+ ipil.sk

Naviten Combi 600 mg/12,5 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06405


Písomná informácia pre používateľa


Naviten Combi 600 mg/12,5 mg

filmom obalené tablety

(eprosartan/hydrochlorotiazid)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


Celý názov vášho lieku je Naviten Combi 600 mg/12,5 mg, filmom obalené tablety. V tejto písomnej informácii pre používateľa sa používa skrátený názov Naviten Combi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Naviten Combi a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Naviten Combi

3. Ako užívať Naviten Combi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Naviten Combi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Naviten Combi a na čo sa používa


Naviten Combi sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku.


Naviten Combi obsahuje dve aktívne zložky, eprosartan a hydrochlorotiazid.

 • Eprosartan patrí do skupiny liekov nazývaných „antagonisty receptorov angiotenzínu II“. Blokuje účinok látky, nachádzajúcej sa vo vašom tele, nazývanej angiotenzín II. Táto látka vyvoláva zúženie ciev. To spôsobuje sťaženie prúdenia krvi cievami a zvýšenie krvného tlaku. Blokovaním tejto látky sa cievy uvoľnia a váš krvný tlak sa zníži.

 • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných „tiazidové diuretiká“. Zvyšuje množstvo vylúčeného moču a frekvenciu jeho vylučovania. To zníži váš krvný tlak.


Naviten Combi dostanete len v prípade, že váš krvný tlak nebol dostatočne znížený samotným eprosartanom.


2 Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Naviten Combi


Neužívajte Naviten Combi, ak:

 • ste alergický na eprosartan, hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • ste alergický na skupinu liekov, nazývaných „sulfónamidy“;

 • máte ťažké ochorenie pečene;

 • máte ťažké ochorenie obličiek;

 • máte závažné problémy s prietokom krvi obličkami;

 • máte vysokú hladinu vápnika, nízku hladinu draslíka alebo nízku hladinu sodíka. Tieto hodnoty sa stanovia z vašej krvi;

 • máte ťažkosti so žlčníkom alebo žlčovodom (žlčové kamene);

 • máte dnu alebo iné príznaky zvýšenej hladiny kyseliny močovej v krvi (hyperurikémia)

 • ste viac ako 3 mesiace tehotná (je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Navitenu Combi na začiatku tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

Neužívajte Naviten Combi, ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Naviten Combi, ak:

 • máte akékoľvek ďalšie ťažkosti s pečeňou;

 • ste prekonali transplantáciu obličky;

 • máte akékoľvek ďalšie ťažkosti s obličkami. Lekár skontroluje funkciu Vašich obličiek pred začiatkom liečby a v pravidelných intervaloch počas liečby. Lekár vám tiež skontroluje hladiny draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej v krvi;

 • máte ťažkosti so srdcom, ako je ischemická choroba srdca, zlyhanie srdca, zúženie ciev alebo srdcových chlopní alebo ťažkosti so srdcovým svalom;

 • máte ochorenie nazývané „systémový lupus erythematosus“ (SLE);

 • máte cukrovku. Lekár vám možno bude musieť upraviť dávku liekov, ktoré užívate na liečbu cukrovky;

 • máte nadmernú produkciu hormónu nazývaného „aldosterón“;

 • máte astmu;

 • ste mali akúkoľvek alergiu;

 • držíte diétu s nízkym obsahom soli, užívate lieky na odvodnenie (diuretiká), vraciate alebo máte hnačku. Z uvedených príčin sa váš krvný objem alebo hladina sodíka v krvi môže znížiť. Toto sa má upraviť pred začatím liečby Navitenom Combi;

 • ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná. Naviten Combi sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste viac ako 3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Naviten Combi.


Operácie a vyšetrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať tento liek, ak je u vás plánované niečo z nižšie uvedeného:

 • operačný zákrok;

 • vyšetrenie funkcie prištítnych teliesok. Pred týmto vyšetrením prerušte liečbu Navitenom Combi;

 • antidopingový test. Hydrochlorotiazid, obsiahnutý v lieku, môže byť príčinou pozitívneho výsledku tohto testu;

 • akékoľvek iné krvné testy.


Iné lieky a Naviten Combi

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, vrátane rastlinných liekov. Je to dôležité preto, lebo Naviten Combi môže ovplyvniť účinok niektorých iných liekov a naopak, niektoré iné lieky môžu ovplyvniť účinok Navitenu Combi.


Je mimoriadne dôležité, aby ste informovali svojho lekára alebo lekárnika, že užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • lítium – na liečbu porúch nálady. Lekár musí sledovať hladinu lítia vo vašej krvi, pretože Naviten Combi ju môže zvýšiť;

 • lieky na liečbu cukrovky, ako sú metformín alebo inzulín. Je možné, že vám lekár bude musieť upraviť dávku liekov na liečbu cukrovky;

 • lieky, ktoré môžu vyvolať zníženie hladiny draslíka v krvi. Sú to najmä lieky na odvodnenie, tzv. "preháňadlá", kortikosteroidy, amfotericín (liek proti hubovým infekciám), karbenoxolón (na liečbu vredov v ústach) a hormón hypofýzy, nazývaný „ACTH“. Naviten Combi môže pri súbežnom podávaní s týmito liekmi zvýšiť riziko výskytu nízkych hladín draslíka v krvi;

 • digitálisové glykozidy, ako je digoxín, užívané pri zlyhaní srdca alebo rýchlom a nepravidelnom srdcovom rytme. Naviten Combi môže zvýšiť riziko nepravidelného rytmu srdca;

 • betablokátory (používané pri ochoreniach srdca) a diazoxid (používaný pri liečbe vysokej hladiny cukru v krvi). Pri súbežnom užívaní s Navitenom Combi sa môže zvýšiť hladina cukru v krvi;

 • lieky proti rakovine, ako sú metotrexát a cyklofosfamid;

 • lieky, ktoré sťahujú cievy alebo stimulujú srdce, ako je noradrenalín;

 • anestetiká (lieky používané na miestne alebo celkové znecitlivenie);

 • amantadín, používaný na liečbu Parkinsonovej choroby alebo vírusových ochorení. Naviten Combi môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov spôsobených amantadínom.

Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Naviten Combi.


Nasledujúce lieky môžu znížiť účinok Navitenu Combi:

 • protizápalové lieky, ako sú „nesteroidné protizápalové lieky“ (NSAIDs) a kyselina acetylsalicylová;

 • lieky, znižujúce hladinu tukov v krvi, ako sú kolestipol a cholestyramín.

Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Naviten Combi.


Nasledujúce lieky môžu zvýšiť účinok Navitenu Combi:

 • lieky navodzujúce spánok, ako sú „sedatíva“ a „narkotiká“;

 • niektoré lieky proti Parkinsonovej chorobe, ako je biperidén;

 • lieky uvoľňujúce svalstvo, napr. baklofén a tubokurarín;

 • lieky znižujúce krvný tlak, ako je atropín;

 • amifostín, liek ochraňujúci bunky pred účinkom chemoterapie.

Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Naviten Combi.


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, je možné, že u vás lekár vykoná krvné testy:

 • lieky obsahujúce draslík alebo draslík šetriace lieky;

 • lieky zvyšujúce hladinu draslíka, ako sú heparín a „ACE inhibítory“;

 • lieky na liečbu dny, ako sú probenecid, sulfinpyrazón a alopurinol;

 • lieky na liečbu cukrovky, ako sú metformín a inzulín;

 • lieky ovplyvňujúce srdcový rytmus, ako sú chinidín, dizopyramid, amiodarón a sotalol;

 • niektoré antibiotiká, napr. tetracyklíny;

 • niektoré antipsychotiká, ako sú tioridazín, chlórpromazín a levopromazín;

 • kalciové soli;

 • steroidy.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Naviten Combi. Na základe výsledkov krvných testov sa lekár môže rozhodnúť, že zmení vašu liečbu týmito liekmi alebo Navitenom Combi.


Naviten Combi a jedlo, nápoje a alkohol

 • Pitie alkoholu počas užívania Navitenu Combi môže znížiť váš krvný tlak a spôsobiť, že sa cítite unavený alebo máte závraty.

 • Predtým, ako začnete užívať Naviten Combi, oznámte svojmu lekárovi, ak ste na diéte s nízkym obsahom soli. Nedostatok soli môže spôsobiť zníženie krvného objemu alebo hladiny sodíka v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

 • Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo by ste mohli byť) tehotná. Váš lekár vám obvykle odporučí prestať užívať Naviten Combi predtým ako otehotniete, alebo len čo zistíte, že ste tehotná a odporučí vám užívať iný liek namiesto Navitenu Combi.

 • Naviten Combi sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. Môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

 • Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo chcete začať dojčiť.

 • Naviten Combi sa neodporúča pre dojčiace matky. Lekár vám môže vybrať inú liečbu, ak si želáte dojčiť, najmä ak je vaše dieťa novorodenec, alebo predčasne narodené dieťa.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že by Naviten Combi mohol ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo používať nástroje či obsluhovať stroje. Počas užívania Navitenu Combi však môžete spozorovať ospalosť alebo závrat. Ak sa to u vás prejaví, nešoférujte, nepoužívajte nástroje ani neobsluhujte stroje a poraďte sa so svojím lekárom.


Naviten Combi obsahuje laktózu

Naviten Combi obsahuje laktózu (druh cukru). Ak vás váš lekár informoval, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, alebo ich nedokážete stráviť, poraďte sa s ním pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Naviten Combi


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ako užívať tento liek

 • Tento liek užívajte ústami.

 • Tablety môžete užiť s jedlom alebo nalačno.

 • Tabletu prehltnite celú a zapite ju dostatočným množstvom tekutiny, napr. pohárom vody.

 • Tablety nedrvte, ani nežujte.

 • Tablety užívajte ráno, každý deň v približne rovnakom čase.


Koľko lieku užiť

Dospelí

Zvyčajná dávka je jedna tableta denne.


Použitie u detí a dospievajúcich

Naviten Combi sa nesmie podávať deťom a mladistvým do 18 rokov.


Ak užijete viac Navitenu Combi, ako máte

Ak užijete viac Navitenu Combi, ako ste mali alebo niekto iný náhodne užije tento liek, poraďte sa s lekárom alebo ihneď choďte do nemocnice.

Balenie lieku si vezmite so sebou. Môžu sa vyskytnúť nasledujúce účinky:

 • pocit točenia hlavy a závrat, zapríčinené poklesom krvného tlaku (hypotenzia);

 • nevoľnosť (nauzea);

 • ospalosť;

 • smäd (dehydratácia).


Ak zabudnete užiť Naviten Combi

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete. Ak zabudnete užiť dávku a je už takmer čas na užitie nasledujúcej dávky, zabudnutú dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Naviten Combi

Neprerušujte liečbu Navitenom Combi bez súhlasu lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Počas užívania tohto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky.


Alergické reakcie

Ak sa u vás objaví alergická reakcia, prestaňte užívať Naviten Combi a okamžite vyhľadajte lekára.

Príznaky môžu zahŕňať:

 • kožné reakcie, ako sú vyrážka alebo žihľavka (urtikária), (môže sa vyskytnúť najviac u 1 z 10 pacientov);

 • opuch tváre, kože a slizníc (angioedém), (môže sa vyskytnúť najviac u 1 zo 100 pacientov).


Ďalšie možné vedľajšie účinky Navitenu Combi

Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 pacientov):

 • bolesť hlavy.


Časté (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 z 10 pacientov):

 • závrat;

 • mravčenie, bolesť nervu;

 • nevoľnosť, vracanie alebo hnačka;

 • pocit slabosti (asténia);

 • vyrážka;

 • svrbenie;

 • upchatý nos (rinitída);

 • nízky krvný tlak, vrátane nízkeho tlaku pri postavení sa. Môžete pociťovať točenie hlavy alebo závrat;

 • zmeny v krvných testoch, ako napr. zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia).


