+ ipil.sk

Nakom mite 100 mg/25 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/02960


Písomná informácia pre používateľa


Nakom 250 mg/25 mg

Nakom mite 100 mg/25 mg

tablety


levodopa a karbidopa


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nakom a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nakom

3. Ako užívať Nakom

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nakom

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nakom a na čo sa používa


Nakom je kombináciou karbidopy (inhibítor dekarboxylázy aromatických aminokyselín) a levodopy (metabolický prekurzor dopamínu). Zmierňuje príznaky Parkinsonovej choroby.


Váš lekár vám predpísal Nakom na liečbu príznakov Parkinsonovej choroby.


Parkinsonova choroba je chronické ochorenie charakterizované pomalými a roztrasenými pohybmi, stuhnutosťou svalov a trasom. Ak sa nelieči, Parkinsonova choroba môže spôsobiť ťažkosti vo vykonávaní bežných denných činností.


Ako Nakom lieči Parkinsonovu chorobu

Nakom obsahuje dve liečivá: levodopu a karbidopu.


Predpokladá sa, že príznaky Parkinsonovej choroby sú spôsobené nedostatkom dopamínu, prirodzene sa vyskytujúcej chemickej látky, ktorú produkujú určité bunky v mozgu. Dopamín zohráva úlohu pri prenose informácií v určitých oblastiach mozgu, ktoré riadia pohyby svalov. Ťažkosti s pohybom nastávajú, ak sa vytvára príliš málo dopamínu.


Účinok levodopy spočíva v doplnení dopamínu v mozgu, zatiaľ čo karbidopa zabezpečuje, aby sa dostatočné množstvo levodopy dostalo na miesto potreby, teda do mozgu. U väčšiny pacientov sa týmto pôsobením zmierňujú príznaky Parkinsonovej choroby.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nakom


Neužívajte Nakom

  • ak ste alergický na levodopu a karbidopu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

  • ak máte podozrivé kožné poruchy (materské znamienka), ktoré vám lekár doteraz nevyšetril alebo ste niekedy mali rakovinu kože.

  • ak užívate na liečbu depresie lieky, ktoré patria medzi inhibítory monoaminooxidázy (MAO).

  • ak máte glaukóm s ostrým uhlom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Nakom,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Informujte svojho lekára, ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete, že sa u vás prejaví správanie, ktoré je pre vás nezvyčajné alebo nedokážete odolať nutkaniu, nadšeniu alebo pokušeniu vykonávať aktivity, ktoré môžu byť pre vás alebo vaše okolie škodlivé. Takéto správanie sa nazýva poruchy kontroly podnetov a môže zahŕňať hráčsku závislosť, nadmerné prejedanie sa alebo utrácanie, neprirodzene zvýšenú sexuálnu túžbu alebo časté myslenie na sex alebo zintenzívnenie sexuálnych pocitov. Váš lekár možno bude musieť prehodnotiť vašu liečbu.


Ak užívate Nakom, mali by ste byť pravidelne sledovaný/á z dôvodu možného vzniku melanómov. Pokiaľ je to možné, mali by ste podstúpiť pravidelné kožné vyšetrenia kvalifikovanými osobami (napr. kožnými lekármi).


Informujte svojho lekára o ďalších ochoreniach, ktoré máte alebo ste mali niekedy v minulosti, vrátane alergie, depresie alebo duševných porúch, ochorení pľúc, obličiek, pečene, srdca alebo hormonálnych porúch, vredového ochorenia žalúdka, kŕčov alebo glaukómu.


Informujte svojho lekára, ak ste boli predtým liečený levodopou.


Deti a dospievajúci

Nakom sa neodporúča užívať pacientom mladším ako 18 rokov.


Iné lieky a Nakom

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinky tohto lieku a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Preto musí byť váš lekár informovaný o všetkých liekoch, ktoré práve užívate alebo začnete užívať v priebehu liečby Nakomom. Skôr ako začnete užívať iný liek, poraďte sa so svojím lekárom. Hoci sa Nakom môže užívať s inými liekmi, existujú výnimky. Lekár vás môže varovať pred jeho užívaním spolu s určitými liekmi používanými na liečbu psychiatrických porúch alebo duševných depresií, tuberkulózy, vysokého krvného tlaku, svalových kŕčov alebo kŕčovitých záchvatov.


Nakom môže spôsobiť odchýlky v niektorých laboratórnych testoch.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nakom sa môže podávať ženám v plodnom veku len vtedy, ak predpokladaný prínos liečby preváži riziko, ktoré môže vzniknúť počas tehotenstva. Váš lekár zváži prínos liečby voči možným rizikám.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Individuálne reakcie na liečbu môžu byť rôzne. Určité vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli pri liečbe Nakomom, môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo a obsluhovať stroje (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky).


Nakom môže spôsobiť ospalosť (výraznú ospalosť) a epizódy náhleho zaspania. Preto sa vyhnite vedeniu vozidiel alebo vykonávaniu činností, pri ktorých vás môže narušená pozornosť vystaviť riziku, spôsobiť vám zranenie alebo dokonca smrť. Nevykonávajte tieto činnosti, až kým nedôjde k ústupu týchto vedľajších účinkov.


3. Ako užívať Nakom


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie Nakomu môže byť rôzne a lekár ho prispôsobí závažnosti vášho ochorenia a vašej odpovedi na liečbu.


Zvyčajná začiatočná dávka je 1 tableta Nakomu mite 100 mg/25 mg trikrát denne. Dávkovanie sa môže v prípade potreby zvýšiť o 1 tabletu denne alebo každý druhý deň až do maximálne 8 tabliet Nakomu mite 100 mg/25 mg denne.


Začiatočná dávka u pacientov, ktorí začínajú liečbu Nakomom 250 mg/25 mg, je polovica tablety jeden alebo dvakrát denne. V prípade potreby sa pridáva polovica tablety každý deň alebo každý druhý deň, až kým sa dosiahne optimálna odpoveď na liečbu.


Váš lekár vás bude pravidelne sledovať a v prípade potreby vám upraví dávkovanie.


Tablety sa môžu poliť, ak je to potrebné a lekár tak rozhodne.


