+ ipil.sk

Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mgPríbalový leták


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/05825


Písomná informácia pre používateľa


Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mg

filmom obalené tablety

nebivolol/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nebilet HCTZ a na čo sa používa

2 Čo potrebujete vedieťpredtým, ako užijete Nebilet HCTZ

3. Ako užívať Nebilet HCTZ

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nebilet HCTZ

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nebilet HCTZ a na čo sa používa


Nebilet HCTZ obsahuje liečivá nebivolol a hydrochlorotiazid.


 • Nebivolol je liečivo na choroby srdcovo-cievneho systému, ktoré patrí do skupiny selektívnych beta-blokátorov (t.j. so selektívnym účinkom na srdcovo-cievny systém). Zabraňuje zvýšenej srdcovej frekvencii a reguluje silu prečerpávania krvi srdcom. Rozširuje aj krvné cievy, čím napomáha znižovaniu krvného tlaku.

 • Hydrochlorotiazid je diuretikum, ktoré spôsobuje zvýšenú tvorbu moču.


Nebilet HCTZ je kombináciou nebivololu a hydrochlorotiazidu v jednej tablete a používa sa na liečbu zvýšenéhokrvného tlaku (hypertenzie). Používa sa namiesto dvoch samostatne užívaných liekov u pacientov, ktorí tieto dva lieky už súbežne užívajú.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nebilet HCTZ


Neužívajte Nebilet HCTZ:

 • ak ste alergický na nebivolol alebo hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste alergický (precitlivený) na iné zlúčeniny odvodené od sulfónamidov (ako je hydrochlorotiazid, ktorý je liečivom odvodeným od sulfónamidov)

 • ak trpíte na jednu alebo viacero z nasledujúcich porúch:

 • veľmi pomalý pulz (menej ako 60 úderov/min)

 • určité iné závažné problémy srdcového rytmu (napr. syndróm chorého sinusového uzla, sinoatriálna blokáda, átrioventrikulárna blokáda 2. a 3. stupňa)

 • srdcové zlyhanie, ktoré práve nastalo, alebo zhoršovanie existujúceho srdcového zlyhania, alebo dostávate vnútrožilovú liečbu na posilnenie činnosti srdca kvôli obehovému šoku spôsobenému akútnym srdcovým zlyhaním

 • nízky krvný tlak

 • závažné problémy krvného obehu v rukách a nohách

 • neliečený feochromocytóm, nádor v hornej časti obličiek (v nadobličkách)

 • závažné problémy s obličkami, zastavenie tvorby a vylučovania moču (anúriu)

 • metabolickú poruchu (metabolickú acidózu), napr. diabetickú ketoacidózu

 • astmu alebo dýchavičnosť (teraz alebo v minulosti)

 • poruchu funkcie pečene

 • vysokú hladinu vápnika v krvi, nízku hladinu draslíka v krvi, nízku hladinu sodíka v krvi a tieto hladiny pretrvávajú a sú rezistentné (odolné) na liečbu

 • vysoké hladiny kyseliny močovej s príznakmi dny


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Nebilet HCTZ, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

Informujte svojho lekára, ak máte alebo sa u vás prejavia nasledujúce ťažkosti:

 • bolesť na hrudníku spôsobená samovoľným srdcovým kŕčom, nazývaná Prinzmetalova angína

 • srdcová blokáda 1. stupňa (druh mierneho zhoršenia prevodového systému srdca, ktoré ovplyvňuje srdcový rytmus)

 • abnormálne spomalený pulz

 • neliečené chronické zlyhanie srdca

 • lupus erythematosus (porucha imunitného systému, t. j. obranyschopnosti vášho tela)

 • psoriáza (kožné ochorenie vyznačujúce sa ružovými šupinovitými škvrnami) alebo ak ste kedykoľvek na psoriázu trpeli

 • zvýšená činnosť štítnej žľazy: tento liek môže maskovať známky abnormálne rýchleho pulzu spôsobeného touto poruchou

 • slabý krvný obeh v rukách a nohách, napr. Raynaudova choroba alebo syndróm, kŕčovitá bolesť pri chôdzi

 • alergia: tento liek môže zosilňovať vašu reakciu na peľ alebo iné látky, na ktoré ste alergický/á

 • pretrvávajúce dýchacie ťažkosti

 • cukrovka (diabetes mellitus): tento liek môže tlmiť varovné známky nízkej hladiny cukru (napr. búšenie srdca, rýchly pulz); váš lekár vám tiež počas liečby Nebiletom HCTZ nariadi častejšiu kontrolu krvného cukru, keďže môže byť potrebná úprava antidiabetickej liečby

 • problémy s obličkami: váš lekár vám skontroluje funkciu obličiek, aby sa zabezpečilo, aby nedochádzalo k jej zhoršeniu. V prípade závažnej poruchy funkcie obličiek Nebilet HCTZ neužívajte (pozri časť “Neužívajte Nebilet HCTZ” )

 • ak máte sklony k nízkym hladinám draslíka a najmä, ak trpíte na syndróm predĺženého QT intervalu (druh abnormálneho EKG) alebo užívate digitális (na uľahčenie prečerpávacej činnosti srdca); je pravdepodobnejšie, že budete mať nižšie hladiny draslíka, ak trpíte na cirhózu pečene alebo na príliš rýchlu stratu tekutín z dôvodu silnej diuretickej liečby alebo ak prívod draslíka prostredníctvom potravín a nápojov nie je dostatočný

 • v prípade, že máte podstúpiť chirurgický zákrok, vždy vopred informujte anesteziológa, že užívate Nebilet HCTZ.


 • Nebilet HCTZ môže zvyšovať hladiny tukov a kyseliny močovej v krvi. Môže ovplyvňovať hladiny určitých chemických látok v krvi, ktoré sa nazývajú elektrolyty: váš lekár vám ich z času na čas skontroluje pomocou krvného testu.


 • Hydrochlorotiazid v Nebilete HCTZ môže spôsobiť, že vaša pokožka bude citlivejšia na slnečné žiarenie alebo umelé UV žiarenie. Prestaňte užívať Nebilet HCTZ a informujte svojho lekára, ak sa počas liečby objaví vyrážka, svrbivé škvrny alebo známky kožnej precitlivenosti (pozri tiež časť 4).


 • Anti-dopingový test: Nebilet HCTZ môže spôsobovať pozitívny výsledok anti-dopingového testu.


Deti a dospievajúci

Keďže nie je dostatok údajov o používaní u detí a mladistvých, Nebilet HCTZ sa v týchto vekových skupinách neodporúčapoužívať.


Iné lieky a Nebilet HCTZ

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, čipráve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vždy informujte svojho lekára, ak okrem Nebiletu HCTZ užívate alebo je vám podávaný ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • Lieky, ktoré podobne ako Nebilet HCTZ, ovplyvňujú krvný tlak a/alebo srdcovú funkciu:

 • Lieky na reguláciu krvného tlaku alebo lieky na problémy so srdcom (ako je napr. amiodarón, amlodipín, cibenzolín, klonidín, digoxín, diltiazem, dizopyramid, dofetilid, felodipín, flekainid, guanfacín, hydrochinidín, ibutilid, lacidipín, lidokaín, mexiletín, metyldopa, moxonidín, nikardipín, nifedipín, nimodipín, nitrendipín, propafenón, chinidín, rilmenidín, sotalol, verapamil)

 • Sedatíva a lieky používané pri psychózach (duševné choroby), ako je napr. amisulpirid, barbituráty (používané aj v prípade epilepsie), chlorpromazín, cyamemazín, droperidol, haloperidol, levomepromazín, narkotiká, fenotiazín (používaný aj pri vracaní a nevoľnosti), pimozid, sulpirid, sultoprid, tioridazín, tiaprid, trifluoperazín

