+ ipil.sk

Nebitrix 5 mgPríbalový letákPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Nebitrix®5 mg

tablety

nebivolol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nebitrix a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nebitrix

3. Ako užívať Nebitrix

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Nebitrix

 2. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Nebitrix a na čo sa používa


Nebitrix obsahuje nebivolol, čo je selektívny betablokátor, ktorý rozširuje krvné cievy (vazodilatátor). Používa sa na liečbu zvýšeného krvného tlaku (hypertenzie).


Nebitrix sa používa aj na liečbu chronického zlyhania srdca ako doplnok k iným terapiám u pacientov vo veku 70 rokov alebo starších.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nebitrix


Neužívajte Nebitrix

keď ste alergický (precitlivený) na nebivolol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Nebitrixu (pozri časť 6 tejto písomnej informácie pre používateľa),

keď máte nízky krvný tlak (systolický alebo „horný“ tlak do 90 mmHg),

keď máte mimoriadne zlý krvný obeh v rukách alebo nohách,

keď máte veľmi pomalý srdcový rytmus (do 60 úderov srdca za minútu pred začatím tejto liečby),

keď vám boli diagnostikované poruchy vodivosti v srdci (ako napríklad syndróm chorého sínusového uzla alebo atrioventrikulárna blokáda) a nemáte funkčný kardiostimulátor,

keď máte akútne zlyhanie srdca alebo dostávate liečbu do žily (pomocou intravenóznej infúzie) na podporu činnosti srdca,

keď máte alebo ste mali prieduškovú astmu alebo chronické obštrukčné ochorenie pľúc (COPD),

keď máte závažné problémy s dýchaním alebo sipot,

keď máte nádor nadobličiek nazývaný feochromocytóm,

keď máte závažné ochorenie pečene alebo funkčné poškodenie pečene,

keď máte metabolickú acidózu (ako napríklad u diabetických pacientov, keď hladina cukru v krvi stúpne na príliš vysokú hodnotu a krv sa stane príliš kyslou).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Nebitrixu

ak máte alebo sa u vás rozvinie jeden z nasledujúcich stavov:

zlyhanie srdca (neschopnosť srdca pumpovať dostatok krvi pre potreby tela), najmä ak sa tento stav nelieči,

mierna (prvého stupňa) atrioventrikulárna blokáda srdca,

bolesť v hrudi spôsobená zúžením koronárnych tepien (nazýva sa Prinzmetalova angína alebo variantná angína),

zlý krvný obeh v rukách alebo nohách, napríklad Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm, zvieravé bolesti pri chodení,

dlhodobé problémy s dýchaním,

diabetes (cukrovka), nebivolol nemá žiadny účinok na hladiny cukru v krvi, ale môže maskovať príznaky nízkej hladiny cukru (napríklad tras, rýchly srdcový rytmus),

nadmerne aktívna štítna žľaza, pretože nebivolol môže maskovať príznaky abnormálne rýchleho srdcového rytmu z dôvodu tohto stavu,

alergia, pretože alergické reakcie sa môžu zosilniť a môžu byť potrebné ďalšie lieky na ich liečbu,

stav kože známy ako psoriáza, pretože nebivolol môže zhoršovať tieto symptómy,

suché oči, pretože nebivolol môže spôsobovať suchšie oči.


V týchto prípadoch môže váš lekár potrebovať upraviť vašu liečbu alebo častejšie kontrolovať váš stav.


Deti a mladiství

Použitie u detí a mladistvých vo veku do 18 rokov sa neodporúča.


Ak je u vás potrebné vykonať operáciu a potrebujete anestetikum, je dôležité, aby ste povedali chirurgovi alebo zubárovi, že užívate tento liek.

Ak máte problémy s obličkami, neužívajte tento liek na zlyhanie srdca a informujte svojho lekára.


Iné lieky a Nebitrix

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate alebo dostávate navyše k Nebitrixu niektoré z nasledujúcich liekov, vždy to oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože môžu ovplyvniť spôsob účinku nebivololu alebo spôsob účinku iného lieku:

 • lieky na liečbu ochorení srdca alebo vysokého krvného tlaku (amiodarón, amlodipín, cibenzolín,

klonidín, digoxín alebo iné takzvané digitalisové glykozidy, diltiazem, dizopyramid, felodipín, flekainid, guanfacín, hydrochinidín, lacidipín, lidokaín, metyldopa, mexiletín, moxonidín, nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín, organické nitráty, propafenón, chinidín, rilmenidín, verapamil – verapamil sa nemá podávať injekčne do žily),

 • lieky na depresiu alebo psychózy (fluoxetín, paroxetín, tricyklické antidepresíva, tioridiazín, fenotiazíny, ako napríklad levomepromazín),

 • sedatíva, ktoré sa môžu používať na liečbu epilepsie (barbituráty),

 • protizápalové lieky na tlmenie bolesti alebo na liečbu reumatizmu (nesteroidné protizápalové lieky),

 • diabetické lieky (inzulíny a perorálne (do úst) prípravky),

 • liek na nadmernú produkciu žalúdočnej kyseliny (cimetidín), Nebitrix sa má užívať počas jedla a antacidum medzi jedlami,

 • anestetiká – predtým, než vám podajú anestetikum, vždy informujte svojho anestéziológa, že užívate Nebitrix,

 • svalové relaxanciá (baklofén),

 • liek, ktorý sa užíva počas chemoterapie alebo rádioterapie na ochranu pacienta (amifostín),

 • lieky proti plesniam alebo na liečbu kvasinkových infekcií (terbinafín),

 • liek, ktorý pomáha prestať fajčiť (bupropión),

 • antimalariká (meflochín, chlorochín – používa sa aj na liečbu reumatizmu),

 • lieky na astmu alebo na liečbu upchatého nosa,

 • liek na niektoré očné ochorenia, ako napríklad glaukóm (zvýšený tlak v očiach) alebo rozšírenie zrenice.


