+ ipil.sk

Neotigason 25 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 knotifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/2443


Písomná informácia pre používateľov


Neotigason 10 mg

Neotigason 25 mg


Tvrdé kapsuly

acitretín


Skôr ako začnete užívať tento liek, pozorne si prečítajte túto informáciu

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Neotigason a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Neotigason

 3. Ako užívať Neotigason

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Neotigason

 6. Ďalšie informácie


1. ČO JE NEOTIGASON A NA ČO SA POUŽÍVA


Acitretín, liečivo lieku Neotigason, patrí do skupiny retinoidov, ktoré sa používaju na na perorálnu liečbu ťažkých foriem psoriázy a ochorení postihujúcich keratinizáciu


Neotigason sa používa na liečbu ťažkých kožných problémov, kde koža rohovatením zhrubne a môže byť šupinatá. Tieto kožné problémy zahŕňajú:

psoriázu, vrátane:

erytrodermálnej psoriázy;

lokálnej alebo generalizovanej pustulóznej psoriázy;

a tiež ťažkých porúch keratinizácie, ako je:

kongenitálna ichtyóza;

pityriasis rubra pilaris;

keratosis follicularis (Darierova choroba);

iné poruchy keratinizácie, ktoré sú rezistentné na inú liečbu.


Užívanie je pod dohľadom dermatológa (kožný lekár).


2. SKÔR AKO UŽIJETE NEOTIGASON

 • Neužívajte Neotigason ak ste tehotná, myslíte si, že ste tehotná alebo by ste mohli otehotnieť počas užívania lieku alebo do 2 rokov od ukončenia liečby. Opatrenia na ochranu pred otehotnením sú nevyhnutné, pozri časť Tehotenstvo a dojčenie ;

 • ak ste alergický (precitlivený) na acitretín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Neotigasonu spomenutých v časti 6. Ďalšie informácie alebo ak užívate iné “retinoidy”, patrí medzi ne izotretinoin a tazarotenum;

 • ak dojčíte;

 • ak trpíte ťažkým poškodením pečene; ak trpíte ťažkým poškodením obličiek;

 • ak máte vysoké hladiny tukov v krvi;

 • ak užívate antibiotiká tetracyklinového radu (na liečbu infekcie) alebo metotrexát (liek na artritídu alebo rakovinu), pozri časť Užívanie iných liekov:

 • užívate vitamin A, pozri časť Užívanie iných liekov.


Poraďte sa so svojim lekárom skôr ako začnete užívať liek, ak sa niektoré z vyššie uvedeného môže vzťahovať na Vás.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Neotigasonu

- ak máte cukrovku. Musíte sledovať hodnoty glykémie častejšie, keď začneme užívať Neotigason;

- ak máte vysokú hladinu tukov v krvi, alebo ak ste obézny. Váš lekár bude musieť sledovať hodnoty cholesterolu a triglyceridov v krvi;


- ak máte kardiovaskulárne problémy. Váš lekár bude musieť častejšie kotnrolovať napríklad tlak krvi;

- ak užívate väčšie množstvo alkoholu;

- ak máte problem s pečeňou;

- ak ste si všimli zhoršené nočné videnie;

- ak sa objavia silné bolesti hlavy, nevoľnosť, vracanie a/alebo poruchy zraku. Môže ísť o príznaky zvýšeného krvného tlaku v hlave, ktoré by mali byť skontrolované Vášim lekárom čo najskôr;

- ak sa chystáte vystaviť silnému slnečnému žiareniu alebo máte v úmysle využiť solárium Neotigason môže zosilniť účinok UV žiarenia na kožu. Pred vystavením sa slnečným lúčom použite opaľovací krém (s ochranným faktorom najmenej SPF 15) na nechránenú pokožku. Treba sa vyvarovať slneniu bez dozoru.


Pred začatím liečby majú byť skontrolované Vaše pečeňové funkcie a hladina tukov v krvi a potom pravidelne počas liečby. Váš lekár má tiež pravidelne kontrolovať vaše kosti, Neotigason môže byť príčinou zmien v kostiach zvlášť u detí a dlhodobo liečených dospelých.


Ženy vo fertilnom veku: Neotigason môže byť príčinou malformácií plodu. Účinná ochrana pred otehotnením a tehotenské testy počas liečby Neotigasonom sú nevyhnutné a pokračujú ešte 2 roky po ukončení liečby. Pozri časť “Tehotenstvo a dojčenie”. Ženy vo fertilnom veku nesmú užívať alkohol počas liečby ani 2 mesiace po jej ukončení. Pozri časť “Užívanie s jedlom a nápojmi”.

Darovanie krvi: Počas užívania Neotigasonu nesmiete darovať krv a ani nasledujúce 2 roky po ukončení liečby. Je to z dôvodu zvýšeného rizika možnej malformácie plodu spôsobenej užívanim Neotigasonu. Ženy vo fertilnom veku nesmú preto prijať krv od pacientov, ktorí boli liečení Neotigasonom v rozpätí dvoch rokov.


