+ ipil.sk

NATRIXAM 1,5 mg/5 mg tablety s riadeným uvoľňovanímPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00679


Písomná informácia pre používateľa


NATRIXAM 1,5 mg/5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

NATRIXAM 1,5 mg/10 mg tablety s riadeným uvoľňovaním


indapamid/amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnake príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Natrixama na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Natrixam

3. Ako užívať Natrixam

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Natrixam

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Natrixam a na čo sa používa


Natrixamje predpisovaný ako substitučná liečba vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov, ktorí už užívajú indapamid a amlodipín v samostatných tabletách v rovnakej sile.


Natrixamje kombinácia dvoch účinných zložiek, indapamidu a amlodipínu.

Indapamid je diutetikum. Diuretiká zvyšujú množstvo moču vytvoreného obličkami. Indapamid je však iný ako ostatné diuretiká, pretože spôsobuje len mierne zvýšenie množstva vytvoreného moču.Amlodipín je blokátor vápnikových kanálov(patrí do skupiny liečiv nazývaných dihydropyridíny) a spôsobuje uvoľnenie krvných ciev, takže krv nimi ľahšie prechádza. Každá z týchto účinných zložiek znižuje krvný tlak.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Natrixam


Neužívajte Natrixam

 • ak ste alergický na indapamid alebo ktorýkoľvek iný sulfónamid alebo ktorékoľvek iné blokátory vápnikových kanálov (skupina liekov na liečbu hypertenzie), alebo na amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Môžu spôsobovať svbenie, začervenanie kože alebo ťažkosti s dýchaním.

 • ak máte závažne nízky krvný tlak (hypotenziu),

 • ak máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (aortálnu stenózu) alebo kardiogénny šok (stav, keď srdce nie je schopné dostatočne zásobovať telo krvou),

 • ak máte srdcové zlyhanie po srdcovom infarkte,

 • ak máte závažné ochorenie obličiek,

 • ak máte závažné ochorenie pečene alebo máte ochorenie, ktoré sa nazýva hepatálna encefalopatia (ochorenie mozgu spôsobené ochorením pečene),

- ak máte nízku hladinu draslíka v krvi,

 • ak dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Natrixam, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Informujte vášho lekára, ak máte alebo ste mali ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov:

 • nedávny srdcový infarkt,

 • ak máte srdcové zlyhanie, akékoľvek problémy so srdcovou frekvenciou, ak máte ochorenie periférnych artérií (ochorenie srdca spôsobené nedostatočným prietokom krvi v cievach srdca),

 • ak máte problémy s obličkami,

 • závažné zvýšenie krvného tlaku (hypertenznú krízu),

 • ak ste starší a vašu dávku je nutné zvýšiť,

 • ak užívate iné lieky,

 • ak ste podvyživený,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak máte cukrovku,

 • ak máte dnu,

 • ak potrebujete absolvovať test na zistenie, ako pracuje vaša prištítna žľaza,

 • ak ste mali fotosenzitívne reakcie.

Váš lekár vám môže nariadiť krvné testy, aby sa zistili nízke hladiny sodíka alebo draslíka, alebo vysoké hladiny vápnika.

Ak si myslíte, že sa u vás môže vyskytnúť ktorákoľvek z týchto situácií alebo máte otázky alebo pochybnosti o užívaní vášho lieku, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Deti a dospievajúci

Natrixamsa nemá podávať deťom a dospievajúcim.


Iné lieky a Natrixam

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vyhnite sa užívaniu Natrixamu:

 • s lítiom (používané na liečbu psychických porúch, ako sú mánia, manická depresívna choroba alebo rekurentná depresia) kvôli riziku zvýšených hladín lítia v krvi,

 • s dantrolénom (infúzia pre závažné abnomality telesnej teploty).


Určite vášmu lekárovi povedzte, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môže byť potrebná zvláštna opatrnosť:

- iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku,

- lieky používané pri problémoch so srdcovou frekvenciou (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid, amiodarón, sotalol, ibutilid, dofetilid),

- lieky na liečbu psychických porúch, ako sú depresia, úzkosť, schizofrénia... (napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, neuroleptiká),

- bepridil (používaný na liečbu angíny pektoris, stav spôsobujúci bolesť na hrudi),

- cisaprid, difemanil (používaný na liečbu gastrointestinálnych problémov),

- sparfloxacín, moxifloxacín (antibiotiká používané na liečbu infekcií),

- vinkamín i.v. (používaný na liečbu symptomatických kognitívnych porúch u starších vrátane straty pamäti),

- halofantrín (antiparazitický liek používaný na liečbu niektorých typov malárie),

- pentamidín (používaný na liečbu niektorých typov pneumónie),

- mizolastín (používaný na liečbu alergických reakcií ako senná nádcha),

- nesteroidné protizápalové lieky na úľavu od bolesti (napr. ibuprofén) alebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej,

- inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) (používané na liečbu vysokého krvného tlaku a srdcového zlyhávania),

- perorálne kortikosteroidy používané na liečbu rozličných stavov, vrátane závažnej astmy a reumatoidnej artritídy,

- digitalisové prípravky (na liečbu srdcových problémov),

- stimulačné laxatíva,

- baklofén (na liečbu svalovej stuhnutosti vyskytujúcej sa pri ochoreniach ako skleróza multiplex),

- draslík šetriace diuretiká (amilorid, spironolaktón, triamterén),

- metformín (na liečbu cukrovky),

- jódované kontrastné látky (používané pri testoch vyžadujúcich RTG),

- vápnikové tablety alebo iné doplnky vápnika,

- cyklosporín, takrolimus alebo iné lieky na zníženie imunitného systému po transplantácii orgánov, na liečbu autoimunitných porúch, alebo závažných reumatických alebo dermatologických porúch,

- tetrakosaktid (na liečbu Crohnovej choroby),

- ketokonazol, itrakonazol, injekčný amfotericín B (lieky proti plesniam),

- ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteázy používané na liečbu HIV),

- rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká),

- Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný),

- verapamil, diltiazem (lieky na srdce),

- simvastatín, liek používaný na zníženie hladín cholesterolu a tukov (triglyceridov) v krvi.