Aby sa zabezpečili dobré výsledky liečby, Nakom sa musí užívať každý deň. Je veľmi dôležité, aby ste starostlivo dodržiavali odporúčania lekára, čo sa týka počtu užívaných tabliet a intervalu užívania počas dňa. Okamžite informujte svojho lekára, ak vo vašom stave nastanú nejaké zmeny ako napríklad pocit na vracanie alebo neprirodzené pohyby, pretože tento stav si môže vyžadovať úpravu dávkovania.


Bez súhlasu lekára náhle neprerušujte užívanie lieku.


Ak užijete viac Nakomu, ako máte

Ak ste užili viac tabliet, ako ste mali, ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie.


Ak zabudnete užiť Nakom

Snažte sa liek užívať presne podľa pokynov svojho lekára. Ak sa však stane, že zabudnete tabletu užiť, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Ak je už však čas na užitie ďalšej dávky, neužívajte ju a pokračujte podľa zvyčajnej dávkovacej schémy.


Ak prestanete užívať Nakom

Neukončujte liečbu alebo neznižujte dávkovanie bez toho, aby ste sa poradili s lekárom. Môže sa vyskytnúť celý rad príznakov ako je stuhnutosť svalov, horúčka a duševné zmeny.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nakom sa všeobecne dobre znáša. Tak ako iné lieky, aj Nakom však môže mať neočakávané alebo nežiaduce účinky známe ako vedľajšie účinky.


Môžu sa u vás vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

- neschopnosť odolať podnetom vykonávať aktivity, ktoré môžu byť škodlivé a ktoré môžu zahŕňať:

- silný podnet k nadmernej hráčskej závislosti napriek vážnym osobným alebo rodinným následkom

- zmena alebo zvýšenie sexuálnej túžby a správanie, ktoré významne znepokojuje vás alebo vaše okolie, napr. zvýšená sexuálna túžba

- nadmerné nakupovanie alebo utrácanie, ktoré nemáte pod kontrolou

- prejedanie sa (príjem veľkého množstva jedla v krátkom čase) alebo nutkavé jedenie (príjem

väčšieho množstva jedla ako je bežné a potrebné, aby ste uspokojili svoj hlad)


Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne akékoľvek takéto správanie, poradíte sa o spôsobe zvládnutia alebo zníženia výskytu týchto príznakov.


Najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky sú: neprirodzené pohyby vrátane zášklbov alebo kŕčov (ktoré sa môžu alebo nemusia podobať na parkinsonské príznaky) a pocit na vracanie.


Ďalšie možné vedľajšie účinky sú:

Malígny (zhubný) melanóm, leukopénia (znížený počet bielych krviniek), anémia (málokrvnosť), trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek), agranulocytóza (znížený počet granulocytov-druhu bielych krviniek), anorexia (nechutenstvo), prírastok alebo úbytok telesnej hmotnosti, psychotické epizódy vrátane klamlivých predstáv, halucinácii a paranoidných myšlienok, depresia, demencia, nenormálne sny, motorický nepokoj, zmätenosť, porucha orientácie, nespavosť, úzkosť, eufória, škrípanie zubami, znížená schopnosť duševného vnímania, strata vedomia, závrat, malígny neuroleptický syndróm (porucha nervového systému, ktorá býva najčastejšie spôsobená reakciou na lieky používané na liečbu nervových a duševných ochorení), spomalené pohyby, zmenená citlivosť, porucha koordinácie, necitlivosť, zosilnený tras rúk, horká chuť, bolesť hlavy, pocit stimulácie (povzbudenia), aktivácia latentného Hornerovho syndrómu (neurologické ochorenie), ospalosť, epizódy náhleho zaspania, kŕče, dvojité videnie, rozmazané videnie, rozšírenie zreníc, okulogyrická kríza (abnormálne pohyby niektorých očných svalov), nepravidelná srdcová činnosť a/alebo palpitácie (búšenie), vysoký krvný tlak, zápal žíl, začervenanie, návaly tepla, dýchavičnosť, zachrípnutosť, neobvyklé dýchanie, bolesť brucha a tráviace ťažkosti, zápcha, plynatosť, pocit pálenia na jazyku, sťažené prehĺtanie, vracanie, slinotok, krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu, vývoj vredu dvanástnika, hnačka, tmavé sliny, porucha trávenia, sucho v ústach, čkanie, angioedém, žihľavka, svrbenie, Henochova-Schonleinova purpura (zápal malých krvných ciev-kapilár), vypadávanie vlasov, vyrážka, tmavý pot, zvýšené potenie, svalové kŕče, kŕč žuvacieho svalstva, tmavý moč, zadržiavanie moču, neschopnosť udržať moč, trvalá erekcia, bolesť na hrudi, opuch, duševný nepokoj, únava, telesná slabosť, nevoľnosť, malátnosť, poruchy chôdze.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Nakom


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ˚C , na suchom a tmavom mieste.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na vonkajšom obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nakom obsahuje


Nakom 250 mg/25 mg

- Liečivo je levodopa 250 mg a karbidopa 25 mg v jednej tablete.

- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný škrob, magnéziumstearát, indigokarmín E 132.


Nakom mite 100 mg/25 mg

- Liečivo je levodopa 100 mg a karbidopa 25 mg v jednej tablete.

- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný škrob, magnéziumstearát, chinolínová žltá E104.


Ako vyzerá Nakom a obsah balenia


Nakom 250 mg/25 mg sú modré oválne obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


Nakom mite 100 mg/25 mg sú žlté oválne obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


Liek je dostupný v blistrovom balení po 100 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2013.

5Nakom mite 100 mg/25 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/02960


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Nakom 250 mg/25 mg

Nakom mite 100 mg/25 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Nakom 250 mg/25 mg:

Každá tableta obsahuje 250 mg levodopy a 25 mg karbidopy.