Menej časté(môžu sa vyskytnúť najviac u 1 zo 100 pacientov):

 • nespavosť (insomnia);

 • depresia;

 • úzkosť alebo nervozita;

 • sexuálna dysfunkcia a/alebo zmena pohlavnej túžby;

 • svalové kŕče;

 • horúčka, potenie;

 • slabosť (pocit točenia okolia, vertigo);

 • zápcha;

 • zmeny v krvných testoch, ako sú:

 • zvýšená hladina kyseliny močovej (dna);

 • zvýšené hladiny tukov (cholesterol);

 • znížené hladiny draslíka, sodíka a chloridov;

 • zníženie počtu bielych krviniek.


Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 z 1 000 pacientov):

 • voda v pľúcach;

 • zápal pľúc;

 • zápal pankreasu.


Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • hemolytická anémia (poruchy krvi).


Neznáme (frekvencia sa z dostupných údajov nedá odhadnúť):

strata chuti do jedla, žltačka, poruchy zraku, nepokoj; zmeny v krvnom obraze: zníženie počtu granulocytov a krvných doštičiek, porucha krvotvorby; zníženie hladiny horčíka v krvi, zvýšenie hladiny vápnika a triglyceridov v krvi, poruchy funkcie obličiek, zápal obličiek, akútne zlyhanie obličiek, zápal cievnych stien, tvorba pľuzgierikov na koži vrátane odumierania kožných buniek (toxická epidermálna nekrolýza), systémový lupus erythematosus, alergické reakcie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. ako uchovávať Naviten Combi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po skratke „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ďalšie informácie


Čo Naviten Combi obsahuje

Liečivá sú: 600 mg eprosartanu (ako mesylát) a 12,5 mg hydrochlorotiazidu v 1 tablete.

Ďalšie zložky sú:

 • Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný kukuričný škrob, krospovidón, magnéziumstearát, čistená voda.

 • Obal tablety: polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, žltý oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Naviten Combi a obsah balenia

Žltohnedé, filmom obalené tablety v tvare kapsuly s nápisom “5147“ na jednej strane tablety.


Naviten Combi sa dodáva v blistroch obsahujúcich 14, 28, 56, 98 alebo 280 (10 x 28) tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

TS Pharma s.r.o.

Lazovná 68

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika


Výrobca

Abbott Healthcare SAS

Route de Belleville, Lieu dit Maillard

F- 01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Írsko

Coepratenz Plus 600 mg/12.5 mg

Grécko

Epratenz Plus 600/12.5 mg

Česká republika

Teveten Plus H 600 mg/12.5 mg

Cyprus

Teveten Plus 600 mg/12,5 mg

Nemecko

Coepratenz comp. 600 mg/12.5 mg

Poľsko

Teveten HCT 600 mg + 12,5 mg

Slovensko

Naviten Combi 600 mg/12,5 mg

Slovinsko

CoTeveten 600 mg/12.5 mg

Lotyšsko, Litva, Estónsko, Malta

Teveten Plus 600/12.5 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014.


7Naviten Combi 600 mg/12,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06405SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Naviten Combi 600 mg/12,5 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 600 mg eprosartanu (ako eprosartan mesylát) a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Žltohnedé, filmom obalené tablety v tvare kapsuly.

Nápis na jednej strane tablety je “5147“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia. Naviten Combi je indikovaný u pacientov, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným eprosartanom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčaná denná dávka je jedna tableta Navitenu Combi jedenkrát denne, užívaná ráno.

Prechod z monoterapie eprosartanom na fixnú kombináciu sa môže zvážiť po 8 týždňovej stabilizácii krvného tlaku.

Naviten Combi sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla.


Starší pacienti

Nie je potrebné upravovať dávku v závislosti od veku, hoci u tejto populácie je k dispozícií len obmedzené množstvo informácií.


Pediatrická populácia

Podávanie deťom do 18 rokov sa neodporúča, pretože bezpečnosť a účinnosť Navitenu Combi u detí nebola stanovená.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Užívanie Navitenu Combi u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa neodporúča, lebo v súčasnosti sú len obmedzené skúsenosti s použitím eprosartan mesylátu u týchto pacientov.

Pri závažných poruchách funkcií pečene je Naviten Combi kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Nie je potrebné upravovať dávku u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min). U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek je Naviten Combi kontraindikovaný (pozri časti 4.3 a 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na liečivo, sulfonamidové deriváty (ako hydrochlorotiazid) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

Ťažké poruchy funkcie pečene.

Cholestáza a obštrukčné poruchy žlčových ciest.

Ťažké poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30ml/min).

Hemodynamicky významné bilaterálne renovaskulárne ochorenie alebo ťažká stenóza jednej fungujúcej obličky.

Hypokaliémia alebo hyperkalciémia rezistentná na terapiu.

Hyponatriémia rezistentná na terapiu.

Symptomatická hyperurikémia/dna.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypersenzitívne reakcie na hydrochlorotiazid sú pravdepodobnejšie u pacientov s alergiami v anamnéze, vrátane hypersenzitivity na deriváty sulfónamidov.


Pacienti s rizikom poškodenia funkcie obličiek

U niektorých pacientov, ktorých obličková funkcia je trvale závislá prevažne od aktivity systému renín-angiotenzín-aldosterón (napr. pacienti s ťažkou srdcovou nedostatočnosťou [klasifikácia NYHA: trieda IV], bilaterálnou stenózou renálnych artérií alebo stenózou renálnej artérie solitárnej obličky) je počas liečby inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACEI) riziko vzniku oligúrie a/alebo progresívnej azotémie a v zriedkavých prípadoch akútneho zlyhania obličiek. Výskyt takýchto prípadov je pravdepodobnejší u pacientov, ktorí sú súbežne liečení diuretikom. Terapeutické skúsenosti s inhibítormi receptorov pre angiotenzín II, ako je eprosartan, nie sú dostatočné na to, aby sa určilo, či je podobné riziko zhoršenia funkcie obličiek u takýchto pacientov. Funkcia obličiek sa má starostlivo sledovať, pretože týmto pacientom hrozí zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie.