Užívanie Nebitrixu s jedlom a nápojmi

Nebitrix sa môže užívať pred jedlom, počas jedla alebo po jedle, ale tiež bez jedla. Tableta alebo jej časti sa majú prehltnúť a zapiť malým množstvom vody alebo inej tekutiny.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Nebitrix sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ to nenariadi lekár.


Dojčenie

Počas podávania Nebitrixu sa neodporúča dojčiť.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Tento liek môže spôsobovať závrat alebo mdlobu v dôsledku zníženia krvného tlaku. Ak sa vyskytnú tieto príznaky, NEVEĎTE vozidlá a NEOBSLUHUJTE stroje. Tieto účinky sa pravdepodobnejšie vyskytnú po začatí liečby alebo po zvýšení dávky (pozri tiež časť 4).


Dôležité informácie o niektorých zložkách Nebitrixu

Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Nebitrix


Vždy užívajte Nebitrix presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba zvýšeného krvného tlaku (hypertenzia)

 • Zvyčajná dávka je 5 mg (jedna tableta) za deň.

 • Starší pacienti a pacienti s ochorením obličiek zvyčajne začínajú s jednou 2,5 mg tabletou (polovica 5 mg tablety alebo jedna 2,5 mg tableta) denne.


Dosiahnutie úplného účinku tohto lieku môže trvať až 4 týždne.

Ak máte viac ako 75 rokov, váš lekár môže potrebovať dôkladnejšie sledovať váš zdravotný stav.


Liečba chronického zlyhania srdca

Vašu liečbu začne a bude sledovať skúsený lekár.

 • Váš lekár začne vašu liečbu dávkou 1,25 mg za deň. Pre túto dávku by bola potrebná tableta s inou silou (2,5 mg). Váš lekár môže zvýšiť vašu dávku na 2,5 mg (polovica tablety) za deň, potom na 5 mg (jedna tableta) za deň a potom na 10 mg (dve tablety) za deň.

 • Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg.

 • Pri začatí liečby a pri každom zvýšení dávky vás bude musieť sledovať po dobu 2 hodín skúsený lekár.

 • Váš lekár môže v prípade potreby znížiť vašu dávku, neprestaňte náhle užívať tento liek, pretože to môže zhoršiť zlyhanie srdca.

 • Pacienti so závažnými problémami s obličkami nemajú užívať tento liek.


Ak máte problémy s pečeňou a povedali vám, že vaša pečeň nepracuje správne, neužívajte tento liek.

Váš liek užívajte jedenkrát denne, najlepšie v približne rovnakom čase cez deň.

Váš lekár môže rozhodnúť o kombinovaní tabliet s iným liekom pre váš stav.


Nebitrix sa neodporúča používať u detí a mladistvých.


Ak užijete viac Nebitrixu, ako máte

Ak náhodne užijete príliš mnoho tabliet (predávkovanie), môže to mať za následok pomalý srdcový rytmus, nízky krvný tlak alebo iné problémy so srdcom alebo s dýchaním, alebo sipot. Okamžite sa obráťte na najbližšiu ambulanciu alebo na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Nebitrix

Ak zabudnete užiť váš liek, ale spomeniete si na to po krátkom čase, užite nasledujúcu tabletu ako obvykle, keď je čas na jej užitie. Ak je však oneskorenie dlhé (napríklad celý deň), vynechajte túto dávku a užite nasledujúcu dávku v nasledujúci deň v obvyklom čase a vynechajte zabudnutú dávku. Neužívajte dvojnásobnú alebo väčšiu dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku (dávky). Snažte sa zabrániť opakovanému vynechaniu.


Ak prestanete užívať Nebitrix

Neprestávajte užívať Nebitrix bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom. Ak sa liečba ukončí náhle, u pacienta môže dôjsť k nebezpečnému zhoršeniu symptómov. To sa týka najmä pacientov so zlyhaním srdca.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Nebitrix môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Keď sa Nebitrix používa na liečbu zvýšeného krvného tlaku, možné vedľajšie účinky sú nasledovné:


Časté vedľajšie účinky (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov zo 100) pri používaní na liečbu zvýšeného krvného tlaku:


Bolesť hlavy

Závrat

Únava

Neobvyklé svrbenie alebo pocit brnenia

Hnačka

Zápcha

Nevoľnosť

Namáhavé dýchanie

Opuch rúk alebo chodidiel


Menej časté vedľajšie účinky (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov z 1 000) pri používaní na liečbu zvýšeného krvného tlaku:


Pomalý srdcový rytmus alebo iné problémy so srdcom

Nízky krvný tlak

Zvieravá bolesť nôh

Poruchy zraku

Impotencia (problémy s dosiahnutím erekcie)

Depresívne pocity

Zažívacie problémy, plyn v žalúdku alebo črevách

Vracanie

Kožné vyrážky

Zvieranie v hrudi, problémy s dýchaním alebo sipot

Desivé sny


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (ovplyvňujú menej ako 1 pacienta z 10 000):


Mdloba

Angioedém: opuch kože tváre alebo končatín, pier, jazyka, sliznice hrdla a dýchacích ciest

spôsobujúci záduch alebo problémy s prehĺtaním – okamžite vyhľadajte lekára!