Nakom mite 100 mg/25 mg:

Každá tableta obsahuje 100 mg levodopy a 25 mg karbidopy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


tableta


Nakom 250 mg/25 mg: modré oválne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Nakom mite 100 mg/25 mg: žlté oválne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Nakom sa indikuje na liečbu Parkinsonovej choroby a Parkinsonovho syndrómu. Zmierňuje mnohé symptómy parkinsonizmu, predovšetkým rigiditu a bradykinézu. Nakom sa často úspešne podáva na liečbu tremoru, dysfágie, sialorey a posturárnej nestability, ktoré sú spojené s Parkinsonovou chorobou a Parkinsonovým syndrómom.


Zatiaľ čo terapeutická odpoveď po podaní samotnej levodopy je nepravidelná, príznaky a prejavy Parkinsonovej choroby nie sú rovnomerne kontrolované počas celého dňa, jej nahradením Nakomom dôjde zvyčajne k účinnému potlačeniu výkyvov terapeutickej odpovede.


Podávaním Nakomu sa zredukujú niektoré nežiaduce reakcie spôsobené samotnou levodopou, a tým sa umožní viacerým pacientom dosiahnuť adekvátne zmiernenie symptómov Parkinsonovej choroby.


Nakom sa tiež podáva pacientom s parkinsonizmom, ktorí užívajú vitamínové prípravky s obsahom vitamínu B6 (pyridoxín hydrochlorid).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Optimálne denné dávkovanie Nakomu sa stanoví u každého pacienta individuálne opatrnou titráciou. Nakom tablety sú dostupné v dvoch rôznych pomeroch kombinácie levodopy a karbidopy: Nakom mite 100 mg/25 mg, pomer 4:1 a Nakom 250 mg/25 mg, pomer 10:1. Tablety oboch síl sa podávajú samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii, ak je to potrebné na zabezpečenie optimálneho dávkovania.

Každú tabletu Nakomu je možné ľahko rozpoliť.


Všeobecné pokyny

Dávkovanie sa má prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta, čo môže vyžadovať úpravu individuálnej dávky a frekvencie podávania.


Štúdie poukazujú na to, že periférna dopadekarboxyláza sa saturuje karbidopou pri dennej dávke 70 až 100 mg. Pacienti, ktorí užívajú menšie množstvo karbidopy, sú náchylnejší na výskyt nauzey a vracania.


Počas podávania Nakomu sa môžu podávať štandardné antiparkinsoniká, s výnimkou samotnej levodopy, avšak ich dávkovanie bude pravdepodobne potrebné upraviť.


Zvyčajné začiatočné dávkovanie

Dávkovanie je najvhodnejšie začať 1 tabletou Nakomu mite 100 mg/25 mg 3-krát denne, čím sa podá 75 mg karbidopy denne. Dávkovanie sa môže v prípade potreby zvyšovať o 1 tabletu denne alebo každý druhý deň až do maximálne 8 tabliet Nakomu 100 mg/25 mg denne.


Úvodná dávka u pacientov, ktorí začínajú liečbu Nakomom 250 mg/25 mg je polovica tablety 1 alebo 2-krát denne. Toto dávkovanie však u mnohých pacientov nemusí zabezpečiť optimálne množstvo karbidopy. V prípade potreby sa pridáva polovica tablety každý deň alebo každý druhý deň, až kým sa dosiahne optimálna odpoveď na liečbu.


Terapeutická odpoveď sa pozorovala už počas prvého dňa, niekedy po jednej dávke. Maximálna účinnosť sa zvyčajne dosiahne počas 7 dní, v porovnaní s týždňami alebo mesiacmi pri podávaní samotnej levodopy.


Pokyny pri prechode z liečby levodopou na Nakom

Pretože terapeutické i nežiaduce účinky sa pri liečbe Nakomom objavujú rýchlejšie ako pri podávaní samotnej levodopy, pacienta treba pri úprave dávkovania starostlivo sledovať. Predovšetkým mimovoľné pohyby sa pri liečbe Nakomom objavujú rýchlejšie ako pri liečbe levodopou. Pri výskyte mimovoľných pohybov môže byť potrebné znížiť dávku. Blefarospazmus môže byť u niektorých pacientov včasným príznakom predávkovania.


Podávanie levodopy sa má prerušiť najmenej 12 hodín pred začatím liečby Nakomom (24 hodín v prípade liekov s pomalým uvoľňovaním levodopy). Denná dávka Nakomu má predstavovať približne 20 % dennej dávky predtým podávanej levodopy.


Pacienti, ktorí užívajú menej ako 1500 mg levodopy denne, majú začať s užívaním 1 tablety Nakomu mite 25/100 3-4-krát denne. Odporúčaná začiatočná dávka u väčšiny pacientov, ktorí užívajú viac ako 1500 mg levodopy denne, je 1 tableta Nakomu 25/250 3-4-krát denne.


Udržiavacie dávkovanie

Terapia sa má stanoviť individuálne a má sa upraviť podľa požadovaného terapeutického účinku. Na dosiahnutie optimálnej inhibície extracerebrálnej dekarboxylácie levodopy sa má podať najmenej 70 až 100 mg karbidopy denne.


Ak je potrebné podať viac levodopy, Nakom mite 100 mg/25 mg sa nahradí Nakomom 250 mg/25 mg. V prípade potreby sa môže dávka Nakomu 250 mg/25 mg zvýšiť o polovicu tablety alebo 1 tabletu každý deň alebo každý druhý deň až po maximálnu dávku 8 tabliet denne. Skúsenosti s podávaním celkových denných dávok karbidopy prevyšujúcich 200 mg sú len obmedzené.


Maximálna odporúčaná dávka

Maximálna odporúčaná denná dávka Nakomu 250 mg/25 mg je 8 tabliet (200 mg karbidopy a 2 g levodopy), čo predstavuje u pacienta s telesnou hmotnosťou 70 kg 3 mg/kg karbidopy a 30 mg/kg levodopy.


4.3 Kontraindikácie


Súbežné užívanie neselektívnych inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) s Nakomom je kontraindikované. Podávanie týchto inhibítorov sa musí ukončiť najmenej 2 týždne pred začatím liečby Nakomom. Nakom sa môže súbežne užívať s inhibítorom MAO selektívnym pre MAO typu B (napr. selegilin HCl) v odporúčaných dávkach (pozri časť 4.5).