Zhoršenie funkcie obličiek a transplantácia obličky

Ak sa má kombinácia eprosartanu + hydrochlorotiazidu podávať pacientom s poškodením funkcie obličiek, je potrebné pred začatím liečby kombináciou eprosartanu + hydrochlorotiazidu a potom počas liečby v pravidelných intervaloch vyšetriť funkciu obličiek, hodnoty draslíka a kyseliny močovej v sére. Ak k zhoršeniu funkcie obličiek dôjde počas liečby kombináciou eprosartanu + hydrochlorotiazidu, liečba sa má prehodnotiť (pozri časť 4.3). V súvislosti s hydrochlorotiazidom sa u pacientov s poškodením funkcie obličiek môže vyskytnúť azotémia.

S podávaním Navitenu Combi 600 mg/12,5 mg pacientom po transplantácii obličky nie sú žiadne skúsenosti.


Poškodenie funkcie pečene

Podávanie eprosartanu pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene si vyžaduje zvláštnu pozornosť, pretože skúsenosti v tejto skupine pacientov sú obmedzené. U pacientov s miernou až stredne ťažkou nedostatočnosťou pečene sa má hydrochlorotiazid použiť so zvýšenou opatrnosťou, pretože môže spôsobiť intrahepatálnu cholestázu. Zmeny v rovnováhe tekutín a elektrolytov môžu vyvolať pečeňovú kómu.


Metabolické a endokrinné poruchy

Hydrochlorotiazid môže zhoršovať glukózovú toleranciu, čo si môže vyžadovať úpravu dávkovania antidiabetík (pozri časť 4.5). Počas liečby Navitenom Combi600 mg/12,5 mg môže dôjsť k manifestácii latentného diabetu. Pri dávke 12,5 mg hydrochlorotiazidu v lieku Naviten Combi600 mg/12,5 mg sa pozorovali iba mierne nežiaduce účinky na metabolizmus a endokrinný systém (zvýšené hodnoty cholesterolu a triglyceridov v sére).


Nerovnováha elektrolytov

Hydrochlorotiazid môže zapríčiniť nerovnováhu tekutín alebo elektrolytov (hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia, hypomagnezémia a hypochloremická alkalóza). Rovnako ako u všetkých pacientov užívajúcich diuretiká sa musí zvážiť pravidelné sledovanie elektrolytov v sére. Kálium šetriace diuretiká, doplnky s obsahom draslíka alebo náhrady solí s obsahom draslíka sa pri súbežnom podávaní s eprosartanom musia podávať s opatrnosťou (pozri časť 4.5).


Akútna myopia a sekundárny glaukóm s uzavretým uhlom

Hydrochlorotiazid, sulfónamid, môže spôsobiť idiosynkratickú reakciu, výsledkom ktorej je náhla prechodná myopia a akútny glaukóm so zatvoreným uhlom. Príznaky zahŕňajú náhle zníženie zrakovej ostrosti alebo bolesť oka a väčšinou sa objavujú do niekoľkých hodín až týždňov od začatia liečby. Neliečený akútny glaukóm zatvoreného uhla môže viesť k trvalej strate zraku. Základným krokom je čo najrýchlejšie vysadenie hydrochlorotiazidu. Ak nedôjde k úprave vnútroočného tlaku, môže byť potrebné, aby sa zvážila okamžitá medikamentózna alebo chirurgická liečba. Rizikovými faktormi pre vznik glaukómu so zatvoreným uhlom môže byť alergia na sulfónamid alebo na penicilín v anamnéze.


Hypotenzia

Symptomatická hypotenzia sa môže vyskytnúť u pacientov s ťažkou depléciou sodíka alebo objemu, napr. v dôsledku vysokých dávok diuretík, obmedzenia množstva soli v strave, hnačky alebo vracania. Pred liečbou Navitenom Combi 600 mg/12,5 mg sa má deplécia sodíka a/alebo objemu korigovať.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Liečba pacientov so stenózou aortálnej alebo mitrálnej chlopne alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou si rovnako ako v prípade iných vazodilatancií vyžaduje opatrnosť.


Primárny hyperaldosteronizmus

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom neodpovedajú dostatočne na liečbu antihypertenzívami, ktoré účinkujú prostredníctvom inhibície systému renín-angiotenzín-aldosterón. Preto sa liečba Navitenom Combi 600 mg/12,5 mg neodporúča.


Ischemická choroba srdca

Doterajšie skúsenosti u pacientov s ischemickou chorobou srdca sú nedostatočné.


Gravidita

Liečba antagonistami receptorov angiotenzínu II sa nemá začať v gravidite. Pokiaľ sa zotrvanie v liečbe antagonistami receptorov angiotenzínu II považuje za nevyhnutné, u pacientok plánujúcich graviditu je potrebné zvoliť inú vhodnú antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Ak sa zistí gravidita, liečba antagonistami receptorov angiotenzínu II sa musí ihneď ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať iná vhodná liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Ďalšie upozornenia a opatrenia

Pri liečbe tiazidovými diuretikami bolo hlásené zhoršenie alebo aktivácia systémového lupuserythematosus.


Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

Hydrochlorotiazid môže byť príčinou pozitívneho výsledku dopingových testov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Potenciálne interakcie súvisiace s eprosartanom a hydrochlorotiazidom


Spoločné užívanie sa neodporúča

Lítium

Spoločné podávanie lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a zriedkavejšie blokátormi angiotenzínu II viedlo k reverzibilnému zvýšeniu koncentrácií lítia v sére a jeho toxicity.