Ak sa Vás týka niečo z vyššie spomenutého, alebo ak si nie ste niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie iných liekov

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Metotrexát (na kožné problémy, artritídu alebo rakovinu), tetracyklíny (na liečbu infekcií) alebo vitamin A alebo iné retinoidy (ako izotretinoín a tazarotén) sa nesmú užívať spoločne s Neotigasonom, pozri časť “Neužívajte Neotigason”.


Povedzte svojmu lekárovi ak užívate fenytoin (na liečbu epilepsie) alebo lieky s nízkym obsahom progesterónu (“minitablety”) pred začatím liečby Neotigasonom.


Užívanie Neotigasonu s jedlom a nápojmi

Ženy vo fertilnom veku nesmú konzumovať alkohol (v nápojoch, jedle alebo liekoch) počas liečby Neotigasonom a po dobu 2 mesiacov po ukončení liečby. Súčasné požitie alkoholu a acitretinu môže viesť k tvorbe zlúčeniny (acetretinát), ktorá môže byť škodlivá pre plod, a keď sa vytvorí, trvá pomerne dlhú dobu, kým sa úplne vylúči z tela.


Tehotenstvo a dojčenie

Vystavenie plodu účinkom lieku Neotigason nesie riziko vzniku vrodenej malformácie. Nasledujúce inštrukcie musia byť striktne dodržiavané, aj keď máte problém s plodnosťou:


Neužívajte Neotigason, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete otehotnieť počas užívania tohto lieku alebo do 2 rokov od ukončenia liečby.

Neužívajte Neotigason ak dojčíte.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liečba Neotigasonom môže spôsobovať znížené videnie v noci.V tomto prípade buďte zvlášť opatrný, ak obsluhujete stroje alebo vediete vozidlá.


Ďalšie informácie o niektorých zložkách Neotigasonu

Neotigason obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začatím liečby.3. AKO UŽÍVAŤ NEOTIGASON


Vždy užívajte Neotigason presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kapsula sa má užívať raz denne s jedlom alebo mliečnym nápojom.


Úvodná denná dávka u dospelých je 25 mg (t.j. 1 kapsula 25 mg) alebo 30 mg (t.j. 3 kapsuly po 10 mg). Váš lekár môže upraviť dávku v závislosti od vášho ochorenia a iných okolností, napríklad na základe vášho celkového zdravotného stavu. Maximálna povolená dávka je 75 mg/deň (t.j.3 kapsuly 25 mg).


Ženy vo fertilnom veku

Užívať Neotigason začnite druhý alebo tretí deň vašej menštruácie. Váš lekár môže požadovať tehotenský test pred začatím liečby nie starší ako 3 dni a pravidelne ešte počas dvoch rokoch po ukončení liečby.

Tehotenský test musí byť negatívny. Musíte tiež užívať účinnú antikoncepciu bez prerušenia apoň 4 týždne pred začatím liečby Neotigasonom, kým ho užívate a potom ešte 2 roky po ukončení liečby, pozri časť “ Tehotenstvo a dojčenie”.


Užívanie u detí (mladší ako 18 rokov)

Neotigason je možné použiť u detí, len ak zlyhali všetky alternatívne spôsoby liečby. Lekár môže rozhodnúť o dávke, ktorá závisí od stupňa ochorenia a váhy dieťaťa.


Psoriáza

Liečbu je možné ukončiť u pacientov s psoriázou, ktorých lézie ustúpili v dostatočnej miere.

Relapsy ochorenia sa liečia horeuvedeným spôsobom.


Porucha keratinizácie

Pri poruchách keratinizácie je udržiavacia liečba obyčajne potrebná, avšak v čo najnižšom možnom dávkovaní, ktoré môže byť menej ako 20 mg/deň a nesmie presiahnuť 50 mg/deň.


Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

Vzhľadom na možné závažné nežiaduce účinky spojené s dlhotrvajúcou liečbou je potrebné starostlivo zvážiť riziko liečby vzhľadom na jej prínos.Acitretín je možné použiť iba vtedy, ak zlyhali všetky alternatívne spôsoby liečby.


Ak užijete viac Neotigasonu, ako máte

Ak ste užili viac Neotigasonu ako ste mali, alebo ak niekto iný užil Váš liek, kontaktujte lekára alebo choďte do nemocnice. Príznaky predávkovania sú: bolesť hlavy, pocit choroby, ospalosť alebo

podráždenie či svrbenie kože.


Ak zabudnete užiť Neotigason

Užite Neotigason hneď, ako si spomeniete. Ak sa však blíži čas pre užitie ďalšej dávky, zabudnutú dávka vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Neotigason

Ak si želáte ukončiť liečbu, prosím, poraďte sa najskôr so svojim lekárom. Neprestaňte užívať liek svojvoľne bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Neotigason môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte užívať Neotigason a vyhľadajte ihneď lekára, ak sa nasledujúce nežiaduce účinky vyskytnú súčasne:

 • ťažká bolesť hlavy;

 • pocit nevoľnosti alebo vracanie;

 • problémy so zrakom.


