+ ipil.sk

neo-angin bez cukruPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, EV.Č. 2012/00344, 2012/00345, 2012/00346


Písomná informácia pre používateľov


neo-angin bez cukru

tvrdé pastilky

dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, levomentol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Neo-angin bez cukru

obozretne, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia do 4-5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


 1. Čo je Neo-angin bez cukru a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Neo-angin bez cukru

 3. Ako užívať Neo-angin bez cukru

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Neo-angin bez cukru

 6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE NEO-ANGIN BEZ CUKRU A NA ČO SA POUŽÍVA


Neo-angin bez cukru je antiseptikum ústnej dutiny a hrdla.


Používa sa na podpornú liečbu zápalov slizníc hltanovej oblasti sprevádzaných charakteristickými príznakmi, ako sú bolesti hrdla, sčervenenie a opuch.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE NEO-ANGIN BEZ CUKRU


Neužívajte Neo-angin bez cukru:

 • ak ste alergický (precitlivený) na ktorékoľvek z liečiv alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Neo-angin bez cukru.


Neo-angin bez cukru nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Neo-anginu bez cukru


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vzájomné pôsobenia s inými liekmi nie sú známe.


Užívanie Neo-anginu bez cukru s jedlom a nápojmi

Neo-angin bez cukru sa môže užívať kedykoľvek počas dňa nezávisle od jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je potrebné zohľadniť osobitné okolnosti.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Neo-anginu bez cukru

Neo-angin bez cukru obsahuje farbivo Ponso 4R, ktorá môže vyvolať alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ NEO-ANGIN BEZ CUKRU


Neo-angin bez cukru užívajte vždy presne podľa návodu v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.


Ak Vám lekár nedal iné odporúčanie, riaďte sa týmito pokynmi:

Dospelí a deti od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.


Dĺžka liečby

Ak sa príznaky ochorenia zhoršia, alebo sa nezlepšia po 4-5 dňoch, je potrebné vyhľadať lekára.


Ak užijete viac Neo-anginu bez cukru, ako máte

Nehlásili sa žiadne prípady predávkovania.


Ak zabudnete užiť Neo-angin bez cukru

Ak ste zabudli užiť Neo-angin bez cukru, alebo ste užili menej pastiliek, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky aj Neo-angin bez cukru môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Výskyt vedľajších účinkov sa hodnotí podľa nasledovných frekvencií:


Veľmi časté:

pozorované u viac než 1 z 10 pacientov

Časté:

pozorované u menej než 1 z 10 pacientov, no u viac než 1 zo 100 pacientov

Menej časté:

pozorované u menej než 1 zo 100 pacientov, no u viac než 1 z 1 000 pacientov

Zriedkavé:

pozorované u menej než 1 z 1 000 pacientov, no u viac než 1 z 10 000 pacientov

Veľmi zriedkavé:

pozorované u menej než 1 z 10 000 pacientov, vrátane jednotlivých hlásení

Vedľajšie účinky
Veľmi zriedkavé: možné poruchy žalúdka a podráždenie sliznice ústnej dutiny.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre užívateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ NEO-ANGIN BEZ CUKRU


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte Neo-angin bez cukru po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Neo-angin bez cukru obsahuje


Liečivá sú:

dichlórbenzénmetanol 1,20 mg, amylmetakrezol 0,60 mg, levomentol 5,72 mg


Ďalšie zložky sú:

silica anízovca pravého, silica maty piepornej, Ponso 4R (E 124), izomalt, kyselina vínna.


Ako vyzerá Neo-angin bez cukru a obsah balenia

Červené okrúhle čiastočne priehľadné pastilky.

Originálne balenie s 24 alebo 48 pastilkami.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Divapharma GmbH

Berlín, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2012.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


4 LIFE PHARMA SK, s.r.o.

Koceľova 17
Bratislava 2, 821 08

Slovenská republika

Tel. č: 02/5557 1182

Fax: 02/5556 9016

e-mail: pharmacovigilance@4lifepharma.eu


3neo-angin bez cukru

Súhrn údajov o lieku


PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, EV.Č. 2012/00344, 2012/00345, 2012/00346


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


neo-angin bez cukru

tvrdé pastilky


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 tvrdá pastilka obsahuje:

Liečivá:

dichlorbenzenmethanolum 1,20 mg

Amylmetacresolum 0,60 mg

Levomentholum 5,72 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá pastilka

Červené okrúhle čiastočne priehľadné tvrdé pastilky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Na podpornú liečbu zápalov slizníc faryngeálnej oblasti, ktoré sú sprevádzané charakteristickými symtómami, ako sú bolesti hrdla, sčervenenie alebo opuch.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a deti od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku každé 2-3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.


Bez odporúčania lekára sa Neo-angin bez cukru nemá používať dlhšie než 4-5 dní.


Nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.

Pacienti so zriedkavou dedičnou poruchou intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Neo-angin bez cukru obsahuje farbivo Ponso 4R (E 124), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri perorálnej liečbe nie sú známe žiadne významné interakcie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

U gravidných žien nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje s Neo-anginom bez cukru.


