+ ipil.sk

NATRIUM FLUORATUM-SLOVAKOFARMAPríbalový leták

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV. Č.: 1125/2003 PŘÍLOHA Č. 3 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV. Č.: 590/2004 PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE EV. Č.: 625/2000 PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE EV. Č.: 2065/2004

Písomná informácia pre používatela

Informácia o použití, čítajte pozorné!

Natrium fluoratum - SLOVAKOFARMA®

tablety

Držitel rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Zloženie lieku

Liečivo:

natrii fluoridům 0,55 mg v 1 tablete (zodpovedá asi 0,25 mg fluóru).

Pomocné látky:

lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný škrob), solani amylum (zemiakový škrob), talcum (mastenec), calcii stearas (kalciumstearát)

Farmakoterapeutická skupina

Natrium fluoratum - SLOVAKOFARMA® patrí do skupiny liekov používaných pri prevencii zubného kazu.

Charakteristika

Liek obsahuje rozpustnú sof fluóru, ktorá spevňuje minerálnu skladbu zubnej skloviny a chráni tak zuby pred poškodením kyselinami.

Indikácie

Liek je určený na predchádzanie zubnému kazu u detí starších ako 6 mesiacov, u mladistvých a dospelých pri nedostatku fluóru v pitnej vode.

Kontraindikácie

Liek sa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na niektorú z jeho zložiek. Liek sa nesmie podávať osobám, ktoré žijú v oblastiach s obsahom fluóru v pitnej vode vyšším než 0,6 mg/liter a ktoré túto vodu používajú. Nie je určený na prevenciu zubného kazu u detí mladších ako 6 mesiacov.

Nežiaduce účinky

Liek sa zvyčajne dobre znáša, ojedinele sa však možu vyskytnúť biele škvrny na zuboch, prípadne svetložlté až hnedé sfarbenie skloviny (pri vyšších dávkach), nechutenstvo, vracanie, bolesti brucha, hnačky. Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií prerušte liečbu a poraďte sa s ošetrujúcim lekárom.

Interakcie

Účinky lieku Natrium fluoratum a iných súčasne užívaných liekov sa možu navzájom ovplyvňovať. Lekár vášho dieťaťa by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užíva alebo ktoré začne užívať, a to na lekársky predpis i bez neho. Vstrebávanie fluóru znižuje prítomnosť vápenatých, horečnatých a hlinitých solí, ktoré sa nachádzajú v potrave alebo vo vode.

Mlieko a mliečne výrobky sa odporúča podávať v odstupe 2 hodín od užitia lieku. Lieky obsahujúce hliník sa odporúča podávať v odstupe 2 hodín od užitia lieku.

Dávkovanie a spósob podávania

Ak lekár neodporučí inak, dávkovanie fluóru v závislosti od veku a obsahu fluóru v pitnej vode je uvedené v nasledujúcej tabul’ke:

Koncentrácia fluoridu v pitnej vode (mg/l, ppm)

< 0,3

0,3-0,6

> 0,6

vek

0-1/2 roku

neužíva sa

neužíva sa

neužíva sa

1/2-2 roky

1 tabletu

neužíva sa

neužíva sa

2-4 roky

2 tablety

2 tablety

neužíva sa

4-16 rokov

4 tablety

2 tablety

neužíva sa

tehotné ženy

4 tablety

2 tablety

neužíva sa

Spósob podávania:

Fluór sa spravidla podáva ako jednorázová denná dávka. U dojčiat možu byť tablety rozdrvené a rozpustené v lyžičke vody, čaju alebo ovocnej šťavy, ale nikdy niev mlieku alebo alkalickej minerálke.

Ak to umožní vek dieťaťa, tak by sa tablety fluóru nemali prehltávať, ale mali by sa nechať v ústach medzi lícom a ďasnom, niekedy na pravej, inokedy na I’avej strane, a to do úplného rozpustenia. Najlepšie je užívať tablety večer pred spaním po vyčistení zubov, pretože takto sa vysoká koncentrácia fluoridu udrží v ústach dlhší čas.

Nezapíjať mliekom alebo alkalickými minerálkami.

