+ ipil.sk

Nebivolol Teva 5 mgPríbalový leták


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/06873-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Nebivolol Teva 5 mg

Tablety

Nebivolol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nebivolol Teva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nebivolol Teva

3. Ako užívať Nebivolol Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nebivolol Teva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nebivolol Tevaa na čo sa používa


Nebivolol Teva obsahuje nebivolol, liečivo pôsobiace na srdcovocievny systém a patriace do skupiny selektívnych betablokátorov (t.j. so selektívnym (presne vymedzeným) účinkom na srdcovocievny systém). Predchádza zvýšenému srdcovému tepu a reguluje silu, ktorú srdce vynakladá na prečerpávanie krvi. Taktiež spôsobuje rozšírenie krvných ciev, čo prispieva k zníženiu krvného tlaku.


Nebivolol Teva sa používa na liečbu pacientov:

s vysokým krvným tlakom (hypertenziou),

s miernym až stredne ťažkým chronickým srdcovým zlyhaním u pacientov vo veku 70 a viac rokov, a to ako doplnok k iným terapiám.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nebivolol Teva


Neužívajte Nebivolol Teva

ak ste alergický na nebivololiumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak máte problémy s pečeňou.

ak trpíte srdcovým zlyhaním, ktoré práve vzniklo, alebo ktoré sa nedávno zhoršilo, alebo ak podstupujete liečbu obehového šoku spôsobeného akútnym (náhlym) srdcovým zlyhaním, v rámci ktorej vám vnútrožilovou infúziou podávajú výživu na zlepšenie činnosti srdca.

ak trpíte poruchami srdcového rytmu (napríklad syndrómom chorého sínusu, vrátane predsieňovo‑komorovej blokády).

ak trpíte poruchami vedenia srdcových vzruchov (napríklad srdcovou blokádou druhého a tretieho stupňa a nemáte zavedený kardiostimulátor).

ak máte astmu alebo ste niekedy mali ťažkosti s dýchaním alebo pískavé dýchanie.

  • ak máte závažnú chronickú obštrukčnú chorobu pľúc

ak máte vysoký krvný tlak, návaly tepla alebo hnačku, ktoré sú spôsobené neliečeným nádorom drene nadobličiek(feochromocytómom).

ak máte poruchu metabolizmu, pri ktorej je zmenená rovnováha kyselín a zásaditých látok v tele (metabolická acidóza).

ak máte pomalý srdcový tep (menej ako 60 tepov za minútu pred začiatkom užívania tohto lieku).

ak máte nízky krvný tlak (systolický krvný tlak nižší ako 90 mm Hg).

ak máte slabý prietok krvi hornými alebo dolnými končatinami.

ak sa liečite floktafenínom (používa sa na zmiernenie bolesti a opuchu) alebo sultopridom (používa sa na liečbu porúch nervového systému) (pozri časť „Iné lieky a Nebivolol Teva“).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Nebivolol Teva, obráťte sa na svojho lekára:

ak máte podstúpiť operáciu vyžadujúcu podanie anestetika (liek na celkové znecitlivenie), váš lekár vás môže požiadať, aby ste užívanie tohto lieku prerušili 24 hodín pred operáciou.

ak trpíte kongestívnym srdcovým zlyhaním, ktoré nie je liečené, alebo ktoré nebolo stabilizované.

ak zaznamenáte spomalenie srdcového tepu počas užívania Nebivololu Teva.

ak trpíte problémami s prietokom krvi hornými alebo dolnými končatinami (napríklad Raynaudovou chorobou alebo syndrómom, intermitentnou klaudikáciou - občasným krívaním), tieto problémy sa počas užívania Nebivololu Teva môžu zhoršiť.

ak trpíte srdcovou blokádou prvého stupňa.

ak trpíte bolesťou na hrudníku v pokoji, ktorá sa vyskytuje v cykloch (Prinzmetalova angína). Nebivolol môže predĺžiť trvanie bolesti na hrudníku a zvýšiť častosť jej výskytu.

ak ste diabetik, keďže nebivolol môže zakryť príznaky nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémie).

ak trpíte problémami so štítnou žľazou, keďženebivolol môže zakryť príznaky vysokého srdcového tepu (tachykardie); tieto príznaky sa môžu zhoršiť, ak Nebivolol Teva prestanete užívať náhle.

ak máte ložiská zhrubnutej alebo bolestivej kože (psoriázu).

ak trpíte alergickými reakciami, keďženebivolol môže zvýšiť závažnosť týchto reakcií.

u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc sa musia blokátory betaadrenergných receptorov používať opatrne, pretože zúženie dýchacích ciest sa môže zvýrazniť

ak trpíte dlhodobými problémami s dýchaním.

Na začiatku liečby chronického srdcového zlyhania vás bude skúsený lekár pravidelne kontrolovať (pozri časť 3). Táto liečba sa nesmie ukončiť náhle, pokiaľ to váš lekár nepovažuje za nevyhnutné (pozri časť 3).


Iné lieky a Nebivolol Teva

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nebivolol Teva neužívajte spolu s nasledujúcimi liekmi:

s floktafenínom (používa sa na zmiernenie bolesti a opuchu),

so sultopridom (používa sa na liečbu porúch nervového systému).


