 14, 95 % CI 13 % až 65 %) vzhľadom na histologickú diagnózu. Negatívne vyšetrenie nevylučuje nádor prsníka obzvlášť u takýchto malých lézií.


Efektívnosť v identifikácii axilárnych lézií nebola skúšaná, následkom čoho scintimamografia nie je určená na určenie stupňa závažnosti u nádorov prsníka.

Rádiofarmaka môžu používať iba kvalifikované osoby s oprávnením pre manipuláciu s rádionuklidmi. Oprávnené osoby ich môžu prijímať, používať a podávať v určenom zdravotníckom zariadení. Prijímanie, skladovanie, používanie, manipulácia a rozdeľovanie rádiofarmák je dané predpismi a/alebo príslušnými povoleniami miestnych kompetentných organizácií.


Užívateľ musí pripravovať rádiofarmaká spôsobom, ktorý vyhovuje požiadavkám radiačnej bezpečnosti a farmaceutickej kvality. Dodržujú sa príslušné aseptické opatrenia vyhovujúce požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie lieku Myoview s ostatnými liekmi neboli sústavne zisťované, avšak pri klinických štúdiách, keď bolo Myoview podávané chorým súčasne s inou medikáciou, neboli žiadne interakcie hlásené. Liečivá ovplyvňujúce funkciu srdcového svalu a/alebo krvného prietoku, napr. beta-blokátory, antagonisty kalcia alebo nitráty, môžu viesť pri diagnostike koronárneho ochorenia k falošne negatívnym výsledkom. Výsledky zobrazovacích štúdií je nutné posudzovať vždy v súvislosti so súčasnou medikáciou vyšetrovaného.


 1. Používanie v gravidite a počas laktácie


V tehotenstve je Myoview kontraindikované. Štúdie reprodukčnej toxicity s týmto liekom u zvierat neboli uskutočnené. Rádionuklidové vyšetrenie prevádzané u tehotných žien má za následok radiačnú dávku do plodu. Podanie tetrofosminu-99mTc v dávke 250 MBq pri záťaži a nasledovne 750 MBq v kľude predstavuje absorbovanú dávku na maternicu 8,1 mGy. Radiačná dávka vyššia než 0,5 mGy (ekvivalentná ročnej expozícii žiarenia z pozadia) sa má považovať za možné riziko pre plod.


Ak je nutné podať rádioaktívne liečivo žene, ktorá môže byť tehotná, vždy je nutné sa o tom presvedčiť. Každá žena, ktorej vynechala perióda má byť považovaná za tehotnú, dokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je dôležité, aby vystavenie radiácii bolo minimálne a dosiahlo sa žiaducej klinickej informácie. Mali by sa zvažovať alternatívne metódy bez ionizujúceho žiarenia.


Pred podaním rádioaktívneho liečiva dojčiacej matke je potrebné uvážiť, či vyšetrenie dôvodne neodložiť, až matka dojčenie preruší a či voľba rádiofarmaka bola s ohľadom na vylučovanie aktivity do mlieka najvhodnejšou. Nie je známe, či sa tetrofosmin-99mTc vylučuje materským mliekom, preto ak je podanie nutné, dojčenie je potrebné na najmenej 12 hodín nahradiť inou výživou.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známa.


 1. Nežiaduce účinky


Po podaní 99mTc-tetrofosminu sú nežiaduce účinky veľmi zriedkavé (<0,01 %). Niekoľko chorých po injekcii cítilo po tele teplo, nevoľnosť (12 - 24 hod po injekcii), bolesť hlavy, závrat, krátkodobo kovovú chuť, poruchu čuchu alebo pocit mierneho pálenia v ústach. Okrem toho boli pozorované reakcie precitlivenosti vrátane sčervenania, svrbenia, urtikárny alebo erytematózny exantém, opuch tváre, hypotenzia a dušnosť. Niektoré reakcie trvali po podaní 99mTc-tetrofosminu niekoľko hodín. U malého počtu chorých bolo hlásené dočasné zvýšenie počtu bielych krviniek. Boli hlásené ojedinelé prípady závažných reakcií vrátane anafylaktickej reakcie (<0,001 %) a ťažká alergická reakcia (jediné hlásenie).


