+ ipil.sk

NEUPOGEN 30 MU/0,5 mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/04477-ZME, 2014/00351-ZME, 2014/01764-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Neupogen 30 MU/0,5 ml

Neupogen 48 MU/0,5 ml

injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

filgrastím


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete


1. Čo je Neupogen a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Neupogen

3. Ako používať Neupogen

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Neupogen

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

7. Pokyny na injekčné podanie Neupogenu


1. Čo je Neupogen a na čo sa používa


Neupogen je rastový faktor bielych krviniek (faktor stimulujúci kolónie granulocytov) a patrí do skupiny liekov nazývaných cytokíny. Rastové faktory sú bielkoviny, ktoré sú produkované prirodzene v tele, ale môžu sa tiež vyrábať biotechnologicky pre použitie ako liek. Neupogen pôsobí tak, že povzbudzuje kostnú dreň, aby tvorila viac bielych krviniek.


Zníženie počtu bielych krviniek (neutropénia) sa môže vyskytovať z niekoľkých príčin a zmenšuje schopnosť vášho tela bojovať s infekciou. Neupogen stimuluje kostnú dreň, aby rýchlo tvorila nové biele krvinky.


Neupogen sa môže používať:

 • na zvýšenie počtu bielych krviniek po liečbe chemoterapiou na pomoc pri predchádzaní infekciám;

 • na zvýšenie počtu bielych krviniek po transplantácii kostnej drene na pomoc pri predchádzaní infekciám;

 • pred vysoko dávkovou chemoterapiou na prinútenie kostnej drene produkovať viac kmeňových buniek, ktoré sa môžu zbierať a po vašej liečbe vám znovu dodať. Tieto kmeňové bunky sa môžu získať od vás alebo od darcu. Kmeňové bunky sa potom vrátia do kostnej drene a budú vytvárať krvinky;

 • na zvýšenie počtu bielych krviniek, ak trpíte závažnou chronickou neutropéniou na pomoc pri predchádzaní infekciám;

 • u pacientov s pokročilou infekciou HIV, kde pomôže znížiť riziko infekcií.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Neupogen


Nepoužívajte Neupogen


 • ak ste alergický na filgrastím alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete používať Neupogen.


Pred začiatkom liečby, prosím, oznámte svojmu lekárovi, ak trpíte:

 • kosáčikovitou anémiou, pretože Neupogen môže vyvolať krízu kosáčikovitej anémie;.

 • alergiou na prírodnú gumu (latex). Kryt ihly na injekčnej striekačke môže byť vyrobený z určitého typu prírodnej gumy a môže spôsobiť alergické reakcie;

 • osteoporózou (ochorením kostí).


Prosím, okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak v priebehu liečby Neupogenom:

 • pocítite bolesť v ľavej hornej časti brucha (brušnej dutiny), bolesť vľavo dolu pod hrudným košom alebo v hornej časti ramena (to môžu byť príznaky zväčšenej sleziny (splenomegália) alebo možného prasknutia sleziny),

 • spozorujete nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny (môže sa jednať o príznaky poklesu počtu krvných doštičiek (thrombocytopénia), so zníženou schopnosťou zrážania krvi).

 • máte náhle príznaky alergie, ako je vyrážka, svrbenie alebo žihľavka na koži, opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela, dýchavičnosť, sipot alebo ťažkosti s dýchaním, to môžu byť príznaky závažnej alergickej reakcie.


Strata odpovede na filgrastím


Ak sa u vás vyskytne strata odpovede alebo neschopnosť udržať odpoveď pri liečbe filgrastímom, váš lekár bude skúmať dôvody, vrátane toho, či ste si vytvorili protilátky, ktoré neutralizujú aktivitu filgrastímu.


Váš lekár vás môže chcieť sledovať dôkladnejšie, pozri časť 4.4 písomnej informácie pre používateľa.


Ak trpíte závažnou chronickou neutropéniou, môžete byť vystavený riziku rozvoja rakoviny krvi (leukémia, myelodysplastický syndróm (MDS)). Porozprávajte sa so svojím lekárom o rizikách rozvoja rakoviny krvi a o tom, aké vyšetrenia sú potrebné. Ak sa u vás vyvinie rakovina krvi alebo existuje u vás možnosť rozvoja rakoviny krvi, nepoužívajte Neupogen, pokiaľ sa neporadíte so svojím lekárom.


Ak ste darcom kmeňových buniek, musíte byť vo veku 16 až 60 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri iných liekoch, ktoré stimulujú biele krvinky


Neupogen je jedným zo skupiny liekov, ktoré stimulujú tvorbu bielych krviniek. Váš lekár má vždy zaznamenať presný názov lieku, ktorý dostávate.


Iné lieky a Neupogen


Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie


Neupogen sa neskúmal u tehotných alebo dojčiacich žien.

Je dôležité oznámiť svojmu lekárovi:

 • ak ste tehotná;

 • ak si myslíte, že ste tehotná; alebo

 • ak plánujete otehotnieť.


Ak počas liečby Neupogenom otehotniete, informujte, prosím, svojho lekára. Možno budete oslovený, aby ste sa zaregistrovali do Programu sledovania gravidity spoločnosti Amgen. Kontaktné údaje miestneho zástupcu spoločnosti Amgen sú uvedené na konci tejto písomnej informácie pre používateľa.


Pokiaľ vám váš lekár neporadí inak, musíte dojčenie ukončiť, ak používate Neupogen.

Ak dojčíte počas liečby Neupogenom, informujte, prosím, svojho lekára. Možno budete oslovený, aby ste sa zaregistrovali do Programu sledovania dojčenia spoločnosti Amgen. Kontaktné údaje miestneho zástupcu spoločnosti Amgen sú uvedené na konci tejto písomnej informácie pre používateľa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Neupogen by nemal ovplyvňovať vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Odporúča sa však počkať a zistiť, ako sa cítite po podaní Neupogenu a pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov.


Neupogen obsahuje sodík a sorbitol


Neupogen obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v dávke 0,6 mg/ml alebo 0,96 mg/ml, t.j. je takmer bez sodíka.


Neupogen obsahuje sorbitol (E420), ak vám váš lekár povedal, že ste mali reakciu na niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.


3. Ako používať Neupogen


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


Ako sa Neupogen podáva a koľko ho mám použiť?


Neupogen sa zvyčajne podáva denne formou injekcie do tkaniva tesne pod kožu (známe ako podkožná injekcia). Môže sa tiež podávať denne formou pomalej injekcie do žily (známe ako intravenózna infúzia). Zvyčajná dávka sa mení v závislosti od vášho ochorenia a telesnej hmotnosti. Váš lekár vám povie, koľko Neupogenu máte používať.


Pacienti po transplantácii kostnej drene po chemoterapii:

Prvú dávku Neupogenu zvyčajne dostanete najskôr 24 hodín po vašej chemoterapii a najmenej 24 hodín po transplantácii kostnej drene.


Vás alebo osoby, ktoré sa o vás starajú, môžu poučiť ako podávať podkožné injekcie, aby ste mohli pokračovať vo vašej liečbe doma. Nemali by ste sa však o to pokúšať, pokiaľ ste predtým neboli primerane poučený vaším lekárom.


Ako dlho budem musieť používať Neupogen?


Neupogen budete musieť používať, až kým sa váš počet bielych krviniek neupraví na normálnu hladinu. Na sledovanie počtu bielych krviniek vo vašom tele vám budú robiť pravidelné krvné vyšetrenia. Váš lekár vám povie, ako dlho budete musieť používať Neupogen.


Použitie u detí


Neupogen sa používa na liečbu detí, ktoré sú liečené chemoterapiou alebo ktoré trpia závažne nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia). Dávkovanie u detí liečených chemoterapiou je rovnaké ako u dospelých.


Ak použijete viac Neupogenu, ako máte


Nezvyšujte dávku, ktorú vám určil lekár. Ak si myslíte, že ste si podali viac Neupogenu, ako ste mali, čo najskôr kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete použiť Neupogen


Ak ste vynechali injekciu alebo ste si podali príliš malú dávku, čo najskôr kontaktujte svojho lekára. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechané dávky.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Okamžite oznámte, prosím, svojmu lekárovi:

 • ak sa u vás počas liečby vyskytne alergická reakcia vrátane slabosti, poklesu krvného tlaku, problému s dýchaním, opuchu tváre (anafylaxia), kožnej vyrážky, svrbivej vyrážky (urtikária), opuchu pier, úst, jazyka alebo hrdla (angioedém) a skrátenia dychu (dyspnoe). U pacientov s rakovinou je častá precitlivenosť;

 • ak sa u vás počas liečby vyskytne kašeľ, horúčka a problémy s dýchaním (dyspnoe), pretože môžu byť znakom akútneho syndrómu respiračnej tiesne (ARDS). ARDS je menej častý u pacientov s rakovinou;

 • ak sa u vás počas liečby vyskytne bolesť v ľavej hornej časti brucha, bolesť pod ľavou časťou hrudníka alebo bolesť v ľavom ramene, pretože môže ísť o problém s vašou slezinou (zväčšenie sleziny (splenomegália) alebo prasknutie sleziny).

 • ak sa liečite na závažnú chronickú neutropéniu a máte krv v moči (hematúriu). Váš lekár vám bude pravidelne vyšetrovať moč, ak sa u vás objaví tento vedľajší účinok alebo ak vám zistia v moči bielkoviny (proteinúria).

 • ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov alebo kombináciu nasledujúcich vedľajších účinkov:

 • opuchy alebo zdureniny, ktoré môžu byť spojené s menej častým močením, ťažkosti s dýchaním, opuch brucha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tieto príznaky sa zvyčajne vyvíjajú rýchlo.

Môžu to byť príznaky menej často sa vyskytujúceho (môže postihovať až 1 zo 100 osôb) ochorenia nazývaného „syndróm kapilárneho presakovania“, ktorý spôsobuje vytekanie krvi z malých krvných ciev do tela a vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.


Veľmi častým vedľajším účinkom pri používaní Neupogenu je bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť), ktorú je možné zmierniť štandardnými liekmi proti bolesti (analgetiká). U pacientov podstupujúcich transplantáciu kmeňových buniek alebo transplantáciu kostnej drene sa môže vyskytnúť reakcia štepu proti hostiteľovi (Graft versus host disease - GvHD) – je to reakcia darcovských buniek proti organizmu pacienta, ktorý prijal transplantát; medzi prejavy a príznaky patrí vyrážka na dlaniach rúk alebo spodnej časti chodidiel a vred a ranky v ústach, čreve, pečeni, na koži alebo vo vašich očiach, pľúcach, pošve a kĺboch. Veľmi často je u zdravých darcov kmeňových buniek pozorované zvýšenie počtu bielych krviniek (leukocytóza) a zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré znižujú schopnosť krvi zrážať sa (trombocytopénia), tieto účinky bude lekár sledovať.


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (pozorované u viac ako 1 z 10 osôb, ktoré používajú Neupogen):

u pacientov s rakovinou

 • zmeny v chemickom zložení krvi

 • zvýšenie niektorých enzýmov v krvi

 • zníženie chuti do jedla

 • bolesť hlavy

 • bolesť v ústach a hrdle (orofaryngeálna bolesť)

 • kašeľ

 • hnačka

 • vracanie

 • zápcha

 • nevoľnosť

 • kožná vyrážka

 • nezvyčajné vypadávanie vlasov alebo rednutie (alopécia)

 • bolesť v svaloch alebo kostiach (muskuloskeletálna bolesť)

 • celková slabosť (asténia)

 • únava (vyčerpanosť)

 • bolestivosť a opuch výstelky tráviaceho traktu, ktorá sa tiahne od úst až po konečník (zápal sliznice)

 • dýchavičnosť (dyspnoe)


u zdravých darcov kmeňových buniek

 • zníženie počtu krvných doštičiek, a tým zníženie schopnosti krvi zrážať sa (trombocytopénia)

 • zvýšenie počtu bielych krviniek (leukocytóza)

 • bolesť hlavy

 • bolesť v svaloch alebo kostiach (muskuloskeletálna bolesť)


u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou

 • zväčšenie sleziny (splenomegália)

 • nízky počet červených krviniek (anémia)

 • zmeny v chemickom zložení krvi

 • zvýšenie niektorých enzýmov v krvi

 • bolesť hlavy

 • krvácanie z nosa (epistaxa)

 • hnačka

 • zväčšenie pečene (hepatomegália)

 • kožná vyrážka

 • bolesť v svaloch alebo kostiach (muskuloskeletálna bolesť)

 • bolesť kĺbov (artralgia)


u pacientov s HIV

 • bolesť v svaloch alebo kostiach (muskuloskeletálna bolesť)


Časté vedľajšie účinky (pozorované u viac ako 1 zo 100 osôb, ktoré používajú Neupogen):

u pacientov s rakovinou

 • alergická reakcia (precitlivenosť na liek)

 • nízky krvný tlak (hypotenzia)

 • bolesť pri močení (dyzúria)

 • bolesť na hrudi

 • vykašliavanie krvi (hemoptýza)


u zdravých darcov kmeňových buniek

 • zvýšenie niektorých enzýmov v krvi

 • dýchavičnosť (dyspnoe)

 • zväčšenie sleziny (splenomegália)


u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou

 • prasknutie sleziny

 • zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré znižujú schopnosť krvi zrážať sa (trombocytopénia)

 • zmeny v chemickom zložení krvi

 • zápal krvných ciev v koži (kožná vaskulitída)

 • nezvyčajné vypadávanie vlasov alebo rednutie (alopécia)

 • ochorenie, ktoré spôsobuje rednutie kostí, kosti sú slabšie, krehkejšie a ľahšie sa zlomia (osteoporóza)

 • krv v moči (hematúria)

 • bolesť v mieste vpichu


u pacientov s HIV

 • zväčšenie sleziny (splenomegália)


Menej časté vedľajšie účinky (pozorované u viac ako 1 z 1 000 osôb, ktoré používajú Neupogen):

u pacientov s rakovinou

 • prasknutie sleziny

 • zväčšenie sleziny (splenomegália)

 • závažná bolesť v kostiach, črevách, kĺboch alebo na hrudi (kríza kosáčikovitej anémie)

 • odmietnutie transplantovanej kostnej drene (reakcia štepu proti hostiteľovi)

 • bolesť a opuch kĺbov podobné dne (pseudodna)

 • závažný zápal pľúc spôsobujúci ťažkosti s dýchaním (akútny syndróm respiračnej tiesne)

 • dýchavičnosť spôsobená poruchou funkcie pľúc (zlyhanie dýchania)

 • opuch a/alebo tekutina v pľúcach (pľúcny edém)

 • zápal pľúc (intersticiálna pľúcna choroba)

 • abnormálne RTG snímky pľúc (pľúcna infiltrácia)

 • modrasté, bolestivé vyvýšeniny na končatinách a niekedy na tvári a krku s horúčkou (Sweetov syndróm)

 • zápal krvných ciev v koži (kožná vaskulitída)

 • zhoršenie reumatoidnej artritídy

 • nezvyčajná zmena moču

 • bolesť

 • poškodenie pečene spôsobené upchatím malých krvných ciev v pečeni (venookluzívne ochorenie)

 • krvácanie z pľúc (pľúcna hemorágia)

 • zmena spôsobu, akým telo reguluje množstvo tekutín vo vašom tele a môže spôsobiť opuchy


u zdravých darcov kmeňových buniek

 • ruptúra sleziny

 • silná bolesť v kostiach, na hrudi, v bruchu alebo v kĺboch (kríza kosáčikovitej anémie)

 • náhla život ohrozujúca alergická reakcia (anafylaktická reakcia)

 • zmeny v chemickom zložení krvi

 • krvácanie z pľúc (pľúcna hemorágia)

 • vykašliavanie krvi (hemoptýza)

 • abnormálne RTG snímky pľúc (infiltrácia pľúc)

 • nedostatočné vstrebávanie kyslíka v pľúcach (hypoxia)

 • zvýšenie niektorých enzýmov v krvi

 • zhoršenie reumatoidnej artritídy


u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou

 • silná bolesť v kostiach, na hrudi, v bruchu alebo v kĺboch (kríza kosáčikovitej anémie)

 • veľa bielkovín v moči (proteinúria)


u pacientov s HIV

 • silná bolesť v kostiach, na hrudi, v bruchu alebo v kĺboch (kríza kosáčikovitej anémie)


Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Neupogen


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v chladničke (2C – 8C).

Uchovávajte obal vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Náhodné zmrazenie Neupogenu neuškodí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na etikete injekčnej striekačky a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete zmenu sfarbenia, zakalenie alebo častice, má to byť číra, bezfarebná tekutina.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Neupogen obsahuje


 • Liečivo je filgrastím 30 miliónov jednotiek (0,6 mg/ml) alebo 48 miliónov jednotiek (0,96 mg/ml).

 • Ďalšie zložky sú octan sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80, voda na injekciu.


Ako vyzerá Neupogen a obsah balenia


Neupogen je číry, bezfarebný injekčný roztok (injekcia)/infúzny koncentrát (sterilný koncentrát) naplnený v injekčnej striekačke.


Neupogen je dostupný v baleniach po jednej alebo piatich naplnených injekčných striekačkách. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holandsko


Výrobca:

Amgen Technology Ireland (ADL)

Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin

Írsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod názvom Neupogen, okrem Cypru, Grécka a Talianska, kde sa nazýva Granulokine.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Amgen Slovakia s.r.o.

Tel : +421 33 321 13 22


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.________________________________________________________________________________


7. Pokyny na injekčné podanie Neupogenu


Táto časť obsahuje informácie o tom, ako si podať injekciu Neupogenu.


Dôležité: nepokúšajte sa podať si injekciu, pokiaľ vás to nenaučil váš lekár alebo zdravotná sestra.


Neupogen sa podáva injekčne do tkaniva tesne pod kožu. Tento postup sa nazýva podkožná injekcia.


Pomôcky, ktoré potrebujete


Na svojpomocné podanie podkožnej injekcie budete potrebovať:

 • novú naplnenú injekčnú striekačku Neupogenu; a

 • liehové tampóny alebo niečo podobné.


Čo mám urobiť predtým, ako si podám podkožnú injekciu Neupogenu?


1. Vyberte injekčnú striekačku z chladničky. Nechajte injekčnú striekačku stáť pri izbovej teplote približne 30 minút alebo naplnenú injekčnú striekačku jemne podržte pár minút vo svojich rukách. Injekčné podanie bude príjemnejšie. Nezohrievajte Neupogen iným spôsobom (napríklad nezohrievajte ho v mikrovlnnej rúre ani v horúcej vode).

2. Naplnenú injekčnú striekačku netraste.

3. Nesnímajte kryt ihly, pokiaľ nie ste pripravený na injekčné podanie.

4. Skontrolujte dátum exspirácie na etikete naplnenej injekčnej striekačky (EXP). Nepoužívajte ho po uplynutí posledného dňa uvedeného mesiaca.

5. Skontrolujte vzhľad Neupogenu. Musí to byť číra a bezfarebná tekutina. Ak má zmenenú farbu, je zakalená alebo obsahuje častice, nesmiete ju použiť.

6. Dôkladne si umyte ruky.

7. Nájdite si pohodlné, dobre osvetlené, čisté miesto a všetky pomôcky, ktoré potrebujete, si uložte tak, aby boli na dosah.


Ako si mám pripraviť injekciu Neupogen?


Pred injekčným podaním Neupogenu musíte urobiť nasledovné:

1. Aby sa zabránilo ohnutiu ihly, MoRRFhFElEmUJMoSZQiwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeX9R5c8YAABngOT7XwP1M9Z4f3Hyw8mAB9Q+X/UDlgAAAAAAAAAAAAAAAFBQoKCgUlUigolAoiiKIoiiKIsIokyhJlCKMVElElGKjFYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPL+o8ueMAAAA+3fHvuQ+JfYfhgAA+ofL/qBywAAAAAAAAAAAAAACgooKCgqkqkoFApFEtEURRFEUSZDFRFhFEmUJMoSZQiwiwiwkyhJRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPL+o8ueMAAAB6j6v4H3x5r5L7/wAAA+ofL/qpuAAAAAAAAAAAAAAKCiqCgoKKBQKS0SqRRKBRFEURRFhFEUYqMVElElEmUMVGKjFYSZQkogAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHl/UeXPGAAAA9B2Hjx2fWAAMzk/T+i70AAAAAAAAAAAAAFBRVBQUVSVSVSVQUlUigUiiWiKIokyGKiKJKIsIoxUYrCLCTKElElGKwkyhisAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHl/UeXPGAH0A+fvoo+dPoo+dPoo+dPoo+dPouR4P2vc5AAAAAAAAAAAAAACqKCqCiqCgooKCgUFApFEoFEUQEURRioxZQkokyhJlCTKElGMyhJRisJMoYrCLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAAAAAAAAAAAAAAAAFlFUUKUWUpQUVQUFCgoFJQKItMbRFGLKEUSZQijFRJRioxWEWEmUJLCTKElhFhJRjMoQAAAAAAAAAAAAAAAAAADy/qPLnjAPq3yn6sbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAWylKKCqKFKKoKCigoKpKpKBRFEoARRFElEmQxWEWEWEmUMVhFhJYRYSWEWElGMyhisAAAAAAAAAAAAAAAAAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAAAAAAAAAAHWnZPH5HqtHQ7zsc+Dgdpu6LSeo1+W2HoeP1XIN+zXqOZu6vUeg3eT1Hsr4vlHq7xuSKFsoqgoqgoKKBQKSqRRFEZQiiTKEUSUSZQkyhisIsJMoYrCTKGKwkoxnW9Aexw8fkem1dLtOw18fMz5HG453G3zWs9Vp81uO719ZsOfu6rUegz8rqPXvJ+nNoAAAAAAAAAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAAAAAAAAAYvIG7k9xyiZTaNmew1TeOPOSOLOXDjOTDi4cvUcdngZ547jXxezyPC7PZ9YcvZ4T15zbKKooKoKKpKpKpKpKBRFEURRFhFGKjFYRYSZQxWEmUMVhJlCS+aO28pv8AYHm/QcynEnJ0GmWDPLaa7vyONOUONeSOPd40YcrE4mvk6DjeX9eOo7fznIO7AAAAAAAAAA8v6jy54wD6t8p+rG0AAAAAAAACXy5o9Lp7EjMYZSHL28LkG5KAAAMchxtPK4xjv0bTk5a9gBp8V7vUdN3Xj+zO9qigqihSgooKBRKpFEURRiokyhJlCTKGKwiwkyhisJLCY3xRl2fJ7smQCGvRt0mvbq3mzbMgAAABi0E0ZYhcjDzvpcTpe58t3RzwAAAAAAAAPL+o8ueMA+rfKfqxtAAAAAAAAOOdfp4HsRybmYMxq0czE4N2ajdt4eRzLw9hymGYABr4nI4w269hu2aNhsY5AGHkvYYnQd/47tzu7KWyihSigvA7AFCgUiiKIsIoxUYrCOFzSTKGKwkoxmUJjl4s0+kx7gUAGF1mOrZrNe7Tmc24ZgAEmvScjDjw2YY0b7vMMshhr3jgeM951xls8l60AAAAAAAAeX9R5c8YB9W+U/VjaAAAAAAACeO5vaHYc3XyCgAAx0cmHAnJ45LKcjdxczkONgcrXx+Adj5jidIfSsvId6dpnx6crLj5nIuvMoNXh/e8Ic7wnuylFdSdvxfnfnz3fler5B9O775QPrF+Tj6xfkw+svk30A7pRFGLLqTtHyeH1h8nH1efKYe++b8rqj2XqvjeR9ufL/bncSwky6889zup9mZZAIMMdZnhrxM8NfVl5HlOOfR93kO+Ozy4WZysNImnPAGY5F2koAATj8nA8tPQeOPWuNyQAAAAAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAAAAAOp7vDkGeyUAAAA18Tk8Q08TX4w+haPnfMPV9Z1e41cDtS6d3B7FNXG5kXhc+D3G3wft05O3jbDktewSjyvI7zxZ7y8Lmlsp1HlvoNPi2n7b5w08nX6k829LTzN9MPM99yQKRRNO4eZnp4eYemh5l6aHk/nX0rWfPPS/Qth0fc5QksMPA87tTn8zHIEJraxrdWXxOzlnW7+TBWpeFlv5CTterwX1PK8NrT6Bx/m3qD13I4HMObccgAAADRxOfxzpe0sAAAAAAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAAAAAAGZnvw3FAAAAl1GjVlicDxPufBG9yOMczDLecbLYV13aZk18LuE4me6mjjdlsO85fgvTndbeJsOVdGRel7Xzpv9R03clsoqizIWUVRQVSLTFlCLCLCSjGZQksJLCSjGZQ8B6/yfqTnXTTZqwwLrx8uc/znK5xxtfJxOv4PL7g6jXq7c4+vfiuq7dxo6vbyE18zTie23Y5HK38TkmQAAAJq3YnDw36SAAAAAAAeX9R5c8YB9W+U/VjaAAAAAAC7sN5nnKAAAANG7jGrHLE6LzfYcYBeL22nSnZYY9gcHLkQw6bvodHl2HpjxT2o8RxfedMdf3nQdae+vzse38jq7BeHyOy7xPKvaDxXXe78IObx/THTfVPmXNOfwPWdufPH0MfPH0MfPH0MfPH0MfPH0MfPH0MfPH0MfPH0MfPH0MfPJ9EHzt9EHzvqPrfjDx3Z5cBfZbfnmKfQur8nyjZr7X0B57b9HHzh9HHyzsvR9Meb7PznJO4y6WnfdNq45zNvAHP4WOo+m3reyNvI4283AAAAA1aOVoOOyxAAAAAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAAAAAWbDZu17TIAAACTAmnLWYHEPE7+J3S8DLdmY8zVyE6+d54g93h5PtjtePvxN3qOj9KcZyRxtPPHl+i+h9EeQc3SYbdY9H3ng+xPWOv7g6n5n9U+Vm72PjvcHSe78L6Y7R1Y7R1Y7R1Y7R1Y7R1Y7R1Y7R1Y7R1Y7R1Y7R1Y7R1Y7R1es7jR53rTfwZDDDfsOP2OXbmzuOsHaOrHaOrHG4mvnHzzm49udU7UdU7UdU7UdVh3Ax9T4f3Blu4+w5WfH2GxKAAANW3WcfVv1GIAAAAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAAAAAuzXsNu3TtMwADEuMwLhMBhcR530XhjpO86Yeyw896Ez3bYbvIdr0ByjI42vsKdv6LwfenfugHf6um45yOFh1xzNHG7Reo1e256fOuR73qTp+68l2J6rwnoPKnYek8d3o7rzvdHNeb552rqh2rqh2rqh2rqh2rqh2rqh2rqh2rqh2rqh2rqh2XVXpDlcHsPUHg8vo+g8Py+76ReRv6HnJ3vI6jcdk6uHauqGfaeb7A8ZlntOO38crn806N3PWGljS/Uflf0A7fLEbs9GZvz0Zm5hkUADDLWa9W3UYAAAAAAeX9R5c8YB9W+U/VjaAAAAABs15G7Zo2G+68yscDPXrxM8MIWQCD5h7356bMscjPDPI05bsybccjPLHIzyxyOHh2OZ1l7Qddxef6w8x3/dbzj7eRmaZv0HHxnnDvPBdlyDVh7btT5o+mZHzr6NKec8v9Mp8vfUR8ufUh8tv1IfLX1IfLH1OHy19Sh8ufUB8ufTx8wfTofMX02HzHHudZ6N4j0p3G7i8w1aubDrPP8AsNB87430fzR0OHK5p1E7bA6fteFxzPmcbkmOGeBx9XLxOLltxMcM8DH0fnOefQ0osGeemnI2cXM5V4+w2MQ13WY68tYAAAAAA8v6jy54wD6t8p+rG0AAAAAAFywG26RsxxFgCDHDUbsNOJj4H3vUHmMtewzyxyMs8MzLLHIzyxyM8scjLPDE2cbP2o5c5IyBGgcLHxZs7jlemNfj+40Hot8pbBlYLZS3GlsFQVBUCAiCWCIIHk+47L5+ep8Z9F4Z5r0fkR7jZweWZg18bm6jzXmPoXUnRYcHnGvgdjiYY5YmOGeBjjliYY5YmOGeBj3fU+3OblxMjmZcTYclr2AFywG26RtwxFgAAAAAAPL+o8ueMA+rfKfqxtAAAAAAAAAAA15aTHVdI1zUZ46odDwfVeXLljkZZ4ZmWWORnlx4cnR3PcnjO49XSUNm7jZHLz4+8nF38U8R6jofoRj5jjcg0+vxplcaWwZXGlsFsGSDJBUBBYgIJYQggTRvh8+9xs8Ee38d63I856Tx/rTlscRqx1jEOB5X3I+c7fedYecx5PVnJwsMccsTDHLEx07OzOx52inJz4uw5e3i7jk7uNuNoAAAAAAAAAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAAAAAAAAAA16N2k06d8OJp7KnVO2p1HG7/oTzW/bwjlZau3Op5Hr+0PO+g2bDTnyMzjZ76aMOVDg48rQTbopu0oeY3ed90avQylsGVxpbBkgyuNLcaVBbBYAhYCIWICCWElg15jwPd+g8Icn0vlPUHJ164WXYY7dm00Y8kcPHm4HD4vZ6jxnS/StZ85y9N0BxcdeByfS9T35xnbDqs+xhxd2wZbtO035Y5AAAAAAAAAADy/qPLnjAPq3yn6sbQAAAAAAAAAAYsgAAKRRAALBt2cfM5OfH2G0AE07tRxsduoef7joDve7xpcsaWwWyluNLYLYLcaW4jJBUFSFQEBAIIgIIgxyh4X0vL8WeuMjPkadxsAAjSZaprLgAABRFEAAxyAAAAAAAAAAADy/qPLnjAPq3yn6sbQAAAAAAAAAACkueRryzyNV2U1No0zdDTNuJrZQgNm7j7zfZDLHHWZ65gTB0J13uOo7syuNLZS3GlsGSDK40qUqCgqCoLAILARCxAQEEQSweZ9LDzfb+V9Ec3ZozORnx8zcwyMdG/jmvEBSXLIwyyyNd2U1No0zdDTN2JqZ4kAAAAAAAAAAA8v6jy54wD6t8p+rG0AAAAAAAAAAyGbMZXMxyypjaJMhhjtxNWG7A1Y7MTXMsTLfo2m7HDEy1zEuHX+fObyuy7MtgyuNLYMkpbjS2C2C3GluIyQVBUFQWIWAgEBAiAgiAhr8V7nE6LtOi689fnxNxyM+PkbtOWBqBc5mMrkTLLIxuQkyGOOwacd2Jpw3YGmZ4AAAAAAAAAADy/qPLnjAPq3yn6sbQAAAAAAAAAM8dhdmOZlnMgAAADHDZrMNezWYY5Ylz1jPGecO98xn6o6D04ZXGlsGSUtxpbBbBkgySlQVKVBUFQVBYBAIWICAggIgIIg43Jh4vm+m6k5+Xi/RHaNYA2Z4ZmeeGZnQAAAY5DVr3azVht1mAAAAAAAAAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAAAAAAAAAyzw2GWzDMzyxyAAABiTBgNdwJAcLqdRxfR9jkWyluNLZS3GlsGSUtxpbjS3GlSlQZIKgqUAIKgsgsQsBARAQEEBEBBEMfM+oh5H0+ryp7JwOeZbNOw256sjdlryMgAAAYYZ4GvDZrMJYAAAAAAAAAPL+o8ueMA+rfKfqxtAAAAAAAAABlnryNuWum7LRkbmmm1qG2a4Z44QuMwLg45t8nh6o4nawZXGlspbjS2UqUtxpbBbBbBkxpbBUpUFQVBUFQVAIVAQEBAIICICCBCCWDGw8tzO86E76+a9IbM9ORuz0ZG/LRTc1Da1DZNcM8JBhcTGAAAAAAAAAA8v6jy54wD6t8p+rG0AAAAAAAAACwZXAbLqG26abWobGqmeOIsB1nZjDMFgyuNLYMkpbjS2DJBkgyuNKlKgtgtxGSCoMkFQWIVBUhUAhYhYCICAggIgIIgIAdZ2GYAyuA2XUNzTTa1DY1UzmAykAAAAAAAAAADy/qPLnjAPq3yn6sbQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVKW40tgySlSluNLYLcaW40txpUFsFQVKAACFQVAIWAQIBAQIhYgICCIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPL+o8ueMA+rfKfqxtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUpbjS2DJBkgyQZJSoLYLcRkgqUqCoKgqCxCoLELAIBCxAQEBAgRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKlLcaW40txpUpUpUGSC2CoKlFgqCoKgEKgsAgsQsQsBAQEQsQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeX9R5c8YB9W+U/VjaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABYLYMkGSC2CpSoLYKgyY0qCoKgqCoLIKgILAIBAQIBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKlKgyQZIKlKgqUWCoKgqCoKgEKgsAgELELELAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeX9R5c8YB9W+U/RjtXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsXXDsb1o7J1o7N1o7N1g7N1o7N1g7N1lOydaOydaOydaOydaOydaOydYOydaOydYOydaOynXQ7KdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOxdcOx8v2/nzyoAAAAAAAHM4f1A+dvp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPqA+XvqA+XvqI+XPqQ+WvqQ+WvqVPlj6mPlj6mPlj6mPlj6mPlj6nD5a+pD5a+pD5a+oj5c+ow+XvqA+Xvp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+YPp4+Ya/qflzxgAAAG3vPqB8qy+wj4Po+4fHTggfUPl/1A5YAAAAAAAAAAAAAAAAAACgUlUlAolAoiiUAAEoiiKIsIokyhJkMVGKiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeX9R5c8YAAByuL64+i79vkzofefD/tx2Hy36l8eOhA+ofL/AKgcsAAAAAAAAAAAAAAAAApKCqSqSgUCkUSqRRFEZDFkMWUIoijFRFhFEmUIsJMhisIsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHl/UeXPGAAAcviDstPF+gnG+iuEcX412vTgD6h8v+oHLAAAAAAAAAAAAAAAAKCigoFApKpKpFApFEURRFEURRFglEmQxUYqJKJKJMoYsoYqIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB5f1HlzxgAAGWP0M5fsXmjl/K+LoAAH1D5f9QOWAAAAAAAAAAAAAAAUKFUlUlUlUlUlUigUi0iiKIoiiKIoxZQiiSiLCKMVhFhFhFhJlCSiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeX9R5c8YAADvfsHkfYDxvsh4d7jSfEuHs1gD6h8x+qmwAAAAAAAAAAAAAAooKoKChQoKBQUCkUCkURRFEURRJRFGKjFlCSiTKEmUJKJKMVGMyhJRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPL+o8ueMAABzsuvHYOvHYOvAA2nYfRuq7UAAAAAAAAAAAAAFBRVBQUVQUFJaCgUlAoi0iiKIoijFlCKJKIoxUSUYqMVGMyhJlCSiSwkyhJYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPL+o8ueMAPqB8vfVR8qfVR8qfVR8qfVR8q2/UNp4T1vPAAAAAAAAAAAAAAFKKFKCiqCgoqkqkoFpFBRKApFEURRJRFEmUJMoRYRYRYSZQkoksJMoSWEWElhFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8v6jy54wD6t8p+rG0AAAAAAAAAAAAAAAAAACyjKUUKUVQUFFUFBQoKBSVSKJaIoiiKMWUIsIokokyhioxUYrCTKElGMyhJYRYSUYzKEAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8v6jy54wD6t8p+rG0AAAAAAAAAAAAAAAAAAospSihSiqCiqCgoqkqkqkqkoFEoCkUSURRFhFGKwiwiwkyhJRisJMoYrCTKGKwkoxmUJLAAAAAAAAAAAAAAAAAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAAAB1B2/B8z2Zv083edJl38Ok29lqNGOeRxtXZbjoXo4ed5HdaDhczTxDvcvJYHsHnfQGVlLZSlFlLZRQtClBRVBQoUFAoFIojISZDFRFGKiSiLCTKElGKwkyhJYSZQxWElGMyhJYSZQxWEOOch5PWer4PVc4w0dpvOgeip57b3ek6/bv0mGnl7jq9Xebjz+/t9Bxey6/qj1bx3qjeAAAAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAAEeRNnL7PmizMz2tpg2DVNw0TkDjuRDjYcvWcRt1l2a9xZvyOi819C1nne36HinqbKKFspSiqKCqKFKKCqCgoUCkURQlEURYRRioxWEWEmUJLCLCSwkyhJYSUYzKGKwkoxw0+UOXj6TszgcrkDjYcjQaoyJsy3Gq7xocgaMto1tg16uTicPDkaDT5X146rtfMdidsAAAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAB0BwfQcLvDFtGq5YG7k8HccphkUAACUadHK4xq3adpyNmnaUE6PvYeC9fq8ke1uvYWyiqKosoqihSiqChQqkoFBRFEURRJRFhFhJlCSjFYSZQxWElGMoksJLCTKGMyhOvx6I1e3z3ACXE1aNukm3VvN2coAAAMTLU0GODIxbKavM+qwOo7byXojlgAAAeX9R5c8YB9W+U/VjaAAAajhdXxPaGXIuZFGOreOvcrjGWzj05WfCzOZdW0AAx4nI4pNmvYbdujM3MMigdf2A+fe00+TPbMcxZkLKUoqiylsoqgoqgoKFApFEURRJRJlDFRisJMoYrCTKGMyhJYSZYkWElhJYTgbfKGXuJuABC62Bjq2azDk8bacxjkACDXr0nIw0wzxZjkZZmNox1bx1vjvedWcjLyvqgAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAHjuw5h2PP18koAAGraOFr5vFMAbt/FzOTONicnDi9Od75bgdYe95fz7uj1WXU8o5+fGzOTlp2GQJ0XfazyPqvGerOTZSlFUULZSlFC0FUWUVSVSVSKIokyGKwiwkyhJYRYSWElGMyhisJLCSwkyhjr2+UOv9vwO5KAYDDHWZ4a+Ic3Hp+lOR6LwGZ9I2+J747vLhZHKx0DHDLEVuHIZAAAE43K1nkOb3Hiz2LVtAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAA4fYYcg2bMcgAAADHicniHH6TtPKndTxfZHa8HGrwsuWOHzdFTbhti8PDn7D0Hb/ADz1ad5t42w5V07Sg4Pjfe9Qdjn5T1gspbKWylsooWzIWUVRQpRQUCiKJKJMoYrCLCSwkoksJLCSjGUYrDFYSWHV9FxfbG/YAwGprGp40dTz814fIol2dcmrbzBxew0l7Xk+e4qeo5PhPaHd8vhck5iUAAASjj8HsuOcTcAADy/qPLnjAPq3yn6sbQADMy5GveUAAACXA0aNms43ife/Ozl8Hnw36+F3RwMt8XHjczanE38TlkvK1mPB5+RyfQ+I3HttnC3nLy42Rt4e3qjo/a+I9Ido6unaXqx2t6qna3reyLZS2UpRVFlLZRVBSVSKMU6w7N1MO2nVQ7V1I7WdVDtZ1Q7SdXDtJ1kO0nVw7SdWOznWQ7OdYOynWw8z7XwXuTnNENumay6OJ4w5m5S4SHA1u6Om57ccfHfF05b4nG4c5pxfQ9PzD1ucpy9vF5JQAAATTvwOJhv0AADy/qPLnjAPq3yn6sbQAN2O4z2SgAAADVs0GnDLE4Hie+6kzCzTyuSnK19Z6A4F5eJq4XZ7DzHNz9ieOz9cPGcX3nSnle2x4K+ieVqei6JzF4/M5PoU849UPK9L9E+eGjnXlnD+ieW9Oc+yloWylspSlKLwfGH0K/P9J9GvgB7/AIHjszhdn7DYeOexHjnsR457EeOexHjnsR457EeOexHjnsR457EeOexHjnsR4Xz/ANW8OeU7LPhnebvK4np+p4XOOH2XP9oeavsR457EfKe12bjpt/ndh3uzzw73pdVOc4A5+PC1H066thv5HF5BsAAAAlGnRytJx2WIA8v6jy54wD6t8p+rG0CzM2bte4yAAAAkwJqy1mEQ8Xj0/p1668omvlTebfK+w8yeg5fiOUeqvUdmcP3nhfdkUSZDqel9V546KbdRns4kPU9/865J7153vzP5P9Z+TG7tOr7Q7PuOo7c59lMuu7HinFed4x6y+Sp615Knrb5EY+u8B6Y73yPY9GfQ3VjtHVjtHVjtHVjtHVjtHVjtHVjtHVjtHVjtHVjtHVjtHVjtHVjtHV8E9D13meMcvTxhumO05Ha9f2h2+3qx2jqx2jqx5zteg9OeB28zlHUu2HUu2HUu2HU6O91nadz4/wBgZ7dGw5OfH2GxKAAATVu1HH17tRAPL+o8ueMA+rfKfqxtA2a9ht26dpsAAMS4zWZYY4l1oOt7Lyp5Xkacj1+fju8O228Ydj5+dSb88ciauTkX2Xz/ALw9I87keg4/V6TZxtfWHP4m3uDy233/ACT57x/pOo8R3XC4B7fwXoPMnP39VyzuPVeC96c+ymSUtlLZS2UtlOh+d/YtR8lx+t7j5hj9VHyrtPc+MM3nOcdq6odq6odq6odq6odq6odq6odq6odq6odq6odq6rM5PU7ekNk9b3R8/wCN9KHzjneo6U1cjptp3+/q9pz3WYnauqHB9L5Duzx95uZ17ncY1Oy5p0DuerNTMc76L8p+om3PAbs9GZvz4+ZvYZFABNees16tmsxA8v6jy54wD6t8p+rG0DLEbtujM5GWnMzYYGzDVgbMNcMpAIX57775eZZ4ZmVmRLnkZZ4ZmWWORnljkY6OXmcGdiOu4PaevPNem5+84+7fka7npNGt5Y9J4DsvSHn9nK9eeHe5p4X2+ylspbKWwZXGmSUtlLYLYMkFQdD0PvIeCnvoeCe8h4N7seDe7h4R7qHhXuR4V7iHiJ7iHiJ7eHhZ7qHzHtZ2Z2+Xh/SHd7uJyzDTzB13S+o0nzTi/TvOHnZv551E7XE6HteHxjsdkphjlia9W/A1XLEwxyxNft/Fd+ezY0tgzz005GziZnKy4+ZtYQupgTXcQB5f1HlzxgH1b5T9WNoAFgzusZzEWABMcdRnjqwNvj/UaTw+cplljkZ5Y5GWeGZlljkZ5Y5GWeGJnrw90Y8vDkmWQJdA4DxBs7zk+lNfl+w6077mylspbKWwZXGlspbBlcaWwZXGluNKgqCwEBEEBjYIglhJYQgiCWHj/WTxB63xf0TiHmfSeRh7nZwuUZgw43L0HnvL/QeqOhx4HPNenkYGOOWJhjliY4Z4GOOWJhjlgYe46H0pys+JkczPibDktewAtxGd1jPGAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAAAGGWkw1ZaSa5qMsMMTh+d9d0pwMtewzyxyMs8MjPLickcf0veniez9RTDKwz28enM2cTeZ8bdxjx/f8AQfQyeW4+00eqlLcaZJS2UtlLcaZJS2DK40tgtgyQVBSFQEBAiAggSWEIJYSWElhNG+Hhfda/EnufDez6oz7npO3OTi1jTjiIpwvNeyHz3X9F4J5Gdh0pvxxyMcM8DHHLExa/SnLz0jk7OLtOVt4u45O7jbzYAAAAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAAAMNG/QadPJpwNXa5HSzvadC77qjyWHc8E47kdweb7b1+86vtcthqz37DRluGvDeOFhzeOas8Ib9MHk9/W+pNPf40ySlsGVlKlMkpbBcsaWwWwZXGlSlQVKCFQWAiAgIIglggSWEIIggTHKHiL7TxB6TndH3Jv1SC3eYbs8jVNw4uHMxOFhzNZ5joPoWJ8z2+28+dPp5u43dlxPSnSu+HR7O2xOBu5EJu17DdZQAAAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAAAIoAFIUiiFIADPZopytnG2G9KANWzUadW7UTpu18qdp6KUtgyuNLZS3HItxpbKWwWwZXGlsFsFuNKgyY0qCyCwEAgQEQSwRBARBEEsJLBA8P67R0J6ezM27tO02AAa7qLrxwEAAUhSLAABKAAAAAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAAAAAGRLlkYXZTXdlNTaNM3Q047sTUzxIDLdo3HIyxGWOOsz144jW6A4Hq+r7wuWNLZS3GmSUtgyuNLYMrjS2C2DJBklKgqUWCoBCoBCxAQEECEEsEQQIQhBLCeW9TDqey8b6w5WzRmcjPjZm9hTDRv45rAMiXLIwyzpruymptGmboacd2JqZ4kAAAAAA8v6jy54wD6t8p+rG0AAAAApc5mXJsJlaRRFGOOwacd2s1Y7MTVM8C7tO02zDEywxgx6fpzk8nsuwLYMkpklLcaZJS2C2UtgtgyuNLYLcaVKVBkxpUFQVAQWIWAgIhYgIIgIIElgiCBCGnyPsx0vcdD1h7LPg8o358fM26M8DWUuczGVzMc8qRRFGMzGrDdiacNuBqmeAAAAAA8v6jy54wD6t8p+rG0AAAADPHMyzx2GWeOYAAABMM8DXhngYYZ4DPAZ4zzB3nmt3pzpu9guWNLZSpS2UtgtlLYLYMrjS2C2C2DJBbBUFsFQVBUAhUAhZAQECICAgiCWCIIEIIg1bYeVz9PwTm5eJ9EdtMQspns15mzPDMzAAAAxyhqw26zXr24GAAAAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAAAAyzwzM88MzZlhmAAADEa7gTC4ExQvA6nE4foexoABUpbKW40tgyuNLYMrjS2C2DJBlcaVKVBkgtxpUFQVBUFSFQCFiFgIgICCICCWEIJYIggQAE836UeU9Rp8qezdd2JnnqzNuerM3XXkZAAAEMdeeBhr2YGsAAAADy/qPLnjAPq3yn6sbQAAAAXPXkbctdNuWmm9ppumobZrhsxwxMsccS4zSZ+Sx9WcXsQAAAAtgyuNLYMkpbjTJKW40tgtgtgtxpbjSoLYKgqCoKgqAQsAgQCAgRAQEEQEEsEQQAAAEo83t7/AKY7m+Y9MbM9ORuy05G7LRTddI2tQ2TXDPCQYXEkAAAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAAALcRndY2XVTY1jZMIZzEWA07hr2AAAAAAsGVxpbBklKlLcaWwWwZJSoMkFsFQZIKgqCoKgqCyCwCAQsQsQEBBEBAQRAQAAAAAA4vKAC3EZ3WNrWNjWM5gM5iLAAAAAAeX9R5c8YB9W+U/VjaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABZS3GlsGSDJKW40txpUpbjSpSoLYKgqCoKgqCoLAILELELAQEQsQEBBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB5f1HlzxgH1b5T9WNoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKlLcaWwWwWwWwZILYKlKgyY0qC3GlQVBYBBUFkFgEAgQEAgIIgIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPL+o8ueMA+rfKfqxtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABUGSDK40qUqUqDJBkgqUqCoKlFgsAAgqCwCAgELELAQEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWC2DJjTJBbBUpUFuNKgtxGSCoKgqCyCoLEKgELAICAgIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHl/UeXPGAfVvlP1Y2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqDJBkgtgqUqCoKlKgqCoKgsAgqAQqAgsgELAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeX9R5c8YB9W+U+wPVvLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Ly1PUXyw9TfKj1TytPU3yo9U8qPVPKj1Tyo9U8qPVPKj1Tyo9VPLD1Ly0PVTyw9S8sPUPLj1E8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUPLj1Dy49Q8uPUeXdUdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/xAAyEAABBAECBgEDAwQCAwEAAAAAAQIDBBEFExASFBUgMzBAUHAWITQGJDFgIiMlMkE1/9oACAEBAAEFAvxJWjYtTajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozZjNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNmM2YzajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM2ozajNqM1hjWxfQVf4f4D1r0/DpGm9TJ2qiX0Y294Vf4f4D1r0+bf6cnUr6BXiGtRqSPSONzlc7wq/w/wHrXp8tPj3tQ46xJtaX41f4f4D1r0+TXK1d+U/p7nkkP6jkxB41f4f4D1r0/BoEXJpx/UEvPqHjV/h/gPWvT8FGLZol+XeveNX+H+A9a9PnVi3rRZk2a3lV/h/gPWvT56FHuama5Jt6Z5Vf4f4D1r0+f8ATcX7H9SS+cTeSL8B616fOnq01KH9R2y5ckvTeNdiyWPwJrXp+bGV06l07fwJrXp+WGvJO6np7K34G1r08I9Oquj7ZTO2UztlM7ZTO2UztlM7ZTO2UztlMbp9Rqo1Gp+Bta9PCL0/hHWvTwi9P4R1r08IvT+Eda9PCL0/hHWvTwi9P1SyMRVtVzr6olys46quJIxeCvY1VsQtFvVWnc6Yl+qqdfVOrrCSxu+/q5GotiFotysidfVF1Goh3KoJdrOEmiVEcjkVcIs0SJ1VcW7WRUu1lVLEDhHtd9XrXp4Ren6e1eiqp1N64dqnlE0Vh2eudpqi6RWU7NXOysOyCaKwTRoRuk1kO2UxdKqqvaax2auLorDtlqI59VgIdZQininb93sX69cdqdmddjVJhNHc5W6NCJo9fPaaoml1UF0yoqO0isp2aMXRUE0VMpo0WezVxNJrC6RWHaNCLorTob0BHqkkTmSMlZ9PrXp4Ren6VXI1JdQlsOraW1q8EacpyHIchyHKcpymDAqcUQ5TkJa0cxNpLo1raq5jmua5PudizFWa+za1J8GkwsEi5U5TAvFEMGDlOU5DkOQ5DkFaKnCWGOZj6lig6pfZa+n1r08IvT9IrkakssmpzQV468fBBE+HAqCoKnBBOKoWaUVhOWzpUlazHaj+43dTSJa+mOndHC2NvBRReCIIhgx8Cii8b1FVWjeSwn0utenhF6fpLMr9QsQQMrx8UURfjVBUFEEE8Hxte2ejLTmo32XG/b7V+W1LR01kAiY8FF4IgifGoq+N6irloXepZ9JrXp4Ren6O/adI+pVSrFg5TBjgiiO+NReCCeLm8xdovZJQ1FtpPtiqiJauyXn0qTK0aJjxUXggnxKoqi8MHKY4XqqwyVLLbUX0etenhF6for9vpodNqbTEaI05UMCtFbwRRHHMcxnzcKIIJ5KmS/p7ubTtQS0n2pVREtWpNRmqU2Vo/FRReCfBk5hXCu4II05TlQ5RWioStdplxj2yM+i1r08IvT9DNMyCKpE+7ZRBEx4qmRW8cmRFEXycvBBBFEXyVMmoUnskoX222fE25C+f6N9uCOb4r9x1qWlTbWi8ciqKLwQRfJVFUzxRBrfJWk8LZ4qUzqln6LWvTwi9P0Mrl1O7GxGManmqCtFTighnhk5hXCqWrsjbxkyZMiL4uTKahXWvLVsNtV/KazBXSfX2k96zaNLpdHX+j1Kn1laG3YqOr6+QW4LPnqlxzn0aTazU/bwyZMmTJk1CWSGrTsdRXRwjjPFVF8EQRvwOQ1Gnvxadb34/oda9PCL0/QanaUpVUrQonxKgvFFMnMcxkmuQQk2rq4TeY+LWSK7XlMmTIiiL4zRI9mnyLRv+Fy8lNtjWbUwqqqkb3Ryd5vneb53m+d5vneb53m+d5vmmWnXKnjqFlalPvN87zfO83zvN87zfO83zvN8lldLIIqotfV7UBS1BLicbk/TVdKrq4amE8FUVTPBz2sSXU60RZvS20hlmpOi1eFxHPHKnMcxzGReKIInwqgqF6F1WeCZs8P0GtenhF6foIqLY7aIInxKKOlaxG3qzxZ4kRblZo/VKrSTWcj5rdgfDyNi5VYK1HC12qJHKwp23U3tcjmooiiL4KmTUqazs0zUepb4T6ZVsE+gytJYJYFTHNBpVCxD2OmdipHYqR2KkdipHYqRDCyCPxkjZLH2KkdipHYqR2KkdjpnY6ZLpNCCJ+FfHDJM6voU7yDS6sHgqo1LNh+q2YY0YzwVRVFUtWmVY+axK/YVypCxvGfCv2HNGXrcBHrMaiajUcdVAos8SI27XkcjuYaJ8SoPYj206fSfQ616eEXp+gQRPjcKTJlLUbI5GRosnTsEhjQwicXItd/7ObwwOjR7atp1F7XI5qKIoi+D0NTr7RUn6mr4uY17bGiVpShVtUJvo9RrWb0kGh14xkbI08danc59WsysxP8cVUVRVLVyOqzD7MmOKISybSRQ8icFY1TYjFrsRuP2pxMRsQiif4+FRU+i1r08IvT9AgifG5eEiD/8AsvSxJIkEnMK3HFDCKiK6rJhHt5TAiD4myNhnl098MzJ40URRF4uLqI6noS5ofY//AH/qFvgqiqKXb7axHA+RyoKhK9I270othjYoYlyvgjf2cq2HuYm1pruZkafsNX41QVPoda9PCL0/OiCJ8blF4WF5Iq6Z4Sxo5K0m81WHKYEQVqPaivpyJyyN5TAiCsRzeSWjJVuR2mooiiOOYc41SZI6mmQugo/Y9QTpdYRRHHMKoqiqWtRVywVORVMHKXWf9SIklKpE1woqGDlEYTSbz2tRjSgvJeRMIIJ8Sii/Qa16eEXp+ZBEET41F4arJyU4U5YuD43IsEyWGq05TAiHKjmq2Wk9bE1iXYvHS3HHR3B1SwdJIxYdUlhI9TrPEuVzrK5LqdaMmlddmSlkbp3MdrU7Wo7TeVu1XNquR0GytgY+nqZZ1l75Oh1KydotnaLZ2i2dotnaLZ2i2dotnaLZ2i2dotnaLZ2i2dntnaLR2i0dntnZ7Z2e2dotHZ7Z2e2dnti6RbFrzoSQuUp6jsNZdrvTrK4t2s0k1eBpLZs3RtKQj0ixIzsk52SwdksFrS5a9emmdLof+mDByiMJ51lVkaRpwe7asouUEE+NRU+g1r08IvT8yIJ8aii8NXfz2eLSWu7Na02cVhynKIhJjZ0ePMW0bRtDoOZr2KiyR5FgQ2kNlBIEGMGtIYV5No2i1HipDG17JImNZpTOalqCrDqUtnUtRZR0+OlDyHIchyHIchyHIchyHIchyHIchyHIchyHIchyHIchcrLDK5o+PJsIbSCQoMgQYwpVN1eQ5DkOQ1luNKop/wCIhdMic9s57ZuXBz7bmtbOwxZMWTFkkbNihJu0xBPjUVBfn1r08IvT8qCCfGqi8XL1F7giCIML1dqxVb6Y5UVOU5Sx+1bQo16HaNo2jaH1myJNpr0JK7mKsJsiRiMwVaaPNo2jaLkeKNf1y+rRWc2nainJru4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhKjZmTwpG9YxYjZEiIqj3rDSjYI/BuG4bhuGsOzpWnt/8JXXDeY5jmOY5jmOY5hy8zdGk/4CCKIvxqL8+tenhF6flQQT4ciqKLwsybVWnM2J8kWF5BGiNEQ5UezbxJDYnqDNVjUjs15C4n9loTkTTdxDcQ3ENxDcQWVrUn1Ic/mcrzcNwSX9470rCHUmvNxC69FoV/XL6tCciabqzs63uG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bg6drEfdcPnc83DcOcRxFO6IjstebhuG4bhuG4ao7OnaYn/gaM9eJnW0TraJ1tE62idbROtonW0TraJ1tEpysZqnBBFEX4lFF+bWvTwi9PyoIJ8GTIqi8dXk5a3LltS0gseDkEaI0ahdx3EVrXC12qbL2N0aTlqbxvG8bw+yjElmfIquFcOfgWw06k6kbYRRkpXsqwtS5p1/XL6tJk5aOpSJ3NthkibhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bgsuEkl/d82BbKHUnUINnaojxHCOGzKbhuG4bhuF9+aWnyY0Rq4OY5jmOY5jmOY5jmEerZGuR7BBDIimfgUUX5ta9PCL0/KggnmqmTJnw1aTntityQ3ZICO5WkMxizQsSbVImDEcr+OMpp0nKbxvG8biiqK4kssaMbZsEekOcR6fWYNhjYOjY4n0uvKSxTU3wvykr/wC2jm5Gvn5m0JOWtOiT6lZ0NWEFpVNw3DcNw3DcNw3DcNw3DcNw3DcNw3DcNw3DcHu/aabBV06SwRU68KIxuHVoHEul1pB+l2IjdkhdHM14jhFFfg3DcNwtuzWpyY0yOLcTpzpxzOQjgrPTtsao7T4mJKyFgjFU5BW4NNk3KPDJkyZEXzUUX5ta9PCL0/KggnkqmTJnwVcJI/dm48iKbSG0g1jW+T6/M7ZmQ27CG3aMW0FsTZi06zYIdNrxCIIwRgqC8Jo2SwxMl6haWqKnQaqdBqp0GqlfTL3Wl/SWW1XTNTavbtVO3aqdu1U7dqp23VTturHbdWO26sdu1U7dqp27VTt2qnbtVO3aqdv1U7fqp2/VTt+qnQaodBqhJU1JrNNiilm4IcorBWqg+Nr2zaRE4litUxs9iRV6xT+7P7s/uiRZ+WB/LTrf+vBRYmqbKG0hyonFTRZP38MmRFEXxUUUX5ta9PCL0/KggiiKZMiuFcZM+V+Xbpt/x86uRjY45r761KKsiJkRgjU4vcKqIljVWtVlOzcW5pbKtTTpHy0Pq9ZfJJcm0RjUSW3p61rsNkRcCLlOCtQVgqFrTEcsUy542v8A03cR10wz4qEm3ez5ZMiOEcZMiqKovz616eEXp+fJk5jmM+WTmOYmjbPFIx0MnzOcjGwwyX5YomxMRgiY8HOJJGxtntS331KLWEMGDVJlvXoo2xR/V65WWSCjabqFWeuWaSsdR1BJRFwI7PgrcitLtBtkjlWN3BzUenTNz/8APhU02tzO5jmOYz5ZOY5jmM/Qa16eEXp+nUVRVMmTJdg3mNXPyvkbG2tVkuvYxsbUE8FcTTMhjc6bUZa1VGJFCjU1PU0rx6RS2Y/rFTKSNk0e/DPHainrlujzFLUFY5FEXPgopcpstMa90D/lgiWeZuGtyZEURRF+p1r08IvT9OqiiqKoqmTJdh5HoufhVyNFssQbJNMV9Lc9yIjUEURRF4L/AIcWldb1GvVRqMjbG3UtV2k0/TF5vrpYmTRyMsaPNVtx24pq5ep8zNKlWSq3iqiqLwtVI7TH0rdc6lUVJ2KZynwL+5WiSGPJkRRFEEE+o1r08IvT9MoqiiqKKpngrUcksawS+TpGtGb9hYdII6NeMRMJ4Ioi8FFKzefXUa2Juo6ovNp2mJD9hexsrJ682kzU7zLUduJOn0ZP+loiiqKpnxexjyTTKryXS54TdVqo5HeTlwlSHiiiKIIogi/Ua16eEXp+mUUUUUXwni3mJlq8P8CytQirWbJDpMTBGo1MHKcpyHIK0VOCKI4VeFN/Jr17UZJpdO05KrfsTmo9tqlJpsiagyzpujfw0UyK7ijRGnIchynKYJq8Vhs2kK0fvQOR7XcV/YghWeTwQQQQQT6fWvTwi9P0yimFNpynTuOmOladKw6VpYq3Wyzx2XHOrRiTSkWkzSENCvBwRBEEaY8VaKnHPB27NqFHT2U2/ZFRFS/py1jRn/8AX4IgieOBWioYFajkm0mCQkoWoRVe1cPlVkV5W1qkiRdMw6Vh0qHTGw45HIIIJ9PrXp4Ren6bBhPnRRFEXzVBU46la5G6dSSpD9nvQrp92ORssfBEETyyKoqir8+E+o1r08IvT9nRRFE8lF4TTNgi0uB1iz9onhbYg0+V1awIIJ4qKoqir9o1r08IvT9VgwYMGDBgwY8kE8MiqKovCdztRvRxtij+06rTWZlC31MQgiiKZ4qKL5YMGDBgwYMGPq9a9PCL0/T4MGDBgwYMGDBgwYMeCCcVUyZFXhqVvZj02n0sH2u9A6hZhmZPEZMiKZ4KL44MGDBgwYMGDBgwY+p1r08IvT9RgwYMGOODBjzQQyZMmTIq4Sxqf/Klpqsk+2PY2RksE+lyVrsVpDJkyZMi+eDBgxwwYMGDH1WtenhF6fqcfDjyQQyZM8LF2KsI23qq1aUNVPt9rSWvWHUJaz2SMlYZMmRfPHwqn1WtenhF6fpU4p8Siiii8EMmeEkrIWyahPafV0lrVT9vuU0EVhktGxSdW1OOThkz5p8aiii/Ta16eEXp+lQQQT414KL42dUawi06a0+KKOFv3W1QhtGbemLXuRWU80+Nfqda9PCL0/SIIIJ8ai+Vi1FVb/d6m6rRiq/eVRFSzpSKsOoyQyNc17eCcU+NRfqNa9PCL0/SJwQT4sirxXja1NGrX0x0jkRGp97sVo7LFZZ0x9a3Fab4ovxL9TrXp4Ren6jJnyyZM+LnNY2axNqElWlHWT78v7pb05WOpX0nTxyZ88mfqda9PCL0/T5MmTJkyZMmTJkyZ4TTMgjzNqs0MEdeP/QbmnpKtPUP34ZMmTJkyZMmTJkyZ+o1r08IvT9NkyZMmTJkyZMmTPhZpMtOYxsbP9DtUo7QxqMZwyZMmTJkyZMmTJkz9PrXp4Ren8I616eEXp/COtenhF6fwjrXp4Ren8I616eEXp/COtenhF6fwjrXp4Ren8I616eEXp/COtenhF6fwjrXp4Ren8I616eEXp/COtenhF6fwjrXp4R3qyR9fVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVOvqnX1Tr6p19U6+qdfVNVsRTR/QJWnVOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwdLYOlsHS2DpbB0tg6WwPhkj+hq/wAP8B616fga1z3M0m9IO0e+0kjfE7wq/wAP8B616fPTtNfefXqw1WcLFaK1Haruq2eNX+H+A9a9PlDEs01eBteB72xsl/qCdZas3U1T+oERNR41f4f4D1r0+X9Pxc981+bbof5KUPT0zWJd3U+NX+H+A9a9PlFYlhO4XCWxNMaPpaq8v2206qqqrxq/w/wHrXp80TK6Zo3LwsWY6sV68+9P4Vf4f4D1r0+SIqrpWkpXQvahFRZauS3JfGr/AA/wHrXp8tF03CGp6m2kySR8z/Kr/D/Aetenx0un1lxExwl0Bk0n6bhP03CWY2w2fCr/AA/wHrXp8f6eh5KXhI9I43OVzuKJlWN5Y/wHrXp8W27EbeuuHXXDrrh11wW5Ze3woIi3fwJrXp+ZjHSOpU0qx/gTWvT8jWuesGlzSFepFWT8C616eEUUe1tRm1GbUZtRm1GbUZtRm1GbUYiYT8D616eEXp/COtenhF6fwjrXp4Ren8I616eEXp/COtenhF6fnkt14xdVqILrFfPeYxNZiO81xNWrKnc6guqVUO7VjvFc71Gd6jO9RiaxWVW6pVUZcrSCKjk/090jGDtQqNVdWrILrMB3qM71GJrMWe8V892qnc6guqVUF1esh3mud6jG6zCJq1ZRup1XDJY5foNa9PCL0/Lbvx1kRl7UCPSIWiadUaJTroiQRoi14nHSVxaNZV7bUUTTqjToKp0tc2YzajNqMWpXVF0+qo/SK6jtIkYZ1KoQatFIIqOT/SZZ4oEk1WSR6VdQsDNGaN0qq1Eo1UErQNXajNqMWCJUWnXVOgrHbagmnVEG0qzTpK5sxi14XC0qzh2m1XEmkco29aqPimjmZ8utenhF6fjVURJ9QknfU0xkXFEEacpyochyHIcpymDAqcUEQ5TkLGnwziw2tNdVvxWf9HVyNbPqnM6DS3zOirMhbyHKKnHAiHKcpynIchyHKhyocorRU4SRslZLUmovqXWWm/JrXp4Ren4lVESexJqEtasytHwQT4sCoKnBBBOKsRS5pTXlS+6N/wDok88deNGz6rLWpxwNRETiovBEEQRPiUUXjdoqx1K6lpvx616eEXp+K3O+5PWrMqxeCKIufjVBeCCeCpku0GWWwWpaEjVRyf6DZtR1WQwTalLHEjG+Ci8EET41UVfG7Scj6VxLTPi1r08IvT8OoXNpKFPp2IhynKcvBBHCL8Si8EE8rVVk8cM0ulzMe2Rn3+5bbUipU32ZGsx4qKKIJ8auFXhg5TlOUwW676c9ewyzD8OtenhF6fguWkqw6dUVREEbwwYFaKnBHHMcxzea/wCF4IIJ5WKzJ44pH6XZa5Ht++2rTKsVOq+9K1iNTxUUXg34OY5hXCrwRMiNMGDArR7EVqo7S7iORyfBrXp4RenzkkbFHAx2pW0QRPJWipjjkRRF8lUXghkyZ8rdZliOrYfp0yLlPvdixHWigifqVljEa3xVTPBeDVEXxUVTJnijREx5OQtV0sQ6fYdDL8GtenhF6fOy92o24o0jY1PgVorfBFEUyZOYVwqmq2uRtZHJWMmTIimfBS9VSxDpNlVT7096RsY12qXIo0Y3wVTJkyZ4ao+WGaGVs0SOEccxkyKovgjREx5qKhqVXnbRtdTD5616eEXp8tStcjaFTpoUQT4VQXiimTmOYc9GpLqlaMk1WeU2VcRT2qpFrDFG3qrxs0b35EUQTwcmU1KF1eeGVJ4fvOsTqjadfYg8FFUVRVEtQK2TUqrCXVpHm3JK9jrFV0WskV2CYycxzGReKIImPhVBULEbtOuRyNlj8ta9PCL0+Tq0T50QT4l/wo9/KO1aJsndqwur1h2soO1C7ILFJIvTt5YX4XgrGuFrsURr67qd1lpqKIIvjPC2WOOSXSbDXI5v3e7bbUhoV3zytTCcVUVRVFVES7eWwvTIJAxBEROH/wA98i12qMW1AM1WwwbrMSndqour1kK95thqLkb8aoSxMlZHG2GPy1r08IvT5IIgnxOUUlL+EjVqsGxxuaiInhLDuJDJuCtxwwIg5j4X07zLSIoiiL4L/i1Ak8GizKsf3eNvX6oxPBVFUVRVREuXnWVjhSNqpxRoqusPRqNTirGqTIyNOXbdEiYZ/hq/GqCp8GtenhF6fJBPjcvCRC//AM7Soioma8mEc3HFCaDmK8qTNVmDlEQRCWsuaWoJMZEURRF4L/hTS/31L7vogziqiqKo97WMsWZL0kcLYmqhgle/cck9cfItlzY0javFEJXpC2ONVWwmY6K89dP8INX41QVPPWvTwi9PigifGqi8FTKI7etCojkjkWvIrRWnKYEJ665rzpOitFwhzsQSaInjgmKupLErHte1FEU5hXFufYr6TLXgZ3Godxpncah3GmdxpncaZ3GmNv1XO+lVURHajTa7ulE7pRO6UjudI7nSO50judI7nSO50judI7lSO5UzuVM7lTO5UzuVM7lTO40zuNM7jTO41DuNQ7jUO41CpNHW1BFwcxzCqKpYtxVkksOuyskrRtWxCb8Jvwk8jOo1Fv8Aa1mo2BUMHKI0le2BjGrI4VOZuju4p8aoL5616eEXp8UQRPjUXhdk2qdduGcFaj0ildVfy5TlOUwIhPV3DcsTu7WdrYdriHabG0dSYg3erOj1iRBNYrKLrFdB2sxEs0t2VKsajaETl7bCdthO2wj+mZJzVStDXsOuVGQQ1P4X0dq1HUhxd1lzdDrInZKp2SqdkqnZKp2SqdkqnZKp2SqdkqnZKp2SqdkqnZKp2SqdkqnZKp2SqdkqnZKp2SqdkqnZKpPpFeOJ1OJB9dESDVJIU7zAd3rD9YhJdSszDK3OR6cyV/ZKx2SqdkqnZKpqtKOmaomKVf8Aj4OURpNI2uxrXTO4037OpcEE+NRU8ta9PCL0+CIInyKovDWZMRNTlZwT/KxtlZHI+k9Ea9qtOUwIhSbu6ttG0bQsOUmgdGPjHRixIJEgkSDWDWkVfkbtG0bQ5P7/AJUNHbzT6yzlqU/4PyWbDKsDberXDP8AUBFrltE77bO833m/rkpHpNq1M2NrG4QwhhDCGEMIYQwhhDCGEMIYQwhhDCGEMIYQwhhDCGEHMa9lmu6F7mDozaNpBIRkZDC6R1esyCPCGEMIYQ/qVMGsJigyF7m7EhsSGxILXc46d507zp3nTvHsdE5jkewQRfjUVBfHWvTwi9PFBBPjVRReF1eo1NWqiiIIg1BY2zRw2JKkkNmGwKw5TlNDZz3No2jaNoWLJLprXkmnzNFhwu2gjEETBVSs0RqOTaNo2iT/APTNAbzWdfby0Kf8Hi+/Vjd3OkdzpHc6R3OkdzpHc6R3Skd0ompzsv32ObGzdNFdi7uG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG5gnlryNciZViG2htIMqSOI6KIM5Im7huG4bhuH9Qu5jW2406Nf+vmOY5jmOY5jmOYl/ePTJOekIIIvxqL4616eEXp4oIJ8ORVFUXgq4Ted1CK2xGrDlEQRBpqDNu4sKKMt24SLVY3DbdZ5oEm3Lum6bpum6SWmRNm1CV4rhXnObokpHO5iw6k8bO17d0k/fUzQHctnX381Cn/B4zVobDZtATm/T0p+npT9Oyn6dlP07KfpyY/Tso+u7TNQ3TdNJdi1uG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhJbwPmVwspum4I8RxHO9gyyjzcNw3DcNw3DW3cxr2O2V9Vmhg71YO9WDvVg71YO9WDvVg71YO9WB2sTPboz8OEEEURfiUUXw1r08IvTxQQT4FUyZ8L8m3Sb/iKV1d8TmWGbYjBGiNNWcgn+BWNcdOw0t21d3jeN43h9rA56uVXCuHTNQWf90bZeLWutFlkjdHOikE6sXe/b/N80l3LPq7+apT/g/JqdHra7LTok65Cr1TV6y607hOwTVkIrccxuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuG4bhuEko+QdYGpZlTpbqIrpoxthBsiKI4RRsqobhuG4bhuGqu5jWZObT+b9uY5jmOY5jmOY5jmKEm3e4IIZMmfgUUXw1r08IvTxQQTzVTJkyZ461J/w4N543RanhEv1MLqFVEfqyqf8AZLJ4Nds3UtxqdSxTfQ51wqjno1HWUzHRtWCPSIGkcMcRgwPjZI23pu2V5uYR/KjmypPmwUueN99/NBT/AIPyrGxy7EIiI1OD4Y5C/oqIkVzmTcNw3DcNw3DcNw3DcNw3DcNw3DcNw3DcNwR+Vlcf8p5K2nQwoYMKS0a0pLow9tmqR2WOEdwV+DcNw3C+7mNSk5qjIWKzYYbLBWK10bqSnJpg/t7R/I53IciC/wDFYn7kXDJkyZEXyUUUXw1r08IvTxQQQTwyKoqmfLUZN2/4cjTbaImPJ0bZDpYzpGHRtFptRFReeDSXvIasMAjciMEaKgvB8jIkvvifaj0l8zOxznY5zsU52KZSKNIovpLmlV7ir/TaZ/TZ+mz9Nn6bP04fpw/Th+nD9On6dP06fp0/Tx+nj9PH6eP0+fp87HKdjmLlNaiabPViiRcoIYQVgrBW/tPpkEpYoz1SNiynSSHSyHSvOmeSRq11qTmgi9XFWopttOVvgv8AjSpOen4ZMiKIvioovjrXp4RenwQRRFMnMK4Vxkz45FdypzK9/wA7nIxsMUmoSV6sVZEbkRhji52BV/axquVioS2Xt0ypFBoPNtfb44mS65Z0mFRFtaetW7HaEdhUXPFWisFTBa0xjyKZc8bP7SOerxqcrPi0Z6pLnyyI4RxzHMZFUVRfHWvTwi9PjkycxzGfLJzGTmNQr7cifM96Rtr1pL0kcbY2I0RPBXEsrImzWZdQdUppGkMGE1u2si1YErV/t+rwujkrTsvVZ65ZpOY+nqKSKi4EdnwVMitLtFtlrJHxv4OajkSNjV+L91WpAleLmMmTPlk5jJnz1r08IvT8yqKoqmTI9EkY9iwyfI6RsaV68l6VGo1EE8HKTTMhjcsmoz1qqNSKFGpqWqNrt02i5HfcHsbIz/u0a1DPFainrlujzFK+sb0UTwUUuU22o2SOhXKL8i/safD++TJkRRFE+fWvTwi9PyqoooqiqZMlqHejavwrI1pvucral2Uh0dBGo1BFEUReLjV1VZK1VGoyNsbdS1XbWhpuF+5SRtmjeybSLFW3FbimrmqV0bHScrqjeCiqKvGxWistfpMzBzLcIlhqiKi/DFGs8qYamTIiiKIIonza16eEXp+RRRVFUUVfC3AIuU8VmahFXtWiHSIWoyNkSeORFEUVRTVP5qI2Juo6m5X6fp2x91exsjJ4JdLnpX47cevNRlGkitpIpkVRV44McZacE5NpDmjllhckjXeS5e6GJImcEEEEEUT5ta9PCL0/Iooooovh/wDLEKwvRc8FciG45yxaXPKQUIIOGDlEYchyitFTijjIpqn7XNQ1J8z9P09KqfdlRHJZqyafLfvNuabV/hopzCrxRpynKcgrDlMDmtek2kxPJatquJKimeDnYKsG23wQQQQQT5da9PCL0/IopyKbKmwhsMNmM2mG1GW9OSwO0qzhdNttG0bciw6O0jhjhQRBEETyVBU8dS/uL9KjHUZ94VEVNQ01YzTJWyU+KCIJ4qgqCoY4TUq85JpEjV6K5lml2lVNIlcMrsYzajNqM2IzYabBtOQ5VQQT5da9PCL0/WIoiiKZ8lFTjft9NFplPZZ97laumagio5ogiCeSqKoqmfrda9PCL0/W5EUQTxUXg97Y2VGOv3vvlyulmvpllW8EEE8VFUVfr9a9PCL0/PgwYMGDBgwYMGPFBBOOTIqi8LkrrtmGFsEX33U6qlOylqERRFMmeKi+WDBgwYMGDBgx9DrXp4Ren5sGDBgwYMGDBgwYMeKCcFUyZM8NRubLNNqdPD9/lY7TLkcjZYzJkRRF4KL44MGDBgwYMGDBgwY+fWvTwi9Pz4MGPHBgx5oZMmTJkVyIlnU1c6lp/I7/AECSNkrHwWdNdV1CKxwyZMmRRfPBjywYMfQa16eEXp+dE+JfJDJkzws6jDANht6itepFWb/odrTIphtuzRfDYinaZMmRfJPiVPoNa9PCL