Natrixama jedlo a nápoje

Pacienti užívajúci Natrixamnemajú konzumovať grapefruitový džús a grapefruity. Grapefruit a grapefruitový džús môžu totiž viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, čo môže nepredvídateľne zosilniť účinok Natrixamuna zníženie tlaku krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tento liek sa neodporúča počas tehotenstva. Keď je tehotenstvo plánované alebo potvrdené, čím skôr treba prejsť na inú liečbu. Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť. Ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, musíte to povedať vášmu lekárovi predtým, ako užijete Natrixam.


Nesmiete užívať Natrixam, keď dojčíte. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, okamžite to povedzte vášmu lekárovi.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Natrixammôže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak vám tablety spôsobujú nevoľnosť, závrat, alebo únavu alebo vám spôsobujú bolesť hlavy, neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje a okamžite kontaktujte svojho lekára. Ak sa to vyskytne, neveďte vozidlá a nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce pozornosť.


Natrixamobsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Natrixam


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je jedna tableta jedenkrát denne, prednostne ráno.

Tableta sa má prehltnúť vcelku, zapiť vodou a nemá sa žuvať.


Ak užijete viac Natrixamu, ako máte

Užitie príliš veľa tabliet môže spôsobiť, že váš krvný tlak bude nízky alebo až nebezpečne nízky. Môžete trpieť závratmi, ospalosťou, točením hlavy, mdlobami alebo slabosťou. Môže dôjsť k nevoľnosti, vracaniu, kŕčom, zmätenosti a zmenám v množstve moču vytvoreného obličkami. Ak je pokles krvného tlaku príliš závažný, môže sa vyskytnúť šok. Vaša pokožka môže byť chladná a vlhká a môžete stratiť vedomie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak užijete príliš veľa tabliet Natrixamu.


Ak zabudnete užiť Natrixam

Netrápte sa. Ak zabudnete užiť tabletu, vynechajte túto dávku úplne. Užite nasledujúcu dávku v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Natrixam

Keďže liečba vysokého krvného tlaku je zvyčajne celoživotná, pred ukončením užívania tohto lieku sa poraďte so svojim lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď prestaňte užívať liek a navštívte svojho lekára:

 • náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní (menej časté, môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb),

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier (veľmi zriedkavé, môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb),

 • opuch jazyka a hrdla, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní (veľmi zriedkavé, môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb),

 • závažné kožné reakcie zahrňujúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie (veľmi zriedkavé, môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb),

 • srdcový záchvat, poruchy srdcového rytmu (veľmi zriedkavé, môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb),

 • život ohrozujúci nepravidelný srdcový tep (torsade de pointes) (častosť neznáma),

 • zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha a chrbta, pri ktorej sa cítite veľmi zle (veľmi zriedkavé, môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb).

Boli hlásené nasledujúce časté vedľajšie účinky. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z uvedených vedľajších účinkov alebo ak trvajú dhšie ako jeden týždeň, kontaktujte svojho lekára.


Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

 • bolesť hlavy, závraty, ospalosť (hlavne na začiatku liečby),

 • palpitácie (búšenie srdca), sčervenanie,

 • bolesť brucha, nevoľnosť (nauzea),

 • opuch členkov (edém), únava,

 • nízka hladina draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť svalovú slabosť,

 • kožná vyrážka.


Ostatné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené, sú zahrnuté v nasledujúcom zozname. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť,

 • triaška, poruchy chuti, mdloby, slabosť,

 • pocit znecitlivenia alebo mravčenia vo vašich nohách, strata pociťovania bolesti,

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach,

 • nízky krvný tlak,

 • upchatý nos alebo nachladnutie spôsobené zápalom nosnej sliznice (rinitída),

 • zmenená činnosť čriev, hnačka, zápcha, poruchy trávenia, suchosť v ústach, vracanie (nevoľnosť),

 • vypadávanie vlasov, zvýšené potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, strata farby kože,

 • ťažkosti pri močení, žvýšená potreba močenia v noci, zvýšené močenie,

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu; diskomfort (pocit nepohodlia) alebo zväčšenie prsníkov u mužov,

 • slabosť, bolesť, pocit choroby,

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče, bolesť chrbta,

 • zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti.


Zriedkavé: môžu postihovať menej ako1 z 1 000 osôb

 • zmätenosť,

 • pocit točenia hlavy.


Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

 • zmeny v krvných bunkách, ako je trombocytopénia (znížené množstvo krvných doštičiek, ktoré spôsobuje pomliaždeniny a krvácanie z nosa), leukopénia (zníženie počtu bielych krviniek, ktoré môže spôsobiť nevysvetliteľnú horúčku, bolestivosť hrdla a iné príznaky podobné chrípke – ak sa vyskytnú, kontaktujte svojho lekára), a anémia (zníženie počtu červených krviniek),

 • zvýšené hladina cukru v krvi (hyperglykémia),

 • zvýšenie hladiny vápnika v krvi,

 • poruchy nervov, ktoré môžu spôsobiť slabosť, mravčenie alebo znecitlivenie,

 • kašeľ,

 • opuch ďasien,

 • nadúvanie brucha (gastritída),

 • porucha činnosti pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie pokožky (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov; v prídadoch zlyhania pečene je možnosť hepatálnej encefalopatie (ochorenie mozgu spôsobené ochorením pečene),

 • ochorenie obličiek,

 • zvýšené svalové napätie,

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou,

 • citlivosť na svetlo,

 • ochorenia kombinujúce stuhnutosť, triašku a/alebo poruchy pohybu.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- môžu sa vyskytnúť zmeny vo vašich laboratórnych parametroch a váš lekár možno bude musieť urobiť krvné testy na kontrolu vášho stavu. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce zmeny v laboratórnych parametroch:

. nízka hladina sodíka v krvi, ktorá môže spôsobiť dehydratáciu a nízky krvný tlak,

. nárast kyseliny močovej, látky, ktorá može spôsobiť alebo zhoršiť dnu (bolesť kĺbu/kĺbov najmä v nohách),

. zvýšenie hladín glukózy v krvi u diabetických pacientov,

 • abnormálna krivka EKG.


Ak máte systémový lupus erythematosus (typ kolagénového ochorenia), môže sa váš stav zhoršiť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Natrixam


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri alebo obale na tablety. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Blistre: Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Fľaše: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Natrixamobsahuje


 • Liečivá sú indapamid a amlodipín.

