+ ipil.sk

NavirelPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie lieku, ev. č. 2009/07075


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Navirel

10 mg/ml infúzny koncentrát


Vinorelbín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Navirel a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Navirel

3. Ako používať Navirel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Navirel

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE NavirelA NA ČO SA POUŽÍVA


Navirel je infúzny koncentrát. Liečivovinorelbín patrí do skupiny cytostatík. Tieto liečivá ovplyvňujú rast zhubných buniek.

Navirel je určený na liečbu rakoviny, špeciálne na liečbu nemalobunkovej rakoviny pľúc a rakoviny prsníka.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Navirel


Nepoužívajte Navirel

keď ste alergický (precitlivený) na liečivo vinorelbín alebo na ktorékoľvek podobné lieky proti rakovine, nazývané alkaloidy z rodu Vinca,

keď máte nízky počet bielych krviniek alebo prekonávate, či ste nedávno prekonali závažnú infekciu (počas ostatných 2 týždňov),

keď máte nízky počet krvných doštičiek,

keď trpíte závažným poškodením funkcie pečene nesúvisiacim s rakovinou, ktorá sa lieči vinorelbínom,

v kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici,

keď dojčíte.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Navirelu

keď sa liečite ožarovaním (rádioterapia), ktoré zahŕňa aj oblasť pečene,

v kombinácii s určitými formami vakcín (živé oslabené vakcíny),

keď súčasne užívate liek proti epilepsii nazývaný fenytoín alebo liek proti plesniam nazývaný itrakonazol,

keď máte závažné ochorenie pečene súvisiace s rakovinou, ktorú máte,

keď ste v minulosti mali srdcový záchvat alebo závažnú bolesť na hrudi,

keď spozorujete známky alebo príznaky infekcie (horúčku, zimnicu atď.), okamžite o tom informujte svojho lekára, aby mohol vykonať všetky potrebné testy,

je nutné zabrániť akémukoľvek kontaktu s očami: existuje riziko závažného podráždenia a dokonca zvredovatenia rohovky. V prípade akéhokoľvek kontaktu sa oči musia okamžite vypláchnuť fyziologickým roztokom.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Svojho lekára musíte osobitne upozorniť, ak užívate nasledujúce lieky:

lieky na zriedenie krvi (antikoagulanciá),

lieky proti epilepsii, ako je fenytoín, fenobarbital a karbamazepín,

lieky proti baktériám, ako rifampicín, klaritromycín, erytromycín,

lieky proti vírusom, ako je ritonavir,

lieky proti plesniam ako itrakonazol a ketakonazol,

liek proti rakovine nazývaný mitomycín C,

lieky, ktoré oslabujú Váš imunitný systém, ako je cyklosporín a takrolimus,

lieky na liečbu srdcových ochorení, ako je verapamil a chinidín,

liečivá rastlina nazývaná ľubovník bodkovaný.


Neodporúča sa podávať živé oslabené vakcíny (napr. vakcína proti osýpkam, mumpsu, rubeole) spolu s Navirelom, pretože môžu zvyšovať riziko život ohrozujúceho ochorenia spôsobeného vakcínou. Navirel Vám nesmú podať v kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak ste tehotná, Navirel Vám nesmú podať, pokiaľ lekár neurčil inak.

Ak dojčíte, Navirel Vám nesmú podávať. Ak je liečba nevyhnutná, musíte dojčenie prerušiť.


Počas liečby a minimálne tri mesiace po jej skončení musia ženy používať účinnú antikoncepčnú metódu.


Muži musia zabezpečiť, aby ich partnerky počas liečby a do šiestich mesiacov po nej neotehotneli.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Po liečbe vinorelbínom môže dôjsť k vedľajším účinkom, ktoré môžu ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlá či obsluhovať stroje. Ak začnete pociťovať nevoľnosť, nevykonávajte úlohy vyžadujúce sústredenosť, ako napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov.


3. AKO POUŽÍVAŤ Navirel


Navirel môže pripravať a podávať iba vyškolený zdravotnícky personál špecializovaný na onkológiu.


Pred každým podaním Vám odoberú vzorku krvi na analýzu za účelom kontroly dostatočného množstva krviniek a posúdenia, či Vám môžu Navirel podať. Ak sú výsledky analýzy neuspokojivé, je možné, že sa Vaša liečba odloží na neskôr a budú sa vykonávať ďalšie kontroly, až kým sa tieto hodnoty nevrátia do normálneho rozmedzia.


