+ ipil.sk

NAVITEN 600Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2015/00631Písomná informácia pre používateľa


NAVITEN 600 mg

(eprosartani mesilas)

filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože osahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Naviten a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Naviten

3. Ako užívať Naviten

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Naviten

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Úplný názov vášho lieku je NAVITEN 600 mg. V tejto písomnej informácii pre používateľa sa uvádza skrátený názov Naviten.


 1. Čo je Naviten a na čo sa používa


Naviten sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku.


Naviten obsahuje liečivo eprosartan.

 • eprosartan patrí do skupiny liečiv, ktoré sa nazývajú antagonisty receptorov angiotenzínu II. Bráni pôsobeniu látky nazývanej “angiotenzín II” vo vašom tele. Táto látka spôsobuje zúženie ciev. Tým sa sťažuje prietok krvi v cievach, čo zapríčiňuje zvýšenie krvného tlaku. Blokádou účinku tejto látky sa cievy rozšíria a krvný tlak sa zníži.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Naviten


Neužívajte Naviten:

 • ak ste alergický (precitlivený) na eprosartan alebo na niektorú z ďalších zložiek Navitenu (uvedených v časti 6);

 • ak máte vážne ochorenie pečene;

 • ak máte vážne problémy s prietokom krvi v obličkách;

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (aj v skorých štádiách tehotenstva je lepšie vyvarovať sa užívaniu Navitenu – pozri časť týkajúcu sa tehotenstva);

 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.

Ak sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, Naviten neužívajte. Ak si nie ste istý/istá, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom, skôr ako začnete tento liek užívať.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Naviten, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte akékoľvek problémy s pečeňou;

 • ak máte akékoľvek problémy s obličkami. Lekár pred začiatkom liečby a počas liečby v časových intervaloch vyšetrí, ako vám pracujú obličky. Lekár vám skontroluje aj hodnoty draslíka, “kreatinínu” a “kyseliny močovej” v krvi;

 • ak máte problémy so srdcom, akými sú napr. ischemická choroba srdca, srdcové zlyhávanie, zúženie ciev alebo srdcových chlopní alebo problémy so srdcovým svalom;

 • ak Vaše telo produkuje nadmerné množstvo hormónu, ktorý sa nazýva “aldosterón”;

 • ak dodržiavate diétu s nízkym obsahom soli, užívate “odvodňujúce tablety”, vraciate alebo máte hnačku. Je to z dôvodu, že za takýchto okolností môže dochádzať k zníženiu krvného objemu alebo koncentrácie sodíka v krvi. Takéto stavy je potrebné korigovať pred začatím liečby;

 • ak sa nazdávate, že ste (mohli by ste byť) tehotná. Naviten sa v skorých štádiách tehotenstva neodporúča a ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, Naviten užívať nesmiete, pretože v tomto období môže vážne uškodiť vášmu dieťaťu – pozri časť týkajúcu sa tehotenstva;

 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

- inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou;

- aliskiren.

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Naviten“.


Ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka (alebo si nie ste istý/á), skôr ako začnete užívať Naviten, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Iné lieky a Naviten

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vrátane liekov rastlinného pôvodu. Je to kvôli tomu, že Naviten môže ovplyvniť spôsob, akým účinkujú iné lieky. Niektoré iné lieky môžu zase ovplyvniť spôsob, akým účinkuje Naviten.


Predovšetkým informujte svojho lekára, ak užívate:

 • lítium – na liečbu porúch nálady. Lekár musí sledovať koncentráciu lítia v krvi, pretože Naviten môže túto koncentráciu zvyšovať.

Ak sa vás vyššie uvedené týka (alebo si nie ste istý), skôr ako začnete užívať Naviten, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Nasledovné lieky môžu zvyšovať účinok Navitenu:

 • lieky znižujúce krvný tlak.

Ak sa vás vyššie uvedené týka (alebo si nie ste istý), skôr ako začnete užívať Naviten, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Nasledovné lieky môžu znižovať účinok Navitenu:

 • indometacín – používaný na liečbu bolesti, stuhnutosti, opuchu a na znižovanie horúčky.