 • Jedna tableta Natrixamu 1,5 mg/5 mg obsahuje 1,5 mg indapamidu a 6,935 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.

 • Jedna tableta Natrixamu 1,5 mg/10 mg obsahuje 1,5 mg indapamidu a 13,87 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 10 mg amlodipínu.

 • Ďalšie zložky sú:

 • Jadro tablety Natrixam 1,5 mg/5 mg a 1,5 mg/10 mg: monohydrát laktózy, hypromelóza (E464), magnéziumstearát (E572), povidón (E1201), koloidný oxid kremičitý bezvodý, dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého, mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ kroskarmelózy (E468), predželatínovaný kukuričný škrob.

 • Filmotvorná vrstva tablety Natrixam 1,5 mg/5 mg: glycerol (E422), hypromelóza (E464), makrogol 6000, magnéziumstearát (E572), oxid titaničitý (E171).

 • Filmotvorná vrstva tablety Natrixam 1,5 mg/10 mg: glycerol (E422), hypromelóza (E464), červený oxid železnatý (E172), makrogol 6000, magnéziumstearát (E572), oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Natrixama obsah balenia

Tablety Natrixamu1,5 mg/5 mg sú biele okrúhle filmom obalené tablety s riadeným uvoľňovaním, s priemerom 9 mm a vyrytým na jednej strane.

Tablety Natrixamu1,5 mg/10 mg sú ružové okrúhle filmom obalené tablety s riadeným uvoľňovaním, s priemerom 9 mm a vyrytým na jednej strane.


Tablety sú dostupné v blistroch: 15, 30, 60, 90 tabliet a v obaloch na tablety: 100 a 500 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francúzsko


Výrobcovia

Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy

Francúzsko


a


Servier (Ireland) Industries Ltd (SII)

Moneylands, Gorey Road

Arklow – Co. Wicklow

Írsko


a


Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

03-236 Warszawa

ul. Annopol 6b

Poľsko


a


Laboratorios Servier S.L.

Avenida de los Madronos, 33

28043 Madrid

Španielsko


a


Egis Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapest

Bökényföldi út 118-120,

Maďarsko


a


Egis Pharmaceuticals PLC

H-9900 Körmend,

Matyás király u. 65,

Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko NADREXAM®, comprimé à libération modifiée

Bulharsko NATRIXAM®, таблетки с изменено освобождаване

Cyprus NATRIXAM®, δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Česká republika NATRIXAM®, tablety s řízeným uvolňováním

Estónsko NATRIXAM®

Fínsko NATRIXAM®, depottabletti

Francúzsko NATRIXAM®, comprimé à libération modifiée

Grécko NATRIXAM®, δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης

Holandsko NATRIXAM®, tabletten met gereguleerde afgifte

Írsko NATRIXAM®, modified-release tablets

Litva NATRIXAM®, modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Lotyšsko TERTENSAM®, ilgstošās darbības tabletes

Luxemburgsko NADREXAM®, comprimé à libération modifiée

Maďarsko NATRIXAM® módosított hatóanyagleadású tabletta

Malta NATRIXAM®, modified-release tablets

Nemecko NATRIXAM®, Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Poľsko TERTENS-AM®

Portugalsko NATRIXAM®, comprimidos de libertação modificada

Rakúsko NATRIXAM®, Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Rumunsko NATRIXAM® comprimate cu eliberare modificată

Slovensko NATRIXAM®, tablety s riadeným uvoľňovaním

Slovinsko NADEXAM® tablete s prirejenim sproščanjem

Španielsko NATRIXAM® comprimidos de liberación modificada

Taliansko NATRILOR®, compresse a rilascio modificato


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.


Ďalšie zdroje informácií


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke www.sukl.sk.

7


NATRIXAM 1,5 mg/5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00216


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Natrixam1,5 mg/5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Natrixam1,5 mg/10 mg tablety s riadeným uvoľňovaním


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna tableta obsahuje 1,5 mg indapamidu a 6,935 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.

Jedna tableta obsahuje 1,5 mg indapamidu a 13,87 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 10 mg amlodipínu.


Pomocná látka so známym účinkom:104,5 mg monohydrátu laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta s riadeným uvoľňovaním.

Biela okrúhla filmom obalená dvojvrstvová tableta s riadeným uvoľňovaním, s priemerom 9 mm s vyrytým na jednej strane.

Ružová okrúhla filmom obalená dvojvrstvová tableta s riadeným uvoľňovaním, s priemerom 9 mm s vyrytým na jednej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Natrixamje indikovaný ako substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní indapamidom a amlodipínom podávanými súbežne v rovnakých dávkach.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Jedna tableta denne ako jednotlivá dávka, prednostne užitá ráno, prehltnutá vcelku s vodou a nežuvaná.


Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná liečba.


Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa titrovať s jednotlivými zložkami.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Natrixamuu detí a dospievajúcich neboli stanovené.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek (pozri časti 4.3 a 4.4):

V prípade závažného poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky.


Staršie osoby (pozri časti 4.4a 5.2):

Staršie osoby môžu byť liečené NATRIXAMOM podľa funkcie obličiek.


Pacienti s poškodením funkcie pečene (pozri časti 4.3 a 4.4):

V prípade závažného poškodenia funkcie pečene je liečba kontraindikovaná.

Odporúčania pre dávkovanie amlodipínu u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene neboli stanovené, a pretomá byť výber dávky opatrný a má sa začať na dolnej hranici dávkovacieho rozmedzia (pozri časti 4.4 a 5.2).


Spôsob podávania


Perorálne použitie.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivá, na iné sulfónamidy, na dihydropyridínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • závažné zlyhanie obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min)

 • hepatálna encefalopatia alebo závažné poškodenie funkcie pečene

 • hypokaliémia

 • laktácia

 • závažná hypotenzia

 • šok (vrátane kardiogénneho šoku)

 • obštrukcia prietoku ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy)

 • hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia


Hepatálna encefalopatia:

Pri poškodení funkcie pečene môžu tiazidom príbuzné diuretiká spôsobiť hepatálnu encefalopatiu, najmä v prípade elektrolytickej nerovnováhy. V takomto prípade sa vzhľadom na prítomnosť indapamidu musí podávanie Natrixamuokamžite ukončiť.