Vinorelbín sa obyčajne podáva jedenkrát týždenne. Zvyčajná dávka pre dospelého je 25 – 30 mg/m2. Vždy postupujte podľa pokynov svojho lekára.


Navirel sa podáva výlučne do žily. Použitie intratekálnej cesty (do miechového kanála) je kontraindikované.


Úprava dávky:

V prípade významnej nedostatočnosti pečene môže Váš lekár zmeniť dávku. Postupujte, prosím, podľa pokynov svojho lekára.

V prípade nedostatočnosti obličiek nie je potrebná úprava dávky. Postupujte, prosím, podľa pokynov svojho lekára.


Ak použijete viac Navirelu, ako máte

Lekár zabezpečí, že sa Vám podá dávka zodpovedajúca Vášmu stavu. Ak však budete mať akékoľvek ťažkosti alebo pocítite príznaky možného predávkovania, ako horúčka, príznaky infekcie alebo zápcha, vyhľadajte svojho lekára, pohotovosť alebo lekárnika.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Navirel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak vedľajšie účinky pretrvávajú alebo Vás znepokojujú, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Niektoré vedľajšie účinky budú pravdepodobne vyžadovať liečbu.


Niektoré vedľajšie účinky, ktoré boli zistené po liečbe vinorelbínom, sú uvedené v nasledujúcom zozname.


Frekvencia (častosť výskytu):

Veľmi časté(vedľajšie účinky, ktoré sa prejavia u viac ako 1 z 10 liečených pacientov)

Časté(vedľajšie účinky, ktoré sa prejavia u menej ako 1 z 10 ale u viac ako 1 zo 100 liečených pacientov)

Menej časté(vedľajšie účinky, ktoré sa prejavia u menej ako 1 zo 100 ale u viac ako 1 z 1 000 liečených pacientov)

Zriedkavé (vedľajšie účinky, ktoré sa prejavia u menej ako 1 z 1 000 ale u viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov)

Veľmi zriedkavé: (vedľajšie účinky, ktoré sa prejavia u menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov)

Neznáme(nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov)


Ak spozorujete niektoré z nasledujúcich príznakov, informujte čo najskôr lekára. Všetky tieto vedľajšie účinky sú závažné. Môžete potrebovať bezodkladnú lekársku pomoc.


Veľmi časté

poruchy krvi (znížený počet bielych a červených krviniek)

poruchy tráviaceho traktu (vracanie, hnačka, zápal sliznice ústnej dutiny, zápal pažeráka, t.j. časti tráviacej trubice, ktorá spája ústa so žalúdkom)

celkové poruchy (strata niektorých reflexných reakcií)


Časté


poruchy krvi (znížený počet krvných doštičiek, t.j. teliesok v krvi, ktoré pomáhajú zastaviť krvácanie)

celkové poruchy (infekcia – bakteriálna, vírusová alebo plesňová na rôznych miestach tela, ťažkosti s dýchaním alebo kožné reakcie v dôsledku alergickej reakcie na vinorelbín, závažné infekcie, ktoré môžu spôsobiť smrť)

nervové problémy (pichanie alebo mravčenie, zvýšené alebo znížené svalové napätie)

problémy s dýchaním (dýchavičnosť)


Menej časté


závažná otrava krvi spôsobujúca zlyhávanie orgánu

nízky krvný tlak

vysoký krvný tlak

náhly pocit horúčavy a sčervenanie pokožky tváre a krku

pocit chladu rúk a nôh

upchatie čreva


Zriedkavézníženie hladiny soli v krvi nazývanej sodík

poruchy tráviaceho traktu (zápal pankreasu – orgánu, ktorý upravuje hladinu glukózy v krvi)

poruchy srdca (ochorenie srdca ako je angína pectoris – silná bolesť na hrudi, srdcový záchvat, nepravidelný srdcový rytmus)

problémy s dýchaním (zápal tkaniva pľúc)

celkové poruchy (celkové kožné reakcie)

miestne reakcie (závažné poruchy kože v mieste podania injekcie)

otrava krvi

závažné alergické reakcie, pri ktorých môže opuchnúť tvár alebo hrdlo (angioedém)

závažný pokles krvného tlaku

mdloby


Veľmi zriedkavé


syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (SIADH) s príznakmi, ako je napr. zvýšenie telesnej hmotnosti, nevoľnosť, svalové kŕče

otrava krvi s komplikáciami a otrava krvi, ktorá spôsobuje smrť death

poruchy srdca (zrýchlený tep srdca, pocit búšenia srdca, nepravidelný srdcový tep)

zlyhávanie pľúc

Guillainov-Barrého syndróm (s príznakmi ako napr. slabosť alebo paralýza nôh a rúk, problémy s dýchaním a krvným tlakom)


Ak spozorujete niektoré z nasledujúcich príznakov, informujte čo najskôr lekára.