 • Lieky na liečbu depresie, ako je napr. amitriptylín, fluoxetín, paroxetín

 • Anestetiká podávané počas chirurgických zákrokov

 • Lieky na liečbu astmy, upchatého nosu alebo určité očné ochorenia, ako je napr. glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak) alebo lieky na dilatáciu (rozšírenie) zrenice

 • Baklofen (liek na uvoľnenie svalov)

 • Amifostín (ochranný liek používaný počas liečby rakoviny)


 • Lieky, ktorých účinok alebo toxicita sa môžu pôsobením Nebiletu HCTZ zvýšiť:

 • lítium, používané ako stabilizátor nálady

 • cisaprid (používaný pri problémoch s trávením)

 • bepridil (používaný pri srdcovej angíne)

 • difemanil (používaný pri nadmernom potení)

 • lieky používané pri infekciách: erytromycín podávaný v infúzii alebo injekčne, pentamidín a sparfloxacín, amfotericín a sodná soľ penicilínu G, halofantrín (používaný pri malárii)

 • vinkamín (používaný pri problémoch s krvným obehom v mozgu)

 • mizolastín a terfenadín (používané pri alergii)

 • diuretiká a laxatíva

 • lieky používané na liečbu akútneho zápalu: steroidy (napr. kortizón a prednizón), ACTH (adrenokortikotropný hormón) a lieky odvodené od kyseliny salicylovej (napr. kyselina acetylsalicylová/aspirin a iné salicyláty)

 • karbenoxolón (používaný pri pálení záhy a pri žalúdočných vredoch)

 • soli vápnika používané ako výživové doplnky pre zdravé kosti

 • lieky používané na uvoľnenie svalstva (napr. tubokurarín)

 • diaxozid, používaný na liečbu nízkej hladiny cukru a vysokého krvného tlaku

 • amantadín, protivírusový liek

 • cyklosporín, liek používaný na potlačenie imunitnej odpovede

 • kontrastné látky na báze jódu, používané v kontrastnom röntgenovom vyšetrení

 • protinádorové lieky (napr. cyklofosfamid, fluóruracil, metotrexát)


 • Lieky, ktorých účinok sa môže vplyvom Nebiletu HCTZ znížiť:

 • lieky znižujúce hladinu cukru v krvi (inzulín a perorálne antidiabetiká, metformín)

 • lieky na liečbu dny (napr. alopurinol, probenecid a sulfinpyrazón)

 • lieky, ako je noradrenalín, používané na liečbu nízkeho krvného tlaku alebo pomalej srdcovej frekvencie (pulzu)


 • Lieky na liečbu bolesti a zápalu (nesteroidové protizápalové lieky), keďže môžu znižovať účinok Nebiletu HCTZ pri znižovaní krvného tlaku


 • Lieky na liečbu nadmernej tvorby žalúdočnej kyseliny alebo vredov (antacidá), ako je napr. cimetidín: Nebilet HCTZ užívajte s jedlom a antacidum medzi jedlami.


Nebilet HCTZ a alkohol

K požívaniu alkoholu počas liečby Nebiletom HCTZ pristupujte s opatrnosťou, keďže môže dôjsť k mdlobám alebo závratu. Ak sa vám toto stane, nepite žiadny alkohol, vrátane vína, piva alebo ochutených nápojov s obsahom alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Musíte povedať svojmu lekárovi, ak ste tehotná. . Nebilet HCTZ nie je určený na terapiu v tehotenstve, preto vám lekár pravdepodobne odporučí iný liek. Pretože liečivo hydrochlorotiazid prestupuje placentou, užívanie Nebiletu HCTZ počas tehotenstva môže ohroziť plod a novorodenca.

Oznámte lekárovi ak dojčíte alebo začnete dojčiť. Nebilet HCTZ sa neodporúča dojčiacim matkám.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek môže spôsobovať závrat alebo pocit únavy. Ak k tomu u vás dôjde, neveďtevozidlá, ani neobsluhujte stroje.


Nebilet HCTZ obsahujelaktózu.

Ak vám lekár povedal, že neznášateniektoré cukry, skôr ako začnete tento liek užívať,poraďte sa so svojím lekárom.


3. Ako užívať Nebilet HCTZ


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je 1 tableta denne, podľa možnosti v rovnakom čase.

Nebilet HCTZ možno užiť pred jedlom, s jedlom alebo po jedle, môžete ho tiež užiť nezávisle od jedla a zapiť vodou.


Použitie lieku u detí a dospievajúcich

Nepodávajte Nebilet HCTZ deťom ani dospievajúcim.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť.


Ak užijete viac Nebiletu HCTZ, ako máte

Ak omylom užijetenadmernú dávku tohto lieku, okamžitevyhľadajte lekára alebo lekárnika.Najčastejšími príznakmi a známkami predávkovaniasú veľmi pomalý pulz (bradykardia), nízky krvný tlak s možnosťou omdletia, dýchavičnosť ako pri astme, akútne srdcové zlyhanie, nadmerné močenie s následnou dehydratáciou, nevoľnosť a ospalosť, svalové kŕče, poruchy srdcového rytmu (najmä, ak užívate aj digitális alebo lieky na poruchy srdcového rytmu).


Ak zabudnete užiť Nebilet HCTZ

Ak si včas uvedomíte, že ste zabudli užiť dávku vo zvyčajnom čase, užite ju čo najskôr. Ak od zvyčajného času užitia uplynula dlhšia doba (napr. niekoľko hodín) a blíži sa čas pre užitie nasledujúcej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a nasledujúcu predpísanú dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili dávku, ktorú ste zabudli užiť. Opätovnému vynechaniu dávky je však potrebné sa vyhnúť.

Ak prestanete užívať Nebilet HCTZ

Vždy sa poraďte so svojím lekárom skôr, ako prestanete Nebilet HCTZ užívať.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V súvislosti s nebivololom boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy

 • závrat

 • únava

 • pocit neobvyklého pálenia, pichania, svrbenia alebo tŕpnutia

 • hnačka

 • zápcha

 • nevoľnosť

 • dýchavičnosť

 • opuch rúk alebo nôh.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb):

 • spomalený pulz alebo iné srdcové ťažkosti

 • nízky krvný tlak

 • kŕčovité bolesti v nohách počas chôdze

 • poruchy zraku

 • impotencia

 • depresívne pocity (pocity skľúčenosti)

 • tráviace ťažkosti, plynatosť v žalúdku alebo v črevách, vracanie

 • kožná vyrážka, svrbenie

 • dýchavičnosť podobná ako pri astme, spôsobená náhlymi svalovými kŕčmi v oblasti dýchacích ciest (bronchospazmus)

 • nočné mory.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • mdloby

 • zhoršenie psoriázy (kožného ochorenia vyznačujúceho sa šupinatými ružovými škvrnami).


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené iba v ojedinelých prípadoch:

 • celkové alergické reakcie, s generalizovanými (vyskytujúcimi sa po celom tele) kožnými vyrážkami (reakcie precitlivenosti);

 • náhly opuch, najmä v okolí úst, očí alebo jazyka s možnosťou náhlych ťažkostí s dýchaním (angioedém);

 • druh kožnej vyrážky vyznačujúcej sa svetločervenou farbou, vystúpené, svrbiace hrbolčeky z alergických alebo nealergických príčin (žihľavka).