Veľmi časté (postihujú viac než 1 používateľa z 10)

 • suché, podráždené alebo opuchnuté oči, čo môže viesť k neznášanlivosti kontaktných šošoviek;

 • suchosť, podráždenie alebo výtok z nosa, krvácanie z nosa;

 • suché ústa, smäd;

 • vysušenosť alebo zápal pier, čo môže byť zmiernené použitím mastných mastí. Svrbenie, vypadávanie vlasov, olupovanie kože (celé telo, čiastočne na dlaniach a chodidlách);

 • zmeny v činnosti pečene (viditeľné v krvných testoch);

 • zvýšené hodnoty tukov v krvi (preukazateľné v krvných testoch).


Časté ( postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)

 • bolesť hlavy;

 • zápal sliznice dutiny ústnej, bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie;

 • fragilita kože, lepkavý pocit na koži, vyrážka, zápal kože, zmeny štruktúry vlasov, lámanie nechtov, zápal nechtového lôžka, začervenanie kože;

 • bolesti kĺbov a bolesti svalov;

 • opuchy rúk, členkov a nôh.


Menej časté (postihuje 1 až 10 používateľov z 1000)

 • závraty;

 • rozmazané-neostré videnie;

 • gingivitída (zápal ďasien);

 • hepatitída (zápal pečene);

 • ragády (trhliny na koži úst) praskliny a jemné lineárne jazvy v koži, pľuzgiere a zápal kože (bulózna dermatitída), citlivosť kože na slnečné žiarenie (fotosenzitívne reakcie).


Zriedkavé (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10000)

 • poškodenie periférneho nervového systému (periférna neuropatia), ktoré môže zahŕňať príznaky ako svalová slabosť, necitlivosť a brnenie v nohách a rukách alebo pálivá, bodavá a vystreľujúca bolesť.


Veľmi zriedkavé (postihuje menej ako 1 z 10000)

 • zvýšený vnútrolebečný tlak;

 • šeroslepota, zápal rohovky (ulceratívna keratitída);

 • zožltnutie kože a očných bielkov (žltačka);

 • bolesť kostí, zmeny v raste kostí.


Neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

 • infekcie pošvy a kandidóza (vulvo-vaginitída spôsobená Candidou albicans);

 • zhoršenie sluchu, zvonenie v ušiach (tinnitus);

 • návaly;

 • zmeny vo vnímaní chutí, krvácanie z konečníka;

 • malé červené hrbolčeky na koži, ktoré môžu ľahko krvácať (pyogénny granulóm);

 • zlepšenie alebo zhoršenie glukózovej tolerancie u diabetikov.

Na začiatku liečby sa niekedy pozorovalo úvodné zhoršenie príznakov psoriázy.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ NEOTIGASON


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Neužívajte Neotigason po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Neotigason obsahuje

Liečivo je acitretín.


Každá kapsula obsahuje 10 mg alebo 25 mg acitretínu.


Neotigason 10 mg kapsula obsahuje

Pomocné látky:

mikrokryštalická celulóza, želatína, roztok glukózy, nátrium askorbát.

Obal kapsuly obsahuje:

E 172 (čierny oxid železitý),E 172 (červený oxid železitý), E 171 (oxid titaničitý), želatína.


Neotigason 25 mg kapsula obsahuje

Pomocné látky:

mikrokryštalická celulóza, želatína, roztok glukózy, nátrium askorbát.

Obal kapsuly obsahuje:

E 172 ( čierny oxid železitý), E 172 ( žltý oxid železitý), E 172 (červený oxid železitý), E 171 (oxid titaničitý), želatína.


Ako vyzerá Neotigason a obsahbalenia


Neotigason 10 mg sú: tvrdé, želatínové, nepriehľadné kapsuly, s logom „Actavis“ a označením „10“ .

Neotigason 25 mg sú: tvrdé, želatínové, nepriehľadné kapsuly, s logom „Actavis“ a označením „25“ .


Neotigason je dostupný v blistrových baleniach30 a100 kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

CENEXI

Fontenay-sous-Bois

Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2012.


6Neotigason 25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 knotifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/2443


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Neotigason 10mg

Neotigason 25mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:

1 kapsula obsahuje: 10 mg acitretinum

alebo

1 kapsula obsahuje: 25 mg acitretinum


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdé kapsuly


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Retinoid na perorálnu liečbu ťažkých foriem psoriázy a ochorení postihujúcich keratinizáciu.

Ťažké formy psoriázy, vrátane

 • erytrodermálnej psoriázy;

 • lokálnej alebo generalizovanej pustulóznej psoriázy;


Ťažké poruchy keratinizácie, ako je

 • kongenitálna ichtyóza;

 • pityriasis rubra pilaris;

 • Darierova choroba;

 • iné poruchy keratinizácie, ktoré sú rezistentné na inú liečbu.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Neotigason má predpisovať lekár, ktorý má skúsenosti s používaním systémových retinoidov a pozná riziko teratogenity spojené s liečbou acitretínom. Pozri časť 4.6.