Veľmi časté

poruchy tráviaceho traktu (horúčka, nevoľnosť, zápcha)

celkové poruchy (vypadávanie vlasov, únava, neobvyklá fyzická slabosť, strata chuti do jedla, bolesť na rôznych miestach)

miestne reakcie (pocit pálenia a zápal v mieste podania injekcie)

poruchy pečene (neobvyklé výsledky krvných testov)


Časté

celkové poruchy (kožné reakcie, bolesť kĺbov, bolesť svalov)

problémy s obličkami (zvýšená hladina kreatinínu – krvný test pre obličky)


Zriedkavé


celkové poruchy (bolesť čeľustí, slabosť v nohách)


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Navirel


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 C – 8 C). Injekčnú liekovku uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte Navirel po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo s domovým odpadom. Liek sa má zlikvidovať v súlade s miestnymi a oficiálnymi predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Navirel obsahuje

Liečivo je vinorelbín (vo forme tartarátu), 10 mg/ml.

Ďalšia zložka je voda na injekciu.


Ako vyzerá Navirel a obsah balenia

Navirel je číry, bezfarebný až svetložltý roztok, ktorý sa dodáva v sklenených injekčných liekovkách.


Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje celkovo 10 mg vinorelbínu (vo forme tartarátu).

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje celkovo 50 mg vinorelbínu (vo forme tartarátu).


Veľkosti balenia: 1 ml alebo 5 ml infúzneho koncentrátu v balení po 1 alebo 10 injekčných liekoviek. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstrasse 3

20354 Hamburg

Nemecko

Tel.: +49 4103 8006 0

Fax: +49 4103 8006 100


Výrobca: Miesto výroby:

medac medac

Gesellschaft für klinische Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH Spezialpräparate mbH

Fehlandtstrasse 3 Theaterstrasse 6

20354 Hamburg 22880 Wedel

Nemecko Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Navirel 10 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Dánsko Navirel

Fínsko Navirel 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Holandsko Navirel 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Maďarsko Vinorelbin medac 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Nemecko Navirel 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Nórsko Navirel 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Poľsko Navirel

Portugalsko Vinorelbina Navirel 10 mg/ml concentrado para solução para perfusão

Rakúsko Vinorelbin medac 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Slovensko Navirel

Španielsko Vinorelbina medac 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Švédsko Navirel 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri2010.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Ako používať Navirel

Vinorelbín možno podávať pomalou bolusovou injekciou (5 – 10 minút) po zriedení v 20 – 50 ml fyziologického roztoku alebo roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %) alebo krátkou infúziou (20 – 30 minút) po zriedení v 125 ml fyziologického roztoku alebo roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %). Po podaní sa má žila vždy prepláchnuť infúziou fyziologického roztoku.


Ako uchovávať Navirel

Pripravené roztoky: 24 hodín pri 25 °C alebo v chladničke (2 °C – 8 °C).


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek okamžite použiť. Ak sa ihneď nepoužije, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C, pokiaľ sa otvorenie a zriedenie neuskutočnilo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Navirel nepoužívajte, ak si všimnete, že koncentrát nie je číry, bezfarebný až bledožltý bez viditeľných častíc.


11


Navirel

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie lieku, ev. č. 2009/07075
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Navirel

10 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Vinorelbín (vo forme tartarátu) 10 mg/ml

Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje celkovo 10 mg vinorelbínu (vo forme tartarátu).

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje celkovo 50 mg vinorelbínu (vo forme tartarátu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát


Číry, bezfarebný až svetložltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Vinorelbín je indikovaný na liečbu:


 • ako monoterapia u pacientov s metastázujúcim karcinómom prsníka (4. stupeň), kde chemoterapia antracyklínom a taxánom zlyhala alebo je nevhodná


 • nemalobunkového karcinómu pľúc (3. alebo 4. stupeň).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Vinorelbín sa musí podávať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s používaním

chemoterapie.

Výlučne na podanie intravenóznou injekciou prostredníctvom infúznej hadičky.

