+ ipil.sk

NEPHROTECTPríbalový leták

PRÍLOHA č.3 k rozhodnutiu prevode registráciE lieku, EV. č.: 2108/02619


písomná informácia pre používateľOV


NEPHROTECT

Infúzny intravenózny roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61 352 Bad Homburg, Nemecko


Zloženie lieku

Obsah liečiv v 1000ml:


Isoleucinum (izoleucín)

5,80 g

Leucinum (leucín)

12,80 g

Lysini acetas (lyzíniumacetát)

/zodpovedá lysinum (lyzín)/

16,90 g

/12,00 g/

Methioninum (metionín)

2,00 g

Phenylalaninum (fenylalanín)

3,50 g

Threoninum (treonín)

8,20 g

Tryptopanum (tryptofan)

3,00 g

Valinum (valín)

8,70 g

Argininum (arginín)

8,20 g

Histidinum (histidín)

9,80 g

Alaninum (alanín)

6,20 g

Acetylcysteinum (acetylcysteín)

0,54 g

/zodpovedá cysteinum (cysteín)/

/0,40 g/

Glycinum (glycín)

5,31 g

Prolinum (prolín)

3,00 g

Serinum (serín)

7,60 g

Tyrosinum (tyrozín)

0,60 g

Glycyltyrosinum dihydricum

(dihydrát glycyltyrozínu)

3,16 g

/zodpovedá glycinum (glycín)/

/0,994 g/

/zodpovedá tyrosinum (tyrozín)/

/2,40 g/


Pomocné látky:

Acidum aceticum (kyselina octová), acidum malicum (kyselina jablčná), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


Celkový obsah aminokyselín: 100 g/l

Celkový obsah dusíka: 16,3 g/l

Celková energia: 1600 kJ/l=400 kcal/l

pH 5,5 - 6,5

Titračná kyslosť: cca 60 mmol NaOH/l

Teoretická osmolarita: 960 mosmol/l


Farmakoterapeutická skupina

Roztoky na parenterálnu výživu


Charakteristika

NEPHROTECTje roztok aminokyselín, určený na parenterálnu výživu pacientov s insuficienciou obličiek.

Zlyhanie obličiek sa vyznačuje výraznými metabolickými zmenami, zvlášť v oblasti látkovej výmeny aminokyselín. Tak pri akútnom, ako aj pri chronickom zlyhaní obličiek, dochádza k malnutrícii. Ak je potrebná hemodialýza, hemofiltrácia alebo peritoneálna dialýza, dochádza k ďalším stratám bielkovín a aminokyselín. Parenterálna výživa umožňuje prívod živín v takom zložení, ktoré prispieva k zmierneniu katabolizmu a k urýchleniu reparačných procesov.

Roztok obsahuje kompletný profil L-aminokyselín v koncentrácii, ktorá je prispôsobená potrebám pacientov s ochorením obličiek. Zloženie aminokyselín vychádza z farmakokinetických údajov o metabolizme aminokyselín u pacientov s renálnou insuficienciou. Okrem prívodu esenciálnych a semiesenciálnych aminokyselín je u pacientov s renálnou insuficienciou nevyhnutný prívod glycínu, serínu a tyrozínu, pretože tieto aminokyseliny sú v menšej miere syntetizované a/alebo vo zvýšenej miere eliminované. Kvôli svojej zlej rozpustnosti vo vode je tyrozín pridaný do roztoku aj vo forme dipeptidu glycyl-L-tyrozín. Glycyl-L-tyrozín je rýchlo rozštiepený na jednotlivé zložky aj u pacientov s renálnou insuficienciou (polčas rozpadu 5 minút).

Uvoľnené aminokyseliny sa spolu s ostatnými podávanými aminokyselinami zhromažďujú v endogénnom poole aminokyselín a sú použité v metabolizme podľa potrieb organizmu.


Indikácie

Roztok aminokyselín na parenterálnu výživu pacientov s ochorením obličiek.

Roztok je možné použiť ako zdroj parenterálnej výživy pacientov s akútnym alebo chronickým zlyhaním obličiek, vrátane pacientov vyžadujúcich dialyzačnú liečbu, u nefrotického syndrómu, ako aj na doplnkovú výživu počas dialyzačnej liečby.

NEPHROTECTje indikovaný, ak nie je možný perorálny resp. enterálny prívod stravy a je nevyhnutná medikamentózna substitúcia aminokyselín.


Kontraindikácie

Vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín.

Ťažká renálna insuficiencia bez možnosti hemofiltrácie alebo dialýzy.

Akútny šok.

Všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: akútny edém pľúc, dekompenzované srdcové zlyhanie, hyperhydratácia a hypotonická dehydratácia.


Nežiaduce účinky

Nie sú známe pri použití podľa odporúčania.


Pri perorálnom podávaní lieku s obsahom L-tryptofánu dochádza v zriedkavých prípadoch k vzniku tzv. syndrómu eozinofílie-myalgie (EMS). Príznaky syndrómu: značné zvýšenie počtu eozinofilov v krvi, bolesti vo svaloch, zriedka zhrubnutie kože (sklerodermia), opuchy končatín a ťažkosti pri dýchaní. Hoci doteraz nebol hlásený výskyt tohto syndrómu pri podávaní tryptofánu v infúznych alebo injekčných roztokoch, predsa musia byť pacienti a lekári o tomto syndróme informovaní, aby včas zistili vyššie uvedené vedľajšie účinky.


Interakcie

Nie sú známe.


Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie musí zohľadňovať individuálne potreby pacienta.

Ak nie je predpísané inak, dávkovanie u pacientov s akútnym alebo chronickým zlyhaním obličiek je nasledovné:

- pacienti bez dialyzačnej liečby: 0,6 - 0,8 g aminokyselín/ kg tel. hm./deň; čo zodpovedá 6-8 ml/ kg tel. hm./deň.

- pacienti s dialyzačnoú liečbou: 0,8-1,2 g aminokyselín/ kg tel. hm./deň; čo zodpovedá 8 - 12 ml/ kg tel. hm./deň.

Doplnková parenterálna výživa pacientov vyžadujúcich dlhodobú hemodialýzu: 0,5 g – 0,8 g aminokyselín/ kg tel. hm./dialýzu; čo zodpovedá 5 – 8 ml /kg tel. hm./dialýzu.

Nefrotický syndróm: 2-3 g aminokyselín, čo zodpovedá 20-30 ml na kilogram telesnej hmotnosti a deň.

Maximálna odporúčaná denná dávka:

0,8 - 1,2 g aminokyselín/ kg tel. hm.; čo zodpovedá 8 - 12 ml/ kg tel. hm., alebo 560 – 840 ml u pacienta s hmotnosťou 70 kg.

Maximálna odporúčaná rýchlosť infúzie:

- parenterálna výživa: 0,1 g aminokyselín/kg. tel. hm./hod.,

- výživa počas dialýzy: 0,2 g aminokyselín/kg. tel. hm./hod. .

Počas parenterálnej výživy je potrebné podávať roztoky aminokyselín v kombinácii s infúznymi roztokmi, ktoré zabezpečia prísun energie pre pacienta.

Pri kompletnej parenterálnej výžive je potrebné NEPHROTECT podávať spolu s roztokmi, ktoré sú zdrojom energie, elektrolytmi, vitamínmi a stopovými prvkami.

Spôsob použitia: na infúziu do centrálnej žily alebo na infúziu do periférnej žily v prípade vhodného zmiešania s inými roztokmi parenterálnej výživy.

NEPHROTECT je možné podať, buď cez samostatnú infúznu linku spolu s inou výživou (systém viacerých fliaš/vakov), alebo je možné jeho zmiešanie v jednom vaku s inými roztokmi a podanie konečného nutričného roztoku obsahujúceho všetky zložky.

Ak je NEPHROTECTpoužitý na intradialyzačnú výživu, je ho možné aplikovať bez glukózy alebo tuku priamo do venóznej komory dialyzačného prístroja.

Roztoky aminokyselín, vrátane NEPHROTECTu, sú všeobecne podávané v kombinácii s cukrami a tukmi, aby bola zaručená anabolická utilizácia aminokyselín. Výnimkou je požitie aminokyselín na intradialyzačnú výživu, počas ktorej sa používajú dialyzačné roztoky s obsahom glukózy.

Trvanie liečby: závisí od klinického stavu pacienta.

Ak hladina kreatinínu v sére klesne pod 300 μmol/l, je možné použiť bežné roztoky aminokyselín.


Upozornenia

Opatrne je potrebné postupovať v prípade pacientov s hyponatriémiou alebo zvýšenou osmolaritou séra.

Počas liečby je potrebné kontrolovať bilanciu tekutín, hladiny elektrolytov v sére, acidobázickú rovnováhu, hladinu urey a amoniaku v krvi.

V súčasnosti nie sú k dispozícii klinické skúsenosti s použitím NEPHROTECTu u detí.

Keďže roztok neobsahuje ani cukry, ani elektrolyty, musia byť tieto podávané v závislosti od potreby pacienta. Na anabolické spracovanie aminokyselín je potrebný dostatočný prívod draslíka.