0/GnFPjXzzwnsR12vs2r7q2mxQf6O9jZGzaa+F1fVMKjkcmTIvknxKKKL8utenhF6flQT41+C1qmHQaa6VWsaxv+k2KkVlr22dLfUux2k8kE+NeK/JrXp4Ren4kEEEE+JRfKzbiqtza1N1WjFVT/TFRFSzpaKsOpSQua5r2+KfGvz616eEXp+JBOKfDkz5WtTwtbTeZ6IiJ/p80Edhix2dMdWuRWk8c/Evz616eEXp+bJkyZ45MmTJkzxe9sbHzWNSkrU4qqf6na03/AJU7/OvhkyZMmeGTJkz9BrXp4Ren5cmTJkyZMmTJkyZM8JJWwx/92qzQwsgj/wBVu0W2Snecx3DJkyZMmTJkyZMmTPza16eEXp+XJkyZMmTJkyZM+EkbJmMjbEz/AFeSvDJJ4ZMmTJkyZMmTJn5ta9PCL0/hHWvTwi9P4R1r08IvT+Eda9PCL0/hHWvTwi9P4R1r08IvT+Eda9PCL0/hHWvTwi9P4R1r08IvT+Eda9PCL0/hHWvTwi9P4R1r08IvT+Eda9PBmsMazvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvcZ3uM73Gd7jO9xne4zvcZ3uM73Gd7jO9xne4zvcZ3uM73Gd7jO9xne4zvcZ3uM73Gd7jO9xne4zvcZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZ3qM71Gd6jO9RneozvUZevNtt/C3/8QAFhEAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAEaDA/9oACAEDAQE/AVvzAdf/xAAUEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAADA/9oACAECAQE/AS/P/8QARhAAAQIDAgYOCQMFAQEAAwEAAQACAxEzIZEQEjFBUXIEEyAiMDI0QFBhcZKhsSNCUnCBosHR4RRigmBzo/DxspNTY8Ly/9oACAEBAAY/AvdJBJY3iDN1Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23Km25U23LiNuVNtypsuVNtyptuVNlyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtypsuVNlyptuVNtypsuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuVNtyptuUPFaBbm5jB1G+XuEha3BbbGb6EfMuTMUZsJuKwOkANzB1G+XuEha3Ab6NDHZMrGiuMU9dgWKBIDME55yNEyi45TbuYOo3y9wkLW3cBn7pncRtLhi37qDqN8vcJC1t3MEg9Sqv7yjRHPccUBtp/wB0YIMLS4uu/wC7qDqN8vcJC1uBx/bcT9MGJ7DQPruoOo3y9wkLW4GDD0ME8Ed+YvMt1B1G+XuEha3AQoftOAwRYvstJ3cHUb5e4SFrcA0+w0u+n1wOGd5Dfr9N3B1G+XuEha3AR4vY0YIELtcd2xssjQPcJC1uA2qGyGROdoKpwLj91tkUCYEt7umNaAZnP7hYWtw8hlW2PqHw9wsLW4bFhtJWM7fRNOj3DQtbC0mFaQPWKo/MVR+Yqj8xVH5iqPzFUfmKo/MVR+Yqj8xUxBHxM1IAAaPcPC1sLNUe5KFrYWao9yULWws1R7koWthZqj3JQtbCzVHO5F7Qe1V4feCrtVkeH8TJV4XfCkHtvwSLgD1lWxWDtcEZxm/C1VvlKntzfiq7VyiF3whKI0z6+n5kgdqtjQx2uCnt8PvAqu1Vh8AVW+UqyOz4mSmIjD2OUwQVMmSmYjB2uXKIXfClt7PgVIR2fEyVkaGf5BWOB7DzuFrYWao5xaZv9kL0DcRmkfdem2R//StiuPwXGiXj7LI69ZYg7CuPFvCsjOuXKPk/KtjG5b6I89kgvXPaVR+YriuHVjL1r1x4t4+ysim5eh2RL4kK2bx8CpR4ZadIU4T2u6Yk583eyMqlsaDLryrfRS3+UvJTiR/Bb6I89litMQ/FZHXq2GT2uKpeJXrjsKsiukrI17VbH+VWxXkLjxbx9l65+Ksxx8VY94Vka9q9DGnLMHS/CxNlQiDpyG5YzHBzecQtbCzVHNi4mQGUratiNOtn/Cx9kHbH6M3NJRGBy2zYryHDN+VtWzBIj1peaDmkEZiOlMaI6WgZyjDgtxIef8lTiekPgpASHM8SI3GC23Y7sducfdYvFiaNPN4WthZqjmpcTIDKVtMGyEMp+qxGDtOnm+/b2EZQpt38E5f9zLGhntGcdJbVA38TJPMEI2yiST6qDQAAMw5vt+x7IgtIGdYj7Io8ebQtbCzVHNRseBTGU6etBjB2nTzkggEHMtu2JPs/3KpcWIMrekP0+xJyzuGf8LGdvomnRzrb4FkQWkDOsV9kVuXr5rC1sLNUc0/SQLXEyd9lLK88Y6eefqNjTDxaQPMLEfvYwzaejZmwDOv02xQcXO7T+FIWn1naeefq9j2S4wHmscWO9YaDzSFrYWao5nIVHZOrrW2vqP8AAc+2+BZEFplnWJEsjNFvX19FzORfptjU850rFb8Tp58IjB6F2b6IPaZg8zha2FmqOZGI82DxX6qNxAbB0B+p2PY8WmXmpOkIoyjT2cHtLHY7pTOLaBzTaojwwkTGNYDwf6TYpmDxjp/CxRac508/dDfkPgjsSNxZ2HRzOFrYWao5kITD6Juf6oNaJAc1ZBhSyjGsy8I3ZcGwg2y06U2K3PlGg7v0sVrerPcpbHhT/c9SiRCR7IyLfD0r+NzQgVG2s+ylDe5tvFzXKWyIX8mfZeiitd1Z7t3+jgHfGx0vJaXnjO4PHhWW2nKmvz5DzXGZUb4ra3n0jcs8/MoWthZqjmP6aFx3WOl5IN9Y2uPNN/EE9AWLAh/ErbgfSTmpRoXxb9lvYrZ6DYeCc0iYdYnbFiHeO8825ntMR/YLL1Jrtrb+3Lepk24GvaZEGYsVf5G/ZV/kb9lX+Rv2Vf5G/ZV/kb9lX+Rv2Vf5G/ZY7xvgcU9e6dFaJuFgVf5G/ZV/kb9lX+Rv2Vf5G/ZV/kb9lX+Rv2Vf5G/ZF7zNxymWCYyqWNtjdD7VRiN65b2/cPiZ83ajsqJa505ffgpucGjrKsfjn9q2tjMVnmpstacq9I0sN4U4b2u7DzQbLg2CdqERv/OYwtbCzVHMX7IxsbGtAIycMcY2DOrIzfjYpmKwfFWx2fB01Y8u7ApQoPxd9lv4hDdGRTnNTaJacFomrJhbyIR2GSxIlsM+CDgZg5DwGOzjsyda2qLWHzbm2EGu9plinBeHjQbCpRYbmnrCExMaE2KzHLXfuWR/eWR/eWR/eWR/eWR/eWR/eQhw24rRm3RhvbNpyhcV/eWR/eWR/eWR/eWR/eWR/eToj8cNaJnfIlok3MFiw2Fx6gpxnCGNGUriY7tL7dxMmQCEGEJQmnL9UGgSDeAmbXHI3SnRdsIc7QZKbnrJPtw4gAxs6Ba+Tlvt+391q9JDLey1WRgO0EKyPD7wUzFYP5BYrYgJVnClrhNpyp8nl2MbuYwtbCzVHPyDkKa1gksV9izriqwAYcZvF0LGbkO4kVtcS2EfBBwMwch4AbKhTa6e+l5qHF9obrFc0OacxE1OHOE7qtFyMMyiQHZxmPNBCZJkEZXE5SvSExTcFJjA0aGiW6h7Eh5Xcb6LFblznTwFtrzkatujWzybmQtefBTPGw2gFZESSVPMmvaLSMvQELWws1R0A7qXWtrfxs25kci0wysZtoO4xSpHfQig+G6YPhu4wPslHqiHyHQj8bNkHw4DFbvop8Ft0clxOnDMrH2vediDm2uObQtsicY5NzM2AKQsYEWhOb7J6Aha2FmqOfvf7Imi458ExxgsU8ceO5xSLF7UNyxmGY3EiJhbbBJLc4+6ssfnbunN9Z+RMa/jG3s6Eh7IPFfn8DurVtOxbXe0PoseJa/cA9anpZ9EXnNutrZxM50qQwYmZ1nQELWws1Rz/FzuMkL8O2Q7HC2xaHjKNzIiYWMzfQypbHbIBcbxVsSX8lW+YqTo3iVMOtWLHbjjTnXHxdYKvD7wVeF3wuPjHQ1F5sbkHUuP4Kr8qq/KqvyouMWQFvFXKfkK5T8hWMyNMaq2O1r+MQD2E4DB2CzHPtSncseNsgt6sZcq8SuVeJXK/ErlZvK5WbyuV+JXK/ErlfiVys3lcr8SuVeJXKvErlfiVyrxK5V4lcr81yvzXK/Ncq81yrzXKvNcq81ynzVc3lb6ITLStqjTLRkOhTEdnxMlXhd8K2PD+Bmt5jPNwUjvWaBkUw8BB23SmuUBcoHiuUDxT4roocG5kNV3mU/t3O0wcmc6VLDDiaDNTHP4WthZqjn8OFoHnudtg2PFsgsR9kTz3L55JKI7rluJKREisiybrGOfDGP7D5IkjOiQ21A9ZUFzRMtAMvitpZscsYcpkR4rFFrzxnc5PsuyYMiz4M6yYMd4kweO5jfx/wDQTT+13mUdqyZ1l8ll8ll8liuNh7FvRK5f8X/F/wAU35Aobs4GLdz+FrYWao5/EiC0Ts+m625o3wyyWJHPY9TFo04YmqU46Yh8hud82amw4w0Z1vmkdo3OM5wP7QZ7jZB//W7yR7U5A/uK2J/D/wBc7LHZCpYwcOo7mxshpKm/fHwVm5jDs/8AQTT+13mUeBI0qJCOYz5/C1sLNUc+iP0NsRa/ivz6N0WHI4SToT+MFJtrNC9JDI7LVvYrfjYouqhrHdTJACLYQ/kUXHKdzx8bqcpRBinTmwbI/tO8ke1OQ1itinqb/wCjzmZK3ol2q1xO5sktB3cUdnmm6r/MpwjQcczsXJPFck8VyTxXJPFck8VyTxXJPFck8VyTxU2jFY8kS7efwtbCzVHPmw87z4DBtUY6pPlujLqngtAKsmjJ9ksicP3/AEG50nQt8fhhtODIsiyywSJm3yUb+2fJHtTkB+4qC45AG+a3rg7s5xMlZVZNZPFZCssu3cSNu6ifDzTR+13meDa8ZQZoOGQifPoWthZqjnwZ7Iwhrt8zQqmKdDrFx23rfRWD4qUEY50mwJ0R3GNu4kojdxZhst7F6OGZafypxonwb91TDjpdat7Da3sbJb5jT2hTaNrd+3JcsWILMxzHBEH7T5KUkRi5etAdagMdxXFrTets2I8zHqn6La4ljxZzjbIpLGZtJUmwm9ptKxQ0S0K2Cw/xCsBYf2qcJ4d4LFisI8FYd2//AHOgOp3mUbZSXG8FxvBdS5VinQ5imNlsPw/Km7ZbB8Pyt5G2w6ssGXAzS3e8+ha2FmqOezKfEPrGe5yrKVYN1jB0lZE8SuP4rjeKnjqWPP4KcU4jf3ZblPFx3aXbtzInFOnMjAgYrzOy0WqW1fM1U/maqfzNVP5mqFEisk1rgZ4wzdmDbGSZG8HKTWhw04w+qpfM1UvmaqXzNVL5mql8zVS+ZqpfM1UvmaqXzNVL5mql8zVS+ZqpfM1UvmaqXzNVL5mqn8zVT+Zqp/M1U/mai+IyTQJm1qL4rmzHFac+7xXtDhoKnCJYdGULfWs9rKFJhHgrfov+L/i/4jj5EG9RR3OVZdzFh/y59C1sLNUc9iEZZSHMZnIpM3sMZSt62bvaOXdkkyCxIAx3acyxo8QgaPwjHbEfjAjLnUJ8S1xH155B2MXFkJ0rfit690+tSO/h+C3pk72Tu5FbZsfeu9nJctri2PG4HapdSnp4OHoO959C1sLNUc9MN2Q+CMN2UcPM2L2YQylBjBJo3Ze90mjOtrhDFhefaskzpUyoewYPFabT1/hNY0Sa0SHPGxmZYeXsWNkiCx461kWPBsI0IQo1kT/1wGO3exRn0raowIcLLcMiuMZKXB7e/IOL28+ha2FmqOfYzRvx48NMrHfvYQQa0YoG7MR5kB4qbrIYzIACSmUYcOofDrW3xAdtfpzDnsjaFtjATAd/skHNOXBjNschA2TZmDj9eA0RBkcjBjCRHDBgyZ0GiwDn0LWws1Rz/bW5DwVpkrJlShQiewTWPsk/xUgAANHAbTkayxAAKZRhQjOJ5IbJ2VMxMoac3bz8se2bSsdpxoBKBBy+GBzpb5qk4zLDL4cBJ1jhkct76RnVapPZIrLLtVnA4oyqXrHLz+FrYWao5+QbQVini5t3lUoLD2/lY0eJb7I+6shNPbapDgog7VMowIG+fkmMy26OJxssjm6BLHibXZQtugkugk2/YrL29SiOzBpKi63BSe1rh1ia4mL1tKnBdji4rFiNIKsO7213w6Aha2FmqOgJZ8xWI7KNxZat6yTdJsCnFJedGQKQEhwsRx61tGxrXGyYW2RJGMfl6DLXAEGwhfqNjk7XnGhRwDbtbpjRYnf3D5DhZRGArG2O/wCDvupRWEbmZ4g6Bha2FmqOdZFlC43gspWUrKUTBM2ZsinEgus9bFUiLVvITj2CanFcGDRlKsZjO0ut5hFbBtc5xAloU+NEOV3QpBtByhOj7GntZEnN0KIyds5y4ctcAQcoKnDnDN4VjccfttUnskeuxb1jndgWKyEWjsl5r07t9PMspWUqxysdgyc6ha2FmqOcZOebRDqP0ZlvgNtdxj9OiG7JgiUN2bMmvbxXdKQtbCzVHSboj8g8U7Zka2Rs7eiXQnCwp2xY1ltnb0pC1sLNUdJt2PDPo25/qmw2CTRk6K26HVZozhb6o3L19fScLWws1R0ltbD6R3gFvh6R1rurq6MGyoPEJtGhCIw2Hw6Sha2FmqOkCSZALa9ijHcc6EfZJxouWRtl0aWPE2nKEYkHfQc/5UgZP9k9IwtbCzVHR++M3eyMq9iD4flbwTdnccvSG2bH9G/RmW1bLY6z1s6xmODm9HwtbCzVHRuNEcGhbVsRhtz5/wALH2QdsdozKzpLFiNxh5IxdiuLm6M/5WLF9G7w6Oha2FmqOjMSBv36cy23ZbyP25/wsWG0NHS0yMV/tBSPpIPh+FvTJ3snL0ZC1sLNUdFTebczc5UhvIPh+VMCb/aPTJBEwVj7GOI72VtWy2kfuQc0gg5D0VC1sLNUdE7Xsffv05lt2yyST6qkBIDN05KIOw5wpt38Fbw77O05uiYWthZqjocucZAZ0YOxxKHnOSfapgTfnd0/IrbtiTBHqj6LEiWRf/XRELWws1R0MXxHSHmiBvIAWJDEh5/0FtsLexcvatp2TY/JjHoeFrYWao6GaXOcMXQg1ok0Zv6EBNjtITWDI0S6Gha2FmqPclC1sLNUe5KFrYWao9yULWws1R7koWthZqj3JQtbCzVHuSha2FmqPclC1sLNUe5KFrYWao9yULWws1R7koWthZqj3JQtbCzVHuSha2FgMZswFXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaqzVXaq7VXaq7VXaq7VXYq7FXYq7FXYq7VXaq7VXaq7VXaqzVXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaq7VXaoYhvDiDm5jMQYhHU0qhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4VQi9wqhF7hVCL3CqEXuFUIvcKoRe4Vv4bm6wlzGDqN8vcJC1uBxWgk6ApjYzvjIKZ2OfgQVixGOadDhLcwdRvl7hIWtwEzvYQyu0rFhMDcO1xWzGbSE+C71Tl3EHUb5e4SFrbtkJvGcZJsJnFaEXuMmtEyV6FjAzNjC0qHGlxhkwDrhj67iDqN8vcJC1t2Yh9RvjgxBliOl8MEKFna23twRiMjd7duIOo3y9wkLW3Z2qI5k8uKZLlUbvlDbYr3yyYxmm7Kjtk0Wsbp68DonrZGjrUzl3EHUb5e4SFrcCI2ym25oejtwGJFdJqx3WN9VujcwdRvl7hIWtu5DKhHjicXMPZwb8zecjQseIewZhuoOo3y9wkLW3Y2XFFppj64MRm+jHINHWi97iXHKTu4Oo3y9wkLW3TWO4jbXYXRH7IeXO6lXfcq77lEhtMw1xE9zB1G+XuEha26dFzxHeA/07l7zkaCUXHKdxIJrdAl7hIWtug1myIrWjMHkLlUf/AOhXKo//ANCuVR//AKFcqj//AEKxXbIilucF53MOYJtze4WFrcOGtEycytkYhyn6e4WFrcLJoJPUpv8ARt68q3g33tHL7hoWthZvG8UZlTbcqbblTbcqbblTbcqbblTbcqbblTbcpAS9xELWws1R7koWthZqj3JQtbCzVHuSha2FmqPclC1sLNUcw30ZvwtXHJ7GqwRD8FZCdJWw3jsXEi3D7r17lU+UqyIT2NK9a5WMiXBUnXqk69UnXrixB8Fa8jtarIzPiZKYIPZ/SG/e1vaZKW3D4AlesfgrGPn1yVJ16pOvVsJ4C4sQfBZXXKp8pVkQnsaVYHnsC4kW4fdUnXrfQ3jstXrjtCqS7Qt49ruw8wha2FmqOGxRvonsrfHFhH4D8rfuc/wCsgi8lSECH3ZqQhsHwVsJh/iFyeF3AqDLlR8SqI+JKoNVCH3AqbblTbcqbblLaIfwaFRHwKsx2/FTgx77FbOI3vflSijEN4QIII0j+ipxHhqxNjQp9cpm5TiRS3tP2W/ik9gVrS7tch6FqmIMMfxCptuVNtykYTD/ABUtoh90Kg1UfmKoj4kqyAz4ia5PC7gVNtytgsPa0K2Ay6SpS7CVjQIpnoP3QZsls29eW9Y8N2MOGha2FmqOEmTIBbTsMHWzrHjSe/RmHNZuZvvaGVY0M48LPo+KlxX+yf6HmSABnK2vYrcZx9aXkFtuynGZzTtUmMDR1c0xYjQ4da2/YxJbnClxYgyt4WFrYWao4OZMgF+ngcTOdKxWi3OdPOC6FvH+BX6fZUw72nfX+hceIbPNEklkELeN+OfnH6jY29eLSB5hSNkQZRp6+Eha2FmqODGxYHF9Y6fwsRuXOdPOrbHDI7Qto2UN5mOhAgzBzj+gpvynI3StujmUPMPsgAJAZAOdfqdjWOFpA8wrbIgyj68HC1sLNUcFtMKq7RmWO+q7L1c8LHCzMdC2qMC6EchH0Qe0zac/9ATyvPFav1Oyd9O0Aq3ng2VA4s98NCERvxGjgoWthZqjgZ+ueKF+pjWvNrZ+fPixwmD4LaolsF3+zQcDMHOOnsd+XMNK/U7ItbmGn8c+LSJg5Qpi2C/yQcDMHIeBha2FmqOAc93FatuiD0Tc306ALXCzToX6ePTJy6OtAi0HpwveewaVt8YejGQKQEufmG74HQjsSNmO94GFrYWao4AQIR9G3P8AVBjMg5qILHWm10syh4xxnYuXgy31hxSjsWJx2ZJ+XTZe7I0TKL3zEFuQfRAASAzcHCisedEk2I3PzX9RDsiMy9atqN43AQtbCzVG72iHUfl6grajrXfbmc3EAaSVY4vP7VKEzEF6LohOMVJjps0ZQpRoZadIVkdvxMkWNeHOGUDgW7LhWGdvamxW5HDppuxmcZ9pTWX9vA423Ml2qpjHQ0KUCHi9ZtWPGdMqcF1mhSjQvi37LexWz0Gw80EeEPROzfRNe3iu3cLWws1RuxGLd+3hyww3WaF61ysxz8FJkG8qyTR1D7qcWISeszVmVbW+wjJhtCzhCLCcZhS4sTO3gHMdxXLEfvoDkHA2ETHTGNleeK1frI9pPF+/AEkyAW0wOLnOlZSsk+1WWYJmwLQ0KyxejimWia9LDDhct9DeOy1ZXXKwPPYFNrCJGVqnwpY8WFBjBIDJu4WthZqjm2QTJTXETCDg0SVgluJjjLEfxx47nbYNhGhSsbEzjgHQznydRT4B9S0dMPfE4rM3lwBJsARgwOJp0rr07iZsCk2xgUhuLWhSxRjFNLhZoQlKXVzaFrYWao5s1mhSK0sKDhkO5x28cLFPHHjudsg2Py2Lao1kXN18Bskt4lvn0xH/AI/Xdl7jJozra4U2whl61IX4RDhjfFBz7QUGMsbnWKNz+45Asd+XKp6Ew/Dm0LWws1RzZ8TNmwSKxXcQqYyadztkLjBYrrIg8cFsgrXtHxVVneCmIsMP1hatr2QZt9oWyQc0hwOjcufnlZ2p74sUB7jkKrtVdirsVdi5QxcoYuUMQaI7Znm0zYFI7IZPtXKWLlLFyli5SxcpYuUsXKGLlDFyhi5QxcoYuUMXKGLlDFyhi5QxcoYuUMXKGKuxV2KuxV2quxPAd6F1k/Ldb91vsjKV6WIGQ/ZWK17VUCqBVAob2unJfEJpAy5dzM5cwW2RLZ4CNKiQz282ha2FmqOaxXdUr1PThxStriWwz4KYtBz7nHZY/wA0zY5Mit9E8Fa9y4z7wsr1lcpwXkL0sMHrFi9cdoVmOewLew3ntkFjPsaMg0LPeshvWQ3rIb1kN6czEfvTLKqT70QGOEutBzZ5ZKBP/wDG3y5oYkQ2ZhpWM44mx52aPyrccnTNZH3rI+9ZH3rI+9ZH3rI+9ZH3rI+9ZH3rI+9ZH3rI+9ZH3rI+9ZH3rI+9ZH3rI+9ZH3rI+9ZH3rI+9F7Wus61ZO9WIMitxwOu1cSJcF61y3rXnwUocmDqy3qcQklBrQZnrXr3rI+9ZH3rI+9QtrnvpzmexHtCZ2biZy5gtti/Abhuh1l/NoWthZqjmsOHpM0Bo3GK7/i2uLbDORYzTMHcxOqf23EirRMacGRcULIFkGG3Kcu4jg+07zWQKN2fVN1x5FQP7bfLhTFiZB4p0XYwxYU7Bvfqv/8ACxHQREcMpXI/NShbCt1XFbyFiZ+KB5pr9nxZtHqzQa0ANGQDnBachWKcmY6cPFFy4qyYA1gmVLK7Odzsb+X0R1ggdskqiqqqrXzVRVFUVRNdOdqa8ZCJ81ha2FmqOa7XmbZ9d0WOyHwRGacnNW9dvvZOXcbIflsy/HcyIU2HFOjMuJPVtUiJEZjuJmIMf91klMW9m42Tru88EfV+qZ/cHkVA/tt8twWvjBrhmK5QxcoYuUMXKGLlLFyli5SxcpYoEGE/GhjOPFBjBJrcgwbJ/wBz89yrFe4HRJGVo07ixh8lv3fBqxWiQ3Wx/wCX0R1gm8CU0ezveawtbCzVHNJnIE6MDvsaax2/EaN0H5n2qYsWXGH7rVKKwt6xarIzfjYtkNzSG6m4re7wdWXdTa4t7FKJvhpzqbTMYNk67vPBH1fqmf3B5FQP7bfLcSiww5ehiyboeq7LlXZcq7LlXZcq7LlXZcq7LlCx3B3WLsMf/c/PJNvVrp7qx1mhSNh3cD+X0R1gmw2thyaM4XEhXH7riQrj91xIVx+64kK4/dcSFcfuuJCuP3XEhXH7riQrj905phwpESNh+6iwz281ha2FmqOaRDpEsGM3JnGlYzPiNG5hM9bLhtE1nTxP1SNzIWlTcZnDlVgW9guuKntTvNSiMLe0SVhUxkwR9Z3ngi9ibrjyKgf22+XC70elZa37LEe20WLilOiQIDnzsO9JUn7GIOqQpv2OZXLfQiOwreut0c3lgstW8hOIOcAqe1Fb+GW9okrVYZ4ZHdQvj9ER+4cHDOY2c1ha2FmqOaQoek42HGhkgqUaHbpCqS/iVMPLuoNUoML4uW2RDM7kONgVRt6se29cYYZkqTBNTdvG9di9IXPNwXo4bW9gw4r2hw61tmxs2VqkcuB72tNpK4vgnlwlMIay2P8A22+XDTcxpOkhUmd0KQFmHfw2u7RNGNsSYcLcT7LFfY5ZebCHDEyUC5ofEzk5NxvoTQdIsU4MX4OXpGTbp/KyyPXu4fxRHWgTO1Z1nXFmF6SHEb2GaqO8Vvdsd2L0bMUds1bgBCY/2hPmkLWws1RzR+hu93FqyLIrN1asrlxiuMVPHQZDe5/Yg6O7FGgZV6OGAdOU7ub3ho6yi+C6YOWzOg+HspjmnQuUN8VyhviuUN8VbHbcmQxaGtA5rjuGLE9pqs2V/j/K5V/j/K5V/j/K5V/j/K5X/j/K5V/j/K5V/j/K5V/j/K5V/j/K5V/j/K5V/j/K5V/j/K5V/j/K5V/j/K5V/j/K5V/j/K5V/j/K5V8n5XKfk/K5QFyhvit9shrneyMqxcYNiHKSFMbq3IptGI7S37KdpZ7TVUt0FVFUVRVEATNS603cWhZFk3OLnYZc0ha2FmqOZk6EXHKTM8wmTIKzewhnUobbc5OU7skmQCxNitmfaIWPsh5mc2dOe+EJNbMzKi273GEukIsLZDcbGJlPwW9Zi9is30PRmUhvX52ngDEgbx+gZCtri2OFlu4aVJAaODiMzET/ANv5pC1sLNUc021g3h8Dw8ysd+9hBBjGyaN2XxHYoWIwYsIKQHxUym7Bg2lxBdLwCbDGbKdJ6QZsyFY5p330KbEGU5RoKyLbINjhmC2qPvYmnTwGM2yLp0raowIIznDIiamBwYaBaVL1jxjzSFrYWao5oWOyFFh4WZKxiPRA2oNAkBkG7L3mxYzrIYyDQgALFMoshmcTMNC/VbIqOtaD59IljhNpyhYw30FxQc0zngJFjltGyT2OPAaIg4pW1xgQQrLeF2138eawtbCzVHNbOM3IpZ+BtKlDYSVxcQddinHiY3UPug0CQGQcBBh+qbUABYplbTBtieS2/ZInENoBzdvSZZEE2lbZDm6CUC0z+mDHlaDlUJxMzi8BKIOw5wpwYgPgt/DMuxW2Kwz4HF9XOpCwDmsLWws1RzbbWjt3dlq3rcVh9Y2L0pLzoyBSYwNHUOD2P/udTK2jY9r8nYttjWxr5dKljxNpyhbfAmYRyjR1FWHtGhT0vAUGfs8Hv4YnpCxtjv8AgVixmEKw7oMbaSpZ855tC1sLNUc2tWMOIcNpWLDaSV6U4gvKmGYztLuG2P8A7nW0bHMybCQsd8jGPh0vIgEHMV+o2PT0aEwDKIgmNFhUHUb5cLJzQ4aCpwjiHRlCtbjN0i1W2KzBIZVjO4x8ObwtbCzVHD5FlVpWdcVcQLiBNLX4ks2ZECK0jRMqyH4hS2uXbYpxnz6mqUNgb2cwEOHviBi/FTyxTld0yQbQcyMaAN56zdH4TWjKyw8wJcwBx9YZVODEB7bCsXajP4IHesPW5ekjjzQbKchlOdcQLihZFnVhWlZOHha2FmqOisVp9I7J1LbolV+nMOnA9o9C/N9ECDYbZ9FQtbCzVHRJe4yaEdkRB6NuQeQ6dLPW9XtR2LFsc3i/boqFrYWao6JGxYPFnaetNhsyDx6e/VQrHN40vNY3rjjDomFrYWao6I2qGfSu8AsZw9I7L1dX9ACIyZgu/wBkg9hm09EQtbCzVHQxcTIDOVtexRMmzGl5Lb45xovl/QJY8TaUXwTjws4+6Aniv0HoeFrYWao6FLRv36AsaKcSFm/4t423O45T/QmND3j/AAK2vZLcduY/YrGhuB6Fha2FmqOg5xHS6s5RZAaWszn8rGfv39eT+h8V7Q4aCtt2I4z9ma2vZTcVw9aXmECCCDnHQcLWws1R0EYexxM+19ltuynEk+rn+KxWgNAzD+it+23M4ZVNjsaEblZvXjK3oKFrYWao6A3532ZozqQ3kHw/KsE3+0f6NkRMFbZsc4jh6q2rZbTMZ86DmmYOfoCFrYWao5/texhjvPrfZbdsrfOy4v3UgJAf0hixGz684WPDOPCzremT87c/P4WthZqjnpc4yaM6MOCMWEMp+63om/O7P/Sm27F3jx6o+i2mPvYuTt59C1sLNUc8L4hk0KybIAQhsEgPH+lsdu9i6dK/T7KscLA489ha2FmqOeYkRuMEGMbJozf0wHvhguGQ89ha2FmqPclC1sLNUe5KFrYWao9yULWws1R7koWthZqj3JQtbCzVHuSha2FmqPclC1sLNUe5KFrYWao9yULWws1R7koWthZqj3JQtbCzVHuSha2FrdqdYNKpOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVF16ouvVF16ouvVF16ouvVF16ouvVJ96pOvVF16ouvVF16pPvVF16ouvVF16ouvVF16ouvVF16ouvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvVJ16pOvTQ1hEjn9y//8QAKxAAAwAAAwYGAwEBAQAAAAAAAAERECExQVFhcfDxIIGRobHBMNHhUEBw/9oACAEBAAE/If8AyR8E29to23GZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2n+jtP9Haf6O0/0dp/o7T/AEdnnbf6O2f0dt/o7b/R2z+jtP8AR23+jtv9Hbf6O2/0dt/o7b/R23+jtn9HbP6O2/0dt/o7Z/R2X+jsP9Haf6O0/wBHaf6O0/0dp/o7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztM7TO0ztMZtN7CVy/4erbn+TMIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhP9j3j4/E7hXujblwW3lN51j/AGKsMtKUyfuvD1bc/wAiEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQgyEJ/re8fHjSbcWbGWVcDPhDpbhU9jX3ENJaJES5GoceQlRjNY25vw9W3P8AGhCEEQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCDIT/V94+PHlnU1RwWb9l4KhOILxpJ+18XVtz/FhBCIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCf6fvHx40dYaNozugRUlImNZuvpvwm22PJPE6tuf4kIIhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEGPCf6XvHx+HOS+MX8PCCujzm/wBGvF1bc/w4IRCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIMhCEwhCD/0/ePj8OQUcDi1X7t4QV1A3BOL2S8XVtz/AA0QmEwhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCDIQhMYMf8Ao+8fH4Mj6mnK5+2G/wAW80svH1bc/wAJeGEIIRCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCDITwQY/9D3j4/BuxcekYJnoT1r2bx9W3P8FeGYIRCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQZCeBjH/AJ/vHx+DMm1+QzfysMxD3D0S+/HV4cDdElPb/AXhmCEQhCEEQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQZCEIQZPEx/53vHx+Btqt2465xW7BMkKVVSNKJt7W978TtgnJHONmc/wFisJgsYQghEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCYTBj8TH/m+8fH50ykNtkkhrk5cm7u8/5/3IXjWEwhBEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCDHhCYMY/Axj/zPePj81IW5vYub2DRPWxRZcK48fj/uQheBYLCYQQsIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQZMJhBj8DGMf+V7x8Y1usnk1tczqftOp+06n7TqftOp+06n7TqftOp+06n7RLYtbGJ7sQ1lkkSSXJL/AL0LwLBeFEwmMIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQngY/Axj8DHg/8n3j4x6JuX+ShC8K8KJjCEEQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIMZPCx+BjHixjH/AJPvHxj0Tcv8hCEIQsF4VhMYIRCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEGTwQY/AxjwYxjH/ke8fGPRNy/wAdCEIWCELwLwwQsIQhCEIQhCEIQhCEIQhBkIQmDH4GMeDwYxjwYxj/AMf3j4x6JuX+MhCEIQhCwWCF4UTGEEQhCEIQhCEIQhCEIQgxkITBj8DGPB4MY8GMY/8AH94+Meibl/1tiAyaaJryErcnnHcf4fGB+QmPyoDZMW3IkbfDXDbhyIT9CTn2kBnBzWn8L7HU/SRBS3I0/RqiZp6rF0B8nBhIrt0keYhYIQsELwIXhQiEIQhCEIQhCEIQhCEwhB4QmDGPFjxYxjGQjdKyS9WS85sgLI5cGPQ7q/0MUnZ7x8IT2ltcFfA6yPS1hFG3od86QzU5U01d2QhyCLNtuTzIo29CnnTrD7L4x8xeqJYHyHq4ho05WxOY7adrOIc/6/ePjHom5f8AQyLdTs/PcN6N3B8vt5Ceqm9bW3u0KLNN6VL7EpKue3ofOF3lXApz9UZXQeg4vMcVnzhEHsVQs+iG+kOqOu14ZI6n7SwXCmi9aZOSv2+2CDYW9lVo3JZ6Ozkh5pEdyr6ZlM7yej6PP5FBUliea5p6egsELBYrwQQiEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCDJ4GPFjGMYxg4lx5qc9xXpLnDfz2LUovOS0Db0ytvzbELwDJ8kxGkm5p+rhfKvQR6MiEyexrL94QI5bn7Q75HcaT69B1q6XNfyRMxbZP2JckEkvfP4wQJKNcTX8DC1G8Ne/R/RlLrfB/ZBYIjleTCPWM1TQt9ZMWnhtXxwfD/o94+Meibl/zKpJNsySW1tj3muWTpzfBBSl2k53X4EoosppwEqcAV7MDL4R8A52eCsw0xQyHsOAWcHNrPyazWuxlAYqdx+Qo7ltJ3g+0MYlViprentEIWCELFCJjCEEQhCEIQhCEIQhCE8EGTB4MYxjGM1e1hnyF9mwhLXLo2L3IvnOSeW31YpK68kkkkvIyjnYJMEsFYefZhVbBcIuEkcbDg4LyGtFul1XJ6+g6tbkrnBt5olMpLW6uJdfv/n94+Meibl/yqpJNsySW1tmbRusyvF9LpIaSW4zbe+ssdgsLLTw5EW4iI3GTl4EccSMhLWaJujSnSPWozcembHz3s9ewmWzUyZxX63CFghYoQvDBEIQhCEIQhCEIQgxk8DHgx4MY8GPsm5kzb9vrgZ9GWzdfN7OS9tDQpsiJCSSySISkZMCTbweCKNSNxETl4kqF8GKN2N8S4/PMU3pLNbF3rjvXS/5fePjHom5f8jcVeU1uwaA6Zea4nBbOxHovMbe/BDLDWea/FRUkJgcarwLThGyTTW6PUZHQrl1S2rg4a6FYSS1teK4cNghCEIQheFCIQhCEIQhCEIQhCEwZPAx4MYxjG4m20ks23sGhGY0xHxJ7PNnwEKhtpy4F16CVyy8Djm3GUkl+JouOE3fA03a2g29cfnmJdJDJu7/3/f8Al94+Meibl/yK+oSlr0zfcVVkHFbly0QmZQ3Gy2YZ5xBO6fiWG0LXx6EbkZNbbabfRVtJaSGexvNfr5EIWCF4ULGEIQhCEIQhCEIQmLH4GPBjGOb0hW2iW1tjlS5aU8d3u2CRnPQ3JdZiEiU8DcHwrXCmV/FDmccasSYnZRY01qKyLaoacmnNfsTcgy2sPh7H/f8Ak94+Meibl/xqo5UXLJt/Tj5jNdRc1nre+vTKOtCYrgNTcjlmjNDCAik2iTf49A2ZqwZBO+Fa5o1jahlfEuPzzGPWBNEuj4HnmuyQhCFgsELGEIIhCEIQhCEIPF4vwMYxjGBkRZt5JJbWZ0Er5FbXuW5bfRC6qtxvWb7+W5bPVtKKJReFshsG0fQWnibQ1GhxcBuiNuIyRJM8CDJNdNVPUYkeW/lzLVUQ6Tqa61/4/ePjHom5f8U1Ww2tum3p6Ia1ay2rTyXJdbS7olPChOJJ6Dy1E2JkI8covFRZDdfhATT8K1aaM37cteWxx37/AJy1Jl5JN4QhCFghYoeuRlNzr01wQiEIQhCEIQhCDxUtjIBwbyE6qo01U9jweDGMeDEdXJJevbnwbdvyr5hnNKv4JKReFxgNcD1HzFNLwvBzRuNlGNm9ElIvDZWCYqrJ728ZoqimTbNdj62/8fvHxj0Tcv8Ahbirymt2DYCdWj2LWN+xEdjiQlK+NDUZMYsdQ2gkheI0W0aLQrtKZDu0iUaOm1lnoo1mhMQQQWBT8C7LVCsXwmWxyMy8NHqC62RiEIWCKvKameZb0mfsLVhuQvRftDmivcehaiapUnnsWxeW3i3sghEJhCEIQhCEIQg8EpaVmcZn5tPQyoTM+1trCcpN/wCx+xMrHlTzZ+cgx4MYxNqzXVnoj+e5OqJ8zguHzruSRIktF4Ggwwww6L6pKmJQvPjEU1bqt6/eTnEyDeiXeVF4iJEON41eZONiSkXiekNXItKycuHd8z02l9hrzak378tPT/i94+Meibl/wqRzcUZnHp5r1TWR543eX7ZpiUy/A0moTokeC1WApGWz2jcrpNdtXdzS084NnBdM9+n7bEtjRneru/5INPJrX9z9iPJNtfk102UVSOp7d4mFiBZ+CWJUvLMzPPE3lxPNZefAQhCHF2JbJeD2PRlBDdZfs9IOTT2m3cEpkzIcfJ5fgAAAAAggnsn2JRMkmmvJkIQhBVqCiqTb1fv5wbm9HDxiAAAAABDxmoRV8llghMaTNNEJ18geepkDidcnEMYxbnQou9tEMM40d6658zdXqRss34G5iDDZtQpVJccy0oGxb76Ge46517Wb2b4Pkp5lTnumiat9l3CSItw2vLVeYoE28XEMvjRk1Wvw0WEthsyVon+np6m1VWa2tu61Ue3/AIfePjHom5f8LbMzNAzN1u+37wsr8WkijIQqNtoltbH8T2Z/uQSN7VHxjPgIMz0j/uUbtLYy+z9iyMGUOH5L7HoWG3LQZJTcLY8FUVzbDOnZ7Gz83gTr7vnzr7XnzQDWTRmmtjvgAWeMDTFikm42NZz3GdaSduUftbV574hCEWnITUc9zfFmjPcU3LZ6tCLsish0ZIedSojqFWep7tNmh34dyHch3/8Ao7sO7BG7RpnPt57WQhCEEql4zbtMyx82R3Yd/wD6O5Dvw78M84hm8lz0GcBjzHWkcLPOcIm619GXuT2lRNs9NBJJJJJJLJLYMY0LINttxJbW3sHDrlLXe+7XJcfSepRLy8DcXgAeNdZ3Sdakl1K20t2Wz9DzxPfqb894SiSUSW4WeSGQbVmS2isZGdVU80T6lufLX1NoNtaPr7Fl4AAnkmW9FnV8CWRpWgdV2rEnn5yCkoZZGhfheZrC/isRiMtENJqKO/DZ/wAPvHxj0Tcv+FKzSFll+J4htohRTRGmsndUVJGq1W9uRQTfYSeb5Gbwc22JSINySWETyaTTyd2iZnO4205f0SWffWQ1NVgqIa5cDMs/U17l9rpoBrJozTWx3wAJ4oa0MkUVrLLpwO5CNFeZzTaflUIQhCGLJw0kfkzUxdRn7I1xRT0nvo85syuwWCFjCEIQhCYPBjERs7s62Lh88jP+NL6Sz9/6grTYEXklBjGMY3vMTRbbkj+fTcLq60b1m+/+f1iREsW0kUxCwdINq27K+HH0omjMzJsfJbh5YlBprBj0Fqn5oZH5vOY5y8e9K+puGXJsRlpLei6VOXqbSpGd4NL0GchJwap+Jaaw9Z/w+8fGPRNy/wCBZimV+JuIzGPQz2PRqni8svkoFEqye83BTJnq+AzUsUzLaa2qM7K3NdaNEx+xPraWnoKcBjTye4TbP6fa3P5FxNRvbc8Q3os9MNBoi2XNKr3SGovYF6n2IQhCEIWCF4IQhCEJ4GMYxjGMYxjdkps6LWSvbPAtFg3FijViJzQyVy3L+vg1GCme8/0QWWS3YGo5vJLeZFNxVPUj1VH2uPWZUzmVHs20UeCV0QhMxINtvRQzCdKvixpPFMuZvlp5PsQrgJ5myf4npDW/4r3j4x6JuX/DaQtJ+LIiNeGTtrG/J5DG1jS/OGk7aLaX9N1ugk3R5xTgNlTDOmnql1t+SbYuXc9zWxjzmXZgMyzNUx8MRLks4m7jsFhslLNavFrhiPEEm0oZFdBPNV9b0L4lHVubT2nuIQhCEIQhC8EIQhB4PBjGMYxjGMYxldlN7CiyPKPzJZppp55CkhiuDBNsklm3Ykt5mte41Xpx7mZd883Unvu8QYdbBiTsUvz7C2yTWbz/AKHOZb5IXAdivYXe5Dqbh7xNvEBUS93vwr6ENFs3rrjiDxjVfiWiiR/8HvHxj0TcvzpXhSV/E9DOasLOy05a/RmnV5vP+TGj2xS1cyeySyNHxX62EWxw9BYRulmapj1nCNbJue58RgeQsaTfm2WzerhyFnqVxL4Oj+sgTb2xsHCcZpqohQmWaf31mIs3bcxe+a99gyk9fep+j0GEK3ptjffQyubJ2J1mzhfXiNZzY6anU/o6n9GQGaduLXfj7yFnVq2tObHk62JSwNTPYNxVuJbW8kQq9UtXIvl5cDWIeadsvJZLyxITjsXHHjh44eOwceOxSE4rF5ziPU8R6niPU8d6/ucT6nifU8T6lJNq+FzGoddxPl3J7jZukeqbnvW7qRgrcp/R54EfGB+Aqc7Fl8mfsxgpbknm3iD5kVpFFMyTbz4nSPGEJ9yqW5tJa8ypYCXlPgdbMKstnpNeBrF0r+24k2b2vf8AzGErQhbYxCGJp6NOprB/x3mL/wAN7x8Y9E3L/glFpPxMkh7Rs8IzpRvc2/S9xZJJKRY6yDVisjPeuJBhu9nJufDgQeg52FLZgqjcyO2mqpHsHy3Gtcl/TkOQ5BTtDWac0HqY2MSjTpPZKKvJl5jXvFxCytXmRiSiWwklTKCOWlw2epyHIZAaP9xYE1Gr4EbEVZtmQmyI3a95p3BgyJos4NnPIQJbI5t8OCJ4E8CeBPAngTwJ4E8CeBPAngTwJ4E8CeBPAngTwJ4E8CeBPAngTwMhK5t/ry/Q/MTroaGHxhp9PoVacvnmSVaGpcaqTXp5dhJFMkieBPAngLbQLkBXNK3Ps6SPSRWy9pc6MprLULmkVqHuRwBwAxJxMvoo20M7ufCw2B5+NKsJI/z+8fGPRNy/MlYos/E3NcJhu4NnkM23pZeyemLGaZSaHHNi3TWla9BtFFIt5z/fqQnpiyTNPkxyLgM/e69VPsYdWoT3/wBDkOQ5DkJ1EaPRrzEDS3jL9GNia2RipmaC4COxCAmSmtEvU/rsLcURyHIcJHe863gj2hlEHqB7zmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOYrS9pc1ua4jErzRobS4rY8xT0hXRIfAReaEyjNjEuuFIbZbNE8tvmIRJEkpElEcxzHMc2DUsDeeX+EA4CmjYQ0r5qP4Xrg2FsH+J5iijy/N7x8Y9E3L8yCGj8LTAbFn3GyuLyXu0SAUk22lo+WbKuQoZwMaWs0N6CijTJVvRSi51uqvbQWpcXePefY3lG7M9HCbFGsyfmir9cOCcE4JwTgjakFm2xDzFZqN9F+xrCmytpJL0yRDSDCXgSpNpranGifHTLaJ8CFZPJM/49xNVWaeaFmtWn3nW8Ee0Kv1wQm2DcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMZQW5LOmxHHmf6+SpN3XL0Gtyhr2CZiXqMKrJ7GlfXUyWvdt6+e05jmOY5jmOY6a6SjS6qZG10yOJ9BxPoOJ9BxPoOJ9BxPoOJ9BxPoOJ9A8tJlnosyXqksE4NMQTX4VFE/N7x8Y9E3L8q1xNHjbGHgGG8JA9pXmP3goFt1HFlYpsXEPZ5C4MHMIwd9a0sjfMxG3M27fU1YnAbLvhKrkIp7bnOHwcxzHMcxROs0rX9FVVLRMkvLfxJHFErUJcRZ5Nvkv2NFo/qLffyY+nqbSm0nWGy6t/8JVO1Pqx1vBHtDMKZhR2bN8nbLBYta057jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmNOzb2DKob2sRmaLzNgN9ja9XwLtA2nxCkazT2nFwlEmtNj2r9iRrJnMcxzHMSXTIdU9GJ8fxADTESeTpnjrJxUq054MMLAKvwN/wHvHxj0TcvyrXAw3ibSwGGGG7jJ9Fpri8/iCELnkxWklaNquTIaSM2Py09xKf1/2W20JLfosxK9wUP6G/Y10WrvbtEIQ6NFUJ2uNxr4f0cxzHMNyzFXW229WKVrk1ZQTXu0Hp8FF6sh9OtrzH6tPcjqRntHlp7ETJnVDNvWRXzDJzdW7NaFHiDacf0hRi9DNHBi1NOoenXqpeopZ9d1hoq3sxmBtMpNkhlk3Tnky9m0658m38H6jLarMpdnqcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMMWd6oQ7Wr3Elo6J6F05iywe1NPN/QhIvuKPyKt55V09dUJLv02T5p/UMqDuTr0eXuOkTiq5pEZZ+56lhkyY1o8jmOY5ie5fA6HqFh6SnX3Djo+x7b20cEq8cF72CnM3pII4nJXyEROpsl6t/QgzyR1QgbpON2reWns1gmIIILAJ+F6DDfne8fGPRNy/KtcDDCz8DcwWGGG28UMYkkq28klvHVDrm2V5CES6qp7x6bLkLffQV82G8De82IQhCEuqPOTbzNJNbMo0yvzv5KfzFoSJbWoNzV9Mlz9iE67OdD1hJZuAtemnzDJiUmXIY9RC1Jkp4Twg64VbGm9qH2FJNBRtTbmi3itk8V+w43p4nG9PE6v7TOPJZmTWRmxDs/aHNDY1956aMmiNh691Ol+0637Tj+nidX9p0/2nR/adH9p0f2nV/adX9px/TxOt+06X7ToftOp+06n7To/tOj+06/7BL06nMs4Z2klroxzc1VJNt82zFbBJMyuhogzUmwqu8p7+n2Zr3NC6CSfJqjPULYkl9RpjBgUMxNlPT6M1O4z3IxiXJpNPWjKpR8P0NG0Qebegs8kMYmTW8g7tSRcsn8rwJsQWASJ7vA0G/4D3j4x6JuX5mGwEISbxpvwKDDobb8Da3lMRtVNXPinyCEIQhCEIQhCEIdHxBkUmozRft8Fw5iPDbqrb5uXWY0bViGixQlFmLDITbbcS4tjpsVfxW3rUpYHU2b+iEVERRGbWkkn0P8bSt6uMqxCEIQheClKUoyjwYxjGMYzNCmiptsq1lZNDJ/Taia9kvk0y+xtvyPVCFLe87p7l3AQiYNXUa0RJ5IqmhNNRpqpjwtJzaNI/o/bkPOiyZqV6R8RjGNsubZoxItXuDWttdfYxjGMYxjGU2da43Je8Ej2mT2+BNiCEBD1Em8aYgw8/ze8fGPRNy/OmKRYTDcbe/wNocjDGkYZOWt4kzM13/xiEIQhCEIQhCENz4Xq3uRtw7/AA4v4EX9Il8ve3vNsxOhYtqVkVEJ5axus2WEpH8H9EK01bq+otYRI4mJqsubfBL7kPxI2xLqvaxCEIWCLjSlKUpcWMYxjGMTpq5dame/Ke4uNNSNN6bns81sEtPUiC7rGnpuGrObE2ov0fXAe2uQpM3ni89RKZIk8ha2QZbHP+/kbHEzalzGMfV1fD3o1nIbfX+CSSIkksstiGMYxjGMY8VEpRW5Ht3vL5EEEEomsc0JiKwGHY2/z+8fGPRNy/6GixBuPjGV6c8uDd89Mgj1+RCEIQhCEIQiieSW0TqNS796W/mLr5JJdZviLoRMXpR2899GuBFEXZJouS2vPN9idcvfizIakh2FS0ktjeHujeS9xxevKCEIQhYopSlKUpSlweDGMYxiHITE00807qmhOauKPVfZbN/qK4NJk18GQ8shTtE9Honz/ZmhFvJcP2JOeGSLDYnOfU+Hxs3NlDIpvZz4D0q0GMYxjGMYxjKIJM23JCJGOJfAiuMbiCz/AOj3j4x6JuX/ADvLCbwAss5Ix2aWxkFQhCEIQhCbKrS7T4IqDqg0rIEXdcrrfBvZ5ewoLBkkiXBLGiUywaBsy2PNIrs2vmyRdLYaY4LoVllp+74eom7b22231t4bOeiwQhCwWKKUpSlKUY/CxjGMTuUjvs09jWx7Cpfr3B7nx2+qSK7W9q25imm0rcxSSENp70loaJALdxrPza8hsHkRwXuCirYBZrhxQ6yNGk/DVeQqQ2ky9mbzNyEUZNPSZpjGMYxjGO2SK3UFPiH+F5fveLjFjBhhqv8Ao94+Meibl/ztFhNhMQGxmKL0DW8aqNs2mqEIQhCNWp7l1kLTSshac9CKxptm/tYl2Ms8/wB9PKCEISSUSWSS3YZ4JtYOmVNUczs26/yjKymloZ+G7xyKasiqOyZm/wCb4iEIWKFhSlKUpSlKUpfA8WMYxd1SM29b9guQgTNTPsMVWk3I3m25o05TI7ksqOTI40j35ae6GkKLUUlk8FtjngnSI2KT0a4FGM/AezqGPLS+B69ZF9N61NNc0Iqpr4GMYxmbbXoTieX7+ZhmMTwGwnwln/z+8fGPRNy/53HGGGYj8CW5EmbNj66yGbS0yR7BCKkbbSS1byN6nATqj89kcG837mxg33FfqKKytEkklyQnYqFwiDEdhDCDzMgyh5sRpxL4ozx+fr2LjxFRCfN6xuXHe+mhYIXgQsKUpSlKUpSlLg8XgxjGJ+nQqmnqoILy4zN8D3rj/LnGKmvNm3txwISFKLbRuiQx6mSPIPgHOwbDZbBAWVmno15j7MbVlPyT7guo7q1ryejMkTj3MYx0leQwUTM3p5CUUSiSk3YrUoYcYbT/AKPvHxj0Tcv+Z6CiDY4k2LRZOLgmaoXm2S1nHIbzyojuP8HsV+gg5sidJcmZIz1I/km1kLMCN+Rok7KwQ+uBNF6khr5mXLYuaQk3gp3CBKJTRYtJrNEtg/VYJ7hs1haDdx9a37oW9pLQ03pcBCFgheGiKUpSlKUpSlGPF4MYx4MU2kGmZp3VNbiWEYQdatZ81v3fCG6sKu3JG/bqiZXgs8kcMWtULLTFq6jV6CNwncODK4sgmnwhYZuK+D+jPNTt+rUuhuk+wvLIc/gy+3pHB01ICtMmTyy2zffVC23qocMkvyf0PJovK/Y40H5QadI+uIta/ln8CbGhP+j7x8Y9E3L/AJ2j1Er9hLdl+VOeABNPwtJrMQQeLVveg9pHlzr+PIT2wqoznB9zX0ELFYIXgpRFKUpSlKUpSlwuLxYxjGqo1U16ljpd2Dma89Vx5Dk6ir9PitMFnhI8TTwAP8rSeqT5m6UEktP+f3j4x6JuX+DPEm8QYWngbg2B6jOIjTe3CuN4rJ73JLTy3CwQvCheClKUpSlKUpSlLhcH4WMYy8pM5PVP16Y7a3CPZ+rXrhqGHE/A08ADf4p/2+8fGPRNy/6YJMQXALwgYYaa8CYxsC0WLTEGwzEQ7Oxa8W5b/MlgsTrV7W9rFiheGiKUpSlKUpSlKUpSlKPxMY8GTO4ZrV5G1fb4GVsopLudOshODYgkx0jDeFJiCC8IHwDDT/6vePjHom5f9CoQQQQXBicgwwwww1i2ZsC0G8Fh4B5mwYzJ9V06Qi8FrM8nkuYheBCxuFEIpSlKUpSlKUpSjHjcXg8GMYq+ZRyTbVyfWwW4eorm259ewnBBYBBNGk2h54pCCCCC4DkxHwDDDDDX/R7x8Y9E3L/nSEhBBBBCIiGGGGhoaGhrDUZMD4hhhhKiQrbySW1t7jLWqKavJbWaMeRmZvb2vTliheBCxpSlKUpSlKUpSlKUZSlLi/Cx4L8qxm3rfsGTXeR7sok2Pj2FzJdbs/Lf1kJsQQQQeQ2h64ISEhIQQQSEWBhhhhoaGp/z+8fGPRNy/wCZCQkJUQSXjaGGhjHhqGyGGGGxW1l9Ws/XUKX5l/b4EPNVklW+bvL3wWKF4ELClKUpSlKUpSlKUpSlKUpR+F+BjVTTzTyae0tFUs5Pum7rQ4GxGRX0a4r3Fh4bV8cHwE2ILAzD1EIQkJCCSXjaWA0NDQ8v+b3j4x6JuX/KtcCEILL/AIAEGG2cYkPV8Elm3wRJHofybkIrNzz5Hvb2v97REiSRKRJRLgIWCxQsaURS4UpSlKUpSlKUpSlKUYy+B+JjJjo0uT5BNOZvdcVsfsi7tu0/rkxPJNOp5praIIN5YLUQhYFl+FoT/pHvHxj0Tcv+VfmB4H4SsbSzbiWfIysWlOa8pqyEu9PgmicDgnpavi282+LFghC8KFjSiKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlxfgYx4sZe4R83zW0aONItXF2Pa6zFPjjFzFK8FqIQsC0/C8DGMev/L7x8Y9E3L/AKQWn4mGGMeOee+hOxxZYjP5eba3WRGyfGrPyWzyEIWKELwoWFKUoilKUpSlKUpSlKUpSlKUo/CxjweDGIZZBp5pp6prajLnM1TSb4PY+siy4oska4tbea9xJEqh1Nc/AQhhO/kGMev/AC+8fGPRNy/5ixF+F4BsbGxdM9ylVHw3v2NZMc+b5v6XDkKC2QSJJLgkhYoWKELw0RSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpcGMuNKMuDwY8WZk80MuIjX7ZvWee58Sogiuo6cMFkJiYngJ38RjGPX/l94+Meibl/yoQhMQQqKioqKhoMMNjY2Ni2+fbDciHwR7W3cNoroTzVnpnNyFisV4EIWFwpRCKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKXGlGXwMeLGMRMQmmo0801uNtBm2Ncf09NwvuS8o8lycd66QmJiYmIIJoqKioqG0MMMYx6/8vvHxj0Tcv8AlTEJiCCC8AMPiGGGGGxORGm9tyKgbO3Obub+PlAR1nvaSvBC8S8FELC4UpRFKUpSlKUpSlKUpSlKUZSlKXBl8DHi8GMYxyirYcXHdj4+o/PNbjI8nufXMTEEEEFxeIDDDDYx/wDL7x8Y9E3L/mTYgggsRzHMMMMMNvHO/BR1mn5ZCA6kSeBCwXgXgpRFKUuFKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUo8bgx+JjHjm5XopWbn9d61ltBG9XEp8YUQQQQQ5jm8AYYYb/5vePjHom5f9NKysrKysr/IhC8S8NEUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKMZfAx4vBjGP8VKysrKysrwv/AE+8fGPRNy/zELxoXgpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKMZSlKUZfEx/wCb7x8Y9E3L/NQvGhFKUpRFKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlGXxMf8Ane8fGPRNy/zkIuNLhRFKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUoxlxuFGP8Az/ePjHom5f59EXG4XBCKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKMpS4XCjH/oe8fGPRNy/0KIWNKUpRFKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpcWX/R94+Meibl/o0oilKUpSlEUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSjKX/R94+Meibl/pUoi4UpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUoxlL/pe8fGPRNy/1KUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUoxlKX/T94+Meibl/qUpRFKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlL/q+8fGPRNy/1qUoilKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUv8Are8fGPRNy/2KUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpS/wCx7x8Yo4EU07sXI7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/DuP8O4/w7j/AA7j/PBMz1rO+s7uda/0da/0da/0da/0da/0da/0d8f6O+P9HfH+jvj/AEd8f6Otf6Otf6Otf6Otf6Otf6Otf6O7nfX+vDMzPcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4dx/h3H+Hcf4M5xb3Mv+FEbCqbSa9Drj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OqPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jqj6OqPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPo64+jrj6OuPolNW9G2vX/AIerbn+XCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCE/2fePj8K029E1sRRFx/K0IPIG3omNij2hvfw9W3P8mEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCf6/vHx+B5c29DNty4/BGcmbSzfN7cXtJuqZm9PYzMMclvLY/TwdW3P8eEIIhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIT/W94+PHo4pLx2iN4gtNXtfmLHMGNiWo+QbyMaOMfx6i1EZ73Ht98HEtofOp9LwdW3P8AHhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQgxkIT/U94+PGtAye0+LL4bwgsyLcmb90hJtFmyrLI/I/e4JcaxL5I/e+Dq25/iTCCIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQY8J/p+8fHjpsmZmpyOgvsg0tZmLrqa2BBZtsbhu3/I9kpcVsfvyGJjbZtvb4Orbn+JBCIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCDJ/p+8fH4GQSbb0SJVj1uXq4uHrwIdD1b3JDhkOVMk/b2+Hq25/hwRMIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQZCEIQhCEGP8A0vePjxoSG2ySQqS3Nun9/GFbCZ7N89y4jtXsXobkvF1bc/woLCEIQhBEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhBjIQhCYQY/wDR94+PGvLsrVovtu9cMtCdZou99IeeSsZvx9W3P8GCxhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhBjIQmMIPB/53vHx4oAfta2ebi9RCRJJLRLBhGK3GbO1ztcaPXLLNxzw9W3P8CC8ExQiEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQgyEwngf8An+8fHiS8WYz8he/ha7TeSVGI5jb5+BikVtxIdldVk0yS04f96F40QhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQgyEITBjJ4ng/8AM94+PFpRgSF5JnVP2dU/Z1T9nVP2OjeyYk1xVz8KNTpWkq1WjfBav/vQvBMILwQgiEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQYyYTBjJ4n/m+8fH52Fnok1ZpceXsW51n8f8AaheJC8EEIhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQgyE8D8TH/me8fH5bmrYlfoN0lalzej9wn6trBt+vL/ALkLFYoXggiEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQY/C/CxjH/AJXvHxixZ1o2ueS4HaZ2mdpnaZ2mdpnaZ2mdpiFIIskkpPL/AL0IWCxQvBBYwhCCIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEJhMIMfhfhY8H/k+8fGPRNy/yEIWKxXhWEJhCCIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIMhCYQg/AxjxYx/5XvHxj0Tcv8AHQhCwQsF4VjMUIhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCDJ4WPwMYxjGMY/8AI94+Meibl/joQhCEIQsULFYohCEIIhCEIQhCEIQhCEIQhCEwgx+FjweDHgxjHg/8f3j4x6JuX+MhCwQhCELBC8SJjCCIQhCEIQhCEIQhCEIQY8JixjwYxjweDGMYxjH/AI/vHxj0Tcv+CvK1qmpc0qOEklvZ9iMJN6T90d8zvNpdeo63O4k8EFY2j3PP8wTEm5b2exkjOvQR6oycnfv9xyeb4w+TtY7WO1jMHENMvRjf1Mz9CJrtlHvBISHo8yfn4UIQhCELFCF4V4UIhCEIQhCEIQhCEIQhCEIMngYx4seDGMYxjGMY/CrcBay1OXN7yqNe9B6pMRZN3DX7r3IM3wE96drHaw1zQTT9svkUCaD2tMvfC6Yk3Lez2MkZ16CPVEzMtz9vBA65P3ZBi8AyfJoW160ic/RiLU10aLrvzMa5rZ5/8HvHxj0TcvzNDFs0eS5v61HCtnM1k8Frwak5ulqqmabF+zWHz+QyuJcUb11EZEWxKkvKCpJatjYdAfQyN04QvTYPWeifpcho2s7ePlnaf6JTqvrQ7DO0ztMti1wD9VmT75ovhlRuzZka9GhpkXwP3oqbh515f09idx1mz9dZj65VTE01vTQhCEIQhCFghYLFeFEwhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQY/AxjHgx4MYxjGMYx4TPNiebfkv0MDTbGZnGP6ZEl7Gq+WQ1b55tLXu6Tz7e6+0Qxh80qbKBm9KO0xbL0f6JJG5oUxS4Ifqjso2OtPQ+GMW1mbx8soV3c/Kw6A+hISi0tEly9iZlelA8qPKHoi9qPahOSs9jNI1zWq/J+hxd2VTRpUmolot1mq5rX1/N7x8Y9E3L8jEhmG24klq2yzpvKVm5blxfsQkt51m77wSrKiHsEu3CaD3IMXuxXOzBeWEHBEjHeiKSabg/o/NMdn85pG44NnNCOXv2a8ntEIQhCEIQhCEIQheBeCEIIRCEIQhCEIQhCDwngY/Ax4MYxjGMYxjGMds+zYklxrJj+UVHn7nmMrXiXmf69jlzBm+b1fmKRoiA9cE2CsCxUIJBYU12Yi8hqdOzY63oe03sK0tc1tXXE08QtPddZX8vvHxj0TcvxsSGYbbiSWrbM4ufkFte5bl/EIyT2tZv11t8FULL8GQ0mKtQ1DkTB56mk5DOLMeSzPry9BESk4sp8Fvc+XMUaqdueW0QhCEIQhCEIQsULxIRCEIQhCEIQhCEwgyeFj8DGMYxjGMYxjGNcmhJatuQ4uUW1LcptfH+Ijlq6tm3n9acBJEsXQ2o88R2okt2E8eZUlGrGF3kDnRuMq6XB4HD8nvHxj0TcvxsZefJ04nNjrYLia0us3/XD+vwLWmmIT8Tz1wk1FkOP4EJGqbAhla829X+QWHGiys2myb18eUE10KsxNPRpiEIQhCEIQhCEIQvChEIQhCEIQhCEIQhCYMfgYxjGMYxjGMYxjGMvCqcnnC9v6XFQ8mqrduLexWVBLIJblPA3BtRxZsWiNX+NeiL+HPQ1tdvcb96H9Tkd8txdR+X4/ePjHom5fifeb2upW/Wv+7hMZQWhZd3Pfx5DWWMuBprUaMltEvUTT/CmVwrXC4s/A0mo1UytJs0atvQ0OE3sHH7LpoVq1IIQhCEIQhCEIQvCsJhCEIQhCEIQhCEIQmDH4GPBjGPBjGMYxjHG0hGbXv5dtpmiZ97bm+G5bRCXM/C2WJqM4svwtzURMsF5ioV7yxsNlqKReslZZtHwfsOBWeVK33dbPxe8fGPRNy/C45XSm17+Wnsto4m34alxLfuGvNklmREbkNXsNvCDzE4QEUVQs9PFrD5sWuBhvC1dRVP1XEhna2tUsuTitGvkRCSqZU09GmIQhCEIQhCELwrwwhCEIQhCEIQgyYQeDGMYxjHgxjGMYxjGMzK1S3m+5cN72eibPe0ll/AgEkpkuHhbGxFkZmvG3BrsGaG5G8x7ZojqJNxG5DSaGXkshCJZpmad1UFFb4qv+ls/oqkkmjNNbGn+H3j4x6JuX4HJxFf6XF6D5niVmnM17s/6LyiiWSmwUlfC8xcbQ1sM1tEy2jaX5eFtGVENWLUYQQQT8NazaJq29DJuQmnA3retnqhT2kKms6tjT2iEIQhCEIQhCFgheFCwhCEIQhCEIQZPCxjGMYxjGMYxjGMgGSyRq25dZDQ4srYvguG1vfRSQRKJLJKaJLZ4W1gMN4oCGs9fC0WC2bGz2lFnoMYnm8WqzaXZy1Lb9cmzKObKb0e7z1/D7x8Y9E3L8GbcG3sOZPk2L+ifouJfv8AAsQ04iWg8sNuFk5kDUe6V2lTKafmM03ef1ueaHyw3VtzExcQgsCq8CVNPaREki7p7uT2/wALgqk6onnm3bv0IQhCEIQhCEIQheFEwhCEIQhCEITCDHgxjGMeDGMYxjGMYxlkcZwKbByFsTjv7CoC0SZJJaKeBvAYYYYbbFGCSaXlU93G+w8HJLN3AgcUSvUSsamUPnildDREJp40qaM95D9EFnJos7ltXwa9SyE+HOs7+D3j4x6JuXjz+vqDL1fx5ClxkU3bvJ83gcISL8K5RI/AKRhtxG9VZtBJc2xS1ugtV4txelKSW8Sv1eS9BWyzq3Wnx3mkCetf0XkLvMAXpqvcUVHq6mvrkWCwDDZeBbt6OBYK02H56dzbWKWx6NeTT9BCEIQhCEIQhCEIQheCEIQhCEIQZPAx4MYxjGMYxjGMYxjLmNiSt2xeb+BcPNKutu1+uSQlEktngbEIatJLaxmSNytUvcrpMjanfPQrKVxnpovOjZuv41seaHzcZPy/RBphO5t+37HSXGT5NfKicTLaLiHeJawuQfh2xBmYII00V14NKuXAcnUVfp8Vp4/ePjHom5eNp5oUdcy0q4FGLPxj5wj0pm6uNw81lpRNSblvVfHJiC1G4a5c/r/ptGuHfOjiqpjerG1labRtjL1EZ/A0041GsNKW9+311NA8h/sTQPtWonZEq7J8V1lfUGwE74FMNoj4cea2cjWhKmtHxW5rav4I9OwWjTVTXkIQhCEIQhCEIQhCF4EIhCEIQhCDJixjGMYxjGMYxjGMYxuZrmBvfyRelVR6vZk3buxsTPxgLAINttxJbXRqsny0Xw8vn5W0cRrzG/QgiJOCiwiTMhq2Ovf8ZnTP3LrzIkqaJk9Hkeakjd+ensKlcy1L7L4wvMzLc/bGhjopMkQb8TVNYs8VHnH6jxiWRtt+vj94+Meibl40rNITL8UFBq2JWyIqa6ZxLNkUGR/xjARltznASxHAssdpmFF04mdYlkK5OPsY0aMxNgrLm1WKHAtXXiv1s93gEBNNYrWFaKrWa5DLa5kl6pPVcM1fMQhCEIQhCEIQhCFghCFhMIQhCEJgx4MYxjGMYxjGMYxjGMn27bpE4nLa/MWokolkps8ENMQaAsw23EktW2I7aqPPV+l8kMs9re/mA0xJ7jIbEjNtuJLezXEs39vjuENeS9+PgY5pvbFTRoNNwnpzOtty1QuhUbNJEkUs5BpCdS/FlYT1nj94+Meibl4lmKL+J6UtcKJveNFeSpPg3n8QYEVPYNVnqOt5YNzkxstUZiQo5XdZmWTf9Krmtdn97/XloGKNmIbDh5Gl5ExitGkX6vrgKMRpg+Y1itKkStFms9qIQhCEIQhCEIQhCEIQhYwhCEITBjGMYxjGMYxjGMYxjGMYmYGSmDZDTEEo1K2Lv1B8nw3LpIee9rbet2A+EW4kMq29hCVCybue4RW150vdzYKqZve8TDN7Br2CHo1f061LLbfIn8mSNpehXHWlXk/0kxYg0aKLP8TVNYk74/ePjHom5eJKzSFkvxSURnwsI3yG3wKxL0wedJlltuzmc4rjvEtKDZVJmmntRwRRsFAgxmlnNLbxXH5+criWa668CL0Ia9N7SMm1FmafsR1AvbO3kc3XqZalknJvMrVx15mi3JtiqnaZWoi+lZXt2CD2y1ElnfMX9d/o7k/0d2f6O5P9HeH+jvD/AEL+wx3K6JXVvQQhCEIQhCEIQsIIhCEGJiRm28hs32lL10O4v9HcX+jur/Q/7j/Q/wC4zvh3t/o7kx/0mdyZ3tnfn+h/3Gd+Y/6jH/Uf6H/QY/7D/Q/7D/Q/7T/R3Zj/AKz/AEP+uzuz/Qg82tV0jdZv2KBZdR8RxcC+s6qzP0ecLhCdVZLlvfMX0iWr2vi3DYxbsEWFpIbnB0g7m69yMBrW2vAdip6G5GmbdcZ8x8dWZJ4cMTXIa3sTS/D+haQWqHE6l+Kyoo1PF7x8Y9E3LwpX81drDOSNzfHJ93yLLLN/bFvRk/neZgWqnrzL7Q1U5RNJmndqHOwybBPgLaqXnlkm2eZuYOvJvK1vkJ3nVvd9tolPOLhE/s6k+hhnJ6Or9GZ5PNfooqz1SfytGZTx1r0eprCnuc/RmluW5erE1m2epHDeKOwSNE4ceP8ADXkU9orPwJSlYntjNLnHMIwXdNt8YtJG1zO5Rv6HbYzbo23dU2iEIQhCEIQhCEIWEISzaEatuRocsjONmS1bjz00IBps2j2S/wCfve973ve973ve973ve9eQOKm7ysNAE6Z01vepo8Ym4T99ZiirXhD5FBNtbqtfs4J2rsqSetGrW3tz8n8D2pGut9x0TtNjiKeaZrXqvB3vcv8Ajxpk+S4JKZtuFT0Gt6Gpd9vqPmdc9g1y3LwQVjW+zRkvWYLXDp/E9IL473j4x6JuXjpKfibmZRjYZo67pcMt/H2N+aZ89vvirhjUrLYw1oecZbOKvwKC2ma69jgmTYKSDKlLb5666PU5DkOQU5FT1GTs3T99zKXIbo64PM2jyMjYvOVLqlPkhu404m28os2xiUlzuDgchyHIImVLKPZiK3KKOaqDq+6IQhCEIQhCEN23CWrbEuL/AGZ8JCVk80r5nEOiTcGn5pZHTX6G0hdVpeShftGjQbutNxTC21lkpklvn9FX1SQiS3HLOWcs5ZyzlnLOWcs5ZyzlnLOWcs5ZyzlnLOWcs5ZyzPkTHyYwqbbPdP3vRTYU1V8hon9AdNAi6fQjIitU27FxuwkmZ5/8OWcs5ZyxGTtOq6KxBYNVKvI4n1ZxHqziPVjapbjWeS8zhPc4T3OE9yObKk9zWZosJeTSa+Rajmyf41uEkfh94+Meibl4Si/ibWE2JiUzQvQq/RJPYZvYV1wYNQT+mjXa28mSrReTmT5MjpSbg/p6HBMuwQyLyRta19exyHIchyCUaDTWaedLVRntMV9Leyry19h73WI0RrmhboSEaEQnmwkacje3jfQvFI9rJp+aOQ5DkEiMPJ6xBcSZQ9X3RCEMaRGhpr1R3Ji/pM7kzvT/AEd8F/cf6F/UZ3F/oywDT3rebySQhwpEbDnLDevscxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcw1StElxg2ti1U2st/7yI52l5MpVyGB8IXAIjzG1r7GeSXmer/XmKimjWavjd5zHMcxzHMbRsOhCarovwgHHJmuuVKda7a+q9msGGMjMv4WqJqKPLwe8fGPRNy8CCfiuMQYeYhzJRtvYh1Ema3xYubfiV17QixHgnDFzJxpJrpdGvSepnje7YQ1l9iT+xkmfayPTJ/JpXyuf7wUlabQa2yz5Oc5znOc5yAi3JavyKKbc7RcWPbbbbbebtbZxB8YuI3jKpm2pee8WieAiTy0YlK8D4ZzjUcfDf70E5xj6vuiEIQltaNrNcmtPJjV3NVVrzWzrM7rO+zu87vO/wA7mO/xeKGrKKOt6HOc5R70OY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5holm0ks3mTNqb0rReW0b5z6xvJeRDRj4hU9TiFdRNLJo2a/a8j049j5HMcxzHMcxzG2NASldbG7UibG5xjX4YkSJEiRIkR1K0pyaajXkZnqrSVcsn8rE2IJr8D0NoQTPwe8fGPRNy8Q3jbwGGGxu4S95w+bnxWIte0Xs5smaIUvZqa9N+g4wHGcjKqufiS0+V7GRLm0kI0Lb0frqXeUcmZko+YjTOY5jmOYlyfZX7HlxmrbImvmayt3Jl4fuzZs/vRqX6FNOTVUSabsiu9uY3oyTqbtGVo22q2NfsSOk9VkPMb2Yb+yx7k7dHB1fdEIQhCEIQhCFwQqNe3f5t+8oI9u1UyjTO8Do0u2JVPXZtGzzse9x5RNNdT1aHXkHM+RM89FW2TXlt8jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmOY5jmHNNHFt4k6qKVTUIDfmTJeug0OVeiUbXlqe+cfIb2lxNL+Q4heZmaDa2PahZLTmOY5jmNo6FnBtPkUIvxABbFxl+anzMWGEEFXjeg3iPePjHom5eIYWnhbSwGGGHWMEXqNwmS+WJRJbkJKZqpjpKvc4RHHtTTfNDFN23Oi9mX4N4T98vcePMbGV+i/Zm717etOAhCEVE27c9GoIMvMCcjT3JP2LLjLxQ2ZskyKyJhJcRyg7yWX0ZfX85cF+ya0rVanks/cXtWMm0V83qxPBstRiZuxL2Y/JOU8xtTdc35i5yF9xqXsM6SVlybOL9Aja7xvtJ22J8M6luiEIQhC0EIQhCMuVaFv1mAiygk0SWS5FKK2rajlk8xKuaVevzvD03CkNjlXoxK0mqpzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzHMcxzDJIgtckV8noob3kA0fBaeq9BJJJJJTJCdjVsPIQNe33RGbCebSMvVfo1a8wvRt5jVJ1bP2FObaJ5ZDWaeTWw5jmOY8g/QzA2WZqxLkxq2eoe69RRPN+vpoT6m+L6OzfqPpH+Re8+Bs0cSnqJUtrkPoZmA6vkSp0TG6pZe+CYgggsAn4jDeF7x8Y9E3LwmGGvgaCN4jePiG9w34MoOwTy196IQiJ5ImvUT9fcxZP3FaCXBKCEIQhQkum1OMbnsODX6G6RHudqGHJSzbaUQxQWSh+iQtaOz1vO3kjZkJWZ5vPyWQzYNqxK2CZkSssN3dGhXlvfIhmCbJlxM0KLOn5cHwO1DtQ7ENJFxZjG2iW9sSX0IQhCEIQhCEIQhFKUpSp24TfPY/niUMhbE6f/C1mjMRIyAiIB4VzW8oremjtgQEzuWcJp5vh+xPbOMq55K7vMQhiaaqazTW8WwVM3yEPQYtDOJE212plOi5HThBVTT3kXPcZep3x58iGz7jVs+409w09xbCZarYZ7AYxmlj47fUfff0lonnn8jGMWtwJjanyPP7a8CbEFxCN4jeJrwMNgbvg94+Meibl4FkNiKLg4hxB2Ni45IabxbVNw20lW8rkNh6xxG2IQhCEIQhCEIQhsmPfgt42pnrWzS3c2ZFDZRPmP9QYxvBItFilInWJSNQ224klq6MvXVZi8l+znjxfNu5DTRx7Lkrrs8jV20jjM/aeghCEIQhCEIQhCEIWNKUpS4vBjGMYxjGMYxjGMZv4ky4+zJCJ51bWfuh8qb1Vxy2daifNQrmHxm/25DuALTJ4QQ1pDbpDdSMpCc9Lkbn7fIkyG1uK9z4jGMqK5NfMSJa69CprNEnz2jGMYxjGMehFzadbmnEErE1v8CbE5xDiCQVDURgN4fePjHom5eFNiYWE2GzG2/A3B8Y2HxjG1g5pdGfWwaqiEIQhCEIQhCGx/BLeKyG1qtvBceInFpEus2XELTFtSsnoIKJ2va9yW15aItQxZ9t7eQm1N6tq+twuREsxBroBq7+h+hP5tMpcx9xCEIQhCEIQhYLBY0pSlKUpcGMYxjGMYxjGMYxjKjoqWyP+HoT2hFvmLrYzXfwM4T10PNC1BLibJfo+uA9tRCZ6+BaZIloNyEpZTOR/vYaKzbRc/wBjGQiS3PeTTT31sYxjGMYxjI2TYlFnXsQh5XJ8Tr97RBcYirE/Am94nQmHYy34vePjHom5fmbmIcUZZXJVRmz/AHk9+5oQhCEIQhCEIkUty2syzMwbym5cf2KpJJIySWxJCwdTwRyJj093sM2D01Em5b3vf8It02dbTI4klcxHB2XyH+tvw7IeoGatrLe93SQhCEIQhCFghCFiilKUpSlKUY8WMYxjGMYxjGMYgWrGbTaDVt/DmvR/C3qLk/p8eBStIVL4+x8/2UgTTmoXBvdx+hw1WLeRJkY6bDkr2fD49ay5VFVml+uIkKyR6NOpjGMYxjGMYxobfkXZWWara9r+vUXGIo8XAe/n94+Meibl+eYbAhtHxjK7JlZt/AZqyQQhCEIQjK0p7iS+tFK35InumbXXt19hFp1tun6v4KpJJIySWxJeAeLg2MX61oONhAomhkDiKmZ5ZZp/t8Ow5D2uvivFw2c9EIQhCEIQhYIQhYLCiEUpSlKUY/AxjGMYxjGMYxjGLmq5p+zT2NbGL7G6Tvw9z3P+oSFRqO6tuZZNpW6Gg5RcSY/0xK31wGwaZnFwW7gkMtqx2nWjqHEZudfZ5fBfb6LN5kvNfZl6t9+qEtUnDMYxjGMY8lXoLCZJm25E1SQiS0SQuMWAoNgNV+b3j4x6JuX5j402A27i5N8UqXv+xdtu0QhCKlm3EtplOZwFifJAf2/IUn0MZZ+/kb+6JCvPe+eEIxqa4JsJLUYqRDi1O+IbXs0E3NXTStblx+PhD5Tnc+m8RCEIQhCEIQheFY0pSlKUpSlKXF4sYxjGMYxjGMYvyrGbet5aDaMz/Q3Ppouosma837E1c5D9X9Cw1S/Jr9M0hJDPy0MwbeCZ7BsthmtmFptvso7vbWvnRk6fLfJMoqzao39M0ku5jGMYxEQ2JOInqk9w1f63YtmMMNhP+b3j4x6JuX5XGGNWBGNNYtJskTT1TWpmtbPTgxSVCNg3Db6CRsvJJJt+SRHa355/B/TJhwBtfr5EnuFYrwFiu5HlqJtYDy6jUavdH7CiDdP2X76SKtJG1ou5cd76aEIQhCEIQhYIXhRSlKUpSlKUpSjH4WMYxjGMYxjGMeVgzQmnwaLebrNN/Y964/xj4c4br9A6tuYTyDW8sEqy2wWUasfBgNxuNLx1Qmi84/mPer18hLZvBftLmaMbeqIarJ8nRnGDdsEoVl+jrXwJZ4jjjjVfl94+Meibl+VRG9Bt0bzyKaovcW3HyyEvVNzYkNPM+bZH9I3fpNAJeitu2qCrG1nF5aQZuTW9Z3k2PlF3ugk1b25a9XmyVlwZvm9vmLMQIEiS8K5lgtNPDPBMypWS4m36XMWMimd8Lh8+whCEIQhYIWCxXhoilKUpSlKUpRj8TGMYxjGMYxjGMQ2kI2VTuqa2j1y2zSvWl0Xw0KZX6tPk/p7sM3twSs4YkXgaTE7hIgcYZ6YbHmu180PiFu+pkz76R62EKUN3Q9KaOLm4nm84Mlky1XClfMX8Ebrttyg2LJ1xTY8+NPNfoaL4WijKBahkJmJl+X3j4x6JuX5WrqhTZl+ZPwAJPEqwnlhlqk/3frjyY6JkZZrrTm9d+nEQhCEIQhCEIQhYrC40pSlKUpSlKMpS+B4sYxjGMYxjGMYxwDUaaS58y2eQvM0JEdTUyfKYJWIFSWXhb8CDr88W783vHxj0Tcv+OMjIyMj8abAYarwNwYYepN9a31q9y2mcsczPNfAs+4hCEIQhCEIQheJYUpSlKUpSlKUpSlLhR+FjHgxjHgxjGMbuQqz2BxY04fvzX7wYYYvgeYg2/HGRkZGRk/4vePjHom5fnSbEEFgcngDDDE8DZjmjBscDwDDHXVOAe03wXWwV1Fa728QsEIQhCEIWCFjS4IpSlKUpSlKUpSlKUY/Cx4PBjGMYxjGMYrx3oaacy+BZyrJ3T3+f82CcxBBJ4LDd8CQgggsDkGGGGGmT8/vHxj0TcvzJUQQQQXgBhhhhhrFa4WyG8Fhhh5im0IjnVe+4jTLtLNNnT6EIQhCFghCF4VjS4IRSlKUpSlKUpSlKUpfA8HgxjwYxjGMYxqqNW6p7RTbHNJZTbzLVdxe3StfD3NbhOCCxAmh/DSEEEEF4AYYYYYa/N7x8Y9E3L8qQkJCCCCSIiIiGGGGhoaGsFrhQYYYdCseabEklvbewuLpmneDbzHLqM0nnb2u6v4+EIQhCEIQsULwUWNKUoilKUpSlKUpSlKUuNHg8WMYxjwYxjGMU/RzT+Vua2MzI7YXLg8tV7aFLR/ncntE2hBBBBsvBSEhISFQgkiIiIhpDDDDQ0Nfl94+Meibl+RISEhLAS8bQ0IMY8FqNkMMMNtlkpO0yT4vryK80yNNKcNrm/UlFWpmAQhCEIQhCELFC8FEUpSlKUpSlKUpSlKUpS4seFxYx4MYxjGMY8GMqQ4fvLZ5C0xtR5/YuZBs2raua64CbEFgPgtRCEIJfgauA0NDQ/wAnvHxj0TcvykIQWX4XpgYxj1FqJjDbI47iewvvRGjmaHPX6L3Fyhv0yck/v2wQsEIQhCwQvChFxohFKUpSlKUpSlKUpSlKUZcLixjxY8GMYxjGMYxvcOqL0zI79rN5PbyfuZjZk8hX1F5ehnF2TE01vqFAg2WCEIX5wP8AJ7x8Y9E3L8a1EL8g9MDGMeFHEq2lM69hKTT0tXTJt6yFvPI7dc2zyFLRkhLFCEIQsELFC8KEXClKUpSlKUpSlKUpSlKUYylLi/E8WMYxjGMY8YBUrYEM2EbVm4NbHyItNoHX5b/TwLUQvyD0wMf5XvHxj0Tcv+kDDDYx41FGV1HTiOYZ3Feba3WQiPfSs/Ld4UIWCFihYoXhoilKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlwpRlL4HixjGMYxjH4WJDINNVNPVND7qlDi8nsftyIMoLLE5rbzQtvn0mCEITGE7+F6YGMY9fx+8fGPRNy/KIWBPxtjDDY2NjY3FXlNbsER2QhVJ8mr6zG0WzUd9W3rXQQkMgklEktEl40IQhCwQsUIWFwuCKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUYyl8DxeDHgxjHg/G8JLnEy4ifpwe2j3SvYq12rY8tTTIKt0cVvXTmCcExMTEE7+B6YGMY9fx+8fGPRNy/GhCExBBYFRVgYYYYYbGxAdSthyR7Ocq6aGuQUbq4LcunfxIQsFiheBCwuFKURSlKUpSlKUpSlKUpSlKMZSlLi8Xg/AxjGP8LVUed1u01VVaRN/B8Pgk5S8zUr99cME4JiYgggsCrEYYbo2MY/x+8fGPRNy/GhMTEEEFxHMc2I+IYYYYbFRIM3tb0Q24mY+V2c38fKCfquJ/kQvEheBCwpSlKIpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlHi8Hi8WP8qSqSsuTo/38lSN5UW+Tf3gmIIIILiwcw+I5sDDDDY3+T3j4x6JuX5KJsQQXiAfEPiGG3i8IN1Vfys/QVA0ida/mQvEheCiKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUY8bgy+Fjwf5WrnTzFo8rHn53wJsQXF4wOYYYbb/L7x8Y9E3L/AJr/AMyF4kIvgQilKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlwpRlxpR+N4P/AJb4b/w+8fGPRNy/zULxIRcKUoilKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlGMpSlKPG+B4P/M94+Meibl/moQsbjRFKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSjGXC40f+f7x8Y9E3L/PQvBcKIRSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlGUpS+B/6HvHxj0Tcv8AQQsaUpSiKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlGMpSlKUo/8AR94+Meibl/o0WFKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpRlKUuFKUeF/wBD3j4x6JuX+lRFxpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSjHhf9H3j4x6JuX+nRCKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUoy4X/AEvePjHom5f6dKUQilKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUox4X/U94+Meibl/rUpRFKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlGMpS/6vvHxj0Tcv9alKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSl/1/ePjHom5f7FKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUv+z7x8Y0gyVjOI7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7GOwjsI7COyjsI7KO2jto7MOxjto7aO0jsw7KO2jto7KOwjso7COwjsY7GO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WO1jtY7WLvGda3/wAX/9oADAMBAAIAAwAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAABRwwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAABASwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAADQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAABQgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAADAAACgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAQAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAwQAQxQwgQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwwwQgwgwgggAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAABDQwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAACwAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAABQAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAABwAAAAAAAAAAwgAAABAAAAACwwwwAAQwwyyQgARgAAAADAgAAAAAAAADAgAAAAAABQAAAAAAAAACAAAAAAAQzhAgCAAAACAAABTgBCAAADADDjCAAgAAARjADjAgwAAAAAACAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAABQAABAAAAgAASgAAAAAAAAAAAAAAAACgAATgAjAABhQAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAABQgADjDBAwBABTARjAAAADBCACADDARDTACCwxQRgAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAACgADQBCAAAQAAQxRCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAACgAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAABRAgBwBAgAAAAAAhQgQgAAAAAAAAAAADAwgAAAQwwQgCAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAABgABAAADCCDAAAQTCAAAAAAAAAAADCAwABBTgCggAAABAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAACRCQAABAhAAAAABgAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAACQAAAQSAAAACgiAAAAAAAAAAAAAAAAQggAAAAQQAABCAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAABCAggAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAADQgAAAAADAwiQAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQgAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAggAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCwAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQAAAAgwwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAQgiwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAABChiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAABDjgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAByziAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAACABAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAQBCCBiABAgwgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgDABAyCDCwgAAAAABQAAAAAAATAAAAAAAAAACCgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAAAAAAAAAACgAAAABQAAAAAAQgAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABwAAAAAAAAAAAABCAAAABQAAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAABQgAABQAAAAAwAAAAAAAAAAQQAAABCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAASwgAAAAAAAADAAABQAAAAAAAAAAABTSCCQDAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAABAADDCQAAAAAABCAABQAAAAAAAAAAABRAABCwBCwAASAAAAgAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAgAAAABiAADiAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAgBAABBiBCBDAAATDQAAAAAAwgghgAAAAAAAAAACwAACQACAgBAAQAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAgAAQACAAAQAAAxQDwAAgggShAAAAAAAAAAAAAABAAAAAADQAAABCgAAAAAAAABQAAAAAAAAAAABAgQwCAgAAQRDABRRAAAAAAARTAwAAAAAAAAAAARjAQAAADggAwQAgAAAAAAAABQAAAAAAAAAABQAAAAAACDBAAAQigCAAAAAAAAAABDCAAAACAACDwQABDQgCAAAAABAAAAAAAAABQAAAAAAAAAABAgAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAiQAADAAAAAAADgAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAQAAABjAAAACBgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABARAAAACCAQAAAQAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAASQDCAAAAAADyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAAAAgygAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCgAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAACCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAwgAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAQCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwP/aAAgBAwEBPxAvy//EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMD/2gAIAQIBAT8QL8//xAAvEAABAgMHBAIBBQADAAAAAAABABEgITAQMUBBUGBhUXBx8IGRoaCxweHxgJDR/9oACAEBAAE/EP8AmOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAAABApfY/skwCgg+AAAAAAAAAABgDifBVewEC4bsmMFIAAUcg1BAAAAAAAAAAHgwoAF7KigAAAAAAAAAAAAGgFi8IQADmUzDsmAAAAAAAAAAHaYeLABJZMdkwAAAAAAAAAAB7KdIAFoAAAAAAAAAAAAAsgRALZ94hCXPZIAAAAAAAAAELAmwAJ/AyHZMAAAAAAAAAADAFeLsqCYgAFAAAAAAAAAACQyQxB0WToKrwARABPBkAzsoAAAAAAAAANAS8HTrHsmgAAAAAAAAAMjgAf9zMMJwAAAAAAAAAABgAAAAAAAAAAADAAAQIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAEIAQEAAPgBscAAAAQgAAAAAAAAAEEABCAEAAAEAAA0bBAQAEEACCAAAAAAggAAAAAKgAIEAECAAAAAUAOiQkD6YQAg61gAIovABwAAAAAABeaetkYQHVmoQABAAGYQDASfZAJw4WAbXRAAgA8ggACAAAAAAAAAOKhhuAQAnGEBwSkAChJgHB4msADkAAkIVggiQGsohBSXgTQ2gMAAIHn4DEMXhjygb+e/soUngXvYSIAMQamAAIEAAACZIAAGrkICxQmMIAAAAAAAAAD4qEGsAGwYYIKABMlAAAAAAAAAaAAB0SQAbAfWP5MKQAAAAAAAAAASIADgU1CADTcNQAAACZIAADwsR0AECAAgAAAAAA2sAAIc0JjjU4B6AAAAAAAACo4kgAFMiAAAgAAAIAAAABmfp9AATigAAAAATQjYsACBACIAAAQAAAAWOdHZkgGYgAAAAAAAAAAS7HAA8AAAAkAEBD6c5gABAAAARcAA1eJbLAAAAIEggCIrIABIAAAAAAAAAAAWtNjWASIAAAAQEAAAAYE0AEkk6VAAAAk8yQQATjkjHACAAAQAAAUAABhjTgAGgmgaYAAAAAAAAAAAGAHdl48ACZAAAAAAwAAAAgAgAfCUkbKAQIAAAEiAAa8YAIQAgAAIgAAABwmcGIB7+cAm0oBAoAAAAANHAAAAAC7wAToNkgAAAAAAIAgACAQQIgdQ0IAAAAPWVIAH2aEAgEACAQAAAg3EgIAAABAH0yKUgAQAAQCAABJAF1OBAGKEwqJAAAAwAgA56WPQIEHmgQOXIEYABzmmCoAWIAAAAAATJIAASdMKABAAAQCAAQRzXigC6PgYIAABmUAALzDAAgAQAAAAEAABBAADatAIIIAAQAAAAAACABWkSYABEEAAObBABACNgD8jD0BQBDDDDDDAfFcEIAAFfogAAYiiAwwwwQQfDgQcAAATGVumvgRxwKACa0kAGkNQwgBAAAggAACAGL6uoAXvBHDgBxQAJAAAAIgRc4EAG0YaLYAAAekBqCAc4RCkmQAHEAgACABwAAgAL5JCADfAgCyAAAHLACKDLiKTkogQIAAAAAEUAwSABJFUJAAf2SCALnlRSAEA644eE2Aj6AdCojgABYAABNNf8AdoeSMAIEgAniBJgACywk1IQeCWgAtAMBpYQPdWQwAAAEAAAAM1YSKYAAIAADbADURAB0OKOAAAECACkAAzFwCRm8GYQACAAAAQAgQAAAgEgQABBqsoAAAACCAAAAB5wACHpIaaP3REdcQAQAAAAC7iIBIoAEEDtFAAECAAAAQT0qegA+SACMgABAgAAfKIACFisKMQAAACf6cBe+biURgGjAAAQ7SAIBtgAAgAAaSAAB314KQAAAgAIWAAATWAoAAJpLDYyv4AAQgAAAAAIAWAAAAKT9RAAAAAEcACAACBAUPhjWgAIAAAogAA+QAAAAADIgAIAAWUIAaFAAAAA1SABkCAawAAACAALRCAAAU2MAAEAAAAAgQAAhgNIBKgUAABAhAECigAAACAGp4MxiMAbJAAAAhcktMYAvoAAAAAABIkAAQAAAAAAA8DcoBAdQmAAACACAACBgABAF28gECAAf2EABEAAAAAACBvEKAAAYAAHrEQAAAAAIAAMuisAeAAAOpAoCTFCOWochwA0OWALuUDYIBTAuAAAAAACAeTqiEABAAATIAgAAhElAAYtv4ABkWAAAQ6sQIG6aCAc9HPogAAAAAAAHPRz7ADnI51AAAA4AAAFI2AZAtJbijmVcQADmIAAgA400rANhAMNDrwA0ADTwABAAAAAA/aJAAAAOCbCAAAAAIAAAAAATqVCEAAEGbQAAKmBkasAAAACAAAQQAEAAgQAABAH9pX+vRgEAIIAAAAAYEAwELAAA9FiNAZSrcgEAMtjjYgAAAAAAAAAAABAABECD/XrgIAICoEAEAAFgAASAEIIXH1FAHUeRYDlfacr72SCgOAAUAAAAAAAIhAAAkGH6wQDIiAAAAAAAhd8IBLUYOAACCAACAACAAAAACAAAAgAgD0RumzqgAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAFAAAAAAQCwAABAD+wUIgAgAAAAAAAAA96aAD0SoQACAADqIBZFAAICXa0AUgBAAAijAAAQAADAMQAIAAAAAAAAHgUBBZCAB0AgBAAIAESC6I3oAAAAAAAACAAkAQgAAAAEACAAAACBwJJQAAAAAAAAAANmAgAAAAAAAAAz8BQAADMACACQYrYAAADikcnmBFfquOjCAAIAAAgABIAIAACBAEQAAAACAJASDsWCBBAAAAAAAAAQAABAD5AuRDPA8bXQBAEIAAAAAASAgAE2gIAAAAAAAAAAAHkRoAICxMAgEAABBAAOJraAAFAAABgAAACABAAAATd/MkADIKgADgsgAQgAAzQSAAgoATwgAAAABxgYgEB/QQTQAc6dERAiATcWSAAAAAAAQCAIJAAAgAAAAAwrIABhIAC6TAHxxoKYgAAAAAAHAYAKgKScSgGEzWEGAAPMQEAbvCLACAOwQAgAAAAAAAAAAAAAAAB3o4ArgAEQGBAACCgMUCVaAAIgk2oMeIB0RAB4oAAAAACAAAAMG0BBABiCCAAAAMA7LOAAXeRZAfIuQMv1MCgAAACAAAACCAAAAAADmoc1DmpEJlJP4hAEqQAAgAAgQAB1CYAG6oAAxgLwIzgTwWghhTtUEAEAAIAAACQAOC20AAAAAAAAAAAAAD4AAgAAgAdSQAIIAABAEAAAAALNAMvmQGODHEAACeAAAAAAA4MRZAAAlwAE+lIIAogACAAAEAAAwDAABSkAAACNCQ1QAICAABxBDXwIAAAAAAAAAAAAAQKAMM/wC0YAAAIEAEYAmY6UQAQACAAIIEAD2SgtAEQAABskgAAQNjQAAAAAArIADc0AGyAEACa04AoMACAACACJQAKQgCBAMbjgAAAAAAbAAAAAAAAAAAAsICAAAgAEoEECABIIgQAINtzABAgAACGJSACM6k+4fuPvoAAAAAAAAYYQAGvUEECAAgAAhIaAAMEgAAAAgRECAAAAAAAAHQsEqkABCAgAiACTaFEAAAAAAAAk742gBAAggIE1M2gAaJQAAAAABosYBAAHQBQAAQAIAAAAADh+gwyiAQAKIACftJtsCAIA8AAAACBAoQAAAAAAAABAAEAAACwHSkB6CAbwpOxWAAAAAAABBEAACEgAH5MqtCgAAABAgAHcTAgAvcgAHIAABiCpgAgAABYIABUiJABgE48jwUQlEAAAAIBsUc7DAAAAAAAAC9jABAkAAABACYgAGA9FcAQIAAAAAAABEABIizpmigaJAAAAAAECQAAFRVxDgAGIIAAAAAAAAAAgCADAlmywAfYAIAABIgAAAACAAAAAAAAAAAAAAoCAB7kQsAAiBe0LwBOaJEAbwDAAAAAAAAAAHRwZkANBwAAAAAAAAAAPqKEAANjCDAAAAAAAAAQIAADLQQFRgLcB+bwBAAMXiAJdrpAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIB+LScAAtBAAAAAAAAAABhfZYEACAAEAAAAAAAAAAIEQChAAAAAACBEAHGMAbqAAAAAAAAAAAgALpLk7SwAAiAAAAAAA0sQAA90cAAAAAAAAAAAAAAAAQAAY1+xACvNEGmAAAAAAAk5FOANzgBAAAAAgAAAAAAAAAAAABABAAAADElzyDogIBecRp0AAAAAAgQABavDDcoAIKAAAAgAAAAAAAAAAAAAKoAC+ASAG2oAAAAAAAAAAAZxKABNOSE3AACBAAAQAAAAAAAAAAPBLJ1kAD5VkaAkuBuqAAAAAAAAAAAAIAJOFggDaR/qTboAAAAAAAAAAAADROCAAeSAADAlyW1gAAAAAAAAUoAICAANXAAbaAAAAAAAAEAAWxSLoAK1poAAAAAAAACAAAACDbEwEAzEAAQJAAAAAAAAAD4CQADpja9AAAAAAAAAAAAAG0AHdgu4D0uG1RIAAAAAAAAAAAAECALylAQAHxDYAAAAAAAAAAAAAAyLaZRAKEgAAAAAAAAAAAAAAACAA7DUlkECAAAAAAAAABeouQACAzjgfrdgAAAAAAAAAAADVMAECAAAAAAAAAeXQAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADvSAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIA3miAdgwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAAAAUKFChQoUKFChQAAAAAAwYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAezyCAAAAAAAABeB9D4C8oEhQfJBED/wAGLAdkQAAAAAAAAxXcKEMi8DF7QABjvygOx4AAAAAAAAALgJoB2gDNmFh9oAByQxAAHOP6IBYvo+x4QAAAAAAAAADqnogsAOJAgAAQFxFY4J6GbsiWCAAAAAAAAAAAEwf+YFYYBkQgQ0KoIugFgGfmimoHBD2QAAAAAAAAAAACWAFITM0WgI5UBVz4fZAgAAAAAAAAAByAACBDEgVibhKDsg7IoAAAAAAAAAABijZAQdTNi7JAFg4AAAAAAAAAAABLJWAA9mAPW+/sxFFG+UAAAAAAAAAAAEJgAJhBxx2USAABAAAAAAAAAAADpcgAAAAABSZOYgCEHVZQA9AF36K0AAAAAAAA6ZgIAAAAAAAAAAAQwA+AIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKgAAMkDg8TIaxCQhaAQGBAMEADogAZggAAAADActqkGICEAIAAAAAAAAAAAA4oABpAACxmXIAAePQAAAYAAG2gggDBAA6AAEBAgAAKAmAMxSAARzUwTQoJAAAACQkAFw0BAAJ3ABGAIACAAAAAAIEAAAAACRN5QQQAAAAAAAAGwAGXsgCd55iAEQPRQBMDZyACBwNsoAAAAAAAAAAAACQAkSAAPlFyIBRYABAIAQACAAAAAAAIAAMH0wjBAAAAAAAAABCAIAABgXR3IgDhIjRtWBYUAAkQAAAAAAAAIggAICAAAAAAAAAABRMAAlcCGyQA0gAAAAAAAAAAIEAABJpUNUACiwABIAAAAAAAAABADIBgA0AAAAAAAAA2NlxrvYJ/Bt96AAABAAADzYAa8CAAAAAAAAAAAAIAABus4RAH/HZwAAAQAAABIJAaOAAAN0wAAIAACABAAA9diwAB9CIAG2cAAAAAAAAAAAG9AABhsTFwAAAAAAgBCAGlMAAHYxCgAAASUCQAD6bGoAAAAAAAgAAAIgAAQOA2CBAgAAAAAAAAAC1xwAAZwBAQABAQgAAAUTDwAABAAAAASDC0CACJIAEAAAQAAABAAIEAP7+DYEAECQAAAAAAAAAAACAAAB3ZiceCAAAIAAAAAAAggQAADVRu+AwwTJAAAAAAgAMDGT2APloKABAQAAAQIAAAAgAAWM4M7mvAAAAAAAAAAAAAAQIABf7iWgEBAAAAAAgAIAAiEFxQAAnTI0oAAAMowAD+8kgAIAAAMSWw2rACBAAAAABtAABC0AAAAAAAAAAIEAEuwAAIAAAAAXS9ICAPtMLgAAAECQAQn5kRQABu4IAAAAHOSCAzDAGEgAgQgAECQABAIAALsYQBgKAAEJwACQEzacCkBAgAAEBKVEAAeDa0AAAAAAAAAAAKEhAAH11PAAAAAAQAABAQAZyLAgAQAdbmQsACQA7CNVAAAAECRpQAAAEAAAB1CAAiUQMs6CAFgQAOXhjSii5lYCht4RwEgAEAAYgAABsAJP9gToiBBSwCAAAQIAASPswayAEmUAAAAAAAAAAEnUKkA0+izAEAAAAAAPmiQD+DEMAAAAAAJEfsrGJBlAAA+AFZkAGrBSAAQEBRAAAhNpwDcw2gAAAAAIAAY3IRAAUG7NQowAAAYQEhAAAAzeEZKUVyAAAQUwAAIusRAAAAAAAAAAAU6Oc5RACAAAEAAAAI0rFEAAAAAEAAAqLQAAAAAG2uIgCvUIAAEABCAAAAAAEQC2CAAAAJAVDAIAAECACkgAAAMBDsmgCEwAAAEEgAAAAAAAAAAAIABAgAd5wgiEAAgABIAN4JAAG9RAECAAD8UAPCYAaqEggAAgCAAAAAAQUA4ACAMIwAVum4AAAApgA0IAAAAAAAAD0iAG5IqYQCBAAADKw0AAaOgAAAAAAAAADjwAAAAAAEDPeuYkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH0R8kAEaAAAoAA6DRgPR5Q6IAAAAHEgnJQEgAgAAAEwAHlKANcgBAAAEAAAAADQAAAgGCCwoAAIAAAAXqxkAaUDMAoAGH6gPm0gAEAAlgyA1hAACluQAEAA5AMSAG0PY4GkICAAAAMIEAT8QACUcADvBhAAAAAG/ogwcvOIQAALCWHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7iBCAICCAqwIBAAPUgAZ3X4CCSQSAz611g4IAHAQAAAbgkcAAEAAAAgON8GpAQCAAAAAAACBpKiACABBAgujAABAAABpSXAgAAAAAAEIAAABABEAAAAAAjAgAAkAQAQAANpF+kAMqMAS9QzXAW71NGEHBWfZ8IACZDyOBRuJxQALAgAAAAAAAAAAAAAGDRAFkABEAAAQIIEAAgAwBAAAAQAEgAoAAgAAAAACdWgAQKAAIAAAAAAPGAgAFBAgAugAAEQEgAA90aoAAAAAAoDJKpACBAAAAA0wAAFgAABxcC0ADNs1wRAQJAAAAAAAAAAAPyAAECAACAAAAAAAAAAAANAAAIAAAABAAAQAgSAAAaID0TnSAAAbZAHOS1RAAACAAAAAAAABLAAmwAASTLGxAAQgeA/7gLQAQAQAAnxjqiOAABABqNoAAAAAAAEABUMbJtAcIA5mtAAOI4gEBMEAAYfoQCHHAEAAHDJY3WgAAAAAAAAAAAAAAAIAIQAAAAAAACAAAAAEANAAAAAAAAAAAAD2cAAALTmGAAAIAAAAAAAACApMSIKAAAIOMCAAgBsAKoDtsI9BdSAIQIAAQIATREBzvD+RIhUAAAAAAAIAAAAFgVBEBAAIAAFdwISA8JUlgADLvUDAQNdHUAExoQAwAAIAAAAAAAAAAAEEAYIAAJAtgAF4B5hLSQCAgAAADCoCpEAAIo08QAAAAAAAAAAAAQAAzSoIBAGLWEHAAAWAiwAFEACSWkkIAFHQAAAAAAAAAhABhMAoQDkIoQEAgAABAgAMNIXGEQIAAGSQABJZFgQAAQAAD6AAEIACQAeNBAeafsR2IBAoAAAAAAAABAAFkQQgn+EIAAAAABIAEmCQQH2oMoAACAAAAGYPCJAmAAAAqZSBgKQBTQORlIkgOIZyePXFoADgEI+mAAAAAAAAAAAAABlVggAAAAAAACBAXAED71QQGQfBUACJmRmvIsqYAAPBAapAAEABEEgAHYiAYEAAAABKfDgwwAEAAAAAKJjH+gsQFOGWCDeupZgYEBgIBbQAAAAYwAPxq9AAKIE4VAAAAAIAAAAAfrhACBAEUAAAAAD+gAAAAADX2CAIPKAAAAAAAAAAAAAIAAAGYIAAAIEA6+BwKQUAAACAQBAAAAFBhA4XA1IApGAAJAAAAAAAAAGHScmS3ySo4IIiDd1yBWDeAAEAAAABo4AFUcAApDAn7EIHVwQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJUTJSWJAAACBBgGAIEAIACNgAADV7NVAAAAAARQAIDbEAAAAAAAAHoQAGQ84D+wtAACADoUEABBAABPOaEAI6/IAQQCAAAAUTIAAI+QDWgAAAAAAAAAIEBEgAAEEAPUdwATJAACRE04ucSVoAIAACAGmpEAhQbUoAAAAAAAAAIEAHirm0wEiIBA0ADIBkCQIbQABm0gAAAAAQEsAAAAAAAAAAQCIAIQCtYAAWgAAgiEyQAAAEqgCABBD0EAAIudwLVAAAAAAAAAfRAADgJwWgCgAAQAcqkAAJABAAJwwAcnDEQK1oWADAAAAAABABBAAAAAAAAAAlhKACAAAMIXKQhDOSq4VggkAAACABIBAD5C4QADS3HM1iAAAAAAAQIACgYADAACaArQCAAECAAAACAAAoCDLyLWAEAAAQBtgAAAAAAAAAAAaTCIAAAQBAAG7lAgM4SL15AAAAAAAYBznnA1kNEgAAAAAAAAAIAAABwoWADZGugAAAAAAAAIEAAihwAT0xwEIQAAAQB9FqEAAAAAAAAAAAAAAAAAmRKQLAn0wDi0DDQKBAJiewIAAkAAAAIAzNYOQ/YBs4oQAAAAAAAAIAAAAjDCAOIgAAAAAANIAAaFwPyqQBYbFAAJgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAIAfTGuIAAAAAAAAAAErNsYACBKAAAQAAAAAAAAAAAIgA86c9AD6a6AAAAAAAAF4ECpxShn2VAAAAAAAAAAAAAADdOACZEAAAAAAAAA0Bfgk4+g8EXm1AAAAEAAAAAAAAAAAAAAHKFY9RAGwECAAAAAAAAAAAB6GBIH4DaYBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmSAAAAWYAAUE4GwoAAAAAAAAABYIAA8HogIAuNG2fAAAAAAAAAAAAAAAAAANSxgL0xNigADgAAAAAAAAAAA3hAB1YsDssBIIAAAAAAAAAAAAPgACyYANFAAAAAAAAAAAgQANRi7KABAgABAgAAAAAAAAAAAAOKgZyAB0tuNmAECAAAAAAAAAAHAAREZomHY4ABAAAAAAAAAkACTUzgdlAABQAAAAAAAAAAAAAAUYAAvwIAgQAAAAAAAAAAAAxAAA51ao2iAAAAAAAAAAAAAAuagBAAu0GEAEp+wYEAAAAAAAAAAAAgQAwTABKftWBAAAAAAAAAAAEIAAMTOvcCAAAAAAAAAAAAAPCgBmAFGTa4ACAAAAAAAAAK1lABy+sgHXAAAAAAAAAAAABPmGQH63UIEAAAAAAAAAqhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJjskAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgwAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeucAXHZf/9k=" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="133" height="133" border="0">jemne vytiahnite kryt z ihly bez otáčania, ako je znázornené na obrázkoch 1 a 2.

