+ ipil.sk

NEOTON 1 g PHLEBOPríbalový leták


Príloha č. 2 k Rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č. 3054/2005

Písomná informácia pre používateľa

NEOTON 500

NEOTON 1 g PHLEBO

(creatinolphosphatum natricum)
prášok na injekciu

Držiteľ registračného rozhodnutia

Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (PE), Taliansko


Zloženie

NEOTON 500

Liečivo: 500 mg creatinolphosphatum natricum v 1 liekovke s práškom na injekciu.

Pomocné látky: Lidocaini hydrochloridum (hydrochlorid lidokaínu), acidum hydrochloricum 1 N (kyselina

chlorovodíková), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


NEOTON 1 g PHLEBO

Liečivo: 1 g creatinolphosphatum natricum v injekčnej liekovke s práškom na injekciu. Pomocné látky: aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


Farmakoterapeutická skupina

Kardioprotekcia v kardiálnej chirurgii ako prídavok do kardioplegických roztokov. Myokardiálna metabolická tieseň v ischemických podmienkach.


Charakteristika

Kreatínfosfát je prirodzená látka, ktorá je dôležitou súčasťou v energetickom metabolizme bunky. Slúži predovšetkým ako zásobáreň a prenášač vysoko energetických fosfátov do cieľových štruktúr bunky. Len nedávno boli objavené nové poznatky o komplexnejšom pôsobení kreatínfosfátu, a to najmä o jeho účinkoch na fosfolipidové bunkové membrány a obmedzovanie tvorby voľných radikálov.

Kreatínfosfát chráni bunky v ischemických podmienkach, predlžuje časový interval v ktorom sú zmeny reverzibilné a kedy je možné zabrániť nekrôze, a v konečnom dôsledku znižuje závažnosť následkov poškodenia tkanív vrátane reperfúznych. Zlepšuje najmä energetický metabolizmus, kontraktilné funkcie, ale aj štrukturálnu integritu svalových a nervových buniek. Znižuje rozsah výsledného neurologického postihnutia a včasnú mortalitu u cievnych mozgových príhod.

Ochranný účinok sa prejavuje predovšetkým v orgánoch s vysokým metabolickým obratom, ako je mozog, srdce a kostrové svaly.

Protektívne účinky kreatínfosfátu sú sprostredkované komplexným mechanizmom, ktorý spočíva v spevnení bunkovej membrány, v zaisťovaní tvorby ATP nutnej pre jednotlivé vnútrobunkové systémy, v prísune energie pre iónové kanáliky na membráne alebo v sarkoplazmatickom retikule, čím zabraňuje intracelulárnemu preťaženiu Ca++, ďalej v znížení aktivácie fosfolipáz a v obmedzení tvorby voľných radikálov.


Farmakokinetické údaje

Po intramuskulárnom podaní je dosiahnutá maximálna koncentrácia za 20 - 40 min. V tomto čase je 25 - 28 % podaného kreatínfosfátu v krvnom obehu. Táto hladina klesá len veľmi pomaly a ešte za 250 min. je 9 % podaného kreatínfosfátu v krvnom obehu. Po injekcii kreatínfosfátu dochádza k zvýšeniu hladiny ATP v krvi, ktoré pretrváva od 40 do 250 min.

Po jednorázovej intravenóznej aplikácii sa koncentrácia aktívneho kreatínfosfátu znižuje v priebehu 30 minút a je sledovaná zvýšením ATP v krvi, ktoré sa vracia k norme po 5 hodinách.

Kreatínfosfát je distribuovaný predovšetkým do orgánov s jeho vysokým obsahom, čo sú priečne pruhované svaly, myokard a mozog. Kreatínfosfát je v metabolizovanej forme vylučovaný obličkami.


Indikácie

Kardioprotekcia v kardiálnej chirurgii ako prídavok do kardioplegických roztokov. Myokardiálna metabolická tieseň v ischemických podmienkach.


Kontraindikácie

NEOTON je kontraindikovaný pri známej precitlivenosti liečivo alebo iné zložky prípravku.

Nežiaduce účinky

NEOTON je veľmi dobre tolerovaný. Klinicky významné nežiaduce účinky nie sú známe.


Interakcie

Farmakologické interakcie nie sú známe.


Dávkovanie

NEOTON 500 mg: 1 liekovku, raz alebo dvakrát denne podľa odporučenia lekára, intramuskulárne.

