+ ipil.sk

NEMOTAN 30 mgPríbalový leták

PŘÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č 2106/0452

Písomná informácia pre používatela

Informácia o použití, čítajte pozorné!

NEMOTAN 30 mg

(nimodipinum)

Filmom obalené tablety

Držitel’ rozhodnutia o registrácii

Medochemie Ltd, Limassol, Cyprus

Zloženie lieku

Liečivo: nimodipinum (nimodipín) 30 mg v 1 filmom obalenej tablete Pomocné látky:

-    povidonum (povidón), cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická celulóza), crospovidonum (krospovidón), magnesii stearas (magnéziumstearát), amylum maydis (kukuričný škrob)

-    filmotvorná vrstva:

Opadry White (OY-B-28920) (obalová sústava opadry biela): polyvinylalcohol (polyvinylalkohol), talcum purificatum (mastenec), titanii dioxidum (oxid titaničitý), lecithin (lecitín), xantani gummi (E415) (xantán guma).

Farmakoterapeutická skupina

Blokátor kalciových kanálov, vazodilatans

Charakteristika

Nimodipín obmedzuje prienik vápnika do steny ciev, rozširuje ich priesvit, a tým zlepšuje prekrvenie. Účinkuje predovšetkým na mozgové cievy a zlepšuje prekrvenie mozgu.

Indikácie

Nemotan 30 mg sa užíva na predchádzanie a liečbu poškodenia mozgu v dosledku nedokrvenosti, sposobenej stiahnutím ciev pri subarachnoidálnom krvácaní (krvácanie pod makkú mozgovú plenu). Ďalej sa užíva na liečbu porúch výkonnosti mozgu v starobe so zretel’ne vyjadrenými ťažkosťami, ako sú poruchy pamati, poruchy koncentrácie, popudlivosť, výkyvy nálady.

Liečba je určená dospelým pacientom.

Kontraindikácie

Nemotan 30 mg sa nesmie užívať pri precitlivenosti na účinnú látku alebo niektorú z pomocných látok. Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Vzhl’adom na nedostatok klinických skúseností by sa liek nemal podávať deťom a mladistvým do 18 rokov. Zvýšená opatrnosť je nevyhnutná pri podávaní nimodipínu pacientom s výrazne zníženým krvným tlakom (systolický tlak krvi pod 90 mmHg), pri generalizovanom edéme mozgu (opuch mozgu), pri výraznom zvýšení vnútrolebečného tlaku, u pacientov s ťažkým srdcovo-cievnym ochorením a pri ťažšom poškodení funkcie pečene.

U vel’mi starých pacientov a u pacientov s výrazne obmedzenou funkciou obličiek by mala byť liečba nimodipínom starostlivo zvážená s nevyhnutnosťou pravidelne vykonávať kontrolné vyšetrenia.

Ak sa stavy uvedené v tomto odseku u vás vyskytnú až počas užívania lieku, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.

Nežiaduce účinky

Liek sa zvyčajne dobre znáša, ale možu sa vyskytnúť bolesti hlavy, sčervenanie pokožky, opuchy končatín, žalúdočné a črevné ťažkosti, pocit tepla, pokles krvného tlaku, zrýchlenie pulzovej frekvencie, závraty a slabosť. U niektorých pacientov sa možu vyskytnúť prejavy zvýšeného dráždenia mozgu, ako sú nespavosť, zvýšená pohybová aktivita, podráždenosť, agresivita, potenie. V ojedinelých prípadoch sa može vyskytnúť depresia, zníženie počtu krvných doštičiek alebo príznaky srdcového zlyhania.

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.

Interakcie

Účinky Nemotanu 30 mg a iných súčasne užívaných liekov sa možu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis i bez neho.

Pri súčasnom užívaní liekov znižujúcich krvný tlak može nimodipín zvyšovať ich účinok. Účinok Nemotanu 30 mg može byť zosilnený súčasným užívaním cimetidínu (liečivo používané na liečbu žalúdkového alebo dvanástnikového vredu).