Použitie intratekálnou cestou je kontraindikované.


U dospelých:


 • Vinorelbín sa obyčajne podáva v dávke 25 až 30 mg/m² jedenkrát týždenne.


V kombinácii s inými cytostatikami sa presná dávka musí určiť na základe liečebného protokolu.


Vinorelbín možno podávať pomalou bolusovou injekciou (5 – 10 minút) po zriedení v 20 – 50 ml fyziologického roztoku alebo roztoku glukózy50 mg/ml (5 %) alebo krátkou infúziou (20 – 30 minút) po zriedení v 125 ml fyziologického roztoku alebo roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %). Po podaní sa majú žily vždy prepláchnuť infúziou fyziologického roztoku.


Úpravy dávky:


Metabolizmus a klírens vinorelbínu je väčšinou hepatálny: iba 18,5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Nie je k dispozícii žiadna prospektívna štúdia týkajúca sa zmeneného metabolizmu liečiva a jeho farmakodynamických účinkov s cieľom stanoviť návod na zníženie dávky vinorelbínu u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek.


Poškodenie funkcie pečene

V prítomnosti stredne závažných pečeňových metastáz (t.j. 75 % objemu pečene nahradených nádorom) u pacientok s karcinómom prsníka sa klírens vinorelbínu nemení. U týchto pacientok nie je z hľadiska farmakokinetiky dôvod na zníženie dávok vinorelbínu.

U pacientov s masívnymi pečeňovými metastázami (t.j. > 75 % objemu pečene nahradených nádorom) sa neskúmal skutočný vplyv poškodenej eliminačnej kapacity pečene. U týchto pacientov sa na základe skúsenostíodporúča znížiť dávku o 1/3 a pozorne sledovať hematologickú toxicitu.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je z hľadiska farmakokinetiky dôvod na zníženie dávky vinorelbínu.


Toxicitou limitujúcou dávku vinorelbínu je predovšetkým neutropénia.Zvyčajne sa prejavuje medzi 8. a 12. dňom po podaní lieku, je krátkodobá a nie je kumulatívna. Ak je počet neutrofilov < 2 000/mm³ a/alebo počet trombocytov je < 75 000/mm³, liečba sa má odložiť až do úpravy hodnôt. Predpokladá sa, že sa podanie lieku oddiali o 1 týždeň približne v 35 % liečebných cyklov.


Maximálna tolerovaná dávka v rámci jedného podania: 35,4 mg/m² povrchu tela.


Maximálna celková dávka v rámci jedného podania: 60 mg.


Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich sa nestanovovala.


Podávanie starším pacientom

Na základe klinických skúseností neboli zistené žiadne významné rozdiely medzi staršími pacientmi z hľadiska miery odpovede, hoci u niektorých z týchto pacientov nie je možné vylúčiť zvýšenú citlivosť. Vek nespôsobuje zmenu farmakokinetiky vinorelbínu: pozri časť 5.2.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na vinorelbín alebo iné alkaloidy z rodu Vinca.

 • Počet neutrofilov < 2 000/mm³ alebo závažná súbežná alebo nedávna infekcia (počas posledných 2 týždňov).

 • Počet trombocytov menej ako 75 000/mm³.

 • Závažné poškodenie funkcie pečene, ktoré nesúvisí s nádorovým procesom.

 • Kombinácia s vakcínou proti žltej zimnici.

 • Laktácia (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


- Vinorelbín sa musí podávať iba intravenóznou cestou. Použitie intratekálnou cestou je kontraindikované. Po podaní sa má žila prepláchnuť infúziou fyziologického roztoku.

- Vinorelbín sa musí podávať intravenózne s veľkou presnosťou:Je veľmi dôležité ubezpečiť sa, že pred začiatkom infúzie vinorelbínu je kanyla presne zavedená do žily. Ak vinorelbín počas intravenózneho podania unikne mimo žily, môže to spôsobiť značné lokálne podráždenie. V takomto prípade sa musí infúzia okamžite zastaviť, žila prepláchnuť fyziologickým roztokom a zvyšok dávky sa má podať do inej žily. V prípade extravazácie možno intravenózne podať glukokortikoidy s cieľom znížiť riziko flebitídy.

- Počas liečby sa má vykonávať dôkladné hematologické sledovanie (stanovenie hladiny hemoglobínu a počtu leukocytov, granulocytov a krvných doštičiek pred každou novou injekciou). Ak je počet neutrofilov < 2 000/mm³ a/alebo počet trombocytov je menej ako 75 000/mm³, liečba sa má odložiť až do úpravy hodnôt a pacient má byť sledovaný (pozri časť 4.2).