Poraďte sa so svojím lekárom, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

lieky používané na liečbu porúch srdcového rytmu, napríklad chinidín, hydrochinidín, cibenzolín, flekainid, dizopyramid, lidokaín, mexiletín, propafenón a amiodarón,

lieky známe ako blokátory kalciových kanálov, ktoré spomaľujú srdcový tep a znižujú krvný tlak, napríklad verapamil a diltiazem,

lieky známe ako centrálne pôsobiace antihypertenzíva (lieky znižujúce krvný tlak), napríklad klonidín, guanfacín, moxonidín, metyldopa a rilmenidín,

anestetiká (lieky na znecitlivenie),

inzulín a perorálne (ústami užívané) antidiabetiká,

lieky používané na liečbu kongestívneho srdcového zlyhania, napríklad digitálisové glykozidy,

lieky známe ako dihydropyridínové blokátory kalciových kanálov, napríklad amlodipín, felodipín, lacidipín, nifedipín, nikardipín, nimodipín a nitrendipín,

  • iné antihypertenzné lieky (lieky znižujúce krvný tlak) alebo organické nitráty, ktoré liečia bolesť hrudníka,

antipsychotiká (napríklad fenotiazíny) a antidepresíva (napríklad fluoxetín alebo imipramín), tieto môžu zvyšovať účinok nebivololu na zníženie krvného tlaku,

lieky na zmiernenie bolesti a zápalu, napríklad nesteroidné protizápalové lieky,

lieky známe ako sympatikomimetiká, ktoré napodobňujú alebo blokujú účinok noradrenalínu a adrenalínu v tele,

lieky, o ktorých je známe, že blokujú aktivitu izoenzýmu CYP2D6 cytochrómu P450, napríklad paroxetín, fluoxetín, tioridazín, chinidín, terbinafin, bupropión, chlorochin a levopromazín,

cimetidín, liek používaný na liečbu peptických vredov,

lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku a anginy pectoris, napríklad nikardipín,

  • amifostín, ochranné látky používané počas chemoterapie a rádioterapie,

  • baklofen, svalové relaxancium (liek na uvoľnenie svalov),

  • meflochín, antimalarický liek (na liečbu malárie).


Nebivolol Teva jedlo a nápoje

Nebivolol Teva sa môže užívať s jedlom.


Tehotenstvo a dojčenie

Nebivolol Teva sa nemá užívať počas tehotenstva alebo dojčenia.

Dojčenie sa neodporúča počas užívania Nebivololu Teva.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch nebivololu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nebivolol Teva môže spôsobovať závraty a únavu. V prípade ich výskytu neveďte vozidlo alebo sa nezapájajte do činností, pri ktorých by narušená bdelosť mohla predstavovať riziko závažného zranenia alebo úmrtia pre vás alebo pre ostatné osoby (napr. obsluha strojov), a to až dovtedy, kým u vás závraty a únava nevymiznú.


Nebivolol Teva obsahuje laktózu

Pacienti, ktorí neznášajú laktózu(mliečny cukor), musia vziať do úvahy, že tablety Nebivololu Teva obsahujú 142,21 mg monohydrátu laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa so svojím lekárom pred užitím tohto lieku.


  1. Ako užívať Nebivolol Teva


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Spôsob podávania:


Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným pohárom vody). Tableta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tabletu možno rozdeliť na rovnaké dávky.


Hypertenzia


Dospelí

Odporúčaná dávka je 5 mg (jedna tableta) denne, najlepšie je užívať ju v rovnakom dennom čase.


Účinok na zníženie krvného tlaku sa prejaví po 1 ‑ 2 týždňoch liečby. V niektorých prípadoch sa optimálny účinok dosiahne až po 4 týždňoch.


Kombinácia s inými antihypertenzívami

Betablokátory sa môžu používať samostatne alebo súbežne s inými antihypertenzívami (liekmi proti vysokému krvnému tlaku). Dosiaľ sa prídavný antihypertenzný účinok pozoroval len pri podávaní nebivololu v kombinácii s hydrochlorotiazidom v dávke 12,5/25 mg.


Pacienti s problémami s obličkami

Ak máte problémy s obličkami, odporúčaná počiatočná dávka je 2,5 mg denne (polovica tablety). V prípade potreby vám lekár zvýši dennú dávku na 5 mg.


Pacienti s problémami s pečeňou

Pacienti so závažnými problémami s pečeňou nesmú užívať tento liek.


Starší pacienti

Ak máte viac ako 65 rokov, odporúčaná počiatočná dávka je 2,5 mg denne (polovica tablety). V prípade potreby vám lekár zvýši dennú dávku na 5 mg. Ak máte viac ako 75 rokov, lekár vás bude počas liečby týmto liekom starostlivo kontrolovať.


Použitie u detí a dospievajúcich

Nebivolol Teva sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôlichýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Chronické srdcové zlyhanie


Liečba stabilizovaného chronického srdcového zlyhania nebivololom je zvyčajne dlhodobá.


Dospelí

Počiatočná dávka je 1,25 mg (štvrtina tablety) denne. Dávka sa môže zvyšovať, pokým sa nedosiahne správna dávka pre vás. Po uplynutí 1 ‑ 2 týždňov sa dávka môže zvýšiť na 2,5 mg (polovica tablety) denne, potom na 5 mg (jedna tableta) denne a potom na 10 mg (2 tablety) denne. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg (dve tablety) nebivololu jedenkrát denne. Na začiatku liečby a po každom zvýšení dávky bude potrebné, aby ste po užití lieku zostali 2 hodiny pod prísnym dohľadom skúseného lekára.


Pacienti s problémami s obličkami

U pacientov s miernymi až stredne ťažkými problémami s obličkami nie je potrebná úprava dávky, keďže dávka sa prispôsobí individuálnym potrebám. Nebivolol Teva sa neodporúča pre pacientov s ťažkými problémami s obličkami.


Pacienti s problémami s pečeňou

Pacienti so závažnými problémami s pečeňou nesmú užívať tento liek.


Starší pacienti

Úprava dávky nie je potrebná, keďže vás lekár bude starostlivo kontrolovať, aby zistil dávku, ktorú potrebujete.


Použitie u detí a dospievajúcich

Nebivolol Teva sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôlichýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Neodporúča sa ukončiť liečbu nebivololom náhle, pretože by to mohlo viesť k prechodnému zhoršeniu srdcového zlyhania. Ak je ukončenie liečby nevyhnutné, dávka sa má znižovať postupne v týždňových intervaloch, a to vždy o polovicu.


Ak užijete viac Nebivololu Teva, ako máte

Ak prehltnete (alebo ak niekto iný prehltne) viac tabliet naraz, alebo ak sa domnievate, že nejaké tablety prehltlo dieťa, ihneď sa obráťte na oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice alebo na lekára. Najčastejšie príznaky a prejavy predávkovania nebivololom sú veľmi pomalý tlkot srdca (bradykardia), nízky krvný tlak spojený s mdlobou (hypotenzia), dýchavičnosť ako pri astme (bronchospazmus) a akútne srdcové zlyhanie.