V súvislosti s hydrochlorotiazidom boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:


Alergické reakcie

 • celková alergická reakcia (anafylaktická reakcia)


Srdce a krvný obeh

 • poruchy srdcového rytmu, búšenie srdca

 • zmeny v elektrokardiograme

 • náhle mdloby pri vstávaní z ležiacej polohy, tvorba krvných zrazenín v žilách (trombóza) a upchatie krvnej cievy zrazeninou, obehový kolaps (šok)


Krv

 • zmeny v počte krviniek, akými sú napr.: zníženie počtu bielych krviniek, zníženie počtu krvných doštičiek, zníženie počtu červených krviniek; zhoršenie krvotvorby v kostnej dreni

 • zmenené hladiny telových tekutín (dehydratácia) a chemických látok v krvi, najmä zníženie hladiny draslíka, zníženie hladiny sodíka, zníženie hladiny horčíka, zníženie hladiny chlóru a zvýšenie hladiny vápnika

 • zvýšené hladiny kyseliny močovej, dna, zvýšenie hladiny cukru v krvi, cukrovka, metabolická alkalóza (porucha metabolizmu), zvýšená hladina cholesterolu a/alebo triglyceridov v krvi


Žalúdok a črevo

 • strata chuti do jedla, sucho v ústach, nevoľnosť, vracanie, žalúdočné ťažkosti, bolesť brucha, hnačka, spomalenie pohybu čriev (zápcha), zastavenie pohybu čriev (paralytický ileus), plynatosť

 • zápal slinných žliaz, zápal pankreasu, zvýšená hladina amyláz (pankreatických enzýmov) v krvi

 • zožltnutie kože (žltačka), zápal žlčníka


Hrudník

 • ťažkosti s dýchaním, zápal pľúc (pneumónia), tvorba fibrózneho tkaniva v pľúcach (intersticiálna choroba pľúc), hromadenie tekutiny v pľúcach (pľúcny edém)


Nervový systém

 • vertigo (pocit točenia sa)

 • kŕče, znížený stupeň vedomia, kóma, bolesť hlavy, závrat

 • apatia (otupenosť), zmätenosť, depresia, nervozita, nepokoj, poruchy spánku

 • neobvyklé pálivé, pichavé pocity na koži, svrbivé pocity, tŕpnutie kože

 • svalová slabosť (paréza)


Koža a vlasy

 • svrbenie, červené bodky/škvrny (purpura), žihľavka (urtikária), zvýšená citlivosť pokožky na slnečné žiarenie, vyrážka, vyrážka v oblasti tváre a/alebo červené škvrny, ktoré môžu spôsobiť jazvy (kožný lupus erythematosus), zápal krvných ciev s následným odumieraním tkaniva (nekrotizujúca vaskulitída), odlupovanie kože, sčervenanie kože, šúpanie kože a tvorba kožných pľuzgierov (toxická epidermálna nekrolýza)


Zrak a sluch

 • žlté videnie, rozmazané videnie, zhoršenie krátkozrakosti, znížená tvorba sĺz


Kĺby a svaly

 • svalové kŕče, svalová bolesť


Močové ústrojenstvo

 • poruchy funkcie obličiek, akútne zlyhanie obličiek (znížená tvorba moču a hromadenie tekutín a odpadových látok v tele), zápal spojivového tkaniva v obličkách (intersticiálna nefritída), cukor v moči


Sexuálne poruchy

 • poruchy erekcie


Celkové poruchy/iné

 • celková slabosť, vyčerpanosť, horúčka, smäd


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Nebilet HCTZ


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume použiteľnosti (exspirácie), ktorý je uvedený na škatuľke a blistroch po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nebilet HCTZ obsahuje

 • Liečivá sú nebivolol a hydrochlorotiazid. Každá tableta obsahuje 5 mg nebivololu (ako nebivololiumchlorid 2,5 mg d-nebivololu a 2,5 mg l-nebivololu) a 12,5 mg hydrochlorotiazidu. .


 • Ďalšími zložkami sú:

- jadro tablety: monohydrát laktózy, polysorbát 80 (E433), hypromelóza (E464), kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy (E468), mikrokryštalická celulóza (E460), bezvodý oxid kremičitý (E551), magnéziumstearát (E572).

- obal: makrogol 40 stearát typu I,oxid titaničitý (E171), karmíny (hlinitý lak kyseliny karmínovej E120), hypromelóza (E 464),mikrokryštalická celulóza (E460).


Ako vyzerá Nebilet HCTZ a obsah balenia

Nebilet HCTZ je dostupný ako slabo ružové okrúhle mierne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s označením “5/12,5” na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane v baleniach po 7, 14, 28, 30, 56, 90 filmom obalených tabliet.


Tablety sú balené v blistroch (PP/COC/PP/Al blister).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii :

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko


Výrobca:

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín

Nemecko


alebo


Menarini – Von Heyden GmbH

Leipziger Strasse 7- 13

01097 Drážďany

Nemecko


alebo


A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.

Via Sette Santi 3

50131 Florencia

TalianskoLiek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko Nobiretic

Bulharsko Nebilet Plus

Cyprus Lobivon-plus

Česká republika Nebilet Plus H 5 mg/12,5 mg filmem obalené tablety

Dánsko Hypoloc Comp

Estónsko Nebilet Plus

Fínsko Hypoloc Comp

Francúzsko TEMERITDUO

Grécko Lobivon-plus

Holandsko Nebiretic

Maďarsko Nebilet Plus

Island Hypoloc Comp

Írsko Hypoloc Plus

Litva Nebilet Plus

Lotyšsko Nebilet Plus

Luxembursko Nobiretic

Malta Nebilet Plus

Nórsko Hypoloc Comp

Poľsko Nebilet HCT

Portugalsko Nebilet Plus

Rakúsko Hypoloc plus HCT

Rumunsko Co-Nebilet 5 mg/12,5 mg

Slovenská republika Nebilet HCTZ

Slovinsko Co-Nebilet

Spojené kráľovstvo Nebivolol / Hydrochlorothiazide

Španielsko Lobivon plus

Švédsko Hypoloc Comp

Taliansko Aloneb


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.8Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mg

Súhrn údajov o liekuPríloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/05825


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mg

Nebilet HCTZ 5 mg/25 mg


filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá tableta Nebiletu HCTZ 5 mg/12,5 mg obsahuje 5 mg nebivololu (ako nebivololi hydrochloridum: 2,5 mg SRRR-nebivololu alebo d-nebivololu a 2,5 mg RSSS-nebivololu alebo l-nebivololu) a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Každá tableta Nebiletu HCTZ 5 mg/25 mg obsahuje 5 mg nebivololu (ako nebivololi hydrochloridum: 2,5 mg SRRR-nebivololu alebo d-nebivololu a 2,5 mg RSSS-nebivololu alebo l-nebivololu) a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocná látka so známym účinkom:

každá tableta Nebiletu HCTZ 5 mg/12,5 mg obsahuje 129,25 mg laktózy (pozri časť 4.4)

každá tableta Nebiletu HCTZ 5 mg/25 mg obsahuje 116,75 mg laktózy (pozri časť 4.4)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

filmom obalená tableta


Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mg: slabo ružové okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety s označením “5/12,5” na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Nebilet HCTZ 5 mg/25 mg: slabo fialové okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety s označením “5/25” na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.


Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mg vo fixnej kombinácii je určený pacientom, u ktorých je krvný tlak adekvátne kontrolovaný dávkou 5 mg nebivololu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu pri ich súbežnom podávaní.


Nebilet HCTZ 5 mg/25 mg vo fixnej kombinácii je určený pacientom, u ktorých je krvný tlak adekvátne kontrolovaný dávkou 5 mg nebivololu a 25 mg hydrochlorotiazidu pri ich súbežnom podávaní.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mg je určený pacientom, u ktorých je krvný tlak náležite kontrolovaný dávkou 5 mg nebivololu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu pri ich súbežnom podávaní.

Dennú dávku predstavuje jedna tableta (5 mg/12,5 mg) denne, ktorá sa má, pokiaľ je to možné, užiť v rovnakom čase.

Nebilet HCTZ 5 mg/25 mg je určený pacientom, u ktorých je krvný tlak náležite kontrolovaný dávkou 5 mg nebivololu a 25 mg hydrochlorotiazidu pri ich súbežnom podávaní.