- Ak sú u pacientov prítomné znaky alebo príznaky naznačujúce infekciu, má sa vykonať okamžité vyšetrenie.

- V prípade významného poškodenia funkcie pečene sa má dávka znížiť: odporúča sa opatrnosť a potrebné je starostlivé sledovanie hematologických parametrov (pozri 4.2).

- V prípade poškodenia funkcie obličiek nie je z dôvodu nízkej miery reálnej exkrécie liečiva potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 4.2 a 5.2).

- Vinorelbín sa nemá podávať súbežne s rádioterapiou, ak pole liečby zasahuje pečeň.

- Silné inhibítory alebo induktory CYP3A4 môžu ovplyvňovať koncentráciu vinorelbínu, preto sa majú podávať so zvýšenou opatrnosťou (pozri časť 4.5).

- Tento liek sa v zásade neodporúča podávať spolu so živými oslabenými vakcínami (pozri časť 4.5).

- Tento liek sa v zásade neodporúča podávať spolu s itrakonazolom a fenytoínom (pozri časť 4.5).

- Na prevenciu bronchospazmu – predovšetkým pri podávaní súbežne s mitomycínom C – treba zvážiť vhodné profylaktické opatrenia. Ambulantne liečení pacienti musia byť informovaní, že v prípade dyspnoe musia vyhľadať pomoc lekára.

- Odporúčame venovať osobitnú pozornosť pacientom s ischemickým ochorením srdca v anamnéze.

- Bezpodmienečne je potrebné vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu s očami: existuje riziko závažného podráždenia a dokonca ulcerácie rohovky, ak sa liek vystrekne pod tlakom. V prípade akéhokoľvek kontaktu sa oči musia dobre vypláchnuť fyziologickým roztokom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácia vinorelbínu a cisplatiny (veľmi častá kombinácia) neovplyvňuje farmakokinetické parametre. Avšak výskyt granulocytopénie v kombinácii vinorelbínu s cisplatinou je vyšší ako pri vinorelbíne v monoterapii.


Keďže sa na metabolizme vinorelbínu zúčastňuje najmä CYP3A4, kombinácie s induktormi (napr. fenytoín, rifampicín, fenobarbital, karbamazepín a ľubovník bodkovaný) alebo inhibítormi tohto enzýmu (napr. itrakonazol, ketokonazol, klaritromycín, erytromycín a ritonavír) môžu meniť farmakokinetiku vinorelbínu.


Súbežné používanie alkaloidov z rodu Vinca a mitomycínu C zvyšuje riziko bronchospazmu a dyspnoe. V zriedkavých prípadoch, najmä v kombinácii s mitomycínom, sa pozorovala intersticiálna pneumonitída.


Itrakonazol sa pre riziko zvýšenej neurotoxicity nesmie súbežne podávať.


Cyklosporín, takrolimus: treba zobrať do úvahy rozsiahlu imunosupresiu s rizikom lymfoproliferácie.


Vinorelbín je substrátom P-glykoproteínu a súbežné používanie s inhibítormi (napr. verapamil, cyklosporín a chinidín) alebo induktormi tohto transportného proteínu môže ovplyvniť koncentráciu vinorelbínu.


Ak sa pacient lieči angikoagulanciami, frekvencia monitorovania INR (medzinároný normalizovaný pomer) sa musí zvýšiť v dôsledku vysokej intraindividuálnej variability zrážanlivosti krvi počas ochorení a možnosti interakcie medzi perorálnymi antikoagulanciami a chemoterapiou rakoviny.


Tento liek sa v zásade neodporúča podávať spolu so živými oslabenými vakcínami (pozri časť 4.4). Súbežné použitie vakcíny proti žltej zimnici je kontraindikavané (pozri časť 4.3).


4.6 Gravidita a laktácia


 • Gravidita


Dostatočné údaje o použití vinorelbínu u gravidných žien nie sú k dispozícii. V reprodukčných štúdiách na zvieratách bol vinorelbín letálny pre embryo a plod, bol tiež teratogénny. Ženy nemajú otehotnieť počas liečby vinorelbínom. Tento liek sa nesmie používať počas gravidity, ak to nie je jasne indikované. Ak sa počas liečby zistí gravidita, má sa zvážiť možnosť genetického poradenstva.