Nakom je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na levodopu, karbidopu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 a u pacientov s glaukómom s ostrým uhlom.


Keďže levodopa môže aktivovať malígny melanóm, Nakom sa nemá podávať pacientom, u ktorých je podozrenie na nediagnostikované kožné lézie alebo pacientom s melanómom v anamnéze.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nakom sa neodporúča na liečbu extrapyramídových reakcií spôsobených liekmi.


Nakom sa môže podávať pacientom, ktorí už užívali samotnú levodopu. Podávanie levodopy sa však musí ukončiť najmenej 12 hodín pred začiatkom podávania Nakomu.


U pacientov liečených samotnou levodopou sa môžu objaviť dyskinézy, pretože karbidopa umožňuje prestup väčšieho množstva levodopy do mozgu a tým tvorbu väčšieho množstva dopamínu. Výskyt dyskinézy si môže vyžiadať zníženie dávky.


Tak ako levodopa, aj Nakom môže spôsobiť mimovoľné pohyby a psychické poruchy. Predpokladá sa, že tieto reakcie sú spôsobené zvýšením hladiny dopamínu v mozgu po podaní levodopy. Užívanie Nakomu môže spôsobiť recidívu. V tomto prípade môže byť potrebné znížiť dávku.

Všetkých pacientov je potrebné starostlivo sledovať, či sa u nich nevyvíja depresia sprevádzaná sklonom ku samovražde.


Pacientom so psychózou alebo psychózou v anamnéze sa má Nakom podávať s opatrnosťou.


Pri súbežnom podávaní psychoaktívnych liekov a Nakomu je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.5).


Nakom sa musí opatrne podávať pacientom so závažným kardiovaskulárnym alebo pľúcnym ochorením, bronchiálnou astmou, s ochorením obličiek, pečene alebo endokrinnou poruchou, pacientom s peptickou vredovou chorobou v anamnéze (z dôvodu možného krvácania z hornej časti gastrointestinálneho traktu) a tiež pacientom s kŕčmi.


Nakom sa má opatrne podávať pacientom s infarktom myokardu v anamnéze, ktorí majú reziduálnu predsieňovú, uzlovú alebo komorovú arytmiu. U týchto pacientov sa má monitorovať funkcia srdca obzvlášť starostlivo na začiatku liečby a počas titrácie dávky.


Pacientov s chronickým glaukómom so širokým uhlom je možné opatrne liečiť Nakomom za predpokladu, že ich vnútroočný tlak je dobre regulovaný a zmeny vnútroočného tlaku pacienta sú počas liečby starostlivo sledované.


Po náhlom prerušení podávania antiparkinsoník sa zaznamenal komplex symptómov pripomínajúci malígny neuroleptický syndróm vrátane svalovej rigidity, zvýšenej telesnej teploty, duševných zmien a zvýšenia hodnôt kreatinínfosfokinázy v sére. Z týchto dôvodov je potrebné pacientov pri náhlom znížení dávky levodopy/karbidopy starostlivo sledovať a to predovšetkým vtedy, keď pacient užíva neuroleptiká.


Podávanie levodopy sa dáva do súvislosti s výskytom somnolencie a epizód náhleho zaspania. Veľmi zriedkavo sa hlásil náhly nástup spánku počas dennej aktivity, v niektorých prípadoch bez toho, aby si to pacient uvedomoval alebo bez varovných príznakov. Pacientov je potrebné o tom informovať a tiež upozorniť na to, že majú byť pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov počas liečby levodopou opatrní. Pacienti, u ktorých sa vyskytne somnolencia a/alebo epizódy náhleho zaspania, nesmú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Okrem toho sa má zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby.


Podobne ako pri liečbe levodopou sa pri dlhodobej liečbe Nakomom odporúča pravidelné vyšetrenie pečeňových, hematopoetických, kardiovaskulárnych a renálnych funkcií.


Ak je potrebná celková anestézia, Nakom sa podáva tak dlho, kým je pacient schopný prijímať liek ústami. Ak sa liečba prerušila postupne, zvyčajné denné dávky sa môžu podať ihneď, ako je pacient schopný liek užiť.


Melanóm

Epidemiologické štúdie preukázali, že pacienti s Parkinsonovou chorobou majú vyššie riziko vzniku melanómu ako bežná populácia (približne 2-6 krát vyššie). Nie je známe, či pozorované zvýšené riziko bolo spôsobené Parkinsonovou chorobou alebo inými faktormi ako sú lieky na liečbu Parkinsonovej choroby.


Preto pacienti a zdravotnícky personál majú dbať na pravidelné sledovanie z dôvodu možného vzniku melanómov, ak pacienti užívajú Nakom na ktorúkoľvek indikáciu. Pokiaľ je to možné, majú sa vykonávať pravidelné kožné vyšetrenia kvalifikovanými osobami (napr. dermatológmi).


Poruchy kontroly podnetov

Pacienti majú byť starostlivo monitorovaní kvôli rozvinutiu porúch kontroly podnetov. Pacienti a ich opatrovatelia majú byť informovaní, že u pacientov liečených dopamínovými agonistami a/alebo inými dopamínergnými liekmi obsahujúcimi levodopu vrátane Nakomu, sa môže vyskytnúť patologická hráčska závislosť, zvýšené libido, hypersexualita, chorobné utrácanie alebo nakupovanie, prejedanie sa a nutkavé jedenie. Ak sa vyvinú takéto symptómy, liečba sa má prehodnotiť.


;4.5 Liekové a iné interakcie


Pri súbežnom užívaní nasledujúcich liekov s Nakomom je potrebná opatrnosť:


Antihypertenzíva

Ak sa Nakom podával pacientom, ktorí užívali niektoré antihypertenzíva, vyskytla sa symptomatická postulárna hypotenzia. Preto, ak sa začne liečba Nakomom, môže byť potrebná úprava dávky antihypertenzív.


Anticholinergiká

Anticholinergiká môžu mať vplyv na absorpciu a tým aj na terapeutickú odpoveď pacienta.


Antidepresíva

Pri súbežnom užívaní tricyklických antidepresív a Nakomu sa zriedkavo hlásili prípady nežiaducich účinkov, vrátane hypertenzie a dyskinézy.