Zhoršenie psoriázy


V klinickej štúdii chronického zlyhania srdca sa pozorovali nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (ovplyvňujú viac ako 1 pacienta z 10):

 • pomalý srdcový rytmus

 • závrat


Časté vedľajšie účinky (ovplyvňujú 1 až 10 pacientov zo 100):

 • zhoršenie zlyhania srdca

 • nízky krvný tlak (napríklad pocit mdloby pri príliš rýchlom vstávaní)

 • neschopnosť znášať tento liek

 • nepravidelný srdcový rytmus

 • opuch dolných končatín (napríklad opuch členkov)


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Nebitrix


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Nebitrix po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nebitrix obsahuje

Liečivo je nebivolol.


Každá tableta obsahuje 5 mg nebivololu, čo zodpovedá 5,45 mg nebivololiumchloridu.

Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, hypromelóza, mikrokryštalická celulóza, koloidný bezvodý silikát, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Nebitrix a obsah balenia

Okrúhle, biele, bikonvexné, neobalené tablety, na jednej strane s vygravírovanými písmenami „N“ a „L“ po oboch stranách deliacej ryhy a na druhej strane hladké. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Nebitrix 5 mg tablety sa dodávajú v blistroch z PVC/PVdC/hliníka a v blistroch z hliníka/hliníka po 14, 28, 30, 50, 98, 100 tabletách.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobcovia:

 1. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

 2. Tillomed Laboratories Limited, 3 Howard Road, Eaton Socon, St Neots, Cambridgeshire, Veľká Británia

 3. Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited, Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, Hertfordshire WD18 8YA, Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Nebitrix 5 mg

Nemecko Nebivolol Glenmark 5 mg tabletten

Grécko NOZAC 2,5/5 mg

Maďarsko Nebitrix 5 mg tabletta

Poľsko Nebitrix 5 mg

Rumunsko Nebinorm 5 mg

Slovenská republika Nebitrix 5 mg

Španielsko Nebivolol Glenmark 2,5 mg/ 5 mg comprimidos EFG

Holandsko Nebivolol Glenmark 2,5/5 mg tabletten

Veľká Británia Nebivolol 2,5/5 mg tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v decembri 2014.

6

Nebitrix 5 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/06350


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Nebitrix 5 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Nebitrix 5 mg: každá tableta obsahuje 5,45 mg nebivololiumchloridu zodpovedajúceho 5 mg nebivololu.

Pomocná látka: 145 mg monohydrátu laktózy v každej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Okrúhle, biele, bikonvexné, neobalené tablety, na jednej strane s vygravírovanými písmenami „N“ a „L“ po oboch stranách deliacej ryhy a na druhej strane hladké.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba esenciálnejhypertenzie.


Chronické zlyhanie srdca (CHF)

Liečba stabilného mierne až stredne závažného chronického zlyhania srdca ako doplnok štandardnej liečby u starších pacientov vo veku 70 rokov alebo starších.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania

Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napríklad jedným pohárom vody). Tableta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Hypertenzia


Dospelí

5 mg: dávka je jedna tableta (5 mg) denne, najlepšie v rovnakom čase dňa.

Účinok na zníženie krvného tlaku je evidentný po 1 až 2 týždňoch liečby. Niekedy sa optimálny účinok dosiahne až po 4 týždňoch.


Kombinácia s inými antihypertenzívami

Betablokátory sa môžu užívať samostatne alebo súčasne s inými antihypertenzívami. Doteraz sa zvýšený antihypertenzívny účinok pozoroval iba pri kombinácii nebivololu s 12,5 až 25 mg hydrochlorotiazidu.


Pacienti s renálnou insuficienciou

U pacientov s renálnou insuficienciou je odporúčaná počiatočná dávka 2,5 mg denne. V prípade potreby sa denná dávka môže zvýšiť na 5 mg.


Pacienti s hepatickou insuficienciou

Údaje u pacientov s hepatickou insuficienciou alebo funkčným poškodením pečene sú obmedzené. Preto je užívanie tabliet Nebitrix u týchto pacientov kontraindikované.


Starší pacienti

U pacientov starších ako 65 rokov je odporúčaná počiatočná dávka 2,5 mg denne. V prípade potreby sa denná dávka môže zvýšiť na 5 mg.Avšak s ohľadom na obmedzené skúsenosti u pacientov starších ako 75 rokov je nutné postupovať opatrne a títo pacienti sa musia dôkladne sledovať.


Deti a mladiství

Nebivolol sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim/nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Chronické zlyhanie srdca (CHF)

Liečba stabilného chronického zlyhania srdca sa musí začať s postupnou titráciou dávkovania smerom nahor, až kým sa nedosiahne optimálna individuálna udržiavacia dávka.

Pacienti majú mať stabilizované chronické zlyhanie srdca bez akútneho zlyhania počas uplynulých šiestich týždňov. Odporúča sa, aby mal ošetrujúci lekár skúsenosti s liečbou chronického zlyhania srdca.

V prípade pacientov dostávajúcich lieky na liečbu kardiovaskulárneho systému vrátane diuretík a/alebo digoxínu a/alebo ACE inhibítorov a/alebo antagonistov angiotenzínu II sa má dávkovanie týchto liekov stabilizovať počas dvoch týždňov pred začatím liečby tabletami Nebitrix.