Ženy vo fertilnom veku musia byť poučené o používaní účinnej antikoncepcie počas liečby a 3 mesiace po nej a majú informovať svojho lekára, ak otehotnejú.


Vinorelbín môže mať genotoxické účinky. Z tohto dôvodu sa mužom liečeným vinorelbínom neodporúča splodiť dieťa počas terapie a šesť mesiacov po jej skončení


 • Laktácia


Údaje o vylučovaní vinorelbínu do materského mlieka nie sú k dispozícii. Dojčenie sa preto musí prerušiť pred začiatkom liečby týmto liekom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Toxický účinok na kostnú dreň a gastrointestinálne symptómy sú najčastejšie a najvýznamnejšie

nežiaduce účinky vinorelbínu v monoterapii a v kombinovanej liečbe.

Pri kombinovanej chemoterapii vinorelbínom spolu s inými cytostatikami sa má vziať do úvahy,

že sa môžu uvedené nežiaduce účinky objaviť častejšie a môžu byť závažnejšie ako nežiaduce účinky pozorované počas monoterapie a po nej. Okrem toho sa musia zohľadniť aj dodatočné špecifické nežiaduce účinky ostatných liekov.


Frekvencie


Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Časté

Infekcia – bakteriálna, vírusová alebo plesňová v rôznych miestach


Menej časté

Závažná sepsa s ďalším viscerálnym zlyhávaním


Zriedkavé

Septikémia


Veľmi zriedkavé

Komplikovaná septikémia, smrteľná septikémia


Poruchy krvi a lymfatického systému


Veľmi časté

Neutropénia (3. stupňa: 24,3 % a 4. stupňa: 27,8 % pri monoterapii), anémia (3. – 4. stupňa: 7,4 % pri monoterapii)


Časté

Trombocytopénia (3. – 4. stupňa: 2,5 %), febrilná neutropénia, neutropenická sepsa s potenciálne fatálnym koncom v 1,2 % prípadov)


Poruchy imunitného systému


Časté

Alergické reakcie (kožné reakcie, respiračné reakcie)


Zriedkavé

Systémové alergické reakcie (anafylaxia, angioedém)


Poruchy metabolizmu a výživy


Zriedkavé

Hyponatriémia


Veľmi zriedkavé

Syndróm neadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)


Poruchy nervového systému


Veľmi časté

Neurologické poruchy (3. stupňa: 2,6 %, 4. stupňa: 0,1 %)

Zápcha (3. – 4. stupňa: 2,7 % pri monoterapii, 3. – 4. stupňa: 4,1 % pri kombinovanej terapii) (pozri tiež „Poruchy gastrointestinálneho traktu“), strata hlbokých šľachových reflexov


Časté

Parestézia so senzorickými a motorickými príznakmi


Menej časté

Paralytický ileus (pozri tiež Poruchy gastrointestinálneho traktu)


Zriedkavé

Slabosť dolných končatín


Veľmi zriedkavé

Guillanov-Barrého syndróm


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Zriedkavé

Ischemické ochorenie srdca, ako je angína pectoris, prechodné zmeny elektrokardiogramu, infarkt myokardu


Veľmi zriedkavé

Tachykardia, palpitácie a poruchy srdcového rytmu


Poruchy ciev


Menej časté

Hypotenzia, hypertenzia, návaly horúčavy a periférny chlad


Zriedkavé

Závažná hypotenzia, kolaps

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

Dyspnoe, bronchospazmus


Zriedkavé

Intersticiálne pľúcne ochorenie


Veľmi zriedkavé

Respiratórna nedostatočnosť


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Zápcha (3. – 4 stupňa: 2,7 % pri monoterapii, 3. – 4. stupňa: 4,1 % pri kombinovanej terapii) (pozri aj „Poruchy nervového systému“), nevoľnosť, vracanie (3. – 4. stupňa: 2,2 % pri monoterapii), hnačka, stomatitída, ezofagitída, anorexia


Menej časté

Paralytický ileus (pozri aj „Poruchy nervového systému“)


Zriedkavé

Pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté

Abnormálne hodnoty testov pečeňových funkcií (zvýšená hladina celkového bilirubínu, alkalickej fosfatázy, aspartátaminotransferázy, alanínaminotransferázy)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Alopécia (> 2. stupňa: 4,1 % pri monoterapii)


