+ ipil.sk

NAVELBINE 50 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06949


Písomná informácia pre používateľa


NAVELBINE 10 mg

NAVELBINE 50 mg

infúzny koncentrát


vinorelbíniumtartarát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľasa dozviete:

1. Čo je NAVELBINE a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete NAVELBINE

3. Ako používať NAVELBINE

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať NAVELBINE

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je NAVELBINE a na čo sa používa


NAVELBINE obsahuje liečivo vinorelbín a patrí do skupiny liekov používaných na liečbu rakoviny, ktoré sa nazývajú alkaloidy z rodu Vinca.


NAVELBINE sa používa na liečbu niektorých typov rakoviny prostaty, rakoviny pľúc a niektorých typov rakoviny prsníka u pacientov starších ako 18 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete NAVELBINE


Nepoužívajte NAVELBINE

- ak ste alergický na vinorelbín alebo na iné lieky na liečbu rakoviny zo skupiny alkaloidov z rodu Vinca alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak dojčíte.

- ak máte nízky počet bielych krviniek a/alebo krvných doštičiekalebo ak v súčasnosti trpíte alebo ste v nedávnej minulosti trpeli závažnou infekciou(počas posledných 2 týždňov).

- ak sa plánujete dať zaočkovať proti žltej zimnici alebo ak ste toto očkovanie práve podstúpili.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať NAVELBINE, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

- ste v minulosti prekonali srdcový záchvat alebo silnú bolesť v hrudníku.

- ste podstúpili liečbu ožarovaním, pri ktorej bola ožarovaným miestom pečeň.

- máte prejavy alebo príznaky infekcie (ako napríklad horúčka, zimnica, kašeľ).

- sa plánujete dať zaočkovať. Súbežne s liekom NAVELBINE sa neodporúča používať živé, oslabené očkovacie látky (napr. očkovaciu látku proti osýpkam, príušniciam, ružienke), pretože sa môže zvýšiť riziko vzniku život ohrozujúcich ochorení vyvolaných očkovacou látkou.

- máte poruchu funkcie pečene.

- ste tehotná.

Pred začiatkom liečby liekom NAVELBINE a počas liečby vám urobia vyšetrenie krvného obrazu, aby sa zistilo, či je liečba pre vás bezpečná. Ak výsledky tohto vyšetrenia nebudú uspokojivé, vaša liečba sa môže odložiť a budú vám robiť ďalšie vyšetrenia dovtedy, kým sa hodnoty neupravia na normálny stav.


Deti a dospievajúci

Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a NAVELBINE

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár musí byť zvlášť opatrný, ak užívate nasledujúce lieky:

- lieky na riedenie krvi (antikoagulanciá),

- lieky proti epilepsii s obsahom fenytoínu,

- liek proti hubovým infekciám s obsahom itrakonazolu,

- liek proti rakovine obsahujúci mitomycín C alebo lapatinib,

- lieky, ktoré narúšajú imunitný systém, ako napríklad cyklosporín a takrolimus.


Súbežné podávanie lieku NAVELBINE s inými liekmi so známym škodlivým účinkom na kostnú dreň (nepriaznivo ovplyvňujúcim počet bielych a červených krviniek a počet krvných doštičiek) môže taktiež zhoršiť niektoré vedľajšie účinky.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek, pretože existuje možné riziko pre vaše dieťa. Ak používate liek NAVELBINE, nesmiete dojčiť.


Ženy v plodnom veku musia počas liečby a počas 3 mesiacov po liečbe používať účinnú metódu antikoncepcie.


Mužom, ktorí sa liečia liekom NAVELBINE sa odporúča, aby počas liečby a počas 3 mesiacov po liečbe nesplodili dieťa a aby sa pred liečbou poradili o možnostiach konzervácie spermií, pretože liek NAVELBINE môže u nich narušiť plodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Tak ako v ostatných prípadoch, neveďte vozidlá, ak sa necítite dobre alebo ak vám to lekár neodporučil.


3. Ako používať NAVELBINE


Pred začiatkom liečby liekom NAVELBINE a počas liečby vám lekár skontroluje krvný obraz. Dávka, ktorú dostanete, bude závisieť od výsledkov krvného obrazu, od veľkosti povrchu vášho tela a od vášho celkového stavu. Lekár vám povie akú dávku dostanete, ako často a ako dlho ju budete dostávať.


Spôsob a cesta podávania

Liek NAVELBINE sa musí pred podaním nariediť. NAVELBINE sa má podávať len do žily. Bude sa podávať infúziou s trvaním 6 až 10 minút. Po podaní sa žila dôkladne prepláchne sterilným roztokom.


Ak použijete viac lieku NAVELBINE, ako ste mali

Vašu dávku lieku NAVELBINE pozorne skontroluje a preverí váš lekár a lekárnik. Môžu sa u vás objaviť závažné príznaky súvisiace so zložkami vo vašej krvi a môžu sa u vás objaviť príznaky infekcie (napríklad horúčka, zimnica, kašeľ). Okrem toho sa môže objaviť aj silná zápcha. V takomto prípade sa musíte okamžite obrátiť na svojho lekára.