Dennú dávku predstavuje jedna tableta (5 mg/25 mg) denne, ktorá sa má, pokiaľ je to možné, užiť v rovnakom čase.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Nebilet HCTZ sa nemá podávať pacientom s ťažkou renálnou insuficienciou (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Údaje o pacientoch s insuficienciou pečene alebo poruchou funkcie pečene sú obmedzené. Preto je používanie Nebiletu HCTZ u takýchto pacientov kontraindikované.


Starší ľudia

Vzhľadom na obmedzené skúsenosti u pacientov starších ako 75 rokov je potrebný opatrný prístup k liečbe a takíto pacienti vyžadujú prísne monitorovanie.


Pediatrická populácia

Účinnosť a bezpečnosť Nebiletu HCTZ u detí a dospievajúcich do veku 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Preto sa používanie u detí a dospievajúcich neodporúča.


Spôsob podávania

Perorálne použitie.

Tablety možno užiť spolu s jedlom.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Precitlivenosť na iné látky odvodené od sulfónamidov (pretože hydrochlorotiazid predstavuje liečivo odvodené od sulfónamidov).

 • Insuficiencia pečene alebo funkčné poškodenie pečene.

 • Anúria, ťažká renálna insuficiencia (klírens kreatinínu <30 ml/min.).

 • Akútne srdcové zlyhanie, kardiogénny šok alebo epizódy dekompenzácie pri srdcovom zlyhaní, ktoré vyžadujú i.v. inotrópnu liečbu.

 • Syndróm chorého sínusového uzla, vrátane sinoatriálnej blokády.

 • Átrio-ventrikulárna blokáda druhého a tretieho stupňa (bez kardiostimulátora).

 • Bradykardia (srdcová frekvencia <60 úderov/min pred začiatkom liečby).

 • Hypotenzia (systolický krvný tlak <90 mmHg).

 • Ťažké poruchy periférneho krvného obehu.

 • Bronchospazmus a bronchiálna astma v anamnéze.

 • Neliečený feochromocytóm.

 • Metabolická acidóza.

 • Hypokaliémia, hyperkalciémia, hyponatriémia odolávajúca liečbe a symptomatická hyperurikémia.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všetky upozornenia vzťahujúce sa na jednotlivé liečivá, ktoré sú uvedené nižšie, platia aj pre fixnú kombináciu v Nebilete HCTZ. Pozri tiež časť 4.8.


Nebivolol

Nasledujúce upozornenia platia všeobecne pre skupinu beta-adrenergných antagonistov:


 • Anestézia: Kontinuálna blokáda beta-receptorov znižuje riziko arytmií počas navodenia anestézie a intubácie. Ak sa blokáda beta-receptorov preruší počas prípravy na chirurgický zákrok, musí sa podávanie beta-adrenergných antagonistov vysadiť aspoň 24 hodín vopred.

Opatrnosť je nutná pri podávaní určitých anestetík, ktoré spôsobujú depresiu myokardu. Intravenózne

podanie atropínu môže ochrániť pacienta pred reakciami vyvolanými nervus vagus.


 • Kardiovaskulárne ochorenia: Vo všeobecnosti sa beta-adrenergné antagonisty nemajú používať u pacientov s neliečeným kongestívnym srdcovým zlyhaním, pokiaľ sa ich stav nestabilizuje.

U pacientov s ischemickou chorobou srdca je potrebné beta-adrenergné antagonisty vysadzovať postupne,

t. j. v priebehu 1 až 2 týždňov. V prípade potreby sa má v tom istom čase začať s náhradnou liečbou, aby sa zabránilo exacerbácii angíny pektoris.

Beta-adrenergné antagonisty môžu indukovať bradykardiu: ak srdcová frekvencia klesne pod 50-55 úderov/min v pokoji a /alebo pacient zaznamená príznaky bradykardie, je potrebné dávku znížiť.

Beta-adrenergné antagonisty sa majú používať so zvýšenou opatrnosťou:

- u pacientov s periférnymi cirkulačnými poruchami (Raynaudova choroba alebo syndróm, intermitentné

klaudikácie), keďže môže dôjsť k zhoršeniu ochorenia;

- u pacientov so srdcovou blokádou 1. stupňa vzhľadom na negatívny vplyv beta-blokátorov na prevodový čas;

- u pacientov s Prinzmetalovou angínou kvôli vazokonstrikcii koronárnych artérií navodenej alfa-receptormi: beta-adrenergné antagonisty môžu zvýšiť výskyt a trvanie atakov angíny.

Kombinácia nebivololu s blokátormi kalciových kanálov typu verapamilu, diltiazemu, s antiarytmikami

I. triedy a s centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami sa neodporúča, pozri časť 4.5.


 • Metabolické/Endokrinné poruchy: Nebivolol neovplyvňuje hladinu glukózy u diabetických pacientov. Avšak u týchto pacientov je určitá opatrnosť potrebná, pretože nebivolol môže maskovať niektoré príznaky hypoglykémie (tachykardia, palpitácie).

Beta-adrenergné antagonisty môžu maskovať príznaky tachykardie u hypertyreózy. Náhle prerušenie liečby môže tieto príznaky zvýrazniť.


 • Respiračné poruchy: u pacientov s chronickými obštrukčnými poruchami pľúc sa pri používaní beta-adrenergných antagonistov vyžaduje opatrnosť, keďže môže dôjsť k zhoršeniu konstrikcie dýchacích ciest.


 • Iné ochorenia: pacientom, ktorí majú v anamnéze psoriázu, sa beta-adrenergné antagonisty majú podávať len po starostlivom zvážení.


 • Beta-adrenergné antagonisty môžu zvýšiť citlivosť na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií.


Hydrochlorotiazid • Porucha funkcie obličiek: Dostatočná prospešnosť liečby tiazidovými diuretikami je podmienená nezmenenou funkčnou schopnosťou obličiek. U pacientov s ochorením obličiek môžu tiazidy zvýšiť azotémiu. U pacientov s poruchou funkciou obličiek sa môžu rozvinúť kumulatívne účinky tohto liečiva. Ak je zrejmé, že ide o progresívnu poruchu obličiek, čo naznačuje zvýšená hladina nebielkovinového dusíka, je potrebné liečbu starostlivo prehodnotiť a zvážiť vysadenie liečby diuretikami.


 • Metabolické a endokrinné účinky: Liečba tiazidmi môže zhoršovať glukózovú toleranciu. Liečba diabetických pacientov môže vyžadovať úpravy dávok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík (pozri časť 4.5). Počas tiazidovej liečby sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus. S liečbou tiazidovými diuretikami súviselo zvýšenie hladín cholesterolu a triglyceridov. U niektorých pacientov liečených tiazidmi sa môže vyskytnúť hyperurikémia a/alebo dna.


 • Porucha rovnováhy elektrolytov: Podobne ako u každého pacienta liečeného diuretikami je potrebné v náležitých intervaloch vykonávať pravidelné sledovanie hladín elektrolytov v sére. Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu spôsobovať nerovnováhu tekutín a elektrolytov (hypokaliémia, hyponatriémia a hypochloremická alkalóza). Varovnými príznakmi nerovnováhy tekutín a elektrolytov sú pocit sucha v ústach, smäd, slabosť, apatia, ospalosť, nepokoj, svalová bolesť a kŕče, únava svalov, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy, ako sú napr. nauzea alebo vracanie.