Ak sa vás vyššie uvedené týka (alebo si nie ste istý), skôr ako začnete užívať Naviten, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak užívate ktorékoľvek z nižšie uvedených liekov, môže byť potrebné, aby vám lekár vykonal krvné testy:

 • lieky s obsahom draslíka alebo lieky šetriace draslík;

 • lieky, ktoré zvyšujú množstvo draslíka v krvi, akými sú “heparín” a “ACE inhibítory”.


Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

 • ak užívate inhibítor ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Naviten“ a Upozornenia a opatrenia“.


Skôr ako začnete užívať Naviten, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. V závislosti od výsledku vašich krvných testov sa môže lekár rozhodnúť zmeniť liečbu z týchto liekov alebo z Navitenu na inú.


Naviten a jedlo a nápoje

 • Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

 • Ak dodržiavate diétu s nízkym obsahom sodíka, skôr ako začnete užívať Naviten, povedzte to svojmu lekárovi. Nedostatok soli môže spôsobiť zníženie krvného objemu alebo koncentrácie sodíka v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

 • Je nutné, aby ste svojmu lekárovi oznámili, ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná. Lekár vás spravidla upozorní, aby ste predtým, ako otehotniete alebo len čo zistíte, že ste tehotná, prestali Naviten užívať a namiesto Navitenu vám odporučí iný liek.

 • Naviten sa neodporúča užívať v skorom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože v prípade užívania po treťom mesiaci tehotenstva môže závažne uškodiť vášmu dieťaťu.


Dojčenie

 • Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo máte v úmysle dojčiť.

 • Naviten sa u dojčiacich matiek neodporúča. Váš lekár môže zvoliť inú liečbu, ak si želáte dojčiť, najmä ak je vaše dieťa novorodenec, alebo predčasne narodené dieťa.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, aby Naviten ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Počas užívania Navitenu však môžete pociťovať ospalosť alebo závrat. Ak k tomu dôjde, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje a informujte svojho lekára.


Naviten obsahuje laktózu(druh cukru). Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov alebo o tom, že ich váš organizmus nedokáže stráviť, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


 1. Ako užívať Naviten


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie tohto lieku

 • Tento liek užívajte perorálne (ústami).

 • Tabletu prehltnite celú a zapite ju dostatočným množstvom tekutiny, akým je napr. pohár vody.

 • Tablety nedrvte ani nežujte.

 • Tablety užívajte každý deň ráno v približne rovnakom čase.


Koľko lieku užiť


Dospelí

Zvyčajná dávka je jedna tableta denne.


Deti a dospievajúci

Naviten sa deťom a dospievajúcim do veku 18 rokov nemá podávať.


Ak užijete viac Navitenu, ako máte

Ak užijete viac Navitenu, ako máte, alebo ho niekto užije nedopatrením, bezodkladne sa skontaktujte s lekárom alebochoďte na najbližšiu lekársku pohotovosť.


Balenie lieku si zoberte so sebou. Môžu sa objaviť tieto príznaky:

 • pocit mdlôb alebo závratu v dôsledku poklesu krvného tlaku (hypotenzie);

 • pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie);

 • ospalosť.


Ak zabudnete užiť Naviten

 • Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete.

 • Ak zabudnete užiť dávku a už je takmer čas na užitie ďalšej dávky, dávku, na ktorú ste zabudli, vynechajte. Neužite dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Naviten

Neprestaňte užívať Naviten bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:


Alergické reakcie(postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov).

Ak máte alergickú reakciu, prestaňte liek užívať a bezodkladne navštívte lekára. Príznaky môžu zahŕňať:

 • kožné reakcie, ako je napr. vyrážka alebo žihľavka s opuchom (urtikária);

 • opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka;

 • dýchavičnosť;

 • opuch tváre, opuch kože a sliznice (angioedém).