2. Nedotýkajte sa ihly ani netlačte na piest.

3. V naplnenej injekčnej striekačke môžete spozorovať malé vzduchové bubliny. Vzduchové bubliny nemusíte pred podaním injekcie odstrániť. Injekčné podanie roztoku so vzduchovými bublinami je neškodné.

4. Teraz môžete naplnenú injekčnú striekačku použiť.


Kde si mám podať injekciu?

mOrF9PexbV1ZwVOEX2I/dU40n1y/aSOc2caJ1dZy3dryP/qb1wqawLPsM/STh2l7EWD573ST+i15hiVI7nojHtl1c9l2jv6w8ihfLlLIfhd72Zpe08T68M/H7DeckM4mN5S2NlOr5WVN+T8Aj/PG/b4y94jdpPJ7tLTY/R71XfIMRdHPZgIxZtetSH90OaHo1e/XfLOk3F8Cf0rQUrMrzm2B/QFVgxJBu67sruPUOnPBbLzhLZoe/C2aKfM+fZY8o1Wgnsj/tETj+4nfmaM/siA9fkO99viaX7Ok4Mm/+KznetzE8vlbXfW3/GIbYKzYN+Ky/Gc+zOgbhsbX27+Q1npM/PZ1c7k3Mv4wvkOR7Hvox3fID4DgFrVViMm+uzxjUTTwucYNoQLbmf54G/GeveBU5kW3/iq7JR2ezfB7Extu9SiEQCIA3GJGdnI3vG2AfKvvXYgahgu1t3O5UZJ9QR1WUzfooSQR5ga1Egg9+ix5CqLICPRewec/k3mnvYD+DYnLJdnv92uWvNKehN9MbTP6scRlpne6kf9Ry/9AN2CceLec/amY/cVYHBruz0NBIAT8S6x/eivlkiGLYjOQ2QpkjlKh8F4Cf5+V3YIOz2hyA/iXk1P7iG91HU1w8ABw/asl6mZFeYDyb6+RZZ+LA789seyvSncnvD3x/emGf3+V8MQqUCOPnekXVbgJ/cl+321sPrYFrzyTnF1xbh89euwPb5ajCeb8l87ve8aQD8r9/9akF1lxSAh/JPur/OZk785DtktgjD/LfLOfPutByrCQVoEaxBjWXlNHhuXoTznwLPqT/VZ2IbdvLmYkpW1ZmtzwaDNhkleb+G+W/4nfEJ7rBlH8mTDmKl9acndHYH85vjtFN+dhoA6LEf4FD8e+sMhu7ZohMmvDs/5cSDRKBpwQ2bno806U20tfdaoY/vTshnMcPgAY/6Xyv4Hk/636tf8D9KtzhZ745syL98bdnPy9EW5OfG9Kb05/L7b/ugmLxMhuIjcI+vvrcYYZzv1253skcQvZ92fziR3+JMtz3If8v17b/Ju4aif8eV0ouTXRvUni33hv+qIfNKXDfcteNEv/mx3jrZ/jWcPeumhkn+zBBD/yZvebYPCJtiKX5r+d+89789bjAwqqbP+TE/741hhZEG5NfGe+8ULgUSP+Zd6nn708O5/m053+RhOSGP0czxr2VYcj+2gncoUJjuY3nmdZ5Nx2XaXyf4AKMzXx/6DEUAW6ILEfuUGBfHtn3O0L3D9PfecCZch8vn4q4V0PcM69015CfwcH28+2dU39zaHv4aXOBPzpCU4FgMe/KP+5rz/xVm3815Uk05Lwy+wXoB8EwKMG/IuEoR9RXK//bYcDnPOpdpb+rmdG95P2NvQ3i8bWg9/McYL9p3aIARDwL2a/zfK/ri7+75Hlz/1MWvh99q3s++jLt4Xx7+HPNu9uYQv76XGGpLdDJe0l0A9mq2OvQ8MOtk76me8R4H8ksP9UGGmdW2XzvOhP83Sj/FfF/4OCXyb5QS784W15UnpbvnnScFs4/nn6+6iE/9A16c1HXJb+jjuJk8Prtqj9TjbIMzUNcZbzcxxOdXqiQ/lvxP+DepWfAvhF4c+w3+qufNOEf6n36WMnW/DDJW+7hiO/wJylv/MpEn284JKv6wbSn4I/nOXMJPtTLfIfyH+Z+yH8+6/7U52/DP5Q+AX2n3S+KwL+rcS/j4L/77s+SXPvtJfQn3WbiQFR3u2QsuwjrlDjAuHnE/rs2bNvzVD/3TTV0UyXJ7/Yj/ZWv6u+E2XwT6Vvis++cFPS9+Spf08ec+8fWn8nCskP2p3+X3esvzTUmbL0N9bes9+zk/HPX9JKf+R7eLXHh5/P8rfxYLOd4V+S/yb80ft3eVzzge0NOfspKMJiKAiPUrJfek9S+C8GmpAV/84Ff6Ci0zGGfdDfebEXLzre4XvmHzf5J7wH/5NonoVpNrMdad2TkP9lf6qL3M/bFTLf3zaFUOB6AuH32A/RF8lP3pII/9D7NIt/54L/aFcT0vBKTTP9ZbuqBeO9rglONtXwpT/xiBfhz8xzMNv+A+BRUv4L8J94o2/rf+C1hmKH4HpC4U+x3/KOcPwzhjB3SzoX/Nfrf9i8zYcw8mYrT/87yRS054b0f8MSW5dWHyiy/s+EWRZkLnrGe/CbCWxiX5rujPyXuh9MWDs9PGmAV8jsXJKFn9+QlugX3ZB0OUD+sJf+n670/ypZCGzgcBD099hhT/Byb/wjb3SseQL9/zI0tG3fsUviNxWmmlc2HgnwF011frrZbPvuJ4//e316H/Q9+bU/yfW4R6F4P1rfkCz+C97zUBb/S8f2bRsa+n/1t3m/PRRQ7xRb7ZswbOiqztMPT5xo6Um/RuyO+5id1as/4c+829H6QLz96xCOTw+O3yyY6+X8ZJdOdXK+Jfl3K19Z/N9u0O78OPV63u96N0QS/r60AEYS/3AtJKkHN08f3Ebz+S8d6V8vakiMYTwRfdEvLfbSRv5uG8j5eX/DdBgHOlofoH+IjZF9p2+6uU5Lfwr+dpP9rSt4sFrHIwH/MvOP/HZ91ReqRm+kYgdcz3R8PwLH79+N9rcjpwbJZIg+4sSxPSNsLv8VMvjWTPwgGR+g0INQoLDpfbIC+v0HLxxfN893AltcDI6IhAHWp31Th/6ifzMUDIwA3+MGj3nmcfuDP5xxNuH+w77M/KN36Zb4jmZ9T+J2yMJf6WZ8E2a+QeLLb8fNY3s2hhOZd+GpMRobHzpAN4BwLpL/hneJ8/THDZdKfeGyS+790OVldW3Fvx9473WLc/2v/i68aRABB8fvpZ/zK1GC18d8S/xL8l+E/xsNFcvMeDuXM8fwS66nb/ZF/EXvw8X/3ul9I9Ik/k0nQ/DryPj0pmcBfbcj0bL+FBGE/dEf1x/Vdee0yPDX41b1xRX/M1PsB6Hq89pyyy+6rP/R30s3DvKA4zcS0s98D4dfnM3vvvsex3ffNc65JP/t8P+gs/ij9Cca/iz8ghQ4JWD3Isd+wx3JWUGhEnDj8LbUBP6d/kYtkUAIvbr7lHIfCn2O4Kqelhj/7DvtTfTfCbMugl9dmFplNRmPHqk7sby4MDfL3Q9cuO2GhvBN/zF18/Qj4NDFfG3vSRb+777/v/5QM17Kv5vyWO8y+L/VVfzfTlQ6DPz+c9AqgSj8SfYV9803JOEEpUzo4n5R9Gn8fRdFXB9ACMLvEDRzo/lXn8H3/g3raw2RGDx7ezrq9JU1anb95MmTx5p/Jf+z4Wlhv2r5fuNoE/1qDB8415OkvxH+CH0z4amHgJt0yf0kcz1/ZCU8M/ChITeJyvBLridX9orIdzekCX/mfVwi1Du3Nz9zQ/+YNyLiWA4enhr+xaWVVYU+J/CxxZ9LcENvRUv6ZzDsHsKVsYjwDG7LE8X/so//Gx2Knqbc3zQ+Pz8tV/fS8Cdm2ky4yAeTfyt5rfEH/WndpILdbfIzw8AvWH6rA03Cn5ICGt8lb0SiDDZ9/vPmafvHDqWQd/z70JuZW1hcXn1IAFJXng7KRw81/r730f/21xm885d+05s4Xe5Rd1rDry9t76r6BOqmPFpVF2fX/qCD8y+lXwfAhdlY+pNG97vsXIuC56Y90DzZ/Cfxx26Ftl0qYBzlLgkZfnsnAuHvwn7MfzoN0uI/e6EA/aFOBf9x/9Gp4dfC/+QbXr5Vn059LPAfC574NxSZGuiHwGNxp6V/BQIvuKuKfyX/Kx7+b7R3/nC9/110J9X48orTu6zTLZjsVAC4aU+Z/0b83+3gfVA6xNbONPzuGejuQzf04W5k8Xc3Yq4Q/W70v+PZj960hj/Bn8Jfe5/ZGTsLTW8UtKFfu3711JEujtd/jPibn8d97Vs5f7he6b1UY/jgPdn3eB+vbLaz/Avupxh/6nZrs+KLHUJid5u3xhXD74uAIPzNT0E7vJvBrD8X/4mDw+XT1X65y5d+A7+Mn5bfZU/8m94ma6B/Pc84MNlWjx3p6vr+AP7zs7bw+XbrUBcXu/Jj87kZz/fEpr8cfjkAAvlvjz8mvi1edKF4kVJeXub3890S11Mo+/ZeRPj74j9zZHO7yWrQ4nis86R/elbxp12PQB+o76rv/Js2T2yg32t16EGZFaVfuLz6AN888fDf0Lrso/+BuNiVHfuuhr6HT3ir+Zb5F9yPl/s24d/YpR/Aj1uiSN1xBfCnhb/DrRBFgG7DpT2tZ6rtcteyJ/1TBL9cvyXvrReezBw0vUffgn4wPks63Zal3+C/OG+v/kZL8V/uRv/Q0JZTcwnf037G9RBLfvapH+M/34D/223wJ/iln+4H/r7vhFcBmzvawvHY0Xa5az2X/t7MvIY/CR94D8/6NO2h0vBRRpkGWeOTkn7A//HD5cU58+iB3K1FrDcudmXGvuuS9HebcoF/O/Od8EcrU4Y/wS8ZJd7n58HvW34p3a1xIxz9l9vLfhf6f+DSr+BfXHmYhB/of7S6wq1P05EBDR+Ftzo0Gh/Cf3V5Yc5kvjDpo8Xfth/61QPg/GoJ/P/ujeSsh/5HNv+l+NPODAX4E/xSayev9jTAHyCS9vv/3ng7IvxXT2/pOkX/rQHHYLzPpX96bnFZ+Y50y4a1Prbq0/QyWQv6p8w6Q9L4GPyXFmbp8tDrlllukL7tf49v2od25G/u8B8XvJmP4f93aaT4D75ZDfwbU99TCL+U8Yrwx8UeAf4U+2V34zvvFkwfaiA8N1ctF3t/xayHMv3Lqzn41ad7AtbHGf+m7ZQb6L/jBKs3NQu2P1XxsRH45JHKfOn6uGJZ/I6XuNj1YTDy937/PSf9IfziZOcCQFjx6Rf/N/IbXI2+3gf81vqVsJ+5GeHdYJN777NC9OXJ+u+tvAD4blps1aZ/9VEOflP1Yca/6TX6JhPmHj0ltp/wB+uPHxoqVsUrXutj+ukubsBREgCf3TKfpHy6UwEQyL+X+3qVz3L8s6ea0tlEreG3+W5s+WXT0+pm2LtwNW95vLkS+W+33PUOcx7K9+iMNwceGn9e82zaQqU1/Q8b6f/2KfM+2OhcWvSErxvd0A0bPnLD3NbcLGy5Cp/j+1bznQgAX/6j3NfDv6HwaU5f+U2q3/kAbf4snXtXDr8vjxL7rW/F9wXsG/L5XEUz1Yp+MB70Tpf2PQ/z8KPx12mvbTdrKro00f8r++wpSnoxBr9h3gcePqWbGkb06/v5UTTiuyrx/33bCZf5Fxb8G/Gfkuue5OkT8j9hDqVLVXs6wC8Jf5db8d23jy42s5+YKv5z+vuVLnetZ7Zb+56s6Tf0Pwzpz12tiX7g0dGPbQ5Nbwlp77Mwh2terYqe+mf/s39P4R5u3Dg8PLxJjeHhjfwJkOW/y4yLAeDJfzP+M2n8J2hvZ+nwrQ/MaaRiPxwV+m17QyH8ndEPb8TFTYXobzQTRTP1kT9NbeiHnBdvFPqeRu50rw9f76pKPzb55JNe/BjK+xjxb5P36h/9O35X4ZbC7XSD7msj/1uvd5pzgX9P/kX8lwvxd6eaBifuWvbls4n4m1wS/HKxJxL+rvfh+tYG9tHwbAxmatNwhH+LxV7IebHVqQf1nsbdOZ594xd9RpuSziL64UlcVvA0H+PRikl83y3Pe3/w6Uf4zR39GAe7rRgAmXn5tNdlziX+ufwX4Z/ud7aHur/1gXE4E+8Z9l97O9nTXAQ/n4RI+Lvehmb2OfrePMFE8UlqsdwF6L3npL/RckQlz8YzUps+iWt1aEM/eh9MfCHvLdvRFlYX/hu7r+qe4h39hA28s+wBkJmbvb1O8Mf8F+G/WIK/k//XXl+nhX6DsUPJQ+mM6efwLzfBHwp/19vQ+7Sc/Y/9iXL4d6B/2eW8RSnvt67XYQD0t3E+nvhDqjdaTP8/ujuL8Ht3NAqAJv4Pr8ZT+vz58x9wqP8q5D9qd0zhz+ueIsvO/Wve337d/eG38lJYmPEudoA/+S0b7sVq7mVFw76EvgsAmCPzT/5rsQ9+3+a8lPI2QhdpP6y15ioureinrLdkbwwm/pD3FjV1Q6z+s7216sZa+Ec2b968RY/Nm0eYsJTwP/7Un+4fwpGMgP7wT1l//Txk/NuxLlUIZRlvKfzfFbH/XLgX3g88PZxn38n+x3aaaJbcNA1z/MsXe9/UP7nBSX8JdEHW29Tm00i/29GnvOIJ45tHq4vzIP7wgk3RG47eUq+WfnVf8Z5u8QYPAGuA0tO09XoGfXHWRfw998Pxfyjgb3a0TACt+H/dQ//13yY3PRkQ/AW34utMoedDXpIw6EvTBPi3px+K/W846S9hzjX6TNeh3zX60Lv0Batd+ElA/KHqua7pASTRr2/uRoB/hG7mVhz8zlpn2cD/3oX8hKefAMX4C3XP/BafE++9Zdl/+4P8Ns0s4w3hf9wIfyv0Gf9TGcPP2UfZN+h7s7RlBPDf6MS/eLkLzip6t5X0R6td6+rSX9TpQMOJP7xjUNLqBp/2/3PSD6ICd3XrNjbo3roAKOD/pLI/2RlPPQCS7qcQ/yTV+gEAxvT195rOoA4zXtPPn4C/cY07zz7eiJzp8dhn6G/dGs3SZpghJ/7F9EOx/0Ar6f82bHFuPC2jiX7IvH9D9Bd1udmP4sT/9ULr847+OXOHN6ibS/B77NO9tdJi+c/7/613G+FPBEAH/AusPw4Q/uxPMN/TBf4O6MO4njY9EfuEvjxJgP+wmhxGf8E2N+C432on/e7dRupy65t+1+jTa1Xy/JaLf6n1YfSj9MOdxdu6ffsoje3bWQBsLuf/4Lcd+W+BfxvrX0Q/+R5u+vuBX8hzpfEovUuDqfMY9kf4szmapK0wQ1z89TcuWOxdr3/uvXbSb0o+C2apt/GcsHL6eatD2XPIln1KtzPXP/afPekfwRtrb6q9ue7hCgaI85+cuE33iqY+DoAG/J8IhZ9C71NCP/meMOOV4f8uB38Z+j/8cLlR+D320fBsDycJAmCrfkBz8S+kH4zPqVbSH7/d0ui4G+lnbW7FTZ4Uiq7mX3iSi/4pWur9EFNegN/c1h00vAAwBqiI/0L5z/LP8H+WwJ+sf4H3aaKffA8z/WG5J/MuW0f288LvsW9l36DvT9EoThCIP6e/OQd0xme6sNb/rbP9xU1uzfSDGzH0tzL+TPwLT3Lx6NfSv9nCv2PHp2zQ7d3emv8q8u+/68TxF6x/3vs00B/4HjL9IfyJd9mCb1D4xTPCH7DvLM/20dQUqRnS3ufjTRs/ojkpW+x1xqdwmfdbwfbXpX+qzWrvt1z8y6wP1Jf+K91odZO19OOt9e6rd3e3GwNk+N/YIP9HUP5/NKOU/zT+5m0vlvky65/3Ps30B76HTH9r+NPC79+Ibw/mhP8jt/q+OYc+TZHBX4n/cDv6rfEp7PDR42nQ44bUZTvMWtBv17tKrQ9r9SyyPqzRQYkMSf92w/7Onbto7Ny505cXfAAQ/8MN/G9d/OHHP3kjFQLPW+AvZL4l3idPv+97jOkPMl4Z/iL2fwxvxA/TDcIvs78jNUNgfraC+BvrA/Q3ve1kjU8L6Wfd/UR/Y5tPM/2w6oDduE17uUXj2ZNHy4vQ5/9uSZnXo3/jJm0rt21D+N2NtffXykvM/0dea0k0Jv4UDTkA0vLv8GeFn8D6k/fJin8j/X6xU8h4S+CX0Y/vwp9O5dnXpkdgH9HfJc0Q4K/E39FftNhrjU8L6Y/3cqtAP9vPqrX1+fYbI/4HSpKdf9M/hG0+Ouk10q9uIt3Q3bv36LHb3F/7APD4b7Y/B78XZl4MgKT8R/jzzNf3Pjnxz9Lv+57A9EflniT8kvBL6P/p+50Z+B37I1tYIc5D38zPbjc/em62qmnZtLEN/cb4tCh3WuOzYM8Q+qAq/R2sj13xAuuzXHCpfyH6hz/+RN9jC//uPZ+xQRGATwD7ANiK9c9m+7N1WZr9Pwn8J/FnX9LhL3ufPuh30p8w/c3wl7L/p9mU6/FMT8z+TkN+PEGAvxL/zc74l9BvjU+LcmdsfJrbfJrpHzUPocku1sfmvWB9Gha8BPq36xusbqN3Z70bHPPv7E8a/023RACkAHgu4+8Kn4H1D7xPPvHN0R9JPzP9xfDHwi+j/6c/TZQI/8hmkf3d0vzsBvx3gPh/8rGhv6TVwRkf2MWkCH5hE9sK9Hu7ufEtzMsC8snq8rwuepb0+qzn9G/6eGQL+h4D/969ez+nsXcvBYB9AFj+af230f6cSkAQ898G/8D7NIp/A/2i7xFNfyn8Kfa/P9Ik/GT4PfY99Pn07DWzQ+I/0or+N43xaZfzBsanNv3trY/Lewt6faC8hLd8w0fa9oP070T47a31I8A9AHa45ZUtIwXy/7lk/mX+m/CPq/7M+2TFP0M/Sr/seyL4v5fhL0Q/Y/nxBbthbnq2C7K/N54exH8niL82/uX03zHGp2XOS0tddg/lpp3cSuk32wyYBa8WJX+T90Kvz2gx/Trp3boNfc8ey/4XZngBwPn37f/GXPFn55MkDCH/z8vxj7xPVvzz9Bf7Hhn+56Xs/2k5bfk3hKaHs++jH84OTA2I/1Zl/KnoU3CAxe9JcFvnvMHu/Y1Nbs30ewfX9aY6570bmr/1r336twD9OzX8eG/38UH32D0AQv6b5X+TnPtK/BfgH1h/z/skxT9NvyT9qwOC/0ECfiv8vunx2Cf0pdnZq72/Fn+g3xR99FfON/qA8TlQ/jrvt+7gLL55f3X67cldHfLe15qfQ2q8QfTrpFfdan2XAX7/5sYBEPJv7U9O/pO5b8y/jL+tewbWP0p8O9EvSb/ke74rgD/D/p9uFQj/Fr32Yk0PsP+Z9aPS5Oz7AmYGxH+7SnvL6Yemet1aNj3fR7F/EuuM+e0U2tLfOu+11uc3jdZH/wC2+eiSj056Ufr30v3dv3//ATP272cBYA0Q43+ryX6Hc8nvrT+rkaIiaf4F/GPv4zn/qbb0h9If+54G+IvY19/+zxcywv8RF37O/h7LPqHvzc1+i/8eNSfa+H/y8TCjP1v++Dfy2r3Z+ZJNfPD2k/R7JzY2P2Wa6dfPIXdOfA+Oq24h/tb6wNpDvusipF/day0xeIfd3bV3OQgAxr9triX5z+OfioAfm/F33xPxd3Ufz/mnrE+Ofiv9ed/TGX765kczwr/RCD8z/Ib9vczwyHOjJgbEX1kfVvRpbPT5Na0wTc0tLjfv3wYDpd/PeevQD7momxWd97YRf7A++iUXeLk99yBa9umHpBel/wt7f780ww8AmX/u/pPu5+if/5wJgEb8rfUXvU+j+Gfon7LSL/oee4O/F+B/3si+/dY5+K3wo+mJ2ffQD+Zmv54XLf4t6YctzV4v2rLcSY9wXuMg6DdFz3LxB+ujS/5vNZRfeZvPR1jyUTdb32e8w19+edAbX7IACPl39gfkf3hjCf5SAHjy/7wAf9/7cPFvQ781Pinpt7e+C/zsG8vwm43ErPBTssvZR9nfT+AHU/MlTgyIv7I+Ku0tph+WV9fRaRVlOe9TUfqbjistp9+9d01Fz3aveC1q6/New6eJ6FdJrzI+WmLUPQ7uL7vLB6zNBP53W/65/GfcD8c/5r8R/9D6J8Rftj4Z+tH4SNLPfU8j/Fn2k/DbdJcLv8d+Gn0cgL8W/91Ivy34/73+zpl2XyiNf4AHFZUZH3ZUL8t5C5rcCuj3Di3V88LEvwR/tD4qJpua/Bn9G5B+Zfv3fKZvNME/dujQoT/iOHRobIwHQMC/Z39GXPLbjH8cAKX458Vftj5p+qdi6Rd8z3cN8EfC73/VPPxM+Mn07I7YJ/THxtjMHBqjRzOI/+5duujj6G9q9IEOt4k2xkfddZJ+Vu4cDP1O/B9JJ7YLw1qfhk43+LRwaBeW+7cB/XvB9+h7bG6vG4fGnAXi/O/ZLch/xv0E+If8/5jHX/A+nvjnrE+CfjQ+ofQLvqcl/H8uhX8jE/5RI/y79zj2scRD6AszA+oP4q+NP9K/oYR+6HD7TRvjA8u8sfRjmSXfWtaB/ikq+zxUQlS6rxV0OzR0urkmN6JfJ73qdmuRUbfY3NivYAgBsH8/4x8bDA3/zP2IEz7x5yz/pfh7ia8T/4z1SdMPxodq/c2+R4Y/z74Mv7P8I5ud8JPpsewL6H/lT8yYxl+J/97PNP3boOBfQj8s9L5njE/hDm6S9Be0+RTQD5L8Wz41puxTmPha6zOaL/V69H+M9O/Wxkff6DF2g+3gAWAfAJp/a38i95Mw/7dCMgL+RfwbvE8g/qL1SdLPjc9yKuUVfE8a/ugbnk4Jf+x6dibYN+hLEzOmpkSLv0p7ddHHLnf9c14D38Q0s9z4PEXpXwqlvw794xH9WPPX3T5F3ueZtT7Q6ZZc7uX0Y7n/U6Jf3WnhFrMIgADg/Hv2Zxu+Wg0ba6TcT3/4u5lgiW8g/qL1SdLPjU8o/Rnf0wJ+cYWX4Deux7JPht+wD26f0E9NyyEQf0X/bqT/Y6I/3+ZmOtymys6rwJRXN3cGBZ+B0U/ij4lvifexVZ98p9t6/f/+q6VfFzzB9u8/AJ5f39PDR44cOUrjyJHDLACQ/y9NndnYn52B+0ma/00rER4+/z/m8DfeJy3+Cesj08+Mj1vmddJv7mvsexj8P+bZT8MvuR4SfsM+yD5H/zCfFpwXjb8W/8+x6KML/iX0m4VeOJq6xPiYlFfX+j3pL2jxLKXfP0sKu32Kvc+zJ2R98nuZQ2kVJ4EWu5B+5frH4D7bO3w0jACbacEDILQ/9G41bKu0KYn/N+X4x9Y/8D5W/Ln1aUO/NT5hwYdJf1/wr0iNbR+anYPR9TDhJ9Nj2T/k0D8cT8vRIzAnSvwV/TrtHd22tZB+WOg9oI1PWY8P+R7o8PGlv6DJrYD+v8YzpJ7LWPUs8z7K+KP1yS/3hvRvB/rB+Bxy8B+zw9xpFwCGf2Z/mPyT+U/hv/P/xoz8uRh/Nxu++BvrkzD+Kfpj4xNLf5zxJuAXvte/y/B/hPD7rmePNT3E/phj36B/LJgWwF+LP6f/I0d/quPFLPQ2H8xu1IalvFNrQ78Wf/A+D8u8j+31eTtnxTz6qdwPth+l/4i+x8f9Ye71Yc4/2Z99psd2l8N/c7idPB9jL/7SHv+E94nFXzb+Wfp5zlsi/cXw/+X5rgT8ZPnR9XDhR9Pjs3/Y6JEwK0dA/BX9XwD929lir/7OqQYEs9BbaHws/FHKO1nS4tmVfqx6kvdp/JBPjfXJLvdy+nGxa6emX9n+QwT/cWk4sYEAYPxz+ffMfwL/iy9e/CUKgFL8jfcRxT9pfUT6wfZz4yNJ/3eF8Mfov3jx4lgj/JHwk+kB9uFeE/qpOdH4jynro4s+WPAvoR8yww1kfJoXerXpR98TS39Bm08J/W++xps8aYJM4gvepwl/a32yy736/zNNbor+bUj/vv1gfA4fPapv64mTJ0+eoqH+8wQLAPsAOOTZfyj+mNpPA/49BUb8ABDxjzNfK0dG/HHBl1mfcvrR9oPxSUl/R/g1+y/uZOBnlt8IPzM9hzzZJ/SFSVEzAtanLf200Ds1W1TvdKZ/Pkx5q9EPmhxN0AzHv+Fj6ponWp/ccq9A/26kH6Rf3Wp7j90wEQABEPBv5d+5H7ulsIj/pmcvJP7z+Ifehy/4WusDNU/B+Cfo942PJP3fh/A/L4Ef2H+xmoffuR4u/Jx9hv6Jk8KknNDzcQSsjy767Nq5g7c6ZKg0C71lxucp9z0z4r0dDP2e92nGH5d7p/PLvY5+3eaDi1265PPlmJZ+B/9pM2wEnHAPAMY/yj8Uf5j7yeK/68ULif8y/E2oc/EH65Mx/g30c+PjSX/ke0rgR/ZfPN8mwG8qnQH81vQE7KPXP2HJD+bk5PHjIP5jOu3VBf/t2xz9f5P247TQS8angX5j+mXfgz6jYefkUvqjc6Wg7mOsfxP+WPNU1mdDJiAZ/djo8OlOKHhq43PkKMJ/OhphABj+xzz5R/fTjP/FFyL/Iv6h90mLPxn/cvoF49Mg/c3w/8V8NcH0s0rnNtxDaadzPSj8Y5x9jr44JSfUXBwm+vfSctem5hZnbbL1Qm+J8QH4076npMmthH62k6c3R+R9SvB31iez3GvpN40OVPDU9KsbfkK60SwAPP4D+Xfupwn/ecPIi3L8g8SXiz+zPqLxl+h3tp8bH1H6s/D7wm+/Vy8N/+bI8lv2DwXsJ9GnCVHifwSMvy55wnKXbfRJ0+8v9Obpf+YyXqHeU4/+sM3NTNKUtf7N+Fvrk17udQ3Omv4RQ78u+YDxOQm3+syZs2ycOcMDwORbhn8u/7S7xg7cVTWN/7bnL5rk3+Ifeh9f/H3rkzD+SfqN7QfjE0l/6Hsa4bfC/+J5XOmX4Geu50tregz7JPt4688IU6K9z7GjSD+WPIvop4XeXoHtN/Ab0x/Tv2Gg9JP1L8P/afNyL6ffNTp8AUnv4aMo/XSfz+HwI8Dj/zCutY+R/NML1rC9hin9JPA/88KNBP5J6++Jv7U+puYpGX+Zfmf7ufFJS//zJvjZdxqL4f8wgB8sP7oebnos+xz9s9KM6MlQ4n/4Kyj6GPpNo0+afrPQO9to+wP4I9M/WdTmU0I/ROQH8a8n6+/wz3xcqnlOZZZ7Rfo/R/qPoPSre31ufPy8G+PjeMcpAowBOob1T7Q/X9I7dqX4zzNU/tKAf7P4M+Pfhv6E8WmSfhn+v7BvFPueAH5n+Znw6xonsX/Soo+aryYkmBHE/yRYn4NfWvpHPPqXBQLgxW5c6G2w/U/J82v4RdNfj/64zc3Hfwnxz9b9yfhP03LvWAH9utEBCp5jQL++5WfP4o2+YAbe8HMkOOYBYJdbrPzvt+Z/J24siScqiPhve9Edfyf+mPd61kdKe2X6ne1nxict/S3gj32POxzThx9dDxd+j31A/9w5cT7OngXxP0b0fx40+iQb/L2F3oztf1YC/xrQb9UfC58Z90PGn5Z7pTYPRj+2+UCjAxY8jx47YeC/cNEbdMshAs4E/KP9GaOX7MD8l+B/keP/QsQ/sv6++EfWx6W9zfQ72w/1TjQ+kvRHvkeG3/s2Ub0H6/yfuLMSdto9ZJjwR+yD6CP4F4MJ0fhr8T+h6R/Dgr9udWim31/oTUrpM7i3TfBjhrk8QPo9/B8+BveT4P+pqXme0r9NWu6FlY5/5vTvRPp1yUcbnzNnz50/r2/wJTcoAkhyTMpF6y1kfw4l8E+mvs9a4C+Lf8r6RGlvA/2+8ZGlXzD9CeF/8WJehv9jB/8uAz9zPdr0kN83sk/oI/DBfJw/f06L/4njR03BHxd7m+iHDrfXJs1Cb4J+eK7qG6tuaw7+kia3EvqX/Snq9dgxhBb/ZXI/KfkH4w81T9jYRHinn73cQk1usNSLJR9N/9mzGv5LXwcDb/kF/gCg/Nc0W8FrRvCekYR/3PE55hHjuZ8m/EPxB+vTlv5pn/7Q+CR8TwH8L8LmNgH+PdbyH3SN5ccY+0b2LyD4wmycP69mQRv/w388hPTv3MHa3FL024XeXL3TCP+qg9+x6J2PWYl+fx9bNxz+c4C/lX+ZfmX83XKvsAYn0b+X6Fe2XxmfcYL/8uUrZly+HAQA4/+4XnA8YtyP3V/G4r8lif98Af4J78PFH62PM/5C2pug39n+2PikpL8A/rC/50N7Jjh5fh9+FP4j1vQQ+w594D2cjUtqIrT4n6SiDy32NtO/Hqsrpt4p0k+OX7ueJbilRvlDLgdCf68XXQYmi8u/7H6U8c9vbMLpN20+uNgFSa+68eqeqxt+ZcIf6qZDBJAFYvyfMO7/j/ianS39ePhvtAcp27HrRRL/OPNNiT+zPum0t4T+wPh8L0u/BH/wNcIWhw+h0C/Dz1zPMc6+ln3w+oC+Aj+cDT0TKP467eX0f8LpF+oeZiuTdL0zFP5ZCX5zi/W6atNJcaX0v+UuMjWtxhST/ynC37l/AX9l/LHmmep0C+kf3bETF7t0yUclvWfOKelH+K+6Qff8snkCXEADZJZcSP7J/Ev4b9IHKYf43wm4eSHg/6Ms/pZ+Y32M8RfTXpH+GbifzPY/SUt/zveEX+JiKP0G/i0B/LCNwCF6qQIXtxj7Dn28+f5kKPy1+J/BtBcXe336Ey93jdG9oHqnQP8z4/hXzP2c6qWx1L+uocmtiP5fYzaCV9EHyMKY9txPIP8x/tr4Ly9kOt18+qnNx5T7te1XxueShv9qNFwAmKIDLblQt+FhdD+0v5KHv37dJc58t4XgSPjL3ud7wfo4499Mf5T0Bsbne9H3lMAfVjup0J+A3xP+mH1EX5qKK1r8lfXBog8s9vptbgn6wfi8h8ZHtP3kerjwO/inDZZTBsta9L9D9HtX8Q7kIflfYO4npv+xrnmmNzaJ6cel3jEq+Zwdv3Dx68twx69dv379Bgz1H9e8ANAPAOTfyr9xPwz/3WbZK7XqFYl/Dv+E+IP1eZRPezP0h7ZfzHkzvif6Bhcj+KHQb+DfKcNPwo9+/0KEfjQVExNa/McV/SeRfr3cpdvcmuh/U/81bGUi235X5CfHPyWwz1R5APTjZWbVsIEWyf9D+Y0XW/NMHOEFsf+/9e3ZINCvbT9I/9WrdLfdoAjQM0IPAMs/yj+5nwj/7bbsH2a+sfgL+Mve5ztmfQLjX0Y/lHy47ReMT0r6M/AH0o8Zry70m/YGC/9B+yrpceotPOOxb9C/dj2aCjURSvzV/T8LRR+z2Ettbjn6XYfb/JJk+5/afuZI+KcMlFyUS5rcyuk/Za+j99XWB/LMeicxW/ev5f+x8L4jGP8Fu7FJZH3gKjAxpsEZGx2AfrT9ly4j/Ddv3rLj5s2bEAEmAK5Y/s/pNUcj/z7+nzH85cw3Fn8Bf1H8A+uTT3tl+inp9eudGekvgT+S/g2s1rkDFrks/GT5res5q1daiP0rFn192/lM3NIzcU2Lv7I+SnpOYsHfNfpk6bd7uOl6Z2z7sa9nFVs6nfAbRZ41UFpNrkY/tbnhLjMzc3bM+u6H5H/J9v1E1mcVl3vl00s5/abBWTc6HPrjYaRfGR8l/ddu3MB7fRsG3XcbAI5/J/+N+G+KM19B/F9E9P9JFP+U9WlJ/5Jv+59lpL8E/kj6bbknDT+6HhB+n31A35DPJ+LGDTUFl7++qNNegf4Nafqt8RHbHAz8gfCzM43NmKGdkyrTH18oPJXEyv+K9Lb7s290swMcYiRaH0u/a3DGpV4s94PtV/Rf1/DfvsMG3vmb9OC9aspuXP5PGPwPcfxZ5htb/14M0F8i/H+UxP+7BP3zhfT7JZ9HuIYi5rxJ6RdC904I/0dexgsrvA5+tPye8Dv2Hfq3/YnQs3Adrc+4LnkePQz0f+63OIv0M+OzuBJ1N9teflzgsi2d7nwnD399lzfItZXu9E8Z+PXmqgvz8zH+oFto/mP8tfHHmqdofXz6txr6odx/Aui/9LWW/pvI/l0a9sZjAFz3+TfyfwJzX47/HnuUsrH+Hh9fCATF+Pvin7Q+lv6w6CPTTyUfwfaXSb/w0V/4tX7P9OtyTwT/cdtTboSfym3A/i0nQXwe9Byo+//1JUh7jx/Ti737933uWpz1tcUzS5nxWVoNbb/3IgtrbdBlTkRyHpE0+CskS5rciuiHFuf/ZcMMLrSwYA8k5GdSkfyL+7w9pZpnwvow+lmLp6Mfbb+WfnXH7/GBt94EAPF/GVcdlfwT/scRf7O56udQ9+TWPxD/ZwJCEf5N4s+Nv1TyFOgPSj5Ev2R8UvD/Rfjk8yH8G8n0m1qnqfZY+Mn1gPBfwlwXLY9D/24wDxp/7fwvI/0njh3+ilodvBZnqRrzK2Z8wnrnM7Z1w6wT/kmrxz6RqMjV6Ic2t99R4y27lIi/976vh7+ueeqqj3m/Mej1Cenf4dGvSz7a+Kh7j/Dfv/8Axv375s5jAFj+nfwb8+/jv9fDP676nxEYcvg3i7+zPn7RJ08/FTwXzOKhb/s94/M84Xsk+P2XWqzvMaYfD0fbH8F/1gj/5SucfUQf7rs3DXfVDNy8rum/eP4sW+76jFqc0/SPkfGZ1hWfh088+s0x7GFPGz/fJiBypj79Uy7OFtXcLOpTeRYi/N0bj9GR1rrqg+K/TrB+Hv1ek5te7NIlH0X/tRvq1qv7/oATo+69CYCQf3I/Cfx15suq/r732SRBFGe+gvhb68ONv1zyFOiPSj4p45OQfhH+Z5LvAdNvMl6Ef0yA35oeZB+8PqCvwPemQU+Btj7a+J8/e8ann7U4C/SvR+OD0h8YHwu//xJXz7UDEpAGf9g1sqTBuQ397lpLNBYXpJeWlBmT8XfiDwl50Ovj6DcNztjk9sevjuhyP9B/Fei/d2/SdHbYlT0IgLt3Te6l+YflL+1+xs85/LHyYzJfsv5Y9Q+9j1D0FPD/URB/Zvwbij5p+pdM3yCz/d9lpD9r+l9cDaQffY/NeAX4T5uO8ku0xEjsO/QJwZ7tLlD4q7uvrM8VKPrAcpehf0eW/h/I+EwJ0u+O4p3lN4/Dv8h4NHpc0uRWRD/k42/bbTYs/EuprWrMTm8PH/trdlTyn6ZeH9/66JLX3wX0f8Hov3BRJb3XlfG5q5S/N+UNvPn33QPgJi68TFzG2qfD/whtLuwyX+Z9/DWvMZGjF1nxTxn/lvRTySe0/Z7xSUi//KG3+fA73+NlvBL8JPzXPPYB/V4wCRp/Jf666kMlz6DNLU3/KBqf3vRcVOx/RvCHnfzell92WPGvRz82eZr2E4R/WY0M/vqFdzjVNxT/Vex2ENqcX2P0mwZnbHKDpV4s+Vy/qaT/PsA/TcvbureJBwDxb+Qf3Y/OfR3+5mAFY/0TdZ/nIkih9f8xZX2CtFcseebop6T3G9c0XiD9ou/xd29zvseYflPuwTq/g/8Cwg/C79hH9AH4aTcJgD9YH6D/AhT8sdHHtLmZFueYfjqnEbscHgfS/5jgn8rATzS6s0KmKtPP9heDAxVW/MMZfENL+CsLx7/KM1v0FN7wiuk3TW6afl3wvKySXm18HkxOTfHODnP39Scg/gP5d/gfI/yd9Sfvo+s+QeJ7VdbRv4jiL1ofnvaW0s9KPjnb/9yT/jz8L84kfY8z/Qdps2AOP7keFH5i36j+dDgFCv8HyvoA/Zd0wd/Q/0UT/fhW14TU5QDwLwP8oUh4x3sQjQ7HkgbnVvSbrnN7OW+rpiCfs/j73+URvdwOb3iNhRch+qm937X5nGL03703CWVeqD/Nm1UHEwDqyoz/6yH+ZtkLM1+y/uh94sRXKvkL3ufHlPXhxj9R8iykX6h3ytKf+MSe8QHp93yPKffgCi/CP+7gN8Jv2Lfo+1Oga5H37irjjyVPWuyFNje/xTmiH4wPbN8ZGp9nUClZDA8l8t599mg0WwZPS2XVbvRrS/5aeLnVVfifHP4LS4H3oUZP8eX2gH7T4Gzpv3gJSj537t6fVPDPzvsD2y4C/qnv5LJ938husWcy38D7BImvbH0i7xOLv2d9bNGnnP4F97JcZPtz0p+AnxsfLv2e70HTjyu8Rvm15Qfht+xr2Qf0Z+eCCVAATE3e18bfFvxZm1uW/neSxucpeOX5uekYfqoNLCGMvhepSv87Hv0Avz5E0BzM5jq4/M+I+HuJr/9yu7evj0c/b/E8TPTrko9KerXxUZ9l3lt34AFA/ofcP3Ydcvyx8HPwIPc+lPgG4i9XfSLv00D/Y6/k2UQ/lfuXhKS3UfoTvsdrcFPSTykvq/eQ6Tfwn7bwX4XFdQ0/sj+FnpPQ92ZAdyAo3VH0X5u44ugf+zJqcQ7BXE4aH6gSLi3Mhcrv7/niWGQ7hw2AfnO9lYdmrPpvrYbqvxg8yZ76L7dz65Omn5Z6Ff3XgX5IKvDWLy7isgNFwJzjn5Ye0f1w/G3mS94nI/6Jqk/ofQTr44y/X/QJl7tC+nuwWsLpd0lv2vg0SD9/mZ2kn1LewPfock8A/3V0/LjEQuzPOfIX7QTMz+tqvDL+t25eu3rl0kWk/7Ch/1NGf3ioCvQSrKPtO71drLBIGMMfvPtJg1mRmUNxWaUv+m+4MrS7oL+MH/ZwYcsSf5S5l9sj62Ppd+39usH5kE+/Snq18ZnHpxANu9KBDwDkn+Q/wv8k7S1vvQ9LfAPxlxe88uLvG/9v8F08j35+j2L6bbl/BVplH4fV/ozxSUn/85T0W9+jK/0u4w3gB+F/AMI/TbKP5LMJAL+h5p/SXlju4vR7Lc7hVobw7uAGYRcrNMrzYcJrMt4Afm8DgZ36d75fhf71+lft9F42ffhIHyfy6BEr5wkvb0xH72jal9sj6+Pod+39usH5q8O20UHTf1fTPwvvkXmD1t4Y/w9o6Z3hj9sskfUn72MTX0H8V9uIf2x9bNq7yl9FbaZ/PqA/tv2S9Kfg5+2dkfSbeg/5Hsx4Gfy3YG39/oOA/cXg7usGtPlZZX08+k8cK6HfbGAY72Ll+iKDW+T1AVoS+bJiRfrft/TbcNNXfGzOZnNvbQf4Y7d28IXo6OrfBNaH0e/a+3WDM7T56KXeiavXb93WSS9sIbQcj0VyoPqDoPxj45XBH3p+rPWHIwWN95HF/2IKqBeS+MvGP1vyTNFvSz5Z2+9Lf/Kzsg3cJOlnvgczXnqBGl+l0K7n/uSkZR+WO8V7r62PSnsD+g/xFmeRfmd8gl2sXI0k8IbBioglkd3nAdFvtxcz4yG9biYXfsINSd1O/h8E1ofT79r7bZsPLvXqkg/uHS1MAD2CIQOz8h/iH3ofnfgmxT9V8wy9T2x9eNrLSp7d6P82pP95G+ln9U5R+qHeg75Hgv/ePSP8c7Ls04ADVIj+Cdbow1qc6fWWgH5jfKJd++3WxzH8PDN6zIXY3Oc/RBX1/ugfZvSD8j+xZxOygl6Q1UVPM3zHRRv/cDdnj36/vR8aHfRSry54PlCAyNIf8e/jf/lrbv3DxFcU/6TxD8Q/tj7O+D8xm3CU0j/n7vNjRv93DcYn+UmZ7Xe1fl/6me85CxvHaNtD8IPrceyn7rsWfzX5iv5bptWB6D+wL3i9xaffGJ/4sC677T2/Qe5kDwO/4ZCXlmfhFZrxKvTDasS/4GuL/JrffMMm1295+OBtNQ4kv9J0bH0M/fhyy/b/v72zh9HqyPJ+pxMgoUlJCDYgWYmESQd532DD3tQSEtImr9gNnIzYaJBWQhO63cb4A0Mb7MFfbTBgY4MZtwHjBmyMDf3dNE3TQDdmbDxjdt+w31vnnKo69Xnr3ufe+5SHrmDGtgbPc2/9nvP8z7/OOeXSD4ddwvKZhpviw2uB5I84fRQenIE/aB/yfbzB/8UXU4S/DP4h6ePQL+NDGf2W3a8tH1f2J4Z+PbRce/0q9KuUV+meL2B0Bmp+rXpmQe+H2RfKf16kvWj4Q6mDUebG2ltM+qXw8QRKJRMIJnw//DTQ4FDJkGbpH2P0s7tEHPypvE58zF14gBH8OZt0pI9F/xsm/WMW/ZFtIAuCzl80/thurbTPKbxOWQd/deDLpE/I8beDf0D4r8iRq0s16F8yBwM/iguf8AfVbr8b+o2UF3XPedFFNK7hL1QPBf4Y+0D/LJg+QP/F80aZm2pvcemXwse5rEsLH4AJ7k8xMl6KDpzDJRrs3DL98H8o72dbNqQ/bC+0b+3yPpP8RlvSR9OPzS1HFP2fSPqvAP1T00HZz7ZC4j/J8JeDlj6Tia8Z/MHzh1JPxYu3xcUT/H+2hb+R9rLUyDruCtF/myYj3fMmvR76w6H/ybtGzmuG/nffkymv1j0XZfs0wU8uVPTnVixO/yUP/a976VfCR8RJ42i0oJ+Ej6Kfekzk+0EMkUJWUyIykP9juaoN0q+ukVpZkXmdceY7QeNUdvltLBL+1kUW4m9+x+nH5pYTnH5x2AUlFPEwJNYCHsBMS/y/gZY7rX3M4E8HvgcOWHlvOO31BX9/2nuPosPtFPrVUa9jeMaFT+RzqmEOMueFCh+l+iH0q5T3Czk5g8NfHvjhjc/PTU9p+scs+g+p5i6Dfil8hEZ2/U4GygiG/jn900ieAFHIREhB/++aox/JnGH0a/gRfyb9sSAJ6N8RzmXEQ5kHXuJv/nXIae1C+kWR21cF/d8S/WVxSIZ/A//L2HM35gb/o0fxwNfNeyNU/RKVPj9Y9N+pRX8s6U0M/T/x0A/C5yBW+EjDh4f+sS9A9F+BBlKCH1RPwgtfuCVMHyx1uKSKPI32Fg/926XwKcKkfdBrhEmgX2S8UvfgzEBNoZzxudAm/foEsohKq3JmmR5cgIXYI3JfA8JffEWMA68xl35q7ZIFzqLMBw670ugHF4LmX9yApiPUPkbwJ88fDnx13svo9/W2m8GfS59A2mvQP1VCvzrqNQ3PuOyPfMp5Tr8UPlThIw0fGfpB94xT97SCPyXwQ7gh+r/h9J84pib4++h/LIVPIZFtTqRERvrHKfSrzh+CHxlUd1oQ/ZvaoH/hNvvFoU+6oudsYYGdkD6jmv5C+Jt1e/fFUwkG+EUWPvrfZfRfuIhHveKwK275cPxv2fhfwiGTPPjDga/Oe03pMx/higf/gPA3DH9j7rCX/kk1EPW2bXg69CeGft3UCMLnlVeMnJe8fhX61cykbzn8aW9b0v/tN7LMTdP/1hHW2sjpl8XNUvY/ZPRLewTe0gCF/nmte/RRyCpX4NAALP6E74aguvRvYtfzsjOYh3LEopb+UJfBvtO3fb9oU1L6PBehn1q7ZIkn0D+ZTj+oH6g9vEkN15flmD0j+EPe65c+gQ4Xh35H+HP6mTC0Sh0c+o3DrnvsNgRGvyt8Ih9SWz6G8NF254fa8MHQf5lGB1SEHyxPPO4SZW5I/8dl9FNXV0j2o9tP9OMxJ70cc1T4qo/+0hLPRPpBnBn0G1dUFP/XWvvQzdnq+zptp72Yyws9xy+y8NPPyvsV/eKwK20/HPzloDEK/h+pvDcofcK1Dk9M6cOEv5X2xo67gvSzq3D8SW+q8NGWjyl8dM4Lx7yfstD/NTVPV4Of0X+VijwV/W8bjb2c/o1S1Mz4g6TCZBO1i8tiG2tO/gq/x7EgsHH6p42r2c12dbo7GKX/rJpWOOpLe4Wgo580dpGFpv9FH/1fMPrL7H4X/6kp0j5XdPCnA1+Z91rSJ8X08UgfJvx1TOLHXen0m3a/k/T+nCh8FP3a8QHhc/Soynl56L8kdU9l+IXliYe9WOij2lt4a6NNv7yyopAIIj00+gAV/TKHnJzRot8eFKtuMV2EHuDDjdN/hY2psqYUrmrtI9StkD4qT3fSXnguTGfYRRYu/UZzi6I/4bDLwR/E9g09bAZaL/A2ca/0YcK/Iv1M+nDTpx79y376Xdkf+4zK8Czol0ddXPhgzmuGfhL9M55S2jj9xa++h/73w/TLAYYFJZ4YSZTsxrckhI+e9GLNipLZJ058Q/r3NEQ/fMg3wvTTsDkqMgLps00/l03/qjJyh/VXNIn+a0R/kgdh4X8Tek4h+Ivx8vI2cSx0ltLn4EFL+EcqfZ54pI9N/0P7sLec/jmbfvj3RJPe6Gc0Zb886nqLhI/Oec/pWZEo+qvCT8ddDv0fROjfLP7yrFAIQh8bkOikFw67dk1A2FuQXrB9PxCnf3bmjSbp34P0zzL6nRHTGPzpsGESP/IOb9qL0gfyGdBHj+P0y+YWLPEs6J+rRL94HfPUdfetnDT2OeW9rutjC/8oWb8kpb337vnu2wnTb53m2PSzpDdB+PzE6BeyXx91eYQPhH6le+aT3QVcCwb9X/DWxgD9i6ToUfbfe8CBwtp+8a62Ef1iToI+CLEH5Gv6i+j7H43TvxeEf4D+1RX2Ay+kz26l6Nyrt1H6iAfTlW6c/lfC9Isyn5SjXmNXbuE0GJi1dAVKsGTea0kfKPQ0hX8C/Y7w91ieutQhTr9Z6BCm/+fU0C/tfib76ajLFT4X1bwwEv2V4Ff0X0um/3kZIh2/k1VDYnY4AsIH+mohIfIACPQDfkj/WEP0Q3LyH1BicNtP/0N5pdgdKneCVGWDNH3MJ0PpIySdrnSL0n8O6ZdlPhV3RXZe3KTgj0NWtfQh1wdrfWzhH67yFKsS/bcr0K+PemOWTzX6meynoy5wfJjwkar/JuqeakEGZy+IIk+3tTFAP/idwxPkd5pTrFTSi/bhKJX24imgczcKpZ5LNPhqsEn6Ac1d+NMj3CYP/RT8ochOSB84yBVeFpk+rqZTx72by+n/nNGfetTLFmkfCv5S+pxh0gdrfbTwV/THjrsM6RMyfZzD3kT67xrOckT2R4WPpt+Q/bK88zgTPtA/pGfGFKK/4lteEBOKRaEPtbfw1kY//cCIFj6WOsYrPtHyGYARIQvUzuW5FVTRD54jiKXrUabT6adJnvDtc71WGfxVegfSZyBs+jDpA8e9iw79apjVh0T/+Z7ov43aByYOXFW3K6gDL+l5Hibhz9PeZPod4W/Qf7cG/eywK2b5xOm/zuiXbr+U/XTUpYTPJRoViVMzarzlOV3inEI/7Ln3oJcuuNWWzyYqcFFGsI0f0Y+yP22KZyr9a5J+8QGWXLtJ/d/jNhdfv6nJLZireLobueujPM8Q/SeJ/ou90A+NRxD8adQYSh888CLhH0h74/Rz6ROgf8XsgKhEf4nhmSB81FGvmfTK4mYl+5XwuYZzA2LtcxH6Z6YY/efK6Jd+56Tj+ODoG0x6B1XoBeERuBAa6b+DtXaTA43Tv4Fqi+/4Y78M/jB2sfj6PSO/2Gj6WN9seeAFnuegS/+Iov8jop+aW9KL3MyNoa5TS/pI4Q+VbpT21qX/5xLDP4X+qXL6q8l+Tf+LL1pJryn7UVte0QOTquoeh/7PS+mHxpZRpQ4MmNT9tigPUHYvquGO3uC7TCM/J5Mu602nf7uUXvNyLr/nNnaKcvDrM4OXZ2zwmz4spxH/q43yC/Z7L/1neqcfg//khJyyiteqGcJfp71Ge2MJ/X7h3wP9s2bnUrnlExc+jH5Z4saSXnL7z57Vjo8cmFTjHZv0ny+l/zFKGpj8Yd9Uh5NvhOUDTVADwzgYk8bbBejDUedF5B1tgX5Ku0P0P1QVXUJ7Tb0Bn/os/q7Zt2/rswyVn4j//idN/2FGP7X1XiH66+yMHjnA5kyS8DfTXsvyrE8/N/w5/VOl9BtlPs3QjwWe2vLBpBdl/yda9lPOWyv06xJn2dqoRpr46QcncZCksZkYymEmKun9gNCjulcXPnm/Ech++DOlk9yS6acrezHuLrknbfIDwMkOSp/L8KmpfM+5iWxFPt0uKfxt+t/k9ButXbXox5EDN+WcSSX8Me2F8663fJZnCf1P7LQ3Tv+8VeIcpn/Jpd+f9JZ8Pk0/FnhqyweTXun2y6tx4ESl3ivm9F+S9J8M0/8cATLthn5m+QAgA3jCL5oZfYYj0U+ygw6b9jRL/250ncRn8H6Ah9RgswSpx+Qm+mp75jPKrGaGbhUeTKT/W6K/+s7QKcQEuj54sZSb9mKZZ3X6vWmvTb887A3TP2nQ7xQ61El6Tfo9lk9Bv5b9UvhUqqSK0v9RhP6tKA4m3dDP5r2iONiGI5GX+Dvx0C9lf9KVden0Q066YwK/gXdC9Et7D8buTv0LyToa0mXfwSqr/KXwT6KfmltqbA3dgKCnLem0l9F/mOh/qXH6l5LoN4vc9FFv2PIpET4B+pnlQ0kvmWo0K6+64bMoS5xVa6Nsaw/RL2X/lBv6eZ0DhP7/kPPwoafWz979e1L2TyTa/an0L+I2SeFv3celPzQ2+YLnOf1fSvjPumkvKf9pLfxd+t8x6P+qR/pvq2lLqutapL3S9DEszwr0/xKk/6/slSzXpt972JUu+xX9wxb9WOegLB8t+2sLH03/N0n0S9nvnHThzDNqbRnGpFcKn/uB0C8vtxMZJ9VGJGCdSP+a/J7iV9C+i1R/AaHaAm7bmP5gAOWS9zomfeIlhb+H/vcM+qGtF1u76tBvT9xgpg9Znr3Sb1ueAfp5qUOf6DcNT7J8vhq/kjgvKfyGVWsjG+oQop9k/6Rz0mVM8IQDoYHLdBOQ01li0L8kZ/2LP1Le15hOP2g0upECruPy0o97vUyeJxRwPiNMH0x7neB/Z0HeXjrop3/UoL9GcwtfMHGDQtNX2vRB+t9vi/7VJuiP2P0lH0+29Xrpl4bnZ9Q3rWZmVCuitej/LpF+kv1TTomPvOEKkl4I41uk8LmvLzFz6MeoK+hPNTyT6R9E04dS72UbZYU0BH8u/EWpD97HZH2/H67cQ+lDwt9L/7Em6Vdd17Lz7rOzhuFfi/4nFv2PG6W//LCr7OPNx+k/RfTr3rm6ppqk/0Yi/VL2TxfCx0Hjvkx6sVxsx9QsXYMVCv3qejsh+/cmWj7J9EvTB8+b74boB/zvLWP2gcJ/eEJeSWN9wVcL6TM/o4R/kH410ETRXy8yGX2nX6Ll2Sr9P9Shfy6F/nTLR9H/Qoh+ZnhWnhrgoX8S6f+qlP4xlP1C+Czft8gQsh+HGO7msn/5fhB+tHygxkbOfmuQfjJ9JtSXMPApYMAD/QTh93aQ0l7nG4PSZ1J+1tbpX4TjXof+U3H6y+hyTB/PYW81+nmBcyn9ZbK/Av3juneu3o+rfsE41CFG/2bqGSnYWLhjFjlgHF/EpBfKHAbIaS/kQwg7cbkjSY6JZMsnmX74ndqirqJbDpg+iP89OnUAzUa3csBnt9TdvSXheUJWv7OE/guN0K+6L8a/5MddPdFvmz4N0W+U+eij3qqG55PVFPp5BXmvL1gOdQjTj6p8u/iv0UL2O8JnFeKnKBgl4fMv+v7PgOSgP0NJ74ZEyyeZfuzAnJhQ38KQ9JG3awvrCfP1vXADvUcugfSZxkKOzYn097I5C9L0KaEfT7uGeqb/kY/+uYr0P1T017L7ZV9vOv1TlXvn6tFPkXF6ftHNeQGgWXm728B/SaM9Bh1d7Cu/MilJbzr9iWnvQ6naxAd5Y4Bcn6lZb/AvpM+tGUrrH5fQ/2UD9Nv15wn0R2c6eOn/yU+/LvRplP7Sjye72kvo761/Qr7gCvRfp0efvXXnni/0L8yrmz0Hzs74+bG/MTzpTajyqUA/tGDumpicKkl79f3a0vMcGJd6yf5DQvoUwh++WMfbp9+uP2+G/ic++n806DfL3Hqnv4Llo64rpSo3fdpl0S/7J2rW0Pro/0uMfsnT3MLSfW/oV9Yl+p0LHteQM6cEBzUElN5aVIl++V3VEiz8PZQSDNsrpVXkfnkL6XN7TtYkKfrFLLcY/XXd6BT6VYWzrO+PDPB36f/ZQ79b5Bmj3y3v75n+d/Okfydqian5xbvOOa/SMMjPf6HVYl7+6UZcda81aolG6ceZczLtLf8VglJTlD6b2HfGlj5C+OPhhEH/64ci9NeVpR769VmvrHKz6I9OMvxV0H9OGf7Q3dI6/TfT6N+KqmD61p3lFS89Kn0dOKtkfxA5+ZVRmXLKSW8V+i3hH0l78X75BdFdDF9D/qds6QPCX/xvNgL+mv43+km/7uud/NXTf8Gk/yCrcPZlvY3Rf4GGOPvpB/i3TEzMuMJHqn4S8FDfSWo7FnDVD0a67K9Av5y9kiD8Va0puT6DE1r5W9KnEP7kz2606D/i0n+N6K+5OWX0U33/a4L+5MOuTuj3HfUmWj7y0jrsajfpP6YrHRqn/8s4/cTF5NxtR/hg6J9WZv9eJfuj9Cu3374IuhH65dytQAZrPIAS/ujXikJPsn2sP/WgEP6TVMnUHf3mWa+qcBb0V7b7yfSpQD9vbeyA/iVteUJXu+rt6j/9uyem5haXzaOuFfT6BcbY1bXhMg1TSEl6lVxKkv0V6EfHfzSUwdpPgFXOOFpC/GSQ52/9qZV7i/N03pVC//UG6RdVbljhDPRTVzvSryyf+BhPRv/fPaUOrdFfxe73WZ6K/g9POPT37HhWoH90Ynre8jsh9KOCoZx3cHJG9tOWxFv8Y2pOQrP0P8ekT8nvEPUXF19FlG4bxrF32WnxWr1/59Y0neg59L/t0v99j/RbU1Yl/dTVrg3P4XTDM0y/LnHuK/0+yxMMf+ztgvp+9oJ7on8uTj/e2ah2u5D9tyzZL0O/nHQ2MPDBlJL9sQNWoH9G+p0jjdN/PVn60NEDTFbBvHcX3D0wf9tp4nlwd2FG5vYR+r9omn5Z3/+xph/s/uqWT+SwNw/6j7O091XzuEt1Njbz47pghxcv/f8pN1ucdRWy30QHQ79oaRyknHdaztEpLy8ovjTjFYRPFfpR+ij/puTDyKlau3jw9/T3Lgvhv81P/7vN0u8cRQr6ye4PWD6R26p/NfR7TR9leVJfryojbJH+Vy36dxRJ7+KyJXxEaTOkvBT69+oZakHg5PmqqI3YW0H4VKIfDqQGE6SPHC4hPE/8LtJQN2ee7cPVe4tzVObZHf2y8Y4Ou2zLRyS9JJbjM2wbp18Pswq1dlUudDCqPFXai6YPM/xZ81xPh+lV6N87MVXIfkv43F00Qv8mvLEFTpjC9D/QemlbBeFTif5FiuKBojVOvxL+Uzz4iz9nt3AWwp+lvWKbGP3vu/TXGOEsF2+6xq520/CsU+PWNP1ljY016JcT/EH4i7TXMH1OfXyajrtobEB39BdJ760lQ/hg6J81Qr+aHB6mf0W7pHgLbqLwqUQ/FqXuDrmXBv0k/IsHYcEfprpZwR+Ev0p7/yDo39c2/czu9yS9TPanJL1OoU/z9IfL+5M+30Epfay0F4c6eCzPuvX9kv5rafSLs667nhF/M5M89KPwga7GoNbQZXHwx3aWo1yD/hGe90akz6ocpwsX2FHwh/tpPFO7lm/P6rT3P5H+V9ug32d4GkmvK/tTkt786T9tC38z7cW29iYM/2r0F889d9sQPqLfCVu6yOsX1fF4Y1BwhtRDWVTMct6Uxpbq9GPeK6ZveZu19MdRwl9IHwr+gxPkelqjqkH4b0unv+e98SS9rM7BkP0JdQ6/AvplY7sl/I2016olaZr+tzz0D05Mzt+5b4d+THkJiE14R+8CzLEKtxOKdqoF3dOYVNpfg/49OvjHDrzwDrs78gI7ymlxlr99idfDB3fmp1Taa9P/QYP0lyW9rts/9NM/BP1LtvDX513Npr3V6N89MWXKfgz9oHvwmGhgGIUPXJflnx37kBwfHvpHWqL/8UYd/GNlRyT8SfpgyamoacLxDtYFTXdvTau0t036Tdn/ua5zYLLfdPvfTIKrS/qrN7eItT/g+MtaB532FtKn/rwwSf/1IP3wo/pvAzIaTi8sGzP74Y5SMcaE5MI24QHPzYfvjJCh/y4P/WnlnTXoTw3+MNZE3qE0KdlWia95g+O92zPUxhClf7xH+sXWTBn36vhkv1HillDcX51+Y5hbN/Qf59LHdPxJ+DdT6VNG/36g/19pr8cnZhfvWaGfUl4q/BJlNej4gPAJDdGpHfqr0o/Bf7f07sNjffD2SJI+pOIg8cVx1fyP3b8zR9MaW6U/eNal3H67yCelwLOcfnekSa/0VypwFuu6JX10oVtQ+NeSPiX0v2LQv2Ficu4OFz54owlLeUV12Aw5PmHhY6v+CqG/Kv0Y/DeMl9k+6hIlDP5n5S/ZhLzEjuG/sjQ/KU2fZ8UeEf1vNUu/M2L17KfK7ff7nUlu/6+B/lVJP5M+3PH/xHL8p2rONInTf8Ckf1sh++8yeijlFe8BK5s3jU/Q/WF3IsJHGj5qAMRIi/Rj8N9R5vlbeS/15sPd7eJ+PkP7rCwvTEnTB68u2t8C/d7ifr/fKYXP8X8U+lWhm5Y+3PNEx/9z0/Gv+Y7D9B+06H9mYpr7na7uGZlgOW/Q8ZFe/yQV9lcJ/ZXpxyYXUGTRA18e/Ce19hmdcK/qWFkuhP8zbdPv9Jx6hY9x0JtS5PProP+cR/qIYgfD8/yi597pGP0jNv27hOxXEOBNbgA/0z3loR+PeXVpc8rU/h7oR89/iypaC2gfO/iT9tkyrnwf9eceLN+ek5Yn0f/KgcbpTxE+puMztJo9/SlFbmIpz9NwfSzp0/sdCRH6D7v0T87dViVu4NvgbRXjmpRyu5MfdIGzmO7116N/jL65oSE96nke0OXBoPyl7wNnXnhVjRhUVqxC7y3MTtr0HwzSX+8sxjPLxyN8jKOuRL8zxfPpN/2q2MHv+nikT62XXEY/vtt/wq3eK7oa7yMCK/qaLqYSjJMu/8R8NvoH9dJiy/Rje7uhfUID1Vm5g1Jze6XtCTcRPBADz0Vne9v0qwGrAeHjOeq6/A9Evy19DvlcHzbJtt4sT/e0S850eNOlf2RiVtxpggzck5dVSBAEJlNlXr+ubKYbsJIGN/dGPya+eqZnVPrfoTJ/9aUeQOkvDsuWl++JS+5gjjk99O8U/SM2/T3V+ThXSqHwEde2qKMuq8YnWfgk+f0p9NvXdjVI/zyXPnKuCTvwYtKnp2thPfQfl/S/ZtMvZpcjA8tLEn5DIsyWwc+aWkD3bE4t7qxPPyW+Svuk4j+ORha5/vN4LyGIo1lVDSGHuRX0H/bTX68KhU+YxKMuFD5GY4tp9icLn18D/VL6UHdv/MCr9iDnIP1HvfSL6+oEA0tLd2RR/6i2xnVXSzzjxQ74weopb036sdI56S6L+7rJy8x8YS4KvTJ1UNEa/Tr0y3sVeI2PMvuNnDdZ+CSe9faX/nM8+JuWP9b6nFHXF6mbMSu/5hD97/jpn1BbeZvgNzPektpO7CDEP4k/GWlDfHqlfxG0D/a5REdbYbGnvC1UfrMl/rcWinUL+tFs+mGUYXP0q9nl5iSfWM6bWOHWLP2lFxfVpl+5Ptzyt/JePsu2VvB3u9ot+iG0YNWXuNWkwB8gEG9FwE8RXMOPHV1B+PXU5g11dE9N+vG6PbFtZfd46TYvSH0l/qD9xU4DDBMB+o82Rb+8s4jd2BXIeXXoTz3q6iv9qX7/EyZ9dI9LJO+tp/x99J9w6MedhqqviWkDAhTHAn68OyzS0EVxdYGPvUou6++R/rWdSvrLsZ6xWn852U3hv2EYHI7pYhEK2xj9ww3TfxvuFFGh/7zsaWTDHJxz3sTS/gr0e6+rrkp/rQpnWJe19HnJ6HGxCj17Cf7uPB+g/z2i3xzns4NsLgXB2QKnInkl+GO3ojNRAafD+JOxpzrGNel/vFVqN4Z/uPUG75IUoxkJf3z2yWLRztM//o1B/zvvf3Acbq1T9NcqwWKXNYr5krq8k/pa2DmvCv0pY6y6oL9kpkP6h5TdvYbpyc57VYfXV/LG9up3Vleif4t6aoRgF+A0+sy4uhU60jyo4Z+SzQDVzrl6on/t+kbybybleOnITHOVnxS/UqNbBrT6UUtWOKuhDg3Sb1xTTaE/ZHeq0J9Y3PzroV/2NyaYnnRpdfXE10//6HvvFInVCIxyG9L0i8s89RoRWGyCfzSp7uYNTzCh3kGmJ5I72ZugH3t8xc+Uyk8i+PM7xcj4LMI/e/wdfvrfs+ivU4NyW91SDarfG/ppfKcO/elmfwX6b/eV/nk7+LMGR8P0FC1e4PlX1j4e+k9J+g859O/V2z8+qBVB+QURGn6hJtDpr2x29kY/Sf9nJpLw55MWx6mibWCDev5RPswNR5pI+k/0Sj9mHOj189BvlPjYJ11pwxxapj9hmlWVj3nQH/ydYh/y/G9U1z4R+j2j3Dao6LdLbv8W7SJGpsTqYWlTKuN9vhbD9ekn6b9D4x+7U0+Ppp6ZkvXOxU/d7rPws6fgN+j/s6a//s1FqHtuotdfEvq13Vkh5w3T706xrUJ/0iy3Kh/zeoXgT4lvRe2zYJwpEv3HQvQPbIHNH92xSf6DXeKYoWRGrK6gmeOjbusxXJ9+cv3FD1jpmbT83HLokBT/4guwbRv9zWbxH3qgD17e0iv9oHvkDe3Qz8tCf7DI4WAVqn4t9P+0Pxr8T/L768j1xH1NXreC9NtN7ZuJ/23bdODbMuq/5CEKPwbSrXVEf2/041hbKNwxTqVjH/2+7EJTswvVGoS2sf9U9L9B9J/qif5bUvdQhc9YIPQbhk9yZX9V+m/1k3513usr89fTnL+4cPErTHxvkO1ei/6LPvpfkPTv2W5v/4Zdk/FuWVirVvUM2j0bF2sS3Av9lPlu0PjH+i8l/zRx8eyg+fRbH3P6X5UD/HukH+dIo+6BCh/b6z/q8/r3p5/ztkV/4hTbSp9zdcgf/C3PH+tpv1HaJ/1tq7vaY/T/u3jm50k3a/bHp+SghAg9q3h4qvrFKV8cqwtwT/TjSH+rESGW+z5E+wflz9kd+ldvYOP1NS/9xyz6qxXfLuA5l9Q98Z4uHfrTRrh1SP+jRuhXpme80Jlczxrax6D/vKafRrmx5pYxKhdQ7OOM11iyi69StkzNsMKxkdr89kb/2qCFP1o/sd8ufT3H1MT4Lsb/c/BV+vch3dbeM/0k+kn3YMob6GrpIfQHp9hmR78O/pEG33OQ+EKlM2ifCvg7TRRB+o+zX/5Nu8ap5D3OPkj+ZT0nR3rnlWvbGqOffsCgHFt24pSJf2zixGml43t1/gsL21ui9Cd33d2Wol/qnvAAN17cOXS6GlPW3S1lt1Wn1HiG72zsiX55d6+v2keXep4bO8+0D7WYJL5v8pavEP2fni7e9CiN8TQbG+XatncCnZ54sislP4OfvM7kkbXN07/2eLOJf0ru+xDlP91SwByvAbOtHS5vkfRflPQn95xSU6XUPSrl1aHfO7uz2knXr4v+eTP4h+v8hfaBggfCvxb95wT9H0r6D3jo3yIcbyF6YhPBNfzLOB+Q4Mefj7p2TyP0U8kDziqhn0kU/yUPQ734UNs3ss2m/xV1fQXRf96gPykWafhB94jK5pRe9qqhv1v6dZHn36uVOONiwd+YamiN9pHaR0j/9MwX6f8eJqUy+tVAE4ww/6z2+hkx2RXmepeKHmgTx3wXxGwz8PdOv/Q94dyWif/y8K/kj+B/k0X/gRD9yX0XkBoZusc3v8096Koa+pun37i5aLVR+lXwN5u87OEmqH2k9BeZVgr+soeI5gQb9DttvQNbgH0pesoDP6oe2SYrvc7qVc3N0k++J/TravxLrU9jCpeu9PjnIdncBW3t4uqi058S/Veo8DyJ/gWZ8V6/pv0eO+X1uJ2VQ3/Jfb2C/vvZ0G8Ff3eav7zL4jxqn0L6p+N/m7VREP0f63E+VmsXFvnCYITo0S4ESlA9S4sg+RuEvwn6me2vxT+on7Lkl1ryZ9gvGWtthLZ2pP+c0XOXUuAv4f8e4b900TzlDQ5yqGr4BOgHg/4HL/0zfaV/lQV/J/G1tY+wPQvpn4q/0z96VtHPmlv+SUuF+EwcI/AvL3HJLyecj/VIbhP0k+2v8BevKs37YRcuEf6/+ZNq7rLoF5OWkscNEPyQ8ZLo/zxwR6OV8lb0+vtHf8XWRrm05x9IfLX2QemPmW8K/gtB+llr1x+BlV0q8CepnmWlegz4R3oFtxH6qd4T8Qf1I1rW79wtVf/GDfPj8C95Vre3UFv7x9XpF/DPIPxK9Hsvpz5op7zVQz877PLTj+N8kulnN5bel/Q30NgrFwv+zgW+/PJ2LPashP+CnBFPRSXnzn7CxvlQcwtYPlsmeCVzeeAnr4ckv4S/Xl0nX83QL/EfntDqZ2GRwn+Mf5j6INsUNpHwd+g/a4+aie+DOFSaVXbPFRD9lt8TuKKxyiQHD/1WgXOW9OtqH98ljvouF2l7isw3EX/oobvJhiZJ+lVr1xD1tG/DqQbxMn758ijwz6uEieDvxein1RD9hD91LExOJYf/Faj7x+gPvudvh7DEWQ91UPRjw+lUWYG/hl/YPVz0e3WPkfJWK+4soR8fUI1yK6V/wqW/wbZ2uVSpJ2vx9d1fLaQ/Zb4K//iPrmoj+hoCjkm/LHAewEfWDbExOLjil4FfdkI1AH9j9Ev8d9E+TkP4l7cuR7peUPtAZTi6/ox+2dZu0F9W6lC8KQ0/ZLxC9NtXtfit/mp1/S3T33Bbu1qXdfAf3mdpH17sidIf8b8xkYB/iH7R1ivL+1H2D2KtYryDi0TP0qIR+MkdaQT+5uiX+A+Os/B/S/XohfTPquz5LYK/pn8fNXcp+j9Pph/gn2bwk+hXpZ0x3VOppasb+pss8qR1UOMPpr99gTUWeyr8v2b4x8xmaiH97rrqn5b0/1nTj70tuyZxaEO4dxfNApyAh4EfX5rsi+2huIet5ugn54c6drT5w/j3fAEk/UL6DBr0H8K2dkW/MWojuAeif2TGC38h+vU5l1/3VD7oqkf/ZIT+mQ7oZ0dehvZRZ15K+hdvXTR6GfgHVaceHCP7iAT9YqQDtHZhgTPRj9ZFaGTJKmdfWD0qYMgW2JFmkG2QfnnsRbmvKFl0erTtLwB1K8AxBk0xH1Ilzm/+mdFPU8a+i9ecm/CD3VNkvKbox3Muj99TaZCDWgklnnIjq9DffFu7XsdLtY+S/mj8SPxRz4bfPc3OoHsBz52R9OsbG/+kYj8qH7cZENA3pl7PSMWvWmJHGiK2SfrXjmPNj5rWQPJH8Q+7KSa2Gz9vd+WoQ6B/05AqccbGXqSfRphjoU8BSCD6IPwTCv5Cfyqn3xb9ju6p4XY+cQod/AXOedG/ul/jr+/wVVd5KekP+F+S+IvUF/AP/PLeYuMDcFRwQT82tbMCZwBkWLeCi6RwlYEP6BsT3+XAswk5DqHXE169GqV/7fpm/HybRriSVfzjFwC+AivqOXXRKtCPM8xVibNJPxX6BALQApg9Bvxg9zCnX9f3qHOu3lLesjKfhugPFnnWsDyLdcHSPqzeR0l/mG41ZuI/EcF/Aen/ntN/mtFPJZ5w1DsCIYyORO9zIETUF/6wZ+7jMKmerYuN8dos/WuPZdeCGtbDOzaWcGT/ffwO3Bdf8WVWuwRfbaPEGdvaPzlzzpwwKcwHB3/xsoQ1YMMvM15H9Nu6p1bKm1jkVpV+e6RJc6UOuN7k+AvtY4y1BemvM18Lf7/4h9Cj5gdI+nVzi1HgvIMXhC1zIAh9l301B2dnT1Wd5mqYfjncvwj/w3JLFf9iT5eKbG6ZriwQ6Mu8Rl04aZQ466EOnP5C+Lv4o+oRb4vB/yXB74p+p75naH+tlDelyI0Nsc2Ffp348nofJf1V5uvBX1Zj2G+/iD1CoIfpx3qS30NqOC7xByQQCEHEXYm+Pf1iNwX+jSNNwto4/Ur9DGwbtfjHL0DxuOLWCnFpQUGE1HZqMotZ4qzaW/SAyZtwllD82/gGCPYx3xWFbRr+8xJ+JvrJ7LTqe+qc8sIKFjo0RH/ThT642Imvsj1luZuR+Tr4o/iHX3MLfjpfh3GpbKCJWd6PRW67qCCGNAEjQvxEil9xg/0R2QG4tTHJD6t5+tcek/U5MDB4VvFfRAz1BVgsHlisRXhQAQT0eOGf+f2QLnG26b8im+0If8m/+LfMg+R34WcZryX6+QCfKle1pNL/Q3X6Jzn9LZW54fqJmf7c9uSZrwd/UfA8SepH8n8b2S/evzE2zKDfLvHccFaeiCIREggkokBf57oFGar5aU/DqLZA/9ra2GaHf3xnc/C4xfPCWgBo5Zecvt5yhrkq8NetjVjoAz++4vUD/3D5AQZ+lPyiticGf0D0Dy31Tv/jGP13KtC/4NDfZKkDLq590PZ0Ml9l/Fj4wwZg/MG3r+CXzUTURlrQj80tToGzmIBJKaFDhGiBYOzr0TcNB/61luhfw9k8yP+o3ltB7RyFbXxn8KST7EpHPsEfS5x1c5ecMzAJ+M/Nq3/RvAz8QvIX8F814T/90UmZ8Rqin+ue6oXNAfqdIjdrhHMj9PdqeYp1juHPpb+R+Tr4f0vif1rHH3j/xWMV8E8Ky0fPDROtXaq8n2bY/ob2eTeLiDYQU/oN6abXjXua57Qd+tfWFvXIim16WK94XCGBxBMX/1H8wM2YFdtIvyz0kQX+Z9SQGeg0RfxF9JFrFl/9DYD/66uXEf4vCH6W8Uqn3zY7a+uetKPeBulvxPAXi2sfJv2PvHU0jP9ViT9spLkB01MYfhT95xT9rMRTTXAWw/opICIP84oH9XrG9+qBBzsXW6C0LfoL+bNdffINO9gPAH0DijUzo551RP1vf2PR/4FqbUT64ad3UgQf+iER0km8+gmU/Az+z134RcbrEf37a+ue8FFvj/Sb7S0NH3fBMrQPc/0L6S/PfMH3ZPiLgmeBP6ifafoBFuGa4BdboAaHqeYWXuKp6admqEncSeSBoz8xMqinPW1vXPTAao9+g/+BTfoLgN8AvLCGHpbKN+CoGOinMjejveVLWW6L+MNbw0VhB/Pd4t078KPdozJeR/TX9Xsq0X+7Ov0Jh711094npvbh0h8zX8L/Ewd/If4h/Js7gPDLNmoocvtUFTirCc5/UvusmqGIhqkpfZNPgT6fc7N9rCVC26Tf5H9g0+DwONtodm0RwY+jTTn9R1WB/+dqwlLx6gv8i9hTvP3pGRZ1vpP57leXLpLmp9K2An4j4331ZVP01zznsugPFjqo5hakX5Yrhuif74p+dubFpD/LfF38RbvLNzL8S/6nif2bNyAAfc2L3LDE05ph+9xOjr8FQ5Hn7mVRv0X226Z/be36zgG+tgzuNW4sgqV6deB/+8chWehjFnnSXPlvBf5F6IHwT2sCA7+E/0sN/ycIv7J7vBlvvfoeTn/wsKsx+q1Sh56Pu2AtsXofLv05/h8x/C+KgmeZ+2L4pyUeqdiD766rVlJFvyrxfFFPcF7DEYAbRhwWRnYP8uFmAxtb0ftytU3/2trj5zcPmGvLM7v2jqgvwTi5PVvX9BxbKvThRZ50q4J48+LV30Ba6L2LwC8lv4D/Cz/8/oy3Zn0PLZ/dH6N/Nol+p8S5ccMflm50kdKfGT9h/EH9QPhXWyB+fBH+b9TosLNGied+Tr8c4bxLPfvoyO5dz1hjLQe2jjRY1uBZ7dNfrOvP2V8A+hpsKxZ91cVQLkb/fqvM7S80YqN48Yi/CP+48Af3W5D8NvzS6GcFDnbGW6+uOZH+1dbp7yHtfcJrnWnAj8h8tfHzwbETGn9x7AX4K/WDMUjuAcKvekmtEk9e5jOiBsCKy0uK5aVj83OLbYPZCf1r4guw1fuIckGjGtQI/fuQVeYmb+zFJmvEH/i/cePmzZs3MOZcQ9Uj8l0//MLuoTNeM+Ptwew06Y8cdqnmljL6pz30xw97e6Of2Z6Y+eozX8T/uIG/qPcXua/4Db6Gv8E3xR58j+wXu3Dta6wuPK9vbDTKfGh+eYH/9igPW/e04/KYqyv6i7U4stP/EzAgh1OMib80Cn3Y3UVg+iD+xYtH/r///nv1e3s1CD96nYGMt25xW4B+/2FXBfpnOf1WqUOzx12wloYY/pj5Gvgfs/HH3PcK+xGWmyACfwG/+AH+0p5fftChX/UCesh/7ni7gketDukX6/HxPdvdr4B0cxn9TqEP0I/4f4Phv3j3xcK3rlXPeVHPL6xOgP+EA7+V8fYm+mOGZw/0qwL/Vo+7cHHpD5nvqwcOGra/hf/5C18q9QP80ybQNtA+XDgfK/NZpO125cDWwT1jHZEvVsf04xob27NncDt9DTbuHFP/XPw9lLl5Cn2gxVrhf+1b/ALIl46Bn8F/GuA//gE3+sHuMTPe3kR/qd3Pitzaor+ntPeJKf2Z8QO+p4H/GVHwrHJfEf5VGCp2QQR+2Af8BRanLZ8K+q1CB6BfgXB8EK3/7du379zz/FgXYsdYfaE/uMSb8BX6fEo9poB/8dqBf/ENoHd+9TLB/4WG/5SAn59ySbtnuCGn36L/Zx/9K7zEsxf62zH8xfqJu/7DFv7vMvw/YfhfGpfhX+4C7APC/xW2k571lfmY9Pd75fNJxJL024U+n55F+hF/Ef6//ga/AIr9r76Ukt+FXxr9jt3Tk9MPK2j56KNeTv9cFfqp1MF73NWM4Q+Luf6272ngfxrxR/GP4f+q3gbBfrERtBOixopP8VSFDqLIbWO/MVMrP/o3Af377Gluf4GYQ/hfEfzTunrlslI9BvwfaviV12naPfXLmsvp53Z/DfpVmZt72Nuo6SPWJM98wfh57fUw/ij+Kfxf+ZptxGUJ/0Ucm/qJW+gAZT7b+42ZWnnRv128HEm/Mc8KGqwJf8E/fQGuXr2iAr+Q/Gj2UHmDgF+fcoHXuc+Av9q1vD3Rfyedft7e0rrhD+sCx/9F6Xva+J9S+H/OIhHbB7ETRRgq4IeGUmOSGxU6rNMfWYp+u9ThjBCciH8Rc5B/WuMY+IsXDpJfw/+BCb8obTPtnsr3VHhW0O7nh125029lvrLgzYe/sH7UXlwyNkLsxFeXRBwq0q8iDp05bcyy0ke9g/3GTK0M6f/TEC91gMPe02fgB7d45YXihPAv3/u4/Kkl1SNsfhd+bfQ3mfE+STM86aiXWruS6deFPq0a/rCMzFfb/hx/Kngm/En9qF9i2AjYCoR/DOl3pvlQoUMuKy/6faUOeF37WXjjAv+Lin/5wkXgB9UjbX51yMXhf8WC/82eM94nXdLfnuUp1up+A/+X1KmXwp8qPsn6QfUj+ddbIfbivID/L2J0pL6oXc4zWac/sjj9r/Arez+lgEOvvNA/X8G6RO9bvO4i8KPNH4DfNPp7aGhhK/Wwi7f1JtBPRZ7LndFvnvkOB/FXzue5v0D4v6C24tKlLzHwnxeRCCZpfBw46h3pM2V65UU/FPo8O0SHvWqmycmPxXUiBf6fA/4XLsIXANZFet3npORPhH9ovglm7PrmgN2vitxohHM6/eHjrgYtT1jXk/En9XOO1L+xF+JXGOEvkt6PTzpHvazQIYeVF/261GHYuLgOZmsA/hj+xUuHdYECP6ieT5XN74W/abtHrFK7vzH6vYZ/7zXOel3w4H8wjj+G/wtqK6TqAfjPyGuL+GHX79fpDy9F/5B5edFH0F4q8Bfq54vz8AWQr5sCv5D8Cv73SuDvtcBBrgTDU5f5JNFPrY28zK11wx/XaQf/1xj+WPCM1g+oHxn+2V6cx8B/7jP4IT79kdvTDke9HRbylKy86F8UL+d3SD8/7oLJMgL/c8R/8QUQS71trXrEAW8p/E14nbB8hqdL/11J/3wZ/VOMfip16MTyhPVmCf7vcfx1+KfNELsCgR/hL1KwUyeP2z3teRU6ZEY/K3Vgx13HT5yS0QbCP+gffNmS/SLwS8mP8L8dg78JrxNXMOm17P569N+N0N+s5QnrJxv/lx380fhH9XOGwpGxG6B66Jf41Alh98ujXtiA367TH1mK/hfU9S3C8hQDtQX+MvwXr1wsFmhA9Uj4343D34jXCSvN8OQlnin0zzP6fYZ/wzXOevFeF9nr5eCvxD/7OabNKLYD9wOj0Uk0PNlhV2ZHvbnRLyq+YaIPG+EvTB94258i/vILoNkH1SMkvzzjEvX8HcBfj34+vqAC/a1V+LPFC95kyY/G/22V+4L6OS03xNgOgP9T/ClWdr887FqnP7p0qQM77jr2Ib5seNvIf/HK1atWqofMnhL4mzH6cZXUN6/aRW6p9N+qRH9Dpo9YJv4vKvxHDPyV+pFytNgO2hbYEID/45MnPxSGJz/s+kNehQ5Z0o+lDnKIuUh7Kdag+lFfAM0+qh4O/+Eu4A+PM3ENT07/RAL9izb9LdY4szXP6bfwf8vEH7fkjLUfsCOFDsXbQt43x5dndtSbG/3ssFd1d4m0F951kfpK/uU686kK/DLffedoZ/CXD/Nx6J+N0z/J6NeHvSWWZ5P0m6deEn+o+Tms8Cfxf0rpUb4jn0j4Jf1sgPM6/dGl6WeG/+gxCjUQ/oXZYLAPLxpUDzmdb2Eziw/+Bir6+Uq1++vTzwz/dkb6OCuOP+W+KP4L9QP8GxsCW1LEI9FUPQqWj7b7Myt0yI1+Veqg72sH4S9etXjXyH/xwovFX7RSPcLmj8Df0BGvXPH6Zpf+uTr0d2f44/Lg/6rCH60frX4+kiGJNgS2hOD/UNKv7P7MCh1yo58d9krD/533ZKSB8P/xafoC0Is+pVTP+8rpfKMj+FPGmVhFbmaJp0U/jLOajdLfVo0zXwH8odeX5b64Kad0SBI7IrZE7AkacO+T4Snp/906/bFl0Q+mTyH86U1j+IdvwGl8zxhkSPV0Dn8K/fywK5H+OYf+zixPXA7++wl/7nwW4v+4+knWO4LsU0R6Hy0f1dmV2VFvbvQ/5sddaHkK4Y/4A/+n6AvAYwyonkLyo9PZHfya/lLDsyL9/TL8aV0w8ZcVn4i/yH1J/DNJSusjYh935T2wfLTdv05/fGn6yfB/6+138EUXgQb5L74Bpz766JR8zcel6gGzB+E/0A38wat6meFZkf7pMP1hy7PxBzMr3nTBs8SfxD+G/xPmlsCmiF0Rv8fvHEXDkx12be43YmzlRr+YbvRbol/UOB9+66ioLhT4Q/gn/tVr/vAYVz3odIrpDV3An2R4NkJ/2PJs3PCn5cUfx/tT7vsubcuH7qaIXRHb8j5ZPtLuz+2oNzv62WEvVPiLtFe+52PHgX982yfkWx6Vqqdz+BPt/sbo78jyxHWOvzzCn869VO5L4f9DY09OCANObIv4QX77z28yu/+P6/THl6ZfWp4wSr54zSb/8i1/4KgenNvTBfyM/hTD09PYmEB/94Y/resu/vLYl3JfFZbMXTmGgR+CEia90u7P7bArO/qfk8ddYPiD8BfBXyRZgD98A8Q6flz+uoLqYfkuzO3pAn6b/rjhKQsd0ulPtjxbod+DP557MfGP4R/CEu3KMcl+oUZhhuQRZniu01+y9mj6yfQRs4SL6A/hX34BjqmXLNiXqkeaPV3BX83uT6Xfe9wVN33aob8Efwz/+mfZ2BYRlECOvskNz9yOerOjH64u/Td43Uh/IfwJf+R/9AO5Rinwk+opJL+G32hg39/jlPLgCtJvGJ7t09+C6QPLxl+fe5H4V+Hf2BVkv9gYmKA6oi2f3I56s6NfH3dJ0wdfMqgf4l+u9ynwk+oR+a5wOh34m63tYStOv7Z8DPp5c0sK/WHLs3X6Lfz1sS+J/0L9vK34N/aF4If7kTX9uR315kn/75F+NH1EhiVeMvL/3vvvi1dd/Ce94qNa9ZDZ0xn81mFX1PCsSX/I8uyI/ieT+2380fks8Nfq511nX4D9t8XWHHkDLJ88D7uyo58dd4kqT5A+En/iXy0d+FW+K5zOzuCvQv/tRPp5gX+S5dku/Va7Cx77KvFfbI0K/9bGEPxvHibLB7Zk0zr9JYvTL0yfEQwxxP87774Lb7r4L/WCj6DL/7pyOltqY3SWz+53DU/D7q9Af6Lh3zL9Pvxl7gvqh4SpuTGwNUVcggHCIukFywcOu7b2GzC+sqN/qzT80fQ5iK+4CDGSf7XoBR/Wkr9b+MP025YPP+xKpN8w/AOWZ8uGP61VY9IDWT8k/ln4d7YG4S+EzwGD/pwOu/KjXx13Db2wD9LeNwB/CP/Fa6b3/Pbb4gXLwH9Iwm87ncfbhL+K3c/o5229AfrZcVfA9OmQfmvQibJ+CvF/iDYHfpr11sBOFXsDm3NIJ71g9+/sN2B8ZUf/oHhFf8C0V9APb7iIMBT/2UL23xhRkt+B/+M2oYjQ/7An+mcT6O/G8Kf103H+UgF/Jf4x/FNs0lvzltiww5CPva6S3uwOu/KjXx93CdMHrg4X+IvwX3wB/vxn8Z6L/4T3S+mukvxmvjt0vl0oSuhfsez+NPqNEmfb8A+aPm0/6McG/i9o/HF3juitOUpbA5tT/CyL+8Fl0vvsOv1la4/qbRRpLwxSFemV5J8tGfiV5Lfgv9Y2FKbdH7Z8pN1fkX7D8I9bnq1/zc9b+JP4B/Uj+bc3R+wO3BL7Mt0Xld1hV3706+Mukfa+gvEFwn/xjtVLPnIEQwsFfpL8htM51zoUqYanQf90Nfqjpk8Hhj+s4kfumok/5b46/Bd7wzYHdgvhf72Q/ZT0ZjbAeS1X+n+P9L+Ic1RFfCH++ZKBX0l+Dv/ri+2HxBqHXVaBc5h+/3FXPyxPetDF/Rb+Wv0cCuyO2B64I5luS8tsgPNahvTr3kaR9r4Mv66Af/GK9Tt+g17u6wHVc+RRR1BY9LuWj33UW0Y/FHl6jrt8l3d1Sf/fF4/YuS+pn9cpPFm7o/bnZUp68zvsyo/+NU4/TBEWr5f45wsCC6oeB/6PHnUGhaI/bHgaR73V6S+xPDt60L/97ZGJP4l/DP8Hne2B/Xn9ANwQTk5cdoddGdK/WRv+w/vgxxVer/kFOETv9lWf6hn6QlLRKhPJhmc6/UahT7nl2S39f/vbR7b4B/XzKsWnQ9b2iOAEsnQfoz+rw64M6dfHXUMwQ1u8XeIf3vEh+qvXdeC38t2vf86AfsPwRLu/d/qDpk+rD6ro//mSgz+Ff7VBen/EBono9LKU/fkddmVI/0513CWkD+BfvF32BYA3K9iHwO+onv0Lj/tL/6NG6GfHXf22PH/RCu/7/Sb/Qv3spwBlbtABDPwQnhj9e/qNl7Hyo18fd8EFCgJ/eLvwDRCL/hrCiqt6jjxkiqAbKMrtflbkVol+x/B/1Gf6Hy9Y4h/Uz8tqh15nOySik9gieQD/b+Jhn+83XsbKj/7nVXcXHaoXsUXE/9cO6PXaa8i+o3qGThl6uDMoHPpXbbvfW+IZop8d9qYZ/t096OoHNv4Y/n07JLZI9xrld9iVIf3suKuQPoC/CP/i/dLCv/MF/qGrQEXf6PcanmahQwX6TcN/tf/043OODZn8v0jh37tFL+17kYTP0D+Lh73eb7yMlR/918VL+p1+tSK0qLcrlwgqbuDff4tR0ToUVe3+NPqnXPoTLM8u6f/xO0v8Y/h/2bNFYo9UWpZdZ1eO9DPDv3izAv99wH/xemnt36/YN+A/vPJj/+j3WT416WeHvVkY/n+36P9x/rCJv4pR9h7tY/Dndl+jWJl9HLHES/qtfrPDmn+14LXaqufUX3+06e8Gihj9zO73FLml0C8tT5/p0x39KruHx3xgiH8M/y++FNgkuUv52f050s8Mf4U/fANw7dsHf2sH/v1XCYvOfHAjJEYMT3bY9eumX33Li4/wpYU/7dI+tUu4aS/oXcpujOFavvT/kb3YF4bpC6DWsM3+0OG5vzL6OzH8K9n9yfRjmZt53BW3PPtC/18nDPHPohTbpRf4LmVo9+dIPzP8Ff/iGzAM2A8D+Rb7QyeWf+gv/VHDUx12VaafG/6rAfo7e1CD/h+Wj5pbIHdpGMMT7hLbpvx6W/Kl/1nnxRrLfPFDFygf7JJ+z2FXyPA0j3oT6TcN/wcllmcXD/ozf87is/zF2oX4NmVo9+dIPzf8PW92yFkHpqUillR04QRWtvuT6Z+x6Q+bPl0Y/rbhqeh/eOMldzOC+5TdILe1fOn/nfteQ+vE3VWb/i4szxD9fsOTFTqU0M9KHcoN/77RD/pu5e7R8u2RK0O7P0f6ueFfvl76ihLCR32lP2p49kA/M/wt06ez4y6D/h8N+ldWPkumP0O7P1v6f1v+OmG9MfWA0W9Ynv2h32d4ysMup8gtSP8coz/J8uyS/r8y+h9MHUjcqQwNzyzpNwz/+PpYc5ET/asN0M8N/6Dl2QX9fstHPeWd95J2Kke7P1/6/1j+Qodeuk5RcfVh96ZP7LALk977nqPeEvonYvR7LM8M6L9/75In+XVWjnZ/lvTbhn9ovXebc9FX+r2WD7P7A2U+JfTz4y4j7e30uCtkeOqnnB0p36wc7f586X+27HW+9LnFhdfybB8KH/0rtt2vjnqT6J/V9DuGv8f06Rf9K/oX7kwp/Tna/VnS7zX87TUyzaLiSj7024anddRbTv+UfdgbNX3aP+6KGJ5M3914rWS/crT7s6SfV/iH1qekCe6Zaa8TE1uDogL9i/Xod4678qT/HmY386fiG5aj3Z8l/eWG/8h3oIjvltPfXjZYyfIJlPmU0b/oof9RP+l3DE/5HS8e8+to+P9N8aQb+w2WvbKkf2Pxpn4TeZOfkBuiuVjt3PKsZnjKQofq9KeaPm09p59+bflofbc4ezKyZzkannnSHzf8D12/LbC4Y9P/Qw70m5aPc9SbQP9kPfpbf9Cg4cly+6vB8P8H8aSD/QbLXlnSv1O8qj8E3uNpgYVWxBHLs2/0r/jt/mT6Z3z0+y3P9un32v32d1w6W9MnAruWpd2fJ/0Rw//QNe4F+k2fThSBIQgUFQHLhx/1ptHvHnfJp+wn/SHDU3zH6TEvv+rdt+yuaYeVJf0jQcvzYxEUiX6Hi04tT3/dbxP0m8ddEdPncScSz0e/a/nox5z8MEj/WL/BsleW9LMZ/sY68jXHImp59on+R13S3425VW543pXZDT3muCf8g+G52G+w7JUl/WyGP1svnRHpIGERM306Mfz9dr9j+ViFDj3Sb6a9ndCfZvmo3B6/5B859Oc3u1+s/D6RWOJVbbLe39FvlSBW+WCC6dMSFKn0W3Z/PfoDpk8npQ7phiejf+baYWv3xIPmNbtfrDzp11dWy/XqmDDCDfrjpk/bMbGq4TnvK/EM0e+1PJ3W3k6Ou7z0G0+p9R0+pqB/avKzfXz7sqxvzpV+p8b55HeTkn7EwrA8faZPH+lfCdNvFTpUpT9m+rT0nF67335Kh/7iMb7jdf95Gp6Z0m9ZnofHmRVo0B+3PDul32/5VKU/ctjbP/ojlo9teOJj4rHGxYNqBzOcXi5WnvSzKeZDQ/s+o6A4I7EIWZ4+06fP9FtY1KM/Znm2TX9Fw9NMb05L+ZOn4Zkp/bzG+eR3jiTwWZ6rAfpbosI/5IYlvV7D0z7qLaXfa/r0lX75mB7Lhx6TJ/dS/oDhmdf0crHypH9RWZ6Hv7EFccTylJqgS/ojlk99+itYnl3Rn2B4eugv5M/hfA3PTOmXluerF910MIH+DizPOP1O/UsV+ie99Jdani1JvFTLxzA8DWP3s1fR8Nzcb6jclSn9YHmi4DfoD1ieMdOnHSj89Acsn57pd9ObrugPGp625WPQP2U853cn/ztPwzNX+sHyPGtRYRj+paZPx1TY9N8zDU9/oUM5/VHTp0P6eXLvWD4eu998Tijceq7fULkrU/rB8hzx0x+xPB/9tSvLkxuBmv4ywzON/mnnTNusZzItz+7o55bPqsfyMex+4zl352l45ko/WJ67LSq04Z9q+rRHRdjw9FcAVKffb3ka0ys6ot9neProt+x+tnblaXjmSj9Ynjs8ksC2PMtNnw7pDxme1ennhn+i5dn+c/70Y6nlE6B/W5YVntnSvxgSxJr+VMuzGyo8lo/nsKs6/XHLs33DvzTp1b9wXsMT15Y8Dc9c6UfL04+Fzgf7aPqE6fekg/yotzb9IdMnG/oXwvTnWeGZL/1g+oTp77vlmWx43uFBsSL9Icvzh77SH7F8fHZ/sc5manhmS/+geGGjLhYlluejvtJvWj4eu98u8/HTP8V/4nz1TP2hP5j0OvR7Dc89/UbKs3KlHyzPYRcLH/0lpk/bVDijXXui3y51sC3P8D01bTxmPcPTph8sn5F+I+VZudIP4WKXn36tiB0ufujI8gwPOIs1/DleSDL9AcuzE/pTLB+d3fjs/h2ZGp7Z0g+W56BFv8/w11ysdGj6lNFvp4PzVeifnClp4fSPrWvhMb30O0lvmuH5uN9IeVau9K9VsTzdtLcr+l2732+G9ER/xPRp+7jrF8+XvNTwdB5zw0CGMzzFypb+jT7TZ6aO5dkZ/Y7lU3rYFaXfPu4K0d+mwku1fMoNzxwtn3zpB8tz3MLCZ3lqO4SnvS1LAl8BQJD+8GFXgP7psnqmzoY2BuiPWD6ex4Qcbme/gfKtbOl/zlfnZtAfNX36Qb/P8qlLf9jwNxoZ2lZ4HsPzh8BThu3+vbkanvnSv8dX5+YY/kmmTwtUJNB/1z3sqkt/3PLsgH7b8lnxPGWJ4TnWb6B8K1v6x1ItT7JDHvhNn5bo99n9IcOzLv2plmeL9Nt2f8jyMQ1Pm/5teTb1rmVMv1vnZtCfavq0JIiDhmfYDPFgUYv+Lm9p4j9xCZZPwO7PtcYtY/rdOjfH8A/aIST8WwyKVegPVwCk0p9oeTb/mB7DkyW9huVjGp7OuMYca9xypt+pc5sMWJ6lpk9H9P/g4yJa/xKiPzyzMSv67/kNT9vuH4WDy37j5F350r/TZ/rM+C3PuOnTPf22FRg67EqhP276tEt/dcvHk90MZ2v5ZEw/mD57g5rAZ/rItFcq4tax8N3mE293Lad/ItjA3P3slrDl88Bj+QToB8vneL9x8q586T/uM318lqdp+vjS3sap8JU+ynQwUP3lqwAI0e9MLA1bnp3TH7J89Hfcpv+ZbA3PjOm/7jN9pgN1bnHTp3EqQoW/8eov1/AspT9UzddRKTd7TG/S6zylL7vJ1/LJmH6v6eNYnmZCaAn/Vum3Sx9j9Ifs/gj9JdV8nUyv8BieMcsnQL94xgznuImVMf1bPaaPl/7u096SsvfUZu8g/QHD32P6dEI/y268qb1T38wfczTbGres6R+0TZ+I5elJe7ugv9TwjNc+JtPv/sJ10sjAHpNbPjrp9dW42fRnbPnkTL9j+kzalqeZEHpqHbqk37F8Spu9U+gPGbvc9OmK/pKkN2b5jPQbJv/KmP6Q6ePQH05723JDIk0fkdpH97AriX6v5dlJI4Pf8nGS3jj9GVs+OdMfMn1i9DPh36YbEm/6SK19DNPvHHc5xxp9oj/B8rHpz9jyyZl+r+kznYXp4zkD9Vo+8drHUvojtaydJPdRw9OX9P7KLJ+s6a9h+qx0Sn9gzkcoKtrVXyn0B481OmjjCVg+K5Xoz7jKJ2/6nUqfEvofdGb6BCoAIka4/6g3RL9TyxrUd22mNxb9ZtIbtHymfj2WT9b0+0yfKZ/pE6516Av9TlQMjDqI0z/r+Y5HLM926U9Peu1fuIyrfPKm3xljHrI8rbDYF/odyyfF7vfSHxpe4bc826e/LOl16ecP80y2jV1redPvbe9KoN81fVqk3215Sq38jdEfN/w7qmdKrPKJP2WmtzXiyvaDiSVe3IYgF/1LewP1LxWPgZLpj+q7FpN7l/6EpNd+ynwbu9Yypx/au846XJSZPj90RX+w4S+p8rcO/Z0au0S/a/k8SKc/31k+YmVNvzPTp4R+FhaZ6dM/+uNRsYR+r+HfaQtnYtIbNTx352z55E3/83atg2N5pqa9zWIRrv6qcgyURn+0zq1V+l3LJyXptZ4y2/HNsLKm3xnkHLM8/WlvR1wELZ+a9Ccc6nlaOHOg3zI8sx3fDCtr+iHt3WJyETR93LS3NdMnWvuYWvdem/6ujjV+SUt64/RnO74ZVt70b7ZqHVz6E9Pe1rioHxVL6fcdd3VJf9DyCSa9rrGV7Y1duPKm39fgUpb2rhppbyt2SCPHQFH6czjWMOl3k94UyyfrOofc6ffVOnjp96e9bZk+jRwD/VroT/iKh+nPubVlLXf6j3tqHaYTTB8z7e2A/qDlU4f+TAx/b9K7EvmKe1L7rOsccqffqXXQCWEQjBWv6dM0F70fglahvx+Hem5q7z5kqeGZdZ1D7vQ79xcFLU9vkXNbosA8BE2wfGrRX6GSu0X6U5LeYGo/nnfSmzv9UOswanARNX2CaW9L9AcPQdPs/vr0m9lN+/SXJb1++qHO4bl+QxRemdNvp72MfhcMb9rbEv0VjoFq0e8a/mVH2k3T71g+7kOW/sBlnvTmTv/xga3PPn9pUS8pdJaX792/DySsruIVto88A55++eWXJ/8D63//X4ML/5X/U/zbPYX+xQeB4SarqyJMFx+y+KzyYGjRXtuL9X+df3qHvtHqIR/EHlI8JX2i1h/yx9BD3sOHXDIf8tJ/P7s146Q3d/qzPSNfX/8IK3P619f6anGt07++nt61Tv/6enrXOv3r6+ld6/Svr6d3rdO/vp7etU7/+np61zr96+vpXev0r6+nd63Tv76e3rVO//p6etc6/evr6V3r9K+vp3et07++nt61Tv/6enrX/wdpZVdO9rz73QAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek2" align="left" hspace="12" width="64" height="89" border="0">