Pri dlhodobej aplikácii liekov s obsahom tryptofánu je potrebné kontrolovať krvný obraz na silné zvýšenie eozinofilov v rámci syndrómu eozinofília-myalgia (EMS).

Predávkovanie:Základnými príznakmi predávkovania alebo príliš rýchleho podávania infúzie môžu byť: nevoľnosť, vracanie, triaška, horúčka, začervenanie kože, hyperamonémia, hyperaminoacidémia a acidóza.

Ak sa objavia niektoré z týchto príznakov, podávanie infúzie musí byť okamžite prerušené.

Tehotenstvo a dojčenie: Neboli uskutočnené štúdie na stanovenie bezpečnosti NEPHROTECTu počas tehotenstva a dajčenia. Lekár musí pred podaním NEPHROTECTu starostlivo zvážiť možný prínos a potencionálne riziko pre tehotnú alebo dojčiacu ženu.


NEPHROTECTmusí byť požitý ihneď po otvorení. Akýkoľvek nespotrebovaný obsah roztoku musí byť znehodnotený. Len na jednorazové použitie.

Aditíva pridávať za aseptických podmienok.

Použiť len číre roztoky bez zrazenín v nepoškodenom obale.

Uchovávať mimo dosahu detí.


Varovanie

Nepoužívať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.


Balenie

1 x 250 ml, 10 x 250ml

1 x 500 ml, 10 x 500ml


Uchovávanie

Skladovať pri teplote do 25 °C vo vonkajšom kartónovom obale, chrániť pred svetlom.


NEPHROTECTje možné miešať s inými roztokmi určenými na výživu, ako sú tukové emulzie, cukry a roztoky elektrolytov za aseptických podmienok. Z mikrobiologického hľadiska, zmes musí byť spotrebovaná ihneď po príprave. Ak je zmes pripravená za kontrolovaných a validovaných podmienok, môže byť skladovaná maximálne 24 hodín pri teplote 2-8°C.


Dátum poslednej revízie textu: máj 2008

NEPHROTECT

Súhrn údajov o lieku

Súhrn charakteristických vlastností lieku:

PRÍLOHA č.2 k rozhodnutiu o prevode registráciE lieku, EV. č.: 2108/02619 1. Názov lieku NEPHROTECT


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Obsah liečiv v 1000ml roztoku:

Isoleucinum

5,80 g

Leucinum

12,80 g

Lysini acetas

/zodpovedá lysinum/

16,90 g

/12,00 g/

Methioninum

2,00 g

Phenylalaninum

3,50 g

Threoninum

8,20 g

Tryptophanum

3,00 g

Valinum

8,70 g

Argininum

8,20 g

Histidinum

9,80 g

Alaninum

6,20 g

Acetylcysteinum

0,54 g

/zodpovedá cysteinum/

/0,40 g/

Glycinum

5,31 g

Prolinum

3,00 g

Serinum

7,60 g

Tyrosinum

0,60 g

Glycyltyrosinum dihydricum

3,16 g

/zodpovedá glycinum/

/0,994 g/

/zodpovedá tyrosinum/

/2,40 g)


Celkový obsah aminokyselín: 100 g/l

Celkový obsah dusíka: 16,3 g/l

Celková energia: 1600 kJ/l = 400 kcal/l

pH 5,5 - 6,5

Titračná kyslosť: cca 60 mmol NaOH/l

Teoretická osmolarita: 960 mosmol/l


Pomocné látky, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma

Infúzny intravenózny roztok.

Číry, bezfarebný roztok.


 1. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikácie

Roztok aminokyselín na parenterálnu výživu pacientov s ochorením obličiek.

Roztok je možné použiť ako zdroj parenterálnej výživy pacientov s akútnym alebo chronickým zlyhaním obličiek, vrátane pacientov vyžadujúcich dialyzačnú liečbu, u nefrotického syndrómu, ako aj na doplnkovú výživu počas dialyzačnej liečby.

NEPHROTECT je indikovaný ak nie je možný perorálny resp. enterálny prívod stravy a je nevyhnutná medikamentózna substitúcia aminokyselín.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie musí zohľadňovať individuálne potreby pacienta.

Ak nie je predpísané inak, dávkovanie u pacientov s akútnym alebo chronickým zlyhaním obličiek je nasledovné:

- pacienti bez dialyzačnej liečby:0,6 - 0,8 g aminokyselín/ kg tel. hm./deň; čo zodpovedá 6-8 ml/ kg tel. hm./deň.