Ďalšie vedľajšie účinky Navitenu:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)

 • bolesť hlavy


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov)

 • pocit závratu;

 • vyrážka alebo svrbenie (pruritus);

 • nevoľnosť, vracanie, hnačka;

 • pocit slabosti, malátnosť (asténia);

 • upchatý nos (nádcha).


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov)

 • nízky krvný tlak, vrátane nízkeho tlaku pri vstávaní. Môžete pociťovať mdloby alebo závrat.


S neznámou frekvenciou

 • problémy s obličkami, vrátane zlyhávania obličiek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Naviten


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.


Neužívajte Naviten po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Naviten obsahuje

Liečivo je eprosartani mesilas (eprosartaniummesilát).

Každá filmom obalená tableta obsahuje eprosartani mesilas v množstve zodpovedajúcom 600 mg eprosartanu.


Ďalšie zložky sú:

 • jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, hydrolyzát škrobu (kukuričného), krospovidón, magnéziumstearát, čistená voda

 • filmový obal: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, polysorbát 80 (E433).


Ako vyzerá Naviten a obsah balenia

Biela filmom obalená tableta v tvare kapsuly s označením “5046” na jednej strane.


Naviten 600 mg sa dodáva v blistroch s obsahom 14, 28 alebo 56 tabliet.


Nie všetky balenia lieku musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BGP Products B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

5

NAVITEN 600

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2015/00631


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


NAVITEN 600 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje eprosartani mesilas, ekvivalentný 600 mg eprosartanum.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Biele filmom obalené tablety v tvare kapsuly označené „5046“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


NAVITEN 600 mg je indikovaný na liečbu esenciálnej hypertenzie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčaná denná dávka je 600 mg eprosartanu podaná ráno.

Na dosiahnutie maximálneho zníženia krvného tlaku sú u väčšiny pacientov potrebné 2-3 týždne.

V priebehu klinického hodnotenia boli overené dávky až 1200 mg denne počas 8 týždňov. Tieto vysoké dávky boli stále účinné bez výraznej závislosti výskytu nežiaducich účinkov na veľkosti podanej dávky.

Eprosartan sa môže podávať v monoterapii alebo v kombinácii s inými liekmi znižujúcimi krvný tlak, antihypertenzívami (pozri časti 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1), napr. tiazidovými diuretikami. Kombinácia s kalciovými blokátormi sa ukázala byť rovnako účinná, ak je požadované väčšie zníženie tlaku krvi.


Eprosartan sa môže podávať bez ohľadu na príjem potravy.


Dávkovanie u starších pacientov nad 60 rokov

Nie je potrebné upravovať dávku v závislosti od veku.


Dávkovanie u detí

Naviten sa neodporúča podávať deťom a mladistvým kvôli nedostatku informácií o jeho bezpečnosti a účinnosti.


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Nie je potrebné upravovať dávku u pacientov s poruchou funkcie pečene.


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min), nemá denná dávka presiahnuť 600 mg.


4.3 Kontraindikácie


 • známa precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.3 a 4.6)

 • laktácia

 • hemodynamicky významné bilaterálne renovaskulárne ochorenie alebo výrazná stenóza renálnej artérie jednej fungujúcej obličky

 • súbežné používanie Navitenu 600 mg s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Poškodenie funkcie pečene

Pacientom s mierne až stredne ťažko poškodenou funkciou pečene sa má pri podávaní eprosartanu venovať osobitná pozornosť vzhľadom na skutočnosť, že existujú len obmedzené skúsenosti u tejto skupiny pacientov.


Poškodenie funkcie obličiek
Úprava dávky nie je potrebná u pacientov s miernou až stredne ťažkou insuficienciou obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min). Opatrnosť sa odporúča pri použití u pacientov s klírensom kreatinínu < 30 ml/min alebo u pacientov na dialýze.


Symptomatická hypotenzia sa môže objaviť u pacientov s ťažkou objemovou depléciou a/alebo depléciou soli (napr. vysoká dávka diuretickej terapie). Tieto podmienky majú byť upravené pred začatím liečby.