Fotosenzitivita:

Pri tiazidových a tiazidom príbuzných diuretikách boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytnú fotosenzitívne reakcie, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak je opätovné podávanie diuretík považované za nevyhnutné, odporúča sa chrániť exponované časti pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.


Opatrenia pri užívaní


Hypertenzná kríza:

Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu v prípade hypertenznej krízy neboli stanovené.


Vodná a elektrolytická rovnováha:

Plazmatická hladina sodíka:

Hodnota sa musí skontrolovať pred začatím liečby a potom v pravidelných intervaloch. Každá diuretická liečba môže spôsobiť hyponatriémiu, niekedy s vážnymi následkami. Pokles plazmatických hladín sodíka môže byť spočiatku asymptomatický, a preto je potrebné pravidelné sledovanie. Starší a cirhotickí pacienti majú byť sledovaní častejšie (pozri časti 4.8 a 4.9).


Plazmatická hladina draslíka:

Deplécia draslíka s hypokaliémiou je hlavné riziko spojené s tiazidovými a tiazidom príbuznými diuretikami. Riziku vzniku hypokaliémie ( 3,4 mmol/l) sa musí zabrániť u niektorých vysoko rizikových skupín pacientov, ako sú starší pacienti, podvyživené osoby a/alebo pacienti užívajúci viac liekov súbežne, cirhotickí pacienti s edémom a ascitom, pacienti s ochorením koronárnych artérií a pacienti so srdcovým zlyhaním. V takýchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu digitalisových prípravkov a riziko vzniku arytmií.


Rizikoví sú aj pacienti s predĺženým QT intervalom, či už kongenitálneho alebo iatrogénneho pôvodu. Hypokaliémia, ako aj bradykardia, pôsobí ako faktor, ktorý podporuje vznik závažných arytmií, obzvlášť torsades de pointes, ktoré môžu byť fatálne.


Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je potrebné častejšie sledovanie hladín draslíka. Prvé vyšetrenie plazmatických hladín draslíka sa má uskutočniť počas prvého týždňa po začatí liečby.

Ak sa diagnostikuje hypokaliémia, vyžaduje sa ich úprava.


Plazmatická hladina vápnika:

Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká môžu znížiť vylučovanie vápnika močom a spôsobiť mierne a prechodné zvýšenie plazmatických hladín vápnika. Významná hyperkalciémia môže byť spojená s nediagnostikovaným hyperparatyreoidizmom. V takomto prípade má byť pred vyšetrením funkcie prištítnych teliesok liečba ukončená.


Hladina glukózy v krvi:

Vzhľadom na prítomnosť indapamidu je u diabetikov dôležité monitorovanie hladiny glukózy v krvi, najmä ak je prítomná hypokaliémia.


Srdcové zlyhávanie:

Pacienti so srdcovým zlyhaním majú byť liečení s opatrnosťou. V dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním (NYHA trieda III a IV) bolo hlásenie výskytu pľúcneho edému častejšie v skupine liečenej amlodipínom ako v skupine, ktorá dostávala placebo (pozri časť 5.1). U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním sa majú blokátory kalciového kanála, vrátane amlodipínu, používať s opatrnosťou, pretože môžu zvýšiť riziko ďalších kardiovaskulárnych príhod a mortality.


Funkcia obličiek:

Tiazidové diuretiká a tiazidom príbuzné diuretiká sú plne účinné len pri normálnej alebo len mierne poškodenej funkcii obličiek (hladiny plazmatického kreatinínu nižšie ako 25 mg/l, t.j. 220 mol/l u dospelých). U starších pacientov sa má hodnota tejto plazmatickej hladiny kreatinínu upraviť tak, aby zohľadnila vek, telesnú hmotnosť a pohlavie pacienta.

Hypovolémia, ktorá je výsledkom straty vody a sodíka spôsobenej diuretikom na začiatku liečby, spôsobuje zníženie glomerulárnej filtrácie. To môže viesť k zvýšeniu hladín močoviny a kreatinínu v krvi. Táto prechodná funkčná renálna insuficiencia nemá žiadne nežiaduce následky u pacientov s normálnou funkciou obličiek, môže však zhoršiť už existujúcu renálnu insuficienciu.


Amlodipín sa môže používať u pacientov s renálnym zlyhaním v normálnych dávkach. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nesúvisia so stupňom poškodenia funkcie obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Účinok kombinácie Natrixamusa neskúšal u pacientov s renálnou dysfunkciou. U pacientov s poškodením funkcie obličiek majú dávky Natrixamurešpektovať dávky jednotlivých zložiek užívaných oddelene.


Kyselina močová:

Vzhľadom na prítomnosť indapamidu môže byť zvýšená tendencia k vzniku záchvatov dny u hyperurikemických pacientov.


Funkcia pečene:

U pacientov s poškodením funkcie pečene je polčas amlodipínu predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Podávanie amlodipínu sa má preto začať na dolnej hranici dávkovacieho rozmedzia a je potrebná opatrnosť na začiatku liečby ako aj pri zvyšovaní dávky.


Účinok kombinácie Natrixamusa neskúšal u pacientov s hepatálnou dysfunkciou. Treba vziať do úvahy účinok indapamidu a amlodipínu. Natrixamje kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene a u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene treba postupovať s opatrnosťou.


Staršie osoby

Starší pacienti môžu byť liečení Natrixamomv závislosti od funkcie obličiek (pozri časti 4.2 a 5.2).


Pomocné látky:

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súvisiace s indapamidom:


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

Lítium:

Zvýšené hodnoty plazmatického lítia so známkami predávkovania, ako napríklad pri neslanej diéte(znížené vylučovanie lítia močom). Ak je však použitie diuretika potrebné, vyžaduje sa pozorné monitorovanie plazmatickej koncentrácie lítia a upravenie dávky lieku.


Kombinácie vyžadujúce opatrnosť pri užívaní:

Lieky vyvolávajúce torsades de pointes:

 • antiarytmiká triedy Ia (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid),

 • antiarytmiká triedy III (amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid),

 • niektoré antipsychotiká:

fenotiazíny (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín),

benzamidy (amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid),

butyrofenóny (droperidol, haloperidol),

iné: bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, moxifloxacín, vinkamín i.v.

Zvýšené riziko vzniku ventrikulárnych arytmií, obzvlášť torsades de pointes(hypokaliémiaje rizikový faktor).