Riziko hypokaliémie je najvyššie u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov so zvýšenou diurézou, u pacientov s nedostatočným perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov súbežne užívajúcich kortikosteroidy alebo ACTH (pozri časť 4.5). Vysoké riziko hypokaliémie hrozí pacientom s predĺžením QT intervalu, či už s vrodenou dispozíciou alebo jatrogénneho pôvodu. Hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu srdcovýchh glykozidov a riziko srdcovej arytmie. Pacientom s rizikom hypokaliémie sa indikuje častejšie monitorovanie hladiny draslíka v plazme, s ktorým sa začína v priebehu týždňa od nasadenia liečby.

Dilučná hyponatriémia sa v horúcom počasí môže vyskytnúť u edematóznych pacientov. Deficit chloridov je vo všeobecnosti mierny a zvyčajne liečbu nevyžaduje. Tiazidy môžu znižovať vylučovanie vápnika močom a môžu spôsobovať prechodné a mierne zvýšenie vápnika v sére bez prítomnosti zistených porúch v metabolizme vápnika. Výrazná hyperkalciémia môže byť dôkazom skrytého hyperparatyroidizmu. Tiazidy je potrebné pred vykonaním testov paratyreoidálnych funkcií vysadiť. Zistilo sa, že tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka močom, čo môže viesť k hypomagneziémii.


 • Lupus erythematosus: V súvislosti s používaním tiazidových diuretík boli hlásené exacerbácie alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.


 • Antidopingový test: Hydrochlorotiazid obsiahnutý v tomto lieku by mohol spôsobovať pozitívne analytické výsledky antidopingového testu.


 • Iné: U pacientov s anamnézou alebo bez anamnézy alergie alebo bronchiálnej astmy boli hlásené reakcie precitlivenosti.

V zriedkavých prípadoch boli pri liečbe tiazidovými diuretikami hlásené fotosenzitívne reakcie (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytnú fotosenzitívne reakcie, odporúča sa liečbu vysadiť. Ak sa považuje za potrebné opätovné nasadenie liečby, odporúča sa chrániť vystavené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.


 • Na bielkoviny viazaný jód: Tiazidy môžu znižovať sérové hladiny na bielkoviny viazaného jódu bez známok poruchy štítnej žľazy.


Kombinácia nebivolol/hydrochlorotiazid

Okrem upozornení týkajúcich sa zložiek jednotlivo, sa Nebiletu HCTZ týkajú najmä nasledovné upozornenia:


 • Galaktózová intolerancia, laponský deficit laktázy, malabsorpcia glukózy-galaktózy: Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami intolerancie galaktózy, laponským deficitom laktázy alebo malabsorpciou glukózy-galaktózy nemajú tento liek užívať.


 1. Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie:


Nebivolol

Nasledovné interakcie sa všeobecne týkajú všetkých beta-adrenergných antagonistov.


- Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

Antiarytmiká I. triedy (chinidín, hydrochinidín, cibenzolín, flekainid, dizopyramid, lidokaín, mexiletín, propafenón): môže dôjsť k umocneniu účinku na átrio-ventrikulárny prevodový čas a k zosilneniu negatívneho inotropného účinku (pozri časť 4.4.).


Antagonisty kanálov vápnikaverapamil/diltiazemového typu:negatívne ovplyvňujú kontraktilitu a átrio-

ventrikulárny prevod. Intravenózne podanie verapamilu pacientom liečeným beta-blokátormi môže

prehĺbiť hypotenziu a átrio-ventrikulárnu blokádu (pozri časť 4.4.).


Centrálne pôsobiace antihypertenzíva (klonidín, guanfacín, moxonidín, metyldopa, rilmenidín): súbežné podanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže zhoršiť zlyhanie srdca znížením centrálneho sympatického tonusu (zníženie srdcovej frekvencie a srdcového výdaja, vazodilatácia) (pozri časť 4.4.). Náhle vysadenie terapie, najmä pred prerušením podávania beta-blokátorov, môže zvýšiť riziko „rebound hypertenzie“.


- Kombinácie vyžadujúce opatrnosť:


Antiarytmiká triedy III (amiodarón): môže sa umocňovať účinok na átrio-ventrikulárny prevodový čas.


Anestetiká - prchavé halogenované:súbežné použitie ß-adrenergných antagonistov a anestetík môže oslabovať reflexnú tachykardiu a zvyšovať riziko hypotenzie (pozri časť 4.4). Základným pravidlom je vyvarovať sa náhleho vysadenia liečby beta-blokátormi. Je potrebné informovať anesteziológa, ak pacient užíva Nebilet HCTZ.


Inzulín a perorálne antidiabetiká: hoci nebivolol neovplyvňuje hladinu glukózy, súbežné používanie môže maskovať určité príznaky hypoglykémie (palpitácie, tachykardia).


Baklofen (antispastikum), amifostín (antineoplastická prídavná liečba): súbežné užívanie s antihypertenzívami pravdepodobne zvyšuje pokles krvného tlaku, preto sa má dávkovanie antihypertenzív primerane upraviť.


- Kombinácie, ktoré je potrebné zvážiť:


Srdcové glykozidy:súbežné používanie môže zvyšovať átrio-ventrikulárny prevodový čas. Klinické skúšania vykonané s nebivololom neposkytujú klinický dôkaz o tejto interakcii. Nebivolol neovplyvňuje kinetiku digoxínu.


Antagonisty kalcia dihydropyridínového typu (amlodipín, felodipín, lacidipín, nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín): súbežné užívanie môže zvýšiť riziko hypotenzie a u pacientov so srdcovým zlyhaním nemožno vylúčiť riziko ďalšieho zhoršenia funkcie ventrikulárnej pumpy.

Antipsychotiká, antidepresíva (tricyklické, barbituráty, fenotiazíny):súbežné užívanie môže zvyšovať hypotenzný účinok beta-blokátorov (aditívny účinok).


Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID): nemajú vplyv na hypotenzný účinok nebivololu


Sympatomimetiká: súbežné užívanie môžepôsobiť proti účinku beta-adrenergných antagonistov. Beta-adrenergiká môžu vyvolať alfa-adrenergnú aktivitu sympatomimetika s alfa aj beta adrenergnými účinkami (riziko hypertenzie, ťažká bradykardia, srdcová blokáda).


Hydrochlorotiazid

Možné interakcie súvisiace s hydrochlorotiazidom:


- Neodporúčané súbežné užívanie


Lítium: Renálny klírenslítia je pôsobením tiazidov znížený a v dôsledku toho sa môže zvyšovať riziko toxicity lítia, ak sa užíva súbežne s hydrochlorotiazidom. Preto sa používanie Nebiletu HCTZ v kombinácii s lítiom neodporúča. Ak sa použitie takejto kombinácie považuje za nevyhnutné, odporúča sa starostlivé monitorovanie hladín lítia v sére.


Lieky ovplyvňujúce hladiny draslíka: Účinok hydrochlorotiaziduna depléciu draslíka (pozri časť 4.4) sa môže zosilniť súbežným podávaním iných liekov súvisiacich so stratou draslíka a hypokaliémiou (napr. iných kaliuretických diuretík, laxatív, kortikosteroidov, ACTH, amfotericínu, karbenoxolónu, sodnej soli penicilínu G alebo derivátov kyseliny salicylovej). Takéto súbežné užívanie sa preto neodporúča.


- Súbežné užívanie vyžadujúce opatrnosť


Nesteroidové protizápalové liečivá (NSAID): NSAID (t. j. kyselina acetylsalicylová (>3 g/deň), COX-2 inhibítory a neselektívne NSAID) môžu antihypertenzívny účinok tiazidových diuretík znižovať.


Soli vápnika: Tiazidové diuretiká môžu zvyšovať sérové hladiny vápnika znižovaním jeho vylučovania. Ak je nevyhnutné užívanie doplnkov vápnika, hladiny vápnika v sére je potrebné monitorovať a na základe toho upraviť dávky vápnika.


Srdcové glykozidy: Hypokaliémia alebo hypomagneziémia navodená tiazidmi môže napomôcť vzniku srdcovej arytmie vyvolanej digitálisom.