Vzhľadom na individuálne rozdiely v absorpcii a metabolizme acitretínu musí byť dávkovanie individuálne prispôsobené. Kapsuly sa majú podľa možnosti užívať raz denne s jedlom alebo mliekom, nerozhryzené.


Dospelí

Úvodná denná dávka: 25 mg (t.j. 1 kapsula 25 mg) alebo 30 mg (t.j. 3 kapsuly po 10 mg) podávaná počas 2-4 týždňov môže dávať uspokojivé terapeutické výsledky.

Udržiavacia dávka závisí od klinickej účinnosti a znášanlivosti lieku. Vo všeobecnosti, denná dávka 25 - 50 mg v priebehu nasledujúcich 6 - 8 týždňov zabezpečí optimálne liečebné výsledky.

V niektorých nevyhnutných prípadoch môže byť potrebné zvýšiť dávku až na maximálne povolenú dávku 75 mg/deň (t.j. 3 kapsuly 25 mg).

Liečbu je možné ukončiť u pacientov s psoriázou, ktorých lézie ustúpili v dostatočnej miere. Relapsy ochorenia sa liečia hore uvedeným spôsobom.


Pri poruchách keratinizácie je udržiavacia liečba obyčajne potrebná, avšak v čo najnižšom možnom dávkovaní, ktoré môže byť menej ako 20 mg/deň a nesmie presiahnuť 50 mg/deň.


Deti

Vzhľadom na možné závažné nežiaduce účinky spojené s dlhotrvajúcou liečbou je potrebné starostlivo zvážiť riziko liečby vzhľadom na jej terapeutický prínos. Acitretín je možné použiť iba vtedy, ak zlyhali všetky alternatívne spôsoby liečby.


Dávkovanie je potrebné stanoviť podľa telesnej hmotnosti. Denná dávka je okolo 0,5 mg/kg. Vyššie dávky (až do 1 mg/kg/deň) môžu byť v niektorých prípadoch potrebné počas časovo obmedzeného obdobia, avšak dávka 35 mg/deň sa nesmie prekročiť. Udržiavaciu dávku je potrebné udržať na čím nižšej úrovni kvôli možnosti manifestácie dlhodobých nežiaducich účinkov.


Kombinovaná liečba

V prípade, že sa liek Neotigason používa v kombinácii s inými druhmi liečby, je možné znížiť jeho dávkovanie, v závislosti od pacientovej individuálnej odpovede na liečbu.

V štandardnej lokálnej liečbe je možné vo všeobecnosti pokračovať, pretože neinterferuje s liečbou liekom Neotigason.


4.3. Kontraindikácie


Liek Neotigason nemajú užívať pacienti so známou precitlivenosťou na liečivo, alebo ktorúkoľvek z pomocných látok lieku,alebo na iné retinoidy.


Liek Neotigason je vysoko teratogénny a preto sa nesmie používať počas ťarchavosti. Rovnaká zásada sa vzťahuje aj na ženy v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú spoľahlivú (účinnú) antikoncepciu 4 týždne pred liečbou, počas nej a 2 roky po jej ukončení (pozri nižšie časť 4.6.).

Neotigason sa nemá používať počas laktácie.


Liek Neotigason je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene alebo obličiek a u pacientov s abnormálne zvýšenými hodnotami krvných lipidov.

Vzhľadom na to, že liek Neotigason ako aj antibiotiká tetracyklínového radu môžu spôsobiť zvýšenie intrakraniálneho tlaku, ich spoločné užívanie je kontraindikované (pozri časť 4.5.).

Po kombinácii liečby metotrexátu s liekom Tigason (účinná látka: etretinát) sa popísalo zvýšené riziko vzniku hepatitídy. V dôsledku toho je liečba metotrexátom v kombinácii s liekom Neotigason taktiež kontraindikovaná.

Súčasné podanie lieku Neotigason a vitamínu A alebo iných retinoidov je kontraindikované v dôsledku možného rizika vzniku hypervitaminózy A.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti, muži aj ženy liečení Neotigasonom musia byť lekárom informovaní o teratogénnom riziku a prísnych opatreniach na ochranu pred počatím.

Klinické údaje ukazujú, že ženy v reprodukčnom veku nesmú počas liečby liekom Neotigason konzumovať alkohol (v nápojoch, jedle, či liekoch), pretože existujú klinické dôkazy o možnej tvorbe etretinátu, v prípade súčasného požitia alkoholu s acitretínom. Etretinát je vysoko teratogénny a má dlhší polčas rozpadu (približne 120 dní) než acitretín. Alkohol sa nesmie užívať ešte 2 mesiace po vysadení liečby acitretínom.