Časté

Kožné reakcie


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Časté

Myalgia, artralgia


Zriedkavé

Bolesť čeľuste


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Zvýšená hladina kreatinínu


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Únava, horúčka, bolesť na rôznych miestach, asténia, erytém v mieste podania injekcie, bolesť v mieste podania injekcie, zmena sfarbenia miesta podania injekcie, flebitída v mieste podania injekcie


Zriedkavé

Nekróza v mieste podania injekcie


4.9 Predávkovanie


U ľudí sa hlásili prípady náhodného akútneho predávkovania:Takéto prípady môžu mať za následok hypopláziu kostnej drene a niekedy sú spojené s infekciou, horúčkou a paralytickým ileom. Lekár zvyčajne začne podpornú liečbu, ako je transfúzia krvi alebo liečba širokospektrálnymi antibiotikami. Nie je známe žiadne antidotum.


Keďže neexistuje špecifické antidotum na predávkovanie vinorelbínom podávaným intravenózne, v prípade predávkovania sú potrebné symptomatické opatrenia, napr.:


- Nepretržitá kontrola vitálnych znakov a starostlivé sledovanie pacienta.

- Každodenná kontrola krvného obrazu na sledovanie potreby transfúzií krvi, rastových faktorov a zistenie potreby intenzívnej starostlivosti a na minimalizáciu rizika infekcií.

- Opatrenia na prevenciu alebo liečbu paralytického ilea.

- Kontrola obehového systému a funkcie pečene.

- V prípade komplikácií spôsobených infekciami môže byť potrebná liečba širokospektrálnymi antibiotikami. V prípade paralytického ilea môže byť potrebná dekompresia sondou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká a imunomodulátory, alkaloidy z rodu Vinca.

ATC kód: L 01 CA 04.


Vinorelbín je cytostatikum zo skupiny alkaloidov z rodu Vinca, no na rozdiel od všetkých ostatných alkaloidov z rodu Vinca má vinorelbín zmenenú štruktúru v katarantínovej časti. Na molekulárnej úrovni pôsobí na dynamickú rovnováhu tubulínu v mikrotubulárnom systéme bunky.


Vinorelbín inhibuje polymerizáciu tubulínu a prednostne sa viaže na mitotické mikrotubuly, na axonálne mikrotubuly pôsobí až pri vysokých koncentráciách. Jeho schopnosť špiralizovať tubulín je nižšia než u vinkristínu. Vinorelbín blokuje mitózu vo fáze G2 – M a spôsobuje usmrtenie bunky v interfáze alebo v nasledujúcom mitotickom delení.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznej bolusovej injekcii alebo infúzii je u pacientov plazmatická koncentrácia vinorelbínu charakterizovaná trojfázovou exponenciálnou eliminačnou krivkou. Terminálna eliminačná fáza vyjadruje polčas dlhší ako 40 hodín. Celkový klírens vinorelbínu je vysoký (0,97 – 1,26 l/h/kg).


Liečivo sa vo veľkej miere distribuuje v organizme s distribučným objemom v rozmedzí 25,4 – 0,1 l/kg. V štúdii zahŕňajúcej chirurgickú biopsiu sa zistila významná penetrácia vinorelbínu do pľúcneho tkaniva pri pomeroch koncentrácií tkanivo/plazma vyšších ako 300. Väzba na plazmatické bielkoviny je stredne silná (13,5 %), ale na trombocyty je silná (78 %). Pri intravenóznom podávaní vinorelbínu v dávke do 45 mg/m² bola farmakokinetika lineárna.

Vinorelbín sa metabolizuje predovšetkým prostredníctvom CYP3A4 cytochrómu P450. Identifikovali sa všetky metabolity a žiaden z nich nie je aktívny s výnimkou 4-O-deacetylvinorelbínu, čo je najdôležitejší metabolit v krvi.


Eliminácia obličkami je nízka (< 20 % dávky). U ľudí sa zistili nízke koncentrácie deacetylvinorelbínu, no vinorelbín sa v moči spravidla zistí v nezmenenej forme. Eliminácia liečiva prebieha hlavne žlčovodným kanálom a pozostáva z metabolitov a zväčša nezmeneného vinorelbínu.