Vystavenie každého pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť opodstatnené na základe jeho pravdepodobného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká, aby výsledná dávka žiarenia bola čo najnižšia a pritom bolo dosiahnuté požadovaného diagnostického výsledku. Vystavenie ionizujúcemu žiareniu je spojené so vznikom rakoviny a s možným vývojom dedičných chýb. Pri vyšetrovaní v nukleárnej medicíne sa ukazuje, že tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú vzhľadom k nízkym radiačným dávkam zriedka.


U väčšiny diagnostických vyšetrení v nukleárnej medicíne je získaná radiačná dávka (EDE) nižšia než 20 mSv. Za niektorých klinických okolností môžu byť oprávnené i vyššie dávky.


 1. Predávkovanie


V prípade predávkovania radiáciou sa má podporovať časté močenie a vylučovanie stolice, aby sa minimalizovala dávka absorbovaná pacientom.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Diagnostické rádiofarmakum na zobrazenie kardiovaskulárneho systému, ATC kód: V09GA02.


Po intravenóznom podaní označeného kitu Myoview v odporúčanej dávke sa neočakávajúfarmakologické účinky. Štúdie na zvieratách ukázali, že vychytanie tetrofosminu-99mTc v srdcovom svale je v priamom vzťahu ku koronárnemu krvnému prietoku, čo potvrdzuje účinnosť komplexu ako látky na zobrazenie prekrvenia srdcového svalu.


Obmedzené údaje u zvierat ukazujú vychytávanie 99mTc-tetrofosmínu v bunkách nádoru prsníka.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Tetrofosmin-99mTc vykazuje po intravenóznej injekcii rýchly klírens z krvi. Menej než 5 % podanej aktivity zostáva v 10 minúte po podaní v celej krvi. Klírens z okolitých tkanív, pľúc a pečene je rýchla a aktivita v týchto orgánoch je po záťaži znížená so zvýšeným vychytávaním v kostrových svaloch. Približne 66 % podanej aktivity sa vylúči počas 48 hodín po podaní asi 40 % močom a 26 % v stolici.


Vychytávanie v myokarde


Vychytanie v srdcovom svale je rýchle, dosiahnuté maximum 1,2 % podanej aktivity s dostatočnou retenciou dovoľuje zobraziť srdcový sval planárnou alebo SPECT technikou medzi 15 minútami a 4 hodinami po podaní.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdia akútnej toxicity s liekom Myoview v dávkových hladinách približne 1050-krát vyšších než maximálna jednotlivá dávka pre ľudí nevykázala u potkanov alebo králikov mortalitu alebo poznateľné známky toxicity. Pri štúdiách s opakovaným podaním boli pozorované u králikov určité známky toxicity, ale iba u kumulatívnych dávok presahujúcich 10.000-krát maximálnu dávku pre ľudí. U potkanov, ktorí dostali tieto dávky neboli pozorované žiadne známky toxicity. Štúdie reprodukčnej toxicity nebolivykonané. Pri in vivo i in vitro štúdiách možnosti mutagenity nevykázal tetrofosmin žiadne známky mutagenity. Štúdie karcinogenity Myoview neboli vykonané.


 1. Radiačná dozimetria


Odhadovaná absorbovaná radiačná dávka u priemerného dospelého pacienta (70 kg) po intravenóznych injekciách tetrofosmínu-99mTc sú uvedené nižšie. Vypočítané hodnoty predpokladajú vyprázdňovanie močového mechúra v 3,5 hodinových intervaloch.