NEOTON 1 g PHLEBO: 1 liekovku denne i.v. infúziou počas 45-60 minút.

Kardioplégia

Pre ochranu srdca počas kardiochirurgických zákrokov sa NEOTON pridáva do kardioplegických roztokov v koncentrácii 10 mmol/l.


Spôsob podávania

NEOTON je vhodný pre intravenóznu (NEOTON 1 g PHLEBO) alebo intramuskulárnu aplikáciu (NEOTON 500). Pre intravenózne podanie sa NEOTON 1 g PHLEBO riedi vodou na injekciu. Pre intramuskulárne podanie sa NEOTON 500 riedi priloženým rozúšťadlom. Intramuskulárnu injekciu sa odporúča podať dostatočne hlboko.


Predávkovanie

Špecifické antidotum pre prípad náhodného predávkovania nie je známe. V takomto prípade sa odporúča vhodná symptomatická liečba.


Upozornenie

Rýchle intravenózne podanie dávky vyššej ako 1 g môže viesť k poklesu krvného tlaku.

Do roztoku pre intramuskulárne podanie nesmú byť pridávané žiadne ďalšie lieky a intramuskulárnu injekciu sa odporúča podať dostatočne hlboko.


Varovanie

Nepoužívajte po čase použiteľnosti uvedenom na obale.


Balenie

NEOTON 500: 6 injekčných liekoviek po 500 mg suchej substancie

6 ampúl rozpúšťadla po 4 ml


NEOTON 1 g PHLEBO: 1 injekčná liekovka s 1 g suchej substancie

1 injekčná liekovka s 50 ml rozpúšťadla.


NEOTON 1 g PHLEBO: 1 injekčná liekovka s 1 g suchej substancie.


Uchovávanie

Liek sa uchováva pri 15 - 25°C. Uschovávajte mimo dosahu detí!


Dátum poslednej revízie:

Október 2006NEOTON 1 g PHLEBO

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k Rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č. 3054/2005SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU (SPC)

 1. Názov lieku

NEOTON 500

NEOTON 1 g PHLEBO


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

1 liekovka obsahuje: creatinolphosphatum natricum 500 mg v NEOTON 500.

creatinolphosphatum natricum 1g v NEOTON 1 g PHLEBO.

 1. Lieková forma

NEOTON 500: prášok na injekciu a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

NEOTON 1 g PHLEBO: prášok na injekciu a rozpúšťadlo pre infúzny roztok.

NEOTON 1 g PHLEBO: prášok na injekciu.


 1. Klinické údaje

  1. Terapeutické indikácie

Kardioprotekcia v kardiálnej chirurgii ako prídavok do kardioplegických roztokov. Myokardiálna metabolická tieseň v ischemických podmienkach.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

NEOTON 500: 1 liekovku, raz alebo dvakrát denne podľa odporučenia lekára, intramuskulárne.

NEOTON 1 g PHLEBO: 1 liekovku raz denne i.v. infúziou počas 45-60 minút.

Kardiopiégia

Pre ochranu srdca počas kardiochirurgických zákrokov sa NEOTON pridáva do kardioplegických roztokov v koncentrácii 10 mmol/l.

 1. Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na liečivo alebo niektorú inú zložku lieku.

Liek je kontraindikovaný pri chronickej renálnej insuficiencii, ak sa podáva vo vysokých dávkach (5-10 g/deň).

 1. Špeciálne upozornenia

Rýchle intravenózne podanie dávok 1 g kreatinínfosfátu môže viesť k poklesu krvného tlaku. Podanie vysokých dávok (5-10 g/deň) vedie k prieniku vysokých množstiev fosfátov do buniek s interferenciami na metabolizmus vápnika a sekréciu hormónov zapojených do regulácie homeostázy, funkčnosť obličiek a metabolizmus purínov.

Vysoké dávky môžu byť použité výnimočne u vybraných jedincov a počas krátkeho časového obdobia. Rozpúšťadlo NEOTONU 500 obsahujúce lidokaín musí byť používané výlučne intramuskulárne a nesmie sa použiť na rozpúšťanie iných liečiv. Vyžaduje sa hlboká intramuskulárna injekcia.

 1. Liekové a iné interakcie

Kreatínfosfát neinteraguje s inými liečivami.

 1. Používanie v gravidite a počas iaktácie

Liek nie je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Liek neovplyvňuje schopnosť riadenia motorových vozidiel a obsluhovania strojov.