Niektoré lieky proti zápalu (nesteroidné antiflogistiká) znižujú účinok nimodipínu. Pri súčasnom užívaní s lítiom sa zvyšuje nebezpečenstvo lítiovej toxicity. Pri súčasnom podaní nimodipínu a grapefruitového džúsu sa znižuje metabolizmus nimodipínu a dochádza tak ku zvýšeniu jeho účinku. Alkohol zvýrazňuje vazodilatačný (cievy rozširujúci) účinok nimodipínu.

Dávkovanie a spósob užívania

Presné dávkovanie a dížku liečby určí vždy lekár!

Na predchádzanie a liečbu mozgovej nedokrvenosti na podklade subarachnoidálneho krvácania sa užívajú 2 tablety 6-krát denne (každé 4 hodiny) počas 7-14 dní.

Pri poruchách výkonnosti mozgu sa zvyčajne užíva 1 tableta 3-krát denne v pravidelných intervaloch (časový interval medzi jednotlivými dávkami by nemal byť kratší ako 4 hodiny).

Pri poruche funkcie pečene alebo obličiek sa dávkovanie lieku znižuje podl’a uváženia lekára.

Tablety sa prehítajú celé, nerozhryzené a zapíjajú sa menším množstvom tekutiny. Možno ich užívať nezávisle od príjmu potravy (pred, počas alebo po jedle).

Upozornenie

Vzhl’adom na možnosť vyvolania závratu (najma na začiatku podávania) može Nemotan 30 mg nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach a pod.). Túto činnosť by ste mali vykonávať len na základe výslovného súhlasu lekára.

Počas liečby nepožívajte alkoholické nápoje!

Počas liečby nepite grapefruitový džús, ktorý by mohol zosilniť nežiaduce účinky lieku.

Predávkovanie

Predávkovanie nimodipínom sa prejavuje sčervenaním tváre, bolesťami hlavy, poklesom krvného tlaku, zrýchlením alebo spomalením pulzu, nevoínosťou, žalúdkovými a črevnými ťažkosťami.

Pri užití vačšieho množstva tabliet naraz alebo pri náhodnom užití tabliet dieťaťom je potrebné okamžite vyhíadať lekársku pomoc!

Varovanie

Liek neužívajte po uplynutí času použitelnosti vyznačenom na obale.

Balenie

20, 50, 100 filmom obalených tabliet.

Uschovávanie

Liek uchovávajte na suchom mieste, chráňte pred svetlom, pri teplote nepresahujúcej +25°C.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí.

Dátum poslednej revízie

Október 2006

Nemotan je ochranná známka lieku.

2

NEMOTAN 30 mg

Súhrn údajov o lieku

PŘÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č. 2106/0452

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.    NAZOV LIEKU

NEMOTAN 30 mg

2.    KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

nimodipinum 30 mg v 1 filmom obalenej tablete.

3.    LIEKOVÁ FORMA

filmom obalené tablety

Vzhl’ad. okrúhle, biele, bikonvexné, filmom obalené tablety na perorálne podanie.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

Prevencia a liečba poškodenia mozgu mozgovou ischémiou na podklade arteriálnych spazmov pri subarachnoidálnom krvácaní, liečba porúch výkonnosti mozgu v starobe so zretel’ne vyjadrenými ťažkosťami, ako sú poruchy pamati a koncentrácie, popudlivosť, výkyvy nálady.

4.2    Dávkovanie a spósob podávania

Pri vazospazme pri subarachnoidálnom krvácaní sa podáva 6 x 60 mg (2 tablety) denne v 4-hodinových intervaloch počas 7 až 14 dní.

Pri poruchách výkonnosti mozgu sa zvyčajne užíva 30 mg (1 tableta) 3-krát denne v pravidelných intervaloch, ak je to možné vždy v rovnakom čase. Časový interval medzi jednotlivými dávkami by nemal byť kratší ako 4 hodiny.