Vezmite si, prosím, so sebou do nemocnice alebo k lekárovi túto písomnú informáciu pre používateľa, akékoľvek zvyšné tablety a obal od tabliet, aby bolo možné zistiť, aké tablety boli skonzumované.


Ak zabudnete užiť Nebivolol Teva

Ak zabudnete užiť dávku Nebivololu Teva, ale o trochu neskôr si spomeniete, že ste ju mali užiť, užite túto dennú dávku ako obvykle. Ak však došlo k dlhému oneskoreniu v užití dávky (napr. k niekoľkohodinovému) a blíži sa čas užitia ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte a užite až ďalšiu, naplánovanú, zvyčajnú dávku v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku. Je však potrebné zabrániť opakovanému vynechávaniu dávky.


Ak prestanete užívať Nebivolol Teva

Neprestaňte užívať Nebivolol Teva bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom. Ak tento liek prestanete užívať náhle, váš zdravotný stav sa môže zhoršiť; preto vám lekár bude dávku znižovať postupne. Skontaktujte sa so svojím lekárom, ak po ukončení liečby Nebivololom Teva dôjde k zhoršeniu vašich príznakov alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené s nasledujúcou približnou frekvenciou (častosťou výskytu):


Časté (môžu postihovať menej ako jednu z 10 osôb):

bolesť hlavy alebo závraty

mravčenie alebo necitlivosť v rukách a nohách

namáhavé dýchanie

zápcha, napínanie na vracanie alebo hnačka

únava alebo zadržiavanie vody (edém alebo opuch).


Menej časté (môžu postihovať menej ako jednu zo 100 osôb):

pomalý tlkot srdca alebo iné ťažkosti so srdcom

  • porucha srdcového vedenia, ktorá ovplyvňuje srdcový rytmus (AV-blokáda 1.stupňa)

problémy so srdcom, ktoré môžu spôsobiť namáhavé dýchanie alebo opuch členkov

problémy so zrakom

ťažkosti s dýchaním alebo pískavé dýchanie

tráviace ťažkosti, plynatosť alebo vracanie

svrbenie, vyrážka alebo začervenanie kože

nízky krvný tlak

kŕčovitá bolesť v lýtkach vyvolaná námahou

impotencia (erektilná dysfunkcia)

nočné mory

depresia

V klinických štúdiách u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním sa zistili nasledujúce vedľajšie účinky: pomalý tlkot srdca, závraty, zhoršenie srdcového zlyhania, nízky krvný tlak(napríklad pocit mdloby pri rýchlom postavení sa), neznášanlivosť lieku, nepravidelný tlkot srdca, opuch (napríklad opuchnuté členky).


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako jednu z 10 000 osôb):

mdloba (závraty)

zhoršenie psoriázy (kožnej vyrážky)


Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

Ďalšie hlásené vedľajšie účinky zahŕňajú žihľavku, opuch tváre, jazyka, pier a hrdla s možným sťaženým dýchaním alebo prehĺtaním a alergické reakcie (precitlivenosť). Ak sa to stane, prestaňte užívať Nebivolol Teva a ihneď sa spojte so svojím lekárom.


Boli hlásené nasledovné nežiaduce reakcie s podobnými liekmi (beta adrenergnými antagonistami): videnie a počutie vecí, ktoré nie sú reálne (halucinácie), psychóza, zmätenosť, prsty na rukách a nohách zbeleli alebo zmodreli s pocitom stuhnutosti, slabá cirkulácia v rukách a nohách napr. Raynaudov fenomén, suchosť očí, zjazvovatenie, fibróza a zvraštenie výstelky očných viečok, šupinatá vyrážka a zápal ucha (okulomukokutánny syndróm).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Nebivolol Teva


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený nafólii blistra a na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danommesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte liekyodpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nebivolol Teva obsahuje


Liečivo je nebivolol (vo forme hydrochloridu). Každá tableta obsahuje 5 mg nebivololu, čo zodpovedá 5,45 mg nebivololiumchloridu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza, hypromelóza (E464), koloidný oxid kremičitý a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Nebivolol Teva a obsah balenia


Nebivolol Teva 5 mg je biela až sivobiela, okrúhla, obojstranne vypuklá tableta s krížovou deliacou ryhou na jednej strane a hladká na druhej strane.

Tablety sa dodávajú v čírych, priehľadným blistroch zložených z PVC‑PVdC/hliníka. Veľkosti balenia: 7, 8, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 500 tabliet a blistre s jednotlivou dávkou 50 x 1 (nemocničné balenie).


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registráciia výrobcovia


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava

Slovenská republika


Výrobcovia

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Maďarsko


TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Spojené kráľovstvo


Pharmachemie BV, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandsko


TEVA Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francúzsko


Teva Operations Poland Sp. z.o.o., Mogilska 80 Street, 31-546 Krakow, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Nebiphar 5 mg Tabletten

Belgicko: Nebivolol Teva5 mg tabletten

Bulharsko: Nebivolol Teva 5 mg tablets

Cyprus: Nebivolol Teva 5 mg

Nemecko: Nebivolol Teva Generics 5 mg Tabletten

Estónsko: NEBIPHAR

Grécko: Nebivolol Teva 5 mg Δισκία

Francúzsko: NEBIVOLOL TEVA SANTE 5 mg comprimé quadrisécable

Maďarsko: Nebivolol-Teva 5 mg tabletta

Írsko: Nebivolol Teva 5 mg Tablets

Taliansko: Nebivololo Teva Italia 5 mg compresse

Litva: NEBIPHAR 5 mg tabletės

Luxembursko: NebiTeva 5 mg comprimés

Lotyšsko: Nebiphar 5 mg tabletes

Malta: Nebivolol Teva 5 mg Tablets

Holandsko: Nebivolol Teva 5 mg, tabletten

Poľsko: EMZOK, 5 mg, tabletki

Portugalsko: Nebivolol Lolovi

Rumunsko: Nebivolol Teva 5 mg, comprimate

Slovenská republika: Nebivolol Teva 5 mg

Španielsko: Nebivolol Teva 5 mg comprimidos EFG

Anglicko: Nebivolol 5 mg tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.