Upozornenie

Preventívne by sa fluór mal podávať len v prípadoch, keď jeho prívod potravou a pitnou vodou je nedostatočný.

Predávkovanie

Symptómy akútneho predávkovania sú možu objaviť v prípadoch, keď sa požilo viac ako 50-100 mg fluoridu. Počiatočnými symptómami sú poruchy tráviaceho ústrojenstva: zvýšená tvorba slín, pocit nevol’nosti, bolesti brucha, vracanie a hnačka. Po týchto príznakoch može nasledovať svalová slabosť, krče, kardiopulmonálne zlyhanie a zlyhanie funkcie obličiek. K smrti može dojsť v priebehu 2-4 hodín. Pri chronickom predávkovaní može dojsť k zvápenateniu skloviny zubov, čo sa prejaví škvrnitou zubnou sklovinou.

Pri predávkovaní alebo akútnej intoxikácii fluoridom sodným treba ukončiť jeho podávanie, prípadne zamedziť jeho ďalšie vstrebáva z tráviaceho ústrojenstva (vyvolanie vracania, výplach žalúdka). Podanie medicinálneho uhlia je neúčinné, pretože fluór sa na jeho aktívny povrch neviaže. Treba urobiť odsatie a výplach žalúdka vápennou vodou alebo 1 % roztokom chloridu vápenatého či inej vápennej soli, aby došlo k naviazaniu fluoridu. Zvratky, stolica a moč sa musia byť ihned’ odstraňovať, aby nedošlo k poleptaniu.

V pripade náhodného predávkovania alebo otravy pripravkom Natrium fluoratum -SLOVAKOFARMA ihned vyhl’adajte lekára.

Varovanie

Liek nepoužívajte po uplynutí času použitelnosti vyznačeného na obale.

Balenie

250 tabliet

Uschovávanie

Liek uschovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.

Liek uschovávajte mimo dosahu detí.

Dátum poslednej revízie

Jún 2005

2

050609

NATRIUM FLUORATUM-SLOVAKOFARMA

Súhrn údajov o lieku

PŘÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV. Č.: 1125/2003 PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV. Č.: 590/2004 PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE EV. Č.: 625/2000 PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE EV. Č.: 2065/2004

Súhrn charakteristických vlastností lieku

1.    Názov lieku

Natrium fluoratum - SLOVAKOFARMA®

2.    Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

natrii fluoridům 0,55 mg v 1 tablete (zodpovedá asi 0,25 mg fluóru)

3.    Lieková forma

tablety

Vzhl’ad: biele šošovkovité tablety

4.    Klinické údaje

4.1.    Terapeutické indikácie

Prevencia zubného kazu u detí.

4.2.    Dávkovanie a spósob podávania

Denná dávka fluóru by sa mala prisposobiť veku a tiež množstvu fluoridu obsiahnutého v pitnej vode a množstvu fluoridu prijímaného z iných zdrojov, napr. zo stravy či zubnej pasty. Dávkovanie uvedené v nasledujúcej tabul’ke je odporúčané dávkovanie (v množstve elementárneho fluóru), ktoré vychádza z veku a obsahu fluoridu v pitnej vode:

Koncentrácia fluoridu v pitnej vode (mg/l, ppm)

< 0,3

0,3-0,6

> 0,6

vek

0-1/2 roku

nepodávať

nepodávať

nepodávať

1/2-2 roky

0,25 mg

nepodávať

nepodávať

2-4 roky

0,50 mg

0,25 mg

nepodávať

4-16 rokov

1,00 mg

0,50 mg

nepodávať

tehotné ženy

1,00 mg

0,50 mg

nepodávať

Fluór sa spravidla podáva ako jednorazová denná dávka. U dojčiat možu byť tablety rozdrvené a rozpustené v lyžičke vody, čaju alebo ovocnej šťavy, ale nikdy nie v mlieku alebo alkalickej minerálke.

Ak to umožní vek dieťaťa, tak by sa tablety fluóru nemali prehltávať, ale mali by sa nechať v ústach medzi lícom a ďasnom, niekedy na pravej, inokedy na I’avej strane, a to do úplného rozpustenia. Najlepšie je užívať tablety večer pred spaním po vyčistení zubov, pretože takto sa vysoká koncentrácia fluoridu udrží v ústach dlhší čas.