Okrem toho je znížený renálny klírens lítia a následne môže byť zvýšené riziko toxicity lítia. Preto užívanie Navitenu Combi a lítia spoločne sa neodporúča (pozri časť 4.4.). Ak je nevyhnutné spoločné použitie, odporúča sa starostlivé sledovanie hladín lítia v sére.


Spoločné užívanie vyžadujúce opatrnosť

Baclofen

Môže dôjsť k zosilneniu antihypertenzného účinku.


Nesteroidné protizápalové lieky

Rovnako ako u ACE inhibítorov, súbežné podávanie antagonistov receptorov angiotenzínu II a NSAID môže predstavovať zvýšené riziko zhoršenia funkcie obličiek, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek a zvýšenia hodnoty draslíka v sére, najmä u pacientov s už zhoršenou funkciou obličiek. Táto kombinácia sa má podávať s opatrnosťou najmä u starších ľudí. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a má sa venovať pozornosť monitorovaniu funkcie obličiek po začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch. Súbežné podávanie losartanu s NSAID indometacínom viedlo k zníženiu účinnosti antagonistu receptorov angiotenzínu II a skupinový účinok nie je možné vylúčiť.


Pri spoločnou užívaní je potrebné zohľadniť

Amofostin

Antihypertenzný účinok môže byť zosilnený.


Ostatné antihypertenzíva

Antihypertenzný účinok Navitenu Combimôže byť pri spoločnom podávaní s ostatnými antihypertenzívami zvýšený.


Alkohol, barbituráty, narkotiká alebo antidepresíva

Môže byť zosilnená ortostatická hypotenzia.


Potenciálne interakcie eprosartanu

Spoločné užívanie sa neodporúča

Lieky ovplyvňujúce hladinu draslíka v krvi:

Na základe skúseností s používaním ostatných liekov ovplyvňujúcich renín - angiotenzínový systém môže súčasné podávanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka, náhrad soli obsahujúcich draslík alebo iných liekov (napr. heparín, ACE inhibítori) viesť k zvýšeniu sérovej hladiny draslíka. Ak sa má predpísať liek, ktorý zvyšuje hladinu draslíka v sére v kombinácii s Navitenom Combiodporúča sa sledovanie hladín draslíka v sére (pozri časť 4.4.)


Potenciálne interakcie hydrochlorotiazidu

Spoločné užívanie sa neodporúča

Lieky ovplyvňujúce hladinu draslíka v krvi:

Účinok hydrochlorotiazidu na stratu draslíka môže byť zosilnený súčasným podávaním iných liekov vyvolávajúcich stratudraslíka a hypokaliémiu (napr. iné kaliuretické diuretiká, laxatíva, kortikosteroidy, ACTH, amfotericín, karbenoxolón, sodná soľ penicilínu G alebo deriváty kyseliny salicylovej). Taká kombinácia sa preto neodporúča (pozri časť 4.4.).


Spoločné užívanie vyžadujúce opatrnosť

Soli vápnika

Tiazidové diuretiká môžu zvýšiť hladinu vápnika v sére vďaka zníženému vylučovaniu vápnika. Ak sa musia predpísať doplnky vápnika, majú sa sledovať hladiny vápnika v sére a podľa toho sa má upraviť dávkovanie vápnika.


Cholestyramín a cholestipol (živica)

Vstrebávanie hydrochlorotiazidu je v prítomnosti živice s výmenou iónov zhoršené.


Digitalisové glykozidy

Tiazidmi vyvolaná hypokaliémia alebo hypomagneziémia môže podporovať výskyt srdcových arytmií vyvolaných digitalisom.


Lieky ovplyvnené poruchou draslíka v sére

Pravidelné sledovanie hladiny draslíka v sére a EKG sa odporúča, keď sa Naviten Combipodáva s liekmi, ktoré môžu byť ovplyvnené poruchami hladiny draslíka (napr. digitalisové glykozidy a antiarytmiká) a s liekmi vyvolávajúcimi torsades de pointes (ventrikulárnu tachykardiu)- vrátane liekov (vrátane niektorých antiarytmík), hypokaliémia je predispozičný faktor torsades de pointes (ventrikulárnej tachykardie):

 • Trieda Ia antiarytmík (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid).

 • Trieda III antiarytmík (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid).

 • Niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlorpromazín, levomepromazín, trifluórperazín, cyamemazín, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol).

 • Iné (napr. begridil, cisaprid, difemanilium, erytromycín IV, halofantrin, mizolastín, pentamidín, terfenadín, vinkamicín IV).


Nepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva (napr. tubokurarín)

Účinok nedepolarizujúcich relaxancií kostrového svalstva môže byť hydrochlorotiazidom zvýšený.


Anticholicholinergné látky (napr. atropín, biperidén)

Zvýšenie biologickej dostupnosti tiazidových diuretík znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdňovania žalúdku.


Antidiabetické lieky (perorálne a inzulín)

Liečba tiazidmi môže ovplyvniť toleranciu glukózy. Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetických liekov (pozri časť 4.4).


Metformin

Metformin sa má užívať s opatrnosťou pretože riziko laktátovej acidózy vyvolanej možným funkčným zlyhaním obličiek spojeným s hydrochlorotiazidom.


Betablokátory a diazoxid

Tiazidy môžu zvýšiť hyperglykemický účinok betablokátorov a diazoxidu.


Presorické amíny (napr. noradrenalín)

Účinok presorických amínov môže byť znížený.


Lieky užívané na liečbu dny (probenecid, sulfinpyrazón a alopurinol):

Hydrochlorotiazid môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej v sére a preto môže byť potrebné upraviť dávkovanie urikosurických liekov. Môže byť potrebné zvýšenie dávky probenecidu alebo sulfinpyrazónu. Súčasné užívanie s tiazidom môže zvýšiť incidenciu reakcií precitlivenosti na alopurinol.


Amantadín

Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov vyvolaných amantadínom.


Cytotoxické látky (napr.cyklofosfamid, metotrexát)

Tiazidy môžu znížiť vylučovanie cytotoxických liekov obličkami a zvyšovať ich myelosupresívny účinok.