Pacienti s rizikom vzniku poškodenia funkcie obličiek

Niektorí pacienti, ktorých funkcia obličiek je závislá na vlastnej aktivite renínového-angiotenzínového-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkou srdcovou nedostatočnosťou [NYHA klasifikácia: trieda IV], bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárnej obličky), majú riziko rozvoja oligúrie a/alebo progresívnej azotémie a zriedkavo akútneho zlyhania obličiek počas liečby s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE). Tieto udalosti sú pravdepodobnejšie u pacientov liečených súčasne diuretikom. U blokátorov receptora angiotenzínu II, ako je eprosartan, neexistujú adekvátne terapeutické skúsenosti, aby sa určilo, či je podobné riziko vzniku zhoršenia funkcie obličiek u týchto citlivých pacientov. Keď sa eprosartan používa u pacientov s poruchou funkcie obličiek, má sa funkcia obličiek posúdiť pred začatím liečby eprosartanom a v intervaloch počas liečby. Ak sa počas liečby pozoruje zhoršenie funkcie obličiek, liečba eprosartanom sa musí prehodnotiť.


Nasledujúce opatrenia boli zaradené na základe skúseností s inými liečivami v tejto triede a tiež s inhibítoromi ACE:

Hyperkaliémia
Počas liečby inými liekmi, ktoré ovplyvňujú renínový-angiotenzínový-aldosterónový systém môže dôjsť k hyperkaliémii, najmä v prítomnosti poškodenia funkcie obličiek a/alebo srdcového zlyhania. Odporúča sa primerané sledovanie hladín draslíka v sére u rizikových pacientov.

Na základe skúseností s podávaním iných liekov, ktoré ovplyvňujú renínový-angiotenzínový-aldosterónový systém, súbežné podávanie s kálium šetriacimi diuretikami, doplnkami draslíka, náhradami soli obsahujúcimi draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka (napr. heparín) môže viesť k zvýšeniu hladiny draslíka v sére, a preto sa majú s Navitenom podávať s opatrnosťou.

Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1). Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Primárny hyperaldosteronizmus
Pacientom s primárnym hyperaldosteronizmom sa neodporúča liečba eprosartanom.

Hypotenzia
Symptomatická hypotenzia sa môže vyskytnúť u pacientov s ťažkou depléciou objemu a/alebo solí (napr. liečba vysokými dávkami diuretík). Tieto podmienky sa majú upraviť pred začatím liečby.

Ischemická choroba srdca
U pacientov s ischemickou chorobou srdca sú obmedzené skúsenosti.

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne / hypertrofická kardiomyopatia
Rovnako ako u všetkých ostatných vazodilatancií , aj u pacientov so stenózou aortálnej a mitrálnej chlopne alebo hypertrofickou kardiomyopatiou sa má eprosartan používať s opatrnosťou.

Transplantácia obličky
Nie sú žiadne skúsenosti u pacientov s nedávnou transplantáciou obličiek.

Gravidita
Blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú začať podávať počas gravidity. Ak sa považuje pokračovanie v liečbe blokátorom receptorov angiotenzínu II v gravidite za nevyhnutné, pacientkam plánujúcim graviditu sa má zmeniť liečba na inú antihypertenznú liečbu, ktorá má overený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba blokátorom receptorov angiotenzínu II sa musí ihneď ukončiť, a ak je potrebné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Iné upozornenia a opatrenia
Ako bolo pozorované pri inhibítoroch angiotenzín konvertujúceho enzýmu, eprosartan a ostatné blokátory receptorov angiotenzínu II sú zjavne menej účinné pri znižovaní krvného tlaku u černochov ako u nečernošskej populácie, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu v hypertenznej černošskej populácii.

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami galaktózovej intolerancie, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Eprosartan nepreukázal účinok na farmakokinetiku digoxínu a farmakodynamiku warfarínu alebo globuridu (glibenklamidu). Podobne eprosartan neovplyvnil farmakokinetiku ranitídinu, ketokonazolu alebo flukonazolu.