 1. Nežiaduce účinky

Nie sú známe.4.9 Predávkovanie

Nie sú známe žiadne špecifické antidotá. V prípade predávkovania treba podávať symptomatickú liečbu.

5. Farmakologické vlastnosti 5.1 Farmakodynamické vlastnosti

ATC klasifikácia:C01EB05, farmakoterapeutická skupina:kardiakum.

Kreatínfossfát hrá významnú úlohu v energetickom mechanizme svalovej kontrakcie. Účinkuje ako chemická energetická rezerva v myokarde a kostrovom svale a používa sa na resyntézu ATP, ktorého hydrolýza nahradzuje okamžite dostupnú energiu v aktomyozínovom kontraktilnom procese. Neprimeraná dodávka energie spôsobená poklesom oxidačného metabolizmu je kľúčovou zložkou vo vývoji a progresii poškodení srdcovej bunky. Nedostatok potrebných hladín kreatínfosfátu nadobúda klinický význam cez poškodenie srdcovej kontrakčnej sily a funkčnej zotavovacej kapacity. V skutočnosti pri myokardiálnom poškodení existuje úzka korelácia medzi množstvom vysokoenergetických fosforylovaných látok v bunke, prežívaním bunky a schopnosťou obnoviť kontrakčnú funkciu. Konzervácia vysoko energetických fosforylovaných látok je teda primárnym cieľom všetkých postupov určených na zníženie myokardiálneho poškodenia, čo tvorí základ metabolickej ochrany srdca. Experimentálne práce vo zvieracej a humánnej kardioplégii dokumentujú úlohu kreatínfosfátu a jeho pravdepodobnosť ochrany myokardu. Farmakologické testy ukazujú, že:

 1. predliečba kreatínfosfátom i.m. poskytuje dávkovo závislú ochranu voči rôznym myokardiálnym ochoreniam indukovaným :

izoprenalínom u potkana a morčaťa tyroxínom u potkana emetínom u morčaťa p-nitrofenolom u potkana námahou u potkana

 1. Kreatínfosfát vykazuje pozitívny inotropný efekt na izolovanej srdci žaby, potkana a morčaťa a na ušniciach morčaťa. Toto je zjavné v hypodynamických podmienkach pri deficiencii Ca++ alebo pri predávkovaní K+.

 2. Kreatínfosfát antagonizuje negatívny inotropný účinok indukovaný anoxiou v izolovanej predsieni morčaťa.

 3. Pridanie kreatínfosfátu do kardioplegických roztokov zlepšuje myokardiálnu ochranu v mnohých experimentálnych modeloch aj in vivo aj na izolovaných orgánoch:

perfúzia s kardioplegickými roztokmi obohatenými kreatínfosfátom za podmienok normotermie aj hypotermie poskytuje ochranu voči ischemickému poškodeniu srdca potkana pri kardiopulmonárnom bypasse a ischemickom areste. Tento účinok je prídavný účinku kália, magnézia a prokaínu a optimálna koncentrácia je 10 mmol/l kreatínfosfátu;

na izolovanom a bijúcom srdci v prípade regionálnej ischémie (ligatúra anteriórnej zostupnej vetvy ľavej koronárnej artérie na 15'), predischemická infúzia 10 mmol/l kreatínfosfátu poskytuje ochranu voči arytmii vzniknutej reperfúziou;

u psa, tak ako in vivo, ako aj na normálnom a hypertrofickom izolovanom srdci po zástve srdca s hyperkáliovými roztokmi, perfúzia s kardioplegickými roztokmi s kreatínfosfátom má protektívny účinok, demonštrovaný redukovanou degradáciou ATP a kreatínfosfátu, zachovaním mitochondriálnych štruktúr a sarkolemmy sledovaných elektrónovým mikroskopom, lepšou funkčnou obnovou a redukciou reperfúznej arytmie na ukončení upevnenia svorky;

lepšia kardiálna protekcia nasledujúca po pridaní kreatínfosfátu do kardioplegických roztokov bola tiež sledovaná in vivo na srdci prasaťa pri kardiopulmonárnom bypasse.