7

Nebivolol Teva 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/06679-ZIBSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Nebivolol Teva 5 mg

Tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 5 mg nebivololu, čo zodpovedá 5,45 mg nebivololiumchloridu.


Pomocná látka: 142,21 mg monohydrátu laktózy/tableta.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Biela až sivobiela, okrúhla, bikonvexná tableta s krížovou deliacou ryhou na jednej strane a hladká na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba esenciálnej hypertenzie.


Chronické srdcové zlyhanie (CHSZ)

Liečba stabilného, mierneho až stredne ťažkého chronického srdcového zlyhania, a to ako doplnok k štandardným terapiám u starších pacientov vo veku ≥ 70 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Hypertenzia


Dospelí


Dávka je jedna tableta (5 mg) denne, najlepšie je užívať ju v rovnakom dennom čase.


Hypotenzný účinok sa prejaví po 1 ‑ 2 týždňoch liečby. V niektorých prípadoch sa optimálny účinok dosiahne až po 4 týždňoch.


Kombinácia s inými antihypertenzívami

Betablokátory sa môžu používať v monoterapii alebo súbežne s inými antihypertenzívami. Dosiaľ sa prídavný antihypertenzný účinok pozoroval len pri podávaní nebivololu v kombinácii s hydrochlorotiazidom v dávke 12,5 ‑ 25 mg.


Pacienti s renálnou insuficienciou

U pacientov s renálnou insuficienciou je odporúčaná počiatočná dávka 2,5 mg denne. V prípade potreby sa môže denná dávka zvýšiť na 5 mg.


Pacienti s hepatálnou insuficienciou

Údaje o použití lieku u pacientov s hepatálnou insuficienciou alebo s poruchou funkcie pečene sú obmedzené. Preto je použitie nebivololu u týchto pacientov kontraindikované.


Starší pacienti

U pacientov starších ako 65 rokov je odporúčaná počiatočná dávka 2,5 mg denne. V prípade potreby sa môže denná dávka zvýšiť na 5 mg. U pacientov starších ako 75 rokov sú však obmedzené skúsenosti, a preto sa u týchto pacientov vyžaduje opatrnosť a prísne sledovanie.


Pediatrická populácia

U detí a dospievajúcich nie sú dostupné údaje. Preto sa neodporúčaužívanie u detí a dospievajúcich.


Chronické srdcové zlyhanie (CHSZ)

Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania sa musí začať postupným zvyšovaním dávky až do dosiahnutia optimálnej individuálnej udržiavacej dávky.


Pacienti majú mať stabilné chronické srdcové zlyhanie bez akútneho zlyhania v priebehu uplynulých šiestich týždňov. Ošetrujúci lekár by mal mať skúsenosti s liečbou chronického srdcového zlyhania.


U pacientov, ktorí užívajú lieky na kardiovaskulárne ochorenia zahŕňajúce diuretiká a/alebo digoxín a/alebo ACE inhibítory a/alebo antagonisty angiotenzínu II, má byť dávkovanie týchto liekov stabilné počas obdobia dvoch týždňov pred začatím liečby nebivololom.


Počiatočné zvyšovanie dávky sa má vykonávať v 1‑ až 2‑týždňových intervaloch podľa pacientovej tolerancie lieku, a to v nasledujúcich krokoch:


1,25 mg nebivololu sa má zvýšiť na 2,5 mg nebivololu jedenkrát denne, potom na 5 mg jedenkrát denne a potom na 10 mg jedenkrát denne.


Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg nebivololu jedenkrát denne.


Na začiatku liečby a po každom zvýšení dávky má pacient po podaní lieku zostať aspoň 2 hodiny pod dohľadom skúseného lekára, aby sa zabezpečilo, že jeho klinický stav (najmä s ohľadom na krvný tlak, srdcovú frekvenciu, poruchy vedenia srdcových vzruchov, prejavy zhoršenia srdcového zlyhania) zostal stabilizovaný.


Výskyt nežiaducich udalostí môže zabrániť tomu, aby sa všetci pacienti liečili maximálnou odporúčanou dávkou. V prípade potreby sa tiež môže dosiahnutá dávka postupne znižovať a, ak je to vhodné, opätovne nasadiť.


Ak počas fázy titrácie dávky dôjde k zhoršeniu srdcového zlyhania alebo k intolerancii lieku, odporúča sa najprv znížiť dávku nebivololu, alebo v prípade potreby (v prípade ťažkej hypotenzie, zhoršenia srdcového zlyhania s akútnym pľúcnym edémom, kardiogénneho šoku, symptomatickej bradykardie alebo átrioventrikulárnej (AV) blokády) liečbu ihneď ukončiť.


Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania nebivololom je zvyčajne dlhodobá.


Neodporúča sa ukončiť liečbu nebivololom náhle, pretože by to mohlo viesť k prechodnému zhoršeniu srdcového zlyhania. Ak je ukončenie liečby nevyhnutné, dávka sa má znižovať postupne v týždňových intervaloch, a to vždy o polovicu.


Pacienti s renálnou insuficienciou

U pacientov s miernou až stredne ťažkou renálnou insuficienciou nie je potrebná úprava dávky, pretože zvyšovanie dávky na maximálnu tolerovanú dávku je vždy individuálne. Nie sú skúsenosti s použitím lieku u pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (hladina kreatinínu v sére ≥ 250 μmol/l). Preto sa použitie nebivololu u týchto pacientov neodporúča.


Pacienti s hepatálnou insuficienciou

Údaje o použití lieku u pacientov s hepatálnou insuficienciou sú obmedzené. Preto je použitie nebivololu u týchto pacientov kontraindikované.


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávky, pretože zvyšovanie dávky na maximálnu tolerovanú dávku je vždy individuálne.