Počiatočná titrácia smerom nahor sa má vykonávať podľa nasledujúcich krokov v 1‑ až 2‑týždenných intervaloch podľa znášanlivosti pacientov: Dávka 1,25 mg nebivololu, ktorá sa zvýši na 2,5 mg nebivololu jedenkrát denne, potom na 5 mg jedenkrát denne a potom na 10 mg jedenkrát denne. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg nebivololu jedenkrát denne.

Začatie liečby a každé zvýšenie dávky sa má vykonávať pod dohľadom skúseného lekára počas intervalu aspoň 2 hodín, aby sa zaručilo, že klinický stav (najmä s ohľadom na krvný tlak, srdcový rytmus, poruchy vodivosti, príznaky zhoršenia zlyhania srdca) zostane stabilný.

Výskyt nežiaducich udalostí môže zabrániť všetkým pacientom v liečbe s maximálnou odporúčanou dávkou. V prípade potreby sa môže dosiahnutá dávka aj postupne znižovať a podľa vhodnosti znova nasadiť.

Počas fázy titrácie, v prípade zhoršenia zlyhania srdca alebo neznášanlivosti sa odporúča najprv znížiť dávku nebivololu alebo v prípade potreby okamžite ukončiť jeho podávanie (v prípade závažnej hypotenzie, zhoršenia zlyhania srdca s akútnym pľúcnym edémom, kardiogénneho šoku, symptomatickej bradykardie alebo AV blokády).

Liečba stabilného chronického zlyhania srdca s nebivololom je vo všeobecnosti dlhodobá.

Liečbu s nebivololom sa neodporúča ukončiť náhle, pretože to môže viesť k prechodnému zhoršeniu zlyhania srdca. Ak je potrebné ukončiť liečbu, dávka sa má postupne znižovať o polovicu každý týždeň.


Pacienti s renálnou insuficienciou

Nie je potrebná žiadna úprava dávky v prípade miernej až stredne závažnej renálnej insuficiencie, pretože titrácia smerom nahor na maximálnu tolerovanú dávku sa upraví individuálne. Nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s liečbou u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou (sérový kreatinín ≥ 250 μmol/l). Preto sa používanie nebivololu u týchto pacientov neodporúča.


Pacienti s hepatickou insuficienciou

Údaje o liečbe pacientov s hepatickou insuficienciou sú obmedzené. Preto je užívanie tabliet Nebitrix u týchto pacientov kontraindikované.


Starší pacienti

Nie je potrebná žiadna úprava dávky, pretože titrácia smerom nahor na maximálnu tolerovanú dávku sa upraví individuálne.


Deti a mladiství

Nebivolol sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim/nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Pečeňová insuficiencia alebo funkčné poškodenie pečene.

Akútne zlyhanie srdca, kardiogénny šok alebo prípady dekompenzácie zlyhania srdca vyžadujúce i.v. inotropnú liečbu.

Syndróm chorého sínusového uzla vrátane sinoatriálnej blokády.

AV blokáda druhého a tretieho stupňa (bez kardiostimulátora).

Priedušková astma alebo chronické obštrukčné ochorenie pľúc v anamnéze.

Neliečený feochromocytóm.

Metabolická acidóza.

Bradykardia (srdcový rytmus < 60 úderov za minútu pred začatím liečby).

Hypotenzia (systolický krvný tlak < 90 mmHg).

Závažné poruchy periférneho krvného obehu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pozri aj časť 4.8.

Nasledujúce upozornenia a preventívne opatrenia platia všeobecne pre beta‑adrenergné antagonistické látky, ako napríklad nebivolol.


Anestézia

Pokračovanie betablokády znižuje riziko vzniku arytmií počas indukcie a intubácie. Ak sa betablokáda preruší počas prípravy na chirurgický zákrok, beta‑adrenergné antagonistické látky sa majú vysadiť aspoň 24 hodín predtým.

Pri niektorých anestetikách, ktoré spôsobujú útlm činnosti myokardu. Pacient sa môže chrániť proti vagovým reakciám intravenóznym podávaním atropínu.


Kardiovaskulárne

Vo všeobecnosti platí, že beta‑adrenergné antagonistické látky sa nemajú používať u pacientov s neliečeným kongestívnym zlyhaním srdca (CHF), pokiaľ ich stav nebol stabilizovaný.

U pacientov s koronárnym ochorením srdca sa má liečba s beta‑adrenergnou antagonistickou látkou vysadzovať postupne, t. j. počas 1 až 2 týždňov. V prípade potreby sa má začať v rovnakom čase substitučná liečba, aby sa zabránilo obnoveniu anginy pectoris.

Beta‑adrenergné antagonistické látky môžu vyvolávať bradykardiu: ak rýchlosť pulzu v kľude poklesne pod 50 až 55 úderov/minútu a/alebo ak sa u pacienta vyskytnú symptómy naznačujúce vznik bradykardie, dávkovanie sa má znížiť.

Beta‑adrenergné antagonistické látky sa majú používať opatrne:

u pacientov s poruchami periférneho krvného obehu (Raynaudove ochorenie alebo Raynaudov syndróm, opakované krívanie), pretože sa môže vyskytnúť zhoršenie týchto porúch,

u pacientov so srdcovou blokádou prvého stupňa z dôvodu negatívneho účinku betablokátorov na dobu

vodivosti,

u pacientov s Prinzmetalovou angínou z dôvodu neliečenej vazokonštrikcie koronárnej tepny

sprostredkovanej alfareceptormi: beta‑adrenergné antagonistické látky môžu zvyšovať počet a trvanie angínových epizód.