Antikoncepčné opatrenia a tehotenský test sa musia robiť počas dvoch rokov po ukončení liečby acitretínom (pozri časť 4.6 a 5.2).

Ženám v reprodukčnom veku sa nesmie podať krv od pacientov, ktorí boli liečení liekom Neotigason. Darovanie krvi pacientmi, ktorí sú liečení liekom Neotigason je zakázané a tento zákaz platí ešte dva roky po skončení liečby liekom Neotigason.

Vzhľadom na riziko malformácii plodu sa liek nesmie podávať iným pacientom. Nepoužité alebo exspirované balenie sa musí vrátiť do lekárne na likvidáciu.

Pred začatím liečby liekom Neotigason, každé 1 - 2 týždne počas prvých dvoch mesiacoch liečby a potom každé 3 mesiace je potrebné kontrolovať funkciu pečene. Ak sa v pečeňových testoch objavia patologické hodnoty, je potrebné aby sa tieto testy vykonávali v týždenných intervaloch. Ak sa funkcia pečene neobnovuje, alebo sa naopak ešte viac zhoršuje, je potrebné vysadiť liek Neotigason. V daných prípadoch sa odporúča pokračovať v sledovaní pečeňových funkcií počas aspoň 3 mesiacov (pozri časť 4.8).

Ďalej je potrebné sledovať hodnoty sérového cholesterolu a sérových triglyceridov (hodnoty získané nalačno), najmä u vysoko rizikových pacientov (poruchy lipidového metabolizmu, diabetes mellitus, obezita, alkoholizmus) mesiac po začiatku a potom každé 3 mesiace počas liečby.

Bolo hlásené zníženie nočného videnia pri liečbe acitretínom. Pacienti musia byť poučení o možných problémoch a varovaní, opatrnosť je potrebná pri riadení alebo prevádzkovaní akéhokoľvek vozidla v noci. Problémy s videním musia byť starostlivo sledované (pozri časť 4.8.).

Boli hlásené zriedkavé prípady benígnej intrakraniálnej hypertenzie. Pacienti s ťažkými bolesťami hlavy, nauzeou, vracaním a poruchami zraku musia prerušiť liečbu okamžite a podstúpiť neurologické vyšetrenie a starostlivosť (pozri časť 4.8.).


U dospelých, ktorí sú dlhodobo liečení liekom Neotigason je potrebné periodicky vykonávať príslušné vyšetrenia z hľadiska možných osifikačných abnormalít (pozri časť 4.8). Ak vzniknú takéto poruchy, je potrebné si s pacientom pohovoriť o pokračovaní liečby vezmúc pri tom starostlivo do úvahy pomer medzi rizikom a úžitkom z liečby.


Boli príležitostné hlásenia o kostných zmenách u detí, vrátane uzavretia epifýz, skeletálnej hyperostózy a mimoriadnej kalcifikácii po dlhotrvajúcej liečbe etretinátom, tento účinok môžeme očakávať pri acitretíne Preto je potrebné u detí starostlivo sledovať rastové parametre a vývoj kostí.

Je potrebné zdôrazniť, že v súčasnosti ešte nie sú známe všetky dôsledky dlhodobej liečby acitretínom.

UV žiarenia zvyšuje účinok liečby retinoidmi; preto sa majú pacienti vyvarovať nadmernému vystaveniu kože slnečnému žiareniu a nekontrolovanému používaniu solária. Keď je to nevyhnutné musí sa použiť ochrana pred slnečným žiarením s vysokým faktorom najmenej SPF 15.

Liečba vysokými dávkami retinoidov môže spôsobiť zmeny nálad vrátane podráždenosti, agresie a depresie.


Vysoko rizikoví pacienti:


U pacientov s cukrovkou, s obezitou, kardiovaskulárnym rizikom alebo pacientov trpiacich poruchou lipodového metabolizmu podstupujúcich liečbu acitretínom, ako aj u alkholikov je potrebná častejšia kontrola sérových hodnôt pre lipidy a/alebo glykémia a iné kardiovaskulárne rizikové ukazovatele, ako napr. tlak krvi.

U diabetikov môžu retinoidy zlepšiť alebo zhoršiť glukózovú toleranciu. Z toho dôvodu je potrebné sledovať hodnoty glykémie častejšie než je zvykom, hlavne na začiatku liečby.


U všetkých vysoko rizikových pacientov, kde sa rizikové kardiovaskulárne ukazovatele nevrátili do normálu alebo sa ďalej zhoršujú, musí dôjsť k zníženiu dávky alebo ukončeniu liečby.


Liek obsahuje glukózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavou dedičnou poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5. Liekové a iné interakcie


Spoločné užívanie metotrexátu, tetracyklínov alebo vitamínu A a iných retinoidov s acitretínom je kontraindikované. (pozri časť 4.3.)