- pacienti s dialyzačnoú liečbou :0,8-1,2 g aminokyselín/ kg tel. hm./deň; čo zodpovedá 8 - 12 ml/ kg tel. hm./deň.


Na doplnkovú parenterálnu výživu pacientov vyžadujúcich dlhodobú hemodialýzu: 0,5 g – 0,8 g aminokyselín/ kg tel. hm./dialýzu; čo zodpovedá 5 – 8 ml /kg tel. hm./dialýzu.

Nefrotický syndróm: 2-3 g aminokyselín, čo zodpovedá 20-30 ml na kilogram telesnej hmotnosti a deň.


Maximálna odporúčaná denná dávka:

0,8 - 1,2 g aminokyselín/ kg tel. hm.; čo zodpovedá 8 - 12 ml/ kg tel. hm., alebo 560 ml –840 ml u pacienta s hmotnosťou 70 kg.


Maximálna odporúčaná rýchlosť infúzie:

- parenterálna výživa: 0,1 g aminokyselín/kg. tel. hm./hod.,

- výživa počas dialýzy:0,2 g aminokyselín/kg. tel. hm./hod. .

Počas parenterálnej výživy je potrebné podávať roztoky aminokyselín v kombinácii s infúznymi roztokmi, ktoré zabezpečia prísun energie pre pacienta.

Pri kompletnej parenterálnej výžive je potrebné NEPHROTECT podávať spolu s roztokmi, ktoré sú zdrojom energie, elektrolytmi, vitamínmi a stopovými prvkami.


Spôsob použitia:na infúziu do centrálnej žily alebo na infúziu do periférnej žily v prípade vhodného zmiešania s inými roztokmi parenterálnej výživy.

NEPHROTECT je možné podať, buď cez samostatnú infúznu linku spolu s inou výživou (systém viacerých fliaš/vakov), alebo je možné jeho zmiešanie v jednom vaku s inými roztokmi a podanie konečného nutričného roztoku obsahujúceho všetky zložky.

Ak je NEPHROTECTpoužitý na intradialyzačnú výživu, je ho možné aplikovať bez glukózy alebo tuku priamo do venóznej komory dialyzačného prístroja.

Roztoky aminokyselín, vrátane NEPHROTECTu, sú všeobecne podávané v kombinácii s uhľohydrátmi a tukmi, aby bola zaručená anabolická utilizácia aminokyselín. Výnimkou je požitie aminokyselín na intradialyzačnú výživu, počas ktorej sa používajú dialyzačné roztoky s obsahom glukózy.


Trvanie liečby:závisí od klinického stavu pacienta.

Ak hladina kreatinínu v sére klesne pod 300 μmol/l, je možné použiť bežné roztoky aminokyselín.


4.3. Kontraindikácie

Vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín.

Ťažká renálna insuficiencia bez možnosti hemofiltrácie alebo dialýzy.

Akútny šok.

Všeobecné kontraindikácie infúznej liečby: akútny edém pľúc, dekompenzované srdcové zlyhanie, hyperhydratácia a hypotonická dehydratácia.


 1. Špeciálne upozornenia

Opatrne je potrebné postupovať v prípade pacientov s hyponatriémiou alebo zvýšenou osmolaritou séra.

Počas liečby je potrebné kontrolovať bilanciu tekutín, hladiny elektrolytov v sére, acidobázickú rovnováhu, hladinu urey a amoniaku v krvi.

V súčasnosti nie sú k dispozícii klinické skúsenosti s použitím NEPHROTECTu u detí.


4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Neboli uskutočnené štúdie na stanovenie bezpečnosti NEPHROTECTu počas tehotenstva a laktácie. Lekár musí pred podaním NEPHROTECTu starostlivo zvážiť možný prínos a potencionálne riziko pre tehotnú alebo dojčiacu ženu.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Neaplikovateľné.


4.8. Nežiaduce účinky

Nie sú známe pri použití podľa odporúčania.


4.9. Predávkovanie

Základnými príznakmi predávkovania alebo príliš rýchleho podávania infúzie môžu byť: nevoľnosť, vracanie, triaška, horúčka, začervenanie kože, hyperamonémia, hyperaminoacidémia a acidóza.

Ak sa objavia niektoré z týchto príznakov, podávanie infúzie musí byť okamžite prerušené.