Štúdie na zvieratách nepreukázali priame ani nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. V dôsledku nedostatočných informácií nemožno úplne vylúčiť riziko pre plod, preto je potrebné, aby sa gravidné ženy pred použitím lieku poradili s lekárom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie je známe.

4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako:


Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)


Po použití lieku Neo-angin bez cukru sa pozorovali nasledovné nežiaduce účinky:


Veľmi zriedkavé: podráždenie ústnej a žalúdočnej sliznice.


Teoreticky sú možné aj alergické reakcie.

4.9 Predávkovanie


Nehlásili sa žiadne prípady predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiseptikum.

ATC kód: R02AA20


Neo-angin bez cukru je antiseptikum a mierne analgetikum hrdla založené na kombinácii dichlórbenzénmetanolu, amylmetakrezolu a levomentolu.


Farmakologické účinky použitých antiseptík sú účinné proti patogénom infikujúcim sliznicu úst a hltana. Najbežnejšie patogény, ktoré vyvolávajú faryngitídu sú grampozitívne a gramnegatívne baktérie, ako sú stafylokoky, pneumokoky, fuzobaktérie a najmä Staphylococus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae a Branhamella catarrhalis. Niekedy ju vyvolávajú patogénne huby a kvasinky, najmä Candida albicans.


Levomentol dopĺňa účinok oboch uvedených liečiv svojim analgetickým účinkom, ktorý je založený na stimulácii chladových receptorov v sliznici.


Bez ohľadu na použité zloženie Neo-angin bez cukru spája tri účinné zložky. Liek sa používa na liečbu miernych infekcií v ústach a hrdle. Umožňuje účinnú včasnú liečbu, čím znižuje potrebu antibiotík. Tieto infekcie vyúsťujú do rôznych typov zápalov so symptómami chorôb z prechladnutia, stomatitíd, moniliáz, gingivitíd, faryngitíd, laryngitíd, tonzilitíd ako aj angíny. Obidva typy zloženia, spájajú tri liečivá, napr. dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol a levomentol. Dichlórbenzénmetanol patrí medzi benzolové deriváty a amylmetakrezol medzi fenolové deriváty. Levomentol je syklycký monoterpén. Hlavný účinok dichlórbenzénmetanolu a amylmetakrezolu spočíva v ich povrchovej aktivite. Obidve liečivá interagujú s membránami buniek, resp. s lipidmi v bunkových membránach, čo vysvetľuje ich účinnosť proti baktériam a hubám.


V dôsledku uvedených vlastností Neo-angin bez cukru potláča a zmierňuje symptómy miernych zápalových katarálnych infekcií úst a hrdla. Dobre sa znáša a má príjemnú chuť.


Na základe dlhodobých skúseností s opakovaným užívaním lieku sa nepredpokladá zníženie citlivosti rôznych patogénov voči lieku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Liečivá v lieku Neo-angin bez cukru majú lokálny antiseptický a slabý lokálne anestetický účinok pri cmúľaní pastiliek a ich pomalom rozpúšťaní v ústach. Adhezivita liečiv k slizniciam je dobrá, pretože majú dobré povrchovo-aktívne vlastnosti, ktoré umožňujú ich predĺžený účinok na sliznici. Všetky zložky lieku sú rýchlo absorbovateľné a rýchlo sa vylučujú z organizmu.


Degradácia dichlórbenzénmetanolu prebieha cez 2,4-dichlorobenzoovú kyselinu, ktorá sa vylučuje ako kyselina (napr. kyselina benzoová) alebo ako konjugát s glycínom prostredníctvom obličiek. Amylmetakrezol sa čiastočne oxiduje na zodpovedajúcu karboxylovú kyselinu a vylučuje sa obličkami ako glukuronid. Levomentol sa vylučuje močom a žlčou aj vo forme glukuronidu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Kombinácia liečiv nemá známe špecifické riziká.


Výsledky štúdií s dichlórbenzénmetanoloma amylmetakrezolom naznačujú, že obidve antiseptiká, jednotlivo alebo v kombinácii nemajú toxické alebo mutagénne vlastnosti. Toxikologické štúdie s dichlórbenzénmetanolom a amylmetakrezolom nepreukázali mutagénny potenciál. Z hľadiska nízkeho obsahu liečiv obsiahnutých v pastilkách a ich vysokých hodnôt LD50liek nepredstavuje žiadne riziko poškodenia zdravia pri správnom užívaní.


Levomentol je dostatočne dobre známym netoxickým a neškodným liečivom. V testoch reprodukčnej toxicity levomentol nevykazoval teratogénne a embryotoxické riziko.


Hodnotenie rizika a prínosu kombinácie uvedených liečiv je pozitívne a vhodné na účelnú liečbu uvedených indikácií.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Anisi stellatiaetheroleum, menthae piperitae aetheroleum, isomaltum, acidum tartaricum, rubor Ponso 4R 80 % (E124).

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: PVC/PVdC blister a hliníková fólia.

Vonkajší obal: Papierová škatuľka.

Obsah: Balenie s 24 alebo 48 tvrdými pastilkami.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Divapharma GmbH

Berlín

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


69/0902/94-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE


29.12.1994/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Marec 2012

4neo-angin bez cukru