V prípade, že pacienti užívajú inhibítory monoaminooxidázy, pozri časť 4.3.


Železo

Zo štúdií vyplýva, že pri súbežnom užívaní so síranom železnatým alebo glukonanom železnatým dochádza k zníženiu biologickej dostupnosti karbidopy a/alebo levodopy.


Iné lieky

Antagonisty dopamínových D2 receptorov (napr. fenotiazíny, butyrofenóny a risperidón) a izioniazid môžu znížiť terapeutické účinky levodopy. Uvádza sa, že fenytoín a papaverín môžu zvrátiť priaznivé účinky levodopy v liečbe Parkinsonovej choroby. Pacientov užívajúci tieto liečivá spolu s Nakomom je potrebné starostlivo sledovať kvôli možnému zníženiu terapeutickej odpovede .


Súbežná liečba kombináciou karbidopy/levodopy so selegilínom môže spôsobiť závažnú ortostatickú hypotenziu, ktorú pravdepodobne kombinácia karbidopy/levodopy v monoterapii nespôsobuje (pozri časť 4.3).


Keďže levodopa kompetituje s niektorými aminokyselinami, absorpcia levodopy sa môže u niektorých pacientov, ktorí užívajú stravu s vysokým obsahom bielkovín, znížiť.


Laboratórne testy

Levodopa a karbidopa spôsobili odchýlky v niektorých laboratórnych testoch. Tieto zahŕňajú zvýšené hodnoty testov funkcie pečene ako je alkalická fosfatáza, aspartátaminotransferáza (AST), alanínaminotransferáza (ALT), laktátdehydrogenáza, bilirubín, dusík močoviny v krvi, kreatinín, kyselina močová a tiež pozitívny Coombsov test.


Pri užívaní levodopy/karbidopy sa pozorovali znížené hodnoty hemoglobínu a hematokritu, zvýšené hodnoty glukózy a tiež leukocytov v krvi, baktérie a krv v moči.


Ak sa na stanovenie ketonúrie používajú testovacie prúžky, levodopa/karbidopa môže spôsobiť falošne pozitívne reakcie na ketolátky. Táto reakcia sa nemení ani prevarením vzorky moču.


Falošne negatívne výsledky sa môžu tiež objaviť pri stanovení glykozúrie použitím glukózooxidázových metód.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Hoci účinky Nakomu na graviditu u ľudí nie sú známe, levodopa i kombinácia karbidopy a levodopy spôsobili u králikov viscerálne a skeletálne malformácie. Preto sa Nakom môže podávať ženám vo fertilnom veku len vtedy, ak predpokladaný prínos liečby preváži riziko, ktoré môže vzniknúť počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa karbidopa vylučuje do materského mlieka. V štúdii s jednou dojčiacou matkou s Parkinsonovou chorobou sa zaznamenalo vylučovanie levodopy do materského mlieka. Pretože mnohé lieky sa vylučujú do materského mlieka a existuje možnosť výskytu závažných nežiaducich účinkov u dojčiat, je potrebné s ohľadom na význam terapie pre matku rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo prerušiť podávanie Nakomu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Individuálne odpovede na liečbu sa môžu líšiť a niektoré nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené pri užívaní Nakomu, môžu ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Pacienti liečení levodopou, u ktorých sa prejavuje somnolencia a/alebo epizóda náhleho zaspania musia byť informovaní, aby sa vyhýbali vedeniu vozidla alebo vykonávaniu činností, pri ktorých narušená pozornosť môže ich alebo iných ľudí vystaviť riziku vážneho zranenia alebo im spôsobiť smrť (napr. obsluha strojov), kým takéto opakujúce sa epizódy alebo somnolencia neustúpia (pozri tiež časť 4.4).

4.8 Nežiaduce účinky


U pacientov užívajúcich Nakom sa často vyskytujú nežiaduce účinky, ktoré sú spojené s účinkom dopamínu na centrálny nervový systém. Tieto účinky sa zvyčajne zmiernia redukciou dávky. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky patrí dyskinéza vrátane choreaformných, dystonických a iných mimovoľných pohybov a nauzea. Svalové zášklby a blefarospazmus sa považujú za včasný príznak toho, že je potrebné zníženie dávky.


Iné nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách alebo po uvedení lieku na trh zahŕňajú:


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Malígny melanóm (pozri časť 4.3)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Leukopénia

Hemolytická a nehemolytická anémia

Trombocytopénia

Agranulocytóza


Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Prírastok alebo úbytok telesnej hmotnosti


Psychické poruchy

Psychotické epizódy vrátane klamlivých predstáv, halucinácii a paranoidných myšlienok

Depresia s rozvinutím sklonov k samovražde alebo bez nich

Demencia

Nenormálne sny

Agitácia

Zmätenosť

Porucha orientácie

Insomnia

Úzkosť

Eufória

Bruxizmus

Pokles mentálnej ostrosti


Poruchy nervového systému

Synkopa

Závrat

Malígny neuroleptický syndróm (pozri časť 4.4)

Epizódy bradykinézy („on-off“ fenomén)

Parestézia

Ataxia

Necitlivosť

Zosilnený tras rúk

Horká chuť

Bolesť hlavy

Pocit stimulácie

Aktivácia latentného Hornerovho syndrómu


Levodopa sa dáva do súvislosti so somnolenciou a veľmi zriedkavo s nadmernou somnolenciou počas dňa a epizódami náhleho zaspania.


Zriedkavo sa vyskytli kŕče, avšak kauzálny vzťah s Nakomom sa nepreukázal.