Ak ste prestali používať liek NAVELBINE

Váš lekár rozhodne o tom, kedy máte vašu liečbu ukončiť. Ak však chcete vašu liečbu ukončiť skôr, musíte sa so svojím lekárom porozprávať o ďalších možnostiach liečby.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak u vás počas používania lieku NAVELBINE objavíktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžitesa obráťte na svojho lekára:

  • príznaky závažnej infekcie, napríklad kašeľ, horúčka, zimnica,

  • silná zápcha sprevádzaná bolesťou brucha, kedy sa vám počas niekoľkých dní nepodarí vyprázdniť črevá,

  • silný závrat, točenia hlavy pri vstávaní, môžu to byť príznaky závažného zníženia tlaku krvi,

  • silná bolesť v hrudníku, ktorá je pre vás neobvyklá, tieto príznaky môžu byť dôsledkom tzv. ischemickej choroby srdca (nedostatočné prekrvenie srdcového svalu),

  • ťažkosti s dýchaním, závrat, pokles krvného tlaku, vyrážka postihujúca celé telo alebo opuch očných viečok, tváre, pier alebo hrdla, čo môžu byť príznaky alergickej reakcie.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

Pocit nevoľnosti; vracanie; pokles počtu červených krviniek (anémia), ktorý môže viesť k zblednutiu pokožky a môže spôsobiť slabosť alebo dýchavičnosť; útlm kostnej drene, ktorý vedie k poklesu v počte bielych krviniek, slabosť dolných končatín; strata niektorých reflexných reakcií, občasné poruchy vo vnímaní dotyku; zápcha, zvýšené hodnoty vo výsledkoch vyšetrení funkcie pečene, vypadávanie vlasov (alopécia), ktoré zvyčajne nie je závažné pri dlhodobej liečbe; zápal alebo tvorba vriedkov v ústach alebo v hrdle (stomatitída); reakcie v mieste podania lieku NAVELBINE, ako napríklad začervenanie, pálčivá bolesť, zmena farby žily, zápal žíl (lokálna flebitída).


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

Bakteriálne, vírusové a hubové infekcie v rôznych častiach tela (dýchacie cesty, močové cesty, tráviaci trakt), pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže zvýšiť riziko krvácania alebo tvorby krvných podliatín; bolesť kĺbov (artralgia); bolesť čeľuste; bolesť svalov (myalgia); únava (asténia, vyčerpanosť); horúčka, bolesť na rôznych miestach tela, napríklad bolesť v hrudníku a bolesť v mieste nádoru; hnačka.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

Závažná sepsa spojená so zlyhávaním orgánov, septikémia (šírenie infekcie krvným obehom), veľké ťažkosti s pohybom tela a vnímaním dotyku (závažná parestézia); bolesť hlavy; závrat; vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, náhly pocit tepla alebo sčervenanie pokožky na tvári a krku (návaly tepla); pocit studených rúk a nôh (periférny chlad); ťažkosti s dýchaním alebo sipot (dyspnoe a bronchospazmus).


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

Silná bolesť hrudníka, srdcový záchvat (ischemická choroba srdca, angína pektoris, infarkt myokardu, ktorý je niekedy smrteľný); výrazný pokles krvného tlaku, ktorý niekedy vedie až ku kolapsu, ochorenie pľúc(intersticiálna pneumopatia, ktorá je niekedy smrteľná), zápal podžalúdkovej žľazy(pankreatitída); zápcha sprevádzaná bolesťou brucha, nízka hladina sodíka v krvi (čo môže spôsobiť príznaky ako napríklad únava, zmätenosť, svalové zášklby a bezvedomie); vriedky v mieste podania lieku NAVELBINE (miestna nekróza); kožná vyrážka na tele (celkové kožné reakcie),črevná nepriechodnosť spôsobená poruchou pohyblivosti čriev.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

Komplikovaná septikémia (šírenie infekcie krvným obehom), ktorá môže byť niekedy smrteľná, zrýchlený tlkot srdca (tachykardia), búšenie srdca (palpitácie), poruchy srdcového rytmu.


Neznáme (častosť sa nedá určiť z dostupných údajov):

Alergické reakcie postihujúce celé telo. Ide o závažné reakcie, ktoré môžu spôsobiť závažné problémy s dýchaním, závrat, vyrážku na celom cele alebo opuch očných viečok, pier alebo krku (anafylaktický šok, anafylaxia, anafylaktoidné reakcie), pokles počtu bielych krviniek s horúčkou (febrilná neutropénia), infekcia postihujúca celé telo spojená s poklesom počtu bielych krviniek (neutropenická sepsa), strata chuti do jedla(anorexia), začervenanie rúk a nôh(erytém), nízka hladina sodíka z dôvodu nadmernej tvorby hormónu, ktorý spôsobuje zadržiavanie tekutín a vedie k slabosti, únave a pocitu zmätenosti (syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu – SIADH), pokles počtu všetkých typov krviniek (pancytopénia).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať NAVELBINE


Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C - 8 °C.


Chráňte pred svetlom.

Neuchovávajte v mrazničke, nezmrazujte.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na injekčnej liekovke a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nariedenie a uchovávanie lieku NAVELBINE zabezpečí nemocničný personál.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo NAVELBINE obsahuje

- Liečivo je vinorelbíniumtartarát.

NAVELBINE 10 mg: jeden ml roztoku obsahuje 10 mg vinorelbínu vo forme vinorelbíniumtartarátu.