Pred použitím tejto kombinácie vyšetrite, či pacient nemá hypokaliémiu, a ak je to potrebné, upravte hladiny draslíka. Vykonávajte klinické kontroly, kontroly plazmatických elektrolytov a sledujte EKG.

Používajte liečivá, ktoré u pacientov s hypokaliémiou nespôsobujú torsades de pointes.


Nesteroidné antiflogistiká (systémové podanie) vrátane selektívnych inhibítorov COX-2, vysokých dávok kyseliny salicylovej (≥ 3 g/deň):

Možné zníženie antihypertenzného účinku indapamidu.

Riziko akútneho renálneho zlyhania u dehydratovaných pacientov (znížená glomerulárna filtrácia). Hydratujte pacienta; na začiatku liečby monitorujte renálne funkcie.


Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE):

Ak sa liečba ACE inhibítorom začne pri súčasne prítomnej deplécii sodíka (najmä u pacientov so stenózou renálnej artérie), existuje riziko vzniku náhlej hypotenzie a/alebo akútneho renálneho zlyhania.


Pri hypertenzii, ak predchádzajúca liečba diuretikami spôsobila depléciu sodíka, je potrebné:

- buď vysadiť diuretikum 3 dni pred začatím liečby ACE inhibítorom a v prípade potreby znovu začať podávať hypokaliemizujúce diuretikum,

- alebo podávať nízke počiatočné dávky ACE inhibítora a dávky postupne zvyšovať.


Pri kongestívnom srdcovom zlyhanízačnite liečbu veľmi nízkou dávkou ACE inhibítora, ak je to možné, tak po znížení dávky súbežne podávaného hypokaliemizujúceho diuretika.


V každom prípade počas prvých týždňov liečby ACE inhibítorom monitorujte renálnu funkciu (plazmatickú hladinu kreatinínu).


Iné lieky spôsobujúce hypokaliémiu: amfotericín B (i.v.), gluko- a mineralokortikoidy (systémové podanie), tetrakosaktid, stimulačné laxatíva:

Zvýšené riziko hypokaliémie (aditívny účinok).

Je potrebné monitorovať a prípadne upraviť plazmatickú hladinu draslíka. Musí sa na to myslieť najmä v prípade súbežnej liečby digitalisom. Používajte nestimulačné laxatíva.


Prípravky obsahujúce digitalis:

Hypokaliémia je predisponujúca k prejaveniu sa toxických účinkov digitalisu.

Monitorujte plazmatickú hladinu draslíka a EKG a v prípade potreby upravte liečbu.


Baklofén:

Zvýšený antihypertenzný účinok.

Hydratujte pacienta; na začiatku liečby monitorujte renálnu funkciu.


Kombinácie, ktoré je potrebné vziať do úvahy:

Draslík šetriace diuretiká (amilorid, spironolaktón, triamterén):

Hoci sú racionálne kombinácie u niektorých pacientov užitočné, vždy sa môže vyskytnúť hypokaliémia (hlavne u pacientov s renálnym zlyhaním alebo diabetom) alebo hyperkaliémia. Má sa monitorovať plazmatická hladina draslíka a EKG, v prípade potreby sa má prehodnotiť liečba.


Metformín:

Zvýšené riziko vzniku metformínom indukovanej laktátovej acidózy kvôli existujúcej možnosti funkčného renálneho zlyhania spojeného s diuretikami, obzvlášť so slučkovými diuretikami. Nepoužívajte metformín, ak plazmatické hladiny kreatinínu prekročia 15 mg/l (135 µmol/l) u mužov a 12 mg/l (110 µmol/l) u žien.


Jódované kontrastné látky:

Pri dehydratácii spôsobenej diuretikami existuje zvýšené riziko akútneho renálneho zlyhania, obzvlášť pri použití vysokých dávok jódovaných kontrastných látok.

Pred podaním jódovaných zlúčenín je nevyhnutná rehydratácia.


Imipramínu príbuzné antidepresíva, neuroleptiká:

Antihypertenzný účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie (aditívny účinok).


Vápnik (soli):

Riziko hyperkalciémie v dôsledku zníženého vylučovania vápnika močom.


Cyklosporín, takrolimus:

Riziko zvýšenia plazmatického kreatinínu bez zmeny hladín cirkulujúceho cyklosporínu, a to aj bez deplécie vody/sodíka.


Kortikosteroidy, tetrakosaktid (systémové podanie):

Znížený antihypertenzný účinok (retencia vody/sodíka spôsobená kortikosteroidmi).


Súvisiace s amlodipínom:


Dantrolén (infúzia): U zvierat sú po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozorované smrteľné komorové fibrilácie a kardiovaskulárny kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri liečbe malígnej hypertermie vyhýbali súbežnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.


Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovým džúsom sa neodporúča, pretože u niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu biologickej dostupnosti amlodipínu s následným zosilnením jeho účinkov na zníženie krvného tlaku.


CYP3A4 inhibítory: Súbežné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými CYP3A4 inhibítormi (inhibítory proteáz, azolové antimykotiká, makrolidy, ako erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže viesť k signifikantnému zvýšeniu expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike môže byť viac výrazný u starších pacientov. Môže sa preto vyžadovať klinické monitorovanie a úprava dávky.


CYP3A4 induktory: Nie sú dostupné žiadne údaje týkajúce sa účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súbežným užívaním s induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, ľubovníkom bodkovaným) môže byť znížená plazmatická koncentrácia amlodipínu. Amlodipín sa má v kombinácii s induktormi CYP3A4 užívať s opatrnosťou.


Účinky amlodipínu na iné lieky

Účinok amlodipínu znižovať krvný tlak zvyšuje účinky ostatných liekov s antihypertenznými vlastnosťami na znižovanie krvného tlaku.


V klinických interakčných štúdiách nemal amlodipín žiadny vplyv na farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.


Simvastatín: Súbežné podávanie viacnásobných dávok amlodipínu 10 mg so simvastatínom 80 mg viedlo k 77% zvýšeniu expozície simvastatínu v porovnaní so samotným simvastatínom. U pacientov užívajúcich amlodipín obmedzte dávku simvastatínu na 20 mg denne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Vzhľadom na účinky jednotlivých zložiek tejto kombinácie liečiv na graviditu a laktáciu:

Natrixamsa počas gravidity neodporúča.