Pediatrická populácia

U detí a dospievajúcich nie sú dostupné údaje. Preto sa užívanie u detí a dospievajúcich neodporúča.


Spôsob podávania:

Na perorálne podanie. Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár vody). Tableta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

hepatálna insuficiencia alebo porucha funkcie pečene.

akútne srdcové zlyhanie, kardiogénny šok alebo prípady dekompenzácie srdcového zlyhania vyžadujúce intravenóznu (i.v.) inotropnú liečbu.


Tak ako pre ostatné betablokátory, nebivolol je kontraindikovaný v prípade:

syndrómu chorého sínusu, vrátane sinoatriálnej blokády.

átrioventrikulárnej blokády druhého a tretieho stupňa (bez kardiostimulátora).

anamnézy bronchospazmu a bronchiálnej astmy.

  • závažnej chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.

neliečeného feochromocytómu.

metabolickej acidózy.

bradykardie (srdcová frekvencia < 60 tepov za minútu pred začiatkom liečby).

hypotenzie (systolický krvný tlak < 90 mm Hg).

závažných porúch periférnej cirkulácie.

kombinácie s floktafenínom a so sultopridom (pozri aj časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pozri aj časť 4.8.


Nasledujúce upozornenia a opatrenia sa obvykle týkajú blokátorov betaadrenergných receptorov.


Anestézia

Pretrvávajúca blokáda betareceptorov znižuje riziko vzniku arytmií počas navodenia anestézie a intubácie. Ak je potrebné liečbu betablokátormi v rámci prípravy na operáciu prerušiť, má sa tak urobiť aspoň 24 hodín pred chirurgickým zákrokom.


Pri používaní niektorých anestetík, ktoré vyvolávajú útlm myokardu, je potrebná opatrnosť. Pacienta je možné ochrániť pred vagovými reakciami intravenóznym podaním atropínu.


Kardiovaskulárne ochorenia

Blokátory betaadrenergných receptorov sa zvyčajne nemajú používať u pacientov s neliečeným kongestívnym srdcovým zlyhaním (KSZ), pokiaľ ich stav nie je stabilizovaný.


U pacientov s ischemickou chorobou srdca sa má liečba blokátorom betaadrenergných receptorov vysadzovať postupne, t.j. v priebehu 1 ‑ 2 týždňov. V prípade potreby sa má v rovnakom čase začať náhradná liečba na prevenciu exacerbácie anginy pectoris.


Blokátory betaadrenergných receptorov môžu vyvolať bradykardiu: ak tepová frekvencia klesne pod 50 - 55 tepov za minútu v pokoji a/alebo ak sa u pacienta objavia príznaky svedčiace o bradykardii, dávka sa má znížiť.


Blokátory betaadrenergných receptorov sa majú používať opatrne:

u pacientov s poruchami periférnej cirkulácie (Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm, intermitentná klaudikácia), pretože môže dôjsť k zhoršeniu týchto porúch;

u pacientov s átrioventrikulárnou blokádou prvého stupňa, kvôli negatívnemu účinku betablokátorov na prevodový čas;

u pacientov s Prinzmetalovou angínou, kvôli neoponovanej vazokonstrikcii koronárnych artérií sprostredkovanej alfareceptormi: blokátory betaadrenergných receptorov môžu zvyšovať počet a dobu trvania anginóznych záchvatov.


Kombinácia nebivololu s blokátormi kalciových kanálov typu verapamilu a diltiazemu, s antiarytmikami triedy I a s centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami sa zvyčajne neodporúča, podrobné údaje si, prosím, pozrite v časti 4.5.

Poruchy metabolizmu/endokrinného systému

U diabetických pacientov nebivolol neovplyvňuje hladiny glukózy v krvi. U diabetických pacientov je však potrebná opatrnosť, pretože nebivolol môže maskovať niektoré príznaky hypoglykémie (tachykardiu, palpitácie).


Blokátory betaadrenergných receptorov môžu maskovať príznaky tachykardie u pacientov s hypertyreózou . Ich náhle vysadenie môže tieto príznaky zosilniť.


Poruchy dýchacej sústavy

U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc sa majú blokátory betaadrenergných receptorov používať opatrne, pretože môže dôjsť k zosilneniu konstrikcie dýchacích ciest.


Iné ochorenia

Pacienti s anamnézou psoriázy môžu užívať blokátory betaadrenergných receptorov až po starostlivom zvážení.


Blokátory betaadrenergných receptorov môžu zvyšovať citlivosť na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií.


Na začiatku liečby chronického srdcového zlyhania nebivololom je potrebné pravidelné sledovanie. Informácie o dávkovaní a spôsobe podávania si, prosím, pozrite v časti 4.2. Liečba sa nemá ukončiť náhle, pokiaľ to nie je jasne indikované.Ďalšie informácie si, prosím, pozrite v časti 4.2.


Tento liek obsahuje laktózu.Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie


Nasledujúce interakcie sa obvykle týkajú blokátorov betaadrenergných receptorov.


Kombinácie, ktoré sú kontraindikované:


Floktafenín (NSAID): betablokátory môžu zabraňovať vzniku kompenzačných kardiovaskulárnych mechanizmov spojených s hypotenziou alebo šokom, ktoré môžu byť vyvolané floktafenínom.


Sultoprid (antipsychotikum): nebivolol sa nemá podávať súbežne so sultopridom kvôli zvýšenému riziku komorových arytmií.


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:


Antiarytmiká triedy I (chinidín, hydrochinidín, cibenzolín, flekainid, dizopyramid, lidokaín, mexiletín, propafenón): účinok na dobu átrioventrikulárneho vedenia môže byť zosilnený a negatívny inotropný účinok môže byť zvýšený (pozri časť 4.4).


Blokátory kalciových kanálov typu verapamilu/diltiazemu: negatívny vplyv na kontraktilitu a átrioventrikulárne vedenie. Intravenózne podávanie verapamilu pacientom liečeným ß‑blokátormi môže viesť k výraznej hypotenzii a k átrioventrikulárnej blokáde (pozri časť 4.4).