NAVELBINE 50 mg: 5 ml roztoku obsahuje 50 mg vinorelbínu vo forme vinorelbíniumtartarátu.

- Ďalšia zložka je voda na injekciu.


Ako vyzerá NAVELBINE a obsah balenia

Liek NAVELBINE je číry, bezfarebný až slabo žltkastý roztok.

Tento liek je infúznym koncentrátom v injekčných liekovkách (1ml alebo 5 ml) z číreho skla.


Liek NAVELBINE je dostupný:

V škatuľkách s 1 a 10 injekčnými liekovkami s objemom 1 ml.

V škatuľkách s 1 a 10 injekčnými liekovkami s objemom 5 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pierre Fabre Medicament

45 Place Abel Gance

92 100 BOULOGNE Cedex

Francúzsko


Výrobca:

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Aquitaine Pharm International

Avenue du Bearn

64320 IDRON, Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Liek NAVELBINE má pripravovať a podávať iba školený personál. Personál má používať vhodnú ochranu očí, jednorazové rukavice, masku na tvár a jednorazovú zásteru. Prípadný rozliaty alebo vytečený roztok sa má utrieť.


Je potrebné striktne zabrániť akémukoľvek kontaktu s očami.V prípade kontaktu sa majú očiokamžite vypláchnuť veľkým množstvom 0,9 % (9 mg/ml) roztokom chloridu sodného. Po dokončení prípravy lieku sa musí každý povrch, ktorý prišiel do kontaktu s liekom, dôkladne umyť a je potrebné umyť si ruky a tvár.


Po nariedení lieku NAVELBINE 0,9 % (9 mg/ml) injekčným roztokom chloridu sodného alebo 5 % injekčným roztokom glukózy sa fyzikálna a chemická stabilita pri používaní preukázala počas 1 dňa pri izbovej teplote pri vystavení svetlu, 40 dní pri izbovej teplote ( +20 °C +/- 5 °C) chránené pred svetlom alebo 40 dní v chladničke (+2 °C až +8 °C) chránené pred svetlom v neutrálnej sklenenej fľaši, prípadne vo vakoch z polyvinylchloridu, polyetylénu alebo vinylacetátu.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas uchovávania počas používania a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností by čas uchovávania nemal byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa nariedenie nevykonalo v kontrolovaných a overených aseptických podmienkach.

Nedochádza k žiadnym inkompatibilitám medzi obsahom a nádobou lieku, t.j. medzi liekom NAVELBINE a fľašou z neutrálneho skla, vakom z PVC, vinylacetátu alebo infúznou súpravou s hadičkami z PVC.


NAVELBINE sa odporúča podávať infúziou s trvaním 6 ‑ 10 minút po nariedení v 20 ‑ 50 ml 0,9 % (9 mg/ml) injekčného roztoku chloridu sodného alebo 5 % injekčného roztoku glukózy. Po podaní sa má žila dôkladne prepláchnuť infúziou minimálne 250 ml izotonického roztoku.


NAVELBINE sa má podávať len intravenózne: pred začiatkom podávania infúzie lieku NAVELBINE je veľmi dôležité overiť si správne umiestnenie kanyly v žile. Ak počas podávania dôjde k extravazácii lieku do okolitého tkaniva, môže nastať značné lokálne podráždenie. V takomto prípade je potrebné podávanie lieku zastaviť, žilu prepláchnuť fyziologickým roztokom a zvyšok dávky podať do druhej žily.

V prípade extravazácie sa môžu bezodkladne podať intravenózne glukokortikoidy, aby sa znížilo riziko flebitídy.


Nepoužitý liek treba vrátiť do lekárne.

6


NAVELBINE 50 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06949


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


NAVELBINE 10 mg

NAVELBINE 50 mg

infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


LIEČIVO

ZLOŽENIE

10 mg/1 ml50 mg/5 ml

vinorelbíniumtartarát (mg)

13,8569,25

zodpovedá vinorelbínu (mg)

10,0050,00


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát.

NAVELBINE je číry bezfarebný až slabo žltkastý roztok s hodnotou pH v rozsahu od 3,3 do 3,8.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Nemalobunkový bronchogénny karcinóm pľúc.

Pokročilý metastázujúci karcinóm prsníka.

Hormnorezistentný karcinóm prostaty so súbežne podávanými perorálnymi kortikoidmi v nízkych dávkach.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Výhradne na intravenózne podanie po náležitom nariedení.

Intratekálne podanie lieku NAVELBINE môže byť smrteľné.

Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom, pozri časť 6.6.


Odporúča sa, aby sa NAVELBINE podával infúziou s trvaním 6 ‑ 10 minút po nariedení v 20 ‑ 50 ml 0,9 % (9 mg/ml) injekčného roztoku chloridu sodného alebo 5 % injekčného roztoku glukózy.


Po podaní sa má žila vždy prepláchnuť infúziou minimálne 250 ml izotonického roztoku.


Nemalobunkový karcinóm pľúc a pokročilý karcinóm prsníka:


Pri monoterapii je zvyčajnou dávkou 25 ‑ 30 mg/m² jedenkrát týždenne.


Pri kombinovanej chemoterapii sa obvykle udržiava zvyčajná dávka (25 ‑ 30 mg/m²), frekvencia podávania sa však zníži, napr. v 1. a 5. deň každé 3 týždne alebo v 1. a 8. deň každé tri týždne podľa liečebného protokolu.