Lieky ovplyvnené poruchami hladín draslíka v sére: Odporúča sa pravidelné monitorovanie hladiny draslíka v sére a EKG, ak sa Nebilet HCTZ podáva s liekmi ovplyvnenými poruchami hladiny draslíka v sére (napr. digitálisovými glykozidmi a antiarytmikami) a liekmi vyvolávajúcimi torsades de pointes (ventrikulárna tachykardia) (vrátane niektorých antiarytmík), hypokaliémia je predispozičným faktorom torsades de pointes (ventrikulárnej tachykardie):

 • antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid)

 • antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid)

 • niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlorpromazín, levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

 • iné (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín IV, halofantrin, mizolastin, pentamidín, sparfloxacin, terfenadín, vinkamín IV).


Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva (napr. tubokurarín): hydrochlorotiazid môže zosilňovať účinok nedepolarizujúcich relaxancií kostrového svalstva.


Antidiabetiká (perorálne antidiabetiká a inzulín): Liečba tiazidmi môže ovplyvňovať toleranciu glukózy. Môže sa požadovať úprava dávky antidiabetika (pozri časť 4.4).


Metformín: Metformín sa má užívať s opatrnosťou kvôli riziku laktátovej acidózy navodenej možným funkčným zlyhávaním obličiek v súvislosti hydrochlorotiazidom.


Beta-blokátory a diazoxid: Tiazidy môžu zvyšovať hyperglykemický účinok beta-blokátorov iných, ako je nebivolol a diazoxid.


Amíny zvyšujúce krvný tlak (napr. noradrenalín):Môže dôjsť k zníženiu účinku amínov zvyšujúcich krvný tlak.


Lieky používané na liečbu dny (probenecid, sulfinpyrazón a alopurinol): Môže byť potrebná úprava dávky urikozurických liekov, keďže hydrochlorotiazid môže zvyšovať hladinu kyseliny močovej v sére. Môže sa vyžadovať zvýšenie dávky probenecidu alebo sulfinpyrazónu. Súbežné podávanie tiazidu môže zvyšovať výskyt hypersenzitívnych reakcií na alopurinol.


Amantadín: Tiazidy môžu zvyšovať riziko nežiaducich účinkov spôsobených amantadínom.


Salicyláty: Pri vysokých dávkach salicylátov môže hydrochlorotiazid zvyšovať toxický účinok salicylátov na centrálny nervový systém.


Cyklosporín: Súbežná liečba cyklosporínom môže zvyšovať riziko hyperurikémie a dne podobných komplikácií.


Kontrastné látky s obsahom jódu:v prípade dehydratácie navodenej diuretikami je zvýšené riziko akútneho zlyhania obličiek, najmä pri použití vysokých dávok látok s obsahom jódu. Pacienti pred podaním majú byť rehydrovaní.


Možné interakcie súvisiace s kombináciou nebivololu a hydrochlorotiazidu:


- Súbežné používanie, ktoré je potrebné zvážiť

Ďalšie antihypertenzíva:Pri súbežnompodávanís ďalšími antihypertenzívami sa môžu vyskytnúť aditívne hypotenzné účinky alebo ich zosilnenie.


Antipsychotiká, tricyklické antidepresíva, barbituráty, narkotiká a alkohol: súbežné podávanie Nebiletu HCTZ môže viesť k zvýšeniu hypotenzného účinku a/alebo k ortostatickej hypotenzii.


Farmakokinetické interakcie:


Nebivolol

Vzhľadom na to, že nebivolol je metabolizovaný CYP2D6 izoenzýmom, súbežné podanie látok inhibujúcich tento enzým, najmä paroxetínu, fluoxetínu, tioridazínu a chinidínu, môže zvyšovať plazmatické hladiny nebivololu súvisiace so zvýšeným rizikom nadmernej bradykardie a nežiaducich účinkov.


Súbežné podanie s cimetidínom zvyšuje hladinu nebivololu v plazme bez ovplyvnenia klinického účinku. Súbežné užívanie ranitidínu neovplyvňovalo farmakokinetiku nebivololu. Súbežné užívanie s antacidami je možné za predpokladu, že nebivolol sa užíva s jedlom a antacidum medzi jedlami.

Kombinácia nebivololu a nikardipínu mierne zvyšuje plazmatické hladiny obidvoch liečiv bez zmeny

klinického účinku. Súbežné podávanie alkoholu, furosemidu alebo hydrochlorotiazidu nemalo vplyv na

farmakokinetiku nebivololu. Nebivolol neovplyvňuje farmakokinetiku a farmakodynamiku warfarínu.


Hydrochlorotiazid


Absorpcia hydrochlorotiazidu je znížená v prítomnosti aniónových ionomeničových živíc (napr. cholestyramínu a cholestipolu).


Cytotoxické látky: Pri súbežnom podávaní hydrochlorotiazidu a cytotoxických látok (napr.cyklofosfamidu, fluórouracilu, metotrexátu) je potrebné očakávať zvýšenú toxicitu na kostnú dreň (najmä granulocytopéniu).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

O používaní Nebiletu HCTZ u tehotných žien nie je dostatok údajov. Skúšania na zvieratách vykonané s obidvoma liečivami jednotlivo nie sú dostatočné v súvislosti s účinkami kombinácie nebivololu a hydrochlorotiazidu na reprodukciu (pozri časť 5.3).


Nebivolol

Nie je dostatok údajov o používaní nebivololu u žien v gravidite, ktoré by mohli poukazovať na jeho škodlivý vplyv. Napriek tomu, nebivolol má farmakologické účinky, ktoré môžu mať na graviditu a/alebo plod/novorodenca škodlivé účinky. Vo všeobecnosti beta-adrenergné blokátory znižujú placentárnu perfúziu, čo súvisí s retardáciou rastu, vnútromaternicovou smrťou, spontánnym potratom alebo predčasným pôrodom. Nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia) môžu postihnúť plod alebo novorodenca.

Ak je podávanie blokátorov beta-adrenoreceptorov nevyhnutné, preferujeme selektívne blokátory beta1-adrenoreceptorov.

Ak to nie je nevyhnutné, nebivolol sa nemá užívať počas tehotenstva. Ak je liečba nebivololom nevyhnutná, je potrebné monitorovať uteroplacentárny krvný obeh a rast plodu. V prípade škodlivého účinku na tehotenstvo alebo plod sa musí uvažovať o alternatívnej liečbe. Novorodenec musí byť dôsledne monitorovaný. Symptómy hypoglykémie a bradykardie sú vo všeobecnosti očakávané počas prvých troch dní.


Hydrochlorotiazid

S používaním hydrochlorotiazidu v tehotenstve, najmä počas prvého trimestru, nie je dostatok skúseností.

Štúdie na zvieratách sú nedostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza placentárnou bariérou. Na základe mechanizmu účinku môže hydrochlorotiazid používaním v druhom a treťom trimestri potlačiť feto-placentárnu perfúziu a u plodu a novorodenca spôsobiť ikterus, poruchy rovnováhy elektrolytov a trombocytopéniu.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať na gestačný edém, gestačnú hypertenziu alebo preeklampsiu pre riziko zníženého plazmatického objemu a placentárnej hypoperfúzie bez benefičného efektu na priebeh choroby.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať na liečbu esenciálnej hypertenzie u tehotných žien okrem zriedkavých prípadov, kedy sa nedá použiť iný liek.


Laktácia


Nie je známe, či sa nebivolol vylučuje do ľudského materského mlieka. Štúdie na zvieratách ukázali, že nebivolol sa do materského mlieka zvierat vylučuje. Väčšina beta blokátorov, najmä lipofilných ako je nebivolol a jeho aktívne metabolity, prechádza do mlieka v rôznom rozsahu.