Pre minimalizáciu radiačnej expozície sa má podporovať časté vyprázdňovanie močového mechúra.Orgán

Absorbovaná radiačná dávka (µGy/MBq)


Záťaž

Kľud

žlčník – stena

33,2

48,6

hrubé črevo - horná časť

20,1

30,4

hrubé črevo - dolná časť

15,3

22,2

močový mechúr – stena

15,6

19,3

tenké črevo

12,1

17,0

obličky

10,4

12,5

slinné žľazy

8,0

11,6

vaječníky

7,9

9,6

maternica

7,3

8,4

povrch kosti

6,2

5,6

štítna žľaza

4,3

5,8

pankreas

5,0

5,0

žalúdok

4,6

4,6

prištítne telieska

4,3

4,1

červená dreň

4,1

4,0

srdce – stena

4,1

4,0

slezina

4,1

3,8

sval

3,5

3,3

semenníky

3,4

3,1

pečeň

3,2

4,2

týmus

3,1

2,5

mozog

2,7

2,2

pľúca

2,3

2,1

koža

2,2

1,9

prsníky

2,2

1,8

celé telo

3,8

3,7


Efektívna dávka (ED) po podaní označeného Myoview v dávke 250 MBq po záťaži a po dávke 750 MBq v kľude je pre 70 kg jednotlivca 1,50 mSv po záťaži a 5,36 mSv v kľude.


Injekcia technecistanu(99mTc) sodného sa získava z (99Mo/99mTc) generátora.

Technécium-99m sa premieňa emisiou žiarenia gama (energie 141 keV) s polčasom rozpadu 6 hodín.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Stannosi chloridum dihydricum (dihydrát chloridu cínatého)

Natrii sulfosalicylas (sulfosalicylan disodný)

Natrii gluconas (D-glukónan sodný)

Natrii hydrogencarbonas (hydrogénuhličitan sodný)

Nitrogenum (dusík)


 1. Inkompatibility


Nie sú známe, tetrofosmin-99mTc však nemá byť zmiešaný alebo riedený látkami inými, než sú látky odporúčané pre rozpúšťanie kitu.


 1. Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti zabaleného lieku je 35 týždňov.


Chemická a fyzikálna stabilita na použitie injekčného roztoku je pri teplote 2 – 8 °C 12 hodín.


 1. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Pred označením i po označení sa skladujete pri teplote 2 - 8 0C.


 1. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Liek sa dodáva v 10ml liekovke z číreho skla uzatvorenej zátkou z chlórbutylkaučuku a kovovou objímkou v balení po 2 alebo 5 liekovkách.


 1. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom - návod na použitie

Pre manipuláciu s rádioaktívnymi látkami sa musia zachovať normálne bezpečnostné opatrenia spolu s použitím aseptickej techniky na dosiahnutie sterility liekovky.


Postup pre prípravu tetrofosminu-99mTc:


 1. Liekovka sa vloží do tieniaceho kontajneru a zátka sa otrie dezinfekčným tampónom, ktorý je súčasťou príslušenstva kitu.


 1. Do gumovej zátky sa zapichne sterilná ihla (odvzdušňovacia ihla, pozri poznámku 1). Tienenou 10 ml sterilnou injekčnou striekačkou sa do tienenej liekovky pridá požadovaná aktivita injekcie technecistanu(99mTc) sodného Ph.Eur. (príslušne riedená izotonickým roztokom chloridu sodného BP) (pozri poznámky 2 až 4). Pred vytiahnutím striekačky z liekovky sa odoberie 5 ml plynu z priestoru nad tekutinou (viď poznámka 5.), aby sa vyrovnal tlak v liekovke. Tienenou liekovkou sa zatrepe, aby sa lyofilizát celkom rozpustil.


 1. Inkubuje sa 15 minút pri teplote miestnosti.


 1. Počas tejto doby sa odmeria celková aktivita, vyplní sa štítok a liekovka sa ním označí.


 1. Pripravená injekcia sa uchováva pri 2 - 8 °C po dobu 12 hodín od prípravy. Všetok nepoužitý materiál a jeho obaly sa likvidujú podľa schválených zásad.