Hormónorezistentný karcinóm prostaty:


Zvyčajná podávaná dávka je 30 mg/m2v 1. a 8. deň každé 3 týždne spolu s nízkymi dávkami kortikosteroidov podávanými každý deň (t. j. 40 mg hydrokortizónu denne).


Podávanie u starších pacientov

V klinickej praxi sa u starších pacientov nezistili významné rozdiely týkajúce sa odpovede na liečbu, hoci u niektorých z týchto pacientov nie je možné vylúčiť vyššiu citlivosť. Farmakokinetika vinorelbínu sa vplyvom veku nemení.


Podávanie u pacientov s poruchou funkcie pečene:

U pacientov so stredne závažnou alebo so závažnou poruchou funkcie pečene sa farmakokinetika lieku NAVELBINE nemení. Napriek tomu sa u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene ako preventívne opatrenie odporúča znížená dávka 20 mg/m2a dôkladné sledovanie hematologických parametrov (pozri časti 4.4 a 5.2).


Podávanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek:

Vzhľadom na vylučovanie liečiva obličkami v nevýznamnom množstve, neexistuje žiadny farmakokinetický dôvod na zníženie dávky lieku NAVELBINE u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pozri časti 4.4, 5.2).


Podávanie u detí

Bezpečnosť a účinnosť u detí neboli stanovené, a preto sa podávanie tohto lieku deťom neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na vinorelbín a ostatné alkaloidy z rodu Vinca alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (uvedených v časti 6.1).

Počet neutrofilov < 1 500/mm3alebo závažná infekcia v súčasnosti alebo jej výskyt v nedávnej minulosti (počas posledných 2 týždňov).

Počet trombocytov < 100 000/mm3.

Kombinácia s vakcínou proti žltej zimnici (pozri časť 4.5).

Laktácia (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia


NAVELBINE sa má podávať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s používaním chemoterapie.


Keďže hlavným rizikom spojeným s liekom NAVELBINE je inhibícia hematopoetického systému, počas liečby sa má vykonávať dôkladné sledovanie hematologických parametrov (stanovenie hladiny hemoglobínu a počet leukocytov, neutrofilov a trombocytov v deň každého nového podania lieku).


Hlavnou nežiaducou reakciou, ktorá limituje dávku, je neutropénia. Tento účinok nie je kumulatívny a najvýraznejšie sa prejaví medzi 7. a 14. dňom po podaní a rýchlo sa vráti do normálneho stavu medzi 5. až 7. dňom. Ak je počet neutrofilov nižší ako 1 500/mm3a/alebo počet trombocytov nižší ako 100 000/mm3, liečba sa má odložiť až do obnovy normálnych hodnôt.


Ak sa u pacientov vyskytujú prejavy alebo príznaky infekcie, musia sa bezodkladne vyšetriť.


V populácii pacientov japonskej národnosti sa častejšie hlásila intersticiálna choroba pľúc. Tejto osobitnej populácii pacientov sa má venovať osobitná pozornosť.


Osobitné opatrenia pri používaní


Pri predpisovaní tohto lieku sa má osobitná pozornosť venovať pacientom s ischemickou chorobou srdca v anamnéze (pozri časť 4.8).


U pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene sa farmakokinetické vlastnosti lieku NAVELBINE nemenia. Informácie týkajúce sa úpravy dávkovania v tejto osobitnej skupine pacientov, pozri v časti 4.2.


Vzhľadom na malú mieru vylučovania liečiva obličkamineexistuje žiadny farmakokinetický dôvod na zníženie dávky lieku NAVELBINE u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


NAVELBINE sa nemá podávať súbežne s rádioterapiou, ak ožarované pole zahŕňa pečeň.


Osobitne kontraindikovaný je tento liek v kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici a neodporúča sa podávať ho súbežne s inými oslabenými živými vakcínami.


Pri kombinácii lieku NAVELBINE so silnými inhibítormi alebo induktormi CYP3A4 (pozri časť 4.5 ‑ Interakcie špecifické pre vinorelbín) je nutné postupovať s opatrnosťou a jeho kombinácia s fenytoínom (tak ako všetky cytotoxické látky) a s itrakonazolom (tak ako všetky alkaloidy z rodu Vinca) sa neodporúča.


Je potrebné striktne zabrániť akémukoľvek kontaktu lieku s očami; ak je liek vstrieknutý pod tlakom, existuje riziko závažného podráždenia a dokonca ulcerácie rohovky. V prípade akéhokoľvek kontaktu lieku s očami sa majú oči okamžite vypláchnuť 0,9 % (9 mg/ml) injekčným roztokom chloridu sodného.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie spoločné pre všetky cytotoxické látky:


Keďže pri nádorových ochoreniach je zvýšené riziko trombózy, často sa pri nich podávajú antikoagulanciá. Vysoká individuálna variabilita zrážanlivosti krvi v priebehu ochorenia a možnosť interakcie medzi perorálnymi antikoagulanciami a protinádorovou chemoterapiou vyžaduje zvýšenie frekvencie monitorovania INR (medzinárodného normalizovaného pomeru), ak sa dospelo k rozhodnutiu liečiť pacienta perorálnymi antikoagulanciami.


Kontraindikované súbežné použitie:


Očkovacia látka proti žltej zimnici: existuje riziko vzniku smrteľného systémového ochorenia vyvolaného očkovaním (pozri časť 4.3).