Lieky s nízkym obsahom progesterónu (minitabletky) môžu byť nedostatočnou metódou antikoncepcie počas liečby acitretínom. (pozri časť 4.6.) Interakcie s kombinovanou estrogén/progesterónovou antikoncepciou neboli pozorované. V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi viedlo spoločné užitie jednej dávky acitretínu s alkoholom k vytvoreniu etretinátu, ktorý je vysoko teratogénny. Mechanizmus tohto metabolického procesu nie je známy, a preto nie je jasné či iné interakcie látok sú možné. Toto sa musí zobrať do úvahy pri liečbe žien v reprodukčnom veku (pozri časť 4.4. a 5.2).

V prípade súčasného podávania lieku Neotigason s fenytoínom je potrebné mať na pamäti, že liek Neotigason čiastočne znižuje väzbu fenytoínu na sérové proteíny, klinický význam tohto zistenia ne je zatiaľ známy.

Iné interakcie medzi acitretínom a ďalšími látkami (napr. digoxínom, cimetidínom) neboli doteraz pozorované.

Vo výskumoch týkajúcich sa vplyvu lieku Neotigason na väzbu antikoagulancií kumarínového typu (warfarín) na sérové proteíny sa nezistil nijaký druh interakcie.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy v reprodukčnom veku/Antikoncepcia pre mužov a ženy


Acitretín je vysoko teratogénna látka. Jeho použitie je kontraindikované u žien, ktoré môžu otehotnieť, nielen u tehotných žien, ale taktiež u žien v reprodukčnom veku počas liečby alebo v priebehu 2 rokov od jej liečby, avšak vo všeobecnosti u všetkých žien v reprodukčnom veku. Riziko narodenia poškodeného plodu je veľmi vysoké, ak sa liek Neotigason užíval pred alebo počas ťarchavosti, bez ohľadu na to ako dlho a v akej dávke. Vystavenie plodu účinkom lieku Neotigason vždy so sebou nesie riziko vzniku vrodenej malformácie.


Liek Neotigason je kontraindikovaný u všetkých žien v reprodukčnom veku, ak nie sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. Pacientka trpí na ťažkú poruchu keratinizácie, ktorá je rezistentná na štandardné druhy liečby.

 2. U pacientky sa možno spoľahnúť na to, že chápe a bude dodržiavať pokyny lekára.

 3. Pacientka bude spoľahlivo užívať určený druh antikoncepcie.

 4. Je absolútne nevyhnutné, aby každá žena v reprodukčnom veku, ktorá bude užívať liek Neotigason používala účinnú antikoncepciu (najlepšie dve rôzne metódy) bez prerušenia počas 4 týždňov pred liečbou, počas nej a 2 roky po jej skončení. Pacientka musí byť poučená okamžite kontaktovať lekára v prípade pravdepodobného otehotnenia.

 5. S liečbou sa nesmie začať skôr ako na druhý alebo tretí deň nasledujúceho normálneho menštruačného cyklu.

 6. Pred začiatkom liečby je potrebný negatívny tehotenský test (minimálna citlivosť 25 mlU/ml) musí byť získaný 3 dni pred podaním prvej dávky. Počas liečby sa odporúča podrobiť sa dodatočným tehotenským testom v mesačných intervaloch. Negatívny tehotenský test nie starší ako 3 dni je povinný pre predpísanie lieku. Po ukončení liečby, sa musia robiť tehotenské testy v 1-3 mesačných intervaloch počas 2 rokov od ukončenia liečby.

 7. Pred začiatkom liečby liekom Neotigason je lekár povinný poskytnúť pacientkam v reprodukčnom veku podrobné informácie o preventívnych opatreniach - upozorneniach, riziku vzniku veľmi ťažkých malformácií plodu a možných dôsledkoch ťarchavosti počas liečby liekom Neotigason alebo v priebehu 2 rokov od jej prerušenia.

 8. Rovnaké účinné a neprerušené antikoncepčné opatrenia sú potrebné vždy pri opakovaní liečby, bez ohľadu na dľžku obdobia vysadenia liečby a musí sa v nich pokračovať ešte 2 roky po jej ukončení.

 9. V prípade ťarchavosti počas liečby liekom Neotigason alebo v priebehu 2 rokov po jeho vysadení, napriek dodržaniu uvedených upozornení, existuje vysoké riziko vzniku ťažkých malformácií plodu (napr. kranofaciálne defekty, srdcovo, cievne alebo CNS malformácie, poruchy kostí a thymusu) a zvýšený výskyt spontánnych potratov. Toto riziko sa vzťahuje hlavne počas liečby s acitretínom a dva mesiace po liečbe. Po dvoch rokoch po ukončení liečby acitretínom sa riziko znižuje (hlavne u žien, ktoré nekonzumujú alkohol), ale nemôže byť úplne vylúčené (vzhľadom k možnému vzniku etretinátu).

 10. Počas liečby sa musia pacienti vyhýbať konzumácii alkoholu a ešte 2 mesiace po ukončení liečby (pozri časť 4.4 a 4.5).