Tetracyklíny

Spoločné podávanie tetracyklínov a tiazidových diuretík zvyšuje riziko tetracyklínom vyvolaného zvýšenia hladiny močoviny. Táto interakcia sa pravdepodobne netýka doxycyklínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Kvôli účinkom v gravidite každého liečiva tohto lieku, sa neodporúča užívať Naviten Combi počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4 ). Užívanie Navitenu Combi 600 mg/12,5 mg je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení ACE inhibítormi počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé; avšak malé zvýšenie rizika nemôže byť vylúčené.Kým neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje týkajúce sa rizika užívania blokátorov angiotenzín II receptorov, môžu existovať pre túto skupinu liekov podobné riziká. Pokiaľ sa liečba blokátormi angiotenzín II receptorov považuje za nevyhnutnú, pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil na užívanie počas gravidity. Po zistený gravidity, sa má ihneď prerušiť liečba blokátormi angiotenzín II receptora a ak je to potrebné, má sa začať s alternatívnou terapiou.

Je známe, že vystavenie blokátorom angiotenzín II receptora počas druhého a tretieho trimestra gravidity spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión, spomalenie kostnatenia lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu). V prípade, že došlo k vystaveniu blokátorom angiotenzín II receptora od druhého trimestra gravidity, odporúča sa vyšetrenie ultrazvukom na prekontrolovanie funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali blokátory angiotenzín II receptorov, majú byť starostlivo sledované pre možnosť výskytu hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Skúsenosti s užívaním hydrochlorotiazidu počas gravidity sú obmedzené, najmä počas prvého trimestra.Štúdie na zvieratách sú nedostatočné.Hydrochlorotiazid prechádza cez bariéru placenty. Vzhľadom na mechanizmus účinku hydrochlorotiazidu, užívanie tohto lieku počas druhého a tretieho trimestra môže oslabiť fetoplacentárnu perfúziu a môže mať za následok neonatálne a fetálne účinky, ako napríklad žltačku, elektrolytovú nerovnováhu a trombocytopéniu.Hydrochlorotiazid sa nemá podávať na liečbu tehotenského edému, hypertenzie v gravidite, alebo na preeklampsiu, kvôli nebezpečenstvu zníženia objemu plazmy a placentárnej hypoperfúzie, keďže nemá žiadne prínosy v priebehu ochorenia. Hydrochlorotiazid sa nemá užívať na liečbu esenciálnej hypertenzie u tehotných žien, len v zriedkavých prípadoch, kde nie je žiadna iná terapeutická alternatíva.


Laktácia

Blokátory receptorov angiotenzínu II (AIIRAs):

Pretože nie sú dostupné žiadne informácie týkajúce sa užívania Navitenu Combi 600 mg/12,5 mg počas dojčenia, neodporúča sa užívať Naviten Combi 600 mg/12,5 mg a je lepšie zvoliť počas dojčenia alternatívnu liečbu s lepším bezpečnostným profilom, najmä počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa v malých množstvách vylučuje do materského mlieka. Vysoké dávky tiazidov vyvolávajú intenzívnu diurézu a môžu inhibovať tvorbu mlieka. Užívanie Navitenu Combi 600 mg/12,5 mg počas dojčenia sa neodporúča. V prípade, že dojčiaca žena užíva Naviten Combi 600 mg/12,5 mg, dávky lieku majú byť čo najnižšie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ale na základe farmakodynamických vlastností Navitenu Combi je ovplyvnenie schopnosti nepravdepodobné.

Pri riadení vozidiel alebo obsluhe strojov by sa malo brať do úvahy, že počas liečby hypertenzie sa môžu objaviť občasné závraty alebo vyčerpanosť.


4.8 Nežiaduce účinky


a. Zhrnutie bezpečnostného profilu

Najčastejšími nežiaducimi reakciami hlásenými pacientmi pri liečbe kombináciou eprosartan + hydrochlorotiazid sú bolesť hlavy a nešpecifické gastrointestinálne ťažkosti, ktoré sa vyskytujú približne u 11 % a 8 % liečených pacientov (versus 14 % a 8 % v prípade placeba).


b. Zhrnutie nežiaducich reakcií

Nežiaduce liekové reakcie (ADR), ktoré sa vyskytli v klinických skúšaniach kontrolovaných placebom alebo boli publikované vo vedeckej literatúre, sú zhrnuté v tabuľke nižšie. Podľa jednotlivých frekvencií výskytu sú nežiaduce reakcie uvedené podľa údajov týkajúcich sa eprosartanu, kombinácie eprosartanu s hydrochlorotiazidom, ako aj hydrochlorotiazidu samotného (pozri poznámky pod tabuľkou).


NEŽIADUCE LIEKOVÉ REAKCIE HLÁSENÉ V SKÚŠANIACH KONTROLOVANÝCH PLACEBOM A VO VEDECKEJ LITERATÚRE


Trieda orgánových systémov MedDRA

Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1 000 až ≤1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000

Neznáme


(nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systému
Leukopénia


Hemo-lytická anémia*

Agranulocytó-za Aplastická anémia Trombocyto-pénia

Poruchy imunitného systémuHypersenziti-vitaAnafylaktické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživyHyperglykémia

Hypokalié-mia Hyponatrié-mia Hypochloré-mia

Hyperuriké-mia

Dna Hypercho-lesterolémiaHyperkalcié-mia Hypomagne-ziémia Hypertrigly-ceridémia

Psychické poruchyDepresia Úzkosť Nespavosť Nervozita Poruchy libidaNepokoj

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy **

Závrat

Parestézia

Poruchy okaAkútna myopia a sekundárny glaukóm s uzatvoreným uhlom*

Poruchy ucha a labyrintuVertigo**
Poruchy ciev


Hypotenzia (napr. ortostatická)
Vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy


Rinitída


Pľúcny edém*

Pneumonití-da*Poruchy gastrointestinálneho traktuNešpecifiké gastrointestinálne ťažkosti (napr. nevoľnosť, hnačka, vracanie)