Pri zhoršenej funkcii pečene alebo obličiek sa odporúča znížiť dávkovanie a starostlivo kontrolovať individuálne reakcie pacienta na liečbu.

Liek je určený pre dospelých pacientov.

Tablety sa užívajú celé v pravidelných intervaloch, nezávisle od príjmu potravy (pred, počas alebo po jedle) a zapíjajú sa malým množstvom tekutiny.

4.3    Kontraindikácie

Nemotan 30 mg nemožu užívať pacienti s precitlivenosťou na nimodipín alebo na ďalšie zložky lieku.

4.4    Špeciálne upozornenia

Zvýšená opatrnosť je nevyhnutná pri podávaní nimodipínu pacientom s výraznou hypotenziou (systolický tlak krvi pod 90 mmHg), pri generalizovanom edéme mozgu, pri výraznom zvýšení vnútrolebečného tlaku, u pacientov s ťažkým kardiovaskulárnym ochorením (infarkt myokardu, zlyhanie srdca a pod.) a pri ťažšom poškodení funkcie pečene.

U vel’mi starých polymorbidných pacientov a u pacientov s výrazne obmedzenou funkciou obličiek (glomerulárna filtrácia < 20 ml/min) by mala byť liečba nimodipínom starostlivo zvážená s nutnosťou pravidelne vykonávať kontrolné vyšetrenia.

Nemotan 30 mg sa nemá podávať deťom a mladistvým do 18 rokov pre nedostatok klinických skúseností.

4.5    Liekové a iné interakcie

Lieky:

Anti-epileptiká: Súčasné podanie karbamazepínu, fenobarbitalu alebo fenytoínu má za následok významný pokles biologickej dostupnosti alebo perorálneho nimodipínu.

Cimetidín: Súčasné podanie má za následok zvýšenie plazmatických koncentrácií nimodipínu s možnosťou toxicity.

Rifampicín: Súčasnému podaniu je nutné sa vyhnúť, pretože účinok nimodopínu sa može posobením indukcie pečeňových enzýmov znížiť.

Nátriumvalproát: Súčasné podávanie može mať za následok zvýšenie plazmatických koncentrácií nimodipínu s možnosťou toxicity.

Zidovudín: V štúdiách na zvieratách súčasné podanie malo za následok zvýšenie AUC zidovudínu a zníženie distribučného objemu zidovudínu a stupňa plazmatického klírensu. Napriek tomu, že klinická významnosť týchto sledovaní je neznáma, nežiaduce účinky zidovudínu sú závislé od dávky a preto by sa u pacientov dostávajúcich súčasne tieto lieky mala zvažovať možnosť interakcií.

Existuje teoretická možnosť, že súčasné podanie nesteroidových protizápalových liekov alebo perorálnych antikoagulancií s nimodipínom može viesť k vyššiemu riziku gastrointestinálneho krvácania. Týchto pacientov je potrebné liečiť opatrne.

Potrava a nápoje:

Alkohol: pacienti by sa mali upozorniť na vylúčenie alkoholu počas liečby nimodipínom.

Potrava: Podávanie nimodipínu s potravou, alebo do hodiny pred jedlom alebo do dvoch hodín po jedle vedie k signifikantnému zníženiu biodostupnosti nimodipínu.

Grepfruitový džús: Počas liečby nimodipínom sa neodporúča pitie grepfruitového džúsu. Inhibuje oxidatívny metabolizmus dihydropyridínov a može vyvolať zvýšenie plazmatických koncentrácií nimodipínu a s tým súvisiacu toxicitu.