Hlavná antikoncepčná metóda je kombinácia hormonálnej antikoncepcie, alebo vnútromaternicové telieska a je odporúčané použitie kondómu alebo pesaru.


Lieky s nízkym obsahom progesterónu (minitabletky) sa neodporúčajú vzhľadom na možnosť interferencie s ich antikoncepčným účinkom.


U mužov liečených acitretínom dostupné údaje založené na stupni materskej expozície zo spermy a semenných tekutín vykazujú minimálne, ak vôbec, riziko teratogénnych účinkov.


Neotigason je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3.).

Neotigason je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3.).


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri liečbe Neotigasonom bolo popísané znížené videnie v noci. Pacienti sa majú informovať o tomto možnom probléme a upozorniť, aby boli opatrní pri riadení alebo obsluhe akéhokoľvek dopravného prostriedku v noci. Problémy s videním sa majú pozorne sledovať (pozri časť 4.8)


4.8. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky (NÚ) boli pozorované u väčšiny pacientov užívajúcich liek Neotigason, avšak obyčajne vymizli, ak sa znížilo dávkovanie alebo ak sa vysadil liek. V niektorých prípadoch sa pozorovalo na začiatku liečby úvodné zhoršenie symptómov psoriázy.


Najčastejšími NÚ, ktoré sa pozorovali počas liečby liekom Neotigason, boli príznaky hypervitaminózy A, napr. suchosť pier, ktorú je možné zmierniť aplikáciou mastí.


Nežiaduce účinky boli klasifikované podľa nasledovnej frekvencie výskytu

Veľmi časté( ≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy:

Neznáme z dostupných údajov: vulvo-vaginitída spôsobená Candidou albicans


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy

Menej časté: závraty

Zriedkavé: periférna neuropatia

Veľmi zriedkavé: benígna intrakraniálna hypertenzia (pozri časť 4.4.)


Poruchy oka:

Veľmi časté: suchosť a zápal mukóznych membrán (napr. konjuktivitída, xeroftalmia), čo môže viesť k intolerancii kontaktných šošoviek

Menej časté: rozmazané-neostré videnie.

Veľmi zriedkavé: šero slepota, keratitída

Poruchy ucha a labyrintu:

Neznáme: Sluchové postihnutie, tinnitus


Poruchy ciev:

Neznáme: návaly


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Veľmi časté: suchosť a zápal mukóznych membrán ( napr. krvácanie z nosa a rinitída).


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté: suché ústa, smäd

Časté: stomatitída, gastro-intestinálne choroby (napr. bolesti brucha, hnačka, nauzea, vracanie)

Menej časté: gingivitída (zápal ďasien)

Neznáme: dysgeúzia, krvácanie z konečníka


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Menej časté: hepatitída

Veľmi zriedkavé: žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi časté: zápal pier, svrbenie, alopécia, olupovanie kože (celé telo, čiastočne na dlaniach a chodidlách)

Časté: fragilita kože, lepkavá koža, dermatitída, abnormálna štruktúra vlasov, lomivosť nechtov, zápal nechtového lôžka, erytém

Menej časté: ragády (trhliny na koži úst), bulózna dermatitída, fotosenzitívne reakcie

Neznáme: pyogénny granulóm


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: artralgia, myalgia

Veľmi zriedkavé: bolesť kostí, exostóza (udržiavacia liečba môže viesť k progresii existujúcej spinálnej hyperostózy, objavením sa nových hyperostotických lézií a v extraskeletárnej kalcifikácii, ako to bolo pozorované u dlhodobej systematickej liečby retinoidmi) (pozri časť 4.4.)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: periférny edém


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Veľmi časté: Abnormálne hodnoty pečeňových funkcii (prechodné, reverzibilné zvýšenie hladiny transamináz a alkalických fosfatáz) (pozri časť 4.4.)

Abnormálne hodnoty lipidov (počas liečby s vysokými dávkami acitretínu, sa vyskytlo reverzibilné zvýšenie hladiny sérových triglyceridov a sérového cholesterolu, najmä u vysoko rizikových pacientov (pozri časť 4.4.). Nemožno vylúčiť spojené riziko aterogenézy, ak tieto podmienky pretrvávajú.


Deti

Vyskytli sa príležitostné správy o kostných zmenách u deti, vrátane uzavretia epifýz, skeletálnej hyperostózy a mimoriadnej kalcifikácii po dlhotrvajúcej liečbe etretinátom, tento účinok môžeme očakávať pri acitretíne. U detí je potrebné starostlivo sledovať parametre rastu a kostného vývoja.


Diabetici

Retinoidy môžu zlepšiť aj zhoršiť glykémiu (pozri časť 4.4.)


4.9. Predávkovanie


V prípade akútneho predávkovania liekom Neotigason je potrebné okamžite vysadiť liečbu. Iné osobitné opatrenia nie sú potrebné, vzhľadom na nízku akútnu toxicitu lieku. Symptómy predávkovania sú identické so symptómami hypervitaminózy A - t.j. bolesti hlavy a točenie hlavy. Špecifická liečba nie je nevyhnutná, pretože je nízka akútna toxicita lieku.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina:Dermatologiká, antipsoriatiká na systémové použitie.