4.3.    Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na niektorú zo zložiek lieku.

4.4.    Špeciálne upozornenia

Preventívne by sa fluór mal podávať len v prípadoch, keď jeho prívod potravou a pitnou vodou je nedostatočný, aby nedošlo k predávkovaniu. V prípade, že dochádza k fluorizácii jedlej soli alebo vody, je potřebné dávkovanie náležíte znížiť. Ak pitná voda obsahuje viac než 0,6 mg/l fluoridu, neodporúča sa ďalšie užívanie fluoridu.

4.5. Liekové a iné interakcie

Vstrebávanie účinnej látky sa može znížiť prítomnosťou vápenatých, horečnatých a hlinitých solí, nachádzajúcich sa vo vode alebo v potrave. Mlieko a mliečne výrobky sa odporúča podávať v odstupe 2 hodín od užitia lieku. Lieky obsahujúce hliník sa odporúčajú podávať v odstupe 2 hodín od užitia lieku, nakol’ko biologickú dostupnosť fluóru znižujú soli hliníka, a to tvorbou rozpustnej komplexnej zlúčeniny (hexafluorohlinitanu), z ktorej sa fluór nevstrebáva.

4.6.    Používanie v graviditě a počas laktácie

U zvierat (myší, potkanov a králikov) došlo po perorálnom podávaní vysokých dávok fluoridu sodného k zvýšeniu počtu resorbovaných plodov a k vzniku roznych poškodení plodov. Vysoké dávky možu u samcov po dlhodobom podávaní nepriaznivo ovplyvniť spermiogenézu. Epidemiologické štúdie ani retrospektívne analýzy vplyvu fluoridu sodného na výskyt malformácií u človeka pri podávaní nízkych dávok nepreukázali nepriaznivý vplyv fluoridu sodného. Na základe niektorých prác sa však nedá vylúčiť vplyv vyšších dávok fluóru obsiahnutého v pitnej vode na výskyt niektorých generických poškodení plodov (Downov syndróm). V nízkych dávkach (do celkového príjmu 1 mg denne) možno považovať fluorid sodný za bezpečný v gravidite.

Fluorid sodný prestupuje do materského mlieka v relatívne malom množstve (asi 21-32 % plazmatickej koncentrácie). Jeho podávanie v období dojčenia sa považuje za bezpečné.

4.7.    Ovplyvnenie schopnosti viesťmotorové vozidlá a obsluhovat’stroje

Nie je.

4.8. Nežiaduce účinky

Liek sa zvyčajne dobre znáša, ojedinele sa možu vyskytnúť: nauzea, vracanie, anorexia, bolesti brucha, hnačky. Vzácne sa možu vyskytnúť ulcerácie v ústnej dutine (suchosť sliznice v ústnej dutine a suchosť pier). Slabé biele škvrny na zuboch, svetložlté až hnedé sfarbenie skloviny sú prejavom kalcifikácie skloviny pri chronickom predávkovaní.

Akútna intoxikácia sa prejavuje čiernou stolicou, vracaním (vrátane vracania krvi), hnačkou, ospalosťou, zvýšeným slinením, triaškou, svalovou slabosťou alebo vznikom svalových zášklbov. Može sa vyskytnúť tiež excitácia.

4.9. Predávkovanie

Akútne predávkovanie

Symptómy akútneho predávkovania sú známe v prípadoch, keď sa požilo viac ako 50-100 mg fluoridu. Smrtelná dávka u dospelého človeka sa pohybuje medzi 2,2-4,5 g fluoridu sodného.

Počiatočnými symptómami sú poruchy tráviaceho ústrojenstva: zvýšená tvorba slín, pocit nevolnosti, bolesti brucha, vracanie a hnačka. Po týchto príznakoch može nasledovať svalová slabosť, krče, kardiopulmonálne zlyhanie a zlyhanie funkcie obličiek. K smrti može dojsť v priebehu 2-4 hodín. Častým nálezom pri akútnej intoxikácii fluoridom sodným je hypokalciémia a hypoglykémia.