Eprosartan bol bezpečne použitý spolu s tiazidovými diuretikami (napr. hydrochlorotiazidom) a kalciovými blokátormi kanálov (napr. nifedipínom) bez dokázateľných klinicky významných nežiaducich interakcií.


V placebom kontrolovaných klinických štúdiách bolo pozorované významné zvýšenie koncentrácie draslíka v sére a vychádzajúc zo skúseností s užívaním liekov, ktoré účinkujú na renínový-angiotenzínový-aldosterónový systém; súbežné užívanie s draslík šetriacimi diuretikami, draslíkovými doplnkami, náhradami solí s obsahom draslíka, alebo inými liekmi, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka (napr. heparín) môže dôjsť k zvýšeniu draslíka v sére.


Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).


Antihypertenzný účinok môže byť zosilnený ďalšími antihypertenzívami.


Pri súbežnom podávaní lítia s ACE inhibítormi bola hlásená toxicita a reverzibilné zvýšenie koncentrácie lítia v sére. Možnosť podobného účinku pri použití eprosartanu nemôže byť vylúčená a odporúča sa starostlivé monitorovanie hladín lítia v sére počas súbežného používania.


Eprosartan neinhibuje in vitrohumánny enzymatický systém cytochróm P450 (CYP1A, 2A6, 2C9/8, 2C19, 2D6, 2E a 3A).


Rovnako akouACEinhibítorov, súbežné podávanieblokátorov receptorovangiotenzínuIIaNSAIDsmôževiesťkzvýšenému riziku zhoršeniafunkcie obličiek,vrátanemožnéhoakútnehozlyhaniaobličieka zvýšeniadraslíkavsére, najmä upacientovs pre-existujúcou oslabenu funkciouobličiek. Tátokombináciasa má podávaťsopatrnosťou, najmäustaršíchosôb. Pacientimajú byťprimeranehydratovaní ajepotrebnézvážiťmonitorovanie obličkovej funkciepozačatí súbežnej liečbyaďalejv pravidelnýchintervaloch.


Súbežné používanielosartanus indometacínom(NSAID) viedlok zníženiuúčinnostiblokátorov receptorovangiotenzínuII, a preto nemožnovylúčiť účinok celej skupiny liekov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Užívanie blokátorov receptorovangiotenzínuIIv prvom trimestri gravidity sa neodporúča (pozri časť 4.4). Užívanie blokátorov receptorovangiotenzínuIIje kontraindikované v druhom a treťom trimestri gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení ACE inhibítorom v prvom trimestri gravidity neboli presvedčivé; avšak malé zvýšenie rizika nemôže byť vylúčené.Kým neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje týkajúce sa rizika užívania blokátorov receptorov angiotenzínu II, môžu existovať pre túto skupinu liekov podobné riziká. Pokiaľ sa liečba blokátormi receptorov angiotenzínu II považuje za nevyhnutnú, pacientkam plánujúcim graviditu sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil na používanie v gravidite. Po zistení gravidity sa má ihneď prerušiť liečba blokátormi receptora angiotenzínu II a ak je to potrebné, má sa začať s alternatívnou liečbou.

Je známe, že vystavenie blokátorom receptora angiotenzínu II v druhom a treťom trimestri gravidity spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (zníženie funkcie obličiek, oligohydramnión, spomalenie kostnatenia lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri tiež časť 5.3). V prípade, že došlo k vystaveniu blokátorom receptora angiotenzínu II od druhého trimestra gravidity, odporúča sa vyšetrenie ultrazvukom na kontrolu funkcie obličiek a lebky.


Dojčatá, ktorých matky užívali blokátory receptorov angiotenzínu II, majú byť starostlivo sledované pre možnosť výskytu hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Pretože nie sú dostupné žiadne informácie týkajúce sa užívania blokátorov receptorovangiotenzínuIIpočas laktácie, neodporúča sa užívať blokátory receptorovangiotenzínuIIa má sa zvoliť alternatívna liečba s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom, najmä počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopností viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Eprosartan neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, vychádzajúc z farmakodynamických vlastností eprosartanu. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov sa má brať do úvahy, že počas liečby hypertenzie sa môžu vyskytnúť občasné závraty alebo vyčerpanosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami u pacientov liečených eprosartanom sú bolesti hlavy a nešpecifické gastrointestinálne ťažkosti, vyskytujúce sa približne u 11 % a resp. 8 % pacientov.