Najlepšie miesta na injekciu sú horná časť vašich stehien a brucho. Ak vám injekciu podáva niekto iný, môže použiť tiež zadnú stranu ramien.


Môžete zmeniť miesto vpichu, ak spozorujete sčervenanie alebo bolesť v tejto oblasti.


Ako si podám injekciu?


1. Pomocou tampónu namočeného v liehu si vydezinfikujte kožu a uchopte (bez stlačenia) kožu medzi svoj palec a ukazovák.

2. Vpichnite ihlu úplne do kože, ako vám to ukázala vaša zdravotná sestra alebo lekár.

3. Jemne potiahnite piest, aby ste sa presvedčili, že nebola prepichnutá krvná cieva. Ak uvidíte v injekčnej striekačke krv, vytiahnite ihlu a znovu pichnite na iné miesto.

4. Tlačte piest pomalým a rovnomerným tlakom, pritom stále držte kožu medzi prstami, až kým sa injekčná striekačka nevyprázdni.

5. Vytiahnite ihlu a kožu uvoľnite.

6. Ak spozorujete kvapku krvi, môžete ju jemne odstrániť kúskom vaty alebo papierovou vreckovkou. Neutierajte miesto vpichu. V prípade potreby môžete prelepiť miesto vpichu náplasťou.

7. Každú injekčnú striekačku použite len na jednu injekciu. Nepoužívajte Neupogen, ktorý zostal v injekčnej striekačke.


Zapamätajte si: ak máte akékoľvek problémy, prosím, neváhajte požiadať o pomoc a radu svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


Likvidácia použitých striekačiek


 • Na použité injekčné striekačky už nedávajte naspäť kryt, mohli by ste sa náhodne pichnúť.

 • Použité injekčné striekačky uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 • Injekčné striekačky sa nemajú zahadzovať do odpadkového koša používaného v domácnosti. váš lekárnik vás oboznámi, ako zlikvidovať použité injekčné striekačky alebo injekčné striekačky, ktoré už nepotrebujete.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Ak používate infúzny koncentrát, Neupogen sa má zriediť s 20 ml 5 % roztoku glukózy. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

9NEUPOGEN 30 MU/0,5 ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2013/04477-ZME, 2014/00351-ZME, 2014/01764-ZME

Príloha č.1 k notifikácii zmeny, ev.č.: 2014/04168-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Neupogen 30 MU/0,5 ml

Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

filgrastím


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 30 miliónov jednotiek (MU)/300 mikrogramov (μg) filgrastímu v 0,5 ml (0,6 mg/ml).


Filgrastím (rekombinantný ľudský metionylový faktor stimulujúci kolónie granulocytov) je produkovaný r-DNA technológiou z E. coli (K12).


Pomocná látka so známym účinkom:


Každý ml roztoku obsahuje 0,0015 až 0,0023 mmol alebo 0,035 až 0,052 mg sodíka a 50 mg sorbitolu (E420).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke.


Infúzny koncentrát naplnený v injekčnej striekačke.


Číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Neupogen je indikovaný na skrátenie trvania neutropénie a zníženie výskytu febrilnej neutropénie u pacientov liečených nariadenou cytotoxickou chemoterapiou kvôli zhubnému nádorovému ochoreniu (okrem chronickej myeloidnej leukémie a myelodysplastického syndrómu (MDS)) a na skrátenie trvania neutropénie u pacientov podrobujúcich sa myeloablatívnej terapii pred transplantáciou kostnej drene, u ktorých je zvýšené riziko prolongovanej ťažkej neutropénie.


Bezpečnosť a účinnosť Neupogenu u dospelých aj u detí, ktorí dostávajú cytotoxickú chemoterapiu, je podobná.


Neupogen je indikovaný na mobilizáciu progenitorových buniek v periférnej krvi (peripheral blood progenitor cells, PBPC).


U pacientov, detí alebo dospelých s ťažkou vrodenou, cyklickou alebo idiopatickou neutropéniou s absolútnym počtom neutrofilov (ANC) 0,5 x 109/l a anamnézou ťažkých alebo opakujúcich sa infekcií, je dlhodobé podávanie Neupogenu indikované na zvýšenie počtu neutrofilov a zníženie výskytu a skrátenie trvania infekčných prípadov.


Neupogen je indikovaný na liečbu perzistentnej neutropénie (ANC 1,0 x 109/l) u pacientov s pokročilou infekciou HIV na zníženie rizika bakteriálnych infekcií, keď iné možnosti na liečbu neutropénie nie sú vhodné.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba Neupogenom sa má podávať len v kooperácii s onkologickým pracoviskom a hematológiou, ktoré majú skúsenosti s terapiou faktorom stimulujúcim kolónie granulocytov (granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF) a ktoré majú nevyhnutné diagnostické vybavenie. Mobilizácia a aferéza by sa mali vykonávať v spolupráci s onko-hematologickým pracoviskom, ktoré má v tejto oblasti zodpovedajúce skúsenosti a kde je možné správne monitorovanie progenitorových krvotvorných buniek.


Nariadená cytotoxická chemoterapia


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Neupogenu je 0,5 MU (5 g)/kg/deň. Prvá dávka Neupogenu sa má podať minimálne 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii. V randomizovaných klinických štúdiách bola podávaná subkutánna dávka 230 μg/m2/deň (4,0 až 8,4 μg/kg/deň).


Podávanie dennej dávky Neupogenu by malo pokračovať až do odoznenia predpokladaného poklesu neutrofilov a kým sa počet neutrofilov nevráti k normálnym hodnotám. Po nariadenej chemoterapii solídnych tumorov, lymfómov a pri lymfoidnej leukémii sa očakáva, že dĺžka liečby, ktorá spĺňa tieto kritériá, bude až 14 dní. Po indukčnej a konsolidačnej terapii akútnej myeloidnej leukémie môže byť liečba podstatne dlhšia (až 38 dní) v závislosti od typu, dávky a režimu použitej cytotoxickej chemoterapie.


U pacientov, ktorí dostávajú cytotoxickú chemoterapiu, sa typicky prejaví prechodné zvýšenie počtu neutrofilov 1 až 2 dni po začiatku liečby Neupogenom. Avšak pre dosiahnutie trvalej terapeutickej odpovede sa nemá liečba Neupogenom prerušiť pred odoznením predpokladaného poklesu neutrofilov a kým sa počet neutrofilov nevráti k normálnym hodnotám. Predčasné prerušenie liečby Neupogenom pred odoznením predpokladaného poklesu neutrofilov sa neodporúča.


Spôsob podávania


Neupogen sa môže podať raz denne vo forme subkutánnej injekcie alebo raz denne vo forme intravenóznej infúzie, zriedenej 5 %-ným roztokom glukózy, trvajúcej viac ako 30 minút (pozri časť 6.6). Vo väčšine prípadov sa uprednostňuje subkutánna injekcia. Na základe štúdie sledujúcej podanie jednej dávky sa zistilo, že intravenózne podanie môže skrátiť trvanie účinku. Klinický význam tohto zistenia pre viacnásobné podanie dávky nie je jasný. Voľba spôsobu podávania závisí od individuálnych klinických okolností.


U pacientov, ktorí podstúpili myeloablatívnu terapiu a sú po transplantácii kostnej drene


Dávkovanie


Odporúčaná úvodná dávka Neupogenu je 1,0 MU (10 g)/kg/deň. Prvá dávka Neupogenu sa má podať minimálne 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii a minimálne 24 hodín po infúzii kostnej drene.


Len čo sa prekročí dolná hranica (nadir) počtu neutrofilov, treba dennú dávku Neupogenu titrovať v závislosti od počtu neutrofilov nasledovne:


Počet neutrofilov

Úprava dávky Neupogenu

> 1,0 x 109/l počas 3 po sebe nasledujúcich dní

Redukovať dávku na 0,5 MU (5 g)/kg/deň

Potom, ak ANC zostáva > 1,0 x 109/l počas ďalších 3 po sebe nasledujúcich dní

Prerušiť liečbu Neupogenom

Ak ANC klesne počas liečby na < 1,0 x 109/l, potom je opäť potrebné upraviť dávku Neupogenu podľa vyššie uvedených krokov.

ANC = absolútny počet neutrofilov

Spôsob podávania


Neupogen sa môže podávať vo forme 30-minútovej alebo 24-hodinovej intravenóznej infúzie alebo ako kontinuálna 24-hodinová subkutánna infúzia. Neupogen sa má riediť v 20 ml 5 % roztoku glukózy (pozri časť 6.6).


Na mobilizáciu PBPC u pacientov podstupujúcich myelosupresívnu alebo myeloablatívnu liečbu nasledovanú autológnou transplantáciou PBPC


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Neupogenu na mobilizáciu PBPC v monoterapii je 1,0 MU (10 g)/kg/deň počas 5 až 7 po sebe nasledujúcich dní. Načasovanie leukaferézy: jedna alebo dve leukaferézy na 5. a 6. deň sú často dostačujúce. Za iných okolností môžu byť potrebné ďalšie leukaferézy. Podávanie Neupogenu treba zachovať až do poslednej leukaferézy.


Odporúčaná dávka Neupogenu na mobilizáciu PBPC po myelosupresívnej chemoterapii je 0,5 MU (5 g)/kg/deň od prvého dňa po skončení chemoterapie, až do odoznenia predpokladaného poklesu neutrofilov a kým počet neutrofilov nedosiahne normálne hodnoty. Leukaferézu je potrebné vykonať pri zvýšení ANC z < 0,5 x 109/l na > 5,0 x 109/l. U pacientov, ktorí sa nepodrobili extenzívnej chemoterapii, postačí často jedna leukaferéza. V ostatných prípadoch sa odporúčajú ďalšie leukaferézy.

Spôsob podávania


Neupogen na mobilizáciu PBPC, keď sa používa samotný:

Neupogen sa môže podávať ako kontinuálna 24-hodinová subkutánna infúzia alebo subkutánna injekcia. V prípade infúzií sa má Neupogen riediť v 20 ml 5 % roztoku glukózy (pozri časť 6.6).


Neupogen na mobilizáciu PBPC po myelosupresívnej chemoterapii:

Neupogen sa má podávať ako subkutánna injekcia.


Na mobilizáciu PBPC u zdravých darcov pred alogénnou transplantáciou PBPC


Dávkovanie


V prípade mobilizácie PBPC u zdravých darcov sa Neupogen podáva v dávke 1,0 MU (10 μg)/kg/deň počas 4 až 5 po sebe nasledujúcich dní. Leukaferéza sa má začať na 5. deň a ak je to potrebné, má pokračovať až do 6. dňa, aby sa získalo 4 x 106 CD34+ buniek/kg telesnej hmotnosti príjemcu.


Spôsob podávania


Neupogen sa má podávať ako subkutánna injekcia.


U pacientov s ťažkou chronickou neutropéniou (severe chronic neutropenia, SCN)


Dávkovanie


Vrodená neutropénia: odporúčaná úvodná dávka je 1,2 MU (12 g)/kg/deň v jednej dávke alebo v rozdelených dávkach.


Idiopatická alebo cyklická neutropénia: odporúčaná úvodná dávka je 0,5 MU (5 g)/kg/deň v jednej dávke alebo v rozdelených dávkach.


Úprava dávkovania: Neupogen sa má podávať denne vo forme subkutánnej injekcie, až kým počet neutrofilov nedosiahne hodnotu 1,5 x 109/l a kým sa neudrží na vyššej hodnote ako je táto hodnota. Keď sa získa odpoveď, stanoví sa minimálna účinná dávka na udržanie tejto hodnoty. Na udržanie adekvátneho počtu neutrofilov je potrebné dlhodobé každodenné podávanie lieku. Po jednom až dvoch týždňoch liečby sa počiatočná dávka môže zdvojnásobiť alebo rozdeliť na polovicu v závislosti od pacientovej odpovede. Potom sa dávka môže individuálne upraviť každé 1 až 2 týždne tak, aby sa priemerný počet neutrofilov udržal medzi hodnotami 1,5 x 109/l a 10 x 109/l. Rýchlejší režim zvyšovania dávky môže prísť do úvahy u pacientov, u ktorých sa objavujú ťažké infekcie. V klinických skúškach 97 % pacientov, u ktorých sa prejavila odpoveď, dosiahlo úplnú odpoveď pri dávkach ≤ 24 μg/kg/deň. Dlhodobá bezpečnosť podávania Neupogenu v dávkach vyšších ako 24 μg/kg/deň u pacientov s SCN nebola stanovená.


Spôsob podávania


Vrodená, idiopatická alebo cyklická neutropénia: Neupogen sa má podávať ako subkutánna injekcia.

U pacientov s infekciou HIV


Dávkovanie


Pre zvrat neutropénie:

Odporúčaná úvodná dávka Neupogenu je 0,1 MU (1 μg)/kg/deň s titráciou až do maximálnej dávky 0,4 MU (4 μg)/kg/deň, kým sa nedosiahne normálny počet neutrofilov a kým sa neudrží na tejto hodnote (ANC > 2,0 x 109/l). V klinických štúdiách > 90 % pacientov odpovedalo na tieto dávky a zvrat neutropénie sa dosiahol v priemere po 2 dňoch.


U malého počtu pacientov (< 10 %) boli na dosiahnutie zvratu neutropénie potrebné dávky až 1,0 MU (10 μg)/kg/deň.


Na udržanie normálneho počtu neutrofilov:

Keď sa dosiahol zvrat neutropénie, má sa stanoviť minimálna účinná dávka na udržanie normálneho počtu neutrofilov. Odporúča sa upraviť úvodnú dávku a zmeniť dennú dávku na 30 MU (300 μg)/deň. Ďalšia úprava dávkovania môže byť potrebná v závislosti od pacientovho ANC na udržanie počtu neutrofilov na hodnotách > 2,0 x 109/l. V klinických štúdiách bola potrebná dávka 30 MU (300 μg)/deň počas 1 až 7 dní v týždni, aby sa hodnota ANC udržala na hodnote > 2,0 x 109/l, s priemernou frekvenciou dávky 3 dni v týždni. Dlhodobé podávanie lieku môže byť potrebné na udržanie hodnoty ANC > 2,0 x 109/l.


Spôsob podávania


Pre zvrat neutropénie alebo na udržanie normálneho počtu neutrofilov: Neupogen sa má podávať ako subkutánna injekcia.

Starší pacienti


Klinické štúdie s Neupogenom zahŕňajú malý počet starších pacientov, avšak osobitné štúdie zamerané na túto vekovú skupinu sa neuskutočnili a preto nie je možné stanoviť špecifické odporúčania týkajúce sa dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek


Štúdie o Neupogene vykonané u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene demonštrujú podobný farmakokinetický a farmakodynamický profil ako u normálnych jedincov. Za týchto okolností nie je potrebné upraviť dávkovanie.


Použitie u pediatrických pacientov s SCN a nádorovým ochorením


V klinických štúdiách, ktoré zahŕňali pacientov s SCN, bolo šesťdesiatpäť percent pacientov mladších ako 18 rokov. Bola dokázaná účinnosť terapie v tejto vekovej kategórii, ku ktorej patrili väčšinou pacienti s vrodenou neutropéniou. U pediatrických pacientov, u ktorých sa liečila SCN, neboli žiadne rozdiely v bezpečnostných profiloch.


Údaje z klinických štúdií u pediatrických pacientov poukazujú na to, že bezpečnosť a účinnosť Neupogenu u dospelých a u detí liečených cytotoxickou chemoterapiou je podobná.


Odporúčané dávkovanie u pediatrických pacientov je rovnaké ako u dospelých liečených myelosupresívnou cytotoxickou chemoterapiou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Neupogen sa nemá používať na zvýšenie dávky cytotoxickej chemoterapie nad stanovené dávkovacie režimy.


Neupogen sa nemá podávať pacientom so závažnou kongenitálnou neutropéniou, u ktorých sa vyvinula leukémia alebo sa diagnostikoval rozvoj leukémie.


U pacientov liečených Neupogenom sa zaznamenala hypersenzitivita, vrátane anafylaktických reakcií, ktoré sa vyskytovali počas úvodnej alebo následnej liečby. U pacientov s klinicky významnou hypersenzitivitou vysaďte Neupogen natrvalo. Nepodávajte Neupogen pacientom s hypersenzitivitou na filgrastím alebo pegfilgrastím v anamnéze.


Rovnako ako u všetkých terapeutických proteínov existuje možnosť imunogenicity. Miera tvorby protilátok proti filgrastímu je vo všeobecnosti nízka. Väzba protilátok je podobná ako u všetkých biologických liekov; doposiaľ však neboli spájané s neutralizačnou aktivitou.


Rast malígnych buniek


Faktor stimulujúci kolónie granulocytov môže in vitro podporovať rast myeloidných buniek a podobné účinky je možné pozorovať in vitro na niektorých nemyeloidných bunkách.


Bezpečnosť a účinnosť podávania Neupogenu u pacientov s myelodysplastickým syndrómom alebo chronickou myeloidnou leukémiou nebola stanovená.


Neupogen nie je indikovaný na použitie za týchto podmienok. Mimoriadna opatrnosť je potrebná pri odlíšení diagnózy transformácie blastov pri chronickej myeloidnej leukémii od akútnej myeloidnej leukémie.


Vzhľadom na obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientov so sekundárnou AML sa má Neupogen podávať s opatrnosťou.


Bezpečnosť a účinnosť podávania Neupogenu u pacientov s de novo AML vo veku < 55 rokov s dobrými cytogenetickými parametrami (t(8;21), t(15;17) a inv(16)) nebola stanovená.


Ostatné špeciálne upozornenia


Monitorovanie hustoty kostí môže byť indikované u pacientov s osteoporotickým ochorením kostí, ktorí podstupujú nepretržitú liečbu Neupogenom dlhšie ako 6 mesiacov.


Zaznamenali sa pľúcne nežiaduce účinky, zvlášť intersticiálna choroba pľúc, po podaní G-CSF. Pacienti, ktorí mali v minulosti pľúcne infiltráty alebo pneumóniu, môžu byť viac rizikoví. Nástup pľúcnych príznakov ako kašeľ, horúčka a dyspnoe v spojitosti s rádiologickými príznakmi pľúcnych infiltrátov a zhoršenia pľúcnych funkcií môžu byť úvodnými príznakmi syndrómu akútneho respiračného distresu (acute respiratory distress syndrome, ARDS). Neupogen sa má vysadiť a má sa zahájiť vhodná liečba.