Poruchy oka

Diplopia

Rozmazané videnie

Rozšírenie zreníc

Okulogyrická kríza


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Nepravidelná srdcová činnosť a/alebo palpitácie


Poruchy ciev

Ortostatické prejavy vrátane hypotenzívnych epizód

Hypertenzia

Flebitída

Začervenanie

Návaly tepla


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe

Zachrípnutosť

Neobvyklé dýchanie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Abdominálna bolesť a tráviace ťažkosti

Zápcha

Flatulencia

Pocit pálenia na jazyku

Dysfágia

Vracanie

Sialorea

Krvácanie z gastrointestinálneho traktu

Vývoj vredu dvanástnika

Hnačka

Tmavé sliny

Dyspepsia

Sucho v ústach

Čkanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Angioedém

Urtikária

Pruritus

Henochova-Schonleinova purpura

Alopécia

Vyrážka

Tmavý pot

Zvýšené potenie


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalové kŕče

Kŕč žuvacieho svalstva

Poruchy obličiek a močových ciest

Tmavý moč

Zadržiavanie moču

Inkontinencia moču


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Priapizmus


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť na hrudi

Edém

Duševný nepokoj

Únava

Telesná slabosť

Nevoľnosť

Malátnosť

Poruchy chôdze


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Pád


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Liečba akútneho predávkovania Nakomom je vo všeobecnosti taká istá ako liečba akútneho predávkovania samotnou levodopou. Pyridoxín však nie je vhodný na zníženie účinku Nakomu.


Má sa zaviesť starostlivé elektrokardiografické monitorovanie pacienta z dôvodu možného vývoja srdcových arytmií. V prípade potreby sa má začať vhodná antiarytmická liečba.


Treba vziať do úvahy aj možnosť, že pacient užil spolu s Nakomom aj iné lieky.


Doteraz nie sú k dispozícii skúsenosti s dialýzou, preto nie je známy jej význam v liečbe predávkovania.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonikum, ATC kód: N04BA02


Nakom je kombinácia karbidopy, inhibítora dekarboxylázy aromatickej aminokyseliny a levodopy, metabolického prekurzora dopamínu, určená na liečbu Parkinsonovej choroby a syndrómu.


Levodopa zmierňuje príznaky Parkinsonovej choroby tým, že sa v mozgu dekarboxyluje na dopamín. Karbidopa, ktorá neprechádza hematoencefalickou bariérou, inhibuje len extracerebrálnu dekarboxyláciu levodopy, čím sa zvyšuje dostupnosť levodopy pre transport do mozgu a následnú premenu na dopamín.

Nakom v porovnaní s levodopou zlepšuje celkovú terapeutickú odpoveď. Nakom zabezpečuje účinné dlhodobo pretrvajúce plazmatické hladiny levodopy pri dávkach, ktoré sú približne o 80 % nižšie ako tie, ktoré sú potrebné pri užívaní samotnej levodopy.


Kým pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6) urýchľuje periférny metabolizmus levodopy na dopamín, karbidopa tomuto účinku zabraňuje.


Symptomatika Parkinsonovej choroby súvisí s depléciou dopamínu v corpus striatum v mozgu. Levodopa, metabolický prekurzor dopamínu, zmierňuje symptómy Parkinsonovej choroby pravdepodobne tým, že sa v mozgu premieňa na dopamín.


Po perorálnom podaní sa rýchlo dekarboxyluje a v extracerebrálnych tkanivách sa mení na dopamín a len malé množstvo nezmenenej levodopy prechádza do centrálneho nervového systému. Preto, aby sa dosiahol adekvátny terapeutický účinok, je potrebné podávať veľké dávky levodopy v častých intervaloch. Tieto sú často sprevádzané mnohými nežiaducimi účinkami, z ktorých niektoré sú prejavmi dopamínu vznikajúceho v extracerebrálnych tkanivách.


Karbidopa, ktorá neprechádza hematoencefalickou bariérou, inhibuje len extracerebrálnu dekarboxyláciu levodopy, čím sa zvyšuje dostupnosť levodopy pre transport do mozgu a následnú premenu na dopamín.


Pretože schopnosť karbidopy inhibovať aktivitu dekarboxylázy je obmedzená na extracerebrálne tkanivá, podávanie karbidopy spolu s levodopou zvyšuje dostupnosť levodopy pre transport do mozgu. Znížená tvorba dopamínu v extracerebrálnych tkanivách psov, napr. v srdci, zabezpečí ochranu pred rozvojom srdcovej arytmie indukovanej dopamínom. Hoci výsledky klinických štúdií majú tendenciu podporiť hypotézu o podobnom ochrannom účinku karbidopy u ľudí, v súčasnosti existuje len obmedzené množstvo známych a preverených údajov na to, aby sa dali urobiť solídne závery.


Po súbežnom podaní karbidopy a levodopy u ľudí boli plazmatické hladiny levodopy zreteľne vyššie ako tie, ktoré sa zistili po podaní rovnakej dávky samotnej levodopy. Plazmatické hladiny dopamínu a kyseliny homovanilovej, dvoch hlavných metabolitov levodopy, boli výrazne znížené.

Zistilo sa, že perorálne podanie pyridoxín hydrochloridu (vitamín B6) v dávke od 10 mg do 25 mg rýchlo ruší antiparkinsonické účinky levodopy. Karbidopa zabraňuje tomuto účinku pyridoxínu. V štúdii, v ktorej pacienti dostávali 100 až 500 mg pyridoxínu denne a zároveň boli liečení kombináciou karbidopy a levodopy, nedošlo k zvratu antiparkinsonických účinkov levodopy.


Nástup účinku po podaní zvyčajných dávok

Terapeutická odpoveď sa pozorovala po prvom dni a v niektorých prípadoch už po podaní prvej dávky. Maximálne účinné dávky sa zvyčajne dosiahnu počas 7 dní podávania.


Karbidopa, liečivo Nakomu, neznižuje nežiaduce účinky zapríčinené pôsobením levodopy na CNS. Tým, že sa do mozgu dostane väčšie množstvo levodopy, môžu sa pri liečbe Nakomom vyskytnúť určité nežiaduce účinky na CNS už po podaní nižších dávok a skôr ako pri liečbe samotnou levodopou a to predovšetkým vtedy, ak nauzea a vracanie nie sú limitujúcim faktorom dávkovania.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Biologický polčas

Plazmatický biologický polčas je približne 50 minút. Ak sa levodopa podáva spolu s karbidopou, jej biologický polčas sa zvýši na 1,5 hodiny.