Zápcha**

Pankrea-titída*


Anorexia

Poruchy pečene a žlčových ciestŽltačka (intrahepatál- na cholestatická žltačka )

Poruchy kože a podkožného tkanivaKožné alergické reakcie (napr. vyrážka, svrbenie)


AngioedémToxická epidermálna nekrolýza


Fotosenzitivi -ta

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaSvalové kŕče **Systémový lupus erythematosus

Poruchy obličiek a močových ciestIntersticiálna nefritída

Zlyhávanie obličiek/ zhoršenie funkcie obličiek u rizikových pacientov (napr. stenóza renálnej artérie)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovSexuálna dysfunkcia
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Asténia

Pyrexia

*Frekvencia výskytu na základe údajov vo vedeckej literatúre týkajúcich sa hydrochlorotiazidu.

** Výskyt v porovnaní s placebom nebol častejší.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


K dispozícii sú len obmedzené údaje o predávkovaní u ľudí. Vyskytli sa jednotlivé postmarketingové hlásenia pri užití dávok až do 12 000 mg eprosartanu. Väčšina pacientov nehlásila žiadne príznaky predávkovania. U jedného pacienta sa po užití 12 000 mg eprosartanu vyskytol cirkulačný kolaps. Pacient sa zotavil bez následkov. U kombinácie eprosartan + hydrochlorotiazid bola maximálna užitá dávka 3 600 mg eprosartanu/75 mg hydrochlorotiazidu. Táto dávka bola užitá počas pokusu o samovraždu.

Najpravdepodobnejším príznakom predávkovania je hypotenzia. Ostatné symptómy môžu byť spojené s dehydratáciou a úbytkom elektrolytov (hypokaliémia, hypochlorémia, hyponatriémia) a môže sa prejaviť ako nevoľnosť a spavosť. Liečba je symptomatická a podporná. Eprosartan sa neodstráni hemodialýzou. Nakoľko sa hemodialýzou odstráni hydrochlorotiazid, nie je stanovené.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Eprosartan a diuretiká.

ATC kód: C09DA02


Eprosartan

Eprosartan je nepeptický, perorálne účinný antagonista AT2 receptorov, bez tetrazolovej a bifenylovej skupiny, ktorý sa selektívne viaže na AT1receptor.

Angiotenzín II je silne vazokonstrikčne primárne aktívny hormón zo systému renín-angiotenzín-aldosterónu, ktorý má dôležitú úlohu v patofyziológii hypertenzie.

Eprosartan u ľudí antagonizuje účinok angiotenzínu II na krvný tlak, na prietok krvi obličkami a na sekréciu aldosterónu.

Úprava krvného tlaku je bez výrazného kolísania po dobu 24 hodín bez posturálnej hypotenzie alebo reflexnej tachykardie po prvej dávke. Prerušenie liečby eprosartanom nevedie k rýchlemu zvýšeniu krvného tlaku.

Eprosartan nepotláča autoregulačné mechanizmy v obličkách. U zdravých mužov eprosartan preukázateľné zvyšoval priemerný prietok plazmy obličkami.

Eprosartan nezosilňuje účinky vyvolané zvýšenou hladinou bradykinínu (spôsobenou inhibítormi ACE), ako napr. kašeľ.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid je používané tiazidové diuretikum. Tiazidy ovplyvňujú mechanizmus renálnej tubulárnej reabsorpcie elektrolytov, zvyšujú vylučovanie tekutín, sodíka a chloridu. Diuretická schopnosť hydrochlorotiazidu znižuje objem plazmy, zvyšuje plazmatickú aktivitu renínu, zvyšuje sekréciu aldosterónu, následne zvyšuje stratu draslíka a bikarbonátov močom a znižuje draslík v sére. Antihypertenzná účinnosť hydrochlorotiazidu je kombinovaný mechanizmus diuretického účinku a priameho vaskulárneho vplyvu (zníženie vaskulárnej rezistencie).


Naviten Combi

V placebom kontrolovanej klinickej štúdii u 473 pacientoch s esenciálnou hypertenziou, ktorá trvala 8 týždňov sa preukázalo, že kombinácia 600 mg eprosartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu je dobre tolerovaná a účinná. Naviten Combi znižoval systolický a diastolický krvný tlak na klinicky relevantný stupeň, signifikantne lepší ako pre obe látky zvlášť a placebo napriek vysokej odpovedi placeba (p = 0,08 pre porovnanie eprosartanu samotného a placeba). Tolerancia bola rovnaká pre obe eprosartan/hydrochlorotiazid 600 mg/12,5 mg, eprosartan a placebo.


V iných klinických štúdiách pacientom s diastolickým krvným tlakom medzi 98 a 114 mmHg, ktorých trojtýždňová liečba samotným eprosartanom 600 mg nebola dostatočná, bolo podané buď eprosartan/hydrochlorotiazid 600 mg/12,5 mg alebo 600 mg erprosartanu samotného počas 8 týždňov. Kombinácia spôsobila štatisticky významné a klinicky relevantné ďalšie zníženie systolického a diastolického tlaku u pacientov, ktorí dostatočne nereagovali na monoterapiu eprosartanom. Tolerancia kombinácie bola dobrá a porovnateľná s monoterapiou.


Len obmedzené údaje sú k dispozícii u pacientov starších ako 80 rokov.


Účinok kombinácie eprosartanu a hydrochlorotiazidu na mortalitu a morbiditu nebola študovaná. Epidemiologické štúdie ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Eprosartan

Absolútna biologická dostupnosť eprosartanu po perorálnom podaní je približne 13 %. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne za 1 až 2 hodiny po užití na lačno. Eliminačný polčas eprosartanu sa pohybuje v rozmedzí 5 až 9 hodín. Mierna akumulácia (14 %) bola pozorovaná pri chronickom užívaní eprosartanu. Užívanie eprosartanu s jedlom spomaľuje jeho vstrebávanie ale neznižuje jeho biologickú dostupnosť.