Neskúmal sa vplyv dysfunkcie obličiek na farmakokinetiku vinorelbínu, zníženie dávky sa však neindikuje z dôvodu nízkej miery renálnej exkrécie. U pacientov s metastázami v pečeni sa zmeny vyskytli iba v priemernom klírense vinorelbínu, keď bolo postihnutých viac ako 75 % pečene. U 6 pacientov s rakovinou so stredne závažnou dysfunkciou pečene (bilirubín < 2 x ULN a aminotransferázy < 5 x ULN) liečených dávkami do 25 mg/m² a u 8 pacientov s rakovinou so závažnou dysfunkciou pečene (bilirubín > 2 x ULN a/alebo aminotransferázy > 5 x ULN) liečených dávkami do 20 mg/m² bol priemerný celkový klírens v oboch skupinách podobný ako u pacientov s normálnou funkciou pečene. Tieto údaje však nemusia byť reprezentatívne pre pacientov so zníženou eliminačnou kapacitou pečene, a preto sa u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene odporúča opatrnosť a požaduje sa starostlivé sledovanie hematologických parametrov (pozri 4.2 a 4.4).


Starší pacienti

V štúdii uskutočnenej s originálnym liekom, v ktorej sa vinorelbín podával starším pacientom (≥ 70 rokov) s nemalobunkovým karcinómom pľúc sa preukázalo, že farmakokinetika vinorelbínu nebola ovplyvnená vekom. Keďže sú však pacienti vo vyššom veku slabší, pri zvyšovaní dávky vinorelbínu je potrebná opatrnosť: pozri časť 4.2.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Limitujúcou toxicitou u zvierat je útlm kostnej drene. V štúdiách na zvieratách vinorelbín indukoval aneuploidiu a polyploidiu.

Predpokladá sa, že vinorelbín môže spôsobiť genotoxické účinky u ľudí (indukcia aneuploidie a polyploidie).

Výsledky štúdií karcinogénneho potenciálu na myšiach a potkanoch boli síce negatívne, ale testovali sa iba nízke dávky.

V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa účinky pozorovali pri subterapeutických dávkach. Pozorovala sa embryotoxicita a fetotoxicita, ako je intrauterinná retardácia rastu a oneskorená osifikácia. Teratogenita (zrastenie stavcov chrbtice, chýbajúce rebrá) sa pozorovala pri dávkach toxických pre matku. Okrem toho sa znížila spermatogenéza, sekrécia prostaty a semenných mechúrikov, no fertilita sa u potkanov neznížila.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


- Navirel 10 mg/ml infúzny koncentrát sa nemá riediť alkalickými roztokmi (riziko zrážania).


- Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


V neotvorenom obale: 3 roky.

Po zriedení:

Chemická a fyzikálna stabilita sa dokázala počas 24 hodín pri 2 – 8 °C a pri 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek okamžite použiť. Ak sa ihneď nepoužije, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C, pokiaľ sa otvorenie a zriedenie neuskutočnilo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 C – 8 C).


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenená injekčná liekovka typu I s brómbutylovými gumenými zátkami obalenými fluórpolymérom a hliníkovým viečkom.


Veľkosti balenia: 1 ml alebo 5 ml infúzneho koncentrátu v balení po 1 alebo 10 injekčných liekoviek. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Prípravu a podanie vinorelbínu má vykonávať iba zaškolený personál. Musia sa použiť vhodné ochranné okuliare, jednorazové rukavice a jednorazový odev. Rozliaty a uniknutý roztok sa musí poutierať.

Je nevyhnutné vyhnúť sa akémukoľvek kontaktu s očami. Ak sa roztok dostane do kontaktu s očami, okamžite sa musia vypláchnuť veľkým množstvom fyziologického roztoku.


Exponovaná plocha sa po príprave musí dôkladne očistiť, ruky a tvár sa musia tiež umyť.


Neexistuje žiadna inkompatibilita medzi obsahom a obalom Navirelu a neutrálnou sklenenou fľašou, PVC vakom, vinylacetátovým vakom alebo infúznou súpravou s PVC hadičkami.


Odporúča sa podávať vinorelbín infúziou počas 5 – 10 minút po zriedení v 20 – 50 ml fyziologického roztoku alebo roztoku glukózy50 mg/ml (5 %) alebo krátkou infúziou (20 – 30 minút) po zriedení v 125 ml fyziologického roztoku alebo roztoku glukózy 50 mg/ml (5 %). Po podaní sa žily musia dôkladne prepláchnuť najmenej 250 ml izotonického roztoku.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


m e d a c

Gesselschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Fehlandtstrasse 3

20354 Hamburg

Nemecko

Tel.: +49 4103 8006 0

Fax: +49 4103 8006 100


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0065/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


31.01.2006


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október2010


14


Navirel