Metabolizmus karbidopy

Po perorálnom podaní rádioaktívne značenej karbidopy sa u zdravých jedincov dosiahli maximálne plazmatické hladiny rádioaktivity po 2 až 4 hodinách a u pacientov s Parkinsonovou chorobou 1,5 až 5 hodín po podaní. Približne rovnaké množstvo sa vylúčilo u oboch skupín močom a stolicou.


Porovnanie metabolitov v moči zdravých jedincov a pacientov naznačuje, že liek sa metabolizuje rovnakým spôsobom u oboch skupín. V priebehu 7 hodín sa v podstate ukončilo vylučovanie lieku do moču v nezmenenej forme a predstavovalo 35 % celkovej rádioaktivity v moči. Neskôr boli prítomné len metabolity. Nenašli sa žiadne hydrazíny.


Medzi vylúčenými metabolitmi u človeka boli kyselina alfa-metyl-3-metoxy-4-hydroxyfenylpropiónová a kyselina alfa-metyl-3,4-dihydroxyfenylpropiónová. Tieto predstavujú približne 14% (kyselina alfa-metyl-3-metoxy-4-hydroxyfenylpropiónová) a 10 % (kyselina alfa-metyl-3,4-dihydroxyfenylpropiónová) vylúčených rádioaktívne značených metabolitov. Zistili sa aj dva menej významné metabolity, jeden určený ako 3,4-dihydroxyfenylacetón a druhý zatiaľ predbežne ako N-metyl-karbidopa. Každý z nich predstavoval menej ako 5 % zo všetkých metabolitov v moči. V nezmenenej forme bola v moči prítomná aj karbidopa. Nezistili sa žiadne konjugované metabolity.


Metabolizmus levodopy

Levodopa sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu a extenzívne sa metabolizuje. Hoci sa môže tvoriť viac ako 30 rôznych metabolitov, mení sa hlavne na dopamín, adrenalín a noradrenalín, prípadne na kyselinu dihydroxyfenyloctovú, kyselinu homovanilovú a kyselinu vanilmandlovú. V plazme a v cerebrospinálnom moku sa nachádza 3-0-metyldopa. Jej význam zatiaľ nie je známy.


Keď sa pacientom s Parkinsonovou chorobou podajú nalačno jednorazové testovacie dávky rádioaktívne značenej levodopy, plazmatické hladiny rádioaktivity dosiahnu maximálne hodnoty v čase od pol hodiny do 2 hodín a zostávajú merateľné počas 4 až 6 hodín. Pri maximálnej hladine asi 30% rádioaktivity predstavujú katecholamíny, 15 % dopamín a 10 % dopa. Rádioaktívne zlúčeniny sa rýchlo vylučujú do moču, 1/3 podanej dávky sa objaví do 2 hodín. 80-90 % metabolitov v moči predstavujú fenylkarboxylové kyseliny, hlavne homovanilová. 1% až 2 % zachytenej rádioaktivity počas 24 hodín pripadá na dopamín a menej ako 1 % na adrenalín, noradrenalín a nezmenenú levodopu.


Účinok karbidopy na metabolizmus levodopy

U zdravých jedincov karbidopa v porovnaní s placebom štatisticky významne zvyšuje plazmatickú hladinu levodopy. Toto sa dokázalo, keď sa karbidopa podávala pred samotnou levodopou, ale tiež pri ich súbežnom podávaní. V jedinej štúdii, v ktorej sa podávala pred levodopou karbidopa, došlo po podaní jednorazovej dávky levodopy k päťnásobnému zvýšeniu jej plazmatických hladín a k predĺženiu prítomnosti merateľných koncentrácií levodopy v plazme zo 4 hodín na 8 hodín. Keď sa v iných štúdiách podávali tieto dve liečivá súbežne, dosiahli sa podobné výsledky.


V štúdii, v ktorej sa pacientom s Parkinsonovou chorobou najskôr podala karbidopa a následne jednorazová dávka levodopy značenej na základnom reťazci, došlo k predĺženiu polčasu celkovej plazmatickej rádioaktivity odvodenej od levodopy z 3 na 15 hodín. Podiel zvyškovej rádioaktivity pripadajúcej na nemetabolizovanú levodopu bol v prítomnosti karbidopy zvýšený najmenej 3-krát. V skupine, v ktorej sa pred levodopou podala karbidopa, došlo k zníženiu koncentrácie dopamínu a kyseliny homovanilovej v plazme a v moči.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikológia

LD50 po perorálnom podaní karbidopy u dospelých samíc myší je 1750 mg/kg, u mladých dospelých samíc potkanov 4810 mg/kg a u mladých dospelých samcov potkanov 5610 mg/kg. Akútna perorálna toxicita karbidopy je rovnaká u odstavených a dospelých potkanov, látka je však toxickejšia pre mláďatá. Príznaky účinku lieku boli podobné u myší aj potkanov a spočívali v ptóze, ataxii a zníženej aktivite. U myší sa vyskytlo bradypnoe. Úhyny zvyčajne nastali počas noci, s ojedinelými úhynmi až do 12 dní.


LD50 po perorálnom podaní levodopy sa pohybuje v rozmedzí od 800 mg/kg u mláďat samcov a samíc potkanov do 2260 mg/kg u mladých dospelých samíc potkanov. Príznaky účinku lieku boli vokalizácia, iritabilita, excitabilita, ataxia a zvýšená aktivita nasledovaná poklesom aktivity za 1-2 hodiny. Úhyny zvyčajne nastali do 30 minút až cez noc, s ojedinelými úhynmi do 5 dní.


LD50 po perorálnom podaní rôznych kombinácií karbidopy a levodopy u myší sa pohybovala od 1930 mg/kg pri pomere 1:1 až do 3270 mg/kg pri pomere 1:3. Tieto množstvá predstavujú súčet jednotlivých dávok karbidopy a levodopy. Testované pomery vyššie ako 1:3 (1:4, 1:5, 1:10) podstatne nezmenili hodnotu LD50, ktorá bola zistená pre pomer 1:3. Pomery 1:3 a vyššie boli menej toxické ako pomery 1:1 a 1:2. Príznaky toxicity zahŕňali vzpriamenie chvosta, zježenie chlpov, ataxiu, slzenie a zvýšenie aktivity. Po podávaní dávok 1500 mg/kg a vyšších sa vyskytli klonické kŕče a zvýšená dráždivosť. Po podaní dávok 4120 mg/kg a vyšších sa vyskytla strata orientácie a tras tela. Po podaní dávok 4120 mg/kg a 5780 mg/kg nastali úhyny do 30 minút až 24 hodín a po podaní dávky 2940 mg/kg do 12 dní.