Neodporúčané súbežné použitie:


Oslabené živé vakcíny (informácie o očkovacej látke proti žltej zimnici pozri v kontraindikovanom súbežnom použití): riziko vzniku potenciálne smrteľného systémového ochorenia vyvolaného očkovaním. Toto riziko sa zvyšuje u pacientov, ktorých imunitný systém už je potlačený v dôsledku základného ochorenia. Odporúča sa použiť inaktivovanú očkovaciu látku (napr. proti poliomyelitíde), pokiaľ je táto k dispozícii (pozri časť 4.4).


Fenytoín: riziko exacerbácie kŕčov následkom poklesu absorpcie fenytoínu v tráviacom trakte vyvolaného cytotoxickým liekom alebo straty účinnosti cytotoxického lieku v dôsledku zvýšenia hepatálneho metabolizmu vyvolaného fenytoínom.


Súbežné použitie, ktoré treba zvážiť:


Cyklosporín, takrolimus: nadmerná imunosupresia s rizikom lymfoproliferácie.


Interakcie špecifické pre alkaloidy z rodu Vinca:


Neodporúčané súbežné použitie:


Itrakonazol: zvýšenie neurotoxicity alkaloidov´ rodu Vinca v dôsledku poklesu ich hepatálneho metabolizmu.


Súbežné použitie, ktoré treba zvážiť:


Mitomycín C: je zvýšené riziko vzniku bronchospazmov a dyspnoe, v zriedkavom prípade bola pozorovaná intersticiálna pneumónia.


Keďže alkaloidy z rodu Vinca sú známe ako substráty pre P-glykoproteín a keďže sa neuskutočnila špecifická štúdia, musí sa postupovať obozretne pri podávaní lieku NAVELBINE v kombinácii so silnými modulátormi tohto membránového transportéra.


Interakcie špecifické pre vinorelbín:


Kombinácia lieku NAVELBINE a iných liekov so známym toxickým účinkom na kostnú dreň pravdepodobne zvyšuje myelosupresívne nežiaduce účinky.

Keďže na metabolizme vinorelbínu sa podieľa hlavne CYP 3A4, kombinácia so silnými inhibítormi tohto izoenzýmu (napr. s ketokonazolom, itrakonazolom) môže zvýšiť koncentrácie vinorelbínu v krvi a kombinácia so silnými induktormi tohto izoenzýmu (napr. s rifampicínom, fenytoínom) môže znížiť koncentrácie vinorelbínu v krvi.

Pri podávaní lieku NAVELBINE v kombinácii s cisplatinou počas niekoľkých cyklov liečby nedochádza k žiadnej vzájomnej farmakokinetickej interakcii. Avšak výskyt granulocytopénie súvisiacej s použitím lieku NAVELBINE v kombinácii s cisplatinou bol vyšší než pri podávaní lieku NAVELBINE v monoterapii.

  • Súbežné podávanie vinorelbínu a lapatinibu v jednej klinickej štúdii fázy I naznačilo zvýšený výskyt neutropénie 3./4. stupňa. V tejto štúdii bola odporúčaná dávka intravenóznej formy vinorelbínu v trojtýždňovom režime dávkovania 1. deň a 8. deň 22,5 mg/m2 v kombinácii s lapatinibom podávaným každý deň v dávke 1 000 mg. Tento typ kombinácie sa má podávať s opatrnosťou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Nie je k dispozícii dostatok údajov o použití vinorelbínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali embryotoxicitu a teratogenitu (pozri časť 5.3). Na základe výsledkov štúdií na zvieratách a farmakologického účinku lieku existuje riziko embryonálnych a fetálnych abnormalít.

NAVELBINE sa nemá používať počas gravidity, ak individuálny očakávaný prínos zreteľne neprevažuje nad potenciálnym rizikom Akpacientka otehotnie počas liečby, má byť informovaná o rizikách pre plod a má byť starostlivo sledovaná. Pacientke sa má poskytnúť genetické poradenstvo.


Ženy vo fertilnom veku:

Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby a ďalšie 3 mesiace po liečbe.


Laktácia:

Nie je známe, či sa NAVELBINE vylučuje do ľudského mlieka. V štúdiách na zvieratách sa vylučovanie lieku NAVELBINE do mlieka nesledovalo. Nie je možné vylúčiť riziko pre dojča, preto sa dojčenie musí pred začiatkom liečby s liekom NAVELBINE ukončiť(pozri časť 4.3).


Fertilita:

Mužom liečeným s liekom NAVELBINE sa odporúča, aby nesplodili dieťa počas liečby a počas minimálne 3 mesiacov po liečbe. Pred začatím liečby sa má odporučiť konzervácia spermií pre riziko ireverzibilnej neplodnosti ako následku liečby vinorelbínom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ale na základe údajov o farmakodynamickom profile vinorelbín neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. U pacientov liečených vinorelbínom je však nutná obozretnosť vzhľadom na niektoré nežiaduce účinky tohto lieku.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie hlásené vo viac ako len ojedinelých prípadoch sú nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) na základe konvencie frekvencií a klasifikácie orgánových systémov podľa MedDRA.