Kombinácia nebivololu s antagonistami vápnikového kanála verapamilového a diltiazemového typu s antiarytmikami triedy I a s centrálne účinkujúcimi antihypertenzívami sa vo všeobecnosti neodporúča. Pre podrobnosti pozri časť 4.5.


Metabolické/endokrinologické

Nebivolol neovplyvňuje hladinu glukózy u diabetických pacientov. U diabetických pacientov sa má však postupovať opatrne, pretože nebivolol môže maskovať niektoré symptómy hypoglykémie (tachykardia, palpitácie).

Beta‑adrenergné blokátory môžu maskovať tachykardické symptómy v prípade hypertyreózy. Náhle vysadenie môže zosilniť symptómy.


Respiračný systém

U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc sa beta‑adrenergné antagonistické látky majú používať opatrne, pretože sa môže zhoršiť zúženie dýchacích ciest.


Ďalšie

Pacienti so psoriázou v anamnéze majú užívať beta‑adrenergné antagonistické látky iba po dôkladnom zvážení.

Beta‑adrenergné antagonistické látky môžu zvyšovať citlivosť na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií.

Betablokátory môžu zriedkavo spôsobiť znížené slzenie.

Začatie liečby chronického zlyhania srdca s nebivololom vyžaduje pravidelné sledovanie. Dávkovanie a spôsob podávania, pozri časť 4.2. Ukončenie liečby sa nemá vykonávať náhle, pokiaľ nie je jednoznačne indikované. Ďalšie informácie, pozri časť 4.2.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózogalaktózovej malabsorpcie, nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


Neodporúčané kombinácie:

Antiarytmiká triedy I (chinidín, hydrochinidín, cibenzolín, flekainid, dizopyramid, lidokaín, mexiletín, propafenón):účinok na atrioventrikulárnu dobu vodivosti môže byť zosilnený a negatívny inotropný účinok môže byť zvýšený (pozri časť 4.4).

Antagonisty vápnikového kanála verapamilového/diltiazemového typu: negatívne ovplyvnenie kontraktácie a atrioventrikulárnej vodivosti. Intravenózne podávanie verapamilu u pacientov liečených ß‑blokátormi môže viesť k ťažkej hypotenzii a atrioventrikulárnej blokáde (pozri časť 4.4).

Centrálne účinkujúce antihypertenzíva (klonidín, guanfacín, moxonidín, metyldopa, rilmenidín): súbežné užívanie centrálne účinkujúcich antihypertenzív môže zhoršiť zlyhanie srdca prostredníctvom zoslabenia centrálneho sympatického tonusu (spomalenie srdcového rytmu a zníženie výstupu srdca, vazodilatácia) (pozri časť 4.4). Náhle ukončenie liečby, najmä pred vysadením betablokátorov, môže zvyšovať riziko reakčnej hypertenzie.


Kombinácie, ktoré sa majú používať opatrne:

Antiarytmiká triedy III (amiodarón): účinok na atrioventrikulárnu dobu vodivosti môže byť zosilnený.

Anestetiká – éterické halogenizované: súbežné užívanie beta‑adrenergných antagonistických látok a anestetík môže zoslabovať reflexnú tachykardiu a zvyšovať riziko hypotenzie (pozri časť 4.4). Vo všeobecnosti platí, že sa treba vyhýbať náhlemu vysadeniu betablokátorov. Ak pacient užíva tablety Nebitrix, treba informovať anestéziológa.

Inzulín a perorálne antidiabetiká: aj keď nebivolol neovplyvňuje hladinu glukózy, súbežné užívanie môže maskovať niektoré symptómy hypoglykémie (palpitácie, tachykardia).

Baklofen (antispazmodikum), amifostín (antineoplastický adjuvans): súbežné používanie s antihypertenzívami pravdepodobne zvýši pokles krvného tlaku, preto sa má dávkovanie antihypertenzív adekvátne upraviť.

Meflochín (antimalarikum): Teoreticky môže súbežné podávanie s β‑adrenergnými blokátormi prispievať k predĺženiu intervalu QTc.


Kombinácie na zváženie:

Digoxín: súbežné užívanie môže zvyšovať atrioventrikulárnu dobu vodivosti. Klinické štúdie s nebivololom nepreukázali žiadny klinický dôkaz interakcie. Nebivolol neovplyvňuje kinetické vlastnosti digoxínu.

Antagonisty vápnika dihydropyridínového typu (amlodipín, felodipín, lacidipín, nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín):súbežné užívanie môže zvyšovať riziko hypotenzie a u pacientov so zlyhaním srdca sa nedá vylúčiť zvýšené riziko ďalšieho zhoršenia činnosti ventrikulárnej pumpy.

Antipsychotiká, antidepresíva a sedatíva (fenotiazíny, tricyklické látky a barbituráty), organické nitráty ako aj iné antihypertenzíva: súbežné užívanie môže zlepšovať hypotenzívny účinok betablokátorov (aditívny účinok).

Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID): žiadny účinok na hypotenzívny účinok nebivololu. Sympatikomimetiká:súbežné užívanie môže neutralizovať účinok beta‑adrenergných antagonistických látok. Beta‑adrenergné látky môžu viesť k neobmedzenej alfa‑adrenergnej aktivite sympatikomimetík s alfa‑ aj beta‑adrenergnými účinkami (riziko hypertenzie, závažná bradykardia a srdcová blokáda).


Farmakokinetické interakcie

Keďže metabolizmus nebivololu zahŕňa izoenzým CYP2D6, súbežné podávanie s látkami inhibujúcimi tento enzým, najmä paroxetínom, fluoxetínom, tioridazínom, chinidínom, terbinafínom, bupropionom, chlorochínom a levomepromazínom, môže viesť k zvýšenej hladine nebivololu v plazme spojenej so zvýšeným rizikom nadmernej bradykardie a nežiaducich účinkov.

Súbežné podávanie cimetidínu zvyšovalo hladinu nebivololu v plazme bez zmeny klinického účinku. Súbežné podávanie ranitidínu neovplyvňovalo farmakokinetické vlastnosti nebivololu. Pokiaľ sa Nebitrix užíva s jedlom a antacidum medzi jedlami, tieto dve liečby sa môžu predpísať súbežne.

Kombinácia nebivololu s nikardipínom mierne zvyšovala hladinu oboch liekov v plazme bez zmeny klinického účinku. Súbežné podávanie alkoholu, furosemidu alebo hydrochlorotiazidu neovplyvňovalo farmakokinetické vlastnosti nebivololu. Nebivolol neovplyvňuje farmakokinetické vlastnosti ani farmakodynamické vlastnosti warfarínu.


4.6 Gravidita a laktácia


Užívania počas gravidity

Nebivolol má škodlivé farmakologické účinky na graviditu a/alebo plod/novorodenca. Vo všeobecnosti platí, že beta‑adrenoceptorové blokátory znižujú prienik cez placentu, čo sa spája so spomalením rastu, vnútromaternicovým úmrtím, potratom alebo predčasným pôrodomU plodu a novorodeného dojčaťa sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napríklad hypoglykémia a bradykardia). Ak je potrebná liečba s beta‑adrenoceptorovými blokátormi, uprednostňujú sa beta1‑selektívne adrenoceptorové blokátory.

Nebitrix má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Ak sa liečba s nebivololom zváži ako potrebná, má sa monitorovať uteroplacentálny prietok krvi a rast plodu. V prípade negatívnych účinkov na graviditu alebo plod sa má zvážiť alternatívna liečba. Novorodené dojča sa musí dôkladne sledovať. Symptómy hypoglykémie a bradykardie sa vo všeobecnosti očakávajú počas prvých 3 dní.


Užívanie počas laktácie

Štúdie na zvieratách preukázali, že nebivolol sa vylučuje do materského mlieka. Nie je známe, či sa tento liek vylučuje do materského mlieka u ľudí. Väčšina betablokátorov, najmä lipofilné zlúčeniny ako nebivolol a jeho aktívne metabolity, prechádzajú do materského mlieka, aj keď v rôznom rozsahu. Preto sa počas podávania nebivololu neodporúča dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Farmakodynamické štúdie preukázali, že nebivolol neovplyvňuje psychomotorickú funkciu. U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (pozri časť 4.8), ktoré sú väčšinou spôsobené znížením krvného tlaku, ako napríklad závrat alebo mdloba. Ak sa vyskytnú, neveďte vozidlá a nevykonávajte iné aktivity vyžadujúce bdelosť. Tieto účinky sa pravdepodobnejšie vyskytnú po začatí liečby alebo po zvýšeniach dávky.


4.8 Nežiaduce účinky


Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa používa nasledujúca terminológia:


Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (≤1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)

Nežiaduce účinky sú uvedené samostatne pre hypertenziu a chronické zlyhanie srdca z dôvodu rozdielov v základných ochoreniach.


Hypertenzia

Hlásené nežiaduce reakcie, ktoré majú vo väčšine prípadov miernu až strednú intenzitu, sú zosumarizované v tabuľke nižšie, klasifikované podľa tried orgánových systémov a zoradené podľa frekvencie:


TRIEDA ORGÁNOVÝCH SYSTÉMOV

Časté


Menej časté


Veľmi zriedkavé


Neznáme


Poruchy imunitného systému
Angioedém a precitlivenosť

Psychické poruchy


desivé sny,

depresia
Poruchy nervového systému

bolesť hlavy,

závrat,

parestézia


mdloba/synkopa


Poruchy oka


zhoršenie zraku
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


bradykardia, zlyhanie srdca, spomalená AV vodivosť/AV blokádaPoruchy ciev


hypotenzia,

opakované krívanie (zvýšenie)Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

dyspnoe

bronchospazmusPoruchy gastrointestinálneho traktu

zápcha,

nevoľnosť, hnačka

dyspepsia, plynatosť,

vracaniePoruchy kože a podkožného tkaniva


pruritus, erytematózna vyrážka

zhoršenie psoriázy


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


impotenciaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

únava, edém

Nasledujúce nežiaduce reakcie boli tiež hlásené s niektorými beta‑adrenergnými antagonistami: halucinácie, psychózy, zmätenosť, studené/cyanotické končatiny, Raynaudov fenomén, suché oči a okulo‑mukokutánna toxicita praktololového typu.

Betablokátory môžu spôsobiť znížené slzenie.