Natrixamje počas laktácie kontraindikovaný.


Gravidita


Súvisiace s indapamidom

Dlhodobé vystavenie účinku tiazidu počas tretieho trimestra gravidity môže znížiť plazmatický objem matky ako aj uteroplacentárny tok krvi, čo môže spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu a spomalenie rastu. Okrem toho boli hlásené zriedkavé prípady hypoglykémie a trombocytopénie u novorodencov, ak došlo k expozícii na konci gravidity.


Súvisiace s amlodipínom

Bezpečnosť podávania amlodipínu počas gravidity u ľudí nebola stanovená.

V štúdiách na zvieratách bola pri vysokých dávkach pozorovaná reprodukčná toxicita (pozri časť 5.3).


Laktácia


Súvisiace s indapamidom

Indapamid sa vylučuje do ľudského materského mlieka. Indapamid úzko súvisí s tiazidovými diuretikami, ktoré boli spojené so znížením alebo až potlačením vylučovania mlieka počas laktácie. Môže sa vyskytnúť precitlivenosť na sulfónamidové deriváty a hypokaliémia.


Súvisiace s amlodipínom

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka.


Fertilita


Súvisiace s indapamidom

Indapamid nemá vplyv na reprodukčné vlastnosti alebo fertilitu.


Súvisiace s amlodipínom

U niektorých pacientov, liečených blokátormi kalciových kanálov, boli zaznamenané reverzibilné biochemické zmeny na hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii na potkanoch bol pozorovaný vedľajší účinok na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Natrixammá malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje:

 • Indapamid neovplyvňuje bdelosť, ale v individuálnych prípadoch sa môžu vyskytnúť rôzne reakcie spojené so znížením krvného tlaku, najmä na začiatku liečby alebo po pridaní iného antihypertenzíva.

Dôsledkom toho môže byť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje narušená.

Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nauzeou, ich schopnosť reagovať môže byť znížená. Opatrnosť sa odporúča hlavne na začiatku liečby.


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami spojenými s užívaním indapamidu a amlodipínu podávanými samostatne boli somnolencia, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, sčervenanie, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, edém a únava.


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov

Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované a hlásené počas liečby indapamidom a amlodipínom s nasledujúcimi frekvenciami: Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až ≤ 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až ≤ 1/1 000); veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000); neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Nežiaduce účinky

Frekvencia

Indapamid

Amlodipín

Poruchy krvi a lymfatického systému

Leukocytopénia

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Trombocytopénia

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Agranulocytóza

Veľmi zriedkavé

-

Aplastická anémia

Veľmi zriedkavé

-

Hemolytická anémia

Veľmi zriedkavé

-

Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie

-

Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Hypokaliémia

Časté

Počas klinických štúdií bola pozorovaná hypokaliémia (plazmatická hladina draslíka < 3,4 mmol/l) u 10 % pacientov a < 3,2 mmol/l u 4 % pacientov po 4 až 6 týždňoch liečby. Po 12 týždňoch liečby bola priemerná hodnota plazmatickej hladiny draslíka 0,23 mmol/l

(pozri časť 4.4).

-


Hyperglykémia

-

Veľmi zriedkavé

Hyperkalciémia

Veľmi zriedkavé

-

Hyponatriémia s hypovolémiou*

Neznáme


-

Psychické poruchy

Nespavosť

-

Menej časté

Zmeny nálad (vrátane úzkosti)

-

Menej časté

Depresia

-

Menej časté

Zmätenosť

-

Zriedkavé

Poruchy nervového systému

Somnolencia

-

Časté (najmä na začiatku liečby)

Závraty

-

Časté (najmä na začiatku liečby)

Bolesť hlavy

Zriedkavé

Časté (najmä na začiatku liečby)

Tremor

-

Menej časté

Dysgeúzia

-

Menej časté

Synkopa

Neznáme

Menej časté

Hypoestézia

-

Menej časté

Parestézia

Zriedkavé

Menej časté

Vertigo

Zriedkavé

-

Hypertónia

-

Veľmi zriedkavé

Periférna neuropatia

-

Veľmi zriedkavé

Poruchy oka

Poruchy videnia (vrátane dvojitého videnia)

-

Menej časté

Poruchy ucha a labyrintu

Tinitus

-

Menej časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie

-

Časté

Infarkt myokardu

-

Veľmi zriedkavé

Arytmia (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fibrilácie)

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Torsade de pointes (potenciálne smrteľné)

Neznáme (pozri časti 4.4 a 4.5)

-

Poruchy ciev

Sčervenanie


Časté

Hypotenzia

Veľmi zriedkavé

Menej časté

Vaskulitída

-

Veľmi zriedkavé

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dýchavičnosť

-

Menej časté

Rinitída

-

Menej časté

Kašeľ

-

Veľmi zriedkavé

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Bolesť brucha

-

Časté

Nauzea

Zriedkavé

Časté

Vracanie

Menej časté

Menej časté

Dyspepsia

-

Menej časté

Porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy)

-

Menej časté

Suchosť v ústach

Zriedkavé

Menej časté

Pankreatitída

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Gastritída

-

Veľmi zriedkavé

Hyperplázia ďasien

-

Veľmi zriedkavé

Zápcha

Zriedkavé

Menej časté

Poruchy pečene a žlčových ciest

Hepatitída

Neznáme

Veľmi zriedkavé

Žltačka

-

Veľmi zriedkavé

Zvýšenie pečeňových enzýmov

Neznáme

Veľmi zriedkavé**

Abnormálna funkcia pečene

Veľmi zriedkavé

-

Možnosť nástupu hepatálnej encefalopatie v prípade hepatálnej insuficiencie

Neznáme (pozri časti 4.3 a 4.4)

-

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Makulopapulárne vyrážky

Časté

-

Purpura

Menej časté

Menej časté

Alopécia

-

Menej časté

Zmeny sfarbenia kože

-

Menej časté

Hyperhidróza

-

Menej časté

Svrbenie

-

Menej časté

Vyrážka

-

Menej časté

Exantém

-

Menej časté

Angioedém

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Urtikária

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Toxická epidermálna nekrolýza

Veľmi zriedkavé

-

Stevensov-Johnsonov syndróm

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Multiformný erytém

-

Veľmi zriedkavé

Exfoliatívna dermatitída

-

Veľmi zriedkavé

Quinckeho edém

-

Veľmi zriedkavé

Fotosenzitivita

Boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.4).