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek sú útlm kostnej drene spojený s neutropéniou a anémiou, neurologické poruchy, gastrointestinálna toxicita spojená s nauzeou, vracaním, stomatitídou a zápchou, prechodné vzostupy hodnôt funkčných vyšetrení pečene, alopécia a lokálna flebitída.


Ďalšie nežiaduce reakcie hlásené v období po uvedení lieku na trh sú doplnené podľa klasifikácie MedDRA s frekvenciou neznáme.


Podrobné informácie o nežiaducich reakciách:

Reakcie boli popísané s použitím klasifikácie WHO (stupeň 1 = G1; stupeň 2 = G2; stupeň 3 = G3; stupeň 4 = G4; stupeň 1-4 = G1-4); stupeň 1-2 = G1-2; stupeň 3-4 = G3-4).


Infekcie a nákazy

Časté: bakteriálna, vírusová alebo mykotická infekcia na rôznych miestach (dýchacie cesty, močové cesty, GI trakt atď.), ľahká až stredne závažná a zvyčajne reverzibilná pri náležitej liečbe.

Menej časté: závažná sepsa so zlyhaním viscerálnych orgánov.

septikémia.

Veľmi zriedkavé: komplikovaná septikémia a niekedy smrteľná.

Neznáme: neutropenická sepsa.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: útlm kostnej drene vedúci hlavne k neutropénii (G3: 24,3 %; G4: 27,8 %), reverzibilnej do 5 až 7 dní a nekumulatívnej postupom času.

anémia (G3-4: 7,4 %).

Časté: môže sa vyskytnúť trombocytopénia (G3-4: 2,5 %),ale len zriedkavo je závažná.

Neznáme: febrilná neutropénia.

pancytopénia.


Poruchy imunitného systému

Neznáme: systémové alergické reakcie ako anafylaxia, anafylaktický šok alebo anafylaktoidná reakcia.


Poruchy endokrinného systému

Neznáme: syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH).


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: závažná hyponatriémia.

Neznáme: anorexia.


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: neurologické poruchy (G3-4: 2,7 %), vrátane straty hlbokých šľachových reflexov.

Po dlhodobo trvajúcej chemoterapii bola hlásená slabosť dolných končatín.

Menej časté: závažné parestézie so senzorickými a motorickými príznakmi sú ojedinelé.

Tieto účinky sú zvyčajne reverzibilné.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé: ischemická choroba srdca (angína pektoris, infarkt myokardu, niekedy smrteľný).

Veľmi zriedkavé: tachykardia, palpitácie a poruchy srdcového rytmu.


Poruchy ciev

Menej časté: hypotenzia, hypertenzia, návaly tepla a periférny chlad.


Zriedkavé: ťažká hypotenzia, kolaps.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: v súvislosti s liečbou s liekom NAVELBINE sa tak, ako pri iných alkaloidoch z rodu Vinca, môže vyskytnúť dyspnoe a bronchospazmus.

Zriedkavé: bola hlásená intersticiálna pneumopatia, niekedy smrteľná.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: stomatitída (G1-4: 15 % pri lieku NAVELBINE v monoterapii).

nauzea a vracanie (G1-2: 30,4 % a G3-4: 2,2 %). Ich výskyt môže znížiť liečba antiemetikami.

Zápcha je hlavným symptómom (G3-4: 2,7 %), ktorá zriedkavo progreduje do paralytického ilea pri použití lieku NAVELBINE v monoterapii a (G3-4: 4,1 %) pri kombinácii lieku NAVELBINE s ďalšími chemoterapeutikami.


Časté: môže sa vyskytnúť hnačka, zvyčajne ľahká až stredne závažná.


Zriedkavé: paralytický ileus, liečba sa môže znovu začať po obnovení normálnej pohyblivosti čriev.

Hlásená bola pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté: hlásené boli prechodné vzostupy hodnôt funkčných vyšetrení pečene (G1-2) bez klinických príznakov (AST u 27,6 % pacientov a ALT u 29,3 %).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: môže sa vyskytnúť alopécia, zvyčajne ľahkého charakteru (G3-4: 4,1 % pri použití lieku NAVELBINE ako jediného chemoterapeutika).


Zriedkavé: pri liečbe s liekom NAVELBINE boli hlásené generalizované kožné reakcie.


Neznáme: syndróm palmárno-plantárnej erytrodyzestézie.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: artralgia vrátane bolesti čeľuste a myalgia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: reakcie v mieste vpichu môžu zahŕňať erytém, pálivú bolesť, zmenu farby žily a lokálnu flebitídu (G3-4: 3,7 % pri použití lieku NAVELBINE ako jediného chemoterapeutika).

Časté: u pacientov liečených liekom NAVELBINE sa objavila asténia, únava, horúčka, bolesť na rôznych miestach vrátane bolesti na hrudníku a bolesti v mieste nádoru.

Zriedkavé: pozorovaná bola lokálna nekróza. Výskyt uvedených účinkov je možné obmedziť správnym umiestnením intravenóznej ihly alebo katétra a bolusovou injekciou s následným dostatočným prepláchnutím žily.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Predávkovanie liekom NAVELBINE môže vyvolať hypopláziu kostnej drene niekedy spojenú s infekciou, horúčkou a paralytickým ileom.


Urgentná liečba

Je potrebné prijať všeobecné podporné opatrenia spolu s transfúziou krvi, liečbou rastovými faktormi a širokospektrálnymi antibiotikami, pokiaľ to lekár považuje za nutné.