Chronické zlyhanie srdca

Údaje o nežiaducich reakciách u pacientov s chronickým zlyhaním srdca sú k dispozícii z jednej placebom kontrolovanej klinickej štúdie zahŕňajúcej 1067 pacientov užívajúcich nebivolol a 1061 pacientov užívajúcich placebo. V tejto štúdii spolu 449 pacientov užívajúcich nebivolol (42,1 %) hlásilo aspoň pravdepodobne kauzálne súvisiace nežiaduce reakcie v porovnaní s 334 pacientmi užívajúcimi placebo (31,5 %). Najčastejšie pozorované nežiaduce reakcie u pacientov užívajúcich nebivolol boli bradykardia a závrat, pričom obe sa vyskytovali u približne 11 % pacientov. Príslušné frekvencie medzi pacientmi užívajúcimi placebo boli približne 2 % resp. 7 %.

Pre nežiaduce reakcie (aspoň pravdepodobne súvisiace s liekom), ktoré sa považujú za špecificky relevantné v liečbe chronického zlyhania srdca, boli hlásené nasledujúce výskyty:

Zhoršenie zlyhania srdca sa vyskytovalo u 5,8 % pacientov užívajúcich nebivolol v porovnaní s 5,2 % pacientov užívajúcich placebo.

Posturálna hypotenzia bola hlásená u 2,1 % pacientov užívajúcich nebivolol v porovnaní s 1,0 % pacientov užívajúcich placebo.

Intolerancia lieku sa vyskytovala u 1,6 % pacientov užívajúcich nebivolol v porovnaní s 0,8 % pacientov užívajúcich placebo.

Atrioventrikulárna blokáda prvého stupňa sa vyskytovala u 1,4 % pacientov užívajúcich nebivolol v porovnaní s 0,9 % pacientov užívajúcich placebo.

Edém dolných končatín hlásilo 1,0 % pacientov užívajúcich nebivolol v porovnaní s 0,2 % pacientov užívajúcich placebo.


4.9 Predávkovanie


K dispozícii nie sú žiadne údaje o predávkovaní s nebivololom.


Symptómy

Symptómy predávkovania betablokátormi: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus a akútna srdcová insuficiencia.


Liečba

V prípade predávkovania alebo precitlivenosti sa má pacient dôkladne sledovať a liečiť na jednotke intenzívnej starostlivosti. Majú sa kontrolovať hladiny glukózy v krvi.Absorpcii akýchkoľvek zvyškov lieku stále prítomných v gastrointestinálnom trakte je možné zabrániť výplachom žalúdka a podávaním aktívneho uhlia a preháňadla. Môže sa vyžadovať umelé dýchanie. Bradykardia alebo rozsiahle vagálne reakcie sa majú liečiť podávaním atropínu alebo metylatropínu. Hypotenzia a šok sa majú liečiť plazmou/náhradami plazmy a v prípade potreby katecholamínmi. Beta‑blokačný účinok je možné potlačiť pomalým intravenóznym podávaním izoprenalínhydrochloridu, najprv v dávke približne 5 μg/minútu, alebo dobutamínu, najprv v dávke 2,5 μg/minútu, až kým sa nedosiahne potrebný účinok. V ťažko liečiteľných prípadoch sa izoprenalín môže kombinovať s dopamínom. Ak to neprinesie požadovaný účinok, môže sa zvážiť intravenózne podávanie glukagónu 50 až 100 μg/kg. V prípade potreby sa má injekčné podanie zopakovať do jednej hodiny a v prípade potreby má nasledovať intravenózna infúzia glukagónu 70 μg/kg/h.V extrémnych prípadoch bradykardie rezistentnej na liečbu sa môže zaviesť kardiostimulátor.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Betablokátory, selektívne. ATC kód: C07AB 12

Nebivolol je racemát dvoch enantiomérov, SRRR‑nebivololu (alebo d‑nebivololu) a RSSS‑nebivololu (alebo l‑nebivololu). Spája dve farmakologické aktivity:

Je to kompetitívny a selektívny antagonista beta‑receptorov: tento účinok sa pripisuje SRRR‑enantioméru (d‑enantiomér).

Má mierne vazodilatačné vlastnosti z dôvodu interakcie s dráhou L‑arginínu/oxidu dusnatého.

Jedna dávka a opakované dávky nebivololu spomaľujú srdcový rytmus a znižujú krvný tlak v kľude a počas cvičenia, a to u normotenzívnych aj hypertenzívnych pacientov. Počas chronickej liečby sa udržiava antihypertenzívny účinok.

Pri terapeutických dávkach nevykazuje nebivolol alfa‑adrenergný antagonizmus.

Počas akútnej a chronickej liečby nebivololom u hypertenzívnych pacientov sa znižuje systémová vaskulárna rezistencia. Napriek spomaleniu srdcového rytmu môže byť zníženie výstupu srdca v kľude a počas cvičenia obmedzené z dôvodu zväčšenia systolického objemu. Klinický význam týchto hemodynamických rozdielov v porovnaní s inými antagonistami beta1 receptorov nebol úplne stanovený.

U hypertenzívnych pacientov nebivolol zvyšuje vaskulárnu odpoveď na acetylcholín (ACh) sprostredkovanú NO, ktorá je znížená u pacientov s endoteliálnou dysfunkciou.