Hydrochlorotiazid prechádza do materského mlieka v malom množstve. Tiazidy vo vysokých dávkach spôsobujúce intenzívnu diurézu môžu zastaviť tvorbu mlieka. Použitie Nebiletu HCTZ počas dojčenia sa neodporúča. Ak sa počas dojčenia používa, dávky by mali byť najnižšie ako je možné.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne skúšania účinkov na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhovaní stroja však treba brať do úvahy, že pri užívaní antihypertenzívnej liečby sa príležitostne môže vyskytnúť závrat a únava.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú uvedené oddelene pre každé liečivo.


Nebivolol

Nežiaduce účinky po podaní nebivololu, ktoré sú vo väčšine prípadov mierne až stredne ťažké, sú uvedené nižšie, rozdelené podľa tried orgánových systémov a podľa častosti ich výskytu:


TRIEDA ORGÁNOVÝCH SYSTÉMOV


Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až ≤ 1/100)

Veľmi zriedkavé

(1/10 000)

Neznáme

Poruchy imunitného systému
Angioneurotický edém, hypersenzitivita


Psychické poruchyNočné mory, depresiaPoruchy nervového systému


Bolesť hlavy, závraty, parestéziaSynkopa


Poruchy okaZhoršené videniePoruchy srdca a srdcovej činnosti


Bradykardia, zlyhanie srdca, spomalený AV prevod/AV blokádaPoruchy ciev


Hypotenzia, intermitentná klaudikácia (zvýšenie)Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe

BronchospazmusPoruchy gastrointestinálneho traktu

Zápcha, nevoľnosť, hnačka


Dyspepsia, plynatosť, vracaniePoruchy kože a podkožného tkaniva


Pruritus, začervenalá vyrážka

Zhoršenie psoriázy

Urtikária

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovImpotenciaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava, edémy

V prípade niektorých beta-adrenergných antagonistov boli hlásené aj nasledovné nežiaduce účinky: halucinácie, psychózy, zmätenosť, chladné/cyanotické končatiny, Raynaudov fenomén, pocit suchých očí,

a okulomukokutánna toxicita praktololového typu.


Hydrochlorotiazid

Nežiaduce účinky hlásené pri používaní hydrochlorotiazidu zahŕňajú nasledovné:

Poruchy krvi a lymfatického systému: leukopénia, neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia, aplastická anémia, hemolytická anémia, útlm kostnej drene.

Poruchy imunitného systému: anafylaktické reakcie.

Poruchy metabolizmu a výživy: anorexia, dehydrátacia, dna, diabetes mellitus, metabolická alkalóza, hyperurikémia, nerovnováha elektrolytov (vrátane hyponatriémie, hypokaliémie, hypomagneziémie, hypochlorémie, hyperkalciémie), hyperglykémia, hyperamylazémia.

Psychické poruchy: apatia, zmätenosť, depresia, nervozita, nepokoj, poruchy spánku.

Poruchy nervového systému: kŕče, znížené vedomie, kóma, bolesť hlavy, závrat, parestézia, paréza.

Poruchy oka: xantopsia, rozmazané videnie, myopia (zhoršenie), zníženie slzotvorby.

Poruchy ucha a labyrintu: vertigo.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti: srdcová arytmia, palpitácie.

Poruchy ciev: ortostatická hypotenzia, trombóza, embólia, šok.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: dýchavičnosť, pneumónia, intersticiálna choroba pľúc, pľúcny edém.

Poruchy gastrointestinálneho traktu: sucho v ústach, nevoľnosť, vracanie, žalúdočné ťažkosti, hnačka, zápcha, bolesť brucha, paralytický ileus, plynatosť, sialoadenitída, pankreatitída.

Poruchy pečene a žlčových ciest: cholestatická žltačka, cholecystitída.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: pruritus, purpura, urtikária, fotosenzitívne reakcie, vyrážka, kožný lupus erythematosus, nekrotizujúca vaskulitída, toxická epidermálna nekrolýza.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: svalové spazmy, myalgia.

Poruchy obličiek a močových ciest: zhoršenie funkcie obličiek, akútne zlyhanie obličiek, intersticiálna nefritída, glykozúria.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: erektilná dysfunkcia. .

Celkové poruchy v mieste podania: asténia, horúčka, únava, smäd.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia: zmeny v EKG, zvýšenie hladiny cholesterolu a triglyceridov v krvi.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky:

O predávkovaní nebivololom nie sú dostupné žiadne údaje. Príznakmi predávkovania beta-adrenergnými antagonistami sú bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus a akútna srdcová insuficiencia.

Predávkovanie hydrochlorotiazidom je spojené s depléciou elektrolytov (hypokaliémia, hypochlorémia, hyponatriémia) a s dehydratáciou spôsobenou nadmernou diurézou. Najčastejšími znakmi a príznakmi predávkovania sú nevoľnosť a ospalosť. Hypokaliémia môže viesť k svalovým kŕčom a/alebo zvýrazneniu srdcových arytmií v súvislosti so súbežnou liečbou srdcovými glykozidmi alebo určitými antiarytmikami.


Liečba:

Ak dôjde k predávkovaniu alebo k reakcii typu precitlivenosti, pacienta je nutné dôsledne sledovať a umiestniť na jednotke intenzívnej starostlivosti. Je potrebná kontrola glykémie. Rovnako je potrebná častá kontrola hladiny elektrolytov sére a hladiny kreatinínu. Absorpcii akýchkoľvek zvyškov liečiva v gastrointestinálnom trakte sa dá zabrániť výplachom žalúdka a podaním aktívneho uhlia a laxatív. Niekedy môže byť potrebné riadené dýchanie. Bradykardia alebo rozsiahla reakcia nervus vagus sa potlačia podávaním atropínu alebo metylatropínu. Pri hypotenzii a šoku je nutné podávať plazmu alebo jej náhrady, keď je to potrebné aj katecholamíny. Nerovnováhu elektrolytov je potrebné korigovať. Beta-blokujúci účinok sa môže rušiťpomalým intravenóznym podaním hydrochloridu izoprenalínu s počiatočnou dávkou približne 5g /min, alebo dobutamínu, začínajúc s dávkou 2,5 g /min, pokiaľ sa nedosiahne požadovaný účinok. V prípade nedostatočného účinku sa môže izoprenalín kombinovať s dopamínom. Pokiaľ sa ani takto nedosiahne požadovaný účinok, môže sa uvažovať o intravenóznom podaní glukagónu 50 - 100 g/kg. Ak je to nutné, parenterálna terapia sa môže opakovať v priebehu jednej hodiny, v prípade potreby môže nasledovať i.v. infúzia 70 g/kg/h glukagónu. V mimoriadnych prípadoch rezistentnej bradykardie je vhodné použiť kardiostimulátor.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívne beta-blokátory a tiazidové diuretiká

Kód ATC: C07BB12


Nebilet HCTZ predstavuje kombináciu nebivololu, selektívneho antagonistu beta-receptorov a hydrochlorotiazidu, tiazidového diuretika. Kombinácia týchto liečiv má aditívny antihypertenzný účinok, ktorý znižuje krvný tlak vo väčšej miere ako každé jedno liečivo samostatne.


Nebivololje racemát dvoch enantiomérov, SRRR-nebivololu (alebo d-nebivololu) a RSSS-nebivololu (alebo l-nebivololu). Uplatňuje sa v ňom duálny farmakologický mechanizmus:

 • kompetitívny a selektívny beta-receptorový antagonizmus: tento účinok je pripisovaný SRRR-enantioméru (d-enantiomér)

 • mierne vazodilatačné vlastnosti, ktoré sú pravdepodobne dôsledkom interakcie s metabolickou dráhou

L-arginín /oxid dusíka.