5. Farmakologické vlastnosti

 1. Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: B05BA10

Farmakoterapeutická skupina: Infundibilium, roztoky na parenterálnu výživu

NEPHROTECTje roztok aminokyselín, ktorý je možné použiť, ako zdroj stavebných zložiek pre syntézu bielkovín počas parenterálnej výživy pacientov s insuficienciou obličiek. Roztok obsahuje kompletný profil L-aminokyselín v koncentrácii, ktorá je prispôsobená metabolickému stavu pacientov s ochorením obličiek. Pretože tyrozín nie je dobre rozpustný vo vode, a je esenciálnou aminokyselinou v prípade ochorenia obličiek, bol do roztoku pridaný dipeptid glycyl-L-tyrozín, ktorý je dodatočným zdrojom tyrozínu. Glycyl-L-tyrozín je rýchlo rozštiepený na jednotlivé zložky po podaní (polčas rozpadu približne 5 minút) aj u pacientov s renálnou insuficienciou.

Uvoľnené aminokyseliny sa spolu s ostatnými podávanými aminokyselinami zhromažďujú v endogénnom poole aminokyselín a sú použité v metabolizme podľa potrieb organizmu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Pozri časť 5.1.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané z bežných štúdií toxicity a lokálnej tolerancie po jednorazovom a opakovanom podaní, rovnako ako štúdie bezpečnosti, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu, neukázali významné riziko pre ľudí.


 1. Farmaceutické informácie

6.1. Zoznam pomocných látok

Acidum aceticum, acidum malicum, aqua ad iniectabilia.


6.2. Inkompatibility

Roztoky aminokyselín sa nemajú miešať s inými liekmi, okrem roztokov určených na parenterálnu výživu, vzhľadom na zvýšené riziko kontaminácie a možnosť inkompatibility.

Pri zmiešaní s inými roztokmi potrebnými na parenterálnu výživu, ako sú zdroje energie, roztoky elektrolytov, stopových prvkov a vitamínov musia byť zabezpečené prísne aseptické podmienky a dôkladné premiešanie zložiek.

Kompatibilitu je potrebné skontrolovať aspoň vizuálne, hoci neviditeľné chemické a terapeutické inkompatibility sú možné aj napriek vizuálnej kompatibilite.


6.3. Čas použiteľnosti

a.) čas použiteľnosti lieku v balení určenom na predaj:

24 mesiacov.


b.) čas použiteľnosti po prvom otvorení:

NEPHROTECTmusí byť požitý ihneď po otvorení.

Akýkoľvek nespotrebovaný obsah roztoku musí byť znehodnotený.


c.) čas použiteľnosti po zmiešaní s inými zložkami:

Zmes na kompletnú parenterálnu výživu môže byť skladovaná maximálne 24 hodín pri 2 - 8°C
(pozri časť 6.4.).


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Skladovať pri teplote do 25 °C vo vonkajšom kartónovom obale, chrániť pred svetlom.


Po zmiešaní s inou výživou:

NEPHROTECT je možné miešať s inými roztokmi určenými na výživu, ako sú tukové emulzie, uhľohydráty a roztoky elektrolytov za aseptických podmienok. Zmes musí byť z mikrobiologického hľadiska spotrebovaná ihneď po príprave. Ak nie je spotrebovaná ihneď, za podmienky a dĺžku skladovania je zodpovedný užívateľ. Ak je zmes pripravená za kontrolovaných a validovaných podmienok, môže byť skladovaná maximálne 24 hodín pri teplote 2-8°C.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Sklenená fľaša (typ II), gumená zátka, kovová obruba, písomná informácia pre používateľov, kartónová škatuľa.

Veľkosť balenia: 1 x 250 ml, 10 x 250ml

1 x 500 ml, 10 x 500ml


6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

NEPHROTECTmusí byť požitý ihneď po otvorení, na podanie musí byť použité sterilné zariadenie. Akýkoľvek nespotrebovaný obsah roztoku musí byť znehodnotený. Len na jednorazové použitie.

Aditíva pridávať za aseptických podmienok.

NEPHROTECT je potrebné podávať podľa potrieb pacienta, spolu so zdrojmi energie, elektrolytmi, vitamínmi a stopovými prvkami centrálnym katétrom (najlepšie kontinuálne počas 24 hodín).

Počas dialyzačnej liečby je možné privádzať NEPHROTECTpriamo do venózneho ramena dialyzátora, takže nie je potrebný prístup do centrálnej žily.

Údaje o chemickej a fyzikálnej stabilite pre veľké množstvo zmesí je dostupné u výrobcu po vyžiadaní.

Použiť len číre roztoky v nepoškodenom obale.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61 352 Bad Homburg, Nemecko


 1. Registračné číslo

76/0994/92-S


 1. Dátum registrácie

Dátum registrácie: 30.12. 1992


 1. Dátum poslednej revízie textu : máj 2008

1NEPHROTECT