Veľmi zriedkavé

Možné zhoršenie už existujúceho akútneho diseminovaného lupus erythematosus

Neznáme

-

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Opuch členkov

-

Časté

Artralgia

-

Menej časté

Myalgia

-

Menej časté

Svalové kŕče

-

Menej časté

Bolesť chrbta

-

Menej časté

Poruchy obličiek a močových ciest

Poruchy močenia

-

Menej časté

Nočné močenie

-

Menej časté

Zvýšená častosť močenia

-

Menej časté

Renálne zlyhanie

Veľmi zriedkavé

-

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Impotencia

-

Menej časté

Gynekomastia

-

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Edém

-

Časté

Únava

Zriedkavé

Časté

Bolesť na hrudníku

-

Menej časté

Asténia

-

Menej časté

Bolesť

-

Menej časté

Nevoľnosť

-

Menej časté

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšenie telesnej hmotnosti

-

Menej časté

Zníženie telesnej hmotnosti

-

Menej časté

Predĺžený QT interval zistený EKG

Neznáme (pozri časti 4.4 a 4.5)

-

Zvýšená hladina glukózy a kyseliny močovej v krvi počas liečby

Neznáme

Vhodnosť týchto diuretík musí byť veľmi starostlivo zvážená u pacientov s dnou alebo diabetom

-

*zodpovedný za dehydratáciu a ortostatickú hypotenziu. Súbežná strata chloridových iónov môže viesť k sekundárnej kompenzačnej metabolickej alkalóze: výskyt a stupeň tohto účinku je mierny.

** väčšinou zhodné s cholestázou


Boli hlásené výnimočné prípady extrapyramidálneho syndrómu spojené s užívaním amlodipínu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú informácie o predávkovaní Natrixamomu ľudí.


Pre indapamid:

Pri indapamide sa toxické účinky nepozorovali až do dávky 40 mg, t.j. 27-násobok terapeutickej dávky.

Príznaky akútnej otravy sa prejavujú hlavne ako narušenie rovnováhy vody/elektrolytov (hyponatriémia, hypokaliémia). Z klinických prejavov prichádza do úvahy nauzea, vracanie, hypotenzia, kŕče, závraty, ospalosť, zmätenosť, polyúria alebo oligúria až anúria (v dôsledku hypovolémie).

Prvá pomoc spočíva v urýchlenej eliminácii užitej látky (látok) výplachom žalúdka a/alebo podaním živočíšneho uhlia s následnou obnovou rovnováhy vody/elektrolytov v špecializovanom zdravotníckom zariadení.


Pre amlodipín:

Skúsenosti s úmyselným predávkovaním u ľudí sú obmedzené.


Príznaky

Dostupné údaje naznačujú, že masívne predávkovanie môže spôsobiť nadmernú periférnu vazodilatáciu a možnú reflexnú tachykardiu. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne dlhodobá systémová hypotenzia až šok s fatálnym koncom.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia po predávkovaní amlodipínom si vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu vrátane častého monitorovania srdcovej a dýchacej činnosti, zdvihnutie končatín a sledovanie objemu tekutín v obehu a objemu moču.

Podanie vazokonstriktíva môže byť užitočné pri obnovení cievneho tonusu a krvného tlaku za predpokladu, že jeho použitie nie je kontraindikované. Na zvrátenie účinkov blokády kalciového kanála je vhodné intravenózne podanie kalciumglukonátu.

V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. U zdravých dobrovoľníkov bolo dokázané, že užitie aktívneho uhlia do 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znižuje absorpciu amlodipínu.

Keďže amlodipín sa silne viaže na bielkoviny, je nepravdepodobné, že by dialýza bola účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: blokátory kalciového kanála a diuretiká, ATC kód: C08GA02


Mechanizmus účinku


Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky príbuzný s tiazidovou skupinou diuretík. Indapamid inhibuje re-absorpciu sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov močom a v menšej miere aj vylučovanie draslíka a horčíka, čím zvyšuje objem tvoreného moču a pôsobí antihypertenzne.


Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov srdca a ciev.

Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv na hladké svaly ciev.


Farmakodynamické účinky


Štúdie fázy II a III s indapamidom v monoterapii preukázali antihypertenzný účinok trvajúci 24 hodín. Tento účinok sa dosiahol pri dávkach vyvolávajúcich len mierny diuretický účinok.


Antihypertenzný účinok indapamidu súvisí so zlepšením pružnosti artérií a znížením arteriolárnej a celkovej periférnej rezistencie.

Indapamid redukuje hypertrofiu ľavej komory.

Pri tiazidových a im príbuzných diuretikách dosiahne terapeutický účinok pri istej dávke plató, zatiaľ čo výskyt nežiaducich účinkov naďalej so zvyšovaním dávky stúpa. Dávka sa nemá zvyšovať, ak je liečba neúčinná.


U hypertenzných pacientov bolo z krátko-, stredne- a dlhodobého hľadiska taktiež dokázané, že indapamid:

- neinterferuje s metabolizmom lipidov: triglyceridov, LDL-cholesterolu a HDL-cholesterolu;

- neinterferuje s metabolizmom karbohydrátov, a to ani u diabetických pacientov s hypertenziou.


U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu krvného tlaku v ľahu aj v stoji počas celého 24-hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.

Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami, ani zmenami plazmatických hladín lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, cukrovkou a dnou.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Natrixamnebol skúšaný na morbiditu a mortalitu.


V prípade amlodipínu bola vykonaná randomizovaná dvojito zaslepená morbiditno-mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu (ALLHAT = “Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial“) na porovnanie liečby novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom, chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.


Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (ICHS) vrátane predchádzajúceho infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody (> 6 mesiacov pred zaradením) alebo zdokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), HDL-C < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofiu ľavej srdcovej komory diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).