4.6    Používanie v graviditě a počas laktácie

Tehotenstvo:

Nimodipín mal teratogénny účinok pri podávaní Himalájskym králikom. Podanie dávky 1 mg a 10 mg /kg/deň GAVAGE od dňa 6 do dňa 18 ťarchavosti mal za následok nárast incidencie malformácií a výskytu zakrpatených plodov. Tento účinok sa nezistil pri 3 mg/kg/deň v jednej z dvoch zhodných štúdiách na králikoch. V druhej štúdii zvýšený nárast zakrpatených plodov bol sposobený dávkou 1 mg/kg/ deň, ale nie pri vyšších dávkach. Pri podávaní 100 mg/kg/deň nimodipínu Longovým - Evansovým potkanom žalúdočnou sondou od dňa 6 do 15 ťarchavosti sa zistil výskyt embryotoxicity s resorpciou a zakrpatením rastu plodov. V iných dvoch štúdiách na potkanoch, dávky nimodipínu 30 mg/kg/deň podaním žalúdočnou sondou od dňa 16 gestácie a pokračovaním do obetovania, deň ťarchavosti 20 alebo deň 21 po porode, boli spojené s vyššou incidenciou odchýliek kostry, zakrpatením plodov, mrtvo narodenými, ale nevyskytli sa malformácie (Takisto pozri: Predklinické údaje o bezpečnosti).

S použitím nimodipínu počas tehotenstva a kojenia nie sú dostatočné skúsenosti, a preto sa liek nemá podávať behom tehotenstva a kojenia, alebo sa podá len vtedy, keď sa používanie považuje za nevyhnutné a možný prínos pre matku prevyšuje možné riziko pre plod.

Dojčenie:

Štúdie na potkanoch poukázali, že nimodipín a/alebo jeho metabolity sa objavujú v mlieku v koncentráciách ovel’a vyšších ako sú plazmatické hladiny u matky. Nie je známe, či sa liek vylučuje materským mliekom. Odporúča sa prerušenie dojčenia počas liečby nimodipínom.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Nemotan može sposobiť pokles krvného tlaku vedúci k mdlobám alebo k závratom, pacienti sa musia poučiť, aby nešoférovali alebo neobsluhovali stroje, pokial’ si nie sú istí, či nie sú ovplyvnení.

4.8    Nežiaduce účinky

Zoznam nasledujúcich nežiaducich účinkov je zostavený podla orgánových systémov:

Kardiovaskulárny: Najčastejším nežiaducim účinkom je pokles krvného tlaku. Vyskytujú sa správy o lahkom náraste alebo poklese srdcovej frekvencie a začervenaní.

Centrálny nervový systém: Vyskytujú sa správy o závratoch a bolestiach hlavy.

Gastrointestinálny: Vyskytujú sa správy o abdominálnom diskomforte a iných gastrointestinálnych prejavoch, zápche, nauzey a zriedkavé správy o hnačke. Sú velmi zriedkavé správy o črevnom pseudo-obštrukčnom ileu, hoci priama príčinná súvislosť sa nestanovila. Títo pacienti odpovedali na konzervatívny postup.

Hematologický: Správy o začervenaní, velmi zriedkavé správy o trombocytopénii.

Pečeňový: Zriedkavé sú prípady reverzibilného zvýšenia pečeňových enzýmov a ojedinelé prípady žltačky a hepatitídy.

Metabolický: Sú správy o pocite tepla a zvýšenom potení.

4.9    Predávkovanie

Správy o skúsenostiach s predávkovaním nimodipínu u ludí nie sú k dispozícii. Hlavné prejavy predávkovania sa predpokladajú z ovplyvnenia kardiovaskulárneho systému, významná periférna vazodilatácia a významná systémová hypotenzia. Musí sa urobiť výplach žalúdka a podanie aktívneho dreveného uhlia. Zníženie krvného tlaku može vyžadovať podanie vazopresorov, ak je pokles krvného tlaku velký, može byť nevyhnutné podanie intravenózneho dopamínu alebo noradrenalínu. Ak je to vhodné, mala by sa vykonať aktívna kardiovaskulárna podpora. Ostatná liečba musí byť symptomatická a podporná. Vzhladom na vysokú vazbu na bielkoviny dialýza nimodipínu nie je pravdepodobne prínosná.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLAST NOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