Výskyt nežiaducich účinkov u pacientov liečených eprosartanom v klinických štúdiách:


Triedy orgánových systémov MedDRA

Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až < 1/10

Zriedkavé

1/1 000 až < 1/100

Poruchy imunitného systémuPrecitlivenosť*

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy*

Závrat*


Poruchy cievHypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Rinitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Alergické kožné reakcie (napr. vyrážka, svrbenie)

Angioedém*

Poruchy gastrointestinálne-ho traktu


Nešpecifické gastrointestinálne ťažkosti (napr. nevoľnosť, hnačka, vracanie)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Asténia


*Nevyskytli sa s vyššou frekvenciou ako u placeba.


Okrem týchto nežiaducich účinkov, hlásených počas klinických štúdií, boli hlásené spontánne počas postmarketingového používania eprosartanu. nasledujúce nežiaduce účinky. Frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov (nie je známa).

Poruchy obličiek a močových ciest
Porucha funkcie obličiek vrátane zlyhania obličiek u rizikových pacientov (napr. stenóza renálnej artérie).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


O predávkovaní eprosartanom u ľudí sú k dispozícii len veľmi obmedzené informácie. Po uvedení lieku na trh sa hlásili individuálne prípady podania dávok až do 12 000 mg. U väčšiny pacientov sa neprejavili žiadne symptómy. V jednom prípade prišlo po požití 12 000 mg ku kolapsu krvného obehu. Pacient sa kompletne zotavil.

Najpravdepodobnejším príznakom predávkovania je hypotenzia. V prípade výskytu symptomatickej hypotenzie sa má začať podporná liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum

ATC kód: C09CA02


Eprosartan je silný nepeptidický, perorálne účinný blokátor receptorov angiotenzínu II, bez tetrazolovej a bifenylovej skupiny, ktorý sa selektívne viaže na AT1receptor. Angiotenzín II je silne vazokonstrikčne aktívny hormón zo systému renín-angiotenzín-aldosterónu, ktorý má dôležitú úlohu v patofyziológii hypertenzie. Angiotenzín II sa viaže na AT1receptory v celej rade tkanív (napr. v hladkých svaloch ciev, nadobličkách, obličkách a srdci) a vyvoláva dôležité biologické reakcie ako je vazokonstrikcia, retencia sodíka a vyplavenie aldosterónu. Predpokladá sa, že angiotenzín II sa podieľa na vzniku hypertrofie srdca a ciev kvôli jeho účinku na srdce a rast buniek hladkého svalstva.


Eprosartan u dobrovoľníkov antagonizuje účinok angiotenzínu II na krvný tlak, na zmeny prietoku krvi obličkami a na sekréciu aldosterónu. U pacientov s hypertenziou sa dosiahne úprava krvného tlaku po podaní eprosartanu v jednej alebo v dvoch denných dávkach. Úprava krvného tlaku je udržiavaná bez výrazného kolísania po dobu 24 hodín. Po prerušení liečby eprosartanom nedochádza k rebound fenoménu, to je k neúmernému zvýšeniu krvného tlaku. Zníženie krvného tlaku u hypertonikov nie je sprevádzané zmenami frekvencie srdca a neovplyvňuje hladinu triglyceridov, celkovú hladinu cholesterolu a LDL. Okrem toho eprosartan neovplyvňuje hladinu glykémie.