Poznámky


 1. Použije sa injekčná ihla veľkosti 19G až 26G


 1. Injekcia technecistanu (99mTc) sodného má obsahovať menej než 0,0005 % hliníku.


 1. Objem pridávanej injekcie technecistanu (99mTc) Ph. Eur. musí byť v rozsahu 4 - 8 ml.


 1. Rádioaktívna koncentrácia riedenej injekcie technecistanu (99mTc) sodného nesmie presahovať pri pridaní do liekovky 1,5 GBq/ml.


 1. Pre prípravu objemov väčších ako 6 ml je priestor liekovky nad kvapalinou menší ako 5 ml pridaného objemu vzduchu. V tomto prípade odobratie 5 ml objemu plynu zabezpečí, že všetok priestor liekovky sa vyplní vzduchom.


 1. pH pripravenej injekcie je v rozsahu 7,5 - 9,0.


Meranie rádiochemickej čistoty


Rádiochemická čistota sa stanoví podľa tohto postupu:

Vybavenie a rozpúšťadlo

(1) Prúžok GMCP – SA (2cm x 20cm) – neaktivujte teplom

(2) Nádoba na vzostupnú chromatografiu s vekom

(3) v/v zmes acetónu a dichlórmetánu 65:35% (čerstvo pripravená)

(4) Injekčná striekačka 1ml s ihlou 22-25G

(5) Vhodné zariadenie na meranie aktivity

Metóda

(1) Chromatografickú nádobu naplňte zmesou v/v acetón : dichlórmetán 65:35 % do výšky 1cm a zakryte ju, aby sa vytvorila rovnováha medzi rozpúšťadlom a jeho parami.

(2) Na prúžku GMCP – SA ceruzkou vyznačte čiaru 3cm od spodku a potom čiaru atramentovým perom 15cm od čiary nakreslenej ceruzkou. Čiara vyznačená ceruzkou označuje štart, kam sa nanáša vzorka a pohyb farby z čiary vyznačenej atramentovým perom určí polohu čela rozpúšťadla, keď sa má vzostup rozpúšťadla zastaviť.

(3) Vo vzdialenosti 3,75 cm a 12 cm (Rf 0,25 a Rf 0,8) od štartu sa ceruzkou vyznačia miesta, kde sa chromatogram rozstrihne.

(4) Použitím 1 ml injekčnej striekačky s ihlou naneste 10 µl vzorky pripravenej injekcie na štart prúžku. Nenechajte bod nanesenia vyschnúť. Ihneď umiestnite prúžok do chromatografickej nádoby a zakryte ju. Uistite sa, že prúžok nepriľnul na steny nádoby.


Poznámka: Vzorka 10 µl vytvorí škvrnu s priemerom približne 10 mm. Iné objemy vzorky sa ukázali ako nevhodné pre nespoľahlivé hodnoty rádiochemickej čistoty.


(5) Keď rozpúšťadlo dosiahne atramentovú čiaru, vyberte prúžok z nádoby a nechajte ho vyschnúť.

(6) Na vyznačených miestach rozstrihnite prúžok na 3 časti a odmerajte aktivitu každej časti použitím vhodného zariadenia na meranie aktivity. Pokúste sa zachovať podobnú geometriu merania pre každú časť a minimalizujte straty mŕtvym časom zariadenia.

(7) Vypočítajte rádiochemická čistotu podľa vzťahu:


% tetrofosmínu(99mTc) = Aktivita prostrednej časti x 100

Celková aktivita všetkých 3 častí

Poznámka: technecistan (99mTc)migruje do vrchnej časti prúžku. Tetrofosmín(99mTc) migruje do prostrednej časti prúžku. Redukované hydrolyzované 99mTc a akýkoľvek hydrofilný komplex nečistôt zostáva na štarte na spodnej časti prúžku.


Liek nepoužite pokiaľ je rádiochemická čistota menšia ako 90 %.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GE Healthcare Limited

Amersham place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP79NA

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


88/0355/03-S


 1. DÁTUM REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


19.12.2003 / 11.3.2010


 1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Január 2014

8MYOVIEW