V placebom kontrolovanej štúdii úmrtnosti a chorobnosti vykonávanej u 2128 pacientov vo veku ≥ 70 rokov (priemerný vek 75,2 rokov) so stabilizovaným chronickým zlyhaním srdca so zhoršenou ejekčnou frakciou ľavej predsiene (LVEF) alebo bez nej (priemerná hodnota LVEF: 36 ± 12,3 %, s nasledujúcou distribúciou: LVEF menej ako 35 % u 56 % pacientov, LVEF v rozmedzí 35 % až 45 % u 25 % pacientov a LVEF viac než 45 % u 19 % pacientov) sledovanej počas priemernej doby 20 mesiacov, nebivolol ako doplnok štandardnej liečby výrazne predlžoval čas do výskytu úmrtí alebo hospitalizácií z kardiovaskulárnych dôvodov (primárny cieľ pre účinnosť) s relatívnym znížením rizika o 14 % (absolútne zníženie: 4,2 %). Toto zníženie rizika sa dosiahlo po 6 mesiacoch liečby a udržiavalo sa pre všetky trvania liečby (priemerné trvanie 18 mesiacov). Účinok nebivololu bol nezávislý od veku, pohlavia alebo ejekčnej frakcie ľavej predsiene v populácii štúdie. Výhoda s ohľadom na úmrtnosť zo všetkých dôvodov nedosiahla štatistický význam v porovnaní s placebom (absolútne zníženie: 2,3 %).

U pacientov liečených nebivololom sa pozoroval pokles výskytu náhlych úmrtí (4,1 % verzus 6,6 %, relatívne zníženie o 38 %).

In vitroa in vivoexperimenty u zvierat preukázali, že Nebivolol nevykazuje žiadnu intrinzickú sympatikomimetickú aktivitu.

In vitroa in vivoexperimenty u zvierat preukázali, že nebivolol nemá pri farmakologických dávkach žiadny účinok na stabilizáciu membrán.

U zdravých dobrovoľníkov nemá nebivolol žiadny významný účinok na maximálnu záťažovú kapacitu ani výdrž.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorbcia

Oba enantioméry nebivololu sa po perorálnom podaní rýchlo absorbujú. Absorpciu nebivololu neovplyvňuje jedlo; nebivolol sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla.


Metabolizmus

Nebivolol sa metabolizuje vo veľkom rozsahu, čiastočne na aktívne hydroxymetabolity. Nebivolol sa metabolizuje prostredníctvom alicyklickej a aromatickej hydroxylácie, N‑dealkylácie a glukuronidácie; okrem toho sa vytvárajú glukuronidy hydroxymetabolitov. Metabolizmus nebivololu prostredníctvom aromatickej hydroxylácie podlieha genetickému oxidačnému polymorfizmu závislému od CYP2D6. Perorálna biologická dostupnosť nebivololu dosahuje priemerne 12 % v prípade pacientov s rýchlym metabolizmom a je prakticky úplná u pacientov s pomalým metabolizmom. V ustálenom stave a pri rovnakej dávke je maximálna koncentrácia nezmeneného nebivololu v plazme približne 23‑krát vyššia u pacientov s pomalým metabolizmom než u pacientov s rýchlym metabolizmom. Ak zoberieme do úvahy nezmenený liek plus aktívne metabolity, rozdiel maximálnych koncentrácií v plazme je 1,3‑ až 1,4‑násobný. Z dôvodu rôznych rýchlostí metabolizmu sa má dávka tabliet Nebitrix vždy upraviť podľa individuálnych požiadaviek pacienta: pacienti s pomalým metabolizmom preto môžu vyžadovať nižšie dávky.


U pacientov s rýchlym metabolizmom dosahujú polčasy vylučovania nebivololu priemerne 10 hodín. U pacientov s pomalým metabolizmom sú 3‑ až 5‑krát dlhšie. U pacientov s rýchlym metabolizmom sú hladiny RSSS‑enantioméru v plazme mierne vyššie než v prípade SRRR‑enantioméru. U pacientov s pomalým metabolizmom je tento rozdiel väčší. U pacientov s rýchlym metabolizmom dosahujú polčasy vylučovania hydroxymetabolitov oboch enantiomérov priemerne 24 hodín a u pacientov s pomalým metabolizmom sú približne dvakráttak dlhé.

Hladiny v plazme v ustálenom stave u väčšiny pacientov (pacienti s rýchlym metabolizmom) sa dosahujú do 24 hodín pre nebivolol a do niekoľkých dní pre hydroxymetabolity.

Koncentrácie v plazme sú úmerné dávke v rozmedzí 1 až 30 mg.Farmakokinetické vlastnosti nebivololu neovplyvňuje vek.


Distribúcia

V plazme sa oba enantioméry nebivololu viažu najmä na albumín.

Naviazanie na plazmatické proteíny dosahuje hodnotu 98,1 % pre SRRR‑nebivolol a 97,9 % pre RSSS‑nebivolol. Objem distribúcie je medzi 10,1 a 39,4 l/kg.


Vylučovanie

Jeden týždeň po podaní sa 38 % dávky vylúči v moči a 48 % v stolici. Vylučovanie nezmeneného nebivololu v moči predstavuje menej než 0,5 % dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Sodná soľ kroskarmelózy

Hypromelóza

Mikrokryštalická celulóza

Koloidný bezvodý silikát

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre z PVC/PVdC/hliníka: veľkosť balenia 14, 28, 30, 50, 98, 100 tabliet.


Blistre z hliníka/hliníka: veľkosť balenia 14, 28, 30, 50, 98, 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


58/0292/09-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.5.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

10
Nebitrix 5 mg