Chronické predávkovanie

Pri pravidelnom užívaní vysokých dávok fluoridu, napríklad 2 mg fluoridu denne po dobu niekolkých rokov (približne 16 rokov), može dojsť k zvápenateniu skloviny zubov, čo sa prejaví škvrnitou zubnou sklovinou.

Prvá pomoc pri akútnej intoxikácii

Podanie vápnika perorálne 250-500 ml mlieka alebo 500-1000 mg vápnika napr. v rozpustných liekových formách. Okamžitý transport do zdravotníckeho zariadenia.

Princípy liečby akútnej intoxikácie

Pri predávkovaní alebo akútnej intoxikácii fluoridom sodným treba ukončiť jeho podávanie, prípadne zamedziť jeho ďalšie vstrebávanie z tráviaceho ústrojenstva (vyvolanie vracania, výplach žalúdka).

Podanie medicinálneho uhlia je neúčinné, pretože fluór sa na jeho aktívny povrch neviaže. Treba urobiť odsatie a výplach žalúdka vápennou vodou alebo 1 % roztokom chloridu vápenatého či inej vápennej soli, aby došlo k naviazaniu fluoridu. Hydroxid hlinitý podávaný po výplachu žalúdka može znížiť absorpciu fluoridu. Treba sledovať srdcovú činnosť (vrcholy T vín a predíženie QT intervalu). Može byť aplikovaná vnútrožilová injekcia 10 ml 10 % roztoku glukonátu vápenatého na zmiernenie krčov a ak je potrebné, možno ju opakovať každých 4-6 hodín. Može byť aplikovaná injekcia morfia či pethidínu proti kolike. Obehovo je pacient zaisťovaný infúziami elektrolytických roztokov. V prípade potreby začneme pomocné dýchanie. Zvratky, stolica a moč sa musia ihneď odstraňovať, aby nedošlo k poleptaniu.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: liečivo na prevenciu zubného kazu.

ATC kód:    A01AA01

Definovaná denná dávka:    1,1 mg perorálne

Mechanizmus účinku:

Fluoridové ióny sa zabudovávajú do kostného hydroxyapatitu a nahrádzajú tu hydroxylovú skupinu, znižujú rozpustnosť kostnej hmoty, zvyšujú počet osteoblastov, čím    zasahujú do kostného

metabolizmu. Ich účinok vidieť iba pri novo tvorenej kostnej hmote.

Nízke dávky fluóru sa dlhodobo perorálne podávajú v detstve, prípadne v období dospievania alebo gravidity, pri nedostatočnom príjme fluóru v potrave k profylaxii tvorby zubného kazu. Fluór významne prispieva k odolnosti proti zubnému kazu. V súčasnosti prevláda názor, že lokálny účinok fluóru na sklovinu a zubné plaky je doležitejší ako jeho systémový efekt. Pretože prirodzený obsah fluóru v pitnej vode je omnoho nižší než 1 mg v 1 litri, fluorizácia vody je najhospodárnejším sposobom suplementácie fluóru. Podávanie fluoridových tabliet je vhodnou alternatívou, nemajú sa však predpisovať bez predchádzajúcej informácie o obsahu fluóru v miestnom zdroji pitnej vody. Pri obsahu fluóru vyššom ako 0,6 mg/l nie sú fluoridové tablety indikované.

Presný mechanizmus účinku fluoridu sodného nie je doteraz úplne objasnený. Fluoridový ión vedie k zníženiu radu enzýmových systémov a nepriaznivo ovplyvňuje tkanivovú respiráciu a anaeróbnu glykolýzu. In vitro má antikoagulačné vlastnosti, a to znížením koncentrácie vofného vápnika za vzniku fluoridu vápenatého. Fluoridový ión vedie k zvýšeniu denzity trabekulárnej oblasti kosti, vplyv na kortikálnu oblasť kosti je malý alebo zanedbatelný. Fluoridový ión sa zabudováva do molekuly hydroxyapatitu, ktorý je hlavnou súčasťou kostného tkaniva a ktorý zodpovedá za jej pevnosť. Náhradou hydroxylovej skupiny fluoridovou vzniká fluoroapatit, ktorý sa vyznačuje nižšou rozpustnosťou a vyššou stabilitou pri remodelácii kostného tkaniva a zároveň sa vyznačuje vyššou tvrdosťou a pevnosťou.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní je absorpcia fluoridu sodného prakticky úplná (90-97 %) a rýchla (maximálne plazmatické hladiny sa dosiahnu v priebehu 30 minút po podaní). Biologickú dostupnosť znižuje potrava a mliečne výrobky.