Vykonali sa štúdie chronickej toxicity s perorálnym podávaním karbidopy v trvaní 1 roku u opíc a 96 týždňov u potkanov. Podávali sa dávky od 25 do 135 mg/kg/deň. U opíc sa nepozorovali žiadne účinky spojené s užívaním lieku. Vo všetkých skupinách dávkovania sa u niektorých potkanov vyskytla ochabnutosť svalov. Priemerná hmotnosť obličiek potkanov v skupinách s najvyšším dávkovaním bola výrazne vyššia ako v kontrolných skupinách, hoci sa v súvislosti s tým nepozorovali žiadne makroskopické alebo mikroskopické zmeny. Neprejavili sa žiadne histologické zmeny spôsobené liečbou. V 96-týždňovej štúdii u potkanov nemala karbidopa vplyv na typ alebo výskyt nádorového ochorenia .


Karbidopa podávaná psom spôsobila deficit pyridoxínu. Deficitu sa zabránilo súčasným podaním karbidopy s pyridoxínom.


Okrem deficitu pyridoxínu nespôsobila karbidopa u psov žiadne iné toxické prejavy, ktoré by súviseli s hydrazínmi.


Perorálne podanie troch rôznych pomerov dávok karbidopy a levodopy opiciam počas 54 týždňov a potkanom počas 106 týždňov preukázalo, že základné telesné účinky boli výsledkom farmakologického účinku oboch liečiv. Testované dávky (karbidopa/levodopa) boli 10/20, 10/50 a 10/100 mg/kg/deň. Dávky 10/20 mg/kg/deň nemali zjavné telesné účinky.


U opíc sa vyskytla hyperaktivita po podaní dávok 10/50 a 10/100 mg/kg/deň a pretrvávala 32 týždňov pri vyššom dávkovaní. Pri dávkovaní 10/50 mg/kg/deň aktivita poklesla pri pokračujúcej štúdii a nepozorovala sa po 14. týždni. Pri dávkovaní 10/100 mg/kg/deň sa pozorovala do 22. týždňa svalová nekoordinovanosť a slabosť. Patologické štúdie nepreukázali žiadne morfologické zmeny.


Potkany, ktorým sa podávali dávky 10/50 a 10/100 mg/kg/deň mali zníženú normálnu aktivitu a zaujímali nezvyčajné polohy. Vyššie dávky spôsobili nadmernú saliváciu. Hmotnostné prírastky boli znížené. Patologické štúdie odhalili veľmi miernu hypertrofiu acinárnych buniek submaxilárnych slinných žliaz u dvoch potkanov, ktoré dostávali dávku 10/100 mg/kg/deň počas 26 týždňov. Žiadne histomorfologické účinky sa nepozorovali po podaní akýchkoľvek dávok po 54 alebo 106 týždňoch. Hypertrofia acinárnych buniek slinných žliaz sa zaznamenala u potkanov, ktorým sa podávali vyššie dávky kombinácie liečiv v kratších časových intervaloch a samotná levodopa.


Teratológia a štúdie reproduktivity

Karbidopa v dávke 120 mg/kg/deň nevykazovala u myší alebo králikov žiadne teratogénne účinky.


Levodopa v dávke 125 a 250 mg/kg/deň spôsobovala viscelárne a skeletárne malformácie u králikov.


Kombinácia karbidopy a levodopy v dávkach od 25/250 mg/kg/deň do 100/500 mg/kg/deň nevykazovala teratogénne účinky u myší, ale u králikov sa vyskytli viscelárne a skeletárne malformácie, ktoré boli kvantitatívne a kvalitatívne podobné tým, ktoré sa pozorovali pri podávaní samotnej levodopy.


Karbidopa, ktorá sa podávala perorálne potkanom v dávkach 30, 60 alebo 120 mg/kg/deň nemala vplyv na párenie, fertilitu alebo prežitie mláďat. Najvyššie dávky spôsobili u samcov mierne zníženie nárastu telesnej hmotnosti.


Podávanie kombinácie karbidopy/levodopy v dávkach 10/20, 10/50 alebo 10/100 mg/kg/deň nemalo nepriaznivý vplyv na fertilitu samcov alebo samíc potkanov, ich reprodukčnú výkonnosť, rast a prežitie ich mláďat.


Karcinogenita

V 96-týždňovej štúdii, pri ktorej sa perorálne podávala karbidopa v dávkach 25, 45 alebo 135 mg/kg/deň, sa nezistili významné rozdiely medzi liečenou a kontrolnou skupinou z pohľadu hodnotenia mortality alebo karcinogenity.


106 týždňov sa potkanom perorálne podávala karbidopa/levodopa v dávkach (10/20, 10/50 a 10/100 mg/kg/deň). Pri porovnaní so súbežnými kontrolnými skupinami sa nepozoroval žiadny vplyv na mortalitu alebo výskyt a typ nádorového ochorenia.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný škrob, magnéziumstearát, indigokarmín E 132 (Nakom) a chinolínová žltá E104 (Nakom mite).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ˚C, na suchom a tmavom mieste.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa


Veľkosť balenia: 100 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nie je žiadne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. registračné ČíslA


Nakom 250 mg/25 mg: 27/0102/76-C/S

Nakom mite 100 mg/25 mg: 27/0146/85-C/S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie:


Dátum prvej registrácie:

Nakom 250 mg/25 mg: 18.01.1977

Nakom mite 100 mg/25 mg: 03.06.1985

Dátum posledného predĺženia registrácie:

Nakom 250 mg/25 mg: 28.4.2008 - bez časového obmedzenia

Nakom mite 100 mg/25 mg: 28.4.2008 - bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie TEXTU


September 2013


13Nakom mite 100 mg/25 mg