Antidotum

Nie je k dispozícii antidotum pri predávkovaní liekom NAVELBINE.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká, Rastlinné alkaloidy a iné prírodné liečivá, Alkaloidy z rodu Vinca, ATC kód: L01C A04.


Mechanizmus účinku

NAVELBINE je antineoplastický liek zo skupiny alkaloidov z rodu Vinca, ale na rozdiel od ostatných alkaloidov z rodu Vinca bola katarantínová časť vinorelbínu štrukturálne modifikovaná. Na molekulárnej úrovni pôsobí na dynamickú rovnováhu tubulínu v mikrotubulárnom systéme bunky. Inhibuje polymerizáciu tubulínu a prednostne sa viaže na mitotické mikrotubuly a axonálne mikrotubuly zasahuje iba pri vysokých koncentráciách. Jeho schopnosť špiralizovať tubulín je nižšia než pri vinkristíne.


NAVELBINE blokuje mitózu vo fáze G2‑M a spôsobuje usmrtenie bunky v interfáze alebo v nasledujúcom mitotickom delení.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku NAVELBINE u pediatrických pacientov neboli stanovené. Klinické údaje z dvoch štúdií fázy II s jednou liečebnou skupinou, v ktorých sa intravenózny vinorelbín podával 33 a 46 pediatrickým pacientom s rekurentnými solídnymi tumormi, vrátane rabdomyosarkómu, iného sarkómu mäkkých tkanív, Ewingovho sarkómu, liposarkómu, synoviálneho sarkómu, fibrosarkómu, karcinómu centrálneho nervového systému, osteosarkómu a neuroblastómu, v dávkach 30 až 33,75 mg/m² v 1. deň a 8. deň každé 3 týždne alebo jedenkrát týždenne počas 6 týždňov každých 8 týždňov, nepreukázali žiadnu významnú klinickú účinnosť. Profil toxicity bol podobný tomu, ktorý bol hlásený u dospelých pacientov ( pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické parametre vinorelbínu sa vyhodnocovali v krvi.


Distribúcia

Rovnovážny distribučný objem je veľký, v priemere 21,2 l.kg-1(rozsah: 7,5 ‑ 39,7 l.kg-1), čo svedčí o rozsiahlej tkanivovej distribúcii.

Väzba vinorelbínu na plazmatické bielkoviny je nízka (13,5 %). Naopak je dokázaná silná väzba na krvné bunky, obzvlášť na trombocyty (78 %).

Dochádza k významnej absorpcii vinorelbínu do pľúc, a to na základe vyhodnotenia chirurgických biopsií pľúc, ktoré preukázali koncentrácie až 300-násobne vyššie než v sére. Vinorelbín sa nezistil v centrálnom nervovom systéme.


Biotransformácia

Všetky metabolity vinorelbínu sú tvorené izoformou CYP 3A4 cytochrómov P450, okrem 4‑O‑deacetylvinorelbínu, ktorý je pravdepodobne tvorený karboxylesterázami. 4‑O‑deacetylvinorelbín je jediný aktívny metabolit a hlavný metabolit zistený v krvi.

Nájdené neboli žiadne sulfónové ani glukurónové konjugáty.


Eliminácia

Priemerný konečný polčas vinorelbínu je okolo 40 hodín. Klírens v krvi je vysoký, približuje sa prietoku krvi pečeňou a je v priemere 0,72 l.h-1.kg-1(rozsah: 0,32 ‑ 1,26 l.h-1.kg-1).

Vylučovanie obličkami je nízke (< 20 % podanej intravenóznej dávky) a tvorí ho hlavne pôvodná zlúčenina. Vylučovanie žlčou je najdôležitejšia cesta vylučovania a to tak nezmeneného vinorelbínu, ktorý predstavuje hlavnú zistenú zlúčeninu, ako aj jeho metabolitov.


Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie obličiek a pečene


Vplyv poruchy funkcie obličiek na farmakokinetiku vinorelbínu sa nesledoval. Zníženie dávky v prípade zníženej funkcie obličiek však nie je indikované, keďže obličkami sa vylučuje iba malé množstvo vinorelbínu.


Prvá štúdia zaznamenala vplyv poruchy funkcie pečene na farmakokinetiku vinorelbínu. Táto štúdia bola vykonaná s pacientkami s karcinómom prsníka, ktoré mali metastázy v pečeni a dospelo sa v nej k záveru, že k zmene priemernej hodnoty klírensu vinorelbínu došlo len v prípade postihnutia pečene väčšieho ako 75 %. Farmakokinetická štúdia fázy I s úpravou dávky bola vykonaná s onkologickými pacientmi s poruchou funkcie pečene: 6 pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (hodnota bilirubínu ≤ 2-násobok hornej hranice referenčného rozpätia (Upper Limit of Norm ‑ ULN) a hodnota transamináz ≤ 5-násobok ULN) bolo liečených dávkou do 25 mg/m² a 8 pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (hodnota bilirubínu > 2-násobok ULN a/alebo hodnota transamináz > 5-násobok ULN) bolo liečených dávkou do 20 mg/m². Priemerná hodnota celkového klírensu v týchto dvoch podskupinách pacientov bola podobná ako u pacientov s normálnou funkciou pečene. U pacientov so stredne závažnou alebo so závažnou poruchou funkcie pečene preto nie je farmakokinetika vinorelbínu pozmenená. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa napriek tomu ako preventívne opatrenie odporúča znížená dávka 20 mg/m2a dôkladné monitorovanie hematologických parametrov (pozri časti 4.2 a 4.4).