Po podaní faktora stimulujúceho kolónie granulocytov sa zaznamenal syndróm kapilárneho presakovania, ktorý je charakterizovaný hypotenziou, hypoalbuminémiou, edémom a hemokoncentráciou. Pacienti, u ktorých sa vyvinú príznaky syndrómu kapilárneho presakovania, sa majú starostlivo sledovať a majú dostať štandardnú symptomatickú liečbu, ktorá môže zahŕňať potrebu intenzívnej starostlivosti (pozri časť 4.8).


Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky môže obsahovať sušený prírodný kaučuk (derivát latexu), ktorý môže vyvolať alergické reakcie.


Osobitné upozornenia u pacientov s rakovinou


Po podaní filgrastímu boli hlásené menej časté prípady splenomegálie a ruptúry sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli fatálne. U ľudí dostávajúcich filgrastím, ktorí hlásia bolesť v oblasti brušnej dutiny vľavo hore a/alebo bolesť v hornej časti ramena má byť zvažovaná zväčšená slezina alebo ruptúra sleziny.


Leukocytóza


U menej ako 5 % pacientov liečených Neupogenom v dávke nad 0,3 MU/kg/deň (3 g/kg/deň) bol pozorovaný počet bielych krviniek 100 x 109/l alebo viac. Neopísali sa žiadne nežiaduce účinky, ktoré by bolo možné priamo pripísať tomuto stupňu leukocytózy. Avšak vzhľadom na potenciálne riziká spojené s ťažkou leukocytózou sa má pravidelne kontrolovať počet bielych krviniek počas liečby Neupogenom. Ak počet leukocytov prevýši 50 x 109/l po ich predpokladanom poklese, liečba Neupogenom sa má okamžite prerušiť. Avšak počas podávania Neupogenu z dôvodu mobilizácie PBPC sa má podávanie Neupogenu prerušiť alebo znížiť jeho dávkovanie, ak sa počet leukocytov zvýši na > 70 x 109/l.


Riziká spojené so zvýšenými dávkami chemoterapie


Pri liečbe pacientov vysokými dávkami chemoterapie je potrebná mimoriadna opatrnosť, pretože sa nedokázala lepšia odpoveď nádoru a intenzifikované dávkovanie chemoterapeutík môže viesť k zvýšenej toxicite, vrátane kardiálnych, pľúcnych, neurologických a dermatologických účinkov (pozrite prosím informácie o predpisovaní použitých špecifických chemoterapeutík).


Liečba samotným Neupogenom nevylučuje výskyt trombocytopénie a anémie v dôsledku myelosupresívnej chemoterapie. U pacienta môže byť vyššie riziko vzniku trombocytopénie a anémie z dôvodu možnej liečby vyššími dávkami chemoterapie (napríklad plné dávky predpísaného režimu). Odporúča sa pravidelne sledovať počet trombocytov a hematokrit. Osobitná opatrnosť sa má dodržiavať počas podávania jedného alebo kombinácie chemoterapeutík, o ktorých je známe, že spôsobujú ťažkú trombocytopéniu.


Dokázalo sa, že použitie Neupogenom mobilizovaných PBPC znižuje stupeň a trvanie trombocytopénie po myelosupresívnej alebo myeloablatívnej chemoterapii.


Ostatné špeciálne upozornenia


Účinky Neupogenu u pacientov s výrazne zníženými myeloidnými progenitormi sa neskúmali. Neupogen účinkuje primárne na prekurzory neutrofilov, čím sa využíva jeho účinok na zvýšenie počtu neutrofilov. Preto u pacientov so zníženými prekurzormi neutrofilov môže byť odpoveď oslabená (napr. u tých, ktorí sú liečení rozsiahlou rádioterapiou alebo chemoterapiou, alebo u ktorých dochádza k infiltrácii kostnej drene tumorom).


U pacientov liečených vysokodávkovou chemoterapiou, po ktorej nasleduje transplantácia, boli pozorované vaskulárne ochorenia, vrátane venookluzívneho ochorenia a poruchy objemu tekutín.


U pacientov, ktorí dostávali G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene, boli hlásené reakcie štepu proti hostiteľovi (GvHD) a úmrtia (pozri časť 4.8 a 5.1).


Zvýšenie hematopoetickej aktivity kostnej drene ako odpoveď na liečbu rastovým faktorom sa spája s prechodnými abnormálnymi kostnými snímkami. Túto skutočnosť je potrebné zvážiť pri interpretácii výsledkov kostných snímok.


Špeciálne upozornenia u pacientov podstupujúcich mobilizáciu PBPC


Mobilizácia


Žiadne prospektívne randomizované porovnanie dvoch odporúčaných metód mobilizácie (samotný Neupogen alebo v kombinácii s myelosupresívnou chemoterapiou) v rámci rovnakej populácie pacientov nebolo vykonané. Priame porovnanie rozličných štúdií je ťažké pre rozdiel medzi jednotlivými pacientmi a laboratórnymi vyšetreniami CD34+ buniek. Z toho dôvodu je ťažké odporučiť optimálnu metódu. Výber mobilizačnej metódy je potrebné zvážiť vzhľadom na celkové ciele liečby individuálne u každého pacienta.


Predchádzajúca liečba cytotoxickými látkami


U pacientov, ktorí sa podrobili predchádzajúcej veľmi extenzívnej myelosupresívnej terapii, sa nemusí dosiahnuť dostatočná mobilizácia PBPC na získanie odporučeného minima ( 2,0 x 106 buniek CD34+/kg) alebo urýchlenia zotavovania trombocytov na rovnakú úroveň.


Niektoré cytotoxické látky majú osobitnú toxicitu voči zásobe hematopoetických progenitorov a môžu tak nepriaznivo ovplyvniť mobilizáciu progenitorov. Ak sa počas dlhého obdobia pred pokusmi o mobilizáciu progenitorov podávajú látky ako melfalan, karmustin (BCNU) a karboplatina, tieto môžu obmedziť zber progenitorov. Avšak podávanie melfalanu, karboplatiny alebo BCNU spolu s Neupogenom sa ukázalo ako účinné pri mobilizácii progenitorov. V prípade, že sa predpokladá transplantácia PBPC, odporúča sa naplánovať mobilizáciu kmeňových buniek vo včasnej fáze liečby pacienta. Osobitná pozornosť sa má venovať počtu mobilizovaných progenitorov u takýchto pacientov pred podaním chemoterapie vo vysokých dávkach. Ak sú zbery neadekvátne vzhľadom na vyššie uvedené kritériá, majú sa zvážiť alternatívne formy liečby, ktoré nevyžadujú podporu progenitorov.


Zhodnotenie zberov progenitorových buniek


Pri hodnotení počtu progenitorových buniek odobraných od pacientov liečených Neupogenom sa má venovať osobitná pozornosť metóde kvantifikácie. Výsledky prietokovej cytometrickej analýzy počtu CD34+ buniek kolíšu v závislosti od presnosti použitej metodológie a odporúčania týkajúceho sa počtov získaných na základe štúdií v iných laboratóriách, ktoré je potrebné interpretovať opatrne.

Štatistické analýzy vzťahu medzi počtom reinfundovaných CD34+ buniek a rýchlosťou zotavenia trombocytov po chemoterapii vo vysokých dávkach naznačujú zložitý, avšak kontinuálny vzťah.


Odporučenie minimálneho zberu 2,0 x 106 buniek CD34+/kg sa zakladá na publikovaných skúsenostiach, ktoré viedli k primeranej hematologickej obnove. Zbery prevyšujúce túto hodnotu korelujú s rýchlejším zotavením, zbery nižšie ako táto hodnota sú spojené s pomalším zotavením.


Špeciálne upozornenia týkajúce sa zdravých darcov podstupujúcich mobilizáciu PBPC


Mobilizácia PBPC nepredstavuje priamy klinický úžitok pre zdravých darcov a prichádza do úvahy len pre účely alogénnej transplantácie kmeňových buniek.


Mobilizácia PBPC prichádza do úvahy len u zdravých darcov, ktorí spĺňajú normálne klinické a laboratórne kritériá vhodnosti pre darovanie kmeňových buniek, pričom sa venuje mimoriadna pozornosť hematologickým hodnotám a infekčným ochoreniam.


Bezpečnosť a účinnosť Neupogenu nebola stanovená u zdravých darcov vo veku < 16 rokov alebo > 60 rokov.


U pacientov, ktorí dostávali Neupogen sa veľmi často zaznamenala trombocytopénia. Počet krvných doštičiek sa má preto dôkladne sledovať.


Prechodná trombocytopénia (počet trombocytov < 100 x 109/l) po podaní filgrastímu a po leukaferéze sa pozorovala u 35 % hodnotených pacientov. V tejto skupine bol v dvoch prípadoch počet trombocytov < 50 x 109/l v dôsledku leukaferézy.


Ak sú potrebné viaceré leukaferézy, mimoriadna pozornosť sa má venovať darcom s počtom trombocytov < 100 x 109/l pred leukaferézou. Aferéza sa vo všeobecnosti nemá vykonať, ak je počet trombocytov < 75 x 109/l.


Leukaferéza sa nemá vykonať u darcov, ktorí sú liečení antikoagulanciami alebo ktorí majú poruchy hemostázy.


Podávanie Neupogenu sa musí prerušiť alebo jeho dávkovanie sa má znížiť, ak počet leukocytov vystúpi na > 70 x 109/l.


Darcovia, ktorí na mobilizáciu PBPC dostávajú G-CSF, sa majú monitorovať, až kým sa hematologické ukazovatele nevrátia na normálnu úroveň.


Po použití G-CSF boli u zdravých darcov pozorované prechodné cytogenetické abnormality. Význam týchto zmien je nejasný. Avšak riziko podporovania malígnych myeloidných klonov nemožno vylúčiť. Odporúča sa, aby stredisko aferézy podávalo systematickú správu a aby počas najmenej 10 rokov sledovalo darcov kmeňových buniek, čím sa zabezpečí monitorovanie dlhodobej bezpečnosti.


Po podaní G-CSF sa u zdravých darcov (a pacientov) vyskytli časté avšak zvyčajne asymptomatické prípady splenomegálie a menej časté prípady ruptúry sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli fatálne. Preto sa musí pozorne sledovať veľkosť sleziny (napr. klinickým vyšetrením, ultrazvukom). Diagnóza ruptúry sleziny sa musí zvážiť u darcov a/alebo pacientov, ktorí udávajú bolesť v ľavej hornej abdominálnej oblasti alebo v hornej časti ramena.


U zdravých darcov bolo často pozorované dyspnoe a menej často iné pľúcne nežiaduce udalosti (hemoptýza, pľúcne krvácanie, pľúcne infiltráty a hypoxia). V prípade podozrenia alebo potvrdenia pľúcnych nežiaducich udalostí treba zvážiť ukončenie liečby Neupogenom a má byť poskytnutá vhodná lekárska starostlivosť.


Zvláštne upozornenia týkajúce sa príjemcov alogénnych PBPC mobilizovaných Neupogenom


Najnovšie údaje naznačujú, že imunologické interakcie medzi alogénnym štepom PBPC a recipientom môžu byť spojené so zvýšeným rizikom akútnej a chronickej GvHD v porovnaní s transplantáciou kostnej drene.


Špeciálne upozornenia u pacientov s SCN


Hodnoty krvného obrazu


U pacientov, ktorí dostávali Neupogen sa často zaznamenala trombocytopénia. Počet trombocytov sa má dôsledne sledovať, najmä počas prvých týždňov liečby Neupogenom. Intermitentné prerušenie liečby alebo zníženie dávky Neupogenu sa má zvážiť u pacientov, u ktorých sa vyvinie trombocytopénia, t.j. trvalý pokles počtu trombocytov na < 100 000/mm3.


V krvnom obraze sa môžu vyskytnúť aj iné zmeny, vrátane anémie a prechodných vzostupov počtu myeloidných progenitorov, čo si vyžaduje dôkladné sledovanie počtu krviniek.


Transformácia na leukémiu alebo MDS


Mimoriadna pozornosť sa má venovať odlíšeniu diagnózy SCN od ostatných hematologických porúch, ako je aplastická anémia, myelodysplázia a myeloidná leukémia. Pred začatím liečby sa má vyšetriť kompletný krvný obraz s diferenciálnym počtom a počtom trombocytov, vyhodnotiť morfológia kostnej drene a karyotyp.


Nízky výskyt (približne 3 %) MDS alebo leukémie sa zistil na základe klinického skúšania u pacientov s SCN liečených Neupogenom. Toto pozorovanie sa vykonávalo len u pacientov s vrodenou neutropéniou. MDS a leukémia sú prirodzenými komplikáciami choroby a ich súvislosť s liečbou Neupogenom nie je jasná. U podskupiny približne 12 % pacientov s normálnou cytogenetikou vo východiskovom bode sa pri rutinnom opakovanom vyhodnotení postupne zistili odchýlky vrátane monozómie 7. V súčasnosti nie je jasné, či dlhotrvajúca liečba pacientov s SCN u predisponuje pacientov k cytogenetickým odchýlkam, MDS alebo k leukemickej transformácii. U pacientov sa odporúča pravidelne vykonávať morfologické a cytogenetické vyšetrenie kostnej drene (približne každých 12 mesiacov).


Ostatné špeciálne upozornenia


Musia sa vylúčiť príčiny prechodnej neutropénie, ako sú vírusové infekcie.


Po podaní filgrastímu boli hlásené veľmi časté prípady splenomegálie a časté prípady ruptúry sleziny. U ľudí dostávajúcich filgrastím, ktorí hlásia bolesť v oblasti brušnej dutiny vľavo hore a/alebo bolesť v hornej časti ramena má byť zvažovaná zväčšená slezina alebo ruptúra sleziny.


Splenomegália je priamym dôsledkom liečby Neupogenom. Na základe štúdií sa dokázalo, že tridsaťjeden percent (31 %) pacientov malo palpačne zistenú splenomegáliu. Po začiatku liečby Neupogenom sa rádiologicky zistilo zväčšenie objemu sleziny, ktoré sa postupne zastavilo. Zistilo sa, že zníženie dávok viedlo k spomaleniu alebo zastaveniu zväčšovania sleziny, avšak u 3 % pacientov bola potrebná splenektómia. Je potrebné pravidelne sledovať veľkosť sleziny. Na zistenie abnormálneho zväčšenia sleziny postačuje palpačné vyšetrenie brucha.


Hematúria bola častá a u malého počtu pacientov sa vyskytla proteinúria, preto je na sledovanie týchto udalostí potrebné pravidelné vyšetrovanie moču.


Bezpečnosť a účinnosť lieku u novorodencov a pacientov s autoimúnnou neutropéniou nebola stanovená.


Špeciálne upozornenia u pacientov s infekciou HIV


Po podaní Neupogenu boli hlásené časté prípady splenomegálie. U ľudí dostávajúcich filgrastím, ktorí hlásia bolesť v oblasti brušnej dutiny vľavo hore a/alebo bolesť v hornej časti ramena má byť zvažovaná zväčšená slezina alebo ruptúra sleziny.


Hodnoty krvného obrazu


Pozorne sa má sledovať ANC, zvlášť počas prvých týždňov liečby Neupogenom. Niektorí pacienti môžu reagovať na prvú dávku Neupogenu veľmi rýchlo a so značným zvýšením počtu neutrofilov. Počas prvých 2-3 dní podávania Neupogenu sa odporúča denne monitorovať ANC. Potom sa počas prvých dvoch týždňov odporúča monitorovať ANC najmenej dva razy týždenne a počas udržiavacej liečby jedenkrát týždenne alebo raz za dva týždne. Počas intermitentného dávkovania 30 MU (300 μg)/deň Neupogenu sa v ANC pacientov môžu objaviť veľké výkyvy. Na určenie spodnej hranice ANC pacienta sa odporúča odobrať krvné vzorky na určenie ANC bezprostredne pred akýmkoľvek plánovaným podaním Neupogenu.


Riziko spojené so zvýšenými dávkami myelosupresívnych liečiv


Liečba Neupogenom samotným nevylučuje trombocytopéniu a anémiu spôsobenú myelosupresívnou liečbou. Následkom možného prijatia vyšších dávok alebo väčšieho množstva týchto liekov spolu s liečbou Neupogenom sa u pacienta môže vyskytnúť vyššie riziko rozvinutia trombocytopénie a anémie. Preto sa odporúča pravidelne monitorovať krvný obraz (pozri vyššie).


Infekcie a malígne ochorenia spôsobujúce myelosupresiu


Neutropénia môže byť zapríčinená preniknutím oportúnnych infekcií do kostnej drene, napríklad komplexom Mycobacterium aviumalebo malígnymi ochoreniami, napríklad lymfómom. U pacientov so známou infiltráciou infekcií do kostnej drene alebo s malígnym ochorením okrem podávania Neupogenu na liečbu neutropénie prichádza do úvahy aj vhodná liečba na liečenie takéhoto stavu. Účinky Neupogenu na neutropéniu zapríčinenú infiltráciou infekcie do kostnej drene alebo malígnym ochorením neboli celkom stanovené.


Špeciálne upozornenia pri kosáčikovitosti buniek alebokosáčikovitej anémii


Kríza kosáčikovitej anémie, v niektorých prípadoch fatálna, sa zaznamenala pri použití Neupogenu u pacientov s kosáčikovitosťou buniek alebo kosáčikovitou anémiou. Lekári musia byť opatrní pri predpisovaní Neupogenu pacientom s kosáčikovitosťou buniek alebo kosáčikovitou anémiou.


Všetci pacienti


Neupogen obsahuje sorbitol (E420). Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nemajú užívať tento liek.


Neupogen obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v 0,6 mg/ml, t.j. je takmer bez sodíka.


Kvôli zlepšeniu sledovania G‑CSF sa má v zázname pacienta jasne uvádzať obchodný názov podaného lieku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Bezpečnosť a účinnosť Neupogenu, ktorý sa podáva v rovnaký deň ako myelosupresívna cytotoxická chemoterapia, sa definitívne nestanovila. Neodporúča sa podávať Neupogen v období od 24 hodín pred chemoterapiou až do 24 hodín po chemoterapii vzhľadom na citlivosť rýchlo deliacich sa myeloidných buniek na myelosupresívnu cytotoxickú chemoterapiu. Predbežné dôkazy pozorované u malého počtu pacientov liečených súbežne Neupogenom a 5-fluorouracilom poukazujú na to, že sa môže zhoršiť závažnosť neutropénie.


Možné interakcie s ostatnými krvotvornými rastovými faktormi a cytokínmi sa doposiaľ nepreskúmali v klinických skúšaniach.


Keďže lítium podporuje uvoľňovanie neutrofilov, pravdepodobne môže zvýšiť účinok Neupogenu. Hoci táto interakcia nebola formálne preskúmaná, neexistuje dôkaz, že taká interakcia je škodlivá.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití filgrastímu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. Zvýšený výskyt straty embrya sa pozoroval u králikov pri vysokých násobkoch klinickej expozície a v prítomnosti tehotenskej toxicity (pozri časť 5.3). Existujú literárne údaje opisujúce transplacentárny prienik filgrastímu u tehotných žien.


Neupogen sa neodporúča počas gravidity.


Ženám, ktoré otehotnejú počas liečby Neupogenom, sa odporúča, aby sa zaregistrovali do programu sledovania gravidity spoločnosti Amgen. Kontaktné údaje sú uvedené na konci písomnej informácie pre používateľa.


Laktácia


Nie je známe, či sa filgrastím/metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu Neupogenom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


Ženám, ktoré dojčia počas liečby Neupogenom, sa odporúča, aby sa zaregistrovali do programu sledovania dojčenia spoločnosti Amgen. Kontaktné údaje sú uvedené na konci písomnej informácie pre používateľa.


Fertilita


Filgrastím neovplyvňuje reprodukčnú výkonnosť ani fertilitu u samcov ani samíc potkanov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

 1. Súhrn bezpečnostného profilu


Počas klinického skúšania u pacientov s nádorovým ochorením bola najčastejším nežiaducim účinkom bolesť svalov a kostí, ktorá bola mierna alebo stredná u 10 % pacientov a silná u 3 % pacientov.


Zaznamenala sa tiež reakcia štepu proti hostiteľovi (Graft versus Host Disease - GvHD) (pozri časť c dole).


U zdravých darcov, ktorí podstúpili mobilizáciu PBPC bola najčastejšie uvádzaným nežiaducim účinkom muskuloskeletálna bolesť. Leukocytóza sa pozorovala u darcov a trombocytopénia po podaní filgrastímu a po leukaferéze sa pozorovala takisto u darcov. Zaznamenala sa tiež splenomegália a ruptúra sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli smrteľné.


U pacientov s SCN boli najčastejšie nežiaduce účinky pripisované liečbe Neupogenom bolesť kostí, celková muskuloskeletálna bolesť a splenomegália. Myelodysplastický syndróm (MDS) alebo leukémia sa vyvinuli u pacientov s kongenitálnou neutropéniou liečených Neupogenom (pozri časť 4.4).


Syndróm kapilárneho presakovania, ktorý môže ohroziť život, ak sa oneskorí liečba, sa zaznamenal menej často (≥ 1/1 000 až < 1/100) u pacientov s rakovinou, ktorí podstupujú chemoterapiou, a u zdravých darcov, ktorí podstupujú mobilizáciu progenitorových buniek v periférnej krvi po podaní faktorov stimulujúcich kolónie granulocytov; pozri časť 4.4 a bod C v časti 4.8.


V klinických štúdiách u pacientov s HIV boli jedinými nežiaducimi účinkami, ktoré sa pripisovali podávaniu Neupogenu, muskuloskeletálna bolesť, bolesť kostí a myalgia.


 1. Súhrn nežiaducich reakcií zoradených do tabuľky


Údaje v tabuľkách nižšie opisujú nežiaduce reakcie hlásené z klinických skúšaní a spontánnych hlásení. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Údaje sú uvedené samostatne pre pacientov s nádorovým ochorením, pre zdravých darcov, ktorí podstúpili mobilizáciu PBPC, pacientov s SCN a pacientov s HIV, čo odzrkadľuje odlišné profily nežiaducich reakcií u týchto populácií.


Pacienti s nádorovým ochorením


Trieda orgánových systémov MedDRA

Nežiaduce reakcie

Veľmi časté
(≥ 1/10)

Časté
(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté
(≥ 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé
(≥ 1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Poruchy krvi a lymfatického systémuruptúra slezinya, splenomegáliaa, e, kríza kosáčikovitej anémieaPoruchy imunitného systému


precitlivenosť na lieka

reakcia štepu proti hostiteľovibPoruchy metabolizmu a výživy

zvýšená kyselina močová v krvi,

zvýšená laktátdehydrogenáza v krvi,

znížená chuť do jedlaa


pseudodnaa
Poruchy nervového systému

bolesť hlavya

Poruchy ciev


hypotenzia

venookluzívne ochorenied,

poruchy objemu tekutín,

syndróm kapilárneho presakovaniaaPoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

bolesť hltana a hrtana a,

kašeľa,

dyspnoe

hemoptýzae

akútny syndróm respiračnej tiesnea,

zlyhanie dýchaniaa,

pľúcny edéma,

intersticiálna choroba pľúca,

infiltrácia pľúc a,

pľúcna hemorágiaPoruchy gastrointestinálneho traktu

hnačkaa,

vracaniea,

zápachaa,

nauzeaa

Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšená gama‑glutamyltransferáza,

zvýšená alkalická fosfatáza v krvi

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka a,

alopéciaaSweetov syndróm,

kožná vaskulitídaaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

muskuloskeletálna bolesť c


zhoršenie reumatoidnej artritídyPoruchy obličiek a močových ciest


dyzúria

abnormality močuCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténiaa,

vyčerpanosť a,

zápal sliznicea

bolesť na hrudi a


bolesťaaPozri časť c

bPrípady GvHD a úmrtí sa zaznamenali u pacientov po alogenickej transplantácii kostnej drene (pozri časť c)

cZahŕňa bolesť kosti, bolesť chrbta, artralgiu, myalgiu, bolesť v končatinách, muskuloskeletálnu bolesť, muskuloskeletálnu bolesť na hrudníku, bolesť krku

d Prípady sa pozorovali po uvedení lieku na trh u pacientov podstupujúcich transplantáciu kostnej drene alebo mobilizáciu PBPC

e Prípady sa pozorovali v klinických skúšaniach


U zdravých darcov, ktorí podstúpili mobilizáciu PBPC


Trieda orgánových systémov MedDRA

Nežiaduce reakcie

Veľmi časté
(≥ 1/10)

Časté
(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté
(≥ 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé
(≥ 1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Poruchy krvi a lymfatického systému

trombocytopéniaa,

leukocytózaa

splenomegáliaa

ruptúra slezinya

kríza kosáčikovitej anémieaPoruchy imunitného systémuanafylaktická reakciaPoruchy metabolizmu a výživy


zvýšená laktátdehydrogenáza v krvi

hyperurikémia (zvýšená kyselina močová v krvi)Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe

pľúcna hemorágia,

hemoptýza,

infiltrácia pľúc

hypoxiaPoruchy pečene a žlčových ciest


zvýšená alkalická fosfatáza v krvi

zvýšená aspartát aminotransferázaPoruchy cievsyndróm kapilárneho presakovaniaaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

muskuloskeletálna bolesťb


zhoršenie reumatoidnej artritídyaPozri časť C

bZahŕňa bolesť kosti, bolesť chrbta, artralgiu, myalgiu, bolesť v končatinách, muskuloskeletálnu bolesť, muskuloskeletálnu bolesť na hrudi, bolesť krku


Pacienti s SCN


Trieda orgánových systémov MedDRA

Nežiaduce reakcie

Veľmi časté
(≥ 1/10)

Časté
(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté
(≥ 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé
(≥ 1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Poruchy krvi a lymfatického systému

splenomegáliaa,

anémia

ruptúra slezinya,

trombocytopéniaa

kríza kosáčikovitej anémieaPoruchy metabolizmu a výživy

hyperurikémia,

znížená glukóza v krvi,

zvýšená laktátdehydrogenáza v krvi

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest

hepatomegália,

zvýšená alkalická fosfatáza v krvi

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka

kožná vaskulitída,

alopécia
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

muskuloskeletálna bolesťb,

artralgia

osteoporóza
Poruchy obličiek a močových ciest


hematúria

proteinúriaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


bolesť v mieste vpichu
aPozri časť C

bZahŕňa bolesť kosti, bolesť chrbta, artralgiu, myalgiu, bolesť v končatinách, muskuloskeletálnu bolesť, muskuloskeletálnu bolesť na hrudi, bolesť krku


Pacienti s HIV


Trieda orgánových systémov MedDRA

Nežiaduce reakcie

Veľmi časté
(≥ 1/10)

Časté
(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté
(≥ 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé
(≥ 1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Poruchy krvi a lymfatického systému


splenomegáliaa

kríza kosáčikovitej anémieaPoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

muskuloskeletálna bolesťb

aPozri časť C

bZahŕňa bolesť kosti, bolesť chrbta, artralgiu, myalgiu, bolesť v končatinách, muskuloskeletálnu bolesť, muskuloskeletálnu bolesť na hrudi, bolesť krku


 1. Opis vybraných nežiaducich reakcií


U pacientov, ktorí dostávali G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene, boli hlásené reakcie štepu proti hostiteľovi (GvHD) a úmrtia (pozri časť 4.4 a 5.1).


Po uvedení faktora stimulujúceho kolónie granulocytov na trh sa zaznamenali prípady syndrómu kapilárneho presakovania. Zvyčajne sa vyskytovali u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením, sepsou, u pacientov liečených kombinovanou chemoterapiou alebo podstupujúcich aferézu (pozri časť 4.4).


U pacientov s nádorovým ochorením


V randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach Neupogen nezvyšoval výskyt nežiaducich účinkov spojených s cytotoxickou chemoterapiou. V týchto klinických skúšaniach patrili medzi nežiaduce účinky vyskytujúce sa rovnako často u pacientov liečených kombináciou Neupogen a chemoterapia alebo placebo a chemoterapia nevoľnosť a vracanie, alopécia, hnačka, vyčerpanosť, anorexia (znížená chuť do jedla), zápal slizníc, bolesť hlavy, kašeľ, vyrážka, bolesť na hrudi, asténia, bolesť hltana a hrtana, zápcha a bolesť.


V sledovaní po uvedení lieku na trh sa u pacientov liečených Neupogenom zaznamenala kožná vaskulitída. Mechanizmus vaskulitídy u pacientov liečených Neupogenom nie je známy. Frekvencia sa odhaduje z údajov z klinických skúšaní ako „menej častá“.


V sledovaní po uvedení lieku na trh sa zaznamenali prípady Sweetovho syndrómu (akútnej febrilnej dermatózy). Frekvencia sa odhaduje z údajov z klinických skúšaní ako „menej častá“.


V klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh boli hlásené pľúcne nežiaduce účinky, vrátane intersticiálnej choroby pľúc, pľúcneho edému a pľúcnej infiltrácie, v niektorých prípadoch s následkom respiračného zlyhania alebo akútneho syndrómu respiračnej tiesne (ARDS), ktorý môže byť fatálny (pozri časť 4.4).


Po podaní filgrastímu boli hlásené menej časté prípady splenomegálie a ruptúry sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli fatálne (pozri časť 4.4).


V klinických štúdiách a v skúsenostiach po uvedení lieku na trh boli hlásené reakcie hypersenzitívneho typu, vrátane anafylaxie, vyrážky, urtikárie, angioedému, dyspnoe a hypotenzie, ktoré sa vyskytovali v rámci úvodnej alebo následnej liečby. Po i.v. podaní boli hlásenia celkovo častejšie. V niektorých prípadoch sa symptómy objavili znova s opakovanou expozíciou, čo svedčí o príčinnom vzťahu. Neupogen sa má natrvalo vysadiť u pacientov, u ktorých sa vyskytne závažná alergická reakcia.


Po uvedení lieku na trh boli u pacientov s kosáčikovitosťou buniek alebo kosáčikovitou anémiou hlásené ojedinelé prípady kríz kosáčikovitej anémie (pozri časť 4.4). Frekvencia sa odhaduje z údajov z klinických skúšaní ako „menej častá“.


U pacientov s rakovinou liečených Neupogenom sa zaznamenala pseudodna. Frekvencia sa odhaduje z údajov z klinických skúšaní ako „menej častá“.


U zdravých darcov, ktorí podstúpili mobilizáciu PBPC


Po podaní filgrastímu sa u zdravých darcov a pacientov vyskytli časté avšak zvyčajne asymptomatické prípady splenomegálie a menej časté prípady ruptúry sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli fatálne (pozri časť 4.4).


Zaznamenali sa pľúcne nežiaduce udalosti (hemoptýza, pľúcna hemorágia, infiltrácia pľúc, dyspnoe a hypoxia) (pozri časť 4.4).


Menej často sa pozorovalo zhoršenie artritických symptómov.


Leukocytóza (WBC > 50 x 109/l) sa pozorovala u 41 % darcov a prechodná trombocytopénia (počet trombocytov < 100 x 109/l) po podaní filgrastímu a po leukaferéze sa pozorovala u 35 % darcov (pozri časť 4.4).


U pacientov s SCN


Pozorované nežiaduce účinky zahŕňajú splenomegáliu, ktorá môže mať u malej časti prípadov progresívny charakter, ruptúru sleziny a trombocytopéniu (pozri časť 4.4).


Medzi nežiaduce účinky, ktoré je možné spájať s liečbou Neupogenom a ktoré sa spravidla vyskytujú u < 2 % pacientov s SCN, patrili reakcie v mieste vpichu, bolesť hlavy, hepatomegália, artralgia, alopécia, osteoporóza a vyrážka.


Počas dlhodobej liečby sa kožná vaskulitída vyskytla u 2 % pacientov s SCN.


U pacientov s HIV


U < 3 % pacientov sa pozorovala splenomegália v súvislosti s liečbou Neupogenom. Vo všetkých prípadoch bola splenomegália mierneho alebo stredne ťažkého stupňa a zistila sa palpačným vyšetrením. Klinický nález bol benígny. Žiadny pacient nemal diagnózu hypersplenizmu a žiadny pacient nepodstúpil splenektómiu. Hoci sa splenomegália často pozoruje u pacientov s infekciou HIV a je prítomná v rôznych stupňoch u väčšiny pacientov s AIDS, vzťah k liečbe Neupogenom nie je jasný (pozri časť 4.4).


 1. Pediatrická populácia


Údaje z klinických štúdií u pediatrických pacientov poukazujú na to, že bezpečnosť a účinnosť Neupogenu u dospelých a u detí liečených cytotoxickou chemoterapiou je podobná, čo svedčí o tom, že neexistujú žiadne rozdiely vo farmakokinetike filgrastímu závislé od veku. Jedinou trvale hlásenou nežiaducou príhodou bola muskuloskeletálna bolesť, ktorá sa nelíšila od skúseností u dospelej populácie.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na ďalšie hodnotenie používania Neupogenu u detí a dospievajúcich.


 1. Ďalšie osobitné populácie


Geriatrické použitie


V bezpečnosti a účinnosti sa nepozorovali žiadne celkové rozdiely medzi osobami vo veku nad 65 rokov v porovnaní s mladšími dospelými (vo veku >18 rokov) osobami liečenými cytotoxickou chemoterapiou a klinické skúsenosti neidentifikovali rozdiely v odpovediach medzi staršími a mladšími dospelými pacientmi. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na hodnotenie používania Neupogenu u geriatrických osôb pre ďalšie schválené indikácie Neupogenu.


Pediatrickí pacienti s SCN


U pediatrických pacientov s ťažkou chronickou neutropéniou dlhodobo liečených Neupogenom sa zaznamenali prípady zníženej hustoty kostného tkaniva a osteoporózy. Na základe údajov z klinického skúšania je ich frekvencia odhadovaná ako ‘častá‘.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Dôsledky predávkovania Neupogenom neboli stanovené. Prerušenie liečby Neupogenom obyčajne vedie k 50 % zníženiu počtu cirkulujúcich neutrofilov v priebehu 1 až 2 dní, s návratom k normálnym hodnotám v priebehu 1 až 7 dní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Cytokíny, ATC kód: L03AA02


Ľudský G‑CSF je glykoproteín, ktorý reguluje tvorbu a uvoľňovanie funkčných neutrofilov z kostnej drene. Neupogen obsahujúci r‑metHuG-CSF (filgrastím) spôsobuje výrazné zvýšenia počtu neutrofilov v periférnej krvi do dvadsaťštyri hodín a malé vzostupy počtu monocytov. U niektorých pacientov s SCN môže filgrastím navodiť aj mierne zvýšenie počtu cirkulujúcich eozinofilov a bazofilov oproti ich východiskovej hodnote; u niektorých z tých pacientov mohla byť prítomná eozinofília alebo bazofília už pred začatím liečby. Pri dodržaní odporúčaných dávok závisí zvýšenie počtu neutrofilov od dávky. Neutrofily, ktoré vytvára ľudský organizmus ako odpoveď na liečbu filgrastímom, majú normálnu alebo ešte lepšiu funkciu, čo preukázali testy chemotaktickej a fagocytárnej aktivity. Po ukončení liečby filgrastímom klesá počet cirkulujúcich neutrofilov o 50 % v priebehu 1 až 2 dní a normálne hodnoty sa dosiahnu v priebehu 1 až 7 dní.


Použitie filgrastímu významne znižuje výskyt, závažnosť a trvanie neutropénie a febrilnej neutropénie u pacientov podstupujúcich cytotoxickú liečbu. Liečba filgrastímom významne skracuje čas trvania febrilnej neutropénie, užívania antibiotík a hospitalizácie po chemoterapii akútnej myeloidnej leukémie alebo po myeloablatívnej liečbe s následnou transplantáciou kostnej drene. Incidencia horúčky a zaznamenaných infekcií nebola znížená pri žiadnom z ochorení. Čas trvania horúčky nebol skrátený u pacientov podstupujúcich myeloablatívnu liečbu s následnou transplantáciou kostnej drene.


Použitie filgrastímu, či už samotného alebo po chemoterapii, vedie k mobilizácii krvotvorných kmeňových buniek do periférnej krvi. Tieto autológne PBPC je možné odobrať a podať vo forme infúzie po cytotoxickej terapii vo vysokých dávkach, či už namiesto transplantácie kostnej drene alebo ako doplnok k nej. Infúzia PBPC urýchľuje zotavenie krvotvorby pri súčasnom skrátení trvania rizika krvácavých komplikácií a potreby transfúzii trombocytov.


U príjemcov alogénnych PBPC mobilizovaných Neupogenom došlo podstatne rýchlejšie k obnove hematologických parametrov, čo viedlo k významnému skráteniu času neliečenej obnovy počtu trombocytov v porovnaní s alogénnou transplantáciou kostnej drene.


Jedna retrospektívna európska štúdia hodnotiaca použitie G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene u pacientov s akútnymi leukémiami predpokladala zvýšenie rizika GvHD, mortality súvisiacej s liečbou (treatment related mortality, TRM) a mortality, keď bol podaný G-CSF. V separátnej retrospektívnej medzinárodnej štúdii u pacientov s akútnou a chronickou myeloidnou leukémiou sa nepozoroval žiaden vplyv na riziko GvHD, TRM a mortalitu. Meta-analýza alogénnych transplantačných štúdií vrátane výsledkov deviatich prospektívnych randomizovaných štúdií, 8 retrospektívnych štúdií a 1 case-controlled štúdie, nezistila účinok na riziká akútnej GvHD, chronickej GvHD alebo mortality pri skorej liečbe.


Relatívne riziko (95% CI) GvHD a TRM
Nasledujúca liečba G-CSF po transplantácii kostnej drenePublikácia


Doba štúdie


N

Akútny stupeň II-IV GvHD


Chronická GvHD


TRM


Meta-Analýza (2003)


1986-2001a


1198

1,08

(0,87; 1,33)

1,02

(0,82; 1,26)

0,70

(0,38; 1,31)

Európska

retrospektívna štúdia

(2004)


1992-2002b


1789


1,33

(1,08; 1,64)


1,29

(1,02; 1,61)


1,73

(1,30; 2,32)

Medzinárodná

retrospektívna štúdia (2006)


1995-2000b


2110


1,11

(0,86; 1,42)


1,10

(0,86; 1,39)


1,26

(0,95; 1,67)

a Analýza zahŕňa štúdie vrátane transplantácie kostnej drene počas tohto obdobia; niektoré štúdie použili GM-CSF

b Analýza zahŕňa pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu kostnej drene počas tohto obdobia


Podávanie filgrastímu zdravým darcom na mobilizáciu PBPC pred alogénnou transplantáciou PBPC


U zdravých darcov dávka 10 μg/kg/deň podávaná subkutánne počas 4 až 5 po sebe nasledujúcich dní umožňuje získanie 4 x 106 CD34+ buniek/kg telesnej hmotnosti príjemcu, a to u väčšiny darcov po dvoch leukaferézach.


Podávanie filgrastímu pacientom (deťom alebo dospelým) s SCN (ťažkou vrodenou, cyklickou a idiopatickou neutropéniou) vedie k pretrvávajúcemu zvýšeniu absolútneho počtu neutrofilov v periférnej krvi a k redukcii infekcie a súvisiacich prípadov.


Podávanie filgrastímu pacientom s HIV infekciou vedie k udržaniu normálneho počtu neutrofilov, čo umožňuje podávanie antivírusových a/alebo myelosupresívnych liečiv podľa plánovanej dávkovacej schémy. Nebolo dokázané, že by pacienti s HIV infekciou liečení filgrastímom vykazovali zvýšenú HIV replikáciu.


G-CSF tak, ako i iné hematopoetické rastové faktory, vykazuje in vitro stimulačné vlastnosti na ľudské endoteliálne bunky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Preukázalo sa, že klírens filgrastímu po subkutánnom a po intravenóznom podaní sa dá charakterizovať farmakokinetikou 1. rádu. Sérový polčas eliminácie filgrastímu je približne 3,5 hodiny s rýchlosťou klírensu približne 0,6 ml/min/kg. Kontinuálna infúzia Neupogenu pacientom, ktorí sa zotavili po autológnej transplantácii kostnej drene, trvajúca až do 28 dní neviedla ku kumulácii liečiva a polčas eliminácie mal porovnateľné hodnoty. Koncentrácia filgrastímu v sére je priamo úmerná dávke, či už podaného intravenózne alebo subkutánne. Po subkutánnom podaní lieku v odporúčaných dávkach sa koncentrácie v sére udržovali nad 10 ng/ml počas 8 až 16 hodín. Distribučný objem v krvi je približne 150 ml/kg.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Filgrastím sa skúmal v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní počas 1 roka, ktoré odhalili zmeny, ktoré možno pripísať očakávaným farmakologickým účinkom, vrátane zvýšenia leukocytov, myeloidnej hyperplázie kostnej drene, extramedulárnej granulopoézy a zväčšenia sleziny. Všetky tieto zmeny ustúpili po prerušení liečby.


Účinky filgrastímu na prenatálny vývoj sa skúmali u potkanov a králikov. Intravenózne (80 µg/kg/deň) podávanie filgrastímu králikom počas organogenézy bolo toxické pre matku a pozorovala sa zvýšená frekvencia spontánnych potratov, postimplantačných strát a znížená priemerná veľkosť vrhu a hmotnosť plodu.


Na základe hlásených údajov od iných liekov obsahujúcich filgrastím podobných Neupogenu sa pozorovali porovnateľné nálezy plus zvýšené malformácie plodu pri dávke 100 µg/kg/deň, čo je pre matku toxická dávka, ktorá zodpovedá systémovej expozícii približne 50-90‑násobku expozícií pozorovaných u pacientov liečených klinickou dávkou 5 µg/kg/deň. Hladina bez pozorovaného nežiaduceho účinku embryo-fetálnej toxicity bola v tejto štúdii 10 µg/kg/deň, čo zodpovedá systémovej expozícii približne 3-5‑násobku expozícií pozorovaných u pacientov liečených klinickou dávkou.


U gravidných potkanov sa nepozorovala maternálna ani fetálna toxicita pri dávkach až 575 g/kg/deň. Potomkovia potkanov, ktorým bol podávaný filgrastím počas perinatálneho obdobia a laktácie, vykazovali oneskorenie vo vonkajšej diferenciácii a spomalenie rastu (≥ 20 µg/kg/deň) a mierne zníženú mieru prežívania (100 µg/kg/deň).


Filgrastím nemá žiadny pozorovaný vplyv na fertilitu samcov alebo samíc potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


octan sodný*

sorbitol (E420)

polysorbát 80

voda na injekciu

*octan sodný bol pripravený titráciou ľadovej kyseliny octovej s hydroxidom sodným.


6.2 Inkompatibility


Neupogen sa nemá riediť soľnými roztokmi.


Zriedený filgrastím sa môže adsorbovať na sklenené a plastové materiály.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov.


Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní zriedeného infúzneho roztoku sa stanovila na 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas uchovávania a podmienky pred používaním zodpovedá používateľ a nesmie to byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ roztok nebol zriedený za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 2 až 8 °C.


Podmienky na uchovávanie po riedení lieku, pozri časť 6.3.


Náhodné vystavenie lieku teplotám pod bodom mrazu nemá negatívny vplyv na stabilitu Neupogenu.


Uchovávajte obal vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balenie obsahuje jednu alebo päť naplnených injekčných striekačiek s 0,5 ml Neupogenu injekčného roztoku.

Naplnené injekčné striekačky sú vyrobené zo skla typu I a majú trvale pripojenú injekčnú ihlu z nehrdzavejúcej ocele. Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky obsahuje sušený prírodný kaučuk (derivát latexu) alebo syntetický kaučuk. Pozri časť 4.4.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Ak je to potrebné, Neupogen sa môže riediť 5 %-ným roztokom glukózy.


Riedenie na konečnú koncentráciu nižšiu ako 0,2 MU (2 μg) na ml sa v žiadnom prípade neodporúča.


Roztok sa má pred podaním vizuálne skontrolovať. Použiť sa majú len číre roztoky bez častíc.


V prípade pacientov liečených filgrastímom zriedeným na koncentráciu nižšiu ako 1,5 MU (15 μg) na ml, ku konečnej koncentrácii 2 mg/ml treba pridať ľudský sérový albumín (human serum albumin, HSA).


Príklad: V konečnom injekčnom objeme 20 ml k celkovým dávkam filgrastímu menším ako 30 MU (300 μg) treba pridať 0,2 ml 20 % roztoku ľudského albumínu (Ph.Eur.).


Neupogen neobsahuje konzervačné látky. Z hľadiska možného rizika mikrobiálnej kontaminácie sú naplnené injekčné striekačky Neupogen určené len na jednorazové použitie.


Po riedení v 5 % roztoku glukózy je Neupogen kompatibilný so sklenenými a rôznymi plastovými obalmi vrátane PVC, polyolefínu (kopolymér polypropylénu a polyetylénu) a polypropylénu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0431/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.11.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.9.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

22NEUPOGEN 30 MU/0,5 ml