 1. Kreatínfosfát poskytuje ochranu pri experimentánom infarkte a arytmiách spôsobených koronárnou oklúziou:

u psa počas experimentálneho infarktu spôsobeného ligatúrou artérie kreatínfosfát (200 mg/kg bolus po 5 mg/kg/min i.v.) stabilizuje hodnoty hemodynamických parametrov, predchádza poklesu funkcie srdca počas ischémie, má antiarytmický a antifibrilačný účinok a zabraňuje rozšíreniu plochy infartu;

- po akútnom podviazaní koronárnej artérie u mačky kreatínfosfát redukuje výskyt a trvanie komorovej fibrilácie;

i.v. infúzia kreatínfosfátu redukuje plochu infarktu po podviazaní koronárnej artérie u králika a mačky.

 1. Kardioprotektívny účinok kreatínfosfátu je spojený so stabilizáciou sarkolemmy, zachovaním bunkovej zásoby adenínových nukleotidov inhibíciou enzýmov nukletidového katabolizmu, inhibíciou degradácie fosfolipidov v ischemickom myokarde a možnej zlepšenej mikrocirkulácie v ischemickej oblasti inhibíciou ADP- indukovanej agregácie doštičiek.


 1. Farmakokinetické vlastnosti

Maximálne koncentrácie kreatínfosfátu sú sledované medzi 20'- 40' po i.m. podaní u králika. Asi 25-28% podanej dávky je v tomto čase v krvnom obehu. Hodnoty potom pomaly klesajú, hoci

 1. % exogénneho kreatínfosfátu je stále prítomných v cirkulácii po 250'.

Po intramuskulárnom podaní je sledovaný tiež vzostup ATP hladín medzi 40 a 250': maximálna koncentrácia sa dosiahne po 100', čo korešponduje so vzostupom o 25%.

Po i.v. podaní u králika kreatínfosfát zostáva v obehu v jeho aktívnej forme a v zostupných množstvách po dobu 30'. Opäť nasleduje vzostup v krvnom ATP (vrchol: + 24 %), s návratom na normálnu hladinu po 300'.

U človeka podanie kreatínfosfátu poskytuje stredný eliminačný polčas od 0, 09 do 0,2 hodín.

Po 40' pomalého podania infúziou 5 g dávky, krvné hladiny lieku klesajú pod 5 nmol/ml. Po 40's dávkou

 1. g, sa dosahujú plazmatické hladiny 10 nmol/ml.

5 minút po intramuskulárnom podaní 500 mg dávky, sa kreatínfosfát objavuje v obehu s vrcholom okolo 10 nmol/ml, po 1 hodine klesá na 4-5 nmol/ml. Po 2 hodinách hodnoty sa stále pohybujú okolo 1-2 nmol/ml. Dávka 750 mg má vrchol 11-12 nmol/ml. U starších osôb môže byť eliminácia spomalená.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Tak ako akútne i dlhodobé sledovania kreatínfosfátu nepreukázali možnú toxicitu vo zvieracích testoch. Liek nemá teratogénne účinky.

 1. Farmaceutické informácie

Zoznam pomocných látok:

NEOTON 500:

Lidocaini hydrochloridum, acidum hydrochloridum 1 N, aqua ad iniectabilia.

NEOTON 1 g PHLEBO:

Aqua ad iniectabilia.


 1. Inkompatibility

Solvens obsahujúce lidokaín musí byť použité len na intramuskulárne podanie a nesmie sa použiť na rozpúšťanie iných liečiv.

 1. Čas použiteľnosti

36 mesiacov.

 1. Podmienky a spôsob skladovania

Skladujte pri 15-25° C.

 1. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

NEOTON 500: Hnedá, sklenená liekovka s gumovou zátkou a hliníkovým kruhovým uzáverom. Solvens: bezfarebné ampulky, PVC prierez, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka. Veľkosť balenia: 6 x 500 mg + 6 x 4 ml rozpúšťadla.

NEOTON 1 g PHLEBO: Bezfarebné sklenené liekovky s gumovou zátkou a uzáverom, infúzna súprava, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka. Veľkosť balenia: 1 x 1g + 1 x 50 ml rozpúšťadla. 1x1 g.

 1. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

NEOTON 500 je určený na intramuskulárne podanie, NEOTON 1 g PHLEBO na pomalú intravenóznu infúziu .

Uschovávajte mimo dosahu detí.

 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (PE), Taliansko.

 1. Registračné číslo

41/0153/91 -C/S.


 1. Dátum registrácie:

21. 5. 1991

 1. Dátum poslednej revízie textu

Október 2006


NEOTON 1 g PHLEBO