Primárny cieľový ukazovateľ bol kombináciou fatálnej ICHS alebo nefatálneho infarktu myokardu. V primárnom cieľovom ukazovateľovi nebol signifikantný rozdiel medzi amlodipínovou liečbou a chlórtalidónovou liečbou: RR 0,98 (95% IS [0,90–1,07] p = 0,65). Medzi sekundárnymi cieľovými ukazovateľmi bola incidencia srdcového zlyhania (súčasť kompozitného zloženého kardiovaskulárneho cieľového ukazovateľa) v amlodipínovej skupine v porovnaní s chlórtalidónovou skupinou signifikantne vyššia (10,2 % vs. 7,7 %, RR 1,38, (95% IS [1,25–1,52] p < 0,001). Nebol však žiadny signifikantný rozdiel v mortalite z akejkoľvek príčiny medzi amlodipínovou liečbou a chlórtalidónovou liečbou: RR 0,96 (95% IS [0,89 – 1,02] p = 0,20).


Pediatrická populácia

K dispozícii nie sú žiadne údaje pre použitie Natrixamuu detí.

Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Natrixamomvo všetkých podskupinách pediatrickej populácie pre hypertenziu (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Súbežné podávanie indapamidu a amlodipínu nemení ich farmakokinetické vlastnosti v porovnaní s ich samostatným podávaním.


Indapamid:

Indapamid v dávke 1,5 mg sa dodáva v liekovej forme s predĺženým uvoľňovaním, založenej na matricovom systéme, v ktorom je liečivo rozptýlené v podpornom systéme, čo umožňuje jeho postupné uvoľňovanie.


Absorpcia:

Uvoľnená frakcia indapamidu sa rýchlo a úplne absorbuje gastrointestinálnym tráviacim traktom.

Príjem potravy mierne zvyšuje rýchlosť absorpcie, nemá však vplyv na množstvo absorbovaného liečiva.

Po užití jednorazovej dávky sa maximálna sérová koncentrácia dosahuje približne o 12 hodín, opakované podanie znižuje variabilitu sérových koncentrácií medzi 2 dávkami. Existuje intraindividuálna variabilita.


Distribúcia:

Väzba indapamidu na plazmatické proteíny je 79 %.

Plazmatický polčas eliminácie je 14 až 24 hodín (priemer 18 hodín).

Rovnovážny stav sa dosiahne po 7 dňoch.

Opakované podávanie nevedie k akumulácii.


Eliminácia:

Eliminácia je prevažne močom (70 % dávky) a stolicou (22 %) vo forme neaktívnych metabolitov.


Vysokorizikoví jedinci:

U pacientov s renálnym zlyhaním sa farmakokinetické parametre nemenia.


Amlodipín:

Amlodipín sa dodáva v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním.


Absorpcia, distribúcia, väzba na plazmatický proteín:

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva a vrcholové plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6 – 12 hodín po užití dávky. Absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64 – 80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Štúdie in vitropreukázali, že približne 97,5 % cirkulujúceho amlodipínu sa viaže na plazmatické bielkoviny.

Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená príjmom potravy.


Biotransformácia/eliminácia

Terminálny plazmatický polčas eliminácie je v rozpätí 35 – 50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke. Amlodipín sa značne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje močom.


Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene

Dostupné sú veľmi obmedzené klinické údaje týkajúce sa podávania amlodipínu pacientom s poškodením funkcie pečene. Pacienti s insuficienciou pečene majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zvýšenie AUC približne o 40 - 60 %.


Použitie u starších osôb

Čas na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens amlodipínu má tendenciu byť znížený, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) a predĺženiu polčasu eliminácie u starších pacientov. Zvýšenie AUC a predĺženie polčasu eliminácie u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním boli v rozsahu, ktorý sa očakával vzhľadom na vek skúmanej skupiny pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Natrixamnebol študovaný v neklinických štúdiách.


Indapamid:

Najvyššie dávky podané perorálne rôznym živočíšnym druhom (40- až 8 000-násobky terapeutickej dávky) potvrdili exacerbáciu diuretických vlastností indapamidu. Hlavné symptómy otravy počas štúdií akútnej toxicity s indapamidom podaným intravenózne alebo intraperitoneálne boli spojené s farmakologickým účinkom indapamidu, t.j. s bradypnoe a periférnou vazodilatáciou.

Testy na mutagénne a karcinogénne vlastnosti indapamidu boli negatívne.

Fertilita nebola poškodená ani u samcov ani samíc potkanov.


Amlodipín:


Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach preukázali oneskorený termín pôrodu, predĺžené trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-násobne vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.


Poruchy fertility

Nepreukázal sa žiadny účinok na fertilitu potkanov liečených amlodipínom (samce 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2). V inej štúdii na potkanoch, v ktorej boli samce potkanov liečené amlodipíniumbesilátom 30 dní dávkou porovnateľnou s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy folikulostimulačného hormónu a testosterónu, rovnako ako zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatíd a Sertoliho buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší liečených amlodipín v potrave po dobu dvoch rokov v koncentráciách prepočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5; 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej*maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.

*Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Natrixam1,5 mg/5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním:


Jadro tablety:

Hypromelóza (E464)

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát (E572)

Povidón (E1201)

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Predželatínovaný kukuričný škrob


Filmotvorná vrstva:

Glycerol (E422)

Hypromelóza (E464)

Makrogol 6000

Magnéziumstearát (E572)

Oxid titaničitý (E171)


Natrixam1,5 mg/10 mg tablety s riadeným uvoľňovaním:


Jadro tablety:

Hypromelóza (E464)

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát (E572)

Povidón (E1201)

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Dihydrát hydrogénfosforečnanu vápenatého

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Predželatínovaný kukuričný škrob


Filmotvorná vrstva:

Glycerol (E422)

Hypromelóza (E464)

Červený oxid železitý (E172)

Makrogol 6000

Magnéziumstearát (E572)

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Blistre (PVC/hliník): uchovávajte pri teplote do 30 °C.

HDPE fľaše: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blistre PVC/hliník:

1x15 (15) tabliet, 2x15 (30) tabliet, 4x15 (60) tabliet, 6x15 (90) tabliet


Fľaše z polyetylénu s vysokou hustotou so skrutkovacím polypropylénovým uzáverom:

1x100 (100) tabliet, 5x100 (500) tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex– Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Natrixam1,5 mg/5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním: 58/0434/13-S

Natrixam 1,5 mg/10 mg tablety s riadeným uvoľňovaním: 58/0435/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12.11.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 201415


NATRIXAM 1,5 mg/5 mg tablety s riadeným uvoľňovaním