ATC: C08CA06, vazodilatans

Nimodipín patrí do dihydropyridínovej skupiny blokátorov vápnikového kanála. Prednostne ovplyvňuje mozgové cievy. Zvyšuje cerebrálnu perfúziu prostredníctvom artériovej dilatácie. Účinok je významný v zle prekrvených oblastiach a proporcionálne vačší v menších cievach ako vo vačších.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Nimodipín sa 1’ahko absorbuje po perorálnom podaní. Vrcholová sérová hladina sa dosahuje do jednej hodiny. Polčas vylučovania je približne tri hodiny s úplným časom vylučovania od osem do devať hodín, hoci skorá fáza vylučovania je rýchlejšia. Polčas vylučovania sa zvyšuje s poklesom obličkových funkcií a vrcholové sérové hladiny sa významne zvyšujú. Pri pečeňovej insuficiencii vrcholové sérové hladiny sa zvyšujú a stupeň klírensu sa znižuje. First pass metabolizmus v pečeni je extenzívny, čoho dosledkom je biologická dostupnosť 13%. Súčasné podanie s jedlom sposobuje pokles vrcholových sérových hladín o približne 68% a biologická dostupnosť poklesáva pod 10%.

Nimodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni, s približne 1% vylučovania nezmeneného lieku močom. Nimodipín sa u potkanov vylučuje aj mliekom, s hladinami v pomere k sérovým hladinám okolo 1 do 3. Je lipofilný a prechádza nepoškodenou krvno -mozgovou bariérou. Nimodipín sa viaže na bielkoviny viac ako 95%.

5.3    Predklinické údaje o bezpečnosti

Dvojročná štúdia s Wistarovými potkanmi, ktorým sa podával nimodipín 1800 ppm v diéte (zod poved ajúce od 91-121 mg/kg/deň) odhaluje vyššiu incidenciu adenokarcinómu uteru a adenómu Leydigových buniek testes ako u kontroly s placebom. Odlišnosti neboli štatisticky významné a vyšší výskyt bol v súlade s historickým kontrolným výskytom týchto nádorov u kmeňov Wistarových potkanov.

V 91 týždňovej štúdii u myší nimodipín nebol karcinogénny, hoci vysoké dávky, 1800 ppm nimodipínu (546 mg - 774 mg/kg/deň) skrátili očakávané prežívanie zvierat.

Mutagenicita pri stanovení Amesovým testom, testom mikronukleov a dominantným letálnym testom sa neobjavila.

Fertilita a celková reprodukčná výkonnosť u samčích a samičích Wistarových potkanov nebola porušená po perorálnom podávaní dávky 30 mg/kg/deň podávanej denne viac ako 10 týždňov u samcov a 3 týždne pred párením a do 7 dňa ťarchavosti u samíc (táto dávka u krýs je ekvivalentná približne 4 x 60 mg každé 4h u 50 kg pacienta).

6.    FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1    Zoznam pomocných látok

povidonum, cellulosum microcristallinum, crospovidonum, magnesii stearas, maydis amylum Filmotvorná vrstva: Opadry White (OY-B-28920): polyvinylalcohol, talcum purificatum, titanii dioxidum, lecithin, xantani gummi

6.2    Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3    Čas použitelnosti

60 mesiacov

6.4    Upozornenia na podmienky a spósob skladovania

Skladujte na suchom mieste, chráňte pred svetlom, pri teplote nepresahujúcej +25°C. Skladujte mimo dosahu detí.

6.5    Vlastnosti a zloženie obalu, vel’kosť balenia

PVC/Al blister, papierová skladačka, písomná informácia pre používatela.

Velkosť balenia: tbl flm 20 x 30 mg tbl flm 50 x 30 mg tbl flm 100 x 30 mg

6.6 Upozornenia na spósob zaobchádzania s liekom

Tablety Nemotanu by sa mali prehítať celé s malým množstvom vody. Neužívajú sa hodinu pred alebo dve hodiny po príjme potravy.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medochemie Ltd, Limassol, Cyprus

8.    REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0347/96 - S

9.    DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDLŽENIA REGISTRÁCIE

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2006

4

NEMOTAN 30 mg