Centrálne pôsobiace antihypertenzíva (klonidín, guanfacín, moxonidín, metyldopa, rilmenidín): súbežné používanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže zhoršiť srdcové zlyhanie znížením centrálneho tonusu sympatika (zníženie srdcovej frekvencie a srdcového výdaja, vazodilatácia) (pozri časť 4.4). Náhle prerušenie liečby, najmä pred ukončením podávania betablokátorov, môže zvýšiť riziko „rebound hypertenzie“.


Kombinácie, ktoré sa majú používať opatrne:


Antiarytmiká triedy III (amiodarón): účinok na dobu átrioventrikulárneho vedenia môže byť zosilnený.


Anestetiká ‑ prchavé halogenované: súbežné používanie blokátorov betaadrenergných receptorov a anestetík môže tlmiť reflexnú tachykardiu a zvýšiť riziko hypotenzie (pozri časť 4.4). Spravidla je potrebné vyhnúť sa náhlemu ukončeniu liečby betablokátormi.Anestéziológ má byť informovaný o tom, že pacient užíva nebivolol.


Inzulín a perorálne antidiabetiká: aj keď nebivolol neovplyvňuje hladinu glukózy v krvi, súbežné používanie môže maskovať niektoré príznaky hypoglykémie (palpitácie, tachykardiu).


Baklofen (antispastikum ), amifostín (antineoplastikum):súbežné užívanie s antihypertenzívami pravdepodobne zvyšuje pokles krvného tlaku, preto sa má dávkovanie antihypertenzív primerane upraviť.


Meflochín (antimalarikum): Teoreticky môže súbežné podávanie s β-adrenergnými blokátormi prispieť k predĺženiu QTc intervalu.


Kombinácie, ktoré sa majú zvážiť:


Digitálisové glykozidy: súbežné používanie môže predĺžiť dobu átrioventrikulárneho vedenia. Klinické štúdie s nebivololom nepodali klinické dôkazy o interakcii. Nebivolol neovplyvňuje kinetiku digoxínu.


Blokátory kalciových kanálov dihydropyridínového typu (amlodipín, felodipín, lacidipín, nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín): súbežné používanie môže zvýšiť riziko hypotenzie a nie je možné vylúčiť ani zvýšené riziko ďalšieho zhoršenia prečerpávajúcej funkcie komôr u pacientov so zlyhaním srdca.


Antipsychotiká, antidepresíva (tricyklické antidepresíva, barbituráty a fenotiazíny), organické nitráty ako aj ostatné antihypertenzíva: súbežné užívanie môže zosilniť hypotenzný účinok betablokátorov (aditívny účinok).


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID): nemajú žiadny vplyv na hypotenzný účinok nebivololu.


Sympatikomimetiká: súbežné používanie môže neutralizovať účinok blokátorov betaadrenergných receptorov. Betablokátory môžu viesť k neoponovanému alfaadrenergnému pôsobeniu sympatikomimetík s alfa‑ aj betaadrenergnými účinkami (riziko hypotenzie, závažnej bradykardie a poruchy vedenia vzruchu).


Farmakokinetické interakcie

Keďže sa na metabolizme nebivololu podieľa izoenzým CYP2D6, súbežné podávanie látok, ktoré inhibujú tento enzým, najmä paroxetín, fluoxetín, tioridazín, chinidín, terbinafín, bupropión, chlorochín a levomepromazín môže viesť k zvýšeniu plazmatických hladín nebivololu spojenému so zvýšeným rizikom nadmernej bradykardie a nežiaducich udalostí.


Súbežné podávanie cimetidínu zvýšilo plazmatické hladiny nebivololu, ale nezmenilo jeho klinický účinok. Súbežné podávanie ranitidínu neovplyvnilo farmakokinetiku nebivololu. Ak sa nebivolol užíva s jedlom a medzi jednotlivými jedlami sa užíva antacidum, tieto dva lieky môžu byť predpísané súbežne.


Podávanie nebivololu v kombinácii s nikardipínom mierne zvýšilo plazmatické hladiny oboch liečiv, ale nezmenilo ich klinický účinok. Súbežné podávanie alkoholu, furosemidu alebo hydrochlorotiazidu neovplyvnilo farmakokinetiku nebivololu. Nebivolol neovplyvňuje farmakokinetiku a farmakodynamiku warfarínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nebivolol má farmakologické účinky, ktoré môžu mať škodlivé účinkyna graviditu a/alebo na plod/novorodenca.Blokátory betaadrenoreceptorov obvykle znižujú placentárnu perfúziu, čo je spojené s oneskorením rastu plodu, vnútromaternicovým úmrtím plodu, potratom alebo predčasným pôrodom. U plodu a novorodenca sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia). Ak je liečba blokátormi betaadrenoreceptorov nevyhnutná, majú sa uprednostniť selektívne blokátory beta1‑adrenoreceptorov.


Nebivolol má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch. Ak sa liečba nebivololom považuje za nevyhnutnú, má sa monitorovať uteroplacentárny prietok krvi a rast plodu.V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo plod sa má zvážiť alternatívna liečba. Novorodenec musí byť prísne sledovaný. V priebehu prvých 3 dní sa zvyčajne očakávajú príznaky hypoglykémie a bradykardie.


Laktácia

Štúdie na zvieratách preukázali, že nebivolol sa vylučuje do materského mlieka. Nie je známe, či sa toto liečivo vylučuje do ľudského materského mlieka. Väčšina betablokátorov, najmä lipofilné látky ako nebivolol a jeho aktívne metabolity, prechádza do materského mlieka, aj keď v rôznom množstve. Preto sa počas podávania nebivololu dojčenie neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Farmakodynamické štúdie preukázali, že nebivolol neovplyvňuje psychomotorickú funkciu. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa však má vziať do úvahy možnosť ojedinelého výskytu závratov a únavy.


4.8 Nežiaduce účinky


Kvôli rozdielom medzi oboma základnými ochoreniami sú nežiaduce udalosti uvedené osobitne pre indikáciu hypertenzie a pre indikáciu CHSZ.