ATC kód:D05BB02


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Acitretín je syntetický aromatický analóg kyseliny retinovej. V predklinických skúškach neboli zistené žiadne relevantné mutagénne alebo karcinogénne účinky, neexistuje dôkaz o priamom toxickom účinku na pečeň. Bolo zistené, že acitretín je vysoko teratogénny u zvierat. Klinické skúšky potvrdili, že u psoriázy a poruchy keratinizácie acitretín priniesol normalizáciu epidermálnej proliferácie buniek, diferenciácie a rohovatenia, zatiaľ čo nežiaduce účinky boli vo všeobecnosti tolerovateľné. Účinok acitretínu je čisto symptomatický, mechanizmus pôsobenia je z veľkej časti ešte neznámy.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Maximálne plazmatické koncentrácie acitretínu po jeho podaní sa dosiahnu v priebehu 1 - 4 hodín. Najvyššia biologická dostupnosť lieku sa dosiahne po jeho súčasnom podaní s jedlom. Biologická dostupnosť po podaní jedinej dávky je približne 60 %, avšak táto hodnota sa môže výrazne odlišovať u jednotlivých pacientov (36 – 95 %).


Distribúcia

Acitretín má výrazný lipofilný charakter, vďaka čomu rýchlo preniká do tkanív organizmu. Väzba lieku na plazmatické bielkoviny je väčšia ako 99 %. V štúdiách na zvieratách sa zistilo, že acitretín prechádza placentárnou bariérou v množstvách, ktoré sú dostatočné na vyvolanie malformácií plodu. Vzhľadom na lipofilný charakter lieku je možné predpokladať, že acitretín sa vylučuje v značnom množstve do materského mlieka.


Metabolizmus

Metabolizmus acitretínu sa uskutočňuje izomerizáciou lieku na jeho 13-cis izomér (cis acitretín), glukuronizáciou a štiepením jeho postranného reťazca.


Eliminácia

V štúdiách s mnohonásobnými dávkami u pacientov vo veku 21 - 70 rokov sa ukázalo, že polčas eliminácie acitretínu je približne 50 hodín, zatiaľ čo polčas eliminácie jeho hlavného metabolitu v plazme, cis-acitretínu, ktorý je taktiež teratogénom, je 60 hodín. Na základe najdlhšieho pozorovaného polčasu eliminácie acitretínu (96 hodín) a cis-acitretínu (123 hodín) u týchto pacientov a na základe predpokladanej lineárnej kinetiky je možné predpovedať, že po vysadení dlhodobej liečby sa viac ako 99 % látky vylúči v priebehu 36 dní. Okrem toho, plazmatické koncentrácie acitretínu a cis- acitretínu klesli v priebehu 36 dní po vysadení liečby pod hranicu citlivosti vyšetrenia (< 6 ng/ml). Acitretín sa vylučuje v rovnakom pomere žlčou a obličkami, výlučne vo forme svojich metabolitov.


Poznámka

V štúdii vykonanej na zdravých dobrovoľníkoch sa ukázalo, že súčasný príjem alkoholu spolu s jednou dávkou acitretínu viedol k vytvoreniu etretinátu. V nedávnych výskumoch sa tvorba etretinátu pozorovala aj u niektorých pacientov, ktorí boli liečení liekom Neotigason. Dovtedy, kým sa tento fenomén podrobne neobjasní, je potrebné uvedomiť si farmakokinetické správanie etretinátu: jeho polčas eliminácie je približne 120 dní a používanie antikoncepcie je nevyhnutné ešte 2 roky po vysadení liečby.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Acitretín, aktívne liečivo lieku Neotigason, je syntetický aromatický analóg kyseliny retinovej. V predklinických štúdiách zameraných na znášanlivosť acitretínu sa nezistili žiadne významné mutagénne, karcinogénne účinky, ani sa nezistila jeho priama toxicita na pečeň. V pokusoch na zvieratách sa zistilo, že acitretín je už v malých dávkach teratogénny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok

10 mg tvrdá kapsula:

Cellulosum microcristallinum, gelatina, glucosum liquidum, natrii ascorbas, ferri oxidum nigrum (E172), ferri oxidum rubrum (E172), titanii dioxidum (E171).


25 mg tvrdá kapsula:

Cellulosum microcristallinum, gelatina, glucosum liquidum, natrii ascorbas, ferri oxidum nigrum (E172), ferri oxidum flavum (E172), ferri oxidum rubrum (E172), titanii dioxidum (E171).


6.2. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, na suchom mieste.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: PVC/PVDC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 30 x 10 mg, 100 x 10 mg; 30 x 25 mg, 100 x 25 mg.


6.6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom a likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykhjavikurvegi 76-78

IS-220 hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0661/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


19.10.2006/bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2012


9


Neotigason 25 mg