Eprosartan nepotláča autoregulačné mechanizmy v obličkách. U zdravých mužov eprosartan preukázateľne zvyšoval priemerný prietok plazmy obličkami. Eprosartan udržiava činnosť obličiek u pacientov s esenciálnou hypertenziou a u pacientov s renálnou insuficienciou. Eprosartan neznižuje glomerulárnu filtráciu u zdravých mužov, hypertonikov, ani u pacientov s rôznym stupňom insuficiencie obličiek. Eprosartan má natriuretický účinok u zdravých jedincov s diétou obmedzujúcou prívod soli. Eprosartan môžu bezpečne užívať pacienti s esenciálnou hypertenziou a pacienti s rôznym stupňom renálnej insuficiencie a používanie eprosartanu nevedie k retencii sodíka ani k zhoršeniu funkcie obličiek.


Eprosartan významne neovplyvňuje exkréciu kyseliny močovej.


Eprosartan nepotenciuje účinky vyvolané zvýšenou hladinou bradykinínu (spôsobenou inhibítormi ACE), ako napr. kašeľ. V klinickej štúdii špeciálne zameranej na porovnanie incidencie kašľa v skupine pacientov liečených eprosartanom alebo inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu bolo zistené, že incidencia pretrvávajúceho dráždivého kašľa bola významne nižšia v skupine liečenej eprosartanom (1,5 %) v porovnaní so skupinou liečenou inhibítormi ACE (5,4 %; p < 0,05). Popísaná incidencia kašľa bola signifikantne nižšia (p < 0,05) u pacientov liečených eprosartanom (21,2 %), ako u pacientov liečených inhibítormi ACE (29,9 %). V ďalšej štúdii bola sledovaná frekvencia výskytu pretrvávajúceho kašľa u pacientov, u ktorých sa už kašeľ vyskytoval pri podávaní inhibítorov ACE. Suchý pretrvávajúci kašeľ sa objavil u 2,6 % pacientov liečených eprosartanom, u 2,7 % liečených placebom a u 25 % liečených inhibítormi ACE. Rozdiel v incidencii suchého dráždivého kašľa medzi eprosartanom a ACE inhibítormi bol štatisticky významný (p < 0,01), zatiaľ čo rozdiel medzi eprosartanom a placebom nebol významný. Celková analýza šiestich klinických dvojito zaslepených pokusov zahrňujúca 1554 pacientov ukázala, že incidencia kašľa zaznamenaná spontánne u pacientov liečených eprosartanom bola v niektorých prípadoch 3,5 %, zatiaľ čo u pacientov liečených placebom to bolo pozorované u 2,6 %.


V troch klinických štúdiách (n = 791) bolo zníženie krvného tlaku rovnako významné po podaní eprosartanu ako po podaní ACE inhibítora enalaprilu.

V štúdii MOSES (Morbidita a mortalita po mozgovej mŕtvici, eprosartan v porovnaní s nitrendipínom pre sekundárnu prevenciu) u 1405 pacientov s hypertenziou s históriou cerebrovaskulárnych príhod, eprosartan ukázal podstatne lepšiu sekundárnu prevenciu nečakaných klinických výsledkov ako nitrendipín (ktorý bol vybraný ako porovnávacia zlúčenina so zjavnou redukciou rizika vs placebo okolo 42 %, ako sa dokázalo v štúdii SystEur). V štúdii MOSES, pacienti liečení eprosartanom dosiahli vyššiu redukciu rizika, 21 % pre primárne zloženie endpointu (všetky prípady mortality, fatálne a nefatálne kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne príhody), okolo 25 % pre cerebrovaskulárne a okolo 30 % pre prvé kardiovaskulárne endpointy. Všetky tieto výhody boli štatisticky signifikantné vs. nitrendipín. Cieľový tlak krvi bol dobre splnený v oboch skupinách liečby a pokračovanie počas celého smeru štúdie naznačovalo prospešný účinok eprosartanu na kontrolu tlaku krvi.


Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II. Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absolútna biologická dostupnosť eprosartanu, po jednorazovom perorálnom podaní 300 mg, bola 13 %, čo je spôsobené nízkou absorpciou látky. Maximálna plazmatická koncentrácia eprosartanu sa dosiahne za 1 až 2 hodiny po perorálnom podaní nalačno. Plazmatická koncentrácia je úmerná veľkosti dávky v rozmedzí 100 až 200 mg, ale relatívne nižšia po podaní 400 a 800 mg. Terminálny eliminačný polčas eprosartanu po perorálnom podaní sa pohybuje v rozmedzí 5-9 hodín. Počas nepretržitého podávania eprosartanu nedochádza k jeho kumulácii v organizme. Podávanie eprosartanu s jedlom znižuje jeho absorpciu s minimálnym ovplyvnením (< 25 %) Cmaxa AUC, čo nie je klinicky významné.

Väzba na plazmatické bielkoviny je vysoká (približne 98 %) a konštantná v koncentráciách, ktoré sú dosahované pri podávaní terapeutických dávok. Veľkosť väzby nie je ovplyvnená pohlavím, vekom, dysfunkciou pečene, ani miernou poruchou obličiek, ale prejavila sa u malého počtu pacientov s ťažkým poškodením obličiek znížením väzby. Po perorálnom a intravenóznom podaní izotopom označeného 14Ceprosartanu dobrovoľníkom, boli nájdené v plazme a stolici len eprosartanu podobné látky. V moči však bolo približne 20 % izotopom označenej látky vylúčenej vo forme acylglukuronidu eprosartanu, zvyšných 80 % tvoril nezmenený eprosartan.

Distribučný objem eprosartanu je približne 13 litrov. Celkový plazmatický klírens činí 130 ml/min. Vylučovanie do žlče a moču sa podieľa na eliminácii eprosartanu. Po intravenóznom podaní izotopom označeného 14Ceprosartanu bolo približne 61 % látky izolovanej v stolici a 37 % v moči. Po perorálnom podaní izotopom označeného 14Ceprosartanu bolo v stolici nájdené 90 % a v moči len 7 % látky.

Hodnoty Cmaxa AUC eprosartanu sa s vekom zvyšujú (v priemere približne na dvojnásobok), ale toto zvýšenie nemusí viesť k úprave dávkovania.

AUC hodnoty eprosartanu (ale nie Cmax) sa zvyšujú v priemere o 40 % u pacientov s poškodením pečene, ale toto zvýšenie nemusí viesť k úprave dávkovania. Porovnaním osôb s normálnymi funkciami obličiek boli hodnoty AUC a Cmaxu pacientov s miernym poškodením obličiek približne o 30 % vyššie (klírens kreatinínu 30 až 59 ml/min) a približne o 50 % vyššie u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 5 až 29 ml/min). Nie sú potrebné zmeny v dávkovaní.

Neboli nájdené rozdiely vo farmakokinetických parametroch medzi mužmi a ženami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Všeobecná toxikológia

Eprosartan podaný perorálne v dávke vyššej ako 1000 mg/kg denne u pokusných potkanov počas 6 mesiacov a u psov počas 1 roka nemal za následok významnú toxicitu.


Reprodukčné a vývojové štúdie

U gravidných králikov podávanie eprosartanu v dávke 10 mg/kg denne viedlo v poslednej fáze k úmrtiu plodu aj matky. Toxicita pre matku, ale nie pre plod, bola pozorovaná aj u dávky 3 mg/kg denne.


Genotoxicita

V celom rade in vitroa in vivotestov neboli pozorované žiadne známky genotoxicity.


Kancerogenita

Kancerogenita nebola pozorovaná u potkanov po podávaní do dávky 600 mg/kg denne a u myší do dávky 2000 mg/kg denne počas 2 rokov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:lactosum monohydricum, cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, crospovidonum, magnesii stearas, čistená voda.


Obal tablety:hypromellosum (E 464), macrogolum 400, polysorbatum 80 (E 433), titanii dioxidum (E 171).


6.2 Inkompatibility


Žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Nepriehľadný alebo priehľadný PVC/Aclar/Al blister.

14, 28 alebo 56 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BGP Products B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0262/01-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.07.2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18.01.2007


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

9NAVITEN 600