Hypertenzia

Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použili nasledujúce výrazy: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


trieda orgánových systémov

Časté

(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1 000 až ≤ 1/100)

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)

Neznáme

Poruchy imunitného systému
angioneurotický edém, hypersenzitivita

Psychické poruchy


nočné mory, depresiaPoruchy nervového systému

bolesť hlavy,

závraty, perestézia


synkopa


Poruchy oka


zhoršené videniePoruchy srdca a srdcovej činnosti


bradykardia, srdcové zlyhanie,

spomalenie AV vedenia vzruchu/AV-blokádaPoruchy ciev


hypotenzia, (zvýšenie) intermitentnej klaudikáciePoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

dyspnoe

bronchospazmusPoruchy gastrointestinálneho traktu

zápcha, nauzea, hnačka

dyspepsia, flatulencia, vracaniePoruchy kože a podkožného tkaniva


pruritus, erytematózna erupcia

zhoršená psoriáza

urtikária

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


impotenciaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

únava, edém

Pri používaní niektorých blokátorov betaadrenergných receptorov sa hlásili aj nasledujúce nežiaduce reakcie: halucinácie, psychózy, zmätenosť, pocit chladu v končatinách/cyanotické končatiny, Raynaudov fenomén, suchosť očí a okulomukokutánna toxicita praktololového typu.


Chronické srdcové zlyhanie

Údaje o nežiaducich reakciách u pacientov s CHSZ sa získali z jednej placebom kontrolovanej štúdie zahŕňajúcej 1 067 pacientov užívajúcich nebivolol a 1 061 pacientov užívajúcich placebo. V tejto štúdii hlásilo nežiaduce reakcie s prinajmenšom možnou príčinnou súvislosťou s liekom celkovo 449 pacientov užívajúcich nebivolol (42,1 %) oproti 334 pacientom užívajúcim placebo (31,5 %). Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie u pacientov užívajúcich nebivolol boli bradykardia a závraty, pričom oba tieto nežiaduce účinky sa vyskytovali približne u 11 % pacientov. U pacientov užívajúcich placebo sa bradykardia vyskytla u 2 % pacientov a závraty u 7 % pacientov.


Nasledujúce frekvencie výskytu sa hlásili pre nežiaduce reakcie (s prinajmenšom možnou súvislosťou s liekom), ktoré sa považujú za špecificky významné pri liečbe chronického srdcového zlyhania:


- zhoršenie srdcového zlyhania sa vyskytlo u 5,8 % pacientov užívajúcich nebivolol oproti 5,2 % pacientov užívajúcich placebo.

- posturálna hypotenzia bola hlásená u 2,1 % pacientov užívajúcich nebivolol oproti 1,0 % pacientov užívajúcich placebo.

- intolerancia lieku sa vyskytla u 1,6 % pacientov užívajúcich nebivolol oproti 0,8 % pacientov užívajúcich placebo.

- átrioventrikulárna blokáda prvého stupňa sa vyskytla u 1,4 % pacientov užívajúcich nebivolol oproti 0,9 % pacientov užívajúcich placebo.

- edém dolnej končatiny bol hlásený u 1,0 % pacientov užívajúcich nebivolol oproti 0,2 % pacientov užívajúcich placebo.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii žiadne údaje o predávkovaní nebivololom.


Príznaky

Príznaky predávkovania betablokátormi sú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus a akútne srdcové zlyhanie.


Liečba

V prípade predávkovania alebo precitlivenosti má byť pacient pod prísnym dohľadom a má byť liečený na jednotke intenzívnej starostlivosti. Majú sa skontrolovať hladiny glukózy v krvi. Absorpcii akýchkoľvek rezíduí liečiva ešte stále prítomných v gastrointestinálnom trakte je možné predísť výplachom žalúdka a podaním aktívneho uhlia a laxatíva. Môže byť potrebné umelé dýchanie. Bradykardia alebo intenzívne vagové reakcie sa majú liečiť podaním atropínu alebo metylatropínu. Hypotenzia a šok sa majú liečiť podaním plazmy/náhrad plazmy a v prípade potreby aj katecholamínov. Účinok betablokátorov možno neutralizovať pomalým intravenóznym podávaním buď izoprenalíniumchloridu, počínajúc dávkou približne 5 μg/min, alebo dobutamínu, počínajúc dávkou 2,5 μg/min, a to až do dosiahnutia žiaduceho účinku. V refraktérnych prípadoch sa môže izoprenalín podávať v kombinácii s dopamínom. Ak ani to neprinesie žiaduci účinok, môže sa zvážiť podanie glukagónu v dávke 50 ‑ 100 μg/kg vo forme intravenóznej injekcie. V prípade potreby sa podanie tejto injekcie zopakuje v priebehu jednej hodiny a po nej sa ‑ v prípade potreby ‑ podá i.v. infúzia glukagónu v dávke 70 μg/kg/h. V extrémnych prípadoch bradykardie rezistentnej na liečbu sa môže zaviesť kardiostimulátor.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: selektívne betablokátory.


ATC kód: C07AB12


Nebivolol je racemát dvoch enantiomérov, SRRR‑nebivololu (alebo d‑nebivololu) a RSSS‑nebivololu (alebo l‑nebivololu). Nebivolol kombinuje dva farmakologické účinky:


je to kompetitívny a selektívny blokátor betareceptorov: tento účinok sa pripisuje SRRR‑enantioméru (d‑enantioméru).

má mierne vazodilatačné vlastnosti v dôsledku interakcie s metabolickou cestou L‑arginínu/oxidu dusnatého.


Farmakodynamické účinky

Jednorazové a opakované dávky nebivololu znižujú srdcovú frekvenciu a krvný tlak v pokoji aj pri námahe, a to tak u normotenzných jedincov, ako aj u pacientov s hypertenziou. Antihypertenzný účinok zostáva počas dlhodobej liečby zachovaný.


Pri podávaní terapeutických dávok nebivolol neblokuje alfaadrenergné receptory.