V rozmedzí dávok 100 až 800 mg je vzostup hladiny eprosartanu mierne menší, než by to zodpovedalo dávke eprosartanu pravdepodobne pre fyzikálno-chemické vlastnosti lieku.

Väzba na plazmatické bielkoviny je 98 % a nie je ovplyvnená pohlavím, vekom, dysfunkciou pečene ani miernou až stredne ťažkou poruchou obličiek. Väzba na plazmatické bielkoviny je znížená u malého počtu pacientov s ťažkým obličkovým poškodením.

Distribučný objem eprosartanu je približne 13 litrov. Celkový plazmatický klírens je približne 130 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne označeného 14Ceprosartanu sa ho v stolici našlo približne 90 %. Asi 7 % látky sa vylúčilo do moču, z toho 80 % ako eprosartan.


Obe hodnoty Cmaxa AUC eprosartanu sa s vekom zvyšujú (v priemere približne na dvojnásobok), ale toto zvýšenie nemusí viesť k úprave dávkovania.

AUC hodnoty eprosartanu (ale nie Cmax) sa zvyšujú v priemere o 40 % u pacientov s poškodením pečene, čo však nemusí viesť k úprave dávkovania.

Pri porovnaní osôb s normálnymi funkciami obličiek boli hodnoty priemerné AUC a Cmaxpribližne o 30 % vyššie než u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 ‑ 59 ml/min) a približne o 50 % vyššie u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 5 ‑ 29 ml/min).

Neboli nájdené rozdiely vo farmakokinetických parametroch medzi mužmi a ženami.

Eprosartan neinhibuje in vitroľudský enzymatický systém cytochróm P450 a to izoenzýmy CYP1A, 2A6, 2C9/8, 2C19, 2D6, 2E a 3A.


Hydrochlorotiazid

Po perorálnom podaní je absorbcia hydrochlorotiazidu relatívne rýchla. Pri užití na lačno je priemerný polčas eliminácie 5 až 15 hodín.

Hydrochlorotiazid sa nemetabolizuje, ale sa rýchlo eliminuje obličkami. Najmenej 61 % perorálnej dávky je eliminovaných bez zmeny do 24 hodín. Hydrochlorotiazid prechádza placentárnou bariérou, neprechádza hematoencefalickou bariérou a vylučuje sa materským mliekom.


Naviten Combi 600 mg/12,5 mg

Spoločné užitie hydrochlorotiazidu a eprosartanu nemá klinicky signifikantný vplyv na farmakokinetiku ani jednej účinnej látky.

Biologická dostupnosť eprosartanu a hydrochlorotiazidu nie je ovplyvnená potravou, ale vstrebáva sa oneskorene. Plazmatické koncentrácie dosahujú vrchol po 4 hodinách od užitia eprosartanu a 3 hodiny od užitia hydrochlorotiazidu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Potenciálna toxicita kombinácie eprosartanu s hydrochlorotiazidom po perorálnom podaní bola skúmaná u potkanov a psov v štúdiách, ktoré trvali najviac 3 mesiace. Neboli nájdené údaje, ktoré by vylučovali použitie terapeutických dávok u človeka.


Cieľovým orgánom pre toxicitu boli obličky. Kombinácia eprosartanu a hydrochlorotiazidu indukovala funkčné zmeny v obličkách (zvýšenie močoviny a kreatinínu v sére). Okrem toho bola vyššími dávkami u myší a psov vyvolaná tubulárna degenerácia a regenerácia v obličkách, pravdepodobne zmenou renálnej hemodynamiky (znížená renálna perfúzia ako dôsledok hypotenzie vedie k tubulárnej hypoxii s degeneráciou tubulárnych buniek).

Ďalej kombinácia spôsobuje hyperpláziu buniek juxtaglomerulárneho aparátu, znižovanie počtu červených krviniek a zníženie hmotnosti srdca. Tieto účinky sú spôsobené farmakologickými účinkami vysokých dávok eprosartanu a vyskytujú sa tiež s ACE inhibítormi. Význam týchto zistení pri užívaní terapeutických dávok kombinácie eprosartanu a hydrochlorotiazidu u človeka nie je známy.

Zistenia zo štúdií in vitroa in vivos eprosartanom a hydrochlorotiazidom oboch zvlášť a v kombinácii nedokázali významnú genotoxicitu.


Kancerogenita

Nebola vykonaná žiadna štúdia s kombináciou eprosartanu a hydrochlorotiazidu.

Po podávaní eprosartanu u potkanov do dávky 600 mg a u myší do dávky 2000 mg/kg denne po dobu 2 rokov kancerogenita nebola pozorovaná. Rozsiahle skúsenosti používania hydrochlorotiazidu u ľudí nepreukázali spojitosť medzi užívaním hydrochlorotiazidu a zvýšeným výskytom nádorov.


U gravidných králikov podávanie eprosartanu v dávke 10 mg/kg denne viedlo k úmrtiu plodu aj matky len ak sa podával vo vysokom štádiu tehotenstva. Hydrochlorotiazid nezvýšil materskú ani embryo-fetálnu toxicitu eprosartanu. Kombinácia eprosartanu a hydrochlorotiazidu podávaná perorálne v dávke do 3/1 mg/kg/deň (eprosartan/hydrochlorotiazid) nemala za následok rozvoj toxických účinkov ani u matky ani u plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok

Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný škrob, krospovidón, magnéziumstrearát, čistená voda.


Filmový obal tablety: polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, čierny oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172).


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Biely PVC/PCTFE/Al blister alebo biely PVC/PVDC/Al blister.


Veľkosť balenia: 14, 28, 56, 98, 280 (10×28) filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TS Pharma s.r.o.

Lazovná 68

974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0328/08-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.9.2008

Dátum posledného predĺženia: 19.9.2008


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Február 2014

12Naviten Combi 600 mg/12,5 mg