Starší pacienti


Štúdia s liekom NAVELBINE u starších pacientov ( 70 rokov) s NSCLC preukázala, že farmakokinetika vinorelbínu sa vplyvom veku nemení. Keďže sú starší pacienti zraniteľnejší, je potrebná obozretnosť pri zvyšovaní dávky lieku NAVELBINE (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah


Preukázaná bola úzka súvislosť medzi krvnou expozíciou vinorelbínu a znížením počtu leukocytov alebo polymorfonukleárnych leukocytov (PMN).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Vinorelbín vyvolal chromozómové poškodenia, ale v Amesovom teste nebol mutagénny.

Predpokladá sa, že NAVELBINE môže u človeka spôsobovať mutagénne účinky (vyvolanie aneuploidie a polyploidie).


V štúdiách reprodukčnej toxicity na zvieratách nemal NAVELBINE letálne ani teratogénne účinky na embryo a plod.


U psov, ktorým sa podával vinorelbín v maximálnej tolerovanej dávke, sa nezistili žiadne hemodynamické účinky; zistilo sa iba niekoľko drobných, nevýznamných porúch repolarizácie tak, ako pri iných skúšaných alkaloidoch z rodu Vinca. U primátov, ktorým sa podávali opakované dávky lieku NAVELBINE počas 39 týždňov, nepozoroval sa žiaden účinok na kardiovaskulárny systém.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


NAVELBINE sa nemá riediť v alkalických roztokoch (riziko vyzrážania).

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Po nariedení lieku NAVELBINE v 0,9 % (9 mg/ml) injekčnom roztoku chloridu sodného alebo v 5 % injekčnom roztoku glukózy bola fyzikálno-chemická stabilita pri používaní preukázaná počas 1 dňa pri izbovej teplote a vystavení svetlu, 40 dní pri izbovej teplote (+20 °C až +/-5°C) s ochranou pred svetlom alebo 40 dní v chladničke (+2 °C až +8 °C) s ochranou pred svetlom v neutrálnej sklenenej fľaške, v polyvinylchloridových alebo polyetylénových alebo vinylacetátových vakoch .

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas uchovávania počas používania a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností by čas uchovávania nemal byť dlhší ako 24 hodín pri teplote 2 až 8°C, pokiaľ sa zriedenie neudialo v kontrolovaných a overených aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C - 8 °C a chráňte pred svetlom (pozri časť 6.3).

Neuchovávajte v mrazničke, nezmrazujte.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


NAVELBINE sa dodáva v injekčných liekovkách zo skla (typu I)s príslušným objemom, ktoré sú uzavreté butylovou alebo chlórbutylovou zátkou. Zátka je pokrytá hliníkovou obrubou a polypropylénovým viečkom.

Škatuľky s 1 a 10 injekčnými liekovkami s objemom 1 ml.

Škatuľky s 1 a 10 injekčnými liekovkami s objemom 5 ml.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


NAVELBINE môže pripravovať a podávať iba školený personál. Je potrebné používať vhodnú ochranu očí, jednorazové rukavice, tvárovú masku a jednorazovú zásteru. Prípadný rozliaty alebo vytečený roztok sa musí utrieť.

Je potrebné striktne zabrániť akémukoľvek kontaktu s okom.Ak dôjde k akémukoľvek kontaktu s okom, je nutné okamžite dôkladne vypláchnuť oko 0,9 % (9 mg/ml) injekčným roztokom chloridu sodného.

Po dokončení prípravy lieku sa musí akýkoľvek povrch, ktorý prišiel do kontaktu s liekom, dôkladne umyť a treba si umyť ruky a tvár.

Nedochádza k žiadnym inkompatibilitám medzi obsahom a nádobkou lieku, t. j. medzi NAVELBINE a fľaškou z neutrálneho skla, PVC vakom, vinylacetátovým vakom, polyetylénovým vakom alebo infúznou súpravou s PVC hadičkami.

NAVELBINE sa odporúča podávať infúziou trvajúcou 6 ‑ 10 minút po nariedení v 20 ‑ 50 ml 0,9 % (9 mg/ml) injekčného roztoku chloridu sodného alebo 5 % injekčného roztoku glukózy. Po podaní sa má žila dôkladne prepláchnuť infúziou minimálne 250 ml izotonického roztoku.

NAVELBINE sa musí podávať výhradne intravenózne: pred začatím podávania infúzie lieku NAVELBINE je veľmi dôležité overiť si správne umiestnenie kanyly v žile. Ak počas podávania dôjde k extravazácii lieku do okolitého tkaniva, môže nastať značné lokálne podráždenie. V takomto prípade treba podávanie lieku zastaviť, žilu prepláchnuť fyziologickým roztokom a zvyšok dávky podať do druhej žily.

V prípade extravazácie sa môžu bezodkladne podať intravenózne glukokortikoidy, aby sa znížilo riziko flebitídy.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pierre Fabre Medicament

45, place Abel Gance

92100 BOULOGNE Cedex

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0136/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23. jún 1992

Dátum posledného predĺženia: 18. máj 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

10NAVELBINE 50 mg