Jednorazové aj opakované podanie nebivololu znižuje srdcovú frekvenciu a krvný tlak v pokoji aj pri

záťaži u normotenzných aj hypertenzných pacientov. Antihypertenzný účinok sa udržiava dlhodobou liečbou.

Nebivolol v terapeutických dávkach nevykazuje alfa-adrenergný antagonizmus.


Počas akútnej a chronickej liečby nebivololom sa u hypertenzných pacientov znižuje systémová vaskulárna rezistencia. Napriek zníženiu srdcovej frekvencie zníženie srdcového výkonu v pokoji a pri záťaži môže byť limitované kvôli zvýšeniu tepového objemu. Klinický význam týchto hemodynamických rozdielov v porovnaní s inými antagonistami beta1-receptorov nie je úplne objasnený.

U pacientov s hypertenziou nebivolol zvyšuje NO-sprostredkovanú vaskulárnu odpoveď na acetylcholín (ACh), ktorá je u pacientov s endoteliálnou dysfunkciou znížená.


Z pokusov in vitroaj in vivona zvieratách vyplynulo, že nebivolol nemá vlastnú sympatomimetickú aktivitu. V pokusoch in vitroaj in vivona zvieratách sa ukázalo, že nebivolol vo farmakologických dávkach nemá stabilizujúci účinok na membránu.

U zdravých dobrovoľníkov nebivolol nemá signifikantný účinok na maximálnu záťažovú kapacitu alebo trvanie záťaže.


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Tiazidy ovplyvňujú renálne tubulárne mechanizmy reabsorpcie elektrolytov, priamo zvýšením vylučovania sodíka a chloridov približne v rovnakých množstvách.

Diuretický účinok hydrochlorotiazidu znižuje plazmatický objem, zvyšuje plazmatickú renínovú aktivitu a sekréciu aldosterónu s následným zvýšením strát draslíka a bikarbonátov v moči a znižuje hladinu draslíka v sére.

U hydrochlorotiazidu dôjde k nástupu diurézy približne o 2 hodiny, najvyšší účinok sa dosiahne približne 4 hodiny po podaní dávky, účinok pretrváva približne 6 až 12 hodín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Súbežné podávanie nebivololu a hydrochlorotiazidu nemá žiadny vplyv na biologickú dostupnosť jednotlivých liečiv. Kombinovaná tableta je bioekvivalentná so súbežne oddelene podávanými liečivami.


Nebivolol


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa obidva enantioméry nebivololu rýchlo absorbujú. Jedlo absorpciu nebivololu neovplyvňuje, nebivolol sa môže podávať súčasne s jedlom alebo bez jedla.

Biologická dostupnosť nebivololu po perorálnom podaní je v priemere 12% u jedincov s rýchlym metabolizmom a prakticky úplná u jedincov s pomalým metabolizmom. V rovnovážnom stave a pri rovnakej dávke je plazmatický vrchol koncentrácie približne 23-krát vyšší u osôb s nízkym stupňom metabolizácie ako u osôb s rýchlym metabolizmom. Pri zohľadnení nezmenenej účinnej látky a aktívneho metabolitu je rozdiel v maximálnej plazmatickej koncentrácii 1,3 až 1,4- násobný.

Vzhľadom na rozdiely v rýchlosti metabolizácie sa dávka nebivololu má pacientovi vždy stanoviť individuálne; u pacientov s nízkym stupňom metabolizácie sa môžu vyžadovať nižšie dávky.

Plazmatické koncentrácie sú úmerné dávkam od 1 do 30 mg. Farmakokinetika nebivololu nie je ovplyvnená vekom pacienta.


Distribúcia

V plazme sa obidva enantioméry nebivololu viažu hlavne na albumín. Väzba na plazmatické bielkoviny je 98,1% pre SRRR-nebivolol a 97,9 % pre RSSS-nebivolol.


Biotransformácia

Nebivolol sa extenzívne metabolizuje sčasti na aktívne hydroxymetabolity. Nebivolol sa metabolizuje prostredníctvom alicyklickej a aromatickej hydroxylácie, N-dealkylácie a glukuronidácie; okrem toho vznikajú glukuronidy hydroxymetabolitov. Metabolizmus nebivololu aromatickou hydroxyláciou podlieha CYP2D6 závislému genetickému polymorfizmu oxidácie.


Eliminácia

U pacientov s rýchlou metabolizáciou eliminačné polčasy enantiomérov nebivololu predstavujú v priemere 10 hodín. U pacientov s pomalou metabolizáciou sú 3 až 5-krát dlhšie. Pri rýchlej metabolizácii sú plazmatické hladiny RSSS-enantioméru nepatrne vyššie ako SRRR-enantioméru. Pri pomalej metabolizácii je tento rozdiel väčší. Pri rýchlej metabolizácii sú eliminačné polčasy hydroxymetabolitov obidvoch enantiomérov v priemere 24 hodín približne 2-krát dlhšie ako pri pomalej metabolizácii.

Rovnovážne plazmatické hladiny sa u väčšiny pacientov (s rýchlou metabolizáciou) dosiahnu v priebehu 24 hodín pre nebivolol a v priebehu niekoľkých dní pre hydroxymetabolity.

Jeden týždeň po podaní nebivololu sa 38 % dávky vylučuje močom a 48 % stolicou. Vylučovanie nezmeneného nebivololu močom predstavuje menej ako 0,5 % dávky.


Hydrochlorotiazid


Absorpcia

Hydrochlorotiazid sa po perorálnom podaní absorbuje dobre (65 až 75 %). Koncentrácie v plazme lineárne závisia od podanej dávky. Absorpcia hydrochlorotiazidu závisí od doby prechodu črevom, pri pomalom prechode črevom je zvýšená, napr. pri jeho podaní spolu s jedlom. Pri sledovaní plazmatických hladín najmenej 24 hodín sa zistilo, že polčasy v plazme sa pohybujú v rozmedzí 5,6 až 14,8 hodín a najvyššie hladiny v plazme boli v rozmedzí 1 až 5 hodín po podaní dávky.

Distribúcia

Hydrochlorotiazid je zo 68 % naviazaný na plazmatické bielkoviny a jeho zdanlivý distribučný objem je 0,83 až 1,14 l/kg. Hydrochlorotiazid prechádza placentárnou bariérou, ale nie hematoencefalickou bariérou.

Biotransformácia

Hydrochlorotiazid sa metabolizuje veľmi slabo. Takmer úplne sa vylučuje v nezmenenej forme močom.


Eliminácia

Hydrochlorotiazid sa eliminuje hlavne obličkami. Viac ako 95% hydrochlorotiazidu sa v moči objaví 3 až 6 hodín po podaní perorálnej dávky. U pacientov s ochorením obličiek sú koncentrácie hydrochlorotiazidu v plazme zvýšené a eliminačný polčas je predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovaných dávkach, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu jednotlivých liečiv neodhalili špeciálne riziko kombinácie nebivololu a hydrochlorotiazidu pre ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

olysorbát 80 (E433)

hypromelóza (E464)

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

sodná soľ kroskarmelózy) (E468)

mikrokryštalická celulóza) (E460)

bezvodý oxid kremičitý) (E551)

magnéziumstearát (E572)


Obal

hypromelóza) (E 464)

mikrokryštalická celulóza (E460)

makrogol 40 stearát typu I

oxid titaničitý (E171)

karmíny (hlinitý lak kyseliny karmínovej E120)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v blistroch (PP/COC/PP/Al blistroch).

Veľkosti balenia po 7, 14, 28, 30, 56, 90 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International Operations Luxembourg A.S.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLA

Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mg: 58/0202/09-S


Nebilet HCTZ 5 mg/25 mg: 58/0203/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14.5.2009

Dátum posledného predĺženia: 28.11.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015


13Nebilet HCTZ 5 mg/12,5 mg