U pacientov s hypertenziou dochádza počas akútnej a chronickej liečby nebivololom k zníženiu systémovej cievnej rezistencie. Aj napriek zníženiu srdcovej frekvencie môže byť zníženie srdcového výdaja v pokoji aj pri námahe obmedzené v dôsledku zvýšenia vývrhového objemu srdca. Klinický význam týchto hemodynamických rozdielov v porovnaní s inými blokátormi beta1‑receptorov nebol úplne objasnený.


U pacientov s hypertenziou nebivolol zvyšuje reakciu ciev na acetylcholín (ACh) sprostredkovanú NO, ktorá je u pacientov s endotelovou dysfunkciou znížená.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

V placebom kontrolovanej štúdii mortality a morbidity vykonanej u 2 128 pacientov vo veku ≥ 70 rokov (priemerný vek 75,2 roka) so stabilným chronickým srdcovým zlyhaním so zníženou alebo bez zníženej ejekčnej frakcie ľavej komory (priemerná hodnota EFĽK: 36 ± 12,3 %, s nasledujúcim rozdelením: hodnota EFĽK pod 35 % u 56 % pacientov, hodnota EFĽK 35 % až 45 % u 25 % pacientov a hodnota EFĽK nad 45 % u 19 % pacientov), ktorí boli sledovaní priemerne 20 mesiacov sa zistilo, že nebivolol podávaný navyše k štandardnej liečbe významne predĺžil dobu do výskytu úmrtia alebo hospitalizácie z kardiovaskulárnych príčin (primárny cieľový ukazovateľ účinnosti), pričom relatívne riziko sa znížilo o 14 % (absolútne zníženie: 4,2 %). K tomuto zníženiu rizika došlo po 6 mesiacoch liečby a zostalo zachované počas celého trvania liečby (priemerné trvanie: 18 mesiacov). Účinok nebivololu nezávisel od veku, pohlavia alebo ejekčnej frakcie ľavej komory sledovanej populácie. Prospešnosť nebivololu s ohľadom na celkovú úmrtnosť nedosiahla v porovnaní s placebom štatistickú významnosť (absolútne zníženie: 2,3 %).


U pacientov liečených nebivololom bol pozorovaný znížený výskyt náhleho úmrtia (4,1 % oproti 6,6 %, relatívne zníženie o 38 %).


Štúdie in vitro a in vivo na zvieratách ukázali, že nebivolol nevykazuje žiadnu vnútornú sympatikomimetickú aktivitu.


Štúdie in vitro a in vivo na zvieratách ukázali, že farmakologické dávky nebivololu nemajú stabilizujúci účinok na membrány.


U zdravých dobrovoľníkov nemá nebivolol žiadny významný vplyv na maximálnu záťažovú kapacitu alebo výdrž.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Oba enantioméry nebivololu sa po perorálnom podaní rýchlo absorbujú. Absorpcia nebivololu nie je ovplyvnená príjmom jedla; nebivolol sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla.


Biotransformácia

Nebivolol je intenzívne metabolizovaný, čiastočne aj na aktívne hydroxymetabolity. Nebivolol je metabolizovaný alicyklickou a aromatickou hydroxyláciou, N‑dealkyláciou a glukuronidáciou; navyše sa tvoria aj glukuronidy hydroxymetabolitov. Metabolizmus nebivololu aromatickou hydroxyláciou podlieha CYP2D6‑dependentnému genetickému polymorfizmu oxidácie. Perorálna biologická dostupnosť nebivololu je v priemere 12 % u rýchlych metabolizátorov a prakticky úplná u pomalých metabolizátorov. V rovnovážnom stave a pri rovnakých dávkach je maximálna plazmatická koncentrácia nezmeneného nebivololu približne 23‑násobne vyššia u pomalých metabolizátorov ako u rýchlych metabolizátorov. Pokiaľ sa jedná o nezmenené liečivo a aktívne metabolity, rozdiel v maximálnych plazmatických koncentráciách je 1,3‑ až 1,4‑násobný. Vzhľadom na rozdiely v rýchlosti metabolizmu sa má dávka nebivololu vždy upraviť podľa individuálnych potrieb pacienta: pomalí metabolizátori preto môžu potrebovať nižšie dávky.


U rýchlych metabolizátorov je eliminačný polčas enantiomérov nebivololu v priemere 10 hodín. U pomalých metabolizátorov je 3‑ až 5‑násobne dlhší. U rýchlych metabolizátorov sú plazmatické hladiny RSSS‑enantioméru mierne vyššie ako plazmatické hladiny SRRR‑enantioméru. U pomalých metabolizátorov je tento rozdiel väčší. U rýchlych metabolizátorov je eliminačný polčas hydroxymetabolitov oboch enantiomérov v priemere 24 hodín a u pomalých metabolizátorov je približne dvojnásobne dlhší.


Distribúcia

U väčšiny jedincov (u rýchlych metabolizátorov) sa rovnovážne plazmatické hladiny nebivololu dosiahnu v priebehu 24 hodín a hydroxymetabolitov v priebehu niekoľkých dní.


Plazmatické koncentrácie sú úmerné dávke v rozmedzí dávky 1 až 30 mg. Farmakokinetika nebivololu nie je ovplyvnená vekom.


V plazme sa oba enantioméry nebivololu viažu predovšetkým na albumín.


Väzba na plazmatické bielkoviny je 98,1 % pri SRRR‑nebivolole a 97,9 % pri RSSS‑nebivolole.


Eliminácia

V priebehu jedného týždňa po podaní sa 38 % dávky vylúči močom a 48 % stolicou. Močom sa vo forme nezmeneného nebivololu vylúči menej ako 0,5 % dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Kukuričný škrob

Sodná soľ kroskarmelózy

Mikrokryštalická celulóza

Hypromelóza (E464)

Koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Číre, priehľadné blistre z PVC‑PVdC/hliníka. Veľkosti balenia: 7, 8, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 500 tabliet a blistre s jednotlivou dávkou 50 x 1 (nemocničné balenie).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26

821 02 Bratislava

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0263/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.04.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14.8.2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

11Nebivolol Teva 5 mg