Fluorid sodný sa neviaže na plazmatické bielkoviny.

Po perorálnom podaní štandardných liekových foriem sa maximálne plazmatické hladiny fluoridového iónu dosiahnu za 30 minút. Fluoridy sa približne z 50 % podanej dávky dlhodobo viažu v kostiach a zuboch (vytvárajú menej rozpustný fluoroapatit). Fluoridy prechádzajú placentou a prestupujú do materského mlieka.

Distribučný objem fluoridových iónov je vyšší než zodpovedá telesnej vode a priemerne dosahuje hodnoty 0,68-1 l/kg.

Fluorid sodný sa v organizme nebiotransformuje.

Biologický polčas je relatívne krátky, približne 2,1-3,5 hodiny.

Renálny clearance je okolo 0,15 l/kg/hod. Pri ťažkej poruche funkcie obličiek sa výrazne spomal’uje eliminácia fluóru, čo može viesť k prejavom toxicity v prípade podávania vysokých dávok používaných na liečbu osteoporózy.

V priebehu prvých 4 hodín po podaní sa močom vylúči cca 20 % podanej dávky, za 24 hodín po perorálnom podaní sa vylúči močom cca 50 % podanej dávky, eliminácia močom sa znižuje pri acidifikácii moču.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Fluorid sodný nemá mutagénne vlastnosti. Vo vysokých koncentráciách však može vyvolať poškodenie chromozómov. Fluorid sodný nemá kancerogénne vlastnosti v dlhodobých štúdiách na zvieratách, z epidemiologických štúdií vyplýva, že jeho vplyv na výskyt nádorových ochorení je zanedbatelný.

Z hladiska reprodukčnej toxicity možno konštatovať, že fluorid sodný je vo vysokých dávkach teratogénom v experimentálnych štúdiách na zvieratách. Pri podávaní nízkych dávok sa v epidemiologických štúdiách zaznamenali prípady poškodenia plodov alebo zvýšený výskyt malformácií. V jednej epidemiologickej štúdii sa preukázal štatisticky významný zvýšený výskyt Downovho syndrómu, nebolo však jednoznačne preukázané, že bol sposobený v príčinnej súvislosti so zvýšeným príjmom fluóru v pitnej vode. Fluorid sodný sa vylučuje do materského mlieka v koncentráciách zodpovedajúcich 21-32 % plazmatickým koncentráciám matky. Jeho použitie v období dojčenia je bezpečné.

Bezpečnosť fluoridu sodného obsiahnutého v prípravku Natrium fluoratum® tablety sa preverila jeho dlhodobým používaním v klinickej praxi.

6. Farmaceutické údaje 6.1. Zoznam pomocných látok

lactosum monohydricum, solani amylum, maydis amylum, talcum, calcii stearas

6.2.    Inkompatibility

Nie sú.

6.3.    Čas použitelnosti

60 mesiacov

6.4.    Upozornenie na podmienky a spósob skladovania

Skladovať v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chrániť pred svetlom.

6.5.    Vlastnosti a zloženie obalu

Vefkosť balenia: 250 tabliet

Druh obalu: liekovka, PE uzáver, papierová skladačka, etiketa, písomná informácia pre používatefa

6.6.    Upozornenie na spósob zaobchádzania s liekom

Liek je určený na vnútorné použitie.

6.7.    Podmienky a spósob likvidácie nepoužitého lieku

Nepoužitý liek vrátiť do lekárne.

7.    Držitel’ rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

8.    Registračné číslo

87/704/69-S/C

9.    Dátum registrácie/dátum predlženia registrácie

1969

10.    Dátum poslednej revízie textu

Jún 2005

4

050609

NATRIUM FLUORATUM-SLOVAKOFARMA